PRZYKŁADOWE ZAŁOŻENIA W BADANIU KRZEPNIĘCIA ODLEWANYCH KOMPOZYTÓW DYSPERSYJNYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZYKŁADOWE ZAŁOŻENIA W BADANIU KRZEPNIĘCIA ODLEWANYCH KOMPOZYTÓW DYSPERSYJNYCH"

Transkrypt

1 KOMPOZYTY (COMPOSITES 6(20063 Mirsław Chlewa 1 Plitechnika Śląska, Wydiał Mechanicny Technlgicny, Instytut Materiałów Inżynierskich i Bimedycnych, Zakład Odlewnictwa ul. Twarwa 7, Gliwice, PRZYKŁADOWE ZAŁOŻENIA W BADANIU KRZEPNIĘCIA ODLEWANYCH KOMPOZYTÓW DYSPERSYJNYCH Predstawin ałżenia służące ptymaliacji kmpytów wykrystaniem własnści cieplnych i mrflgicnych kmpnentów. Dtycą ne dbru kmpnentów i sterwania prcesami wytwórcymi ra wykrystania w tym akresie metd dświadcalnych w pwiąaniu metdami symulacyjnymi. Prpnwana weryfikacja pdbnych ałżeń jest wiąana ptrebą pracwania prcedur sprawneg prjektwania wyskich własnści użytkwych i technlgicnych dlewanych materiałów kmpytwych. Pddan analiie warunki temperaturwe, prewdnictw cieplne kmpnentów ra mrflgię cąstek wmacniających jak nadrędnych cynników kstałtujących kinetykę ruchu ciepła. Zaprpnwan wykrystanie, głównie w statystycnym planwaniu eksperymentu, wielkści wiążących pdstawwe własnści fiycne kmpnentów. W tabeli 1 predstawin charakter miennści uśredninych w akresie temperatur krepnięcia własnści cieplnych prykładwych kmpnentów stswanych w dlewach dprnych na użycie. Wskaan na warunkwą mżliwść pminięcia współcynnika wymiany ciepła międy kmpnentami. Pry intensyfikacji jawisk pwierchniwych wiąanych prędkścią wględną cąstek w stsunku d snwy wyekspnwan rlę mrflgii cąstek. Wskaan na granicenia metd dświadcalnych i symulacyjnych ra ptencjalne kryści płynące płącenia bu metd badawcych. Słwa klucwe: dlewnictw, kmpyt, dyspersja, krepnięcie EXAMPLES OF ASSUMPTIONS IN SOLIDIFICATION PROCESS ANALYSIS FOR DISPERSIVE CAST COMPOSITES In this article the main assumptins were described fr cast cmpsite prperties ptimiatin with use f thermal and mrphlgical characteristics f cmpnents. They include cmpnent selectin, technlgical parameters steering and use f experimental data crrelated with numerical simulatin. Prpsed verificatin is cnnected with need f efficient engineering f high cmpsite prperties. Therm-physical prperties and mrphlgical characteristics f reinfrcing particles were examined as the mst imprtant factrs influencing the heat flw kinetics. Sme quantities were prpsed which bnd the fundamental physical prperties f the reinfrcing particles fr experimental planning. In Table 1 the average value f reinfrcement thermal prperties in slidificatin range were shwn fr exemplary cmpnents used fr wear resistant cmpsite prductin. Cnditinal pssibility f heat exchange cefficient between the cmpnents negligence was indicated. By surface phenmena intensificatin cnnected with cmpnents relative velcity the particles mrphlgy was expsed. The ptential pssibilities and limitatins f jint experimental studies with numerical simulatin were described. Keywrds: casting, cmpsite, dispersin, slidificatin WPROWADZENIE Presłankami pdjęcia tematu pracwania jest dążenie d ptymaliacji własnści dlewanych materiałów kmpytwych ppre sterwnie prcesem krepnięcia wykrystaniem cieplnych i mrflgicnych własnści składników strukturalnych kmpytu. Pdstawwymi składnikami kmpytu kstałtującymi kinetykę ruchu ciepła są snwa i cąstki wmcnienia w układie dlew-frma. W tym akresie arówn stswane prcesy wytwórce, jak i metdyki badawce nisą pewne granicenia. Identyfikacja i analia graniceń pwinna służyć skutecnemu siąganiu amiernych wyskich własnści kmpytów dlewanych. EFEKTYWNE WŁASNOŚCI KOMPONENTÓW I PARAMETRY TECHNOLOGICZNE W prcesach technlgicnych temperatura brjenia niżsa d snwy t najcęściej sptykany stan, wynikający ałżenia, że brjenie nagrewane jest w krótkim casie d snwy, apewniając pprawnść wilżenia. Wydaje się, że punktu widenia prcesów wilżania wyżsa temperatura brjenia niż snwy jest krystniejsa. Uyskanie jednakwej temperatury pcątkwej kmpnentów e wględu na swą krótktrwałść w prcesie wytwórcym stanwi pewnej scególnści takieg prypadku. Należy pry tym pdkreślić technlgicną celwść stanu, który minimaliuje cieplne aburenia w układie. Następstwem 1 dr hab. inż.

2 40 M. Chlewa chłdenia kąpieli jest różnicwanie pla temperatury w brjeniu ra w jeg bepśrednim sąsiedtwie. Kąpiel w celu minimaliacji różnic temperatury kmpnentów pwinna być w całym cyklu twrenia kmpytu intensywnie miesana. Spsbem na achwanie ruchu ciekłeg kmpytu we wnęce frmy d skrepnięcia jest stswanie pól siłwych, np. elektrmagnetycneg, c jednceśnie więksa skłnnść d krepnięcia bjętściweg ra niekrystneg agawania dyspersji. Jeśli prewdnictw cieplne brjenia jest mniejse niż snwy, t nawet pmijając statystycnie niewielki pór cieplny na granicy fa, d pewneg mmentu, wynacneg właściwą temperaturą i casem, cąstki twrą bjętści najwyżsej temperature. Najcęściej cąstki te mają mniejsą właściwą pjemnść cieplną w prównaniu d krystaliująceg stpu snwy, wydielająceg w krótkim casie ciepł krystaliacji. Jeśli natmiast prewdnictw cieplne cąstek jest więkse niż snwy, wówcas tylk w prypadku, kiedy prces technlgicny twrenia kmpytu w stanie ciekłym nie dprwadił d recywisteg wyrównania temperatur, mże nastąpić dwrtny ruch ciepła - d cąstek wmcnienia. Mżna wtedy uyskać stan typwy i najbardiej pżądany dla dlewania suspensyjneg tw. mikrchładalnikami wewnętrnymi. Jednak taki efekt wymaga precyyjneg prelicenia dyfuji ciepła w funkcji casu i w akresie temperatury krepnięcia snwy. Wykrystując abiegi technlgicne, należy sterwać ilścią magaynwaneg ciepła w elementarnych bjętściach kmpnentów tak, by w ależnści d ptreb były jednakwe lub różne. Kmplikacje następują wówcas, kiedy transprt ciepła implikuje isttne różnicwanie rseralnści cieplnej pniżej temperatury slidus, c mże w prcesie stygnięcia prwadić d dekheji lub racej deadheji kmpnentów, a t klei prwadi d nieuchrnnej degradacji kmpytu. Spśród technlgicnych cynników wytwarania decydwanie najłatwiej mżna sterwać temperaturą. Pstałe cynniki, własnści cieplne: gęstść i ciepł właściwe kmpnentów, w niewielkim akresie mgą być regulwane pwdu niewielkieg akresu miennści. Regulacja własnści cieplnych, a pmcą składu chemicneg, cęst granica się d wybru stpnia cystści chemicnej. Jeśli w dlewie kniecna jest, e wględu na pżądaną strukturę snwy, ałżna prędkść dprwadania ciepła, t w materiale mniejsym prewdnictwie cieplnym jej siągnięcie jest mżliwe tylk pry wyżsym gradiencie temperatury. Inacej, wymusając ałżną prędkść stygnięcia na granicy materiałów różniących się prewdnictwem cieplnym, pwstały gradient temperatury będie tym więksy, im mniejse jest np. prewdenie cieplne cąstki w stsunku d snwy. Cas wyrównywania gradientu i jeg minimaliacji będie tym więksy, im więksą pjemnść cieplną będie psiadał biekt, np. cąstka, w stsunku d snwy ra im mniejsą będie miał pwierchnię ddawania ciepła. Im dsknalse wilżenie, tj. im bliżej warunków III rdaju, tym mniejse aburenia w ruchu ciepła. W prcesie krepnięcia prestrenie braku wilżenia wypełnine gaem stanwią pór cieplny, który mże być traktwany jak nieskńcny. W materiale mniejsej prewdnści cieplnej, pry ałżnej (wymusnej właściwściami frmy sybkści ddawania ciepła, asięg występwania struktur ukierunkwanych będie więksy niż w prypadku pełneg wilżenia. Należy pry tym sterwać lkalnym stężeniem pierwiastków ra wiąków aktywujących jawiska pwierchniwe i generujących fay strefy prejścia. Różnica międy współcynnikiem prewdnictwa cieplneg materiałów wmacniających sięga 3 rędów wielkści ( W/mK. Ciepł właściwe i gęstść masy różnią się międy sbą w akresie teg sameg rędu. Znacne różnice prewdnści cieplnej granicają w prcedurach badawcych wykrystanie statystycnych symetrycnych planów eksperymentu. Natmiast pjemnść cieplna b mże być repreentantem pdstawwych własnści cieplnych cąstek ceramiki twrących kmpyt, jak również materiałów stswanych na snwy. Mżna także wskaać akumulację ciepła jak alternatywną wielkść repreentatywną. Na wartść współcynnika akumulacji (1 ciepła snwy wpływa głównie ciepł krystaliacji b = L λ ρ c p + (1 ΔT gdie: b, λ, ρ, c p, L, T naca dpwiedni: współcynniki akumulacji i prewdnści cieplnej ra gęstść masy, ciepł właściwe pry stałym ciśnieniu, ciepł krystaliacji i temperaturę, aś indeks dnsi się d snwy. W pstałych prypadkach stswania wmcnienia be premian współcynnik akumulacji ciepła pisany jest wiąkiem b = λ ρ c (2 gdie indeks dnsi się d cąstek wmcnienia w stanie stałym, be premian. Inną wielkścią fiycną, która mże równie dbre ujmwać pdstawwe własnści cieplne, jest dyfuyjnść cieplna a p λ = L ρ cp + ΔT a λ (3 = (4 ρ c p

3 Prykładwe ałżenia w badaniu krepnięcia dlewanych kmpytów dyspersyjnych 41 gdie a naca dyfuyjnść cieplną. W tabeli 1 estawin, uśrednine w akresie temperatury krepnięcia snwy, pdstawwe własnści cieplne prykładwych kmpnentów [1, 2]. Onacenie AlSi11 dnsi się d prykładwej snwy - kłeutektycneg stpu Al-Si. TABELA 1. Zestawienie uśredninych termfiycnych właściwści kmpnentów Kmpnent Gęstść masy ρ Ciepł właściwe cp Ciepł krystaliacji L Prewdnść cieplna λ Dyfuyjnść cieplna a Akumulacja ciepła b 10 6 g/m 3 kj/kgk kj/kg W/mK 10 6 m 2 /s 10 3 Ws 0,5 / (m 2 K SiO 2 2,3 1, ,67 1,96 Al 2O 3 3,9 1, ,89 3,93 SiC 2,9 1, ,52 7,02 AlSi11* 2,5 1, ,0 0,53 178,87 * dane dla stpu snwy wynacn jak średnie wartści występujących na granicach akresu temperatur krepnięcia stpu kłeutektycneg, pryjmując akres temperatur ΔT = 4 K [3]. Kmpyty wytwrne pdanych kmpnentów psiadają prównywalne własnści tryblgicne, jednak warunki ich krepnięcia są dmienne. Prewdnictw cieplne wybranych klejnych materiałów ceramicnych mienia się w prybliżeniu kwadratem. Prównanie miennści wielkści awart w statnich trech klumnach. Zdlnść d akumulacji ciepła w prybliżeniu psiada prprcjnalną miennść. Stwara t mżliwść łatwej dświadcalnej analiy w prykładwej grupie kmpytów dprnych na użycie. Stpy dwuskładnikwe AlSi psiadają serkie praktycne astswanie. Obecnść niektórych pierwiastków, jak np. magneu, pprawia warunki wilżania, ale pciąga a sbą pwstawanie ddatkwych fa, np.: Mg 2 Si w temperature 868 K, Mg 2 Si w temp. 828 K, FeSiAl 5 w temp. 848 K, FeMg 3 Si 6 Al 8 w temp. 840 K, FeSiAl 5 w temp. 885 K [4]. Krystaliujące fay pwstają w temperaturach bliskich temperatury eutektycnej Al-Si K. Obecnść brjenia w snwie mienia achdące prcesy, stąd granicenie efektów cieplnych, wiąanych krystaliacją innych fa, jest kniecnścią. Wyniki badań kmpytów dnsi się na gół d stpu snwy. Cęst nieuniknine jest stswanie chemicnych aktywatrów jawisk pwierchniwych, warunkujących wytwrenie kmpytu. Mgą ne wpływać mdyfikując na strukturę snwy. Celwa jest minimaliacja ich awartści d akresu (0,05 0,3. SPECYFIKA SYMULACYJNYCH METOD ANALIZY KRZEPNIĘCIA Uupełnieniem metd dświadcalnych są metdy symulacyjne. Precyja uyskiwanych wyników ależy d pryjętych mdeli fiycnych pisujących badane prcesy. Pprawnść kmputerwych anali symulacyjnych plega międy innymi na wiernym amdelwaniu warunków krepnięcia kmpytu. Pdstawą jest tu analia mikrbsaru kmpytweg, awierająceg wsystkie składniki strukturalne kmpytu. Predmitem badań jest w pierwsym rędie snwa w sąsiedtwie np. ceramicnej cąstki. Wynikiem są miany temperatury ra pchdne temperatury p casie i kierunku w prestreni mikrbsaru w funkcji casu. Pdstawwym, teretycnym prypadkiem, repreentującym gemetrię mikrbsaru kmpytweg, jest cąstka statystycnie repreentatywnym kstałcie i wymiarach tcna snwą wra bsarami ewentualneg niepełneg wilżenia ra faami strefy prejścia pry achwaniu ich mrflgii. Symulacje na gół pierają się na centralnym płżeniu cąstki i prypisaniu jej bjętści snwy wynikającej ałżneg udiału kmpnentów, c pwala na pryjęcie erwych strumieni cieplnych na wybranych np. 2 kierunkach ruchu ciepła. Analiwany jest atem tylk 1 główny kierunek. Uasadnine jest preprwadenie symulacji, w których cąstka najduje się na drde strumienia cieplneg. Preprwadenie symulacji partej np. na sferycnym mdelu nie stwara trudnści w preciwieństwie d wyknania eksperymentu walidacyjneg. Badanie prcesu krepnięcia dnsi się arówn d jawisk na pimie skali mikr: na celw ukstałtwanej pwierchni cąstek brjących, w prestreni stpwej snwy, jak i skali makr, tj. w układie wlewwym i wnęce frmy. Zastswanie prgramu symulacyjneg pwala na dwlną, wirtualną lkaliację termelementów pry eliminacji wajemnych ddiaływań w dwlnie małym bsare. Istnieje pnadt mżliwść analiy temperatury wra premiescającym się frntem krystaliacji. Najcenniejsą jednak aletą jest mżliwść dwlneg kjarenia cieplnych i gemetrycnych właściwści badanych układów kmpytwych. Takie analiy, wiąane wielkrtnymi preliceniami, są niesiągalne w technikach eksperymentalnych. Skala wielkści w ramach stswanych mdeli nie wpływa na spsób bliceń. Prgramy symulacyjne parte na ależnściach Furiera-Kirchhffa nalały serkie astswanie w analiie metali i stpów. W materiałach kmpytwych brjnych cąstkami prces krepnięcia ma dmienny charakter. Ruch ciekłeg metalu snwy w stsunku d cąstek wmcnienia w stanie stałym wywłuje intensywniejsy w prównaniu d warunków stacjnarnych transprt ciepła. Zasadne jest weryfikwanie wielkści ddiaływań spwdwanych ruchem wględnym kmpnentów

