[ klauzule notarialne pominięto ] Umowa Przedwstępna Sprzedaży Lokalu Mieszkalnego i Stanowiska Garażowego w Budynku wybudowanym w tym celu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "[ klauzule notarialne pominięto ] Umowa Przedwstępna Sprzedaży Lokalu Mieszkalnego i Stanowiska Garażowego w Budynku wybudowanym w tym celu"

Transkrypt

1 [ klauzule notarialne pominięto ] Umowa Przedwstępna Sprzedaży Lokalu Mieszkalnego i Stanowiska Garażowego w Budynku wybudowanym w tym celu zawarta w dniu ( ) r. (zwana dalej Umową ), w ( ), pomiędzy: KEM Grupa Inwestycyjna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa w Zakopanem, ul. Kamieniec nr 7, Zakopane, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, pod numerem KRS , NIP , reprezentowana przez komplementariusza KEM Grupa Inwestycyjna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Katowicach, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Katowicach, pod numerem KRS , kapitał zakładowy: ,00 zł, NIP: , reprezentowana przez ( ), zwana dalej Sprzedawcą a Panią/Panem ( ), zamieszkałą/ym ( ), legitymującą/ym się dowodem osobistym ( ) wydanym przez ( ),PESEL ( ), NIP ( ), zwaną/ym dalej Kupującym. Kupujący i Sprzedawca są niekiedy nazywani Stroną łącznie zaś Stronami Strony postanawiają co następuje. 1. Nieruchomości. Budynek. Lokal Mieszkalny. Stanowisko Garażowe 1. Sprzedawca oświadcza, że: 1) że jest właścicielem nieruchomości składającej się z działki numerze ewidencyjnym 69/5, dla której Sąd Rejonowy w Zakopanem V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr (dalej Nieruchomość 1 ) oraz współwłaścicielem nieruchomości składającej się z działki o numerze ewidencyjnym 69/2 dla której Sąd Rejonowy w Zakopanem V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr (dalej Nieruchomość 2 ), położonych w Zakopanem przy ul. Ciągłówki; 2) zgodnie z prawomocną decyzją nr 525/07 pozwolenie na budowę z dnia 21 grudnia 2007 r. i prawomocną decyzją z dnia 27 lutego 2008 r. wydanymi przez Starostę Tatrzańskiego oraz projektem budowlanym wykonanym przez (.) prowadzi na Nieruchomości 1 inwestycję polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym wielostanowiskowym oraz murami oporowymi, siecią kanalizacji sanitarnej i opadowej (dalej Inwestycja ); 3) na parterze/( ) piętrze Budynku ( ) znajdować się będzie lokal mieszkalny oznaczony numerem ( ), o powierzchni użytkowej ( ) m² ( metrów kwadratowych) (dalej Lokal Mieszkalny ), zaś w podziemnym garażu wielostanowiskowym Budynku ( ) wyznaczono stanowisko garażowe nr ( ) dla samochodu osobowego, o powierzchni około ( ) m 2 ( metrów kwadratowych) (dalej Stanowisko Garażowe ); 4) Nieruchomość 2 stanowić będzie drogę dojazdową. Rzut położenia Budynku Nr 1 i Budynku Nr 2 na Nieruchomości 1 zawarty jest w Załączniku Nr 1 do niniejszej Umowy. Plan Budynku ( ), usytuowanie i plan Lokalu Mieszkalnego i Stanowiska Garażowego określone są odpowiednio w Załączniku Nr 2 i Załączniku Nr 3 do niniejszej Umowy. Opis standardu wykończenia Lokalu Mieszkalnego opisany jest w Załączniku Nr 4 do niniejszej Umowy. 2. Kupujący oświadcza, iż zapoznał się z ogólnym planem zagospodarowania Nieruchomości 1 i Nieruchomości 2, projektem budowlanym wymienionym w ust. 1 pkt 2) powyżej oraz wymienionymi powyżej Załącznikami od Nr 1 do Nr 4 i nie wnosi zastrzeżeń co do treści tych dokumentów. Strona 1/6

2 3. Strony dopuszczają możliwość zmiany powierzchni Lokalu Mieszkalnego z przyczyn architektoniczno budowlanych wprowadzonych przez Sprzedawcę. Sprzedawca zapewnia, że zmiana taka nie będzie miała wpływu na rozkład pomieszczeń Lokalu Mieszkalnego. Zmiana zostanie wprowadzona w drodze pisemnego aneksu do niniejszej Umowy albo też zostanie wprowadzona postanowieniami umowy przyrzeczonej i zostanie uwzględniona w końcowym rozliczeniu Stron, w tym zgodnie z postanowieniami 4 ust. 5 niniejszej Umowy. W przypadku, w którym Kupujący nie akceptuje zmiany, o której mowa w zdaniach poprzedzających może w ciągu ( ) ( ) dni po otrzymaniu zawiadomienia o zmianie od Sprzedawcy odstąpić od niniejszej Umowy. 2. Zobowiązanie do zawarcia umowy przyrzeczonej 1. Na warunkach i zasadach opisanych w niniejszej Umowie Sprzedawca zobowiązuje się wobec Kupującego do wybudowania na Nieruchomości 1, do dnia 15 maja 2010 r., Budynku ( ) oraz do ustanowienia odrębnej własności i przeniesienia na Kupującego w stanie wolnym od obciążeń z wyjątkiem jednak obciążeń związanych z kredytem zaciągniętym przez Kupującego na wybudowanie Budynku ( ) oraz obciążeń wynikających z istnienia ograniczonych praw rzeczowych związanych z przesyłowymi urządzeniami i instalacjami naziemnymi i podziemnymi na Nieruchomości 1 prawa własności Lokalu Mieszkalnego wraz z udziałem we współwłasności w Nieruchomości 1 oraz odpowiednim udziałem we współwłasności części wspólnych Budynku ( ) służących ogółowi jego mieszkańców ustalonymi na zasadach określonych w art. 3 ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 80, poza 903 z późniejszymi zmianami), (dalej Ustawa o Własności Lokali ), prawa własności do Stanowiska Garażowego oraz odpowiednim udziałem we współwłasności Nieruchomości 2, a Kupujący zobowiązuje się przystąpić do umowy sprzedaży w terminie wyznaczonym przez Kupującego zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. 2. Przyrzeczona umowa sprzedaży zostanie zawarta przez Strony do ( ) ( ) dni licząc od daty, w której Sprzedawca będzie posiadał łącznie: prawomocną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie Budynku 1 oraz zaświadczenie o samodzielności Lokalu Mieszkalnego, o którym mowa w art. 2 ust. 3 Ustawy o Własności Lokali, nie później niż do dnia wskazanego w ust. 1 powyżej i pod warunkiem wykonania przez Kupującego wszystkich zobowiązań wobec Sprzedawcy wynikających z zawarcia i wykonania niniejszej Umowy. 3. Zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży 1. Sprzedawca, z zastrzeżeniem postanowienia 2 ust. 2 niniejszej Umowy, poinformuje Kupującego listem poleconym o terminie i miejscu zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży nie później niż na ( ) ( ) dni przed jej zawarciem, przy czym Strony uzgadniają, że umowa przyrzeczona zostanie zawarta przed notariuszem prowadzącym Kancelarię Notarialną w Krakowie. 2. W przypadku, w którym Kupujący nie stawi się na wyznaczony przez Sprzedawcę termin zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży lub też nie wykona do tego terminu wszystkich jego zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, Sprzedawca wyznaczy Kupującemu dodatkowy termin do zawarcia umowy przyrzeczonej nie późniejszy niż na ( ) ( ) dni przed jej zawarciem lub wezwie do wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, których Sprzedawca zakreślając dodatkowy ( ) ( ) dniowy termin liczony od doręczenia wezwania, a razie bezskutecznego upływu tych terminów Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy z prawem zatrzymania całości zadatku. 3. Wszelkie opłaty i innego rodzaju koszty, w szczególności opłaty notarialne, opłaty sądowe, opłaty skarbowe i podatki związane z ustanowieniem odrębnej własności Lokalu Mieszkalnego i przeniesienia jego własności na Kupującego zgodnie z postanowieniem 2 ust. 1 niniejszej Umowy obciążają Kupującego. Kupujący zobowiązuje się dokonać terminowej zapłaty wszelkich opłat i kosztów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym na każde wezwanie osoby uprawnionej lub organu uprawnionego do pobrania takich opłat lub kosztów. 4. Kupujący oświadcza, że zobowiązuje się w przyrzeczonej umowie sprzedaży wyrazić zgodę na dokonanie określenia sposobu korzystania z nieruchomości wspólnej, w ten sposób, że Strona 2/6

