Zapytanie ofertowe nr 2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapytanie ofertowe nr 2"

Transkrypt

1 Centrum Pralnicze Eko-Styl Sp. z o.o. Leżajsk, ul. Spółdzielcza 13B Leżajsk Zapytanie ofertowe nr 2 na zakup licencji oraz realizację prac wdrożeniowych rozwiązania informatycznego w ramach projektu: pn. Wdrożenie systemu klasy B2B automatyzującej procesy w branży pralniczej, 1. ZAMAWIAJĄCY Centrum Pralnicze Eko-Styl Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 13B Leżajsk 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2.1.Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zaproszenia do upływu terminu składania ofert. Jeśli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany przekazuje się niezwłocznie wszystkim oferentom, do których zostało wystosowane zaproszenie ofertowe i jest ono dla nich wiążące Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert wariantowych. 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 3.1.Przedmiotem zamówienia jest realizacja prac programistycznych i wdrożeniowych rozwiązania informatycznego w postaci systemu B2B, który umożliwi automatyzację procesów w branży pralniczej, w raz z dostarczenie sprzętu umożliwiającego sprawne funkcjonowanie systemu. Zakres prac obejmie: - sprzedaż licencji na nielimitowaną liczbę użytkowników systemu, - instalację bramek UHF RFID - instalację transponderów pralniczych UHF RFID - instalację stołu do kompletowania - instalację i konfigurację systemu UHF RFID - wdrożenie i konfigurację systemu do potrzeb klienta -stworzenie portalu obsługującego pulpit kontrahenta, oraz dostęp kontrahentów danych w systemie - szkolenie dla obsługi systemu

2 Dostawa sprzętu: - dostawę Bramek UHF RFID - dostawę urządzenia - Smart Table - dostawę ręcznego czytnika - dostawę transponderów 3.2.Wszelkie dodatkowe dane zawarte są załączniku nr 1 opisującym poszczególne funkcjonalności systemu. WARUNKI WYMAGANE OD WYKONAWCÓW O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: - są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi, - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, - nie podlegają wykluczeniu z postępowania. 4.TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 4.1.Oferty należy złożyć w terminie do dnia do godz w siedzibie firmy. 4.2.Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 4.3.Oferty powinny zostać złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności według wzoru oferty będącego załącznikiem do niniejszego zapytania w terminie do dnia OCENA I WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 5.1 W przypadku złożenia oferty przez więcej niż jednego Wykonawcę Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny: - cena oferowana max. 100 pkt. 5.2 Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby pkt. max. 100 wyliczonych w oparciu o powyższe kryterium. 5.3 Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu w siedzibie firmy Centrum Pralnicze Eko- Styl Sp. z o.o., ul. Spółdzielcza 13B, Leżajsk 5.4 Wykonawcy, którzy złożą oferty w niniejszym postępowaniu zostaną powiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie powiadomiony odrębnie o formalnościach niezbędnych do zawarcia umowy. 5.5 Z tytułu odrzucenia ofert oferentom nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego. 5.6 Wszelkie koszty sporządzenia i przedłożenia oferty ponosi oferent, bez możliwości ich refundacji. 5.7 Wszelkie koszty uczestnictwa w spotkaniach przed ofertowych ponosi oferent. 5.8 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania warunków zapytania ofertowego. 5.9 Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

3 - przeprowadzenia dodatkowej negocjacji; - odrzucenia wszystkich złożonych ofert bez podania przyczyny. 6.WARUNKI PŁATNOŚCI Podstawą zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy będą protokoły odbiorów częściowych oraz faktury Wykonawcy wystawione Inwestorowi każdorazowo na podpisaniu protokołów odbioru. 7.KONTAKT 7.1 Ze strony Zamawiającego uprawnionym do udzielania wyjaśnień jest Renata Dulny, adres mailowy: Informacja zostanie udzielona w terminie 3 dni roboczych, chyba, że pytanie wykonawcy nie ma w ocenie Zamawiającego wpływu na treść oferty. 7.2 Zamawiający jednocześnie przesyła treść odpowiedzi na pytania dotyczące zamówienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono zapytanie ofertowe, bez ujawniania źródła zapytania. Załączniki: 1) Opis funkcjonalności systemu B2B 2) Wzór wyceny projektu funkcjonalno technicznego. podpis i pieczątka osoby upoważnionej

