Zapytanie ofertowe nr 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapytanie ofertowe nr 1"

Transkrypt

1 Centrum Pralnicze Eko-Styl Sp. z o.o. Leżajsk, ul. Spółdzielcza 13B Leżajsk Zapytanie ofertowe nr 1 na zakup licencji oraz realizację prac wdrożeniowych rozwiązania informatycznego w ramach projektu: pn. Wdrożenie systemu klasy B2B automatyzującej procesy w branży pralniczej, 1. ZAMAWIAJĄCY Centrum Pralnicze Eko-Styl Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 13B Leżajsk 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2.1.Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zaproszenia do upływu terminu składania ofert. Jeśli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany przekazuje się niezwłocznie wszystkim oferentom, do których zostało wystosowane zaproszenie ofertowe i jest ono dla nich wiążące Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert wariantowych. 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 3.1.Przedmiotem zamówienia jest realizacja prac programistycznych i wdrożeniowych rozwiązania informatycznego w postaci systemu B2B, który umożliwi automatyzację procesów biznesowych, w raz z dostarczenie sprzętu umożliwiającego sprawne funkcjonowanie systemu. Zakres prac obejmie: - sprzedaż licencji Microsoft OEM Windows Server (2 szt.) - sprzedaż licencji dostępowej do serwera- Microsoft OEM Windows 2008 Server (2 szt) - sprzedaż licencji terminalowej możliwości pracy zdalnej na serwerze- WinRmtDsktpSrvcsCAL 2012 SNGL OLP NL UsrCAL (10 szt) - sprzedaż licencji SQL Svr Standard Edtn 2012 (1 szt) - migrację danych z wcześniej używanych aplikacji - sprzedaż licencji na moduł systemu ERP: Administracja (6 lic.) - wdrożenie i instalację modułu systemu ERP: Administracja - sprzedaż licencji na moduł systemu ERP: Handel Sprzedaż (3 lic.) - wdrożenie i instalację modułu systemu ERP: Handel Sprzedaż - sprzedaż licencji na moduł systemu ERP: Zamówienia (1 lic.) - wdrożenie i instalację modułu systemu ERP: Zamówienia

2 - sprzedaż licencji na moduł systemu ERP: Import (1 lic.) - wdrożenie i instalację modułu systemu ERP: Import - sprzedaż licencji na moduł systemu ERP: CRM (3 lic.) - wdrożenie i instalację modułu systemu ERP: CRM - sprzedaż licencji na moduł systemu ERP: Księgowość (3 lic.) - wdrożenie i instalację modułu systemu ERP: Księgowość - sprzedaż licencji na moduł systemu ERP: Obieg Dokumentów (1 lic.) - wdrożenie i instalację modułu systemu ERP: Obieg Dokumentów - sprzedaż licencji na moduł systemu ERP: Business Intelligence (1 lic.) - wdrożenie i instalację modułu systemu ERP: Business Intelligence - sprzedaż licencji ERP pulpit kontrahenta (1 szt.) - wdrożenie portalu pulpit kontrahenta - sprzedaż licencji na moduł systemu ERP: Human Resources (1 szt.) - wdrożenie i instalację modułu systemu ERP: Human Resources - sprzedaż licencji na moduł systemu ERP: Modelowanie Procesów (1 szt.) - wdrożenie i instalację modułu systemu ERP: Modelowanie Procesów - instalację i konfigurację Systemu Zarządzania Bazą Danych MS SQL 2008 oraz systemu ERP - szkolenie z zakresu obsługi modułów systemu ERP Dostawa sprzętu: - serwerów (2szt.) - zasilaczy do serwerów 460W (2 szt.) - szafy serwerowej z osłonami bocznymi, 19" 800x1000 (1szt) - dysku zewnętrznego do zabezpieczenia danych - 4TB (2x2TB) - zasilacza awaryjnego - UPS 1500VA 230V (1 szt) - zestawów komputerowych (6 szt) 3.2.Wszelkie dodatkowe dane zawarte są załączniku nr 1 opisującym poszczególne funkcjonalności systemu. WARUNKI WYMAGANE OD WYKONAWCÓW O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: - są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi, - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, - nie podlegają wykluczeniu z postępowania. 4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 4.1 Oferty należy złożyć w terminie do dnia do godz w siedzibie firmy. 4.2 Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 4.3 Oferty powinny zostać złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności według wzoru oferty będącego załącznikiem do niniejszego zapytania w terminie do dnia

3 5. OCENA I WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 5.1 W przypadku złożenia oferty przez więcej niż jednego Wykonawcę Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny: - cena oferowana max. 100 pkt. 5.2 Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby pkt. max. 100 wyliczonych w oparciu o powyższe kryterium. 5.3 Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu w siedzibie firmy Centrum Pralnicze Eko- Styl Sp. z o.o., ul. Spółdzielcza 13B, Leżajsk 5.4 Wykonawcy, którzy złożą oferty w niniejszym postępowaniu zostaną powiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie powiadomiony odrębnie o formalnościach niezbędnych do zawarcia umowy. 5.5 Z tytułu odrzucenia ofert oferentom nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego. 5.6 Wszelkie koszty sporządzenia i przedłożenia oferty ponosi oferent, bez możliwości ich refundacji. 5.7 Wszelkie koszty uczestnictwa w spotkaniach przedofertowych ponosi oferent. 5.8 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania warunków zapytania ofertowego. 5.9 Zamawiający zastrzega sobie prawo do: - przeprowadzenia dodatkowej negocjacji; - odrzucenia wszystkich złożonych ofert bez podania przyczyny. 6. WARUNKI PŁATNOŚCI Podstawą zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy będą protokoły odbiorów częściowych oraz faktury Wykonawcy wystawione Inwestorowi każdorazowo na podpisaniu protokołów odbioru. 7. KONTAKT 7.1 Ze strony Zamawiającego uprawnionym do udzielania wyjaśnień jest Renata Dulny, adres mailowy: Informacja zostanie udzielona w terminie 3 dni roboczych, chyba, że pytanie wykonawcy nie ma w ocenie Zamawiającego wpływu na treść oferty. 7.2 Zamawiający jednocześnie przesyła treść odpowiedzi na pytania dotyczące zamówienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono zapytanie ofertowe, bez ujawniania źródła zapytania.

4 Załączniki: 1) Opis funkcjonalności modułów systemu B2B 2) Wzór wyceny projektu funkcjonalno technicznego. podpis i pieczątka osoby upoważnionej

5 Załącznik nr 1 Opis funkcjonalności modułów: - Administracja (6 licencji) moduł ten umożliwi konfigurację systemu w zakresie m.in.: określenia parametrów ogólnych oraz słowników decydujących o funkcjonalności systemu, konfiguracji stacji roboczej szczególnie w zakresie współpracy z urządzeniami zewnętrznymi, katalogów importowanych i eksportowych plików itp., - Handel Sprzedaż (3 licencje), - moduł umożliwiać będzie pełną obsługę zakupów, sprzedaży i gospodarki magazynowej. Będą ściśle zintegrowane z pozostałymi modułami. Uprawniony użytkownik będzie mógł bez konieczności przełączania się pomiędzy modułami wykonać całą sekwencję operacji, począwszy od utworzenia oferty dla klienta, poprzez zarejestrowanie zamówienia, wystawienie faktury, dokumentu wydania towaru z magazynu, aż po przyjęcie zapłaty, rozliczenie należności i zaksięgowanie dokumentów, - Zamówienia (3 licencje) moduł gwarantował będzie przejrzysty obieg dokumentów począwszy od zarejestrowania zapytania ofertowego, oferty, a następnie do zamówienia, będącego źródłem faktury. Umożliwiał będzie również tworzenie wielowariantowych ofert sprzedaży oraz rejestrowanie ofert od dostawców jak również rejestrowanie zamówień zakupu, sprzedaży oraz optymalizacji zamówień zakupu, np. według różnych kryteriów (najniższa cena, najkrótszy termin dostawy itp.), - Import (1 licencja) - moduł, który umożliwi kompleksową obsługę zamówień materiałów (środków chemicznych) od dostawców zagranicznych. System uwzględniając ilość zużytych środków i aktualne ich stany magazynowe będzie przesyłał dane do modułu Import, który przy współpracy z modułem Zamówienia złoży zamówienie u zagranicznego dostawcy, - CRM (3 licencje) moduł usprawni działania związane z opieką i kontaktami z partnerami biznesowymi. Będzie również wykorzystany w obsłudze posprzedażowej klienta, oraz do analiz marketingowych, - Księgowość (3 licencje) moduł umożliwi prowadzenie rachunkowości zgodnie z wymogami stawianymi przez Ustawę o Rachunkowości jak również z właściwymi przepisami międzynarodowymi, - Obieg dokumentów (1 licencja) moduł umożliwi ograniczenie do minimum obiegu dokumentacji papierowej, przedstawi przejżystą strukturę podziału dokumentów, ułatwi pracę nad dokumentem w ramach obiegu dzięki mechanizmom automatycznych powiadomień oraz ułatwi wyszukiwanie pożądanych informacji dzięki możliwości oznaczania dokumentów kodem EAN. - Moduł Business Intelligence (1 szt) moduł umożliwia m.in.: kontrolę każdego aspektu działalności przedsiębiorstwa, dostęp do zawsze aktualnych i dostarczanych na bieżąco informacji pogrupowanych w raporty w różnych obszarów tematycznych. Umożliwia również korzystanie z raportów i analiz które automatyczne generowane są przez moduł, bądź własnych raportów i analiz tworzonych zgodnie ze specyfiką działalności firmy dot. sprzedaży kosztów, płynności finansowej itp.,

6 - Moduł Modelowania Procesów (1 szt) moduł usprawni kontrolę i przejrzystość działań zachodzących wewnątrz organizacji. W efekcie zwiększona zostanie wydajność firmy poprzez wcześniejsze odpowiednie przeanalizowanie, zdefiniowanie i zaprojektowanie procedur oraz umiejętne zarządzanie nimi, - Moduł Human Resources (1szt) moduł umożliwi pełne zarządzanie zasobami ludzkimi obejmując zatrudnienie, rozwój oraz wynagrodzenie pracowników, w zależności od wykonanych zadań, - Pulpit Kontrahenta (1szt) narzędzie umożliwiające zdalną obsługę kontraktów z partnerami biznesowymi, którzy posiadając uprawnienia będą mieć możliwość wglądu do aktualnej oferty handlowej, składania zamówień, reklamacji oraz monitorowania stanu płatności i zamówień). Dzięki pulpitowi kontrahenta partnerzy będą mieli również aktualne informacji o stanie zamówienia. System ten zapewni pełne wsparcie i automatyzację procesów biznesowych. System będzie wspierał kompleksowo wszystkie procesy zachodzące w różnych obszarach działalności. Za poszczególne funkcjonalności odpowiadać będą osobne moduły, które będą ze sobą harmonijnie współpracować dzięki jednej bazie danych. System będzie posiadał możliwość rozbudowy o kolejne moduły względem indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa.. podpis i pieczątka osoby upoważnionej

7 Załącznik nr 2 Wycena prac programistycznych i wdrożeniowych systemu B2B automatyzującego procesy biznesowe w ramach projektu pn. Wdrożenie systemu klasy B2B automatyzującej procesy w branży pralniczej, (WZÓR) W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia przedkładam ofertę na wykonanie następujących prac: WYKONAWCA. WYCENA Opis prac Cena netto w zł - licencja Microsoft OEM Windows Server (2 szt.) - licencja dostępowa do serwera- Microsoft OEM Windows 2008 Server (2 szt) -licencja terminalowa możliwości pracy zdalnej na serwerze- WinRmtDsktpSrvcsCAL 2012 SNGL OLP NL UsrCAL (10 szt) - licencja SQL Svr Standard Edtn 2012 (1 szt) - migracja danych z wcześniej używanych aplikacji - licencja na moduł systemu ERP: Administracja (6 lic.) - wdrożenie i instalacja modułu systemu ERP: Administracja - licencja na moduł systemu ERP: Handel Sprzedaż (3 lic.) - wdrożenie i instalacja modułu systemu ERP: Handel Sprzedaż - licencja na moduł systemu ERP: Zamówienia (1 lic.) - wdrożenie i instalacja modułu systemu ERP: Zamówienia - licencja na moduł systemu ERP: Import (1 lic.) - wdrożenie i instalacja modułu systemu ERP: Import

8 - licencja na moduł systemu ERP: CRM (3 lic.) - wdrożenie i instalacja modułu systemu ERP: CRM - licencja na moduł systemu ERP: Księgowość (3 lic.) - wdrożenie i instalacja modułu systemu ERP: Księgowość - licencja na moduł systemu ERP: Obieg Dokumentów (1 lic.) - wdrożenie i instalacja modułu systemu ERP: Obieg Dokumentów - licencja na moduł systemu ERP: Business Intelligence (1 lic.) - wdrożenie i instalacja modułu systemu ERP: Business Intelligence - licencja ERP pulpit kontrahenta (1 szt.) - wdrożenie portalu pulpit kontrahenta - licencja na moduł systemu ERP: Human Resources (1 szt.) - wdrożenie i instalacja modułu systemu ERP: Human Resources - licencja na moduł systemu ERP: Modelowanie Procesów (1 szt.) - wdrożenie i instalacja modułu systemu ERP: Modelowanie Procesów - instalacja i konfiguracja Systemu Zarządzania Bazą Danych MS SQL 2008 oraz systemu ERP - szkolenie z zakresu obsługi modułów systemu ERP - dostarczenie serwerów (2szt.) - dostarczenie zasilaczy do serwerów 460W (2 szt.) - dostarczenie szafy serwerowej z osłonami bocznymi, 19" 800x1000 (1szt) - dostarczenie dysku zewnętrznego do zabezpieczenia danych - 4TB (2x2TB) - dostarczenie zasilacza awaryjnego - UPS 1500VA 230V (1 szt) - dostarczenie zestawów komputerowych (6 szt) RAZEM Podane w ofercie cenny są cenami netto należy doliczyć do nich 23% podatek VAT.

9 Termin wykonania prac nastąpi i dostarczenia sprzętu do dnia r. Data ważności oferty: r.. podpis i pieczątka osoby upoważnionej

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Grupa Producentów Owoców i Warzyw Gospodarstwo Ogrodnicze T. Mularski sp. z o.o. z siedzibą w Różankach, ul. Gorzowska 2, 66 415 Kłodawa Różanki, 06.12.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Wiśniowa Góra, 08.08.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 na wykonanie analizy przedwdrożeniowej Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Toruń 04.12.2013. Zapytanie ofertowe

Toruń 04.12.2013. Zapytanie ofertowe Toruń 04.12.2013 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie systemu B2B do zautomatyzowania procesów biznesowych obsługi usług transportowych firmy Jarkpol Jarosław Górski Sp.j." współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 Strzałków, 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 Sosnowiec, 05.06.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 na wykonanie analizy przedwdrożeniowej Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 8 Oś

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Karolina Boboli Doradztwo ul. Obozowa 88 lok. 2 01-434 Warszawa tax@karolinaboboli.eu www.karolinaboboli.eu ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Szanowni

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 Poznań, 17 marca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 na realizację projektu pt. Opracowanie i wdrożenie systemu B2B regulującego i porządkującego procesy zachodzące pomiędzy ARDE-HAUS Sp. z o.o. z siecią

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG WDROŻENIOWYCH ORAZ SZKOLENIOWYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG WDROŻENIOWYCH ORAZ SZKOLENIOWYCH DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG WDROŻENIOWYCH ORAZ SZKOLENIOWYCH Eddie Consulting Groups Eger Artur ul. Mickiewicza 14, Posada 62-530 Kazimierz Biskupi

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy projektu:

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu: Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie systemu B2B do realizacji procesów biznesowych Zamawiający: Okres realizacji: 01.12.2013 30.06.2015

Bardziej szczegółowo

Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kiersnowskiego 15c 03-161 Warszawa NIP: 1251616762 KRS: 0000419693

Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kiersnowskiego 15c 03-161 Warszawa NIP: 1251616762 KRS: 0000419693 Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kiersnowskiego 15c 03-161 Warszawa NIP: 1251616762 KRS: 0000419693 Warszaw, dnia 18.03.2015 r. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na:

Bardziej szczegółowo

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej systemu ERP 120rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia systemu B2B.

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej systemu ERP 120rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia systemu B2B. Lubicz, dnia 16.10.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: HYDROSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Lipnowska 88 87-162 Lubicz II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Automatyzacja

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Skawina 7 listopada 2014

Zapytanie ofertowe. Skawina 7 listopada 2014 Skawina 7 listopada 2014 Zapytanie ofertowe Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu pt. Elektroniczna wymiana informacji pomiędzy partnerami w biznesie szansą na rozwój firmy HAUTEC Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE WARUNKOWE 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE WARUNKOWE 1/2014 Kraków, 8 sierpnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE WARUNKOWE 1/2014 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Equimed Hołda, Lenk, Trembecki spółka jawna z siedzibą ulica Prądnicka 46 (31-202) Kraków, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Skierniewice, dnia 04.02.104 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Mariusz Ciucias COPY SERWIS ul. Jagiellońska 15 96-100 Skierniewice II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Toruń, dnia 12.09.2014r. COPYCOM Sp. z o.o. ul. Żółkiewskiego 37/41 87-100 Toruń ZAPYTANIE OFERTOWE Firma COPYCOM Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup poniższych elementów

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKA JAWNA zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup:

SPÓŁKA JAWNA zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup: Piła,06.11.2013 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: GAMATRONIC ZBIGNIEW DEC, WŁADYSŁAW CZARNECKI SPÓŁKA JAWNA ul. Łączna 51 64-920 Piła II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt.

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE Nowa Telefonia Sp. o.o. ul. Foksal 18 00-372 Warszawa NIP: 701-029-37-11 REGON: 142888946 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie dedykowanej, innowacyjnej platformy B2B oraz dostawę sprzętu niezbędnego

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie systemu B2B celem automatyzacji wymiany danych pomiędzy ESOTIQ a jej partnerami biznesowymi

Wdrożenie systemu B2B celem automatyzacji wymiany danych pomiędzy ESOTIQ a jej partnerami biznesowymi Gdańsk, 07.02.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE dot. zakupu wartości niematerialnych i prawnych dla potrzeb projektu nr UDA- POIG.08.02.00-22- 136/13-00 realizowanego w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 23.10.2013. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: X-MOTORSPORT PAWEŁ KRIX ul. Modrzewiowa 3 85-631 Bydgoszcz

Bydgoszcz, dnia 23.10.2013. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: X-MOTORSPORT PAWEŁ KRIX ul. Modrzewiowa 3 85-631 Bydgoszcz Bydgoszcz, dnia 23.10.2013 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: X-MOTORSPORT PAWEŁ KRIX ul. Modrzewiowa 3 85-631 Bydgoszcz II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO SWORD PIŁY TAŚMOWE ROMAN WÓJCIK ul. Jerzego Waszyngtona 7 81-342 Gdynia

PRZEDSIĘBIORSTWO SWORD PIŁY TAŚMOWE ROMAN WÓJCIK ul. Jerzego Waszyngtona 7 81-342 Gdynia Gdynia, dnia 4 listopada 2013 Zapytanie ofertowe PRZEDSIĘBIORSTWO SWORD PIŁY TAŚMOWE ROMAN WÓJCIK ul. Jerzego Waszyngtona 7 81-342 Gdynia II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12.11.2012. Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: IOW TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. ul.

Warszawa, dnia 12.11.2012. Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: IOW TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. ul. Warszawa, dnia 12.11.2012 Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: IOW TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Zwoleńska 17 04-761 Warszawa II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2012

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2012 GRUPA REKLAMOWA MULTIRADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ul. Słowiańska 55C 61-664 Poznań Poznań, dnia 25.06.2012 TEL. 801 01 01 20 FAX. 061 826 84 97 E-MAIL: reklama@multiradio.com.pl NIP: 9721100601

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu licencji systemu B2B oraz systemu ERP

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu licencji systemu B2B oraz systemu ERP Kraków, dn. 18.02.2014 r. OKPL s.c. Piotr Zieliński, Paweł Zieliński, Katarzyna Zielińska, Małgorzata Zielińska, Tomasz Cichański ul. Racławicka 58 30-017 Kraków Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu licencji

Bardziej szczegółowo

WND POIG.08.02.00-26-141/12

WND POIG.08.02.00-26-141/12 Jędrzejów dn. 07/06/2013 Quickpack Polska Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 47 28 300 Jędrzejów Dotyczy: Nr projektu: WND POIG.08.02.00-26-141/12 Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B celem zdynamizowania komunikacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA ORAZ WDROŻENIE I INSTALACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA ORAZ WDROŻENIE I INSTALACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ UDAPOIG.08.02.0030054/1300 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA ORAZ WDROŻENIE I INSTALACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH Eddie Consulting Groups

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA ORAZ WDROŻENIE I INSTALACJĘ

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA ORAZ WDROŻENIE I INSTALACJĘ DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA ORAZ WDROŻENIE I INSTALACJĘ Eddie Consulting Groups Eger Artur Posada ul. Mickiewicza 14, Kazimierz Biskupi

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Poznao, 25-06-2014 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pn. Automatyzacja procesów biznesowych firmy Inwater Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnego systemu B2B w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG Wrocław, 06.08.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG DOTYCZY ZAPROJEKTOWANIA, STWORZENIA I WDROŻENIA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO INTEGRUJĄCEGO ZARZĄDZANIE PROCESAMI BIZNESOWYMI POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM I

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Bydgoszcz, 13 lutego 2014 r. Zaproszenie do składania ofert [Zapytanie ofertowe nr 1/VERTICA/ 8.2 POIG/2014/OPROGRAMOWANIE] W związku z realizacją projektu nr UDA- POIG.08.02.00-04-023/13-00 pt. Budowa

Bardziej szczegółowo