3 każdoczesnym właścicielom niektórych lokali mieszkalnych zlokalizowanych na ( ) Budynku ( ) będzie przysługiwało prawo do wyłącznego korzystania z ( ) przyległych do tych lokali. 5. Kupujący oświadcza, iż zobowiązuje się w umowie przyrzeczonej wyrazić zgodę na dokonanie określenia sposobu korzystania z części Budynku ( ) stanowiącej podziemny wielostanowiskowy garaż w taki sposób, iż zakres jego wyłącznego korzystania ograniczy się do Stanowiska Garażowego i dojazdu do tego stanowiska. 6. Sprzedawca zobowiązuje się prowadzić za zryczałtowaną opłatą wynoszącą ( ) złotych miesięcznie liczną od każdego sprzedanego Lokalu Mieszklanego tymczasowy zarząd Budynku ( ), nie dłużej niż do daty sprzedaży ostatniego z lokali mieszkalnych w Budynku ( ), a Kupujący wyraża na to zgodę. Sprzedawca zawiadomi Kupujacego o przewidywanej dacie sprzedaży ostatniego z lokali mieszkalnych w Budynku ( ) poprzez zamieszczenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w Budynku ( ). Przed datą sprzedaży ostatniego z lokali mieszklanych Kupujący, Sprzedawca lub każdy inny właściciel lokalu mieszklanego w Budynku ma prawo zażądania określenia sposobu określenia zarządu Budynkiem ( ) w trybie wynikającym z Ustawy o Własności Lokali. Sprzedawca nie ma obowiązku prowadzenia Zarządu Budynkiem ( ) po terminie wskazanym w zdaniu pierwszym powyżej, chyba że zostanie ustalone inaczej na piśmie i za zgodą Sprzedawcy oraz wszystkich właścicieli lokali w Budynku ( ). 4. Cena Zakupu 1. Cena zakupu netto, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, wynosi ( ) ( ) złotych (dalej Cena ) i obejmuje cenę netto nabycia Lokalu wraz z odpowiednim udziałem we współwłasności Nieruchomości 1 oraz udziałem w częściach wspólnych Budynku oraz cenę netto nabycia Stanowiska Garażowego, a także cenę netto nabycia odpowiedniego udziału we współwłasności Nieruchomości 2, zgodnie z postanowieniem 2 ust. 1 niniejszej Umowy. 2. Kwota ( ) ( ) złotych wpłacona przez Kupującego przy zawarciu umowy rezerwacyjnej z dnia ( ) 2008 r. zostaje zaliczona na poczet Ceny netto. Kwotę ( ) ( ) złotych netto Kupujący zobowiązuje się wpłacić na następujący rachunek bankowy Sprzedawcy w ( ), najpóźniej w terminie do dnia ( ). Kwota wskazana w zdaniu pierwszym stanowi zadatek w rozumieniu art. 394 Kodeksu cywilnego. 3. W przypadku braku wpłaty kwoty wskazanej w ust. 2 powyżej w wysokości i terminie określonych w ust. 2 powyżej, Sprzedawca wezwie na piśmie Kupującego do zapłaty zakreślając mu dodatkowy ( ) (...) dniowy termin na zapłatę, a po jego bezskutecznym upływie Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy z prawem zatrzymania całości zadatku. 4. Pozostałą kwotę Ceny, to jest kwotę ( ) ( ) złotych, Kupujący zobowiązuje się wpłacić na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany w ust. 2 powyżej w następujących częściach: ( ). W przypadku braku wpłaty chociażby jednej części w wysokości i terminie wskazanych w zdaniu poprzedzającym, Sprzedawca wezwie na piśmie Kupującego do zapłaty zakreślając mu dodatkowy ( ) (...) dniowy termin na zapłatę, a po jego bezskutecznym upływie Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy z prawem zatrzymania całości zadatku. 5. Jeżeli po odbiorze Lokalu jego powierzchnia użytkowa Lokalu będzie większa lub mniejsza od określonej w 4 ust. 1 niniejszej Umowy o więcej niż ( )%, to cena zakupu zostanie odpowiednio zmieniona przez Strony najpóźniej przy podpisaniu umowy przyrzeczonej. Powierzchnia użytkowa lokalu jest określona na podstawie Polskiej Normy PN-70/B Powierzchnie budynków. Podział, określenia i zasady obmiaru. 6. Do ceny netto zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w chwili wystawienia faktury VAT przez Sprzedawcę. 5. Współpraca Stron 1. Kupujący ma prawo do wstępu na teren budowy wyłącznie w terminach uzgodnionych ze Sprzedawcą i w obecności przedstawiciela Sprzedawcy. 2. Sprzedawca zobowiązuje się do informowania Kupującego o postępie prac budowlanych przy wykonywaniu Budynku, powstałych przeszkodach w wykonywaniu tych prac budowlanych, a także o możliwych zmianach architektoniczno-projektowych Budynku innego rodzaju możliwych modyfikacjach, a także do współpracy z Kupującym w przypadku, w którym wystąpi on o udzielenie kredytu na zakup Lokalu/Stanowiska Garażowego w zakresie informacji i dokumentów dotyczących budowy Budynku. Strona 3/6

