43/28 KONCEPCJA OKREŚLANIA WYTRZYMAŁOŚCI KOHEZYJNEJ SZKŁA WODNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "43/28 KONCEPCJA OKREŚLANIA WYTRZYMAŁOŚCI KOHEZYJNEJ SZKŁA WODNEGO"

Transkrypt

1 43/28 Slidificatin f Metais and Allys, Year 2000, Ylume 2, Bk N. 43 Krzepnięcie Metali i Stpów, Rk 2000, Rcznik 2, Nr 43 PAN- Katwice PL ISSN KONCEPCJA OKREŚLANIA WYTRZYMAŁOŚCI KOHEZYJNEJ SZKŁA WODNEGO Barbara HUTERA*, Krzysztf SMYKSY*, Andrzej BALIŃSKJ**, Barbara WILKOsz *Akademia Górnicz-Hutnicza w Krakwie, Wydział Odlewnictwa Instytut Odlewnictwa w Krakwie l. Wprwadzenie Szkł wdne jest tanim spiwem nierganicznym stswanym w kraju i za granicą. Ddatkwą jeg zaletą jest mała szkdliwść masy dla tczenia, wadą - zła wybijalnść masy raz duża zasadwść mas wywżnych na składwisk. Z chemiczneg punktu widzenia szkł wdne jest rztwrem wdnym sli sdwej lub ptaswej [l, 2, 3] kwasu rtkrzemweg. W dlewnictwie stswane jest prawie wyłącznie szkł sdwe zawierające zwykle niewielkie ilści szkła ptasweg. Spśród gatunków szkła wdneg prdukwaneg w Plsce dbór teg materiału, jak spiwa d mas, dknywany był w parciu wyniki badań technlgicznych mas, a mdyfikacje jeg właściwści przeprwadzan pd kątem ddatków pprawiających wybijalnść mas [5]. Należy zaznaczyć, że wybijalnść masy plepsza się także wraz ze zmniejszeniem ddatku szkła. Stąd też pdstawwym zadaniem, zmierzającym d zmniejszenia wad dlewów sprządzanych w masach ze szkłem wdnym, pwinn być zmniejszenie jeg zawartści w masie. Pstulat ten mże być zrealizwany przez lepsze wykrzystanie właściwści wiążących teg spiwa w parciu wnikliwe studia nad jeg strukturą. Pglądy dtyczące budwy szkła wdneg, zawarte w pracach [l, 4], pdkreślają złżnść jeg struktury. Zgdnie z nimi szkł wdne stanwi ukł<id klidalny, w którym fazą rzprszną jest uwdnina micela, a fazą rzpraszającą rztwór elektrlitu zawierający jny różneg rdzaju [I, 4]. Zdlnść wiązania ziarn snwy piaskwej ma żel krzeminkwy, będący prduktem reakcji szkła wdneg z utwardzaczem [1]. Właściwści mechaniczne żelu krzeminkweg zależą nie tylk d parametrów szkła wdneg takich, jak np. mduł, gęstść, lepkść, ddatek elektrlitu, ale również d czynników zewnętrznych tj. temperatury i wilgtnści tczenia. W zależnści d wymieninych czynników zewnętrznych układu ulega zmianie stężenie żelu c wpływa najeg właściwści relgiczne. Właściwści żelu przechdzą

2 264 d właściwści dpwiadających ciałm lepksprężystplastycznym d właściwści charakteryzujących ciała kruche. Birąc pd uwagę pwyższe dane należy płżyć szczególny nacisk na zachwanie stałści temperatury i wilgtnści tczenia pdczas znaczania właściwści mechanicznych raz na ptymalny czas utwardzania. Badania przedstawine w niniejszej pracy bejmują wyniki badań kinetyki ubytku masy tężejąceg spiwa dla dwóch spiw, na pdstawie któreg wyznaczny zstał ptymalny czas badania raz wyniki badań wytrzymałści khezyjnej crk z uwzględnieniem grubści warstewki utwardzneg spiwa. 2. Część badawcza 2.1. Materiały d badań Badania wytrzymałści khezyjnej prwadzn na spiwach składających się ze l 00 części wagwych szkła wdneg, mdyfikwaneg lub wytapianeg, różnych wartściach mdułu M i gęstści p raz z 15 części wagwych flduru l (utwardzacza): spiwi-szkł wdne mdyfikwane; M= 1,95; p= 1500 kfm 3 + fldur l, spiw II- szkł wdne wytapiane; M= 2,30; p = 1500 kg/m + fldur l, 2.2. Metdyka badań wytrzymałści khezyjnej <JK Metdyka sprządzania próbek d badań <JK Z uwagi na specyfikę badaneg spiwa nie mżna był zaadaptwać metdyki sprządzania próbek pracwanej dla spiw żywicznych [6]. Próbki d teg typu badań dznaczać się pwinny jednrdną strukturą pzbawiną makrnieciągłści raz defektów. Badane spiw wykazywał p utwardzeniu nie tylk defekty strukturalne takie, jak pęcherzyki gazu i karby spwdwane znacznym skurczem materiału, lecz także wydzielaniem się fazy ciekłej, c kmplikwał sprządzanie próbki. Zastswana wstępnie metdyka dlewania spiwa d fremek teflnwych nie dawała zadwalających rezultatów, z uwagi na wyraźny rzdział faz. Przyjęta statecznie metdyka sprządzania próbki bejmwała dwa etapy: w pierwszym, przygtwywan spiw w ten spsób, że d dważneg szkła wdneg (z dkładnścią± 0,0 l g) ddawan prcjami załżną ilść utwardzacza mieszając d 15 d 20 minut (zależnie d gatunku szkła wdneg), aż d utwrzenia hmgenicznej mieszaniny, w drugim etapie uzyskaną mieszaninę wylewan na płaską, gładką płytę teflnwą. Przeprwadzna zstała również seria dświadczeń zmierzająca d ustalenia ptymalnych wymiarów i ksztahów badanych próbek, zapewniających ich niszczenie w bszarze pmiarwym, a nie w uchwytach. Pprzez zróżnicwanie rzprwadzenia ciekłeg spiwa na pwierzchni płyty uzyskiwan różną grubść utwardzneg materiału. Rzprwadzne spiw pzstawian na pwietrzu aż d przejścia ze stanu ciekłeg w stan plastyczny, a

3 265 następnie wycinan próbki za pmcą wykrjnika dwzrwująceg przyjęty ksztah próbki. Schemat próbki d badania wytrzymałści crk przedstawin na rysunku l grubść prbki '? "' ==-W Rys. l. Schemat próbki d badań wytrzymałści khezyjnej ak spiwa Fig. l. Schematic representatin f sample fr the determinatin f chesive strength ak f the binder Próbki staran się wyciąć z materiału najmniejszej ilści widcznych defektów strukturalnych lub (w przypadku pewnych gatunków szkła wdneg) z miejsc, w których prwatść rzłżna była równmiernie w całej bjętści materiału. Sprządzne próbki przechwywan w eksykatrze Metdyka badania siły rzciągającej F K Wytrzymałść khezyjna crk spiw znaczana była w parciu pmiar siły rzciągającej FK i pwierzchni przełmu SK. Przed przystąpieniem d pmiaru siły FK badan kinetykę ubytku masy!lm (charakteryzującą w przybliżeniu kinetykę utwardzania) dla czterech spiw. Badanie t miał na celu ustalenie ptymalnych czasów utwardzania w danych warunkach pmiarwych (temperatury i wilgtnści tczenia) zapewniających minimalizację rzrzutów pmierznych wartści FK Badania kinetyki ubytku spiw prwadzn za pmcą wagi analitycznej z dkładnścią dczytu± 0,0001 g. Odczyty!lm prwadzn d czasu, p którym zmiana masy (pmiędzy klejnymi dczytami) była nie większa niż ± 0,003 g. D badania użyt specjalnie przygtwaneg naczyńka teflnweg zapewniająceg małą grubść raz stałą pwierzchnię swbdną (Sw = 3,08 x 10 4 m 2 ) tężejąceg spiwa. P ustaleniu ptymalneg czasu utwardzania próbki pddawan sile rzciągającej FK za pmcą aparatu d badania sił adhezji i khezji [6], stsując stałą prędkść przemieszczania ruchmeg uchwytu V = l mm/min. Maksymalna wartść siły FK dczytywana była ze sterwnika aparatu z dkładnścią 0,05 N. W przypadku gatunków szkła wdneg mniejszej wytrzymałści crk dczyty dknywane były ze wskazań elektrnicznej wagi labratryjnej z dkładnścią± O, l g. W celu zwiększenia dkładnści dczytu siły niszczącej wyknany zstał uchwyt d próbki spczywający nieruchm na wadze. Pwierzchnię przełmu próbki SK kreślan p jej zniszczeniu jak ilczyn:

4 266 SK =hu X du gdzie: - hu jest średnią grubścią utwardznej próbki zmierzną śrubą mikrmetryczną z dkładnścią± 0,01 mm, - du jest szerkścią przełmu zmierzną suwmiarką z dkładnścią± O, l mm Wyniki badań i dyskusja Wyniki badań wytrzymałści khezyjnej ak spiw, przedstawin na przykładzie spiw zawierających szkł wdne, sprządzne dwma metdami: szkł wdne mdyfikwane M = l,95 i p = 1500 kg/m 3 (spiw I - rys. 2) raz szkł wdne wytapiane M = 2,30 i p= 1500 kg/m 3 (spiw II- rys. 3). c Q. b c "" c: "f7 Q).c: -" 4,5 spiw l 4 crk = 6,6495e hu 3,5 3 2,5 - <J) 7ó 2 E >. 1,5 R 2 = 0,8416 0,5 0,2 0,4 0,6 0,8 Grubść utwardznej warstewki hu, mm Rys. 2. Wpływ grubści utwardznej warstewki spiwa hu na wytrzymałść khezyjną ak. Skład spiwa (w częściach wagwych): szkł wdne mdyfikwane- 100; fldur l- 15; mduł M = l,95; gęstść p= 1500 kg/m 3 ; temperatura tczenia k. 25 C; prędkść bc iążania V= l mm/min Fig. 2. Thickness f the hardened binder layer hu vs chesive strength ak. Binder cmpsitin (in parts by weight): mdified sdium silicale- 100; fldur l- 15; mdulus M= 1.95; density p= 1500 kg/m 3 ; ambient temperatu re f abut 25 C; lading rate V = l mm/min Badania siły rzciągającej FK przeprwadzan ze stałą prędkścią bciążania V = mm/min w zakresie wartści siły FK [0,60-8,00 N], dla utwardznych próbek grubści hu [0,14-1,30 mm]. Łączna liczba przebadanych próbek sprządznych z czterech spiw

5 267 wynsiła 188, z czeg d aprksymacji funkcyjnej wybran próbki spełniające kreślne warunki spsbu zniszczenia próbki. Celem zminimalizwania rzrzutów wyników siły FK zbadan kinetykę ubytku masy: L-.m = f(t) dla badanych spiw. Stwierdzn, że największy ubytek masy próbki następuje w pczątkwym kresie utwardzania tj. d 1-2 gdz. d mmentu płączenia bydwu składników spiwa. Natmiast całkwity zanik ubytku masy następwał dpier p 72 h i ten czas utwardzania zastswan pdczas sprządzania próbek d badania siły FK Jak wynika z przedstawinych na rysunkach 2 i 3 zależnści : ak = f(hu), wzrst grubści hu utwardzaneg spiwa pwduje spadek wytrzymałści khezyjnej ak. Wyniki aprksymwan empiryczną zależnścią frmule wykładniczej rr K =A. e - B h., spełniną w badanym zakresie hu [0,2-1,2 mm]. 3 r ======== spiw 11 crk = 2,6561e hu 2 ' 5 ;---<:>-----i R2 = 0,5433 :!E,;e 2 ; c - Q).r:::. 1,5 ; (/) r E >. s: 0, v ,5 1,5 Grubść utwardznej warstewki hu, mm Rys. J. Wpływ grubści utwardznej warstewki spiwa hu na wytrzymałść khezyjną ak. Skład spiwa (w czę ś ciach wawych): szkł wdne wytapiane- 100; tldur l- 15; mduł M= 2,30; gę s tść p = 1500 kg/m ; temperatura tczenia k. 25 C; prędkść bciążania V= l mm/min Fig.3. Thickness f the hardened binder łayer hu vs chesive strength O' K. Binder cmpsitin (in parts by weight): fused sdium silicale- 100; tldur l - 15; mdulus M.=- 2.30; density p = 1500 kg/m 3 ; ambient temperatu re f abut 25 C; lading rate V = l mm/min Szczegółwe zależnści empiryczne dla spiwa I i II są następujące: rr K = 6,6495 e h, współczynnik krelacji R 2 = 0,8416 (spiw l), (l)

6 268 ak = 2,6561 e h., współczynnik krelacji R 2 = 0,5433 (spiw II), (2) Zgdnie z definicją wytrzymałści khezyjnej dpwiada na wytrzymałści niezdefektwaneg materiału. Prawdpdbieństw wystąpienia defektów w strukturze materiału jest mniejsze w próbce mniejszej bjętści [7]. Matematycznie dpwiada na granicy, d której zmierza funkcja ak= f(hu), gdy grubść warstewki hu zmierza d zera. Mżna ją zatem utżsamić z wartścią stałej A zależnści (I) i (2). Z prównania aprksymwanych zależnści (1) i (2) wynika, że większą wytrzymałść crk ma mdyfikwane szkł wdne M = 1,95 i p = 1500 kg/m 3 w prównaniu ze szkłem wdnym wytapianym M= 2,30 i p= 1500 kg!m 3. Odstępstwa d teretyczneg przebiegu zależnści crk = f(hu) spwdwane są : )> defektami strukturalnymi -prwatścią próbki spwdwaną zachdzącą reakcją chemiczną, )> naprężeniami skurczwymi wywłanymi znacznym skurczem tężejąceg materiału (zwłaszcza grubych próbek), )> wpływem warunków tczenia (temperatury i wilgtnści tczenia). 3. Zasadnicze wniski Badania wytrzymałści na rzciąganie (khezyjnej) ( crk) utwardznych próbek szkła wdneg, w skład których wchdził: 100 części wagwych szkła wdneg ( różnych wartściach mdułu (M) i gęstści (p)) i 15 części wagwych flduru l, wykazały: l. Znaczny wpływ warunków utwardzania materiału tj. temperatury (t 01 ) i wilgtnści względnej (W w) tczenia raz czasu utwardzania (T) na wytrzymałść ak. Przy zachwaniu stałści parametrów t 0 1 i W w wytrzymałść crk zależy d czasu utwardzania (T), charakterystyczneg dla daneg gatunku szkła wdneg; dla spiw I i II wynsi n pwyżej 72 h. 2. Przeprwadzne badania umżliwiły ustalenie charakteru zależnści pmiędzy wytrzymałścią crk i grubścią próbki w stanie utwardznym (hu): -B h ak = A e " (l) Zgdnie z uzyskanymi zależnściami, graniczna wartść crk dla spiwa I zawierająceg szkł wdne mdyfikwane M= 1,95 i p= 1500 kg/m 3 wynsi k. 6,65 MPa, natmiast wartść ta dla spiwa II zawierająceg szkł wdne wytapiane M = 2,30 i p= 1500 kg/m 3 wynsi k. 2,66 MPa. Literatura l. Lewandwski J.L.: Twrzywa na frmy dlewnicze. Wyd. "Akapit", Kraków Góerlich E.: Chemia krzemianów. Wydawnictw Gelgiczne, Warszawa Huwink R., Slmn G.: Adhesin and Adhesives, Elsevier Publishing Cmpany, Amsterdam-Lndn-N.Yrk, vl. l, Baliński A. : Charakterystyczne parametry struktury spiw krzemianwych, Biuletyn Instytutu Odlewnictwa, 1999, nr l, s

7 Hutera B., Lewandwski J.L., Smyksy K.: Metdyka pmiaru właściwści khezyjnych spiw rganicznych, pdzlecenie Instyt. Odl. praca badawcza AGH nr , Kraków Lewandwski J.L., Smyksy K., Hutera B.: Opracwanie załżeń knstrukcyjnych aparatu d znaczania sił adhezji i khezji, praca n-b AGH nr Bikerman J.J.: The Science f Adhesive Jints, Acad. Press, New Yrk- Lndn Praca zrealizwana w ramach prjektów badawczych KBN 7 T08B raz 7 T08B Recenzwał: prf. dr hab. inż. Jan Lech Lewandwski

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ANALIZY CZYNNIKOWEJ W BADANIACH MARKETINGOWYCH**

WYKORZYSTANIE ANALIZY CZYNNIKOWEJ W BADANIACH MARKETINGOWYCH** BADANIA PERACYJNE I DECYZJE Nr l 1997 Marek WALESIAK*, Andrzej BĄK* WYKRZYSTANIE ANALIZY CZYNNIKWEJ W BADANIACH MARKETINGWYCH** mówin ideę i typwe zastswania analizy czynnikwej w rzwiązywaniu prblemów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Rewizja 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Rewizja 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Rewizja 1 CPV 45314320-0 INWESTOR: Świętkrzyski Urząd Wjewódzki w Kielcach 25-516Kielce Opracwał: Tarnów, luty 2015 1.CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1.Przedmit

Bardziej szczegółowo

Podręcznik systemu programowania i wdrażania programów operacyjnych 2014-2020

Podręcznik systemu programowania i wdrażania programów operacyjnych 2014-2020 Pdręcznik systemu prgramwania i wdrażania prgramów peracyjnych 2014-2020 MRR, Luty 2012 Wprwadzenie Niniejszy pdręcznik zawiera pdstawwe wskazówki nt. prgramwania i wdrażania przyszłej edycji plityki spójnści,

Bardziej szczegółowo

System wizyjny sterujący zrobotyzowanym stanowiskiem spawania wymienników ciepła

System wizyjny sterujący zrobotyzowanym stanowiskiem spawania wymienników ciepła System wizyjny sterujący zrbtyzwanym stanwiskiem spawania wymienników ciepła Pitr Fiertek 1 Streszczenie Systemy wizyjne są craz częściej stswane w różneg rdzaju zrbtyzwanych stanwiskach prdukcyjnych d

Bardziej szczegółowo

Andrzej A. Żaboklicki

Andrzej A. Żaboklicki SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO MONTAŻOWYCH ODBUDOWY ZAMKU W STOPNICY STOPNICA, UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO NR.EWID. DZIAŁKI 32/3 INSTALACJE GAZOWE Rew. A Inwestr: GMINA STOPNICA

Bardziej szczegółowo

Nowości w Solid Edge

Nowości w Solid Edge Nwści w Slid Edge Numer publikacji MU29005 Infrmacje prawach własnści i graniczeniach praw Oprgramwanie i pwiązana dkumentacja są własnścią firmy Siemens Prduct Lifecycle Management Sftware Inc. 2012 Siemens

Bardziej szczegółowo

PROCES WPROWADZENIA NA RYNEK NOWEGO PRODUKTU

PROCES WPROWADZENIA NA RYNEK NOWEGO PRODUKTU PROCES WPROWADZENIA NA RYNEK NOWEGO PRODUKTU KONCEPCJE, DZIAŁANIA Agata Kaczanwska, Aleksandra Wójtwicz Uniwersytet Eknmiczny we Wrcławiu Streszczenie Wprwadzenie na rynek nwych prduktów wiąże się z szeregiem

Bardziej szczegółowo

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski Strategia wdraŝania prjektu Brker innwacji jak narzędzie efektywneg rzwju systemu nwczesnej gspdarki Małplski Opracwanie dr Janusz Fudaliński Kraków, maj 2011 Urząd Marszałkwski Wjewództwa Małplskieg ul.

Bardziej szczegółowo

elektryczne systemy grzejne rozwiązania dla każdego

elektryczne systemy grzejne rozwiązania dla każdego elektryczne systemy grzejne rzwiązania dla każdeg elektryczne systemy grzejne Spis Treści Wstęp... 1. Ogrzewanie pdłgwe pmieszczeń pmieszczeń 1.1 Infrmacje gólne...... 5 10 10 1.1.1 Kmfrt cieplny... 10

Bardziej szczegółowo

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN Załącznik nr 21 d OPZ Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN 1. DEFINICJA AKTUALNYCH POWOŁAŃ NORMATYWNYCH Zakres prjektu party jest na specyfikacjach i wymaganiach zawartych w nrmach,

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Ochrony Powietrza w Polsce

Krajowy Program Ochrony Powietrza w Polsce Prjekt Krajwy Prgram Ochrny Pwietrza w Plsce Departament Ochrny Pwietrza Warszawa, dnia 9 marca 2015 r. 1 2 Spis treści I. SYNTEZA... 4 II. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA KRAJOWEGO PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA...

Bardziej szczegółowo

Zapewnianie jakości w projekcie informatycznym

Zapewnianie jakości w projekcie informatycznym Magazine Zapewnianie jakści w prjekcie infrmatycznym Autr: Rafał Dbrsielski O autrze: Abslwent Plitechniki Gdaskiej, wydziału Elektrniki Telekmunikacji i Infrmatyki, ukczył również studia pdyplmwe z zakresu

Bardziej szczegółowo

Jak działają baterie, czyli krótko o reakcjach redoks

Jak działają baterie, czyli krótko o reakcjach redoks Jak działają baterie, czyli krótk reakcjach redks Aleksandra Lewandwska Zimwe Warsztaty Naukwe Klubu Astrnmiczneg Almukantarat Łódź Luty 2009 Pdstawwe pjęcia Terminem utleniania kreślan pczątkw prces przyłączania

Bardziej szczegółowo

Życie cenię od strony jakościowej, a nie ilościowej Albert Einstein

Życie cenię od strony jakościowej, a nie ilościowej Albert Einstein Eksperttyza wewnęttrzny systtem jjakścii PKA Warszawa 2010 Życie cenię d strny jakściwej, a nie ilściwej Albert Einstein 2 SPIS TREŚCI Wprwadzenie 1. Charakterystyka usytuwania prawneg PKA 2. Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Notka biograficzna Streszczenie

Notka biograficzna Streszczenie Ntka bigraficzna Dr inż. Mariusz Trzaska jest adiunktem w Plsk-Japńskiej Wyższej Szkle Technik Kmputerwych, gdzie zajmuje się działalnścią dydaktyczną raz naukwą. Oprócz teg bierze udział w różnych prjektach

Bardziej szczegółowo

Dokumenty formalno prawne: 1) Uprawnienia projektanta 2) zaświadczenie o przynaleŝności do Izby projektanta. Spis rysunków: Spis treści

Dokumenty formalno prawne: 1) Uprawnienia projektanta 2) zaświadczenie o przynaleŝności do Izby projektanta. Spis rysunków: Spis treści Prjekt zstał wyknany przez: Usługi Prjektw Wyknawcze D. W. Klassa ELK-KOMP Spółka Jawna 86-005 Białe Błta, Murwaniec, ul. Opalwa 16 www.elk-kmp.pl email: wklassa@tlen.pl tel. (52) 3248504, fax (52) 386

Bardziej szczegółowo

WIELOBRANŻOWA PRACOWNIA USŁUGOWO-PROJEKTOWA 63-500 OSTRZESZÓW, ul. Zamkwa 35 km. 0-607 203 608 NIP 622-185-07-28 REGON 250995503 OBIEKT: Sieć strukturalna z wypsażeniem serwerwni w budynku Urzędu Gminy

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI GMINY KLESZCZEWO NA LATA 2008-2011 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2012-2015 (PROJEKT)

AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI GMINY KLESZCZEWO NA LATA 2008-2011 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2012-2015 (PROJEKT) WÓJT GMINY KLESZCZEWO AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI GMINY KLESZCZEWO NA LATA 2008-2011 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2012-2015 (PROJEKT) OPRACOWANIE WYKONAŁ: Abrys Sp. z.. ul. Daleka 33 60-124 Pznań Autrzy:

Bardziej szczegółowo

MES w NX 7.5. Michał Pura

MES w NX 7.5. Michał Pura MES w NX 7.5 Michał Pura 1. Startujemy Aby rzpcząć analizę wytrzymałściwą dwlnej części w NX 7.5 należy ją najpierw zamdelwać. W naszym przypadku będzie t prsty pręt średnicy D=20[mm] raz długści L=50[mm].

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Badanie współfinanswane ze śrdków Unii Eurpejskiej pchdzących z Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach prgramu INTERREG IVC RAPORT z badania rynku funduszy kapitału zalążkweg raz funduszy venture

Bardziej szczegółowo

Jakość stron WWW. Analiza śladów użytkowników.

Jakość stron WWW. Analiza śladów użytkowników. Jakść strn WWW. Analiza śladów użytkwników. Dmitrij Żatuchin Jakść strn WWW. Analiza śladów użytkwników. Spis treści. 1. Dane służące d analizy wyników badań użytecznści. 2. Metryki użytecznści. 3. Zastswanie

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia zagadnień występujących w dotychczasowych kolokwiach zaliczeniowych DSP

Wyjaśnienia zagadnień występujących w dotychczasowych kolokwiach zaliczeniowych DSP Szanwni czytelnicy uczestnicy kursu prcesry sygnałwe. trakcie rzmów p wykładach przewijały się pytania zakres wiadmści niezbędny d spkjneg zaliczenia kursu prcesrów sygnałwych. trakcie prwadzenia jeszcze

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 10 d SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracwanie i wdrżenie Zintegrwaneg Systemu Infrmatyczneg Zarządzania Ciągłścią Działania Platfrmy METEO-RISK I. Charakterystyka prjektu METEO-RISK Celem

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Prgramwanie perspektywy finanswej na lata 2014-2020 21 maja 2014 r. Prgramwanie perspektywy finanswej 2014-2020 - Umwa Partnerstwa - Ministerstw Infrastruktury i Rzwju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 25/VIII/14 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia12 maja 2014 r.

Załącznik do Uchwały Nr 25/VIII/14 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia12 maja 2014 r. Załącznik d Uchwały Nr 25/VIII/14 Rady Nadzrczej KGHM Plska Miedź S.A. z dnia12 maja 2014 r. Zwięzła cena sytuacji KGHM Plska Miedź S.A. za rk brtwy 2013, uwzględniająca cenę systemu Maj, 2014 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo