ZAPYTANIE OFERTOWE. System powinien zawierać moduły i funkcje obejmujące takie obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa, jak:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE. System powinien zawierać moduły i funkcje obejmujące takie obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa, jak:"

Transkrypt

1 ZAPYTANIE OFERTOWE w związku z realizacją projektu pn. "Wdrożenie innowacyjnego systemu usprawniającego realizację procesów biznesowych pomiędzy firmą FAROUK SYSTEMS POLSKA, a partnerami biznesowymi firmy." przez w ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, numer wniosku o dofinansowanie: WND- POIG /13, numer umowy o dofinansowanie: UDA-POIG /13-00 ogłasza się z dniem r. nabór ofert na dostawę i wdrożenie: Systemu Informatycznego B2B klasy ERP umożliwiającego realizację procesów biznesowych z kontrahentami w formie elektronicznej, a także automatyzację wymiany informacji pomiędzy systemami informatycznymi współpracujących przedsiębiorstw. I. Zamawiający: Poznań, ul. Szybowcowa 17 tel./fax. (61) fax (61) II. Sposób uzyskania informacji dot. zamówienia: Osoba do kontaktu: Grzegorz Smyczyński tel.: (61) III. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest system informatyczny B2B klasy ERP wraz z niezbędną do tego platformą sprzętowo - systemową, umożliwiający elektroniczne formy współpracy z kontrahentami w formie B2B oraz na platformie ECOD/EDI, który zarazem integrowałby te procesy z gospodarką magazynową, ewidencją zakupów i sprzedaży i systemem finansowo księgowym. System powinien zawierać moduły i funkcje obejmujące takie obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa, jak: Współpraca z kontrahentami na platformie B2B: możliwość wglądu przez Internet w ofertę firmy oraz złożenia tą drogą zamówienia możliwość podglądu przez kontrahenta w stan własnych rozliczeń dostęp do informacji o aktualnych promocjach śledzenie przebiegu procesów reklamacyjnych Wymiana dokumentów w formie elektronicznej za pomocą ECOD/EDI: przyjmowanie zamówień awizowanie wysyłek wysyłanie faktur Poznań, ul. Szybowcowa 17 tel./fax. (61) fax (61) s. 1

2 Obsługa procesów magazynowania i sprzedaży: kompleksowe zarządzanie procesem sprzedaży obsługa kodów kreskowych na towarach oraz wielu jednostek miary obsługa procesów konfekcjonowania towarów przed sprzedażą dostęp do danych o stanie rozliczeń z kontrahentami pełny wgląd w stany magazynowe wraz z ich kontrolą względem zarejestrowanych w systemie zamówień Obsługa zamówień do dostawców i od odbiorców: usprawnienie zakupów poprzez automatyzację generowania zapytań i zamówień do dostawców, kontrola terminów dostaw, ewidencja dostaw w oparciu o wcześniej zarejestrowane zamówienia zakupu sprawne przygotowywanie ofert sprzedaży, ewidencjonowanie zamówień od odbiorców (w tym również za pośrednictwem przedstawicieli handlowych) automatyzacja procesów wydań magazynowych i sprzedaży w oparciu o zaewidencjonowane zamówienia dostęp do danych o stopniu realizacji zamówień, terminach dostaw itp. Import: obsługa zamówień importowych obsługa dostaw z importu obsługa dokumentów SAD i faktur wewnętrznych udogodnienia w sporządzaniu deklaracji INTRASTAT Księgowość zgodność z Ustawą o Rachunkowości oraz MSR Oferent powinien mieć możliwość przedłożenia na żądanie Zamawiającego pisemnej zgody producenta systemu informatycznego (oprogramowania) na modyfikację standardowych funkcjonalności systemu. W zakresie platformy sprzętowo systemowej rozwiązanie powinno obejmować: serwer do obsługi platformy B2B serwer do zarządzania zasobami sieci i platformą B2B serwery powinny optymalizować efektywność energetyczną systemu informatycznego i zwiększać bezpieczeństwo ekologiczne inwestycji (m.in. mieć wysoką wydajność energetyczną, zoptymalizowane systemy zasilania i chłodzenia, niską emisję ciepła itp.) licencje dostępowe do serwerów licencje dostępowe do serwera bazy danych (wraz z licencją serwerową i administracyjną) system do backupu danych z serwerów Poznań, ul. Szybowcowa 17 tel./fax. (61) fax (61) s. 2

3 IV. Przedmiot zapytania ofertowego: Przedmiot zapytania obejmuje zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych, usług doradczych i eksperckich oraz szkoleniowych: 1. Serwer główny do obsługi systemu B2B - 1 szt. 2. Serwer do zarządzania zasobami sieci i platformą B2B - 1 szt. 3. Macierz dyskowa do backupu serwerów - 1 szt. 4. Zintegrowany system informatyczny B2B klasy ERP z obsługą platformy ECOD - 1 lic. 5. System operacyjny Windows 2012 Server Std - 3 lic. 6. Licencje dostępowe do serwerów sieci - WinSvrCAL 2012 SNGL OLP NL UsrCAL - 15 lic. 7. Licencje dostępowe do serwera bazy danych MS SQL Server 2012 (15 + licencja serwerowa i administracyjna) - 16 lic. 8. Licencja na oprogramowanie do backupu serwerów - 1 lic. 9. Konfiguracja sprzętowa dla potrzeb systemu B2B h 10. Instalacja oraz konfiguracja systemu B2B wraz z jego modułami h 11. Analiza przedwdrożeniowa h 12. Wdrożenie systemu B2B h 13. Szkolenie specjalistyczne personelu firmy w zakresie eksploatacji systemu B2B dla użytkowników systemu - 10 dni Szczegóły przedmiotu zapytania zawarto w specyfikacji załączonej do niniejszego zapytania. V. Termin wykonania zamówienia: Do 12-tu miesięcy od daty zawarcia umowy, lecz nie później niż do r. VI. Miejsce i termin składania ofert: Oferty w formie pisemnej należy składać w siedzibie Zamawiającego: Poznań, ul. Szybowcowa 17 Ostateczny termin składania ofert upływa dnia r. VII. Kryteria oceny ofert. 1. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: LP. Kryterium Waga Punktacja 1. Cena oferty 70% od 0 do 70 pkt. 2. Cena usług serwisowych po wdrożeniu systemu 20% od 0 do 20 pkt. 3. Udokumentowana realizacja systemu informatycznego B2B klasy ERP w ramach projektu POIG 8.2 w latach % 0 lub 10 pkt Poznań, ul. Szybowcowa 17 tel./fax. (61) fax (61) s. 3

4 Wzory obliczeniowe: 1. Kryterium ceny oferty: Punktacja = (cena łączna oferty najniższej / cena łączna oferty ocenianej) x 70 pkt. 2. Kryterium ceny usług serwisowych po wdrożeniu systemu: Punktacja = (cena z oferty najniższej / cena z oferty ocenianej) x 20 pkt. Przedmiotowe kryterium służy zapewnieniu efektywności ekonomicznej wybranego rozwiązania, która możliwa jest do uzyskania poprzez zestawienie łącznej ceny za dostawę i wdrożenie systemu oraz jego obsługi posprzedażnej (rozwiązywanie problemów, koszt utrzymania systemu). Deklarowana cena za 1 godzinę usług serwisowych powinna obejmować łącznie koszt pracy konsultanta oraz wszelkie inne koszty związane z usługą (dojazd, zakwaterowanie itp.) 3. Kryterium udokumentowanej realizacji systemu informatycznego B2B klasy ERP w ramach projektu POIG 8.2 w latach : - TAK 10 pkt. - NIE 0 pkt. Łączna ocena obejmie sumę punktów uzyskanych przez ofertę w kryteriach 1 3. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, z zastosowaniem powszechnych zasad zaokrąglania. Sposób punktowania ofert wg wag podanych w niniejszym zapytaniu: Liczba punktów przypadająca na ofertę = liczba punktów za kryterium 1 + liczba punktów za kryterium 2 + liczba punktów za kryterium 3 Oferta, która otrzyma największa liczbę punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów. Z Wykonawcą, którego oferta uzyska najwyższą sumę punktów w ocenie łącznej zostanie zawarta umowa na realizację projektu objętego niniejszym zapytaniem ofertowym. VIII. Opis sposobu przygotowania ofert. 1. Pisemna oferta powinna : a) odpowiadać na zapytanie ofertowe, b) być sporządzona w języku polskim, c) posiadać datę sporządzenia i termin ważności, d) określać termin wykonania przedmiotu zamówienia, e) zawierać informacje pozwalające ją ocenić względem zaproponowanych w zapytaniu kryteriów i wag, f) zawierać dane podmiotu składającego ofertę oraz dane Beneficjenta, g) być opatrzona pieczątką firmową, h) być podpisana przez Oferenta lub osobę upoważnioną; upoważnienie do podpisania oferty powinno zostać załączone do oferty, Poznań, ul. Szybowcowa 17 tel./fax. (61) fax (61) s. 4

5 i) zawierać oświadczenie, iż w przypadku wyboru oferty do realizacji oferent może przedłożyć pisemną zgodę producenta systemu Informatycznego (oprogramowania) na modyfikację standardowych funkcjonalności systemu, f) być złożona w zaklejonej kopercie w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ofertą bez otwarcia, g) być opatrzona dopiskiem na kopercie Zakup systemu Informatycznego nie otwierać przed r.. 2. Oferta złożona po terminie jak i nie zawierająca powyżej wskazanych danych nie wiąże Zamawiającego. 3. Wycena przedstawiona w ofercie powinna być dokonana na podstawie specyfikacji będącej integralną częścią zapytania ofertowego, stanowiącą załącznik nr Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia. 5. Oferent powinien wskazać parametry techniczne oferowanych środków trwałych lub załączyć ich specyfikacje do oferty. 6. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wyboru częściowego. 8. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany warunków udzielenia zamówienia i unieważnienia postępowania. IX. Termin związania z ofertą. Wykonawca jest związany ze złożoną ofertą do dnia r. X. Opis warunków udziału w postępowaniu. 1. Dostawca systemu informatycznego B2B klasy ERP składający ofertę powinien: - posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem do wykonania przedmiotu zamówienia, - posiadać uprawnienia do wykonania przedmiotu niniejszego postępowania, - prowadzić działalność związaną z wdrażaniem systemów IT od co najmniej 2 lat, - na żądanie móc przedstawić informację o wcześniejszej realizacji usług związanych z wdrożeniem systemów informatycznych klasy ERP zakończonej sukcesem, - znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia przy założeniu płatności w terminie do 30 dni od dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego. Niespełnienie któregokolwiek wymagania skutkować będzie odrzuceniem oferty bez jej rozpatrzenia. XI. Pozostałe informacje. 1. Wybór dostawcy nastąpi w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę, z zachowaniem zasad jawności, przejrzystości i uczciwej konkurencji. 2. Przez najkorzystniejszą ofertę należy rozumieć ofertę, która zdobędzie łącznie największą ilość punktów. 3. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. XII. Załączniki. Załącznik nr 1: specyfikacja do zapytania ofertowego. Załącznik nr 2: formularz oferty. Załącznik nr 3: oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych Poznań, ul. Szybowcowa 17 tel./fax. (61) fax (61) s. 5

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Grupa Producentów Owoców i Warzyw Gospodarstwo Ogrodnicze T. Mularski sp. z o.o. z siedzibą w Różankach, ul. Gorzowska 2, 66 415 Kłodawa Różanki, 06.12.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/POIG/8.2/RTM/2014. na potrzeby realizacji projektu pt.:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/POIG/8.2/RTM/2014. na potrzeby realizacji projektu pt.: Poznań, dn. 17.04.2014 r. Real Time Media SP.Z O.O. ul. Ptasia 10, 60-319 Poznań ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/POIG/8.2/RTM/2014 na potrzeby realizacji projektu pt.: Wdrożenie informatycznej platformy współpracy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1

Zapytanie ofertowe nr 1 Centrum Pralnicze Eko-Styl Sp. z o.o. Leżajsk, 22.08.2013 ul. Spółdzielcza 13B 37-300 Leżajsk Zapytanie ofertowe nr 1 na zakup licencji oraz realizację prac wdrożeniowych rozwiązania informatycznego w

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe PO_IG/8.2/14/01. ELEKTROBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zapytanie ofertowe PO_IG/8.2/14/01. ELEKTROBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wschowa, 02.06.2014r. Zapytanie ofertowe PO_IG/8.2/14/01 ELEKTROBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością W związku z realizacją projektu pn.: Wdrozenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE Nowa Telefonia Sp. o.o. ul. Foksal 18 00-372 Warszawa NIP: 701-029-37-11 REGON: 142888946 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie dedykowanej, innowacyjnej platformy B2B oraz dostawę sprzętu niezbędnego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 Strzałków, 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Wiśniowa Góra, 08.08.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 na wykonanie analizy przedwdrożeniowej Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Dotyczy wyłonienia dostawcy wartości niematerialnej i prawnej oraz szkoleń specjalistycznych w ramach projektu Wdrożenie innowacyjnego systemu klasy B2B dla integracji i automatyzacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POIG 8.2/2012. Zapytanie dotyczy:

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POIG 8.2/2012. Zapytanie dotyczy: ZAKUP I WDROŻENIE NOWOCZESNEGO SYSTEMU ELEKTRONICZNEJ WYMIANY DANYCH SZANSĄ NA DALSZY DYNAMICZNY ROZWÓJ FIRMY PRO CANDLE ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POIG 8.2/2012 Zapytanie dotyczy: - Zakupu usług doradczych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r. Ogłoszenie o zamówieniu dla projektu WND POIG.08.02.00-10-060/14 pn. Wdrażanie systemu wymiany informacji klasy B2B usprawniającego współpracę partnerów biznesowych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 Sosnowiec, 05.06.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 na wykonanie analizy przedwdrożeniowej Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 8 Oś

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE ZO/1/8.2/2014. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe w wartości powyżej 14 000,00 EURO

ZAPYTANIE OFERTOWE ZO/1/8.2/2014. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe w wartości powyżej 14 000,00 EURO Sieradz, 08.01.2014 r. Zamawiający: Hurtownia Rolno-Ogrodnicza MAGRA Sp. z o. o. ul. Wojska Polskiego 136 98-200 Sieradz ZAPYTANIE OFERTOWE ZO/1/8.2/2014 Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe w wartości

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1. Dotyczy

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1. Dotyczy ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 Dotyczy ZAKUPU USŁUG DORADCZYCH I EKSPERCKICH, INFORMATYCZNYCH I TECHNICZNYCH, ŚRODKÓW TRWAŁYCH, WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH, SZKOLEŃ SPECJALISTYCZNYCH ORAZ ZADAŃ INFORMACYJNO

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr F/01/POIG 8.2/2015 w związku z realizacją projektu Budowa systemu do elektronicznej walidacji faktur

ZAPYTANIE OFERTOWE nr F/01/POIG 8.2/2015 w związku z realizacją projektu Budowa systemu do elektronicznej walidacji faktur ZAPYTANIE OFERTOWE nr F/01/POIG 8.2/2015 w związku z realizacją projektu Budowa systemu do elektronicznej walidacji faktur przez BPC - Online Sp. z o.o. W ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotacje na Innowacje

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotacje na Innowacje Kościelna Wieś, dnia 19.06.2012 r. Nr Sprawy: 01/06/PAKOS/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot zamówienia stanowi: Zakup kompleksowych usług informatycznych i programistycznych w zakresie działań przygotowawczych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2012

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2012 GRUPA REKLAMOWA MULTIRADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ul. Słowiańska 55C 61-664 Poznań Poznań, dnia 25.06.2012 TEL. 801 01 01 20 FAX. 061 826 84 97 E-MAIL: reklama@multiradio.com.pl NIP: 9721100601

Bardziej szczegółowo

Czeladź, dnia 01.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający:

Czeladź, dnia 01.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Czeladź, dnia 01.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Katowickie Przedsiębiorstwo Naprawy Maszyn Budowlanych "BUDROPOL" Spółka Jawna A. Będkowski, R. Liczberski i inni 41-253 Czeladź ul. Letnia 3

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/UE/2013 z dnia 25.02.2013 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Data ogłoszenia 09.06.2015 r. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, pt.