4 6. Zmiana terminu wykonania Budynku Termin zakończenia wykonania Budynku ( ) i oddania go w użytkowanie, określony w 2 ust. 1 niniejszej Umowy ulega przesunięciu w przypadku: 1) opóźnienia Kupującego w zapłacie wymagalnych całych wpłat na poczet Ceny zgodnie z postanowieniami 4 niniejszej Umowy o każdy pełny dzień opóźnienia w spełnieniu świadczenia, jeżeli Sprzedawca nie odstąpi od Umowy zgodnie z postanowieniem 4 ust. 4 niniejszej Umowy; 2) zmiany standardu Lokalu Mieszkalnego lub Stanowiska Garażowego lub wprowadzenia robót dodatkowych/zamiennych na wniosek Kupującego i w drodze zmiany niniejszej Umowy o termin uzgodniony pomiędzy Stronami w aneksie do niniejszej Umowy; 3) działania siły wyższej, rozumianej jako nadzwyczajne, zewnętrzne wydarzenie, któremu nie można zapobiec, powodujące niemożność wykonania przez Kupującego jego zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy; w szczególności, pojęcie to obejmuje: wojnę, trzęsienie ziemi, powódź, huragan i inne klęski żywiołowe, niesprzyjające warunki atmosferyczne, pożar, eksplozję, strajki, blokady dróg i niepokoje społeczne, działanie jakiejkolwiek władzy publicznej, działania służb komunalnych i zewnętrznych dostawców mediów, jak też innego rodzaju zdarzenia uniemożliwiające, czy utrudniające wykonanie i oddanie do użytkowania Budynku o czas trwania siły wyższej; ) ( ). 7. Wydanie 1. Sprzedawca może wydać Kupującemu Lokal Mieszkalny i Stanowisko Garażowe przed zawarciem przyrzeczonej umowy sprzedaży zgodnie z postanowieniami 3 niniejszej Umowy, pod warunkiem wykonania przez Kupującego wszystkich zobowiązań wobec Sprzedawcy wynikających z zawarcia i wykonania niniejszej Umowy, przy zachowaniu następującej procedury: 1) Sprzedawca, w terminie do ( ) ( ) dni od dnia oddania Budynku ( ) do użytkowania i wydania ostatecznej decyzji - pozwolenia na użytkowanie poinformuje listem poleconym Kupującego o możliwym terminie/terminach wydania Lokalu Mieszkalnego i Stanowiska Garażowego, a Kupujący zobowiązuje się skontaktować ze Sprzedawcą z celu ustalenia dokładnego terminu wydania Lokalu Mieszkalnego i Stanowiska Garażowego; 2) z przeprowadzonego odbioru Lokalu Mieszkalnego sporządzony zostanie protokół podpisany przez Sprzedawcę i Kupującego, przy czym Sprzedawca wyda Kupującemu także klucze do Lokalu Mieszkalnego; 3) w razie stwierdzenia przez obie Strony wad Lokalu Mieszkalnego lub Stanowiska Garażowego zostaną one wskazane w protokole ze wskazaniem daty ich usunięcia przez Sprzedawcę z uwzględnieniem rodzaju wad oraz technicznych możliwości ich usunięcia. Po usunięciu wad Sprzedawca zaproponuje Kupującemu nowy termin/terminy wydania Lokalu Mieszkalnego lub Stanowiska Garażowego, a Kupujący zobowiązuje się skontaktować ze Sprzedawcą z celu ustalenia dokładnego terminu wydania Lokalu Mieszkalnego lub Stanowiska Garażowego; 4) w razie niestawienia się Kupującego w umówionym terminie Sprzedawca odstąpi od wydania Lokalu Mieszkalnego i Stanowiska Garażowego do czasu zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży zgodnie z postanowieniami 3 niniejszej Umowy. 2. Procedura opisana powyżej stosowana jest odpowiednio w razie wydania Lokalu Mieszkalnego i Stanowiska Garażowego po zawarciu przyrzeczonej umowy sprzedaży zgodnie z 3 niniejszej Umowy, przy czym w razie niestawienia się Kupującego w umówionym terminie Sprzedawca odstąpi od wydania Lokalu Mieszkalnego i Stanowiska Garażowego i wyznaczy Kupującemu drugi termin do wydania nie dłuższy niż na ( ) ( ) dni od pierwszego terminu wydania, na który Kupujący nie stawił się, a w razie ponownego niestawienia się Kupującego w tym drugim terminie, Sprzedawca ma prawo odstąpić od przyrzeczonej umowy sprzedaży i zażądania zapłaty kary umownej stanowiącej równowartość ( )% Ceny Zakupu. Kara umowna może zostać potrącona z Ceny Zakupu wpłaconej przez Kupującego. Strona 4/6

5 3. Z chwilą wydania Lokalu Mieszkalnego przyjmuje się, że Kupujący objął także odpowiedni udział we współwłasności Nieruchomości 1, współwłasności w częściach wspólnych Budynku ( ) oraz odpowiedni udział we współwłasności Nieruchomości Kupujący ma prawo zgłaszania przy wydaniu Lokalu Mieszkalnego wszelkich zauważonych przez niego wad w częściach wspólnych Budynku ( ) oraz wad w pracach wykonanych na Nieruchomości 1 i Nieruchomości 2, które to wady zostaną ujęte w protokole sporządzonym przy wydaniu Lokalu Mieszkalnego i Stanowiska Garażowego oraz zostaną usunięte przez Sprzedawcę w możliwie krótkich terminach z uwzględnieniem rodzaju wad oraz technicznych możliwości ich usunięcia. 5. Kupujący nie będzie do czasu wydania Lokalu Mieszkalnego i Stanowiska Garażowego zlecać osobom trzecim wykonywania jakichkolwiek prac wewnątrz lub na zewnątrz Lokalu Mieszkalnego lub Stanowiska Garażowego lub wykonywać takie prace samodzielnie. 6. Koszty eksploatacji Lokalu Mieszkalnego i Stanowiska Garażowego Kupujący ponosi od dnia wydania. Obejmuje to również koszty związane z administracją, zarządzeniem i utrzymaniem Budynku ( ), Nieruchomości 1 oraz Nieruchomości 2 obliczone stosownie do udziału Kupującego. 8. Odstąpienie od Umowy. Kary umowne 1. Poza przypadkami odstąpienia od Umowy przez Sprzedawcę wskazanymi w niniejszej Umowie, Sprzedawca ma także prawo odstąpienia od Umowy w przypadku, w którym ( ). 2. Z zastrzeżeniem postanowień 6 niniejszej Umowy Kupujący ma prawo odstąpienia od niniejszej Umowy jeżeli opóźnienie Sprzedawcy w przystąpieniu do zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży przekroczyło ( ) ( ) dni kalendarzowych. 3. W przypadku skutecznego odstąpienia od niniejszej Umowy, Sprzedawca zwróci Kupującemu nie później niż w terminie ( ) ( ) miesięcy od daty odstąpienia od Umowy dokonane wpłaty na poczet Ceny Zakupu po potrąceniu kar umownych i zatrzymaniu zadatku zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. 4. W przypadku rozwiązania niniejszej Umowy za porozumieniem Stron, termin zwrotu dokonanych wpłaty na poczet Ceny Zakupu zostanie ustalony w odrębnym porozumieniu Stron określających warunki rozwiązania niniejszej Umowy. 5. Jeżeli szkoda przewyższy kwotę zastrzeżonej kary umownej, uprawnionemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 9. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w bazie danych Inwestora oraz do ich wykorzystywania przez Sprzedawcę wyłącznie w celach niezbędnych do realizacji postanowień niniejszej Umowy, w tym do ich udostępnienia Bankowi ( ) w związku z kredytowaniem Inwestycji przez ten bank, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami). 10. Postanowienia końcowe 1. Sprzedawca oświadcza, że udzielił Bankowi ( ) lub osobom działającym na zlecenie Banku upoważnienia do dokonywania inspekcji przebiegu Inwestycji. 2. Każda Strona ponosi koszty i wydatki związane z czynnościami, które wykona w zakresie niniejszej Umowy. 3. Strony ustalają następujące adresy do korespondencji: Sprzedawca: ( ) do rąk: ( ) Kupujący: ( ) W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych adresowych lub innych danych Strony, Strona ta niezwłocznie zawiadomi drugą Stronę o tej zmianie. Strona 5/6

6 4. Sprzedawca wskazuje, że osobą upoważnioną za kontakty Kupującym w zakresie wykonywania niniejszej Umowy jest z jego strony: ( ), telefon; ( ); ( ), a podczas nieobecności tej osoby, zostanie wyznaczona na jej miejsce inna osoba. 5. Wszelkie oświadczenia, czy zawiadomienia składane przez Stronę drugiej Stronie na podstawie niniejszej Umowy powinno zostać dokonane na piśmie i doręczone osobiście lub w pełni opłaconym listem poleconym (włączając kuriera). 6. Następujące załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy: Załącznik Nr 1: Rzut położenia Budynku Nr 1 i Budynku Nr 2 na Nieruchomości 1; Załącznik Nr 2: Plan Budynku ( ); Załącznik Nr 3: usytuowanie i plan Lokalu Mieszkalnego i Stanowiska Garażowego; Załącznik Nr 4: Opis standardu wykończenia Lokalu Mieszkalnego. 7. Nagłówki użyte w niniejszej Umowie mają na celu jedynie zapewnienie łatwiejszego wglądu w jej treść i nie wpływają na jej interpretację. 8. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy aktu notarialnego pod rygorem nieważności. 9. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Stronami w zakresie wykonywania lub interpretacji niniejszej Umowy rozstrzygane będą na zasadzie wzajemnego porozumienia, a w razie jego braku przez sąd właściwy dla miasta ( ). 10. Przeniesienie przez Kupującego jego praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w tym wierzytelności wobec Sprzedawcy na osobę trzecią oraz dokonywanie jakichkolwiek potrąceń z wierzytelnościami przysługującymi Sprzedawcy, wymaga dla swej ważności pisemnej zgody Sprzedawcy. 11. W zakresie nie uregulowanym niniejsza Umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego i innych ustaw. 12. Umowa stanowi całość porozumienia pomiędzy Stronami i zastępuje wszelkie i wszystkie wcześniejsze umowy i porozumienia związane z przedmiotem Umowy. 13. Umowę niniejszą sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 (jednym) egzemplarzu Umowy dla każdej ze Stron. [ klauzule notarialne pominięto ] Strona 6/6

UMOWA REZERWACYJNA. zawarta w Krakowie w dniu.roku pomiędzy:

UMOWA REZERWACYJNA. zawarta w Krakowie w dniu.roku pomiędzy: UMOWA REZERWACYJNA zawarta w Krakowie w dniu.roku pomiędzy: Spółką: UBM Zielone Tarasy Sp. z o.o. w Krakowie (wpisaną do KRS pod nr 0000301462, NIP: 6762366889, adres: 31-042 Kraków Rynek Główny 12/4 ),

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA NR x/ps/ 2012. Zawarta w Krakowie w dniu xx.xx.xxxx roku pomiędzy:

UMOWA REZERWACYJNA NR x/ps/ 2012. Zawarta w Krakowie w dniu xx.xx.xxxx roku pomiędzy: UMOWA REZERWACYJNA NR x/ps/ 2012 Zawarta w Krakowie w dniu xx.xx.xxxx roku pomiędzy: xxxxxxxxxxxxxx zamieszkałym: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx legitymującym się dowodem osobistym xxxxxxxxxx, PESEL

Bardziej szczegółowo

1.., pesel:., legitymująca się dowodem osobistym nr., NIP:., zamieszkały w, 2., pesel:.., legitymujący się dowodem osobistym nr

1.., pesel:., legitymująca się dowodem osobistym nr., NIP:., zamieszkały w, 2., pesel:.., legitymujący się dowodem osobistym nr Zawarta w dniu 2011 r. w Krakowie, pomiędzy: 1.., pesel:., legitymująca się dowodem osobistym nr, NIP:., zamieszkała w, 2., pesel:.., legitymujący się dowodem osobistym nr, NIP:., zamieszkały w, Adres

Bardziej szczegółowo

Umowa przyrzeczenia sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego w wybudowanym w tym celu budynku

Umowa przyrzeczenia sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego w wybudowanym w tym celu budynku Umowa przyrzeczenia sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego w wybudowanym w tym celu budynku zawarta w dniu... 2008 r. w Piotrkowie Trybunalskim pomiędzy: Sylwestrem Rudeckim, właścicielem firmy prowadzonej

Bardziej szczegółowo

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z HIPOTEKĄ NA KREDYT HIPOTECZNY

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z HIPOTEKĄ NA KREDYT HIPOTECZNY PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z HIPOTEKĄ NA KREDYT HIPOTECZNY Dnia r., w, pomiędzy: Panem/Panią, zam. w ( - ), ul., legitymującym się dowodem osobistym o numerze..., PESEL:, zwanym dalej Sprzedawcą

Bardziej szczegółowo

, zamieszkałym(-ą) w przy ul., legitymującą się dowodem osobistym nr

, zamieszkałym(-ą) w przy ul., legitymującą się dowodem osobistym nr Umowa zobowiązująca do wybudowania i sprzedaży odrębnej własności lokalu mieszkalnego oraz o ustalenie prawa do wyłącznego korzystania z miejsca parkingowego zawarta w Łodzi dnia 2009 r. pomiędzy: E. Ozdoba

Bardziej szczegółowo

Umowa rezerwacyjna Nr...

Umowa rezerwacyjna Nr... Umowa rezerwacyjna Nr... Zawarta w Cieszynie, dnia.. 2014 r., pomiędzy: Zakładem Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Liburnia 2A, 43-400 Cieszyn, wpisaną do rejestru przedsiębiorców,

Bardziej szczegółowo

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości Zawarta w dniu..................... r. w...................................... pomiędzy: (data) (miejscowość).................córką/synem...............zamieszkałą

Bardziej szczegółowo

... UMOWA REZERWACYJNA

... UMOWA REZERWACYJNA UMOWA REZERWACYJNA zawarta w dniu ******** r, w Poznaniu, pomiędzy ( Umowa ): Na Skraju Lasu Sp z oo z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy: 02-146, ul 17 Stycznia 48, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA NR

UMOWA REZERWACYJNA NR UMOWA REZERWACYJNA NR WZÓR 10.10.2016 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: 1. EURO-DOM POLANICA-ZDRÓJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (adres: 50-201 Wrocław, ulica ul.

Bardziej szczegółowo

... UMOWA REZERWACYJNA

... UMOWA REZERWACYJNA UMOWA REZERWACYJNA zawarta w dniu r w Poznaniu pomiędzy ( Umowa ): Na Skraju Lasu Sp z oo z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy: 02-305, Al Jerozolimskie 146 bud D, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA. Zawarta w dniu... roku w Rzeszowie pomiędzy:

UMOWA REZERWACYJNA. Zawarta w dniu... roku w Rzeszowie pomiędzy: UMOWA REZERWACYJNA Zawarta w dniu... roku w Rzeszowie pomiędzy: Przedsiębiorstwo Budowlane Budomont Sp. z o. o. z siedzibą w Rzeszowie ul. Przy Torze 1, 35-205 Rzeszów,wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA NR R/P nr bud./nr mieszk./nr piętra

UMOWA REZERWACYJNA NR R/P nr bud./nr mieszk./nr piętra UMOWA REZERWACYJNA NR R/P nr bud./nr mieszk./nr piętra WZÓR 28.08.2015 zawarta w dniu 00.00.2015 we Wrocławiu pomiędzy: 1. EURO-DOM POLANICA-ZDRÓJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA ZOBOWIĄZUJĄCA DO WYBUDOWANIA BUDYNKU, USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO I JEGO SPRZEDAŻY (PROJEKT)

UMOWA PRZEDWSTĘPNA ZOBOWIĄZUJĄCA DO WYBUDOWANIA BUDYNKU, USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO I JEGO SPRZEDAŻY (PROJEKT) UMOWA PRZEDWSTĘPNA ZOBOWIĄZUJĄCA DO WYBUDOWANIA BUDYNKU, USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO I JEGO SPRZEDAŻY (PROJEKT) zawarta w dniu. roku w Koszalinie, pomiędzy: 1. Koszalińskim Przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

1 OŚWIADCZENIA DEWELOPERA

1 OŚWIADCZENIA DEWELOPERA UMOWA REZERWACYJNA zawarta dnia ***** w Poznaniu ( Umowa ) pomiędzy: 1) OKRE Saperska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. 17 Stycznia 48, 02-146 Warszawa, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR Z/.. o współfinansowaniu budowy lokalu mieszkalnego na zasadach partycypacji w formule docelowej własności

UMOWA NR Z/.. o współfinansowaniu budowy lokalu mieszkalnego na zasadach partycypacji w formule docelowej własności UMOWA NR Z/.. o współfinansowaniu budowy lokalu mieszkalnego na zasadach partycypacji w formule docelowej własności zawarta w Kielcach w dniu. 2013r. pomiędzy: Spółką Kieleckie Towarzystwo Budownictwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA WSTĘPNA nr / 2016 r. KUPNA SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO wraz z miejscem postojowym w garażu

UMOWA WSTĘPNA nr / 2016 r. KUPNA SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO wraz z miejscem postojowym w garażu UMOWA WSTĘPNA nr / 2016 r. KUPNA SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO wraz z miejscem postojowym w garażu Umowa zawarta w dniu.. r. w Kołobrzegu pomiędzy: 1. Adam Wasilewski DEWELOPER BAŁTYCKA 7 AB 78-100 Kołobrzeg,

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR..

UMOWA SPRZEDAŻY NR.. UMOWA SPRZEDAŻY NR.. W dniu.. r. w Kleczewie pomiędzy: PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin Spółka Akcyjna, ul. 600 Lecia 9, 62 540 Kleczew, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE SPRZEDAŻY (dalej Umowa Ramowa )

UMOWA RAMOWA O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE SPRZEDAŻY (dalej Umowa Ramowa ) UMOWA RAMOWA O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE SPRZEDAŻY (dalej Umowa Ramowa ) zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: 1. NT GROUP spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-495), ul. Ryżowa 49, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

UMOWA. na wykonywanie podziałów geodezyjnych dla potrzeb Miasta i Gminy Połaniec w 2013r.

UMOWA. na wykonywanie podziałów geodezyjnych dla potrzeb Miasta i Gminy Połaniec w 2013r. UMOWA na wykonywanie podziałów geodezyjnych dla potrzeb Miasta i Gminy Połaniec w 2013r. zawarta w dniu..-2013 r. pomiędzy Zastępcę Burmistrza Jarosława Kądzielę NIP. zwanego w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM

Bardziej szczegółowo

Druk - PROJEKT UMOWY NR... (dla usług konserwacyjnych powyżej Euro)

Druk - PROJEKT UMOWY NR... (dla usług konserwacyjnych powyżej Euro) Załącznik nr 8 do SIWZ Druk - PROJEKT UMOWY NR... (dla usług konserwacyjnych powyżej 30 000 Euro) W dniu...w...pomiędzy: Województwem Małopolskim ul. Basztowa 22, 31 156 Kraków, NIP: 676-217-83-37 - Małopolskim

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu.. w Łodzi pomiędzy

zawarta w dniu.. w Łodzi pomiędzy UMOWA nr.. zawarta w dniu.. w Łodzi pomiędzy Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi przy ulicy Wierzbowej 52, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY UMOWA SPRZEDAŻY

UMOWA SPRZEDAŻY UMOWA SPRZEDAŻY UMOWA SPRZEDAŻY W dniu w Kleczewie pomiędzy: PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin Spółka Akcyjna, ul. 600 Lecia 9, 62 540 Kleczew, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez IX

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA PARTYCYPACJI Nr " " z dnia..

WZÓR. UMOWA PARTYCYPACJI Nr   z dnia.. WZÓR UMOWA PARTYCYPACJI Nr " " z dnia.. Zawarta. w Zakopanem, pomiędzy: Zakopiańskim TBS Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zakopanem przy ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

UMOWA DEWELOPERSKA. zwana dalej UMOWĄ zawarta w Słomnikach w dniu roku pomiędzy:

UMOWA DEWELOPERSKA. zwana dalej UMOWĄ zawarta w Słomnikach w dniu roku pomiędzy: UMOWA DEWELOPERSKA NR / / zwana dalej UMOWĄ zawarta w Słomnikach w dniu roku pomiędzy: (imię/imiona i nazwisko) (adres zamieszkania/zameldowania: ulica, nr/nr, kod, miejscowość) (seria i numer dowodu osobistego

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ MIESZKANIE NISKA NR NK... Zawarta w Łodzi w dniu... pomiędzy:

UMOWA PRZEDWSTĘPNA DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ MIESZKANIE NISKA NR NK... Zawarta w Łodzi w dniu... pomiędzy: UMOWA PRZEDWSTĘPNA DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ MIESZKANIE NISKA 11-15 NR NK... Zawarta w Łodzi w dniu... pomiędzy: 1. PRZEDSIĘBIORSTWEM WYKONAWSTWA BUDOWLANEGO I USŁUG INWESTYCYJNYCH UNIBUD Sp. z

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach oznaczenie sprawy: ZA.271.77.2014 WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach Załącznik nr 2 pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP 631-23-96-695, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH. zawarta w dniu... roku w Nakle nad Notecią pomiędzy :

UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH. zawarta w dniu... roku w Nakle nad Notecią pomiędzy : UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH zawarta w dniu... roku w Nakle nad Notecią pomiędzy : Komunalnym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nakle

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej euro UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH

Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej euro UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 14.000 euro załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora nr 49 z dnia 29.10. 2010 r. UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH Zawarta w dniu w.. pomiędzy: Szkołą Główną

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Umowa nr / / /13 zawarta w dniu... 2013 r. w Płocku pomiędzy: 1. Gminą Miasto Płock z siedzibą w Płocku,, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:... a 2.... wpisaną do......, zwaną dalej Wykonawcą,

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy nr../2014

Projekt umowy nr../2014 Projekt umowy nr../2014 zawarta w Łodzi w dniu.... 2014 r. pomiędzy następującymi Stronami: Łódzką Spółką Infrastrukturalną sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 190, 90-368 Łódź, NIP 725-19-06-517,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ODCZYTU DODATKOWYCH UKŁADÓW POMIAROWO-ROZLICZENIOWYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ODCZYTU DODATKOWYCH UKŁADÓW POMIAROWO-ROZLICZENIOWYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ODCZYTU DODATKOWYCH UKŁADÓW POMIAROWO-ROZLICZENIOWYCH Nr ewidencyjny Niniejsza umowa została zawarta w dniu.. w Warszawie pomiędzy:... z siedzibą... zwanym/ą dalej Odbiorcą, wpisanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy:

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: 1) FINIATA SP. Z O.O., z siedzibą w Krakowie, przy ul. Grodzka 42/1, 31-044 Kraków, wpisaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zawarta dnia... w Jaworznie pomiędzy:

UMOWA NR. zawarta dnia... w Jaworznie pomiędzy: UMOWA NR zawarta dnia... w Jaworznie pomiędzy: TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna z siedzibą przy: ul. Lwowska 23 40-389 Katowice wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice Wschód w

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. 1 Przedmiot umowy i zobowiązanie Zamawiającego

UMOWA NR. 1 Przedmiot umowy i zobowiązanie Zamawiającego UMOWA NR zawarta w dniu 2015r. w Szczecinie pomiędzy: Spółką Akcyjną Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Bytomskiej 7, 70-603 Szczecin, zarejestrowaną w Sądzie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Załącznik nr 15 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Zawarta w dniu.. 2014 roku pomiędzy: Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr NZ/28P/POIiŚ/2012 (wzór)

U M O W A Nr NZ/28P/POIiŚ/2012 (wzór) Nr sprawy: NZ/28P/POIiS/2012 Załącznik nr 7 do SIWZ U M O W A Nr NZ/28P/POIiŚ/2012 (wzór) W dniu 2012 r. pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.) Zawarta w dniu...2015 r. w Kielcach pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym a (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS), zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

UMOWA darowizny nowych urządzeń wodociągowych i/ lub kanalizacyjnych w miejsce dotychczasowych

UMOWA darowizny nowych urządzeń wodociągowych i/ lub kanalizacyjnych w miejsce dotychczasowych UWAGA: UMOWA POWINNA ZOSTAĆ ZAWARTA W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO. UMOWA darowizny nowych urządzeń wodociągowych i/ lub kanalizacyjnych w miejsce dotychczasowych Zawarta w dniu:.... r. w Warszawie, zwana

Bardziej szczegółowo

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy:

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: 1) FINIATA SP. Z O.O., z siedzibą w Krakowie, przy ul. Grodzka 42/1, 31-044 Kraków, wpisaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... / WM / 2012

UMOWA NR... / WM / 2012 ZAŁĄCZNIK NR 1 UMOWA NR... / WM / 2012 zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, 71-682 Szczecin, ul. M. Golisza 10, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA. , zam. we.. przy ul..., PESEL:., prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą

UMOWA. , zam. we.. przy ul..., PESEL:., prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą UMOWA zawarta w dniu..r. we Wrocławiu, pomiędzy: Wrocławską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Karmelkowa 29, 52-437 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY Kamienica Perłowa - nr mieszk. /2010/P

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY Kamienica Perłowa - nr mieszk. /2010/P PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY Kamienica Perłowa - nr mieszk. /2010/P zawarta w Krakowie w dniu 2010 r. ( dwa tysiące dziesiątego roku) pomiędzy:.. działającą na podstawie pełnomocnictwa z dnia roku w imieniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4. Wzór umowy UMOWA NR...

Załącznik nr 4. Wzór umowy UMOWA NR... Wzór umowy UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta dnia... w Chorzowie pomiędzy: Tramwaje Śląskie S.A. z siedzibą w Chorzowie przy ul. Inwalidzkiej 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880,00

Bardziej szczegółowo

M I E J S K I E PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I K A N A L I Z A C J I

M I E J S K I E PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I K A N A L I Z A C J I M I E J S K I E PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I K A N A L I Z A C J I S P Ó Ł K A Z O G R A N I C Z O N Ą O D P O W I E D Z I A L N O Ś C I Ą 64-100 Leszno, ul. Lipowa 76A w w w.m pwik - leszno.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

-WZÓR- UMOWA NAJMU Nr...

