UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY"

Transkrypt

1 UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY Zawarta dnia.2014r. w Warszawie pomiędzy: 1. Spółką STRUCTUR CONCEPT III Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołodyjowskiego 49a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , REGON , reprezentowaną przez: Małgorzatę Wojtak - Członka Zarządu Komplementariusza Spółki Structur Concept III Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołodyjowskiego 49a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem , NIP , REGON , uprawnioną do jednoosobowej reprezentacji, zwaną dalej Deweloperem lub Sprzedającym, a 2. Panią/Panem, zamieszkałą/zamieszkałym w przy ul. nr., legitymującej/legitymującym się dowodem osobistym seria nr, zwaną/zwanym dalej Kupującym, 1.Małgorzata Wojtak działając w imieniu i na rzecz Sprzedającego oświadcza, że: 1) Sprzedający jest właścicielem nieruchomości położonej w Warszawie, w dzielnicy Praga Południe, przy ulicy Czechowickiej nr 17 (siedemnaście), składającej się z działek gruntu oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 29/1 (dwadzieścia dziewięć łamane przez jeden), 29/2 (dwadzieścia dziewięć łamane przez dwa), 229 (dwieście dwadzieścia dziewięć), z obrębu ewidencyjnego , o obszarze 0,1109 ha (jeden tysiąc sto dziewięć metrów kwadratowych) zwanej dalej również Nieruchomością, 2) dla Nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą Kw nr WA6M/ /8, w której a) w dziale II własność wpisana jest na rzecz Sprzedającego, na podstawie umowy sprzedaży, sporządzonej w dniu 28 czerwca 2011 roku (dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące jedenastego roku), przez Pawła Matusiaka, notariusza w Warszawie, Repertorium A nr 1367/2011, b) w dziale III wpisane są roszczenia wynikające z zawartych umów deweloperskich, przy czym zapewnia, że nie dotyczą one przedmiotu umowy przedwstępnej objętej niniejszym aktem i nie kolidują z jej zawarciem,

2 c) w dziale IV wpisana jest hipoteka umowna do kwoty ,39 zł (osiem milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące czterdzieści pięć złotych i trzydzieści dziewięć groszy) na rzecz Getin Noble Banku Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zabezpieczająca kredyt, odsetki oraz inne koszty od kredytu udzielonego umową nr DK/KR-MD/ /13 z dnia 24 maja 2013 roku oraz widnieje informacja, że w dniu 11 października 2013 roku zawarto aneks do umowy o podział hipoteki nr DK/KR-MD/ /13 określający sposób podziału hipoteki w razie podziału nieruchomości polegającego na wydzieleniu z dotychczasowej nieruchomości części nieruchomości Małgorzata Wojtak działając w imieniu i na rzecz Sprzedającego oświadcza, że: ) Nieruchomość Sprzedający nabył od osób fizycznych, na podstawie powołanej powyżej umowy sprzedaży, sporządzonej w dniu 28 czerwca 2011 roku (dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące jedenastego roku), przez Pawła Matusiaka, notariusza w Warszawie, Repertorium A nr 1367/2011, ) na podstawie decyzji nr 499/12 wydanej w dniu 09 października 2012 roku, z upoważnienia Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, znak: UD-VI-WAB-A MZI, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę, która stała się ostateczna i prawomocna na podstawie decyzji nr 22/13 Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 stycznia 2013 roku, Sprzedający zrealizował na Nieruchomości inwestycję polegającą na budowie jednego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i z infrastrukturą towarzyszącą ( Inwestycja ); 3) w ramach Inwestycji Sprzedający wybudował na Nieruchomości budynek mieszkalny wielorodzinny, murowany, wielokondygnacyjny (4 (cztery) kondygnacje nad ziemią i 1 (jedna) kondygnacja pod ziemią) zwany dalej również Budynkiem, w którym to Budynku usytuowanych jest 25 (dwadzieścia pięć) samodzielnych lokali w rozumieniu przepisu art. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.), w tym: 24 (dwadzieścia cztery) samodzielne lokale mieszkalne oraz 1 (jeden) samodzielny lokal niemieszkalny stanowiący wielostanowiskowy garaż podziemny obejmujący 22 (dwadzieścia dwa) miejsca postojowe oraz dwa boksy, o łącznej powierzchni użytkowej 484,80 m² (czterysta osiemdziesiąt cztery całe osiemdziesiąt setnych metra kwadratowego), ) Budynek został przyjęty do użytkowania na podstawie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla m. st. Warszawy, z dnia 13 2

3 czerwca 2014 roku, znak: PINB.IVOT MLB. 5) na. piętrze, to jest kondygnacji nadziemnej Budynku, Sprzedający wybudował między innymi samodzielny lokal mieszkalny oznaczony nr, o powierzchni użytkowej m² liczonej według normy PN-70/B liczonej według inwentaryzacji powykonawczej, składający się z:., w standardzie wykonania i wyposażenia wskazanym w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy, którego plan z określeniem powierzchni i układu pomieszczeń oraz wskazaniem usytuowania Lokalu w Budynku stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej umowy zwany dalej również Lokalem ; Lokal ten wraz z udziałem w Nieruchomości Wspólnej, opisanej w pkt 9 i 10 poniżej, stanowi samodzielny lokal mieszkalny w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz. 903 ze zm.); ) na kondygnacji podziemnej Budynku znajduje się lokal niemieszkalny stanowiący wielostanowiskowy garaż, który stanowi samodzielny lokal w rozumieniu art. 2 ustawy o własności lokali, zwany dalej Garażem, dla którego zostanie założona nowa księga wieczysta; Garaż obejmuje 22 (dwadzieścia dwa) miejsca postojowe, niektóre powiększone o przyległe do nich boksy, zaznaczone na rzucie kondygnacji podziemnej Budynku stanowiącej Załącznik nr 3 do niniejszej umowy, w tym miejsce postojowego nr 7) części Nieruchomości oraz Budynku, które nie będą służyć właścicielowi Lokalu oraz właścicielom innych lokali w Budynku do wyłącznego korzystania, będą stanowić nieruchomość wspólną w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o własności lokali ( Nieruchomość Wspólna ), 8) każdoczesnemu właścicielowi Lokalu przysługiwać będzie udział w prawie własności Nieruchomości Wspólnej, który to udział zostanie wyliczony zgodnie z art. 3 powołanej wyżej ustawy o własności lokali, 9) Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi innymi długami, innymi prawami osób trzecich, ani ograniczeniami w rozporządzaniu, ponadto nie jest przedmiotem żadnego postępowania zabezpieczającego ani egzekucyjnego, poza roszczeniami wynikającymi z zawartych umów deweloperskich oraz umów przedwstępnych dotyczących wydzielenia lokali z Budynku oraz za wyjątkiem hipoteki, o której mowa w 1 pkt. 2 10) Sprzedający nie ma żadnych zaległości podatkowych ani innych zaległości, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.), 11) Sprzedający nie został postawiony w stan likwidacji, nie została ogłoszona jego upadłość, ani sam nie wystąpił z wnioskiem o ogłoszenie upadłości, 12) Sprzedający nie jest państwową osobą prawną, 3

