UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY"

Transkrypt

1 UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY Zawarta dnia.2014r. w Warszawie pomiędzy: 1. Spółką STRUCTUR CONCEPT III Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołodyjowskiego 49a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , REGON , reprezentowaną przez: Małgorzatę Wojtak - Członka Zarządu Komplementariusza Spółki Structur Concept III Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołodyjowskiego 49a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem , NIP , REGON , uprawnioną do jednoosobowej reprezentacji, zwaną dalej Deweloperem lub Sprzedającym, a 2. Panią/Panem, zamieszkałą/zamieszkałym w przy ul. nr., legitymującej/legitymującym się dowodem osobistym seria nr, zwaną/zwanym dalej Kupującym, 1.Małgorzata Wojtak działając w imieniu i na rzecz Sprzedającego oświadcza, że: 1) Sprzedający jest właścicielem nieruchomości położonej w Warszawie, w dzielnicy Praga Południe, przy ulicy Czechowickiej nr 17 (siedemnaście), składającej się z działek gruntu oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 29/1 (dwadzieścia dziewięć łamane przez jeden), 29/2 (dwadzieścia dziewięć łamane przez dwa), 229 (dwieście dwadzieścia dziewięć), z obrębu ewidencyjnego , o obszarze 0,1109 ha (jeden tysiąc sto dziewięć metrów kwadratowych) zwanej dalej również Nieruchomością, 2) dla Nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą Kw nr WA6M/ /8, w której a) w dziale II własność wpisana jest na rzecz Sprzedającego, na podstawie umowy sprzedaży, sporządzonej w dniu 28 czerwca 2011 roku (dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące jedenastego roku), przez Pawła Matusiaka, notariusza w Warszawie, Repertorium A nr 1367/2011, b) w dziale III wpisane są roszczenia wynikające z zawartych umów deweloperskich, przy czym zapewnia, że nie dotyczą one przedmiotu umowy przedwstępnej objętej niniejszym aktem i nie kolidują z jej zawarciem,

2 c) w dziale IV wpisana jest hipoteka umowna do kwoty ,39 zł (osiem milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące czterdzieści pięć złotych i trzydzieści dziewięć groszy) na rzecz Getin Noble Banku Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zabezpieczająca kredyt, odsetki oraz inne koszty od kredytu udzielonego umową nr DK/KR-MD/ /13 z dnia 24 maja 2013 roku oraz widnieje informacja, że w dniu 11 października 2013 roku zawarto aneks do umowy o podział hipoteki nr DK/KR-MD/ /13 określający sposób podziału hipoteki w razie podziału nieruchomości polegającego na wydzieleniu z dotychczasowej nieruchomości części nieruchomości Małgorzata Wojtak działając w imieniu i na rzecz Sprzedającego oświadcza, że: ) Nieruchomość Sprzedający nabył od osób fizycznych, na podstawie powołanej powyżej umowy sprzedaży, sporządzonej w dniu 28 czerwca 2011 roku (dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące jedenastego roku), przez Pawła Matusiaka, notariusza w Warszawie, Repertorium A nr 1367/2011, ) na podstawie decyzji nr 499/12 wydanej w dniu 09 października 2012 roku, z upoważnienia Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, znak: UD-VI-WAB-A MZI, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę, która stała się ostateczna i prawomocna na podstawie decyzji nr 22/13 Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 stycznia 2013 roku, Sprzedający zrealizował na Nieruchomości inwestycję polegającą na budowie jednego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i z infrastrukturą towarzyszącą ( Inwestycja ); 3) w ramach Inwestycji Sprzedający wybudował na Nieruchomości budynek mieszkalny wielorodzinny, murowany, wielokondygnacyjny (4 (cztery) kondygnacje nad ziemią i 1 (jedna) kondygnacja pod ziemią) zwany dalej również Budynkiem, w którym to Budynku usytuowanych jest 25 (dwadzieścia pięć) samodzielnych lokali w rozumieniu przepisu art. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.), w tym: 24 (dwadzieścia cztery) samodzielne lokale mieszkalne oraz 1 (jeden) samodzielny lokal niemieszkalny stanowiący wielostanowiskowy garaż podziemny obejmujący 22 (dwadzieścia dwa) miejsca postojowe oraz dwa boksy, o łącznej powierzchni użytkowej 484,80 m² (czterysta osiemdziesiąt cztery całe osiemdziesiąt setnych metra kwadratowego), ) Budynek został przyjęty do użytkowania na podstawie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla m. st. Warszawy, z dnia 13 2

3 czerwca 2014 roku, znak: PINB.IVOT MLB. 5) na. piętrze, to jest kondygnacji nadziemnej Budynku, Sprzedający wybudował między innymi samodzielny lokal mieszkalny oznaczony nr, o powierzchni użytkowej m² liczonej według normy PN-70/B liczonej według inwentaryzacji powykonawczej, składający się z:., w standardzie wykonania i wyposażenia wskazanym w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy, którego plan z określeniem powierzchni i układu pomieszczeń oraz wskazaniem usytuowania Lokalu w Budynku stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej umowy zwany dalej również Lokalem ; Lokal ten wraz z udziałem w Nieruchomości Wspólnej, opisanej w pkt 9 i 10 poniżej, stanowi samodzielny lokal mieszkalny w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz. 903 ze zm.); ) na kondygnacji podziemnej Budynku znajduje się lokal niemieszkalny stanowiący wielostanowiskowy garaż, który stanowi samodzielny lokal w rozumieniu art. 2 ustawy o własności lokali, zwany dalej Garażem, dla którego zostanie założona nowa księga wieczysta; Garaż obejmuje 22 (dwadzieścia dwa) miejsca postojowe, niektóre powiększone o przyległe do nich boksy, zaznaczone na rzucie kondygnacji podziemnej Budynku stanowiącej Załącznik nr 3 do niniejszej umowy, w tym miejsce postojowego nr 7) części Nieruchomości oraz Budynku, które nie będą służyć właścicielowi Lokalu oraz właścicielom innych lokali w Budynku do wyłącznego korzystania, będą stanowić nieruchomość wspólną w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o własności lokali ( Nieruchomość Wspólna ), 8) każdoczesnemu właścicielowi Lokalu przysługiwać będzie udział w prawie własności Nieruchomości Wspólnej, który to udział zostanie wyliczony zgodnie z art. 3 powołanej wyżej ustawy o własności lokali, 9) Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi innymi długami, innymi prawami osób trzecich, ani ograniczeniami w rozporządzaniu, ponadto nie jest przedmiotem żadnego postępowania zabezpieczającego ani egzekucyjnego, poza roszczeniami wynikającymi z zawartych umów deweloperskich oraz umów przedwstępnych dotyczących wydzielenia lokali z Budynku oraz za wyjątkiem hipoteki, o której mowa w 1 pkt. 2 10) Sprzedający nie ma żadnych zaległości podatkowych ani innych zaległości, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.), 11) Sprzedający nie został postawiony w stan likwidacji, nie została ogłoszona jego upadłość, ani sam nie wystąpił z wnioskiem o ogłoszenie upadłości, 12) Sprzedający nie jest państwową osobą prawną, 3

4 zgodnie z 13 umowy Spółki na zbycie nieruchomości nie jest wymagana zgoda komandytariuszy Spółki, 13) niniejsza umowa jest zawierana w ramach prowadzonej przez Sprzedającego działalności gospodarczej, 14) Sprzedający jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz ze zm.), a przyrzeczona sprzedaż będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami Małgorzata Wojtak działając w imieniu i na rzecz Sprzedającego oświadcza ponadto, że: 1) Nieruchomość, na której wybudowany został Budynek, zabudowana jest również obiektami małej architektury, infrastrukturą techniczną, ciągami komunikacyjnymi i urządzeniami służącymi do oświetlenia terenu, 2) Sprzedający wybudował ponadto na części Nieruchomości parking naziemny obejmujący 4 (cztery) miejsca postojowe zaznaczone na Załączniku nr 4 do niniejszej umowy, który ukazuje zagospodarowanie terenu rzut parteru, 3) w celu zapewnienia możliwości realizacji całej Inwestycji ustanowione mogą zostać odpowiednie służebności gruntowe, polegające między innymi na prawie przejścia, przejazdu oraz wybudowania, korzystania i dokonywania napraw różnych mediów i dróg, a także służebności przesyłu na rzecz dostawców mediów oraz prawa użytkowania, umożliwiające realizację Inwestycji, na co Kupujący wyraża zgodę Strony zgodnie postanawiają, że dla potrzeb finansowania Inwestycji Sprzedający ma prawo zaciągania kredytów bankowych i pożyczek oraz ustanawiania różnego rodzaju zabezpieczeń na Nieruchomości, z zastrzeżeniem, że w chwili ustanawiania odrębnej własności i sprzedaży Lokalu Lokal i Garaż będzie wolny od obciążeń lub Sprzedający przedstawi stosowne dokumenty pozwalające na bezobciążeniowe wyodrębnienie Lokalu i Garażu. 3. Strony postanawiają, że w umowach ustanowienia odrębnej własności lokali i ich sprzedaży zawieranych z nabywcami lokali mieszkalnych usytuowanych na parterze Budynku, nabywcy tych lokali uzyskają prawo do wyłącznego korzystania z ogródków przylegających do nabywanych przez nich lokali, szczegółowo opisanych w tych umowach. Kupujący, o ile będą uprawnieni do wyłącznego korzystania z ogródka, zobowiążą się do zapewnienia uprawnionym osobom swobodnego dostępu do sieci, instalacji i innych urządzeń przebiegających przez ogródek w celu dokonywania napraw, konserwacji i innych czynności 4

5 związanych z utrzymaniem lub przebudową tych sieci, instalacji i urządzeń. Z tych powodów Kupujący nie będą mogli wznosić na terenie ogródka obiektów oraz zasadzać drzew i krzewów, które utrudniałyby dostęp do sieci, instalacji i urządzeń przebiegających przez ogródek. 4. Strony postanawiają ponadto, że w umowach ustanowienia odrębnej własności lokali i ich sprzedaży zawieranych z nabywcami lokali mieszkalnych usytuowanych w Budynku, nabywcy tych lokali uzyskają prawo do wyłącznego korzystania z tarasów/balkonów przylegających do nabywanych przez nich lokali, szczegółowo opisanych w tych umowach Strony postanawiają, że w umowach ustanowienia odrębnej własności lokali i ich sprzedaży, niektórzy nabywcy lokali uzyskają prawo do wyłącznego korzystania z miejsc postojowych usytuowanych na parkingu naziemnym, szczegółowo opisanych w tych umowach. 4. Kupujący oświadczają, że: 1) zapoznali się z koncepcją przestrzenno-architektoniczną projektu mieszkaniowego przedmiotowej Nieruchomości, rozmieszczeniem lokali mieszkalnych, Garażu, poszczególnych miejsc postojowych i boksów w Garażu, ogródków i terenów zewnętrznych w tym parkingu naziemnego oraz planem Lokalu, znany jest im ich stan i w tym zakresie nie wnosi żadnych zastrzeżeń, 2) znany jest im stan faktyczny Nieruchomości Małgorzata Wojtak działając w imieniu i na rzecz Sprzedającego oraz Kupujący zobowiązują się do zawarcia umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i sprzedaży, na mocy której: 1) ustanowią odrębną własność opisanego w 2.1.6) Lokalu, z własnością którego związany będzie w prawie własności Nieruchomości Wspólnej odpowiadający stosunkowi powierzchni użytkowej Lokalu do całkowitej sumy powierzchni użytkowych wszystkich lokali samodzielnych w Budynku, 2) Sprzedający sprzeda Kupującym, a Kupujący kupią: - Lokal nr z przynależnym ogródkiem/balkonem/tarasem wraz z prawami związanymi z jego własnością, - udział wynoszący 1/22 (jedna dwudziesta druga) części we współwłasności Garażu, po jego wcześniejszym wydzieleniu do nowej księgi wieczystej, i w prawach związanych z jego własnością, 3) Sprzedający zapewni Kupującym prawo do wyłącznego korzystania z przyległej do Lokalu części Nieruchomości Wspólnej oraz prawo wyłącznego korzystania z 5

6 miejsca postojowego nr., mieszczącego się w Garażu, zaznaczonego na Załączniku nr 3 do niniejszej umowy. 2. Umowa zawierana w wykonaniu niniejszej umowy zwana Umowa Przyrzeczona będzie zawierała m.in. następujące postanowienia: a) wniosek o wyodrębnienie Lokalu z księgi wieczystej prowadzonej dla Nieruchomości i założenie dla niego odrębnej księgi wieczystej; b) uzgodnienia stron dotyczące zarządzania Nieruchomością Wspólną, c) postanowienia dotyczące podziału Nieruchomości Wspólnej do korzystania, zgodnie z którym Kupującym będzie przysługiwało prawo do wyłącznego korzystania z przyległej do Lokalu części Nieruchomości Wspólnej oraz z miejsca postojowego nr usytuowanego w Garażu, zaznaczonego na Załączniku nr 3 do niniejszej umowy, z wnioskiem o wpis takiego prawa do księgi wieczystej prowadzonej dla Nieruchomości; ponadto Kupujący wyrażą zgodę na określenie przez Sprzedającego z innymi współwłaścicielami Nieruchomości Wspólnej sposobu korzystania z Nieruchomości Wspólnej polegającego na przyznaniu innym współwłaścicielom prawa do wyłącznego korzystania z innych tarasów/balkonów/ogródków i miejsc postojowych na parkingu naziemnym oraz zgodę na określenie przez Sprzedającego z innymi współwłaścicielami Garaży prawa wyłącznego korzystania z pozostałych miejsc postojowych na parkingu naziemnym, d) zobowiązanie Kupujących do ponoszenia kosztów utrzymania Nieruchomości Wspólnej w stosunku do wysokości nabytego przez Kupujących udziału w Nieruchomości Wspólnej, e) postanowienia dotyczące udzielenia przez Sprzedającego rękojmi na Lokal oraz Budynek. 3. Strony postanawiają ponadto, że Umowa Przyrzeczona zostanie zawarta w terminie do dnia 2014 roku (dwa tysiące czternastego). 6. Cena i Zasady płatności. 1. Strony ustalają, że łączna cena za Lokal oraz udział w Garażu wynosi kwotę brutto.złotych ( Cena ) i obejmuje: - cenę Lokalu wraz ze stosownym udziałem w Nieruchomości Wspólnej w wysokości brutto. złotych. Cena Lokalu zawiera podatek od towarów i usług (VAT) według stawki 8% (osiem procent). 6

7 - cenę udziału w Garażu i w stosownym udziale w Nieruchomości Wspólnej w wysokości brutto zł ( złotych). Cena udziału w Garażu zawiera podatek od towarów i usług (VAT) według stawki 23% (dwadzieścia trzy procent). 2. Strony postanawiają, że kwota w wysokości 5 %, będzie mieć po jej zapłacie charakter zadatku w rozumieniu art. 394 kodeksu cywilnego ( Zadatek ). Z chwilą zawarcia Umowy Przyrzeczonej kwota Zadatku zostanie zaliczona na poczet Ceny Zasady płatności: 1) Kupujący zobowiązują się do dokonania ponadto następujących płatności: a) część Ceny w wysokości zł ( ) w terminie do dnia roku (I rata), b) pozostała część Ceny brutto w wysokości zł ( złotych) w terminie do dnia roku (II rata), 2) Za datę płatności określa się datę uznania rachunku Sprzedającego. 3) Wpłat należy dokonywać na rachunek prowadzony w Getin Noble Bank SA, podając w tytule przelewu imię i nazwisko Kupującego, numer umowy oraz numer wpłacanej raty. 4) W przypadku opóźnienia płatności rat określonych w pkt 2) powyżej, Sprzedającemu przysługują odsetki ustawowe. Ewentualne odsetki winny być zapłacone przed dniem zawarcia Umowy Przyrzeczonej. 7. Termin odbioru Lokalu. 1. Po otrzymaniu przez Sprzedającego od Kupujących 100% Ceny Sprzedający zawiadomi Kupujących na piśmie o dacie odbioru Lokalu, przypadającej nie później niż na 7 (siedem) dni od dnia wpłynięcia powyższych środków na konto Sprzedającego Jeżeli strony stwierdzą, iż Lokal jest zgodny ze standardem wykończenia określonym w Załączniku 1 do niniejszej umowy oraz nie ma innych usterek, Strony podpiszą protokół odbioru stwierdzający, iż Lokal został przyjęty przez Kupujących ( Odbiór Lokalu ). 3. W razie stwierdzenia przez Kupujących usterek, które nie mogą być usunięte niezwłocznie, Sprzedający zobowiązuje się usunąć je w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni, a jeżeli z przyczyn technicznych usunięcie ich we wskazanym terminie będzie niemożliwe, to usterki te zostaną usunięte w terminie uzgodnionym z Kupującymi. Po usunięciu usterek Sprzedający powiadomi Kupujących o nowym terminie przedstawiania mu Lokalu do odbioru. 4. Kupujący zobowiązani są do ponoszenia wszelkich kosztów za ewentualne szkody wyrządzone w Budynku oraz poza nim, w związku z prowadzonymi przez siebie 7