Data ogłoszenia 09.06.2015 r. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, pt. Miechów, dnia 09.06.2015 r. Data ogłoszenia 09.06.2015 r. W związku z realizacją projektu w ramach działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu licencji serwerowych, systemu ERP oraz B2B wraz z ich wdrożeniem i przeprowadzeniem szkolenia

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu licencji serwerowych, systemu ERP oraz B2B wraz z ich wdrożeniem i przeprowadzeniem szkolenia Toruń, 01.03.2013 r. F.H.U. RENOVA Tomasz Gołaś ul. Marii Skłodowskiej Curie 6 87-100 Toruń Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu licencji serwerowych, systemu ERP oraz B2B wraz z ich wdrożeniem i przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

Numer wniosku o dofinansowanie : WND-POIG.08.02.00-14-618/14 Tytuł projektu: System wymiany danych dla odbiorców firmy ARTEX IT Artur Gregorczyk

Numer wniosku o dofinansowanie : WND-POIG.08.02.00-14-618/14 Tytuł projektu: System wymiany danych dla odbiorców firmy ARTEX IT Artur Gregorczyk PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Zapytanie ofertowe nr 1/2014 Na dostawę

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014 Złotokłos, dnia 31.01.2014 r. Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014 Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest aktualizacja i rozbudowa posiadanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy projektu:

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu: Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie systemu B2B do realizacji procesów biznesowych Zamawiający: Okres realizacji: 01.12.2013 30.06.2015

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE ZO1-7/2014. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe w wartości powyżej 14 000,00 EURO

ZAPYTANIE OFERTOWE ZO1-7/2014. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe w wartości powyżej 14 000,00 EURO Tomaszów Mazowiecki, 01.07.2014 r. Zamawiający: PPH KELMES" ELŻBIETA SZYMAŃSKA, ANDRZEJ SZYMAŃSKI SPÓŁKA JAWNA Ul. Włókiennicza 6 97-200 Tomaszów Mazowiecki ZAPYTANIE OFERTOWE ZO1-7/2014 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Toruń 04.12.2013. Zapytanie ofertowe

Toruń 04.12.2013. Zapytanie ofertowe Toruń 04.12.2013 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie systemu B2B do zautomatyzowania procesów biznesowych obsługi usług transportowych firmy Jarkpol Jarosław Górski Sp.j." współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

WND POIG.08.02.00-26-141/12

WND POIG.08.02.00-26-141/12 Jędrzejów dn. 07/06/2013 Quickpack Polska Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 47 28 300 Jędrzejów Dotyczy: Nr projektu: WND POIG.08.02.00-26-141/12 Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B celem zdynamizowania komunikacji

Bardziej szczegółowo

Zadanie finansowane/ dofinansowane przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa. Dotacje na innowacje. Zapytanie ofertowe:

Zadanie finansowane/ dofinansowane przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa. Dotacje na innowacje. Zapytanie ofertowe: 14.04.2014, Zblewo Zapytanie ofertowe: Tytuł projektu: Integracja procesów biznesowych zachodzących między partnerami a Glass Serwis poprzez wdrożenie zaawansowanego systemu B2B. Numer wniosku o dofinansowanie:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE WARUNKOWE 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE WARUNKOWE 1/2014 Kraków, 8 sierpnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE WARUNKOWE 1/2014 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Equimed Hołda, Lenk, Trembecki spółka jawna z siedzibą ulica Prądnicka 46 (31-202) Kraków, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG Wrocław, 06.08.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG DOTYCZY ZAPROJEKTOWANIA, STWORZENIA I WDROŻENIA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO INTEGRUJĄCEGO ZARZĄDZANIE PROCESAMI BIZNESOWYMI POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM I

Bardziej szczegółowo