4 Załącznik nr 1 Opis funkcjonalności: System ten wspiera pracę średnich i dużych pralni, które przyjmują do czyszczenia duże ilości tkanin (odzieży) głównie od partnerów instytucjonalnych. System ten wykorzystywał będzie nowoczesną i niezawodną technologię RFID (ang. Radio Frequency IDentification), która jest powszechnie stosowana do automatycznej identyfikacji towarów. Technologia ta umożliwi zdalny odczyt oraz zapis danych pozwalając jednocześnie na kontrolę przepływu przyjętych do czyszczenia tkanin, które oznakowane będą przy wykorzystaniu tagów (zwanych też transponterami). System umożliwiał będzie identyfikację przyjmowanych jak również wydawanych tkanin dzięki wykorzystaniu bramek lub urządzenia, jakimi są ręczny czytnik i smart table. System wspomagał będzie również fizyczne przesunięcia tkanin pomiędzy magazynami, umożliwiając przegląd obiegu oraz wyszukiwanie bielizny z rozróżnieniem na różnego rodzaju kryteria z uwzględnieniem miejsca, w którym się znajduje. System przedstawiał będzie również informację dotyczącą historii logowań pracowników (data, czas oraz kto się logował) oraz możliwość dodawania, edytowania pracowników z jednoczesnym przydzieleniem im uprawnień. System wspomagał będzie przygotowanie wypranych tkanin do wydania (na urządzeniu smart table odbywa się ważenie oraz szybka identyfikacja poprawności zawartości paczki z uwzględnieniem czynności, jakie należy dokonać w kolejnym etapie). System umożliwiał będzie również sprawdzenie statusu wybranej tkaniny jak również przygotowanej do wydania paczki. System posiadał będzie możliwość przeprowadzenia inwentaryzacji (sprawdzanie ilości bielizny w poszczególnych komórkach przedsiębiorstwa). Dane z aplikacji deskopowej przesyłane będą do centralnego serwera w sieci, dzięki czemu partnerzy korzystając z portalu będą mogli pobrać szczegółowe raporty i zestawienia za wybrany okres czasu i dla wskazanego asortymentu. (Infrastruktura, jaką muszą posiadać partnerzy ogranicza się do zestawu komputerowego z dostępem do Internetu).. podpis i pieczątka osoby upoważnionej

5 Załącznik nr 2 Wycena prac programistycznych i wdrożeniowych systemu B2B automatyzującego procesy biznesowe w ramach projektu pn. Wdrożenie systemu klasy B2B automatyzującej procesy w branży pralniczej (WZÓR) W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia przedkładam ofertę na wykonanie następujących prac: WYKONAWCA. WYCENA Opis prac Cena netto w zł - licencja na nielimitowaną liczbę użytkowników systemu, - instalacja bramek UHF RFID - instalacja transponderów pralniczych UHF RFID - instalacja stołu do kompletowania - instalacja i konfiguracja systemu UHF RFID - instalacja i konfiguracja systemu UHF RFID - wdrożenie i konfiguracja systemu do potrzeb klienta - stworzenie portalu obsługującego pulpit kontrahenta, oraz dostępu kontrahentów danych w systemie - szkolenia dla obsługi systemu - dostawa Bramek UHF RFID - dostawa urządzenia - Smart Table - dostawa ręcznego czytnika - dostawa transponderów

6 Podane w ofercie cenny są cenami netto należy doliczyć do nich 23% podatek VAT. Termin wykonania prac nastąpi i dostarczenia sprzętu do dnia r. Data ważności oferty: r.. podpis i pieczątka osoby upoważnionej

Zapytanie ofertowe nr 1

Zapytanie ofertowe nr 1 Centrum Pralnicze Eko-Styl Sp. z o.o. Leżajsk, 22.08.2013 ul. Spółdzielcza 13B 37-300 Leżajsk Zapytanie ofertowe nr 1 na zakup licencji oraz realizację prac wdrożeniowych rozwiązania informatycznego w

Bardziej szczegółowo

str. 1 Poznań, dnia 08.02.2013 Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Kaczmarek - Radca Prawny ul. Szamarzewskiego 23/5 60-514 Poznań

str. 1 Poznań, dnia 08.02.2013 Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Kaczmarek - Radca Prawny ul. Szamarzewskiego 23/5 60-514 Poznań Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Kaczmarek - Radca Prawny ul. Szamarzewskiego 23/5 60-514 Poznań Poznań, dnia 08.02.2013 Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu analizy przygotowawczej w zakresie opracowania

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE Nowa Telefonia Sp. o.o. ul. Foksal 18 00-372 Warszawa NIP: 701-029-37-11 REGON: 142888946 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie dedykowanej, innowacyjnej platformy B2B oraz dostawę sprzętu niezbędnego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe PO_IG/8.2/14/01. ELEKTROBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zapytanie ofertowe PO_IG/8.2/14/01. ELEKTROBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wschowa, 02.06.2014r. Zapytanie ofertowe PO_IG/8.2/14/01 ELEKTROBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością W związku z realizacją projektu pn.: Wdrozenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. nr POIG-8.2-2. Dotyczy Zakupu Zintegrowanego Systemu Informatycznego B2B w ramach projektu pod

Zapytanie ofertowe. nr POIG-8.2-2. Dotyczy Zakupu Zintegrowanego Systemu Informatycznego B2B w ramach projektu pod Łódź, 05.07.2013 Zapytanie ofertowe nr POIG-8.2-2 Dotyczy Zakupu Zintegrowanego Systemu Informatycznego B2B w ramach projektu pod nazwą Wdrożenie systemu B2B w celu integracji FAST i partnerów biznesowych

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie systemu B2B celem automatyzacji wymiany danych pomiędzy ESOTIQ a jej partnerami biznesowymi

Wdrożenie systemu B2B celem automatyzacji wymiany danych pomiędzy ESOTIQ a jej partnerami biznesowymi Gdańsk, 07.02.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE dot. zakupu wartości niematerialnych i prawnych dla potrzeb projektu nr UDA- POIG.08.02.00-22- 136/13-00 realizowanego w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POIG 8.2/2014

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POIG 8.2/2014 Grupa GRAM Sp. z o.o. ul. Sarmacka 5K/3; 02-972 Warszawa tel./faks. +48 22 243 14 78 www.grupagram.pl Numer projektu: UDA-POIG.08.02.00-14-016/14-00 Warszawa, dnia 30.09.2014 zaprasza do składania ofert

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu: Od studenta do specjalisty IT program rozwoju praktycznych elementów kształcenia WWSI (Projekt)

Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu: Od studenta do specjalisty IT program rozwoju praktycznych elementów kształcenia WWSI (Projekt) Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu: Od studenta do specjalisty IT program rozwoju praktycznych elementów kształcenia WWSI (Projekt) 1. Zamawiający. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ul.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/POIG/8.2/RTM/2014. na potrzeby realizacji projektu pt.:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/POIG/8.2/RTM/2014. na potrzeby realizacji projektu pt.: Poznań, dn. 17.04.2014 r. Real Time Media SP.Z O.O. ul. Ptasia 10, 60-319 Poznań ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/POIG/8.2/RTM/2014 na potrzeby realizacji projektu pt.: Wdrożenie informatycznej platformy współpracy

Bardziej szczegółowo

BE&W Agencja Fotograficzna Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG82/01

BE&W Agencja Fotograficzna Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG82/01 Warszawa, dnia 04.12.2013 r. BE&W Agencja Fotograficzna Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG82/01 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-290/13-00

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WDROŻENIE SYSTEMU B2B

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WDROŻENIE SYSTEMU B2B 14 lipiec 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA WDROŻENIE SYSTEMU B2B Dotyczy: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 2013 Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Wniosek

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Dotyczy wyłonienia dostawcy usługi doradczej w ramach projektu Wdrożenie innowacyjnego systemu klasy B2B dla integracji i automatyzacji procesów biznesowych 1.1 ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014. z dnia 3/02/2014r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014. z dnia 3/02/2014r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014 z dnia 3/02/2014r. w związku z realizacją projektu pt.: Budowa systemu

Bardziej szczegółowo

Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kiersnowskiego 15c 03-161 Warszawa NIP: 1251616762 KRS: 0000419693

Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kiersnowskiego 15c 03-161 Warszawa NIP: 1251616762 KRS: 0000419693 Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kiersnowskiego 15c 03-161 Warszawa NIP: 1251616762 KRS: 0000419693 Warszaw, dnia 18.03.2015 r. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr F/01/POIG 8.2/2014 w związku z realizacją projektu Budowa systemu do elektronicznej walidacji faktur

ZAPYTANIE OFERTOWE nr F/01/POIG 8.2/2014 w związku z realizacją projektu Budowa systemu do elektronicznej walidacji faktur ZAPYTANIE OFERTOWE nr F/01/POIG 8.2/2014 w związku z realizacją projektu Budowa systemu do elektronicznej walidacji faktur przez BPC - Online Sp. z o.o. W ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 Kraków, 7 stycznia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Centrum Motocyklowe Rider Rożek Dyrlaga spółka jawna z siedzibą ulica Kamieńskiego 53 (30-644) Kraków, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 Poznań, 17 marca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 na realizację projektu pt. Opracowanie i wdrożenie systemu B2B regulującego i porządkującego procesy zachodzące pomiędzy ARDE-HAUS Sp. z o.o. z siecią

Bardziej szczegółowo

VinoTrio Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG81/03

VinoTrio Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG81/03 VinoTrio Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG81/03 Warszawa, dnia 08.02.2014 r. Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.01.00-14-509/13-00 zawartej w dniu 23.01.2014 roku w ramach działania 8.1

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2013 Dial Tone Sp. z o.o. Piaseczno dn. 02.12.2013 r. ul. Okulickiego 7/9 05-500 Piaseczno NIP 123-126-21-66 Regon 145805375 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2013 na Rozbudowa programu komputerowego (Portal Partnerski)

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2013

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2013 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2013 z dnia 26/04/2013r. w związku z realizacją projektu pt.: Budowa systemu

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Zielona Góra, dnia 24 lutego 2014r. Zamawiający: Kancelaria Finansowa Dariusz Orzechowski ul. Bohaterów Westerplatte 11 65-034 Zielona Góra Tel. 601 805 960 Fax.: 68 363 61 22 www.czyszczeniebik.pl Zapytanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG WDROŻENIOWYCH ORAZ SZKOLENIOWYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG WDROŻENIOWYCH ORAZ SZKOLENIOWYCH DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG WDROŻENIOWYCH ORAZ SZKOLENIOWYCH Eddie Consulting Groups Eger Artur ul. Mickiewicza 14, Posada 62-530 Kazimierz Biskupi

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA ORAZ WDROŻENIE I INSTALACJĘ

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA ORAZ WDROŻENIE I INSTALACJĘ DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA ORAZ WDROŻENIE I INSTALACJĘ Eddie Consulting Groups Eger Artur Posada ul. Mickiewicza 14, Kazimierz Biskupi

Bardziej szczegółowo

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 61-851 POZNAŃ, ul. Zielona 8

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 61-851 POZNAŃ, ul. Zielona 8 Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 61-851 POZNAŃ, ul. Zielona 8 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Wiśniowa Góra, 08.08.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 na wykonanie analizy przedwdrożeniowej Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, dnia 22 listopada 2013 r.

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, dnia 22 listopada 2013 r. Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, dnia 22 listopada 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/WSB/LOG/2013 Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu z siedzibą

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POIG/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POIG/2014 Wrocław 2014.02.05 ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POIG/2014 W związku z planowanym zakupem i wdrożeniem Zintegrowanego systemu informatycznego B2B przez Drukarnie KiD Kisielnicki Andrzej Dąbkowski Piotr s.c., w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Dotyczy wyłonienia dostawcy wartości niematerialnej i prawnej oraz szkoleń specjalistycznych w ramach projektu Wdrożenie innowacyjnego systemu klasy B2B dla integracji i automatyzacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotacje na Innowacje

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotacje na Innowacje Kościelna Wieś, dnia 19.06.2012 r. Nr Sprawy: 01/06/PAKOS/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot zamówienia stanowi: Zakup kompleksowych usług informatycznych i programistycznych w zakresie działań przygotowawczych

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Warszawa, dnia 15.12.2014 r. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-086/14-00 zawartej w dniu 27.06.2014 roku

Bardziej szczegółowo