UMOWA O USTANOWIENIU ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU I PRZENIESIENIU WŁASNOŚCI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA O USTANOWIENIU ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU I PRZENIESIENIU WŁASNOŚCI"

Transkrypt

1 Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:?? AKT NOTARIALNY Dnia????? roku (??-??-????) w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ul. Szewskiej nr 22, przed Notariuszem dr Jakubem Biernatem stawili się: Pani Małgorzata Zuzela, córka????? i?????, zamieszkała:??-??? Kraków, ul.????? nr?????, PESEL:?????, jak oświadcza NIP:?????, Pan Mirosław Zuzela, syn????? i?????, zamieszkały:??-??? Kraków, ul.????? nr?????, PESEL:?????, jak oświadcza NIP:?????, działający jako wspólnicy spółki cywilnej M-2 Małgorzata i Mirosław Zuzela spółka cywilna, z adresem:??-??? Kraków, ul.????? nr?????, REGON: , NIP: , a to zgodnie z okazaną umową spółki cywilnej zawartą w dniu 14 kwietnia 2003 roku oraz zgodnie z okazanymi wydrukami z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki z dnia????? roku, zwani dalej także: zbywcą Pani / Pan, córka / syn????? i?????, zamieszkała/y:??-????????, ul.????? nr?????, PESEL:?????, jak oświadcza NIP:?????, Adres do korespondencji:??-????????, ul.????? nr????? zwana/y dalej także: nabywcą Tożsamość Stawających Notariusz ustalił na podstawie dowodów osobistych serie i numery: ad 1)?????, ad 2)?????, ad 3)????? UMOWA O USTANOWIENIU ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU I PRZENIESIENIU WŁASNOŚCI I. Małgorzata Zuzela i Mirosław Zuzela działający jako wspólnicy spółki cywilnej M-2 Małgorzata i Mirosław Zuzela spółka cywilna oświadczają, że na podstawie umowy sprzedaży zawartej w tutejszej kancelarii notarialnej w dniu????? roku, za numerem Rep. A????/????, są, na prawach wspólności łącznej wspólników spółki cywilnej, właścicielami w udziale wynoszącym????/ (?????) części, nieruchomości położonej w Krakowie, jedn. ewid.?????, obręb?? (?????), utworzonej z działek nr:????? (?????) o powierzchni?????m² (?????), tj. o łącznej powierzchni?????m² (?????), dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w 1

2 Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KR1P/??????/? (k r jeden p?????), w której to księdze: a) w dziale I-O ujawniono, że nieruchomość zabudowana jest budynkiem oznaczonym numerem porządkowym 2 (dwa) przy ul. Raciborskiej w, b) dział I-Sp. wolny jest od wpisów i wzmianek o wnioskach, c) w dziale II jako właściciele na prawach wspólności łącznej wspólników spółki cywilnej wpisani są: Małgorzata Zuzela, córka Mariana i Wandy, PESEL????? oraz Mirosław Zuzela, syn Wiesława i Marii, PESEL????? w udziale wynoszącym????/ oraz właściciele już wydzielonych lokali, d) w dziale III ujawnione są: roszczenia o zawarcie umowy ustanowienia odrębnej własności i przeniesienia własności lokali mieszkalnych oznaczonych następującymi numerami roboczymi:?????, roszczenia o zawarcie umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu o innym przeznaczeniu niż mieszkalne - garażu wielostanowiskowego położonego w kondygnacji piwnic w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Raciborskiej w Krakowie i sprzedaży udziału w tak wydzielonym lokalu, odpowiadającego stosunkowi powierzchni stanowiska parkingowego oznaczonego nr roboczym G-?? oraz stanowiska parkingowego oznaczonego nr roboczym G-?? do sumy powierzchni wszystkich znajdujących się w nim stanowisk parkingowych, d) dział IV wolny jest od wpisów i wzmianek o wnioskach II. Małgorzata Zuzela i Mirosław Zuzela okazują: wydruk księgi wieczystej KR1P/??????/? z Portalu Podsystemu Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, według stanu na dzień????? 2014 roku, i oświadczają, że dokument ten został przedłożony do aktu notarialnego sporządzonego w tutejszej kancelarii notarialnej w dniu 02 września 2014 roku, za numerem Rep. A????/2014, wypis z rejestru gruntów wydany z upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa z dnia????? roku, według stanu na dzień????? roku, GD-?????, z którego wynika, iż działka nr????? o powierzchni????? ha położona w Krakowie, jedn. ewid.?????, obręb??, oznaczona jest symbolem B - tj. tereny mieszkaniowe, a nadto z dokumentu tego wynika, że działka ta pozostaje we władaniu Małgorzaty i Mirosława Zuzela wspólników spółki cywilnej,

3 - inwentaryzację architektoniczno-budowlaną do uzyskania zaświadczeń o samodzielności lokali dla obiektu przy ul. Raciborskiej nr 2 w Krakowie, sporządzoną przez mgr. inż. Grzegorza Polkowskiego dnia 29 maja 2013 roku, stanowiącą załącznik między innymi do powołanego niżej zaświadczenia wydanego z upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa, z którego to dokumentu wynika w szczególności, iż na????? budynku nr 2 przy ul. Raciborskiej w Krakowie znajduje się lokal mieszkalny oznaczony numerem M?? (m?????) składający się z????? o łącznej powierzchni użytkowej??,??m 2 (????? setne metra kwadratowego), z którego własnością związany jest udział w nieruchomości wspólnej wynoszący???/ (????? przez dziesięć tysięcy) części; nadto z dokumentu tego wynika, że częścią składową lokalu jest balkon, i oświadczają, że dokumenty te zostały przedłożone do aktu notarialnego sporządzonego w tutejszej kancelarii notarialnej w dniu 28 czerwca 2013 roku, za numerem Rep. A 3292/2013, decyzję???/2014 wydaną z upoważnienia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie Powiat Grodzki dnia????? 2014 roku,?????, udzielającą inwestorowi tj. M-2 S.C. pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z 24 lokalami mieszkalnymi i garażem podziemnym z wewnętrznymi instalacjami położonego przy ul. Raciborskiej nr 2, i oświadczają, że dokument ten został przedłożony do aktu notarialnego sporządzonego w tutejszej kancelarii notarialnej w dniu 02 września 2014 roku, za numerem Rep. A?????/2014, oraz przedkładają: zaświadczenie wydane z upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa dnia 17 czerwca 2013 roku, nr AU-?????, z którego wynika, iż lokal mieszkalny oznaczony nr M?? znajdujący się w budynku nr 2 przy ul. Raciborskiej w Krakowie, wydzielony jest w obrębie budynku trwałymi ścianami oraz odpowiada wymogom określonym w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali, wobec czego stanowi samodzielny lokal III. Małgorzata Zuzela i Mirosław Zuzela działający jako wspólnicy spółki cywilnej M-2 Małgorzata i Mirosław Zuzela spółka cywilna oświadczają, że: przysługujący im udział w prawie własności opisanej wyżej nieruchomości wolny jest od wszelkich obciążeń, praw i roszczeń osób trzecich, za wyjątkiem uprawnień wynikających z umów deweloperskich dotyczących innych lokali, niż lokal będący przedmiotem niniejszej umowy,

4 - w stosunku do nich jako współwłaścicieli opisanej wyżej nieruchomości nie toczy się żadne postępowanie sądowe ani administracyjne, w tym egzekucyjne, które mogłoby być podstawą do odjęcia prawa własności lub posiadania, opisana wyżej nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym oznaczonym nr 2 przy ul. Raciborskiej w Krakowie, w którym to budynku znajduje się w szczególności opisany wyżej lokal mieszkalny, z którego własnością związany jest określony wyżej udział w nieruchomości wspólnej, opisana wyżej nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej, granice nieruchomości są ustalone, nie były przedmiotem sporu, a ich stan prawny zgodny jest z ostatnim spokojnym stanem posiadania, do ustanowienia odrębnej własności lokali dochodzi sukcesywnie, zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (t. j. Dz. U. z 2000 roku nr 80 poz. 903 z późn. zm.), zaś przysługujący im udział w prawie własności nieruchomości jest wystarczający do skutecznego dokonania czynności objętej niniejszym aktem, nadto oświadczają, że pozostałymi współwłaścicielami tej nieruchomości są właściciele wydzielonych lokali, są jedynymi wspólnikami spółki cywilnej M-2 Małgorzata i Mirosław Zuzela, żaden ze wspólników nie jest podmiotem toczącego się postępowania upadłościowego ani naprawczego, z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej nie mają żadnych zaległości podatkowych względem Skarbu Państwa ani jednostek samorządu terytorialnego, jak również nie mają żadnych zaległości względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, z tytułu zawarcia niniejszej umowy są podatnikami podatku od towarów i usług w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. 54, poz. 535 z późn. zm), nie korzystającymi ze zwolnienia z tego podatku Stawający oświadczają nadto, że: zawierają niniejszą umowę w wykonaniu umowy deweloperskiej zawartej w tutejszej kancelarii w dniu????? 2012 roku, za numerem Rep. A????/2012 oraz, że opisany wyżej lokal odpowiada lokalowi oznaczonemu w umowie deweloperskiej numerem M-??, wartość rynkowa opisanego wyżej lokalu mieszkalnego nr M?? wynosi????? zł (????? złote) Nabywcy oświadczają, iż zawarcie niniejszej umowy wyczerpuje wszelkie przysługujące im w odniesieniu do nabycia lokalu mieszkalnego roszczenia wynikające 4

5 z powołanej wyżej umowy deweloperskiej i oświadczają, iż nie wnoszą w związku z tym żadnych zastrzeżeń IV. Małgorzata Zuzela i Mirosław Zuzela działający jako wspólnicy spółki cywilnej M-2 Małgorzata i Mirosław Zuzela spółka cywilna oraz????? oświadczają, iż w wykonaniu zobowiązania wynikającego z powołanej umowy deweloperskiej zawierają umowę, na mocy której ustanawiają odrębną własność opisanego wyżej lokalu mieszkalnego numer M??, położonego na????? budynku nr 2 przy ul. Raciborskiej w Krakowie, składającego się z????? o łącznej powierzchni użytkowej??,??m 2, z którego własnością związany jest udział w nieruchomości wspólnej utworzonej z działek nr:????? o łącznej powierzchni?????m², jedn. ewid. Podgórze, obręb?? oraz z części budynku nie służących do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali, objętej księgą wieczystą KR1P/??????/?, wynoszący???/ części i Małgorzata Zuzela i Mirosław Zuzela działający jako wspólnicy spółki cywilnej M-2 Małgorzata i Mirosław Zuzela spółka cywilna przenoszą na rzecz????? własność tak wydzielonego lokalu mieszkalnego numer M??, wraz ze związanym z nim udziałem w nieruchomości wspólnej, w zamian za świadczenie pieniężne nabywcy z tytułu nabycia prawa własności lokalu opiewające na cenę w kwocie????? zł (????? złotych) brutto, zaś????? wyrażają na to zgodę, oświadczając, że nabycie następuje za środki objęte ustawową wspólnością majątkową małżeńską V. Małgorzata Zuzela i Mirosław Zuzela działający jako wspólnicy spółki cywilnej M-2 Małgorzata i Mirosław Zuzela spółka cywilna oświadczają, że całe świadczenie pieniężne nabywców zostało im zapłacone przez nabywców VI. Nabywca oświadcza, że opisany wyżej lokal został mu wydany wraz ze świadectwem charakterystyki energetycznej i strony postanawiają, że z dniem wydania na nabywcę przeszły wszelkie korzyści i ciężary związane z korzystaniem ze wskazanego lokalu Nabywca oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym opisanego wyżej lokalu oraz budynku i nie wnosi w związku z tym żadnych zastrzeżeń VII. Nabywca wyraża zgodę na wstęp na teren nieruchomości wspólnej pracowników Zakładu Energetycznego Kraków, Gazowni Krakowskiej, Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A., Telekomunikacji Polskiej S.A., ewentualnie dostawców innych mediów, w celu dokonywania czynności zmierzających do budowy i instalacji urządzeń przetwarzających i przesyłowych, jak i późniejszego dostępu do tych urządzeń celem dokonania niezbędnych napraw, konserwacji i innych czynności związanych z obsługą sieci poszczególnych mediów

6 VIII. Koszty związane ze sporządzeniem niniejszego aktu ponosi nabywca IX.????? wnoszą, aby na podstawie niniejszego aktu, dołączonych dokumentów oraz dokumentów dołączonych do wniosku skierowanego do Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych objętego aktem notarialnym sporządzonym w tutejszej kancelarii w dniu????? 2013 roku, za numerem Rep. A????/2014, zarejestrowanego za numerem DZ. KW./?????/13 i złożonych w aktach księgi wieczystej KR1P/??????/?, a to opisanych wyżej: wypisów z rejestru gruntów wydanych z upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa dnia 27 czerwca 2013 roku oraz inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej do uzyskania zaświadczeń o samodzielności lokali dla obiektu przy ul. Raciborskiej nr 2 w Krakowie, sporządzonej przez mgr. inż. Grzegorza Polkowskiego dnia 29 maja 2013 roku, Sąd Rejonowy dla Krakowa- Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych, dokonał następujących wpisów: z księgi wieczystej numer KR1P/??????/? wydzielił do nowej księgi wieczystej lokal mieszkalny oznaczony nr M?? położony na????? budynku nr 2 przy ul. Raciborskiej w Krakowie, posadowionym na nieruchomości w Krakowie, jedn. ewid. Podgórze, obręb??, utworzonej z działek nr:????? o łącznej powierzchni???m², składający się z????? o łącznej powierzchni użytkowej??,??m 2, w dziale I-Sp. nowo założonej księgi wieczystej ujawnił, że z własnością tego lokalu związany jest udział w nieruchomości wspólnej utworzonej z działek nr:????? o łącznej powierzchni???m², jedn. ewid. Podgórze, obręb?? oraz z części budynku nie służących do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali, objętej księgą wieczystą KR1P/??????/?, wynoszący???/ części, w dziale II nowo założonej księgi wieczystej wpisał własność na rzecz?????, córki????? i?????, PESEL:????? oraz?????, syna????? i?????, PESEL:?????, na prawach ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej, w dziale II księgi wieczystej KR1P/??????/? wpisał własność na rzecz każdoczesnego właściciela lokalu mieszkalnego nr M?? w udziale wynoszącym???/ przy odpowiednim pomniejszeniu udziału przysługującego Małgorzacie Zuzela i Mirosławowi Zuzela na zasadach wspólności łącznej wspólników spółki cywilnej, w dziale III księgi wieczystej KR1P/??????/? oraz w dziale III księgi wieczystej KR1P/??????/? wykreślił ujawnione na rzecz?????, córki????? i?????, PESEL:????? oraz?????, syna????? i?????, PESEL:?????, roszczenie o 6

7 wybudowanie budynku, o zawarcie umowy ustanowienia odrębnej własności i przeniesienie własności lokalu mieszkalnego oznaczonego numerem M-??, położonego na????? piętrze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Raciborskiej w Krakowie X. Notariusz poinformował Strony o stosownych przepisach ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, ustawy o własności lokali, ustawy o księgach wieczystych i hipotece, ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz o stosownych przepisach ustawy prawo budowlane dotyczących udostępnienia świadectwa charakterystyki energetycznej Pobrano: opłatę sądową zgodnie z przepisami art. 42 ust. 1, art. 44 oraz art. 43 pkt 3 w związku z art. 46 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. nr 167 poz z późn. zm.) w związku z art. 7 2 ustawy prawo o notariacie z dnia 14 lutego 1991 roku (Dz. U. nr 22 poz. 91 z późn. zm.), zarejestrowaną za numerem Repertorium A niniejszego aktu, wniesioną gotówką przez nabywcę z tytułu odłączenia nieruchomości i założenia księgi wieczystej w kwocie: 60 zł, z tytułu wpisu własności w kwocie: 200 zł, z tytułu wykreślenia roszczenia w kwocie: 75 zł, to jest łącznie w kwocie: 335 zł, wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej na podstawie 2, 3, 6, 11 i 16 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz. U. nr 148, poz z późn. zm.) w kwocie:????? zł, podatek od towarów i usług (VAT) w stawce 23% zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w kwocie:????? zł Ogółem pobrano:????? zł (????? złote????? groszy) Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano Do podanych opłat należy doliczyć opłatę za wypisy/odpisy aktu notarialnego w łącznej kwocie????? zł brutto. O ile w akcie ustawiana będzie hipoteka należy doliczyć opłaty (podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata sądowa, taksa notarialna, podatek vat, opłata za dodatkowy odpis aktu) w łącznej kwocie 649,50 zł. 7

AKT NOTARIALNY UMOWA PRZEDWSTĘPNA. Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:??

AKT NOTARIALNY UMOWA PRZEDWSTĘPNA. Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:?? Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:?? AKT NOTARIALNY Dnia????? roku (??-??-????) w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ul. Szewskiej nr 22, przed Notariuszem dr Jakubem Biernatem

Bardziej szczegółowo

Projekt jest chroniony prawami autorskimi przysługującymi Kancelarii Notarialnej Joanny Długopolskiej-Pliszka i Jakuba Biernata S.C.

Projekt jest chroniony prawami autorskimi przysługującymi Kancelarii Notarialnej Joanny Długopolskiej-Pliszka i Jakuba Biernata S.C. Projekt jest chroniony prawami autorskimi przysługującymi Kancelarii Notarialnej Joanny Długopolskiej-Pliszka i Jakuba Biernata S.C. Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:?? AKT NOTARIALNY

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY UMOWA DEWELOPERSKA. Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:??

AKT NOTARIALNY UMOWA DEWELOPERSKA. Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:?? Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:?? AKT NOTARIALNY Dnia????? roku (??-??-????) w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ul. Szewskiej nr 22, przed Notariuszem dr Jakubem Biernatem

Bardziej szczegółowo

Projekt jest chroniony prawami autorskimi przysługującymi Kancelarii Notarialnej Joanny Długopolskiej-Pliszka i Jakuba Biernata S.C.

Projekt jest chroniony prawami autorskimi przysługującymi Kancelarii Notarialnej Joanny Długopolskiej-Pliszka i Jakuba Biernata S.C. Projekt jest chroniony prawami autorskimi przysługującymi Kancelarii Notarialnej Joanny Długopolskiej-Pliszka i Jakuba Biernata S.C. Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:?? AKT NOTARIALNY

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument stanowi projekt aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości. Ostateczny tekst umowy może różnić się od niniejszego projektu.

Niniejszy dokument stanowi projekt aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości. Ostateczny tekst umowy może różnić się od niniejszego projektu. Repertorium A Nr AKT NOTARIALNY Dnia ( ) przed Notariuszem w w Kancelarii przy ulicy, stawili się : 1., córka i, zamieszkała w legitymująca się dowodem osobistym, PESEL, według oświadczenia NIP, zamężna,

Bardziej szczegółowo

Repertorium A numer: N O T A R I A L N Y. roku dwa tysiące siódmego / / w Kancelarii Notarialnej w przed

Repertorium A numer: N O T A R I A L N Y. roku dwa tysiące siódmego / / w Kancelarii Notarialnej w przed Repertorium A numer: PROJEKT A K T N O T A R I A L N Y Dnia roku dwa tysiące siódmego /2007 - - / w Kancelarii Notarialnej w przed notariuszem stawili się: 1. Andrzej K i t a, PESEL 62101700399, zamieszkały

Bardziej szczegółowo

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości Zawarta w dniu..................... r. w...................................... pomiędzy: (data) (miejscowość).................córką/synem...............zamieszkałą

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. REPERTORIUM A Nr /2014

AKT NOTARIALNY. REPERTORIUM A Nr /2014 REPERTORIUM A Nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia... roku dwa tysiące... (...) przed notariuszem w Warszawie.., prowadzącą Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ulicy... nr..., w tej Kancelarii, stawili się:

Bardziej szczegółowo

N O T A R I A L N Y - PROJEKT

N O T A R I A L N Y - PROJEKT Repertorium A numer / A K T N O T A R I A L N Y - PROJEKT Dnia roku ( r.) przed Notariuszem prowadzącym kancelarię notarialną w Szczecinie przy ulicy numer, w siedzibie kancelarii stawili się: 1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

Bardziej szczegółowo

Repertorium A numer: N O T A R I A L N Y. roku dwa tysiące siódmego / / w Kancelarii Notarialnej w przed

Repertorium A numer: N O T A R I A L N Y. roku dwa tysiące siódmego / / w Kancelarii Notarialnej w przed Repertorium A numer: PROJEKT A K T N O T A R I A L N Y Dnia roku dwa tysiące siódmego /2007 - - / w Kancelarii Notarialnej w przed notariuszem stawili się: 1. Andrzej K i t a, PESEL 62101700399, zamieszkały

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. Repetytorium: A 3457/2012

AKT NOTARIALNY. Repetytorium: A 3457/2012 Kancelaria Notarialna Jan Kowalski ul. Moniuszki 76 31-078 Kraków Tel.(12) 678-57-67 lub(12) 678-57-68 Fax. (12) 678-57-67 Repetytorium: A 3457/2012 AKT NOTARIALNY Dnia dwudziestego trzeciego maja dwa

Bardziej szczegółowo

Akt notarialny. W dniu roku, w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ulicy, przed notariuszem, stawili się:

Akt notarialny. W dniu roku, w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ulicy, przed notariuszem, stawili się: *UWAGA! Poniższy wzór dotyczy przekształcenia lokali spółdzielczych, znajdujących się w budynkach, pod którymi grunt został już wykupiony od Gminy Kraków. Klauzule dodatkowe (zależne od konkretnej sytuacji

Bardziej szczegółowo

U M O W A S P R Z E D A Ż Y. Z ustanowieniem hipoteki

U M O W A S P R Z E D A Ż Y. Z ustanowieniem hipoteki Repertorium A nr /2014 U M O W A S P R Z E D A Ż Y Z ustanowieniem hipoteki 1. Pani X i Pan X oświadczają i zapewniają, że przysługuje im na prawach wspólności ustawowej małżeńskiej spółdzielcze własnościowe

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. Dnia w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ulicy przed notariuszem, stawili się:

AKT NOTARIALNY. Dnia w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ulicy przed notariuszem, stawili się: *UWAGA! Poniższy wzór dotyczy przekształcenia lokali spółdzielczych, znajdujących się w budynkach, pod którymi grunt nie został jeszcze wykupiony od Gminy Kraków (użytkowanie wieczyste). Klauzule dodatkowe

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY PROJEKT

AKT NOTARIALNY PROJEKT PROJEKT [niniejszy PROJEKT jest chroniony prawami autorskimi przysługującymi Kancelarii Notarialnej Joanny Długopolskiej-Pliszka, Jakuba Biernata s. c.] Repertorium A numer /2014 AKT NOTARIALNY Dnia????????????????????

Bardziej szczegółowo

P R AWA U ŻY TK O WA N IA W IE C ZY S TE G O

P R AWA U ŻY TK O WA N IA W IE C ZY S TE G O P R O J E K T Repertorium A nr /2009 A K T N O T A R I A L N Y Dnia. dwa tysiące dziewiątego roku (... 2009 r.) przed notariuszem., prowadzącym Kancelarię Notarialną w Białymstoku przy ulicy..nr.., w Jego/Jej

Bardziej szczegółowo

Akt notarialny. W dniu roku, w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ulicy, przed notariuszem, stawili się:

Akt notarialny. W dniu roku, w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ulicy, przed notariuszem, stawili się: *UWAGA! PoniŜszy wzór dotyczy przekształcenia lokali spółdzielczych, znajdujących się w budynkach, pod którymi grunt został juŝ wykupiony od Gminy Kraków. Klauzule dodatkowe (zaleŝne od konkretnej sytuacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT /w trakcie aktualizacji /

PROJEKT /w trakcie aktualizacji / R e p e r t o r i u m A Nr /2013 PROJEKT /w trakcie aktualizacji / A K T N O T A R I A L N Y Dnia # dwa tysiące trzynastego roku (#.2013r.) przed notariuszem mgr Ewą Niedziałkowską, w jej Kancelarii Notarialnej

Bardziej szczegółowo

OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA

OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA Portal Podsystemu Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych Strona 1 Ogólne informacje dotyczące wybranej księgi wieczystej Numer księgi wieczystej JG1B/00015852/5 Typ księgi wieczystej NIERUCHOMOŚĆ

Bardziej szczegółowo

1.., pesel:., legitymująca się dowodem osobistym nr., NIP:., zamieszkały w, 2., pesel:.., legitymujący się dowodem osobistym nr

1.., pesel:., legitymująca się dowodem osobistym nr., NIP:., zamieszkały w, 2., pesel:.., legitymujący się dowodem osobistym nr Zawarta w dniu 2011 r. w Krakowie, pomiędzy: 1.., pesel:., legitymująca się dowodem osobistym nr, NIP:., zamieszkała w, 2., pesel:.., legitymujący się dowodem osobistym nr, NIP:., zamieszkały w, Adres

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ, PRAWA WŁASNOŚCI DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ORAZ USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI 1. 1. działający w imieniu i na rzecz Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY 2)... ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKT NOTARIALNY 2)... ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Repertorium A Nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia... przed notariuszem..., w prowadzonej przez niego Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy... nr..., stawili się: ---------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. Repertorium A nr /2010. Dnia przed notariuszem, stawili się:

AKT NOTARIALNY. Repertorium A nr /2010. Dnia przed notariuszem, stawili się: Repertorium A nr /2010 AKT NOTARIALNY Dnia przed notariuszem, stawili się: 1. Marcin Stanisław Gacek, syn Jerzego i Marii, PESEL: 80101400798, jak podaje: używający imienia Marcin, zamieszkały w Krakowie

Bardziej szczegółowo

N O T A R I A L N Y. zwany dalej Kupującym

N O T A R I A L N Y. zwany dalej Kupującym A K T N O T A R I A L N Y Dnia //////////////////////////////////////////////////// 2009 r. (/////////////////////////////// roku dwutysięcznego dziewiątego) przede mną, notariuszem ////////////////////////////////////////,

Bardziej szczegółowo

Wygenerowano przy użyciu: EKW.PL

Wygenerowano przy użyciu: EKW.PL Wygenerowano przy użyciu: EKW.PL Aktualny na dzień: 2016-10-29 18:53:26 UTC UWAGA: Niniejszy wydruk PDF nie jest dokumentem prawnym w rozumieniu Ustawy o Księgach Wieczystych i Hipotece. Dokument będący

Bardziej szczegółowo

WZÓR AKTU NOTARIALNEGO AKT NOTARIALNY

WZÓR AKTU NOTARIALNEGO AKT NOTARIALNY WZÓR AKTU NOTARIALNEGO REPERTORIUM A numer /2016 AKT NOTARIALNY Dnia,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, w Kancelarii Notarialnej w,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,przy ulicy,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 2837/2017 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia r.

ZARZĄDZENIE Nr 2837/2017 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia r. ZARZĄDZENIE Nr 2837/2017 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 25.10.2017 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. Dnia w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ulicy przed notariuszem stawili się: 1 zamieszkały(-a) pod adresem:, Pesel:, NIP:,

AKT NOTARIALNY. Dnia w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ulicy przed notariuszem stawili się: 1 zamieszkały(-a) pod adresem:, Pesel:, NIP:, 1 REPERTORIUM A NR / AKT NOTARIALNY Dnia w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ulicy przed notariuszem stawili się: 1 zamieszkały(-a) pod adresem:, Pesel:, NIP:, 2 zamieszkały(-a) pod adresem: Pesel:

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU I PRZENIESIENIE JEGO WŁASNOŚCI

AKT NOTARIALNY UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU I PRZENIESIENIE JEGO WŁASNOŚCI Projekt z zamazanymi inf. id. Repertorium A nr 7814/2008 AKT NOTARIALNY Dnia szesnastego października dwa tysiące ósmego roku (16-10-2008) w Gdańsku przy ulicy Targ Drzewny nr 3/7, przede mną Jerzym Ciszewskim

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKIE, M. KRAKÓW, KRAKÓW M., KROWODRZA, KRAKÓW, PRĄDNICKA ZAKŁAD REMONTOWO - BUDOWLANY "URBI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

MAŁOPOLSKIE, M. KRAKÓW, KRAKÓW M., KROWODRZA, KRAKÓW, PRĄDNICKA ZAKŁAD REMONTOWO - BUDOWLANY URBI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ogólne informacje dotyczące wybranej księgi wieczystej Numer księgi wieczystej KR1P/00188787/6 Typ księgi wieczystej Oznaczenie wydziału prowadzącego księgę wieczystą IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH KRAKÓW

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA. Klient 2, syn i, zam., legitymujący się dowodem osobistym ważnym do roku,

UMOWA REZERWACYJNA. Klient 2, syn i, zam., legitymujący się dowodem osobistym ważnym do roku, zawarta w w dniu roku pomiędzy: UMOWA REZERWACYJNA Nr /2015 Spółką pod firmą: Doctor.Home spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Balicach (wpisaną do KRS pod nr 0000496664, NIP: 513-023-69-85,

Bardziej szczegółowo

UMOWA PZEDWSTĘPNA: SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO WRAZ Z P R A W EM W Ł A S N O Ś C I B U D Y N K Ó W I

UMOWA PZEDWSTĘPNA: SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO WRAZ Z P R A W EM W Ł A S N O Ś C I B U D Y N K Ó W I Załącznik nr 4 do ogłoszenia z dnia o PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO I PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ (działka 152/1 przy ul. Fabrycznej w Białymstoku)

Bardziej szczegółowo

N O T A R I A L N Y - PROJEKT

N O T A R I A L N Y - PROJEKT Repertorium A numer / A K T N O T A R I A L N Y - PROJEKT Dnia roku ( r.) przed Notariuszem prowadzącym kancelarię notarialną w Szczecinie przy ulicy numer, w siedzibie kancelarii stawili się: 1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

Bardziej szczegółowo

N O T A R I A L N Y - PROJEKT

N O T A R I A L N Y - PROJEKT Repertorium A numer / A K T N O T A R I A L N Y - PROJEKT Dnia roku ( r.) przed Notariuszem prowadzącym kancelarię notarialną w Szczecinie przy ulicy numer, w siedzibie kancelarii stawili się: 1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

Bardziej szczegółowo

OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ

OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ TREŚĆ KSIĘGI WIECZYSTEJ NR PO1P/00107788/1, STAN Z DNIA 20140716 10:14 Okładka Dział IO Dział ISp Dział II Dział III Dział IV OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ Rubryka 0.1 Informacje podstawowe 1. Numer księgi

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. PESEL:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, zamieszkały pod adresem:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, który oświadczył, że działa w

AKT NOTARIALNY. PESEL:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, zamieszkały pod adresem:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, który oświadczył, że działa w REPERTORIUM A numer /2016 AKT NOTARIALNY Dnia,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, w Kancelarii Notarialnej w,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,przy ulicy,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, przed notariuszem,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 2 lutego 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 2 lutego 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 33 2514 Poz. 164 164 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 2 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

N O T A R I A L N Y- PROJEKT

N O T A R I A L N Y- PROJEKT Repertorium A numer / A K T N O T A R I A L N Y- PROJEKT Dnia roku (_...r.) przed..notariuszem prowadzącym kancelarię notarialną w Szczecinie przy ulicy. numer., w siedzibie kancelarii stawili się: 1.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1692/2018 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia r.

