Kryteria przyznawania ocen z matematyki uczniom klas III Publicznego Gimnazjum nr 1 w Strzelcach Opolskich

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kryteria przyznawania ocen z matematyki uczniom klas III Publicznego Gimnazjum nr 1 w Strzelcach Opolskich"

Transkrypt

1 Kryteria przyznawania cen z matematyki ucznim klas III Publiczneg Gimnazjum nr 1 w Strzelcach Oplskich Na cenę dpuszczającą uczeń: zna pjęcie ntacji wykładniczej zna spsób zakrąglania liczb rzumie ptrzebę zakrąglania liczb umie zakrąglić liczby d pdaneg rzędu umie prównać liczby przedstawine w róŝny spsób zna znaki uŝywane d zapisu liczb w systemie rzymskim umie zapisać i dczytać liczby naturalne ddatnie w systemie rzymskim zna pjęcia: liczby naturalnej, liczby całkwitej, liczby wymiernej zna pjęcia: liczby niewymiernej, liczby rzeczywistej zna pjęcia liczby przeciwnej d danej raz dwrtnści danej liczby umie pdać liczbę przeciwną d danej raz dwrtnść danej liczby umie pdać rzwinięcie dziesiętne ułamka zwykłeg umie dczytać współrzędną punktu na si liczbwej raz zaznaczyć liczbę na si liczbwej zna pjęcie ptęgi wykładniku naturalnym zna pjęcie pierwiastka arytmetyczneg II stpnia z liczby nieujemnej i III stpnia z dwlnej liczby umie bliczyć ptęgę wykładniku naturalnym umie bliczyć pierwiastek arytmetyczny II i III stpnia z liczb, które są dpwiedni kwadratami lub sześcianami liczb wymiernych umie prównać raz prządkwać liczby przedstawine w róŝny spsób zna algrytmy działań na ułamkach zna klejnść wyknywania działań umie wyknać działania łączne na liczbach zna wzry dtyczące ptęgwania i pierwiastkwania umie zapisać w pstaci jednej ptęgi ilczyny i ilrazy ptęg takich samych pdstawach umie zapisać w pstaci jednej ptęgi ilczyny i ilrazy ptęg takich samych wykładnikach umie zapisać w pstaci jednej ptęgi ptęgę ptęgi wykładnikach naturalnych zna pjęcie prcentu zna pjęcie prmila rzumie ptrzebę stswania prcentów w Ŝyciu cdziennym umie zamienić prcent na ułamek i dwrtnie umie bliczyć prcent danej liczby umie dczytać dane z diagramu prcentweg zna pjęcia: wyraŝenie algebraiczne, jednmian, suma algebraiczna, wyrazy pdbne zna zasadę przeprwadzania redukcji wyrazów pdbnych umie budwać prste wyraŝenia algebraiczne umie redukwać wyrazy pdbne w sumie algebraicznej umie ddawać i dejmwać sumy algebraiczne umie mnŝyć jednmiany, sumę algebraiczną przez jednmian raz sumy algebraiczne umie bliczyć wartść liczbwą wyraŝenia bez jeg przekształcania zna pjęcie równania zna metdę równań równwaŝnych

2 zna pjęcie układu równań zna pjęcie rzwiązania układu równań zna metdę pdstawiania zna metdę przeciwnych współczynników rzumie pjęcie rzwiązania równania rzumie pjęcie rzwiązania układu równań umie rzwiązać równanie umie rzwiązać układ równań liniwych metdą pdstawiania lub metdą przeciwnych współczynników umie rzwiązać równanie, krzystając z prprcji rzumie wykres jak spsób prezentacji infrmacji umie dczytać infrmacje z wykresu umie dczytać i prównać infrmacje z kilku wykresów naryswanych w jednym układzie współrzędnych zna pjęcie funkcji zna pjęcia: dziedzina, argument, wartść funkcji, zmienna zaleŝna i niezaleŝna zna pjęcie miejsca zerweg rzumie pjęcie przyprządkwania umie przedstawić funkcję za pmcą pisu słwneg, wzru, grafu, wykresu i tabelki ( umie dczytać wartść funkcji dla daneg argumentu lub argument dla danej wartści z tabelki, wykresu i grafu umie bliczyć miejsce zerwe funkcji umie dczytać z wykresu miejsce zerwe ( zna związek pmiędzy wielkściami wprst prprcjnalnymi zna kształt linii będącej wykresem wielkści wprst prprcjnalnych zna pjęcie współczynnika prprcjnalnści zna związek pmiędzy wielkściami dwrtnie prprcjnalnymi zna kształt linii będącej wykresem wielkści dwrtnie prprcjnalnych zna pjęcie trójkąta zna sumę miar kątów wewnętrznych trójkąta zna wzór na ple dwlneg trójkąta zna twierdzenie Pitagrasa i twierdzenie d nieg dwrtne zna wzry na bliczanie wyskści i pla trójkąta równbczneg rzumie ptrzebę stswania twierdzenia Pitagrasa i twierdzenia d nieg dwrtneg umie bliczyć miarę trzecieg kąta trójkąta, mając dane dwa pzstałe umie zapisać wzór Pitagrasa dla trójkąta prstkątneg umie bliczyć długść przeciwprstkątnej na pdstawie twierdzenia Pitagrasa umie bliczyć wyskść i ple trójkąta równbczneg danym bku umie bliczyć ple trójkąta danej pdstawie i wyskści umie sprawdzić, czy trójkąt danych bkach jest prstkątny umie wyznaczyć kąty trójkąta na pdstawie danych z rysunku zna definicję prstkąta, kwadratu, trapezu, równległbku i rmbu zna wzry na bliczanie pól pwierzchni czwrkątów zna własnści czwrkątów umie bliczyć ple i bwód czwrkąta umie wyznaczyć kąty czwrkąta na pdstawie danych z rysunku zna pjęcie kręgu i kła zna elementy kręgu i kła

3 zna wzór na bliczanie długści kręgu zna wzór na bliczanie pla kła zna pjęcie łuku i wycinka kła zna pjęcie stycznej d kręgu umie bliczyć długść kręgu znając jeg prmień lub średnicę umie bliczyć ple kła, znając jeg prmień lub średnicę umie bliczyć długść łuku jak kreślnej części kręgu umie bliczyć ple wycinka kła jak kreślnej części kła zna pjęcie kręgów rzłącznych, przecinających się i stycznych zna pjęcie kręgu pisaneg na wielkącie i wpisaneg w wielkąt zna pjęcie symetralnej dcinka zna pjęcie dwusiecznej kąta zna pjęcie wielkąta fremneg umie knstruwać sześcikąt i śmikąt fremny wpisany w krąg danym prmieniu umie knstruwać symetralną dcinka umie knstruwać dwusieczną kąta zna pjęcie punktów i figur symetrycznych względem prstej i względem punktu zna pjęcie si symetrii figury raz śrdka symetrii figury rzumie pjęcie si symetrii figury i ptrafi ją wskazać w prstych przypadkach rzumie pjęcie śrdka symetrii figury i ptrafi g wskazać w prstych przypadkach umie znajdwać punkty symetryczne d danych względem prstej i względem punktu umie ryswać figury w symetrii siwej, gdy figura i ś nie mają punktów wspólnych umie ryswać figury w symetrii śrdkwej, gdy śrdek symetrii nie naleŝy d figury umie znajdwać punkty i figury symetryczne względem si raz pczątku układu współrzędnych zna pjęcie figur pdbnych i skali pdbieństwa zna warunki pdbieństwa wielkątów rzumie pjęcie figur pdbnych i ptrafi je rzpznać rzumie pjęcie skali pdbieństwa umie kreślić skalę pdbieństwa umie pdać wymiary figury pdbnej w danej skali zna wzór na stsunek pól figur pdbnych zna cechę pdbieństwa prstkątów zna cechę pdbieństwa trójkątów prstkątnych wynikającą ze stsunku długści przyprstkątnych umie rzpznać prstkąty pdbne umie rzpznać trójkąty prstkątne pdbne umie bliczyć długści bków trójkąta pdbneg, znając skalę pdbieństwa zna cechy pdbieństwa trójkątów prstkątnych zna pjęcie graniastsłupa, prstpadłścianu i sześcianu raz ich budwę zna pjęcie graniastsłupa prsteg i prawidłweg zna wzry na bliczanie pla pwierzchni i bjętści graniastsłupa zna jednstki pla i bjętści rzumie spsób twrzenia nazw graniastsłupów umie kreślić ilść wierzchłków, krawędzi i ścian graniastsłupa umie bliczyć sumę długści krawędzi graniastsłupa umie bliczyć ple pwierzchni i bjętść graniastsłupa, pdstawiając d wzru

4 umie rzpznać siatkę graniastsłupa umie ryswać graniastsłup w rzucie równległym zna pjęcie strsłupa i czwrścianu zna pjęcie strsłupa prawidłweg i czwrścianu fremneg zna budwę strsłupa umie kreślić ilść wierzchłków, krawędzi i ścian strsłupa zna wzry na bliczanie pla pwierzchni i bjętści strsłupa zna pjęcie wyskści strsłupa rzumie spsób twrzenia nazw strsłupów umie bliczyć sumę długści krawędzi strsłupa umie bliczyć ple pwierzchni i bjętść strsłupa, pdstawiając d wzru umie ryswać strsłup w rzucie równległym umie rzpznać siatkę strsłupa zna pjęcie bryły brtwej i si brtu zna pjęcia: walec, stŝek, kula, sfera zna budwę brył brtwych zna pjęcie przekrju bryły brtwej umie ryswać bryły brtwe w rzucie równległym umie kreślić rdzaj bryły pwstałej w wyniku brtu danej figury umie kreślić wymiary bryły pwstałej w wyniku brtu danej figury zna wzór na bjętść i ple pwierzchni całkwitej walca rzumie pjęcie walca umie kreślić siatkę walca umie bliczyć ple pwierzchni całkwitej lub bcznej walca, pdstawiając d wzru umie bliczyć bjętść walca, pdstawiając d wzru zna wzór na bjętść i ple pwierzchni całkwitej stŝka rzumie pjęcie stŝka umie kreślić siatkę stŝka umie bliczyć ple pwierzchni całkwitej lub bcznej stŝka, pdstawiając d wzru umie bliczyć bjętść stŝka, pdstawiając d wzru rzumie pjęcie kuli i sfery, wskazuje mdele zna wzór na bjętść i ple pwierzchni całkwitej kuli i sfery umie bliczyć ple pwierzchni całkwitej sfery i bjętść kuli, znając prmień zna pjęcie jednstki rzumie zasadę zamiany jednstek umie psługiwać się jednstkami miary umie zamieniać jednstki stswane w praktyce umie dczytać infrmacje przedstawine w frmie tekstu, tabeli, schematu umie selekcjnwać infrmacje umie prównać infrmacje umie interpretwać infrmacje umie wykrzystać infrmacje w praktyce zna pjęcie diagramu rzumie pjęcie diagramu umie dczytać infrmacje przedstawine na diagramie umie selekcjnwać infrmacje umie prównać infrmacje

5 umie interpretwać infrmacje umie wykrzystać infrmacje w praktyce zna pjęcie mapy zna pjęcie skali mapy rzumie pjęcie skali mapy umie ustalić skalę mapy umie ustalić dległści na mapie danej skali umie kreślić na pdstawie pzimic wyskść szczytu zna pjęcie prcentwania zna pjęcia: cena nett, cena brutt rzumie pjęcie pdatku rzumie pjęcie pdatku VAT umie bliczyć wartść pdatku VAT raz cenę brutt dla danej stawki VAT umie bliczyć pdatek d wynagrdzenia zna pjęcie prcentwania rzumie pjęcie prcentwania umie bliczyć stan knta p rku czasu znając prcentwanie umie wyknać bliczenia w róŝnych sytuacjach praktycznych, peruje prcentami zna zaleŝnść między prędkścią, drgą i czasem umie bliczyć prędkść, drgę lub czas, mając dwie pzstałe wielkści zna zaleŝnść między prędkścią, drgą i czasem umie bliczyć prędkść, drgę lub czas, mając dwie pzstałe wielkści umie przekształcić wzór umie rzwiązać zadanie dtyczące: - zmian długści, bjętści, ciśnienia pd wpływem temperatury - zamiany jednstek temperatury - gęstści - cząsteczek, pierwiastków i atmów - rztwrów Na cenę dstateczną uczeń pnadt rzumie ptrzebę stswania ntacji wykładniczej w praktyce umie zapisać liczbę w ntacji wykładniczej zna zasady zapisu liczb w systemie rzymskim rzumie róŝnicę pmiędzy rzwinięciem dziesiętnym liczby wymiernej a niewymiernej zna pjęcie ptęgi wykładniku: całkwitym ujemnym umie bliczyć ptęgę wykładniku: całkwitym ujemnym umie szacwać wartść wyraŝenia zawierająceg pierwiastki umie rzwiązać zadanie tekstwe związane z działaniami na liczbach umie zapisać w pstaci jednej ptęgi ptęgę ptęgi wykładnikach całkwitych stsuje w bliczeniach ntację wykładniczą umie wyłączyć czynnik przed znak pierwiastka umie usunąć niewymiernść z mianwnika krzystając z własnści pierwiastków umie szacwać wartść wyraŝenia zawierająceg pierwiastki umie bliczyć liczbę na pdstawie daneg jej prcentu umie bliczyć jakim prcentem jednej liczby jest druga liczba umie rzwiązać zadanie związane z prcentami

6 zna pjęcie punktu prcentweg zna pjęcie inflacji umie bliczyć liczbę większą lub mniejszą dany prcent umie rzwiązać zadanie związane z prcentami w kntekście praktycznym umie bliczyć ile prcent wzrsła lub zmniejszyła się liczba umie bliczyć liczbę na pdstawie jej prcentweg wzrstu (bniŝki) umie bliczyć wartść liczbwą wyraŝenia p przekształceniu d pstaci dgdnej d bliczeń umie przekształcać wyraŝenia algebraiczne umie pisywać zadania tekstwe za pmcą wyraŝeń algebraicznych umie wyłączyć wspólny czynnik przed nawias zna pjęcia układów: znacznych, nieznacznych, sprzecznych umie rzpznać równanie sprzeczne lub tŝsamściwe umie rzpznać układ sprzeczny lub nieznaczny umie przekształcić wzór umie pisać za pmcą równania lub układu równań zadanie sadzne w kntekście praktycznym umie interpretwać infrmacje dczytane z wykresu umie interpretwać infrmacje z kilku wykresów naryswanych w jednym układzie współrzędnych umie wskazać miejsce zerwe funkcji umie na pdstawie wykresu funkcji kreślić jej mntnicznść umie dczytać z wykresu zbiór argumentów, dla których funkcja przyjmuje wartści ddatnie lub ujemne umie rzpznać wielkści wprst prprcjnalne umie bliczyć współczynnik prprcjnalnści umie pisać wzrem dane wielkści wprst prprcjnalne umie naryswać wykres funkcji typu y = ax, jeśli dziedziną jest zbiór liczb rzeczywistych umie rzpznać wielkści dwrtnie prprcjnalne umie pisać wzrem dane wielkści dwrtnie prprcjnalne zna zaleŝnść między bkami i kątami trójkąta prstkątneg kątach 90 raz 90, 60, 30 rzumie zasadę klasyfikacji trójkątów umie sprawdzić, czy z dcinków danych długściach mŝna zbudwać trójkąt umie rzwiązać trójkąt prstkątny kątach 90 raz 90, 60, 30 umie bliczyć ple i bwód trójkąta rzumie zasadę klasyfikacji czwrkątów umie bliczyć ple wielkąta zna wzór na bliczanie długści łuku zna wzór na bliczanie pla wycinka kła zna twierdzenie kącie wpisanym partym na półkręgu rzumie spsób wyznaczenia liczby π umie bliczyć ple kła, znając jeg bwód i dwrtnie umie bliczyć długść łuku i ple wycinka kła, znając miarę kąta śrdkweg umie bliczyć bwód figury granicznej łukami i dcinkami umie zapisać liczbę w ntacji wykładniczej umie bliczyć ple figury złŝnej z wielkątów i wycinków kła

7 umie kreślić wzajemne płŝenie dwóch kręgów, znając ich prmienie i dległść między ich śrdkami umie bliczyć dległść między śrdkami kręgów, znając ich prmienie i płŝenie umie rzwiązać zadanie z kręgami w układzie współrzędnych zna wzór na prmień kręgu pisaneg i wpisaneg w kwadrat, trójkąt równbczny i sześcikąt umie bliczyć miarę kąta wewnętrzneg wielkąta fremneg umie bliczyć długści prmieni, pla i bwdy kół wpisanych i pisanych na kwadracie, trójkącie równbcznym i sześcikącie umie ryswać figury w symetrii siwej, gdy figura i ś mają punkty wspólne umie ryswać figury w symetrii śrdkwej, gdy śrdek symetrii naleŝy d figury umie kreślić własnści punktów symetrycznych umie budwać figury psiadające ś symetrii i nie psiadające śrdka symetrii umie budwać figury kreślnej ilści si symetrii umie rzwiązać zadanie tekstwe związane z figurami pdbnymi umie kreślić stsunek pól figur pdbnych umie bliczyć ple figury pdbnej znając skalę pdbieństwa umie bliczyć skalę pdbieństwa znając pla figur pdbnych umie sprawdzić pdbieństw trójkątów prstkątnych danych bkach umie sprawdzić pdbieństw trójkątów prstkątnych danym kącie strym zna pjęcie przekrju graniastsłupa rzumie zasady zamiany jednstek pla i bjętści umie rzwiązać zadanie tekstwe związane z graniastsłupem umie bliczyć długść dcinka w graniastsłupie krzystając z twierdzenia Pitagrasa umie bliczyć długść dcinka w strsłupie krzystając z twierdzenia Pitagrasa zna pjęcie kąta rzwarcia stŝka umie bliczyć ple przekrju siweg bryły brtwej umie rzwiązać zadanie tekstwe związane z plem pwierzchni całkwitej lub bjętścią walca umie rzwiązać zadanie tekstwe związane z plem pwierzchni całkwitej lub bjętścią stŝka umie rzwiązać zadanie tekstwe związane z plem pwierzchni lub bjętścią kuli umie zamieniać jednstki nietypwe umie wyknać bliczenia w sytuacjach praktycznych, stsując zamianę jednstek umie prównać infrmacje umie analizwać infrmacje umie przetwarzać infrmacje umie na pdstawie pzimic kreślić kształt góry umie ustalić dległść wzdłuŝ stku umie bliczyć cenę nett znając cenę brutt raz VAT umie bliczyć stan knta p kilku latach umie bliczyć prcentwanie, znając trzymaną p rku kwtę i dsetki umie prównać lkaty bankwe umie zamienić jednstki prędkści umie rzwiązać zadanie tekstwe związane z prędkścią, drgą i czasem umie bliczyć jaki prcent zmienia się dana wielkść fizyczna

8 Na cenę dbrą uczeń pnadt umie prównać liczby przedstawine na róŝne spsby umie rzwiązać zadanie tekstwe dtyczące róŝnych spsbów zapisywania liczb zna inne systemy zapisywania liczb umie dczytać współrzędne punktów na si liczbwej i zaznaczyć liczbę na si liczbwej umie prównać i prządkwać liczby przedstawine w róŝny spsób umie rzwiązać zadanie tekstwe związane z działaniami na liczbach umie szacwać wartść wyraŝenia zawierająceg pierwiastki umie wyłączyć czynnik przed znak pierwiastka umie włączyć czynnik pd znak pierwiastka umie usunąć niewymiernść z mianwnika krzystając z własnści pierwiastków umie bliczyć liczbę na pdstawie daneg jej prcentu umie bliczyć jakim prcentem jednej liczby jest druga liczba umie przekształcać rzbudwane wyraŝenia algebraiczne umie wyłączyć wspólny czynnik przed nawias metdą grupwania (prste przykłady) umie rzwiązać zadanie tekstwe związane z zastswaniem równań lub układów równań umie interpretwać infrmacje z kilku wykresów naryswanych w jednym układzie współrzędnych umie przedstawić wykres funkcji spełniającej warunki umie pdać argumenty, dla których funkcja przyjmuje wartści ddatnie lub ujemne umie dczytać z wykresu argumenty, dla których funkcja przyjmuje największą lub najmniejszą wartść zna nazwy wykresów niektórych funkcji ( liniwa, parabla) umie wyznaczyć współrzędne punktów przecięcia się wykresu z siami układu współrzędnych umie dpaswać wzry d wykresów funkcji umie dczytać z wykresu zbiór argumentów, dla których funkcja przyjmuje kreślne wartści umie rzpznać wielkści wprst prprcjnalne umie naryswać wykres funkcji typu y = ax umie rzpznać wielkści dwrtnie prprcjnalne umie rzpznać wielkści dwrtnie prprcjnalne umie bliczyć ple i bwód trójkąta i czwrkąta umie wyznaczyć kąty trójkąta i czwrkąta na pdstawie danych z rysunku umie sprawdzić, czy trójkąt danych bkach jest prstkątny umie bliczyć ple kła, znając jeg bwód i dwrtnie umie bliczyć ple dcinka kła umie stswać własnść stycznej w bliczaniu miar kątów umie kreślić wzajemne płŝenie dwóch kręgów, znając ich prmienie i dległść między ich śrdkami umie bliczyć dległść między śrdkami kręgów, znając ich prmienie i płŝenie umie rzwiązać zadanie z kręgami w układzie współrzędnych umie bliczyć długści prmieni, pla i bwdy kół wpisanych i pisanych na kwadracie, trójkącie równbcznym i sześcikącie umie wskazywać sie i śrdki symetrii figur złŝnych umie budwać figury psiadające śrdek symetrii i nie psiadające si symetrii umie budwać figury kreślnej ilści si symetrii umie rzwiązać zadanie tekstwe związane z figurami pdbnymi

9 umie bliczyć ple figury pdbnej umie kreślić stsunek pól figur pdbnych umie rzpznać trójkąty prstkątne pdbne umie kreślić długści bków trójkąta prstkątneg pdbneg, znając skalę pdbieństwa umie uzasadniać pdbieństw trójkątów prstkątnych umie bliczyć długść dcinka w graniastsłupie i strsłupie krzystając z własnści trójkątów prstkątnych kątach raz 90 0, 30 0, 60 0 zna pjęcie przekrju strsłupa umie kreślić wymiary bryły pwstałej w wyniku brtu danej figury umie bliczyć ple przekrju siweg bryły brtwej umie stswać twierdzenie Pitagrasa w zadaniach walcu umie stswać własnści trójkątów prstkątnych kątach 90 raz 90, 60, 30 w zadaniach walcu i stŝku umie stswać twierdzenie Pitagrasa w zadaniach stŝku umie rzwiązać zadanie tekstwe związane z plem pwierzchni lub bjętścią kuli umie wyknać bliczenia w sytuacjach praktycznych, stsując zamianę jednstek umie prównać, analizwać, przetwarzać i interpretwać infrmacje umie wykrzystać infrmacje w praktyce umie kreślić azymut na pdstawie pzimic umie kreślić nachylenie umie bliczyć lkalny czas w róŝnych miejscach na kuli ziemskiej umie wyknać bliczenia w róŝnych sytuacjach praktycznych, peruje prcentami umie bliczyć VAT przed bniŝką znając cenę brutt p bniŝce dany prcent ( umie rzwiązać zadanie tekstwe związane z bliczaniem róŝnych pdatków umie bliczyć stan knta p kilku latach umie prównać lkaty bankwe umie bliczyć prędkść, drgę lub czas, mając dwie pzstałe wielkści z zamianą jednstek Na cenę bardz dbrą uczeń pnadt: umie zapisać liczby w systemie dwójkwym i nieduŝe w trójkwym umie przedstawić w systemie dziesiątkwym liczbę, którą zapisan w innym systemie (dwójkwym, trójkwym) umie zapisać i dczytać w systemie rzymskim liczby większe d 4000 umie dknać prównań, szacując wartści w zadaniach tekstwych umie bliczać wartści wyraŝeń arytmetycznych zawierających większą liczbę działań umie rzwiązywać zadania związane z prcentami umie bliczyć liczbę na pdstawie jej prcentweg wzrstu (bniŝki) umie stswać przekształcenia wyraŝeń algebraicznych w zadaniach tekstwych umie rzwiązać zadanie tekstwe związane z zastswaniem równań lub układów równań ptrafi rzwiązać zadania tekstwe związane z wykresem funkcji i jej wzrem umie rzwiązywać zadania tekstwe związane z wielkściami wprst prprcjnalnymi raz ich wykresami umie rzwiązywać zadania tekstwe związane z wielkściami dwrtnie prprcjnalnymi raz ich wykresami

10 umie bliczyć ple trójkąta graniczneg wykresami funkcji liniwych raz sią OX lub OY umie rzwiązać zadanie tekstwe wyŝszym stpniu trudnści związane z trójkątami i czwrkątami umie rzwiązać zadanie tekstwe związane z wielkątami umie bliczyć ple dcinka kła umie bliczyć bwód figury granicznej łukami i dcinkami umie bliczyć ple figury złŝnej z wielkątów i wycinków kła umie rzwiązać zadanie tekstwe związane z kręgami i kłami umie rzwiązać zadanie z kręgami w układzie współrzędnych ( umie rzwiązać zadanie tekstwe związane z wzajemnym płŝeniem dwóch kręgów umie rzwiązać zadanie tekstwe związane z kręgami pisanymi i wpisanymi w wielkąty fremne umie pdać współrzędne punktów symetrycznych względem prstych pstaci y = a, x = a umie rzwiązać zadanie tekstwe związane z figurami pdbnym umie rzwiązać zadanie tekstwe związane z plami figur pdbnych umie stswać jednkładnść d pwiększania lub pmniejszania figury w pdanej skali umie uzasadnić pdbieństw trójkątów prstkątnych umie rzwiązać zadanie tekstwe związane z prstkątami pdbnymi i trójkątami prstkątnymi pdbnymi umie kreślić długści bków trójkąta prstkątneg pdbneg, znając skalę pdbieństwa umie rzwiązać zadanie tekstwe wykrzystujące cechy trójkątów pdbnych umie rzwiązać zadanie tekstwe związane z bryłami brtwymi umie rzwiązać zadanie tekstwe związane z plem pwierzchni całkwitej lub bjętścią walca umie rzwiązać zadanie tekstwe pdwyŝsznym stpniu trudnści związane z bryłami złŝnymi z walców umie rzwiązać zadanie tekstwe związane z plem pwierzchni całkwitej lub bjętścią stŝka umie rzwiązać zadanie tekstwe związane z bryłami złŝnymi z walców i stŝków umie bliczyć ple przekrju kuli danym prmieniu, wyknaneg w danej dległści d śrdka umie rzwiązać zadanie tekstwe pdwyŝsznym stpniu trudnści związane z plem pwierzchni lub bjętścią kuli umie rzwiązać zadanie tekstwe związane z zamianą kształtu brył przy stałej bjętści umie bliczyć ple pwierzchni i bjętść nietypwej bryły, pwstałej w wyniku brtu danej figury wkół si umie rzwiązać zadanie tekstwe związane z mapą umie rzwiązać zadanie tekstwe związane z bliczaniem róŝnych pdatków umie rzwiązać zadanie tekstwe pdwyŝsznym stpniu trudnści związane z prcentwaniem umie rzwiązać zadanie tekstwe związane z prędkścią, drgą i czasem na bazie wykresu umie rzwiązać zadanie tekstwe pdwyŝsznym stpniu trudnści związane z prędkścią, drgą i czasem

11 W klasyfikacji rcznej cenę celującą trzymuje uczeń, który: psiadł wiedzę i umiejętnści znacznie wykraczające pza prgram nauczania przyjęty przez nauczyciela w danej klasie samdzielnie i twórcz rzwija własne uzdlnienia, biegle psługuje się zdbytymi wiadmściami w rzwiązywaniu prblemów teretycznych lub praktycznych uwzględninych w prgramie przyjętym przez nauczyciela w danej klasie, prpnuje rzwiązania nietypwe, rzwiązuje takŝe zadania wykraczające pza prgram uzyskał tytuł finalisty lub laureata knkursu matematyczneg zasięgu wjewódzkim, uzyskał tytuł finalisty lub laureata gólnplskiej limpiady matematycznej

PSO matematyka III gimnazjum. Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny

PSO matematyka III gimnazjum. Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny PSO matematyka III gimnazjum Szczegółwe wymagania edukacyjne na pszczególne ceny POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K knieczny cena dpuszczająca DZIAŁ 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE pjęcie liczby naturalnej,

Bardziej szczegółowo

PSO matematyka I gimnazjum Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny

PSO matematyka I gimnazjum Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny PSO matematyka I gimnazjum Szczegółwe wymagania edukacyjne na pszczególne ceny POZIOM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K knieczny cena dpuszczająca spsób zakrąglania liczb klejnść wyknywania działań pjęcie liczb

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ Z MATEMATYKI NA POSZCZEGÓLNE OCENY

KRYTERIA WYMAGAŃ Z MATEMATYKI NA POSZCZEGÓLNE OCENY KRYTERIA WYMAGAŃ Z MATEMATYKI NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA III FUNKCJE rozumie wykres jako sposób prezentacji informacji umie odczytać informacje z wykresu umie odczytać i porówna ć informacje z kilku wykresów

Bardziej szczegółowo

potrafi przybliżać liczby (np. ) K

potrafi przybliżać liczby (np. ) K Anna Włszyn Klasa 1 LO wymagania na egzamin pprawkwy Uczeń: I. Liczby rzeczywiste stsuje cechy pdzielnści liczb przez: K-P zna pjęcia: K cyfry, liczby parzystej i nieparzystej, liczby pierwszej i złżnej,

Bardziej szczegółowo

Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący

Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący Liczby i wyrażenia zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej zna pojęcie liczby niewymiernej, rzeczywistej zna sposób zaokrąglania liczb umie zapisać i odczytać liczby naturalne dodatnie w systemie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY TRZECIEJ NA ROK SZKOLNY 2011/2012 DO PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY TRZECIEJ NA ROK SZKOLNY 2011/2012 DO PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY TRZECIEJ NA ROK SZKOLNY 2011/2012 DO PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM LICZBY, WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE umie obliczyć potęgę o wykładniku naturalnym; umie obliczyć

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI GIMNAZJUM KLASA III Zgodnie z programem Matematyka z plusem

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI GIMNAZJUM KLASA III Zgodnie z programem Matematyka z plusem Liczby i wyrażenia algebraiczne WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI GIMNAZJUM KLASA III Zgodnie z programem Matematyka z plusem zna pojęcie notacji wykładniczej umie oszacować wynik działań umie zaokrąglić

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE GIMNAZJUM NR 2 W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne d uzyskania pszczególnych śródrcznych i rcznych cen klasyfikacyjnych z MATEMATYKI w klasie III gimnazjum str. 1 Wymagania edukacyjne niezbędne d

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW KL. III GIMNAZJUM LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE

KRYTERIA OCEN Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW KL. III GIMNAZJUM LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE KRYTERIA OCEN Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW KL. III GIMNAZJUM OCENA DOPUSZCZAJĄCA LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE - pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej, niewymiernej, rzeczywistej; - sposób zaokrąglania

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA - MATEMATYKA - klasa 3

KRYTERIA OCENIANIA - MATEMATYKA - klasa 3 KRYTERIA OCENIANIA - MATEMATYKA - klasa 3 Ocenę niedstateczną trzymuje uczeń, który: Nie spełnia kryteriów ceny dpuszczającej Nie panwał nawet teretycznie pdstawwych wiadmści z prgramu klasy drugiej Nie

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI

GIMNAZJUM WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI GIMNAZJUM WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI Klasa III Liczby i wyrażenia algebraiczne Na ocenę dopuszczającą uczeń: zna pojęcie notacji wykładniczej rozumie potrzebę zaokrąglania liczb umie

Bardziej szczegółowo

Wymagania z matematyki na poszczególne oceny III klasy gimnazjum

Wymagania z matematyki na poszczególne oceny III klasy gimnazjum Wymagania z matematyki na poszczególne oceny III klasy gimnazjum Opracowano na podstawie planu realizacji materiału nauczania matematyki Matematyka Podręcznik do gimnazjum Nowa wersja Praca zbiorowa pod

Bardziej szczegółowo

Ogólne kryteria oceniania z matematyki KLASA I. Klasa I

Ogólne kryteria oceniania z matematyki KLASA I. Klasa I Ogólne kryteria ceniania z matematyki KLASA I Uczeń trzymuje ceny za: Wypwiedź ustną, Pracę klaswą Badanie wyników Kartkówkę, Aktywnść pdczas lekcji, Pracę dmwą, referat, gazetki, mdele brył Długterminwy

Bardziej szczegółowo

FUNKCJA KWADRATOWA. 2. Rozwiąż nierówności: na przedziale x < 2; 3. Wyznacz wartość najmniejszą i największą funkcji f ( x)

FUNKCJA KWADRATOWA. 2. Rozwiąż nierówności: na przedziale x < 2; 3. Wyznacz wartość najmniejszą i największą funkcji f ( x) FUNKCJA KWADRATOWA. Rzwiąż równanie: a) 0 +,5 0 b) ( + )( ) 0. Rzwiąż nierównści: < ( )( ) > 0 a) b). Wyznacz wartść najmniejszą i największą funkcji na przedziale < ; 5 >. Przekształć z pstaci gólnej

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE

DZIAŁ 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE Kryteria oceniania z zakresu klasy trzeciej opracowane w oparciu o program Matematyki z plusem dla Gimnazjum DZIAŁ 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE HASŁO PROGRAMOWE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie trzeciej gimnazjum.

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie trzeciej gimnazjum. Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie trzeciej gimnazjum. Opracowano na podstawie programu Matematyka z plusem i podręcznika o numerze dopuszczenia 168/03/2011. Opracowały: Marzena Gąska Dorota Ścibak

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DZIAŁ 1. LICZBY I WYRAŻENIA Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą wtedy gdy: 1. zna pojęcie

Bardziej szczegółowo

Dział 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE

Dział 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE Dział 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE zna pojęcie notacji wykładniczej zna sposób zaokrąglania liczb rozumie potrzebę zaokrąglania liczb umie oszacować wynik działań umie zaokrąglić liczby do podanego

Bardziej szczegółowo

KLASA 3 Wiedza i umiejętności ucznia na poszczególne oceny

KLASA 3 Wiedza i umiejętności ucznia na poszczególne oceny Kryteria oceniania z matematyki KLASA 3 Wiedza i umiejętności ucznia na poszczególne oceny Arytmetyka: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który potrafi : - określić pojęcie liczby naturalnej, całkowitej,

Bardziej szczegółowo

Wymagania: na kolejną - wyższą ocenę konieczna jest również znajomość materiału i posiadanie umiejętności wymaganych na ocenę niższą.

Wymagania: na kolejną - wyższą ocenę konieczna jest również znajomość materiału i posiadanie umiejętności wymaganych na ocenę niższą. 1 Wymagania: na kolejną - wyższą ocenę konieczna jest również znajomość materiału i posiadanie umiejętności wymaganych na ocenę niższą. dopuszczający zna pojęcie notacji wykładniczej, zna sposób zaokrąglania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY III

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY III WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY III OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM DZIAŁ I: LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE Na o cenę dopuszczający uczeń: zna pojęcie liczby naturalnej,

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z MATEMATYKI DLA III KL. GIMNAZJUM do podręcznika GWO Matematyka z plusem. PODSTAWOWE Uczeń zna: LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE

PLAN WYNIKOWY Z MATEMATYKI DLA III KL. GIMNAZJUM do podręcznika GWO Matematyka z plusem. PODSTAWOWE Uczeń zna: LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE Ewa Koralewska PLAN WYNIKOWY Z MATEMATYKI DLA III KL. GIMNAZJUM do podręcznika GWO Matematyka z plusem LP.. 2. 3. 5. OGÓLNA PODST- AWA PROGRA- MOWA a a TEMATYKA LEKCJI LICZBA GODZIN Lekcja organizacyjna.

Bardziej szczegółowo

Podstawą do uzyskania pozytywnego stopnia za I i II półrocze jest wykazanie się ( w formie pisemnej)

Podstawą do uzyskania pozytywnego stopnia za I i II półrocze jest wykazanie się ( w formie pisemnej) Wymagania programowe z matematyki - Klasa 3 obowiązujące w od roku szkolnego 2013/2014 UWAGA! Podstawą do uzyskania pozytywnego stopnia za I i II półrocze jest wykazanie się ( w formie pisemnej) znajomością

Bardziej szczegółowo

Uczeo spełnia wymagania poziomu koniecznego oraz umie: porównywać liczby zapisane w różny sposób, obliczyć potęgę o wykładniku całkowitym,

Uczeo spełnia wymagania poziomu koniecznego oraz umie: porównywać liczby zapisane w różny sposób, obliczyć potęgę o wykładniku całkowitym, szacować wyniki działań, zaokrąglać liczby do podanego rzędu, zapisywać i odczytywać liczby naturalne w systemie rzymskim, podać rozwinięcie dziesiętne ułamka zwykłego, odczytać współrzędną punktu na osi

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Matematyka klasa III Gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Matematyka klasa III Gimnazjum Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Matematyka klasa III Gimnazjum Wymagania konieczne (na ocenę dopuszczającą) obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające uczniowi dalszą naukę, bez których

Bardziej szczegółowo

Klasa III LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE

Klasa III LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE Liczba godzin Klasa III LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE dopuszczającą (K) Wymagania podstawowe na ocenę: dostateczną (P) 22 Różne sposoby zapisywania liczb. Działania na liczbach. Obliczenia procentowe.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI KLASA III 2015/2016

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI KLASA III 2015/2016 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI KLASA III 2015/2016 Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: (Statystyka) zna pojęcie wykresu, zna pojęcie diagramu słupkowego i kołowego,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z matematyki Klasa III. na ocenę dopuszczającą

Szczegółowe wymagania edukacyjne z matematyki Klasa III. na ocenę dopuszczającą Szczegółowe wymagania edukacyjne z matematyki Klasa III na ocenę dopuszczającą UCZEŃ zna podręcznik i zeszyt ćwiczeń, z których będzie korzystał w ciągu roku szkolnego na lekcjach matematyki; W zakresie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki

Wymagania edukacyjne z matematyki Wymagania edukacyjne z matematyki Klasa III program Matematyka z plusem Dział: LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE POZIOM KONIECZNY - ocena dopuszczająca Uczeń umie: szacować wyniki działań, zaokrąglać liczby

Bardziej szczegółowo

Na ocenę dopuszczającą uczeń:

Na ocenę dopuszczającą uczeń: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Na ocenę dopuszczającą uczeń: zna podręcznik i zeszyt ćwiczeń, z których będzie korzystał w ciągu roku szkolnego na lekcjach matematyki zna

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE

DZIAŁ 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen z przedmiotu matematyka w III klasie gimnazjum w roku szkolnym 2013/2014 Wymagania edukacyjne dostosowane do obowiązującej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY PO KLASIE III GIMNAZJUM

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY PO KLASIE III GIMNAZJUM WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY PO KLASIE III GIMNAZJUM POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K - konieczny ocena dopuszczająca (2) P - podstawowy ocena dostateczna (3) R - rozszerzający ocena dobra (4) D - dopełniający

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSIĄGNIĘĆ NA POSZCZEGÓLNE OCENY MATEMATYKA KLASA TRZECIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSIĄGNIĘĆ NA POSZCZEGÓLNE OCENY MATEMATYKA KLASA TRZECIA SZCZEGÓŁOWY OPIS OSIĄGNIĘĆ NA POSZCZEGÓLNE OCENY MATEMATYKA KLASA TRZECIA DZIAŁ 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE zna podręcznik i zeszyt ćwiczeń, z których będzie korzystał w ciągu roku szkolnego na

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE III GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE III GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE III GIMNAZJUM NA OCENĘ DOPUSZCZJĄCĄ UCZEN: zna podręcznik i zeszyt ćwiczeń, z których będzie korzystał w ciągu roku szkolnego na lekcjach matematyki

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WG PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WG PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM L B WMG DUKJ MTMTK W KLS TJ GMJUM WG POGMU MTMTK PLUSM O DOPUSJĄ DOSTT DOB BDO DOB LUJĄ zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej zna sposób zaokrąglania liczb zna pojęcie potęgi o wykładniku:

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z matematyki w klasie trzeciej Matematyka z plusem dla gimnazjum LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE

Minimalne wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z matematyki w klasie trzeciej Matematyka z plusem dla gimnazjum LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE Minimalne wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z matematyki w klasie trzeciej Matematyka z plusem dla gimnazjum LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE K zna pojęcie notacji wykładniczej (K) zna sposób zaokrąglania

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY, KLASA 3 GIM

MATEMATYKA WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY, KLASA 3 GIM MATEMATYKA WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY, KLASA 3 GIM Poziomy wymagań edukacyjnych: 2 konieczny ocena dopuszczająca (2) 3 podstawowy - ocena dostateczna (3) 4 rozszerzający ocena dobra (4) 5 dopełniający

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WYMAGAŃ Z MATEMATYKI DLA KLASY III

ZAKRES WYMAGAŃ Z MATEMATYKI DLA KLASY III ZAKRES WYMAGAŃ Z MATEMATYKI DLA KLASY III Ocena dopuszczająca: Liczby i wyrażenia algebraiczne: Pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej, niewymiernej, rzeczywistej Sposób zaokrąglania liczb Pojęcie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE klasa III

WYMAGANIA EDUKACYJNE klasa III Matematyka z plusem dla gimnazjum WYMAGANIA EDUKACYJNE klasa III POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K konieczny - ocena dopuszczająca (2); P podstawowy - ocena dostateczna (3); R rozszerzający - ocena dobra

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy III gimnazjum opracowane na podstawie programu Matematyka z plusem

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy III gimnazjum opracowane na podstawie programu Matematyka z plusem mgr Mariola Jurkowska mgr Barbara Pierzchała Gimnazjum Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu w Krakowie Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy III gimnazjum opracowane na podstawie programu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY TRZECIEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY TRZECIEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY TRZECIEJ POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K - konieczny ocena dopuszczająca (2) P - podstawowy ocena dostateczna (3) R - rozszerzający ocena dobra (4) D - dopełniający

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki Klasa III program Matematyka z plusem Rok szkolny 2017/2018 I okres

Wymagania edukacyjne z matematyki Klasa III program Matematyka z plusem Rok szkolny 2017/2018 I okres LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE Wymagania edukacyjne z matematyki Klasa III program Matematyka z plusem Rok szkolny 2017/2018 I okres rozróżniać liczby naturalne, całkowite, wymierne, dodawać, odejmować,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W BIADACZU

KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W BIADACZU KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W BIADACZU OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM, NR DPN-5002-17/08 OBOWIĄZUJĄCY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne stopnie szkolne klasa 3 GIMNAZJUM

Wymagania programowe na poszczególne stopnie szkolne klasa 3 GIMNAZJUM Wymagania programowe na poszczególne stopnie szkolne klasa 3 GIMNAZJUM Nauczyciel matematyki ocenia osiągnięcia ucznia, wykorzystując następujące formy: prace pisemne (prace klasowe, sprawdziany, kartkówki)

Bardziej szczegółowo

Matematyka klasa trzecia gimnazjum Wymagania na poszczególne oceny

Matematyka klasa trzecia gimnazjum Wymagania na poszczególne oceny Matematyka klasa trzecia gimnazjum Wymagania na poszczególne oceny POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K - konieczny ocena dopuszczająca (2) P - podstawowy ocena dostateczna (3) R - rozszerzający ocena dobra

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE

DZIAŁ 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE Wymagania przedmiotowe z matematyki w klasie III gimnazjum w roku szkolnym 2011/2012 opracowane dla programu Matematyka z plusem GWO POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K - konieczny ocena dopuszczająca (2)

Bardziej szczegółowo

KOŃCOWOROCZNE KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DLA KLAS III przygotowała mgr Magdalena Murawska

KOŃCOWOROCZNE KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DLA KLAS III przygotowała mgr Magdalena Murawska KOŃCOWOROCZNE KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DLA KLAS III przygotowała mgr Magdalena Murawska Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: definiuje notację wykładniczą przedstawia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K - konieczny ocena dopuszczająca (dp.) P - podstawowy ocena dostateczna (dst.) R - rozszerzający ocena dobra

Bardziej szczegółowo

Kryteria wymagań z matematyki klasa III

Kryteria wymagań z matematyki klasa III Kryteria wymagań z matematyki klasa III POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K konieczny - ocena dopuszczająca (2); P podstawowy - ocena dostateczna (3); R rozszerzający - ocena dobra (4); D dopełniający - ocena

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY III GIMNAZJUM. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY III GIMNAZJUM. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY III GIMNAZJUM Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: Ocenę bardzo dobrą otrzymuje

Bardziej szczegółowo

Bożena Poręba WYMAGANIA PROGRAMOWE Z MATEMATYKI KLASA 3

Bożena Poręba WYMAGANIA PROGRAMOWE Z MATEMATYKI KLASA 3 Bożena Poręba WYMAGANIA PROGRAMOWE Z MATEMATYKI KLASA 3 WYMAGANIA KONIECZNE OCENA DOPUSZCZAJĄCA: Uczeń: - zna pojęcie notacji wykładniczej - zna sposób zaokrąglania liczb - rozumie potrzebę zaokrąglania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K konieczny - ocena dopuszczająca (2); P podstawowy - ocena dostateczna (3); R rozszerzający - ocena dobra (4);

Bardziej szczegółowo

LICZBY I WYRAZENIA ALGEBRAICZNE WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE

LICZBY I WYRAZENIA ALGEBRAICZNE WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY III GIMNAZJUM Wymagania podstawowe(k- ocena dopuszczająca, P ocena dostateczna), wymagania ponadpodstawowe( R ocena dobra, D ocena bardzo dobra, W ocena celująca) DZIAŁ:

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE

DZIAŁ 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE Kryteria ocen z matematyki w klasie III a i III b gimnazjum na rok szkolny 2015/2016 POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K konieczny - ocena dopuszczająca (2); P podstawowy - ocena dostateczna (3); R rozszerzający

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ Z MATEMATYKI W KLASIE IIID, IIIE GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ Z MATEMATYKI W KLASIE IIID, IIIE GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ Z MATEMATYKI W KLASIE IIID, IIIE GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM, NR

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM. rok szkolny 2015/2016

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM. rok szkolny 2015/2016 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM rok szkolny 2015/2016 POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K konieczny - ocena dopuszczająca (2); P podstawowy - ocena dostateczna (3); R rozszerzający

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K konieczny - ocena dopuszczająca (2); P podstawowy - ocena dostateczna (3); R rozszerzający - ocena dobra (4);

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA I GIMNAZJUM Małgorzata Janik

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA I GIMNAZJUM Małgorzata Janik WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA I GIMNAZJUM Małgorzata Janik DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY LICZBY I DZIAŁANIA zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej. rozumie rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

Lekcja organizacyjna. Odczytywanie wykresów. Odczytywanie wykresów (cd.) Pojęcie funkcji. Zależności funkcyjne. Wzory a wykresy

Lekcja organizacyjna. Odczytywanie wykresów. Odczytywanie wykresów (cd.) Pojęcie funkcji. Zależności funkcyjne. Wzory a wykresy Klasa III: DZIAŁ 1. FUNKCJE Lekcja organizacyjna. Odczytywanie wykresów Odczytywanie wykresów (cd.) Pojęcie funkcji. Zależności funkcyjne Wzory a wykresy Zależności między wielkościami proporcjonalnymi

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE DRUGIEJ GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE DRUGIEJ GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE DRUGIEJ GIMNAZJUM DZIAŁ 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE (26 h) TEMAT ZAJĘĆ CELE PODSTAWOWE CELE PONADPODSTAWOWE 1. Lekcja organizacyjna. Uczeń: Uczeń: zna

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE

DZIAŁ 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K konieczny - ocena dopuszczająca (2); P podstawowy -

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z MATEMATYKI KLASA III GIMNAZJUM (IIIan1, IIIan2, IIIb) Na rok szkolny 2015/2016

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z MATEMATYKI KLASA III GIMNAZJUM (IIIan1, IIIan2, IIIb) Na rok szkolny 2015/2016 WYMAGANIA PROGRAMOWE Z MATEMATYKI KLASA III GIMNAZJUM (IIIan1, IIIan2, IIIb) Na rok szkolny 2015/2016 OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM I PODRĘCZNIKA O NR DOP. 168/1/2009 POZIOMY WYMAGAŃ

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH MATEMATYKA KLASA III GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH MATEMATYKA KLASA III GIMNAZJUM OCENA ŚRÓDROCZNA: WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH MATEMATYKA KLASA III GIMNAZJUM DOPUSZCZAJĄCY uczeń: zna sposób zaokrąglania liczb, rozumie potrzebę

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Matematyka z plusem dla gimnazjum PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 4 GODZ. TYGODNIOWO 115 GODZ. W CIĄGU ROKU POZIOMY

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE III GIMNAZJUM WG PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM w roku szkolnym 2013/2014

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE III GIMNAZJUM WG PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM w roku szkolnym 2013/2014 WMG DUKCJ Z MTMTK W KLS GMZJUM WG POGMU MTMTK Z PLUSM w roku szkolnym 2013/2014 L C Z B OC DOPUSZCZJĄC DOSTTCZ DOB BDZO DOB CLUJĄC zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej zna pojęcie liczby

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z matematyki klasa III gim

Szczegółowe wymagania edukacyjne z matematyki klasa III gim Szczegółowe wymagania edukacyjne z matematyki klasa III gim POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K konieczny - ocena dopuszczająca (2); P podstawowy - ocena dostateczna (3); R rozszerzający - ocena dobra (4);

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z MATEMATYKI W KLASIE III GIMNAZJUM W SŁOPNICACH W ROKU SZKOLNYM 2016 /2017 Wymagania edukacyjne dostosowane są do programu MATEMATYKA Z PLUSEM POZIOM WYMAGAŃ

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM

WYMAGANIA EUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WYMAGANIA EUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K konieczny - ocena dopuszczająca (2); P podstawowy - ocena dostateczna (3); R rozszerzający - ocena dobra (4);

Bardziej szczegółowo

Matematyka klasa III - wymagania programowe dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych z matematyki

Matematyka klasa III - wymagania programowe dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych z matematyki Matematyka klasa III - wymagania programowe dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych z matematyki STATYSTYKA Na ocenę dopuszczającą uczeń: zna pojęcie diagramu słupkowego i kołowego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA 3 GIM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA 3 GIM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA 3 GIM POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K konieczny - ocena dopuszczająca (2); P podstawowy - ocena dostateczna (3); R rozszerzający - ocena dobra (4); D dopełniający

Bardziej szczegółowo

wymagania programowe z matematyki kl. III gimnazjum

wymagania programowe z matematyki kl. III gimnazjum wymagania programowe z matematyki kl. III gimnazjum 1. Liczby i wyrażenia algebraiczne Zna pojęcie notacji wykładniczej. Umie zapisać liczbę w notacji wykładniczej. Umie porównywać liczy zapisane w różny

Bardziej szczegółowo

Matematyka klasa III - wymagania programowe dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych z matematyki

Matematyka klasa III - wymagania programowe dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych z matematyki Matematyka klasa III - wymagania programowe dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych z matematyki STATYSTYKA Na ocenę dopuszczającą uczeń: zna pojęcie diagramu słupkowego i kołowego

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY

MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY OCENA DOPUSZCZEJĄCY: DZIAŁ 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE zna algorytmy działań

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie 3ab w roku szkolnym 2011/2012

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie 3ab w roku szkolnym 2011/2012 Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie 3ab w roku szkolnym 2011/2012 POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K - konieczny ocena dopuszczająca (2) P - podstawowy ocena dostateczna (3) R - rozszerzający

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: ocena dopuszczająca (2) ocena dostateczna (3) wraz z całym

Bardziej szczegółowo

Matematyka - klasy III

Matematyka - klasy III Matematyka z plusem dla gimnazjum Matematyka - klasy III Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy 3 oparte na Programie nauczania matematyki w gimnazjum Matematyka z plusem autorstwa M. Jucewicz, M.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Opracowano na podstawie programu Matematyka z plusem dla III etapu edukacyjnego (klasy I III) dopuszczonego przez MEN do użytku szkolnego i

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy VII

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy VII Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy VII Szkoły Podstawowej nr 100 w Krakowie Na podstawie programu Matematyka z plusem Na ocenę dopuszczającą Uczeń: rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM I PODRĘCZNIKA O NR DOP. 168/3/2011

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WG PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM w roku szkolnym 2014/2015

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WG PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM w roku szkolnym 2014/2015 WMG DUKCJ Z MTMTK W KLS TRZCJ GMZJUM WG PROGRMU MTMTK Z PLUSM w roku szkolnym 2014/2015 L C Z B OC DOPUSZCZJĄC DOSTTCZ DOBR BRDZO DOBR CLUJĄC zna pojęcie liczby naturalnej, zna pojęcie notacji wykładniczej

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K konieczny - ocena dopuszczająca (2); P podstawowy -

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE (26 h)

DZIAŁ 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE (26 h) POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K - konieczny ocena dopuszczająca (2) P - podstawowy ocena dostateczna (3) R - rozszerzający ocena dobra (4) D - dopełniający ocena bardzo dobra (5) W - wykraczający ocena

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z MATEMATYKIW KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM

WYMAGANIA Z MATEMATYKIW KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WYMAGANIA Z MATEMATYKIW KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM I PODRĘCZNIKA O NR DOP. 168/03/2011 4 GODZ. TYGODNIOWO 125 GODZ. W CIĄGU ROKU POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH:

Bardziej szczegółowo

Opracowała: Anna Ochel

Opracowała: Anna Ochel Rozkład materiału nauczania z MATEMATYKI do KLASY 3a, 3b na rok szkolny 2015/2016 opracowany w oparciu o program nauczania MATEMATYKA Z PLUSEM DPN-5002-17/08 I PODRĘCZNIKA O NR DOP. 168/3/2011 zgodny z

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA GIMNAZJUM

MATEMATYKA GIMNAZJUM MATEMATYKA GIMNAZJUM Uczeń otrzymuje ocenę: WYMAGANIA OGÓLNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE - dopuszczającą, gdy: pracuje na lekcji i w domu na miarę swoich możliwości, uczestniczy w zajęciach dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania wiadomości i umiejętności matematycznych uczniów III klasy gimnazjum

Kryteria oceniania wiadomości i umiejętności matematycznych uczniów III klasy gimnazjum Kryteria oceniania wiadomości i umiejętności matematycznych uczniów III klasy gimnazjum A leksan d er D uda Nauczyciel matematyki Zespół Szkół Ogólnokształcących im. św. Wincentego a Paulo w Pabianicach

Bardziej szczegółowo

Wymagania przedmiotowe z matematyki w klasie III gimnazjum

Wymagania przedmiotowe z matematyki w klasie III gimnazjum Wymagania przedmiotowe z matematyki w klasie III gimnazjum Ocena celująca Uczeń spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą oraz ponadto: potrafi rozwiązać zadania na kilka sposobów; umie rozwiązywać zadania

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH OBOWIĄZUJĄCY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW WYDANYCH PRZEZ GWO Matematyka 3. Podręcznik dla gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z matematyki w klasie trzeciej gimnazjum, rok szkolny 2017/2018 FUNKCJE

Szczegółowe wymagania edukacyjne z matematyki w klasie trzeciej gimnazjum, rok szkolny 2017/2018 FUNKCJE Szczegółowe wymagania edukacyjne z matematyki w klasie trzeciej gimnazjum, rok szkolny 2017/2018 Wymagania konieczne (K) dotyczą zagadnień elementarnych, stanowiących swego rodzaju podstawę, zatem powinny

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH OBOWIĄZUJĄCY PODRĘCZNIK Matematyka 3. Podręcznik dla gimnazjum. Nowa wersja, praca zbiorowa

Bardziej szczegółowo

Wymagania z matematyki na poszczególne oceny Klasa 2 gimnazjum

Wymagania z matematyki na poszczególne oceny Klasa 2 gimnazjum Wymagania z matematyki na poszczególne oceny Klasa 2 gimnazjum Stopień celujący może otrzymać uczeń, który spełnia kryteria na stopień bardzo dobry oraz: posiada wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające

Bardziej szczegółowo

Matematyka klasa III - wymagania programowe

Matematyka klasa III - wymagania programowe Matematyka klasa III - wymagania programowe STATYSTYKA Na ocenę dopuszczającą uczeń: zna pojęcie diagramu słupkowego i kołowego (K) zna pojęcie wykresu (K) rozumie potrzebę korzystania z różnych form prezentacji

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE TEMAT ZAJĘĆ CELE PODSTAWOWE CELE PONADPODSTAWOWE Lekcja organizacyjna.

DZIAŁ 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE TEMAT ZAJĘĆ CELE PODSTAWOWE CELE PONADPODSTAWOWE Lekcja organizacyjna. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY TRZECIEJ GIMNAZJUM OBOWIĄZUJĄCY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW WYDANYCH PRZEZ GWO Matematyka 3. Podręcznik dla gimnazjum. Nowa wersja, praca zbiorowa pod red. M. Dobrowolskiej,

Bardziej szczegółowo

KOŃCOWOROCZNE KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLASY III

KOŃCOWOROCZNE KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLASY III KOŃCOWOROCZNE KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLASY III Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: definiuje notację wykładniczą przedstawia sposób zaokrąglania liczb szacuje wynik działań zaokrągla

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY III GIMNAZJUM W ZSPiG W CZARNYM DUNAJCU NA ROK SZKOLNY 2016/2017 ROCZNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY III GIMNAZJUM W ZSPiG W CZARNYM DUNAJCU NA ROK SZKOLNY 2016/2017 ROCZNE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY III GIMNAZJUM W ZSPiG W CZARNYM DUNAJCU NA ROK SZKOLNY 2016/2017 ROCZNE Przekształcenia algebraiczne Równania i układy równań Pojęcie funkcji. Własności funkcji. WYRAŻENIA

Bardziej szczegółowo

LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE

LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE KLASA III GIMNAZJUM DZIAŁ PROGRAMOWY WYMAGANIA KONIECZNE (K) PODSTAWOWE (P) ROZSZERZAJĄCE (R) DOPEŁNIAJĄCE (D) UCZEŃ: - zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej,

Bardziej szczegółowo

DOROTA BANIAK Zabierzów, Klasa 3a, 3c

DOROTA BANIAK Zabierzów, Klasa 3a, 3c DOROTA BANIAK Zabierzów, 1.09.2016 Klasa 3a, 3c PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH OBOWIĄZUJĄCY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW Matematyka

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy I gimnazjum wg programu Matematyka z plusem

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy I gimnazjum wg programu Matematyka z plusem Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy I gimnazjum wg programu Matematyka z plusem pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne sposób i potrzebę zaokrąglania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne klasa trzecia.

Wymagania edukacyjne klasa trzecia. TEMAT Wymagania edukacyjne klasa trzecia. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE Lekcja organizacyjna System dziesiątkowy System rzymski Liczby wymierne i niewymierne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE DRUGIEJ GIMNAZJUM. rok szkolny 2016/2017

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE DRUGIEJ GIMNAZJUM. rok szkolny 2016/2017 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MAYKI W KLASIE DRUGIEJ GIMNAZJUM rok szkolny 2016/2017 POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K konieczny - ocena dopuszczająca (2) P podstawowy - ocena dostateczna (3) R rozszerzający -

Bardziej szczegółowo