Konferencja podsumowująca realizację grantu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konferencja podsumowująca realizację grantu"

Transkrypt

1 Konferencja podsumowująca realizację grantu Poprawa jakości wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w PO KL poprzez wykorzystanie doświadczeń uzyskanych przy realizacji projektów w ramach PIW EQUAL Proces naboru i oceny wniosków na podstawie wyników ankiet - doświadczenia Wnioskodawców oraz Instytucji Organizujących Konkursy (IOK) - Lidera oraz Partnerów Gdańsk, r. Roczny Plan Działań współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2 Wyniki ankiet przeprowadzonych wśród Wnioskodawców w roku 2010 oraz 2011 Status prawny oraz doświadczenie Wnioskodawców Status prawny Uczelnie wyŝsze, Organizacje pozarządowe, Firmy prywatne, Spółki cywilne i kapitałowe, Powiatowe urzędy pracy, izby rzemieślnicze. Doświadczenie w aplikowaniu W 2010 r wszyscy Wnioskodawcy posiadali doświadczenie w aplikowaniu o środki unijne, z czego 50% w PO KL W 2011 r. nie wszyscy Wnioskodawcy składający projekty innowacyjne aplikowali wcześniej o środki unijne spośród Wnioskodawców posiadających doświadczenie 82% przyznało, iŝ ubiegało się o dofinansowanie projektów w ramach PO KL Doświadczenie w realizacji W większości przypadków Wnioskodawcy nie posiadali doświadczenia w realizacji projektów innowacyjnych i / lub współpracy ponadnarodowej. JednakŜe nie stanowiło to przeszkody w pomyślnym przejściu procesu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów. Wyniki ankiet przeprowadzonych wśród Wnioskodawców w roku 2010 oraz 2011 Źródła informacji o rozpoczęciu naboru wniosków oraz źródła pozyskiwania dokumentów/ wytycznych strony internetowe urzędu/ instytucji/kiw ogłoszenia w prasie oraz ROEFS-y strony internetowe urzędu/ instytucji/kiw ogłoszenia w prasie oraz ROEFS-y Działania informacyjno promocyjne 2010 Ankieta przeprowadzona w 2010 r. ujawniła, iŝ Wnioskodawcy oczekują od IP/IP2 większego wsparcia w procesie aplikowania. Standardowe działania promocyjne w przypadku PI/PWP nie odniosły oczekiwanych rezultatów. Działania informacyjno promocyjne 2011 Wnioskodawcy skorzystali w głównej mierze ze szkoleń, konsultacji indywidualnych oraz warsztatów. Jak wynika z ankiet 2011 spadła liczba wniosków odrzuconych na etapie oceny formalnej w porównaniu z rokiem poprzednim.

3 Wyniki ankiet przeprowadzonych wśród Wnioskodawców w roku 2010 oraz 2011 Formy wsparcia zaproponowane przez Wnioskodawców konsultacje indywidualne dot. dostosowania planowanych rozwiązań do aktualnych wymogów formalnych, upowszechnienie realizowanych projektów przez IOK, stworzenie forum wymiany doświadczeń, stosowanych praktyk oraz wypracowanych wstępnych i finalnych produktów projektów, konsultacje indywidualne poprawności konkretnego projektu, przykładowy wniosek, infolinia, szkolenia w tym wyjaśniające niejasności i najczęściej popełniane błędy, podręcznik, jasna, czytelna dokumentacja konkursowa. Wyniki ankiet przeprowadzonych wśród Wnioskodawców w roku 2010 oraz 2011 Problemy podczas wypełniania formularza wniosku oraz główne przyczyny uzyskania negatywnej oceny formalnej Problemy wskazywane w 2010 i 2011 roku problemy interpretacyjne dotyczące planowanych zapisów skomplikowane procedury zbyt krótki okres na przygotowanie i złoŝenie wniosku niewystarczająca liczba znaków przewidziana w poszczególnych punktach wniosku

4 Wyniki ankiet przeprowadzonych wśród Wnioskodawców w roku 2010 oraz 2011 PARTNER ZAGRANICZNY POZYSKIWANIE PROBLEMY W NAWIĄZANIU PARTNERSTWA Podstawowym sposobem poszukiwania partnera zagranicznego do projektu są własne kontakty Wnioskodawców oraz źródła prywatne. Problemy instytucjonalne, brak informacji gdzie naleŝy szukać partnera, brak doświadczenia i informacji w jaki sposób nawiązać partnerstwo oraz problemy językowe. śaden z ankietowanych nie wskazał, iŝ przy poszukiwaniu partnera zagranicznego skorzystał z baz partnerów dostępnych w internecie, bądź z pomocy instytucji, w której ubiegał się o dofinansowanie Ogromne znaczenie odgrywają takŝe róŝnice kulturowe oraz mentalne. Wyniki ankiet przeprowadzonych wśród IOK (uczestnikach Grantu) w roku 2010 oraz 2011 Problemy zidentyfikowane podczas naboru i oceny wniosków trudności Wnioskodawców ze zrozumieniem idei innowacyjności i tematów innowacyjnych oraz umiejętnym wyraŝeniem jej we wniosku aplikacyjnym, niezrozumienie przez Wnioskodawców idei współpracy ponadnarodowej, błędy formalne powodujące odrzucenie wniosku, w opinii niektórych członków KOP czas na ocenę wniosków był zbyt krótki

5 Wyniki ankiet przeprowadzonych wśród IOK (uczestnikach Grantu) w roku 2010 oraz 2011 Dodatkowe działania informacyjno-promocyjne zastosowane w trakcie naboru oraz oceny wniosków Wewnętrzne przed ogłoszeniem konkursów wyznaczeni zostali pracownicy odpowiedzialni za poszczególne etapy wdraŝania projektów innowacyjnych i ponadnarodowych. Zewnętrzne spotkania ogólne oraz indywidualne, warsztaty, opracowanie dokumentu, zawierającego praktyczne wskazówki dla Wnioskodawców, konferencje i seminaria, regularne spotkania poświęcone tematyce innowacyjności tzw. dni innowacyjności, dodatkowe zakładki na stronach internetowych poświęcone wyłącznie projektom innowacyjnym i ponadnarodowym. Wyniki ankiet przeprowadzonych wśród IOK (uczestnikach Grantu) w roku 2010 oraz 2011 Proces oceny merytorycznej projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej W skład Komisji Oceny Projektów weszli pracownicy posiadający wiedzę z zakresu obszaru, jakiego dotyczy konkurs, jak równieŝ doświadczenie uzyskane przy wdraŝaniu bądź realizacji projektów innowacyjnych finansowanych ze środków UE, w tym PIW EQUAL Członkowie KOP uczestniczyli w szkoleniach z zakresu oceny merytorycznej prowadzonych przez wyspecjalizowanych trenerów. Posiedzenia KOP odbywały się w trybie stacjonarnym bądź półstacjonarnym. Poza standardowymi elementami, posiedzenia KOP obejmowały: wyjaśnienie tematu konkursu oraz pozostałych istotnych wymogów konkursowych oraz ujednolicenie rozumienia zapisów karty oceny merytorycznej, tak aby wszyscy oceniający posiadali wspólną wiedzę nt. wymogów i oczekiwań IOK w odniesieniu do projektów składanych w danym konkursie. Odbywały się systematyczne spotkania KOP, w trakcie których omawiano zidentyfikowane powtarzające się problemy oraz rozbieŝności w ocenie.

6 Dziękuję za uwagę Roczny Plan Działań współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program Operacyjny Pomoc Techniczna

Program Operacyjny Pomoc Techniczna MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Pomoc Techniczna Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Warszawa, 28 czerwca 2007 Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 1. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW)

Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW) Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW) 0 Spis treści Dane podstawowe... 2 Jak czytać ten dokument?... 3 Założenia... 4 Wstęp... 6 Cele Programu... 7 Cel

Bardziej szczegółowo

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jarosław Pawłowski (zatwierdzam) Warszawa, 23 kwietnia 2009 r. 1. Doświadczenia okresu

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNOŚĆ w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki

INNOWACYJNOŚĆ w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki warto art mieć pomysł INNOWACYJNOŚĆ w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki INNOWACYJNOŚĆ: dlaczego warto? Świat, w którym żyjemy, nasze otoczenie społeczne i gospodarcze podlega coraz szybszym, niekiedy

Bardziej szczegółowo

Tak. Nie istnieją ograniczenia co do rodzaju kierunku studiów objętego projektem.

Tak. Nie istnieją ograniczenia co do rodzaju kierunku studiów objętego projektem. Kryteria dostępu 1) Czy projektem mogą być objęte wszystkie kierunki studiów, bez względu na ich zakres merytoryczny (np. matematyczne, humanistyczne etc.), jak i stacjonarne i niestacjonarne? Tak. Nie

Bardziej szczegółowo

Uwagi do projektu Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 Konfederacja Lewiatan

Uwagi do projektu Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 Konfederacja Lewiatan 1 Uwagi do projektu Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 Konfederacja Lewiatan Lp. Numer rozdziału / podrozdziału / sekcji / podsekcji 1 Słownik pojęć - 2 2 1-3 - 3 2 2 d Punkt

Bardziej szczegółowo

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka 1 Podmioty Ekonomii Społecznej Różne formy współpracy z podmiotami ekonomii społecznej Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka Podmioty Ekonomii Społecznej Spis treści > > Wstęp 1 > > Różne ujęcia partnerstwa 1 >

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Warszawa, 29 stycznia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 1 Wstęp/ Preambuła...

Bardziej szczegółowo

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Strona1 Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2013 Przygotowany dla Departamentu Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Narzędzia i techniki konsultacji społecznych Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Podręcznik współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie i rozliczanie projektu w ramach działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Who is who albo top model. Kto jest kim w Projekcie. Model, który będzie... modelem. Ogłaszamy nabór na szkolenia

Who is who albo top model. Kto jest kim w Projekcie. Model, który będzie... modelem. Ogłaszamy nabór na szkolenia Who is who albo top model Kto jest kim w Projekcie Model, który będzie... modelem Ogłaszamy nabór na szkolenia 4 6 15 32 3 Who is who albo top model Czasy internetu są pod wieloma względami bezlitosne.

Bardziej szczegółowo

BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce. wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020

BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce. wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020 BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020 Warszawa, 2014 Publikacja pod redakcją: Tomasza Włodarskiego i

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 Materiał zredagowany w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI. ZATRUDNIANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SŁUśBIE CYWILNEJ. Warszawa, 6 czerwca 2013 r.

INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI. ZATRUDNIANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SŁUśBIE CYWILNEJ. Warszawa, 6 czerwca 2013 r. - INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI ZATRUDNIANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SŁUśBIE CYWILNEJ Warszawa, 6 czerwca 2013 r. Opracował: Departament Kontroli i Nadzoru Misją Departamentu Kontroli i Nadzoru jest

Bardziej szczegółowo

Standard minimum realizacji zasady równo ci szans kobiet i m czyzn

Standard minimum realizacji zasady równo ci szans kobiet i m czyzn Załącznik 8.14 - Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS Standard minimum realizacji zasady równo ci szans kobiet i m czyzn w ramach

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI GENERUJĄCE WARTOŚĆ DODANĄ W REGIONALNYCH PROJEKTACH ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH

CZYNNIKI GENERUJĄCE WARTOŚĆ DODANĄ W REGIONALNYCH PROJEKTACH ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH mgr Michał Skarzyński CZYNNIKI GENERUJĄCE WARTOŚĆ DODANĄ W REGIONALNYCH PROJEKTACH ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH 1. Wstęp Celem niniejszego opracowania jest omówienie czynników kreujących wartość dodaną w projektach

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1. Dz.U.2010.96.616 2012.01.01 zm. Dz.U.2011.185.1092 art. 72 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1.

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości uwagi na tle działalności HFPC

Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości uwagi na tle działalności HFPC Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości Barbara Grabowska Współpraca: dr Adam Bodnar, Michał Szwast 1 Warszawa, czerwiec 2014 r. 1. Wprowadzenie Od połowy 2010 r. w Helsińskiej Fundacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Katalogu Innowacji Społecznych.

Instrukcja obsługi Katalogu Innowacji Społecznych. Projekt innowacyjny współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Instrukcja obsługi Katalogu Innowacji Społecznych. Dokument skierowany jest do Użytkowników Katalogu,

Bardziej szczegółowo

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 6 Anna Forin Mariola Misztak-Kowalska Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia Anna Forin, Mariola Misztak-Kowalska Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do RPO WP 2014-2020. Stan spełnienia warunkowości ex-ante

Załącznik nr 2 do RPO WP 2014-2020. Stan spełnienia warunkowości ex-ante Załącznik nr 2 do RPO WP 2014-2020 Stan spełnienia warunkowości ex-ante WARUNEK OGÓLNY 1. Zapobieganie dyskryminacji Warunek Kryteria wypełnienia Spełnienie kryterium Status warunku Istnienie zdolności

Bardziej szczegółowo

5. Wyniki badań socjologicznych

5. Wyniki badań socjologicznych 5. Wyniki badań socjologicznych Procedura odwoławcza w programach operacyjnych stwarza wnioskodawcom możliwość ponownego rozpatrzenia złożonych do dofinansowania projektów pod względem spełnienia kryteriów

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 10 lutego 2011 r. SPIS TREŚCI Słownik terminologiczny...2 1. Wstęp...5 2. Beneficjenci pomocy publicznej..7 3.

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM Pytanie nr 1: Czy istnieje możliwość w ramach projektu na zakup materiałów o wartości przewyższającej 3 500 zł zaliczanych do środków trwałych? Istnieje

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - Minister Infrastruktury i Rozwoju

- PROJEKT - Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/ / / Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Akademii Techniczno-Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Główne trudności Projektodawców związane z wdrażaniem zasady równości szans płci we wnioskach o dofinansowanie PO KL

Główne trudności Projektodawców związane z wdrażaniem zasady równości szans płci we wnioskach o dofinansowanie PO KL Główne trudności Projektodawców związane z wdrażaniem zasady równości szans płci we wnioskach o dofinansowanie PO KL Opracowanie: firma Ingafor Sp. z o.o. na zlecenie Instytucji Zarządzającej PO KL Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo