Analiza transformatora

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza transformatora"

Transkrypt

1 ĆWICZENIE 4 Analia transformatora. CEL ĆWICZENIA Celem ćwicenia jest ponanie bodowy, schematu astępcego ora ocena pracy transformatora.. PODSTAWY TEORETYCZNE. Budowa Podstawowym adaniem transformatora jest miana wartości napięcia. Zmiana ta odbywa się asadnico pry niemienionej cęstotliwości. Transformatory mogą pracować jako podwyŝsające lub jako obniŝające napięcie, w wiąku tym mówimy o stronie napięcia górnego i stronie napięcia dolnego. W transformatore obniŝającym strona napięcia górnego jest stroną pierwotną. Transformator składa się rdenia i co najmniej dwóch uwojeń stanowiące obwody elektrycne (rys. 4.). Rys. 4.. Budowa transformatora trójfaowego o mocy 35 kva; - iolator i acisk uwojenia górnego napięcia (6kv), - iolator i acisk uwojenia dolnego napięcia (380/0 V), 3- termometr, 4 - kolumna rdenia, 5 - uwojenie, 6 - kadź olejem, 7 - radiatory, 8 - biornik oleju (konserwator) Elektrotechnika str.

2 Jedno uwojeń asilane jest sieci elektrycnej i potocnie naywane jest uwojeniem pierwotnym (więksość transformatorów obniŝa napięcie), ora uwojenia, które po mianie wartości napięcia na Ŝądaną wielkość asila odbiorniki i jest naywane wtórnym. wojenie wykonuje się najcęściej miedi radiej aluminium. Najcęściej w postaci drutu o prekroju okrągłym (małe trafo.) lub prostokątnym (więkse trafo.). Jako iolację stosuje się najcęściej papier lub emalię, ale takŝe moŝna stosować bawełną lub jedwab. Jednak asadnicą cęścią transformatora jest rdeń, stanowiący obwód magnetycny transformatora. Rdeń budowany jest blach stalowych o grubości 0,3:0,5mm iolowanych od siebie papierem, lakierem lub skłem wodnym. Blachy układa się w tw. pakiety. Pakietowanie ma na celu mniejsenie powstawania prądów wirowych, a tym samym mniejsenie strat wiroprądowych i abepieceniem pred nadmiernym nagrewaniem się transformatora. Elementy rdenia na których umiescone jest uwojenie naywa się słupami lub kolumnami. Słupy połącone są międy sobą jarmami. Jarma wplata się międy blach słupów pamiętając aby nie dosło międy nimi do warcia, które mogłoby spowodować miejscowe pregrewanie się układu. Rdeń nawiniętymi uwojeniami duŝych macowo transformatorów umiesca się w kadi alanej olejem, a taki transformator naywa się olejowym. Olej spełnia rolę cynnika iolującego i chłodącego. Ponadto transformatory tego typu posiadają wymusony lub sterowany prepływ oleju i wyposaŝone są w chłodnice powietrne lub wodne. Transformatory buduje się najcęściej jako jednofaowe lub trójfaowe. Konstrukcja rdenia transformatora -faowego jest ramkowa, natomiast 3-faowego trójkolumnowa lub pięciokolumnowa. Licna astosowanych uwojeń po stronie pierwotnej i wtórnej moŝe być róŝna.. Zasada diałania Jedno uwojeń asila się napięciem premiennym (rys. 4.). Pod wpływem pryłoŝonego napięcia w uwojeniu pierwotnym płynie prąd premienny (I ). Prąd ten wywołuje w rdeniu transformatora premienny strumień magnetycny Φ wany strumieniem głównym, który jest skojarony obydwoma uwojeniami. Strumień ten indukuje w drugim uwojeniu napięcie premienne. Poa tym strumieniem występują teŝ strumienie roprosenia, które są skojarone tylko jednym uwojeniem; bądź pierwotnym, bądź wtórnym. Na ogół w transformatorach, strumienie roprosenia stanowią kilka procent strumienia głównego. W najnowsych transformatorach obwód magnetycny jest prawie idealny i dlatego strumień roprosenia jest niewielki, cyli moŝna pryjąć, Ŝe cały strumień Φ Elektrotechnika str.

3 skojarony jest obu uwojeniami. JeŜeli stronę wtórną obciąŝymy jakimkolwiek odbiornikiem, to w tym uwojeniu popłynie prąd I. Φ Rys. 4.. Zasada diałania transformatora Premienny strumień magnetycny wnieca w kaŝdym uwojeniu transformatora siłę elektromotorycną (4.): dφ e = (4.) dt Wartość napięcia indukowanego w kaŝdej e stron jest aleŝna od ilości jej wojów połąconych seregowo. Dla uwojenia pierwotnego o wojach połąconych seregowo wartość skutecną indukowanego napięcia moŝna wylicyć e woru (4.): E = 4, 44fΦ m (4.) a dla strony wtórnej awierającej woi równania (4.3): E = 4, 44 fφm (4.3) gdie: Φ m - amplituda strumienia magnetycnego. Stosunek napięć indukowanych w obu uwojeniach transformatora naywa się prekładnią wojową (4.4): E = = ϑ (4.4) E Elektrotechnika str. 3

4 W stanie jałowym napięcia na aciskach pierwotnych jak i wtórnych są równe siłom elektromotorycnym je wywołujące = E, a więc moŝemy apisać (4.5): E E = = ϑ u (4.5) PowyŜse równanie określa się pojęciem prekładni napięciowej. Prekładnia napięciowa transformatora jest jednym parametrów charakteryujących transformator, który jest awse dokładnie achowany. Sprawność transformatorów energetycnych awiera się w granicach od 97% do 99% (4.6): P P I cosϕ η = = = 00% (4.6) P P + P + P I cosϕ + P + 0 Cu 0 P Cu Z powyŝsego równania wynika iŝ jest to ilora mocy cynnej oddanej do mocy cynnej pobieranej pre transformator..3 Schemat astępcy transformatora Analiując pracę transformatora (rys. 4.) naleŝy mieć na uwade nie tylko istnienie strumienia głównego, którego linie spręŝone są e wsystkimi wojami arówno uwojenia pierwotnego jak i wtórnego, ale takŝe strumienie roprosenia. Strumień roprosenia jest to strumień, którego wsystkie linie spręgają się e wsystkimi wojami ale tylko danej strony, stąd mamy do cynienie dwoma strumieniami roprosenia Φ s i Φ s. Istnienie tych strumieni musimy uwględnić pry budowie schematu astępcego transformatora. Tak więc pry stałym współcynniki prenikania magnetycnego µ równania napięć strony górnego napięcia i dolnego napięcia moŝna apisać w postaci: di di u = Ri + L + L ; (4.7) dt dt gdie: di di = Ri + L L (4.8) dt dt u + L indukcyjność własna uwojenia górnego napięcia, L indukcyjność własna uwojenia dolnego napięcia, L = L indukcyjność wajemna uwojeń. PowyŜse dwa równania nie mieniają swej wartości, gdy dodamy i odejmiemy ten sam cłon, Elektrotechnika str. 4

5 di di di di u = Ri + L + L + L L ; (4.9) dt dt dt dt di di di di u = Ri + L + L + L L ; (4.0) dt dt dt dt ale po uporądkowaniu miennych stwierdamy, u ( L L ) di dt d ( i + i ) ; = Ri + + L (4.) dt ( i + i ) ; di d u ( L L ) dt dt iŝ pre indukcyjność L =L prepływa ten sam prąd, a ponadto jest sumą prądów i i i. = Ri + + L (4.) Dla powyŝsych równań schemat transformatora prybiera postać (rys. 4.3). Jest on prawdiwy dla dowolnej prekładni ϑ. I L -L L -L I R R I +I L =L Rys Schemat astępcy transformatora odpowiadający recywistej prekładni Jednak dla łatwiejsego oblicania elementów transformatora, recywisty obwód astępuje się obwodem astępcym o astępcej prekładni ϑ = (4.3). Tn. jedną e stron transformatora sprowadą się na drugą, a taki sposób aby uyskać jednakowe wartości parametrów dla jednej i drugiej strony. ' ' ϑ = = ; ' = (4.3) Warunki sprowadania: - wiąek międy napięciami (4.4): e = (4.4) ' ; e - wiąek międy prepływami (astępcy strumień musi być tak dobrany, aby był równy recywistemu strumieniowi (4.5) : Elektrotechnika str. 5