8 pracami wykończeniowymi oraz przeprowadzką do Lokalu. 5. Do wydania Kupującym Garażu we współposiadanie i do korzystania, w tym wydanie miejsca postojowego stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące wydania Lokalu. 8. Odpowiedzialność za wady. Ciężary i ryzyka związane z Lokalem przechodzą na Kupujących z chwilą dokonania Odbioru Lokalu. Z tą samą chwilą rozpoczynają swój bieg wszystkie terminy odpowiedzialności Sprzedającego z tytułów: rękojmi za wady i gwarancji jakości. Postanowienia te odnoszą się odpowiednio do Garażu i miejsca postojowego. 9. Koszty utrzymania i zarząd Nieruchomością Wspólną. 1. Od daty sporządzenia protokołu odbioru (Odbiór Lokalu), Kupujących będą obciążały koszty ponoszone w związku z używaniem i utrzymaniem Lokalu i Nieruchomości Wspólnej w szczególności takie jak opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, wody itp. w części dotyczącej Lokalu i Nieruchomości Wspólnej, opłaty, np. za ubezpieczenia, podatki i inne daniny publicznoprawne, wydatki na utrzymanie porządku i czystości, koszty ochrony Budynku, koszty działania zarządcy i administratora Budynku itp. 2. W przypadku Odbioru Lokalu przed zainstalowaniem indywidualnych liczników zużycia mediów, Kupujący wyrażają zgodę na rozliczenie kosztów eksploatacji (w tym energii elektrycznej i cieplnej, zimnej i ciepłej wody), mierzonych wskazaniem liczników Sprzedającego proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni użytkowej oraz aktualnej ilości lokatorów, którym udostępnione zostały lokale. 3. Kupujący niniejszym zamawiają, a Sprzedający zobowiązuje się do zabezpieczenia wykonania usług w zakresie zwykłego zarządzania Nieruchomością Wspólną ( Usługi w Zakresie Zarządzania ) przez okres do 6 (sześciu) miesięcy począwszy od daty podpisania pierwszego aktu notarialnego ustanawiającego odrębną własność lokalu mieszkalnego w Budynku (powstanie Wspólnoty). 4. Usługi w Zakresie Zarządzania będą dostarczane na warunkach i w terminach określonych w Umowie Przyrzeczonej Sprzedaży po cenach rynkowych. 5. Sprzedający ma prawo zlecić sprawowanie zarządu osobie trzeciej, co nie zwalnia go z odpowiedzialności za realizację obowiązków wynikających z postanowień niniejszego paragrafu. 6. Opłata za Usługi w Zakresie Zarządzania ustalona zostaje na 1,30 zł brutto (jeden złoty trzydzieści groszy) za każdy m 2 powierzchni użytkowej Lokalu miesięcznie. Pozostałe 8

9 koszty to jest: koszty ochrony Budynku, koszty konserwacji i sprzątania Budynku, koszty utrzymania zieleni na Nieruchomości, będą refakturowane na podstawie realnie poniesionych kosztów na podstawie stawek rynkowych. 7. Opłata z tytułu zarządzania oraz zaliczki na pozostałe koszty, opisane w pkt 6 powyżej, Kupujący zobowiązują się uiszczać z góry do 10 (dziesiątego) dnia każdego miesiąca Cesja praw z umowy. 1. Kupujący mają prawo do przeniesienia swoich praw i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. Z uwagi na konieczność zweryfikowania rozliczeń ze Sprzedającym oraz ewentualnie z bankiem finansującym, Kupujący zobowiązani są do uzyskania akceptacji Sprzedającego dla dokumentu, na podstawie którego nastąpi przekazanie praw i obowiązków z umowy przelewu. Odmowa zgody na dokonanie cesji może nastąpić wyłącznie z uzasadnionej przyczyny. 2. Po dokonaniu przeniesienia praw, płatności dokonane przez Kupujących będą uznane na rzecz Cesjonariusza. 3. Kupujący niniejszym zapewniają i oświadczają, że nie będą wnosić roszczeń przeciwko Sprzedającemu o zwrot jakichkolwiek kwot uznanych na rzecz Cesjonariusza po dokonaniu cesji niniejszej Umowy. 11. Odstąpienie od Umowy. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy na zasadach określonych w kodeksie cywilnym, w szczególności art. 394 kodeksu cywilnego. 12. Postanowienia końcowe. 1. Strony postanawiają, iż powiadomienia związane z wykonaniem niniejszej umowy będą dokonywane w formie pisemnej poprzez doręczenie drugiej stronie za pokwitowaniem lub poprzez nadanie pisma listem poleconym na adres podany do korespondencji. Pismo uważa się za doręczone w dacie pokwitowania lub w przypadku wysłania pisma listem poleconym 7 (siódmego) dnia od daty nadania listu lub w przypadku dwukrotnego zwrotu awiza. Adresy do korespondencji: Sprzedający: STRUCTUR CONCEPT III Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa Warszawa ulica Wołodyjowskiego 49a, Kupujący:, Strony są zobowiązane do niezwłocznego powiadomienia na piśmie o zmianie adresu dla korespondencji. 9

10 2. Ewentualne spory powstałe w związku z niniejszą umową strony postanawiają rozwiązywać w drodze negocjacji, a w braku porozumienia poddadzą je rozstrzygnięciu sądu właściwego według kodeksu postępowania cywilnego. 3. Integralną część niniejszej umowy stanowią Załączniki nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej umowy. 4. Sprzedający przedstawi przy zawarciu Umowy Przyrzeczonej wszelkie wymagane przez przepisy prawa dokumenty niezbędne do wydzielenia i założenia księgi wieczystej dla Lokalu. Strony dopuszczają możliwość, że w Umowie Przyrzeczonej Garaż będzie wydzielany do nowej księgi wieczystej i wtedy strony ustawią odrębną własność Garażu wraz ze sprzedażą udziału w jego własności, a Sprzedający przedstawi wszelkie wymagane przez przepisy prawa dokumenty niezbędne do wydzielenia i założenia księgi wieczystej dla Garażu. 13. O ile Kupujący nie wyrazi odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w szerszym zakresie, dane osobowe Kupującego będą przez Sprzedającego wykorzystywane wyłącznie w celu określonym w art. 43 ust. 1 pkt. 8 i 11 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 ze zm.), to jest wyłącznie w celu wystawienia faktury, rachunku, prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz w innych sprawach związanych z wykonaniem umowy objętej aktem. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest Sprzedający. Kupujący ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. 14. Kupujący zobowiązują się do udzielenia Sprzedającemu w Umowie Przyrzeczonej, zawartej w wykonaniu umowy: a) pełnomocnictwa do ustalenia sposobu korzystania z Nieruchomości Wspólnej, pełnomocnictwa do ustanawiania, zmiany i zniesienia użytkowania, pełnomocnictwa do zmiany wielkości udziałów w Nieruchomości Wspólnej oraz pełnomocnictwa do ustanawiania służebności przesyłu oraz służebności gruntowych na rzecz dostawców mediów oraz właścicieli/współwłaścicieli nieruchomości sąsiadujących, w celu prawidłowej realizacji Inwestycji i sposobu korzystania z nieruchomości sąsiednich oraz ujawnienia ich w księdze wieczystej, b) pełnomocnictwa do dokonania w imieniu Kupujących na koszt Sprzedającego zmiany wysokości udziału we współwłasności Nieruchomości Wspólnej związanego z Lokalem, w taki sposób, aby nowe udziały, ustalone zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 24 10

11 czerwca 1994 roku o własności lokali, uwzględniały ewentualne korekty w powierzchni użytkowej lokali znajdujących się w Budynku oraz do złożenia stosownych wniosków do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie XV Wydział Ksiąg Wieczystych. 15. W sprawach nieuregulowanych w umowie znajdą zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o własności lokali. 16. Koszty Umowy Przyrzeczonej ponoszą Kupujący. Sprzedawca: Kupujący: 11

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości Zawarta w dniu..................... r. w...................................... pomiędzy: (data) (miejscowość).................córką/synem...............zamieszkałą

Bardziej szczegółowo

Umowa przyrzeczenia sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego w wybudowanym w tym celu budynku

Umowa przyrzeczenia sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego w wybudowanym w tym celu budynku Umowa przyrzeczenia sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego w wybudowanym w tym celu budynku zawarta w dniu... 2008 r. w Piotrkowie Trybunalskim pomiędzy: Sylwestrem Rudeckim, właścicielem firmy prowadzonej

Bardziej szczegółowo

1.., pesel:., legitymująca się dowodem osobistym nr., NIP:., zamieszkały w, 2., pesel:.., legitymujący się dowodem osobistym nr

1.., pesel:., legitymująca się dowodem osobistym nr., NIP:., zamieszkały w, 2., pesel:.., legitymujący się dowodem osobistym nr Zawarta w dniu 2011 r. w Krakowie, pomiędzy: 1.., pesel:., legitymująca się dowodem osobistym nr, NIP:., zamieszkała w, 2., pesel:.., legitymujący się dowodem osobistym nr, NIP:., zamieszkały w, Adres

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY. zawarta w dniu.. sierpnia 2010 r. [ ] w Warszawie pomiędzy:

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY. zawarta w dniu.. sierpnia 2010 r. [ ] w Warszawie pomiędzy: UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY zawarta w dniu.. sierpnia 2010 r. [...08.2010] w Warszawie pomiędzy: 1. Panem Patrickiem McLoughlin, synem Thomasa i Mary, zamieszkałym w Warszawie (02-765), przy Alei Wilanowskiej

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA. zawarta w Krakowie w dniu.roku pomiędzy:

UMOWA REZERWACYJNA. zawarta w Krakowie w dniu.roku pomiędzy: UMOWA REZERWACYJNA zawarta w Krakowie w dniu.roku pomiędzy: Spółką: UBM Zielone Tarasy Sp. z o.o. w Krakowie (wpisaną do KRS pod nr 0000301462, NIP: 6762366889, adres: 31-042 Kraków Rynek Główny 12/4 ),

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA NR x/ps/ 2012. Zawarta w Krakowie w dniu xx.xx.xxxx roku pomiędzy:

UMOWA REZERWACYJNA NR x/ps/ 2012. Zawarta w Krakowie w dniu xx.xx.xxxx roku pomiędzy: UMOWA REZERWACYJNA NR x/ps/ 2012 Zawarta w Krakowie w dniu xx.xx.xxxx roku pomiędzy: xxxxxxxxxxxxxx zamieszkałym: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx legitymującym się dowodem osobistym xxxxxxxxxx, PESEL

Bardziej szczegółowo

Repertorium A numer: N O T A R I A L N Y. roku dwa tysiące siódmego / / w Kancelarii Notarialnej w przed

Repertorium A numer: N O T A R I A L N Y. roku dwa tysiące siódmego / / w Kancelarii Notarialnej w przed Repertorium A numer: PROJEKT A K T N O T A R I A L N Y Dnia roku dwa tysiące siódmego /2007 - - / w Kancelarii Notarialnej w przed notariuszem stawili się: 1. Andrzej K i t a, PESEL 62101700399, zamieszkały

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA ZOBOWIĄZUJĄCA DO WYBUDOWANIA BUDYNKU, USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO I JEGO SPRZEDAŻY (PROJEKT)

UMOWA PRZEDWSTĘPNA ZOBOWIĄZUJĄCA DO WYBUDOWANIA BUDYNKU, USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO I JEGO SPRZEDAŻY (PROJEKT) UMOWA PRZEDWSTĘPNA ZOBOWIĄZUJĄCA DO WYBUDOWANIA BUDYNKU, USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO I JEGO SPRZEDAŻY (PROJEKT) zawarta w dniu. roku w Koszalinie, pomiędzy: 1. Koszalińskim Przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

UMOWA PZEDWSTĘPNA: SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO WRAZ Z P R A W EM W Ł A S N O Ś C I B U D Y N K Ó W I

UMOWA PZEDWSTĘPNA: SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO WRAZ Z P R A W EM W Ł A S N O Ś C I B U D Y N K Ó W I Załącznik nr 4 do ogłoszenia z dnia o PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO I PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ (działka 152/1 przy ul. Fabrycznej w Białymstoku)

Bardziej szczegółowo

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z HIPOTEKĄ NA KREDYT HIPOTECZNY

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z HIPOTEKĄ NA KREDYT HIPOTECZNY PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z HIPOTEKĄ NA KREDYT HIPOTECZNY Dnia r., w, pomiędzy: Panem/Panią, zam. w ( - ), ul., legitymującym się dowodem osobistym o numerze..., PESEL:, zwanym dalej Sprzedawcą

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument stanowi projekt aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości. Ostateczny tekst umowy może różnić się od niniejszego projektu.

Niniejszy dokument stanowi projekt aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości. Ostateczny tekst umowy może różnić się od niniejszego projektu. Repertorium A Nr AKT NOTARIALNY Dnia ( ) przed Notariuszem w w Kancelarii przy ulicy, stawili się : 1., córka i, zamieszkała w legitymująca się dowodem osobistym, PESEL, według oświadczenia NIP, zamężna,

Bardziej szczegółowo

... UMOWA REZERWACYJNA

... UMOWA REZERWACYJNA UMOWA REZERWACYJNA zawarta w dniu r w Poznaniu pomiędzy ( Umowa ): Na Skraju Lasu Sp z oo z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy: 02-305, Al Jerozolimskie 146 bud D, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA. Niniejsza umowa rezerwacyjna została zawarta w dniu. roku, we Wrocławiu, pomiędzy:

UMOWA REZERWACYJNA. Niniejsza umowa rezerwacyjna została zawarta w dniu. roku, we Wrocławiu, pomiędzy: UMOWA REZERWACYJNA NR Niniejsza umowa rezerwacyjna została zawarta w dniu. roku, we Wrocławiu, pomiędzy: 1) SPECTRUM P1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Łubinowej

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY UMOWA PRZEDWSTĘPNA. Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:??

AKT NOTARIALNY UMOWA PRZEDWSTĘPNA. Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:?? Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:?? AKT NOTARIALNY Dnia????? roku (??-??-????) w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ul. Szewskiej nr 22, przed Notariuszem dr Jakubem Biernatem

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA NR R/P nr bud./nr mieszk./nr piętra

UMOWA REZERWACYJNA NR R/P nr bud./nr mieszk./nr piętra UMOWA REZERWACYJNA NR R/P nr bud./nr mieszk./nr piętra WZÓR 28.08.2015 zawarta w dniu 00.00.2015 we Wrocławiu pomiędzy: 1. EURO-DOM POLANICA-ZDRÓJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Repertorium A nr /2014 Wniosek do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie XV Wydział Ksiąg Wieczystych N O T A R I A L N Y

WZÓR. Repertorium A nr /2014 Wniosek do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie XV Wydział Ksiąg Wieczystych N O T A R I A L N Y WZÓR Repertorium A nr /2014 Wniosek do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie XV Wydział Ksiąg Wieczystych A K T N O T A R I A L N Y Dnia roku dwa tysiące czternastego (.2014) przede mną, Małgorzatą

Bardziej szczegółowo

UMOWA WSTĘPNA nr /..r. KUPNA SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO wraz z miejscem postojowym w garażu

UMOWA WSTĘPNA nr /..r. KUPNA SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO wraz z miejscem postojowym w garażu UMOWA WSTĘPNA nr /..r. KUPNA SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO wraz z miejscem postojowym w garażu Umowa zawarta w dniu.. r. w Kołobrzegu pomiędzy: 1.Zakładem Usług Geodezyjnych i Kartograficznych PRYZMAT

Bardziej szczegółowo

Umowa rezerwacyjna Nr...

Umowa rezerwacyjna Nr... Umowa rezerwacyjna Nr... Zawarta w Cieszynie, dnia.. 2014 r., pomiędzy: Zakładem Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Liburnia 2A, 43-400 Cieszyn, wpisaną do rejestru przedsiębiorców,

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Z ZADATKIEM

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Z ZADATKIEM UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Z ZADATKIEM Zawarta w dniu... w... pomiędzy: 1.... zamieszkały/a w..., legitymującym się dowodem osobistym serii... numer... zwanym dalej Sprzedającym, a 2....

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU. Spis dokumentów niezbędnych do podpisania umowy pośrednictwa w sprzedaży

SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU. Spis dokumentów niezbędnych do podpisania umowy pośrednictwa w sprzedaży SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU Przydział ze spółdzielni lub akt notarialny będący podstawą nabycia, lub inne dokumenty będące podstawą nabycia (postanowienie sądu o nabyciu spadku, umowa darowizny).

Bardziej szczegółowo

Dnia. UMOWA REZERWACYJNA Apartamenty Marymoncka. pomiędzy: WAN 22 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Panią oraz Panem

Dnia. UMOWA REZERWACYJNA Apartamenty Marymoncka. pomiędzy: WAN 22 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Panią oraz Panem PROJEKT Dnia UMOWA REZERWACYJNA Apartamenty Marymoncka pomiędzy: WAN 22 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością a Panią oraz Panem a... z dnia... 2015 r. 1/6 Niniejsza umowa rezerwacyjna ( Umowa ) została

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ MIESZKANIE LIPOWA 21 NR LI... Zawarta w Łodzi w dniu...r. pomiędzy:

UMOWA PRZEDWSTĘPNA DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ MIESZKANIE LIPOWA 21 NR LI... Zawarta w Łodzi w dniu...r. pomiędzy: UMOWA PRZEDWSTĘPNA DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ MIESZKANIE LIPOWA 21 NR LI... Zawarta w Łodzi w dniu...r. pomiędzy: 1. UNIBUD i PARTNERZY Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Nowej 6/12, Nr kodu

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. Repertorium A nr /2010. Dnia przed notariuszem, stawili się:

AKT NOTARIALNY. Repertorium A nr /2010. Dnia przed notariuszem, stawili się: Repertorium A nr /2010 AKT NOTARIALNY Dnia przed notariuszem, stawili się: 1. Marcin Stanisław Gacek, syn Jerzego i Marii, PESEL: 80101400798, jak podaje: używający imienia Marcin, zamieszkały w Krakowie

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ, PRAWA WŁASNOŚCI DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ORAZ USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI 1. 1. działający w imieniu i na rzecz Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

[ klauzule notarialne pominięto ] Umowa Przedwstępna Sprzedaży Lokalu Mieszkalnego i Stanowiska Garażowego w Budynku wybudowanym w tym celu

[ klauzule notarialne pominięto ] Umowa Przedwstępna Sprzedaży Lokalu Mieszkalnego i Stanowiska Garażowego w Budynku wybudowanym w tym celu [ klauzule notarialne pominięto ] Umowa Przedwstępna Sprzedaży Lokalu Mieszkalnego i Stanowiska Garażowego w Budynku wybudowanym w tym celu zawarta w dniu ( ) r. (zwana dalej Umową ), w ( ), pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY Kamienica Perłowa - nr mieszk. /2010/P

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY Kamienica Perłowa - nr mieszk. /2010/P PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY Kamienica Perłowa - nr mieszk. /2010/P zawarta w Krakowie w dniu 2010 r. ( dwa tysiące dziesiątego roku) pomiędzy:.. działającą na podstawie pełnomocnictwa z dnia roku w imieniu

Bardziej szczegółowo

ul. Rolna 193, Kajetany

ul. Rolna 193, Kajetany Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 10.10.2015r PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ,

UMOWA SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ, Załącznik nr 3 do ogłoszenia o USTNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO I PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ PRZY UL. BOHATERÓW MONTE CASSINO W BIAŁYMSTOKU

Bardziej szczegółowo

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY. przy czym Spółka i Nabywca zwani są dalej także Stronami Umowy.

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY. przy czym Spółka i Nabywca zwani są dalej także Stronami Umowy. PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY NR /2016 zawarta w Warszawie w dniu 2016 roku pomiędzy: spółką pod firmą Oaza przy Włościańskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie [adres spółki:

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO GÓRCE.142 PRZY UL. GÓRCZEWSKIEJ 142 W WARSZAWIE

PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO GÓRCE.142 PRZY UL. GÓRCZEWSKIEJ 142 W WARSZAWIE PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO GÓRCE.142 PRZY UL. GÓRCZEWSKIEJ 142 W WARSZAWIE MIESZKANIE NR. WARSZAWA, dnia. 2013 r. 1 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

884-888-680, 669-128-224, 505-441-469. www.hostinwestycje.pl

884-888-680, 669-128-224, 505-441-469. www.hostinwestycje.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 28.11.12 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Host Inwestycje s.c.

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. 1. X..,Sprzedający --------------------------------- --

AKT NOTARIALNY. 1. X..,Sprzedający --------------------------------- -- Wzór Umowy R e p e r t o r i u m A Nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia. dwa tysiące czternastego roku (..-..-2014) - przede mną,.. - Notariusz w Warszawie, w mojej Kancelarii Notarialnej w Warszawie, przy ulicy..,

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. REPERTORIUM A Nr /2014

AKT NOTARIALNY. REPERTORIUM A Nr /2014 REPERTORIUM A Nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia... roku dwa tysiące... (...) przed notariuszem w Warszawie.., prowadzącą Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ulicy... nr..., w tej Kancelarii, stawili się:

Bardziej szczegółowo

UMOWA O USTANOWIENIU ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU I PRZENIESIENIU WŁASNOŚCI

UMOWA O USTANOWIENIU ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU I PRZENIESIENIU WŁASNOŚCI Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:?? AKT NOTARIALNY Dnia????? roku (??-??-????) w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ul. Szewskiej nr 22, przed Notariuszem dr Jakubem Biernatem

Bardziej szczegółowo

PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI I SPRZEDAŻY LOKALU

PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI I SPRZEDAŻY LOKALU PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI I SPRZEDAŻY LOKALU Zawarta dnia roku pomiędzy: Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach przy al. Solidarności 36, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA darowizny nowych urządzeń wodociągowych i/ lub kanalizacyjnych w miejsce dotychczasowych

UMOWA darowizny nowych urządzeń wodociągowych i/ lub kanalizacyjnych w miejsce dotychczasowych UWAGA: UMOWA POWINNA ZOSTAĆ ZAWARTA W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO. UMOWA darowizny nowych urządzeń wodociągowych i/ lub kanalizacyjnych w miejsce dotychczasowych Zawarta w dniu:.... r. w Warszawie, zwana

Bardziej szczegółowo

UMOWA DEWELOPERSKA. zwana dalej UMOWĄ zawarta w Słomnikach w dniu roku pomiędzy:

UMOWA DEWELOPERSKA. zwana dalej UMOWĄ zawarta w Słomnikach w dniu roku pomiędzy: UMOWA DEWELOPERSKA NR / / zwana dalej UMOWĄ zawarta w Słomnikach w dniu roku pomiędzy: (imię/imiona i nazwisko) (adres zamieszkania/zameldowania: ulica, nr/nr, kod, miejscowość) (seria i numer dowodu osobistego

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 5. z dnia 9 sierpnia 2012 r.