ZARZĄDZENIE Nr 1692/2018 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia r. ZARZĄDZENIE Nr 1692/2018 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 03.07.2018 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na

Bardziej szczegółowo

OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ

OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ TREŚĆ KSIĘGI WIECZYSTEJ NR PO1P/00112357/9, STAN Z DNIA 20140716 12:16 Okładka Dział IO Dział ISp Dział II Dział III Dział IV OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ Rubryka 0.1 Informacje podstawowe 1. Numer księgi

Bardziej szczegółowo

A K T N O T A R I A L N Y

A K T N O T A R I A L N Y REPERTORIUM A-Nr /07 A K T N O T A R I A L N Y Dnia. roku dwa tysiące dwunastego (...2012 roku) przed notariuszem..., prowadzącym Kancelarię Notarialną w..., stawili się: ----------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Ogólne informacje dotyczące wybranej księgi wieczystej GL1G/00076061/5 NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA VIII WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH GLIWICE 2009-02-19 ------

Ogólne informacje dotyczące wybranej księgi wieczystej GL1G/00076061/5 NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA VIII WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH GLIWICE 2009-02-19 ------ Ogólne informacje dotyczące wybranej księgi wieczystej Numer księgi wieczystej GL1G/00076061/5 Typ księgi wieczystej NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA Oznaczenie wydziału prowadzącego księgę wieczystą VIII WYDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. REPERTORIUM A Nr /2019

AKT NOTARIALNY. REPERTORIUM A Nr /2019 REPERTORIUM A Nr /2019 AKT NOTARIALNY Dnia. dwa tysiące dziewiętnastego roku ( -2019) przede mną., Notariusz w Warszawie, w mojej Kancelarii Notarialnej przy., stawili się: --------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. 1. X..,Sprzedający --------------------------------- --

AKT NOTARIALNY. 1. X..,Sprzedający --------------------------------- -- Wzór Umowy R e p e r t o r i u m A Nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia. dwa tysiące czternastego roku (..-..-2014) - przede mną,.. - Notariusz w Warszawie, w mojej Kancelarii Notarialnej w Warszawie, przy ulicy..,

Bardziej szczegółowo

Dnia. UMOWA REZERWACYJNA Apartamenty Marymoncka. pomiędzy: WAN 22 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Panią oraz Panem

Dnia. UMOWA REZERWACYJNA Apartamenty Marymoncka. pomiędzy: WAN 22 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Panią oraz Panem PROJEKT Dnia UMOWA REZERWACYJNA Apartamenty Marymoncka pomiędzy: WAN 22 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością a Panią oraz Panem a... z dnia... 2015 r. 1/6 Niniejsza umowa rezerwacyjna ( Umowa ) została

Bardziej szczegółowo

A K T N O T A R I A L N Y

A K T N O T A R I A L N Y Uwaga: kursywą zaznaczono klauzule nienegocjowalne Repertorium A numer [*]/2009 A K T N O T A R I A L N Y Dnia [*] 2009 r. ([*] roku dwutysięcznego dziewiątego) przede mną, notariuszem [*], w Kancelarii

Bardziej szczegółowo

N O T A R I A L N Y PROJEKT. R E P E R T O R I U M A nr /2015

N O T A R I A L N Y PROJEKT. R E P E R T O R I U M A nr /2015 PROJEKT R E P E R T O R I U M A nr /2015 A K T N O T A R I A L N Y Dnia... kwietnia dwa tysiące piętnastego roku (...04.2015 r.) przed Waldemarem Lumperta notariuszem w Warszawie, w jego Kancelarii Notarialnej

Bardziej szczegółowo

ESTIMER. Barbara Zielezińska. ul. Ratajczaka 26/3 GSM: 0-602-356-013 61-815 Poznań tel. 48 (61) 855-86-32

ESTIMER. Barbara Zielezińska. ul. Ratajczaka 26/3 GSM: 0-602-356-013 61-815 Poznań tel. 48 (61) 855-86-32 ESTIMER Barbara Zielezińska ul. Ratajczaka 26/3 GSM: 0-602-356-013 61-815 Poznań tel. 48 (61) 855-86-32 Numer z rejestru operatów: 07/03/2013 Nr egzemplarza 1/3 OPERAT SZACUNKOWY wartości rynkowej prawa

Bardziej szczegółowo

Dnia. dwa tysiące dwunastego roku ( ) przed notariuszem., w jej/jego Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ulicy, stawili się:

Dnia. dwa tysiące dwunastego roku ( ) przed notariuszem., w jej/jego Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ulicy, stawili się: Repertorium A nr /2012 AKT NOTARIALNY Dnia. dwa tysiące dwunastego roku (...2012) przed notariuszem., w jej/jego Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ulicy, stawili się: 1...., zamieszkała w......,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 85/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie bezprzetargowej sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

ZARZĄDZENIE NR 85/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie bezprzetargowej sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy ZARZĄDZENIE NR 85/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie bezprzetargowej sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy Na podstawie: art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. NOTARIUSZ Bogusław Tym.ecki 21..Q10Lęczna. AL Jana Pawła II 95 TeL (0-81) Repertorium A nr 2475/ 10

AKT NOTARIALNY. NOTARIUSZ Bogusław Tym.ecki 21..Q10Lęczna. AL Jana Pawła II 95 TeL (0-81) Repertorium A nr 2475/ 10 Kancelaria Notarialna NOTARIUSZ Bogusław Tym.ecki 21..Q10Lęczna. AL Jana Pawła II 95 TeL (0-81) 752 12-12 Repertorium A nr 2475/ 10 AKT NOTARIALNY Dnia szesnastego kwietnia roku dwa tysiące dziesiątego

Bardziej szczegółowo

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ZARZĄDZENIE Nr 3408/2017 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 05.12.2017 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na

Bardziej szczegółowo

Umowa rezerwacyjna Nr...

Umowa rezerwacyjna Nr... Umowa rezerwacyjna Nr... Zawarta w Cieszynie, dnia.. 2014 r., pomiędzy: Zakładem Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Liburnia 2A, 43-400 Cieszyn, wpisaną do rejestru przedsiębiorców,

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY. zawarta w dniu.. sierpnia 2010 r. [ ] w Warszawie pomiędzy:

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY. zawarta w dniu.. sierpnia 2010 r. [ ] w Warszawie pomiędzy: UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY zawarta w dniu.. sierpnia 2010 r. [...08.2010] w Warszawie pomiędzy: 1. Panem Patrickiem McLoughlin, synem Thomasa i Mary, zamieszkałym w Warszawie (02-765), przy Alei Wilanowskiej

Bardziej szczegółowo

Umowa przyrzeczenia sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego w wybudowanym w tym celu budynku

Umowa przyrzeczenia sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego w wybudowanym w tym celu budynku Umowa przyrzeczenia sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego w wybudowanym w tym celu budynku zawarta w dniu... 2008 r. w Piotrkowie Trybunalskim pomiędzy: Sylwestrem Rudeckim, właścicielem firmy prowadzonej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1482/2007 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 11 lipca 2007 r.

ZARZĄDZENIE NR 1482/2007 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 11 lipca 2007 r. ZARZĄDZENIE NR 1482/2007 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 11 lipca 2007 r. w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości położonej przy ul. J. Sobieskiego 19 w Krakowie. Na podstawie art. 30 ust. 2

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO WARUNKI. Przetarg dotyczy: sprzedaży prawa do nieruchomości zabudowanej dalej Nieruchomość

WARUNKI I PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO WARUNKI. Przetarg dotyczy: sprzedaży prawa do nieruchomości zabudowanej dalej Nieruchomość WARUNKI I PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO WARUNKI Przetarg dotyczy: sprzedaży prawa do nieruchomości zabudowanej dalej Nieruchomość 1. Informacja o organizatorze przetargu POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 3004/2014 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia r.

ZARZĄDZENIE Nr 3004/2014 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia r. ZARZĄDZENIE Nr 3004/2014 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 20.10.2014 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 13 kwietnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 13 kwietnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 135/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie pierwszego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie mieszkania położonego przy ul. Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

Notariusz Mariusz Kędzierski

Notariusz Mariusz Kędzierski Notariusz Mariusz Kędzierski - PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO - Podział majątku wspólnego (po ustaniu wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej). Przed dokonaniem czynności Notariuszowi powinny zostać przekazane

Bardziej szczegółowo

1 OŚWIADCZENIA DEWELOPERA

1 OŚWIADCZENIA DEWELOPERA UMOWA REZERWACYJNA zawarta dnia ***** w Poznaniu ( Umowa ) pomiędzy: 1) OKRE Saperska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. 17 Stycznia 48, 02-146 Warszawa, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. 2. Y... - Kupujący,

AKT NOTARIALNY. 2. Y... - Kupujący, Projekt R e p e r t o r i u m A Nr /2019 AKT NOTARIALNY Dnia. dwa tysiące dziewiętnastego roku (...-...-2019) - przede mną,.. - Notariusz w Warszawie, w mojej Kancelarii Notarialnej w Warszawie, przy ulicy..,

Bardziej szczegółowo

Wydział I Cywilny Al. Wojska Polskiego JELENIA GÓRA. Pozew o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli

Wydział I Cywilny Al. Wojska Polskiego JELENIA GÓRA. Pozew o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli Bolesławiec, dnia 24 stycznia 2009 r. sygn. akt: Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze Wydział I Cywilny Al. Wojska Polskiego 56 58-500 JELENIA GÓRA Powód:... zam.... Pozwany: Spółdzielnia Mieszkaniowa Bolesławianka,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW ZASOBÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ " OSIEDLE PIASTOWSKIE"

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW ZASOBÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ  OSIEDLE PIASTOWSKIE Cieszyn, grudzień 2018r. INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW ZASOBÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ " OSIEDLE PIASTOWSKIE" w przedmiocie przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

Odpis elektroniczny z księgi wieczystej OL1O/ /8, stan z dnia :55:21 Odpis zupełny

Odpis elektroniczny z księgi wieczystej OL1O/ /8, stan z dnia :55:21 Odpis zupełny Odpis elektroniczny z księgi wieczystej OL1O/00044629/8, stan z dnia 20120401 01:55:21 Odpis zupełny OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ Rubryka 0.1 Informacje podstawowe Treść pola Numer księgi OL1O / 00044629

Bardziej szczegółowo

OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA

OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA Portal Podsystemu Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych Strona Ogólne informacje dotyczące wybranej księgi wieczystej Numer księgi wieczystej JGB/000460/0 Typ księgi wieczystej Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT AKT NOTARIALNY

PROJEKT AKT NOTARIALNY PROJEKT REPERTORIUM A NR /2012 AKT NOTARIALNY Dnia... dwa tysiące dwunastego roku /...2012 roku/ przed notariuszem w Warszawie..., w jego Kancelarii przy ulicy..., stawili się: -----------------------------------

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ,

UMOWA SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ, Załącznik nr 3 do ogłoszenia o USTNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO I PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ PRZY UL. BOHATERÓW MONTE CASSINO W BIAŁYMSTOKU

Bardziej szczegółowo

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z HIPOTEKĄ NA KREDYT HIPOTECZNY

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z HIPOTEKĄ NA KREDYT HIPOTECZNY PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z HIPOTEKĄ NA KREDYT HIPOTECZNY Dnia r., w, pomiędzy: Panem/Panią, zam. w ( - ), ul., legitymującym się dowodem osobistym o numerze..., PESEL:, zwanym dalej Sprzedawcą

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 116/2009 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 23 stycznia 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 116/2009 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 23 stycznia 2009 r. ZARZĄDZENIE NR 116/2009 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 23 stycznia 2009 r. w sprawie częściowego zniesienia współwłasności położonej przy ul. Bułgarskiej w Krakowie. Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust.

Bardziej szczegółowo

... UMOWA REZERWACYJNA

... UMOWA REZERWACYJNA UMOWA REZERWACYJNA zawarta w dniu r w Poznaniu pomiędzy ( Umowa ): Na Skraju Lasu Sp z oo z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy: 02-305, Al Jerozolimskie 146 bud D, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU I PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY

PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU I PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY Repertorium A nr /2011 AKT NOTARIALNY Dnia przed notariuszem Konradem Wygoną, w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy Placu Na Groblach nr 21, stawili się: 1. Marcin Stanisław Gacek, syn Jerzego i Marii,

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. Repertorium A numer /2015

AKT NOTARIALNY. Repertorium A numer /2015 Repertorium A numer /2015 AKT NOTARIALNY Dnia ******, w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ul. Krawieckiej nr 3, lok. 15-16, przed notariusz Simoną Krukowską, stawili się: ----------------------------

Bardziej szczegółowo

ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o.

ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o. ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o. 35-116 Rzeszów, ul.rataja 22 / 4 tel. / fax ( 0 17 ) 85 68 953 O P E R A T S Z A C U N K O W Y wyceny lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 3634/2017 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia r.

ZARZĄDZENIE Nr 3634/2017 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia r. ZARZĄDZENIE Nr 3634/2017 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 28.12.2017 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 541/2019 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia r.

ZARZĄDZENIE Nr 541/2019 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia r. ZARZĄDZENIE Nr 541/2019 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 15.03.2019 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. «TableStart:SzablonAktyKierowania» ZARZĄDZENIE Nr 1211/2017 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 17.05.2017 r. «TableEnd:SzablonAktyKierowania» w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO GÓRCE.142 PRZY UL. GÓRCZEWSKIEJ 142 W WARSZAWIE

PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO GÓRCE.142 PRZY UL. GÓRCZEWSKIEJ 142 W WARSZAWIE PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO GÓRCE.142 PRZY UL. GÓRCZEWSKIEJ 142 W WARSZAWIE MIESZKANIE NR. WARSZAWA, dnia. 2013 r. 1 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1254/2014 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia r.

ZARZĄDZENIE Nr 1254/2014 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia r. ZARZĄDZENIE Nr 1254/2014 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.05.2014 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na

Bardziej szczegółowo

1 OŚWIADCZENIA DEWELOPERA

1 OŚWIADCZENIA DEWELOPERA UMOWA REZERWACYJNA zawarta dnia ***** w Poznaniu ( Umowa ) pomiędzy: 1) OKRE Saperska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. 17 Stycznia 48, 02-146 Warszawa, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1625/2018 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia r.

ZARZĄDZENIE Nr 1625/2018 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia r. ZARZĄDZENIE Nr 1625/2018 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 26.06.2018 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 3189/2017 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia r.

ZARZĄDZENIE Nr 3189/2017 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia r. ZARZĄDZENIE Nr 3189/2017 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 16.11.2017 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 2588/2018 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia r.

ZARZĄDZENIE Nr 2588/2018 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia r. ZARZĄDZENIE Nr 2588/2018 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 04.10.2018 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA. Niniejsza umowa rezerwacyjna została zawarta w dniu. roku, we Wrocławiu, pomiędzy:

UMOWA REZERWACYJNA. Niniejsza umowa rezerwacyjna została zawarta w dniu. roku, we Wrocławiu, pomiędzy: UMOWA REZERWACYJNA NR Niniejsza umowa rezerwacyjna została zawarta w dniu. roku, we Wrocławiu, pomiędzy: 1) SPECTRUM P1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Łubinowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z HIPOTEKĄ NA KREDYT HIPOTECZNY

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z HIPOTEKĄ NA KREDYT HIPOTECZNY PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z HIPOTEKĄ NA KREDYT HIPOTECZNY dnia... r., w, pomiędzy: Panem/Panią., zam. w... (... -.. ), ul.., legitymującym/ą się dowodem osobistym wydanym przez.. o numerze......,

Bardziej szczegółowo

«TableStart:SzablonAktyKierowania» ZARZĄDZENIE Nr 635/2018 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia r. «TableEnd:SzablonAktyKierowania»

«TableStart:SzablonAktyKierowania» ZARZĄDZENIE Nr 635/2018 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia r. «TableEnd:SzablonAktyKierowania» «TableStart:SzablonAktyKierowania» ZARZĄDZENIE Nr 635/2018 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 14.03.2018 r. «TableEnd:SzablonAktyKierowania» w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1830/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

ZARZĄDZENIE NR 1830/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA ZARZĄDZENIE NR 1830/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2012-07-06 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na oddanie

Bardziej szczegółowo

Kraków, dn. 11 stycznia 2016 r.

Kraków, dn. 11 stycznia 2016 r. Kraków, dn. 11 stycznia 2016 r. Znak: DN-10/2016 Ogłoszenie Dyrektor Oddziału Regionalnego w Krakowie Agencji Mienia Wojskowego ul. Montelupich 3 31-155 Kraków działając na podstawie ustawy z dnia 10 lipca

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. Dnia w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ulicy... przed notariuszem, stawili się:

AKT NOTARIALNY. Dnia w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ulicy... przed notariuszem, stawili się: REPERTORIUM NR /2007 AKT NOTARIALNY Dnia w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ulicy... przed notariuszem, stawili się: 1., syn/córka, zamieszkały(-a) pod adresem:, Pesel:, NIP: ad 1) działający(-a)

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO WARUNKI

WARUNKI PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO WARUNKI WARUNKI PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO WARUNKI Przetarg dotyczy sprzedaży praw do nieruchomości położonej w Łodzi przy al. Kościuszki 15, zwanej dalej Nieruchomość 1. Informacja o sprzedającym POWSZECHNA

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY Inwestycja pt.: PROSPEKT INFORMACYJNY Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych z instalacjami wewnętrznymi: wod-kan,

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY. ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony

BURMISTRZ GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY. ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony BURMISTRZ GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego Nr 8b położonego w budynku przy ulicy Broniewskiego 8 w Czerwionce Leszczynach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1342/2014 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia r.

ZARZĄDZENIE Nr 1342/2014 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia r. ZARZĄDZENIE Nr 1342/2014 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 21.05.2014 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA NR R/P nr bud./nr mieszk./nr piętra

UMOWA REZERWACYJNA NR R/P nr bud./nr mieszk./nr piętra UMOWA REZERWACYJNA NR R/P nr bud./nr mieszk./nr piętra WZÓR 28.08.2015 zawarta w dniu 00.00.2015 we Wrocławiu pomiędzy: 1. EURO-DOM POLANICA-ZDRÓJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY (PROJEKT)

AKT NOTARIALNY (PROJEKT) AKT NOTARIALNY (PROJEKT) Dnia roku w Kancelarii Notarialnej w, przed notariuszem, stawili się: ----------------------------------------------------------- 1., zamieszkała pod adresem:, ------------------------------------

Bardziej szczegółowo

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z KREDYTEM HIPOTECZNYM ZA GOTÓWKĘ

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z KREDYTEM HIPOTECZNYM ZA GOTÓWKĘ PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z KREDYTEM HIPOTECZNYM ZA GOTÓWKĘ Dnia. r., w..... pomiędzy: Panem/Panią., zam. w.... (...-. ), ul.., legitymującym/ą się dowodem osobistym wydanym przez.... o numerze......,

Bardziej szczegółowo

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności od 1 stycznia 2019 r.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności od 1 stycznia 2019 r. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności od 1 stycznia 2019 r. 1. Jakie grunty podlegają przekształceniu Przekształceniu podlegają grunty zabudowane na cele mieszkaniowe spełniające

Bardziej szczegółowo

Akt Notarialny PROJEKT

Akt Notarialny PROJEKT Repertorium A Nr /. Akt Notarialny PROJEKT W dniu.. dwa tysiące.. roku (.-.-..r.), w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ulicy Mosiężniczej nr 3, przed notariuszem stawili się: - - - - - - - - - -

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. Repertorium A numer /2018

AKT NOTARIALNY. Repertorium A numer /2018 Repertorium A numer /2018 AKT NOTARIALNY Dnia dwa tysiące osiemnastego roku (.2018r.), w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ulicy Ruskiej numer 3/4, przed notariuszem stawili się ------- 1., --------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały ZARZĄDZENIE Nr 417/2019 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 27.02.2019 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na

Bardziej szczegółowo