ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/dotacja

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/dotacja"

Transkrypt

1 Rzeszów, dn r. RYWAL Sp. z o.o. Sp. k. ul. Architektów 1/ Rzeszów NIP: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/dotacja RYWAL Sp. z o.o. Sp. k. zaprasza do składania ofert na realizację zadań przewidzianych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do Umowy o dofinansowanie UDA-POIG /14-00 I. Przedmiot Zapytania ofertowego W związku z realizacją III Etapu projektu B2B pt. Wdrożenie systemu B2B o charakterze ofertoworozliczeniowym na rzecz automatyzacji procesów biznesowych firmy RYWAL Sp. z o.o. Sp. K. i jej partnerów, realizowanego w ramach: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, na lata , Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, na podstawie Umowy o dofinansowanie: UDA-POIG /14-00, Zamawiający zaprasza do składania Ofert na realizację zadań przewidzianych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, zgodnie z Tabelą nr 1- będącą załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego. II. Termin realizacji przedmiotu Zapytania Ofertowego III. Warunki udziału 1. Oferent posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i kadrowym zdolnym do wykonania przedmiotu Zapytania ofertowego. 2. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie przedmiotu Zapytania ofertowego. 3. Nie jest prowadzone przeciwko Oferentowi postępowanie upadłościowe lub układowe. 4. Oferent jest zobowiązany do potwierdzenia odbioru Zapytania ofertowego, poprzez umieszczenie odpowiedniej adnotacji wraz z podpisem na pierwszej stronie niniejszego dokumentu. 5. Potwierdzony egzemplarz Zapytania ofertowego, powinien być dostarczony za pośrednictwem poczty/kuriera lub osobiście na adres firmy RYWAL Sp. z o.o. Sp. k., ul. Architektów 1/45, Rzeszów nie później niż w podanym niżej terminie składania Ofert.

2 IV. Wymagania formalne dotyczące przygotowania Oferty 1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w niniejszym dokumencie oraz przygotować Ofertę zgodnie z określonymi w nim wymaganiami. 2. Oferenci ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem Oferty, niezależnie od wyniku. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Oferentów w związku z przygotowaniem i złożeniem Oferty. Oferenci zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego. 3. Oferta musi zawierać informację o jej ważności. 4. Oferta musi zostać podpisana przez Oferenta. V. Miejsce i termin składania Ofert 1. Oferta powinna być dostarczona za pośrednictwem poczty/kuriera lub osobiście na adres: ul. Architektów 1/45, Rzeszów, do dnia do godziny Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 3. Oferent może przed upływem terminu składania Ofert, zmienić lub wycofać swoją Ofertę. VI. Osoba uprawniona do kontaktu z Oferentami Wszelkich odpowiedzi na pytania dotyczące szczegółów technicznych realizacji ww. przedmiotu Zapytania ofertowego udziela: imię i nazwisko: Rafał Mardoń dane teleadresowe: Tel , Fax VII. Kryteria wyboru Oferty 1. Cena stanowi główne kryterium wyboru Oferty. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji z Oferentem w sytuacji, gdy wartość Oferty będzie wyższa od wartości zaplanowanej w budżecie Projektu dotacyjnego. 3. Oferty wariantowe będą odrzucane.

3 VIII. Tajemnica i ochrona danych 1. Wszystkie informacje zawarte w dokumentacji, udostępnianej Oferentowi przez Zamawiającego, związanej z niniejszym Zapytaniem ofertowym, muszą być traktowane, jako informacje poufne i pozostają własnością Zamawiającego. 2. Wszystkie informacje dostarczone przez Oferenta, włącznie z Ofertą cenową i danymi osobowymi, są również traktowane, jako informacja poufna i będą wykorzystane jedynie do wsparcia procesu decyzyjnego Zamawiającego, związanego z niniejszym postępowaniem... (podpis, pieczęć)

4 Załącznik nr 1-Tabela 1 Przedmiot Zapytania ofertowego nr 3/dotacja Lp. Zadania przewidziane do realizacji w Etapie III 1. Usługa wykonania testów wdrożeniowych systemu B2B (1 sztuka) Przeznaczenie: Przeprowadzenie testów jest fazą zamykającą prace nad stworzeniem wydajnego i dostosowanego do potrzeb grupy docelowej systemu elektronicznej wymiany danych oraz osiągnięcia pełnej wydajności rozwiązania. Realizacja testów ma na celu sprawdzenie, czy system działa właściwie tj. zgodnie z wyznaczonymi celami oraz w przypadku zidentyfikowania nieprawidłowości lub błędów ich korektę. Uzasadnienie: stworzenie stabilnej platformy współpracy typu B2B wymaga przetestowania opracowanych i wdrożonych rozwiązań, w celu eliminacji ewentualnych nieprawidłowości oraz przetestowania poprawności zastosowanych schematów postępowania. Z uwagi na powyższe, zakup tej usługi jest niezbędny do efektywnej pracy platformy B2B oraz osiągnięcia założonych rezultatów projektu Wartość PLN (netto) 2. Usługa wykonania migracji danych do systemu B2B (1 komplet) Przeznaczenie: usługa ma na celu stworzenie mechanizmów umożliwiających transfer danych do systemu B2B, poprzez powiązanie danych wejściowych (w tym istniejących i historycznych danych) z odpowiednimi procesami logicznymi i ścieżkami komunikacji w taki sposób, aby trafiały do wyznaczonych konektorów w systemie B2B. Uzasadnienie: zakup usługi obejmującej migrację danych jest niezbędny z punktu widzenia właściwego działania systemu B2B (działania w oparciu o odpowiednie dane), która zapewni ich należytą jakość wpływającą na możliwość osiągniecia założonych celów projektu. 3. Wdrożenie podsystemu EDI (1 sztuka) Przeznaczenie: istotnym elementem systemu B2B będzie podsystem EDI (Electronic Data Interchange). Celem EDI jest wyeliminowanie wielokrotnego wprowadzania danych oraz przyspieszenie i zwiększenie dokładności przepływu informacji dzięki połączeniu odpowiednich aplikacji komputerowych między firmami uczestniczącymi w wymianie danych. Użycie standardu EDI pozwala poprawić czasową dostępność informacji, poszerzyć i uściślić dane, a także zmniejszyć pracochłonność procesu. Uzasadnienie: Zakup tej usługi jest niezbędny z uwagi na potrzebę wdrożenia podsystemu EDI oraz fakt, iż Wnioskodawca nie dysponuje know-how pozwalającym na przeprowadzenie wdrożenia EDI samodzielnie. Wprowadzenie tego typu usługi jest zasadne z punktu widzenia celów skoncentrowanych na faktycznej elektronicznej wymianie danych oraz minimalizacji ilości papieru wykorzystywanego w tradycyjnym obiegu dokumentów pomiędzy partnerami. 4. Wdrożenie systemu B2B wraz z usługą w formule SaaS (1 sztuka) Przeznaczenie: usługa obejmować będzie realizację wszystkich czynności niezbędnych do wdrożenia opracowanego systemu elektronicznej wymiany danych pomiędzy Wnioskodawcą, a grupą współpracujących przedsiębiorstw wraz z instalacją procesów koniecznych dla zaistnienia e-usługi w formule SaaS. W szczególności proces wdrożenia obejmie implementację przyjętych rozwiązań i schematów procesów dla poszczególnych funkcjonalności budowanej platformy B2B (w oparciu o architekturę sprzętową i programową nabytą w toku wcześniejszych działań projektu). Ponadto w celu zapewnienia integracji systemu w modelu SaaS na rzecz postulowanej usługi, konieczne jest przeprowadzenie prac wdrożeniowych, tak by e-usługa mogła być świadczona w sposób całkowicie zautomatyzowany przez technologię informacyjną (IT) bez udziału człowieka po stronie Wnioskodawcy, tak by poległa na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą systemów teleinformatycznych, była świadczona na indywidualne żądanie usługobiorcy, była realizowana bez jednoczesnej obecności stron w tej samej lokalizacji

5 (zdalnie). Uzasadnienie: W wyniku realizacji tej usługi powstanie kompletny system typu B2B wraz ze stworzonymi powiązaniami i relacjami. Zakup tej usługi jest niezbędny z uwagi na zakres i cel niniejszego projektu, warunkuje jego prawidłową i spójna eksploatację. Realizacja prac wdrożeniowych pozwoli także na aktywację procesu importowania i eksportowania danych pomiędzy systemami partnerów biznesowych, czym wpłynie bezpośrednio na realizację celów związanych z wdrożeniem do postulowanego systemu B2B e-usługi opartej na nowatorskim modelu SaaS. Realizacja usługi wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu funkcjonowania systemów w formule off-line, bez której niemożliwa jest realizacja projektu. Na chwilę obecną firma nie dysponuje tak zaawansowaną wiedza techniczną. ŁĄCZNIE:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/dotacja

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/dotacja Rzeszów, dn. 23.07.2014 r. RYWAL Sp. z o.o. Sp. k. ul. Architektów 1/45 35-082 Rzeszów NIP: 813-36-62-968 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/dotacja RYWAL Sp. z o.o. Sp. k. zaprasza do składania ofert na realizację

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG Wrocław, 06.08.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG DOTYCZY ZAPROJEKTOWANIA, STWORZENIA I WDROŻENIA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO INTEGRUJĄCEGO ZARZĄDZANIE PROCESAMI BIZNESOWYMI POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM I

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Poznań, dnia 11 grudnia 2013 r. Zamawiający: DRUKPOZNAN.PL Łukasz Chęciński ul. Winogrady 28 61-663 Poznań Tel. 61 826 20 20 www.drukpoznan.pl Zapytanie ofertowe Zapytanie dotyczy zakupu usług informatycznych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 Poznań, 17 marca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 na realizację projektu pt. Opracowanie i wdrożenie systemu B2B regulującego i porządkującego procesy zachodzące pomiędzy ARDE-HAUS Sp. z o.o. z siecią

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Wiśniowa Góra, 08.08.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 na wykonanie analizy przedwdrożeniowej Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Czeladź, dnia 01.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający:

Czeladź, dnia 01.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Czeladź, dnia 01.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Katowickie Przedsiębiorstwo Naprawy Maszyn Budowlanych "BUDROPOL" Spółka Jawna A. Będkowski, R. Liczberski i inni 41-253 Czeladź ul. Letnia 3

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr B2B/001/ 2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr B2B/001/ 2014 Wrocław, dnia 04.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr B2B/001/ 2014 W związku z realizacją projektu Wdrożenie systemu B2B o nazwie Platforma Realizacji Transakcji Rekrutacyjnych Recrutiva celem automatyzacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy projektu:

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu: Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie systemu B2B do realizacji procesów biznesowych Zamawiający: Okres realizacji: 01.12.2013 30.06.2015

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Grupa Producentów Owoców i Warzyw Gospodarstwo Ogrodnicze T. Mularski sp. z o.o. z siedzibą w Różankach, ul. Gorzowska 2, 66 415 Kłodawa Różanki, 06.12.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 5 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (5 dni x 8 godzin = 40 godzin szkoleniowych)

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 5 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (5 dni x 8 godzin = 40 godzin szkoleniowych) Pamiątkowo, dnia 09.12.2013 r. Zapytanie ofertowe na: I. Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci: a. systemu informatycznego typu B2B do obsługi transakcji handlowych z partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr: 3/12/2014

Zapytanie Ofertowe nr: 3/12/2014 Zapytanie Ofertowe nr: 3/12/2014 W związku z realizacją projektu pt.: Przeprowadzenia usługi promocji dla projektu pn: Business Planner jako innowacyjne narzędzie do zarządzania projektami przez: BPA Innovation

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 Strzałków, 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/UE/2013 z dnia 25.02.2013 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany z udziałem środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej POIG 8.2

Projekt realizowany z udziałem środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej POIG 8.2 Grupa Polska Stal S.A. ul. Ujastek 7 31-752 Kraków Kraków, 03.06.2013 r. Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu: 1. Sprzętu komputerowego, 2. Licencji oprogramowania komputerowego, 3. Szkoleń specjalistycznych,

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Bydgoszcz, 13 lutego 2014 r. Zaproszenie do składania ofert [Zapytanie ofertowe nr 1/VERTICA/ 8.2 POIG/2014/OPROGRAMOWANIE] W związku z realizacją projektu nr UDA- POIG.08.02.00-04-023/13-00 pt. Budowa

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Poznao, 25-06-2014 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pn. Automatyzacja procesów biznesowych firmy Inwater Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnego systemu B2B w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2012

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2012 GRUPA REKLAMOWA MULTIRADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ul. Słowiańska 55C 61-664 Poznań Poznań, dnia 25.06.2012 TEL. 801 01 01 20 FAX. 061 826 84 97 E-MAIL: reklama@multiradio.com.pl NIP: 9721100601

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8.2/1/2014 NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8.2/1/2014 NA: Łódź, 25-02-2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8.2/1/2014 NA: Zakup usług doradczych i eksperckich: Zakup analizy przedwdrożeniowej Zakup wartości niematerialnych i prawnych: Zakup licencji na oprogramowanie platformy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. przygotowania funkcjonalności e-użytkownik

Zapytanie ofertowe dot. przygotowania funkcjonalności e-użytkownik Edotto Andrzej Lewna NIP: 5833153948, Warszawa, 04.11.2013r. Zapytanie ofertowe dot. przygotowania funkcjonalności e-użytkownik W związku z realizacją projektu pt. Stworzenie innowacyjnej platformy edukacyjnej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r. Ogłoszenie o zamówieniu dla projektu WND POIG.08.02.00-10-060/14 pn. Wdrażanie systemu wymiany informacji klasy B2B usprawniającego współpracę partnerów biznesowych

Bardziej szczegółowo

Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kiersnowskiego 15c 03-161 Warszawa NIP: 1251616762 KRS: 0000419693

Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kiersnowskiego 15c 03-161 Warszawa NIP: 1251616762 KRS: 0000419693 Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kiersnowskiego 15c 03-161 Warszawa NIP: 1251616762 KRS: 0000419693 Warszaw, dnia 18.03.2015 r. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na:

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie systemu B2B celem automatyzacji wymiany danych pomiędzy ESOTIQ a jej partnerami biznesowymi

Wdrożenie systemu B2B celem automatyzacji wymiany danych pomiędzy ESOTIQ a jej partnerami biznesowymi Gdańsk, 07.02.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE dot. zakupu wartości niematerialnych i prawnych dla potrzeb projektu nr UDA- POIG.08.02.00-22- 136/13-00 realizowanego w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG WDROŻENIOWYCH ORAZ SZKOLENIOWYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG WDROŻENIOWYCH ORAZ SZKOLENIOWYCH DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG WDROŻENIOWYCH ORAZ SZKOLENIOWYCH Eddie Consulting Groups Eger Artur ul. Mickiewicza 14, Posada 62-530 Kazimierz Biskupi

Bardziej szczegółowo

Tychy, dnia 1.10.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Tychy, dnia 1.10.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lata 2007 2013, Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Toruń, dnia 12.09.2014r. COPYCOM Sp. z o.o. ul. Żółkiewskiego 37/41 87-100 Toruń ZAPYTANIE OFERTOWE Firma COPYCOM Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup poniższych elementów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA ORAZ WDROŻENIE I INSTALACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA ORAZ WDROŻENIE I INSTALACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ UDAPOIG.08.02.0030054/1300 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA ORAZ WDROŻENIE I INSTALACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH Eddie Consulting Groups

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu. Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu. Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Abacus Biuro Rachunkowe Anna Popczyńska ul. Hoża 86/410 00-682 Warszawa NIP 7961018683 REGON 670800405 Warszawa, 4.02.2014 Firma Abacus Biuro Rachunkowe Anna Popczyńska pragnie poinformować, iż znalazła

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 Kraków, 7 stycznia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Centrum Motocyklowe Rider Rożek Dyrlaga spółka jawna z siedzibą ulica Kamieńskiego 53 (30-644) Kraków, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 Sosnowiec, 05.06.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 na wykonanie analizy przedwdrożeniowej Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 8 Oś

Bardziej szczegółowo