Do stworzenia studium MALL przyczynili si nastpujcy uczestnicy programu:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Do stworzenia studium MALL przyczynili si nastpujcy uczestnicy programu:"

Transkrypt

1

2 Podzikowania: Główny koordynator projektu pragnie wyrazi swoj wdziczno za pomoc okazan przez Biuro Obsługi Technicznej (Technical Assistance Office - TAO) Komisji Europejskiej - DG Education and Culture, które udostpniło MALL dane na temat poprzednich partnerów programu oraz Agencjom Narodowym krajów Europy rodkowej i Wschodniej, które przyczyniły si do uzupełnienia tych informacji. Wgierska Wysza Szkoła Społeczna dzikuje Wgierskiej Narodowej Agencji Programu Socrates za cenne wskazówki na temat narzdzi i metod stosowanych we wstpnej fazie prowadzenia ankiety. Główny koordynator pragnie równie podzikowa Szkole Pedagogicznej w Jászberény, AOF Denmark, komisji zewntrznej oraz kierownictwu Europejskiego Stowarzyszenia Kształcenia Dorosłych za ich rady, wskazania i komentarze. Wgierska Wysza Szkoła Społeczna kieruje swe szczególne podzikowania do nowego partnera z Czech. Po zastpieniu dotychczasowego partnera i dołczeniu do programu w jego kocowym etapie, praca Humanitas Profes umoliwiła stworzenie niniejszego studium równie w jzyku czeskim. Projekt ten nie zostałby ukoczony bez wielkiego powicenia oraz ogromu pracy wykonanej przez partnerów z krajów rodkowo Wschodniej Europy. Dzikujemy wszystkim członkom zespołu MALL. Do stworzenia studium MALL przyczynili si nastpujcy uczestnicy programu: Bułgaria (BG) Towarzystwo Krzewienia Wiedzy, Sofia Czechy (CZ) Humanitas Profes o.p.s, Praga Estonia (EE) ANDRAS Stowarzyszenie Owiatowców Estoskich, Tallinn Wgry (HU) HFHSS oraz Uniwersytet w. Stefana, Jászberény Łotwa (LV) Stowarzyszenie Owiatowców Łotewskich (LAEA), Ryga Litwa (LT) Stowarzyszenie Owiatowców Litewskich, Wilno Polska (PL) SOP Stowarzyszenie Owiatowców Polskich Rumunia (RO) Niemieckie Stowarzyszenie Uczelni dla Dorosłych, Bukareszt Słowenia (SI) Słoweski Instytut Owiaty Dorosłych, Ljubljana Słowacja (SK) Akademia Owiaty, Bratysława Szczegółowe dane na temat organizacji i ekspertów uczestniczcych w programie znajduj si w załczniku. Pełna dokumentacja studium MALL w jzyku angielskim dostpna jest na stronie internetowej EAEA Budapeszt. Na stronie istnieje równie moliwo skonsultowania si na temat współpracy w ramach programów midzynarodowych : Ankieta i dokumentacja MALL dostpne s równie w nastpujcych jzykach: Bułgarski: Czeski: Angielski: Estoski: Wgierski: Łotewski: Litewski: Polski: Rumuski: Słoweski: Słowacki: oraz

3

4 A Learning Mall Opublikowane przez Hungarian Folk High School Society, Budapest Link Office, we współpracy z partnerami programu MALL oraz Europejskim Stowarzyszeniem Kształcenia Dorosłych (EAEA.) ISBN X Budapeszt, 2003 MALL project partnership 4

5 Wstp... 4 I. Ogólne wiadomoci i wyniki ankiety... 5 II. Nie musisz odkrywa Ameryki od nowa! Cel to nauka przez dowiadczenie III. Wnioski IV. Zalecenia V. Narzdzie oceny dla instytucji kształccych dorosłych, biorcych udział w programach europejskich VI. Załczniki... 44

6 Wstp Poszerzenie Unii Europejskiej zwikszy do roku 2004 jej populacj o 20%, liczb krajów członkowskich o 66 %, a liczb oficjalnych jzyków o 82%. Stanowi to ogromne wyzwanie i niewiarygodny rozwój struktur europejskich. Grupa MALL podziela opini zawart w wielu dokumentach dotyczcych Konkretnych Celów Systemów Edukacyjnych i Szkoleniowych w Europie (ang. Concrete Objectives of Education and Training System in Europe), i ustalone dla 25 krajów członkowskich cele strategiczne mog by trudne do osignicia do roku Powodem tyche problemów jest czciowo fakt, i obecne kraje kandydujce wraz z Bułgari i Rumuni (uczestniczcymi w programie) bd musiały włoy znacznie wikszy wysiłek w rozwój infrastruktury i oferty edukacyjnej. Zdaniem grupy MALL sytuacja ta dotyczy zwłaszcza sektora edukacji dla dorosłych, który jest słabym punktem systemów edukacyjnych tyche krajów. Od roku 1997 i 1998 programy Socrates i Leonardo da Vinci stały si dostpne dla obywateli oraz instytucji krajów kandydujcych do Unii Europejskiej, takich jak Czechy, Wgry, Polska, Rumunia, Słowacja. Pozostałe kraje Bułgaria, kraje bałtyckie i Słowenia dołczyły do programów w roku Czci działa towarzyszcych (Accompanying Measures) była ankieta, przeprowadzona przez uczestników programu Szansa kształcenia dla dorosłych (ang. To Make up Arrears of Lifelong Learning - MALL) Nr /001 SO2-81 AWC (MALL) pomidzy instytucjami wiadczcymi usługi owiatowe dla dorosłych z Europy rodkowej i Wschodniej, biorcymi udział w programach Phare (owiata dorosłych), Leonardo da Vinci lub Socrates - Grundtvig w latach Uczestnicy programu MALL wysłali ankiety do ponad półtora tysica instytucji w dziewiciu krajach, poddali analizie 287 otrzymanych odpowiedzi oraz zaprosili przedstawicieli 150 instytucji na spotkania w grupach panelowych w celu bezporedniego przedyskutowania dowiadcze, zdobytych podczas współpracy w europejskich programach edukacyjnych. Organizacje kontaktowe programu MALL w poszczególnych krajach: Bułgaria (BG) Towarzystwo Krzewienia Wiedzy, Sofia Czechy (CZ) Humanitas Profes o.p.s, Praga Estonia (EE) ANDRAS Stowarzyszenie Owiatowców Estoskich, Tallinn Wgry (HU) HFHSS oraz Uniwersytet w. Stefana, Jászberény Łotwa (LV) Stowarzyszenie Owiatowców Łotewskich (LAEA), Ryga Litwa (LT) Stowarzyszenie Owiatowców Litewskich, Wilno Polska (PL) SOP Stowarzyszenie Owiatowców Polskich Rumunia (RO) Niemieckie Stowarzyszenie Uczelni dla Dorosłych, Bukareszt Słowenia (SI) Słoweski Instytut Owiaty Dorosłych, Ljubljana Słowacja (SK) Akademia Owiaty, Bratysława

7 Efektem programu s: 1. Informacje ogólne, wyniki ankiety, analiza kwestionariuszy 2. Streszczenie dyskusji grup panelowych złoonych z przedstawicieli uczestników programów midzynarodowych 3. Wnioski i zalecenia 4. Wskazówki dotyczce samooceny oraz narzdzie dla instytucji uczestniczcych w midzynarodowych programach dotyczcych owiaty dorosłych Głównym koordynatorem programu była Wgierska Wysza Szkoła Społeczna (Hungarian Folk High School Society - HFHSS) we współpracy z AOF, Dania, Europejskim Stowarzyszeniem Kształcenia Dorosłych (European Association of Education of Adults - EAEA) oraz EAEA Link Office Budapest. Opracowanie niniejsze moe stanowi ródło wiedzy dla kadej instytucji zaangaowanej we współprac midzynarodow w dziedzinie owiaty dorosłych dla instytucji kształccych dorosłych w Europie rodkowej i Wschodniej, małych organizacji, organizacji pozarzdowych zajmujcych si kształceniem dorosłych oraz dla tak zwanych pocztkujcych w dziedzinie współpracy z zagranic, jak równie dla lepiej rozwinitych instytucji tego typu z krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz dowiadczonych organizacji, gotowych pomóc innym w sferze współpracy midzynarodowej. Wszyscy mog tu znale pewne dowiadczenia podobne do własnych, jak równie takie, które powinny pojawi si w przyszłych programach. Jako grupa MALL mamy szczer nadziej, i Agencje Narodowe, władze wszystkich szczebli oraz koledzy z Komisji, odpowiedzialni za sfer owiaty dorosłych bd chtnie korzysta z dowiadcze i sugestii wynikajcych z projektu MALL. Ograniczony czas, jakim dysponowała grupa MALL pozwolił na realizacj jedynie kilku zada. Jestemy wiadomi faktu, i jest to jedynie pierwszy krok, po którym nastpi wiele innych. Istnieje przecie ogromna potrzeba systematycznego oraz szczegółowego badania i analizy naszych dowiadcze. Grupa MALL zdecydowała, e powróci do tematu w celu sprawdzenia, jak kraje kandydujce rozwinły swoje dowiadczenia oraz do jakiego stopnia spełniły zalecenia dla niech sformułowane. Mamy zamiar regularnie nadzorowa zadania wykonywane z zakresie Europejskiego Stowarzyszenia Kształcenia Dorosłych (European Association of Education of Adults EAEA). Prawdopodobnie w tym celu stworzymy równie now aplikacj. J. Sz. Tóth Główny koordynator projektu MALL I. Ogólne wiadomoci i wyniki ankiety Ankieta wypełniona została przez organizacje, które w latach , jako główni koordynatorzy lub partnerzy uczestniczyły w programach Phare Unii Europejskiej, powiconych edukacji dorosłych: Leonardo i Grundtvig. Program Grundtvig zastpił uprzednie akcje, dotyczce owiaty dorosłych w obrbie programu Socrates w latach Przedstawiciele poszczególnych krajów zostali poproszeni o wybranie 150 organizacji z własnego kraju i rozesłanie im kwestionariusza. Wypełniono i oddano około 20 procent ankiet, co mona uzna za odsetek poprawny pod wzgldem statystycznym.

8 Podstawowe dane i próbna analiza Zobacz Załcznik I. Dane zawarte w tabelach wskazuj, i program Leonardo da Vinci wyranie przoduje wród pozostałych. Owiata dorosłych (Socrates, Grundtvig) jest na drugim miejscu. Wydaje si, i program Phare traci na znaczeniu ilo jego projektów zmniejsza si. Rosnca liczba partnerów wskazuje na fakt, i kraje rodkowo-wschodniej Europy zyskuj na znaczeniu w tym zakresie. Grupa (grupy) docelowe projektu Respondenci mieli moliwo wyboru trzech, sporód podanych cech charakterystycznych swoich grup docelowych. Niektórzy wybrali jedynie dwie lub jedn cech. Zliczylimy wszystkie odpowiedzi i uszeregowalimy je według czstotliwoci wystpowania. Grupy docelowe reprezentujce powyej 10 procent składaj si głównie z nauczycieli, szkoleniowców i instytucji owiatowych, na kolejnym miejscu znajduj si młodzi doroli oraz osoby czynne zawodowo, a na ostatnim osoby bezrobotne. Fakt ten wskazuje, i przynajmniej w wietle danych niniejszego projektu, owiata dorosłych jest wci zorientowana na tworzenie personelu lub kształtowana przez gospodarcz konieczno doskonalenia zawodowego kadr. Grupy ludzi niepełnosprawnych lub starszych nie s jeszcze znaczcymi grupami docelowymi dla placówek edukujcych dorosłych, bd zajmujcych si kształceniem przez całe ycie w byłych krajach socjalistycznych. Sytuacja ta spowodowana jest z jednej strony procesami przemian, a z drugiej przewag grup drugorzdnych (kadra) nad grupami głównymi (uczniowie doroli). T sam struktur mona zaobserwowa analizujc temat, czy te obszar działalnoci opisywanych projektów. Pozytywnym zjawiskiem jest jednake fakt, i główn rol odgrywa kwestia znalezienia pracy, zatrudnienia. Jednoczenie inne obszary wiedzy, takie jak nauka aktywnego uczestnictwa w yciu społecznym, umiejtnoci podstawowe, czy te zdrowie powinny by lepiej reprezentowane w przyszłym wachlarzu projektów. Wikszo instytucji kształccych (62,7 procent) to szkoły wysze (dla dorosłych) oraz stowarzyszenia non-profit. Pomimo, i mona zaobserwowa pozytywne zjawisko rosncej roli tyche stowarzysze, szkoły wysze nadal dominuj w dziedzinie owiaty dorosłych. Analiza odpowiedzi Zobacz Załcznik II 1. Informacje I. Informacje Cz ta powicona jest dziedzinom informacji niezbdnych do ubiegania si o granty oraz problemom wystpujcym podczas opracowywania tych danych.

9 Wydaje si, i najbardziej decydujcym czynnikiem, wpływajcym na proces zbierania informacji jest powtórne uczestnictwo w midzynarodowym programie, dajce dowiadczenie w tej dziedzinie. Potwierdzaj to dane na temat kontaktów z partnerami branowymi - fakt uczestnictwa w programie wydaje si by istotniejszy ni kontakty, pomimo ich znaczcej roli. Uderzajca jest niska efektywno Agencji Narodowych w rozpowszechnianiu informacji na temat programów midzynarodowych. Niespełna połowa respondentów podkreliła niewystarczajc aktywno Agencji Narodowej w rozsyłaniu informacji. Z odpowiedzi respondentów wynika, i ronie rola Internetu w zdobywaniu informacji na temat programów. Powtórne uczestnictwo w programie midzynarodowym oraz nieformalna sie kontaktów osobistych charakteryzuj si znaczn przewag czstotliwoci wystpowania. Koniecznym jest zatem udronienie dróg instytucjonalnych w celu poszerzenia liczby partnerów uczestniczcych w programach. Jak wynika z wikszoci głosów oddanych w ankiecie, oczekiwania w stosunku do projektu oraz nakład wymaganej pracy nie pokrywaj si ze sob. Czyby była to oznaka niewystarczajcego dowiadczenia we współpracy europejskiej? Czy te moe wynik wprowadzania zbdnych zmian w czasie trwania projektu? Silne przekonanie o fakcie, i pewne istotne aspekty, które pojawiły si ju w trakcie projektu wymagały dowiadczenia partnerów wydaj si potwierdza t tez. Podsumowujc mona stwierdzi, i niezwykle istotnym atutem jest uprzednie praktyczne dowiadczenie we współpracy midzynarodowej. Kolejn wan kwesti s niespodziewane zmiany, wprowadzane w czasie wdraania projektu, mogce spowodowa rozbieno, pomidzy zwikszonym nakładem wymaganej pracy, a pierwotnym planem budetowym. II. Komunikacja Poprawna komunikacja jest niezbdnym warunkiem prawidłowego wykonania zada programowych. Jednake jest to obszar, na którym zawsze pojawiaj si problemy, których powody omówione s poniej. Otwarto stanowi wikszy lub mniejszy problem dla jednej trzeciej respondentów. Czy jest to problem natury etycznej, czy komunikacyjnej? Trzy pytania odnosiły si do kompetencji jzykowych. Wci prawie jedna trzecia partnerów przyznaje si do tego rodzaju kłopotów. Jedna trzecia win za tak sytuacj obarcza siebie, natomiast 31% respondentów obwinia si wzajemnie. Wysoki odsetek odpowiedzi negatywnych (prawie 40 procent) wskazuje na konieczno wyjanienia terminologii oraz dojcia w teje dziedzinie do pewnego konsensusu poprzez wspólne dyskusje. Pokonanie barier komunikacyjnych pomidzy partnerami yjcymi w rónych rodowiskach kulturowych jest czasochłonne. Ponad połowa respondentów narzeka na rosnc rónorodno w tej dziedzinie. Rezultatem powyszych opinii s problemy w rozumieniu oraz interpretacji zada programu. Wci brakuje wzajemnego, midzykulturowego zrozumienia kultury biurokratycznej (proceduralnej), pomimo istnienia tu znacznych podobiestw (wszechobecna biurokracja). Problemy te pojawiaj si równie, cho w znacznie mniejszym nasileniu, w przypadku zarzdzania finansami programu. Podsumowujc mona stwierdzi, i dane zawarte w tym dziale ukazuj najbardziej palce problemy brak standardów zarzdzania midzynarodowymi programami, róne podejcia i

10 zainteresowania partnerów, róna interpretacja ich zada oraz róne dowiadczenia z biurokratycznym zarzdzaniem finansami. III. Trudnoci i problemy w fazie planowania projektu Ilo odpowiedzi twierdzcych na pytanie o to, czy główne cele projektu były ustalone przez respondenta jako głównego koordynatora odpowiada liczbie kierowników projektów. Prawie taki sam odsetek celów projektu został okrelony wspólnie pomidzy partnerami, tak wic nie moe tu by mowy o braku dialogu, co jest niezwykle pozytywnym zjawiskiem. Podsumowujc mona stwierdzi, i wikszo respondentów uczestniczyła w okrelaniu celów projektu. Ponad połowa uznała je za realne. Prawie jedna trzecia respondentów stwierdziła, i plan zada projektu był mało czytelny i systematyczny. Istnieje dua rozbieno pomidzy samym projektem, a jego planem finansowym. Wartym zaznaczenia jest fakt, i w midzynarodowych programach rozkwita dialog pomidzy kulturami! Do negatywnych zjawisk naley zaliczy fakt, i cele projektu uznawane s czsto za zbyt ambitne, zbyt obszerne lub zbyt ogólne. Respondenci krytykuj Komisj za podejmowanie kluczowych decyzji zbyt póno. Wikszo uwaa procedury Komisji za zbyt biurokratyczne. Powanym problemem jest cicie budetu. Olbrzymie problemy sprawia brak informacji merytorycznych oraz póne powiadomienie partnerów o zmianach. Ogólny obraz wyłaniajcy si z tyche danych nie jest zbyt pochlebny dla Komisji. Prawie połowa respondentów krytykuje Komisj za zbyt póne podejmowanie kluczowych decyzji, a za główne problemy uznaje nastpujce kwestie: biurokratyczne procedury, cicie budetu przez Komisj i póne powiadamianie partnerów o swoich decyzjach. Opinie te wskazuj równie na brak tematycznych seminariów, warsztatów, które umoliwiłyby wymian dowiadcze na temat działania programu. Prawie połowa ankietowanych narzeka, i cele zawarte w projekcie s zbyt ogólne i nie mog by odzwierciedlone w praktyce. W ich oczach kryteria selekcji nie s równie dokładnie stosowane. IV. Trudnoci w zarzdzaniu projektem Wdroenie projektu: budowanie zespołu, spotkania, organizacja i administracja zasobami finansowymi Problemy dotyczce zarzdzania programem powtarzaj si stale: wikszo trudnoci spowodowana jest biurokratycznymi przeszkodami w ksigowoci, zasady finansowe nie s wystarczajco jasne, brakuje jakiegokolwiek przewodnika, czy te moliwoci konsultacji z członkami Komisji, czy te innymi kompetentnymi osobami. Szczególnym problemem opisywanym przez ankietowanych był fakt, i oczekiwany przelew rodków z grantu nie dotarł na czas. Inne powane problemy to: relacje pomidzy partnerami i niejasny podział ról, brak zainteresowania i motywacji ze strony partnerów oraz fakt, i spotkania merytoryczne nie skupiały si na temacie, a wyjanienie nawet drobnych kwestii pochłaniało wiele czasu i energii.

11 Indywidualne organizacje s głównymi beneficjentami w przypadku wszystkich programów midzynarodowych. Wydaje si, i s oni zadowoleni z wyników projektów, z wyjtkiem przypadków, kiedy uwaaj, i program nie przyczynił si do ogólnej sytuacji finansowej organizacji, co jednake nie moe by uznane za ich główny cel. V. Trudnoci w monitorowaniu projektu, jego ocenie, zgłaszaniu problemów i publikowaniu wyników. W opinii uczestników programów brakuje jasnych wzorów zaakceptowanych raportów z projektów, a co wicej, metody ich oceny pozostawiaj wiele do yczenia. Czasami rola i funkcje osoby czy instytucji oceniajcej (zewntrznej lub wewntrznej) nie s jasne. Ankietowani wskazuj równie, e nie zostały okrelone mechanizmy, które pozwalałyby koordynatorom na zgłaszanie problemów zauwaonych przy samoocenie. Monitoring nie był wystarczajco skutecznym rodkiem wykrywania trudnoci w ich fazie pocztkowej. Wielu respondentów uwaa, i nie istniej odpowiednie wzorce i mechanizmy rozpowszechniania informacji o programie. Publikacja informacji napotykała na problemy marketingowe oraz finansowe: po zakoczeniu projektu nie zostały adne rodki na rozpowszechnienie danych o projekcie (np. na pokrycie kosztów druku), a osoby odpowiedzialne za wdroenie projektu nie miały przygotowanego adnego planu marketingowego. W rezultacie powyszych problemów, rozpowszechnienie wyników projektu nie miało wpływu na główne tendencje zachodzce w danej dziedzinie. VI. Korzyci z projektu (ogólna ocena projektu) Indywidualne organizacje s głównymi beneficjentami w przypadku wszystkich programów midzynarodowych. Wydaj si, i s oni zadowoleni z wyników projektów. VII. Ogólna ocena trudnoci Głównym problemem w całociowej ocenie programu pozostaje komunikacja pomidzy instytucjami udzielajcymi grantu, a poszczególnymi partnerami. Mowa tu równie o brakach w odpowiednim zarzdzaniu i rozumieniu informacji oraz danych. Jednym z podstawowych głosów krytyki jest ten mówicy o moliwoci utrzymania efektów projektu po jego zakoczeniu. Załcznik I. Podstawowe dane projektu (przykładowa analiza) Ilo odesłanych ankiet : Pastwo Ilo ankiet Bułgaria 30 Estonia 31 Wgry 31

12 Łotwa 33 Litwa 30 Polska 36 Rumunia 30 Słowenia 36 Słowacja 30 Razem 287 Rozkład programów w poszczególnych krajach: Pastwo Phare Owiata dorosłych Bułgaria Kierownik Partner Inny status Razem Estonia Kierownik Partner Inny status Razem Wgry Kierownik Partner Inny status Razem Łotwa Kierownik Partner Inny status Razem Litwa Kierownik Partner Inny status Razem Polska Kierownik Partner Leonardo da Vinci Inne programy dotyczce owiaty dorosłych Razem

13 Inny status Razem Rumunia Kierownik Partner Inny status Razem Słowenia Kierownik Partner Inny status Razem Słowacja Kierownik Partner Inny status Razem Ogółem Program i status całej próby badanych: Program/status Kierownik Partne Inny status Razem r Phare Owiata dorosłych (Socrates, Grundtvig) Leonardo da Vinci Inne programy dotyczce owiaty dorosłych Ogółem Grupy docelowe Grupy docelowe dla instytucji kształccych przez całe ycie Ilo 1. Nauczyciele i szkoleniowcy Instytucje kształcce dorosłych Młodzi doroli Wszyscy Bezrobotni Ludzie zatrudnieni 30 7 Mieszkacy terenów wiejskich Ludzie niepełnosprawni 16

14 9. Kobiety Mniejszoci narodowe i etniczne Politycy / władze Ludzie w rednim wieku (edukacja drugiej szansy) Ludzie starsi (trzeci wiek) Mieszkacy biednych dzielnic miast Rodzice/rodziny Ludzie uzalenieni od narkotyków i alkoholu 1 17 Przestpcy lub byli przestpcy Inni, prosz okreli: Tematyka i rodzaj projektu Tematyka w dziedzinie kształcenia przez całe ycie Ilo odpowiedzi 1. Zatrudnienie Kwestie dotyczce integracji europejskiej Rozwój jednostki Kształcenie szkoleniowców Metodologie innowacyjne Kultura Wyrównywanie moliwoci Jzyki obce Informacja i doradztwo dla studentów Nauka czynnego obywatelstwa Tematyka interkulturowa Usługi dla instytucji kształccych Podstawowe umiejtnoci Dostp Sieci Akredytacja i kwalifikacje rodowisko naturalne 9

15 18. Zdrowie Systemy jakoci Rodzina 4 Ogólny rodzaj instytucji kształccych Rodzaj instytucji(*) Procent EDU.1 Przedszkole 1,4 EDU.2 Szkoła podstawowa 0,3 EDU.3 Szkoła rednia (łcznie z zawodowymi i technicznymi) 4,5 EDU.4 Uczelnia wysza 23,0 EDU.5 Instytucja kształcenia ustawicznego lub kształcca dorosłych 12,9 ASS.1 Organizacja non-profit (regionalna/krajowa) 26,8 ASS.2 Organizacja non-profit (europejska / midzynarodowa) 1,7 ASS.3 Stowarzyszenie uczelni wyszych 1,7 RES Instytut badawczy 6,3 PUB.1 Władze publiczne (lokalne) 5,2 PUB.2 Władze publiczne (regionalne) 1,4 PUB.3 Władze publiczne (krajowe) 1,4 IND Firma prywatna (produkcja) Brak SER Firma prywatna (usługi) 0,3 OTH Inny rodzaj organizacji 3,1 Załcznik II. Analiza odpowiedzi W czciach I.-VI. poprosilimy respondentów o ocen problemów jakie napotkali na skali od 1 do 9, w zalenoci od stopnia trudnoci. W celu ułatwienia analizy stworzylimy trzy grupy wyników: 1. Nie, w ogóle (punkty 0-1) 2. Mniej wicej (punkty 2-6) 3. Tak, w znacznym stopniu (punkty 7-9) I. Informacja Skd (jak) dowiedzielicie si Pastwo o moliwoci udziału w programie? Rodzaj informacji Nie, w ogóle Mniej wicej Tak, w znaczny

16 m stopniu Organizacja ju wczeniej uczestniczyła w programie 30,0 9,7 60,3 współpracy midzynarodowej i std te pochodziły informacje. Poprzez kontakty z partnerami zawodowymi 31,7 16,7 51,6 Poprzez kontakty osobiste 31,7 20,2 48,1 Poprzez forum informacyjne stworzone przez Agencj Narodow 52,3 15,3 32,4 Poprzez informacje rozsyłane przez Agencj Narodow 53,7 16,3 30,0 Poprzez informacje wyszukane w Internecie 50,9 24,4 24,7 Przez przypadek 95,1 2,5 2,4 Inne 97,6 2,4 Problemy w przyswajaniu otrzymanych informacji Rodzaje trudnoci Nie, w ogóle Mniej wicej Tak, w znaczny m stopniu Otrzymane informacje były niewystarczajce 54,0 31,7 14,3 Nie było moliwoci konsultacji na temat istotnych danych 57,5 29,3 13,2 Wystpiły problemy jzykowe 72,1 23,0 4,9 Otrzymane informacje nie odnosiły si do mojego kraju (odstawały od panujcych warunków i moliwoci) 60,3 29,2 10,5 Z powodu braku odpowiednich informacji wystpiły trudnoci w 39,4 39,7 20,9 ocenie wymaganego nakładu pracy i obcienia finansowego zwizanego z uczestnictwem w programie midzynarodowym Pewne kluczowe kwestie wystpiły dopiero w trakcie programu, 31,4 36,9 31,7 sytuacja taka wymaga uprzedniego dowiadczenia, udziału w takich programach Wystpiły inne trudnoci w zrozumieniu informacji 88,2 0,3 11,5 II. Trudnoci komunikacyjne w fazie przygotowania i realizacji projektu Rodzaje trudnoci w fazie realizacji Nie, w ogóle Mniej wicej Tak, w znaczny

17 Trudnoci komunikacyjne spowodowane były brakiem otwartoci ze strony partnerów Trudnoci komunikacyjne spowodowane były rónorodnoci jzyków stosowanych w czasie realizacji projektu Trudnoci komunikacyjne spowodowane były naszym brakiem znajomoci jzyków obcych Trudnoci komunikacyjne spowodowane były brakiem znajomoci jzyków obcych po stronie naszego partnera (-ów) Trudnoci komunikacyjne spowodowane były rónym rozumieniem stosowanej terminologii Trudnoci komunikacyjne spowodowane były rónicami kulturowymi Trudnoci komunikacyjne spowodowane były rónym podejciem, zainteresowaniami oraz celami partnerów, które nie ujawniły si w fazie przygotowania projektu Trudnoci komunikacyjne spowodowane były rónym rozumieniem i interpretacj zada Trudnoci komunikacyjne spowodowane były rónymi wymogami dotyczcymi zarzdzania i organizacji załoonymi przez partnerów Trudnoci komunikacyjne spowodowane były rónicami w rozumieniu i zarzdzaniu finansami m stopniu 68,6 24,4 7,0 70,0 23,7 6,3 67,6 26,5 5,9 69,0 23,3 7,7 60,8 26,9 12,2 58,2 33,4 8,4 48,8 38,3 12,9 50,5 35,6 13,9 47,4 41,8 10,8 55,1 34,8 10,1 III. Trudnoci i problemy w fazie planowania projektu 1. Partnerzy Rodzaje trudnoci i problemów Nie, w ogóle Mniej wicej Tak, w znaczny m stopniu Główne cele projektu zostały okrelone przez Pastwa jako przez 49,8 7,7 42,5 głównych koordynatorów. Cele projektu okrelone zostały wspólnie przez partnerów w 26,1 29,6 44,3 oparciu o dialog. Jako partner projektu brali Pastwo udział w okrelaniu 51,9 14,7 33,4 głównych celów projektu Jako partner projektu nie mieli Pastwo wpływu na okrelenie 82,6 8,0 9,4 głównych celów projektu. Okrelony cel projektu był zbyt ogólny 64,1 23,4 12,5 Okrelony cel projektu był zbyt ambitny w wietle moliwoci finansowych, czasowych oraz zwizanych z wymaganym nakładam pracy. 55,7 27,6 16,7 Grupa (-y) docelowe projektu zostały le okrelone 84,0 13,9 2,1 Brakowało analizy grupy docelowej projektu 73,5 23,4 3,1 Partnerzy projektu dokonali błdnej analizy potrzeb 72,5 23,3 4,2

18 Plan działania był nieadekwatny w stosunku do celów projektu 73,2 23,7 3,1 Plan działa projektu był niesystematyczny lub niejasny 67,6 26,5 5,9 Oczekiwany wynik działa projektu nie został dokładnie opisany 65,2 26,8 Program projektu oraz plan finansowy / budetowy nie zostały 63,4 31,0 5,6 ze sob ujednolicone Plan projektu był zbyt szczegółowy 62,0 29,6 8,4 Plan projektu został opracowany dla małego projektu 70,7 21,3 8,0 Plan projektu był nierealistyczny 74,2 19,9 5,9 Jak zmienilibycie Pastwo swoje zgłoszenie, gdybycie mieli Procent moliwo ponownego złoenia dokumentów? Bez zmian 69,7 Drobne zmiany 12,5 Powane zmiany 2,8 Inne 15,0 2. Wybór projektu, zwizki pomidzy projektem, Komisj, a innymi uczestnikami programu Powody trudnoci: Nie, w Mniej Tak, w ogóle wicej znaczny m stopniu Póne podejmowanie decyzji przez Komisj 56,8 17,4 25,8 Procedury biurokratyczne dotyczce wyboru projektu i 36,6 31,7 31,7 póniejszych zmian Komisja obciła wydatki w budecie, co miało negatywny 59,9 19,5 20,6 wpływ na działania partnerów i wywizywanie si z terminów Komisja póno powiadamiała o swoich decyzjach 53,7 20,5 25,8 Cele okrelone w programie s zbyt ogólne i nie maj 53,7 37,9 8,4 przełoenia na praktyczne problemy w danej dziedzinie Brak dostpu do podobnych projektów, sieci, brak katalogu 39,4 34,5 26,1 projektów lub istotnych informacji na temat kwestii priorytetowych Brak seminariów tematycznych, warsztatów majcych na celu 46,7 33, wymian dowiadcze zdobytych podczas uczestnictwa w programach W przypadku programu Grundtvig, czy bylicie Pastwo 83,6 6,3 10,1 zadowoleni z tematyki i struktury corocznego spotkania koordynatorów? Brak ustalonych kryteriów wyboru starajcych si o 55,7 25,8 18,5 uczestnictwo w programie Nieadekwatna ocena 72,1 19,9 8,0 Niewłaciwy podział grantu (w obrbie budetu lub pomidzy 67,6 24,7 7,7 partnerami) Niewłaciwy podział grantu spowodowany był złym 79,4 17,8 2,8 planowaniem Niewłaciwy podział grantu spowodowany był ograniczeniami 70,4 21,6 8,0 finansowymi wprowadzonymi przez Komisj

19 Trudnoci spowodowane były innymi problemami 88,2 11,8 Ponisza tabela przedstawia informacje na temat procedur biurokratycznych w poszczególnych krajach Pastwo Odsetek ankietowanych wypowiadajcych si krytycznie na temat procedur biurokratycznych Bułgaria 20,0 Estonia 58,1 Wgry 41,9 Łotwa 30,3 Litwa 20,0 Polska 22,2 Rumunia 30,0 Słowenia 22,2 Słowacja 30,0 Razem 287 IV. Problemy w zarzdzaniu projektem Wdroenie projektu: budowanie zespołu, spotkania, organizacja i administracja zasobami finansowymi 1. Problemy w budowaniu zespołu Niejasne zwizki oraz podział ról pomidzy partnerami. Nie, w ogóle 68,6 Mniej wicej 24,4 7,0 Role partnerów nie zostały formalnie okrelone w umowie 71,8 21,6 6,6 Umowy partnerskie zawarte w ramach projektu nie były w pełni 69,3 23,7 7,0 wypełniane. Partnerstwo zdominowane było przez głównego koordynatora 77,4 17,0 5,6 Partnerom nie udało si nawiza poprawnej współpracy 69,7 24,0 6,3 Brak zainteresowania i motywacji ze strony jednego lub wielu 62,0 30,0 8,0 partnerów Partnerzy nie osignli porozumienia w zakresie rozumienia 71,1 20,9 8,0 celów projektu Brak ducha porozumienia midzykulturowego pomidzy partnerami. 76,7 17,5 5,8 Tak, w znaczny m stopniu

20 2. Trudnoci zwizane ze spotkaniami Nie, w ogóle Spotkania były nieodpowiednio przygotowane i stad nieefektywne Spotkania nie skupiały si na głównym celu, wyjanienie szczegółów pochłaniało wikszo czasu i energii Mniej wicej 74,6 19,8 5,6 72,8 22,0 5,2 Tak, w znaczny m stopniu 3. Trudnoci zwizane z organizacj Nie, w ogóle Mniej wicej Tak, w znaczny m stopniu Kalendarz działa, okrelenie obowizków, zada itp. nie były przygotowane w ogóle lub nieprawidłowo (braki w planowaniu) 66,6 27,1 6,3 Niedocignicia w zakresie organizacji i koordynacji we własnej instytucji 71,1 23,3 5,6 Niedocignicia w zakresie organizacji i koordynacji partnerów 64,8 29,6 5,6 4. Trudnoci w administrowaniu finansami Nie, w ogóle Mniej wicej Tak, w znaczny m stopniu W czasie trwania projektu okazało si, i plan działa nie pokrywał si z planem finansowym 66,9 22,8 7,3 Niemono zgromadzenia odpowiednich funduszy we właciwym czasie 67,6 20,2 12,2 Wiele trudnoci spowodowanych było / jest biurokratycznym charakterem ksigowoci 41,5 35,5 23,0 Oczekiwane przelewy rodków z grantu nie dotarły na czas 48,8 18,4 32,8 Nieuzasadnione odrzucenie ksig spowodowało dodatkow prac, opónienia i komplikacje 78,4 15,0 6,6

Raport Kocowy. Zamawiajcy: Ministerstwo Gospodarki i Pracy. ECORYS Polska. Radosław Piontek, Agnieszka Kowalczyk, Iwona Burakowska

Raport Kocowy. Zamawiajcy: Ministerstwo Gospodarki i Pracy. ECORYS Polska. Radosław Piontek, Agnieszka Kowalczyk, Iwona Burakowska Ocena uzupełniajca Problemy i bariery w postpie realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 w ocenie Ostatecznych Odbiorców Programu Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze?

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? Andrzej Kraniewski Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? 1. Wprowadzenie Proces Boloski jest ogólnoeuropejskim przedsiwziciem, zapocztkowanym podpisaniem w 1999 r. przez ministrów

Bardziej szczegółowo

Poradnik Pozyskiwacza

Poradnik Pozyskiwacza PORADNIK POZYSKIWACZA Czyli: JAK ZDOBY RODKI NA FINANSOWANIE DZIAŁALNOCI? Autorzy: phm. Patrycja Gajewska HR phm. Lucjan Brudzyski HR Sopot, 2006 roku. Hufiec ZHP w Sopocie Jamboree 2007 1 Spis treci:

Bardziej szczegółowo

WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ I WSPARCIE MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW

WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ I WSPARCIE MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW 1 Aktualne problemy zarzdzania małymi i rednimi przedsibiorstwami 11 WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ I WSPARCIE MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW Marek Matejun, Maciej Miller Katedra Zarzdzania,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM

RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM Krzysztof B. Matusiak RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM Spis treci: 1. Pojcie i zadania niekomercyjnych instytucji otoczenia biznesu... 2 2. Rozwój

Bardziej szczegółowo

OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH

OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH 17 OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH Marek Matejun Katedra Zarzdzania, Politechnika Łódzka 1. Wprowadzenie Outsourcing stanowi interesujc

Bardziej szczegółowo

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Zarzdzanie Ryzykiem

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Zarzdzanie Ryzykiem Zarzdzanie Ryzykiem Witam Pastwa serdecznie na kolejnym wykładzie z cyklu Zaawansowana inynieria oprogramowania. Zarzdzanie ryzykiem wie si bezporednio z problematyk zarzdzania przedsiwziciami, a w szczególnoci,

Bardziej szczegółowo

(Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007)

(Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007) Załoenia do strategii informatyzacji gminy Cekcyn (Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007) Podstawowe informacje o dokumencie:

Bardziej szczegółowo

Załoenia do strategii informatyzacji gminy BIAŁOGARD, wersja 1.0

Załoenia do strategii informatyzacji gminy BIAŁOGARD, wersja 1.0 Załoenia do strategii informatyzacji gminy BIAŁOGARD Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007 Podstawowe informacje o dokumencie:

Bardziej szczegółowo

Europejski Rynek Handlu elektronicznego: Skargi Konsumenckie 2005

Europejski Rynek Handlu elektronicznego: Skargi Konsumenckie 2005 Europejski Rynek Handlu elektronicznego: Skargi Konsumenckie 2005 Podsumowanie i analiza skarg konsumenckich zgłoszonych do Sieci Europejskich Centrów Konsumenckich Europejski rynek handlu elektronicznego

Bardziej szczegółowo

Samozatrudnienie wród bezrobotnych w Wielkopolsce. Raport z badania ankietowego

Samozatrudnienie wród bezrobotnych w Wielkopolsce. Raport z badania ankietowego Samozatrudnienie wród bezrobotnych w Wielkopolsce Raport z badania ankietowego Spis treci WPROWADZENIE... 1 1. CEL I METODA BADANIA... 2 2. STRUKTURA BADANEJ ZBIOROWOCI... 2 3. WYKSZTAŁCENIE I UMIEJTNOCI...

Bardziej szczegółowo

Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS

Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS Wstp Systemy zarzdzania rodowiskowego stanowi szczególnie uyteczny instrument poprawy efektywnoci funkcjonowania organizacji w zakresie szeroko pojtej

Bardziej szczegółowo

17,18 listopada 2. Prowadzenie:

17,18 listopada 2. Prowadzenie: 17,18 listopada 2 Prowadzenie: 1 DZIE 1 1. Zasady realizacji inwestycji na roboty budowlane -finansowane ze ródeł midzynarodowych; 2. Midzynarodowe procedury obowizujce w inwestycjach budowlanych (Unia

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski 1 2 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006 Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski Pozna 2007 3 Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Autor Przygotowane rozdziały Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006

Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Załcznik do rozporzdzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 sierpnia 2004 r. (Dz. U. Nr 200 poz. 2051) Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 SPIS TRECI: OBJANIENIE

Bardziej szczegółowo

Przykładowe pytania testowe oraz pytania do czci ustnej egzaminu

Przykładowe pytania testowe oraz pytania do czci ustnej egzaminu Na podstawie 4 ust. 1 pkt 2 Załcznika nr 1 do rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2006 r. w sprawie sposobu organizowania i przeprowadzania egzaminu na audytora wewntrznego oraz działania

Bardziej szczegółowo

Przegld Słuby Cywilnej

Przegld Słuby Cywilnej Przegld Słuby Cywilnej Departament Słuby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Nr 2 (11) MARZEC KWIECIE 2011 r. ISSN 2082 193X Dagmir Długosz Dyrektor Departamentu Słuby Cywilnej Kancelarii Prezesa

Bardziej szczegółowo

Wybrane działania Ministerstwa Nauki i Informatyzacji w zakresie informatyzacji administracji publicznej w Polsce w roku 2003

Wybrane działania Ministerstwa Nauki i Informatyzacji w zakresie informatyzacji administracji publicznej w Polsce w roku 2003 Wybrane działania Ministerstwa Nauki i Informatyzacji w zakresie informatyzacji administracji publicznej w Polsce w roku 2003 Dr in. Grzegorz Bliniuk, Departament Systemów Informatycznych Administracji

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna firmy X.

Analiza strategiczna firmy X. Analiza strategiczna firmy X. UWAGA: dane firmy zostały celowo zmienione ze wzgldu na publikacj niniejszego dokumentu w internetowym portfolio autora Wykonał: Adrian Tomaszewski Katowice 1999 Spis treci

Bardziej szczegółowo

Prace nad Poradnikiem dla beneficjentów były wykonywane w Departamencie Zarzdzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Gospodarki i

Prace nad Poradnikiem dla beneficjentów były wykonywane w Departamencie Zarzdzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Gospodarki i Prace nad Poradnikiem dla beneficjentów były wykonywane w Departamencie Zarzdzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Gospodarki i Pracy (MGiP) przy szczególnej pomocy pani Ireny Woliskiej

Bardziej szczegółowo

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Normy serii ISO 9000

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Normy serii ISO 9000 Normy serii ISO 9000 Szanowni Pastwo! Zaczynamy wykłady nt. zaawansowanej inynierii oprogramowania od prezentacji norm serii ISO 9000. To co proponuj normy serii ISO 9000 mona zastosowa w wielkich organizacjach

Bardziej szczegółowo

System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów

System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów !" 1 Spis treci System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów Tomasz Saryusz-Wolski 1. Wprowadzenie... 2 2. Definicje podstawowych poj... 4 3. Obcienie studentów prac...

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH UNIWERSYTET WARMISKO MAZURSKI W OLSZTYNIE AKADEMIA TECHNICZNO ROLNICZA W BYDGOSZCZY NIZISKI Stanisław ÓŁTOWSKI Bogdan INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH OLSZTYN BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW

PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW Rodzaje projektów, typy beneficjentów, rozkład przestrzenny udzielonej pomocy UE Instytucja zarzdzajca Podstawami Departament

Bardziej szczegółowo

SEJMIK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO do roku 2015

SEJMIK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO do roku 2015 SEJMIK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO do roku 2015 Szczecin, padziernik 2000 I. WSTP...3 1. Programowanie rozwoju regionalnego... 3 2. Metoda i tryb

Bardziej szczegółowo

Przedsi biorczo akademicka w praktyce

Przedsi biorczo akademicka w praktyce Przedsibiorczo akademicka w praktyce Wydawnictwo SWSPiZ ód 2011 1 Projekt wspófinansowany przez Uni Europejsk w ramach rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego WND-POKL.08.02.01-10-030/09 Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

Elastyczne formy pracy

Elastyczne formy pracy ELASTYCZNE FORMY PRACY Elastyczne formy pracy poradnik dla pracowników WydawnictwoWyszejSzkoyEkonomicznejwBiaymstoku Biaystok2007 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyszego, listopad 2006 r. Strona 1 ELASTYCZNE

Bardziej szczegółowo

Intellectual Capital Statement - Bilans Wartoci Niematerialnych

Intellectual Capital Statement - Bilans Wartoci Niematerialnych Intellectual Capital Statement - Bilans Wartoci Niematerialnych Lipiec 2006 Czerwiec 2007 DANE KONTAKTOWE FIRMY: NEXBAU mgr in. Roman Bauta Karpicko, ul. Poznaska 9, 64-200 Wolsztyn Autorzy: Maciej Sworowski,

Bardziej szczegółowo

EMAS równowanik czy uzupełnienie ISO 14001?

EMAS równowanik czy uzupełnienie ISO 14001? Materiały na konferencj Systemy zarzdzania w energetyce 27-29.04.2004, Szczyrk Andrzej Ociepa Polskie Forum ISO 14000 Prezes Stowarzyszenia Ekoekspert Sp. z o.o., Warszawa Główny Specjalista EMAS równowanik

Bardziej szczegółowo