4 zgodnie z 13 umowy Spółki na zbycie nieruchomości nie jest wymagana zgoda komandytariuszy Spółki, 13) niniejsza umowa jest zawierana w ramach prowadzonej przez Sprzedającego działalności gospodarczej, 14) Sprzedający jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz ze zm.), a przyrzeczona sprzedaż będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami Małgorzata Wojtak działając w imieniu i na rzecz Sprzedającego oświadcza ponadto, że: 1) Nieruchomość, na której wybudowany został Budynek, zabudowana jest również obiektami małej architektury, infrastrukturą techniczną, ciągami komunikacyjnymi i urządzeniami służącymi do oświetlenia terenu, 2) Sprzedający wybudował ponadto na części Nieruchomości parking naziemny obejmujący 4 (cztery) miejsca postojowe zaznaczone na Załączniku nr 4 do niniejszej umowy, który ukazuje zagospodarowanie terenu rzut parteru, 3) w celu zapewnienia możliwości realizacji całej Inwestycji ustanowione mogą zostać odpowiednie służebności gruntowe, polegające między innymi na prawie przejścia, przejazdu oraz wybudowania, korzystania i dokonywania napraw różnych mediów i dróg, a także służebności przesyłu na rzecz dostawców mediów oraz prawa użytkowania, umożliwiające realizację Inwestycji, na co Kupujący wyraża zgodę Strony zgodnie postanawiają, że dla potrzeb finansowania Inwestycji Sprzedający ma prawo zaciągania kredytów bankowych i pożyczek oraz ustanawiania różnego rodzaju zabezpieczeń na Nieruchomości, z zastrzeżeniem, że w chwili ustanawiania odrębnej własności i sprzedaży Lokalu Lokal i Garaż będzie wolny od obciążeń lub Sprzedający przedstawi stosowne dokumenty pozwalające na bezobciążeniowe wyodrębnienie Lokalu i Garażu. 3. Strony postanawiają, że w umowach ustanowienia odrębnej własności lokali i ich sprzedaży zawieranych z nabywcami lokali mieszkalnych usytuowanych na parterze Budynku, nabywcy tych lokali uzyskają prawo do wyłącznego korzystania z ogródków przylegających do nabywanych przez nich lokali, szczegółowo opisanych w tych umowach. Kupujący, o ile będą uprawnieni do wyłącznego korzystania z ogródka, zobowiążą się do zapewnienia uprawnionym osobom swobodnego dostępu do sieci, instalacji i innych urządzeń przebiegających przez ogródek w celu dokonywania napraw, konserwacji i innych czynności 4

5 związanych z utrzymaniem lub przebudową tych sieci, instalacji i urządzeń. Z tych powodów Kupujący nie będą mogli wznosić na terenie ogródka obiektów oraz zasadzać drzew i krzewów, które utrudniałyby dostęp do sieci, instalacji i urządzeń przebiegających przez ogródek. 4. Strony postanawiają ponadto, że w umowach ustanowienia odrębnej własności lokali i ich sprzedaży zawieranych z nabywcami lokali mieszkalnych usytuowanych w Budynku, nabywcy tych lokali uzyskają prawo do wyłącznego korzystania z tarasów/balkonów przylegających do nabywanych przez nich lokali, szczegółowo opisanych w tych umowach Strony postanawiają, że w umowach ustanowienia odrębnej własności lokali i ich sprzedaży, niektórzy nabywcy lokali uzyskają prawo do wyłącznego korzystania z miejsc postojowych usytuowanych na parkingu naziemnym, szczegółowo opisanych w tych umowach. 4. Kupujący oświadczają, że: 1) zapoznali się z koncepcją przestrzenno-architektoniczną projektu mieszkaniowego przedmiotowej Nieruchomości, rozmieszczeniem lokali mieszkalnych, Garażu, poszczególnych miejsc postojowych i boksów w Garażu, ogródków i terenów zewnętrznych w tym parkingu naziemnego oraz planem Lokalu, znany jest im ich stan i w tym zakresie nie wnosi żadnych zastrzeżeń, 2) znany jest im stan faktyczny Nieruchomości Małgorzata Wojtak działając w imieniu i na rzecz Sprzedającego oraz Kupujący zobowiązują się do zawarcia umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i sprzedaży, na mocy której: 1) ustanowią odrębną własność opisanego w 2.1.6) Lokalu, z własnością którego związany będzie w prawie własności Nieruchomości Wspólnej odpowiadający stosunkowi powierzchni użytkowej Lokalu do całkowitej sumy powierzchni użytkowych wszystkich lokali samodzielnych w Budynku, 2) Sprzedający sprzeda Kupującym, a Kupujący kupią: - Lokal nr z przynależnym ogródkiem/balkonem/tarasem wraz z prawami związanymi z jego własnością, - udział wynoszący 1/22 (jedna dwudziesta druga) części we współwłasności Garażu, po jego wcześniejszym wydzieleniu do nowej księgi wieczystej, i w prawach związanych z jego własnością, 3) Sprzedający zapewni Kupującym prawo do wyłącznego korzystania z przyległej do Lokalu części Nieruchomości Wspólnej oraz prawo wyłącznego korzystania z 5

6 miejsca postojowego nr., mieszczącego się w Garażu, zaznaczonego na Załączniku nr 3 do niniejszej umowy. 2. Umowa zawierana w wykonaniu niniejszej umowy zwana Umowa Przyrzeczona będzie zawierała m.in. następujące postanowienia: a) wniosek o wyodrębnienie Lokalu z księgi wieczystej prowadzonej dla Nieruchomości i założenie dla niego odrębnej księgi wieczystej; b) uzgodnienia stron dotyczące zarządzania Nieruchomością Wspólną, c) postanowienia dotyczące podziału Nieruchomości Wspólnej do korzystania, zgodnie z którym Kupującym będzie przysługiwało prawo do wyłącznego korzystania z przyległej do Lokalu części Nieruchomości Wspólnej oraz z miejsca postojowego nr usytuowanego w Garażu, zaznaczonego na Załączniku nr 3 do niniejszej umowy, z wnioskiem o wpis takiego prawa do księgi wieczystej prowadzonej dla Nieruchomości; ponadto Kupujący wyrażą zgodę na określenie przez Sprzedającego z innymi współwłaścicielami Nieruchomości Wspólnej sposobu korzystania z Nieruchomości Wspólnej polegającego na przyznaniu innym współwłaścicielom prawa do wyłącznego korzystania z innych tarasów/balkonów/ogródków i miejsc postojowych na parkingu naziemnym oraz zgodę na określenie przez Sprzedającego z innymi współwłaścicielami Garaży prawa wyłącznego korzystania z pozostałych miejsc postojowych na parkingu naziemnym, d) zobowiązanie Kupujących do ponoszenia kosztów utrzymania Nieruchomości Wspólnej w stosunku do wysokości nabytego przez Kupujących udziału w Nieruchomości Wspólnej, e) postanowienia dotyczące udzielenia przez Sprzedającego rękojmi na Lokal oraz Budynek. 3. Strony postanawiają ponadto, że Umowa Przyrzeczona zostanie zawarta w terminie do dnia 2014 roku (dwa tysiące czternastego). 6. Cena i Zasady płatności. 1. Strony ustalają, że łączna cena za Lokal oraz udział w Garażu wynosi kwotę brutto.złotych ( Cena ) i obejmuje: - cenę Lokalu wraz ze stosownym udziałem w Nieruchomości Wspólnej w wysokości brutto. złotych. Cena Lokalu zawiera podatek od towarów i usług (VAT) według stawki 8% (osiem procent). 6

7 - cenę udziału w Garażu i w stosownym udziale w Nieruchomości Wspólnej w wysokości brutto zł ( złotych). Cena udziału w Garażu zawiera podatek od towarów i usług (VAT) według stawki 23% (dwadzieścia trzy procent). 2. Strony postanawiają, że kwota w wysokości 5 %, będzie mieć po jej zapłacie charakter zadatku w rozumieniu art. 394 kodeksu cywilnego ( Zadatek ). Z chwilą zawarcia Umowy Przyrzeczonej kwota Zadatku zostanie zaliczona na poczet Ceny Zasady płatności: 1) Kupujący zobowiązują się do dokonania ponadto następujących płatności: a) część Ceny w wysokości zł ( ) w terminie do dnia roku (I rata), b) pozostała część Ceny brutto w wysokości zł ( złotych) w terminie do dnia roku (II rata), 2) Za datę płatności określa się datę uznania rachunku Sprzedającego. 3) Wpłat należy dokonywać na rachunek prowadzony w Getin Noble Bank SA, podając w tytule przelewu imię i nazwisko Kupującego, numer umowy oraz numer wpłacanej raty. 4) W przypadku opóźnienia płatności rat określonych w pkt 2) powyżej, Sprzedającemu przysługują odsetki ustawowe. Ewentualne odsetki winny być zapłacone przed dniem zawarcia Umowy Przyrzeczonej. 7. Termin odbioru Lokalu. 1. Po otrzymaniu przez Sprzedającego od Kupujących 100% Ceny Sprzedający zawiadomi Kupujących na piśmie o dacie odbioru Lokalu, przypadającej nie później niż na 7 (siedem) dni od dnia wpłynięcia powyższych środków na konto Sprzedającego Jeżeli strony stwierdzą, iż Lokal jest zgodny ze standardem wykończenia określonym w Załączniku 1 do niniejszej umowy oraz nie ma innych usterek, Strony podpiszą protokół odbioru stwierdzający, iż Lokal został przyjęty przez Kupujących ( Odbiór Lokalu ). 3. W razie stwierdzenia przez Kupujących usterek, które nie mogą być usunięte niezwłocznie, Sprzedający zobowiązuje się usunąć je w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni, a jeżeli z przyczyn technicznych usunięcie ich we wskazanym terminie będzie niemożliwe, to usterki te zostaną usunięte w terminie uzgodnionym z Kupującymi. Po usunięciu usterek Sprzedający powiadomi Kupujących o nowym terminie przedstawiania mu Lokalu do odbioru. 4. Kupujący zobowiązani są do ponoszenia wszelkich kosztów za ewentualne szkody wyrządzone w Budynku oraz poza nim, w związku z prowadzonymi przez siebie 7

8 pracami wykończeniowymi oraz przeprowadzką do Lokalu. 5. Do wydania Kupującym Garażu we współposiadanie i do korzystania, w tym wydanie miejsca postojowego stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące wydania Lokalu. 8. Odpowiedzialność za wady. Ciężary i ryzyka związane z Lokalem przechodzą na Kupujących z chwilą dokonania Odbioru Lokalu. Z tą samą chwilą rozpoczynają swój bieg wszystkie terminy odpowiedzialności Sprzedającego z tytułów: rękojmi za wady i gwarancji jakości. Postanowienia te odnoszą się odpowiednio do Garażu i miejsca postojowego. 9. Koszty utrzymania i zarząd Nieruchomością Wspólną. 1. Od daty sporządzenia protokołu odbioru (Odbiór Lokalu), Kupujących będą obciążały koszty ponoszone w związku z używaniem i utrzymaniem Lokalu i Nieruchomości Wspólnej w szczególności takie jak opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, wody itp. w części dotyczącej Lokalu i Nieruchomości Wspólnej, opłaty, np. za ubezpieczenia, podatki i inne daniny publicznoprawne, wydatki na utrzymanie porządku i czystości, koszty ochrony Budynku, koszty działania zarządcy i administratora Budynku itp. 2. W przypadku Odbioru Lokalu przed zainstalowaniem indywidualnych liczników zużycia mediów, Kupujący wyrażają zgodę na rozliczenie kosztów eksploatacji (w tym energii elektrycznej i cieplnej, zimnej i ciepłej wody), mierzonych wskazaniem liczników Sprzedającego proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni użytkowej oraz aktualnej ilości lokatorów, którym udostępnione zostały lokale. 3. Kupujący niniejszym zamawiają, a Sprzedający zobowiązuje się do zabezpieczenia wykonania usług w zakresie zwykłego zarządzania Nieruchomością Wspólną ( Usługi w Zakresie Zarządzania ) przez okres do 6 (sześciu) miesięcy począwszy od daty podpisania pierwszego aktu notarialnego ustanawiającego odrębną własność lokalu mieszkalnego w Budynku (powstanie Wspólnoty). 4. Usługi w Zakresie Zarządzania będą dostarczane na warunkach i w terminach określonych w Umowie Przyrzeczonej Sprzedaży po cenach rynkowych. 5. Sprzedający ma prawo zlecić sprawowanie zarządu osobie trzeciej, co nie zwalnia go z odpowiedzialności za realizację obowiązków wynikających z postanowień niniejszego paragrafu. 6. Opłata za Usługi w Zakresie Zarządzania ustalona zostaje na 1,30 zł brutto (jeden złoty trzydzieści groszy) za każdy m 2 powierzchni użytkowej Lokalu miesięcznie. Pozostałe 8

9 koszty to jest: koszty ochrony Budynku, koszty konserwacji i sprzątania Budynku, koszty utrzymania zieleni na Nieruchomości, będą refakturowane na podstawie realnie poniesionych kosztów na podstawie stawek rynkowych. 7. Opłata z tytułu zarządzania oraz zaliczki na pozostałe koszty, opisane w pkt 6 powyżej, Kupujący zobowiązują się uiszczać z góry do 10 (dziesiątego) dnia każdego miesiąca Cesja praw z umowy. 1. Kupujący mają prawo do przeniesienia swoich praw i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. Z uwagi na konieczność zweryfikowania rozliczeń ze Sprzedającym oraz ewentualnie z bankiem finansującym, Kupujący zobowiązani są do uzyskania akceptacji Sprzedającego dla dokumentu, na podstawie którego nastąpi przekazanie praw i obowiązków z umowy przelewu. Odmowa zgody na dokonanie cesji może nastąpić wyłącznie z uzasadnionej przyczyny. 2. Po dokonaniu przeniesienia praw, płatności dokonane przez Kupujących będą uznane na rzecz Cesjonariusza. 3. Kupujący niniejszym zapewniają i oświadczają, że nie będą wnosić roszczeń przeciwko Sprzedającemu o zwrot jakichkolwiek kwot uznanych na rzecz Cesjonariusza po dokonaniu cesji niniejszej Umowy. 11. Odstąpienie od Umowy. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy na zasadach określonych w kodeksie cywilnym, w szczególności art. 394 kodeksu cywilnego. 12. Postanowienia końcowe. 1. Strony postanawiają, iż powiadomienia związane z wykonaniem niniejszej umowy będą dokonywane w formie pisemnej poprzez doręczenie drugiej stronie za pokwitowaniem lub poprzez nadanie pisma listem poleconym na adres podany do korespondencji. Pismo uważa się za doręczone w dacie pokwitowania lub w przypadku wysłania pisma listem poleconym 7 (siódmego) dnia od daty nadania listu lub w przypadku dwukrotnego zwrotu awiza. Adresy do korespondencji: Sprzedający: STRUCTUR CONCEPT III Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa Warszawa ulica Wołodyjowskiego 49a, Kupujący:, Strony są zobowiązane do niezwłocznego powiadomienia na piśmie o zmianie adresu dla korespondencji. 9

10 2. Ewentualne spory powstałe w związku z niniejszą umową strony postanawiają rozwiązywać w drodze negocjacji, a w braku porozumienia poddadzą je rozstrzygnięciu sądu właściwego według kodeksu postępowania cywilnego. 3. Integralną część niniejszej umowy stanowią Załączniki nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej umowy. 4. Sprzedający przedstawi przy zawarciu Umowy Przyrzeczonej wszelkie wymagane przez przepisy prawa dokumenty niezbędne do wydzielenia i założenia księgi wieczystej dla Lokalu. Strony dopuszczają możliwość, że w Umowie Przyrzeczonej Garaż będzie wydzielany do nowej księgi wieczystej i wtedy strony ustawią odrębną własność Garażu wraz ze sprzedażą udziału w jego własności, a Sprzedający przedstawi wszelkie wymagane przez przepisy prawa dokumenty niezbędne do wydzielenia i założenia księgi wieczystej dla Garażu. 13. O ile Kupujący nie wyrazi odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w szerszym zakresie, dane osobowe Kupującego będą przez Sprzedającego wykorzystywane wyłącznie w celu określonym w art. 43 ust. 1 pkt. 8 i 11 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 ze zm.), to jest wyłącznie w celu wystawienia faktury, rachunku, prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz w innych sprawach związanych z wykonaniem umowy objętej aktem. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest Sprzedający. Kupujący ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. 14. Kupujący zobowiązują się do udzielenia Sprzedającemu w Umowie Przyrzeczonej, zawartej w wykonaniu umowy: a) pełnomocnictwa do ustalenia sposobu korzystania z Nieruchomości Wspólnej, pełnomocnictwa do ustanawiania, zmiany i zniesienia użytkowania, pełnomocnictwa do zmiany wielkości udziałów w Nieruchomości Wspólnej oraz pełnomocnictwa do ustanawiania służebności przesyłu oraz służebności gruntowych na rzecz dostawców mediów oraz właścicieli/współwłaścicieli nieruchomości sąsiadujących, w celu prawidłowej realizacji Inwestycji i sposobu korzystania z nieruchomości sąsiednich oraz ujawnienia ich w księdze wieczystej, b) pełnomocnictwa do dokonania w imieniu Kupujących na koszt Sprzedającego zmiany wysokości udziału we współwłasności Nieruchomości Wspólnej związanego z Lokalem, w taki sposób, aby nowe udziały, ustalone zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 24 10

11 czerwca 1994 roku o własności lokali, uwzględniały ewentualne korekty w powierzchni użytkowej lokali znajdujących się w Budynku oraz do złożenia stosownych wniosków do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie XV Wydział Ksiąg Wieczystych. 15. W sprawach nieuregulowanych w umowie znajdą zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o własności lokali. 16. Koszty Umowy Przyrzeczonej ponoszą Kupujący. Sprzedawca: Kupujący: 11

AKT NOTARIALNY. , zameldowany na pobyt stały:. Kraków, ulica..,

AKT NOTARIALNY. , zameldowany na pobyt stały:. Kraków, ulica.., Repertorium A Nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia roku dwa tysiące czternastego (...2014r.) przed notariuszem Waldemarem Wajdą w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego numer

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE

PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego tj. 2012.08.21 godzina 12:00 str. 1 BR CZĘŚĆ OGÓLNA INWESTYCJA BIELANY RESIDENCE I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1)

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Dziennik Ustaw Nr 232 13534 Poz. 1377 1377 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) Niniejszą ustawą zmienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZBYCIA NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO

REGULAMIN ZBYCIA NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO REGULAMIN ZBYCIA NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO przeprowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2009 r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO REGULAMIN SPRZEDAŻY NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO przeprowadzonego na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11.09.2009r. w sprawie określenia sposobu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZBYCIA NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO

REGULAMIN ZBYCIA NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO REGULAMIN ZBYCIA NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO przeprowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2009 r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

www.confisio.pl projekt: www.bajecznaprzystan.pl

www.confisio.pl projekt: www.bajecznaprzystan.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2014-04-25 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres 31-566 Kraków,

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI Właściciel nieruchomości: Poczta Polska Spółka Akcyjna Prowadzący przetarg: Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A. mhipoteczny.pl

Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A. mhipoteczny.pl Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A. mhipoteczny.pl Spis treści Postanowienia Ogólne... 3 ROZDZIAŁ II... 5 Zasady udzielania kredytów hipotecznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-23, fax (0-61) 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158. 60-309 Poznań SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A.

Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A. Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A. mhipoteczny.pl 1 Spis Treści ROZDZIAŁ I... 3 Postanowienia Ogólne... 3 ROZDZIAŁ II... 7 Zasady udzielania kredytów

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ

UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ zawarta w dniu...2013r. w Łodzi pomiędzy: 1. Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości położonej w Łodzi przy ul.... reprezentowaną przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

Gdaosk, dnia 09.05.2012 r. ORGANIZATOR PRZETARGU: POMORSKIE CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY ul. Smoluchowskiego 18 80 214 Gdaosk

Gdaosk, dnia 09.05.2012 r. ORGANIZATOR PRZETARGU: POMORSKIE CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY ul. Smoluchowskiego 18 80 214 Gdaosk Gdaosk, dnia 09.05.2012 r. ORGANIZATOR PRZETARGU: POMORSKIE CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY ul. Smoluchowskiego 18 80 214 Gdaosk DZIAŁ Administrayjno - Organizacyjny Tel./fax: 058 344-44-40 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań

Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań 2 Niniejsza publikacja została opracowana w ramach projektu Z prawem pod jednym dachem współfinansowanego przez Instytut Spraw Publicznych ze środków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH I HIPOTECZNYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BRODNICY. Brodnica, grudzień 2013 r.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH I HIPOTECZNYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BRODNICY. Brodnica, grudzień 2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH I HIPOTECZNYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BRODNICY Brodnica, grudzień 2013 r. 1. Postanowienia ogólne i definicje 1 1. Regulamin udzielania

Bardziej szczegółowo

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus Adam Goclik Spółka Jawna

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus Adam Goclik Spółka Jawna Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2015 roku PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Wrzesińska Grupa Inwestycyjna

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ I/LUB USŁUGOWEJ W TERMINALU PASAŻERSKIM NA LOTNISKU WARSZAWA/MODLIN

Bardziej szczegółowo

U M O W A o powierzeniu zarządzania nieruchomością wspólną położoną w Łodzi przy ul.

U M O W A o powierzeniu zarządzania nieruchomością wspólną położoną w Łodzi przy ul. U M O W A o powierzeniu zarządzania nieruchomością wspólną położoną w Łodzi przy ul. zawarta w dniu. roku pomiędzy: Progresline Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia negocjacji przez Projektantów z właścicielami nieruchomości w zakresie ustanawiania służebności przesyłu

Zasady prowadzenia negocjacji przez Projektantów z właścicielami nieruchomości w zakresie ustanawiania służebności przesyłu Zasady prowadzenia negocjacji przez Projektantów z właścicielami nieruchomości w zakresie ustanawiania służebności przesyłu W ramach udzielonego przedstawicielowi Jednostki Projektowej pełnomocnictwa do

Bardziej szczegółowo

UMOWA LEASINGU OPERACYJNEGO NR

UMOWA LEASINGU OPERACYJNEGO NR 6251892105 UMOWA LEASINGU OPERACYJNEGO NR zawarta w oddziale Katowice, dnia 2006-04-26, pomiędzy Europejskim Funduszem Leasingowym SA z siedzibą we Wrocławiu, pl. Orląt Lwowskich 1, wpisanym do rejestru

Bardziej szczegółowo

Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej. Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy:

Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej. Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy: Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej Dokument Orange Polska S.A. Domena Hurt Numer umowy: POS/K -... Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy: Orange Polska Spółka Akcyjna,

Bardziej szczegółowo

PRAWO GOSPODARCZE. Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej

PRAWO GOSPODARCZE. Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej Część I. PRAWO GOSPODARCZE Kazus 1. Egzamin adwokacki 2012 r. Nr kodu zdającego... Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej CZWARTY DZIEŃ EGZAMINU ADWOKACKIEGO

Bardziej szczegółowo

strona 1 Ogólne warunku umowy leasingu (OWUL) BZ WBK Leasing S.A. BZ WBK Lease S.A. Definicje Terminy użyte w umowie leasingu (UL) oraz niniejszych ogólnych warunkach umowy leasingu (OWUL) jak również

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ Zawarta dnia... r. w Złotoryi

UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ Zawarta dnia... r. w Złotoryi UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ Zawarta dnia... r. w Złotoryi Pomiędzy: Rejonowym Przedsiębiorstwem Komunalnym Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Złotoryi Al. Miła 2, wpisanym

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/20 USTAWA z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 125, poz.

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. nr.../.../201.

UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. nr.../.../201. Wzór Umowy rezerwowej sprzedaży energii elektrycznej dla Odbiorców MEGA powyżej 3 GWh UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr.../..../201. zawarta w dniu.... 201 roku, w. pomiędzy: Przedsiębiorca/Organizacja/

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.3, zasady udzielania przez

Bardziej szczegółowo