-WZÓR- UMOWA NAJMU Nr... Załącznik nr 3 do Regulaminu -WZÓR- UMOWA NAJMU Nr... Zawarta w dniu... roku w.. pomiędzy: Domy Wczasowe WAM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Syrokomli 6,03-335 Warszawa wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych

UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych zawarta w dniu. pomiędzy: Pocztą Polską Spółką Akcyjną, z siedzibą w Warszawie, Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa wpisaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... / EM / 2011

UMOWA NR... / EM / 2011 Załącznik Nr 1 UMOWA NR... / EM / 2011 zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, 71-682 Szczecin, ul. M. Golisza 10, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. 1 Przedmiot umowy i zobowiązanie Zamawiającego

UMOWA Nr.. 1 Przedmiot umowy i zobowiązanie Zamawiającego UMOWA Nr.. zawarta w dniu... 2015r. w Szczecinie pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim - Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego, reprezentowanym przez Dyrektora - Dorotę Janicką,

Bardziej szczegółowo

UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową

UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową zawarta w Warszawie dnia. roku pomiędzy: spółką pod firmą LUX MED spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

UMOWA WSTĘPNA nr /..r. KUPNA SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO wraz z miejscem postojowym w garażu

UMOWA WSTĘPNA nr /..r. KUPNA SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO wraz z miejscem postojowym w garażu UMOWA WSTĘPNA nr /..r. KUPNA SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO wraz z miejscem postojowym w garażu Umowa zawarta w dniu.. r. w Kołobrzegu pomiędzy: 1.Zakładem Usług Geodezyjnych i Kartograficznych PRYZMAT

Bardziej szczegółowo

UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy:

UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy: Załącznik nr 7 do SIWZ wzór umowy UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy: Szczecińskim Parkiem Naukowo Technologicznym Sp. z o.o., wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI TRANSPORTOWE (AUTOKAROWE) zwana dalej Umową

UMOWA NA USŁUGI TRANSPORTOWE (AUTOKAROWE) zwana dalej Umową UMOWA NA USŁUGI TRANSPORTOWE (AUTOKAROWE) zwana dalej Umową zawarta w dniu..w Warszawie, pomiędzy: PSE Inwestycje Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Wojciecha Górskiego 9, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu Nr DKR/GU/../2016

Umowa najmu Nr DKR/GU/../2016 Umowa najmu Nr DKR/GU/../2016 zawarta w Zakopanem, dnia..2016 r., pomiędzy: Polskie Koleje Linowe S.A. z siedzibą w Zakopanem (34-500) przy ul. Krupówki 48, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców KRS

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... zawarta w dniu. pomiędzy

Umowa nr... zawarta w dniu. pomiędzy Umowa nr... zawarta w dniu. pomiędzy Przewozy Regionalne spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wileńska 14A, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, XIII Wydział Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŚREDNICTWA KUPNA NR...

UMOWA POŚREDNICTWA KUPNA NR... UMOWA POŚREDNICTWA KUPNA NR... zawarta w dniu pomiędzy: 1. Imię, nazwisko/nazwa:... seria i nr dow. os..., PESEL.. adres zamieszkania/siedziby.... adres do korespondencji....... KRS., NIP., REGON.. Reprezentujący..

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... / WM / 2016

UMOWA NR... / WM / 2016 Załącznik Nr 1 UMOWA NR... / WM / 2016 zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Szczecinie, 71-682, ul. M. Golisza

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą. UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy przy ul.bema 70, 01-225 Warszawa, posiadającym NIP: 527-245-71-53 oraz REGON: 000665840

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO/OPROGRAMOWANIA * zawarta w dniu [_] roku, w Poznaniu, pomiędzy: PRO DESIGN sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Zwierzynieckiej 3, 60-813 Poznań, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE MLB MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE Numer sprawy: DGA/07/11 Załącznik nr 4 do formularza oferty Zamówienie w ramach Projektu Mobilne laboratorium badania funkcjonalności i jakości usług komunikacji elektronicznej

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu OA.OD.272.27.13/ZP/PN UMOWA zawarta w dniu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, posiadającym NIP 896-10-03-245, REGON 000514377, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW

UMOWA SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW UMOWA SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW zwana dalej Umową, została zawarta w dniu, pomiędzy: 1. STOCZNIĄ GDYNIA S.A., z siedzibą w Gdyni przy ul. Czechosłowackiej 3, 81 969 Gdynia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:..,

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:.., UMOWA Nr (WZÓR) Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY UMOWA DOSTAWY NR..

UMOWA DOSTAWY UMOWA DOSTAWY NR.. UMOWA DOSTAWY NR.. W dniu r. w Kleczewie pomiędzy: PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin Spółka Akcyjna, ul. 600 Lecia 9, 62 540 Kleczew, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR : Os wzór

UMOWA NR : Os wzór Załącznik nr 4 do zaproszenia ofertowego Nr 042.3.40.11.2013 z dnia 10.11.15 UMOWA NR : Os..2015 - wzór Zawarta w dniu...2015 roku w Krapkowicach pomiędzy: 1/ Gminą Krapkowice, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice,

Bardziej szczegółowo

Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA

Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA Znak sprawy: DNE 370/1/2012 Załącznik nr 4 do SIWZ Zamawiający: Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA tel.: 12 389 10 39, 12 389 14 90, 12 389 20 05, fax: 12 389 20 06, email: opnar@pro.onet.pl

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI C. Hartwig Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

UMOWA PRZEDWSTĘPNA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI C. Hartwig Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni Treść umowy przedwstępnej sprzedaży akcji: UMOWA PRZEDWSTĘPNA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI C. Hartwig Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

- projekt - Umowa nr o roboty remontowo - budowlane

- projekt - Umowa nr o roboty remontowo - budowlane - projekt - Umowa nr o roboty remontowo - budowlane ZAŁĄCZNIK NR 6 do zapytania ofertowego zawarta w Katowicach w dniu... pomiędzy : MIEJSKIM OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. JAGIELLOŃSKA 17, 40-032 KATOWICE

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 WZÓR UMOWY UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: Skarbem Państwa -, z siedzibą w Warszawie (kod:00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5 A, posiadającym Regon 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

Pan/Pani*., prowadzący działalność gospodarczą pod firmą z adresem głównego miejsca wykonywania działalności w.. NIP:,

Pan/Pani*., prowadzący działalność gospodarczą pod firmą z adresem głównego miejsca wykonywania działalności w.. NIP:, Umowa nr... o warunkach odpłatności za studia podyplomowe w Politechnice Warszawskiej - umowa trójstronna zawarta w Warszawie w dniu... 20... r. pomiędzy Politechnika Warszawska Warszawa, Pl. Politechniki

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane. zawarta w... pomiędzy:

Umowa o roboty budowlane. zawarta w... pomiędzy: Umowa o roboty budowlane zawarta w... pomiędzy: 1.... zwanym w dalszej treści Inwestorem, a 2. BUILDgreenDesign Sp. z o.o., 60-105 Poznań, ul.kopanina 54/56; NIP 7792409210, REGON 302260084, KRS 0000437940

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 1 Załącznik nr 3 do siwz ZP 20/2012/CSW UMOWA Umowa nr RARR/CSW/ /2012 Zawarta w dniu... 2012 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Z ZADATKIEM

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Z ZADATKIEM UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Z ZADATKIEM Zawarta w dniu... w... pomiędzy: 1.... zamieszkały/a w..., legitymującym się dowodem osobistym serii... numer... zwanym dalej Sprzedającym, a 2....

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr CEZAMAT/PU/13/2012

UMOWA nr CEZAMAT/PU/13/2012 ZNAK POSTĘPOWANIA: CEZAMAT/PU/13/2012 UMOWA nr CEZAMAT/PU/13/2012 zawarta w dniu.. 2012 roku w Warszawie pomiędzy: z siedzibą przy ul. Polnej 50,, REGON 146180411, NIP 701-034-61-75, reprezentowaną przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR - wzór - 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie niżej wymienionych czynności wg szacunkowych ilości:

UMOWA NR - wzór - 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie niżej wymienionych czynności wg szacunkowych ilości: UMOWA NR - wzór - Załącznik nr 5 zawarta dnia.. w Śmiglu pomiędzy Gminą Śmigiel, Pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez: Wiktora Snelę - Burmistrza Śmigla

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012 Wzór umowy Umowa nr../2012 Załącznik nr 7 zawarta w dniu.. pomiędzy Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880 PLN, który

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 3 Umowa nr.. Umowa na zakup i dostarczenie do siedziby Zamawiającego oprogramowania służącego do projektowania budynków energooszczędnych dla uczestników projektu kursy doskonalenia dla nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Umowa zbycia udziałów

Umowa zbycia udziałów Umowa zbycia udziałów zawarta w dniu 2014 roku w. pomiędzy: Panem., syn. i..., zamieszkały przy ul. w. 00-000, legitymujący się Dowodem Osobistym serii AAA 000000, nr ewidencyjny PESEL 0000000000, NIP

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../2012. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy... Nadzór inwestorski sprawować będzie:

Umowa nr../2012. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy... Nadzór inwestorski sprawować będzie: Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa nr../2012 WZÓR zawarta w dniu.. roku w Pasłęku, pomiędzy : Szpitalem Powiatowym Sp. z o.o. w Pasłęku, z siedzibą: 14-400 Pasłęk, ul. Kopernika 24A, NIP 578-30-62-154, REGON

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. ..., posiadającym REGON:.. oraz NIP:..,

Wzór umowy. ..., posiadającym REGON:.. oraz NIP:.., Wzór umowy zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku zakupu z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015, poz. 2164 ze zm.), pomiędzy: Warszawskim Uniwersytetem

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy:

Wzór Umowy. zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego Wzór Umowy zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Miejską Infrastrukturą spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, przy ul. Reymonta 20,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ projekt umowy

Załącznik nr 6 do SIWZ projekt umowy Załącznik nr 6 do SIWZ projekt umowy UMOWA na sprzedaż i dostawę bonów towarowych zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY. zawarta w dniu.. sierpnia 2010 r. [ ] w Warszawie pomiędzy:

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY. zawarta w dniu.. sierpnia 2010 r. [ ] w Warszawie pomiędzy: UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY zawarta w dniu.. sierpnia 2010 r. [...08.2010] w Warszawie pomiędzy: 1. Panem Patrickiem McLoughlin, synem Thomasa i Mary, zamieszkałym w Warszawie (02-765), przy Alei Wilanowskiej

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr.. mgr inż. Jacka Stankowskiego Z-cę Dyrektora ds. Technicznych zwanym dalej Zamawiającym, a

UMOWA nr.. mgr inż. Jacka Stankowskiego Z-cę Dyrektora ds. Technicznych zwanym dalej Zamawiającym, a UMOWA nr.. zawarta w Chorzowie w dniu. pomiędzy Gminą Chorzów - Zakładem Komunalnym PGM z siedzibą w Chorzowie 41-500 przy ul. Bałtyckiej 8, reprezentowanym przez: mgr inż. Jacka Stankowskiego Z-cę Dyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA. zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy:

UMOWA PRZEDWSTĘPNA. zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: UMOWA PRZEDWSTĘPNA Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową PRAGA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Białostockiej 11, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10 siwz PROJEKT UMOWY

Załącznik nr 10 siwz PROJEKT UMOWY Załącznik nr 10 siwz PROJEKT UMOWY Umowa zawarta w dniu. pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Skierniewicach, ul. Rybickiego 1, 96 100 Skierniewice wpisanym do rejestru Wojewody Łódzkiego oraz do

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI CIEPLNEJ NR /./20

UMOWA O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI CIEPLNEJ NR /./20 UMOWA O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI CIEPLNEJ NR /./20 Zawarta w dniu 20 w Kołobrzegu pomiędzy: Miejską Energetyką Cieplną w Kołobrzegu, Sp. z o.o. ul. Kołłątaja 3, 78-100 Kołobrzeg, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8i do SIWZ Projekt umowy dot. zadania nr 9 UMOWA NR...

Załącznik nr 8i do SIWZ Projekt umowy dot. zadania nr 9 UMOWA NR... UMOWA NR... Załącznik nr 8i do SIWZ Projekt umowy dot. zadania nr 9 Zawarta w dniu...roku pomiędzy Powiatem Skarżyskim, z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Konarskiego 20, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4b do SIWZ

Załącznik nr 4b do SIWZ Załącznik nr 4b do SIWZ (Wzór) UMOWA NR WSS/.../2013/ZZP/... poprzedzona postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... zawarta w dniu...2012 r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin NIP: 851 030 94 10 REGON: 811684232 reprezentowaną przez:.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ Zamówienie jest w części współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz Pomocy Technicznej Programu

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy ... ... ...

Wzór umowy ... ... ... Załącznik nr 4 Wzór umowy Umowa zawarta w dniu... 2011 r. w Krakowie pomiędzy: Krakowskim Parkiem Technologicznym sp. z o.o. z siedzibą Al. Jana Pawła II 41L, 31-864 Kraków, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŚREDNICTWA. (dalej Umowa)

UMOWA POŚREDNICTWA. (dalej Umowa) UMOWA POŚREDNICTWA NR (dalej Umowa) zawarta w dniu... w Warszawie, pomiędzy: z siedzibą w Warszawie (00-406), ul. Ludna 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NA BUDOWĘ LOKALU MIESZKALNEGO NR. i GARAŻU NR.. W APARTAMENTOWCU NR..

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NA BUDOWĘ LOKALU MIESZKALNEGO NR. i GARAŻU NR.. W APARTAMENTOWCU NR.. UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NA BUDOWĘ LOKALU MIESZKALNEGO NR. i GARAŻU NR.. W APARTAMENTOWCU NR.. zawarta w Będzinie, dnia. r. pomiędzy: Panem Marek Pasek, wspólnikiem Przedsiębiorstwa Wielobranżowego M.

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... 2014 r. w Słubicach pomiędzy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. Ul. Krótka 8 69-100 Słubice NIP: 591-10-29-335 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy ZAŁĄ CZNIK NR 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-23-96-695, w imieniu którego łącznie działają:

Bardziej szczegółowo