Aneks nr 5. z dnia 9 sierpnia 2012 r. Aneks nr 5 z dnia 9 sierpnia 2012 r. do prospektu emisyjnego Murapol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 maja 2012 r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

Repertorium A nr /2015 Wniosek do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych. A K T N O T A R I A L N Y

Repertorium A nr /2015 Wniosek do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych. A K T N O T A R I A L N Y Repertorium A nr /2015 Wniosek do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych. A K T N O T A R I A L N Y Dnia. roku dwa tysiące piętnastego (... 2015) przede mną, Januszem

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1/2009. Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Szaserów z dnia 25.05.2009r.

Uchwała Nr 1/2009. Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Szaserów z dnia 25.05.2009r. Uchwała Nr 1/2009 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Szaserów z dnia 25.05.2009r. w sprawie: określenia przedmiotu odrębnej własności lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu w nieruchomościach

Bardziej szczegółowo

-WZÓR- UMOWA NAJMU Nr...

-WZÓR- UMOWA NAJMU Nr... Załącznik nr 3 do Regulaminu -WZÓR- UMOWA NAJMU Nr... Zawarta w dniu... roku w.. pomiędzy: Domy Wczasowe WAM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Syrokomli 6,03-335 Warszawa wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

P R AWA U ŻY TK O WA N IA W IE C ZY S TE G O

P R AWA U ŻY TK O WA N IA W IE C ZY S TE G O P R O J E K T Repertorium A nr /2009 A K T N O T A R I A L N Y Dnia. dwa tysiące dziewiątego roku (... 2009 r.) przed notariuszem., prowadzącym Kancelarię Notarialną w Białymstoku przy ulicy..nr.., w Jego/Jej

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY Inwestycja Elsnera 9 w Warszawie

PROSPEKT INFORMACYJNY Inwestycja Elsnera 9 w Warszawie PROSPEKT INFORMACYJNY Inwestycja Elsnera 9 w Warszawie Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego, tj. 08.05.2012r. CZĘŚĆ OGÓLNA Inwestycja Elsnera 9 w Warszawie I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU I SPRZEDAŻY

PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU I SPRZEDAŻY PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU I SPRZEDAŻY zawarta w Łodzi, w dniu. 2014 r. pomiędzy: Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, przy Al. Solidarności 36, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego spektu PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPE- RA

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego spektu PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPE- RA Załącznik do ustawy z dnia 16 września 2011 r. (poz. ) Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego sporzą- pro- Data dzenia spektu PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆOGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

Nowy Wilanów Royal Park ul. Kieślowskiego, Warszawa

Nowy Wilanów Royal Park ul. Kieślowskiego, Warszawa PROSPEKT INFORMACYJNY Nowy Wilanów Royal Park ul. Kieślowskiego, Warszawa Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI I SPRZEDAŻY LOKALU

PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI I SPRZEDAŻY LOKALU PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI I SPRZEDAŻY LOKALU Zawarta dnia. 2015 roku pomiędzy: Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, Al. Solidarności 36, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 05.09.2013 Data sporządzenia prospektu

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 05.09.2013 Data sporządzenia prospektu Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 05.09.2013 Data sporządzenia prospektu CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE OXYGEN WERSJA 17 I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

nr KRS:0000322273 ul.bednarska 6/6 54-134 Wrocław 608-669-534, 601-711-101 artur.huba@poczta.fm, pioro.jacek@gmail.com

nr KRS:0000322273 ul.bednarska 6/6 54-134 Wrocław 608-669-534, 601-711-101 artur.huba@poczta.fm, pioro.jacek@gmail.com Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 17.09.2015r. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Dom-Budus sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. Pani X Z., córka., PESEL:.., legitymująca się dowodem osobistym serii A. numer., zamieszkała

AKT NOTARIALNY. Pani X Z., córka., PESEL:.., legitymująca się dowodem osobistym serii A. numer., zamieszkała Repertorium A numer /2012 AKT NOTARIALNY Dnia przed Pawłem Janem Dworczyńskim Notariuszem w Ustce w siedzibie Kancelarii Notarialnej w Ustce przy ulicy Grunwaldzkiej 10 stawili się: -------- Pan Edward

Bardziej szczegółowo

Dnia UMOWA REZERWACYJNA APARTAMENTY WIELICKA NR / / 2011. pomiędzy: WAN 29 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Dnia UMOWA REZERWACYJNA APARTAMENTY WIELICKA NR / / 2011. pomiędzy: WAN 29 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Dnia UMOWA REZERWACYJNA APARTAMENTY WIELICKA NR / / 2011 pomiędzy: WAN 29 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością a 1/8 Niniejsza umowa rezerwacyjna ( Umowa ) została zawarta w dniu w Krakowie, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

A K T N O T A R I A L N Y

A K T N O T A R I A L N Y Uwaga: kursywą zaznaczono klauzule nienegocjowalne Repertorium A numer [*]/2009 A K T N O T A R I A L N Y Dnia [*] 2009 r. ([*] roku dwutysięcznego dziewiątego) przede mną, notariuszem [*], w Kancelarii

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŚREDNICTWA WYNAJMU NR... NA ZASADACH WYŁĄCZNOŚCI

UMOWA POŚREDNICTWA WYNAJMU NR... NA ZASADACH WYŁĄCZNOŚCI UMOWA POŚREDNICTWA WYNAJMU NR... NA ZASADACH WYŁĄCZNOŚCI zawarta w dniu pomiędzy: 1. Imię, nazwisko/nazwa:... seria i nr dow. os..., PESEL.. adres zamieszkania/siedziby.... adres do korespondencji.......

Bardziej szczegółowo

Repertorium A nr /2015 Wniosek do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych. A K T N O T A R I A L N Y

Repertorium A nr /2015 Wniosek do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych. A K T N O T A R I A L N Y Repertorium A nr /2015 Wniosek do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych. A K T N O T A R I A L N Y Dnia. roku dwa tysiące piętnastego (... 2015) przede mną, Januszem

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące sprzedaży SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU. Spis dokumentów niezbędnych do podpisania umowy pośrednictwa w sprzedaży

Wytyczne dotyczące sprzedaży SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU. Spis dokumentów niezbędnych do podpisania umowy pośrednictwa w sprzedaży SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU Przydział ze spółdzielni lub akt notarialny będący podstawą nabycia, lub inne dokumenty będące podstawą nabycia (postanowienie sądu o nabyciu spadku, umowa darowizny).

Bardziej szczegółowo

Projekt jest chroniony prawami autorskimi przysługującymi Kancelarii Notarialnej Joanny Długopolskiej-Pliszka i Jakuba Biernata S.C.

Projekt jest chroniony prawami autorskimi przysługującymi Kancelarii Notarialnej Joanny Długopolskiej-Pliszka i Jakuba Biernata S.C. Projekt jest chroniony prawami autorskimi przysługującymi Kancelarii Notarialnej Joanny Długopolskiej-Pliszka i Jakuba Biernata S.C. Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:?? AKT NOTARIALNY

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Literatura Wprowadzenie

Spis treści Wykaz skrótów Literatura Wprowadzenie Wykaz skrótów... XIII Literatura... XVII Wprowadzenie... 1 Rozdział I. Geneza umowy deweloperskiej w systemie prawa polskiego na tle rozwiązań legislacyjnych niektórych państw europejskich... 5 1. Charakter

Bardziej szczegółowo

Umowa przedwstępna sprzedaży lokalu mieszkalnego

Umowa przedwstępna sprzedaży lokalu mieszkalnego Strona 1 z 12 Załącznik nr 4. do Umowy zawartej w dniu 11.05.2011 roku, w Warszawie WZORZEC UMOWY PRZEDWSTĘPNEJ ZAKUPU MIESZKANIA OZNACZONEGO W LIŚCIE LOKALI SYMBOLEM A2 W PROJEKCIE NATURALIS Umowa przedwstępna

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU NR PSGGN

UMOWA NAJMU NR PSGGN UMOWA NAJMU NR PSGGN.6845.24.2015 Dnia r. pomiędzy gminą Śrem reprezentowaną przez Pana Adama Lewandowskiego - Burmistrza Śremu, zwaną w dalszej części umowy Wynajmującym, a., wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. Repetytorium: A 3457/2012

AKT NOTARIALNY. Repetytorium: A 3457/2012 Kancelaria Notarialna Jan Kowalski ul. Moniuszki 76 31-078 Kraków Tel.(12) 678-57-67 lub(12) 678-57-68 Fax. (12) 678-57-67 Repetytorium: A 3457/2012 AKT NOTARIALNY Dnia dwudziestego trzeciego maja dwa

Bardziej szczegółowo

A K T N O T A R I A L N Y

A K T N O T A R I A L N Y ........... Repertorium A nr /2010 A K T N O T A R I A L N Y Dnia.. roku dwa tysiące dziesiątego (.2010r.) przed.. notariuszem w., w Kancelarii Notarialnej prowadzonej na zasadach spółki partnerskiej z

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY 2 15.03.2012 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper ROSA-MSZCZONÓW Sp. z o.o. Adres ul. Ptasia 14 26-600

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. Repertorium A Nr /2010

AKT NOTARIALNY. Repertorium A Nr /2010 Repertorium A Nr /2010 AKT NOTARIALNY Dnia dwudziestego maja dwa tysiące dziesiątego roku (20.05.2010), przede mną Joanną Nowak - notariuszem w Warszawie, w Kancelarii, przy ulicy Racławickiej 156 lok.

Bardziej szczegółowo

Moment otrzymania wkładu momentem zadeklarowania VAT

Moment otrzymania wkładu momentem zadeklarowania VAT Opodatkowaniu VAT podlega otrzymanie jakiejkolwiek części wkładu mieszkaniowego lub budowlanego na poczet jakiegokolwiek prawa do lokalu spółdzielczego. Opodatkowaniu podatkiem VAT podlega otrzymanie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA. zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy:

UMOWA PRZEDWSTĘPNA. zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: UMOWA PRZEDWSTĘPNA Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową PRAGA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Białostockiej 11, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA ZADANIA DEWELOPERSKIEGO: Prądnik Tarasy

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA ZADANIA DEWELOPERSKIEGO: Prądnik Tarasy Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 20.10.2014 r. CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Krakowiak

Bardziej szczegółowo

PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI I SPRZEDAŻY LOKALU. zawarta we Wrocławiu, w dniu dwa tysiące czternastego roku (.2014 r.

PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI I SPRZEDAŻY LOKALU. zawarta we Wrocławiu, w dniu dwa tysiące czternastego roku (.2014 r. PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI I SPRZEDAŻY LOKALU zawarta we Wrocławiu, w dniu dwa tysiące czternastego roku (.2014 r.) pomiędzy: Echo Przy Słowiańskim Wzgórzu Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA. w sprawie warunków sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego oraz miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym x) :

UMOWA PRZEDWSTĘPNA. w sprawie warunków sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego oraz miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym x) : UMOWA PRZEDWSTĘPNA zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową PRAGA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Białostockiej 11, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

U M O W A S P R Z E D A Ż Y. Z ustanowieniem hipoteki

U M O W A S P R Z E D A Ż Y. Z ustanowieniem hipoteki Repertorium A nr /2014 U M O W A S P R Z E D A Ż Y Z ustanowieniem hipoteki 1. Pani X i Pan X oświadczają i zapewniają, że przysługuje im na prawach wspólności ustawowej małżeńskiej spółdzielcze własnościowe

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY OSIEDLE DALIA, ETAP II

PROSPEKT INFORMACYJNY OSIEDLE DALIA, ETAP II PROSPEKT INFORMACYJNY OSIEDLE DALIA, ETAP II z dnia 01.10.2014 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DEWELOPERA DOM.developer Alfa sp. z o.o. ul. Damrota 33/2, 50-306 Wrocław KRS 0000269294

Bardziej szczegółowo

WARUNKI SPRZEDAŻY. 1 Przedmiot sprzedaży

WARUNKI SPRZEDAŻY. 1 Przedmiot sprzedaży Sygnatura akt XIV GUp 10/12 WARUNKI SPRZEDAŻY lokali mieszkalnych oraz niemieszkalnych (użytkowych) wchodzących w skład masy upadłości MNE Investment Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości

Bardziej szczegółowo

N O T A R I A L N Y PROJEKT. R E P E R T O R I U M A nr /2015

N O T A R I A L N Y PROJEKT. R E P E R T O R I U M A nr /2015 PROJEKT R E P E R T O R I U M A nr /2015 A K T N O T A R I A L N Y Dnia... kwietnia dwa tysiące piętnastego roku (...04.2015 r.) przed Waldemarem Lumperta notariuszem w Warszawie, w jego Kancelarii Notarialnej

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Częstochowa, dnia... PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper P. Krawczyński

Bardziej szczegółowo

PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI I SPRZEDAŻY LOKALU

PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI I SPRZEDAŻY LOKALU PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI I SPRZEDAŻY LOKALU Zawarta dnia 2015 roku pomiędzy: Projekt Naramowice Grupa Echo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo - akcyjna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu przetargu Wzór UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR KNDE-WA-N9z-233-../2014. zawarta w dniu 2014 r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu przetargu Wzór UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR KNDE-WA-N9z-233-../2014. zawarta w dniu 2014 r. Załącznik nr 1 do Regulaminu przetargu Wzór UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR KNDE-WA-N9z-233-../2014 pomiędzy: zawarta w dniu 2014 r. Polskie Koleje Państwowe Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Szczęśliwicka

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu roku w Warszawie pomiędzy:

Zawarta w dniu roku w Warszawie pomiędzy: UMOWA REZERWACYJNA - WYŁĄCZENIA ZE SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO NR ORAZ MIEJSCA PARKINGOWEGO NR, POŁOŻONYCH W WARSZAWIE W BUDYNKU PRZY ULICY SZWEDZKIEJ 43 Zawarta w dniu roku w Warszawie pomiędzy: Spółką

Bardziej szczegółowo

Wołodyjowskiego 49 a, 02-724 Warszawa

Wołodyjowskiego 49 a, 02-724 Warszawa Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 14 listopada 2013 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Structur Concept

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY. 3K Invest Osiedla Magnolia Sp z o.o. KRS :

PROSPEKT INFORMACYJNY. 3K Invest Osiedla Magnolia Sp z o.o. KRS : Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 07.07.2016 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper 3K Invest Osiedla Magnolia

Bardziej szczegółowo

UMOWA PODNAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO Nr./2015. Zawarta w dniu..2015r. roku w Kędzierzynie Koźlu, pomiędzy:

UMOWA PODNAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO Nr./2015. Zawarta w dniu..2015r. roku w Kędzierzynie Koźlu, pomiędzy: UMOWA PODNAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO Nr./2015 Zawarta w dniu..2015r. roku w Kędzierzynie Koźlu, pomiędzy: Kędzierzyńsko Kozielskim Parkiem Przemysłowym Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie Koźlu (adres: ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA DEWELOPERSKA. W dziale IV księgi wieczystej Kw nr GD1G/xxxxx/x wpisana jest hipoteka do kwoty...

UMOWA DEWELOPERSKA. W dziale IV księgi wieczystej Kw nr GD1G/xxxxx/x wpisana jest hipoteka do kwoty... UMOWA DEWELOPERSKA 1. 1. Pełnomocnik oświadcza, że Deweloper jest właścicielem nieruchomości objętej księgą wieczystą Kw nr...prowadzoną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku dla nieruchomości położonej

Bardziej szczegółowo

Dnia. dwa tysiące dwunastego roku ( ) przed notariuszem., w jej/jego Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ulicy, stawili się:

Dnia. dwa tysiące dwunastego roku ( ) przed notariuszem., w jej/jego Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ulicy, stawili się: Repertorium A nr /2012 AKT NOTARIALNY Dnia. dwa tysiące dwunastego roku (...2012) przed notariuszem., w jej/jego Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ulicy, stawili się: 1...., zamieszkała w......,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Decyzji nr 3

Załącznik nr 1 do Decyzji nr 3 Załącznik nr 1 do Decyzji nr 3 REGULAMIN przetargu na sprzedaż spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego przy ulicy Chmielnej 100 w Warszawie, stanowiącego własność Instytutu Chemii Przemysłowej im. Prof.

Bardziej szczegółowo

Niniejsza umowa jest tylko wzorem a jej treść podlega szczegółowym uzgodnieniom przed jej zawarciem UMOWA O ZARZĄDZANIE/ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ

Niniejsza umowa jest tylko wzorem a jej treść podlega szczegółowym uzgodnieniom przed jej zawarciem UMOWA O ZARZĄDZANIE/ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ Niniejsza umowa jest tylko wzorem a jej treść podlega szczegółowym uzgodnieniom przed jej zawarciem UMOWA O ZARZĄDZANIE/ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ Umowa o zarządzanie/administrowanie nieruchomością

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO WARUNKI. Przetarg dotyczy: sprzedaży prawa do nieruchomości zabudowanej dalej Nieruchomość

WARUNKI I PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO WARUNKI. Przetarg dotyczy: sprzedaży prawa do nieruchomości zabudowanej dalej Nieruchomość WARUNKI I PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO WARUNKI Przetarg dotyczy: sprzedaży prawa do nieruchomości zabudowanej dalej Nieruchomość 1. Informacja o organizatorze przetargu POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI Podkarpackie Centrum Hurtowe Agrohurt Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie

UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI Podkarpackie Centrum Hurtowe Agrohurt Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI Podkarpackie Centrum Hurtowe Agrohurt Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: Skarbem Państwa Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

UMOWA DEWELOPERSKA 1 OŚWIADCZENIA DEWELOPERA

UMOWA DEWELOPERSKA 1 OŚWIADCZENIA DEWELOPERA Załącznik nr do Prospektu Informacyjnego CZĘŚĆ I WZÓR UMOWY DEWELOPERSKIEJ UMOWA DEWELOPERSKA Przedmiotowa umowa zawierana będzie zgodnie z wymogami Ustawy z 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. miejscowość i data Dane oferenta: 1. Imię i nazwisko/nazwa firmy*:. 2. Adres zamieszkania/siedziba*:.

FORMULARZ OFERTY. miejscowość i data Dane oferenta: 1. Imię i nazwisko/nazwa firmy*:. 2. Adres zamieszkania/siedziba*:. Załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu FORMULARZ OFERTY miejscowość i data Dane oferenta: 1. Imię i nazwisko/nazwa firmy*:. 2. Adres zamieszkania/siedziba*:... 3. Numer telefonu/faksu/e-mail:.. 4. NIP..

Bardziej szczegółowo

UMOWA DEWELOPERSKA Oświadczenia stron 1.

UMOWA DEWELOPERSKA Oświadczenia stron 1. UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA) Strony zawierają niniejszą umowę w celu ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego przez Dewelopera i przeniesienia własności tego lokalu na Nabywcę w wykonaniu

Bardziej szczegółowo

Dnia.. roku (...2015) przede mną notariuszem w Poznaniu... w mojej Kancelarii Notarialnej w Poznaniu przy ulicy stawili się:

Dnia.. roku (...2015) przede mną notariuszem w Poznaniu... w mojej Kancelarii Notarialnej w Poznaniu przy ulicy stawili się: Repertorium A numer /2015 A K T N O T A R I A L N Y Dnia.. roku (...2015) przede mną notariuszem w Poznaniu... w mojej Kancelarii Notarialnej w Poznaniu przy ulicy stawili się: 1..... działająca przy niniejszej

Bardziej szczegółowo

PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI I SPRZEDAŻY DOMU SZEREGOWEGO

PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI I SPRZEDAŻY DOMU SZEREGOWEGO 1 PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI I SPRZEDAŻY DOMU SZEREGOWEGO Zawarta dnia... 2015 roku pomiędzy: Projekt Naramowice Grupa Echo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo

Bardziej szczegółowo

Autorzy komentarza...20 Wykaz skrótów...23 Wstęp Rozdział I Przepisy ogólne Art

Autorzy komentarza...20 Wykaz skrótów...23 Wstęp Rozdział I Przepisy ogólne Art Spis treści Autorzy komentarza...20 Wykaz skrótów...23 Wstęp...25 Rozdział I Przepisy ogólne...27 Art. 1... 28 Zakres przedmiotowy ustawy...28 Spółdzielnia mieszkaniowa jako deweloper...30 Nabycie od dewelopera

Bardziej szczegółowo

UWAGA! WAŻNA INFORMACJA!!!

UWAGA! WAŻNA INFORMACJA!!! WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA RYDYGIERA 15 ul. Rydygiera 15; 01-793 Warszawa REGON: 142433275 NIP: 525-248-56-20 UWAGA! WAŻNA INFORMACJA!!! Szanowni Państwo, Z uwagi na liczne usterki w nieruchomości i opieszałość

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr./2012 o budowę i ustanowienie odrębnej własności lokalu użytkowego

U M O W A Nr./2012 o budowę i ustanowienie odrębnej własności lokalu użytkowego U M O W A Nr./2012 o budowę i ustanowienie odrębnej własności lokalu użytkowego Zawarta w dniu...pomiędzy: Spółdzielnią Mieszkaniową Przodownik w Tomaszowie Maz. reprezentowaną przez : -.. -. zwaną w treści

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY 2)... ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKT NOTARIALNY 2)... ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Repertorium A Nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia... przed notariuszem..., w prowadzonej przez niego Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy... nr..., stawili się: ---------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr 1g /2015. zawarta w dniu.. 09.2015 r. w Krakowie,

UMOWA Nr 1g /2015. zawarta w dniu.. 09.2015 r. w Krakowie, zawarta w dniu.. 09.2015 r. w Krakowie, 1 UMOWA Nr 1g /2015 pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową Podgórze z siedzibą w Krakowie przy ul. Podedworze 20, zwaną dalej Spółdzielnią, reprezentowaną przez: a przyjętą/przyjętym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI CIEPŁOWNICZEJ WĘZŁA CIEPLNEGO W BUDYNKU PRZY UL...

UMOWA Nr... O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI CIEPŁOWNICZEJ WĘZŁA CIEPLNEGO W BUDYNKU PRZY UL... Wzór PZ-15-Z03-1 UMOWA Nr... O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI CIEPŁOWNICZEJ WĘZŁA CIEPLNEGO W BUDYNKU PRZY UL.... zawarta w dniu... pomiędzy Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Wybudowanie 56,

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu

UMOWA SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu UMOWA SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: Budimex SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 40,

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA. Nr PRĄDZYŃSKIEGO zawarta w dniu roku

UMOWA PRZEDWSTĘPNA. Nr PRĄDZYŃSKIEGO zawarta w dniu roku UMOWA PRZEDWSTĘPNA Nr PRĄDZYŃSKIEGO zawarta w dniu roku Pomiędzy firmą INTER- ES DEWELOPER PIOTR PONIKOWSKI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka jawna z siedzibą we Wrocławiu (adres: 51-162 Wrocław,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zawarta dnia... w Jaworznie pomiędzy:

UMOWA NR. zawarta dnia... w Jaworznie pomiędzy: UMOWA NR zawarta dnia... w Jaworznie pomiędzy: TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna z siedzibą przy: ul. Lwowska 23 40-389 Katowice wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice Wschód w

Bardziej szczegółowo

Spis treściwykaz skrótów

Spis treściwykaz skrótów Spis treści Spis treściwykaz skrótów........................................................... 11 Przedmowa do wydania ósmego........................................... 13 ROZDZIAŁ I Część ogólna...............................................

Bardziej szczegółowo