ZAPYTANIE OFERTOWE nr F/01/POIG 8.2/2015 w związku z realizacją projektu Budowa systemu do elektronicznej walidacji faktur

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE nr F/01/POIG 8.2/2015 w związku z realizacją projektu Budowa systemu do elektronicznej walidacji faktur"

Transkrypt

1 ZAPYTANIE OFERTOWE nr F/01/POIG 8.2/2015 w związku z realizacją projektu Budowa systemu do elektronicznej walidacji faktur przez BPC - Online Sp. z o.o. W ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka zapraszamy Państwa do udziału w konkursie ofert Rafał Forysiak Poznań, maj Poznań INNOWACJE str. 1/6

2 I. Informacje ogólne 1. Nazwa i adres Zamawiającego BPC Online Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Rubież 10 o Poznań 2. Tryb udzielenia zapytania Niniejsze zapytanie nie jest składane w trybie Ustawy o Zamówieniach Publicznych. Firma, zgodnie z postanowieniami Umowy o dofinansowanie na projekt pn. Budowa systemu do elektronicznej walidacji faktur, stosując zasadę konkurencyjności, przedstawia niniejsze zapytania ofertowe. 3. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia Zapytania do Zamawiającego, należy kierować drogą elektroniczną na adres mail: wpisując w tytule Zapytanie Ofertowe Walidacja Faktur wraz z numerem. Zamawiający udzieli odpowiedzi niezwłocznie po otrzymaniu zapytania, jednak nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych. II. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zaplanowanie i przeprowadzenia działań marketingowych, tj. 1. Działanie 1 - Identyfikacja wizualna 1.1 Projekt logo - przygotowanie minimum trzech propozycji znaku 1.2 Elementy identyfikacji wizualnej, tj. szablony koperty firmowej, listownika, teczki, prezentacja PowerPoint, stopka wiadomości 2. Działanie 2 - Strona internetowa 2.1 Wykonanie strony internetowej 2.2 Pozycjonowanie strony WWW 2.3 Wsparcie techniczne i prace rozwojowe, tj. administracja techniczna oraz plan rozwoju strony wraz z ofertą na obsługę i utrzymanie 3. Działanie 3 - Kampania działań marketingowych 3.1 Opracowanie strategii kampanii marketingowej 3.2 Przygotowanie layoutu landing pages oraz optymalizacja 3.3 Przygotowanie i konfiguracja reklam AdWords wraz z optymalizacją 3.4 Content Marketing Poznań INNOWACJE str. 2/6

3 3.5 Social Media, tj. prowadzenie kanałów Social Media (Twitter, LinkedIn, Facebook) 4. Działanie 4 Wsparcie procesu sprzedaży 4.1 W oparciu o zaproponowaną strategię marketingową, Zleceniobiorca wspiera Zamawiającego działaniami na rzecz pozyskania klientów, m.in. generowanie lead ów min. 100 przeprowadzenie prezentacji on-line dla zainteresowanych min. 50 obsługę zapytań od potencjalnych klientów spotkania z klientami min. 30 warsztaty min. 20 złożenie ofert min Działanie 5 - Pozostałe produkty 5.1 Film promocyjny przygotowanie filmów demonstrujących funkcjonalności systemu 5.2. Tutorial e video przygotowanie filmów szkoleniowych z głównych modułów funkcjonalności systemu. III. Składanie ofert częściowych Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. IV. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. V. Termin wykonania zamówienia Szczegółowe terminy realizacji dla poszczególnych usług, przedstawiono w poniższej Tabeli. Zamawiający podzielił terminy wykonania usług na etapy wg niżej zamieszczonej Tabeli. Lp. ETAP TERMIN WYKONANIA RODZAJ USŁUGI 1 IV od daty podpisania umowy na wykonanie usług do r Poznań INNOWACJE str. 3/6

4 2 V r. 3 VI r. VI. Warunki postępowania ofertowego 1. Kryteria wyboru dostawcy Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, wzięte zostaną pod uwagę następujące kryteria: a) Cena - 50 % b) Minimalna liczba pozyskanych do dnia r, klientów jednak nie mniej niż % c) Doświadczenie w zakresie prowadzenia strategii marketingowych - 15 % Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, iż w ciągu ostatnich dwóch lat (jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie) wykonał co najmniej dwie usługi zbliżone w zakresie do usługi opisanej w niniejszym zapytaniu ofertowym. Maksymalna łączna ocena: 100 % Sposób liczenia punktów: - kryterium cena : Zamawiający uzna cenę najniższą, jako najkorzystniejszą; - kryterium minimalna liczba pozyskanych klientów : Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę gwarantującą pozyskanie największej liczby klientów; - kryterium doświadczenie w zakresie B2B : Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę spełniającą wymagania zawarte w par. VI ust. 1 pkt c. O wynikach postępowania (ewentualnie o jego unieważnieniu), Oferenci zostaną powiadomieni poprzez umieszczenie wyników na stronie internetowej Zamawiającego Uwaga! Złożenie oferty jest równoznaczne z wyrażeniem przez Oferenta zgody na wykorzystanie danych na potrzeby realizacji zapytania ofertowego Poznań INNOWACJE str. 4/6

5 2. Oczekiwania wobec przedstawianych ofert Oferta powinna zawierać: Nazwę, adres, dane osoby do kontaktu ze strony Oferenta, Zakres oferty, Kosztorys dostawy (kwota netto, kwota brutto) wraz z podaniem warunków gwarancji oraz wsparcia technicznego Aktualny dokument rejestrowy zawierający dane zgodne ze stanem faktycznym. Podmioty zagraniczne mogą składać dokumenty równoważne. Zamawiający dopuszcza możliwość załączenia wydruku z elektronicznej bazy danych krs lub ceidg. Oświadczenie wykonawcy, iż spełnia następujące warunki: o posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie konieczne do wykonania Zamówienia, Zamawiający w trakcie postępowania ofertowego, może zwrócić się do Oferenta z prośbą o udokumentowanie posiadanych wiedzy oraz doświadczenia. o znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia. Termin ważności ofert; Termin realizacji zamówienia 1) Dostawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 2) Oferta musi być napisana czytelnie, w języku polskim (wskazane jest wypełnienie oferty na wzorze udostępnionym przez Zamawiającego na stronie internetowej). 3) Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy dostawcy. 4) Każda strona oferty powinna być zaparafowana. 5) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Formularz/wzór oferty wraz z kosztorysem dostawy oraz oświadczeniami, do wypełnienia przez Oferenta, można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego (załączniki ): 3. Przygotowanie, ważność i termin składania ofert Wszystkie ceny należy podawać jako wartości netto. Ceny powinny być wyrażone w złotych polskich. Przedłożona oferta powinna być ważna przez okres 14 dni od daty zamknięcia terminu składania ofert. Po wygaśnięciu oferty, Zamawiający może zwrócić się do Oferenta o przedłużenie ważności oferty o kolejne 14 dni. Odpowiedzi na zapytanie ofertowe można składać: - w formie elektronicznej na adres: (skany dokumentów z podpisem i pieczęcią wg wymagań wyszczególnionych w pkt VI ust. 2 niniejszego zapytania) Poznań INNOWACJE str. 5/6

6 4. Termin składania ofert: do 10 czerwca 2015 r., do godz. 15: Warunki płatności Zamawiający dokona płatności za wykonaną usługę na konto Dostawcy, w ciągu 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. 6. Pozostałe informacje Wybór dostawców nastąpi w oparciu o najbardziej korzystne ekonomicznie oferty (zgodnie z kryteriami wymienionymi w punkcie VI ust. 1), z zachowaniem zasad jawności, przejrzystości i uczciwej konkurencji. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zapytanie ofertowe, zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: Poznań INNOWACJE str. 6/6

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 PLAYTIME Spółka z o. o. Stare Babice, dn.... ul. Pocztowa 1 / 7 05-082 Stare Babice NIP: 522-300-15-59 Regon: 146414955 tel.: 22 667 00 48 fax: 22 667 00 29......... (nazwa i adres Oferenta) ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

Ewa Karpiel Aromado Serwis Kraków 31-01-2013 ul. Jeleniogórska 9, 30-422 Kraków NIP 689-107-38-99 REGON 351122270

Ewa Karpiel Aromado Serwis Kraków 31-01-2013 ul. Jeleniogórska 9, 30-422 Kraków NIP 689-107-38-99 REGON 351122270 Ewa Karpiel Aromado Serwis Kraków 31-01-2013 ul. Jeleniogórska 9, 30-422 Kraków NIP 689-107-38-99 REGON 351122270 Firma Ewa Karpiel Aromado Serwis pragnie poinformować, iż znalazł się na liście projektów

Bardziej szczegółowo

Karpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Aleja Wojska Polskiego 66, 64-920 Piła NIP 7641006106 REGON - 570164786

Karpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Aleja Wojska Polskiego 66, 64-920 Piła NIP 7641006106 REGON - 570164786 Piła 18-01-2013 Karpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Aleja Wojska Polskiego 66, 64-920 Piła NIP 7641006106 REGON - 570164786 Firma Karpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pragnie poinformować,

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE Nowa Telefonia Sp. o.o. ul. Foksal 18 00-372 Warszawa NIP: 701-029-37-11 REGON: 142888946 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie dedykowanej, innowacyjnej platformy B2B oraz dostawę sprzętu niezbędnego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Wołomin, dn. 5.08.2013 Artur Idźkowski ARTEX Polskie Centrum BHP i P.POŻ. ul. Żółkiewskiego 8 05-200 Wołomin NIP 1250011502, REGON 012066975 Firma Artur Idźkowski ARTEX Polskie Centrum BHP i P.POŻ. pragnie

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 30.10.2012 Zamawiający Katarzyna Wołyniak Lazy Gato Jana Henryka Dąbrowskiego 9/11 lok. 4, 60-838 Poznań ZAPYTANIE OFERTOWE

Poznań, dnia 30.10.2012 Zamawiający Katarzyna Wołyniak Lazy Gato Jana Henryka Dąbrowskiego 9/11 lok. 4, 60-838 Poznań ZAPYTANIE OFERTOWE Poznań, dnia 30.10.2012 Zamawiający Katarzyna Wołyniak Lazy Gato Jana Henryka Dąbrowskiego 9/11 lok. 4, 60-838 Poznań ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Informacje o Zamawiającym a. Katarzyna Wołyniak prowadząca działalność

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu. Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu. Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Abacus Biuro Rachunkowe Anna Popczyńska ul. Hoża 86/410 00-682 Warszawa NIP 7961018683 REGON 670800405 Warszawa, 4.02.2014 Firma Abacus Biuro Rachunkowe Anna Popczyńska pragnie poinformować, iż znalazła

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2015. Doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku na rynku rosyjskim, tureckim i niemieckim

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2015. Doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku na rynku rosyjskim, tureckim i niemieckim Warszawa, 25.03.2015r. "POLCHIP" Sp. z o. o. Okaryny 9, 02-787 Warszawa NIP 5221019064 KRS 0000106226 REGON 011133557 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2015 I. Przedmiot zamówienia Doradztwo w zakresie opracowania

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 2.04.2013 Zamawiający Katarzyna Wołyniak Lazy Gato ul. Św. Marcin 40 61-807 Poznań ZAPYTANIE OFERTOWE

Poznań, dnia 2.04.2013 Zamawiający Katarzyna Wołyniak Lazy Gato ul. Św. Marcin 40 61-807 Poznań ZAPYTANIE OFERTOWE Poznań, dnia 2.04.2013 Zamawiający Katarzyna Wołyniak Lazy Gato ul. Św. Marcin 40 61-807 Poznań ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Informacje o Zamawiającym Katarzyna Wołyniak prowadzaca działalność gospodarczą pod

Bardziej szczegółowo

PLECIONA.PL-SPÓŁKA CYWILNA Warszawa, 10.02.2015 r. ul. Kresowa 3A,04-206 Warszawa NIP 1132863098 REGON - 146547308

PLECIONA.PL-SPÓŁKA CYWILNA Warszawa, 10.02.2015 r. ul. Kresowa 3A,04-206 Warszawa NIP 1132863098 REGON - 146547308 PLECIONA.PL-SPÓŁKA CYWILNA Warszawa, 10.02.2015 r. ul. Kresowa 3A,04-206 Warszawa NIP 1132863098 REGON - 146547308 Firma PLECIONA.PL pragnie poinformować, iż znalazł się na liście projektów wyłonionych

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI. Zapytanie ofertowe

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI. Zapytanie ofertowe KSENS Waldemar Kardasz ul. Urocza 11 15-240 Białystok tel. + 48 508 111 323 Waldek.kardasz@ksens.pl www.ksens.pl Białystok, 07.04.2014 Zapytanie ofertowe I. ZAMAWIAJĄCY KSENS Waldemar Kardasz ul. Urocza

Bardziej szczegółowo

w ramach projektu Wzornictwo-Biznes-Zysk nr umowy o dofinansowanie POIG.05.02.00-00-001/14

w ramach projektu Wzornictwo-Biznes-Zysk nr umowy o dofinansowanie POIG.05.02.00-00-001/14 Zapytanie ofertowe dotyczące: świadczenia usługi SEO-SEM dla Portalu: www.projekt-wbz.com.pl w ramach projektu Wzornictwo-Biznes-Zysk nr umowy o dofinansowanie POIG.05.02.00-00-001/14 Warszawa, 02.02.2015

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/RPOWP/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/RPOWP/2013 Augustów, dn. 17.04.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/RPOWP/2013 na zakup zestawów POS TV typu NETTOP z monitorem 24 w związku z projektem pt.: Wzmocnienie konkurencyjności firmy Optinex Zbigniew Walicki poprzez

Bardziej szczegółowo

BE&W Agencja Fotograficzna Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG82/01

BE&W Agencja Fotograficzna Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG82/01 Warszawa, dnia 04.12.2013 r. BE&W Agencja Fotograficzna Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG82/01 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-290/13-00

Bardziej szczegółowo

Dostawa agregatu prądotwórczego w ramach zasilania awaryjnego serwerowni

Dostawa agregatu prądotwórczego w ramach zasilania awaryjnego serwerowni Zamawiający: Nowy Styl Sp. z o.o. 38-400 Krosno ul. Pużaka 49 Województwo podkarpackie www.nowystylgroup.com SPECYFIKACJAISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Warszawa, 18.06.2015 r.

Zapytanie ofertowe. Warszawa, 18.06.2015 r. Zapytanie ofertowe dotyczące wprowadzania, przez osoby fizyczne bądź osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, danych w bazie CRM, na potrzeby realizacji projektu Wzornictwo Biznes - Zysk w okresie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTNIE OFERTOWE nr 01/POIG/6.1/2014. na potrzeby realizacji projektu pt.:

ZAPYTNIE OFERTOWE nr 01/POIG/6.1/2014. na potrzeby realizacji projektu pt.: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Inwestujemy

Bardziej szczegółowo

"INTELPC" NATALIA WRÓBEL Gliwice, 18.09.2012 ul. Towarowa 11 44-100 Gliwice NIP 6482492587 REGON 240396087

INTELPC NATALIA WRÓBEL Gliwice, 18.09.2012 ul. Towarowa 11 44-100 Gliwice NIP 6482492587 REGON 240396087 "INTELPC" NATALIA WRÓBEL Gliwice, 18.09.2012 ul. Towarowa 11 44-100 Gliwice NIP 6482492587 REGON 240396087 Firma "INTELPC" NATALIA WRÓBEL pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Nr postępowania: BKK/8.1/1/07/2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia W związku z realizacją w ramach działania 8.1 PO IG projektu Zwiększenie podaży usług elektronicznych dla MSP branży budowlanej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR TM/6/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR TM/6/2014 Izabelin-Laski, dnia 11.09.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR TM/6/2014 W związku z realizacją przez, projektu: Stworzenie innowacyjnego, zintegrowanego systemu kompleksowej obsługi lokalizacji obiektów i optymalizacji

Bardziej szczegółowo

VinoTrio Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG81/03

VinoTrio Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG81/03 VinoTrio Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG81/03 Warszawa, dnia 08.02.2014 r. Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.01.00-14-509/13-00 zawartej w dniu 23.01.2014 roku w ramach działania 8.1

Bardziej szczegółowo

Firma Lobo pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG.

Firma Lobo pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG. Warszawa, 03.03.2014 LOBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA AL. NIEPODLEGŁOŚCI 151 LOK 9, 02-555 WARSZAWA NIP 951 233 40 22 REGON 142843056 KRS 0000379784 Firma Lobo pragnie poinformować,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr: 3/12/2014

Zapytanie Ofertowe nr: 3/12/2014 Zapytanie Ofertowe nr: 3/12/2014 W związku z realizacją projektu pt.: Przeprowadzenia usługi promocji dla projektu pn: Business Planner jako innowacyjne narzędzie do zarządzania projektami przez: BPA Innovation

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.04.2015 Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego. 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE: Nr: WES/05/04/2011

ZAPYTANIE OFERTOWE: Nr: WES/05/04/2011 Wrocław 17.06.2011r ZAPYTANIE OFERTOWE: Nr: WES/05/04/2011 Dotyczy: usług księgowych, marketingowych oraz prawnych na potrzeby projektu: Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie wrocławskim oraz wałbrzyskim,

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na - wynajem sali wraz ze niezbędnym wyposażeniem i sprzętem multimedialnym, zapewnienie cateringu, na realizację usługi wykładów szkolenia zawodowego pt. Programy magazynowo-sprzedażowe

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy konkurs prowadzony jest poza regulacją ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w oparciu o ogólnie obowiązujące normy prawne.

Przedmiotowy konkurs prowadzony jest poza regulacją ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w oparciu o ogólnie obowiązujące normy prawne. Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o konkursie na Brokera Ubezpieczeniowego REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W GARWOLINIE ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY CENTRUM TECHNIKI MORSKIEJ SPÓŁKA AKCYJNA Gdynia, dn.14.04.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę i montaż hali namiotowej przesuwnej dla stanowiska badawczego

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych

Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych w Projekcie Akademia Rozwoju Volkswagen Bank Polska S.A. współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo