Rola samorządu terytorialnego w realizacji ponadnarodowych projektów edukacyjnych w programie Erasmus+

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rola samorządu terytorialnego w realizacji ponadnarodowych projektów edukacyjnych w programie Erasmus+"

Transkrypt

1 Rola samorządu terytorialnego w realizacji ponadnarodowych projektów edukacyjnych w programie Erasmus+ Liliana Budkowska Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

2 PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA

3 E R A S M U S + Nowy program Unii Europejskiej na lata Wspiera edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie. Uczenie się przez całe życie : Comenius, Erasmus, Grundtvig i Leonardo da Vinci Młodzież w działaniu Erasmus Mundus Tempus Jean Monnet Alfa Edulink

4 Dlaczego takie zmiany? Uproszczenie sposobu wnioskowania, zasad finansowych i sprawozdawczości (beneficjent). Obniżenie kosztów administrowania (NAs, EACEA, KE). Lepsza synergia pomiędzy edukacją formalną, nieformalną, pozaformalną. Podkreślenie związku programu ze strategiami UE i zwiększenie efektywności ich wdrażania.

5 Kraje uprawnione do udziału w obszarze edukacji szkolnej: kraje członkowskie Unii Europejskiej; kraje EFTA/EOG: Norwegia, Liechtenstein, Islandia; Turcja; była Jugosłowiańska Republika Macedonii (FYROM).

6 E R A S M U S Edukacja szkolna AKCJA KA1 Mobilność kadry edukacji szkolnej o projekty instytucjonalne o czas realizacji: 12 lub 24 miesiące o uczestnicy: pracownicy szkoły AKCJA KA2 Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej o projekty instytucjonalne o czas realizacji: 24 lub 36 miesięcy o uczestnicy: pracownicy szkoły i uczniowie

7 Erasmus+ Edukacja szkolna Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji szkolnej

8 Edukacja szkolna Akcja KA1 MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA Mobilność kadry edukacji szkolnej

9 Akcja KA1 Mobilność edukacyjna Mobilność kadry edukacji szkolnej dla uczestnika mobilności: koszty podróży koszty utrzymania Dofinansowanie projektu opłata za udział w kursie (opcja) wsparcie osób ze specjalnymi potrzebami (opcja) dla szkoły: wsparcie organizacyjne (administracja projektu)

10 Edukacja szkolna Akcja KA2 Partnerstwa strategiczne Współpraca szkół

11 Akcja KA2 Projekty strategiczne w obszarze edukacji szkolnej Uprawnione działania mobilność: międzynarodowe spotkania projektowe; wyjazdy grup uczniowskich (od 5 dni do 2 miesięcy); wyjazdy uczniów na naukę w szkole zagranicznej (od 2 do 12 miesięcy); szkolenia dla kadry szkół partnerskich (od 5 dni do 2 miesięcy); wyjazdy nauczycieli w celu nauczania w szkole zagranicznej (od 2 do 12 miesięcy).

12 Edukacja szkolna Akcja KA2-2 Partnerstwa strategiczne Konsorcja

13 Akcja KA2 Projekty strategiczne w obszarze edukacji szkolnej Uprawnione instytucje: Jednostki samorządu terytorialnego Organy administracji rządowej prowadzące szkoły Kuratoria oświaty Inne niepubliczne podmioty prowadzące szkoły (tj. fundacje, stowarzyszenia, osoby prawne i fizyczne) Szkoły

14 Akcja KA2 Projekty strategiczne w obszarze edukacji szkolnej Rodzaj projektu: co najmniej dwa kraje uczestniczące w programie Erasmus+, a w każdym z krajów projekt realizuje: - władza oświatowa na poziomie lokalnym i regionalnym (koordynator) - szkoła - instytucja działająca w obszarze edukacji, adekwatnie do tematyki projektu (m.in. kluby młodzieżowe, kluby sportowe, stowarzyszenia rodziców, placówki doskonalenia nauczycieli, przedsiębiorstwa, muzea, uczelnie wyższe)

15 Akcja KA2 Projekty strategiczne w obszarze edukacji szkolnej Obszary tematyczne: Ekologia/ edukacja środowiskowa/zdrowie/zrównoważony rozwój Umiejętności podstawowe Edukacja artystyczna i sportowa Kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami Nowoczesne zarządzanie edukacją Edukacja a rynek pracy w ścisłym powiązaniu z priorytetami europejskimi

16 Akcja KA2 Projekty strategiczne w obszarze edukacji szkolnej Uprawnione działania: spotkania robocze wszystkich partnerów wymiany pracowników zaangażowanych w edukację szkolną badania, studia przypadków job shadowing wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk peer learning konferencje, seminaria, warsztaty publikacje i upowszechnianie materiałów upowszechnianie rezultatów projektu

17 Akcja KA2 Projekty strategiczne w obszarze edukacji szkolnej Rodzaj projektu: co najmniej trzy instytucje z trzech różnych krajów uczestniczących w programie Erasmus+. - mogą w nich uczestniczyć wszelkie instytucje działające w obszarze edukacji (szkoły, szkoły wyższe, instytuty badawcze, placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne itp.)

18 Akcja KA2 Projekty strategiczne w obszarze edukacji szkolnej Możliwości: innowacyjne praktyki (metody, narzędzia, programy nauczania, szkolenia, korzystanie z technologii informatycznych) współpraca z różnymi partnerami (sektor publiczny, sektor prywatny, społeczeństwo obywatelskie) wymiana doświadczeń i dobrych praktyk (badania i analizy, studia przypadków, peer learning, job shadowing) aktywne uczestnictwo w życiu publicznym i tworzenie nowych struktur społecznych

19 Akcja KA2 Projekty strategiczne w obszarze edukacji szkolnej Przykłady działań: Działania wzmacniające współpracę pomiędzy organizacjami w celu wymiany dobrych praktyk; Działania promujące rozwój, testowanie lub wprowadzanie w życie innowacyjnych rozwiązań w obszarze edukacji; Działania umożliwiające uznanie i ocenę wiedzy, umiejętności i kompetencji zdobytych w toku kształcenia formalnego i pozaformalnego; Współpraca władz lokalnych w celu promowania rozwoju systemów edukacji i ich integracji z działaniami w obszarze rozwoju lokalnego i regionalnego; Inicjatywy ponadnarodowe wspierające proaktywne postawy i umiejętności w celu wzmocnienia aktywnego obywatelstwa i przedsiębiorczości (także przedsiębiorczości społecznej).

20 Akcja KA2 Projekty strategiczne w obszarze edukacji szkolnej Koszty ryczałtowe (unit costs) zarządzanie projektem (dofinansowanie dla organizacji) międzynarodowe spotkania projektowe (dofinansowanie dla uczestnika) produkty intelektualne (dofinansowanie dla zaangażowanego personelu) wydarzenia upowszechniające intelektualne rezultaty (dofinansowanie zależne od liczby uczestników) Koszty specjalne: podwykonawstwo i sprzęt Wyjazdy edukacyjne (mobilities) - Wsparcie indywidualne Podróż Koszty utrzymania Koszty udziału osób niepełnosprawnych Maksymalne dofinansowanie na 1 rok realizacji projektu EUR

21 Erasmus+ KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE ZAWODOWE

22 KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE ZAWODOWE AKCJA 1 - Wyjazdy w celach edukacyjnych Mobilność uczniów i kadry Główne działania: Praktyki i staże za granicą dla osób kształcących się zawodowo, Wyjazdy dla kadry odpowiedzialnej za kształcenie i szkolenie zawodowe.

23 KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE ZAWODOWE - AKCJA 1 Mobilność uczniów Praktyki i staże za granicą Dla kogo? uczniowie szkół zawodowych, praktykanci absolwenci (staż ma się rozpocząć w ciągu 1 roku po zakończeniu szkoły) brak możliwości udziału osób bezrobotnych Czas trwania stażu od 2 tygodni do 12 miesięcy Gdzie? w przedsiębiorstwach, centrach szkoleniowych, organizacjach publicznych, organizacjach pozarządowych itp., w krajach uczestniczących w programie Kto wnioskuje o dofinansowanie? organizacja kształcenia i szkolenia zawodowego bądź koordynator konsorcjum organizacji wysyłających z kraju uczestniczącego w programie

24 KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE ZAWODOWE AKCJA 1 Mobilność kadry Główne działania: praktyki zawodowe w przedsiębiorstwie bądź instytucji kształcenia lub szkolenia zawodowego obserwacja (job shadowing) lub szkolenie w instytucjach kształcenia i szkolenia zawodowego prowadzenie kursów i szkoleń w zagranicznych instytucjach partnerskich (np. uczenie w innej szkole zawodowej zagranicą) Dla kogo? Osoby zatrudnione w instytucjach działających w obszarze VET i zajmujące się kształceniem i szkoleniem zawodowym (nauczyciele, trenerzy, opiekunowie praktyk, doradcy zawodowi, osoby zajmujące się organizacją mobilności) Osoby z przedsiębiorstw, sektora publicznego i pozarządowego (w przypadku wyjazdów na staże trenerskie) Czas trwania wyjazdów od 2 dni do 2 miesięcy

25 KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE ZAWODOWE AKCJA 1 Mobilność uczniów i kadry (1) Czas trwania projektu: 1 rok lub 2 lata Organizacje uczestniczące: Organizacja wysyłająca (lub konsorcjum org. wysyłających) oraz organizacja przyjmująca Przynajmniej 2 instytucje i 2 kraje Konsorcjum VET: min. 3 organizacje VET

26 KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE ZAWODOWE AKCJA 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk Partnerstwa strategiczne (1) Możliwe działania: Wymiana doświadczeń, dobrych praktyk i innowacji w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego Wspieranie długoterminowej współpracy między instytucjami VET a przedsiębiorstwami, władzami lokalnymi, organizacjami pozarządowymi a także uczelniami Opracowywanie programów nauczania w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy, Rozwój, testowanie i wdrażanie innowacyjnych metod w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego Projekty promujące uczenie się w oparciu o pracę oraz promujące uczenie się w miejscu pracy, Projekty mające na celu ułatwienia uznawania kwalifikacji na poziomie UE.

27 KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE ZAWODOWE AKCJA 2 Partnerstwa strategiczne (2) Dla kogo? Organizacje zajmujące się kształceniem, szkoleniem, młodzieżą oraz instytucje, których działanie ma wpływ na te dziedziny (władze lokalne/regionalne, instytucje uznawania kwalifikacji, izby gospodarcze, ośrodki doradztwa, związki zawodowe, organizacje kulturalne itp.), Możliwie jak największa różnorodność typów organizacji sprzyja większym korzyściom z różnorodnych doświadczeń, podejść oraz specyfiki działań, Partnerstwo strategiczne musi obejmować min. 3 organizacje z 3 różnych krajów uczestniczących w programie. Czas trwania projektu? 2 lub 3 lata Kto wnioskuje o dofinansowanie? Jeden z członków partnerstwa (zarejestrowany w kraju uczestniczącym w programie) wnioskuje w imieniu całego partnerstwa.

28 KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE ZAWODOWE AKCJA 2 Sojusze na rzecz umiejętności Możliwe działania: Identyfikowanie potrzeb i wypełnianie luk w zakresie umiejętności w poszczególnych branżach (sektorach), zbliżanie kształcenia do potrzeb rynku pracy, tworzenie innowacyjnych programów kształcenia Dla kogo? Organizacje zajmujące się kształceniem lub szkoleniem zawodowym, organizacje eksperckie z danego sektora ekonomicznego, instytucje o funkcjach regulacyjnych w zakresie kształcenia i szkolenia Partnerstwo musi obejmować min. 3 organizacje z 3 różnych krajów uczestniczących w programie

29 Dziękuję za uwagę! Pytania? Komentarze? Liliana Budkowska Prezentacja dostępna również na stronie internetowej:

Erasmus+ Edukacja szkolna. Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji szkolnej

Erasmus+ Edukacja szkolna. Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji szkolnej Erasmus+ Edukacja szkolna Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji szkolnej E R A S M U S+ 1 stycznia 2014 roku ruszył nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. Będzie wspierał edukację, szkolenia,

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. Po raz pierwszy Erasmus+ oferuje unijne wsparcie na rzecz sportu.

Informacje ogólne. Po raz pierwszy Erasmus+ oferuje unijne wsparcie na rzecz sportu. ERASMUS+ E R A S M U S + Wspiera edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie. Połączył w jedną całość 7 dotychczasowych programów: Uczenie się przez całe życie" i jego programy

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Partnerstwa strategiczne na rzecz kształcenia i szkoleń zawodowych. Warszawa, 28 marca 2014r.

Erasmus+ Partnerstwa strategiczne na rzecz kształcenia i szkoleń zawodowych. Warszawa, 28 marca 2014r. Erasmus+ Partnerstwa strategiczne na rzecz kształcenia i szkoleń zawodowych Warszawa, 28 marca 2014r. 2007 Jean Monnet Tempus Młodzież w działaniu Erasmus Mundus, Alfa, Edulink + U c z e n i e s i ę p

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus+ Program Erasmus + będzie obejmował 3 akcje:

Program Erasmus+ Program Erasmus + będzie obejmował 3 akcje: Program Erasmus+ W roku 2014 uruchomiony został nowy program Unii Europejskiej Erasmus +. Program ten łączy w jedną całość 7 dotychczasowych programów: Uczenie się przez całe wraz ze wszystkimi programami

Bardziej szczegółowo

Partnerstwa strategiczne w Programie ERASMUS+ Zielona Góra, 27.03.2014r.

Partnerstwa strategiczne w Programie ERASMUS+ Zielona Góra, 27.03.2014r. Partnerstwa strategiczne w Programie ERASMUS+ Zielona Góra, 27.03.2014r. Program spotkania Wprowadzenie do programu Erasmus+ Charakterystyka Partnerstw strategicznych Zasady finansowania Partnerstw strategicznych

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Partnerstwa strategiczne

Erasmus+ Partnerstwa strategiczne Erasmus+ Partnerstwa strategiczne Oferta programu Erasmus+ dla sektora szkolnictwa wyższego Warszawa, 18 marca 2014 r. Program spotkania Wprowadzenie do programu Erasmus+ Charakterystyka Partnerstw strategicznych

Bardziej szczegółowo

Działania edukacyjne na rzecz osób dorosłych w programach unijnych realizowanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji

Działania edukacyjne na rzecz osób dorosłych w programach unijnych realizowanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji Sesja Uczenie się dorosłych - umiejętności podstawowe a sukces w życiu Działania edukacyjne na rzecz osób dorosłych w programach unijnych realizowanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji Alina Respondek

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Edukacja szkolna. Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji szkolnej konkurs 2015

Erasmus+ Edukacja szkolna. Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji szkolnej konkurs 2015 Erasmus+ Edukacja szkolna Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji szkolnej konkurs 2015 Akcja 1 MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA Mobilność kadry edukacji szkolnej (KA 101) Akcja KA1 Mobilność edukacyjna Mobilność

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Akcje centralne

Erasmus+ Akcje centralne Akademia Erasmus+ Erasmus+ Akcje centralne Perspektywa 2014-2020 Warszawa, 29.01.2015 r. Cel spotkania informacyjnego Przekazanie informacji m.in. na tematy: jak funkcjonują wybrane akcje centralne w programie

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Grundtvig Oferta programu Grundtvig 2009 (ogólna niezawodowa edukacja dorosłych) STRUKTURA PROGRAMU UCZENIE

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Przewodnik po programie

Erasmus+ Przewodnik po programie Erasmus+ Przewodnik po programie W przypadku rozbieżności między poszczególnymi wersjami językowymi wersją nadrzędną jest wersja angielska. Wersja 3 (2015): 16/01/2015 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 7 CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Program Grundtvig. Oferta programu Grundtvig na rok 2010. ogólna niezawodowa edukacja dorosłych

Program Grundtvig. Oferta programu Grundtvig na rok 2010. ogólna niezawodowa edukacja dorosłych Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Grundtvig ogólna niezawodowa edukacja dorosłych Oferta programu Grundtvig na rok 2010 Cele (skrót) PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ nowa odsłona ciekawych możliwości współpracy dla szkół wyższych. Beata Skibińska, Warszawa, 26 marca 2014 r.

Erasmus+ nowa odsłona ciekawych możliwości współpracy dla szkół wyższych. Beata Skibińska, Warszawa, 26 marca 2014 r. Erasmus+ nowa odsłona ciekawych możliwości współpracy dla szkół wyższych Beata Skibińska, Warszawa, 26 marca 2014 r. Plan prezentacji Erasmus+ (2014-2020) a poprzednie odsłony programu Erasmus (1987 -

Bardziej szczegółowo

Programy. wspierające międzynarodową współpracę szkół wyższych. Krótki przewodnik

Programy. wspierające międzynarodową współpracę szkół wyższych. Krótki przewodnik Programy wspierające międzynarodową współpracę szkół wyższych Krótki przewodnik Niniejsza broszura przedstawia wybrane programy współpracy międzynarodowej dla europejskich szkół wyższych. Informacje zostały

Bardziej szczegółowo

Europa dla Obywateli Erasmus+ Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Europa dla Obywateli Erasmus+ Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki Europa dla Obywateli Erasmus+ Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki Program "Europa dla obywateli" Cele ogólne rozwijanie obywatelstwa europejskiego poprzez umożliwienie współpracy i uczestnictwa w budowaniu

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ Przewodnik po programie

ERASMUS+ Przewodnik po programie ERASMUS+ Przewodnik po programie Tłumaczenie przygotowane przez biuro Posła do Parlamentu Europejskiego dra Marka Migalskiego 1 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ A - INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Szkolnictwo wyższe. Oferta programu Erasmus+ dla sektora szkolnictwa wyższego

Erasmus+ Szkolnictwo wyższe. Oferta programu Erasmus+ dla sektora szkolnictwa wyższego Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Oferta programu Erasmus+ dla sektora szkolnictwa wyższego Program sesji Program Erasmus+ - założenia, cele, podział na akcje, działania adresowane do sektora szkolnictwa wyższego

Bardziej szczegółowo

Perspektywy dla dialogu międzykulturowego w programach dotacyjnych

Perspektywy dla dialogu międzykulturowego w programach dotacyjnych Perspektywy dla dialogu międzykulturowego w programach dotacyjnych 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 Źródła finansowania projektów... 6 Europejska Fundacja Kultury... 6 Europejska Fundacja Młodzieży... 8

Bardziej szczegółowo

Comenius. doskonalenie europejskiego systemu edukacji poprzez międzynarodową współpracę instytucji związanych z oświatą.

Comenius. doskonalenie europejskiego systemu edukacji poprzez międzynarodową współpracę instytucji związanych z oświatą. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, jako Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie, w ramach programu sektorowego Comenius, zarządza następującymi akcjami: Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR L 347/50 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.12.2013 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1288/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające Erasmus+ : unijny program na rzecz kształcenia,

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus. Zasady ubiegania się o dofinansowanie projektu typu kurs intensywny konkurs w roku 2013

Program Erasmus. Zasady ubiegania się o dofinansowanie projektu typu kurs intensywny konkurs w roku 2013 Program Erasmus Zasady ubiegania się o dofinansowanie projektu typu kurs intensywny konkurs w roku 2013 Spotkanie informacyjne, Warszawa, 7 lutego 2013 Program Uczenie się przez całe życie (2007-2013)

Bardziej szczegółowo

Job-shadowing w GRÜNE LIGA Berlin e.v.

Job-shadowing w GRÜNE LIGA Berlin e.v. Job-shadowing w GRÜNE LIGA Berlin e.v. 6-12 listopada 2011 Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie. Publikacja odzwierciedla

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działalności kulturalnej. Michał Pawlęga

Źródła finansowania działalności kulturalnej. Michał Pawlęga Źródła finansowania działalności kulturalnej Michał Pawlęga podział funduszy fundusze strukturalne rozwój ekonomiczny i społeczny Polski, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich rozwój wsi, programy europejskie

Bardziej szczegółowo

Program Grundtvig. Podstawowa oferta Programu Grundtvig na 2013 rok. Warszawa, 4 grudnia 2012

Program Grundtvig. Podstawowa oferta Programu Grundtvig na 2013 rok. Warszawa, 4 grudnia 2012 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Grundtvig Podstawowa oferta Programu Grundtvig na 2013 rok Warszawa, 4 grudnia 2012 STRUKTURA PROGRAMU UCZENIE

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach.

Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach. Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach. Szczegółowe informacje o konkursach wraz z terminami naborów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NA POSIEDZENIE KOMISJI EDUKACJI

INFORMACJA NA POSIEDZENIE KOMISJI EDUKACJI INFORMACJA NA POSIEDZENIE KOMISJI EDUKACJI W DNIU 18 LUTEGO 2015 r. Punkt 3 INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA KATOWICE NA TEMAT FUNDUSZY EUROPEJSKICH W NOWEJ PERSPEKTYWIE 2014-2020 W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH.

Bardziej szczegółowo

(Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE KOMISJA EUROPEJSKA

(Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE KOMISJA EUROPEJSKA 28.10.2014 C 382/1 V (Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE KOMISJA EUROPEJSKA ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW EACEA/31/2014 Program Erasmus+, podstawowe działanie 3 Wsparcie w reformowaniu polityk

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne. Przygotowanie do złożenia wniosku KA1 Mobilność edukacyjna Szkolnictwo wyższe

Spotkanie informacyjne. Przygotowanie do złożenia wniosku KA1 Mobilność edukacyjna Szkolnictwo wyższe Spotkanie informacyjne Przygotowanie do złożenia wniosku KA1 Mobilność edukacyjna Szkolnictwo wyższe Warszawa, 17 lutego 2014 r. Program spotkania Wprowadzenie do programu Erasmus+ Zasady realizacji i

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla studentów Spotkanie 4 FUNDUSZE DLA STUDENTÓW

Warsztaty dla studentów Spotkanie 4 FUNDUSZE DLA STUDENTÓW PROGRAM KREATYWNA EUROPA 2014-2020 Kreatywna Europa to nowy program Komisji Europejskiej oferujący wsparcie finansowe dla sektorów audiowizualnych, kultury i kreatywnych. Program ten będzie realizowany

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych przygotować projekt z sukcesem Poradnik dla wnioskodawców Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka

Bardziej szczegółowo