I. 1) NAZWA I ADRES: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy - JW 4809, ul. Juzistek 2, Zegrze, woj. mazowieckie, tel , faks

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. 1) NAZWA I ADRES: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy - JW 4809, ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze, woj. mazowieckie, tel. 22 6883888, faks 22 6883868."

Transkrypt

1 Zegrze: Świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży biletów ltniczych na trasach zagranicznych dla Jednstek Wjskwych administrwanych przez JW 4809 w Zegrzu Numer głszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: 26 Wjskwy Oddział Gspdarczy - JW 4809, ul. Juzistek 2, Zegrze, wj. mazwieckie, tel , faks Adres strny internetwej, pd którym dstępne są infrmacje dtyczące dynamiczneg systemu zakupów: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednstka Wjskwa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiająceg: Świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży biletów ltniczych na trasach zagranicznych dla Jednstek Wjskwych administrwanych przez JW 4809 w Zegrzu. II.1.2) Rdzaj zamówienia: usługi. II.1.4) Określenie przedmitu raz wielkści lub zakresu zamówienia: Przedmitem zamówienia jest świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży biletów ltniczych na trasach zagranicznych dla Jednstek Wjskwych administrwanych przez JW 4809 w Zegrzu, w ramach współpracy międzynardwej Resrtu Obrny Nardwej w 2014r. Zamawiający kreśla maksymalną wartść zakupu biletów na kwtę ,00 zł brutt. Szczegółwe warunki realizacji zamówienia kreśla prjekt umwy stanwiący Załącznik nr 2 d SIWZ.. II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Określenie przedmitu raz wielkści lub zakresu zamówień uzupełniających Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających wartści d 50% wartści zamówienia pdstawweg zgdnie z art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp. Zamówienia te będą plegały na pwtórzeniu teg sameg rdzaju czynnści jak te które stanwią przedmit niniejszeg pstępwania kreślneg w SIWZ. Udzielenie zamówienia uzupełniająceg, wymagać będzie zawarcia drębnej umwy. II.1.6) Wspólny Słwnik Zamówień (CPV): , II.1.7) Czy dpuszcza się złżenie ferty częściwej: nie. II.1.8) Czy dpuszcza się złżenie ferty wariantwej: nie.

2 II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakńczenie: SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.2) ZALICZKI III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia d wyknywania kreślnej działalnści lub czynnści, jeżeli przepisy prawa nakładają bwiązek ich psiadania Zamawiający uzna warunek za spełniny, jeżeli Wyknawca jest człnkiem Międzynardweg Zrzeszenia Przewźników Pwietrznych IATA ang. Internatinal Air Transprt Assciatin lub psiada jeg autryzację. Zamawiający dkna ceny spełniania warunków udziału w pstępwaniu metdą spełnia nie spełnia III.3.2) Wiedza i dświadczenie Zamawiający uzna warunek za spełniny na pdstawie załączneg świadczenia spełnieniu warunków udziału w pstępwaniu Załącznik nr 4 d SIWZ Zamawiający dkna ceny spełniania warunków udziału w pstępwaniu metdą spełnia nie spełnia III.3.3) Ptencjał techniczny Zamawiający uzna warunek za spełniny na pdstawie załączneg świadczenia spełnieniu warunków udziału w pstępwaniu Załącznik nr 4 d SIWZ Zamawiający dkna ceny spełniania warunków udziału w pstępwaniu metdą spełnia nie spełnia III.3.4) Osby zdlne d wyknania zamówienia Zamawiający uzna warunek za spełniny na pdstawie załączneg świadczenia spełnieniu warunków udziału w pstępwaniu Załącznik nr 4 d SIWZ Zamawiający dkna ceny spełniania warunków udziału w pstępwaniu metdą spełnia nie spełnia III.3.5) Sytuacja eknmiczna i finanswa Zamawiający uzna warunek za spełniny, jeżeli wyknawca psiada aktualną, płacną plisę lub inny dkument ubezpieczenia d dpwiedzialnści cywilnej w zakresie prwadznej działalnści na kwtę minimum ,00 zł. Wyknawca zbwiązany jest d psiadania aktualneg ubezpieczenia OC przez cały kres trwania umwy. Zamawiający dkna ceny spełniania warunków udziału w pstępwaniu metdą spełnia nie spełnia III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyknawcę warunków, których mwa w art. 22 ust. 1 ustawy, prócz świadczenia spełnianiu warunków udziału w pstępwaniu należy przedłżyć:

3 ptwierdzenie psiadania uprawnień d wyknywania kreślnej działalnści lub czynnści, jeżeli przepisy prawa nakładają bwiązek ich psiadania, w szczególnści kncesje, zezwlenia lub licencje; III.4.2) W zakresie ptwierdzenia niepdlegania wykluczeniu na pdstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłżyć: świadczenie braku pdstaw d wykluczenia; aktualny dpis z właściweg rejestru lub z centralnej ewidencji i infrmacji działalnści gspdarczej, jeżeli drębne przepisy wymagają wpisu d rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku pdstaw d wykluczenia w parciu art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiny nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wnisków dpuszczenie d udziału w pstępwaniu udzielenie zamówienia alb składania fert; aktualne zaświadczenie właściweg naczelnika urzędu skarbweg ptwierdzające, że wyknawca nie zalega z płacaniem pdatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwlnienie, drczenie lub rzłżenie na raty zaległych płatnści lub wstrzymanie w całści wyknania decyzji właściweg rganu - wystawine nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wnisków dpuszczenie d udziału w pstępwaniu udzielenie zamówienia alb składania fert; aktualne zaświadczenie właściweg ddziału Zakładu Ubezpieczeń Spłecznych lub Kasy Rlniczeg Ubezpieczenia Spłeczneg ptwierdzające, że wyknawca nie zalega z płacaniem składek na ubezpieczenia zdrwtne i spłeczne, lub ptwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwlnienie, drczenie lub rzłżenie na raty zaległych płatnści lub wstrzymanie w całści wyknania decyzji właściweg rganu - wystawine nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wnisków dpuszczenie d udziału w pstępwaniu udzielenie zamówienia alb składania fert; III.4.3) Dkumenty pdmitów zagranicznych Jeżeli wyknawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania pza terytrium Rzeczypsplitej Plskiej, przedkłada: III.4.3.1) dkument wystawiny w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ptwierdzający, że: nie twart jeg likwidacji ani nie głszn upadłści - wystawiny nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wnisków dpuszczenie d udziału w pstępwaniu udzielenie zamówienia alb składania fert; nie zalega z uiszczaniem pdatków, płat, składek na ubezpieczenie spłeczne i zdrwtne alb że uzyskał przewidziane prawem zwlnienie, drczenie lub rzłżenie na raty zaległych płatnści lub wstrzymanie w całści wyknania decyzji właściweg rganu - wystawiny nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wnisków dpuszczenie d udziału w pstępwaniu udzielenie zamówienia alb składania fert; III.4.4) Dkumenty dtyczące przynależnści d tej samej grupy kapitałwej

4 lista pdmitów należących d tej samej grupy kapitałwej w rzumieniu ustawy z dnia 16 luteg 2007 r. chrnie knkurencji i knsumentów alb infrmacji tym, że nie należy d grupy kapitałwej; III.6) INNE DOKUMENTY Inne dkumenty niewymienine w pkt III.4) alb w pkt III.5) Wyknawcy mgą wspólnie ubiegać się udzielenie zamówienia. Wyknawcy składający fertę wspólną ustanawiają pełnmcnika d reprezentwania ich w pstępwaniu udzielenie zamówienia alb d reprezentwania ich w pstępwaniu i zawarcia umwy w sprawie zamówienia publiczneg. D ferty wspólnej Wyknawcy dłączają pełnmcnictw w ryginale lub kpii pświadcznej za zgdnść z ryginałem przez ntariusza. Pełnmcnik pzstaje w kntakcie z Zamawiającym w tku pstępwania i d nieg Zamawiający kieruje infrmacje, krespndencję, itp. W Frmularzu fertwym Załącznik nr 1 d SIWZ Wyknawcy składający fertę wspólną pwinni wpisać dane teleadreswe, na które ma być kierwana krespndencja d Zamawiająceg. Spsób składania świadczeń i dkumentów w fercie wspólnej: dkumenty wspólne, takie jak: frmularz fertwy, świadczenie spełnianiu warunków udziału w pstępwaniu, dkumenty ptwierdzające spełnianie warunków udziału w pstępwaniu, itp. składa pełnmcnik Wyknawców, w imieniu wszystkich Wyknawców ubiegających się wspólnie udzielenie zamówienia, jeżeli jednak pdmit występujący wspólnie na pdstawie drębnych przepisów, dla celów pdatkwych lub związanych z ubezpieczeniami jest traktwany, jak jeden pdmit jedna jednstka rganizacyjna dkumenty dtyczące ubezpieczeń, pdatków i płat pwinien złżyć niezależnie ten pdmit, dkumenty dtyczące własnej firmy, takie jak: świadczenie braku pdstaw d wykluczenia z pstępwania raz dkumenty ptwierdzające, że Wyknawca nie pdlega wykluczeniu z pstępwania udzielenie zamówienia składa każdy z Wyknawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia we własnym imieniu, kpie dkumentów dtyczących każdeg z Wyknawców składających fertę wspólną muszą być pświadczne za zgdnść z ryginałem przez sbę lub sby upważnine d reprezentwania tych Wyknawców. Zamawiający, dpuszcza również pświadczanie za zgdnść z ryginałem kpii dkumentów dtyczących każdeg z Wyknawców składających fertę wspólną zarówn przez lidera pełnmcnika d reprezentwania wyknawców na pdstawie stswneg umcwania w tym zakresie. Lider - pełnmcnik, chcąc właściwie pświadczyć dkumenty partnera za zgdnść z ryginałem, pwinien psiadać umcwanie d działania w imieniu partnera, w tym także d pświadczania za zgdnść z ryginałem składanych w jeg imieniu dkumentów. Przed pdpisaniem umwy w przypadku wybru najkrzystniejszej ferty Wyknawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia Wyknawcy składający fertę wspólną będą mieli bwiązek przedstawić Zamawiającemu umwę regulującą ich współpracę, zawierającą c najmniej: zbwiązanie d realizacji wspólneg przedsięwzięcia gspdarczeg bejmująceg swim zakresem realizację przedmitu zamówienia raz slidarnej dpwiedzialnści za realizację zamówienia, kreślenie zakresu działania pszczególnych strn umwy, czas bwiązywania umwy, który nie mże być krótszy niż kres bejmujący realizację zamówienia. Wymagane jest, aby Wyknawca swją fertę złżył m.in. na wypełninym i pdpisanym Frmularzu fertwym z wykrzystaniem wzru wg Załącznika nr 1 d SIWZ. 3. Wyknawca zbwiązany jest d ferty dłączyć następujące dkumenty: Pełnmcnictwa - tylk w sytuacjach kreślnych w Rzdziale XIII pkt. 5 lub w przypadku składania ferty wspólnej Rzdział V niniejszej SIWZ. Oświadczenie w trybie art. 26 ust. 2d ustawy Pzp Załącznik nr 3 d SIWZ.

5 SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg niegraniczny. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria ceny fert: cena raz inne kryteria związane z przedmitem zamówienia: 1 - Cena Upust d ceny biletu przewźnika - 10 IV.3) ZMIANA UMOWY przewiduje się isttne zmiany pstanwień zawartej umwy w stsunku d treści ferty, na pdstawie której dknan wybru wyknawcy: Dpuszczalne zmiany pstanwień umwy raz kreślenie warunków zmian Prjekt umwy stanwi Załącznik nr 2 d SIWZ w wersji pracwanej przez Zamawiająceg, z którą każdy Wyknawca pwinien się zapznać. Zamawiający wymaga, aby Wyknawca zawarł z nim umwę na warunkach kreślnych w prjekcie umwy. Zamawiający zgdnie z art. 144 ustawy Pzp przewiduje mżliwść dknania zmian pstanwień zawartej umwy w stsunku d treści ferty, na pdstawie której dknan wybru Wyknawcy w przypadku wystąpienia c najmniej jednej z klicznści wymieninych pniżej: Zamawiający dpuszcza mżliwść zmiany umwy w sytuacji zaistnienia klicznści, których nie mżna był przewidzieć w chwili zawierania umwy lub zmiany te są krzystne dla Zamawiająceg; Zamawiający dpuszcza zmiany pdyktwane zmianą pwszechnie bwiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umwy, w tym zmiany ustawwej stawki VAT. Wartść należneg wynagrdzenia zstanie skrygwana wartść należneg pdatku pprzez ddanie d wartści nett wartści należneg pdatku VAT, zgdnie z bwiązującymi w tym zakresie przepisami prawa; zaistnienia, p zawarciu umwy, przypadku siły wyższej, przez którą na ptrzeby niniejszeg warunku rzumieć należy zdarzenie zewnętrzne wbec łączącej strny więzi prawnej: charakterze niezależnym d strn, któreg strny nie mgły przewidzieć przed zawarciem umwy, któreg nie mżna uniknąć, ani któremu strny nie mgły zapbiec przy zachwaniu należytej starannści, któreg nie mżna przypisać drugiej strnie. Za siłę wyższą warunkującą zmianę umwy uważać się będzie w szczególnści pwódź, pżar i inne klęski żywiłwe, zamieszki, strajki, ataki terrrystyczne, działania wjenne, nagłe załamania warunków atmsferycznych, nagłe przerwy w dstawie energii elektrycznej, prmieniwanie lub skażenia; zaistnienia klicznści leżących p strnie Zamawiająceg, w szczególnści spwdwanych sytuacją finanswą, zdlnściami płatniczymi lub warunkami rganizacyjnymi lub klicznściami, które nie były mżliwe d przewidzenia w chwili zawarcia umwy - zmianie mże ulec termin realizacji umwy. gdy zaistnieje inna, niemżliwa d przewidzenia w mmencie zawarcia umwy klicznść prawna, eknmiczna lub techniczna, za którą żadna ze Strn nie pnsi dpwiedzialnści, skutkująca brakiem mżliwści należyteg wyknania umwy, zgdnie ze Specyfikacją Isttnych Warunków Zamówienia - Zamawiający dpuszcza mżliwść zmiany umwy, w szczególnści terminu realizacji zamówienia. Pwyższe zmiany wymagają zachwania frmy pisemnej (w frmie aneksu). IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strny internetwej, na której jest dstępna specyfikacja isttnych warunków zamówienia:www.26wg.wp.mil.pl Specyfikację isttnych warunków zamówienia mżna uzyskać pd adresem: Jednstka Wjskwa 4809, ul. Juzistek 2, Zegrze, nr 220, Sekcja Zamówień Publicznych pkój 318A.

6 IV.4.4) Termin składania wnisków dpuszczenie d udziału w pstępwaniu lub fert: gdzina 09:30, miejsce: Jednstka Wjskwa 4809, ul. Juzistek 2, Zegrze, budynek nr 220, kancelaria jawna pkój nr 43.. IV.4.5) Termin związania fertą: kres w dniach: 30 (d stateczneg terminu składania fert). IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie pstępwania udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania śrdków pchdzących z budżetu Unii Eurpejskiej raz niepdlegających zwrtwi śrdków z pmcy udzielnej przez państwa człnkwskie Eurpejskieg Przumienia Wlnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczne na sfinanswanie całści lub części zamówienia: nie DOWÓDCA cz.p.. ppłk Wjciech MARGLARCZYK