4 42 M. Chlewa gdnie mdelem Newtna-Furiera (6. Stan ppredający prces krepnięcia w kmpycie charakteryuje się nieustalnym pływem ciecy wkół cąstek ciała stałeg. Gęstść strumienia ciepła prejmwaneg pre płyn d pwierchni ciała stałeg według mdelu Newtna (5 wynsi q = α ( T P S T (5 gdie: α - współcynnik prejmwania ciepła, W/(m 2 K, T S - temperatura pwierchni ścianki, T P - temperatura ciekłeg metalu snwy. Gęstść strumienia ciepła w kierunku prstpadłym d pwierchni ciała stałeg-brjenia mżna również pisać prawem Furiera. Łącąc ba mdele, gradient temperatury w brjeniu pry pwierchni ewnętrnej predstawia ależnść T n α = λ ( T T (6 Wra e spadkiem temperatury kmpnentów i malejącą prędkścią wględną kmpnentów na skutek rsnącej lepkści snwy ra rsnącym stpniem uprądkwania jnów pred prejściem w stan stały anika ruch. Dla snwy pwyżsy apis mżna predstawić równaniem T n α = λ ( T T (7 Strumień ciepła prejmwany pre pwierchnię kntaktu snwa-brjenie jest równy spadkwi entalpii ciekłeg metalu strumieniu masy m pry cym gęstść strumienia masy t: m = dm/dt (8 μ = dm /da (9 ( T T da = m' c d α (10 A αda = Aα Aα = m' c p ln p ( T T 2 1 (11 gdie: α - średnia wartść współcynnika na pwierchni wymiany, (T T 1 ra (T T 2 - różnice temperatur międy kmpnentami p strnie napływająceg i dpływająceg strumienia metalu wględem cąstki, T, - dpwiedni temperatura brjenia i snwy, da - repreentuje elementarną pwierchnię kntaktu kmpnentów; A - sumarycna pwierchnia kntaktu kmpnentów - pwierchnia prejmwania ciepła, c p - ciepł właściwe ciekłej snwy, które w małych akresach temperatur krepnięcia, tj. np. w prypadku stpów kłeutektycnych, mżna pryjąć jak wartść stałą, m - strumień masy. Strumień masy wiąany wymianą ciepła cąstką brjącą musi mywać cąstkę, atem prekrój, którym będie d cąstki prypływał, jest równy rutwi prstpadłemu cąstki w kierunku wektra prędkści strumienia masy. Pry cąstce wypukłej pwierchnia rutu będie równa maksymalnemu prekrjwi cąstki. Ilść prepływającej masy ależy nie tylk d wielkści prekrju, ale także d kstałtu prekrju. Trudną d ustalenia wartść strumienia masy mżna wy-nacyć e wiąku F m' = m v (12 O gdie: m - prcja masy metalu mywająceg cąstkę d mmentu ustania wględneg ruchu, v - prędkść wględna, F - ple pwierchni rutu cąstki, O - bwód rutu cąstki. Wartść prędkści mżna sacwać na pdstawie różnicy w gęstści masy międy kmpnentami. Pry knwekcji wymusnej należy uwględnić wpływ pól siłwych. Kniecnym abiegiem technlgicnym jest wytwaranie naprężeń ścinających w ciekłym metalu pre intensywne miesanie. Celem jest dynamicna pprawa jawisk wilżania. Prykładem jest wytwaranie wględnej prędkści międy kmpnentami pdcas ich nagrewania i miesania w piecu indukcyjnym. Gdy kmpnenty w faie twrenia kmpytu najdą się w plu diałania sił, np. elektrmagnetycnych, pryspiesenie wględneg ruchu mżna wynacyć, krystając różnicy magnetycnej prewdnści właściwej kmpnentów. Wartść współcynnika m mżna wynacyć na pdstawie udiału brjenia w kmpycie. Wielkść pwierchni F jest łatwa d wynacenia metdami analiy ilściwej na pdstawie pmiarów cąstek brjących pred wprwadeniem ich d metalu - cyli w pstaci sypkiej p wsystkich niebędnych abiegach technlgicnych. O - bwód rutu cąstki - pdbnie jak ppredni, wielkść tę mżna wynacyć dla pjedyncych biektów ra ppulacji statystycnej. Ilra F/O dpwiada (M m 1. Wówcas wartść uśrednineg współcynnika wymiany wyniesie: m' c p 1 α = ln (13 A 2 m v c p 1 α = ln (14 M A 2 gdie M m jest mdułem mrflgicnym. m

5 Prykładwe ałżenia w badaniu krepnięcia dlewanych kmpytów dyspersyjnych 43 Łącąc prawa Newtna i Furiera, mżna pdjąć próbę sacwania gradientu temperatury w snwie i brjeniu kmpytu. Na wielkść współcynnika prejmwania ciepła isttny wpływ, pa nieustalnym jeg plem temperatury, ma także nieustalny ruch metalu. Transprt ciepła psiada charakter dynamicny. Występuje późniny ruch metalu p tre krywliniwym trudnym d kreślenia późnieniu a. Pry intensywnym miesaniu kmpnentów mże dchdić d kawitacji. Zmiana stanu skupienia snwy wiąże się radykalną mianą wielkści współcynnika prejmwania ciepła [5]. Rąd wielkści współcynników prejmwania ciepła pry uwględnieniu knwekcji w ciekłych metalach wynsi W/(m 2 K [6]. Pdcas prejścia e stanu gaweg w ciekły współcynnik wymiany ciepła mże prekrcyć wartść Taki stan nie awse musi wiąać się e nacną prędkścią wględną kmpnentów. Dla wielu rwiąań pryjęcie knwekcji swbdnej mże być wystarcając dkładne. Pdcas twrenia kmpytu dyspersyjneg mżna wyróżnić try charakterystycne (e wględu na prejmwanie ciepła stany: 1. Stan różnicwanej temperatury pcątkwej kmpnentów, któremu twarysy premiescanie się ich pry występwaniu wględnej prędkści ależnej d technlgii wytwarania. Jednceśnie występuje ddawanie pre układ ciepła d frmy i tcenia. Stan układu temperatur pcątkwych mżna definiwać na dwa spsby: ΔT kmpn. > 0; ΔT kmpn. < Chwilwy stan wyrównania temperatury ΔT kmpn. = = 0, pry którym wymiana nie istnieje. 3. Stan, w którym e spadkiem temperatury i rsnącej lepkści anika ruch i współcynnik wymiany ciepła maleje d era. Pwyżsym stanm dpwiada następująca ależnść: ( T T da = m' c d( T T α (15 Pryjmując pmijalnie małą miennść pwierchni wymiany ciepła w akresie rpatrywanych temperatur, trymamy p m' 1 α = c p ln (16 A ( T T 2 W analiwanym stanie 1 ΔT kmpn. = siąga także wartść maksymalną i prwadi d maksymalnej wartści współcynnika wymiany ciepła. Krótktrwały stan 2, któreg cas trwania jest dwrtnie prprcjnalny d różnicy w prewdnści cieplnej kmpnentów i wprst prprcjnalny m.in. d bjętściweg udiału brjenia m, pryjmuje wartść akresu międy 1 a 0. Prpnuje się, aby dla uprscenia wartść prędkści wględnej kmpnentów, a atem i wartść m uśrednić, pryjmując liniwą mianę prędkści d wartści maksymalnej e stanu 1 d 0 w stanie 3. Stan 3 ależy d sybkści dprwadania ciepła całeg układu snwa-brjenie d frmy i następnie d tcenia. W praktyce isttne różnice w ruchu ciepła występują pry dlewaniu d frm ceramicnych i metalwych. Głównie pry sybkim dprwadaniu ciepła mżliwe jest chwilwe dwrtne różnicwanie temperatur kmpnentów i dwrócny ruch ciepła - d brjenia np. pry małym prewdnictwie cieplnym brjenia, dużej jeg pjemnści cieplnej i sybkim chłdeniu dlewu. Odwrócny ruch ciepła mże mieć charakter chwilwy i jednceśnie lkalny. Wartść prędkści wględnej v maleje nie tylk e spadkiem temperatury, ale także w miarę bliżania się d pwierchni brjenia. Pry pwierchni cąstki ruch anika. Stan krepnięcia kmpytu na gół charakteryuje się bliżną d era prędkścią wględną kmpnentów spwdwaną rsnącą lepkścią snwy, nawet pry nacnej różnicy temperatur w tceniu pwierchni cąstek. Serk dyskutwanym prblemem wiarygdnści wyników symulacji jest dkładnść wynacania gradientu temperatury. W tym akresie nie ma skutecnej metdyki pstępwania [7-9]. Wydaje się, że mżliwścią realiacji adań mikrskpwych, jak np. krepnięcie kmpytów, jest wstępna walidacja wyników symulacji, a następnie wirtualne premiescanie termpar wględem cy wra frntem krystaliacji. Mdelwanie krepnięcia dlewów klasycnych stpów jest łżnym prblemem: rważa się deterministycne mdele uwględniające warunki transprtu masy energii lub też w mikrmdelach definiuje się krystaliację w warunkach itermicnych. Rważa się także krystaliację, baując na mdelach stchastycnych pisujących mrflgię fa metdą Mnte Carl lub autmatów kmórkwych [10]. Analiuje się wielkść i kstałt krystaliujących dendrytów w funkcji gradientu temperatury i wymiarów fraktalnych [11]. PODSUMOWANIE Według [8], krystając empirycnych algrytmów pstprcessingwych, mżna sacwać niektóre parametry strukturalne ra właściwści mechanicne. Pnadt w wielu publikacjach [12-16] predstawine jest mdelwanie mikr-makrskpwe struktury krystalicnej. Symulacja mikrskpwa piera się na ardkwaniu, wrście krystałów i wydielaniu ciepła krystaliacji. Płącenie dświadceń walidacyjnych i symulacji w skali makr ruchu ciepła wynikami symulacji mikr pwala wynacać mrflgię strukturalną w każdym punkcie bryły dlewu. Niektóre publikacje, wiąane krystaliacją rientwaną, wskaują na pmijanie elementu kinetyki prebiegu jawisk dyfuji termicnej i chemicnej, traktując je jak

6 44 M. Chlewa nieskńcenie sybkie [17, 18], c mże być predmitem ddielnej dyskusji. Nieależnie d rwju technik prgnwania struktury w metalach, stpach i kmpytach stswanie mdeli makr d ceny jawisk mikr jest tak dług słusne, jak dług słusne są fiycne prawa pisujące właściwści substancji. Na pdstawie ceny isttnści wpływu cynników fiycnych mżna pryjąć uprscną metdykę ich badania. Mżna ją preć na fiycnym mdelu ruchu ciepła pre prewdenie, a w ślad a tym na symulacji krepnięcia pminięciem wpływu prędkści wględnej kmpnentów. Takie badania symulacyjne nie mają dniesienia d klasycneg mikrmdelu. Określenie mikrbsar dnsi się d recywistej wielkści badanych układów pjedyncych cąstek. Nie mdeluje się mikrstruktury i nie rważa się prcesów dyfuyjnych. Prpnwane ałżenia na wstępnym etapie są kniecne d rpnania wpływu pdstawwych cynników fiycnych na kinetykę ruchu ciepła. LITERATURA [1] Pawłwski S., Serkwski S., Materiały gnitrwałe w metalurgii, c. I, Skrypt nr 1892, Pl. Śl., Gliwice [2] Prgram symulacyjny CasTech. [3] Pniewierski Z., Krystaliacja struktura i właściwści siluminów, WNT, Warsawa [4] Pietrwski S., Siluminy, Wyd. Pl. Łódkiej, Łódź [5] Składień J., Termkinetyka i termdynamika, Skrypt nr 1213, Pl. Śl., Gliwice [6] Wiśniewski S., Wymiana ciepła, WN PWN, Warsawa [7] Ignasak Z., Mikłajcak P., Arch. Techn. Mas. i Autm. 1998, 18, 163. [8] Kapturkiewic W., Mdelwanie krystaliacji dlewów żeliwnych, Wyd. Nauk. Akapit, Kraków [9] Ignasak Z., Walidacja w systemach inżynierii wirtualnej w dlewnictwie, Knf. Sprawd. Km. Hutn. PAN, Krynica [10] Stefanescu D.M., Pang H., Canadian Metallurgical Quarterly, 37, 3-1, 229. [11] Sasikumar R., Sreenivasan R., Acta. Metall. Mater. 42, 7, [12] Sbcak J., Pdstawy syntey stpów, Instytut Odlewnictwa, Kraków 1997, 90. [13] Thev Ph., Desbilles, Rappa M., Metall. Trans. A. 1989, 20A, 311. [14] Kapturkiewic W., Mdel and numerical simulatin f casting crystalliatin, Publ. f the Academy f Mining and Metallurgy, 109, 10. [15] Gandin C.A., Rappa M., Acta Metall. Mater. 1994, 43, [16] Thev P., Gaumann M., Gremaud M., J. Mater [17] Favier J.J., Ann. Chim. Franc. 1980, 5, 268. [18] Carlberg T., Fredrikssn H., Cryst. Grwth 1997, 42, 526. Recenent Zbigniew Knpka

LABORATORIUM OBRÓBKI SKRAWANIEM

LABORATORIUM OBRÓBKI SKRAWANIEM AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA w Bielsku-Białej Katedra Technlgii Maszyn i Autmatyzacji Ćwiczenie wyknan: dnia:... Wyknał:... Wydział:... Kierunek:... Rk akadem.:... Semestr:... Ćwiczenie zaliczn: dnia:

Bardziej szczegółowo

Transformator Φ M. uzwojenia; siła elektromotoryczna indukowana w i-tym zwoju: dφ. = z1, z2 liczba zwojów uzwojenia pierwotnego i wtórnego.

Transformator Φ M. uzwojenia; siła elektromotoryczna indukowana w i-tym zwoju: dφ. = z1, z2 liczba zwojów uzwojenia pierwotnego i wtórnego. Transformator Φ r Φ M Φ r i i u u Φ i strumień magnetycny prenikający pre i-ty wój pierwsego uwojenia; siła elektromotorycna indukowana w i-tym woju: dφ ei, licba wojów uwojenia pierwotnego i wtórnego.

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE P O L I T E C H N I K A W A R S Z A W S K A WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, MECHANIKI I PETROCHEMII INSTYTUT INŻYNIERII MECHANICZNEJ ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Optymaliacja transportu wewnętrnego w akładie mechanicnym

Bardziej szczegółowo

Jakie nowe możliwości daje właścicielom i zarządcom budynków znowelizowana Ustawa termomodrnizacyjna

Jakie nowe możliwości daje właścicielom i zarządcom budynków znowelizowana Ustawa termomodrnizacyjna dr inż. Wiesław Sarosiek mgr inż. Beata Sadowska mgr inż. Adam Święcicki Katedra Podstaw Budownictwa i Fiyki Budowli Politechniki Białostockiej Narodowa Agencja Posanowania Energii S.A. Filia w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Statystyka - wprowadzenie

Statystyka - wprowadzenie Statystyka - wprwadzenie Obecnie pjęcia statystyka używamy aby mówić : zbirze danych liczbwych ukazujących kształtwanie się kreślneg zjawiska jak pewne charakterystyki liczbwe pwstałe ze badań nad zbirwścią

Bardziej szczegółowo

2015-01-15. Edycja pierwsza 2014/1015. dla kierunku fizyka medyczna, I rok, studia magisterskie

2015-01-15. Edycja pierwsza 2014/1015. dla kierunku fizyka medyczna, I rok, studia magisterskie 05-0-5. Opis różnicę pomiędy błędem pierwsego rodaju a błędem drugiego rodaju Wyniki eksperymentu składamy w dwie hipotey statystycne: H0 versus H, tak, by H0 odrucić i pryjąć H. Jeśli decydujemy, że pryjmujemy

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła. Podział pomp ciepła. Ogólnie możemy je podzielić: ze wzgledu na sposób podnoszenia ciśnienia i tym samym temperatury czynnika roboczego

Pompy ciepła. Podział pomp ciepła. Ogólnie możemy je podzielić: ze wzgledu na sposób podnoszenia ciśnienia i tym samym temperatury czynnika roboczego Pmpy ciepła W naszym klimacie bardz isttną gałęzią energetyki jest energetyka cieplna czyli grzewanie. W miesiącach letnich kwestia ta jest mniej isttna, jednak z nadejściem jesieni jej znaczenie rśnie.

Bardziej szczegółowo

CERTO program komputerowy zgodny z wytycznymi programu dopłat z NFOŚiGW do budownictwa energooszczędnego

CERTO program komputerowy zgodny z wytycznymi programu dopłat z NFOŚiGW do budownictwa energooszczędnego CERTO prgram kmputerwy zgdny z wytycznymi prgramu dpłat z NFOŚiGW d budwnictwa energszczędneg W związku z wejściem w życie Prgramu Prirytetweg (w skrócie: PP) Efektywne wykrzystanie energii Dpłaty d kredytów

Bardziej szczegółowo

Informacje uzupełniające: Wyboczenie z płaszczyzny układu w ramach portalowych. Spis treści

Informacje uzupełniające: Wyboczenie z płaszczyzny układu w ramach portalowych. Spis treści S032a-PL-EU Informacje uupełniające: Wybocenie płascyny układu w ramach portalowych Ten dokument wyjaśnia ogólną metodę (predstawioną w 6.3.4 E1993-1-1 sprawdania nośności na wybocenie płascyny układu

Bardziej szczegółowo

Kryteria przyznawania ocen z matematyki uczniom klas III Publicznego Gimnazjum nr 1 w Strzelcach Opolskich

Kryteria przyznawania ocen z matematyki uczniom klas III Publicznego Gimnazjum nr 1 w Strzelcach Opolskich Kryteria przyznawania cen z matematyki ucznim klas III Publiczneg Gimnazjum nr 1 w Strzelcach Oplskich Na cenę dpuszczającą uczeń: zna pjęcie ntacji wykładniczej zna spsób zakrąglania liczb rzumie ptrzebę

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 5 BADANIE ZASILACZY UPS

ĆWICZENIE 5 BADANIE ZASILACZY UPS ĆWICZENIE 5 BADANIE ZASILACZY UPS Cel ćwicenia: aponanie budową i asadą diałania podstawowych typów asilacy UPS ora pomiar wybranych ich parametrów i charakterystyk. 5.1. Podstawy teoretycne 5.1.1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Sołidification ofmetals and Alloys, No.27, 1996 Knepnięcie Metali i Stopów, Nr 27, 1996 PAN- Oddział Katowice PL ISSN 0208-9386

Sołidification ofmetals and Alloys, No.27, 1996 Knepnięcie Metali i Stopów, Nr 27, 1996 PAN- Oddział Katowice PL ISSN 0208-9386 27/6 Słidificatin fmetals and Allys, N.27, 1996 Knepnięcie Metali i Stpów, Nr 27, 1996 PAN- Oddział Katwice PL ISSN 0208-9386 RAFINACJA PRÓŻNIOWA CIEKŁYCH STOPÓW MIEDZI BLACHA L., WYCIŚLIK Andrzej Katedra

Bardziej szczegółowo

Analiza transformatora

Analiza transformatora ĆWICZENIE 4 Analia transformatora. CEL ĆWICZENIA Celem ćwicenia jest ponanie bodowy, schematu astępcego ora ocena pracy transformatora.. PODSTAWY TEORETYCZNE. Budowa Podstawowym adaniem transformatora

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Matematyka Zasadnicza Szkła Zawdwa Opracwała: mgr Karlina Łania Załżenia gólne Przedmitweg Systemu Oceniania (PSO) Przedmitwy system ceniania ma na celu : pinfrmwanie ucznia

Bardziej szczegółowo

Przykłady sieci stwierdzeń przeznaczonych do wspomagania początkowej fazy procesu projektow ania układów napędowych

Przykłady sieci stwierdzeń przeznaczonych do wspomagania początkowej fazy procesu projektow ania układów napędowych Rzdział 12 Przykłady sieci stwierdzeń przeznacznych d wspmagania pczątkwej fazy prcesu prjektw ania układów napędwych Sebastian RZYDZIK W rzdziale przedstawin zastswanie sieci stwierdzeń d wspmagania prjektwania

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ LABORATORIUM Telekmunikacji w transprcie wewnętrznym / drgwym INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA

Bardziej szczegółowo

imię kod ulica prześlij Dzięki formularzom możliwe jest pobieranie danych, a nie tylko ich wyświetlanie.

imię kod ulica prześlij Dzięki formularzom możliwe jest pobieranie danych, a nie tylko ich wyświetlanie. Frmularze w HTML Struktura frmularza: ... imię nazwisk miejscwść kd ulica prześlij Dzięki frmularzm mżliwe jest pbieranie danych,

Bardziej szczegółowo

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników!

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników! Wrcław, 29.08.2012 gacad.pl stwrzyliśmy najlepsze rzwiązania d prjektwania rganizacji ruchu Dłącz d naszych zadwlnych użytkwników! GA Sygnalizacja - t najlepszy Plski prgram d prjektwania raz zarządzania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI: I. Spsby sprawdzania siągnięć uczniów - dpwiedzi ustne, - testy sprawdzające wiadmści z wychwania kmunikacyjneg, - cena na lekcji z wyknanej pracy np. z rysunku techniczneg,

Bardziej szczegółowo

Wybrane stany nieustalone transformatora:

Wybrane stany nieustalone transformatora: Wybrane stany nieustalone transformatora: Założenia: - amplituda napięcia na aciskach pierwotnych ma wartość stałą nieależnie od jawisk achodących w transformatore - warcie występuje równoceśnie na wsystkich

Bardziej szczegółowo

Automatyczna kompensacja mocy biernej z systemem monitorowania kopalnianej sieci 6 kv

Automatyczna kompensacja mocy biernej z systemem monitorowania kopalnianej sieci 6 kv dr inż MARIAN HYLA Politechnika Śląska w Gliwicach Automatycna kompensacja mocy biernej systemem monitorowania kopalnianej sieci 6 kv W artykule predstawiono koncepcję, realiację ora efekty diałania centralnego

Bardziej szczegółowo

Szkolenie BIM dla menedżerów

Szkolenie BIM dla menedżerów DLA KOGO? Szklenie dedykwane jest dla sób krdynujących i zarządzających mdelami BIM w zakresie budwnictwa kubaturweg. Jeg zakres będzie również dpwiedni dla architektów, knstruktrów raz działów fertwania

Bardziej szczegółowo

WZORU Y1 \2\J Numer zgłoszenia: s~\ t + 17.

WZORU Y1 \2\J Numer zgłoszenia: s~\ t + 17. RZECZPOSPOLITA POLSKA OPIS OCHRONNY PL 58567 WZORU UŻYTKOWEGO @ Y1 \2\J Numer głsenia: 105429 s~\ t + 17. Urąd Patentwy Recypsplitej Plskiej @ Data głsenia: 14.10.1996 A47G 29/10 Brelk, własca d klucy

Bardziej szczegółowo

ZRÓŻNICOWANA EFEKTYWNOŚĆ EKSPLOATACYJNYCH DODATKÓW PRZECIWCIERNYCH DO OLEJÓW SMARNYCH

ZRÓŻNICOWANA EFEKTYWNOŚĆ EKSPLOATACYJNYCH DODATKÓW PRZECIWCIERNYCH DO OLEJÓW SMARNYCH PROBLEMY NIEKONWENCJONALNYCH UKŁADÓW ŁOŻYSKOWYCH Łódź, 15-16 maja 1997 r. Zbigniew Zalis Politechnika Opolska w Opolu ZRÓŻNICOWANA EFEKTYWNOŚĆ EKSPLOATACYJNYCH DODATKÓW PRZECIWCIERNYCH DO OLEJÓW SMARNYCH

Bardziej szczegółowo

A = {dostęp do konta} = {{właściwe hasło,h 2, h 3 }} = 0, 0003. (10 4 )! 2!(10 4 3)! 3!(104 3)!

A = {dostęp do konta} = {{właściwe hasło,h 2, h 3 }} = 0, 0003. (10 4 )! 2!(10 4 3)! 3!(104 3)! Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycnej MAP037 wykład dr hab. A. Jurlewic WPPT Fiyka, Fiyka Technicna, I rok, II semestr Prykłady - Lista nr : Prestreń probabilistycna. Prawdopodobieństwo

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE. dla klasy 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE. dla klasy 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE dla klasy 2 Dział I. Pdstawy lkalnych sieci kmputerwych Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli ptrafi: zidentyfikwać pdstawwe pjęcia

Bardziej szczegółowo

PSO matematyka III gimnazjum. Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny

PSO matematyka III gimnazjum. Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny PSO matematyka III gimnazjum Szczegółwe wymagania edukacyjne na pszczególne ceny POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K knieczny cena dpuszczająca DZIAŁ 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE pjęcie liczby naturalnej,

Bardziej szczegółowo

36/27 Solidification oc Metais and Alloys, No.J6, 1998 Krzepaięc:ic Mdali i SIOp6w, Nr 36, 1998 PAN - Oddział Katowia: PL ISSN 0208-9386

36/27 Solidification oc Metais and Alloys, No.J6, 1998 Krzepaięc:ic Mdali i SIOp6w, Nr 36, 1998 PAN - Oddział Katowia: PL ISSN 0208-9386 36/27 Slidificatin C Metais and Allys, N.J6, 1998 Krzepaięc:ic Mdali i SIOp6w, Nr 36, 1998 PAN - Oddział Katwia: PL ISSN 0208-9386 DYSTORSJE W LASEROWEJ OBRÓBCE MATERIAŁÓW MUCHA Zygmunt, HOFFMAN Jacek

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE METOD PL DO ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW DECYZYJNYCH Z NIELINIOWĄ FUNKCJĄ CELU

WYKORZYSTANIE METOD PL DO ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW DECYZYJNYCH Z NIELINIOWĄ FUNKCJĄ CELU M.Miszzyńsi KBO UŁ, Badania perayjne I (wyład 7A 7) [] WYKORZYSANIE MEOD PL DO ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW DECYZYJNYCH Z NIELINIOWĄ FUNKCJĄ CELU Omówimy tutaj dwa prste warianty nieliniwyh mdeli deyzyjnyh,

Bardziej szczegółowo

OFERTA JEDNOSTKI NAUKOWEJ. STAŻ PRACOWNIKA PRZEDSIĘBIORSTWA W JEDNOSTCE NAUKOWEJ w ramach projektu Stolica staży (UDA.POKL.08.02.

OFERTA JEDNOSTKI NAUKOWEJ. STAŻ PRACOWNIKA PRZEDSIĘBIORSTWA W JEDNOSTCE NAUKOWEJ w ramach projektu Stolica staży (UDA.POKL.08.02. Biur Prjektu: Cnsulting Plus Sp. z.. ul. Wiejska 12, 00-490 Warszawa tel. 22 622 35 19, fax 22 622 35 20 biur@teklaplus.pl OFERTA JEDNOSTKI NAUKOWEJ STAŻ PRACOWNIKA PRZEDSIĘBIORSTWA W JEDNOSTCE NAUKOWEJ

Bardziej szczegółowo

Metody dokładne w zastosowaniu do rozwiązywania łańcuchów Markowa

Metody dokładne w zastosowaniu do rozwiązywania łańcuchów Markowa Metody dokładne w astosowaniu do rowiąywania łańcuchów Markowa Beata Bylina, Paweł Górny Zakład Informatyki, Instytut Matematyki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5, 2-31

Bardziej szczegółowo

WYSTAWIANIE FAKTUR I FAKTUR KORYGUJĄCYCH W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ŚRODA Z KSIĘGOWĄ JOANNA MATUSIAK

WYSTAWIANIE FAKTUR I FAKTUR KORYGUJĄCYCH W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ŚRODA Z KSIĘGOWĄ JOANNA MATUSIAK WYSTAWIANIE FAKTUR I FAKTUR KORYGUJĄCYCH W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ŚRODA Z KSIĘGOWĄ JOANNA MATUSIAK WYSTAWIANIE FAKTUR WYSTAWIANIE FAKTUR Od 1 stycznia 2014 r. c d zasady fakturę należy wystawić d 15.

Bardziej szczegółowo

Informatyka Systemów Autonomicznych

Informatyka Systemów Autonomicznych Infrmatyka Systemów Autnmicznych Uczenie maszynwe: uczenie z nauczycielem i bez nauczyciela. Kamil Małysz Spis treści I. Wstęp...3 II. Pczątki uczenia maszynweg...3 III. Zastswania w praktyce...4 IV. Metdy

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO LABORATORYJNE SYMULATORA WARUNKÓW PRACY URZĄDZENIA DO STABILIZACJI POZYCJI PACJENTA

STANOWISKO LABORATORYJNE SYMULATORA WARUNKÓW PRACY URZĄDZENIA DO STABILIZACJI POZYCJI PACJENTA Masn Elektrcne - Zest Prblemwe Nr 1/2015 (105) 107 Tmas Stenel, Maciej Sajkwski, Janus Hetmańck Plitechnika Śląska, Gliwice STANOWISKO LABORATORYJNE SYMULATORA WARUNKÓW PRACY URZĄDZENIA DO STABILIZACJI

Bardziej szczegółowo

Przekaz optyczny. Mikołaj Leszczuk. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Telekomunikacji 2010-10-24

Przekaz optyczny. Mikołaj Leszczuk. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Telekomunikacji 2010-10-24 Przekaz ptyczny Mikłaj Leszczuk Wydział Elektrtechniki, Autmatyki, Infrmatyki i Elektrniki Katedra Telekmunikacji 2010-10-24 Falwód służący d przesyłania prmieniwania świetlneg ŚWIATŁOWÓD Ewlucja światłwdów

Bardziej szczegółowo

Parametryzacja modeli części w Technologii Synchronicznej

Parametryzacja modeli części w Technologii Synchronicznej Parametryzacja mdeli części w Technlgii Synchrnicznej Pdczas statniej wizyty u klienta zetknąłem się z pinią, że mdelwanie synchrniczne "dstaje" d sekwencyjneg z uwagi na brak parametrycznści. Bez najmniejszych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KRZEPNIĘCIA I BADANIA MIKROSTRUKTURY PODEUTEKTYCZNYCH STOPÓW UKŁADU Al-Si

ANALIZA KRZEPNIĘCIA I BADANIA MIKROSTRUKTURY PODEUTEKTYCZNYCH STOPÓW UKŁADU Al-Si 53/22 Archives of Foundry, Year 2006, Volume 6, 22 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2006, Rocznik 6, Nr 22 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 ANALIZA KRZEPNIĘCIA I BADANIA MIKROSTRUKTURY PODEUTEKTYCZNYCH STOPÓW UKŁADU

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII Szkoła podstawowa klasy IV- VI.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII Szkoła podstawowa klasy IV- VI. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII Szkła pdstawwa klasy IV- VI. 1. Pdstawa prawna d pracwania Przedmitweg Systemu Oceniania: 2. Rzprządzenie MEN z dnia 21.03.2001r. 3. Prgram nauczania Mja histria

Bardziej szczegółowo

1.1. PODSTAWOWE POJĘCIA MECHATRONIKI

1.1. PODSTAWOWE POJĘCIA MECHATRONIKI . MECHATRONIKA W wielu dziedzinach budwy maszyn, techniki samchdwej, techniki prdukcji, czy techniki mikrsystemwej pwstają prdukty, których rzwiązania mżna siągnąć tylk przez integrację kmpnentów mechanicznych,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z serwisu Geomelioportal.pl. - Strona 1/12 -

Instrukcja korzystania z serwisu Geomelioportal.pl. - Strona 1/12 - Instrukcja krzystania z serwisu Gemeliprtal.pl - Strna 1/12 - Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Słwnik pdstawwych terminów... 3 2. Wyświetlanie i wyszukiwanie danych... 4 2.1. Okn mapy... 5 2.2. Paski z menu

Bardziej szczegółowo

Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego

Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego Oferta dydaktyczna studiów cywilnych Wydziału Mechaniczn-Elektryczneg na rk akademicki 2012/2013 STUDIA STACJONARNE (DZIENNE) Kierunek: Mechanika i Budwa Maszyn 1. Studia I stpnia (inżynierskie) w specjalnściach:

Bardziej szczegółowo

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny , 2010 Partner prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: Techniki symulacji. Kod przedmiotu: EZ1C Numer ćwiczenia: Ocena wrażliwości i tolerancji układu

Nazwa przedmiotu: Techniki symulacji. Kod przedmiotu: EZ1C Numer ćwiczenia: Ocena wrażliwości i tolerancji układu P o l i t e c h n i k a B i a ł o s t o c k a W y d i a ł E l e k t r y c n y Nawa predmiotu: Techniki symulacji Kierunek: elektrotechnika Kod predmiotu: EZ1C400 053 Numer ćwicenia: Temat ćwicenia: E47

Bardziej szczegółowo

HAMOWANIE REKUPERACYJNE W MIEJSKIM POJEŹDZIE HYBRYDOWYM Z NAPĘDEM NA KOŁA TYLNE

HAMOWANIE REKUPERACYJNE W MIEJSKIM POJEŹDZIE HYBRYDOWYM Z NAPĘDEM NA KOŁA TYLNE ELEKTRYKA 213 Zesyt 1 (225) Rok LIX Marcin FICE Politechnika Śląska w Gliwicach HAMOWANIE REKUPERACYJNE W MIEJSKIM POJEŹDZIE HYBRYDOWYM Z NAPĘDEM NA KOŁA TYLNE Strescenie. W artykule predstawiono wyniki

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE OBCIĄŻEŃ KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO CZŁOWIEKA W SYTUACJI UDERZENIA PIŁKĄ W GŁOWĘ

MODELOWANIE OBCIĄŻEŃ KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO CZŁOWIEKA W SYTUACJI UDERZENIA PIŁKĄ W GŁOWĘ Aktualne Prblemy Bimechaniki, nr 1/2007 29 Marek GZIK, Dagmara TEJSZERSKA, Wjciech WOLAŃSKI, Paweł POTKOWA Katedra Mechaniki Stswanej, Plitechnika Śląska w Gliwicach MODELOWANIE OBCIĄŻEŃ KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Zapewnienie wyżywienia/cateringu dla uczestników szkleń w ramach Prjektu

Bardziej szczegółowo

Czujnik Termoelektryczny

Czujnik Termoelektryczny Czujnik Termelektryczny wielpunktwy, Typ TTP- Karta katalgwa TTP-, Edycja 0 Zastswanie Zakres pmiarwy: -0.. +00 C Mnitrwanie prfilu temperatury w dużych zbirnikach Przemysł energetyczny Przemysł petrchemiczny

Bardziej szczegółowo

Temat: OSTRZENIE NARZĘDZI JEDNOOSTRZOWYCH

Temat: OSTRZENIE NARZĘDZI JEDNOOSTRZOWYCH AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA w Bielsku-Białej Katedra Technlgii Maszyn i Autmatyzacji Ćwiczenie wyknan: dnia:... Wyknał:... Wydział:... Kierunek:... Rk akademicki:... Semestr:... Ćwiczenie zaliczn:

Bardziej szczegółowo

Wykrywanie i usuwanie uszkodzeń w sieci

Wykrywanie i usuwanie uszkodzeń w sieci Wykrywanie i usuwanie uszkdzeń w sieci Aby sieć działała pprawnie, knieczne jest: wyknanie kablwania pprawne zmntwanie i pdłączenie sprzętu zainstalwanie i sknfigurwanie prgramwania Dpier gdy wszystkie

Bardziej szczegółowo

MODEL MUNDELLA-FLEMINGA

MODEL MUNDELLA-FLEMINGA Danuta Miłasewic Uniwersytet Sceciński MODEL MUNDELLA-FLEMINGA 1. OPIS MODELU MUNDELLA-FLEMINGA Model ten, stworony na pocątku lat seśćdiesiątych XX wieku pre Roberta A. Mundella i Markusa Fleminga, opisuje

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH (KLASY IV VI) SZKOŁY PODSTAWOWEJ SIÓSTR URSZULANEK UR W LUBLINIE Ocena pracy ucnia Ocena pracy ucnia na ajęciach kmputerwych bejmuje: umiejętnść wybru

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki. Stworzenie terenu. (3pkt)

Pierwsze kroki. Stworzenie terenu. (3pkt) Pierwsze krki Utwrzyć nwy prjekt (menu File - > New Prject - > zakładka Create New Prject). Rzpakwać katalg z materiałami. Stwrzenie terenu. (3pkt) D nweg prjektu Unity3d utwórz teren (menu Terrain - >

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści:

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Nwe funkcje w prgramie Symfnia e-dkumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Serwis www.miedzyfirmami.pl... 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu... 2 Ustawienie współpracy z biurem rachunkwym... 2 Ustawienie

Bardziej szczegółowo

Metody pracy na lekcji. Referat przedstawiony na spotkaniu zespołu matematyczno przyrodniczego

Metody pracy na lekcji. Referat przedstawiony na spotkaniu zespołu matematyczno przyrodniczego Szkła Pdstawwa im. Władysława Brniewskieg we Władysławwie Metdy pracy na lekcji Referat przedstawiny na sptkaniu zespłu matematyczn przyrdniczeg Wyraz metda ma swój pczątek w języku stargreckim i znacza

Bardziej szczegółowo

Paweł Janus WSTĘP. Słowa kluczowe: energia, pomiar energii, żywność, silnik elektryczny, maszyna robocza

Paweł Janus WSTĘP. Słowa kluczowe: energia, pomiar energii, żywność, silnik elektryczny, maszyna robocza SCIENTIARUM POLONORUMACTA Technlgia Alimentaria () 00, 03- METODA POMIARU ENERGII UŻYTECZNEJ W PROCESIE TECHNOLOGICZNYM PRZETWÓRSTWA ŻYWNOŚCI OPARTA NA STRATACH POSZCZEGÓLNYCH SILNIKA ELEKTRYCZNEGO I MASZYNY

Bardziej szczegółowo

Jak założyć blog na platformie blogów CEO w 3 krokach

Jak założyć blog na platformie blogów CEO w 3 krokach Pstępuj według instrukcji. Jak załżyć blg na platfrmie blgów CEO w 3 krkach Krk 1 rejestracja w Serwisie CEO Czy masz knt w serwisie CEO? Jeśli tak przejdź d krku 2. Jeśli nie zarejestruj się tutaj (tu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.opole.pl, www.opolskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.opole.pl, www.opolskie. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.umw.ple.pl, www.plskie.pl Ople: Wyknanie usługi na ptrzeby realizacji zadania pn. Oplska Karta Rdziny

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ROZDZIAŁU SIŁ HAMOWANIA POJAZDU HYBRYDOWEGO Z NAPĘDEM NA KOŁA TYLNE W ASPEKCIE REKUPERACJI ENERGII

ANALIZA ROZDZIAŁU SIŁ HAMOWANIA POJAZDU HYBRYDOWEGO Z NAPĘDEM NA KOŁA TYLNE W ASPEKCIE REKUPERACJI ENERGII Zesyty Problemowe Masyny Elektrycne Nr 9/211 15 Marcin Fice, Rafał Setlak Politechnika Śląska, Gliwice ANALIZA ROZDZIAŁU SIŁ HAMOWANIA POJAZDU HYBRYDOWEGO Z NAPĘDEM NA KOŁA TYLNE W ASPEKCIE REKUPERACJI

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016 Kncepcja pracy Młdzieżweg Ośrdka Wychwawczeg W Mrwinach na lata 2011-2016 WYCHOWAWCY inauczyciele DBAJĄ O PEŁNY ROZWÓJ MŁODZIEŻY, TAK BY WYROSŁA ONA NA DOBRYCH LUDZI I UCZCIWYCH OBYWATELI. Jesteśmy placówką:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 Świadczenie usługi dstępu d sieci Internet dla Urzędu Marszałkwskieg Wjewództwa Śląskieg Numer głszenia: 301439-2011; data zamieszczenia: 18.11.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA Załżenia gólne: 1. Ocenianie siągnięć edukacyjnych ucznia plega na rzpznaniu przez nauczyciela pzimu i pstępów w panwaniu przez ucznia wiadmści i umiejętnści w

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Próba statyczna rozciągania metali. Obowiązująca norma: PN-EN 10002-1:2002(U) Zalecana norma: PN-91/H-04310 lub PN-EN10002-1+AC1

TEMAT: Próba statyczna rozciągania metali. Obowiązująca norma: PN-EN 10002-1:2002(U) Zalecana norma: PN-91/H-04310 lub PN-EN10002-1+AC1 ĆWICZENIE NR 1 TEMAT: Próba statycna rociągania metali. Obowiąująca norma: PN-EN 10002-1:2002(U) Zalecana norma: PN-91/H-04310 lub PN-EN10002-1+AC1 Podać nacenie następujących symboli: d o -.....................................................................

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia aplikacji internetowych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia aplikacji internetowych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016 Dział Aplikacje wyknywane p strnie klienta Wymagania edukacyjne z przedmitu Pracwnia aplikacji internetwych dla klasy 3iA Nauczyciel: Krnel Barteczk Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą

Bardziej szczegółowo

Rozwój nowoczesnych procesów wytwarzania bodziec do inwestycji w produkcję farmaceutyczną

Rozwój nowoczesnych procesów wytwarzania bodziec do inwestycji w produkcję farmaceutyczną Rzwój nwczesnych prcesów wytwarzania bdziec d inwestycji w prdukcję farmaceutyczną Waldemar Józwik Szef Działu Frmulacji Departament R&D 9-10 październik 2013 Agenda 1. Charakterystyka nwczesneg prcesu

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wegliniec.pl Węgliniec: Zakup materiałów, wynajem sprzętu d remntu dróg na terenie Gminy Węgliniec

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa: Przeprwadzenie badań pinii kierwców i dzieci Numer głszenia: 27259-2011; data zamieszczenia: 24.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Sprzedaż, szklenie, dstawa, mntaż i uruchmienie w siedzibie Zamawiająceg fabrycznie

Bardziej szczegółowo

METODA BADANIA ODKSZTAŁCALNOŚCI TERMICZNEJ ORGANICZNYCH OŚRODKÓW SYPKICH SKŁADOWANYCH W SILOSACH

METODA BADANIA ODKSZTAŁCALNOŚCI TERMICZNEJ ORGANICZNYCH OŚRODKÓW SYPKICH SKŁADOWANYCH W SILOSACH METODA BADANIA ODKSZTAŁCALNOŚCI TERMICZNEJ ORGANICZNYCH OŚRODKÓW SYPKICH SKŁADOWANYCH W SILOSACH Janta Anna PRUSIEL, Andrzej ŁAPKO Wydział Budwnictwa i Inżynierii Śrdwiska, Pitechnika Białska, u. Wiejska

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ dla klasy 1ia Dział I. Mntaż raz mdernizacja kmputerów sbistych Rk szklny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdwiak Uczeń trzymuje

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA Prawa zachowania najbardziej fundamentalne prawa:

PRAWA ZACHOWANIA Prawa zachowania najbardziej fundamentalne prawa: PRW ZCHOWNI Pawa achowania nabadie fundamentalne pawa: o ewnętne : pawo achowania pędu, pawo achowania momentu pędu, pawo achowania enegii; o wewnętne : pawa achowania np. całkowite licb nukleonów w eakci

Bardziej szczegółowo

CIEPŁA RAMKA, PSI ( Ψ ) I OKNA ENERGOOSZCZĘDNE

CIEPŁA RAMKA, PSI ( Ψ ) I OKNA ENERGOOSZCZĘDNE CIEPŁA RAMKA, PSI ( ) I OKNA ENERGOOSZCZĘDNE Ciepła ramka - mdne słw, słw klucz. Energszczędny wytrych twierający sprzedawcm drgę d prtfeli klientów. Czym jest ciepła ramka, d czeg służy i czy w góle jej

Bardziej szczegółowo

Sieci neuronowe model konekcjonistyczny

Sieci neuronowe model konekcjonistyczny Sieci neurnwe mdel knekcjnistyczny Plan wykładu Mózg ludzki a kmputer Mdele knekcjnistycze Perceptrn Sieć neurnwa Sieci Hpfielda Mózg ludzki a kmputer Twój mózg t kmórek, 3 2 kilmetrów przewdów i (biliard)

Bardziej szczegółowo

Środki myjąco-konserwujące

Środki myjąco-konserwujące Śrdki myjąc-knserwujące ATM-Antirast Extra ATM-Antirast Extra t wielfunkcyjny lej myjąc-knserwujący, przeznaczny jest d mycia maszyn, urządzeń i innych wyrbów metalwych raz d międzyperacyjnej chrny przeciwkrzyjnej.

Bardziej szczegółowo

Skaner mks_vir dla Exchange

Skaner mks_vir dla Exchange Instrukcja bsługi prgramu Skaner mks_vir dla Exchange (wersja dkumentu 1.0) 2 sierpnia 2004 Cpyright 2003 by MKS Sp. z.. Zarówn prgram jak i instrukcja krzystają z pełnej chrny kreślnej przepisami prawa

Bardziej szczegółowo

43/28 KONCEPCJA OKREŚLANIA WYTRZYMAŁOŚCI KOHEZYJNEJ SZKŁA WODNEGO

43/28 KONCEPCJA OKREŚLANIA WYTRZYMAŁOŚCI KOHEZYJNEJ SZKŁA WODNEGO 43/28 Slidificatin f Metais and Allys, Year 2000, Ylume 2, Bk N. 43 Krzepnięcie Metali i Stpów, Rk 2000, Rcznik 2, Nr 43 PAN- Katwice PL ISSN 0208-9386 KONCEPCJA OKREŚLANIA WYTRZYMAŁOŚCI KOHEZYJNEJ SZKŁA

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Przeprwadzenie usługi szkleniwej z zakresu szkleń zawdwych według ptrzeb

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE MATEMATYCZNE PROCESU WENTYLACJI

MODELOWANIE MATEMATYCZNE PROCESU WENTYLACJI ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK XLV NR 3 (158) 2004 Ryszard Kł s MODELOWANIE MATEMATYCZNE PROCESU WENTYLACJI STRESZCZENIE W artykule zaprezentwan trzy przykłady symulacji prcesu wentylacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.chpin.edu.pl Warszawa: Rzbiórka kmina, tarasów, ścian i schdów zewnętrznych budynku Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN. Ćwiczenie H-3 BADANIE SZTYWNOŚCI PROWADNIC HYDROSTATYCZNYCH

POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN. Ćwiczenie H-3 BADANIE SZTYWNOŚCI PROWADNIC HYDROSTATYCZNYCH POLITECHNIK ŁÓDZK INSTYTUT OBBIEK I TECHNOLOGII BUDOWY MSZYN Ćwiczenie H- Temat: BDNIE SZTYWNOŚCI POWDNIC HYDOSTTYCZNYCH edacja i racwanie: dr inż. W. Frnci Zatwierdził: rf. dr ab. inż. F. Oryńsi Łódź,

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ KATEDRA TECHNIKI POŻARNICZEJ

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ KATEDRA TECHNIKI POŻARNICZEJ SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ KATEDRA TECHNIKI POŻARNICZEJ ZAKŁAD ELEKTROENERGETYKI Ćwicenie: URZĄDZENIA PRZECIWWYBUCHOWE BADANIE TRANSFORMATORA JEDNOFAZOWEGO Opracował: kpt.dr inż. R.Chybowski Warsawa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nil.szczecin.pl Szczecin: Najem i serwis dzieży rbczej dla pracwników NiOL Sp. z.. Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Sekcja B. Okoliczności powodujące konieczność złożenia deklaracji.

Sekcja B. Okoliczności powodujące konieczność złożenia deklaracji. III. Deklaracja DJ Sekcja A. Adresat i miejsce składania deklaracji. Uwaga! Ple uzupełnine autmatycznie. Sekcja B. Oklicznści pwdujące kniecznść złżenia deklaracji. Wsekcji B, należy w jednym z dstępnych

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI KODEKS ETYKI UDZIELANIA FRANCZYZY

EUROPEJSKI KODEKS ETYKI UDZIELANIA FRANCZYZY EUROPEJSKI KODEKS ETYKI UDZIELANIA FRANCZYZY WSTĘP Eurpejska Federacja Franczyzy, EFF, zstała utwrzna 23 września 1972 r. Jej człnkami są krajwe stwarzyszenia franczyzwe lub federacje franczyzwe z terenu

Bardziej szczegółowo

Poprawiono wyświetlanie się informacji o nowych wiadomościach w przypadku, gdy wiadomość została przeczytana.

Poprawiono wyświetlanie się informacji o nowych wiadomościach w przypadku, gdy wiadomość została przeczytana. Zmiany w prgramie Uczniwie Optivum NET+ w wersji 14.01.0000 (2014-03-18) Strna startwa Kafelek Sprawdziany ddan mżliwść wyświetlania pisu zakresu materiału z jakieg ma dbyć się sprawdzian lub kartkówka.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nowosolna.bip.net.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nowosolna.bip.net.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nwslna.bip.net.pl/ Łódź: Przedmit zamówienia bejmuje ubezpieczenie mienia i dpwiedzialnści Zamawiająceg

Bardziej szczegółowo

PROWIZJA I AKORD1 1 2

PROWIZJA I AKORD1 1 2 PROWIZJA I AKORD 1 1 1. Pracodawca może ustalić wynagrodenie w formie prowiji lub akordu. 2. Prowija lub akord mogą stanowić wyłącną formę wynagradania lub występować jako jeden e składników wynagrodenia.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy - JW 4809, ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze, woj. mazowieckie, tel. 22 6883888, faks 22 6883868.

I. 1) NAZWA I ADRES: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy - JW 4809, ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze, woj. mazowieckie, tel. 22 6883888, faks 22 6883868. Zegrze: Świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży biletów ltniczych na trasach zagranicznych dla Jednstek Wjskwych administrwanych przez JW 4809 w Zegrzu Numer głszenia: 75038-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj. Zduńska Wla: Termmdernizacja budynku Oddziału Dziecięceg SP ZOZ w Zduńskiej Wli w zakresie ciepleń ścian zewnętrznych i wymiany stlarki kiennej i drzwiwej Numer głszenia: 206836-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ SPORTOWO REKREACYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH FUNKCJONOWANIA UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ORZEŁ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ZIELENIU

PROGRAM ZAJĘĆ SPORTOWO REKREACYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH FUNKCJONOWANIA UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ORZEŁ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ZIELENIU PROGRAM ZAJĘĆ SPORTOWO REKREACYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH FUNKCJONOWANIA UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ORZEŁ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ZIELENIU Opracwał : Dariusz Langwski Zieleń, 2012 r. 2 Wprwadzenie.

Bardziej szczegółowo

Tworzenie kwerend. Nazwisko Imię Nr indeksu Ocena

Tworzenie kwerend. Nazwisko Imię Nr indeksu Ocena Twrzenie kwerend - 1-1. C t jest kwerenda? Kwerendy pzwalają w różny spsób glądać, zmieniać i analizwać dane. Mżna ich również używać jak źródeł rekrdów dla frmularzy, raprtów i strn dstępu d danych. W

Bardziej szczegółowo

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Hyżne: Nabór persnelu w prjekcie Przyjazna szkła Numer głszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Symulacja komputerowa i obróbka części 4 na tokarce sterowanej numerycznie

Symulacja komputerowa i obróbka części 4 na tokarce sterowanej numerycznie LABORATORIUM TECHNOLOGII Symulacja kmputerwa i bróbka części 4 na tkarce sterwanej numerycznie Przemysław Siemiński, Cel ćwiczenia: zapznanie z budwą i działaniem tkarek CNC (2- siwych i 3-siwych z narzędziami

Bardziej szczegółowo

AgroColumbus unikalny system oświetlenia kurników

AgroColumbus unikalny system oświetlenia kurników AgrClumbus unikalny system świetlenia kurników COLUMBUS ul. J.H. Dąbrwskieg 227, 60-574 Pznań Kim jesteśmy? Firmą specjalizującą się w sterwaniu świetleniem. Naszą ambicją jest ptymalizacja świetlenia

Bardziej szczegółowo

Poniżej krótki opis/instrukcja modułu. Korekta podatku VAT od przeterminowanych faktur.

Poniżej krótki opis/instrukcja modułu. Korekta podatku VAT od przeterminowanych faktur. Pniżej krótki pis/instrukcja mdułu. Krekta pdatku VAT d przeterminwanych faktur. W systemie ifk w sekcji Funkcje pmcnicze zstał ddany mduł Krekta pdatku VAT d przeterminwanych faktur zgdny z zapisami ustawwymi

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po e-sklepie

Przewodnik po e-sklepie Przewdnik p e-sklepie Prezentujemy Państwu pniżej kmplekswą instrukcję pruszania się p naszym nwym e-sklepie. >> www.pgb-plska.cm 1. Lgwanie Aby zalgwać się d sklepu prsimy wybrać link e-sklep w prawej,

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Łaziska Górne: Świadczenie usług transprtwych samchdami ciężarwymi samwyładwczymi raz samchdem wypsażnym w urządzenie hakwe i dźwig zakabinwy (HDS) wraz z przyczepą Numer głszenia: 8534-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 12 PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA METOD WAP DO ANALIZY PROCESÓW GOSPODAROWANIA ZASOBAMI LUDZKIMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

ROZDZIAŁ 12 PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA METOD WAP DO ANALIZY PROCESÓW GOSPODAROWANIA ZASOBAMI LUDZKIMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Marek Kunas ROZDZIAŁ 2 PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA METOD WAP DO ANALIZY PROCESÓW GOSPODAROWANIA ZASOBAMI LUDZKIMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE. Wprowaenie Celem głównym niniejsego opracowania jest prestawienie wybranych

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE NIEMIECKO POLSKIEJ WSPÓŁPRACY SOCJALNEJ. TORO w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej

STOWARZYSZENIE NIEMIECKO POLSKIEJ WSPÓŁPRACY SOCJALNEJ. TORO w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej STOWARZYSZENIE NIEMIECKO POLSKIEJ WSPÓŁPRACY SOCJALNEJ TORO w psukiwniu skutenyh metd wspri instytuji eknmii spłenej WYNIKI EWALUACJI INSTRUMENTU FINANSOWEGO TORO w psukiwniu skutenyh metd wspri instytuji

Bardziej szczegółowo

Zasady ładu korporacyjnego stosowane w 2012 r.

Zasady ładu korporacyjnego stosowane w 2012 r. Zasady ładu krpracyjneg stswane w 2012 r. Zasady ładu krpracyjneg stswane w 2012 r. (Wszystkie kwty prezentwane są w tys. złtych, ile nie pdan inaczej) Oświadczenia Zarządu Spółki w sprawie zasad ładu

Bardziej szczegółowo

Szczecin: usługa ubezpieczenia ryzyk komunikacyjnych Samodzielnego Publicznego Szpitala

Szczecin: usługa ubezpieczenia ryzyk komunikacyjnych Samodzielnego Publicznego Szpitala Samdzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie Dział Zamówień Publicznych Al. Pwstańców Wielkplskich 72, 70-111 Szczecin tel. (0-91) 466 10 86 d 88 fax. 466 11 13 Szczecin: usługa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo