ZAPYTANIE OFERTOWE nr F/01/POIG 8.2/2014 w związku z realizacją projektu Budowa systemu do elektronicznej walidacji faktur

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE nr F/01/POIG 8.2/2014 w związku z realizacją projektu Budowa systemu do elektronicznej walidacji faktur"

Transkrypt

1 ZAPYTANIE OFERTOWE nr F/01/POIG 8.2/2014 w związku z realizacją projektu Budowa systemu do elektronicznej walidacji faktur przez BPC - Online Sp. z o.o. W ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka zapraszamy Państwa do udziału w konkursie ofert Rafał Forysiak Poznań, lipiec Poznań INNOWACYJNOŚĆ str. 1

2 I. Informacje ogólne 1. Nazwa i adres Zamawiającego BPC Online Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Rubież 10 o Poznań 2. Tryb udzielenia zapytania Niniejsze zapytanie nie jest składane w trybie Ustawy o Zamówieniach Publicznych. Firma, zgodnie z postanowieniami Umowy o dofinansowanie na projekt pn. Budowa systemu do elektronicznej walidacji faktur, stosując zasadę konkurencyjności, przedstawia niniejsze zapytania ofertowe. 3. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia Zapytania do Zamawiającego, należy kierować drogą elektroniczną na adres mail: wpisując w tytule Zapytanie Ofertowe Walidacja Faktur wraz z numerem. Zamawiający udzieli odpowiedzi niezwłocznie po otrzymaniu zapytania, jednak nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych. II. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest budowa systemu, obejmującego w szczególności n/w procesy biznesowe: 1. Proces zarządzania zamówieniem, w tym proces zarządzania funkcjonalnościami systemu - dzięki utworzeniu przedmiotowego systemu użytkownik będzie mógł skorzystać z modułu zamówienia, który to w sposób automatyczny pozwoli na skorzystanie z funkcjonalności tworzonego systemu B2B. Wdrożony system B2B, wprowadzi narzędzia optymalizacji czasu przetwarzania dokumentów w postaci faktur oraz eliminacji szeregu pomyłek, które zachodzą obecnie dość często w związku z ręczną obsługą procesu weryfikacji poprawności dokumentów księgowych. 2. Proces automatycznego rozliczania - z uwagi na wykorzystanie modułu umożliwiającego automatyzację procesu naliczania należności względem ilości przetwarzanych danych, stanowiącego integralną część tworzonego w formule S-a-a-S systemu B2B, pozwoli na przeprowadzenie rozliczenia z użytkownikiem w sposób automatyczny, z wykorzystaniem tzw. e-faktury. Dzięki zintegrowaniu poszczególnych elementów systemu w kompleksowy system przetwarzania faktur, w tym dokładne określenie statusu poszczególnych dokumentów oraz ich volumen, powstanie możliwość automatycznego rozliczenia oferowanej usługi. Tym samym możliwa jest pełna automatyzacja procesu kalkulacji należności za przetworzone dane, a co za tym idzie - wygenerowanie faktury za usługi podpisanej elektronicznie i dostarczonej kontrahentowi, z pominięciem tradycyjnej formy papierowej. Proces powyższy oferuje również możliwość automatycznego ofertowania, tj. Klient rejestruje się w systemie i przechodzi do kalkulatora zapytań ofertowych, następnie wybiera opcje, które go interesują, np Poznań INNOWACYJNOŚĆ str. 2

3 Moduł importu faktur Moduł OCR Moduł repozytorium Wprowadza szacowaną liczbę przetwarzanych faktur Rezygnuje z systemu archiwizacji Rezygnuje z systemu workflow Na podstawie wprowadzonych danych system kalkuluje opłatę miesięczna i wysyła klientowi ofertę w formie elektronicznej. Klient może przyjąć ofertę lub - po określonym czasie - przy braku akceptacji, oferta zostaje automatycznie anulowana. 3. Proces systemowej walidacji/przetwarzania dokumentów system B2B wprowadzi możliwość monitorowania obiegu dokumentów księgowych w firmie użytkownika. Jednocześnie, w ramach niniejszego systemu, zastosowany będzie m.in. podsystem OCR pozwalający na ekstrakcję tekstu i liczb z obrazów graficznych. 4. Proces Archiwizacji dokumentów - W obecnej chwili archiwizacja, obieg dokumentów oraz przepływ informacji księgowej między poszczególnymi działami oraz w kontaktach z kontrahentami jest ograniczony przez brak integracji systemowej i narzędzi, pełnej ewidencji informacji o wartościach poszczególnych faktur, co naraża Partnera na liczne błędy, czasochłonność dotarcia do konkretnej informacji księgowej oraz brak dostępu do zbiorczych danych o należnościach i podejmowania na ich podstawie działań handlowych, związanych z pozyskiwaniem nowych Klientów firmy. Archiwizacja umożliwi szybki dostęp do zakończonych działań, przez co będzie można wykorzystywać wypracowane know-how w sposób szybki, ponadto archiwizacja zapewni przejrzystość zapisu wykonanych zleceń. 5. Proces odtwarzania predefiniowanych zachowań systemu umożliwi on zarządzanie procesami włączonymi do platformy B2B, np. poprzez analizę predefiniowanych lub opracowanych na specjalne zamówienie instrukcji przetwarzania analizowanych dokumentów. Powyższa funkcjonalność dostarczy tym samym danych niezbędnych do optymalizacji procesów stanowiących słabe ogniwo w strukturze firmy. Moduł pozwoli na profesjonalne zarządzanie dokumentami księgowym, w tym dostarczy znacznie szybciej niż w chwili obecnej, informacji o konieczności podjęcia działań niezbędnych do skorygowania błędnych dokumentów. Dzięki takim narzędziom, informujących o konieczności zareagowania na pojawiające się błędy, zoptymalizowane zostaną procesy operacyjne przedsiębiorstwa, a tym samym wzmocniony zostanie jego potencjał. Wprowadzenie mechanizmów weryfikacji dokumentów księgowych pod względem formalnym i merytorycznym oraz mechanizmów wczesnego ostrzegania o pojawianiu się problemów z akceptacją dokumentu księgowego wraz z ewentualnymi sugestiami co do dalszych kroków postępowania. W ramach realizacji systemu B2B, Zamawiający wymaga wykonania poniższych usług Zakup usługi eksperckiej Tworzenie szkieletu systemu Usługa polegać będzie na analizie informatycznej, dziedzinowej oraz procesowej, w tym reinżynierii procesów biznesowych. Wymagane jest przeprowadzenie szczegółowej analizy pod kątem wszelkich skrajnych sytuacji mogących wystąpić w czasie działania systemu oraz podstawowych i prawidłowych ścieżek przebiegów procesów Poznań INNOWACYJNOŚĆ str. 3

4 2.2. Zakup licencji umożliwiających stworzenie systemu przechowującego i archiwizującego dokumenty Usługa dotyczy zakupu, instalacji i konfiguracji oprogramowania, służącego jako repozytorium dokumentów i będzie stanowić centralny element tworzonego systemu, gdzie przechowywane będą - tymczasowo lub docelowo - wszystkie przetwarzane dokumenty Instalacja i konfiguracja systemu przechowującego i archiwizującego dokumenty W ramach tej usługi, zakłada się wykonanie konfiguracji systemu i dostosowanie go do wymagań Zamawiającego. Etap konfiguracji systemu ma na celu odzwierciedlenie procesów określonych podczas analizy informatycznej, dziedzinowej oraz procesowej, przy pomocy standardowych funkcjonalności systemu. W etapie tym szczególny uwagę należy zwrócić na poprawność danych konfiguracyjnych. Elementy konfiguracji w różnych obszarach danych, mogą być prowadzone równolegle. Na tym etapie, Zamawiający wymaga wykonania modyfikacji systemu B2B oraz raportów tak, aby dostosować system B2B do pracy w specyficznym środowisku biznesowym Zamawiającego. Każda przygotowana implementacja, podlegać będzie wewnętrznej weryfikacji przez Dostawcę systemu B2B oraz zewnętrznej weryfikacji przez Zamawiającego w celu sprawdzenia jej poprawności, zgodności z założeniami oraz wydajności rozwiązania Dostosowanie systemu do użytku w modelu Software as a Service (SaaS) W ramach tej usługi zakłada się wykonanie konfiguracji systemu i dostosowanie go do wymagań Zamawiającego. Dostosowanie ma na celu przygotowanie systemu B2B do pracy w chmurze i świadczenie usług komputerowej analizy różnym użytkownikom, w ramach jednego systemu. Dostosowanie jest niezbędne dla zapewnienia poprawnego przetwarzania danych, jak również odizolowania wrażliwych danych biznesowych różnych Partnerów Zamawiającego. W ramach tego etapu przewiduje się: - konfigurację - wprowadzenie izolacji danych poszczególnych Partnerów Zamawiającego - wprowadzenie skalowalności danych dla sukcesywnie dodawanych Partnerów Zamawiającego - zapewnienie interfejsu do zdalnej administracji Tworzenie modułu: interfejs wymiana/przesyłanie faktur Moduł ma umożliwić pełną obsługę procesu przesyłania dokumentów księgowych, niezbędnych do walidacji przez system. Planowany system będzie automatycznie przesyłał generowany przez Użytkownika dokument, przy użyciu odpowiednich narzędzi (funkcjonalność niezbędna, ze względu na specyfikę automatyzowanych procesów, tj. dużą Poznań INNOWACYJNOŚĆ str. 4

5 ilość walidowanych dokumentów). Na tym etapie wymagana jest instalacja interfejsów zasilających system B2B, z wykorzystaniem algorytmu rozpoznawania typu przesyłanych plików, który następnie będzie uruchamiał kolejne kroki związane z rozpoznawaniem dokumentów, tj. OCR (ang. optical character recognition) lub repozytorium Tworzenie zabezpieczenia interfejsu algorytmem szyfrowania danych Ze względu na fakt, iż system znajdujący się i działający w chmurze obliczeniowej, będzie wymagał przesyłania zarówno danych wejściowych od użytkowników wysyłających pliki, jak również danych wyjściowych, niezbędne będzie odpowiednie zabezpieczenie i poświadczenie przesyłanych danych, w celu zagwarantowania bezpieczeństwa i poprawności wyników świadczonej usługi Zakup licencji umożliwiających stworzenie systemu klasy OCR (ang. optical character recognition) rozpoznającego treści dokumentów Na tym etapie Zamawiający przewiduje zakup licencji w celu uruchomienia funkcjonalności systemu, dotyczącej rozpoznania tekstu w zeskanowanym dokumencie Instalacja i konfiguracja systemu OCR (ang. optical character recognition) Etap mający na celu instalację oraz konfigurację. System należy tak skonfigurować tak, aby nauczyć go rozpoznawać bloki/obszary na skanowanych dokumentach różnego typu, np. obszar z danymi sprzedającego i kupującego opatrzone odpowiednimi etykietami, lista sprzedawanych pozycji elementów faktury wraz z rozliczeniem ceny, wartości, ilości, podatku, etc. System OCR musi być nauczony wyszukiwać takie obszary, a algorytm rozpoznający znaki, musi dopasowywać swoje działanie w poszczególnych obszarach, oczekując pewnych treści w danym miejscu Opracowanie systemu wsparcia i pomocy dla użytkowników (help desk) Zamawiający wymaga opracowania procedury wsparcia użytkowników systemu na etapie produkcyjnego działania systemu, tj. co robić w przypadku awarii, stworzenia systemu pomocy, bazy wiedzy, FAQ itp Zakup licencji umożliwiających stworzenie systemu automatyzującego przepływy procesów biznesowych (tzw. workflow). Na tym etapie Zamawiający przewiduje zakup licencji w celu uruchomienia funkcjonalności systemu, dotyczącej efektywnego obiegu dokumentów finansowych związanych z bieżącą działalnością organizacji Poznań INNOWACYJNOŚĆ str. 5

6 2.11. Instalacja i konfiguracja systemu automatyzującego przepływy procesów biznesowych na serwerze Usługa ma umożliwić uruchomienie i stabilizację podsystemu, zasilenie baz danych, przygotowanie podsystemu do startu oraz uruchomienie rozwiązania Integracja systemów wdrożonych w poprzednich etapach Integracja ma na celu osiągnięcie pełni automatyzacji przetwarzania dokumentów. Wymagane jest zatem połączenie systemów w całość tak, aby oferowały spójny, jednolity i niezawodny system automatyzujący procesy wprowadzania, odczytywania, walidowania, weryfikowania i zatwierdzania faktur, w ramach projektowanej usługi elektronicznego obiegu dokumentów oferowanej w formule B2B Integracja z dostępnymi systemami księgowymi i ERP Zamawiający wymaga stworzenia mechanizmu integracji danych z wachlarzem, powszechnie dostępnych, systemów księgowych i ERP, który pozwoli zautomatyzować procesy eksportu danych przetworzonych przez system do systemu księgowo- - rozliczeniowego po stronie Partnera Zamawiającego Testowanie systemu i aktualizacja wynikająca z poprawek Usługa obejmuje przeprowadzenie całościowych testów wdrażanego systemu pod kątem prawidłowości jego pracy. Weryfikacji ma podlegać zarówno konfiguracja funkcjonalności standardowej systemu, jak i wykonane dodatkowe implementacje, przy czym: weryfikacja konfiguracji systemu B2B ma polegać na sprawdzeniu ustawień bazy zgodnie z przygotowanymi scenariuszami testowymi w odniesieniu do procesów, konfiguracji struktury firmy i dokumentów, rejestracji kluczowych procesów biznesowych Zamawiającego oraz informacji historycznych. Zamawiający wymaga powielenia testów dla operatorów z różnym zakresem uprawnień w systemie. W przypadku negatywnego wyniku testów, wymaga się wprowadzenia odpowiednich korekt w konfiguracji systemu B2B. Zamawiający wymaga zapewnienia aktualizacji systemu wraz z podaniem przez Oferenta okresu wykonania usługi na rzecz Zamawiającego. Zamawiający zastrzega jednak, że okres świadczenia usługi nie może być krótszy niż 1 rok. Moduł ma realizować procesy związane z obsługą zamówień zgodnie ze standardami systemów jakości, oferując wysoki poziom transparentności wycen przedstawianych do rozliczeń oraz niemal całkowicie wyeliminować papierowy obieg dokumentów w procesie kalkulowania należności za wykonywaną usługę. Jego implementacja ma umożliwić: dostęp do danych dotyczących rozliczeń i kalkulatorów ofertowych - niezależnie od pory dnia Moduł automatyzujący sprzedaż i rozliczanie Poznań INNOWACYJNOŚĆ str. 6

7 czy dnia tygodnia oraz znacząco przyspieszyć przepływ i dostęp informacji dla Partnerów Zamawiającego. Moduł ma umożliwić uruchomienie funkcjonalności automatycznego generowania faktur dla Partnerów Zamawiającego, według parametrów umowy dwustronnej i zarejestrowanych w systemie usług dodatkowych Podpis elektroniczny Ma umożliwić wyeliminowanie papierowego obiegu dokumentów w procesie automatycznego rozliczania, które nastąpi dzięki pełnej automatyzacji procesu kalkulacji należności za przetworzone przez Zamawiającego dane, a co za tym idzie - wygenerowanie faktury za usługi podpisanej elektronicznie i dostarczonej Partnerowi Zamawiającego, z pominięciem tradycyjnej formy papierowej Testowanie systemu i Aktualizacje wynikające z poprawek W celu wyeliminowania błędów czy też nieprawidłowości, zgłoszonych bezpośrednio przez użytkowników systemu (Partnerów Zamawiającego), Zamawiający wymaga zapewnienia aktualizacji systemu wraz z podaniem przez Oferenta okresu wykonania usługi na rzecz Zamawiającego. Zamawiający zastrzega jednak, że okres wykonania usługi nie może być krótszy niż 1 rok Szkolenie pracowników związanych z obsługą systemu B2B Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia dla użytkowników po stronie Zamawiającego w zakresie poszczególnych modułów systemu B2B oraz przygotowanie materiałów w formie pisemnej, które wspierać będą codzienną pracę z systemem. Zamawiający przewiduje przeprowadzenie 2-u dniowego szkolenia. III. Składanie ofert częściowych Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. IV. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. V. Termin wykonania zamówienia Szczegółowe terminy realizacji dla poszczególnych usług, przedstawiono w poniższej Tabeli. Zamawiający podzielił terminy wykonania usług na etapy wg niżej zamieszczonej Tabeli Poznań INNOWACYJNOŚĆ str. 7

8 Lp. ETAP TERMIN WYKONANIA RODZAJ USŁUGI 1 I od daty podpisania umowy na wykonanie usług do r. Usługa ekspercka - tworzenie szkieletu systemu 2 II r. Zakup licencji umożliwiających stworzenie systemu przechowującego i archiwizującego dokumenty 3 II r. Instalacja i konfiguracja systemu przechowującego i archiwizującego dokumenty 4 II r. Dostosowanie systemu do użytku w modelu SaaS 5 II r. Tworzenie Modułu: interfejs wymiana/przesyłanie faktur 6 II r. Tworzenie zabezpieczenia interfejsu algorytmem szyfrowania danych 7 III r. Zakup licencji umożliwiających stworzenie systemu klasy OCR rozpoznającego treści dokumentów 8 III r. Instalacja i konfiguracja systemu OCR 9 III r. Opracowanie systemu wsparcia i pomocy dla użytkowników (Help desk) 10 IV r. Zakup licencji umożliwiających stworzenie systemu automatyzującego przepływy procesów biznesowych (tzw. workflow) 11 IV r. Instalacja i konfiguracja systemu automatyzującego przepływy procesów biznesowych na serwerze Poznań INNOWACYJNOŚĆ str. 8

9 12 V r. Integracja systemów w wdrożonych w poprzednich etapach 13 V r. Integracja z dostępnymi systemami księgowymi i ERP 14 V r. Testowanie systemu i aktualizacja wynikająca z poprawek 15 VI r. Moduł automatyzujący sprzedaż i rozliczanie 16 VI r. Podpis elektroniczny 17 VI r. Testowanie systemu i aktualizacja wynikająca z poprawek 18 VI r. Szkolenie pracowników związanych z obsługą systemu B2B VI. Warunki postępowania ofertowego 1. Kryteria wyboru dostawcy Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, wzięte zostaną pod uwagę następujące kryteria: a) Cena - 50 % b) Okres gwarancji i wsparcia technicznego 35 % c) Doświadczenie w zakresie systemów B2B - 15 % Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, iż w ciągu ostatnich dwóch lat (jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie) wykonał co najmniej dwie usługi zbliżone w zakresie do usługi opisanej w niniejszym zapytaniu ofertowym. W celu wykazania doświadczenia, należy dołączyć do oferty listy referencyjne, wskazujące na spełnienie warunku. Maksymalna łączna ocena: 100 % Sposób liczenia punktów: - kryterium cena : Zamawiający uzna cenę najniższą, jako najkorzystniejszą; - kryterium okres gwarancji i wsparcia technicznego : Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę z najdłuższym okresem gwarancji oraz wsparcia technicznego; Poznań INNOWACYJNOŚĆ str. 9

10 - kryterium doświadczenie w zakresie B2B : Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę spełniającą wymagania zawarte w par. VI ust. 1 pkt c. O wynikach postępowania (ewentualnie o jego unieważnieniu), Oferenci zostaną powiadomieni poprzez umieszczenie wyników na stronie internetowej Zamawiającego Uwaga! Złożenie oferty jest równoznaczne z wyrażeniem przez Oferenta zgody na wykorzystanie danych na potrzeby realizacji zapytania ofertowego. 2. Oczekiwania wobec przedstawianych ofert Oferta powinna zawierać: Nazwę, adres, dane osoby do kontaktu ze strony Oferenta, Zakres oferty, Kosztorys dostawy (kwota netto, kwota brutto) wraz z podaniem warunków gwarancji oraz wsparcia technicznego Aktualny dokument rejestrowy zawierający dane zgodne ze stanem faktycznym. Podmioty zagraniczne mogą składać dokumenty równoważne. Zamawiający dopuszcza możliwość załączenia wydruku z elektronicznej bazy danych krs lub ceidg. Oświadczenie wykonawcy, iż spełnia następujące warunki: o posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie konieczne do wykonania Zamówienia, Zamawiający w trakcie postępowania ofertowego, może zwrócić się do Oferenta z prośbą o udokumentowanie posiadanych wiedzy oraz doświadczenia. o znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia. Termin ważności ofert; Termin realizacji zamówienia 1) Dostawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 2) Oferta musi być napisana czytelnie, w języku polskim (wskazane jest wypełnienie oferty na wzorze udostępnionym przez Zamawiającego na stronie internetowej). 3) Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy dostawcy. 4) Każda strona oferty powinna być zaparafowana. 5) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Formularz/wzór oferty wraz z kosztorysem dostawy oraz oświadczeniami, do wypełnienia przez Oferenta, można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego (załączniki ): 3. Przygotowanie, ważność i termin składania ofert Poznań INNOWACYJNOŚĆ str. 10

11 Wszystkie ceny należy podawać jako wartości netto. Ceny powinny być wyrażone w złotych polskich. Przedłożona oferta powinna być ważna przez okres 14 dni od daty zamknięcia terminu składania ofert. Po wygaśnięciu oferty, Zamawiający może zwrócić się do Oferenta o przedłużenie ważności oferty o kolejne 14 dni. Odpowiedzi na zapytanie ofertowe można składać: - w formie elektronicznej na adres: (skany dokumentów z podpisem i pieczęcią wg wymagań wyszczególnionych w pkt VI ust. 2 niniejszego zapytania) 4. Termin składania ofert: do 8 sierpnia 2014r., do godz. 15: Warunki płatności Zamawiający dokona płatności za wykonaną usługę na konto Dostawcy, w ciągu 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. 6. Pozostałe informacje Wybór dostawców nastąpi w oparciu o najbardziej korzystne ekonomicznie oferty (zgodnie z kryteriami wymienionymi w punkcie VI ust. 1), z zachowaniem zasad jawności, przejrzystości i uczciwej konkurencji. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zapytanie ofertowe, zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: Poznań INNOWACYJNOŚĆ str. 11

ZAPYTANIE OFERTOWE nr F/01/POIG 8.2/2015 w związku z realizacją projektu Budowa systemu do elektronicznej walidacji faktur

ZAPYTANIE OFERTOWE nr F/01/POIG 8.2/2015 w związku z realizacją projektu Budowa systemu do elektronicznej walidacji faktur ZAPYTANIE OFERTOWE nr F/01/POIG 8.2/2015 w związku z realizacją projektu Budowa systemu do elektronicznej walidacji faktur przez BPC - Online Sp. z o.o. W ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY

WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY Katowice, dnia 30.04.2013r. Zapytanie Ofertowe nr EII/02/2013 na WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY Dotyczy: Projektu realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Grupa Producentów Owoców i Warzyw Gospodarstwo Ogrodnicze T. Mularski sp. z o.o. z siedzibą w Różankach, ul. Gorzowska 2, 66 415 Kłodawa Różanki, 06.12.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WDROŻENIA SYSTEMU B2B W PRZEDSIĘBIORSTWIE ALUDESIGN SP. Z O.O.

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WDROŻENIA SYSTEMU B2B W PRZEDSIĘBIORSTWIE ALUDESIGN SP. Z O.O. ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WDROŻENIA SYSTEMU B2B W PRZEDSIĘBIORSTWIE ALUDESIGN SP. Z O.O. Łowęcin, dnia 18-06-2013 Informacje o Zamawiającym: ALUDESIGN sp. z o.o. ul. Sarbinowska 11, Łowęcin 62-020 Swarzędz

Bardziej szczegółowo

Firma Lobo pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG.

Firma Lobo pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG. Warszawa, 03.03.2014 LOBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA AL. NIEPODLEGŁOŚCI 151 LOK 9, 02-555 WARSZAWA NIP 951 233 40 22 REGON 142843056 KRS 0000379784 Firma Lobo pragnie poinformować,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX Częstochowa, dnia 03 lutego 2014 r. Zapytanie ofertowe na Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX (dotyczy: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

System B2B wspierający działalność firmy windykacyjnej

System B2B wspierający działalność firmy windykacyjnej Strona1 Kraków, dnia 23 maja 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup licencji oprogramowania, analizy, szkolenia oraz promocja dla potrzeb realizacji projektu p.n.: System B2B wspierający

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 Strzałków, 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 12-02-2014 Pracownia Projektowa Bozart sp. z o. o. ul. Zgoda 13, 00-012 Warszawa NIP 1180014960 REGON 010543282 Firma Pracownia Projektowa Bozart sp. z o. o. pragnie poinformować, iż znalazł

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo

Ewa Karpiel Aromado Serwis Kraków 31-01-2013 ul. Jeleniogórska 9, 30-422 Kraków NIP 689-107-38-99 REGON 351122270

Ewa Karpiel Aromado Serwis Kraków 31-01-2013 ul. Jeleniogórska 9, 30-422 Kraków NIP 689-107-38-99 REGON 351122270 Ewa Karpiel Aromado Serwis Kraków 31-01-2013 ul. Jeleniogórska 9, 30-422 Kraków NIP 689-107-38-99 REGON 351122270 Firma Ewa Karpiel Aromado Serwis pragnie poinformować, iż znalazł się na liście projektów

Bardziej szczegółowo

Firma berolina Polska Sp. z o. o. pragnie poinformować, iż znalazł się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG.

Firma berolina Polska Sp. z o. o. pragnie poinformować, iż znalazł się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG. Blizne Łaszczyńskiego, 10-02-2014 r. berolina Polska Sp. z o. o. Mała 3,05-082 Blizne Łaszczyńskiego NIP: 5213035120 ; REGON:016102159 Firma berolina Polska Sp. z o. o. pragnie poinformować, iż znalazł

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Dotyczy wyłonienia dostawcy wartości niematerialnej i prawnej oraz szkoleń specjalistycznych w ramach projektu Wdrożenie innowacyjnego systemu klasy B2B dla integracji i automatyzacji

Bardziej szczegółowo

Karpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Aleja Wojska Polskiego 66, 64-920 Piła NIP 7641006106 REGON - 570164786

Karpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Aleja Wojska Polskiego 66, 64-920 Piła NIP 7641006106 REGON - 570164786 Piła 18-01-2013 Karpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Aleja Wojska Polskiego 66, 64-920 Piła NIP 7641006106 REGON - 570164786 Firma Karpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pragnie poinformować,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Karolina Boboli Doradztwo ul. Obozowa 88 lok. 2 01-434 Warszawa tax@karolinaboboli.eu www.karolinaboboli.eu ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Szanowni

Bardziej szczegółowo

Firma Polchip Sp. z o. o. pragnie poinformować, iż znalazł się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG.

Firma Polchip Sp. z o. o. pragnie poinformować, iż znalazł się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG. Polchip Sp. z o. o. ul. Okaryny 9, 02-787 Warszawa NIP 5221019064 REGON 011133557 Warszawa, 10-02-2014 Firma Polchip Sp. z o. o. pragnie poinformować, iż znalazł się na liście projektów wyłonionych do

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/POIG8.1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/POIG8.1/2013 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/POIG8.1/2013 w związku z realizacją projektu Stworzenie platformy do

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Warszawa, 25 stycznia 2013 r. Zamawiający (beneficjent): econet OpenFunding Sp. z o. o. ul. Niemcewicza 26 lok. U8 02-306 Warszawa

Zapytanie ofertowe. Warszawa, 25 stycznia 2013 r. Zamawiający (beneficjent): econet OpenFunding Sp. z o. o. ul. Niemcewicza 26 lok. U8 02-306 Warszawa Warszawa, 25 stycznia 2013 r. Zapytanie ofertowe Zamawiający (beneficjent): econet OpenFunding Sp. z o. o. ul. Niemcewicza 26 lok. U8 02-306 Warszawa Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 Kraków, 7 stycznia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Centrum Motocyklowe Rider Rożek Dyrlaga spółka jawna z siedzibą ulica Kamieńskiego 53 (30-644) Kraków, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu. Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu. Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Senderski Waldemar, HB-FLOS Health Beauty ul. Sportowa 13, 09-100 Płońsk NIP 5671416606 REGON - 130320824 Płońsk, 4.02.2014 Firma Senderski Waldemar, HB-FLOS Health Beauty pragnie poinformować, iż znalazła

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki ZAPYTANIE OFERTOWE

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki ZAPYTANIE OFERTOWE Rzeszów, 04.07.2014r. Podkarpacka Kancelaria Rachunkowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Akacjowa 47 35-113 Rzeszów Email: krystian.sieminski@pkr.rzeszow.pl http://www.pkr.rzeszow.pl/ Tel: 698548769

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Wołomin, dn. 5.08.2013 Artur Idźkowski ARTEX Polskie Centrum BHP i P.POŻ. ul. Żółkiewskiego 8 05-200 Wołomin NIP 1250011502, REGON 012066975 Firma Artur Idźkowski ARTEX Polskie Centrum BHP i P.POŻ. pragnie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu. Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu. Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Abacus Biuro Rachunkowe Anna Popczyńska ul. Hoża 86/410 00-682 Warszawa NIP 7961018683 REGON 670800405 Warszawa, 4.02.2014 Firma Abacus Biuro Rachunkowe Anna Popczyńska pragnie poinformować, iż znalazła

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy projektu:

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu: Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie systemu B2B do realizacji procesów biznesowych Zamawiający: Okres realizacji: 01.12.2013 30.06.2015

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Bydgoszcz, 13 lutego 2014 r. Zaproszenie do składania ofert [Zapytanie ofertowe nr 1/VERTICA/ 8.2 POIG/2014/OPROGRAMOWANIE] W związku z realizacją projektu nr UDA- POIG.08.02.00-04-023/13-00 pt. Budowa

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość.

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. SMULDERS POLSKA Sp. z o. o. ul. Piłsudskiego 23 68-100 Żagań Zapytanie ofertowe Żagań, 07.11.2013 r. W związku z realizacją projektu pn. Smulders Polska Wdrożenie systemu automatyzującego współpracę biznesową

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/POIG/8.2/RTM/2014. na potrzeby realizacji projektu pt.:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/POIG/8.2/RTM/2014. na potrzeby realizacji projektu pt.: Poznań, dn. 17.04.2014 r. Real Time Media SP.Z O.O. ul. Ptasia 10, 60-319 Poznań ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/POIG/8.2/RTM/2014 na potrzeby realizacji projektu pt.: Wdrożenie informatycznej platformy współpracy

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Dotacje na Innowacje - Inwestujemy w waszą przyszłość

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Dotacje na Innowacje - Inwestujemy w waszą przyszłość Witaszyce 11 lipca 2014 Polwos Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Witaszyce 63-200 Ul. Zatorze 18 Gmina: Jarocin Zapytanie ofertowe W związku z realizacją Projektu Wdrożenie systemu B2B będącego podstawą

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Wiśniowa Góra, 08.08.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 na wykonanie analizy przedwdrożeniowej Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

PLECIONA.PL-SPÓŁKA CYWILNA Warszawa, 10.02.2015 r. ul. Kresowa 3A,04-206 Warszawa NIP 1132863098 REGON - 146547308

PLECIONA.PL-SPÓŁKA CYWILNA Warszawa, 10.02.2015 r. ul. Kresowa 3A,04-206 Warszawa NIP 1132863098 REGON - 146547308 PLECIONA.PL-SPÓŁKA CYWILNA Warszawa, 10.02.2015 r. ul. Kresowa 3A,04-206 Warszawa NIP 1132863098 REGON - 146547308 Firma PLECIONA.PL pragnie poinformować, iż znalazł się na liście projektów wyłonionych

Bardziej szczegółowo