NadwyŜka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NadwyŜka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach"

Transkrypt

1 NadwyŜka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach Warszawa, sierpień 2011

2 Spis treści Wprowadzenie... 2 Część I Wykonanie budŝetów jednostek samorządu terytorialnego Dochody bieŝące Wydatki bieŝące Dochody majątkowe Wydatki majątkowe Wynik budŝetów jednostek samorządu terytorialnego Część II Wykonanie budŝetów gmin Dochody bieŝące Wydatki bieŝące Dochody majątkowe Wydatki majątkowe Wynik budŝetów gmin Część III Wykonanie budŝetów powiatów Dochody bieŝące Wydatki bieŝące Dochody majątkowe Wydatki majątkowe Wynik budŝetów powiatów Część IV Wykonanie budŝetów miast na prawach powiatu Dochody bieŝące Wydatki bieŝące Dochody majątkowe Wydatki majątkowe Wynik budŝetów miast na prawach powiatu Część V Wykonanie budŝetów województw Dochody bieŝące Wydatki bieŝące Dochody majątkowe Wydatki majątkowe Wynik budŝetów województw Część VI Wnioski Spis załączników:

3 Wprowadzenie Podstawę gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach stanowiły: ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz ze zm.), ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm.), ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2009 r. Nr 88, poz.539 ze zm.) Sytuacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego moŝe być oceniana na podstawie osiąganych dochodów i wydatków bieŝących oraz dochodów i wydatków majątkowych. Pojęcie dochodów i wydatków jednostek samorządu terytorialnego w podziale na bieŝące i majątkowe, zostało zawarte w art. 165a ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych i art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Do dochodów majątkowych zalicza się: dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaŝy majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego w prawo własności. Natomiast przez dochody bieŝące budŝetu jednostki samorządu terytorialnego rozumie się natomiast dochody budŝetowe niebędące dochodami majątkowymi. Do wydatków majątkowych zalicza się wydatki na: inwestycje i zakupy inwestycyjne, zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. Przez wydatki bieŝące budŝetu jednostki samorządu terytorialnego rozumie się wydatki budŝetowe niebędące wydatkami majątkowymi. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z dnia 14 czerwca 2006 r. (Dz. U. Nr 107 poz. 726 ze zm.) 2

4 i z dnia 2 marca 2010 r. (Dz. U. Nr 38, poz. 207) do dochodów majątkowych JST zaliczało się paragrafy w: 2008 r , 087, 618, 620, 622, 626, , , , , 2009 r , 087, 618, 620, 626, , , , 656 i , 2010 r , 087, 618, 620, 626, , , , 656 i i 668, natomiast do wydatków majątkowych JST zaliczało się paragrafy w: 2008 r , 605, 606, 613, 614, 617, , 630, i 680, 2009 r , 605, 606, 613, 614, 617, , 630, , i 680, 2010 r , 605, 606, 613, 614, 617, , 630, , i 680. RóŜnica między dochodami bieŝącymi a wydatkami bieŝącymi określona jest, jako wynik bieŝący, który w przypadku osiągania wartości dodatnich moŝe być określany, jako nadwyŝka operacyjna (odpowiednio deficyt operacyjny w przypadku ujemnego wyniku bieŝącego). Wynik budŝetu operacyjnego wskazuje czy jednostka samorządu terytorialnego jest w stanie pokryć wydatki bieŝące dochodami bieŝącymi. Im wyŝsza jest wartość nadwyŝki operacyjnej, tym większa jest moŝliwość realizacji przez jednostkę samorządu terytorialnego nowych przedsięwzięć majątkowych, zarówno bezpośrednio, przeznaczając tę kwotę na inwestycje lub pośrednio, spłacając wcześniej zaciągnięte zobowiązania na cele inwestycyjne. Deficyt operacyjny oznacza, Ŝe wydatki bieŝące realizowane są na poziomie przekraczającym moŝliwości finansowe jednostki samorządu terytorialnego. Realizowanie zadań bieŝących odbywa się kosztem sprzedaŝy majątku jednostki lub poprzez zaciąganie nowych zobowiązań. MoŜe to być spowodowane na przykład nadmiernym wzrostem zadłuŝenia wraz z kosztami jego obsługi lub niŝszym, niŝ zakładano, wzrostem dochodów jednostki. Podstawowym źródłem danych dotyczących wykonania budŝetów jednostek samorządu terytorialnego za lata były sprawozdania z wykonania planów dochodów i wydatków oraz zobowiązań i naleŝności tych jednostek, sporządzone według zasad określonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budŝetowej (Dz. U. 3

5 Nr 20, poz. 103) i rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. Nr 43, poz. 247). 1 1 Obliczenia zostały wykonane w oparciu o sprawozdania jednostek samorządu terytorialnego za 2008 r. według stanu bazy danych na dzień 20 lipca 2009 roku, a za 2009 r. według stanu bazy na dzień 7 kwietnia 2010 r. i za 2010 r. według stanu bazy na dzień 8 kwietnia 2011 r. Dane te nie uwzględniają korekt nadesłanych po tych terminach. Wielkości ujęto w zaokrągleniu do tysiąca lub miliona złotych, na skutek, czego powstały niewielkie rozbieŝności w prezentowanych danych liczbowych. 4

6 Część I Wykonanie budŝetów jednostek samorządu terytorialnego 1. Dochody bieŝące Dochody bieŝące jednostek samorządu terytorialnego w latach Wyszczególnienie Wykonanie Dynamika (3:2) (4:3) (4:2) mln zł %% DOCHODY OGÓŁEM, w tym: ,6 105,1 114,2 Dochody bieŝące, z tego: ,3 104,5 109,0 PIT ,5 99,7 94,3 CIT ,5 92,5 81,8 Podatek od nieruchomości ,5 106,6 112,5 Dotacje na zadania bieŝące ,4 108,5 122,0 Subwencja ogólna ,3 104,1 115,9 Pozostałe dochody bieŝące ,2 109,4 110,7 Źródło: Sprawozdania z wykonania budŝetów jednostek samorządu terytorialnego za lata (Min. Fin.) W 2010 r., w stosunku do 2009 r., dochody bieŝące jednostek samorządu terytorialnego wzrosły o 4,5%, a w porównaniu do 2008 r. o 9,0%, natomiast dochody ogółem wzrosły odpowiednio o 5,1% i o 14,2%. W 2010 r., w porównaniu z 2009 r., najwyŝszą dynamikę dochodów bieŝących jednostki samorządu terytorialnego uzyskały z tytułu pozostałych dochodów bieŝących (9,4%) i dotacji na zadania bieŝące (8,5%). Natomiast dochody jednostek samorządu terytorialnego w 2010 r., w odniesieniu do 2009 r., z tytułu udziału we wpływach w podatku od dochodów osób prawnych były mniejsze o 7,5%, a z tytułu udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zmniejszyły się o 0,3%. 5

7 Dochody ogółem jednostek samorządu terytorialnego w podziale na bieŝące i majątkowe w latach mld zł 180,0 160,0 140,0 11,6 18,2 20,0 120,0 100,0 80,0 131,0 136,7 142,8 60,0 40,0 20,0 0,0 Dochody bieŝące Dochody majątkowe Struktura wykonanych dochodów bieŝących jednostek samorządu terytorialnego w latach ,0% 90,0% 15,9 15,4 16,2 80,0% 70,0% 30,9 33,0 32,8 60,0% 50,0% 15,4 16,7 17,3 40,0% 30,0% 10,3 5,7 10,4 4,8 10,6 4,3 20,0% 10,0% 21,8 19,7 18,8 0,0% PIT CIT Podatek od nieruchomości Dotacje na zadania bieŝące Subwencja ogólna Pozostałe dochody bieŝące W strukturze dochodów bieŝących jednostek samorządu terytorialnego w 2010 r., największy udział stanowiły: subwencja ogólna 32,8%, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 18,8%, dotacje na zadania bieŝące 17,3% oraz pozostałe dochody bieŝące 16,2%. 6

8 2. Wydatki bieŝące Wydatki bieŝące jednostek samorządu terytorialnego w latach Wyszczególnienie Wykonanie Dynamika (3:2) (4:3) (4:2) mln zł %% WYDATKI OGÓŁEM, w tym: ,6 105,9 122,4 Wydatki bieŝące, z tego: ,1 107,1 117,9 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,1 107,8 116,5 Zakup materiałów i usług ,2 108,2 114,9 Świadczenia społeczne ,4 115,0 114,2 Wydatki na obsługę długu ,2 131,4 139,6 Pozostałe wydatki bieŝące ,8 101,2 123,2 Źródło: Sprawozdania z wykonania budŝetów jednostek samorządu terytorialnego za lata (Min. Fin.) Wydatki bieŝące i majątkowe jednostek samorządu terytorialnego w latach mld zł 180,0 160,0 43,1 44,2 140,0 31,9 120,0 100,0 80,0 60,0 113,3 124,7 133,5 40,0 20,0 0,0 Wydatki bieŝące Wydatki majątkowe W 2010 r., w stosunku do 2009 r., wydatki bieŝące wzrosły zbiorczo o 7,1%, a w porównaniu do 2008 r. o 17,9%, natomiast wydatki ogółem wzrosły odpowiednio o 5,9% i o 22,4%. 7

9 Struktura wykonanych wydatków bieŝących jednostek samorządu terytorialnego w latach ,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 24,6 10,9 19,4 43,9 1,2 27,2 9,8 18,7 43,1 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Zakup materiałów i usług Świadczenia społeczne Wydatki na obsługę długu Pozostałe wydatki 1,2 25,7 10,6 18,9 43,4 1,5 W 2010 r. w strukturze wydatków bieŝących jednostek samorządu terytorialnego przewaŝały wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 43,4%, pozostałe wydatki 25,7% i zakup materiałów i usług 18,9%. Wydatki te stanowiły łącznie 88,0% wydatków bieŝących. 3. Dochody majątkowe Dochody majątkowe jednostek samorządu terytorialnego w latach przedstawia poniŝsza tabela: Wyszczególnienie Wykonanie Dynamika (3:2) (4:3) (4:2) mln zł %% DOCHODY OGÓŁEM, w tym: ,6 105,1 114,2 Dochody majątkowe, z tego: ,9 110,0 172,6 Dotacje na zadania inwestycyjne Środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł ,6 112,4 353, ,7 95,8 83,0 Dochody ze sprzedaŝy majątku ,4 115,8 89,6 Źródło: Sprawozdania z wykonania budŝetów jednostek samorządu terytorialnego za lata (Min. Fin.) 8

10 W 2010 r., w stosunku do 2009 r., dochody majątkowe zwiększyły się o 10,0%, natomiast w porównaniu do 2008 r. wzrosły o 72,6%. Spośród dochodów majątkowych w 2010 r., dotacje na zadania inwestycyjne zwiększyły się o 12,4% w stosunku do 2009 r. i o 253,6% w porównaniu do 2008 r. Dochody uzyskane ze sprzedaŝy majątku zwiększyły się o 15,8% w stosunku do 2009 r., natomiast w porównaniu do 2008 r. zmniejszyły się o 10,4%. Struktura wykonanych dochodów majątkowych jednostek samorządu terytorialnego w latach ,0% 90,0% 35,0 17,3 18,2 80,0% 18,1 15,7 70,0% 60,0% 50,0% 32,7 40,0% 64,6 66,1 30,0% 20,0% 32,3 10,0% 0,0% Dotacje na zadania inwestycyjne Środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł Dochody ze sprzedaŝy majątku W dochodach majątkowych największy udział stanowiły w 2010 r. dotacje na zadania inwestycyjne 66,1%, a ich udział w dochodach majątkowych zwiększył się w porównaniu do 2009 r. o 1,5 punktu procentowego. Udział dochodów ze sprzedaŝy majątku zmniejszył się z 35,0% w 2008 r. do 18,2% w 2010 r. Udział środków na inwestycje uzyskiwane z innych źródeł wyniósł 15,7% i był niŝszy w porównaniu z udziałem osiągniętym w 2009 r. - o 2,4 punktu procentowego. 4. Wydatki majątkowe Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego w latach przedstawiały się następująco: 9

11 2008 r r r. Wydatki majątkowe (mln zł) w tym: wydatki inwestycyjne (mln zł) W 2010 r., w stosunku do 2009 r., wydatki majątkowe wzrosły zbiorczo o 2,6%, a w porównaniu do 2008 r. o 38,6%, a wydatki inwestycyjne odpowiednio o 4,0% i 40,4%. 5. Wynik budŝetów jednostek samorządu terytorialnego Dochody, wydatki oraz wynik jednostek samorządu terytorialnego w latach w podziale na dochody oraz wydatki bieŝące i majątkowe Wyszczególnienie Wykonanie Dynamika (3:2) (4:3) (4:2) mln zł %% I. DOCHODY OGÓŁEM, z tego: ,6 105,1 114,2 I.1 Dochody bieŝące ,3 104,5 109,0 I.2 Dochody majątkowe ,9 110,0 172,6 II. WYDATKI OGÓŁEM, z tego: ,6 105,9 122,4 II.1 Wydatki bieŝące ,1 107,1 117,9 II.2 Wydatki majątkowe ,1 102,6 138,6 III. WYNIK OGÓŁEM (I II) WYNIK BIEśĄCY (I.1 II.1) WYNIK MAJĄTKOWY (I.2 II.2) Źródło: Sprawozdania z wykonania budŝetów jednostek samorządu terytorialnego za lata (Min. Fin.) W 2010 r. dochody majątkowe były wyŝsze o 10,0% niŝ dochody majątkowe wykonane w 2009 r., natomiast wydatki majątkowe były wyŝsze o 2,6%. Z analizy wykonania dochodów ogółem i wydatków ogółem wynika, Ŝe budŝety jednostek samorządu terytorialnego w 2010 r. zamknęły się deficytem w wysokości mln zł. Z danych przedstawionych przez jednostki samorządu terytorialnego w rocznych sprawozdaniach z wykonania budŝetów za lata wynika, Ŝe nadwyŝka 10

12 operacyjna (dochody bieŝące - wydatki bieŝące) zmniejszyła się o mln zł, tj. z mln zł w 2008 r. do mln zł w 2010 r., podczas gdy wynik majątkowy (dochody majątkowe - wydatki majątkowe) pogorszył się w tym czasie o mln zł. Dochody, wydatki i wynik ogółem jednostek samorządu terytorialnego w latach mld zł 180,0 160,0 142,6 145,2 154,8 167,8 162,8 177,8 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0-20,0-2,6-13,0 DOCHODY OGÓŁEM WYDATKI OGÓŁEM WYNIK OGÓŁEM -15,0 Dochody, wydatki i wynik bieŝący jednostek samorządu terytorialnego w latach mld zł 160,0 140,0 120,0 131,0 113,3 136,7 124,7 142,8 133,5 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 17,7 12,0 9,3 0,0 DOCHODY BIEśĄCE WYDATKI BIEśĄCE WYNIK BIEśĄCY 11

13 Dochody, wydatki i wynik majątkowy jednostek samorządu terytorialnego w latach ,0 mld zł 43,1 44,2 35,0 31,9 25,0 18,2 20,0 15,0 11,6 5,0-5,0-15,0-20,3-24,9 DOCHODY MAJĄTKOWE WYDATKI MAJĄTKOWE WYNIK MAJĄTKOWY -24,3 W 2010 r. wydatki majątkowe zostały zrealizowane na poziomie mln zł, z czego mln zł, tj. 45,2%, mogło być sfinansowane z dochodów majątkowych. W poniŝszym zestawieniu przedstawiono dane dotyczące liczby jednostek samorządu terytorialnego według osiągniętego wyniku bieŝącego w latach : Wyszczególnienie Dodatni wynik bieŝący (nadwyŝka operacyjna) Ujemny wynik bieŝący (deficyt operacyjny) Liczba jednostek samorządu terytorialnego wg osiągniętego wyniku bieŝącego Źródło: Sprawozdania z wykonania budŝetów jednostek samorządu terytorialnego za lata (Min. Fin.) Liczba jednostek wykazujących ujemny wynik bieŝący w 2010 r. wyniosła 473 i była większa w porównaniu do 2009 r. o 250 jednostek. *** W dalszej części opracowania przeanalizowano dane z wykonania budŝetów jednostek samorządu terytorialnego w podziale na gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu i województwa. 12

14 Szczegółowe dane w zakresie realizacji budŝetów, dotyczące poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, przedstawiono w załącznikach. 13

15 Część II Wykonanie budŝetów gmin 1. Dochody bieŝące Dochody bieŝące gmin w latach przedstawia poniŝsza tabela: Wyszczególnienie Wykonanie Dynamika (3:2) (4:3) (4:2) mln zł %% DOCHODY OGÓŁEM, w tym: ,1 111,4 116,0 Dochody bieŝące, z tego: ,3 107,4 111,0 PIT ,9 101,8 94,5 CIT ,8 94,6 88,7 Podatek od nieruchomości ,9 106,7 113,0 Dotacje na zadania bieŝące ,5 120,0 120,7 Subwencja ogólna ,4 103,1 113,9 Pozostałe dochody bieŝące ,7 110,7 112,6 Źródło: Sprawozdania z wykonania budŝetów gmin za lata (Min. Fin.) W 2010 r., w stosunku do 2009 r., dochody bieŝące gmin wzrosły o 7,4%, a w porównaniu do 2008 r. o 11,0%, natomiast dochody ogółem wzrosły odpowiednio o 11,4% i o 16,0%. W 2010 r. najwyŝszą dynamikę dochodów bieŝących, gminy uzyskały z tytułu dotacji na zadania bieŝące o 20,0%. Natomiast dochody gmin z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w 2010 r., w odniesieniu do 2009 r., były mniejsze o 5,4%. 14

16 Dochody bieŝące i majątkowe gmin w latach mld zł 80,0 70,0 60,0 4,2 4,9 7,9 50,0 40,0 30,0 58,1 60,0 64,4 20,0 10,0 0,0 Dochody bieŝące Dochody majątkowe Struktura wykonanych dochodów bieŝących gmin w latach ,0% 14,0 13,8 14,2 90,0% 80,0% 70,0% 34,3 36,6 35,2 60,0% 50,0% 40,0% 18,3 17,8 19,9 30,0% 13,8 1,2 14,1 1,1 14,1 1,0 20,0% 10,0% 18,4 16,5 15,6 0,0% PIT CIT Podatek od nieruchomości Dotacje na zadania bieŝące Subwencja ogólna Pozostałe dochody bieŝące W strukturze dochodów bieŝących gmin w 2010 r. największy udział stanowiły: subwencja ogólna 35,2%, dotacje na zadania bieŝące 19,9% oraz dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 15,6%. 15

17 2. Wydatki bieŝące Wydatki bieŝące gmin w latach Wyszczególnienie Wykonanie Dynamika (3:2) (4:3) (4:2) mln zł %% WYDATKI OGÓŁEM, w tym: ,3 113,9 126,8 Wydatki bieŝące, z tego: ,6 111,0 119,5 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,5 108,9 119,1 Zakup materiałów i usług ,8 110,4 115,7 Świadczenia społeczne ,4 117,9 116,1 Wydatki na obsługę długu ,1 137,2 144,2 Pozostałe wydatki bieŝące ,1 109,8 125,3 Źródło: Sprawozdania z wykonania budŝetów gmin za lata (Min. Fin.) Wydatki ogółem i wydatki bieŝące gmin w latach ,0 mld zł 70,0 79,7 70,0 60,0 62,9 50,0 53,8 59,8 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 WYDATKI OGÓŁEM WYDATKI BIEśĄCE W 2010 r., w stosunku do 2009 r., wydatki bieŝące gmin wzrosły o 11,0%, a w porównaniu do 2008 r. o 19,5%, natomiast wydatki ogółem gmin wzrosły odpowiednio o 13,9% i o 26,8%. 16

18 Wśród wydatków bieŝących gmin w latach , największe tempo wzrostu wykazują wydatki na obsługę długu. W 2010 r., w porównaniu do 2009 r., wykonanie wydatków z tego tytułu było wyŝsze o 37,2%. Struktura wykonanych wydatków bieŝących gmin w latach ,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 20,0 17,4 16,9 44,8 1,0 21,2 15,9 16,4 45,5 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Zakup materiałów i usług Świadczenia społeczne Wydatki na obsługę długu Pozostałe wydatki 1,0 21,0 16,9 16,3 44,6 1,2 W strukturze wydatków bieŝących gmin w 2010 r. przewaŝały wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 44,6%, pozostałe wydatki 21,0%. Wydatki gmin w tych grupach stanowiły łącznie 65,6% wydatków bieŝących. W strukturze wydatków bieŝących zmniejszył się udział wydatków na wynagrodzenia i pochodne o 0,9 punktu procentowego, świadczenia społeczne o 1,0 punkt procentowy i pozostałe wydatki o 0,2 punktu procentowego. 17

19 3. Dochody majątkowe Dochody majątkowe gmin w latach Wyszczególnienie Wykonanie Dynamika (3:2) (4:3) (4:2) mln zł %% DOCHODY OGÓŁEM, w tym: ,1 111,4 116,0 Dochody majątkowe, z tego: ,7 161,8 185,6 Dotacje na zadania inwestycyjne ,9 217,6 443,7 Środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł ,0 124,2 119,3 Dochody ze sprzedaŝy majątku ,2 110,5 85,3 Źródło: Sprawozdania z wykonania budŝetów gmin za lata (Min. Fin.) W 2010 r., w stosunku do 2009 r., dochody majątkowe zwiększyły się o 61,8%, natomiast w porównaniu do 2008 r. o 85,6%. W 2010 r., w stosunku do 2009 r., dotacje na zadania inwestycyjne wzrosły o 117,6%, dochody ze sprzedaŝy majątku o 10,5% i środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł o 24,2%. Struktura wykonanych dochodów majątkowych gmin w latach ,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 44,4 29,9 25,5 20,4 19,6 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 30,5 25,1 44,6 60,0 10,0% 0,0% Dotacje na zadania inwestycyjne Środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł Dochody ze sprzedaŝy majątku W dochodach majątkowych w 2010 r. największy udział stanowiły dotacje na zadania inwestycyjne 60,0%. Dochody ze sprzedaŝy majątku stanowiły 20,4%. 18

20 4. Wydatki majątkowe Wydatki majątkowe gmin w latach przedstawiały się następująco: 2008 r r r. Wydatki majątkowe (mln zł) w tym: wydatki inwestycyjne (mln zł) W 2010 r., w stosunku do 2009 r., wydatki majątkowe były wyŝsze o 23,6%, w porównaniu do 2008 r. o 55,0%, natomiast wydatki inwestycyjne były wyŝsze odpowiednio o 24,8% i 56,8%. 5. Wynik budŝetów gmin NadwyŜka operacyjna (dochody bieŝące - wydatki bieŝące) w gminach w 2010 r. w porównaniu z 2009 r. zmniejszyła się o mln zł, tj. 24,3%, a ujemny wynik majątkowy (dochody majątkowe - wydatki majątkowe) zwiększył się w tym czasie o 805 mln zł, tj. o 7,1%. W poniŝszym zestawieniu przedstawiono dochody, wydatki oraz wynik gmin w latach w podziale na dochody i wydatki bieŝące i majątkowe: Wyszczególnienie Wykonanie Dynamika (3:2) (4:3) (4:2) mln zł %% I. DOCHODY OGÓŁEM, z tego: ,1 111,4 116,0 I.1 Dochody bieŝące ,3 107,4 111,0 I.2 Dochody majątkowe ,7 161,8 185,6 II. WYDATKI OGÓŁEM, z tego: ,3 113,9 126,8 II.1 Wydatki bieŝące ,6 111,0 119,5 II.2 Wydatki majątkowe ,5 123,6 155,0 III. WYNIK OGÓŁEM (I II) WYNIK BIEśĄCY (I.1 II.1) WYNIK MAJĄTKOWY (I.2 II.2) Źródło: Sprawozdania z wykonania budŝetów gmin za lata (Min. Fin.) 19

21 Dochody, wydatki i wynik ogółem gmin w latach mld zł 85,0 75,0 65,0 62,3 62,9 64,9 70,0 72,3 79,7 55,0 45,0 35,0 25,0 15,0 5,0-0,6-5,1-7,4-5,0 DOCHODY OGÓŁEM WYDATKI OGÓŁEM WYNIK OGÓŁEM Dochody, wydatki i wynik bieŝący gmin w latach mld zł 70,0 60,0 58,1 50,0 60,0 53,8 64,4 59,8 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 8,1 6,2 4,7 0,0 DOCHODY BIEśĄCE WYDATKI BIEśĄCE WYNIK BIEśĄCY 20

22 Dochody, wydatki i wynik majątkowy gmin w latach mld zł 20,0 20,0 16,2 15,0 12,9 10,0 4,2 4,9 7,9 5,0 0,0-5,0-8,7-10,0-11,3-12,1-15,0 DOCHODY MAJĄTKOWE WYDATKI MAJĄTKOWE WYNIK MAJĄTKOWY W 2010 r. wydatki majątkowe gmin zostały zrealizowane na poziomie mln zł, z czego mln zł, tj. 39,4% sfinansowane mogło być z dochodów majątkowych. W poniŝszym zestawieniu przedstawiono dane dotyczące liczby gmin według osiągniętego wyniku bieŝącego w latach : Wyszczególnienie Dodatni wynik bieŝący (nadwyŝka operacyjna) Ujemny wynik bieŝący (deficyt operacyjny) Źródło: Sprawozdania z wykonania budŝetów gmin za lata (Min. Fin.) Liczba gmin wg osiągniętego wyniku bieŝącego Liczba jednostek wykazujących dodatni wynik bieŝący zmniejszyła w 2010 r. w porównaniu do 2009 r. o 232 jednostki. Zwiększająca się liczba gmin wykazujących ujemny wynik bieŝący świadczy o większej dynamice realizowanych wydatków bieŝących w stosunku do dochodów bieŝących. Szczegółowe dane w zakresie realizacji budŝetów, dotyczące poszczególnych gmin, przedstawiono w załącznikach. 21

23 Część III Wykonanie budŝetów powiatów 1. Dochody bieŝące Dochody bieŝące powiatów w latach przedstawia poniŝsza tabela. Wyszczególnienie Wykonanie Dynamika (3:2) (4:3) (4:2) mln zł %% DOCHODY OGÓŁEM, w tym: ,7 112,0 124,0 Dochody bieŝące, z tego: ,3 108,0 117,0 PIT ,3 101,2 93,4 CIT ,6 94,1 88,3 Dotacje na zadania bieŝące ,1 111,4 127,2 Subwencja ogólna ,1 105,9 119,7 Pozostałe dochody bieŝące ,9 121,0 125,8 Źródło: Sprawozdania z wykonania budŝetów powiatów za lata (Min. Fin.) W 2010 r., w stosunku do 2009 r., dochody bieŝące powiatów wzrosły o 8,0%, a w porównaniu do 2008 r. o 17,0%, natomiast dochody ogółem wzrosły odpowiednio o 12,0% i o 24,0%. W 2010 r. najwyŝszą dynamikę dochodów bieŝących powiaty uzyskały z tytułu pozostałych dochodów bieŝących 21,0% oraz dotacji na zadania bieŝące 11,4%. Natomiast dochody powiatów w 2010 r., w odniesieniu do 2009 r., z tytułu udziału we wpływach w podatku od dochodów osób prawnych były mniejsze o 5,9%. 22

24 Dochody bieŝące i majątkowe powiatów w latach mld zł 25,0 3,1 20,0 1,6 2,1 15,0 10,0 16,6 18,0 19,4 5,0 0,0 Dochody bieŝące Dochody majątkowe Struktura wykonanych dochodów bieŝących powiatów w latach ,0% 12,2 11,7 13,1 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 48,7 50,8 49,8 50,0% 40,0% 30,0% 20,2 0,9 21,3 0,8 22,0 0,7 20,0% 10,0% 18,1 15,4 14,4 0,0% PIT CIT Dotacje na zadania bieŝące Subwencja ogólna Pozostałe dochody bieŝące W strukturze dochodów bieŝących powiatów w 2010 r., największy udział stanowiły: subwencja ogólna 49,8%, dotacje na zadania bieŝące 22,0%, dochody uzyskiwane z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 14,4%. 23

25 2. Wydatki bieŝące Wydatki bieŝące powiatów w latach przedstawia poniŝsza tabela. Wyszczególnienie Wykonanie Dynamika (3:2) (4:3) (4:2) mln zł %% WYDATKI OGÓŁEM, w tym: ,8 112,6 131,5 Wydatki bieŝące, z tego: ,2 109,0 120,2 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,4 106,9 111,7 Zakup materiałów i usług ,9 115,9 120,4 Świadczenia społeczne ,4 102,9 106,4 Wydatki na obsługę długu ,2 126,2 121,6 Pozostałe wydatki bieŝące ,2 109,6 150,3 Źródło: Sprawozdania z wykonania budŝetów powiatów za lata (Min. Fin.) W 2010 r., w stosunku do 2009 r., wydatki bieŝące powiatów wzrosły zbiorczo o 9,0%, a w porównaniu do 2008 r. o 20,2 %, natomiast wydatki ogółem wzrosły odpowiednio o 12,6% i o 31,5%. W omawianych latach najbardziej wzrosły wydatki na obsługę długu. Wykonanie wydatków z tego tytułu w 2010 r. było wyŝsze o 26,2% w porównaniu z 2009 r. i o 21,6% w odniesieniu do 2008 r. 24

26 Wydatki ogółem powiatów w latach mld zł 25,0 5,2 20,0 4,1 2,6 15,0 10,0 15,5 17,1 18,6 5,0 0,0 Wydatki bieŝące Wydatki majątkowe Struktura wykonanych wydatków bieŝących powiatów w latach ,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 18,5 16,5 61,1 2,7 1,3 23,0 15,5 57,9 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Zakup materiałów i usług Świadczenia społeczne Wydatki na obsługę długu Pozostałe wydatki 1,1 2,5 23,0 16,5 56,8 1,3 2,4 Wśród wydatków bieŝących zrealizowanych przez powiaty w 2010 r. przewaŝały wydatki w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 56,8%, pozostałych wydatków 23,0% oraz zakupu materiałów i usług 16,5%. Wydatki powiatów w tych grupach stanowiły łącznie 96,3% wydatków bieŝących. 25

27 3. Dochody majątkowe Dochody majątkowe powiatów w latach Wyszczególnienie Wykonanie Dynamika (3:2) (4:3) (4:2) mln zł %% DOCHODY OGÓŁEM, w tym: ,7 112,0 124,0 Dochody majątkowe, z tego: ,5 145,7 198,8 Dotacje na zadania inwestycyjne ,1 157,6 244,4 Środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł: ,7 118,7 152,8 Dochody ze sprzedaŝy majątku ,6 132,6 90,6 Źródło: Sprawozdania z wykonania budŝetów powiatów za lata (Min. Fin.) W 2010 r. dochody majątkowe zostały zrealizowane na poziomie wyŝszym niŝ w 2009 r. o 969 mln zł. Spośród dochodów majątkowych w 2010 r., w odniesieniu do 2009 r., w największym stopniu wzrosły dotacje na zadania inwestycyjne - o 57,6% oraz dochody ze sprzedaŝy majątku - o 32,6%. Struktura wykonanych dochodów majątkowych powiatów w latach ,0% 13,0 6,5 5,9 90,0% 80,0% 28,0 26,4 21,5 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 59,0 67,1 72,6 20,0% 10,0% 0,0% Dotacje na zadania inwestycyjne Środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł Dochody ze sprzedaŝy majątku 26

28 W dochodach majątkowych powiatów największy udział stanowiły w 2010 r. dotacje na zadania inwestycyjne 72,6% oraz środki na inwestycje uzyskiwane z innych źródeł 21,5%. Udział dochodów ze sprzedaŝy majątku stanowił w 2010 r. 5,9% dochodów majątkowych. W omawianym okresie, w strukturze dochodów majątkowych powiatów zmniejszył się udział środków na inwestycje uzyskiwane z innych źródeł - z 28,0% w 2008 r. do 21,5% w 2010 r. oraz dochodów ze sprzedaŝy majątku - z 13,0% w 2008 r. do 5,9% w 2010 r. W strukturze dochodów majątkowych wzrósł jedynie udział dotacji na zadania inwestycyjne z 59,0% w 2008 r. do 72,6% w 2010 r. 4. Wydatki majątkowe Wydatki majątkowe powiatów w latach przedstawiały się następująco: 2008 r r r. Wydatki majątkowe (mln zł) w tym: wydatki inwestycyjne (mln zł) W 2010 r., w stosunku do 2009 r., wydatki majątkowe powiatów zwiększyły się o 27,6%, a w porównaniu do 2008 r. były wyŝsze o 98,4%, zaś wydatki inwestycyjne odpowiednio o 27,8% i 98,8%. 5. Wynik budŝetów powiatów Dochody, wydatki oraz wynik powiatów w latach w podziale na dochody i wydatki, bieŝące i majątkowe Wyszczególnienie Wykonanie Dynamika (3:2) (4:3) (4:2) mln zł %% I. DOCHODY OGÓŁEM, z tego: ,7 112,0 124,0 I.1 Dochody bieŝące ,3 108,0 117,0 I.2 Dochody majątkowe ,5 145,7 198,8 II. WYDATKI OGÓŁEM, z tego: ,8 112,6 131,5 II.1 Wydatki bieŝące ,2 109,0 120,2 27

29 Wyszczególnienie Wykonanie Dynamika (3:2) (4:3) (4:2) mln zł %% II.2 Wydatki majątkowe ,5 127,6 198,4 III. WYNIK OGÓŁEM (I II) WYNIK BIEśĄCY (I.1 II.1) WYNIK MAJĄTKOWY (I.2 II.2) Źródło: Sprawozdania z wykonania budŝetów powiatów za lata (Min. Fin.) NadwyŜka operacyjna (dochody bieŝące - wydatki bieŝące) w powiatach w 2010 r., w porównaniu z 2009 r., zmniejszyła się o 103 mln zł, podczas gdy ujemny wynik majątkowy (dochody majątkowe - wydatki majątkowe) zwiększył się w tym czasie o 155 mln zł. Dochody, wydatki i wynik ogółem powiatów w latach ,0 mld zł 20,1 21,2 22,5 23,8 20,0 18,1 18,1 15,0 10,0 5,0 0,0 0,0-1,1-1,3-5,0 DOCHODY OGÓŁEM WYDATKI OGÓŁEM WYNIK OGÓŁEM 28

30 Dochody, wydatki i wynik bieŝący powiatów w latach mld zł 20,0 18,0 16,6 15,5 18,0 17,1 19,4 18,6 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 1,1 0,9 0,8 0,0 DOCHODY BIEśĄCE WYDATKI BIEśĄCE WYNIK BIEśĄCY Dochody, wydatki i wynik majątkowy powiatów w latach mld zł 3,0 2,6 4,1 3,1 5,2 2,5 2,1 2,0 1,6 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0-1,5-2,0-1,1-2,0 DOCHODY MAJĄTKOWE WYDATKI MAJĄTKOWE WYNIK MAJĄTKOWE -2,1 W 2010 r. wydatki majątkowe zostały zrealizowane na poziomie mln zł, z czego mln zł, tj. 59,4%, mogło być sfinansowane z dochodów majątkowych. W poniŝszym zestawieniu przedstawiono dane dotyczące liczby powiatów według osiągniętego wyniku bieŝącego w latach

31 Wyszczególnienie Dodatni wynik bieŝący (nadwyŝka operacyjna) Ujemny wynik bieŝący (deficyt operacyjny) Liczba powiatów wg osiągniętego wyniku bieŝącego Źródło: Sprawozdania z wykonania budŝetów powiatów za lata (Min. Fin.) Liczba jednostek wykazujących dodatni wynik bieŝący zmniejszyła się w 2010 r., w porównaniu do 2009 r., o 14 jednostek. Zwiększyła się tym samym liczba jednostek osiągających deficyt operacyjny. Wzrost liczby powiatów wykazujących ujemny wynik bieŝący świadczy o zwiększającym się poziomie realizowanych wydatków bieŝących. Szczegółowe dane w zakresie realizacji budŝetów, dotyczące poszczególnych powiatów, przedstawiono w załącznikach. 30

32 Część IV Wykonanie budŝetów miast na prawach powiatu 1. Dochody bieŝące Dochody bieŝące miast na prawach powiatu w latach Wyszczególnienie Wykonanie Dynamika (3:2) (4:3) (4:2) mln zł %% DOCHODY OGÓŁEM, w tym: ,8 107,1 109,0 Dochody bieŝące, z tego: ,1 104,5 106,7 PIT ,3 97,9 94,3 CIT ,8 85,3 73,1 Podatek od nieruchomości ,0 106,3 111,6 Dotacje na zadania bieŝące ,6 113,3 119,7 Subwencja ogólna ,3 104,3 114,1 Pozostałe dochody bieŝące ,0 111,7 115,1 Źródło: Sprawozdania z wykonania budŝetów miast na prawach powiatu za lata (Min. Fin.) W 2010 r., w stosunku do 2009 r., dochody bieŝące miast na prawach powiatu wzrosły o 4,5%, a w porównaniu do 2008 r. o 6,7%, natomiast dochody ogółem wzrosły odpowiednio o 7,1% i o 9,0%. W 2010 r. najwyŝszą dynamikę dochodów bieŝących miasta na prawach powiatów uzyskały z tytułu dotacji na zadania bieŝące 13,3%, pozostałych dochodów bieŝących 11,7%. Natomiast dochody miast na prawach powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w 2010 r., w odniesieniu do 2009 r., były mniejsze o 14,7%, a z tytułu udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zmniejszyły się o 2,1%. 31

33 Dochody bieŝące i majątkowe miast na prawach powiatu w latach mld zł 60,0 50,0 4,2 4,1 5,5 40,0 30,0 45,3 46,3 48,3 20,0 10,0 0,0 Dochody bieŝące Dochody majątkowe Struktura wykonanych dochodów bieŝących miast na prawach powiatu w latach ,0% 90,0% 20,9 21,1 22,5 80,0% 70,0% 22,5 24,1 24,1 60,0% 50,0% 40,0% 9,6 12,0 4,2 10,0 12,3 3,6 10,8 12,5 2,9 30,0% 20,0% 30,8 29,0 27,2 10,0% 0,0% PIT CIT Podatek od nieruchomości Dotacje na zadania bieŝące Subwencja ogólna Pozostałe dochody bieŝące W strukturze dochodów bieŝących miast na prawach powiatu w 2010 r. największy udział stanowiły: dochody uzyskiwane z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 27,2%, subwencja ogólna 24,1%, pozostałe dochody bieŝące 22,5%. 32

34 2. Wydatki bieŝące Wydatki bieŝące miast na prawach powiatu w latach Wyszczególnienie Wykonanie Dynamika (3:2) (4:3) (4:2) mln zł %% WYDATKI OGÓŁEM, w tym: ,8 104,9 115,2 Wydatki bieŝące, z tego: ,5 105,9 115,9 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,4 106,5 114,4 Zakup materiałów i usług ,1 103,9 113,4 Świadczenia społeczne ,4 108,8 110,3 Wydatki na obsługę długu ,5 129,2 136,4 Pozostałe wydatki bieŝące ,9 104,5 121,2 Źródło: Sprawozdania z wykonania budŝetów miast na prawach powiatu za lata (Min. Fin.) W 2010 r., w stosunku do roku 2009, wydatki bieŝące miast na prawach powiatu wzrosły zbiorczo o 5,9%, a w porównaniu do 2008 r. o 15,9%, natomiast wydatki ogółem wzrosły odpowiednio o 4,9% i o 15,2%. W omawianych latach najbardziej wzrosły wydatki na obsługę długu. W 2010 r., w porównaniu do 2009 r., wykonanie wydatków z tego tytułu było wyŝsze o 29,2% i o 36,4% w porównaniu do 2008 r. 33

35 Wydatki ogółem miast na prawach powiatu w latach mld zł 60,0 50,0 11,6 12,9 13,1 40,0 30,0 20,0 39,5 43,3 45,8 10,0 0,0 Wydatki bieŝące Wydatki majątkowe Struktura wykonanych wydatków bieŝących miast na prawach powiatu w latach ,0% 90,0% 80,0% 70,0% 25,7 8,2 1,5 27,3 7,6 1,5 26,9 7,8 1,8 60,0% 50,0% 23,6 23,5 23,1 40,0% 30,0% 20,0% 41,0 40,2 40,4 10,0% 0,0% Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Zakup materiałów i usług Świadczenia społeczne Wydatki na obsługę długu Pozostałe wydatki W 2010 r. w strukturze wydatków bieŝących miast na prawach powiatu przewaŝały wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 40,4%, pozostałe wydatki bieŝące 26,9% oraz zakup materiałów i usług 23,1%. Wydatki miast na prawach powiatu w tych grupach stanowiły łącznie 90,4% wydatków bieŝących. 34

36 3. Dochody majątkowe Dochody majątkowe miast na prawach powiatu w latach Wyszczególnienie Wykonanie Dynamika (3:2) (4:3) (4:2) mln zł %% DOCHODY OGÓŁEM, w tym: ,8 107,1 109,0 Dochody majątkowe, z tego: ,7 136,7 133,5 Dotacje na zadania inwestycyjne Środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł ,9 231,8 488, ,5 61,9 47,4 Dochody ze sprzedaŝy majątku ,0 116,4 92,0 Źródło: Sprawozdania z wykonania budŝetów miast na prawach powiatu za lata (Min. Fin.) W 2010 r., w stosunku do 2009 r., dochody majątkowe miast na prawach powiatu zwiększyły się o 36,7%, natomiast w porównaniu do 2008 r. o 33,5%. Spośród dochodów majątkowych w 2010 r. w porównaniu do 2009 r., w największym stopniu wzrosły dotacje na zadania inwestycyjne o 131,8%, natomiast w porównaniu do 2008 r. wzrost wyniósł 388,9%. 35

37 Struktura wykonanych dochodów majątkowych miast na prawach powiatu w latach ,0% 90,0% 80,0% 45,6 36,9 31,4 70,0% 60,0% 50,0% 31,0 14,0 40,0% 30,0% 39,5 54,6 20,0% 32,2 10,0% 14,9 0,0% Dotacje na zadania inwestycyjne Środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł Dochody ze sprzedaŝy majątku W 2010 r. w dochodach majątkowych miast na prawach powiatu największy udział stanowiły dotacje na zadania inwestycyjne 54,6% oraz dochody ze sprzedaŝy majątku 31,4%. Największy spadek udziału w dochodach majątkowych w latach nastąpił w środkach na inwestycje uzyskanych z innych źródeł z 39,5% w 2008 r. do 14,0% w 2010 r. 4. Wydatki majątkowe Wydatki majątkowe miast na prawach powiatu w latach przedstawiały się następująco: 2008 r r r. Wydatki majątkowe (mln zł) w tym: wydatki inwestycyjne (mln zł) W 2010 r., w stosunku do 2009 r., wydatki majątkowe miast na prawach powiatu wzrosły o 1,6 %, a w porównaniu do 2008 r. o 12,8%, a wydatki inwestycyjne odpowiednio o 5,1% i 14,0%. 36

38 5. Wynik budŝetów miast na prawach powiatu Dochody, wydatki oraz wynik miast na prawach powiatu w latach w podziale na dochody i wydatki bieŝące i majątkowe Wyszczególnienie Wykonanie Dynamika (3:2) (4:3) (4:2) mln zł %% I. DOCHODY OGÓŁEM, z tego: ,8 107,1 109,0 I.1 Dochody bieŝące ,1 104,5 106,7 I.2 Dochody majątkowe ,7 136,7 133,5 II. WYDATKI OGÓŁEM, z tego: ,8 104,9 115,2 II.1 Wydatki bieŝące ,5 105,9 115,9 II.2 Wydatki majątkowe ,0 101,6 112,7 III. WYNIK OGÓŁEM (I II) WYNIK BIEśĄCY (I.1 II.1) WYNIK MAJĄTKOWY (I.2 II.2) Źródło: Sprawozdania z wykonania budŝetów miast na prawach powiatu za lata (Min. Fin.) Dochody, wydatki i wynik ogółem miast na prawach powiatu w latach ,0 55,0 mld zł 49,5 51,2 50,3 56,2 53,9 59,0 45,0 35,0 25,0 15,0 5,0-1,7-5,9-5,1-5,0 DOCHODY OGÓŁEM WYDATKI OGÓŁEM WYNIK OGÓŁEM 37

39 Z analizy wykonania dochodów ogółem i wydatków ogółem wynika, Ŝe budŝety miast na prawach powiatu w 2010 r. zamknęły się deficytem w wysokości mln zł. NadwyŜka operacyjna w miastach na prawach powiatu w 2010 r. zmniejszyła się w porównaniu do 2009 r. o 479 mln zł, a wynik majątkowy (dochody majątkowe - wydatki majątkowe) zmniejszył się w tym czasie o mln zł. Dochody, wydatki i wynik bieŝący miast na prawach powiatu w latach mld zł 50,0 45,0 45,3 39,5 46,3 43,3 48,3 45,8 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 5,8 3,0 2,5 0,0 DOCHODY BIEśĄCE WYDATKI BIEśĄCE WYNIK BIEśĄCY Dochody, wydatki i wynik majątkowy miast na prawach powiatu w latach ,0 mld zł 11,6 12,9 13,1 10,0 5,5 5,0 4,2 4,1 0,0-5,0-7,5-8,9-7,6-10,0 DOCHODY MAJĄTKOWE WYDATKI MAJĄTKOWE WYNIK MAJĄTKOWY 38

40 W 2010 r. wydatki majątkowe w miastach na prawach powiatu zostały zrealizowane na poziomie mln zł, z czego mln zł, tj. 42,3% mogło być sfinansowane z dochodów majątkowych. W poniŝszym zestawieniu przedstawiono dane dotyczące liczby miast na prawach powiatu wg osiągniętego wyniku bieŝącego w latach : Liczba miast na prawach powiatu wg Wyszczególnienie osiągniętego wyniku bieŝącego Dodatni wynik bieŝący (nadwyŝka operacyjna) Ujemny wynik bieŝący (deficyt operacyjny) Źródło: Sprawozdania z wykonania budŝetów miast na prawach powiatu za lata (Min. Fin.) Liczba miast na prawach powiatu, wykazujących dodatni wynik bieŝący w 2010 r., była o 4 mniejsza, niŝ w 2009 r. i wyniosła 52. Szczegółowe dane w zakresie realizacji budŝetów dotyczące poszczególnych miast na prawach powiatu przedstawiono w załącznikach. 39

41 Część V Wykonanie budŝetów województw 1. Dochody bieŝące W poniŝszym zestawieniu przedstawiono zbiorcze dane dotyczące wykonanych dochodów bieŝących województw w latach Wyszczególnienie Wykonanie Dynamika (3:2) (4:3) (4:2) mln zł %% DOCHODY OGÓŁEM, w tym: ,3 72,1 111,4 Dochody bieŝące, z tego: ,5 85,5 96,2 PIT ,1 99,2 93,4 CIT ,6 95,0 84,2 Dotacje na zadania bieŝące ,7 65,5 126,1 Subwencja ogólna ,9 105,4 128,4 Pozostałe dochody bieŝące ,7 50,2 39,5 Źródło: Sprawozdania z wykonania budŝetów województw za lata (Min. Fin.) W 2010 r., w stosunku do 2009 r., dochody bieŝące zmniejszyły się o 14,5%, a w porównaniu do 2008 r. o 3,8%, natomiast dochody ogółem w 2010 r. zmniejszyły się w stosunku do 2009 r. o 27,9%, a w stosunku do 2008 r. wzrosły o 11,4%. Wśród dochodów bieŝących zrealizowanych przez województwa w 2010 r. wzrosły jedynie dochody bieŝące z tytułu subwencji ogólnej o 5,4%. Natomiast dochody województw w 2010 r., w odniesieniu do 2009 r., z tytułu udziału we wpływach w podatku od dochodów osób prawnych były mniejsze o 5,0%, z tytułu udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zmniejszyły się o 0,8% i pozostałych dochodów bieŝących o 49,8%. 40

42 Dochody bieŝące i majątkowe województw w latach ,0 mld zł 18,0 16,0 7,1 14,0 12,0 1,6 3,5 10,0 8,0 6,0 11,0 12,4 10,6 4,0 2,0 0,0 Dochody bieŝące Dochody majątkowe Struktura wykonanych dochodów bieŝących województw w latach ,0% 11,1 7,8 4,6 90,0% 80,0% 20,6 22,3 27,5 70,0% 60,0% 17,0 29,1 22,3 50,0% 40,0% 30,0% 42,7 33,7 37,4 20,0% 10,0% 0,0% 8,6 7,2 8,3 PIT CIT Dotacje na zadania bieŝące Subwencja ogólna Pozostałe dochody bieŝące W strukturze dochodów bieŝących województw w 2010 r., największy udział stanowiły: dochody uzyskane z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 37,4%, subwencja ogólna 27,5%, dotacje do zadań bieŝących 22,3%. 41

43 2. Wydatki bieŝące Wydatki bieŝące województw w latach Wyszczególnienie Wykonanie Dynamika (3:2) (4:3) (4:2) mln zł %% WYDATKI OGÓŁEM, w tym: ,4 74,5 117,2 Wydatki bieŝące, z tego: ,7 88,5 113,1 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,1 110,7 129,6 Zakup materiałów i usług ,1 110,2 110,2 Świadczenia społeczne ,0 - - Wydatki na obsługę długu ,7 126,8 177,3 Pozostałe wydatki bieŝące ,6 76,3 107,3 Źródło: Sprawozdania z wykonania budŝetów województw za lata (Min. Fin.) W 2010 r., w stosunku do 2009 r., wydatki bieŝące województw zmniejszyły się o 11,5%, a w porównaniu do 2008 r. wzrosły o 13,1%, natomiast wydatki ogółem w 2010 r. zmniejszyły się w stosunku do 2009 r. o 25,5%, a w stosunku do 2008 r. wzrosły o 17,2%. Wśród wydatków bieŝących zrealizowanych przez województwa w 2010 r., w porównaniu z 2009 r., najbardziej wzrosły wydatki przeznaczone na obsługę długu - o 26,8%. Wśród wydatków bieŝących województw w 2010 r., w porównaniu do 2009 r., zmniejszyły się pozostałe wydatki bieŝące o 23,7%. 42

44 Wydatki ogółem i wydatki bieŝące województw w latach mld zł 25,0 20,0 10,0 15,0 4,8 5,9 10,0 5,0 8,2 10,5 9,3 0,0 Wydatki bieŝące Wydatki majątkowe Struktura wykonanych wydatków bieŝących województw w latach ,0% 90,0% 80,0% 70,0% 58,7 64,7 55,7 60,0% 50,0% 1,1 1,2 1,7 40,0% 30,0% 20,2 15,8 19,7 20,0% 10,0% 20,0 18,4 23,0 0,0% Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Zakup materiałów i usług Wydatki na obsługę długu Pozostałe wydatki W strukturze wydatków bieŝących województw w 2010 r. przewaŝały pozostałe wydatki 55,7%. Wydatki na zakup materiałów i usług stanowiły 19,7%, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 23,0%. 43

45 3. Dochody majątkowe Dochody majątkowe województw w latach Wyszczególnienie Wykonanie Dynamika (3:2) (4:3) (4:2) mln zł %% DOCHODY OGÓŁEM, w tym: ,3 72,1 111,4 Dochody majątkowe, z tego: ,6 48,9 213,5 Dotacje na zadania inwestycyjne Środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł ,5 47,0 283, ,3 70,8 38,5 Dochody ze sprzedaŝy majątku ,9 196,2 131,6 Źródło: Sprawozdania z wykonania budŝetów województw za lata (Min. Fin.) W 2010 r., w stosunku do 2009 r., dochody majątkowe województw zmniejszyły się o 51,1%, natomiast w porównaniu do 2008 r. wzrosły o 113,5%. Spośród dochodów majątkowych w 2010 r., w porównaniu do 2009 r. wzrosły jedynie dochody ze sprzedaŝy majątku - o 97,9%, a w porównaniu do 2008 r. o 32,3%. Na tak niską realizację dochodów majątkowych, istotny wpływ miała zmiana przepisów dotyczących finansowania i współfinansowania programów i projektów z udziałem środków europejskich, a w szczególności rezygnacja z finansowania w formie dotacji rozwojowej, która na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych stanowiła dochód samorządów województw. Do 31 grudnia 2009 r. środki z tego tytułu były przekazywane bezpośrednio na rachunki budŝetów samorządów województw. Od 1 stycznia 2010 r. środki europejskie są przekazywane w formie płatności (a nie dotacji rozwojowej), za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego, a współfinansowanie krajowe w formie dotacji celowej, przy czym do 30 czerwca 2010 r., tj. ostatecznego rozliczenia tych środków, miały zastosowanie przepisy dotychczasowe. 44

46 Struktura wykonanych dochodów majątkowych województw w latach ,8 0,7 3,2 3,0 4,6 100,0% 90,0% 80,0% 25,7 70,0% 60,0% 50,0% 96,1 92,4 40,0% 69,5 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Dotacje na zadania inwestycyjne Środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł Dochody ze sprzedaŝy majątku W dochodach majątkowych województw największy udział stanowiły w 2010 r. dotacje na zadania inwestycyjne 92,4%. Ich udział w porównaniu do 2009 r. zmniejszył się 3,7 punktu procentowego. Największy spadek udziału w dochodach majątkowych w latach nastąpił w środkach na inwestycje uzyskiwane z innych źródeł, z 25,7% w 2008 r. do 4,6% w 2010 r. 4. Wydatki majątkowe Wydatki majątkowe województw w latach przedstawiały się następująco: 2008 r r r. Wydatki majątkowe (mln zł) w tym: wydatki inwestycyjne (mln zł) W 2010 r., w stosunku do 2009 r., wydatki majątkowe województw zmniejszyły się zbiorczo o 40,3%, a w porównaniu do 2008 r. wzrosły o 24,5%. Wydatki inwestycyjne 45

47 zrealizowane w 2010 r. w porównaniu do 2009 r. zmniejszyły się o 41,0% natomiast w porównaniu do 2008 r. wzrosły o 26,2%. W 2010 r. w porównaniu do 2009 r. nastąpił znaczny spadek wydatków majątkowych, co spowodowane było zmianą sposobu przekazywania dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków zagranicznych lub płatności w ramach środków europejskich (do 31 grudnia 2009 r. dotacje rozwojowe). W 2009 r. samorząd województwa, jako instytucja pośrednicząca przekazywał dotacje rozwojowe beneficjentom (między innymi gminom, powiatom i związkom jednostek samorządu terytorialnego). 5. Wynik budŝetów województw Dochody, wydatki oraz wynik województw w latach w podziale na dochody i wydatki bieŝące i majątkowe przedstawia poniŝsza tabela. Wyszczególnienie Wykonanie Dynamika (3:2) (4:3) (4:2) mln zł %% I. DOCHODY OGÓŁEM, z tego: ,3 72,1 111,4 I.1 Dochody bieŝące ,5 85,5 96,2 I.2 Dochody majątkowe ,6 48,9 213,5 II. WYDATKI OGÓŁEM, z tego: ,4 74,5 117,2 II.1 Wydatki bieŝące ,7 88,5 113,1 II.2 Wydatki majątkowe ,6 59,7 124,5 III. WYNIK OGÓŁEM (I II) WYNIK BIEśĄCY (I.1 II.1) WYNIK MAJĄTKOWY (I.2 II.2) Źródło: Sprawozdania z wykonania budŝetów województw za lata (Min. Fin.) NadwyŜka operacyjna (dochody bieŝące - wydatki bieŝące) w województwach zmalała o 591 mln zł, tj. z mln zł w 2009 r. do mln zł w 2010 r., a ujemny 46

48 wynik majątkowy (dochody majątkowe - wydatki majątkowe) zmniejszył się w tym czasie o 370 mln zł. Dochody, wydatki i wynik ogółem województw w latach mld zł 25,0 19,5 20,5 20,0 15,0 12,7 13,0 14,1 15,2 10,0 5,0-0,3 0,0-0,9-1,1-5,0 DOCHODY OGÓŁEM WYDATKI OGÓŁEM WYNIK OGÓŁEM Dochody, wydatki i wynik bieŝący województw w latach mld zł 14,0 12,4 12,0 11,0 10,5 10,6 10,0 8,2 9,3 8,0 6,0 4,0 2,8 1,9 2,0 1,3 0,0 DOCHODY BIEśĄCE WYDATKI BIEśĄCE WYNIK BIEśĄCY 47

49 Dochody, wydatki i wynik majątkowy województw w latach mld zł 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0-3,0-4,0 10,0 7,1 5,9 4,8 3,5 1,6-2,8-3,1 DOCHODY MAJĄTKOWE WYDATKI MAJĄTKOWE WYNIK MAJĄTKOWY -2,5 W 2010 r. wydatki majątkowe województw zostały zrealizowane na poziomie mln zł, z czego mln zł, tj. 58,7% mogło być sfinansowane z dochodów majątkowych. W poniŝszym zestawieniu przedstawiono dane dotyczące liczby województw wg osiągniętego wyniku bieŝącego w latach : Wyszczególnienie Dodatni wynik bieŝący (nadwyŝka operacyjna) Ujemny wynik bieŝący (deficyt operacyjny) Liczba województw wg osiągniętego wyniku bieŝącego Źródło: Sprawozdania z wykonania budŝetów województw za lata (Min. Fin.) W latach wszystkie województwa wykazały nadwyŝkę operacyjną. Szczegółowe dane w zakresie realizacji budŝetów dotyczące poszczególnych województw przedstawiono w załącznikach. 48

Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach

Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach 2013-2015 Warszawa, wrzesień 2016 Spis treści Wprowadzenie... 2 Część I Wykonanie budżetów jednostek samorządu terytorialnego... 4 1.

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach

Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach MINISTERSTWO FINANSÓW Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2005-2007 Warszawa, luty 2009 r. Wstęp Ministerstwo Finansów po raz kolejny przygotowało zestaw

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIKI do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach

WSKAŹNIKI do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach WSKAŹNIKI do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2012-2014 Warszawa 2015 SPIS TREŚCI I. Wstęp II. III. Opis wskaźników Wskaźniki dla gmin miejskich IV. Wskaźniki dla gmin

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. Z WYKONANIA BUDśETU PAŃSTWA. INFORMACJA O WYKONANIU BUDśETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO RADA MINISTRÓW.

SPRAWOZDANIE. Z WYKONANIA BUDśETU PAŃSTWA. INFORMACJA O WYKONANIU BUDśETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO RADA MINISTRÓW. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU PAŃSTWA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA R. INFORMACJA O WYKONANIU BUDśETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO RADA MINISTRÓW Warszawa 2013 Spis treści strona Wprowadzenie..

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2008-2010

Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2008-2010 MINISTERSTWO FINANSÓW Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2008-2010 Warszawa 2011 r. SPIS TREŚCI I. Wstęp II. III. Opis wskaźników Wskaźniki dla gmin miejskich

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, marzec 2014 rok

Wałbrzych, marzec 2014 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Miasta Wałbrzycha za 2013 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2013 rok Wałbrzych, marzec 2014 rok SPIS TREŚCI 1. budŝetu

Bardziej szczegółowo

Sytuacja finansowa JST. październik 2011

Sytuacja finansowa JST. październik 2011 Sytuacja finansowa JST październik 2011 1 SYTUACJA MAKROEKONOMICZNA POLSKI W 2012 R. Wybrane wskaźniki i wartości (wg projektu budŝetu państwa na 2012 rok) PKB w ujęciu realnym: wzrost o 4% średnioroczny

Bardziej szczegółowo

Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa.

Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa. Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach 2011 2014. Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa. Kraków, sierpień 2015 Polski Instytut Credit Management KRS 0000540469

Bardziej szczegółowo

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta.

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta. PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Katowice, listopad 2014 r. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubuskim w 2011 r.

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubuskim w 2011 r. UWAGI OGÓLNE Niniejsze opracowanie zawiera informacje o dochodach, wydatkach i wynikach budżetów jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubuskim w 2011 r. przygotowane na podstawie sprawozdań

Bardziej szczegółowo

Katowice Uniwersytet Śląski 25 lutego 2013 r.

Katowice Uniwersytet Śląski 25 lutego 2013 r. Katowice Uniwersytet Śląski 25 lutego 2013 r. ZróŜnicowane zagroŝenia i oczekiwania miast w odniesieniu do obowiązującego przepisu art. 243 u.f.p. oraz do propozycji zmian tego przepisu Tomasz Bogucki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Katowice, maj 2015 roku INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 30.09.2014 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet:

Bardziej szczegółowo

2. Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. U C H W A Ł A NR XXVII/179/2013 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2013 2031 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budŝetu miasta Konina za I kwartał 2013 roku

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budŝetu miasta Konina za I kwartał 2013 roku Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budŝetu miasta Konina za I Plan dochodów budŝetu miasta Konina na 2013 rok według źródeł powstawania w złotych Lp. wskaźnik struktura DOCHODY GMINY I. PODATKI,

Bardziej szczegółowo

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ` URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE 35-959 Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10 tel.: 17 85 35 210, 17 85 35 219; fax: 17 85 35 157 www.stat.gov.pl/rzesz; e-mail: SekretariatUSRze@stat.gov.pl Opracowania

Bardziej szczegółowo

Projekty i plany finansowe w jst - tworzenie i realizacja. Prowadzący: Agnieszka Drożdżal

Projekty i plany finansowe w jst - tworzenie i realizacja. Prowadzący: Agnieszka Drożdżal Projekty i plany finansowe w jst - tworzenie i realizacja Prowadzący: Agnieszka Drożdżal Ustawa o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 poz.885 ze zm.) Art. 235. 1. W planie dochodów budżetu jednostki

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące budżetów jednostek samorządu terytorialnego opracowano w Głównym Urzędzie Statystycznym na podstawie sprawozdań Ministerstwa Finansów. Podstawę prawną gospodarki finansowej jednostek

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A W R O K U

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A W R O K U S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U P I A S E C Z Y Ń S K I E G O W 2 0 1 5 R O K U Rada Powiatu Piaseczyńskiego uchwaliła budżet powiatu na 2015 rok w dniu 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

WYDATKI I ROZCHODY. Wykonanie wydatków budŝetu Miasta Krakowa w latach r. (97,9%) 2006r. (97,3%)

WYDATKI I ROZCHODY. Wykonanie wydatków budŝetu Miasta Krakowa w latach r. (97,9%) 2006r. (97,3%) WYDATKI I ROZCHODY W 2006 roku wydatki ogółem budŝetu Miasta Krakowa zostały zrealizowane w wysokości 2 458 750 882 zł, co stanowiło 97,3% planu. Wydatki bieŝące zrealizowane zostały w kwocie 1 955 993

Bardziej szczegółowo

DOCHODY MAJATKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY I PARAGRAFY KLASYFIKACJI

DOCHODY MAJATKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY I PARAGRAFY KLASYFIKACJI Powiat Lubelski Załącznik Nr 1 Dział... ( nr i nazwa) Rozdział... (nr i nazwa) Nazwa jednostki... ZESTAWIENIE DOCHODÓW W PODZIALE NA DOCHODY BIEśĄCE I DOCHODY MAJATKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DZIAŁY,

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2007 ROKU

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2007 ROKU WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W ROKU Dział Plan na r. (przyjęty 19 grudnia 2006 r.) Plan po zmianach (stan na 31.12. r.) 12 m-cy r. /2006 DOTACJE 39 076 994 27 803

Bardziej szczegółowo

dochody zł wydatki zł

dochody zł wydatki zł BudŜet Gminy Bytów na rok 2005 został zatwierdzony dnia 29 grudnia 2004 roku Uchwałą Nr XXIII/200/2004 Rady Miejskiej w Bytowie w następujących kwotach : w tym: dochody - 34 754 007 zł wydatki - 37 010

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY GORZÓW ŚLĄSKI NA LATA

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY GORZÓW ŚLĄSKI NA LATA OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY GORZÓW ŚLĄSKI NA LATA 2014-2022 Wieloletnia prognoza finansowa jest dokumentem, który ma zapewnić wieloletnią perspektywę prognozowania

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2014-2023

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2014-2023 Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2014-2023 1. ZałoŜenia wstępne Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Jastrowie przygotowana

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 12 Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 2015-2033 Założenia ogólne 1. Wartości przyjęte w WPF są zgodne z projektem budżetu na 2015 rok.

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Spis treści Część I...3 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w I półroczu 2014 roku...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW WEDŁUG WAśNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI NA 2006 ROK

PLAN DOCHODÓW WEDŁUG WAśNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI NA 2006 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XLIII/191/2005 z 29 grudnia 2005 roku PLAN DOCHODÓW WEDŁUG WAśNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI DZIAŁ ŹRÓDŁA DOCHODÓW PLAN 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXI/99/08 Rady Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 26 sierpnia 2008 r.

Uchwała nr XXI/99/08 Rady Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 26 sierpnia 2008 r. Uchwała nr XXI/99/08 z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie dokonania zmian planowanych dochodów i wydatków budŝetu powiatu kamiennogórskiego na 2008 rok. Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 2039 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 2039 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 2039 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budŝetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO Załącznik nr 1 do uchwały nr 44/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 27 marca 2012 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2012 r. 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE... 4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT dla budŝetu gminy

PLAN KONT dla budŝetu gminy Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Nr VIII z dnia 25 października 2010 r. PLAN KONT dla budŝetu gminy Wykaz kont / ewidencja syntetyczna/ 1. W jednostce samorządu terytorialnego dodatkowo prowadzone

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 2039 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 2039 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 2039 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budŝetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU Opole, sierpień 2009 SPIS TREŚCI STRONA Tabela wykonanie planu dochodów i przychodów

Bardziej szczegółowo

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze Wykonanie budżetów przez lubuskie gminy w 215 roku Finansowanie oświaty i wydatki ponoszone na realizację zadań oświatowych przez lubuskie gminy Prezes RIO

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 1 grudnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 1 grudnia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 1 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 583 RADY MIASTA K O N I N A. z dnia 16 grudnia 2009 roku

U C H W A Ł A Nr 583 RADY MIASTA K O N I N A. z dnia 16 grudnia 2009 roku U C H W A Ł A Nr 583 RADY MIASTA K O N I N A z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budŝetu miasta Konina na 2010 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, i 9 lit. d i pkt 10 oraz 61 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /2014 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia... 2014 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2014 r. 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE... 4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 89 Poz. 628

Dziennik Ustaw 89 Poz. 628 Dziennik Ustaw 89 Poz. 628 PF-OSPR Część... Przed wypełnieniem formularza naleŝy zaopoznać Dział... się ze szczegółowymi zasadami opracowywania materiałów do projektu ustawy budŝetowej na rok Rozdział...

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr II/16/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 19 grudnia 2014 r.

U C H W A Ł A Nr II/16/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 19 grudnia 2014 r. U C H W A Ł A Nr II/16/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2015-2022 Na podstawie art.18 pkt

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA 2010 ROK. Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

SPRAWOZDANIE ZA 2010 ROK. Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr 270/31/11 Zarządu Woj. Pomorskiego z dnia 22 marca 2011 r. SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2010 ROK Gdańsk, marzec 2011 rok 2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miasta Piły z dnia...

Uchwała Nr... Rady Miasta Piły z dnia... Uchwała Nr... Rady Miasta Piły z dnia... w sprawie procedury uchwalania budŝetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budŝetu Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018 OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF. Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2012-2018 Podstawą do opracowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy

Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy z dnia Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy Uwagi ogólne: Wieloletnią Prognozę Finansową miasta

Bardziej szczegółowo

Kielce - miasto na prawach powiatu

Kielce - miasto na prawach powiatu - miasto na prawach powiatu Analityk prowadzący: jacek.skrzypczak@incsa.pl Rating Nota informacyjna krajowy międzynarodowy perspektywa BBB+ BBB- stabilna INC RATING jest agencją ratingową specjalizującą

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z Wykonania Budżetu Miasta Oleśnicy za rok 2010

Sprawozdanie roczne z Wykonania Budżetu Miasta Oleśnicy za rok 2010 Sprawozdanie roczne z Wykonania Budżetu Miasta Oleśnicy za rok 2010 Dane Ogólne Dochody wykonane 94.765.779,11 zł czyli 97,78 % Wydatki wykonane 103.810.147,92 zł czyli 89,25 % Dane Ogólne Przychody roku

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia prognoza finansowa jest to dokument zapewniający wieloletnią perspektywę

Wieloletnia prognoza finansowa jest to dokument zapewniający wieloletnią perspektywę Załącznik Nr 3 do uchwały Nr. Rady Gminy Siemyśl z dnia.. OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SIEMYŚL NA LATA 2012 2021 Wieloletnia prognoza finansowa jest to dokument

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH I ANALITYCZNYCH w Gminie Andrychów KONTA BILANSOWE

WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH I ANALITYCZNYCH w Gminie Andrychów KONTA BILANSOWE Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 62/2010 Burmistrza Andrychowa z dnia 31grudnia 2010 r. WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH I ANALITYCZNYCH w Gminie Andrychów syntetyczny Symbol konta analityczny 133 do kaŝdego rachunku

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Uzasadnienie do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Uzasadnienie do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej I. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2011-2016 1. Zakres i uwarunkowania prawne

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031 Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia Lp. Wyszczególnienie 2013 (plan po zmianach 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do uchwały Nr. Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia. Objaśnienie dokonanych zmian

Załącznik nr 3 do uchwały Nr. Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia. Objaśnienie dokonanych zmian Załącznik nr 3 do uchwały Nr. Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia. Objaśnienie dokonanych zmian Z dniem 1 stycznia 2013 r. weszła w Ŝycie ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDśETU DOCHODY OGÓŁEM. I. Dochody bieŝące ogółem: z tego: A. Dochody własne: Wpływy z podatków

DOCHODY BUDśETU DOCHODY OGÓŁEM. I. Dochody bieŝące ogółem: z tego: A. Dochody własne: Wpływy z podatków Załącznik nr 1 do uchwały Nr. RADY MIASTA POZNANIA z dnia... DOCHODY BUDśETU Poz. Dz. Nazwa Plan na 21 r. w zł DOCHODY OGÓŁEM 2 368 173 823 1 82 788 95 547 384 873 I. Dochody bieŝące ogółem: A. Dochody

Bardziej szczegółowo

Zabrze - miasto na prawach powiatu

Zabrze - miasto na prawach powiatu Zabrze - miasto na prawach powiatu Analityk prowadzący: jacek.skrzypczak@incsa.pl Rating Nota informacyjna krajowy międzynarodowy perspektywa BBB BB+ stabilna INC RATING jest agencją ratingową specjalizującą

Bardziej szczegółowo

2) Czy Gmina posiada akcje, udziały w innych podmiotach? Sprawozdania finansowe podmiotów powiązanych za 2010 rok.

2) Czy Gmina posiada akcje, udziały w innych podmiotach? Sprawozdania finansowe podmiotów powiązanych za 2010 rok. FIP.271.1.10.2011.TK1 Włoszczowa 11.10.2011 r. www. wloszczowa.eobip.pl dot. zadania pn.: Udzielenie Gminie Włoszczowa i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 5 032 076,00 zł na sfinansowanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/268/14 RADY POWIATU GORLICKIEGO. z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2014 rok

UCHWAŁA NR XL/268/14 RADY POWIATU GORLICKIEGO. z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2014 rok UCHWAŁA NR XL/268/14 RADY POWIATU GORLICKIEGO z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2014 rok Na podstawie art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach

Bardziej szczegółowo

Ostatecznie, po dokonaniu zmian, budżet Gminy na dzień r. przedstawiał się. Planowane dochody ogółem: ,31 zł

Ostatecznie, po dokonaniu zmian, budżet Gminy na dzień r. przedstawiał się. Planowane dochody ogółem: ,31 zł PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI ORAZ PRZYCHODY I ROZCHODY Budżet Gminy Kartuzy na 2015 rok został uchwalony przez Radę Miejską Uchwałą Nr IV/35/2015 z 28 stycznia 2015r. W trakcie realizacji budżetu Gminy,

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Uzasadnienie do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Uzasadnienie do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej I. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2012-2018 1. Zakres i uwarunkowania prawne

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2013 r. Poz. 4191 UCHWAŁA NR XXXVII/393/13 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Szczecin - miasto na prawach powiatu

Szczecin - miasto na prawach powiatu Szczecin - miasto na prawach powiatu Analityk prowadzący: jacek.skrzypczak@incsa.pl Rating Nota informacyjna krajowy międzynarodowy perspektywa A BBB stabilna INC RATING jest agencją ratingową specjalizującą

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA III KWARTAŁY 2008 ROKU

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA III KWARTAŁY 2008 ROKU SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA III KWARTAŁY 2008 ROKU W trakcie realizacji budżetu Województwa za III kwartały 2008 roku nastąpiły zmiany w stosunku do budżetu ustalonego Uchwałą

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec Zdrój na

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec Zdrój na Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/59/2011 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 2021 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

B U D ś E T G M I N Y S K A R S Z E W Y NA 2015 ROK

B U D ś E T G M I N Y S K A R S Z E W Y NA 2015 ROK B U D ś E T G M I N Y S K A R S Z E W Y NA 2015 ROK SKARSZEWY, STYCZEŃ 2015 S p i s t r e ś c i Strona I. INFORMACJA OGÓLNA O BUDśECIE 4 II. UCHWAŁA BUDśETOWA 7 III. ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDśETOWEJ 14

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska uchwala co następuje:

Rada Miejska uchwala co następuje: UCHWAŁA NR VII/20/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015-2023. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE 2.2.1. CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje ustawa o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/198/2005 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Grodziskiego na 2006 rok

Uchwała Nr XXXVII/198/2005 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Grodziskiego na 2006 rok Uchwała Rady Powiatu Grodziskiego w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Grodziskiego na 2006 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d, 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 CZĘŚĆ I

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 CZĘŚĆ I Druk Nr PROJEKT PREZYDENTA MIASTA BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 CZĘŚĆ I Kraków, listopad 2015 r. SPIS TREŚCI BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, marzec 2013 rok

Wałbrzych, marzec 2013 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wałbrzycha za 2012 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2012 rok Wałbrzych, marzec 2013 rok SPIS TREŚCI 1. Zarządzenie

Bardziej szczegółowo

P O T W I E R D Z E N I E

P O T W I E R D Z E N I E P O T W I E R D Z E N I E przyjęcia materiałów dotyczących projektu budŝetu gminy na 2014 rok Skarszewy, dnia 14 listopada 2013 roku... 1 ZARZĄDZENIE NR 146/SG/2013 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 14 listopada

Bardziej szczegółowo

Formularz nr 1 do projektu budżetu miasta na 2014 rok

Formularz nr 1 do projektu budżetu miasta na 2014 rok . pieczęć lub nazwa komórki organizacyjnej/jednostki budżetowej Formularz nr 1 Dochody A. - Zestawienie liczbowe (dotyczy jednostek budżetowych, wydziałów i biur UM) zgodnie z rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OLSZTYNA. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2017 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OLSZTYNA. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2017 rok Projekt z dnia 20 kwietnia 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OLSZTYNA z dnia 26 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2017 rok Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

DOCHODY 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/195/13 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 27 grudnia 2013 r. W/G DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ NA 2014 ROK w złotych Plan na DOCHODY BIEśĄCE 20.039.342 020 LEŚNICTWO 1.200 publicznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/41/15 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 września 2015 r. OBJAŚNIENIA

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/41/15 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 września 2015 r. OBJAŚNIENIA Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/41/15 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 września 2015 r. OBJAŚNIENIA Wieloletnia prognoza finansowa (zwana dalej WPF) zgodnie z art. 227 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu miasta Konina za I kwartał 2014 roku

Informacja z wykonania budżetu miasta Konina za I kwartał 2014 roku Informacja z wykonania budżetu miasta Konina za I Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za I kwartał 2014 rok według źródeł powstawania w złotych Lp. % wskaźnik % struktura DOCHODY GMINY I. PODATKI,

Bardziej szczegółowo

P O T W I E R D Z E N I E

P O T W I E R D Z E N I E P O T W I E R D Z E N I E przyjęcia materiałów dotyczących projektu budŝetu gminy na 2013 rok Skarszewy, dnia... 2012 roku... 1 ZARZĄDZENIE NR 105/SG/2012 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 12 listopada 2012 roku

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIV/192/2014 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 25 czerwca 2014 roku. w sprawie zmiany budŝetu Gminy Solec-Zdrój na 2014 rok

Uchwała Nr XXXIV/192/2014 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 25 czerwca 2014 roku. w sprawie zmiany budŝetu Gminy Solec-Zdrój na 2014 rok Uchwała Nr XXXIV/192/2014 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany budŝetu Gminy Solec-Zdrój na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do projektu uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy

Załącznik nr 3 do projektu uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy Załącznik nr 3 do projektu uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy z dnia Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy Uwagi ogólne: Wieloletnią Prognozę Finansową miasta

Bardziej szczegółowo

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Warszawa, maj 2006 Spis treci Wprowadzenie...3 Cz I Zbiorcze wykonanie budetów jednostek samorzdu terytorialnego...7 1. Cz operacyjna...7

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 31/2012 z dnia 20 grudnia 2012r. Plan kont dla organu budŝetu miasta

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 31/2012 z dnia 20 grudnia 2012r. Plan kont dla organu budŝetu miasta Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 31/2012 z dnia 20 grudnia 2012r. Plan kont dla organu budŝetu miasta Lp. Numer konta syntetyczne go Numer konta analitycznego Nazwa konta Konta bilansowe 1 133 Rachunek

Bardziej szczegółowo

PREZYDENTA MIASTA SOPOTU. z dnia 1 czerwca 2005r. w sprawie ustalenia planu kont dla Gminy Miasta Sopotu

PREZYDENTA MIASTA SOPOTU. z dnia 1 czerwca 2005r. w sprawie ustalenia planu kont dla Gminy Miasta Sopotu ZARZĄDZENIE Nr 516/2005 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU z dnia 1 czerwca 2005r. w sprawie ustalenia planu kont dla Gminy Miasta Sopotu Na podstawie art. 10 ust.2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDśETU

PLAN KONT DLA BUDśETU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 21 marca 2011 r. I. W Y K A Z K O N T Konta bilansowe PLAN KONT DLA BUDśETU Rachunek budŝetu 134 Kredyty bankowe 135 Rachunek środków

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? Broszura informacyjna Urzędu Miasta i Gminy Wschowa Marzec 2006 WSTĘP Szanowni Państwo Już drugi raz przekazujemy na Państwa ręce publikację pt.: Skąd mamy pieniądze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/60/2014 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO NIDA z dnia 28 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XVII/60/2014 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO NIDA z dnia 28 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XVII/6/214 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO NIDA 2 z dnia 28 stycznia 214 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego NIDA 2 na 214 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9

Bardziej szczegółowo

BudŜet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach

BudŜet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Uchwała Nr XXXVII/282/2013 z dnia 8 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w budŝecie Powiatu Radomszczańskiego na rok 2013 Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubiszyn na lata

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubiszyn na lata Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubiszyn na lata 2016-2024 1. Założenia wstępne Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2010r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU UCHWAŁA NR 236/1939/10 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2010r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU UCHWAŁA NR 236/1939/10 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO 9 39 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2010r. Nr 69 TREŚĆ: Poz.: SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU 939 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Nr 236/1939/10 z dnia

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno

OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno Zgodnie z art. 230 ust. 6 ustawy o finansach publicznych uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej organ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 64/15 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 3 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR 64/15 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 3 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2015 rok ZARZĄDZENIE NR 64/15 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 3 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2015 rok Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 24 września 2009 r. o finansach publicznych (z

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r.

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Rada Miejska w Polkowicach Komisja Rewizyjna Polkowice, dnia 23 maja 2011 r. Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Posiedzenie odbyło

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 148/2016 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 30 marca 2016 r.

UCHWAŁA Nr 148/2016 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 30 marca 2016 r. UCHWAŁA Nr 148/2016 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Łańcuckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rypin na lata

Objaśnienia przyjętych wartości - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rypin na lata Objaśnienia przyjętych wartości - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rypin na lata 2016 2019 1. Założenia makroekonomiczne i finansowe Wieloletnia Prognoza Finansowa na rok 2016 i lata następne została

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Data opracowania 30.09.2013 r.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Data opracowania 30.09.2013 r. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 30.09.2013 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/137/2008 Rady Gminy Jasienica Rosielna z dnia 26 maja 2008 r.

Uchwała Nr XV/137/2008 Rady Gminy Jasienica Rosielna z dnia 26 maja 2008 r. Uchwała Nr XV/137/2008 Rady Gminy Jasienica Rosielna z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie: w sprawie zmiany budŝetu gminy na 2008 rok Działając na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2008

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2008 MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Pl.Poniatowskiego 3 27-600 SANDOMIERZ Numer identyfikacyjny REGON Nazwa województwa 000523778 1) 2) Nazwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 36/2011 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO. z dnia 23 marca 2011 r.

UCHWAŁA NR 36/2011 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO. z dnia 23 marca 2011 r. UCHWAŁA NR 36/2011 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO z dnia 23 marca 2011 r. przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za 2010 rok Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/222/2009 Rady Gminy Jasienica Rosielna z dnia 10 czerwca 2009 r.

Uchwała Nr XXVIII/222/2009 Rady Gminy Jasienica Rosielna z dnia 10 czerwca 2009 r. Uchwała Nr XXVIII/222/2009 Rady Gminy Jasienica Rosielna z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie: wprowadzenia zmian budŝetu gminy na 2009 r. Działając na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 260/08 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2009 rok.

UCHWAŁA Nr 260/08 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2009 rok. UCHWAŁA Nr 260/08 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2009 rok. Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo