Do stworzenia studium MALL przyczynili si nastpujcy uczestnicy programu:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Do stworzenia studium MALL przyczynili si nastpujcy uczestnicy programu:"

Transkrypt

1

2 Podzikowania: Główny koordynator projektu pragnie wyrazi swoj wdziczno za pomoc okazan przez Biuro Obsługi Technicznej (Technical Assistance Office - TAO) Komisji Europejskiej - DG Education and Culture, które udostpniło MALL dane na temat poprzednich partnerów programu oraz Agencjom Narodowym krajów Europy rodkowej i Wschodniej, które przyczyniły si do uzupełnienia tych informacji. Wgierska Wysza Szkoła Społeczna dzikuje Wgierskiej Narodowej Agencji Programu Socrates za cenne wskazówki na temat narzdzi i metod stosowanych we wstpnej fazie prowadzenia ankiety. Główny koordynator pragnie równie podzikowa Szkole Pedagogicznej w Jászberény, AOF Denmark, komisji zewntrznej oraz kierownictwu Europejskiego Stowarzyszenia Kształcenia Dorosłych za ich rady, wskazania i komentarze. Wgierska Wysza Szkoła Społeczna kieruje swe szczególne podzikowania do nowego partnera z Czech. Po zastpieniu dotychczasowego partnera i dołczeniu do programu w jego kocowym etapie, praca Humanitas Profes umoliwiła stworzenie niniejszego studium równie w jzyku czeskim. Projekt ten nie zostałby ukoczony bez wielkiego powicenia oraz ogromu pracy wykonanej przez partnerów z krajów rodkowo Wschodniej Europy. Dzikujemy wszystkim członkom zespołu MALL. Do stworzenia studium MALL przyczynili si nastpujcy uczestnicy programu: Bułgaria (BG) Towarzystwo Krzewienia Wiedzy, Sofia Czechy (CZ) Humanitas Profes o.p.s, Praga Estonia (EE) ANDRAS Stowarzyszenie Owiatowców Estoskich, Tallinn Wgry (HU) HFHSS oraz Uniwersytet w. Stefana, Jászberény Łotwa (LV) Stowarzyszenie Owiatowców Łotewskich (LAEA), Ryga Litwa (LT) Stowarzyszenie Owiatowców Litewskich, Wilno Polska (PL) SOP Stowarzyszenie Owiatowców Polskich Rumunia (RO) Niemieckie Stowarzyszenie Uczelni dla Dorosłych, Bukareszt Słowenia (SI) Słoweski Instytut Owiaty Dorosłych, Ljubljana Słowacja (SK) Akademia Owiaty, Bratysława Szczegółowe dane na temat organizacji i ekspertów uczestniczcych w programie znajduj si w załczniku. Pełna dokumentacja studium MALL w jzyku angielskim dostpna jest na stronie internetowej EAEA Budapeszt. Na stronie istnieje równie moliwo skonsultowania si na temat współpracy w ramach programów midzynarodowych : Ankieta i dokumentacja MALL dostpne s równie w nastpujcych jzykach: Bułgarski: Czeski: Angielski: Estoski: Wgierski: Łotewski: Litewski: Polski: Rumuski: Słoweski: Słowacki: oraz

3

4 A Learning Mall Opublikowane przez Hungarian Folk High School Society, Budapest Link Office, we współpracy z partnerami programu MALL oraz Europejskim Stowarzyszeniem Kształcenia Dorosłych (EAEA.) ISBN X Budapeszt, 2003 MALL project partnership 4

5 Wstp... 4 I. Ogólne wiadomoci i wyniki ankiety... 5 II. Nie musisz odkrywa Ameryki od nowa! Cel to nauka przez dowiadczenie III. Wnioski IV. Zalecenia V. Narzdzie oceny dla instytucji kształccych dorosłych, biorcych udział w programach europejskich VI. Załczniki... 44

6 Wstp Poszerzenie Unii Europejskiej zwikszy do roku 2004 jej populacj o 20%, liczb krajów członkowskich o 66 %, a liczb oficjalnych jzyków o 82%. Stanowi to ogromne wyzwanie i niewiarygodny rozwój struktur europejskich. Grupa MALL podziela opini zawart w wielu dokumentach dotyczcych Konkretnych Celów Systemów Edukacyjnych i Szkoleniowych w Europie (ang. Concrete Objectives of Education and Training System in Europe), i ustalone dla 25 krajów członkowskich cele strategiczne mog by trudne do osignicia do roku Powodem tyche problemów jest czciowo fakt, i obecne kraje kandydujce wraz z Bułgari i Rumuni (uczestniczcymi w programie) bd musiały włoy znacznie wikszy wysiłek w rozwój infrastruktury i oferty edukacyjnej. Zdaniem grupy MALL sytuacja ta dotyczy zwłaszcza sektora edukacji dla dorosłych, który jest słabym punktem systemów edukacyjnych tyche krajów. Od roku 1997 i 1998 programy Socrates i Leonardo da Vinci stały si dostpne dla obywateli oraz instytucji krajów kandydujcych do Unii Europejskiej, takich jak Czechy, Wgry, Polska, Rumunia, Słowacja. Pozostałe kraje Bułgaria, kraje bałtyckie i Słowenia dołczyły do programów w roku Czci działa towarzyszcych (Accompanying Measures) była ankieta, przeprowadzona przez uczestników programu Szansa kształcenia dla dorosłych (ang. To Make up Arrears of Lifelong Learning - MALL) Nr /001 SO2-81 AWC (MALL) pomidzy instytucjami wiadczcymi usługi owiatowe dla dorosłych z Europy rodkowej i Wschodniej, biorcymi udział w programach Phare (owiata dorosłych), Leonardo da Vinci lub Socrates - Grundtvig w latach Uczestnicy programu MALL wysłali ankiety do ponad półtora tysica instytucji w dziewiciu krajach, poddali analizie 287 otrzymanych odpowiedzi oraz zaprosili przedstawicieli 150 instytucji na spotkania w grupach panelowych w celu bezporedniego przedyskutowania dowiadcze, zdobytych podczas współpracy w europejskich programach edukacyjnych. Organizacje kontaktowe programu MALL w poszczególnych krajach: Bułgaria (BG) Towarzystwo Krzewienia Wiedzy, Sofia Czechy (CZ) Humanitas Profes o.p.s, Praga Estonia (EE) ANDRAS Stowarzyszenie Owiatowców Estoskich, Tallinn Wgry (HU) HFHSS oraz Uniwersytet w. Stefana, Jászberény Łotwa (LV) Stowarzyszenie Owiatowców Łotewskich (LAEA), Ryga Litwa (LT) Stowarzyszenie Owiatowców Litewskich, Wilno Polska (PL) SOP Stowarzyszenie Owiatowców Polskich Rumunia (RO) Niemieckie Stowarzyszenie Uczelni dla Dorosłych, Bukareszt Słowenia (SI) Słoweski Instytut Owiaty Dorosłych, Ljubljana Słowacja (SK) Akademia Owiaty, Bratysława

7 Efektem programu s: 1. Informacje ogólne, wyniki ankiety, analiza kwestionariuszy 2. Streszczenie dyskusji grup panelowych złoonych z przedstawicieli uczestników programów midzynarodowych 3. Wnioski i zalecenia 4. Wskazówki dotyczce samooceny oraz narzdzie dla instytucji uczestniczcych w midzynarodowych programach dotyczcych owiaty dorosłych Głównym koordynatorem programu była Wgierska Wysza Szkoła Społeczna (Hungarian Folk High School Society - HFHSS) we współpracy z AOF, Dania, Europejskim Stowarzyszeniem Kształcenia Dorosłych (European Association of Education of Adults - EAEA) oraz EAEA Link Office Budapest. Opracowanie niniejsze moe stanowi ródło wiedzy dla kadej instytucji zaangaowanej we współprac midzynarodow w dziedzinie owiaty dorosłych dla instytucji kształccych dorosłych w Europie rodkowej i Wschodniej, małych organizacji, organizacji pozarzdowych zajmujcych si kształceniem dorosłych oraz dla tak zwanych pocztkujcych w dziedzinie współpracy z zagranic, jak równie dla lepiej rozwinitych instytucji tego typu z krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz dowiadczonych organizacji, gotowych pomóc innym w sferze współpracy midzynarodowej. Wszyscy mog tu znale pewne dowiadczenia podobne do własnych, jak równie takie, które powinny pojawi si w przyszłych programach. Jako grupa MALL mamy szczer nadziej, i Agencje Narodowe, władze wszystkich szczebli oraz koledzy z Komisji, odpowiedzialni za sfer owiaty dorosłych bd chtnie korzysta z dowiadcze i sugestii wynikajcych z projektu MALL. Ograniczony czas, jakim dysponowała grupa MALL pozwolił na realizacj jedynie kilku zada. Jestemy wiadomi faktu, i jest to jedynie pierwszy krok, po którym nastpi wiele innych. Istnieje przecie ogromna potrzeba systematycznego oraz szczegółowego badania i analizy naszych dowiadcze. Grupa MALL zdecydowała, e powróci do tematu w celu sprawdzenia, jak kraje kandydujce rozwinły swoje dowiadczenia oraz do jakiego stopnia spełniły zalecenia dla niech sformułowane. Mamy zamiar regularnie nadzorowa zadania wykonywane z zakresie Europejskiego Stowarzyszenia Kształcenia Dorosłych (European Association of Education of Adults EAEA). Prawdopodobnie w tym celu stworzymy równie now aplikacj. J. Sz. Tóth Główny koordynator projektu MALL I. Ogólne wiadomoci i wyniki ankiety Ankieta wypełniona została przez organizacje, które w latach , jako główni koordynatorzy lub partnerzy uczestniczyły w programach Phare Unii Europejskiej, powiconych edukacji dorosłych: Leonardo i Grundtvig. Program Grundtvig zastpił uprzednie akcje, dotyczce owiaty dorosłych w obrbie programu Socrates w latach Przedstawiciele poszczególnych krajów zostali poproszeni o wybranie 150 organizacji z własnego kraju i rozesłanie im kwestionariusza. Wypełniono i oddano około 20 procent ankiet, co mona uzna za odsetek poprawny pod wzgldem statystycznym.

8 Podstawowe dane i próbna analiza Zobacz Załcznik I. Dane zawarte w tabelach wskazuj, i program Leonardo da Vinci wyranie przoduje wród pozostałych. Owiata dorosłych (Socrates, Grundtvig) jest na drugim miejscu. Wydaje si, i program Phare traci na znaczeniu ilo jego projektów zmniejsza si. Rosnca liczba partnerów wskazuje na fakt, i kraje rodkowo-wschodniej Europy zyskuj na znaczeniu w tym zakresie. Grupa (grupy) docelowe projektu Respondenci mieli moliwo wyboru trzech, sporód podanych cech charakterystycznych swoich grup docelowych. Niektórzy wybrali jedynie dwie lub jedn cech. Zliczylimy wszystkie odpowiedzi i uszeregowalimy je według czstotliwoci wystpowania. Grupy docelowe reprezentujce powyej 10 procent składaj si głównie z nauczycieli, szkoleniowców i instytucji owiatowych, na kolejnym miejscu znajduj si młodzi doroli oraz osoby czynne zawodowo, a na ostatnim osoby bezrobotne. Fakt ten wskazuje, i przynajmniej w wietle danych niniejszego projektu, owiata dorosłych jest wci zorientowana na tworzenie personelu lub kształtowana przez gospodarcz konieczno doskonalenia zawodowego kadr. Grupy ludzi niepełnosprawnych lub starszych nie s jeszcze znaczcymi grupami docelowymi dla placówek edukujcych dorosłych, bd zajmujcych si kształceniem przez całe ycie w byłych krajach socjalistycznych. Sytuacja ta spowodowana jest z jednej strony procesami przemian, a z drugiej przewag grup drugorzdnych (kadra) nad grupami głównymi (uczniowie doroli). T sam struktur mona zaobserwowa analizujc temat, czy te obszar działalnoci opisywanych projektów. Pozytywnym zjawiskiem jest jednake fakt, i główn rol odgrywa kwestia znalezienia pracy, zatrudnienia. Jednoczenie inne obszary wiedzy, takie jak nauka aktywnego uczestnictwa w yciu społecznym, umiejtnoci podstawowe, czy te zdrowie powinny by lepiej reprezentowane w przyszłym wachlarzu projektów. Wikszo instytucji kształccych (62,7 procent) to szkoły wysze (dla dorosłych) oraz stowarzyszenia non-profit. Pomimo, i mona zaobserwowa pozytywne zjawisko rosncej roli tyche stowarzysze, szkoły wysze nadal dominuj w dziedzinie owiaty dorosłych. Analiza odpowiedzi Zobacz Załcznik II 1. Informacje I. Informacje Cz ta powicona jest dziedzinom informacji niezbdnych do ubiegania si o granty oraz problemom wystpujcym podczas opracowywania tych danych.

9 Wydaje si, i najbardziej decydujcym czynnikiem, wpływajcym na proces zbierania informacji jest powtórne uczestnictwo w midzynarodowym programie, dajce dowiadczenie w tej dziedzinie. Potwierdzaj to dane na temat kontaktów z partnerami branowymi - fakt uczestnictwa w programie wydaje si by istotniejszy ni kontakty, pomimo ich znaczcej roli. Uderzajca jest niska efektywno Agencji Narodowych w rozpowszechnianiu informacji na temat programów midzynarodowych. Niespełna połowa respondentów podkreliła niewystarczajc aktywno Agencji Narodowej w rozsyłaniu informacji. Z odpowiedzi respondentów wynika, i ronie rola Internetu w zdobywaniu informacji na temat programów. Powtórne uczestnictwo w programie midzynarodowym oraz nieformalna sie kontaktów osobistych charakteryzuj si znaczn przewag czstotliwoci wystpowania. Koniecznym jest zatem udronienie dróg instytucjonalnych w celu poszerzenia liczby partnerów uczestniczcych w programach. Jak wynika z wikszoci głosów oddanych w ankiecie, oczekiwania w stosunku do projektu oraz nakład wymaganej pracy nie pokrywaj si ze sob. Czyby była to oznaka niewystarczajcego dowiadczenia we współpracy europejskiej? Czy te moe wynik wprowadzania zbdnych zmian w czasie trwania projektu? Silne przekonanie o fakcie, i pewne istotne aspekty, które pojawiły si ju w trakcie projektu wymagały dowiadczenia partnerów wydaj si potwierdza t tez. Podsumowujc mona stwierdzi, i niezwykle istotnym atutem jest uprzednie praktyczne dowiadczenie we współpracy midzynarodowej. Kolejn wan kwesti s niespodziewane zmiany, wprowadzane w czasie wdraania projektu, mogce spowodowa rozbieno, pomidzy zwikszonym nakładem wymaganej pracy, a pierwotnym planem budetowym. II. Komunikacja Poprawna komunikacja jest niezbdnym warunkiem prawidłowego wykonania zada programowych. Jednake jest to obszar, na którym zawsze pojawiaj si problemy, których powody omówione s poniej. Otwarto stanowi wikszy lub mniejszy problem dla jednej trzeciej respondentów. Czy jest to problem natury etycznej, czy komunikacyjnej? Trzy pytania odnosiły si do kompetencji jzykowych. Wci prawie jedna trzecia partnerów przyznaje si do tego rodzaju kłopotów. Jedna trzecia win za tak sytuacj obarcza siebie, natomiast 31% respondentów obwinia si wzajemnie. Wysoki odsetek odpowiedzi negatywnych (prawie 40 procent) wskazuje na konieczno wyjanienia terminologii oraz dojcia w teje dziedzinie do pewnego konsensusu poprzez wspólne dyskusje. Pokonanie barier komunikacyjnych pomidzy partnerami yjcymi w rónych rodowiskach kulturowych jest czasochłonne. Ponad połowa respondentów narzeka na rosnc rónorodno w tej dziedzinie. Rezultatem powyszych opinii s problemy w rozumieniu oraz interpretacji zada programu. Wci brakuje wzajemnego, midzykulturowego zrozumienia kultury biurokratycznej (proceduralnej), pomimo istnienia tu znacznych podobiestw (wszechobecna biurokracja). Problemy te pojawiaj si równie, cho w znacznie mniejszym nasileniu, w przypadku zarzdzania finansami programu. Podsumowujc mona stwierdzi, i dane zawarte w tym dziale ukazuj najbardziej palce problemy brak standardów zarzdzania midzynarodowymi programami, róne podejcia i

10 zainteresowania partnerów, róna interpretacja ich zada oraz róne dowiadczenia z biurokratycznym zarzdzaniem finansami. III. Trudnoci i problemy w fazie planowania projektu Ilo odpowiedzi twierdzcych na pytanie o to, czy główne cele projektu były ustalone przez respondenta jako głównego koordynatora odpowiada liczbie kierowników projektów. Prawie taki sam odsetek celów projektu został okrelony wspólnie pomidzy partnerami, tak wic nie moe tu by mowy o braku dialogu, co jest niezwykle pozytywnym zjawiskiem. Podsumowujc mona stwierdzi, i wikszo respondentów uczestniczyła w okrelaniu celów projektu. Ponad połowa uznała je za realne. Prawie jedna trzecia respondentów stwierdziła, i plan zada projektu był mało czytelny i systematyczny. Istnieje dua rozbieno pomidzy samym projektem, a jego planem finansowym. Wartym zaznaczenia jest fakt, i w midzynarodowych programach rozkwita dialog pomidzy kulturami! Do negatywnych zjawisk naley zaliczy fakt, i cele projektu uznawane s czsto za zbyt ambitne, zbyt obszerne lub zbyt ogólne. Respondenci krytykuj Komisj za podejmowanie kluczowych decyzji zbyt póno. Wikszo uwaa procedury Komisji za zbyt biurokratyczne. Powanym problemem jest cicie budetu. Olbrzymie problemy sprawia brak informacji merytorycznych oraz póne powiadomienie partnerów o zmianach. Ogólny obraz wyłaniajcy si z tyche danych nie jest zbyt pochlebny dla Komisji. Prawie połowa respondentów krytykuje Komisj za zbyt póne podejmowanie kluczowych decyzji, a za główne problemy uznaje nastpujce kwestie: biurokratyczne procedury, cicie budetu przez Komisj i póne powiadamianie partnerów o swoich decyzjach. Opinie te wskazuj równie na brak tematycznych seminariów, warsztatów, które umoliwiłyby wymian dowiadcze na temat działania programu. Prawie połowa ankietowanych narzeka, i cele zawarte w projekcie s zbyt ogólne i nie mog by odzwierciedlone w praktyce. W ich oczach kryteria selekcji nie s równie dokładnie stosowane. IV. Trudnoci w zarzdzaniu projektem Wdroenie projektu: budowanie zespołu, spotkania, organizacja i administracja zasobami finansowymi Problemy dotyczce zarzdzania programem powtarzaj si stale: wikszo trudnoci spowodowana jest biurokratycznymi przeszkodami w ksigowoci, zasady finansowe nie s wystarczajco jasne, brakuje jakiegokolwiek przewodnika, czy te moliwoci konsultacji z członkami Komisji, czy te innymi kompetentnymi osobami. Szczególnym problemem opisywanym przez ankietowanych był fakt, i oczekiwany przelew rodków z grantu nie dotarł na czas. Inne powane problemy to: relacje pomidzy partnerami i niejasny podział ról, brak zainteresowania i motywacji ze strony partnerów oraz fakt, i spotkania merytoryczne nie skupiały si na temacie, a wyjanienie nawet drobnych kwestii pochłaniało wiele czasu i energii.

11 Indywidualne organizacje s głównymi beneficjentami w przypadku wszystkich programów midzynarodowych. Wydaje si, i s oni zadowoleni z wyników projektów, z wyjtkiem przypadków, kiedy uwaaj, i program nie przyczynił si do ogólnej sytuacji finansowej organizacji, co jednake nie moe by uznane za ich główny cel. V. Trudnoci w monitorowaniu projektu, jego ocenie, zgłaszaniu problemów i publikowaniu wyników. W opinii uczestników programów brakuje jasnych wzorów zaakceptowanych raportów z projektów, a co wicej, metody ich oceny pozostawiaj wiele do yczenia. Czasami rola i funkcje osoby czy instytucji oceniajcej (zewntrznej lub wewntrznej) nie s jasne. Ankietowani wskazuj równie, e nie zostały okrelone mechanizmy, które pozwalałyby koordynatorom na zgłaszanie problemów zauwaonych przy samoocenie. Monitoring nie był wystarczajco skutecznym rodkiem wykrywania trudnoci w ich fazie pocztkowej. Wielu respondentów uwaa, i nie istniej odpowiednie wzorce i mechanizmy rozpowszechniania informacji o programie. Publikacja informacji napotykała na problemy marketingowe oraz finansowe: po zakoczeniu projektu nie zostały adne rodki na rozpowszechnienie danych o projekcie (np. na pokrycie kosztów druku), a osoby odpowiedzialne za wdroenie projektu nie miały przygotowanego adnego planu marketingowego. W rezultacie powyszych problemów, rozpowszechnienie wyników projektu nie miało wpływu na główne tendencje zachodzce w danej dziedzinie. VI. Korzyci z projektu (ogólna ocena projektu) Indywidualne organizacje s głównymi beneficjentami w przypadku wszystkich programów midzynarodowych. Wydaj si, i s oni zadowoleni z wyników projektów. VII. Ogólna ocena trudnoci Głównym problemem w całociowej ocenie programu pozostaje komunikacja pomidzy instytucjami udzielajcymi grantu, a poszczególnymi partnerami. Mowa tu równie o brakach w odpowiednim zarzdzaniu i rozumieniu informacji oraz danych. Jednym z podstawowych głosów krytyki jest ten mówicy o moliwoci utrzymania efektów projektu po jego zakoczeniu. Załcznik I. Podstawowe dane projektu (przykładowa analiza) Ilo odesłanych ankiet : Pastwo Ilo ankiet Bułgaria 30 Estonia 31 Wgry 31

12 Łotwa 33 Litwa 30 Polska 36 Rumunia 30 Słowenia 36 Słowacja 30 Razem 287 Rozkład programów w poszczególnych krajach: Pastwo Phare Owiata dorosłych Bułgaria Kierownik Partner Inny status Razem Estonia Kierownik Partner Inny status Razem Wgry Kierownik Partner Inny status Razem Łotwa Kierownik Partner Inny status Razem Litwa Kierownik Partner Inny status Razem Polska Kierownik Partner Leonardo da Vinci Inne programy dotyczce owiaty dorosłych Razem

13 Inny status Razem Rumunia Kierownik Partner Inny status Razem Słowenia Kierownik Partner Inny status Razem Słowacja Kierownik Partner Inny status Razem Ogółem Program i status całej próby badanych: Program/status Kierownik Partne Inny status Razem r Phare Owiata dorosłych (Socrates, Grundtvig) Leonardo da Vinci Inne programy dotyczce owiaty dorosłych Ogółem Grupy docelowe Grupy docelowe dla instytucji kształccych przez całe ycie Ilo 1. Nauczyciele i szkoleniowcy Instytucje kształcce dorosłych Młodzi doroli Wszyscy Bezrobotni Ludzie zatrudnieni 30 7 Mieszkacy terenów wiejskich Ludzie niepełnosprawni 16

14 9. Kobiety Mniejszoci narodowe i etniczne Politycy / władze Ludzie w rednim wieku (edukacja drugiej szansy) Ludzie starsi (trzeci wiek) Mieszkacy biednych dzielnic miast Rodzice/rodziny Ludzie uzalenieni od narkotyków i alkoholu 1 17 Przestpcy lub byli przestpcy Inni, prosz okreli: Tematyka i rodzaj projektu Tematyka w dziedzinie kształcenia przez całe ycie Ilo odpowiedzi 1. Zatrudnienie Kwestie dotyczce integracji europejskiej Rozwój jednostki Kształcenie szkoleniowców Metodologie innowacyjne Kultura Wyrównywanie moliwoci Jzyki obce Informacja i doradztwo dla studentów Nauka czynnego obywatelstwa Tematyka interkulturowa Usługi dla instytucji kształccych Podstawowe umiejtnoci Dostp Sieci Akredytacja i kwalifikacje rodowisko naturalne 9

15 18. Zdrowie Systemy jakoci Rodzina 4 Ogólny rodzaj instytucji kształccych Rodzaj instytucji(*) Procent EDU.1 Przedszkole 1,4 EDU.2 Szkoła podstawowa 0,3 EDU.3 Szkoła rednia (łcznie z zawodowymi i technicznymi) 4,5 EDU.4 Uczelnia wysza 23,0 EDU.5 Instytucja kształcenia ustawicznego lub kształcca dorosłych 12,9 ASS.1 Organizacja non-profit (regionalna/krajowa) 26,8 ASS.2 Organizacja non-profit (europejska / midzynarodowa) 1,7 ASS.3 Stowarzyszenie uczelni wyszych 1,7 RES Instytut badawczy 6,3 PUB.1 Władze publiczne (lokalne) 5,2 PUB.2 Władze publiczne (regionalne) 1,4 PUB.3 Władze publiczne (krajowe) 1,4 IND Firma prywatna (produkcja) Brak SER Firma prywatna (usługi) 0,3 OTH Inny rodzaj organizacji 3,1 Załcznik II. Analiza odpowiedzi W czciach I.-VI. poprosilimy respondentów o ocen problemów jakie napotkali na skali od 1 do 9, w zalenoci od stopnia trudnoci. W celu ułatwienia analizy stworzylimy trzy grupy wyników: 1. Nie, w ogóle (punkty 0-1) 2. Mniej wicej (punkty 2-6) 3. Tak, w znacznym stopniu (punkty 7-9) I. Informacja Skd (jak) dowiedzielicie si Pastwo o moliwoci udziału w programie? Rodzaj informacji Nie, w ogóle Mniej wicej Tak, w znaczny

16 m stopniu Organizacja ju wczeniej uczestniczyła w programie 30,0 9,7 60,3 współpracy midzynarodowej i std te pochodziły informacje. Poprzez kontakty z partnerami zawodowymi 31,7 16,7 51,6 Poprzez kontakty osobiste 31,7 20,2 48,1 Poprzez forum informacyjne stworzone przez Agencj Narodow 52,3 15,3 32,4 Poprzez informacje rozsyłane przez Agencj Narodow 53,7 16,3 30,0 Poprzez informacje wyszukane w Internecie 50,9 24,4 24,7 Przez przypadek 95,1 2,5 2,4 Inne 97,6 2,4 Problemy w przyswajaniu otrzymanych informacji Rodzaje trudnoci Nie, w ogóle Mniej wicej Tak, w znaczny m stopniu Otrzymane informacje były niewystarczajce 54,0 31,7 14,3 Nie było moliwoci konsultacji na temat istotnych danych 57,5 29,3 13,2 Wystpiły problemy jzykowe 72,1 23,0 4,9 Otrzymane informacje nie odnosiły si do mojego kraju (odstawały od panujcych warunków i moliwoci) 60,3 29,2 10,5 Z powodu braku odpowiednich informacji wystpiły trudnoci w 39,4 39,7 20,9 ocenie wymaganego nakładu pracy i obcienia finansowego zwizanego z uczestnictwem w programie midzynarodowym Pewne kluczowe kwestie wystpiły dopiero w trakcie programu, 31,4 36,9 31,7 sytuacja taka wymaga uprzedniego dowiadczenia, udziału w takich programach Wystpiły inne trudnoci w zrozumieniu informacji 88,2 0,3 11,5 II. Trudnoci komunikacyjne w fazie przygotowania i realizacji projektu Rodzaje trudnoci w fazie realizacji Nie, w ogóle Mniej wicej Tak, w znaczny

17 Trudnoci komunikacyjne spowodowane były brakiem otwartoci ze strony partnerów Trudnoci komunikacyjne spowodowane były rónorodnoci jzyków stosowanych w czasie realizacji projektu Trudnoci komunikacyjne spowodowane były naszym brakiem znajomoci jzyków obcych Trudnoci komunikacyjne spowodowane były brakiem znajomoci jzyków obcych po stronie naszego partnera (-ów) Trudnoci komunikacyjne spowodowane były rónym rozumieniem stosowanej terminologii Trudnoci komunikacyjne spowodowane były rónicami kulturowymi Trudnoci komunikacyjne spowodowane były rónym podejciem, zainteresowaniami oraz celami partnerów, które nie ujawniły si w fazie przygotowania projektu Trudnoci komunikacyjne spowodowane były rónym rozumieniem i interpretacj zada Trudnoci komunikacyjne spowodowane były rónymi wymogami dotyczcymi zarzdzania i organizacji załoonymi przez partnerów Trudnoci komunikacyjne spowodowane były rónicami w rozumieniu i zarzdzaniu finansami m stopniu 68,6 24,4 7,0 70,0 23,7 6,3 67,6 26,5 5,9 69,0 23,3 7,7 60,8 26,9 12,2 58,2 33,4 8,4 48,8 38,3 12,9 50,5 35,6 13,9 47,4 41,8 10,8 55,1 34,8 10,1 III. Trudnoci i problemy w fazie planowania projektu 1. Partnerzy Rodzaje trudnoci i problemów Nie, w ogóle Mniej wicej Tak, w znaczny m stopniu Główne cele projektu zostały okrelone przez Pastwa jako przez 49,8 7,7 42,5 głównych koordynatorów. Cele projektu okrelone zostały wspólnie przez partnerów w 26,1 29,6 44,3 oparciu o dialog. Jako partner projektu brali Pastwo udział w okrelaniu 51,9 14,7 33,4 głównych celów projektu Jako partner projektu nie mieli Pastwo wpływu na okrelenie 82,6 8,0 9,4 głównych celów projektu. Okrelony cel projektu był zbyt ogólny 64,1 23,4 12,5 Okrelony cel projektu był zbyt ambitny w wietle moliwoci finansowych, czasowych oraz zwizanych z wymaganym nakładam pracy. 55,7 27,6 16,7 Grupa (-y) docelowe projektu zostały le okrelone 84,0 13,9 2,1 Brakowało analizy grupy docelowej projektu 73,5 23,4 3,1 Partnerzy projektu dokonali błdnej analizy potrzeb 72,5 23,3 4,2

18 Plan działania był nieadekwatny w stosunku do celów projektu 73,2 23,7 3,1 Plan działa projektu był niesystematyczny lub niejasny 67,6 26,5 5,9 Oczekiwany wynik działa projektu nie został dokładnie opisany 65,2 26,8 Program projektu oraz plan finansowy / budetowy nie zostały 63,4 31,0 5,6 ze sob ujednolicone Plan projektu był zbyt szczegółowy 62,0 29,6 8,4 Plan projektu został opracowany dla małego projektu 70,7 21,3 8,0 Plan projektu był nierealistyczny 74,2 19,9 5,9 Jak zmienilibycie Pastwo swoje zgłoszenie, gdybycie mieli Procent moliwo ponownego złoenia dokumentów? Bez zmian 69,7 Drobne zmiany 12,5 Powane zmiany 2,8 Inne 15,0 2. Wybór projektu, zwizki pomidzy projektem, Komisj, a innymi uczestnikami programu Powody trudnoci: Nie, w Mniej Tak, w ogóle wicej znaczny m stopniu Póne podejmowanie decyzji przez Komisj 56,8 17,4 25,8 Procedury biurokratyczne dotyczce wyboru projektu i 36,6 31,7 31,7 póniejszych zmian Komisja obciła wydatki w budecie, co miało negatywny 59,9 19,5 20,6 wpływ na działania partnerów i wywizywanie si z terminów Komisja póno powiadamiała o swoich decyzjach 53,7 20,5 25,8 Cele okrelone w programie s zbyt ogólne i nie maj 53,7 37,9 8,4 przełoenia na praktyczne problemy w danej dziedzinie Brak dostpu do podobnych projektów, sieci, brak katalogu 39,4 34,5 26,1 projektów lub istotnych informacji na temat kwestii priorytetowych Brak seminariów tematycznych, warsztatów majcych na celu 46,7 33, wymian dowiadcze zdobytych podczas uczestnictwa w programach W przypadku programu Grundtvig, czy bylicie Pastwo 83,6 6,3 10,1 zadowoleni z tematyki i struktury corocznego spotkania koordynatorów? Brak ustalonych kryteriów wyboru starajcych si o 55,7 25,8 18,5 uczestnictwo w programie Nieadekwatna ocena 72,1 19,9 8,0 Niewłaciwy podział grantu (w obrbie budetu lub pomidzy 67,6 24,7 7,7 partnerami) Niewłaciwy podział grantu spowodowany był złym 79,4 17,8 2,8 planowaniem Niewłaciwy podział grantu spowodowany był ograniczeniami 70,4 21,6 8,0 finansowymi wprowadzonymi przez Komisj

19 Trudnoci spowodowane były innymi problemami 88,2 11,8 Ponisza tabela przedstawia informacje na temat procedur biurokratycznych w poszczególnych krajach Pastwo Odsetek ankietowanych wypowiadajcych si krytycznie na temat procedur biurokratycznych Bułgaria 20,0 Estonia 58,1 Wgry 41,9 Łotwa 30,3 Litwa 20,0 Polska 22,2 Rumunia 30,0 Słowenia 22,2 Słowacja 30,0 Razem 287 IV. Problemy w zarzdzaniu projektem Wdroenie projektu: budowanie zespołu, spotkania, organizacja i administracja zasobami finansowymi 1. Problemy w budowaniu zespołu Niejasne zwizki oraz podział ról pomidzy partnerami. Nie, w ogóle 68,6 Mniej wicej 24,4 7,0 Role partnerów nie zostały formalnie okrelone w umowie 71,8 21,6 6,6 Umowy partnerskie zawarte w ramach projektu nie były w pełni 69,3 23,7 7,0 wypełniane. Partnerstwo zdominowane było przez głównego koordynatora 77,4 17,0 5,6 Partnerom nie udało si nawiza poprawnej współpracy 69,7 24,0 6,3 Brak zainteresowania i motywacji ze strony jednego lub wielu 62,0 30,0 8,0 partnerów Partnerzy nie osignli porozumienia w zakresie rozumienia 71,1 20,9 8,0 celów projektu Brak ducha porozumienia midzykulturowego pomidzy partnerami. 76,7 17,5 5,8 Tak, w znaczny m stopniu

20 2. Trudnoci zwizane ze spotkaniami Nie, w ogóle Spotkania były nieodpowiednio przygotowane i stad nieefektywne Spotkania nie skupiały si na głównym celu, wyjanienie szczegółów pochłaniało wikszo czasu i energii Mniej wicej 74,6 19,8 5,6 72,8 22,0 5,2 Tak, w znaczny m stopniu 3. Trudnoci zwizane z organizacj Nie, w ogóle Mniej wicej Tak, w znaczny m stopniu Kalendarz działa, okrelenie obowizków, zada itp. nie były przygotowane w ogóle lub nieprawidłowo (braki w planowaniu) 66,6 27,1 6,3 Niedocignicia w zakresie organizacji i koordynacji we własnej instytucji 71,1 23,3 5,6 Niedocignicia w zakresie organizacji i koordynacji partnerów 64,8 29,6 5,6 4. Trudnoci w administrowaniu finansami Nie, w ogóle Mniej wicej Tak, w znaczny m stopniu W czasie trwania projektu okazało si, i plan działa nie pokrywał si z planem finansowym 66,9 22,8 7,3 Niemono zgromadzenia odpowiednich funduszy we właciwym czasie 67,6 20,2 12,2 Wiele trudnoci spowodowanych było / jest biurokratycznym charakterem ksigowoci 41,5 35,5 23,0 Oczekiwane przelewy rodków z grantu nie dotarły na czas 48,8 18,4 32,8 Nieuzasadnione odrzucenie ksig spowodowało dodatkow prac, opónienia i komplikacje 78,4 15,0 6,6

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Informacja i Promocja Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Spis treci 1. Wstp... 3 2. Ogólne działania informacyjno - promocyjne... 3 3. Działania informacyjno-promocyjne projektu... 4

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. Projekt z dnia 8 listopada 2006 r. ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zada umoliwiajcych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Europejskiej Sieci Prewencji Kryminalnej z dnia 25 czerwca 2001 roku

Regulamin Europejskiej Sieci Prewencji Kryminalnej z dnia 25 czerwca 2001 roku Regulamin Europejskiej Sieci Prewencji Kryminalnej z dnia 25 czerwca 2001 roku Krajowi Przedstawiciele Sieci, Uwzgldniajc Decyzj Rady Unii Europejskiej z 28 maja 2001 roku ( dalej nazywanej Decyzj Rady

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny PROJEKT Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia w sprawie programu współpracy Miasta Rejowiec Fabryczny z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoci

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU.

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr 202/XXI/2004 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 23 listopada 2004 roku PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. I. Wstp do załoe rocznego

Bardziej szczegółowo

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie ZARZDZENIE Nr 13/2005 STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie

Bardziej szczegółowo

Rola i miejsce szkół w tym obszarze działa, zadania dla krajów kandydujcych.

Rola i miejsce szkół w tym obszarze działa, zadania dla krajów kandydujcych. ! " Opracował Krzysztof Trzak dyrektor Szkoły Podstawowej w Alojzowie 23.05.2002. Rola i miejsce szkół w tym obszarze działa, zadania dla krajów kandydujcych. Unia Europejska tworzy sprzyjajce warunki,

Bardziej szczegółowo

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Zał. do Zarzdzenia Nr 58/05 Starosty Kieleckiego z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia procedury rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Procedura rekrutacji pracowników do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT Rubryka 1 Nazwa programu operacyjnego. W rubryce powinien zosta okrelony program operacyjny, do którego składany jest dany projekt.

Bardziej szczegółowo

Kobiety kształtujmy własn przyszło - wersja wstpna-

Kobiety kształtujmy własn przyszło - wersja wstpna- II raport okresowy z ewaluacji projektu: Kobiety kształtujmy własn przyszło - wersja wstpna- - Malbork, padziernik 2007 - opracował: Jakub Lobert Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008.

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Załcznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/129/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 11 stycznia 2008r. Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Wprowadzenie Aktywna działalno organizacji

Bardziej szczegółowo

FinMan. Jak zarządzać finansami edukacyjnego projektu europejskiego?

FinMan. Jak zarządzać finansami edukacyjnego projektu europejskiego? FinMan Jak zarządzać finansami edukacyjnego projektu europejskiego? Projekt FinMan - Financial Management for EU Adult Education Providers realizowany przez Biuro Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

obejmuje usług w zakresie tłumacze (z jzyka polskiego na jzyk obcy, a take z jzyka obcego

obejmuje usług w zakresie tłumacze (z jzyka polskiego na jzyk obcy, a take z jzyka obcego Warszawa: wiadczenie usług w zakresie tłumacze jzykowych ZP_9_2012 Numer ogłoszenia: 43569-2012; data zamieszczenia: 23.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Procedury naboru i oceny wniosków w w ramach Priorytetu 2 rodowisko i Infrastruktura Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy.

Procedury naboru i oceny wniosków w w ramach Priorytetu 2 rodowisko i Infrastruktura Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy. Procedury naboru i oceny wniosków w w ramach Priorytetu 2 rodowisko i Infrastruktura Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy pracy Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Władza Wdraajca Programy Europejskie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZD PRACY ul. Zdziczów Kozienice

POWIATOWY URZD PRACY ul. Zdziczów Kozienice BIULETYN INFORMACYJNY PODSUMOWUJCY REALIZACJ PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO START DO KARIERY - DZIAŁANIE 1.2A ORAZ DZI BIERNI JUTRO AKTYWNI DZIAŁANIE 1.3A ul. Zdziczów

Bardziej szczegółowo

Wstp. Odniesienie do podstawy programowej

Wstp. Odniesienie do podstawy programowej ! " 1 Wstp Praca dotyczy projektu midzyprzedmiotowego, jaki moe by zastosowany na etapie nauczania gimnazjum specjalnego. Powyszy projekt moe zosta przeprowadzony na zajciach z przedmiotów: informatyka

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ W RAMACH PROJEKTU PIERWSZY BIZNES AKTYWIZACJA LOKALNEJ SPOŁECZNOCI. Deklaracja bezstronnoci i poufnoci

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ W RAMACH PROJEKTU PIERWSZY BIZNES AKTYWIZACJA LOKALNEJ SPOŁECZNOCI. Deklaracja bezstronnoci i poufnoci Owiadczam, e: Nr wniosku Imi i nazwisko Kandydata/tki Imi i nazwisko Oceniajcego Imi i nazwisko Kandydata/tki Załcznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji do Projektu PIERWSZY BIZNES aktywizacja lokalnej społecznoci

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH

ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH 1. Niniejsze zasady organizacji wycieczek szkolnych odnosz si do wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II, w tym równie do uczniów oddziału przedszkolnego.

Bardziej szczegółowo

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Warszawa, maj 2006 Spis treci Wprowadzenie...3 Cz I Zbiorcze wykonanie budetów jednostek samorzdu terytorialnego...7 1. Cz operacyjna...7

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załcznik do Uchwały Nr XXVIII/75/03 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 13 listopada 2003 r. (w zakresie : rehabilitacji społecznej, rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Marta Kaczyska Dyrektor Polskiego Biura REC

Marta Kaczyska Dyrektor Polskiego Biura REC PROM Marta Kaczyska Dyrektor Polskiego Biura REC Porozumienie na Rzecz Ochrony Mokradeł Koalicja, której celem nadrzdnym jest wspieranie i promocja ochrony mokradeł w Polsce z Deklaracji Programowej PROM:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007 Załcznik Do Uchwały Nr... Rady Powiatu Opolskiego z dnia...2007r. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY PODSUMOWUJCY REALIZACJ W LATACH 2004/2005 PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EFS DZIAŁANIE 1.2A I 1.3A SPO RZL

BIULETYN INFORMACYJNY PODSUMOWUJCY REALIZACJ W LATACH 2004/2005 PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EFS DZIAŁANIE 1.2A I 1.3A SPO RZL BIULETYN INFORMACYJNY PODSUMOWUJCY REALIZACJ W LATACH 2004/2005 PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EFS DZIAŁANIE 1.2A I 1.3A SPO RZL CZERWIEC 2005 Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jest jednym z czterech

Bardziej szczegółowo

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Analiza procesu jest narzdziem do osignicia wyszej efektywnoci organizacji (midzy innymi). Wymaga ona zbudowania modelu procesu biznesowego bdcego opisem funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

1. Wstp. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r.

1. Wstp. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r. Wieloletni program współpracy samorzdu Powiatu Krasnostawskiego z organizacjami pozarzdowymi oraz z podmiotami

Bardziej szczegółowo

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA Projekt z dnia 22.03.2006 Załcznik do uchwały Nr Rady Ministrów z dnia r. RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA 1 Wstp Rzdowy program wyrównywania warunków

Bardziej szczegółowo

! "#$!%&'(#!) "34! /(5$67%&'8#!)

! #$!%&'(#!) 34! /(5$67%&'8#!) 3 4! " #"$ % # " &# & ' & & (! " % &$ #) * & & &*## " & + # % &! & &*),*&&,) &! "& &-&. && *# &) &!/ & *) *&" / &*0 & /$ % &&, # ) *&")",$&%& 1&&2& 3 '! "#$!%&'(#!) % *+ +, - (. /0 *1 ", + 2 + -.-1- "34!

Bardziej szczegółowo

1) Instytucje kształcce w tym zawodzie (w kraju i we Wrocławiu). 2) Moliwoci podnoszenia kwalifikacji i dokształcania w tym zawodzie.

1) Instytucje kształcce w tym zawodzie (w kraju i we Wrocławiu). 2) Moliwoci podnoszenia kwalifikacji i dokształcania w tym zawodzie. Spis treci: I. Wprowadzenie II. Zadania i czynnoci 1) Potencjalne miejsca pracy. 2) Zakres obowizków. III. Wymagania zawodu 1) Wymagania fizyczne i zdrowotne 2) Wymagania psychologiczne IV. Kształcenie

Bardziej szczegółowo

Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy 2004-2009 Fundusz kapitału pocztkowego. (ang. seed money)

Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy 2004-2009 Fundusz kapitału pocztkowego. (ang. seed money) (ang. seed money) Mechanizm Finansowy EOG & Norweski Mechanizm Finansowy 2004-2009 Spis treci 1. INFORMACJE OGÓLNE 3 2. Czym jest fundusz kapitału pocztkowego?... 3 3. Wysoko dofinansowania i współfinansowanie...

Bardziej szczegółowo

Katowice: ZAKUP OPROGRAMOWANIA OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Katowice: ZAKUP OPROGRAMOWANIA OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Page 1 of 12 Ogłosze nr 314923-2016 z dnia r. Katowice: ZAKUP OPROGRAMOWANIA OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszcza ogłoszenia: obowizkowe Ogłosze dotyczy: zamówienia publicznego Zamówie dotyczy

Bardziej szczegółowo

-ogólna charakterystyka i zasady finansowania

-ogólna charakterystyka i zasady finansowania Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Projekty partnerskie Leonardo da Vinci -ogólna charakterystyka i zasady finansowania Projekty partnerskie LdV (1)

Bardziej szczegółowo

Skrócona wersje raportu

Skrócona wersje raportu Centrum Euro Info PL-410 w Rzeszowie w ubiegłym roku organizowało panele dyskusyjne w ramach projektu ERE Europejskie Forum Przedsiębiorczości. Projekt pozwolił przedsiębiorcom wyrazić opinie oraz oczekiwania

Bardziej szczegółowo

Warszawa 2 lipca 2014. Projekt AWAKE Obudź się! Aktywne starzenie się oparte na wiedzy i doświadczeniu - program Grundtvig

Warszawa 2 lipca 2014. Projekt AWAKE Obudź się! Aktywne starzenie się oparte na wiedzy i doświadczeniu - program Grundtvig Warszawa 2 lipca 2014 Projekt AWAKE Obudź się! Aktywne starzenie się oparte na wiedzy i doświadczeniu - program Grundtvig Projekt AWAKE Projekt AWAKE (AWAKE Aging With Active Knowledge and Experience)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkursu Dotacji dla organizacji pozarzdowych na działania promocyjno-informacyjne dotyczce wdraania funduszy strukturalnych

REGULAMIN Konkursu Dotacji dla organizacji pozarzdowych na działania promocyjno-informacyjne dotyczce wdraania funduszy strukturalnych REGULAMIN Konkursu Dotacji dla organizacji pozarzdowych na działania promocyjno-informacyjne dotyczce wdraania funduszy strukturalnych Ministerstwo Gospodarki i Pracy ogłasza Konkurs Dotacji dla organizacji

Bardziej szczegółowo

Program GRUNDTVIG wspieranie niezawodowej edukacji dorosłych, w tym osób starszych

Program GRUNDTVIG wspieranie niezawodowej edukacji dorosłych, w tym osób starszych wspieranie niezawodowej edukacji dorosłych, w tym osób starszych Alina Respondek, Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXVIII/266/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie okrelenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmin Jarocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15,

Bardziej szczegółowo

GRUNDTVIG Projekty Partnerskie 2012-2014

GRUNDTVIG Projekty Partnerskie 2012-2014 GRUNDTVIG Projekty Partnerskie 2012-2014 Projekty partnerskie Grundtviga Projekty wolontariatu seniorów Warsztaty Grundtviga Kursu doskonalenia zawodowego Wizyty i wymiana kadry Asystentury Grundtviga

Bardziej szczegółowo

Ubiegajcy si o dofinansowanie wypełnia wyłcznie białe pola wniosku.

Ubiegajcy si o dofinansowanie wypełnia wyłcznie białe pola wniosku. PW/S-02 Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywnociowego oraz rozwój obszarów wiejskich w zakresie

Bardziej szczegółowo

Zarzdzenie Nr 38/2005 Starosty Ostrowskiego z dnia 14 grudnia 2005 r.

Zarzdzenie Nr 38/2005 Starosty Ostrowskiego z dnia 14 grudnia 2005 r. Zarzdzenie Nr 38/2005 Starosty Ostrowskiego z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia Systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZDZANIA I KONTROLI FUNDUSZU SPÓJNOCI WYTYCZNE DOTYCZCE OPRACOWANIA CIEEK AUDYTU ORAZ JEDNOLITEGO FORMATU ICH PREZENTACJI

SYSTEM ZARZDZANIA I KONTROLI FUNDUSZU SPÓJNOCI WYTYCZNE DOTYCZCE OPRACOWANIA CIEEK AUDYTU ORAZ JEDNOLITEGO FORMATU ICH PREZENTACJI SYSTEM ZARZDZANIA I KONTROLI FUNDUSZU SPÓJNOCI WYTYCZNE DOTYCZCE OPRACOWANIA CIEEK AUDYTU ORAZ JEDNOLITEGO FORMATU ICH PREZENTACJI Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Koordynacji Funduszu Spójnoci

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE WZMOCNIENIE POTENCJAŁU DWSPiT W POLKOWICACH. Rozdział I Postanowienia ogólne. 1. Definicje i pojcia ogólne

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE WZMOCNIENIE POTENCJAŁU DWSPiT W POLKOWICACH. Rozdział I Postanowienia ogólne. 1. Definicje i pojcia ogólne Dolnolska Wysza REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE WZMOCNIENIE POTENCJAŁU DWSPiT W POLKOWICACH Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Definicje i pojcia ogólne Ilekro w Regulaminie pojawiaj si ponisze pojcia oznaczaj

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Rozdział I Postanowienia ogólne Wojewódzka Rada Bezpieczestwa Ruchu Drogowego działajca przy Marszałku Województwa witokrzyskiego, zwana

Bardziej szczegółowo

Regulamin wyjazdów studenckich na stypendia w ramach Programu Erasmus na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM

Regulamin wyjazdów studenckich na stypendia w ramach Programu Erasmus na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM Regulamin wyjazdów studenckich na stypendia w ramach Programu Erasmus na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM Zasady ogólne 1. Stypendium Erasmus przyznawane jest w oparciu o umowy bilateralne podpisane

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia r. ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia r. w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z moliwoci otrzymania rodków przeznaczonych na realizacj programów finansowanych z udziałem rodków europejskich Na

Bardziej szczegółowo

Załcznik do uchwały nr 39/2006 Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r. Wstp

Załcznik do uchwały nr 39/2006 Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r. Wstp Załcznik do uchwały nr 39/2006 Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r. RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW POCHODZCYCH Z RODZIN BYŁYCH PRACOWNIKÓW PASTWOWYCH PRZEDSIBIORSTW GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP)

Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP) str. 1 Załcznik Nr 1 Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP) Działanie 1.4 Wzmocnienie współpracy midzy sfer badawczo-rozwojow

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE Nr 14/2005. STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku

ZARZDZENIE Nr 14/2005. STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku ZARZDZENIE Nr 14/2005 STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na stanowiska pomocnicze, stanowiska obsługi, stanowiska w ramach robót

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Owiaty w Białymstoku -2005 r.

Kuratorium Owiaty w Białymstoku -2005 r. Kuratorium Owiaty w Białymstoku -2005 r. Informacja o I etapie wdroenia 4 godziny wychowania fizycznego w województwie podlaskim (klasa IV SP) oraz warunkach realizacji wychowania fizycznego w szkołach

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI PROGRAM AKREDYTACJI JEDNOSTEK OCENIAJCYCH I AKCEPTUJCYCH LUB CERTYFIKUJCYCH ZAKŁADOW KONTROL PRODUKCJI Akceptował: Kierownik Biura ds. Akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r. Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.) l. Postanowienia ogólne. 1. 1. W szkole działa Rada Rodziców, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 Załcznik nr 5 WZÓR MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach działania 1.4:

Bardziej szczegółowo

* ) # # $ % & '% ())*+, "!-. / ))*0)12 % % '11 + / ))10)32, % ' *)) +

* ) # # $ % & '% ())*+, !-. / ))*0)12 % % '11 + / ))10)32, % ' *)) + ! " #$%## &$$' ()! " * ) # # $ % & '% ())*+, "!-. / ))*0)12 % % '11 + / ))10)32, % ' *)) + ())12 %% & + ) 4 2 55 5 6 57( 8 2 % + 4, % 97, +,- % :! " ; (5-5

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im.

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin

Bardziej szczegółowo

Rola samorządu terytorialnego w realizacji ponadnarodowych projektów edukacyjnych w programie Erasmus+

Rola samorządu terytorialnego w realizacji ponadnarodowych projektów edukacyjnych w programie Erasmus+ Rola samorządu terytorialnego w realizacji ponadnarodowych projektów edukacyjnych w programie Erasmus+ Liliana Budkowska Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w systemie patronatu Ministerstwa Gospodarki i Pracy w zakresie szkole na temat instrumentów polityki strukturalnej UE

Regulamin uczestnictwa w systemie patronatu Ministerstwa Gospodarki i Pracy w zakresie szkole na temat instrumentów polityki strukturalnej UE Regulamin uczestnictwa w systemie patronatu Ministerstwa Gospodarki i Pracy w zakresie szkole na temat instrumentów polityki strukturalnej UE I. Przepisy ogólne 1 1. Regulamin okrela zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Program Grundtvig. Podstawowa oferta Programu Grundtvig na 2013 rok. Warszawa, 4 grudnia 2012

Program Grundtvig. Podstawowa oferta Programu Grundtvig na 2013 rok. Warszawa, 4 grudnia 2012 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Grundtvig Podstawowa oferta Programu Grundtvig na 2013 rok Warszawa, 4 grudnia 2012 STRUKTURA PROGRAMU UCZENIE

Bardziej szczegółowo

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje:

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Comenius Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół Partnerskie Projekty

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus + w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 2 - Partnerstwa Strategiczne

Program Erasmus + w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 2 - Partnerstwa Strategiczne Program Erasmus + w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 2 - Partnerstwa Strategiczne Program Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Program wspiera działania instytucji partnerskich, które

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji http://www.frse.org.pl/

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji http://www.frse.org.pl/ Jak przygotować i realizować projekt, pozyskiwanie środków, partnerów, wątpliwości, pytania, wymiana doświadczeń - fora, przykłady dobrych praktyk, narzędzia pomocne w realizacji Fundacja Rozwoju Systemu

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY l METODYKA PRZEPROWADZANIA AUDYTU WEWNTRZNEGO

PROCEDURY l METODYKA PRZEPROWADZANIA AUDYTU WEWNTRZNEGO Załcznik do Uchwały nr 157/04 z dnia 17 maja 2004 r Zarzdu Powiatu Pabianickiego PROCEDURY l METODYKA PRZEPROWADZANIA AUDYTU WEWNTRZNEGO KARTA AUDYTU WEWNTRZNEGO Okrela prawa i obowizki audytora, do najwaniejszych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE (WE) NR 141/2000 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie sierocych produktów leczniczych

ROZPORZDZENIE (WE) NR 141/2000 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie sierocych produktów leczniczych ROZPORZDZENIE (WE) NR 141/2000 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie sierocych produktów leczniczych PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzgldniajc Traktat ustanawiajcy

Bardziej szczegółowo

WOLONTARIATU. Konkurs organizowany przez Sie Centrów Wolontariatu. www.wolontariat.org.pl

WOLONTARIATU. Konkurs organizowany przez Sie Centrów Wolontariatu. www.wolontariat.org.pl BARWY WOLONTARIATU Konkurs organizowany przez Sie Centrów Wolontariatu Szanowni Pastwo, Serdecznie zapraszamy Pastwa do udziału w konkursie Barwy wolontariatu. Jest to pita edycja konkursu, którego realizacj

Bardziej szczegółowo

Statystyka wniosków TOI 2011

Statystyka wniosków TOI 2011 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Statystyka wniosków TOI 2011 Konkurs 2011 Wnioski TOI w PL lata 2007-2011 KONKURS Dostępny budżet TOI w PL (euro)

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 6 lipca 2005 r. dotyczca przetwarzania danych osobowych córki Skarcego, przez Stowarzyszenie, poprzez publikacj informacji na temat rodziny

Bardziej szczegółowo

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? czyli BUDET POWIATU KIELECKIEGO

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? czyli BUDET POWIATU KIELECKIEGO Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? czyli BUDET POWIATU KIELECKIEGO Szanowni Pastwo! Po raz pierwszy macie Pastwo okazj zapozna si z informatorem budetowym dla mieszkaców Skd mamy pienidze. Za porednictwem

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 9 lutego 2000 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 9 lutego 2000 r. Dz.U.00.12.146 2001-12-08 zm. Dz.U.01.134.1511 1 ROZPORZDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 9 lutego 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia porednictwa pracy, poradnictwa zawodowego,

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0)

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0) Strona 1 z 5 Chojnice: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoci cywilnej Urzdu Miejskiego w Chojnicach wraz z jednostkami organizacyjnymi Numer ogłoszenia: 194104-2012; data zamieszczenia: 08.06.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w kierunku: projektowanie ogrodów Numer ogłoszenia:151938 2010; data zamieszczenia: 01.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

Integracja i edukacja dzieci imigrantów w krajach UE

Integracja i edukacja dzieci imigrantów w krajach UE Integracja i edukacja dzieci imigrantów w krajach UE Valentina Todorovska-Sokolovska Orodek Rozwoju Edukacji Projekt: Polskie Forum Integracyjne jest wspófinansowany ze rodków Europejskiego Funduszu na

Bardziej szczegółowo

( ) techniczny ( ) rolniczy ( ) ekonomiczny ( ) prawo i administracja ( ) matematyczno-przyrodniczy ( ) medycyna ( ) inny (jaki?)

( ) techniczny ( ) rolniczy ( ) ekonomiczny ( ) prawo i administracja ( ) matematyczno-przyrodniczy ( ) medycyna ( ) inny (jaki?) Nr projektu: 1 KRAJOWA AGENCJA PROGRAMU LEONARDO DA VINCI PROGRAM LEONARDO DA VINCI Faza II PROJEKTY WYMIAN I STAŻY Raport beneficjenta W związku z koniecznością gromadzenia informacji od uczestników programu

Bardziej szczegółowo

Kwalifikowalno wydatków dla projektów w ramach Priorytetu 2

Kwalifikowalno wydatków dla projektów w ramach Priorytetu 2 Kwalifikowalno wydatków dla projektów w ramach Priorytetu 2 Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy Tomasz Dylg Instytucja Poredniczca 1 Kwalifikowalno wydatków dla projektów w ramach Priorytetu 2 Szwajcarsko

Bardziej szczegółowo

Ocena dowiadcze pracy wolontarystycznej w perspektywie pracy zawodowej Projekt AVE, projekt Leonardo da Vinci (2003-2006) Raport z Polski

Ocena dowiadcze pracy wolontarystycznej w perspektywie pracy zawodowej Projekt AVE, projekt Leonardo da Vinci (2003-2006) Raport z Polski Ocena dowiadcze pracy wolontarystycznej w perspektywie pracy zawodowej Projekt AVE, projekt Leonardo da Vinci (2003-2006) Raport z Polski Podstawowe informacje o badaniu Centrum Wolontariatu, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Procedura wprowadzenia systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników obejmujcego szkolenia i samokształcenie

Procedura wprowadzenia systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników obejmujcego szkolenia i samokształcenie Starostwo Powiatowe w Kielcach Załcznik Nr 2 do Zarzdzenia Starosty Nr 38/05 z dn. 30.09.2005 r. Procedura wprowadzenia systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników obejmujcego szkolenia i samokształcenie

Bardziej szczegółowo

Program Oferta Comenius

Program Oferta Comenius Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Oferta Comenius

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Analiza współfinansowana przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013" SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH.

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. I. INFORMACJE PODSTAWOWE Prezydent Miasta Zielona góra ogłasza

Bardziej szczegółowo

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku.

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku. Warszawa, dnia 22 03 2007 Zrzeszenie Zwizków Zawodowych Energetyków Dotyczy: Informacja prawna dotyczca kwestii wydzielenia Operatora Systemu Dystrybucyjnego w energetyce Argumenty na poparcie idei wydzielenia

Bardziej szczegółowo

Czy niniejsze zamówienie jest objte zakresem Porozumienia w sprawie zamówie rzdowych (GPA)? NIE TAK. Kod pocztowy

Czy niniejsze zamówienie jest objte zakresem Porozumienia w sprawie zamówie rzdowych (GPA)? NIE TAK. Kod pocztowy UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzdowego Wspólnot Europejskich 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Faks: (+352) 29 29 44 619, (+352) 29 29 44 623, (+352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int

Bardziej szczegółowo

Roboty budowlane publikacja obowizkowa Dostawy publikacja nieobowizkowa x Usługi x

Roboty budowlane publikacja obowizkowa Dostawy publikacja nieobowizkowa x Usługi x Numer sprawy nadany przez zamawiajcego: ZP-300 Urzd Zamówie Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłosze on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WDROENIA MIDZYNARODOWEGO PROJEKTU WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU SOCRATES COMENIUS 1

PROGRAM WDROENIA MIDZYNARODOWEGO PROJEKTU WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU SOCRATES COMENIUS 1 Renata Salecka Zespół Szkół nr 2 w Kraniku Szkolny koordynator projektu Socrates Comenius 1 PROGRAM WDROENIA MIDZYNARODOWEGO PROJEKTU WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU SOCRATES COMENIUS 1 EUROPEJSKIE TRADYCJE

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe

Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Kształcenie i szkolenia zawodowe Mobilność edukacyjna (KA 1) Mobilność edukacyjna (KA 1) Akcja 1 Mobilność uczniów Dzięki tej akcji osoby uczące się zawodu mogą zdobywać praktyczne doświadczenie i podwyższać

Bardziej szczegółowo

Regulamin. przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łukowski

Regulamin. przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łukowski Załcznik do Uchwały Nr XXXIV/247/2009 Rady Powiatu w Łukowie z dnia 30 wrzenia 2009 r. Regulamin przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łukowski

Bardziej szczegółowo

WOLONTARIATU. Konkurs organizowany przez Sie Centrów Wolontariatu. www.wolontariat.org.pl

WOLONTARIATU. Konkurs organizowany przez Sie Centrów Wolontariatu. www.wolontariat.org.pl BARWY WOLONTARIATU Konkurs organizowany przez Sie Centrów Wolontariatu Szanowni Pastwo, Serdecznie zapraszamy Pastwa do udziału w konkursie Barwy wolontariatu. Jest to siódma edycja konkursu, którego realizacj

Bardziej szczegółowo

Gospodarka finansowa słuby geodezyjnej i kartograficznej na poziomie powiatowym

Gospodarka finansowa słuby geodezyjnej i kartograficznej na poziomie powiatowym Stanisław Adamczyk Geodeta Powiatu Mieleckiego Gospodarka finansowa słuby geodezyjnej i kartograficznej na poziomie powiatowym Finansowanie geodezji powiatowej wymaga zmian Powołana w ramach samorzdu powiatowego

Bardziej szczegółowo

Konferencja podsumowująca realizację grantu

Konferencja podsumowująca realizację grantu Konferencja podsumowująca realizację grantu Poprawa jakości wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w PO KL 2007-2013 poprzez wykorzystanie doświadczeń uzyskanych przy realizacji

Bardziej szczegółowo

Projekt AWAKE Obudź się! Aktywne starzenie się oparte na wiedzy i doświadczeniu, program Grundtvig

Projekt AWAKE Obudź się! Aktywne starzenie się oparte na wiedzy i doświadczeniu, program Grundtvig Projekt AWAKE Obudź się! Aktywne starzenie się oparte na wiedzy i doświadczeniu, program Grundtvig III Dni Kultury Solidarności Aktywność społeczna osób starszych inspiracje i możliwości pozyskania środków

Bardziej szczegółowo

Program Leonardo da Vinci

Program Leonardo da Vinci Program Leonardo da Vinci Program Leonardo da Vinci propaguje działania zmierzające do poprawy jakości systemów kształcenia i szkolnictwa zawodowego oraz dostosowania rynku edukacyjnego do wymogów rynku

Bardziej szczegółowo

a) z wkładów członków Stowarzyszenia i innych osób, a w szczególno ci tych, którzy pragn przysposobi dziecko polskie; b) ze składek członkowskich;

a) z wkładów członków Stowarzyszenia i innych osób, a w szczególno ci tych, którzy pragn przysposobi dziecko polskie; b) ze składek członkowskich; STATUT NAZWA - SIEDZIBA - CEL Art. 1) Zostaje ustanowione Stowarzyszenie LA CICOGNA, majce trwa do dnia 31.5.2050. Art. 2) Ma ono siedzib w Turynie, ul. Caraglio nr 24. Art. 3) Celem Stowarzyszenia jest

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Comenius Partnerskie Projekty REGIO Plan prezentacji 1. Oferta programów Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji 2. Założenia

Bardziej szczegółowo

W ramach podstawowej działalnoci operacyjnej projekt przewiduje uporzdkowanie zasad finansowania, w aspekcie kwalifikowania przychodów i kosztów, w

W ramach podstawowej działalnoci operacyjnej projekt przewiduje uporzdkowanie zasad finansowania, w aspekcie kwalifikowania przychodów i kosztów, w UZASADNIENIE Projekt rozporzdzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych stanowi wykonanie delegacji ustawowej wynikajcej z art. 105 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Edukacja dorosłych to sektor realizujący Akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do niezawodowej edukacji osób dorosłych.

Erasmus+ Edukacja dorosłych to sektor realizujący Akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do niezawodowej edukacji osób dorosłych. program Komisji Europejskiej, który zastąpił m.in. program Uczenie się przez całe życie i program Młodzież w działaniu. Grundtvig 2007-2013 Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020 2007 r. 2014 r. Erasmus+

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie projektu w oparciu o kryteria oceny. Katarzyna Żarek Narodowa Agencja Programu Erasmus+

Przygotowanie projektu w oparciu o kryteria oceny. Katarzyna Żarek Narodowa Agencja Programu Erasmus+ Przygotowanie projektu w oparciu o kryteria oceny Katarzyna Żarek Narodowa Agencja Programu Erasmus+ Konkurs Partnerstwa strategiczne to jest konkurs! Nie każdy wnioskodawca otrzyma dofinansowanie. Wygrywają

Bardziej szczegółowo

INTERREG IVC projekty kapitalizacyjne

INTERREG IVC projekty kapitalizacyjne INTERREG IVC projekty kapitalizacyjne Kwalifikowalno wydatków Seminarium Informacyjne 19.11.2009 Zasady kwalifikowalnoci wydatków oraz budet projektu zostały okrelone w Rozdziale 2.4 Podrcznika Programu

Bardziej szczegółowo

Programowanie Obiektowe

Programowanie Obiektowe Programowanie Obiektowe dr in. Piotr Zabawa IBM/Rational Certified Consultant pzabawa@pk.edu.pl WYKŁAD 1 Wstp, jzyki, obiektowo Cele wykładu Zaznajomienie słuchaczy z głównymi cechami obiektowoci Przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie.

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie. Instrumentyrynkupracydlaosóbposzukujcychpracy, aktualniepodlegajcychubezpieczeniuspoecznemurolnikówwpenymzakresie. Zdniem1lutego2009r.weszywycieprzepisyustawyzdnia19grudnia2008r. o zmianie ustawy o promocji

Bardziej szczegółowo

2011-04-08. Konsorcjum grupa partnerów wspólnie składająca wniosek i odpowiedzialna za jego realizację.

2011-04-08. Konsorcjum grupa partnerów wspólnie składająca wniosek i odpowiedzialna za jego realizację. Określenie potrzeb do realizacji projektu Poszukiwanie partnerów do projektu i tworzenie dobrego konsorcjum Nasz pomysł co chcemy robić? Jakie są nasze cele? (analiza możliwości, terminów, sposobu wykonania

Bardziej szczegółowo

Plan komunikacji dla LGD POJEZIERZE RAZEM:

Plan komunikacji dla LGD POJEZIERZE RAZEM: Plan komunikacji dla LGD POJEZIERZE RAZEM: Plan komunikacji jest opisem celów, działań komunikacyjnych i środków przekazu (narzędzi) używanych w celu przekazywania informacji na linii LGD - społeczności

Bardziej szczegółowo

3.2 Analiza otoczenia

3.2 Analiza otoczenia 3.2 Analiza otoczenia Na otoczenie miasta składaj si elementy tworzce blisze i dalsze rodowisko zewntrzne (czynniki oddziaływania gospodarczego i polityczno społecznego), a wic: czynniki makroekonomiczne:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia r. Projekt z dnia 11.01.2006 r. ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia... 2006 r. w sprawie publicznych placówek kształcenia ustawicznego, publicznych placówek kształcenia praktycznego oraz publicznych

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 2013 Działanie anie 8.3. Przeciwdziałanie anie wykluczeniu cyfrowemu einclusion Dotacje na innowacje Inwestujemy w Wasz przyszło Szkolenie finansowane

Bardziej szczegółowo