ANALIZA ROZDZIAŁU SIŁ HAMOWANIA POJAZDU HYBRYDOWEGO Z NAPĘDEM NA KOŁA TYLNE W ASPEKCIE REKUPERACJI ENERGII

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANALIZA ROZDZIAŁU SIŁ HAMOWANIA POJAZDU HYBRYDOWEGO Z NAPĘDEM NA KOŁA TYLNE W ASPEKCIE REKUPERACJI ENERGII"

Transkrypt

1 Zesyty Problemowe Masyny Elektrycne Nr 9/ Marcin Fice, Rafał Setlak Politechnika Śląska, Gliwice ANALIZA ROZDZIAŁU SIŁ HAMOWANIA POJAZDU HYBRYDOWEGO Z NAPĘDEM NA KOŁA TYLNE W ASPEKCIE REKUPERACJI ENERGII ANALYSIS OF THE BRAKE-FORCE DISTRIBUTION OF HYBRID ELECTRIC VEHICLE WITH REAR WHEEL DRIVE IN TERMS OF ENERGY RECUPERATION Abstract: In this article the results of brake forces distribution modeling are presented and its impact on the efficiency of recuperative braking. Kinematic model of the vehicle and the simplifying assumptions adopted in the modeling equations of motion describing the braking process are presented. Results of modeling of the baking process with variable vehicle load are presented. Braking forces of front and rear wheels and braking efficiency ratio are determined. On the basis of the analysis method of braking torque distribution between front and rear axle was proposed. This method ensures to achieve the greatest efficiency of recuperation. 1. Wstęp Dla pojadów hybrydowych ilość energii elektrycnej odyskanej podcas hamowania wpływa asadnico na całkowitą sprawność pretwarania energii w napędie. W badaniach ogranicono się do ropatrenia prypadku hamowania pojadu jednocłonowego, dwuosiowego napędem na koła tylne (dane modelu pryjęto na podstawie autobusu Jelc PR-11) [1]. Podcas hamowania wytwarane ostaje ciśnienie w układie hamulcowym mechanicnym/ pneumatycnym osi predniej nie napędanej ora pobierany potencjometru hamowania sygnał steruje prekstałtnikiem energoelektronicnym w obsare pracy prądnicowej masyny elektrycnej połąconej mechanicnie tylną osią napędową. Algorytm obsługujący proces hamowania sterownika steruje rodiałem siły hamowania na oś prednią i tylną. Skutkiem powstania sił hamowania jest miana obciąŝeń pionowych osi pojadu aleŝnych od środka cięŝkości pojadu, stopnia aładowania, wysokości środka masy pojadu ora wskaźnika wyhamowania. Wartości momentów hamujących rowijanych pre silnik elektrycny są ogranicone warunkami współpracy koło-nawierchnia. Koniecna stała się więc analia międyosiowego rodiału sił hamowania pojadu i ostała ona preprowadona pry ałoŝeniu ruchu na drode prostoliniowej i dla kąta wniesienia α w =%. Podcas analiy procesu hamowania pryjęto dwa warianty obciąŝenia: - wariant 1 pojad aładowany w 1% (masa pojadu m 1 = 183 kg, oś prednia m 1p = 379kg, oś tylna m 1t = 74 kg), - wariant 2 - pojad pełny (masa pojadu m 2 = 17 kg, oś prednia m 2p = 64 kg, oś tylna m 2t = 16 kg). 2. Model kinematycny pojadu W ropatrywanej klasie pojadów podcas intensywnego hamowania istnieje niebepieceństwo ablokowania i pośligu kół. W modelu pojadu hybrydowego ałoŝono, Ŝe nie dopusca się do sytuacji utraty statecności (ablokowania kół) podcas hamowania, gdyŝ uniemoŝliwia to odysk energii rekuperacji. W modelu pojadu ałoŝono, Ŝe dla osi predniej hamowanie jest realiowane na drode mechanicnej, a dla osi napędowej w sposób elektrycny i mechanicny. Równania modelu pojadu podcas hamowania na drode płaskiej i ruchu prostoliniowym ostały sformułowane pry następujących ałoŝeniach: - istnieje symetria sił hamowania na kołach predniej i tylnej osi, - bryła pojadu jest nieodkstałcalna, a ruchy układów wewnątr kadłuba nie wywierają istotnego wpływu na jej połoŝenie, - nie ropatruje się wpływu reakcji układu awiesenia, - pomija się spręŝystość opon w kierunku diałania sił normalnych,

2 16 Zesyty Problemowe Masyny Elektrycne Nr 9/211 - środek cięŝkości jest symetrycny wględem prawych i lewych kół, - pomija się nierówności drogi, - promienie dynamicny i kinematycny koła są jednakowe. Na podstawie pryjętego schematu modelu pojadu podcas hamowania (rys. 1) wynacono współcynniki obciąŝeń osi pojadu ε podcas hamowania e miennym wskaźnikiem wyhamowania [2]. MhktZt SM kt X t et Ft F xt ωkt l t SMpoj l G MhkpZp SM kp X p Rys. 1. Model kinematycny hamowania pojadu hybrydowego l p ep Fp Fxp ωkp h (1) (2) (3) (4) gdie: G cięŝar pojadu, - statycna siła nacisku na oś prednią, - statycna siła nacisku na oś tylną, δ współcynnik bewładności mas wirujących, r k promień koła, h wysokość środka cięŝkości pojadu, l rostaw osi pojadu. Graficne postacie mian wartości współcynników obciąŝeń ε osi pojadu pokaano na rysunku 2. Wartości współcynników obciąŝenia osi podcas hamowania pojadu aleŝą od wskaźnika wyhamowania ora romiescenia środka masy pojadu. Najwięksy akres mian wartości współcynnika obciąŝeń osi pojadu aobserwowano w prypadku wariantu obcią- Ŝenia nr 2. ε 2 ε 1 1 RM h Rys. 2. Współcynniki obciąŝeń osi pojadu podcas hamowania dla dwóch wariantów obciąŝenia W prypadku gdyby algorytm sterowania pracą układu napędowego pojadu podcas hamowania realiował stały rodiał momentów hamujących na osiach predniej i tylnej w proporcji,5/,5 (brąowa linia na rysunku 2) to pełne wykorystanie prycepności kół obu osi do nawierchni występowałoby jedynie w prypadku jednej wartości wskaźnika wyhamowania =,37 dla drugiego prypadku obciąŝenia pojadu. Dla wsystkich współcynników obciąŝeń osi pojadu (rys. 2) spełniających nierówność następuje najpierw blokowanie kół osi tylnej. W prypadku pojadu nieobciąŝonego następuje blokowanie osi tylnej w pełnym akresie mienności wskaźnika wyhamowania. Dla współcynników obciąŝeń spełniających nierówność następuje najpierw blokowanie kół osi predniej. Taki prypadek achodi tylko w prypadku pojadu porusającego się pełnym obciąŝeniem. 3. Rodiał sił hamowania PoŜądanym, e wględu na skutecność hamowania ora apewnienia wysokiego stopnia wykorystania energii hamowania jest takie hamowanie pojadu, aby w pełnym akresie mienności współcynników prycepności koło-nawierchnia hamować granicnym dla tego akresu wskaźnikiem wyhamowania. (5) Stopień skutecności hamowania WSH definiowano jako stosunek maksymalnej wartości wskaźnika wyhamowania max w określonych warunkach współcynnika prycepności podłoŝa µ do wartości granicnej wskaźnika wyhamowania gran.

3 Zesyty Problemowe Masyny Elektrycne Nr 9/ µ 1p µ 1t.4 gran Rys. 3. Wykres współcynników prycepności osi predniej i tylnej pojadu podcas hamowania w wariancie obciąŝenia nr WSH 1 ( µ ) µ Rys. 4. Wykres wskaźnika skutecności hamowania pojadu w wariancie obciąŝenia nr 1 µ 2p µ 2t.4 gran Rys. 5. Wykres współcynników prycepności osi predniej i tylnej pojadu podcas hamowania w wariancie obciąŝenia nr WSH 2 ( µ ) µ Rys. 6. Wykres wskaźnika skutecności hamowania pojadu w wariancie obciąŝenia nr 2 Maksymalna wartość wskaźnika wyhamowania jest to taka wartość, pry której koła danej osi nie są jesce blokowane i mogą prenosić siły bocnego nosenia. Granicna wartość wskaźnika wyhamowania jest to najwięksa moŝliwa technicnie do uyskania intensywność hamowania, pry której koła obu osi pracują na granicy prycepności [3]. Maksymalna wartość wskaźnika wyhamowania nie moŝe być więksa od granicnej wartości wskaźnika wyhamowania (6) We wstępnych obliceniach pryjęto liniowy prebieg momentów hamujących kół osi predniej i tylnej. W obu wariantach obciąŝenia pojadu pryjęto stały rodiał momentów hamowania na koła osi predniej i tylnej w stosunku ξ h =const=1. Wyniki obliceń współcynnika prycepności µ osi predniej i tylnej dla obu wariantów obciąŝenia pokaano na rysunkach 3 ora 5. Dodatkowo oblicono i umiescono na rysunkach granicne wartości wskaźników wyhamowania gran. Na rysunkach 4 ora 6 pokaano wyniki obliceń stopnia skutecności hamowania pojadu WSH(µ) odpowiednio dla wariantu obciąŝenia nr 1 ora 2. Dla wariantu obciąŝenia nr 1 współcynnik prycepności osi predniej nienapędanej µ p jest więksy od współcynnika prycepności osi tylnej napędowej µ t w całym akresie wskaźnika wyhamowania. Onaca to, Ŝe podcas hamowania na nawierchni o jednolitym współcynniku prycepności koła prednie ostaną ablokowane wceśniej niŝ tylne. W prypadku wariantu obciąŝenia nr 1 w adanym akresie wskaźnika wyhamowania nigdy nie ostanie osiągnięta wartość granicna stopnia skutecności hamowania. Dla wariantu obciąŝenia nr 2 wskaźnik skutecności hamowania WSH(µ) pryjmuje wartość równą granicnemu stopniu skutecności hamowania tylko dla jednej wartości współcynnika prycepności µ =,37 (rys. 6). Dla tej wartości współcynnika prycepności i odpowiadającej mu wartości wskaźnika wyhamowania moŝe nastąpić jednocesne ablokowanie kół obu osi. 4. Algorytm optymalnego rodiału sił hamowania Warunkiem achowania statecności pojadu podcas hamowania jest

4 18 Zesyty Problemowe Masyny Elektrycne Nr 9/211 (7) cyli niedopuscenie do wceśniejsego ablokowania kół tylnych wględem prednich. Optymalny rodiał momentów hamowania wystąpi wówcas, gdy współcynniki prycepności dla wsystkich osi pojadu są sobie równe i podcas hamowania osiągają wartość prycepności prylgowej µ 1. Prypadek ten jest stanem granicnym achowania statecności ruchu pojadu i jest w pewnym stopniu obecnie realiowany w autobusach pre urądenia apobiegające blokowaniu kół pojadu, tw. ABS. (8) Na podstawie preprowadonych obliceń i symulacji dynamiki procesu hamowania opracowano algorytm najwięksej efektywności procesu hamowania odyskowego spełniającego kryterium najwyŝsej efektywności hamowania rekuperacyjnego. ξ h1_id ξ h2_id Rys. 7. Zmiany wskaźnika rodiału momentów dla obu ropatrywanych wariantów obciąŝenia osi pojadu Na podstawie aproponowanego wskaźnika rodiału momentów hamowania wynacono siły hamowania osi predniej i tylnej. Jednostkowe siły hamowania realiowane dla opracowanego algorytmu najwięksej efektywności hamowania odyskowego pokaano na rysunkach 8, 9 i 1. (9) Wskaźnik rodiału momentów hamowania pomiędy osie pojadu ξ h_id, który umoŝliwi pełne wykorystanie siły hamowania i rekuperacji energii pry apewnieniu statecności pojadu: (1) Opracowany algorytm najwięksej efektywności hamowania rekuperacyjnego opisuje najwięksą moŝliwą moc hamowania odyskowego taką, aby apewnić statecność pojadu (11) F h1_id.8 F h1p_id.6.4 F h1t_id Rys. 8. Jednostkowe siły hamowania kół osi predniej i tylnej obciąŝeniem w wariancie nr 1 F h2_id.8 F h2p_id.6.4 F h2t_id.2 Oblicone miany wskaźnika ξ h_id w aleŝności od stopnia wyhamowania pojadu dla obu ropatrywanych wariantów predstawiono na rysunku Rys. 9. Jednostkowe siły hamowania kół osi predniej i tylnej obciąŝeniem w wariancie nr 2

5 Zesyty Problemowe Masyny Elektrycne Nr 9/ F h1t_id.3 F h2t_id F h1p_id F h2p_id, Rys. 1. Porównanie jednostkowych sił hamowania wariantu pierwsego i drugiego 5. Moc i energia hamowania odyskowego W ropatrywanym układie napędowym oś napędana połącona jest masyną elektrycną, która umoŝliwia pracę hamulcową jednocesnym odyskiem energii elektrycnej. Zało- Ŝono, Ŝe podcas hamowania odyskowego silnik spalinowy jest odłącony od układu napędowego i nie wprowada dodatkowych oporów. Zatem moc hamowania: Oblicona wartość energii hamowania osi napędowej pojadu podcas hamowania od prędkości 6 km/h do atrymania pojadu e stałym opóźnieniem dv/dt = -1 m/s 2 : - dla stałego rodiał momentów hamowania ξ h =1 wynosi E ht = 112 kj, - dla rodiału momentów hamowania spełniających kryterium najwięksej efektywności hamowania odyskowego ξ h_id wynosi E ht =132kJ. Na rysunkach 12 i 13 pokaano wykresy mocy hamowania w aleŝności od pocątkowej wartości prędkości hamowania i wartości opóźnienia odpowiednio dla stałego rodiału sił hamowania ξ h = 1 i rodiału według kryterium najwięksej efektywności hamowania odyskowego ξ h_id. P W (12) gdie: f t współcynnik oporów tocenia, v- prędkość pojadu, S- powierchnia cołowa pojadu, c x - współcynnik oporów powietra. Na rysunku 11 pokaano prebiegi mian wartości mocy hamowania osi napędowej dla drugiego wariantu obciąŝenia osi ropatrywanego pojadu dla dwóch metod rodiału sił hamowania: stały rodiał sił hamowania ora rodiał według opracowanego kryterium najwięksej energii hamowania odyskowego. P h2t_id ( t) P h2t_.5 ( t) t Rys. 11. Prebieg mian wartości mocy hamowania osi tylnej dla drugiego wariantu obcią- Ŝenia pojadu: kryterium najwięksej efektywności hamowania odyskowego - P h2t_id (t), stały rodiał momentów hamowania ξ h = 1 P h2t_.5 (t) dv/dt m/s 2 v km/h Rys. 12. Zmiany mocy hamowania osi tylnej P ht w aleŝności od wartości prędkości pojadu i opóźnienia dla ξ h = 1 dv/dt m/s 2 P W v km/h Rys. 13. Zmiany mocy hamowania osi tylnej P ht w aleŝności od wartości prędkości pojadu i opóźnienia dla ξ h_id Do celów porównawcych wprowadono pojęcie wskaźnika rekuperacji energii: (13) gdie: E ht energia hamowania odyskowego osi napędowej, E k energia kinetycna pojadu.

6 11 Zesyty Problemowe Masyny Elektrycne Nr 9/211 W tabeli 1 predstawiono podstawowe parametry energetycne charakteryujące proces hamowania modelowanego autobusu. Porównano średnie moce hamowania obu osi pojadu do średnich mocy hamowania osi napędowych dla dwóch modeli rodiału momentów hamowania ora całkowite moce hamowania obu osi i energii rekuperacji. Tab. 1. Wartości podstawowych wielkości podcas procesu hamowania dla pryjętych modeli rodiału momentów hamowania Wielkość / jednostka Wariant obciąŝenia nr 2, prędkość pocątkowa hamowani v p = 6 km/h, prędkość końcowa hamowania v k = km/h, opóźnienie stałe a h = -1 m/s 2 Średnia moc hamowania P h Średnia moc rekuperacji P ht Energia wydatkowana na wyhamowanie pojadu E h Energia rekuperacji E ht Wskaźnik rekuperacji energii 6. Podsumowanie Model rodiału momentów hamowania Rodiał Rodiał momentów momentów stały wg opracowanego algorytmu kw kw kj kj ,426,53 Zdaniem autorów brak jest w literature informacji dotycących analiy procesu hamowania uwględnieniem wpływu rodiału siły hamowania na efektywność rekuperacji energii dla pojadów napędem hybrydowym [4][5][6]. Preprowadona analia energetycna procesu hamowania potwierdiła, Ŝe na ilość energii rekuperacji wpływ ma rodiał momentów hamowania pomiędy osie. Opracowany model kinematycny autobusu dla dwóch wariantów obciąŝenia osi pojadu powolił na wprowadenie współcynnika rodiału momentów hamujących spełniającego kryterium najwięksej efektywności hamowania rekuperacyjnego uwględnieniem warunku statecności pojadu. Preprowadone oblicenia dla dwóch współcynników rodiału momentów hamujących, dla stałego rodiału ora spełniającego kryterium najwięksej efektywności hamowania, wykaały, Ŝe więcej energii moŝna odyskać hamując wykorystując opracowane kryterium. Literatura [1]. Piegot J., Sikorska G. H., Sobatowski J. G.: Katalog wyrobów premysłu motoryacyjnego POLMO środki transportu samochodowego. Katalog SWW 123, Wydawnictwo Premysłu Masynowego Wema, Warsawa [2]. Mitshke M.: Dynamika Samochodu. Napęd i hamowanie. Tom 1. WKŁ, Warsawa [3]. Lanendoerfer J., Scepaniak C.: Teoria ruchu samochodu. WKiŁ, Warsawa 198. [4]. Sumanowski A.: Hybrid electric vehicle drives design. Edition based on urban buses. Wydawnictwo ITE, Warsawa-Radom 26. [5]. Dixon J. W., Ortúar M., Wiechmann E.: Regenerative braking for an electric vehicle using ultracapacitors and a Buck-Boost converter. The 17th Electric Vehicle Symposium, Montreal 2. [6]. Hofman T.: Framework for combined control and design optimiation of hybrid vehicle propulsion systems. Ph.D. dissertation, Eindhoven University of Technology, Eindhoven 27.

HAMOWANIE REKUPERACYJNE W MIEJSKIM POJEŹDZIE HYBRYDOWYM Z NAPĘDEM NA KOŁA TYLNE

HAMOWANIE REKUPERACYJNE W MIEJSKIM POJEŹDZIE HYBRYDOWYM Z NAPĘDEM NA KOŁA TYLNE ELEKTRYKA 213 Zesyt 1 (225) Rok LIX Marcin FICE Politechnika Śląska w Gliwicach HAMOWANIE REKUPERACYJNE W MIEJSKIM POJEŹDZIE HYBRYDOWYM Z NAPĘDEM NA KOŁA TYLNE Strescenie. W artykule predstawiono wyniki

Bardziej szczegółowo

Informacje uzupełniające: Wyboczenie z płaszczyzny układu w ramach portalowych. Spis treści

Informacje uzupełniające: Wyboczenie z płaszczyzny układu w ramach portalowych. Spis treści S032a-PL-EU Informacje uupełniające: Wybocenie płascyny układu w ramach portalowych Ten dokument wyjaśnia ogólną metodę (predstawioną w 6.3.4 E1993-1-1 sprawdania nośności na wybocenie płascyny układu

Bardziej szczegółowo

Automatyczna kompensacja mocy biernej z systemem monitorowania kopalnianej sieci 6 kv

Automatyczna kompensacja mocy biernej z systemem monitorowania kopalnianej sieci 6 kv dr inż MARIAN HYLA Politechnika Śląska w Gliwicach Automatycna kompensacja mocy biernej systemem monitorowania kopalnianej sieci 6 kv W artykule predstawiono koncepcję, realiację ora efekty diałania centralnego

Bardziej szczegółowo

Transformator Φ M. uzwojenia; siła elektromotoryczna indukowana w i-tym zwoju: dφ. = z1, z2 liczba zwojów uzwojenia pierwotnego i wtórnego.

Transformator Φ M. uzwojenia; siła elektromotoryczna indukowana w i-tym zwoju: dφ. = z1, z2 liczba zwojów uzwojenia pierwotnego i wtórnego. Transformator Φ r Φ M Φ r i i u u Φ i strumień magnetycny prenikający pre i-ty wój pierwsego uwojenia; siła elektromotorycna indukowana w i-tym woju: dφ ei, licba wojów uwojenia pierwotnego i wtórnego.

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZAGADNIENIA ODKSZTAŁCEŃ NAPĘDOWEGO KOŁA PNEUMATYCZNEGO CIĄGNIKA ROLNICZEGO. Bronisław Kolator

WYBRANE ZAGADNIENIA ODKSZTAŁCEŃ NAPĘDOWEGO KOŁA PNEUMATYCZNEGO CIĄGNIKA ROLNICZEGO. Bronisław Kolator MOTROL, 26, 8, 118 124 WBRANE ZAGADNIENIA ODKSZTAŁCEŃ NAPĘDOWEGO KOŁA PNEUMATCZNEGO CIĄGNIKA ROLNICZEGO Bonisław Kolato Kateda Eksploatacji Pojadów i Masyn, Uniwesytet Wamińsko-Mauski w Olstynie Stescenie.

Bardziej szczegółowo

BADANIA SYMULACYJNE PROCESU HAMOWANIA SAMOCHODU OSOBOWEGO W PROGRAMIE PC-CRASH

BADANIA SYMULACYJNE PROCESU HAMOWANIA SAMOCHODU OSOBOWEGO W PROGRAMIE PC-CRASH BADANIA SYMULACYJNE PROCESU HAMOWANIA SAMOCHODU OSOBOWEGO W PROGRAMIE PC-CRASH Dr inż. Artur JAWORSKI, Dr inż. Hubert KUSZEWSKI, Dr inż. Adam USTRZYCKI W artykule przedstawiono wyniki analizy symulacyjnej

Bardziej szczegółowo

Document: Exercise-03-manual --- 2014/12/10 --- 8:54--- page 1 of 8 INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 3. Optymalizacja wielowarstwowych płyt laminowanych

Document: Exercise-03-manual --- 2014/12/10 --- 8:54--- page 1 of 8 INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 3. Optymalizacja wielowarstwowych płyt laminowanych Document: Exercise-03-manual --- 2014/12/10 --- 8:54--- page 1 of 8 PRZEDMIOT TEMAT KATEDRA MECHANIKI STOSOWANEJ Wydiał Mechanicny POLITECHNIKA LUBELSKA INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 3 1. CEL ĆWICZENIA Wybrane

Bardziej szczegółowo

EKOLOGICZNE NAPĘDY POJAZDÓW Z UKŁADAMI ODZYSKU ENERGII

EKOLOGICZNE NAPĘDY POJAZDÓW Z UKŁADAMI ODZYSKU ENERGII Dominik ŁYSKOJĆ, Stanisław DUER, Konrad ZAJKOWSKI, Stanisław SOKOŁOWSKI, Bogdan WILCZYŃSKI EKOLOGICZNE NAPĘDY POJAZDÓW Z UKŁADAMI ODZYSKU ENERGII Streszczenie W artykule przedstawiono zastosowania w pojazdach

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE P O L I T E C H N I K A W A R S Z A W S K A WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, MECHANIKI I PETROCHEMII INSTYTUT INŻYNIERII MECHANICZNEJ ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Optymaliacja transportu wewnętrnego w akładie mechanicnym

Bardziej szczegółowo

Analiza transformatora

Analiza transformatora ĆWICZENIE 4 Analia transformatora. CEL ĆWICZENIA Celem ćwicenia jest ponanie bodowy, schematu astępcego ora ocena pracy transformatora.. PODSTAWY TEORETYCZNE. Budowa Podstawowym adaniem transformatora

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE HAMULCA TARCZOWEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO Z WYKORZYSTANIEM ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH CAD/CAE

MODELOWANIE HAMULCA TARCZOWEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO Z WYKORZYSTANIEM ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH CAD/CAE Marta KORDOWSKA, Zbigniew BUDNIAK, Wojciech MUSIAŁ MODELOWANIE HAMULCA TARCZOWEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO Z WYKORZYSTANIEM ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH CAD/CAE Streszczenie W artykule omówiona została

Bardziej szczegółowo

ZRÓŻNICOWANA EFEKTYWNOŚĆ EKSPLOATACYJNYCH DODATKÓW PRZECIWCIERNYCH DO OLEJÓW SMARNYCH

ZRÓŻNICOWANA EFEKTYWNOŚĆ EKSPLOATACYJNYCH DODATKÓW PRZECIWCIERNYCH DO OLEJÓW SMARNYCH PROBLEMY NIEKONWENCJONALNYCH UKŁADÓW ŁOŻYSKOWYCH Łódź, 15-16 maja 1997 r. Zbigniew Zalis Politechnika Opolska w Opolu ZRÓŻNICOWANA EFEKTYWNOŚĆ EKSPLOATACYJNYCH DODATKÓW PRZECIWCIERNYCH DO OLEJÓW SMARNYCH

Bardziej szczegółowo

UNIWERSALNY MODEL SYMULACYJNY UKŁADU NAPĘDOWEGO PROTOTYPU SAMOCHODU ELEKTRYCZNEGO ELV001

UNIWERSALNY MODEL SYMULACYJNY UKŁADU NAPĘDOWEGO PROTOTYPU SAMOCHODU ELEKTRYCZNEGO ELV001 Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 66 Politechniki Wrocławskiej Nr 66 Studia i Materiały Nr 32 2012 Dominik ADAMCZYK*, Michał MICHNA*, Mieczysław RONKOWSKI* samochód elektryczny,

Bardziej szczegółowo

BADANIA ODZYSKU ENERGII HAMOWANIA POJAZDU O NAPĘDZIE HYBRYDOWYM

BADANIA ODZYSKU ENERGII HAMOWANIA POJAZDU O NAPĘDZIE HYBRYDOWYM BADANIA ODZYSKU ENERGII HAMOWANIA POJAZDU O NAPĘDZIE HYBRYDOWYM ANDRZEJ GAJEK 1, PIOTR STRZĘPEK 2 Politechnika Krakowska Streszczenie W artykule przedstawiono wyniki badań odzysku energii hamowania osobowego

Bardziej szczegółowo

CHEMAR Rurociągi Sp. z o.o. ul. Olszewskiego Kielce Polska

CHEMAR Rurociągi Sp. z o.o. ul. Olszewskiego Kielce Polska CHEMAR Rurociągi Sp. o.o. ul. Olsewskiego 6 25 953 Kielce Polska KATALOG ZAMOCOWAŃ RUROCIĄGÓW 2009 Predstawiamy Państwu nową edycję Katalogu Zamocowań Rurociągów 2009 opracowanego pre Diał Konstrukcyjny

Bardziej szczegółowo

W takim modelu prawdopodobieństwo konfiguracji OR wynosi. 0, 21 lub , 79. 6

W takim modelu prawdopodobieństwo konfiguracji OR wynosi. 0, 21 lub , 79. 6 achunek prawdopodobieństwa MP6 Wydiał Elektroniki, rok akad. 8/9, sem. letni Wykładowca: dr hab.. Jurlewic Prykłady do listy : Prestreń probabilistycna. Prawdopodobieństwo klasycne. Prawdopodobieństwo

Bardziej szczegółowo

Ćw. 5. Określenie współczynnika strat mocy i sprawności przekładni ślimakowej.

Ćw. 5. Określenie współczynnika strat mocy i sprawności przekładni ślimakowej. Laboratorium Podstaw Konstrukcji Masyn - - Ćw. 5. Określenie współcynnika strat mocy i sprawności prekładni ślimakowej.. Podstawowe wiadomości i pojęcia. Prekładnie ślimakowe są to prekładnie wichrowate,

Bardziej szczegółowo

5.7. Przykład liczbowy

5.7. Przykład liczbowy 5.7. Prład licbow onać oblicenia nośności beli podsuwnicowej e sali S75 pręsłami o długościach l m swobodnie podparmi na słupach esaad obsługiwanej pre dwie suwnice naorowe o jednaowch paramerach usuowanej

Bardziej szczegółowo

Modelowanie wpływu niezależnego sterowania kół lewych i prawych na zachowanie dynamiczne pojazdu

Modelowanie wpływu niezależnego sterowania kół lewych i prawych na zachowanie dynamiczne pojazdu Modelowanie wpływu niezależnego sterowania kół lewych i prawych na zachowanie dynamiczne pojazdu Karol Tatar, Piotr Chudzik 1. Wstęp Jedną z nowych możliwości, jakie daje zastąpienie silnika spalinowego

Bardziej szczegółowo

MOśLIWOŚĆ POPRAWY SKUTECZNOŚCI UKŁADU HAMULCOWEGO W POJAZDACH SPECJALNYCH POZBAWIONYCH ABS

MOśLIWOŚĆ POPRAWY SKUTECZNOŚCI UKŁADU HAMULCOWEGO W POJAZDACH SPECJALNYCH POZBAWIONYCH ABS KUPICZ Włodzimierz 1 GRZESIAK Jerzy 1 SIMIŃSKI Przemysław 1 pojazdy, kierowalność, metody badań MOśLIWOŚĆ POPRAWY SKUTECZNOŚCI UKŁADU HAMULCOWEGO W POJAZDACH SPECJALNYCH POZBAWIONYCH ABS W przypadku modernizowania

Bardziej szczegółowo

Mechanika ruchu / Leon Prochowski. wyd. 3 uaktual. Warszawa, Spis treści

Mechanika ruchu / Leon Prochowski. wyd. 3 uaktual. Warszawa, Spis treści Mechanika ruchu / Leon Prochowski. wyd. 3 uaktual. Warszawa, 2016 Spis treści Wykaz ważniejszych oznaczeń 11 Od autora 13 Wstęp 15 Rozdział 1. Wprowadzenie 17 1.1. Pojęcia ogólne. Klasyfikacja pojazdów

Bardziej szczegółowo

Wybrane stany nieustalone transformatora:

Wybrane stany nieustalone transformatora: Wybrane stany nieustalone transformatora: Założenia: - amplituda napięcia na aciskach pierwotnych ma wartość stałą nieależnie od jawisk achodących w transformatore - warcie występuje równoceśnie na wsystkich

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ KATEDRA TECHNIKI POŻARNICZEJ

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ KATEDRA TECHNIKI POŻARNICZEJ SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ KATEDRA TECHNIKI POŻARNICZEJ ZAKŁAD ELEKTROENERGETYKI Ćwicenie: URZĄDZENIA PRZECIWWYBUCHOWE BADANIE TRANSFORMATORA JEDNOFAZOWEGO Opracował: kpt.dr inż. R.Chybowski Warsawa

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 4(100)/2014

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 4(100)/2014 ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 4(1)/214 Jerzy Grzesiak 1, Piotr Stryjek 2 Paweł Włodarczyk 3 WPŁYW ZMIANY ROZKŁADU CIŚNIENIA POMIĘDZY KOŁAMI PRZEDNIEJ I TYLNEJ OSI NA KIEROWALNOŚĆ POJAZDU, NA PRZYKŁADZIE

Bardziej szczegółowo

KARTY POMIAROWE DO BADAŃ DROGOWYCH

KARTY POMIAROWE DO BADAŃ DROGOWYCH Katedra Pojazdów i Sprzętu Mechanicznego Laboratorium KARTY POMIAROWE DO BADAŃ DROGOWYCH Zawartość 5 kart pomiarowych Kielce 00 Opracował : dr inż. Rafał Jurecki str. Strona / Silnik Charakterystyka obiektu

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 5 BADANIE ZASILACZY UPS

ĆWICZENIE 5 BADANIE ZASILACZY UPS ĆWICZENIE 5 BADANIE ZASILACZY UPS Cel ćwicenia: aponanie budową i asadą diałania podstawowych typów asilacy UPS ora pomiar wybranych ich parametrów i charakterystyk. 5.1. Podstawy teoretycne 5.1.1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Teoria ruchu pojazdów samochodowych

Teoria ruchu pojazdów samochodowych Opis przedmiotu: Teoria ruchu pojazdów samochodowych Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu TR.SIP404 Teoria ruchu pojazdów samochodowych Wersja przedmiotu 2013/14 A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: Techniki symulacji. Kod przedmiotu: EZ1C Numer ćwiczenia: Ocena wrażliwości i tolerancji układu

Nazwa przedmiotu: Techniki symulacji. Kod przedmiotu: EZ1C Numer ćwiczenia: Ocena wrażliwości i tolerancji układu P o l i t e c h n i k a B i a ł o s t o c k a W y d i a ł E l e k t r y c n y Nawa predmiotu: Techniki symulacji Kierunek: elektrotechnika Kod predmiotu: EZ1C400 053 Numer ćwicenia: Temat ćwicenia: E47

Bardziej szczegółowo

MODEL MUNDELLA-FLEMINGA

MODEL MUNDELLA-FLEMINGA Danuta Miłasewic Uniwersytet Sceciński MODEL MUNDELLA-FLEMINGA 1. OPIS MODELU MUNDELLA-FLEMINGA Model ten, stworony na pocątku lat seśćdiesiątych XX wieku pre Roberta A. Mundella i Markusa Fleminga, opisuje

Bardziej szczegółowo

PRZEKŁADNIE ZĘBATE CZOŁOWE ŚRUBOWE. WALCOWE (równoległe) STOŻKOWE (kątowe) ŚLIMAKOWE HIPERBOIDALNE. o zebach prostych. walcowe. o zębach.

PRZEKŁADNIE ZĘBATE CZOŁOWE ŚRUBOWE. WALCOWE (równoległe) STOŻKOWE (kątowe) ŚLIMAKOWE HIPERBOIDALNE. o zebach prostych. walcowe. o zębach. CZOŁOWE OWE PRZEKŁADNIE STOŻKOWE PRZEKŁADNIE ZĘBATE CZOŁOWE ŚRUBOWE WALCOWE (równoległe) STOŻKOWE (kątowe) HIPERBOIDALNE ŚLIMAKOWE o ebach prostych o ębach prostych walcowe walcowe o ębach śrubowych o

Bardziej szczegółowo

UZĘBIENIA CZOŁOWE O ŁUKOWO KOŁOWEJ LINII ZĘBÓW KSZTAŁTOWANE NARZĘDZIEM JEDNOOSTRZOWYM

UZĘBIENIA CZOŁOWE O ŁUKOWO KOŁOWEJ LINII ZĘBÓW KSZTAŁTOWANE NARZĘDZIEM JEDNOOSTRZOWYM MODELOWANIE INŻYNIESKIE ISSN 896-77X 40, s. 7-78, Gliwice 00 UZĘBIENIA CZOŁOWE O ŁUKOWO KOŁOWEJ LINII ZĘBÓW KSZTAŁTOWANE NAZĘDZIEM JEDNOOSTZOWYM PIOT FĄCKOWIAK Instytut Technologii Mechanicnej, Politechnika

Bardziej szczegółowo

Jakie nowe możliwości daje właścicielom i zarządcom budynków znowelizowana Ustawa termomodrnizacyjna

Jakie nowe możliwości daje właścicielom i zarządcom budynków znowelizowana Ustawa termomodrnizacyjna dr inż. Wiesław Sarosiek mgr inż. Beata Sadowska mgr inż. Adam Święcicki Katedra Podstaw Budownictwa i Fiyki Budowli Politechniki Białostockiej Narodowa Agencja Posanowania Energii S.A. Filia w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ENERGETYCZNA RZECZYWISTYCH CYKLI JAZDY

ANALIZA ENERGETYCZNA RZECZYWISTYCH CYKLI JAZDY Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 90/2011 99 Marcin Fice, Rafał Setlak Politechnika Śląska, Gliwice ANALIZA ENERGETYCZNA RZECZYWISTYCH CYKLI JAZDY ENERGY ANALYSIS OF THE REAL DRIVING CYCLES Abstract:

Bardziej szczegółowo

W siła działająca na bryłę zredukowana do środka masy ( = 0

W siła działająca na bryłę zredukowana do środka masy ( = 0 Popęd i popęd bryły Bryła w ruchu posępowym. Zasada pędu i popędu ma posać: p p S gdie: p m v pęd bryły w ruchu posępowym S c W d popęd siły diałającej na bryłę w ruchu posępowym aś: v c prędkość środka

Bardziej szczegółowo

THE INFLUENCE OF TYRE PRESSURE AND VEHICLE LOAD ON EVALUATION OF BRAKE SYSTEM EFFECTIVENESS BY VEHICLES SERVICES STATIONS ITEMS

THE INFLUENCE OF TYRE PRESSURE AND VEHICLE LOAD ON EVALUATION OF BRAKE SYSTEM EFFECTIVENESS BY VEHICLES SERVICES STATIONS ITEMS ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2010 Seria: TRANSPORT z. 66 Nr kol. 1825 Rafał BURDZIK, Jan WARCZEK WPŁYW CIŚNIENIA W OGUMIENIU I OBCIĄśENIA POJAZDU NA OCENĘ SKUTECZNOŚCI UKŁADU HAMULCOWEGO W WARUNKACH

Bardziej szczegółowo

UKŁAD ZASILANIA SILNIKA BLDC Z UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI NAPĘDU POJAZDU DROGOWEGO

UKŁAD ZASILANIA SILNIKA BLDC Z UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI NAPĘDU POJAZDU DROGOWEGO Zesyty Problemowe Masyny Elektrycne Nr 3/212 (96) 7 Andrej Sikora, Adam Zielonka Politechnika Śląska, Gliwice UKŁAD ZASILANIA SILNIKA BLDC Z UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI NAPĘDU POJAZDU DROGOWEGO BLDC MOTOR

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Próba statyczna rozciągania metali. Obowiązująca norma: PN-EN 10002-1:2002(U) Zalecana norma: PN-91/H-04310 lub PN-EN10002-1+AC1

TEMAT: Próba statyczna rozciągania metali. Obowiązująca norma: PN-EN 10002-1:2002(U) Zalecana norma: PN-91/H-04310 lub PN-EN10002-1+AC1 ĆWICZENIE NR 1 TEMAT: Próba statycna rociągania metali. Obowiąująca norma: PN-EN 10002-1:2002(U) Zalecana norma: PN-91/H-04310 lub PN-EN10002-1+AC1 Podać nacenie następujących symboli: d o -.....................................................................

Bardziej szczegółowo

PRZEMIENNIKI CZĘSTOTLIWOŚCI W DWUSIL- NIKOWYM NAPĘDZIE WAŁU TAŚMOCIĄGU PO- WIERZCHNIOWEGO

PRZEMIENNIKI CZĘSTOTLIWOŚCI W DWUSIL- NIKOWYM NAPĘDZIE WAŁU TAŚMOCIĄGU PO- WIERZCHNIOWEGO PRZEMIENNIKI CZĘSTOTLIWOŚCI W DWUSIL- NIKOWYM NAPĘDZIE WAŁU TAŚMOCIĄGU PO- WIERZCHNIOWEGO BERNARD SZYMAŃSKI, JERZY SZYMAŃSKI Politechnika Warszawska, Politechnika Radomska szymansb@isep.pw.edu.pl, j.szymanski@pr.radom.pl

Bardziej szczegółowo

BADANIA SILNIKA BLDC PRZEZNACZONEGO DO HYBRYDOWEGO NAPĘDU BEZZAŁOGOWEGO APARATU LATAJĄCEGO

BADANIA SILNIKA BLDC PRZEZNACZONEGO DO HYBRYDOWEGO NAPĘDU BEZZAŁOGOWEGO APARATU LATAJĄCEGO Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 66 Politechniki Wrocławskiej Nr 66 Studia i Materiały Nr 32 2012 Piotr BOGUSZ*, Mariusz KORKOSZ*, Jan PROKOP*, Piotr WYGONIK* bezzałogowy

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze 5 do zajęć wyrównawczych z Fizyki dla Inżynierii i Gospodarki Wodnej

Materiały pomocnicze 5 do zajęć wyrównawczych z Fizyki dla Inżynierii i Gospodarki Wodnej Materiały pomocnicze 5 do zajęć wyrównawczych z Fizyki dla Inżynierii i Gospodarki Wodnej 1. Wielkości dynamiczne w ruchu postępowym. a. Masa ciała jest: - wielkością skalarną, której wielkość jest niezmienna

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA Wydział Maszyn Roboczych i Transportu

POLITECHNIKA POZNAŃSKA Wydział Maszyn Roboczych i Transportu POLITECHNIKA POZNAŃSKA Wydział Maszyn Roboczych i Transportu PRACA DYPLOMOWA BADANIA I MODELOWANIE PRACY UKŁADU NAPĘDOWEGO SAMOCHODU Z AUTOMATYCZNĄ SKRZYNIĄ BIEGÓW Autor: inŝ. Janusz Walkowiak Promotor:

Bardziej szczegółowo

Transport I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

Transport I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014

Bardziej szczegółowo

WIRTUALNY UKŁAD STERUJĄCY POJAZDEM KOŁOWYM O NAPĘDZIE HYBRYDOWYM

WIRTUALNY UKŁAD STERUJĄCY POJAZDEM KOŁOWYM O NAPĘDZIE HYBRYDOWYM Gabriel Kost, Andrzej Nierychlok 1) WIRTUALNY UKŁAD STERUJĄCY POJAZDEM KOŁOWYM O NAPĘDZIE HYBRYDOWYM Streszczenie: W pracy przedstawiono algorytm sterowania hybrydowym napędem pojazdu kołowego wyposażonego

Bardziej szczegółowo

THE INFLUENCE OF THE PRESSURE IN TYRES AND THE LOAD OF THE CAR ON THE DELAY AND THE BRAKING DISTANCE OF A MOTOR-CAR WITHOUT ABS SYSTEM

THE INFLUENCE OF THE PRESSURE IN TYRES AND THE LOAD OF THE CAR ON THE DELAY AND THE BRAKING DISTANCE OF A MOTOR-CAR WITHOUT ABS SYSTEM ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2010 Seria: TRANSPORT z. 69 Nr kol. 1834 Piotr CZECH, Bogusław ŁAZARZ, Henryk MADEJ WPŁYW CIŚNIENIA W OGUMIENIU I OBCIĄśENIA POJAZDU NA OPÓŹNIENIE I DROGĘ HAMOWANIA

Bardziej szczegółowo

Temat ćwiczenia. Pomiar hałasu zewnętrznego emitowanego przez pojazdy samochodowe

Temat ćwiczenia. Pomiar hałasu zewnętrznego emitowanego przez pojazdy samochodowe POLITECHNIKA ŚLĄSKA W YDZIAŁ TRANSPORTU Temat ćwiczenia Pomiar hałasu zewnętrznego emitowanego przez pojazdy samochodowe POLSKA NORMA PN-92/S-04051 (zamiast PN-83/S-04051) Pojazdy samochodowe i motorowery

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE ZASOBNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH I HYBRYDOWYCH

MODELOWANIE ZASOBNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH I HYBRYDOWYCH Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 90/2011 145 Rafał Setlak, Marcin Fice Politechnika Śląska, Gliwice MODELOWANIE ZASOBNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH I HYBRYDOWYCH MODELING

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 12 PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA METOD WAP DO ANALIZY PROCESÓW GOSPODAROWANIA ZASOBAMI LUDZKIMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

ROZDZIAŁ 12 PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA METOD WAP DO ANALIZY PROCESÓW GOSPODAROWANIA ZASOBAMI LUDZKIMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Marek Kunas ROZDZIAŁ 2 PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA METOD WAP DO ANALIZY PROCESÓW GOSPODAROWANIA ZASOBAMI LUDZKIMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE. Wprowaenie Celem głównym niniejsego opracowania jest prestawienie wybranych

Bardziej szczegółowo

Rozdział sił hamowania i efektywność energetyczna w układzie hamowania odzyskowego pojazdu elektrycznego.

Rozdział sił hamowania i efektywność energetyczna w układzie hamowania odzyskowego pojazdu elektrycznego. JUDA Zdzisław 1 Rozdział sił hamowania i efektywność energetyczna w układzie hamowania odzyskowego pojazdu elektrycznego. WSTĘP Hamowanie odzyskowe w pojazdach z napędem czysto elektrycznym bądź hybrydowym

Bardziej szczegółowo

BADANIA PROCESU HAMOWANIA SAMOCHODÓW NA ŚLISKIEJ NAWIERZCHNI

BADANIA PROCESU HAMOWANIA SAMOCHODÓW NA ŚLISKIEJ NAWIERZCHNI BADANIA PROCESU HAMOWANIA SAMOCHODÓW NA ŚLISKIEJ NAWIERZCHNI Artur JAWORSKI, Hubert KUSZEWSKI W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań procesu hamowania samochodów w warunkach śliskiej nawierzchni.

Bardziej szczegółowo

(21) Numer zgłoszenia: (54) Sposób stanowiskowej kontroli działania hamulców pojazdów samochodowych

(21) Numer zgłoszenia: (54) Sposób stanowiskowej kontroli działania hamulców pojazdów samochodowych RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 167370 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 293910 (22) Data zgłoszenia: 18.03.1992 (51) IntCl6: G 01L 5/28 G01M

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ENERGOCHŁONNOŚCI RUCHU TROLEJBUSÓW

ANALIZA ENERGOCHŁONNOŚCI RUCHU TROLEJBUSÓW ANALIZA ENERGOCHŁONNOŚCI RUCHU TROLEJBUSÓW Mgr inż. Ewa Siemionek* *Katedra Pojazdów Samochodowych, Wydział Mechaniczny, Politechnika Lubelska 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 36 1. WSTĘP Komunikacja miejska

Bardziej szczegółowo

UKŁAD HAMULCOWY GĄSIENICOWEGO POJAZDU AUTONOMICZNEGO

UKŁAD HAMULCOWY GĄSIENICOWEGO POJAZDU AUTONOMICZNEGO Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (29) nr 1, 2012 Tomasz MACHOCZEK Tomasz CZAPLA UKŁAD HAMULCOWY GĄSIENICOWEGO POJAZDU AUTONOMICZNEGO Streszczenie. W artykule zaprezentowano propozycję modyfikacji pneumatycznego

Bardziej szczegółowo

MODEL ZAWIESZENIA MAGNETOREOLOGICZNEGO Z ODZYSKIEM ENERGII

MODEL ZAWIESZENIA MAGNETOREOLOGICZNEGO Z ODZYSKIEM ENERGII MODELOWANIE INŻYNIERSKIE ISSN 896-77X 4, s. -, Gliwice MODEL ZAWIESZENIA MAGNETOREOLOGICZNEGO Z ODZYSKIEM ENERGII ŁUKASZ JASTRZĘBSKI, MARCIN WĘGRZYNOWSKI AGH Akademia Górnico-Hutnica, Katedra Automatyacji

Bardziej szczegółowo

A = {dostęp do konta} = {{właściwe hasło,h 2, h 3 }} = 0, 0003. (10 4 )! 2!(10 4 3)! 3!(104 3)!

A = {dostęp do konta} = {{właściwe hasło,h 2, h 3 }} = 0, 0003. (10 4 )! 2!(10 4 3)! 3!(104 3)! Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycnej MAP037 wykład dr hab. A. Jurlewic WPPT Fiyka, Fiyka Technicna, I rok, II semestr Prykłady - Lista nr : Prestreń probabilistycna. Prawdopodobieństwo

Bardziej szczegółowo

SILNIK RELUKTANCYJNY PRZEŁĄCZALNY PRZEZNACZONY DO NAPĘDU MAŁEGO MOBILNEGO POJAZDU ELEKTRYCZNEGO

SILNIK RELUKTANCYJNY PRZEŁĄCZALNY PRZEZNACZONY DO NAPĘDU MAŁEGO MOBILNEGO POJAZDU ELEKTRYCZNEGO Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 66 Politechniki Wrocławskiej Nr 66 Studia i Materiały Nr 32 2012 Piotr BOGUSZ*, Mariusz KORKOSZ*, Jan PROKOP* silnik reluktancyjny przełączalny,

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 13. Wyznaczanie ruchliwości i koncentracji nośników prądu w półprzewodnikach metodą efektu Halla. Cel ćwiczenia

Ćwiczenie 13. Wyznaczanie ruchliwości i koncentracji nośników prądu w półprzewodnikach metodą efektu Halla. Cel ćwiczenia Ćwicenie 13 Wynacanie ruchliwości i koncentracji nośników prądu w półprewodnikach metodą efektu alla Cel ćwicenia Celem ćwicenia jest aponanie się e jawiskiem alla, stałoprądowa metoda badania efektu alla,

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA I NAPRAWA ELEMENTÓW UKŁADU NAPĘDOWEGO

LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA I NAPRAWA ELEMENTÓW UKŁADU NAPĘDOWEGO LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA I NAPRAWA ELEMENTÓW UKŁADU NAPĘDOWEGO 2 1. Cel ćwiczenia: Dokonać weryfikacji elementów przeniesienia napędu oraz pojazdu. W wyniku opanowania treści ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu [Mechanika i Budowa Maszyn] Studia I stopnia. Teoria ruchu pojazdów Rodzaj przedmiotu:

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu [Mechanika i Budowa Maszyn] Studia I stopnia. Teoria ruchu pojazdów Rodzaj przedmiotu: Karta (sylabus) modułu/przedmiotu [Mechanika i Budowa Maszyn] Studia I stopnia Przedmiot: Teoria ruchu pojazdów Rodzaj przedmiotu: Podstawowy/obowiązkowy Kod przedmiotu: MBM S 0 6 59-3 _0 Rok: III Semestr:

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYBRANYCH WŁASNOŚCI TRAKCYJNYCH SAMOCHODU FIAT PANDA Z HYBRYDOWYM UKŁADEM NAPĘDOWYM

ANALIZA WYBRANYCH WŁASNOŚCI TRAKCYJNYCH SAMOCHODU FIAT PANDA Z HYBRYDOWYM UKŁADEM NAPĘDOWYM Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe Nr 3/2016 (111) 101 Andrzej Lechowicz, Andrzej Augustynowicz Politechnika Opolska, Opole ANALIZA WYBRANYCH WŁASNOŚCI TRAKCYJNYCH SAMOCHODU FIAT PANDA Z HYBRYDOWYM

Bardziej szczegółowo

Układy napędowe i magazyny energii w pojazdach elektrycznych oraz systemy do ładowania baterii

Układy napędowe i magazyny energii w pojazdach elektrycznych oraz systemy do ładowania baterii Układy napędowe i magazyny energii w pojazdach elektrycznych oraz systemy do ładowania baterii Lech M. Grzesiak Plan prezentacji Ø Wprowadzenie Ø Magazyny energii Ø Maszyny elektryczne w napędach pojazdów

Bardziej szczegółowo

BADANIA LABORATORYJNE OGNIW ELEKTRYCZNYCH PRZEZNACZONYCH DO ZASTOSOWANIA W NAPĘDZIE HYBRYDOWYM BEZZAŁOGOWEGO APARATU LATAJĄCEGO

BADANIA LABORATORYJNE OGNIW ELEKTRYCZNYCH PRZEZNACZONYCH DO ZASTOSOWANIA W NAPĘDZIE HYBRYDOWYM BEZZAŁOGOWEGO APARATU LATAJĄCEGO Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 2/2012 (95) 111 Piotr Bogusz, Mariusz Korkosz, Jan Prokop, Piotr Wygonik Politechnika Rzeszowska, Rzeszów BADANIA LABORATORYJNE OGNIW ELEKTRYCZNYCH PRZEZNACZONYCH

Bardziej szczegółowo

Wielokryteriowa optymalizacja liniowa (WPL)

Wielokryteriowa optymalizacja liniowa (WPL) arek isyński BO UŁ 007 - Wielokryteriowa optymaliaja liniowa (WPL) -. Wielokryteriowa optymaliaja liniowa (WPL) Zadaniem WPL naywamy następująe adanie optymaliaji liniowej: a a m L O L L O L L a a n n

Bardziej szczegółowo

WYZNACZENIE WSPÓŁCZYNNIKA OPORU TOCZENIA I WSPÓŁCZYNNIKA OPORU POWIETRZA

WYZNACZENIE WSPÓŁCZYNNIKA OPORU TOCZENIA I WSPÓŁCZYNNIKA OPORU POWIETRZA Cel ćwiczenia WYZNACZENIE WSPÓŁCZYNNIKA OPORU TOCZENIA I WSPÓŁCZYNNIKA OPORU POWIETRZA Celem cwiczenia jest wyznaczenie współczynników oporu powietrza c x i oporu toczenia f samochodu metodą wybiegu. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD BŁĘDÓW PRZY PROJEKTOWANIU POŚREDNIEGO OŚWIETLENIA ELEKTRYCZNEGO ZA POMOCĄ OPRAW KWADRATOWYCH

ROZKŁAD BŁĘDÓW PRZY PROJEKTOWANIU POŚREDNIEGO OŚWIETLENIA ELEKTRYCZNEGO ZA POMOCĄ OPRAW KWADRATOWYCH Andrej PAWLAK Krystof ZAREMBA ROZKŁAD BŁĘDÓW PRZY PROJEKTOWANIU POŚREDNIEGO OŚWIETLENIA ELEKTRYCZNEGO ZA POMOCĄ OPRAW KWADRATOWYCH STRESZCZENIE W wielkoowierchniowych instalacjach oświetlenia ośredniego

Bardziej szczegółowo

Wydział Mechaniczny Politechniki Białostockiej Katedra Budowy i Eksploatacji Maszyn POJAZDY SAMOCHODOWE MHBMS26005, MHBMN26005

Wydział Mechaniczny Politechniki Białostockiej Katedra Budowy i Eksploatacji Maszyn POJAZDY SAMOCHODOWE MHBMS26005, MHBMN26005 Wydział Mechaniczny Politechniki Białostockiej Katedra Budowy i Eksploatacji Maszyn Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu: POJAZDY SAMOCHODOWE Ćwiczenie nr: PS-11 Pomiar mas i wyznaczanie środków

Bardziej szczegółowo

Wpływ zanieczyszczenia torowiska na drogę hamowania tramwaju

Wpływ zanieczyszczenia torowiska na drogę hamowania tramwaju DYCHTO Rafał 1 PIETRUSZEWSKI Robert 2 Wpływ zanieczyszczenia torowiska na drogę hamowania tramwaju WSTĘP W Katedrze Pojazdów i Podstaw Budowy Maszyn Politechniki Łódzkiej prowadzone są badania, których

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA OSIADANIA BUDYNKU W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ SPOSOBU POSADOWIENIA THE PROGNOSIS OF BUILDING SETTLEMENT DUE TO CHANGES OF FOUNDATION

PROGNOZA OSIADANIA BUDYNKU W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ SPOSOBU POSADOWIENIA THE PROGNOSIS OF BUILDING SETTLEMENT DUE TO CHANGES OF FOUNDATION XXVI Konferencja awarie budowlane 213 Naukowo-Technicna ZYGMUNT MEYER, meyer@ut.edu.pl Zachodniopomorski Uniwersytet Technologicny w cecinie, Katedra Geotechniki MARIUZ KOWALÓW, m.kowalow@gco-consult.com

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie przyczepności podczas hamowania pojazdu

Wykorzystanie przyczepności podczas hamowania pojazdu dr inŝ. Krzysztof Parczewski dr inŝ. Henryk Wnęk Katedra Silników Spalinowych i Pojazdów Akademia Techniczno-Humanistyczna Ul. Willowa 2, 43-300 Bielsko-Biała, Polska e-mail: kparczewski@ath.bielsko.pl,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 9

SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 9 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 9 ZASADY BHP I REGULAMIN LABORATORIUM POJAZDÓW... 10 Bezpieczne warunki pracy zapewni przestrzeganie podstawowych zasad bhp i przepisów porządkowych........... 10 Regulamin

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM MECHANIKI PŁYNÓW. Ćwiczenie N 2 RÓWNOWAGA WZGLĘDNA W NACZYNIU WIRUJĄCYM WOKÓŁ OSI PIONOWEJ

LABORATORIUM MECHANIKI PŁYNÓW. Ćwiczenie N 2 RÓWNOWAGA WZGLĘDNA W NACZYNIU WIRUJĄCYM WOKÓŁ OSI PIONOWEJ LABORATORIUM MECHANIKI PŁYNÓW Ćwiczenie N RÓWNOWAGA WZGLĘDNA W NACZYNIU WIRUJĄCYM WOKÓŁ OSI PIONOWEJ . Cel ćwiczenia Pomiar współrzędnych powierzchni swobodnej w naczyniu cylindrycznym wirującym wokół

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Kinematyka"

Ćwiczenie: Kinematyka Ćwiczenie: "Kinematyka" Opracowane w ramach projektu: "Wirtualne Laboratoria Fizyczne nowoczesną metodą nauczania realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Zakres ćwiczenia: 1. Ruch punktu

Bardziej szczegółowo

Katedra Geotechniki i Budownictwa Drogowego. WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Katedra Geotechniki i Budownictwa Drogowego. WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Katedra Geotechniki i Budownictwa Drogowego WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH Uniwersytet Warmińsko-Maurski Mechanika Gruntów dr inż. Ireneus Dyka http://pracownicy.uwm.edu.pl/i.dyka e-mail: i.dyka@uwm.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Strukturalne elementy symetrii. Krystalograficzne grupy przestrzenne.

Strukturalne elementy symetrii. Krystalograficzne grupy przestrzenne. Uniwerstet Śląski Insttut Chemii Zakład Krstalografii Laboratorium Krstalografii Strukturalne element smetrii. Krstalograficne grup prestrenne. god. Cel ćwicenia: aponanie się diałaniem elementów smetrii

Bardziej szczegółowo

Metody dokładne w zastosowaniu do rozwiązywania łańcuchów Markowa

Metody dokładne w zastosowaniu do rozwiązywania łańcuchów Markowa Metody dokładne w astosowaniu do rowiąywania łańcuchów Markowa Beata Bylina, Paweł Górny Zakład Informatyki, Instytut Matematyki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5, 2-31

Bardziej szczegółowo

Laboratorium grafiki komputerowej i animacji. Ćwiczenie III - Biblioteka OpenGL - wprowadzenie, obiekty trójwymiarowe: punkty, linie, wielokąty

Laboratorium grafiki komputerowej i animacji. Ćwiczenie III - Biblioteka OpenGL - wprowadzenie, obiekty trójwymiarowe: punkty, linie, wielokąty Laboratorium grafiki komputerowej i animacji Ćwicenie III - Biblioteka OpenGL - wprowadenie, obiekty trójwymiarowe: punkty, linie, wielokąty Prygotowanie do ćwicenia: 1. Zaponać się ogólną charakterystyką

Bardziej szczegółowo

Metoda wyznaczania planu rozmieszczenia ładunku dla samochodów dostawczych

Metoda wyznaczania planu rozmieszczenia ładunku dla samochodów dostawczych BOMBA Ignacy 1 KWIECIEŃ Katarzyna 2 Metoda wyznaczania planu rozmieszczenia ładunku dla samochodów dostawczych WĘ Bezpieczne transportowanie ładunków pojazdami drogowymi jest istotnym elementem logistycznych

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZUJEMY ZADANIA Z FIZYKI

ROZWIĄZUJEMY ZADANIA Z FIZYKI ROZWIĄZUJEMY ZADANIA Z FIZYKI Rozwiązując zadnia otwarte PAMIĘTAJ o: wypisaniu danych i szukanych, zamianie jednostek na podstawowe, wypisaniu potrzebnych wzorów, w razie potrzeby przekształceniu wzorów,

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE GRANICZNYCH ZAGADNIEŃ ODWROTNYCH DO OKREŚLANIA DOPUSZCZALNYCH STĘŻEŃ SUBSTANCJI CHEMICZNYCH NA POWIERZCHNI TERENU

ZASTOSOWANIE GRANICZNYCH ZAGADNIEŃ ODWROTNYCH DO OKREŚLANIA DOPUSZCZALNYCH STĘŻEŃ SUBSTANCJI CHEMICZNYCH NA POWIERZCHNI TERENU Zastosowanie granicnych agadnień INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH INFRASTRUCTURE AND ECOLOGY OF RURAL AREAS Nr 9/2008, POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddiał w Krakowie, s. 217 226 Komisja Technicnej

Bardziej szczegółowo

PAWELSKI Zbigniew 1 MACIEJCZYK Andrzej 2

PAWELSKI Zbigniew 1 MACIEJCZYK Andrzej 2 PAWELSKI Zbigniew 1 MACIEJCZYK Andrzej 2 Symulacja pracy układu napędowego autobusu miejskiego o napędzie elektrycznym w oparciu o model numeryczny. Koncepcja zarządzania energią pobieraną z dwóch źródeł

Bardziej szczegółowo

'MAPOSTAW' Praca zespołowa: Sylwester Adamczyk Krzysztof Radzikowski. Promotor: prof. dr hab. inż. Bogdan Branowski

'MAPOSTAW' Praca zespołowa: Sylwester Adamczyk Krzysztof Radzikowski. Promotor: prof. dr hab. inż. Bogdan Branowski Mały pojazd miejski o napędzie spalinowym dla osób w starszym wieku i samotnych 'MAPOSTAW' Praca zespołowa: Sylwester Adamczyk Krzysztof Radzikowski Promotor: prof. dr hab. inż. Bogdan Branowski Cel pracy

Bardziej szczegółowo

Adam DANIELCZOK Andrzej BIENIEK Ireneusz HETMAŃCZYK. 1. Wprowadzenie. 2. Analiza teoretyczna

Adam DANIELCZOK Andrzej BIENIEK Ireneusz HETMAŃCZYK. 1. Wprowadzenie. 2. Analiza teoretyczna Adam DANIELCZOK Andrzej BIENIEK Ireneusz HETMAŃCZYK PORÓWNANIE PRZEBIEGU PROCESU ROZPĘDZANIA PRZY CIĄGŁEJ I STOPNIOWEJ ZMIANIE PRZEŁOŻENIA W SAMOCHODZIE OSOBOWYM COMPARISON OF PASSENGER CAR ACCELERATION

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Kierunek Mechanika i Budowa Maszyn Specjalność Samochody i Ciągniki

POLITECHNIKA POZNAŃSKA Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Kierunek Mechanika i Budowa Maszyn Specjalność Samochody i Ciągniki POLITECHNIKA POZNAŃSKA Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Kierunek Mechanika i Budowa Maszyn Specjalność Samochody i Ciągniki Praca magisterska Model dynamiki wzdłuŝnej samochodu w czasie rzeczywistym

Bardziej szczegółowo

Rurka Pitota Model FLC-APT-E, wersja wyjmowana Model FLC-APT-F, wersja stała

Rurka Pitota Model FLC-APT-E, wersja wyjmowana Model FLC-APT-F, wersja stała Pomiar prepływu Rurka Pitota Model FLC-APT-E, wersja wyjmowana Model FLC-APT-F, wersja stała Karta katalogowa WIKA FL 10.05 FloTec Zastosowanie Produkcja i rafinacja oleju Udatnianie i dystrybucja wody

Bardziej szczegółowo

Zestaw zadań na I etap konkursu fizycznego. Zad. 1 Kamień spadał swobodnie z wysokości h=20m. Średnia prędkość kamienia wynosiła :

Zestaw zadań na I etap konkursu fizycznego. Zad. 1 Kamień spadał swobodnie z wysokości h=20m. Średnia prędkość kamienia wynosiła : Zestaw zadań na I etap konkursu fizycznego Zad. 1 Kamień spadał swobodnie z wysokości h=20m. Średnia prędkość kamienia wynosiła : A) 5m/s B) 10m/s C) 20m/s D) 40m/s. Zad.2 Samochód o masie 1 tony poruszał

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY TECHNOLOGICZNY Politechniki Śląskiej ROZPRAWA DOKTORSKA. Modelowanie dynamiki napędu hybrydowego

WYDZIAŁ MECHANICZNY TECHNOLOGICZNY Politechniki Śląskiej ROZPRAWA DOKTORSKA. Modelowanie dynamiki napędu hybrydowego WYDZIAŁ MECHANICZNY TECHNOLOGICZNY Politechniki Śląskiej ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Adam Stachura Modelowanie dynamiki napędu hybrydowego Promotor: prof. dr hab. inż. Arkadius MĘŻYK Gliwice 11 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Wpływ niesprawności zawieszeń na stateczność ruchu pojazdu - porównanie badań symulacyjnych i pomiarów

Wpływ niesprawności zawieszeń na stateczność ruchu pojazdu - porównanie badań symulacyjnych i pomiarów ARCHIWUM MOTORYZACJI 2, pp. 81-91 (26) Wpływ niesprawności zawieszeń na stateczność ruchu pojazdu - porównanie badań symulacyjnych i pomiarów KRZYSZTOF PARCZEWSKI, HENRYK WNĘK Akademia Techniczno-Humanistyczna

Bardziej szczegółowo

Przedmiot przedsięwzięcia i jego lokalizacja

Przedmiot przedsięwzięcia i jego lokalizacja Predmiot predsięwięcia i jego lokaliacja Predmiotem opisanego predsięwięcia jest opracowanie koncepcji programowo-prestrennej Trasy Mostu Północnego od węła ulicą Marymoncką do węła ulicą Modlińską wra

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie sił w przegubach maszyny o kinematyce równoległej w trakcie pracy, z wykorzystaniem metod numerycznych

Wyznaczanie sił w przegubach maszyny o kinematyce równoległej w trakcie pracy, z wykorzystaniem metod numerycznych kinematyka równoległa, symulacja, model numeryczny, sterowanie mgr inż. Paweł Maślak, dr inż. Piotr Górski, dr inż. Stanisław Iżykowski, dr inż. Krzysztof Chrapek Wyznaczanie sił w przegubach maszyny o

Bardziej szczegółowo

Test powtórzeniowy nr 1

Test powtórzeniowy nr 1 Test powtórzeniowy nr 1 Grupa B... imię i nazwisko ucznia...... data klasa W zadaniach 1. 19. wstaw krzyżyk w kwadracik obok wybranej odpowiedzi. Informacja do zadań 1. 5. Wykres przedstawia zależność

Bardziej szczegółowo

Wyznaczenie prędkości pojazdu na podstawie długości śladów hamowania pozostawionych na drodze

Wyznaczenie prędkości pojazdu na podstawie długości śladów hamowania pozostawionych na drodze Podstawy analizy wypadów drogowych Instrucja do ćwiczenia 1 Wyznaczenie prędości pojazdu na podstawie długości śladów hamowania pozostawionych na drodze Spis treści 1. CEL ĆWICZENIA... 3. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

BADANIA SYMULACYJNE UKŁADU ZAWIESZENIA POJAZDU SAMOCHODOWEGO W ŚRODOWISKU ADAMS/CAR SIMULATION RESEARCH OF CAR SUSPENSION SYSTEM IN ADAMS/CAR SOFTWARE

BADANIA SYMULACYJNE UKŁADU ZAWIESZENIA POJAZDU SAMOCHODOWEGO W ŚRODOWISKU ADAMS/CAR SIMULATION RESEARCH OF CAR SUSPENSION SYSTEM IN ADAMS/CAR SOFTWARE ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKA ŚLĄSKA 2012 Seria: TRANSPORT z. 77 Nr kol.1878 Łukasz KONIECZNY BADANIA SYMULACYJNE UKŁADU ZAWIESZENIA POJAZDU SAMOCHODOWEGO W ŚRODOWISKU ADAMS/CAR Streszczenie. W artykule

Bardziej szczegółowo

BADANIE SYMULACYJNE JEDNOFAZOWEJ PRZERWY W ZASILANIU ORAZ PONOWNEGO ZAŁĄCZENIA NAPIĘCIA ZASILANIA NA DYNAMIKĘ SILNIKA INDUKCYJNEGO

BADANIE SYMULACYJNE JEDNOFAZOWEJ PRZERWY W ZASILANIU ORAZ PONOWNEGO ZAŁĄCZENIA NAPIĘCIA ZASILANIA NA DYNAMIKĘ SILNIKA INDUKCYJNEGO Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 77/007 53 Stanisław Potrawka, Romana Sikora-Iliew AGH, Kraków BADANIE SYMULACYJNE JEDNOFAZOWEJ PRZERWY W ZASILANIU ORAZ PONOWNEGO ZAŁĄCZENIA NAPIĘCIA ZASILANIA

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 43: HALOTRON

Ćwiczenie nr 43: HALOTRON Wydział PRACOWNIA FIZYCZNA WFiIS AGH Imię i nazwisko 1. 2. Temat: Data wykonania Data oddania Zwrot do popr. Rok Grupa Zespół Nr ćwiczenia Data oddania Data zaliczenia OCENA Ćwiczenie nr 43: HALOTRON Cel

Bardziej szczegółowo

Analiza modelu napędu pojazdu elektrycznego w programie MATLAB/Simulink

Analiza modelu napędu pojazdu elektrycznego w programie MATLAB/Simulink GRZESIKIEWICZ Wiesław ZBICIAK Artur MICHALCZYK Rafał 3 Analiza modelu napędu pojazdu elektrycznego w programie MATLAB/Simulink WSTĘP Przedmiotem pracy jest prezentacja i implementacja numeryczna matematycznego

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA POLICEALNA dla dorosłych

SZKOŁA POLICEALNA dla dorosłych SZKOŁA POLICEALNA dla dorosłych Kierunek kształcenia w zawodzie: dr inż. Janusz Walkowiak Przedmiot: I semestr Tematyka zajęć Ustalenie numeru identyfikacyjnego i odczytywanie danych z tablicy znamionowej

Bardziej szczegółowo

RATING FORCES GRIP AND DRIVING AND ACCELERATIONS OF THE CAR WITH DRIVE DIFFERENT CONFIGURATION

RATING FORCES GRIP AND DRIVING AND ACCELERATIONS OF THE CAR WITH DRIVE DIFFERENT CONFIGURATION Journal of KONBiN ISSN 1895-8281 DOI 10.1515/jok-2015-0057 ESSN 2083-4608 RATING FORCES GRIP AND DRIVING AND ACCELERATIONS OF THE CAR WITH DRIVE DIFFERENT CONFIGURATION OCENA SIŁ PRZYCZEPNOŚCI I NAPĘDOWYCH

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Katedra Automatyzacji Procesów

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Katedra Automatyzacji Procesów AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA im. Stanisława Stasica w Krakowie Wydiał Inżynierii Mechanicnej i Robotyki Katedra Automatyacji Procesów ROZPRAWA DOKTORSKA Układy redukcji drgań tłumikami magnetoreologicnymi

Bardziej szczegółowo

Obliczenia obciążenia osi. Informacje ogólne na temat obliczeń obciążenia osi

Obliczenia obciążenia osi. Informacje ogólne na temat obliczeń obciążenia osi Informacje ogólne na temat obliczeń obciążenia osi Każdy rodzaj transportu za pomocą samochodów ciężarowych wymaga, aby podwozie dostarczane z fabryki było wyposażone w pewną formę zabudowy. Informacje

Bardziej szczegółowo

STEROWANIE ADAPTACYJNE RUCHEM ROBOTA PODWODNEGO W PŁ ASZCZYŹ NIE PIONOWEJ

STEROWANIE ADAPTACYJNE RUCHEM ROBOTA PODWODNEGO W PŁ ASZCZYŹ NIE PIONOWEJ ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK XLVII NR 4 (167) 2006 Jery Garus Akademia Marynarki Wojennej STEROWANIE ADAPTACYJNE RUCHEM ROBOTA PODWODNEGO W PŁ ASZCZYŹ NIE PIONOWEJ STRESZCZENIE W artykule

Bardziej szczegółowo

Empiryczny model osiadania gruntów sypkich

Empiryczny model osiadania gruntów sypkich mpirycny model osiadania gruntów sypkich prof. dr hab. inż. Zygmunt Meyer, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologicny w cecinie, Katedra Geotechniki, al. Piastów 5, 7-3 cecin dr hab. Marek Tarnawski,

Bardziej szczegółowo