ZAPYTANIE OFERTOWE nr F/01/POIG 8.2/2014 w związku z realizacją projektu Budowa systemu do elektronicznej walidacji faktur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE nr F/01/POIG 8.2/2014 w związku z realizacją projektu Budowa systemu do elektronicznej walidacji faktur"

Transkrypt

1 ZAPYTANIE OFERTOWE nr F/01/POIG 8.2/2014 w związku z realizacją projektu Budowa systemu do elektronicznej walidacji faktur przez BPC - Online Sp. z o.o. W ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka zapraszamy Państwa do udziału w konkursie ofert Rafał Forysiak Poznań, lipiec Poznań INNOWACYJNOŚĆ str. 1

2 I. Informacje ogólne 1. Nazwa i adres Zamawiającego BPC Online Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Rubież 10 o Poznań 2. Tryb udzielenia zapytania Niniejsze zapytanie nie jest składane w trybie Ustawy o Zamówieniach Publicznych. Firma, zgodnie z postanowieniami Umowy o dofinansowanie na projekt pn. Budowa systemu do elektronicznej walidacji faktur, stosując zasadę konkurencyjności, przedstawia niniejsze zapytania ofertowe. 3. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia Zapytania do Zamawiającego, należy kierować drogą elektroniczną na adres mail: wpisując w tytule Zapytanie Ofertowe Walidacja Faktur wraz z numerem. Zamawiający udzieli odpowiedzi niezwłocznie po otrzymaniu zapytania, jednak nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych. II. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest budowa systemu, obejmującego w szczególności n/w procesy biznesowe: 1. Proces zarządzania zamówieniem, w tym proces zarządzania funkcjonalnościami systemu - dzięki utworzeniu przedmiotowego systemu użytkownik będzie mógł skorzystać z modułu zamówienia, który to w sposób automatyczny pozwoli na skorzystanie z funkcjonalności tworzonego systemu B2B. Wdrożony system B2B, wprowadzi narzędzia optymalizacji czasu przetwarzania dokumentów w postaci faktur oraz eliminacji szeregu pomyłek, które zachodzą obecnie dość często w związku z ręczną obsługą procesu weryfikacji poprawności dokumentów księgowych. 2. Proces automatycznego rozliczania - z uwagi na wykorzystanie modułu umożliwiającego automatyzację procesu naliczania należności względem ilości przetwarzanych danych, stanowiącego integralną część tworzonego w formule S-a-a-S systemu B2B, pozwoli na przeprowadzenie rozliczenia z użytkownikiem w sposób automatyczny, z wykorzystaniem tzw. e-faktury. Dzięki zintegrowaniu poszczególnych elementów systemu w kompleksowy system przetwarzania faktur, w tym dokładne określenie statusu poszczególnych dokumentów oraz ich volumen, powstanie możliwość automatycznego rozliczenia oferowanej usługi. Tym samym możliwa jest pełna automatyzacja procesu kalkulacji należności za przetworzone dane, a co za tym idzie - wygenerowanie faktury za usługi podpisanej elektronicznie i dostarczonej kontrahentowi, z pominięciem tradycyjnej formy papierowej. Proces powyższy oferuje również możliwość automatycznego ofertowania, tj. Klient rejestruje się w systemie i przechodzi do kalkulatora zapytań ofertowych, następnie wybiera opcje, które go interesują, np Poznań INNOWACYJNOŚĆ str. 2

3 Moduł importu faktur Moduł OCR Moduł repozytorium Wprowadza szacowaną liczbę przetwarzanych faktur Rezygnuje z systemu archiwizacji Rezygnuje z systemu workflow Na podstawie wprowadzonych danych system kalkuluje opłatę miesięczna i wysyła klientowi ofertę w formie elektronicznej. Klient może przyjąć ofertę lub - po określonym czasie - przy braku akceptacji, oferta zostaje automatycznie anulowana. 3. Proces systemowej walidacji/przetwarzania dokumentów system B2B wprowadzi możliwość monitorowania obiegu dokumentów księgowych w firmie użytkownika. Jednocześnie, w ramach niniejszego systemu, zastosowany będzie m.in. podsystem OCR pozwalający na ekstrakcję tekstu i liczb z obrazów graficznych. 4. Proces Archiwizacji dokumentów - W obecnej chwili archiwizacja, obieg dokumentów oraz przepływ informacji księgowej między poszczególnymi działami oraz w kontaktach z kontrahentami jest ograniczony przez brak integracji systemowej i narzędzi, pełnej ewidencji informacji o wartościach poszczególnych faktur, co naraża Partnera na liczne błędy, czasochłonność dotarcia do konkretnej informacji księgowej oraz brak dostępu do zbiorczych danych o należnościach i podejmowania na ich podstawie działań handlowych, związanych z pozyskiwaniem nowych Klientów firmy. Archiwizacja umożliwi szybki dostęp do zakończonych działań, przez co będzie można wykorzystywać wypracowane know-how w sposób szybki, ponadto archiwizacja zapewni przejrzystość zapisu wykonanych zleceń. 5. Proces odtwarzania predefiniowanych zachowań systemu umożliwi on zarządzanie procesami włączonymi do platformy B2B, np. poprzez analizę predefiniowanych lub opracowanych na specjalne zamówienie instrukcji przetwarzania analizowanych dokumentów. Powyższa funkcjonalność dostarczy tym samym danych niezbędnych do optymalizacji procesów stanowiących słabe ogniwo w strukturze firmy. Moduł pozwoli na profesjonalne zarządzanie dokumentami księgowym, w tym dostarczy znacznie szybciej niż w chwili obecnej, informacji o konieczności podjęcia działań niezbędnych do skorygowania błędnych dokumentów. Dzięki takim narzędziom, informujących o konieczności zareagowania na pojawiające się błędy, zoptymalizowane zostaną procesy operacyjne przedsiębiorstwa, a tym samym wzmocniony zostanie jego potencjał. Wprowadzenie mechanizmów weryfikacji dokumentów księgowych pod względem formalnym i merytorycznym oraz mechanizmów wczesnego ostrzegania o pojawianiu się problemów z akceptacją dokumentu księgowego wraz z ewentualnymi sugestiami co do dalszych kroków postępowania. W ramach realizacji systemu B2B, Zamawiający wymaga wykonania poniższych usług Zakup usługi eksperckiej Tworzenie szkieletu systemu Usługa polegać będzie na analizie informatycznej, dziedzinowej oraz procesowej, w tym reinżynierii procesów biznesowych. Wymagane jest przeprowadzenie szczegółowej analizy pod kątem wszelkich skrajnych sytuacji mogących wystąpić w czasie działania systemu oraz podstawowych i prawidłowych ścieżek przebiegów procesów Poznań INNOWACYJNOŚĆ str. 3

4 2.2. Zakup licencji umożliwiających stworzenie systemu przechowującego i archiwizującego dokumenty Usługa dotyczy zakupu, instalacji i konfiguracji oprogramowania, służącego jako repozytorium dokumentów i będzie stanowić centralny element tworzonego systemu, gdzie przechowywane będą - tymczasowo lub docelowo - wszystkie przetwarzane dokumenty Instalacja i konfiguracja systemu przechowującego i archiwizującego dokumenty W ramach tej usługi, zakłada się wykonanie konfiguracji systemu i dostosowanie go do wymagań Zamawiającego. Etap konfiguracji systemu ma na celu odzwierciedlenie procesów określonych podczas analizy informatycznej, dziedzinowej oraz procesowej, przy pomocy standardowych funkcjonalności systemu. W etapie tym szczególny uwagę należy zwrócić na poprawność danych konfiguracyjnych. Elementy konfiguracji w różnych obszarach danych, mogą być prowadzone równolegle. Na tym etapie, Zamawiający wymaga wykonania modyfikacji systemu B2B oraz raportów tak, aby dostosować system B2B do pracy w specyficznym środowisku biznesowym Zamawiającego. Każda przygotowana implementacja, podlegać będzie wewnętrznej weryfikacji przez Dostawcę systemu B2B oraz zewnętrznej weryfikacji przez Zamawiającego w celu sprawdzenia jej poprawności, zgodności z założeniami oraz wydajności rozwiązania Dostosowanie systemu do użytku w modelu Software as a Service (SaaS) W ramach tej usługi zakłada się wykonanie konfiguracji systemu i dostosowanie go do wymagań Zamawiającego. Dostosowanie ma na celu przygotowanie systemu B2B do pracy w chmurze i świadczenie usług komputerowej analizy różnym użytkownikom, w ramach jednego systemu. Dostosowanie jest niezbędne dla zapewnienia poprawnego przetwarzania danych, jak również odizolowania wrażliwych danych biznesowych różnych Partnerów Zamawiającego. W ramach tego etapu przewiduje się: - konfigurację - wprowadzenie izolacji danych poszczególnych Partnerów Zamawiającego - wprowadzenie skalowalności danych dla sukcesywnie dodawanych Partnerów Zamawiającego - zapewnienie interfejsu do zdalnej administracji Tworzenie modułu: interfejs wymiana/przesyłanie faktur Moduł ma umożliwić pełną obsługę procesu przesyłania dokumentów księgowych, niezbędnych do walidacji przez system. Planowany system będzie automatycznie przesyłał generowany przez Użytkownika dokument, przy użyciu odpowiednich narzędzi (funkcjonalność niezbędna, ze względu na specyfikę automatyzowanych procesów, tj. dużą Poznań INNOWACYJNOŚĆ str. 4

5 ilość walidowanych dokumentów). Na tym etapie wymagana jest instalacja interfejsów zasilających system B2B, z wykorzystaniem algorytmu rozpoznawania typu przesyłanych plików, który następnie będzie uruchamiał kolejne kroki związane z rozpoznawaniem dokumentów, tj. OCR (ang. optical character recognition) lub repozytorium Tworzenie zabezpieczenia interfejsu algorytmem szyfrowania danych Ze względu na fakt, iż system znajdujący się i działający w chmurze obliczeniowej, będzie wymagał przesyłania zarówno danych wejściowych od użytkowników wysyłających pliki, jak również danych wyjściowych, niezbędne będzie odpowiednie zabezpieczenie i poświadczenie przesyłanych danych, w celu zagwarantowania bezpieczeństwa i poprawności wyników świadczonej usługi Zakup licencji umożliwiających stworzenie systemu klasy OCR (ang. optical character recognition) rozpoznającego treści dokumentów Na tym etapie Zamawiający przewiduje zakup licencji w celu uruchomienia funkcjonalności systemu, dotyczącej rozpoznania tekstu w zeskanowanym dokumencie Instalacja i konfiguracja systemu OCR (ang. optical character recognition) Etap mający na celu instalację oraz konfigurację. System należy tak skonfigurować tak, aby nauczyć go rozpoznawać bloki/obszary na skanowanych dokumentach różnego typu, np. obszar z danymi sprzedającego i kupującego opatrzone odpowiednimi etykietami, lista sprzedawanych pozycji elementów faktury wraz z rozliczeniem ceny, wartości, ilości, podatku, etc. System OCR musi być nauczony wyszukiwać takie obszary, a algorytm rozpoznający znaki, musi dopasowywać swoje działanie w poszczególnych obszarach, oczekując pewnych treści w danym miejscu Opracowanie systemu wsparcia i pomocy dla użytkowników (help desk) Zamawiający wymaga opracowania procedury wsparcia użytkowników systemu na etapie produkcyjnego działania systemu, tj. co robić w przypadku awarii, stworzenia systemu pomocy, bazy wiedzy, FAQ itp Zakup licencji umożliwiających stworzenie systemu automatyzującego przepływy procesów biznesowych (tzw. workflow). Na tym etapie Zamawiający przewiduje zakup licencji w celu uruchomienia funkcjonalności systemu, dotyczącej efektywnego obiegu dokumentów finansowych związanych z bieżącą działalnością organizacji Poznań INNOWACYJNOŚĆ str. 5

6 2.11. Instalacja i konfiguracja systemu automatyzującego przepływy procesów biznesowych na serwerze Usługa ma umożliwić uruchomienie i stabilizację podsystemu, zasilenie baz danych, przygotowanie podsystemu do startu oraz uruchomienie rozwiązania Integracja systemów wdrożonych w poprzednich etapach Integracja ma na celu osiągnięcie pełni automatyzacji przetwarzania dokumentów. Wymagane jest zatem połączenie systemów w całość tak, aby oferowały spójny, jednolity i niezawodny system automatyzujący procesy wprowadzania, odczytywania, walidowania, weryfikowania i zatwierdzania faktur, w ramach projektowanej usługi elektronicznego obiegu dokumentów oferowanej w formule B2B Integracja z dostępnymi systemami księgowymi i ERP Zamawiający wymaga stworzenia mechanizmu integracji danych z wachlarzem, powszechnie dostępnych, systemów księgowych i ERP, który pozwoli zautomatyzować procesy eksportu danych przetworzonych przez system do systemu księgowo- - rozliczeniowego po stronie Partnera Zamawiającego Testowanie systemu i aktualizacja wynikająca z poprawek Usługa obejmuje przeprowadzenie całościowych testów wdrażanego systemu pod kątem prawidłowości jego pracy. Weryfikacji ma podlegać zarówno konfiguracja funkcjonalności standardowej systemu, jak i wykonane dodatkowe implementacje, przy czym: weryfikacja konfiguracji systemu B2B ma polegać na sprawdzeniu ustawień bazy zgodnie z przygotowanymi scenariuszami testowymi w odniesieniu do procesów, konfiguracji struktury firmy i dokumentów, rejestracji kluczowych procesów biznesowych Zamawiającego oraz informacji historycznych. Zamawiający wymaga powielenia testów dla operatorów z różnym zakresem uprawnień w systemie. W przypadku negatywnego wyniku testów, wymaga się wprowadzenia odpowiednich korekt w konfiguracji systemu B2B. Zamawiający wymaga zapewnienia aktualizacji systemu wraz z podaniem przez Oferenta okresu wykonania usługi na rzecz Zamawiającego. Zamawiający zastrzega jednak, że okres świadczenia usługi nie może być krótszy niż 1 rok. Moduł ma realizować procesy związane z obsługą zamówień zgodnie ze standardami systemów jakości, oferując wysoki poziom transparentności wycen przedstawianych do rozliczeń oraz niemal całkowicie wyeliminować papierowy obieg dokumentów w procesie kalkulowania należności za wykonywaną usługę. Jego implementacja ma umożliwić: dostęp do danych dotyczących rozliczeń i kalkulatorów ofertowych - niezależnie od pory dnia Moduł automatyzujący sprzedaż i rozliczanie Poznań INNOWACYJNOŚĆ str. 6

7 czy dnia tygodnia oraz znacząco przyspieszyć przepływ i dostęp informacji dla Partnerów Zamawiającego. Moduł ma umożliwić uruchomienie funkcjonalności automatycznego generowania faktur dla Partnerów Zamawiającego, według parametrów umowy dwustronnej i zarejestrowanych w systemie usług dodatkowych Podpis elektroniczny Ma umożliwić wyeliminowanie papierowego obiegu dokumentów w procesie automatycznego rozliczania, które nastąpi dzięki pełnej automatyzacji procesu kalkulacji należności za przetworzone przez Zamawiającego dane, a co za tym idzie - wygenerowanie faktury za usługi podpisanej elektronicznie i dostarczonej Partnerowi Zamawiającego, z pominięciem tradycyjnej formy papierowej Testowanie systemu i Aktualizacje wynikające z poprawek W celu wyeliminowania błędów czy też nieprawidłowości, zgłoszonych bezpośrednio przez użytkowników systemu (Partnerów Zamawiającego), Zamawiający wymaga zapewnienia aktualizacji systemu wraz z podaniem przez Oferenta okresu wykonania usługi na rzecz Zamawiającego. Zamawiający zastrzega jednak, że okres wykonania usługi nie może być krótszy niż 1 rok Szkolenie pracowników związanych z obsługą systemu B2B Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia dla użytkowników po stronie Zamawiającego w zakresie poszczególnych modułów systemu B2B oraz przygotowanie materiałów w formie pisemnej, które wspierać będą codzienną pracę z systemem. Zamawiający przewiduje przeprowadzenie 2-u dniowego szkolenia. III. Składanie ofert częściowych Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. IV. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. V. Termin wykonania zamówienia Szczegółowe terminy realizacji dla poszczególnych usług, przedstawiono w poniższej Tabeli. Zamawiający podzielił terminy wykonania usług na etapy wg niżej zamieszczonej Tabeli Poznań INNOWACYJNOŚĆ str. 7

8 Lp. ETAP TERMIN WYKONANIA RODZAJ USŁUGI 1 I od daty podpisania umowy na wykonanie usług do r. Usługa ekspercka - tworzenie szkieletu systemu 2 II r. Zakup licencji umożliwiających stworzenie systemu przechowującego i archiwizującego dokumenty 3 II r. Instalacja i konfiguracja systemu przechowującego i archiwizującego dokumenty 4 II r. Dostosowanie systemu do użytku w modelu SaaS 5 II r. Tworzenie Modułu: interfejs wymiana/przesyłanie faktur 6 II r. Tworzenie zabezpieczenia interfejsu algorytmem szyfrowania danych 7 III r. Zakup licencji umożliwiających stworzenie systemu klasy OCR rozpoznającego treści dokumentów 8 III r. Instalacja i konfiguracja systemu OCR 9 III r. Opracowanie systemu wsparcia i pomocy dla użytkowników (Help desk) 10 IV r. Zakup licencji umożliwiających stworzenie systemu automatyzującego przepływy procesów biznesowych (tzw. workflow) 11 IV r. Instalacja i konfiguracja systemu automatyzującego przepływy procesów biznesowych na serwerze Poznań INNOWACYJNOŚĆ str. 8

9 12 V r. Integracja systemów w wdrożonych w poprzednich etapach 13 V r. Integracja z dostępnymi systemami księgowymi i ERP 14 V r. Testowanie systemu i aktualizacja wynikająca z poprawek 15 VI r. Moduł automatyzujący sprzedaż i rozliczanie 16 VI r. Podpis elektroniczny 17 VI r. Testowanie systemu i aktualizacja wynikająca z poprawek 18 VI r. Szkolenie pracowników związanych z obsługą systemu B2B VI. Warunki postępowania ofertowego 1. Kryteria wyboru dostawcy Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, wzięte zostaną pod uwagę następujące kryteria: a) Cena - 50 % b) Okres gwarancji i wsparcia technicznego 35 % c) Doświadczenie w zakresie systemów B2B - 15 % Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, iż w ciągu ostatnich dwóch lat (jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie) wykonał co najmniej dwie usługi zbliżone w zakresie do usługi opisanej w niniejszym zapytaniu ofertowym. W celu wykazania doświadczenia, należy dołączyć do oferty listy referencyjne, wskazujące na spełnienie warunku. Maksymalna łączna ocena: 100 % Sposób liczenia punktów: - kryterium cena : Zamawiający uzna cenę najniższą, jako najkorzystniejszą; - kryterium okres gwarancji i wsparcia technicznego : Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę z najdłuższym okresem gwarancji oraz wsparcia technicznego; Poznań INNOWACYJNOŚĆ str. 9

10 - kryterium doświadczenie w zakresie B2B : Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę spełniającą wymagania zawarte w par. VI ust. 1 pkt c. O wynikach postępowania (ewentualnie o jego unieważnieniu), Oferenci zostaną powiadomieni poprzez umieszczenie wyników na stronie internetowej Zamawiającego Uwaga! Złożenie oferty jest równoznaczne z wyrażeniem przez Oferenta zgody na wykorzystanie danych na potrzeby realizacji zapytania ofertowego. 2. Oczekiwania wobec przedstawianych ofert Oferta powinna zawierać: Nazwę, adres, dane osoby do kontaktu ze strony Oferenta, Zakres oferty, Kosztorys dostawy (kwota netto, kwota brutto) wraz z podaniem warunków gwarancji oraz wsparcia technicznego Aktualny dokument rejestrowy zawierający dane zgodne ze stanem faktycznym. Podmioty zagraniczne mogą składać dokumenty równoważne. Zamawiający dopuszcza możliwość załączenia wydruku z elektronicznej bazy danych krs lub ceidg. Oświadczenie wykonawcy, iż spełnia następujące warunki: o posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie konieczne do wykonania Zamówienia, Zamawiający w trakcie postępowania ofertowego, może zwrócić się do Oferenta z prośbą o udokumentowanie posiadanych wiedzy oraz doświadczenia. o znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia. Termin ważności ofert; Termin realizacji zamówienia 1) Dostawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 2) Oferta musi być napisana czytelnie, w języku polskim (wskazane jest wypełnienie oferty na wzorze udostępnionym przez Zamawiającego na stronie internetowej). 3) Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy dostawcy. 4) Każda strona oferty powinna być zaparafowana. 5) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Formularz/wzór oferty wraz z kosztorysem dostawy oraz oświadczeniami, do wypełnienia przez Oferenta, można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego (załączniki ): 3. Przygotowanie, ważność i termin składania ofert Poznań INNOWACYJNOŚĆ str. 10

11 Wszystkie ceny należy podawać jako wartości netto. Ceny powinny być wyrażone w złotych polskich. Przedłożona oferta powinna być ważna przez okres 14 dni od daty zamknięcia terminu składania ofert. Po wygaśnięciu oferty, Zamawiający może zwrócić się do Oferenta o przedłużenie ważności oferty o kolejne 14 dni. Odpowiedzi na zapytanie ofertowe można składać: - w formie elektronicznej na adres: (skany dokumentów z podpisem i pieczęcią wg wymagań wyszczególnionych w pkt VI ust. 2 niniejszego zapytania) 4. Termin składania ofert: do 8 sierpnia 2014r., do godz. 15: Warunki płatności Zamawiający dokona płatności za wykonaną usługę na konto Dostawcy, w ciągu 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. 6. Pozostałe informacje Wybór dostawców nastąpi w oparciu o najbardziej korzystne ekonomicznie oferty (zgodnie z kryteriami wymienionymi w punkcie VI ust. 1), z zachowaniem zasad jawności, przejrzystości i uczciwej konkurencji. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zapytanie ofertowe, zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: Poznań INNOWACYJNOŚĆ str. 11

ZAPYTANIE OFERTOWE nr F/01/POIG 8.2/2015 w związku z realizacją projektu Budowa systemu do elektronicznej walidacji faktur

ZAPYTANIE OFERTOWE nr F/01/POIG 8.2/2015 w związku z realizacją projektu Budowa systemu do elektronicznej walidacji faktur ZAPYTANIE OFERTOWE nr F/01/POIG 8.2/2015 w związku z realizacją projektu Budowa systemu do elektronicznej walidacji faktur przez BPC - Online Sp. z o.o. W ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20 grudnia 2013r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20 grudnia 2013r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 grudnia 2013r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

MOBILE DIRECT INNOWACYJNA PLATFORMA ZARZĄDZANIA REALIZACJĄ ZADAŃ DLA MULTI-KULTUROWYCH ZESPOŁÓW ZAPYTANIE OFERTOWE

MOBILE DIRECT INNOWACYJNA PLATFORMA ZARZĄDZANIA REALIZACJĄ ZADAŃ DLA MULTI-KULTUROWYCH ZESPOŁÓW ZAPYTANIE OFERTOWE MOBILE DIRECT INNOWACYJNA PLATFORMA ZARZĄDZANIA REALIZACJĄ ZADAŃ DLA MULTI-KULTUROWYCH ZESPOŁÓW ZAPYTANIE OFERTOWE USŁUGI INFORMATYCZNE ZWIĄZANE ZE STWORZENIEM GŁÓWNYCH MODUŁÓW SYSTEMÓW DO ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE Nowa Telefonia Sp. o.o. ul. Foksal 18 00-372 Warszawa NIP: 701-029-37-11 REGON: 142888946 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie dedykowanej, innowacyjnej platformy B2B oraz dostawę sprzętu niezbędnego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr P/01/POIG 8.2/2014 w związku z realizacją projektu Budowa systemu do automatycznego zarządzania projektami

ZAPYTANIE OFERTOWE nr P/01/POIG 8.2/2014 w związku z realizacją projektu Budowa systemu do automatycznego zarządzania projektami ZAPYTANIE OFERTOWE nr P/01/POIG 8.2/2014 w związku z realizacją projektu Budowa systemu do automatycznego zarządzania projektami przez BPC - Online Sp. z o.o. W ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr /UE/204 z dnia 7.0.204 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE Pyskowice, dn. 28.04.2014r. Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do złożenia ofert na ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym zakupy w związku z realizowanym w ramach

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń

Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń Gdańsk, 01.08.2014r.

Bardziej szczegółowo

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający:

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: ANETA GRYLA FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "CASMIR" 41-303 Dąbrowa Górnicza Ulica Bukowa 23 NIP : NIP 6291893246 1. Podstawa formalna zapytania

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Nr 1/8.2/2014

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Nr 1/8.2/2014 Otwock, 12.12.2014r. NANOEMPIRE DAWID SMÓŁKA. ul. Krakowska 16 05-400 Otwock ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Nr 1/8.2/2014 Mając na uwadze obowiązki wynikające ze stosowania zasad uczciwej konkurencji,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 02/01/2014

Zapytanie ofertowe nr 02/01/2014 Zapytanie ofertowe nr 02/01/2014 Projekt nr UDA- POIG.08.02.00-14-251/13 Nazwa: B2B Stworzenie i wdrożenie systemu B2B KANRI w Professional Services sp. z o.o. automatyzującego relacje z partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych zachodzącymi między Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych zachodzącymi między Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi Wrocław, 28 sierpnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE KIEZA MARCIN MARCIN KIEZA PRO - CHEMIA PPH z siedzibą w Marcinkowicach przy ulicy Letnia 8a (55-200, Oława I) realizując projekt pt. Wdrożenie systemu B2B

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PN.: INNOWACYJNA WSPÓŁPRACA W RAMACH PLATFORMY ITM (IT MANAGEMENT) DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAPYTANIE OFERTOWE

PROJEKT PN.: INNOWACYJNA WSPÓŁPRACA W RAMACH PLATFORMY ITM (IT MANAGEMENT) DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZY: Projektu i wdrożenia platformy B2B oraz dostawy sprzętu Zapytanie ofertowe obejmuje: Zakup usług o charakterze analiz przygotowawczych i usług eksperckich (analizy przedwdrożeniowe

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Niespełnienie któregokolwiek wymagania może skutkować odrzuceniem oferty bez jej rozpatrzenia

Zapytanie ofertowe. Niespełnienie któregokolwiek wymagania może skutkować odrzuceniem oferty bez jej rozpatrzenia Warszawa, 05.07.2013r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości Niematerialnych i Prawnych a) aplikacja B2B w ramach realizacji projektu Wdrożenie aplikacji B2B automatyzującej naszą

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 Warszawa, dnia 13.06.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 na nabycie wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu realizowanego

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Warszawa, dnia 15.12.2014 r. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-086/14-00 zawartej w dniu 27.06.2014 roku

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Skawina 7 listopada 2014

Zapytanie ofertowe. Skawina 7 listopada 2014 Skawina 7 listopada 2014 Zapytanie ofertowe Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu pt. Elektroniczna wymiana informacji pomiędzy partnerami w biznesie szansą na rozwój firmy HAUTEC Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Poznań, dzień 10.02.2014. Zapytanie ofertowe

Poznań, dzień 10.02.2014. Zapytanie ofertowe Poznań, dzień 0.0.0 Zapytanie ofertowe Beneficjent: Tech-Net Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie: 8. Wspieranie wdrażania elektronicznego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/POIG82 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/POIG82 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Polanów, dnia 2 marca 2015 roku MACED sp. z o.o. ul. Bobolicka 18 76-010 Polanów Kraj: Polska Tel. 94-31-88-410 Nr KRS: 0000140490 NIP: 4990403778 REGON: 331367780 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/POIG82 Program

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Warszawa, dnia 16.10.2014 r. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-092/14-00 zawartej w dniu 25.06.2014 roku

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww.

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. Warszawa, dnia 24.05.2012 r. Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. systemu Tytuł projektu: Automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej 8. osi priorytetowej. Społeczeństwo informacyjne

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2

Zapytanie ofertowe nr 2 Centrum Pralnicze Eko-Styl Sp. z o.o. Leżajsk, 22.08.2013 ul. Spółdzielcza 13B 37-300 Leżajsk Zapytanie ofertowe nr 2 na zakup licencji oraz realizację prac wdrożeniowych rozwiązania informatycznego w

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE O G Ł O S Z E N I E

DOTACJE NA INNOWACJE O G Ł O S Z E N I E Rzeszów, 30.12.2013r. O G Ł O S Z E N I E o zamówieniu w trybie zapytania ofertowego na wykonanie usług oraz dostawę modułów systemu klasy B2B mającego na celu automatyzację procesów przedsiębiorstwa z

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju. Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju. Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, dnia 22.05.2013 r. Zapytanie ofertowe na: 1) Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B 2) Zakup nowych środków trwałych w postaci 3 zestawów komputerowych (komputer

Bardziej szczegółowo

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego.

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego. Consultronix Spółka Akcyjna Racławicka 58 30-017 Kraków 0122902222; biuro@cxsa.pl; www.cxsa.pl Kraków, 07-08-2013 Zaproszenie do udziału w konkursie ofert na realizację projektu informatycznego System

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej 8. osi priorytetowej. Społeczeństwo informacyjne

Bardziej szczegółowo

I Przedmiot Zamówienia:

I Przedmiot Zamówienia: Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Wrocław, dnia 07.05.2013 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego

Bardziej szczegółowo

Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa "MATAR" Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500

Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa MATAR Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500 Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa "MATAR" Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500 1. Podstawa formalna zapytania ofertowego Niniejsze Zapytaniem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, dnia 23.03.2015 r. W związku z realizacją przez Nova Telecom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, projektu pn.: Wdrożenie zintegrowanego systemu klasy B2B, umożliwiającego

Bardziej szczegółowo

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego.

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego. Consultronix Spółka Akcyjna Racławicka 58 30-017 Kraków 122902222; biuro@cxsa.pl; www.cxsa.pl Kraków, 05-02-2014 Zaproszenie do udziału w konkursie ofert na realizację projektu informatycznego System B2B

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr ZO/13-030/2013/1 na realizację projektu Compertus.eu system usług B2B.

Zapytanie ofertowe nr ZO/13-030/2013/1 na realizację projektu Compertus.eu system usług B2B. Zapytanie ofertowe nr ZO/13-030/2013/1 na realizację projektu Compertus.eu system usług B2B. Projekt realizowany w ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Wspieranie wdrażania

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT Piechowice, dnia 28.04.2014 r. Zapytanie ofertowe Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne METAL Jerzy Siofer z siedzibą przy ul. Pakoszowskiej 1A,, Tel. (75) 754 81 59, NIP 611-000-96-37, REGON 230874732

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/8/2012

Zapytanie ofertowe nr 2/8/2012 Warszawa, 06.08.2012r. Zapytanie ofertowe nr 2/8/2012 W związku z realizacją projektu pt. Stworzenie i integracja platformy B2B automatyzującej procesy biznesowe pomiędzy EIP Finanse a jej partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących zadań w ramach wyróżnionych kategorii:

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących zadań w ramach wyróżnionych kategorii: Bydgoszcz, 20.01.2014 Biuro Podróżników Flugo Spółka z o.o. Ul. M. Skłodowskiej - Curie 10 85-094 Bydgoszcz Email: piotr.dzikowski@flugo.com.pl Tel: 797 700 669 NIP: 5540312935 REGON: 090091640 Szanowni

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Ostrów Wielkopolski, dnia 12.08.2011 Nr Sprawy/01/08/SIÓDEMKA/2011 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i programistycznych w zakresie działań przygotowawczych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE: Licencje na moduły systemu B2B oraz usługi wdrożeniowe.

ZAPYTANIE OFERTOWE: Licencje na moduły systemu B2B oraz usługi wdrożeniowe. Kraków, 06.08.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE: Licencje na moduły systemu B2B oraz usługi wdrożeniowe. Zamawiający: Omni Rafał Olszowski, ul. Krowoderska 53/23, 31-142 Kraków, Tel/Fax: (12) 294 40 33, e-mail:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/dotacja

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/dotacja Rzeszów, dn. 05.05.2015 r. RYWAL Sp. z o.o. Sp. k. ul. Architektów 1/45 35-082 Rzeszów NIP: 813-36-62-968 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/dotacja RYWAL Sp. z o.o. Sp. k. zaprasza do składania ofert na realizację

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE O G Ł O S Z E N I E

DOTACJE NA INNOWACJE O G Ł O S Z E N I E Rzeszów, 22.04.2014r. O G Ł O S Z E N I E o zamówieniu w trybie zapytania ofertowego na wykonanie usług oraz dostawę modułów systemu klasy B2B mającego na celu automatyzację procesów przedsiębiorstwa z

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Zielona Góra, dnia 24 lutego 2014r. Zamawiający: Kancelaria Finansowa Dariusz Orzechowski ul. Bohaterów Westerplatte 11 65-034 Zielona Góra Tel. 601 805 960 Fax.: 68 363 61 22 www.czyszczeniebik.pl Zapytanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie rozwiązań systemu informatycznego Integracja B2B

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie rozwiązań systemu informatycznego Integracja B2B LTC Sp. z o.o. ul. Narutowicza 2 98-300 Wieluń NIP 827-000-78-03 REGON 005267185 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i Zapytanie ofertowe obejmuje: Zakup usług o charakterze analizy przedwdrożeniowej Zakup

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie. Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B

Zapytanie ofertowe. na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie. Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B Szerzawy, dnia 01.04.2014r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B w ramach realizacji projektu Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szerszy opis przedmiotu zamówienia oraz opis projektu znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szerszy opis przedmiotu zamówienia oraz opis projektu znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Poznań, 2.06.2014 r. EasySolar Sp. z o.o. ul. Obornicka 330 60-689 Poznań ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. EasySolar Sp. z o.o. wdrożenie systemu automatyzującego współpracę biznesową

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 ZAMAWIAJĄCY: realizując zamówienie w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B : Wdrożenie w działalności

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Kraków, dnia 25-01-2013 Centrum Technologii Mobilnych MOBILTEK S.A. TEL. 12 432 68 60 FAX. 12 432 69 00 E-MAIL: projekt@mobiltek.pl Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Do zapytania ofertowego nr 1/UE/2013

Załącznik nr 1. Do zapytania ofertowego nr 1/UE/2013 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Załącznik nr 1 zapytania ofertowego nr 1/UE/2013 WZÓR OFERTY..., dn. 2013 rok Nazwa i adres wykonawcy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/NADAJE/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/NADAJE/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/NADAJE/2014 [Dotyczy umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.08.02.00-02-023/14-00] W związku z realizacją projektu pt.: Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B automatyzującego procesy zdalnej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Toruń, dnia 12.09.2014r. COPYCOM Sp. z o.o. ul. Żółkiewskiego 37/41 87-100 Toruń ZAPYTANIE OFERTOWE Firma COPYCOM Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup poniższych elementów

Bardziej szczegółowo

Data ogłoszenia 09.06.2015 r. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, pt.

Data ogłoszenia 09.06.2015 r. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, pt. Miechów, dnia 09.06.2015 r. Data ogłoszenia 09.06.2015 r. W związku z realizacją projektu w ramach działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POIG 8.2/2012. Zapytanie dotyczy:

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POIG 8.2/2012. Zapytanie dotyczy: ZAKUP I WDROŻENIE NOWOCZESNEGO SYSTEMU ELEKTRONICZNEJ WYMIANY DANYCH SZANSĄ NA DALSZY DYNAMICZNY ROZWÓJ FIRMY PRO CANDLE ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POIG 8.2/2012 Zapytanie dotyczy: - Zakupu usług doradczych

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/6/2015/POIG 8.2

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/6/2015/POIG 8.2 TORA-LESZNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MÓRKOWSKA 40a 64-100 Wilkowice NIP: PL 6972312026 UDA-POIG.08.02.00-30-194/12-00 Wilkowice, 12.06.2015 zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 11/PO IG/RARR/2013 Przeworsk, dn. 2013.11.14

Zapytanie ofertowe nr 11/PO IG/RARR/2013 Przeworsk, dn. 2013.11.14 Zapytanie ofertowe nr 11/PO IG/RARR/2013 Przeworsk, dn. 2013.11.14 B&P Engineering Sp. z o.o. spółka komandytowa ul. Lubomirskich 1E 37-200 Przeworsk tel. 166490098 fax. 166490099 e-mail : sekretariat@engineering-bp.com

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. System powinien zawierać moduły i funkcje obejmujące takie obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa, jak:

ZAPYTANIE OFERTOWE. System powinien zawierać moduły i funkcje obejmujące takie obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa, jak: ZAPYTANIE OFERTOWE w związku z realizacją projektu pn. "Wdrożenie innowacyjnego systemu usprawniającego realizację procesów biznesowych pomiędzy firmą FAROUK SYSTEMS POLSKA, a partnerami biznesowymi firmy."

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 29-05-2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Triton a Partnerami Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie 2 etapów w okresie od 1.02.2014 r. do 30.11.2014 roku.

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie 2 etapów w okresie od 1.02.2014 r. do 30.11.2014 roku. Od podpisania umowy do 31.06.2014 DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Rzeszów, 27.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Wdrożenie platformy B2B realizującej procesy

Bardziej szczegółowo

I. Opis projektu ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dn. 07.01.2015r. Dane firmowe: ialbatros S.A. ul. Jutrzenki 183 02-231 Warszawa NIP: 108-00-09-770

I. Opis projektu ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dn. 07.01.2015r. Dane firmowe: ialbatros S.A. ul. Jutrzenki 183 02-231 Warszawa NIP: 108-00-09-770 Warszawa, dn. 07.01.2015r. Dane firmowe: ialbatros S.A. ul. Jutrzenki 183 02-231 Warszawa NIP: 108-00-09-770 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją Projektu System B2B integrujący systemy ialbatros

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Dotyczące budowy serwisu do automatycznego świadczenia e-kursów

Zapytanie ofertowe. Dotyczące budowy serwisu do automatycznego świadczenia e-kursów Robo NET Sp. z o.o. Gdańsk, dnia 30 listopada 2009 r. ul. Trzy Lipy 3 80-172 Gdańsk NIP:9571023335 REGON: 220787917 KRS: 0000333062 Zapytanie ofertowe Dotyczące budowy serwisu do automatycznego świadczenia

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Poznań, dnia 7 marca 2014 r. Zamawiający: Poznańska Grupa Biznesu Paweł Korzyński ul. Składowa 5 61-888 Poznań Zapytanie ofertowe Zapytanie dotyczy zakupu usług informatycznych polegających na stworzeniu

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Mrągowo, dn. 21.01.2014 r Szanowni Państwo! Firma AdamS H. Pędzich z siedzibą w Mrągowie ul. Giżycka 5, producent okien i drzwi, na potrzeby realizacji projektu Wdrożenie systemu do zarządzania produkcją

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20.10.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zamawiający

Poznań, dnia 20.10.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zamawiający Poznań, dnia 20.10.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zamawiający Firma i adres: SWS Kancelaria Prawna Strykowski Wachowiak Sp. K. 61-707 Poznań, ul. Libelta 26/2 Biura kancelarii: 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 03.03.2014. Zapytanie ofertowe. na wyłonienie wykonawcy/dostawcy w zakresie: 1. Wartości niematerialnych i prawnych

Warszawa, dnia 03.03.2014. Zapytanie ofertowe. na wyłonienie wykonawcy/dostawcy w zakresie: 1. Wartości niematerialnych i prawnych Warszawa, dnia 03.03.2014 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy w zakresie: 1. Wartości niematerialnych i prawnych a. System klasy B2B wraz z wdrożeniem W ramach realizacji projektu Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Opis systemu

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Opis systemu Radom, 2 września 2014.. Pieczęć Zamawiającego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014 Opis systemu Zamawiający planuje wdrożyć system B2B do automatyzacji procesów zachodzących między Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 2/POIG.8.2/2013

Zapytanie ofertowe 2/POIG.8.2/2013 Toruń 6.12.2013r. Zapytanie ofertowe 2/POIG.8.2/2013 W związku z realizacją projektu: Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami biznesowymi w ramach Działania 8.2 Wspieranie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Elektroniczna platforma danych B2B usprawniająca procesy biznesowe pomiędzy firmą AGRO-PARTNER a partnerami handlowymi

ZAPYTANIE OFERTOWE. Elektroniczna platforma danych B2B usprawniająca procesy biznesowe pomiędzy firmą AGRO-PARTNER a partnerami handlowymi Gorzyce Wielkie, dnia 03.12.2012 r. Nr Sprawy: 01/12/AGRO-PARTNER/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot zamówienia stanowi: Zakup kompleksowych usług informatycznych i programistycznych w zakresie działań

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zapytanie ofertowe obejmuje:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zapytanie ofertowe obejmuje: ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZY: ZAKUPU I DOSTAWY SPRZĘTU DOSTAWY SPRZĘTU Zapytanie ofertowe obejmuje: Zakupu i dostawę sprzętu/środków trwałych TYTUŁ PROJEKTU: WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/04/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/04/2014 Lubliniec, dnia 17 kwietnia 2014r. Schwer Fittings Sp. z o.o. Ul. Oleska 34 42-700 Lubliniec Do ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/04/2014 Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotacje na Innowacje

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotacje na Innowacje Kościelna Wieś, dnia 19.06.2012 r. Nr Sprawy: 01/06/PAKOS/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot zamówienia stanowi: Zakup kompleksowych usług informatycznych i programistycznych w zakresie działań przygotowawczych

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 09.12.2013r. Zamówienie na stworzenie i wdrożenie systemu B2B do projektu pt. Platforma B2B do obsługi procesu powstawania produktu reklamowego Zamawiający: GREEN FLY Bartłomiej Inglot ul. Tarnowska

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o.

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o. Grodzisk Wielkopolski, dnia 11.02.2013r. ZAMAWIAJĄCY z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim (62-065) przy ul. Szerokiej 10 realizując zamówienie w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

"INTELPC" NATALIA WRÓBEL Gliwice, 18.09.2012 ul. Towarowa 11 44-100 Gliwice NIP 6482492587 REGON 240396087

INTELPC NATALIA WRÓBEL Gliwice, 18.09.2012 ul. Towarowa 11 44-100 Gliwice NIP 6482492587 REGON 240396087 "INTELPC" NATALIA WRÓBEL Gliwice, 18.09.2012 ul. Towarowa 11 44-100 Gliwice NIP 6482492587 REGON 240396087 Firma "INTELPC" NATALIA WRÓBEL pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. w ramach realizacji projektu Zarzadzanie projektami przyszłością firmy Small Business System Damian Lemiech

Zapytanie ofertowe. w ramach realizacji projektu Zarzadzanie projektami przyszłością firmy Small Business System Damian Lemiech .. (otrzymałem dnia, pieczątka, podpis) Ostrów, 10.06.2014r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości Niematerialnych i Prawnych. a) Zaprojektowanie i wykonanie systemu B2B w ramach

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 7/2013

Zapytanie ofertowe 7/2013 03.06.2013 r. Zapytanie ofertowe 7/2013 Dotyczy: Zakup systemu informatycznego B2B do realizacji projektu pn. Wdrożenie zintegrowanego systemu B2B w celu usprawnienia zarządzania współpracą GLOKOR Sp.

Bardziej szczegółowo

JTW SP. Z OO. Zapytanie ofertowe. Zewnętrzny audyt jakościowy projektu technicznego dedykowanego systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej

JTW SP. Z OO. Zapytanie ofertowe. Zewnętrzny audyt jakościowy projektu technicznego dedykowanego systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej JTW SP. Z OO Zapytanie ofertowe Zewnętrzny audyt jakościowy projektu technicznego dedykowanego systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej Strona 1 z 8 Spis treści 1. Klauzula poufności... 3 2. Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 TECH-SERWIS Rafał Zajączkowski Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MTC Ul. Czarnieckiego 9a 61-538 Poznań Poznań, dnia 15-05-2013r TEL. 61 8 659952 FAX. 61 8 666424 E-MAIL: tech@techserwis.pl NIP: 778-132-30-19

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja procesów B2B w zakresie działalności w zakresie zarząd i administracja nieruchomości dzięki wdrożeniu systemu B2B

Automatyzacja procesów B2B w zakresie działalności w zakresie zarząd i administracja nieruchomości dzięki wdrożeniu systemu B2B Zarząd i Administracja Nieruchomości Dagoba s.c. Kraków 18.09.2012 Kieć Beata, Jolanta Gablankowska- Kukucz ul. Zyblikiewicza 20 m.3 31-029 Kraków NIP 6762200114 REGON 356365467 Firma Zarząd i Administracja

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B

OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B Moduły funkcjonalne składające się na platformę B2B 1. Moduł Zarządzanie strukturami i użytkownikami przedsiębiorstwa Moduł pomoże w zbudowaniu wirtualnych podmiotów gospodarczych,

Bardziej szczegółowo

Łódź, 02.10.2013r. Impuls s.c. Ewa Głąb, Agnieszka Sobka. Ul. H. Sienkiewicza 67, 90-009 Łódź

Łódź, 02.10.2013r. Impuls s.c. Ewa Głąb, Agnieszka Sobka. Ul. H. Sienkiewicza 67, 90-009 Łódź Impuls s.c. Ewa Głąb, Agnieszka Sobka Ul. H. Sienkiewicza 67, 90-009 Łódź Email: pawel.glab1@gmail.com Tel.:501 702 026 NIP:7251869710 REGON:473206376 Łódź, 02.10.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

EOIF GigaCon Summit Warszawa

EOIF GigaCon Summit Warszawa EOIF GigaCon Summit Warszawa Skanuj.to to platforma pozwalająca na inteligentne rozpoznawanie danych z dokumentów papierowych oraz elektronicznych (faktury, paragony, umowy i inne). Autorskie platformy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017 Gdańsk, 23-05-2017 (data) ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017 W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu e-przychodnia i jego integracja z obecnie wykorzystywanym systemem informatycznym POZ i AOS

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Warszawa, 01.08.2013 Nr Sprawy: 01/08/STADENT/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i technicznych, wartości niematerialnych i prawnych, nowych środków

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 ZAMAWIAJĄCY: realizując zamówienie w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B : Wdrożenie w działalności

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP)

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) Warszawa, 25.07.2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) I. ZAMAWIAJĄCY NIP 952 19 11 631 KRS 0000450605 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE "Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego INTEGRATOR"

ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego INTEGRATOR FINN Sp. z o.o. Wrońsko 1A 98-313 Konopnica NIP: 8321912565 REGON: 731586439 ZAPYTANIE OFERTOWE "Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego INTEGRATOR" Zapytanie ofertowe obejmuje: Zakup analizy przedwdrożeniowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I TERMINY REALIZACJI

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I TERMINY REALIZACJI Superhost.pl Sp. z o.o. Al. Zwycięstwa 96/98 81-451 Gdynia zwana dalej Zamawiającym Gdynia, dn. 14.02.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup

Bardziej szczegółowo

Łódź, 01.02.2011 (miejsce, data)

Łódź, 01.02.2011 (miejsce, data) 101 Studio DTP Tomasz Tęgi i Spółka Sp. z o.o. ul. Ekonomiczna 30/36 93-426 Łódź Tel. +4842/250 70 92-94 Fax. +4842/250 70 95 NIP: 725-12-59-070 REGON: 471-35-84-10 Łódź, 01.02.2011 (miejsce, data) Zapytanie

Bardziej szczegółowo

Zakup i wdrożenie platformy B2B integrującej zarządzanie procesami biznesowymi z partnerami MultiSaveMoney sp. z o.o.

Zakup i wdrożenie platformy B2B integrującej zarządzanie procesami biznesowymi z partnerami MultiSaveMoney sp. z o.o. Bydgoszcz, dnia 18-10-2013 MultiSaveMoney sp. z o.o. ul. Lelewela 47/13 85-638 Bydgoszcz Tel. 52 346 03 37 Zapytanie ofertowe Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na przygotowanie i sprzedaż sytemu

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Wrocław, dnia 07.01.2014 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE Rentis S.A. ul. Krakowska 204 02-219 Warszawa Warszawa, dnia 25.09.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu B2B pomiędzy Global Rent a Car S.A. i jego partnerami

Bardziej szczegółowo

Lublin, 10 maja 2012 roku. Zapytanie ofertowe. Strona 1 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Lublin, 10 maja 2012 roku. Zapytanie ofertowe. Strona 1 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Lublin, 10 maja 2012 roku Zapytanie ofertowe Strona 1 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: OMEGA Nowoczesne Materiały Budowlane Sp. z o.o. ul. Głuska 86 20 380 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe prowadzone

Bardziej szczegółowo

Op#m Sp. z o.o. Warszawa, dnia 09.12.2013 ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W ODPOWIEDZI NA. ZAPYTANIE OFERTOWE nr E1/3

Op#m Sp. z o.o. Warszawa, dnia 09.12.2013 ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W ODPOWIEDZI NA. ZAPYTANIE OFERTOWE nr E1/3 Warszawa, dnia 09.12.2013 Op#m Sp. z o.o. ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE nr E1/3 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA- POIG.08.01.00-14- A04/13-00 zawartej w dniu 27.11.2013

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1

Zapytanie ofertowe nr 1 Centrum Pralnicze Eko-Styl Sp. z o.o. Leżajsk, 22.08.2013 ul. Spółdzielcza 13B 37-300 Leżajsk Zapytanie ofertowe nr 1 na zakup licencji oraz realizację prac wdrożeniowych rozwiązania informatycznego w

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE I. PODSTAWOWE INFORMACJE O FIRMIE I PROJEKCIE. SALUTARIS integrującej procesy zakupu i dostawy

ZAPYTANIE OFERTOWE I. PODSTAWOWE INFORMACJE O FIRMIE I PROJEKCIE. SALUTARIS integrującej procesy zakupu i dostawy Warszawa, dnia 25.06.2012 roku ZAPYTANIE OFERTOWE I. PODSTAWOWE INFORMACJE O FIRMIE I PROJEKCIE Przedmiot zamówienia Zamawiający Tytuł projektu Źródło współfinansowania projektu Termin składania ofert

Bardziej szczegółowo

DOSTAWĘ I WDROŻENIE SYSTEMU OBSŁUGI TERMINALI POCZTOWYCH

DOSTAWĘ I WDROŻENIE SYSTEMU OBSŁUGI TERMINALI POCZTOWYCH Poznań, dnia 18 września 2015 r. Zapytanie ofertowe na DOSTAWĘ I WDROŻENIE SYSTEMU OBSŁUGI TERMINALI POCZTOWYCH Dotyczy: Projektu realizowanego w ramach Działania 8.2 POIG pn. Wdrożenie systemów automatyzujących

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Skierniewice, dnia 04.02.104 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Mariusz Ciucias COPY SERWIS ul. Jagiellońska 15 96-100 Skierniewice II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Wdrozėnie systemu B2B wprowadzaja cego automatyzacje procesów biznesowych w zakresie Systemu Nadzoru Projektowego

Wdrozėnie systemu B2B wprowadzaja cego automatyzacje procesów biznesowych w zakresie Systemu Nadzoru Projektowego ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014 DOTYCZĄCE PROJEKTU: Wdrozėnie systemu B2B wprowadzaja cego automatyzacje procesów biznesowych w zakresie Systemu Nadzoru Projektowego realizowanego w ramach w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/11/2013 na wykonanie dedykowanego oprogramowania

Zapytanie ofertowe nr 1/11/2013 na wykonanie dedykowanego oprogramowania Zapytanie ofertowe nr 1/11/2013 na wykonanie dedykowanego oprogramowania 1. Zamawiający FC MANAGEMENT Spółka z o.o. ul. Łętowskiego 20, 40-648 Katowice NIP: 243261956, REGON: 9542743110, KRS: 0000462256

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na opracowanie i wdrożenie systemu B2B automatyzującego procesy biznesowe pomiędzy firmą NEO-NET a jej partnerami biznesowymi

Zapytanie ofertowe na opracowanie i wdrożenie systemu B2B automatyzującego procesy biznesowe pomiędzy firmą NEO-NET a jej partnerami biznesowymi Kraków, dnia 27.06.2014 r. Zapytanie ofertowe na opracowanie i wdrożenie systemu B2B automatyzującego procesy biznesowe pomiędzy firmą NEO-NET a jej partnerami biznesowymi I. Wstęp zaprasza do złożenia

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie udzielenie zamówienia na:

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie udzielenie zamówienia na: Warszawa, dnia 14 maja 2013 ZAMAWIAJĄCY: NESTOR Biuro Rachunkowe Artur Piętaszewski ul. F. Kawy 6/24 01-496 Warszawa Przedsiębiorstwo wpisane Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Bardziej szczegółowo