6 Zasady sprowadanie: - sprowadanie napięć (4.6): Θ i = (4.5) ' ' ' ; = Θ i ' u = u ; (4.6) ϑ - sprowadanie prądów (4.7); ' i = i ; (4.7) ϑ - sprowadanie reystancji (4.8); ' R = R ; (4.8) ϑ - sprowadanie indukcyjności własnej (4.9): ' L = L ; (4.9) ϑ Na podstawie powyŝsych prekstałceń ora po uwględnieniu, Ŝe: - w gałęi poprecnej płynie prąd (będący sumą dwóch prądów) odpowiedialny a wytwarani strumienia głównego w transformatore, dlatego naywamy go prądem magnesującym i onacamy iµ (4.0): ' i + i = i ; (4.0) µ - elementy L -L ora L -L są indukcyjnościami roprosenia więc onaca się je odpowiedni L s i L s, schemat astępcy moŝna predstawić następująco (rys. 4.4): I Ls L s R I R I µ = I +I L g =L g Rys Schemat astępcy transformatora po sprowadeni strony na stronę Elektrotechnika str. 6

7 Podcas analiie pracy transformatora gdy uwględnimy iŝ jest on asilany napięciem sinusoidalnie miennym, indukcyjności moŝemy astąpić reaktancjami (4.), ora Ŝe powstają równieŝ strat mocy cynnej w rdeniu (4.): X = ΠfL ; (4.) s s P = R I ; (4.) Fe Fe Fe które moŝe repreentować reystancja R Fe, schemat transformatora naleŝy predstawić następująco (rys. 4.5): I X s R R X s I I Fe I µ R Fe E =E X µ Rys Schemat astępcy transformatora.4 Stany pracy transformatora Stan jałowy występuje wówcas, gdy jedno uwojenie transformatora asilane jest napięciem o wartości namionowej, natomiast drugie uwojenie poostaje rowarte (cyli nie płynie w nim prąd) (rys. 4.6). Prąd I 0 pobierany w stanie jałowym pry namionowym napięciu w transformatorach - faowych, wynosi najcęściej (5...0)% I n, a dla transformatorów 3-faowych, których rdenie wykonane są materiałów o niskiej stratności, moŝe wynosić ułamek procenta. Prąd stanu jałowego jest sumą dwóch prądów (rys. 4.6) (4.), a mianowicie prądu magnesującego Iµ odpowiedialnego wytworenie strumienia magnesującego Φ ora prądu I Fe repreentującego straty mocy w rdeniu transformatora (4.): I = I µ + I (4.) 0 Fe ; Elektrotechnika str. 7

8 Straty mocy w uwojeniu pierwotnym (R I 0 ) są bardo małe i moŝna pryjąć, Ŝe cała moc cynna jaką transformator pobiera w stanie jałowym, to moc strat w rdeniu P 0 (4.3): P P = Fe ; (4.3) 0 k a) I 0 X s R I 0 I Fe I µ R Fe E X µ b) Rys Transformator w stanie jałowym: a) układ asilania b)schemat astępcy W stanie jałowym moŝna pryjąć, iŝ napięcie na transformatore jest w prybliŝeniu równe napięciu asilania E (bardo małe spadki napięć). Ponadto napięcie strony wtórnej jest równe indukowanemu napięciu E =, gdyŝ obwód po tej stronie jest rowarty, nie ma spadków napięć. MoŜemy więc wylicyć prekładnię napięciową transformatora, która jest równa dość duŝą dokładnością stosunkowi wartości skutecnych napięć, wynaconych w stanie jałowym (4.5). Elektrotechnika str. 8

9 Stan warcia - jest to taki stan, w którym jedno uwojenie jest asilane napięciem, natomiast drugie jest warte (rys. 4.7). Zwarcie pomiarowe (laboratoryjne) dokonuje się celowo aby dokonać pomiaru: - strat mocy, - reystancji, - reaktancji uwojeń - określić napięcia warcia transformatora. a) I 0 X s R R X I E =E b) Rys Transformator w stanie warcia: a) układ asilania b)schemat astępcy Napięciem warcia transformatora naywamy napięcie, jakie naleŝy pryłoŝyć do acisków uwojenia pierwotnego, aby pry wartych aciskach uwojenia wtórnego spowodować prepływ prądu namionowego w obu uwojeniach. Zwarcie takie realiuje się asilając uwojenie pierwotne napięcie obniŝonym, stanowiącym 4% - % napięcia namionowego pry warciu strony wtórnej transformatora. W takim prypadku, pre obydwa uwojenia płyną prądy nie prekracające prądów namionowych i w sposób bepiecny moŝemy dokonać pomiarów. Elektrotechnika str. 9

10 Cała moc cynna pobierana w stanie warcia P jest uŝywana na straty w miedi uwojenia pierwotnego i wtórnego (4.4): PZ = RIZcosϕ = P cu (4.4) Moc pobierana pry warciu P praktycnie w całości pokrywa straty obciąŝeniowe w uwojeniach, co powala na oblicenie reystancji warcia transformatora (4.5): gdie: I Z prąd warciowy namionowy. R P = ; (4.5) I Prądem warcia naywamy ustaloną wartość prądu pobieranego pre transformator warty po jednej stronie pry asilaniu napięciem namionowym drugiej strony. Impedancja warcia transformatora (4.6): Z = ; (4.6) I Znając Z ora R moŝna oblicyć reaktancję warcia transformatora (4.7): X = Z R ; (4.7) Współcynnik mocy pry warciu pomiarowym (4.8): P cosϕ = ; (4.8) I Znamionowe straty mocy w stanie warcia naleŝą do charakterystycnych parametrów transformatora i są podawane jako wartości procentowe odniesione do mocy namionowej transformatora. Stan obciąŝenia jest to taki stan w którym jedno uwojeń transformatora jest asilane sieci, a do drugiego pryłącony jest odbiornik energii elektrycnej. W stanie obciąŝenia transformatora moŝna wynacyć jego charakterystykę ewnętrną ora charakterystykę sprawności. Charakterystyką ewnętrną transformatora naywamy aleŝność napięcia na aciskach uwojenia wtórnego od prądu wtórnego I pry = n =const, f=const, cosϕ =const. Prykładowy prebieg tych charakterystyk predstawiono na rys.4.8, którego wynika, Ŝe pry wroście prądu I, napięcie maleje, pry cym spadek napięcia jest tym więksy, im mniejsy jest współcynnik mocy odbiornika charakteru indukcyjnego. Dla Elektrotechnika str. 0

11 odbiornika o charaktere pojemnościowym, pry wroście prądu I wystąpiłby wrost napięcia. Rys.4.8. Charakterystyki ewnętrne transformatora jednofaowego Zmianą napięcia pry określonym współcynniku mocy i określonym prądie obciąŝenia, naywa się spadek napięcia wtórnego pry prejściu od stanu jałowego do określonego obciąŝenia pry niemienionym napięciu pierwotnym i stałej cęstotliwości. Sprawność transformatora moŝna równieŝ wynacyć tw. metodą strat poscególnych. Moc cynna P pobierana pre uwojenie pierwotne jest równa sumie mocy cynnej P, oddawanej pre uwojenie wtórne ora stratom mocy; w uwojeniach P u (wynaconym w próbie warcia) ora w rdeniu P 0 (wynaconym w próbie stanu jałowego). Sprawność transformatora (4.9): P η = = P 00% P P + P0 + P 00% (4.9) u PoniewaŜ moc strony wtórnej moŝna apisać równaniem (4.30); P = I cosϕ (4.30) wobec tego sprawność transformatora określa się aleŝnością (4.3): I cosϕ η = 00% (4.3) I cosϕ + P0 + P u Sprawność nowocesnych transformatorów jest duŝa i wykle prekraca 97%, w jednostkach wielkiej mocy dochodi do 99%. Prykładowy prebieg krywej sprawności predstawiony jest na rys Krywa sprawności ma pewne maksimum. MoŜna dowieść, Ŝe maksimum to wystąpi wówcas, gdy straty w uwojeniach są równe stratom w rdeniu, tn. straty obciąŝeniowe równe stratom jałowym. Najcęściej maksimum achodi pry obciąŝeniach Elektrotechnika str.

12 ( )% namionowego. Pry obciąŝeniu namionowym, tn. dla I =I n, straty obciąŝeniowe są kilkakrotnie więkse od strat jałowych. Rys.4.9. Charakterystyki sprawności transformatora jednofaowego 3. LITERATRA Plamiter A.: Masyny elektrycne, wyd. VII, WNT, Warsawa 98 Latek W. : Zarys masyn elektrycnych, Pry wykonywaniu niniejsego opisu, sugerowano się opracowaniem Badanie silnika indukcyjnego jednofaowego i transformatora dr inŝ. I. Krakowiaka 4. PRZEBIEG ĆWICZENIA 4.. Pomiar parametrów transformatora w stanie jałowym W stanie jałowym uwojenie pierwotne transformatora pryłącone jest do sieci asilającej, natomiast uwojenie wtórne poostaje rowarte. Prąd płynie tylko w uwojeniu pierwotnym, jest to prąd stanu jałowego I 0 =I, a jego wartość stanowi tylko kilka procent prądu namionowego I n. Moc cynna pobierana pre transformator uŝywana jest na pokrycie strat w rdeniu stalowym ( P Fe ). Połącyć układ wg schematu 4.. Regulować wartość napięcia asilającego od wartości namionowej (0V) do 0V co 0V, odcytując wskaania mierników. Narysować charakterystyki P 0 =f( ), cosϕ 0 = f( ), I = f( ), określić prekładnię napięciową. P cosϕ 0 = ; (4.3) I Elektrotechnika str.

13 ϑ = ; (4.33) lp Wartości mierone W. oblicone I P cosϕ ϑ [V] [I] [W] [V] [-] [-] Schemat 4.. Badanie parametrów transformatora w stanie jałowym. 4.. Pomiary parametrów transformatora w stanie warcia W stanie warcia pomiarowego uwojenie pierwotne transformatora pryłącone jest do sieci asilającej, natomiast uwojenie wtórne jest warte pre nikomo małą impedancję. Połącyć układ wg schematu 4.. Regulować wartość napięcia asilającego od 0 do wartości pry której prąd strony wtórnej uyska wartość równą prądowi namionowemu badanego transformatora, odcytując wskaania mierników. Narysować charakterystyki P = f( ), cosϕ = f( ), I = f( ), I = f( ), określić wielkość strat w miedi ora napięcie warcia dla warunków namionowych. P cosϕ Z = ; (4.34) I % = 00%; (4.35) n Elektrotechnika str. 3

14 lp Wartości mierone W. oblicone I P I cosϕ % [V] [A] [W] [A] [-] [%] Schemat 4.. Badanie parametrów transformatora w stanie warcia pomiarowego 4.3. Pomiary parametrów transformatora w stanie obciąŝenia W stanie obciąŝenia uwojenie pierwotne transformatora pryłącone jest do sieci asilającej, natomiast uwojenie wtórne jest obciąŝone odbiornikiem energii elektrycnej. Połącyć układ wg schematu 4.3. Regulować wartość prądu strony wtórnej od era do wartości namionowej, odcytując wskaania mierników. Narysować charakterystyki = f(i ), cosϕ = f(i ), I = f(i ), η= f(i ). P cosϕ = ; (4.36) I n d = 00%; (4.37) n I η = 00%; (4.38) P lp. Wartości mierone W. oblicone I I P cosϕ d P η [V] [A] [V] [A] [W] [-] [%] [W] [%] Elektrotechnika str. 4

15 4.4. Inne Schemat 4.3. Badanie parametrów transformatora w stanie obciąŝenia Elektrotechnika str. 5

Transformator Φ M. uzwojenia; siła elektromotoryczna indukowana w i-tym zwoju: dφ. = z1, z2 liczba zwojów uzwojenia pierwotnego i wtórnego.

Transformator Φ M. uzwojenia; siła elektromotoryczna indukowana w i-tym zwoju: dφ. = z1, z2 liczba zwojów uzwojenia pierwotnego i wtórnego. Transformator Φ r Φ M Φ r i i u u Φ i strumień magnetycny prenikający pre i-ty wój pierwsego uwojenia; siła elektromotorycna indukowana w i-tym woju: dφ ei, licba wojów uwojenia pierwotnego i wtórnego.

Bardziej szczegółowo

Badanie transformatora jednofazowego. (Instrukcja do ćwiczenia)

Badanie transformatora jednofazowego. (Instrukcja do ćwiczenia) 1 Badanie transformatora jednofaowego (Instrukcja do ćwicenia) Badanie transformatora jednofaowego. CEL ĆICZENI: Ponanie asady diałania, budowy i właściwości.transformatora jednofaowego. 1 IDOMOŚCI TEORETYCZNE

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMATORY. Transformator jednofazowy. Zasada działania. Dla. mamy. Czyli. U 1 = E 1, a U 2 = E 2. Ponieważ S. , mamy: gdzie: z 1 E 1 E 2 I 1

TRANSFORMATORY. Transformator jednofazowy. Zasada działania. Dla. mamy. Czyli. U 1 = E 1, a U 2 = E 2. Ponieważ S. , mamy: gdzie: z 1 E 1 E 2 I 1 TRANSFORMATORY Transformator jednofaowy Zasada diałania E E Z od Rys Transformator jednofaowy Dla mamy Cyli e ω ( t) m sinωt cosωt ω π sin ωt + m m π E ω m f m 4, 44 f m E 4, 44 f E m 4, 44 f m E, a E

Bardziej szczegółowo

5. Badanie transformatora jednofazowego

5. Badanie transformatora jednofazowego 5. Badanie transformatora jednofaowego Celem ćwicenia jest ponanie budowy i asady diałania transformatora jednofaowego, jego metod badania i podstawowych charakterystyk. 5.. Wiadomości ogólne 5... Budowa

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ KATEDRA TECHNIKI POŻARNICZEJ

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ KATEDRA TECHNIKI POŻARNICZEJ SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ KATEDRA TECHNIKI POŻARNICZEJ ZAKŁAD ELEKTROENERGETYKI Ćwicenie: URZĄDZENIA PRZECIWWYBUCHOWE BADANIE TRANSFORMATORA JEDNOFAZOWEGO Opracował: kpt.dr inż. R.Chybowski Warsawa

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI

LABORATORIUM PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI LABORATORIUM PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI CHARAKTERYSTYKI TRANSFORMATORA JEDNOFAZOWEGO Badanie właściwości transformatora jednofazowego. Celem ćwiczenia jest poznanie budowy oraz wyznaczenie charakterystyk

Bardziej szczegółowo

Transformator jednofazowy (cd) Rys. 1 Stan jałowy transformatora. Wartość tego prądu zwykle jest mniejsza niż 5% prądu znamionowego:

Transformator jednofazowy (cd) Rys. 1 Stan jałowy transformatora. Wartość tego prądu zwykle jest mniejsza niż 5% prądu znamionowego: Transformator jednofaowy (cd) W transformatore pracującym be obciążenia (stan jałowy) wartość prądu po stronie wtórna jest równy eru (Rys. 1). W takim prypadku pre uwojenie strony pierwotnej prepływa tylko

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMATORY. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

TRANSFORMATORY. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego TRANSFORMATORY Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Maszyny elektryczne Przemiana energii za pośrednictwem pola magnetycznego i prądu elektrycznego

Bardziej szczegółowo

Wybrane stany nieustalone transformatora:

Wybrane stany nieustalone transformatora: Wybrane stany nieustalone transformatora: Założenia: - amplituda napięcia na aciskach pierwotnych ma wartość stałą nieależnie od jawisk achodących w transformatore - warcie występuje równoceśnie na wsystkich

Bardziej szczegółowo

Wyznaczenie parametrów schematu zastępczego transformatora

Wyznaczenie parametrów schematu zastępczego transformatora Wyznaczenie parametrów schematu zastępczego transformatora Wprowadzenie Transformator jest statycznym urządzeniem elektrycznym działającym na zasadzie indukcji elektromagnetycznej. adaniem transformatora

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA LABORATORIUM ELEKTROTECHNIKI BADANIE TRANSFORMATORA. Autor: Grzegorz Lenc, Strona 1/11

INSTRUKCJA LABORATORIUM ELEKTROTECHNIKI BADANIE TRANSFORMATORA. Autor: Grzegorz Lenc, Strona 1/11 NSTRKCJA LABORATORM ELEKTROTECHNK BADANE TRANSFORMATORA Autor: Grzegorz Lenc, Strona / Badanie transformatora Celem ćwiczenia jest poznanie zasady działania transformatora oraz wyznaczenie parametrów schematu

Bardziej szczegółowo

Ć W I C Z E N I E nr 9 BADANIE TRANSFORMATORA JEDNOFAZOWEGO

Ć W I C Z E N I E nr 9 BADANIE TRANSFORMATORA JEDNOFAZOWEGO Ć W I C Z E N I E nr 9 BADANIE TRANSFORMATORA JEDNOFAZOWEGO CEL ĆWICZENIA: poznanie zasady działania, budowy, właściwości i metod badania transformatora. PROGRAM ĆWICZENIA. Wiadomości ogólne.. Budowa i

Bardziej szczegółowo

Badanie silnika indukcyjnego jednofazowego i transformatora

Badanie silnika indukcyjnego jednofazowego i transformatora Zakład Napędów Wieloźródłowych Instytut Maszyn Roboczych Ciężkich PW Laboratorium Elektrotechniki i Elektroniki Ćwiczenie M3 - protokół Badanie silnika indukcyjnego jednofazowego i transformatora Data

Bardziej szczegółowo

Badanie silnika indukcyjnego jednofazowego i transformatora

Badanie silnika indukcyjnego jednofazowego i transformatora Zakład Napędów Wieloźródłowych nstytut Masyn obocych Ciężkich PW Laboratorium lektrotechniki i lektroniki Ćwicenie M3 - instrukcja Badanie silnika indukcyjnego jednofaowego i transformatora Data wykonania

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 13. Wyznaczanie ruchliwości i koncentracji nośników prądu w półprzewodnikach metodą efektu Halla. Cel ćwiczenia

Ćwiczenie 13. Wyznaczanie ruchliwości i koncentracji nośników prądu w półprzewodnikach metodą efektu Halla. Cel ćwiczenia Ćwicenie 13 Wynacanie ruchliwości i koncentracji nośników prądu w półprewodnikach metodą efektu alla Cel ćwicenia Celem ćwicenia jest aponanie się e jawiskiem alla, stałoprądowa metoda badania efektu alla,

Bardziej szczegółowo

OBWODY MAGNETYCZNE SPRZĘśONE

OBWODY MAGNETYCZNE SPRZĘśONE Obwody magnetyczne sprzęŝone... 1/3 OBWODY MAGNETYCZNE SPRZĘśONE Strumień magnetyczny: Φ = d B S (1) S Strumień skojarzony z cewką: Ψ = w Φ () Indukcyjność własna: L Ψ = (3) i Jeśli w przekroju poprzecznym

Bardziej szczegółowo

Temat: Analiza pracy transformatora: stan jałowy, obciążenia i zwarcia.

Temat: Analiza pracy transformatora: stan jałowy, obciążenia i zwarcia. Temat: Analiza pracy transformatora: stan jałowy, obciążenia i zwarcia. Transformator może się znajdować w jednym z trzech charakterystycznych stanów pracy: a) stanie jałowym b) stanie obciążenia c) stanie

Bardziej szczegółowo

ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA

ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA NWERSYTET TECHNOLOGCZNO-RZYRODNCZY W BYDGOSZCZY WYDZAŁ NŻYNER MECHANCZNEJ NSTYTT EKSLOATACJ MASZYN TRANSORT ZAKŁAD STEROWANA ELEKTROTECHNKA ELEKTRONKA ĆWCZENE: E BADANE TRANSFORMATORA JEDNOFAZOWEGO iotr

Bardziej szczegółowo

Ćw. 5. Określenie współczynnika strat mocy i sprawności przekładni ślimakowej.

Ćw. 5. Określenie współczynnika strat mocy i sprawności przekładni ślimakowej. Laboratorium Podstaw Konstrukcji Masyn - - Ćw. 5. Określenie współcynnika strat mocy i sprawności prekładni ślimakowej.. Podstawowe wiadomości i pojęcia. Prekładnie ślimakowe są to prekładnie wichrowate,

Bardziej szczegółowo

BADANIE TRANSFORMATORA JEDNOFAZOWEGO (opracował: Jan Sienkiewicz)

BADANIE TRANSFORMATORA JEDNOFAZOWEGO (opracował: Jan Sienkiewicz) BADANIE TRANSFORMATORA JEDNOFAZOWEGO (opracował: Jan Sienkiewic) Cel ćwicenia: ponanie budowy, asady diałania i własności transformatora ora achodących w nim jawisk w stanie jałowym, pry próbie warcia

Bardziej szczegółowo

Automatyczna kompensacja mocy biernej z systemem monitorowania kopalnianej sieci 6 kv

Automatyczna kompensacja mocy biernej z systemem monitorowania kopalnianej sieci 6 kv dr inż MARIAN HYLA Politechnika Śląska w Gliwicach Automatycna kompensacja mocy biernej systemem monitorowania kopalnianej sieci 6 kv W artykule predstawiono koncepcję, realiację ora efekty diałania centralnego

Bardziej szczegółowo

transformatora jednofazowego.

transformatora jednofazowego. Badanie transformatora jednofazowego. Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową, zasadami działania oraz podstawowymi właściwościami transformatora jednofazowego pracującego w stanie jałowym, zwarcia

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 5 BADANIE ZASILACZY UPS

ĆWICZENIE 5 BADANIE ZASILACZY UPS ĆWICZENIE 5 BADANIE ZASILACZY UPS Cel ćwicenia: aponanie budową i asadą diałania podstawowych typów asilacy UPS ora pomiar wybranych ich parametrów i charakterystyk. 5.1. Podstawy teoretycne 5.1.1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Zakład Zastosowań Elektroniki i Elektrotechniki

Zakład Zastosowań Elektroniki i Elektrotechniki Zakład Zastosowań Elektroniki i Elektrotechniki Laboratorium ytwarzania energii elektrycznej Temat ćwiczenia: Badanie prądnicy synchronicznej 4.2. BN LBOTOYJNE 4.2.1. Próba biegu jałowego prądnicy synchronicznej

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA

POLITECHNIKA GDAŃSKA POLTECHNKA GDAŃSKA WYDZAŁ ELEKTOTECHNK ATOMATYK KATEDA ENEGOELEKTONK MASZYN ELEKTYCZNYCH LABOATOM MASZYNY ELEKTYCZNE ĆWCZENE (T) TANSFOMATOY TANSFOMATO TÓJFAZOWY BADANE CHAAKTEYSTYK Materiały pomocnice

Bardziej szczegółowo

IMPULSOWY PRZEKSZTAŁTNIK ENERGII Z TRANZYSTOREM SZEREGOWYM

IMPULSOWY PRZEKSZTAŁTNIK ENERGII Z TRANZYSTOREM SZEREGOWYM Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego. IMPSOWY PRZEKSZTAŁTNIK ENERGII Z TRANZYSTOREM SZEREGOWYM Przekształtnik impulsowy z tranzystorem szeregowym słuŝy do przetwarzania energii prądu jednokierunkowego

Bardziej szczegółowo

PRZEKŁADNIE ZĘBATE CZOŁOWE ŚRUBOWE. WALCOWE (równoległe) STOŻKOWE (kątowe) ŚLIMAKOWE HIPERBOIDALNE. o zebach prostych. walcowe. o zębach.

PRZEKŁADNIE ZĘBATE CZOŁOWE ŚRUBOWE. WALCOWE (równoległe) STOŻKOWE (kątowe) ŚLIMAKOWE HIPERBOIDALNE. o zebach prostych. walcowe. o zębach. CZOŁOWE OWE PRZEKŁADNIE STOŻKOWE PRZEKŁADNIE ZĘBATE CZOŁOWE ŚRUBOWE WALCOWE (równoległe) STOŻKOWE (kątowe) HIPERBOIDALNE ŚLIMAKOWE o ebach prostych o ębach prostych walcowe walcowe o ębach śrubowych o

Bardziej szczegółowo

Badanie transformatora

Badanie transformatora POLITECHIKA ŚLĄSKA WYDIAŁ IŻYIERII ŚRODOWISKA I EERGETYKI ISTYTUT MASY I URĄDEŃ EERGETYCYCH LABORATORIUM ELEKTRYCE Badanie transformatora (E 3) Opracował: Dr inż. Włodzimierz OGULEWIC 3. Cel ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Obwody ze sprzężeniami magnetycznymi"

Ćwiczenie: Obwody ze sprzężeniami magnetycznymi Ćwiczenie: "Obwody ze sprzężeniami magnetycznymi" Opracowane w ramach projektu: "Informatyka mój sposób na poznanie i opisanie świata realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Zakres ćwiczenia:

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE P O L I T E C H N I K A W A R S Z A W S K A WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, MECHANIKI I PETROCHEMII INSTYTUT INŻYNIERII MECHANICZNEJ ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Optymaliacja transportu wewnętrnego w akładie mechanicnym

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR 7. Badanie i pomiary transformatora

ĆWICZENIE NR 7. Badanie i pomiary transformatora ĆWICZENIE NR 7 Badanie i pomiary transformatora Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z pracą i budową transformatorów Wyznaczenie początków i końców uzwojeń pomiar charakterystyk biegu jałowego pomiar charakterystyk

Bardziej szczegółowo

Metodę poprawnie mierzonego prądu powinno się stosować do pomiaru dużych rezystancji, tzn. wielokrotnie większych od rezystancji amperomierza: (4)

Metodę poprawnie mierzonego prądu powinno się stosować do pomiaru dużych rezystancji, tzn. wielokrotnie większych od rezystancji amperomierza: (4) OBWODY JEDNOFAZOWE POMIAR PRĄDÓW, NAPIĘĆ. Obwody prądu stałego.. Pomiary w obwodach nierozgałęzionych wyznaczanie rezystancji metodą techniczną. Metoda techniczna pomiaru rezystancji polega na określeniu

Bardziej szczegółowo

WIROWYCH. Ćwiczenie: ĆWICZENIE BADANIE PRĄDÓW ZAKŁ AD ELEKTROENERGETYKI. Opracował: mgr inż. Edward SKIEPKO. Warszawa 2000

WIROWYCH. Ćwiczenie: ĆWICZENIE BADANIE PRĄDÓW ZAKŁ AD ELEKTROENERGETYKI. Opracował: mgr inż. Edward SKIEPKO. Warszawa 2000 SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ KATEDRA TECHNIKI POŻARNICZEJ ZAKŁ AD ELEKTROENERGETYKI Ćwiczenie: ĆWICZENIE BADANIE PRĄDÓW WIROWYCH Opracował: mgr inż. Edward SKIEPKO Warszawa 000 Wersja 1.0 www.labenergetyki.prv.pl

Bardziej szczegółowo

4.8. Badania laboratoryjne

4.8. Badania laboratoryjne BOTOIUM EEKTOTECHNIKI I EEKTONIKI Grupa Podgrupa Numer ćwiczenia 4 p. Nazwisko i imię Ocena Data wykonania ćwiczenia Podpis prowadzącego zajęcia 4. 5. Temat Wyznaczanie indukcyjności własnej i wzajemnej

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4 WYZNACZANIE INDUKCYJNOŚCI WŁASNEJ I WZAJEMNEJ

Ćwiczenie 4 WYZNACZANIE INDUKCYJNOŚCI WŁASNEJ I WZAJEMNEJ Ćwiczenie 4 WYZNCZNE NDUKCYJNOŚC WŁSNEJ WZJEMNEJ Celem ćwiczenia jest poznanie pośrednich metod wyznaczania indukcyjności własnej i wzajemnej na podstawie pomiarów parametrów elektrycznych obwodu. 4..

Bardziej szczegółowo

Ochrona_pporaz_ISiW J.P. Spis treści:

Ochrona_pporaz_ISiW J.P. Spis treści: Spis treści: 1. Napięcia normaliowane IEC...2 1.1 Podstawy prawne 2 1.2 Pojęcia podstawowe 2 2. Zasilanie odbiorców niepremysłowych...3 2.1 kłady sieciowe 4 3. Zasady bepiecnej obsługi urądeń elektrycnych...8

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: Techniki symulacji. Kod przedmiotu: EZ1C Numer ćwiczenia: Ocena wrażliwości i tolerancji układu

Nazwa przedmiotu: Techniki symulacji. Kod przedmiotu: EZ1C Numer ćwiczenia: Ocena wrażliwości i tolerancji układu P o l i t e c h n i k a B i a ł o s t o c k a W y d i a ł E l e k t r y c n y Nawa predmiotu: Techniki symulacji Kierunek: elektrotechnika Kod predmiotu: EZ1C400 053 Numer ćwicenia: Temat ćwicenia: E47

Bardziej szczegółowo

PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO

PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO ĆWICZENIE 53 PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO Cel ćwiczenia: wyznaczenie wartości indukcyjności cewek i pojemności kondensatorów przy wykorzystaniu prawa Ohma dla prądu przemiennego; sprawdzenie prawa

Bardziej szczegółowo

Informacje uzupełniające: Wyboczenie z płaszczyzny układu w ramach portalowych. Spis treści

Informacje uzupełniające: Wyboczenie z płaszczyzny układu w ramach portalowych. Spis treści S032a-PL-EU Informacje uupełniające: Wybocenie płascyny układu w ramach portalowych Ten dokument wyjaśnia ogólną metodę (predstawioną w 6.3.4 E1993-1-1 sprawdania nośności na wybocenie płascyny układu

Bardziej szczegółowo

Pomiar indukcyjności.

Pomiar indukcyjności. Pomiar indukcyjności.. Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z metodami pomiaru indukcyjności, ich wadami i zaletami, wynikającymi z nich błędami pomiarowymi, oraz umiejętnością ich właściwego

Bardziej szczegółowo

Buduje się dwa rodzaje transformatorów jednofazowych różniące się kształtem obwodu magnetycznego (rdzenia). Są to:

Buduje się dwa rodzaje transformatorów jednofazowych różniące się kształtem obwodu magnetycznego (rdzenia). Są to: Temat: Budowa transformatorów energetycznych Buduje się dwa rodzaje transformatorów jednofazowych różniące się kształtem obwodu magnetycznego (rdzenia). Są to: a) transformatory rdzeniowe (rys) b) transformatory

Bardziej szczegółowo

Obwody sprzężone magnetycznie.

Obwody sprzężone magnetycznie. POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTT MASZYN I RZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH LABORATORIM ELEKTRYCZNE Obwody sprzężone magnetycznie. (E 5) Opracował: Dr inż. Włodzimierz OGLEWICZ

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej Instrukcja laboratoryjna LABORATORIUM ELEKTROENERGETYCZNEJ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ

Laboratorium Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej Instrukcja laboratoryjna LABORATORIUM ELEKTROENERGETYCZNEJ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ nstrukcja laboratoryjna - 1 - LABORATORUM ELEKTROENERGETYCZNEJ AUTOMATYK ZABEZPECZENOWEJ BADANE PRZEKŁADNKA PRĄDOWEGO TYPU ASK10 1. Cel ćwiczenia Poznanie budowy, zasady działania, danych znamionowych

Bardziej szczegółowo

1. Sprawdzanie prawa OHMA i praw KIRCHHOFFA

1. Sprawdzanie prawa OHMA i praw KIRCHHOFFA Sprawdzanie prawa OHMA i praw KHHOFFA -0 Dr inŝ. Tadeusz Mączka. Sprawdzanie prawa OHMA i praw KHHOFFA. Wstęp: kłady elektryczne, moŝna traktować jako zbiory obwodów elektrycznych, przez które przepływają

Bardziej szczegółowo

LINIA PRZESYŁOWA PRĄDU PRZEMIENNEGO

LINIA PRZESYŁOWA PRĄDU PRZEMIENNEGO Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Instrukcja do zajęć laboratoryjnych LINIA PRZESYŁOWA PRĄDU PRZEMIENNEGO Numer ćwiczenia E1 Opracowanie: mgr

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 71. INDUKCJA ELEKROMAGNETYCZNA Wyznaczanie indukcyjności solenoidu

Ćwiczenie 71. INDUKCJA ELEKROMAGNETYCZNA Wyznaczanie indukcyjności solenoidu I. Wstęp Ćwicenie 71 INDUKCJA ELEKROMAGNETYCZNA Wynacanie indukcyjności solenoidu Niech w jednorodnym polu magnetycnym o indukcji B, patr rys. 1, porusa się prędkością v prewodnik. Pod wpływem siły Lorenta

Bardziej szczegółowo

BADANIE TRANSFORMATORA I.

BADANIE TRANSFORMATORA I. BADANIE TRANSFORMATORA I. Cel ćwiczenia: zapoznanie się z budową i działaniem transformatora w trybie stanu jałowego oraz stanu obciążenia (roboczego), wyznaczenie przekładni transformatora, jego sprawności

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 6 BADANIE OBWODÓW MAGNETYCZNYCH

ĆWICZENIE 6 BADANIE OBWODÓW MAGNETYCZNYCH ĆWCZENE 6 BADANE OBWODÓW MAGNETYCZNYCH Cel ćwiczenia: poznanie procesów fizycznych zachodzących, w cewce nieliniowej i jej własności, przez wyznaczenie rezystancji oraz indukcyjności cewki w różnych warunkach

Bardziej szczegółowo

Miernictwo I INF Wykład 13 dr Adam Polak

Miernictwo I INF Wykład 13 dr Adam Polak Miernictwo I INF Wykład 13 dr Adam Polak ~ 1 ~ I. Właściwości elementów biernych A. Charakterystyki elementów biernych 1. Rezystor idealny (brak przesunięcia fazowego między napięciem a prądem) brak części

Bardziej szczegółowo

Badanie trójfazowych maszyn indukcyjnych: silnik klatkowy, silnik pierścieniowy

Badanie trójfazowych maszyn indukcyjnych: silnik klatkowy, silnik pierścieniowy Zakład Napędów Wieloźródłowych Instytut Maszyn Roboczych CięŜkich PW Laboratorium Elektrotechniki i Elektroniki Ćwiczenie M2 protokół Badanie trójfazowych maszyn indukcyjnych: silnik klatkowy, silnik pierścieniowy

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 2 BADANIE TRANSFORMATORA JEDNOFAZOWEGO

ĆWICZENIE 2 BADANIE TRANSFORMATORA JEDNOFAZOWEGO ĆWICZENIE BADANIE TRANSFORMATORA JEDNOFAZOWEGO Cel ćwiczenia: poznanie budowy, zasady działania i własności transformatora oraz zachodzących w nim zjawisk w stanie jałowym, przy próbie zwarcia i obciążeniu.1.

Bardziej szczegółowo

mgr inŝ. TADEUSZ MAŁECKI MASZYNY ELEKTRYCZNE Kurs ELEKTROMECHANIK stopień pierwszy Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych

mgr inŝ. TADEUSZ MAŁECKI MASZYNY ELEKTRYCZNE Kurs ELEKTROMECHANIK stopień pierwszy Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych mgr inŝ. TADEUSZ MAŁECKI MASZYNY ELEKTRYCZNE Kurs ELEKTROMECHANIK stopień pierwszy Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych Mosina 2001 Od autora Niniejszy skrypt został opracowany na podstawie rozkładu

Bardziej szczegółowo

2.Rezonans w obwodach elektrycznych

2.Rezonans w obwodach elektrycznych 2.Rezonans w obwodach elektrycznych Celem ćwiczenia jest doświadczalne sprawdzenie podstawowych właściwości szeregowych i równoległych rezonansowych obwodów elektrycznych. 2.1. Wiadomości ogólne 2.1.1

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Próba statyczna rozciągania metali. Obowiązująca norma: PN-EN 10002-1:2002(U) Zalecana norma: PN-91/H-04310 lub PN-EN10002-1+AC1

TEMAT: Próba statyczna rozciągania metali. Obowiązująca norma: PN-EN 10002-1:2002(U) Zalecana norma: PN-91/H-04310 lub PN-EN10002-1+AC1 ĆWICZENIE NR 1 TEMAT: Próba statycna rociągania metali. Obowiąująca norma: PN-EN 10002-1:2002(U) Zalecana norma: PN-91/H-04310 lub PN-EN10002-1+AC1 Podać nacenie następujących symboli: d o -.....................................................................

Bardziej szczegółowo

Jakie nowe możliwości daje właścicielom i zarządcom budynków znowelizowana Ustawa termomodrnizacyjna

Jakie nowe możliwości daje właścicielom i zarządcom budynków znowelizowana Ustawa termomodrnizacyjna dr inż. Wiesław Sarosiek mgr inż. Beata Sadowska mgr inż. Adam Święcicki Katedra Podstaw Budownictwa i Fiyki Budowli Politechniki Białostockiej Narodowa Agencja Posanowania Energii S.A. Filia w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ELEKTROTECHNIKI. TRANSFORMATOR II (E 20) www.imiue.polsl.pl/~wwwzmiape

LABORATORIUM ELEKTROTECHNIKI. TRANSFORMATOR II (E 20) www.imiue.polsl.pl/~wwwzmiape POLTECHNKA LSKA WYDZAŁ NYNER RODOWSKA ENERGETYK NSTYTUT MASZYN URZDZE ENERGETYCZNYCH LABORATORUM ELEKTROTECHNK TRANSFORMATOR (E 0) www.imiue.polsl.pl/~wwwmiape Opracował: Dr in. Jan Około-Kułak Sprawdił:

Bardziej szczegółowo

Kompensacja mocy biernej w obecności wyŝszych harmonicznych. Automatycznie regulowane baterie kondensatorów SN w Hucie Miedzi Głogów

Kompensacja mocy biernej w obecności wyŝszych harmonicznych. Automatycznie regulowane baterie kondensatorów SN w Hucie Miedzi Głogów dr inŝ. Krzysztof Matyjasek, ELMA energia, Olsztyn Kompensacja mocy biernej w obecności wyŝszych harmonicznych. Automatycznie regulowane baterie kondensatorów SN w Hucie Miedzi Głogów W szczególnych przypadkach

Bardziej szczegółowo

W5 Samowzbudny generator asynchroniczny

W5 Samowzbudny generator asynchroniczny W5 Samowzbudny generator asynchroniczny Program ćwiczenia: I. Część pomiarowa 1. Wyznaczenie charakterystyk zewnętrznych generatora przy wzbudzeniu pojemnościowym i obciąŝeniu rezystancyjnym, przy stałych

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Technicznych im. J. i J. Śniadeckich w Grudziądzu

Zespół Szkół Technicznych im. J. i J. Śniadeckich w Grudziądzu Zespół Szkół Technicznych im. J. i J. Śniadeckich w Grudziądzu Pracownia elektryczna MontaŜ Maszyn Instrukcja laboratoryjna Pomiar mocy w układach prądu przemiennego (dwa ćwiczenia) Opracował: mgr inŝ.

Bardziej szczegółowo

OBWODY MAGNETYCZNIE SPRZĘŻONE

OBWODY MAGNETYCZNIE SPRZĘŻONE Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Tytuł ENS1C200 013 ćwiczenia OBWODY MAGNETYCZNIE SPRZĘŻONE Numer ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KLASACH I - III GIMNAZJUM. Rok szkolny 2015/16

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KLASACH I - III GIMNAZJUM. Rok szkolny 2015/16 WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KLASACH I - III GIMNAZJUM Rok skolny 2015/16 POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: (2) - ocena dopscająca (2); (3) - ocena dostatecna (3); (4) - ocena dobra (4);

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ POMIARY W OBWODACH PRĄDU PRZEMIENNEGO

PROTOKÓŁ POMIARY W OBWODACH PRĄDU PRZEMIENNEGO PROTOKÓŁ POMIAROWY LABORATORIUM OBWODÓW I SYGNAŁÓW ELEKTRYCZNYCH Grupa Podgrupa Numer ćwiczenia 4 Lp. Nazwisko i imię Data wykonania ćwiczenia Prowadzący ćwiczenie Podpis Data oddania sprawozdania Temat

Bardziej szczegółowo

EUROELEKTRA Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Rok szkolny 2014/2015

EUROELEKTRA Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Rok szkolny 2014/2015 EROELEKTR Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Rok szkolny 014/015 Zadania z elektrotechniki na zawody II stopnia (grupa elektryczna) Zadanie 1 W układzie jak na rysunku 1 dane są:,

Bardziej szczegółowo

Mostek Wheatstone a, Maxwella, Sauty ego-wiena. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Mostek Wheatstone a, Maxwella, Sauty ego-wiena. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Mostek Wheatstone a, Maxwella, Sauty ego-wiena Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2 Do pomiaru rezystancji rezystorów, rezystancji i indukcyjności

Bardziej szczegółowo

Sposób analizy zjawisk i właściwości ruchowych maszyn synchronicznych zależą od dwóch czynników:

Sposób analizy zjawisk i właściwości ruchowych maszyn synchronicznych zależą od dwóch czynników: Temat: Analiza pracy i właściwości ruchowych maszyn synchronicznych Sposób analizy zjawisk i właściwości ruchowych maszyn synchronicznych zależą od dwóch czynników: budowy wirnika stanu nasycenia rdzenia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN

PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN POLITECHNIA LUBELSA J. Banasek, J. Jonak PODSTAW ONSTRUCJI MASN WPROWADENIE DO PROJETOWANIA PREŁADNI ĘBATCH I DOBORU SPRĘGIEŁ MECHANICNCH Wydawnictwa Ucelniane 008 Opiniodawca: dr hab. inŝ. Stanisław rawiec

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie funkcji inżynierskich w arkuszach kalkulacyjnych zadania z rozwiązaniami

Zastosowanie funkcji inżynierskich w arkuszach kalkulacyjnych zadania z rozwiązaniami Tadeus Wojnakowski Zastosowanie funkcji inżynierskich w arkusach kalkulacyjnych adania rowiąaniami Funkcje inżynierskie występują we wsystkich arkusach kalkulacyjnych jak Excel w MS Office Windows cy Gnumeric

Bardziej szczegółowo

Metody mostkowe. Mostek Wheatstone a, Maxwella, Sauty ego-wiena

Metody mostkowe. Mostek Wheatstone a, Maxwella, Sauty ego-wiena Metody mostkowe Mostek Wheatstone a, Maxwella, Sauty ego-wiena Rodzaje przewodników Do pomiaru rezystancji rezystorów, rezystancji i indukcyjności cewek, pojemności i stratności kondensatorów stosuje się

Bardziej szczegółowo

Badanie transformatora

Badanie transformatora Ćwiczenie 14 Badanie transformatora 14.1. Zasada ćwiczenia Transformator składa się z dwóch uzwojeń, umieszczonych na wspólnym metalowym rdzeniu. Do jednego uzwojenia (pierwotnego) przykłada się zmienne

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 63. INDUKCJA ELEKROMAGNETYCZNA Charakterystyka żarówki

Ćwiczenie 63. INDUKCJA ELEKROMAGNETYCZNA Charakterystyka żarówki I. Wstęp Ćwicenie 63 INDUKCJA ELEKROMAGNETYCZNA Charakterystyka żarówki Niech w jednorodnym polu magnetycnym o indukcji B, patr rys. 1, porusa się prędkością v prewodnik. Pod wpływem siły Lorenta F = ev

Bardziej szczegółowo

SILNIK INDUKCYJNY STEROWANY Z WEKTOROWEGO FALOWNIKA NAPIĘCIA

SILNIK INDUKCYJNY STEROWANY Z WEKTOROWEGO FALOWNIKA NAPIĘCIA SILNIK INDUKCYJNY STEROWANY Z WEKTOROWEGO FALOWNIKA NAPIĘCIA Rys.1. Podział metod sterowania częstotliwościowego silników indukcyjnych klatkowych Instrukcja 1. Układ pomiarowy. Dane maszyn: Silnik asynchroniczny:

Bardziej szczegółowo

KATEDRA ELEKTROTECHNIKI LABORATORIUM ELEKTROTECHNIKI

KATEDRA ELEKTROTECHNIKI LABORATORIUM ELEKTROTECHNIKI KTEDR ELEKTROTECHNIKI LBORTORIUM ELEKTROTECHNIKI =================================================================================================== Temat ćwiczenia POMIRY OBODCH SPRZĘŻONYCH MGNETYCZNIE

Bardziej szczegółowo

st. stacjonarne I st. inżynierskie, Energetyka Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki Ćwiczenie nr 4 OBWODY TRÓJFAZOWE

st. stacjonarne I st. inżynierskie, Energetyka Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki Ćwiczenie nr 4 OBWODY TRÓJFAZOWE Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki 1. Wstęp st. stacjonarne I st. inżynierskie, Energetyka Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki Ćwiczenie nr 4 OBWODY TRÓJFAZOWE Układem

Bardziej szczegółowo

15. UKŁADY POŁĄCZEŃ PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH I NAPIĘCIOWYCH

15. UKŁADY POŁĄCZEŃ PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH I NAPIĘCIOWYCH 15. UKŁDY POŁĄCZEŃ PRZEKŁDNIKÓW PRĄDOWYCH I NPIĘCIOWYCH 15.1. Cel i zakres ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z najczęściej spotykanymi układami połączeń przekładników prądowych i napięciowych

Bardziej szczegółowo

Temat ćwiczenia. Pomiary przemieszczeń metodami elektrycznymi

Temat ćwiczenia. Pomiary przemieszczeń metodami elektrycznymi POLITECHNIKA ŚLĄSKA W YDZIAŁ TRANSPORTU Temat ćwiczenia Pomiary przemieszczeń metodami elektrycznymi Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z elektrycznymi metodami pomiarowymi wykorzystywanymi

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki

Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i utomatyki 1. Wstęp st. stacjonarne I st. inżynierskie, Energetyka Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki Ćwiczenie nr 3 OBWODY LINIOWE PĄDU SINUSOIDLNEGO

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Wirtualne Obwodów w Stanach Ustalonych i Nieustalonych

Laboratorium Wirtualne Obwodów w Stanach Ustalonych i Nieustalonych ĆWICZENIE 1 Badanie obwodów jednofazowych rozgałęzionych przy wymuszeniu sinusoidalnym Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest Poznanie podstawowych elementów pasywnych R, L, C, wyznaczenie ich wartości na

Bardziej szczegółowo

Badanie transformatora

Badanie transformatora Ćwiczenie 14 Badanie transformatora 14.1. Zasada ćwiczenia Transformator składa się z dwóch uzwojeń, umieszczonych na wspólnym metalowym rdzeniu. Do jednego uzwojenia (pierwotnego) przykłada się zmienne

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ROZDZIAŁU SIŁ HAMOWANIA POJAZDU HYBRYDOWEGO Z NAPĘDEM NA KOŁA TYLNE W ASPEKCIE REKUPERACJI ENERGII

ANALIZA ROZDZIAŁU SIŁ HAMOWANIA POJAZDU HYBRYDOWEGO Z NAPĘDEM NA KOŁA TYLNE W ASPEKCIE REKUPERACJI ENERGII Zesyty Problemowe Masyny Elektrycne Nr 9/211 15 Marcin Fice, Rafał Setlak Politechnika Śląska, Gliwice ANALIZA ROZDZIAŁU SIŁ HAMOWANIA POJAZDU HYBRYDOWEGO Z NAPĘDEM NA KOŁA TYLNE W ASPEKCIE REKUPERACJI

Bardziej szczegółowo

BADANIE PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH

BADANIE PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH 1. Podstawy teoretyczne ĆWCENE NR 4 BADANE PREKŁADNKÓW PRĄDOWYCH Przekładnik prądowy jest to urządzenie elektryczne transformujące sinusoidalny prąd pierwotny na prąd wtórny o wartości dogodnej do zasilania

Bardziej szczegółowo

Badanie obwodów z prostownikami sterowanymi

Badanie obwodów z prostownikami sterowanymi Ćwiczenie nr 9 Badanie obwodów z prostownikami sterowanymi 1. Cel ćwiczenia Poznanie układów połączeń prostowników sterowanych; prostowanie jedno- i dwupołówkowe; praca tyrystora przy obciążeniu rezystancyjnym,

Bardziej szczegółowo

Wykład 2. Tabliczka znamionowa zawiera: Moc znamionową P N, Napięcie znamionowe uzwojenia stojana U 1N, oraz układ

Wykład 2. Tabliczka znamionowa zawiera: Moc znamionową P N, Napięcie znamionowe uzwojenia stojana U 1N, oraz układ Serwonapędy w automatyce i robotyce Wykład 2 Piotr Sauer Katedra Sterowania i Inżynierii Systemów Silnik indukcyjny 3-fazowy tabliczka znam. Tabliczka znamionowa zawiera: Moc znamionową P, apięcie znamionowe

Bardziej szczegółowo

SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY

SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY. Budowa i zasada działania silników indukcyjnych Zasadniczymi częściami składowymi silnika indukcyjnego są nieruchomy stojan i obracający się wirnik. Wewnętrzną stronę stojana

Bardziej szczegółowo

Przykład ułożenia uzwojeń

Przykład ułożenia uzwojeń Maszyny elektryczne Transformator Przykład ułożenia uzwojeń Transformator idealny - transformator, który spełnia następujące warunki:. Nie występują w nim straty mocy, a mianowicie straty w rdzeniu ( P

Bardziej szczegółowo

I. Cel ćwiczenia: Poznanie budowy i właściwości transformatora jednofazowego.

I. Cel ćwiczenia: Poznanie budowy i właściwości transformatora jednofazowego. Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej Sprawozdanie PACOWNA ELEKTYCZNA ELEKTONCZNA imię i nazwisko z ćwiczenia nr Temat ćwiczenia: BADANE TANSFOMATOA JEDNOFAZOWEGO rok szkolny klasa grupa data

Bardziej szczegółowo

Pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej

Pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej Pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej 1. Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z różnymi metodami pomiaru mocy w obwodach prądu przemiennego.. Wprowadzenie: Wykonując pomiary z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Badanie dławikowej przetwornicy podwyŝszającej napięcie

Badanie dławikowej przetwornicy podwyŝszającej napięcie LABORATORIUM ZASILANIE URZĄDZEŃ ELETRONICZNYCH Badanie dławikowej przetwornicy podwyŝszającej napięcie Opracował: Tomasz Miłosławski Wymagania, znajomość zagadnień: 1. Budowa, parametry i zasada działania

Bardziej szczegółowo

Układy regulacji i pomiaru napięcia zmiennego.

Układy regulacji i pomiaru napięcia zmiennego. Układy regulacji i pomiaru napięcia zmiennego. 1. Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z metodami regulacji napięcia zmiennego, stosowanymi w tym celu układami elektrycznymi, oraz metodami

Bardziej szczegółowo

UKŁADY TENSOMETRII REZYSTANCYJNEJ

UKŁADY TENSOMETRII REZYSTANCYJNEJ Ćwicenie 8 UKŁADY TESOMETII EZYSTACYJEJ Cel ćwicenia Celem ćwicenia jest ponanie: podstawowych właściwości metrologicnych tensometrów, asad konstrukcji pretworników siły, ora budowy stałoprądowych i miennoprądowych

Bardziej szczegółowo

Zakład Zastosowań Elektroniki i Elektrotechniki

Zakład Zastosowań Elektroniki i Elektrotechniki Zakład Zastosowań Elektroniki i Elektrotechniki Laboratorium Wytwarzania energii elektrycznej Temat ćwiczenia: Badanie alternatora 52 BADANIE CHARAKTERYSTYK EKSPLOATACYJNYCH ALTERNATORÓW SAMO- CHODOWYCH

Bardziej szczegółowo

5. POMIARY POJEMNOŚCI I INDUKCYJNOŚCI ZA POMOCĄ WOLTOMIERZY, AMPEROMIERZY I WATOMIERZY

5. POMIARY POJEMNOŚCI I INDUKCYJNOŚCI ZA POMOCĄ WOLTOMIERZY, AMPEROMIERZY I WATOMIERZY 5. POMY POJEMNOŚC NDKCYJNOŚC POMOCĄ WOLTOMEY, MPEOMEY WTOMEY Opracował:. Czajkowski Na format elektroniczny przetworzył:. Wollek Niniejszy rozdział stanowi część skryptu: Materiały pomocnicze do laboratorium

Bardziej szczegółowo

dt Sem transformacji, które zostały zaindukowane przez ten sam strumień są ze sobą w fazie czyli (e 1,e 2 ) = 0. Stosunek tych napięć wynosi

dt Sem transformacji, które zostały zaindukowane przez ten sam strumień są ze sobą w fazie czyli (e 1,e 2 ) = 0. Stosunek tych napięć wynosi 19 2. TRANSFORMATORY 2.1. Zasada działania Najprostszym urządzeniem, w którym wykorzystano zjawisko indukcji elektromagnetycznej jest transformator jednofazowy. Składa się on z dwóch uzwojeń (o liczbie

Bardziej szczegółowo

Metody dokładne w zastosowaniu do rozwiązywania łańcuchów Markowa

Metody dokładne w zastosowaniu do rozwiązywania łańcuchów Markowa Metody dokładne w astosowaniu do rowiąywania łańcuchów Markowa Beata Bylina, Paweł Górny Zakład Informatyki, Instytut Matematyki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5, 2-31

Bardziej szczegółowo

Urządzenia przeciwwybuchowe badanie transformatora

Urządzenia przeciwwybuchowe badanie transformatora Temat ćwiczenia: Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie Urządzenia przeciwwybuchowe badanie transformatora - - ` Symbol studiów (np. PK0): - data wykonania ćwiczenia godzina wykonania ćwiczenia Lp.

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 4 STAN JAŁOWY I ZWARCIE TRANSFORMATORA

WYKŁAD 4 STAN JAŁOWY I ZWARCIE TRANSFORMATORA WYKŁAD 4 STA JAŁOWY ZWARCE TRASFORMATORA 4.. Moc pozorna transformatora jednofazowego. Rozpatrzmy transformator jednofazowy z rdzeniem płaszczowym pokazany na rys.4.. Przekrój kolumny rdzenia wynosi S

Bardziej szczegółowo

R L. Badanie układu RLC COACH 07. Program: Coach 6 Projekt: CMA Coach Projects\ PTSN Coach 6\ Elektronika\RLC.cma Przykłady: RLC.cmr, RLC1.

R L. Badanie układu RLC COACH 07. Program: Coach 6 Projekt: CMA Coach Projects\ PTSN Coach 6\ Elektronika\RLC.cma Przykłady: RLC.cmr, RLC1. OAH 07 Badanie układu L Program: oach 6 Projekt: MA oach Projects\ PTSN oach 6\ Elektronika\L.cma Przykłady: L.cmr, L1.cmr, V L Model L, Model L, Model L3 A el ćwiczenia: I. Obserwacja zmian napięcia na

Bardziej szczegółowo

X L = jωl. Impedancja Z cewki przy danej częstotliwości jest wartością zespoloną

X L = jωl. Impedancja Z cewki przy danej częstotliwości jest wartością zespoloną Cewki Wstęp. Urządzenie elektryczne charakteryzujące się indukcyjnością własną i służące do uzyskiwania silnych pól magnetycznych. Szybkość zmian prądu płynącego przez cewkę indukcyjną zależy od panującego

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie M 1 - protokół. Badanie maszyn prądu stałego: silnika bocznikowego i prądnicy obcowzbudnej

Ćwiczenie M 1 - protokół. Badanie maszyn prądu stałego: silnika bocznikowego i prądnicy obcowzbudnej Zakład Napędów Wieloźródłowych Instytut Maszyn Roboczych CięŜkich PW Laboratorium Elektrotechniki i Elektroniki Ćwiczenie M 1 - protokół Badanie maszyn prądu stałego: silnika bocznikowego i prądnicy obcowzbudnej

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Laboratorium z Elektrotechniki z Napędami Elektrycznymi

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Laboratorium z Elektrotechniki z Napędami Elektrycznymi Wydział: EAIiE kierunek: AiR, rok II Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Laboratorium z Elektrotechniki z Napędami Elektrycznymi Grupa laboratoryjna: A Czwartek 13:15 Paweł Górka

Bardziej szczegółowo

Document: Exercise-03-manual --- 2014/12/10 --- 8:54--- page 1 of 8 INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 3. Optymalizacja wielowarstwowych płyt laminowanych

Document: Exercise-03-manual --- 2014/12/10 --- 8:54--- page 1 of 8 INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 3. Optymalizacja wielowarstwowych płyt laminowanych Document: Exercise-03-manual --- 2014/12/10 --- 8:54--- page 1 of 8 PRZEDMIOT TEMAT KATEDRA MECHANIKI STOSOWANEJ Wydiał Mechanicny POLITECHNIKA LUBELSKA INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 3 1. CEL ĆWICZENIA Wybrane

Bardziej szczegółowo