PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY. przy czym Spółka i Nabywca zwani są dalej także Stronami Umowy.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY. przy czym Spółka i Nabywca zwani są dalej także Stronami Umowy."

Transkrypt

1 PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY NR /2016 zawarta w Warszawie w dniu 2016 roku pomiędzy: spółką pod firmą Oaza przy Włościańskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie [adres spółki: Warszawa, ulica Gwiaździsta numer 7D/5, NIP: , REGON: ], wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Damiana Wepsięć oraz Członka Zarządu Katarzynę Sobotkę uprawnionych do łącznej reprezentacji Spółki, zwaną dalej także Deweloperem, Sprzedającym lub Spółką a zwany dalej także Nabywcą przy czym Spółka i Nabywca zwani są dalej także Stronami Umowy Sprzedający oświadcza, że: a) jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości gruntowej położonej w województwie mazowieckim, w Warszawie mieście na prawach powiatu, w dzielnicy Żoliborz, przy ulicy Włościańskiej numer 29 (dwadzieścia dziewięć) (poprzednio Gąbińskiej numer 2 (dwa)), stanowiącej działki z obrębu oznaczone numerami ewidencyjnymi : - 4/1 (cztery łamane przez jeden), - 4/2 (cztery łamane przez dwa), o łącznym obszarze 0,0900 ha (dziewięćset metrów kwadratowych), (zwana dalej także: Nieruchomością ); b) dla opisanego wyżej gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw numer WA1M/ /3; c) z treści wpisanych w wyżej wskazanej księdze wieczystej wynika między innymi, że: prawo użytkowania wieczystego ustanowione zostało do dnia 05 maja 2110 roku,

2 2 w dziale I-Sp powołanej wyżej księgi wieczystej wpisów nie ma, w dziale II tej księgi wieczystej jako właściciel gruntu wpisane jest Miasto Stołeczne Warszawa, zaś jako użytkownik wieczysty gruntu wpisana jest spółka pod firmą Oaza przy Włościańskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, na podstawie Przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz udziału w użytkowaniu wieczystym, objętej aktem notarialnym sporządzonym w dniu 30 grudnia 2013 roku przez Fabiana Wawrzyniaka notariusza w Warszawie, za Repertorium A numer 14377/2013, w dziale III powołanej wyżej księgi wieczystej wpisane są: [i] nieodpłatna i ustanowiona na czas nieoznaczony służebność przesyłu na rzecz RWE STOEN OPERATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na podstawie Oświadczenia o ustanowieniu służebności przesyłu, sporządzonego w dniu 24 lutego 2014 roku przez Katarzynę Chmielewską notariusza w Warszawie, za Repertorium A numer 537/2014, [ii] nieodpłatna i ustanowiona na czas nieoznaczony służebność przesyłu na rzecz VEOLIA ENERGIA WARSZAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie [REGON: ], na podstawie oświadczenia o ustanowieniu służebności przesyłu objętej aktem notarialnym sporządzonym w dniu 14 grudnia 2015 roku przez Fabiana Wawrzyniaka notariusza w Warszawie, za Repertorium A numer 11920/2015, [iii] nieodpłatna i ustanowiona na czas nieoznaczony służebność przesyłu na rzecz UPC Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie [REGON: ], na podstawie oświadczenia o ustanowieniu służebności przesyłu objętej aktem notarialnym sporządzonym w dniu 14 grudnia 2015 roku przez Fabiana Wawrzyniaka notariusza w Warszawie, za Repertorium A numer 11929/2015, [iv] nieodpłatna i ustanowiona na czas nieoznaczony służebność przesyłu na rzecz ORANGE Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie [REGON: ], na podstawie oświadczenia o ustanowieniu służebności przesyłu objętej aktem notarialnym sporządzonym w dniu 14 grudnia 2015 roku przez Fabiana Wawrzyniaka notariusza w Warszawie, za Repertorium A numer 11933/2015, [v] roszczenia o wybudowanie budynku oraz wyodrębnienie lokali na rzecz osób trzecich, przy czym nie dotyczą one lokalu będącego przedmiotem niniejszej umowy; w dziale IV powołanej wyżej księgi wieczystej wpisów nie ma; księga ta nie zawiera żadnych wzmianek. 2. Nieruchomość posiada nieskrępowany dojazd i dostęp do drogi publicznej. 3. Sprzedający prowadzi na Nieruchomości - na podstawie ostatecznej decyzji numer 247/2013, wydanej w dniu 22 listopada 2013 roku przez Prezydenta Miasta 2 S t r o n a

3 3 Stołecznego Warszawy [znak: UD-XVIII-WAB MMI], zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla zadania pod nazwą: Wielorodzinny budynek mieszkalny z usługami w parterze i dwukondygnacyjnym garażem podziemnym, instalacjami wewnętrznymi (wod.-kan., c.o., wentylacji mechanicznej, elektryczne) oraz zagospodarowaniem terenu na działkach 4/1 i 4/2 z obrębu przy ul. Gąbińskiej w Warszawie, z projektowanym zjazdem drogowym z ul. Gąbińskiej położonym na działce nr 3 z obrębu oraz usytuowaniem tymczasowych ścianek szczelnych na czas wykonywania kondygnacji podziemnych na działkach nr 2, 12/1, 5/1, 7/3, 3 z obrębu , przeniesionej na Dewelopera ostateczną decyzją numer 158/P/2014 wydaną w dniu 03 września 2014 roku przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy [znak: WAB MMI], a następnie zmienioną ostateczną decyzją nr 67/2015 z dnia 24 kwietnia 2015r. wydaną Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy [znak: UD-XVIII-WAB MMI], (zwane dalej także: "Decyzją Pozwolenia na Budowę") inwestycję, polegającą na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze (zwanego dalej także: Budynkiem ) wraz z miejscami postojowymi w dwukondygnacyjnym garażu podziemnym i infrastrukturą techniczną (zwane jest dalej także: Przedsięwzięciem Deweloperskim ). Budynek został już wybudowany. Decyzją nr IOT/60/U/2016 z dnia 12 kwietnia 2016 r., znak PINB.IOT Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy udzielił Deweloperowi pozwolenia na użytkowanie Budynku wraz z infrastrukturą techniczną (zwana dalej także: Decyzją PNU ). Decyzja PNU stosownie do art k.p.a. podlega wykonaniu. 4. w Budynku znajdują się lokale mieszkalne i lokale o przeznaczeniu innym niż mieszkalne (zwane dalej także: Lokalami ), w tym dwa lokale niemieszkalne wielostanowiskowe garaże podziemne, w tym garaż o projektowanej powierzchni użytkowej wynoszącej około 300 m 2 usytuowany na kondygnacji [ ] Budynku (zwany dalej także: Garażem ); 5. Spółka nie posiada zaległości z tytułu zobowiązań podatkowych, ani innych zobowiązań publicznoprawnych. 2 Sprzedający oświadcza, iż: 1. w Budynku znajduje się lokal mieszkalny oznaczony numerem o powierzchni użytkowej wynoszącej usytuowany na.. kondygnacji -. Piętrze Budynku, do którego przylega balkon/loggia o powierzchni zwany dalej także "Lokalem Mieszkalnym". Lokal Mieszkalny składa się z Rzut Lokalu Mieszkalnego stanowi załącznik numer 1 do niniejszej umowy. Zakres i standard wykończenia oraz wyposażenie Lokalu Mieszkalnego i Budynku opisane są w Opisie Inwestycji, 3 S t r o n a

4 4 stanowiącym załącznik numer 2 do niniejszej umowy. Z własnością Lokalu związany będzie udział w nieruchomości wspólnej utworzonej z części Budynku i urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli Lokali oraz z prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego Nieruchomość lub nieruchomości powstałych z Nieruchomości zwanej dalej także Nieruchomością Wspólną, obliczony zgodnie z treścią art.3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r., Nr 80, poz.903 z późn.zm.). 2. Częścią składową przynależną do Lokalu Mieszkalnego będzie komórka numer o powierzchni użytkowej. m 2 (.. metra kwadratowego) zlokalizowana na kondygnacji. piętrze Budynku. 3. w Garażu znajduje się [ ] miejsc parkingowych przeznaczonych do parkowania samochodów osobistych, w tym miejsce parkingowe numer [ ] (zwane dalej także: ( Miejscem parkingowym ), którego usytuowanie oznaczone zostało na rzucie poziomym Garażu, który stanowi załącznik numer 3 do niniejszej umowy. Z własnością Garażu związany będzie udział w Nieruchomości Wspólnej obliczony zgodnie z opisem dotyczącym Lokalu Mieszkalnego Sprzedający oraz Nabywca zobowiązują się: a) zawrzeć umowę zwaną dalej także "Umową Przyrzeczoną", której przedmiotem będzie ustanowienie odrębnej własności Lokalu Mieszkalnego, z własnością którego związany będzie udział w Nieruchomości Wspólnej obliczony zgodnie z art. 3 Ustawy o własności lokali, a mocą której Spółka sprzeda i przeniesie własność wraz z posiadaniem Lokalu Mieszkalnego oraz odpowiednim udziałem w Nieruchomości Wspólnej na rzecz Nabywcy - w stanie wolnym od praw i roszczeń osób trzecich - a Nabywca Lokal Mieszkalny wraz z odpowiednim udziałem w Nieruchomości Wspólnej kupi, za zapłatą ceny sprzedaży w kwocie brutto (zwana dalej także: Ceną Sprzedaży ), stwierdzając, iż nabycia dokona do majątku objętego wspólnością ustawową majątkową małżeńską, b) zawrzeć umowę na mocy której Sprzedający sprzeda Nabywcy udział wynoszący. części we współwłasności Garażu, w stanie wolnym od praw i roszczeń osób trzecich, w ramach którego Nabywcy przysługiwać będzie prawo korzystania z wyłączeniem osób trzecich z Miejsca parkingowego, za zapłatą ceny garażu w kwocie brutto (zwana dalej także: Ceną Garażu ), a Nabywca - wyżej opisany udział w Lokalu Garażowym za podaną Cenę Garażu kupi (zwaną dalej także: Umową Sprzedaży ), stwierdzając, iż nabycia dokona do majątku objętego wspólnością ustawową majątkową małżeńską. Nabywca wyrazi zgodę i udzieli Spółce pełnomocnictwa na dokonanie wedle uznania Spółki określenia sposobu korzystania z Garażu z zakresie pozostałych miejsc parkingowych, zmian tak 4 S t r o n a

5 5 zawartych umów, na ujawnienie powyższych podziałów do korzystania w dziale III księgi wieczystej prowadzonej dla Garażu. 2. Warunkiem zawarcia umów wskazanych w ustępie 1 powyżej jest zapłata całej Ceny Sprzedaży oraz Ceny Garażu w terminie wskazanym poniżej w niniejszej umowie. 3. Strony Umowy oświadczają, iż Umowa Przyrzeczona oraz Umowa Sprzedaży zostanie zawarta w formie aktu notarialnego w Kancelarii Notarialnej wskazanej przez Sprzedającego Sprzedający potwierdza odbiór od Nabywcy części Ceny Sprzedaży w kwocie wpłaconej przelewem na rachunek Sprzedającego (na podstawie zawartej umowy rezerwacyjnej numer. z dnia ), prowadzony przez.. numer zwany dalej także "Rachunkiem Sprzedającego". Wpłacona kwota, jak postanawiają strony umowy, stanowi zadatek w rozumieniu art. 394 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Nabywca zobowiązuje się do zapłaty pozostałej Ceny Sprzedaży w kwocie przelewem na Rachunek Sprzedającego w terminie do dnia. 2. Sprzedający potwierdza odbiór od Nabywcy części Ceny Garażu w kwocie wpłaconej przelewem na Rachunek Sprzedającego (na podstawie zawartej umowy rezerwacyjnej numer.. z dnia..). Wpłacona kwota, jak postanawiają strony umowy, stanowi zadatek w rozumieniu art. 394 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz.93 z późn.zm.) Nabywca zobowiązuje się do zapłaty pozostałej części Ceny Garażu w kwocie w terminie do dnia Zawarcie Umowy Przyrzeczonej nastąpi w terminie do dnia do dnia 31 października 2016 roku, w miejscu i terminie wskazanym przez Sprzedającego w wezwaniu wysłanym do Nabywcy na adres do doręczeń wskazany poniżej w niniejszej umowie. 2. W przypadku niedojścia do skutku w wyznaczonym terminie Umowy Przyrzeczonej z przyczyn leżących po stronie Nabywcy, Sprzedający może od niniejszej umowy odstąpić w terminie do dnia 31 grudnia 2016 roku i zatrzymać otrzymany Zadatek. 3. Nabywca uprawniony jest do ustanowienia pełnomocnika umocowanego do zawarcia Umowy Przyrzeczonej. W przypadku niestawiennictwa Nabywcy lub jego pełnomocnika w wyznaczonym terminie zwanym dalej także "Pierwszym Terminem" - Sprzedający zobowiązany jest wyznaczyć ponownie termin zawarcia Umowy Przyrzeczonej zwany dalej także Drugim Terminem", z tym że Nabywca zobowiązany jest pokryć koszty związane z ich niestawiennictwem oraz koszty sporządzenia protokołu. Niestawiennictwo Nabywcy na Drugi Termin stanowi 5 S t r o n a

6 6 podstawę do odstąpienia przez Sprzedającego od niniejszej umowy wraz z zatrzymaniem Zadatku przez Sprzedającego. 4. Uprawnienie do odstąpienia od niniejszej Umowy w przypadkach określonych w ustępach 2 i 3 powyżej nie przysługuje Sprzedającemu, jeśli niestawiennictwo Nabywcy spowodowane jest działaniem siły wyższej Dokonywanie w Lokalu Mieszkalnym jakichkolwiek zmian lub adaptacji możliwe jest dopiero po protokolarnym przekazaniu Lokalu Mieszkalnego. 2. Strony Umowy ustalają, że Sprzedający poinformuje Nabywcę o możliwości przekazania Lokalu Mieszkalnego oraz Miejsca Parkingowego, z co najmniej 3- dniowym uprzedzeniem. Z okoliczności przekazania Nabywcy Lokalu Mieszkalnego/Miejsca Parkingowego zostanie sporządzony Protokół zwany dalej także "Protokołem Przekazania Lokalu"/ Protokołem Przekazania Miejsca Parkingowego. 3. Przekazanie Lokalu Mieszkalnego nastąpi po zapłacie całej Ceny Sprzedaży, natomiast przekazanie Miejsca Parkingowego nastąpi po zapłacie całej Ceny Garażu. 4. Protokół Przekazania Lokalu zawiera między innymi: wykaz zamontowanych urządzeń i instalacji, stan techniczny urządzeń i instalacji, stan techniczny Lokalu Mieszkalnego, w tym wykaz ewentualnie stwierdzonych usterek. Sprzedający zobowiązuje się usunąć stwierdzone usterki w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od daty Protokołu Przekazania Lokalu, za wyjątkiem usterek wymagających dłuższego okresu do ich usunięcia - w takim przypadku zostanie podany termin usunięcia usterki w formie pisemnej, jednak nie dłuższy niż 60 dni, spisane numery liczników i ich stan, postanowienia dotyczące zarządu Nieruchomością Wspólną i zasad ponoszenia opłat związanych z utrzymaniem Lokalu Mieszkalnego oraz postanowienia dotyczące rękojmi udzielonej dla Lokalu Mieszkalnego. 5. Nabywca zobowiązuje się do ponoszenia opłat związanych z Lokalem Mieszkalnym, na rzecz zarządcy i wspólnoty mieszkaniowej (lub Sprzedającego) od dnia przekazania Lokalu Mieszkalnego lub zawarcia Umowy Przyrzeczonej, w zależności od zaistnienia pierwszego ze zdarzeń. W przypadku odmowy/uchylania się przez Nabywcę od odbioru Lokalu Mieszkalnego lub zawarcia Umowy Przyrzeczonej Nabywca zobowiązany jest do ponoszenia wyżej wymienionych opłat z chwilą upływu 30 (trzydziestu) dni od daty wysłania wezwania do dokonania powyższej czynności. 6 S t r o n a

7 7 6. Nabywca zobowiązuje się do ponoszenia opłat związanych z Miejscem Parkingowym, na rzecz zarządcy i wspólnoty mieszkaniowej (lub Sprzedającego) od dnia przekazania Miejsca Parkingowego lub zawarcia Umowy Sprzedaży, w zależności od zaistnienia pierwszego ze zdarzeń. W przypadku odmowy/uchylania się przez Nabywcę od odbioru Miejsca Parkingowego lub zawarcia Umowy Sprzedaży Nabywca zobowiązany jest do ponoszenia wyżej wymienionych opłat z chwilą upływu 30 (trzydziestu) dni od daty wysłania wezwania do dokonania powyższej czynności. 7. Strony ustalają, iż rękojmia na Lokal Mieszkalny wynosi 60 (sześćdziesiąt) miesięcy, a rękojmia na urządzenia zamontowane w Lokalu Mieszkalnym (m. in. grzejniki wraz z głowicami, osprzęt elektryczny i teletechniczny) oraz stolarkę okienną, drzwiową i balkon/loggia wraz z barierkami wynosi 24 (dwadzieścia cztery) miesiące i rozpoczyna się z dniem sporządzenia Protokołu Przekazania Lokalu Mieszkalnego. Rękojmia za wady fizyczne obowiązuje pod warunkiem niewykonywania przez Nabywcę w Lokalu Mieszkalnym jakichkolwiek prac remontowo-adaptacyjnych ingerujących w zamontowane urządzenia, instalacje dostawy mediów lub ściany bez pisemnej zgody Sprzedającego Nabywca oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, że: loggie/balkony, inne powierzchnie służące do wyłącznego korzystania z lokali mieszkalnych pozostają w dyspozycji Sprzedającego i w Umowie Przyrzeczonej oraz w Umowie Sprzedaży zobowiązany jest wyrazić zgodę na zawieranie przez Sprzedającego w tym zakresie umów o podział do używania (quoad usum) i w tym zakresie zrzec się prawa korzystania z tych części Nieruchomości Wspólnej, które zostaną wskazane do korzystania przez poszczególnych właścicieli lokali mieszkalnych na podstawie umowy o podział do używania (quoad usum). Nabywca oświadcza ponadto, iż w związku z powyższym zobowiązuje się udzielić Spółce nieodwołalnego i niewygasającego z chwilą śmierci pełnomocnictwa przy Umowie Przyrzeczonej i Umowie Sprzedaży do zawarcia w imieniu Nabywcy koniecznych umów o podział do używania (quoad usum). 2. Nabywca zobowiązany jest wyrazić w Umowie Przyrzeczonej oraz w Umowie Sprzedaży zgodę na ustanawianie przez Spółkę praw i obciążeń koniecznych do zapewnienia dostawy mediów - ustanowionych na rzecz właściwych przedsiębiorstw. Nabywca oświadcza ponadto, iż w związku z powyższym zobowiązuje się udzielić Spółce nieodwołalnego i niewygasającego z chwilą śmierci pełnomocnictwa przy Umowie Przyrzeczonej oraz Umowie Sprzedaży do ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych, z wyłączeniem hipotek na Nieruchomości Wspólnej, o których mowa powyżej oraz do podjęcia wszelkich 7 S t r o n a

8 8 innych czynności jakie będą konieczne do zapewnienia korzystania z ustanowionych służebności - na warunkach według uznania pełnomocnika. Na mocy udzielonego pełnomocnictwa w umowie przenoszącej własność pełnomocnik upoważniony będzie między innymi do ustanowienia służebności przejazdu, przechodu, przeprowadzenia mediów i wyrażenia zgody na dokonanie przyłączy, jak również do zawarcia w imieniu Nabywcy koniecznych umów o podział do korzystania (quoad usum) Nabywcy przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w terminie do dnia 31 października 2016 roku i w tym celu zobowiązany jest złożyć Sprzedającemu pisemne oświadczenie. Oświadczenie o odstąpieniu jest skuteczne z upływem 30 (trzydziestu) dni od daty doręczenia oświadczenia Sprzedającemu. W takim przypadku Sprzedający zobowiązuje się zwrócić wpłacone przez Nabywcę kwoty na poczet Ceny Sprzedaży oraz Ceny Garażu w wysokości nominalnej pomniejszonej o wpłacony Zadatek, co wyczerpuje wszelkie roszczenia wobec Nabywcy z tytułu niniejszej umowy. 2. Strony Umowy ustalają, iż w przypadku opóźnienia Nabywcy we wpłacie jakiejkolwiek części Ceny Sprzedaży lub Ceny Garażu przekraczającego 14 (czternaście) dni, Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy przedwstępnej w terminie do dnia 31 października 2016 roku, jednakże nie wcześniej niż po wyznaczeniu Nabywcy dodatkowego 14-dniowego terminu na spłatę zaległości. W takim wypadku Sprzedawca uprawniony jest do zatrzymania Zadatku. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Sprzedawcy, jeśli niespełnienie świadczenia pieniężnego przez Nabywcy spowodowane jest działaniem siły wyższej Sprzedający oświadcza, że w pierwszym akcie notarialnym zawierającym umowę przeniesienia własności, wobec faktu powstania Wspólnoty Mieszkaniowej zostanie wybrany zarząd (tzw. zarząd właścicielski) Postanowienia zawarte w wyżej wymienionym akcie notarialnym będą obowiązywały wszystkich właścicieli lokali mieszkalnych oraz o przeznaczeniu innym niż mieszkalne, do czasu ich zmiany w trybie określonym Ustawą o własności lokali. 2. Nabywca zobowiązany jest prowadzić wszelkie prace wykończeniowe i adaptacyjne wykonywane w Lokalu Mieszkalnym po jego protokolarnym przekazaniu w sposób najmniej uciążliwy dla właścicieli innych lokali mieszkalnych z dbałością o stan techniczny oraz czystość Nieruchomości Wspólnej. Ponadto prace, które ingerują w 8 S t r o n a

9 9 urządzenia, instalacje lub inne elementy Nieruchomości Wspólnej mogą być wykonywane wyłącznie za zgodą wyrażoną przez Wspólnotę Mieszkaniową Nabywca wskazuje rachunek bankowy numer [ ] prowadzony na jego rzecz w banku [ ], na który dokonywane będą ewentualne zwroty środków pieniężnych, wynikające z wszelkich rozliczeń finansowych przeprowadzonych na podstawie niniejszej umowy. 2. Strony ustalają, że wszelkie zawiadomienia składane drugiej stronie będą wysyłane listem poleconym lub przesyłką kurierską na adresy do doręczeń podane w niniejszej umowie. Strony ponadto zobowiązują się do wzajemnego informowania się o każdorazowej zmianie adresu do doręczeń, niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia powodującego zmianę. Adresy do doręczeń: Sprzedający: Oaza przy Włościańskiej sp. z o.o., Warszawa, ulica Gwiaździsta 7D/5, adres mailowy: Nabywca:, adres:, adres mailowy:. 3. Nabywca oświadcza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn.zm.), w celu realizacji niniejszej umowy. Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Nabywcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 4. Nabywca oświadcza również, iż niniejsza umowa nie zawiera postanowień, które nie zostały indywidualnie uzgodnione w rozumieniu art i następne kodeksu cywilnego, w szczególności projekt umowy został ze stosownym wyprzedzeniem przedłożony do zapoznania się z nim, ostateczna treść umowy zawiera postanowienia indywidualnie wynegocjowane. 5. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. 7. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 8. Wszelkie spory powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu miejscowo właściwego dla siedziby Sprzedającego. Sprzedający Nabywca 9 S t r o n a

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości Zawarta w dniu..................... r. w...................................... pomiędzy: (data) (miejscowość).................córką/synem...............zamieszkałą

Bardziej szczegółowo

... UMOWA REZERWACYJNA

... UMOWA REZERWACYJNA UMOWA REZERWACYJNA zawarta w dniu ******** r, w Poznaniu, pomiędzy ( Umowa ): Na Skraju Lasu Sp z oo z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy: 02-146, ul 17 Stycznia 48, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

1.., pesel:., legitymująca się dowodem osobistym nr., NIP:., zamieszkały w, 2., pesel:.., legitymujący się dowodem osobistym nr

1.., pesel:., legitymująca się dowodem osobistym nr., NIP:., zamieszkały w, 2., pesel:.., legitymujący się dowodem osobistym nr Zawarta w dniu 2011 r. w Krakowie, pomiędzy: 1.., pesel:., legitymująca się dowodem osobistym nr, NIP:., zamieszkała w, 2., pesel:.., legitymujący się dowodem osobistym nr, NIP:., zamieszkały w, Adres

Bardziej szczegółowo

... UMOWA REZERWACYJNA

... UMOWA REZERWACYJNA UMOWA REZERWACYJNA zawarta w dniu r w Poznaniu pomiędzy ( Umowa ): Na Skraju Lasu Sp z oo z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy: 02-305, Al Jerozolimskie 146 bud D, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

1 OŚWIADCZENIA DEWELOPERA

1 OŚWIADCZENIA DEWELOPERA UMOWA REZERWACYJNA zawarta dnia ***** w Poznaniu ( Umowa ) pomiędzy: 1) OKRE Saperska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. 17 Stycznia 48, 02-146 Warszawa, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA. zawarta w Krakowie w dniu.roku pomiędzy:

UMOWA REZERWACYJNA. zawarta w Krakowie w dniu.roku pomiędzy: UMOWA REZERWACYJNA zawarta w Krakowie w dniu.roku pomiędzy: Spółką: UBM Zielone Tarasy Sp. z o.o. w Krakowie (wpisaną do KRS pod nr 0000301462, NIP: 6762366889, adres: 31-042 Kraków Rynek Główny 12/4 ),

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR / 2015

AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR / 2015 REPERTORIUM A NR / 2015 AKT NOTARIALNY Dnia [ ] roku dwa tysiące piętnastego ([ ]-[ ]-2015) przede mną, [ ] - notariuszem w Warszawie, prowadzącym Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy [ ], w Kancelarii

Bardziej szczegółowo

Umowa przyrzeczenia sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego w wybudowanym w tym celu budynku

Umowa przyrzeczenia sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego w wybudowanym w tym celu budynku Umowa przyrzeczenia sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego w wybudowanym w tym celu budynku zawarta w dniu... 2008 r. w Piotrkowie Trybunalskim pomiędzy: Sylwestrem Rudeckim, właścicielem firmy prowadzonej

Bardziej szczegółowo

1 OŚWIADCZENIA DEWELOPERA

1 OŚWIADCZENIA DEWELOPERA UMOWA REZERWACYJNA zawarta dnia ***** w Poznaniu ( Umowa ) pomiędzy: 1) OKRE Saperska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. 17 Stycznia 48, 02-146 Warszawa, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

Umowa rezerwacyjna Nr...

Umowa rezerwacyjna Nr... Umowa rezerwacyjna Nr... Zawarta w Cieszynie, dnia.. 2014 r., pomiędzy: Zakładem Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Liburnia 2A, 43-400 Cieszyn, wpisaną do rejestru przedsiębiorców,

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA NR

UMOWA REZERWACYJNA NR UMOWA REZERWACYJNA NR WZÓR 10.10.2016 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: 1. EURO-DOM POLANICA-ZDRÓJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (adres: 50-201 Wrocław, ulica ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA NR x/ps/ 2012. Zawarta w Krakowie w dniu xx.xx.xxxx roku pomiędzy:

UMOWA REZERWACYJNA NR x/ps/ 2012. Zawarta w Krakowie w dniu xx.xx.xxxx roku pomiędzy: UMOWA REZERWACYJNA NR x/ps/ 2012 Zawarta w Krakowie w dniu xx.xx.xxxx roku pomiędzy: xxxxxxxxxxxxxx zamieszkałym: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx legitymującym się dowodem osobistym xxxxxxxxxx, PESEL

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY. zawarta w dniu.. sierpnia 2010 r. [ ] w Warszawie pomiędzy:

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY. zawarta w dniu.. sierpnia 2010 r. [ ] w Warszawie pomiędzy: UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY zawarta w dniu.. sierpnia 2010 r. [...08.2010] w Warszawie pomiędzy: 1. Panem Patrickiem McLoughlin, synem Thomasa i Mary, zamieszkałym w Warszawie (02-765), przy Alei Wilanowskiej

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA ZOBOWIĄZANIOWA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NR./2017

UMOWA PRZEDWSTĘPNA ZOBOWIĄZANIOWA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NR./2017 UMOWA PRZEDWSTĘPNA ZOBOWIĄZANIOWA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NR./2017 zawarta w dniu w Słupsku pomiędzy : Słupskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Słupsku, 76 200 SŁUPSK, ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA NR R/P nr bud./nr mieszk./nr piętra

UMOWA REZERWACYJNA NR R/P nr bud./nr mieszk./nr piętra UMOWA REZERWACYJNA NR R/P nr bud./nr mieszk./nr piętra WZÓR 28.08.2015 zawarta w dniu 00.00.2015 we Wrocławiu pomiędzy: 1. EURO-DOM POLANICA-ZDRÓJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY UMOWA PRZEDWSTĘPNA. Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:??

AKT NOTARIALNY UMOWA PRZEDWSTĘPNA. Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:?? Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:?? AKT NOTARIALNY Dnia????? roku (??-??-????) w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ul. Szewskiej nr 22, przed Notariuszem dr Jakubem Biernatem

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA. Zawarta w dniu... roku w Rzeszowie pomiędzy:

UMOWA REZERWACYJNA. Zawarta w dniu... roku w Rzeszowie pomiędzy: UMOWA REZERWACYJNA Zawarta w dniu... roku w Rzeszowie pomiędzy: Przedsiębiorstwo Budowlane Budomont Sp. z o. o. z siedzibą w Rzeszowie ul. Przy Torze 1, 35-205 Rzeszów,wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ MIESZKANIE LIPOWA 21 NR LI... Zawarta w Łodzi w dniu...r. pomiędzy:

UMOWA PRZEDWSTĘPNA DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ MIESZKANIE LIPOWA 21 NR LI... Zawarta w Łodzi w dniu...r. pomiędzy: UMOWA PRZEDWSTĘPNA DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ MIESZKANIE LIPOWA 21 NR LI... Zawarta w Łodzi w dniu...r. pomiędzy: 1. UNIBUD i PARTNERZY Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Nowej 6/12, Nr kodu

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA. zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy:

UMOWA PRZEDWSTĘPNA. zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: UMOWA PRZEDWSTĘPNA Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową PRAGA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Białostockiej 11, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR /2014. Dnia ( r.) w Kancelarii Notarialnej w przy ulicy przed prowadzącą tę Kancelarię notariusz, stawili się:- -

AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR /2014. Dnia ( r.) w Kancelarii Notarialnej w przy ulicy przed prowadzącą tę Kancelarię notariusz, stawili się:- - REPERTORIUM A NR /2014 AKT NOTARIALNY Dnia ( r.) w Kancelarii Notarialnej w przy ulicy przed prowadzącą tę Kancelarię notariusz, stawili się:- - 1.,,- - - - - - - - - - - - - - - - - - działający za spółkę

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA. Niniejsza umowa rezerwacyjna została zawarta w dniu. roku, we Wrocławiu, pomiędzy:

UMOWA REZERWACYJNA. Niniejsza umowa rezerwacyjna została zawarta w dniu. roku, we Wrocławiu, pomiędzy: UMOWA REZERWACYJNA NR Niniejsza umowa rezerwacyjna została zawarta w dniu. roku, we Wrocławiu, pomiędzy: 1) SPECTRUM P1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Łubinowej

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA ZOBOWIĄZUJĄCA DO WYBUDOWANIA BUDYNKU, USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO I JEGO SPRZEDAŻY (PROJEKT)

UMOWA PRZEDWSTĘPNA ZOBOWIĄZUJĄCA DO WYBUDOWANIA BUDYNKU, USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO I JEGO SPRZEDAŻY (PROJEKT) UMOWA PRZEDWSTĘPNA ZOBOWIĄZUJĄCA DO WYBUDOWANIA BUDYNKU, USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO I JEGO SPRZEDAŻY (PROJEKT) zawarta w dniu. roku w Koszalinie, pomiędzy: 1. Koszalińskim Przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

, zamieszkałym(-ą) w przy ul., legitymującą się dowodem osobistym nr

, zamieszkałym(-ą) w przy ul., legitymującą się dowodem osobistym nr Umowa zobowiązująca do wybudowania i sprzedaży odrębnej własności lokalu mieszkalnego oraz o ustalenie prawa do wyłącznego korzystania z miejsca parkingowego zawarta w Łodzi dnia 2009 r. pomiędzy: E. Ozdoba

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR Z/.. o współfinansowaniu budowy lokalu mieszkalnego na zasadach partycypacji w formule docelowej własności

UMOWA NR Z/.. o współfinansowaniu budowy lokalu mieszkalnego na zasadach partycypacji w formule docelowej własności UMOWA NR Z/.. o współfinansowaniu budowy lokalu mieszkalnego na zasadach partycypacji w formule docelowej własności zawarta w Kielcach w dniu. 2013r. pomiędzy: Spółką Kieleckie Towarzystwo Budownictwa

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. REPERTORIUM A Nr /2014

AKT NOTARIALNY. REPERTORIUM A Nr /2014 REPERTORIUM A Nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia... roku dwa tysiące... (...) przed notariuszem w Warszawie.., prowadzącą Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ulicy... nr..., w tej Kancelarii, stawili się:

Bardziej szczegółowo

UMOWA PZEDWSTĘPNA: SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO WRAZ Z P R A W EM W Ł A S N O Ś C I B U D Y N K Ó W I

UMOWA PZEDWSTĘPNA: SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO WRAZ Z P R A W EM W Ł A S N O Ś C I B U D Y N K Ó W I Załącznik nr 4 do ogłoszenia z dnia o PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO I PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ (działka 152/1 przy ul. Fabrycznej w Białymstoku)

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument stanowi projekt aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości. Ostateczny tekst umowy może różnić się od niniejszego projektu.

Niniejszy dokument stanowi projekt aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości. Ostateczny tekst umowy może różnić się od niniejszego projektu. Repertorium A Nr AKT NOTARIALNY Dnia ( ) przed Notariuszem w w Kancelarii przy ulicy, stawili się : 1., córka i, zamieszkała w legitymująca się dowodem osobistym, PESEL, według oświadczenia NIP, zamężna,

Bardziej szczegółowo

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z HIPOTEKĄ NA KREDYT HIPOTECZNY

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z HIPOTEKĄ NA KREDYT HIPOTECZNY PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z HIPOTEKĄ NA KREDYT HIPOTECZNY Dnia r., w, pomiędzy: Panem/Panią, zam. w ( - ), ul., legitymującym się dowodem osobistym o numerze..., PESEL:, zwanym dalej Sprzedawcą

Bardziej szczegółowo

UMOWA WSTĘPNA nr / 2016 r. KUPNA SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO wraz z miejscem postojowym w garażu

UMOWA WSTĘPNA nr / 2016 r. KUPNA SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO wraz z miejscem postojowym w garażu UMOWA WSTĘPNA nr / 2016 r. KUPNA SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO wraz z miejscem postojowym w garażu Umowa zawarta w dniu.. r. w Kołobrzegu pomiędzy: 1. Adam Wasilewski DEWELOPER BAŁTYCKA 7 AB 78-100 Kołobrzeg,

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA. w sprawie warunków sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego oraz miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym x) :

UMOWA PRZEDWSTĘPNA. w sprawie warunków sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego oraz miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym x) : UMOWA PRZEDWSTĘPNA zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową PRAGA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Białostockiej 11, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ MIESZKANIE NISKA NR NK... Zawarta w Łodzi w dniu... pomiędzy:

UMOWA PRZEDWSTĘPNA DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ MIESZKANIE NISKA NR NK... Zawarta w Łodzi w dniu... pomiędzy: UMOWA PRZEDWSTĘPNA DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ MIESZKANIE NISKA 11-15 NR NK... Zawarta w Łodzi w dniu... pomiędzy: 1. PRZEDSIĘBIORSTWEM WYKONAWSTWA BUDOWLANEGO I USŁUG INWESTYCYJNYCH UNIBUD Sp. z

Bardziej szczegółowo

UMOWA DEWELOPERSKA. zwana dalej UMOWĄ zawarta w Słomnikach w dniu roku pomiędzy:

UMOWA DEWELOPERSKA. zwana dalej UMOWĄ zawarta w Słomnikach w dniu roku pomiędzy: UMOWA DEWELOPERSKA NR / / zwana dalej UMOWĄ zawarta w Słomnikach w dniu roku pomiędzy: (imię/imiona i nazwisko) (adres zamieszkania/zameldowania: ulica, nr/nr, kod, miejscowość) (seria i numer dowodu osobistego

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Z ZADATKIEM

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Z ZADATKIEM UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Z ZADATKIEM Zawarta w dniu... w... pomiędzy: 1.... zamieszkały/a w..., legitymującym się dowodem osobistym serii... numer... zwanym dalej Sprzedającym, a 2....

Bardziej szczegółowo

[ klauzule notarialne pominięto ] Umowa Przedwstępna Sprzedaży Lokalu Mieszkalnego i Stanowiska Garażowego w Budynku wybudowanym w tym celu

[ klauzule notarialne pominięto ] Umowa Przedwstępna Sprzedaży Lokalu Mieszkalnego i Stanowiska Garażowego w Budynku wybudowanym w tym celu [ klauzule notarialne pominięto ] Umowa Przedwstępna Sprzedaży Lokalu Mieszkalnego i Stanowiska Garażowego w Budynku wybudowanym w tym celu zawarta w dniu ( ) r. (zwana dalej Umową ), w ( ), pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Repertorium A Nr /2016 wzór umowy deweloperskiej AKT NOTARIALNY

Repertorium A Nr /2016 wzór umowy deweloperskiej AKT NOTARIALNY Repertorium A Nr /2016 wzór umowy deweloperskiej AKT NOTARIALNY Dnia dwa tysiące szesnastego roku (.2016 r.) przed notariuszem Waldemarem Wajdą w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Marszałka

Bardziej szczegółowo

UMOWA O USTANOWIENIU ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU I PRZENIESIENIU WŁASNOŚCI

UMOWA O USTANOWIENIU ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU I PRZENIESIENIU WŁASNOŚCI Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:?? AKT NOTARIALNY Dnia????? roku (??-??-????) w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ul. Szewskiej nr 22, przed Notariuszem dr Jakubem Biernatem

Bardziej szczegółowo

UMOWA WSTĘPNA nr /..r. KUPNA SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO wraz z miejscem postojowym w garażu

UMOWA WSTĘPNA nr /..r. KUPNA SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO wraz z miejscem postojowym w garażu UMOWA WSTĘPNA nr /..r. KUPNA SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO wraz z miejscem postojowym w garażu Umowa zawarta w dniu.. r. w Kołobrzegu pomiędzy: 1.Zakładem Usług Geodezyjnych i Kartograficznych PRYZMAT

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI C. Hartwig Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

UMOWA PRZEDWSTĘPNA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI C. Hartwig Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni Treść umowy przedwstępnej sprzedaży akcji: UMOWA PRZEDWSTĘPNA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI C. Hartwig Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Dnia. UMOWA REZERWACYJNA Apartamenty Marymoncka. pomiędzy: WAN 22 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Panią oraz Panem

Dnia. UMOWA REZERWACYJNA Apartamenty Marymoncka. pomiędzy: WAN 22 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Panią oraz Panem PROJEKT Dnia UMOWA REZERWACYJNA Apartamenty Marymoncka pomiędzy: WAN 22 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością a Panią oraz Panem a... z dnia... 2015 r. 1/6 Niniejsza umowa rezerwacyjna ( Umowa ) została

Bardziej szczegółowo

Dnia UMOWA REZERWACYJNA APARTAMENTY WIELICKA NR / / 2011. pomiędzy: WAN 29 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Dnia UMOWA REZERWACYJNA APARTAMENTY WIELICKA NR / / 2011. pomiędzy: WAN 29 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Dnia UMOWA REZERWACYJNA APARTAMENTY WIELICKA NR / / 2011 pomiędzy: WAN 29 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością a 1/8 Niniejsza umowa rezerwacyjna ( Umowa ) została zawarta w dniu w Krakowie, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH WE WROCŁAWIU

WARUNKI PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH WE WROCŁAWIU WARUNKI PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH WE WROCŁAWIU I. PRZEDMIOT PRZETARGU Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości położonych we Wrocławiu, obręb Partynice.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1/2009. Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Szaserów z dnia 25.05.2009r.

Uchwała Nr 1/2009. Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Szaserów z dnia 25.05.2009r. Uchwała Nr 1/2009 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Szaserów z dnia 25.05.2009r. w sprawie: określenia przedmiotu odrębnej własności lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu w nieruchomościach

Bardziej szczegółowo

UMOWA DEWELOPERSKA. W dziale IV księgi wieczystej Kw nr GD1G/xxxxx/x wpisana jest hipoteka do kwoty...

UMOWA DEWELOPERSKA. W dziale IV księgi wieczystej Kw nr GD1G/xxxxx/x wpisana jest hipoteka do kwoty... UMOWA DEWELOPERSKA 1. 1. Pełnomocnik oświadcza, że Deweloper jest właścicielem nieruchomości objętej księgą wieczystą Kw nr...prowadzoną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku dla nieruchomości położonej

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 05.09.2013 Data sporządzenia prospektu

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 05.09.2013 Data sporządzenia prospektu Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 05.09.2013 Data sporządzenia prospektu CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE OXYGEN WERSJA 17 I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI I SPRZEDAŻY LOKALU

PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI I SPRZEDAŻY LOKALU PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI I SPRZEDAŻY LOKALU Zawarta dnia roku pomiędzy: Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach przy al. Solidarności 36, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA. zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy:

UMOWA PRZEDWSTĘPNA. zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: UMOWA PRZEDWSTĘPNA Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową PRAGA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Białostockiej 11, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

P R AWA U ŻY TK O WA N IA W IE C ZY S TE G O

P R AWA U ŻY TK O WA N IA W IE C ZY S TE G O P R O J E K T Repertorium A nr /2009 A K T N O T A R I A L N Y Dnia. dwa tysiące dziewiątego roku (... 2009 r.) przed notariuszem., prowadzącym Kancelarię Notarialną w Białymstoku przy ulicy..nr.., w Jego/Jej

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY 2)... ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKT NOTARIALNY 2)... ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Repertorium A Nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia... przed notariuszem..., w prowadzonej przez niego Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy... nr..., stawili się: ---------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA Nr..

UMOWA REZERWACYJNA Nr.. UMOWA REZERWACYJNA Nr.. zawarta w Warszawie, dnia 2016 r. pomiędzy: Środowiskową Spółdzielnią Mieszkaniową Niewidomych z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilczej 70 lok. 44, 00-670 Warszawa, wpisaną do Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy

UMOWA SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy Treść umowy sprzedaży akcji TP Invest UMOWA SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: TP Invest sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

N O T A R I A L N Y PROJEKT. R E P E R T O R I U M A nr /2015

N O T A R I A L N Y PROJEKT. R E P E R T O R I U M A nr /2015 PROJEKT R E P E R T O R I U M A nr /2015 A K T N O T A R I A L N Y Dnia... kwietnia dwa tysiące piętnastego roku (...04.2015 r.) przed Waldemarem Lumperta notariuszem w Warszawie, w jego Kancelarii Notarialnej

Bardziej szczegółowo

Repertorium A numer: N O T A R I A L N Y. roku dwa tysiące siódmego / / w Kancelarii Notarialnej w przed

Repertorium A numer: N O T A R I A L N Y. roku dwa tysiące siódmego / / w Kancelarii Notarialnej w przed Repertorium A numer: PROJEKT A K T N O T A R I A L N Y Dnia roku dwa tysiące siódmego /2007 - - / w Kancelarii Notarialnej w przed notariuszem stawili się: 1. Andrzej K i t a, PESEL 62101700399, zamieszkały

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA. zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy:

UMOWA PRZEDWSTĘPNA. zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy: UMOWA PRZEDWSTĘPNA zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową PRAGA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Białostockiej 11, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU. Spis dokumentów niezbędnych do podpisania umowy pośrednictwa w sprzedaży

SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU. Spis dokumentów niezbędnych do podpisania umowy pośrednictwa w sprzedaży SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU Przydział ze spółdzielni lub akt notarialny będący podstawą nabycia, lub inne dokumenty będące podstawą nabycia (postanowienie sądu o nabyciu spadku, umowa darowizny).

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY nr MP/KON /2017

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY nr MP/KON /2017 UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY nr MP/KON /2017 Zawarta w Warszawie w dniu 4 stycznia 2017 r. ( Umowa ) POMIĘDZY: APM INWESTYCJE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Repertorium A numer: N O T A R I A L N Y. roku dwa tysiące siódmego / / w Kancelarii Notarialnej w przed

Repertorium A numer: N O T A R I A L N Y. roku dwa tysiące siódmego / / w Kancelarii Notarialnej w przed Repertorium A numer: PROJEKT A K T N O T A R I A L N Y Dnia roku dwa tysiące siódmego /2007 - - / w Kancelarii Notarialnej w przed notariuszem stawili się: 1. Andrzej K i t a, PESEL 62101700399, zamieszkały

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKIK W KRAKOWIE

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKIK W KRAKOWIE PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKIK W KRAKOWIE RKR-61-44/13/JKK/AGW- /14 Kraków, dnia 16 czerwca 2014 r. DECYZJA Nr RKR -12/2014 Stosownie do art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu

UMOWA SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu UMOWA SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: Budimex SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 40,

Bardziej szczegółowo

UMOWA DEWELOPERSKA WZÓR

UMOWA DEWELOPERSKA WZÓR UMOWA DEWELOPERSKA WZÓR ----- Dnia [ ] przed notariuszem [ ] stawili się: ----------------------------------- 1. [ ], ---------------------------------------------------------------------------- adres

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW Spółki ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żychlinie (WZÓR)

UMOWA SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW Spółki ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żychlinie (WZÓR) UMOWA SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW Spółki ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żychlinie (WZÓR) zawarta w dniu... roku, w (zwana dalej Umową ) pomiędzy: Gminą Żychlin (99-320

Bardziej szczegółowo

WYKAZ. - lokal mieszkalny nr 1 usytuowany na I piętrze, o powierzchni użytkowej 63,07 m z

WYKAZ. - lokal mieszkalny nr 1 usytuowany na I piętrze, o powierzchni użytkowej 63,07 m z Wersja archiwalna Wykaz nieruchomości lokalowych, przeznaczonych do sprzedaży, w drodze przetargu, które powstaną w wyniku budowy budynku wielomieszkaniowego przy ul. Aleja 1 Dywizji Zmechanizowanej 16

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEJĘCIA ZA WYNAGRODZENIEM NR..

UMOWA PRZEJĘCIA ZA WYNAGRODZENIEM NR.. Załącznik nr 4 do Regulaminu WZÓR UMOWA PRZEJĘCIA ZA WYNAGRODZENIEM NR.. została zawarta w dniu roku w Sulechowie pomiędzy:.. reprezentowaną przez:.... zwaną w treści umowy PRZEKAZUJĄCYM, a Sulechowskim

Bardziej szczegółowo

III. Pani, dowód osobisty:

III. Pani, dowód osobisty: UMOWA PRZEDWSTĘPNA Nr./2013 sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego oraz udziału we własności lokalu użytkowego wielostanowiskowego lokalu garażowego zawarta w dniu 2013 r. w Warszawie pomiędzy: I.

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY Zawarta dnia.2014r. w Warszawie pomiędzy: 1. Spółką STRUCTUR CONCEPT III Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołodyjowskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt jest chroniony prawami autorskimi przysługującymi Kancelarii Notarialnej Joanny Długopolskiej-Pliszka i Jakuba Biernata S.C.

Projekt jest chroniony prawami autorskimi przysługującymi Kancelarii Notarialnej Joanny Długopolskiej-Pliszka i Jakuba Biernata S.C. Projekt jest chroniony prawami autorskimi przysługującymi Kancelarii Notarialnej Joanny Długopolskiej-Pliszka i Jakuba Biernata S.C. Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:?? AKT NOTARIALNY

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Literatura Wprowadzenie

Spis treści Wykaz skrótów Literatura Wprowadzenie Wykaz skrótów... XIII Literatura... XVII Wprowadzenie... 1 Rozdział I. Geneza umowy deweloperskiej w systemie prawa polskiego na tle rozwiązań legislacyjnych niektórych państw europejskich... 5 1. Charakter

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA DEWELOPERSKA I PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY zwane dalej Umową

WZÓR UMOWA DEWELOPERSKA I PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY zwane dalej Umową WZÓR UMOWA DEWELOPERSKA I PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY zwane dalej Umową 1. OŚWIADCZENIA DEWELOPERA 1. Deweloper oświadcza, że: ------------------------------------------------------------------- 1) na

Bardziej szczegółowo

WARUNKI SPRZEDAŻY. 1 Przedmiot sprzedaży

WARUNKI SPRZEDAŻY. 1 Przedmiot sprzedaży Sygnatura akt XIV GUp 10/12 WARUNKI SPRZEDAŻY lokali położonych w budynku N2 oraz prawa użytkowania wieczystego gruntu wchodzących w skład masy upadłości MNE Investment Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO GÓRCE.142 PRZY UL. GÓRCZEWSKIEJ 142 W WARSZAWIE

PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO GÓRCE.142 PRZY UL. GÓRCZEWSKIEJ 142 W WARSZAWIE PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO GÓRCE.142 PRZY UL. GÓRCZEWSKIEJ 142 W WARSZAWIE MIESZKANIE NR. WARSZAWA, dnia. 2013 r. 1 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY nr MP/BL II /2017

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY nr MP/BL II /2017 UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY nr MP/BL II /2017 Zawarta w Warszawie w dniu 1 marca 2017 r. ( Umowa ) POMIĘDZY: Inwestycje III APM Development V spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółką komandytową

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr 1g /2015. zawarta w dniu.. 09.2015 r. w Krakowie,

UMOWA Nr 1g /2015. zawarta w dniu.. 09.2015 r. w Krakowie, zawarta w dniu.. 09.2015 r. w Krakowie, 1 UMOWA Nr 1g /2015 pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową Podgórze z siedzibą w Krakowie przy ul. Podedworze 20, zwaną dalej Spółdzielnią, reprezentowaną przez: a przyjętą/przyjętym

Bardziej szczegółowo

PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI I SPRZEDAŻY LOKALU

PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI I SPRZEDAŻY LOKALU PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI I SPRZEDAŻY LOKALU Zawarta dnia. 2015 roku pomiędzy: Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, Al. Solidarności 36, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

N O T A R I A L N Y. zwany dalej Kupującym

N O T A R I A L N Y. zwany dalej Kupującym A K T N O T A R I A L N Y Dnia //////////////////////////////////////////////////// 2009 r. (/////////////////////////////// roku dwutysięcznego dziewiątego) przede mną, notariuszem ////////////////////////////////////////,

Bardziej szczegółowo

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY zwana dalej Umową

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY zwana dalej Umową PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY zwana dalej Umową 1. OŚWIADCZENIA DEWELOPERA 1. Pełnomocnik w imieniu Dewelopera oświadcza, że: ------------------------------------------ 1) na podstawie umowy przeniesienia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI SPRZEDAŻY. 1 Przedmiot sprzedaży

WARUNKI SPRZEDAŻY. 1 Przedmiot sprzedaży Sygnatura akt XIV GUp 10/12 WARUNKI SPRZEDAŻY lokali mieszkalnych oraz niemieszkalnych (użytkowych) wchodzących w skład masy upadłości MNE Investment Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA. Nr PRĄDZYŃSKIEGO zawarta w dniu roku

UMOWA PRZEDWSTĘPNA. Nr PRĄDZYŃSKIEGO zawarta w dniu roku UMOWA PRZEDWSTĘPNA Nr PRĄDZYŃSKIEGO zawarta w dniu roku Pomiędzy firmą INTER- ES DEWELOPER PIOTR PONIKOWSKI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka jawna z siedzibą we Wrocławiu (adres: 51-162 Wrocław,

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu roku w Warszawie pomiędzy:

Zawarta w dniu roku w Warszawie pomiędzy: UMOWA REZERWACYJNA - WYŁĄCZENIA ZE SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO NR ORAZ MIEJSCA PARKINGOWEGO NR, POŁOŻONYCH W WARSZAWIE W BUDYNKU PRZY ULICY SZWEDZKIEJ 43 Zawarta w dniu roku w Warszawie pomiędzy: Spółką

Bardziej szczegółowo

884-888-680, 669-128-224, 505-441-469. www.hostinwestycje.pl

884-888-680, 669-128-224, 505-441-469. www.hostinwestycje.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 28.11.12 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Host Inwestycje s.c.

Bardziej szczegółowo

Lista dokumentów technicznych/prawnych:

Lista dokumentów technicznych/prawnych: Bank BPH S.A. Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków Lista dokumentów technicznych/prawnych: DOKUMENTY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZABEZPIECZENIA Zabezpieczenie na Lokalu mieszkalnym/ spółdzielczym własnościowym prawie

Bardziej szczegółowo

N O T A R I A L N Y - PROJEKT

N O T A R I A L N Y - PROJEKT Repertorium A numer / A K T N O T A R I A L N Y - PROJEKT Dnia roku ( r.) przed Notariuszem prowadzącym kancelarię notarialną w Szczecinie przy ulicy numer, w siedzibie kancelarii stawili się: 1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /2005 o budowę lokalu

UMOWA nr /2005 o budowę lokalu UMOWA nr /2005 o budowę lokalu W dniu pomiędzy : w Łodzi Spółdzielnią Mieszkaniową Górna z siedzibą w Łodzi przy ul. Ogniskowej 13, reprezentowaną przez : Prezesa Zarządu - Władysława Karolaka, Z-cę Prezesa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Decyzji nr 3

Załącznik nr 1 do Decyzji nr 3 Załącznik nr 1 do Decyzji nr 3 REGULAMIN przetargu na sprzedaż spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego przy ulicy Chmielnej 100 w Warszawie, stanowiącego własność Instytutu Chemii Przemysłowej im. Prof.

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. Repertorium A nr /2010. Dnia przed notariuszem, stawili się:

AKT NOTARIALNY. Repertorium A nr /2010. Dnia przed notariuszem, stawili się: Repertorium A nr /2010 AKT NOTARIALNY Dnia przed notariuszem, stawili się: 1. Marcin Stanisław Gacek, syn Jerzego i Marii, PESEL: 80101400798, jak podaje: używający imienia Marcin, zamieszkały w Krakowie

Bardziej szczegółowo

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY Kamienica Perłowa - nr mieszk. /2010/P

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY Kamienica Perłowa - nr mieszk. /2010/P PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY Kamienica Perłowa - nr mieszk. /2010/P zawarta w Krakowie w dniu 2010 r. ( dwa tysiące dziesiątego roku) pomiędzy:.. działającą na podstawie pełnomocnictwa z dnia roku w imieniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA. Zawarta dnia 2016 roku pomiędzy: 1. Przedstawiciel Spółki -, PESEL., zamieszkały:

UMOWA PRZEDWSTĘPNA. Zawarta dnia 2016 roku pomiędzy: 1. Przedstawiciel Spółki -, PESEL., zamieszkały: UMOWA PRZEDWSTĘPNA Zawarta dnia 2016 roku pomiędzy: 1. Przedstawiciel Spółki -, PESEL., zamieszkały: działający w imieniu Spółki pod firmą SENTO 15 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. Pani X Z., córka., PESEL:.., legitymująca się dowodem osobistym serii A. numer., zamieszkała

AKT NOTARIALNY. Pani X Z., córka., PESEL:.., legitymująca się dowodem osobistym serii A. numer., zamieszkała Repertorium A numer /2012 AKT NOTARIALNY Dnia przed Pawłem Janem Dworczyńskim Notariuszem w Ustce w siedzibie Kancelarii Notarialnej w Ustce przy ulicy Grunwaldzkiej 10 stawili się: -------- Pan Edward

Bardziej szczegółowo

U M O W A S P R Z E D A Ż Y. Z ustanowieniem hipoteki

U M O W A S P R Z E D A Ż Y. Z ustanowieniem hipoteki Repertorium A nr /2014 U M O W A S P R Z E D A Ż Y Z ustanowieniem hipoteki 1. Pani X i Pan X oświadczają i zapewniają, że przysługuje im na prawach wspólności ustawowej małżeńskiej spółdzielcze własnościowe

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR /2016

AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR /2016 REPERTORIUM A NR /2016 AKT NOTARIALNY Dnia... dwa tysiące szesnastego roku (.2016 r.) w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Królowej Jadwigi numer 8/2 przed prowadzącą tę Kancelarię notariusz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT A K T N O T A R I A L N Y

PROJEKT A K T N O T A R I A L N Y PROJEKT Repertorium A Nr /2015 A K T N O T A R I A L N Y Dnia... roku dwa tysiące piętnastego (...2015) przed Dorotą Ciechomską, notariuszem w Warszawie, w jej Kancelarii Notarialnej przy ulicy Wynalazek

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UMOWY [***] [wskazać rodzaj umowy] NR [***] UMOWA NR [***] zawarta w [***], w dniu [***] r., pomiędzy:

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UMOWY [***] [wskazać rodzaj umowy] NR [***] UMOWA NR [***] zawarta w [***], w dniu [***] r., pomiędzy: ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UMOWY [***] [wskazać rodzaj umowy] NR [***] UMOWA NR [***] zawarta w [***], w dniu [***] r., pomiędzy: Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ, PRAWA WŁASNOŚCI DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ORAZ USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI 1. 1. działający w imieniu i na rzecz Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY UMOWA DEWELOPERSKA. Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:??

AKT NOTARIALNY UMOWA DEWELOPERSKA. Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:?? Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:?? AKT NOTARIALNY Dnia????? roku (??-??-????) w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ul. Szewskiej nr 22, przed Notariuszem dr Jakubem Biernatem

Bardziej szczegółowo

Umowa Rezerwacyjna nr /2015

Umowa Rezerwacyjna nr /2015 Umowa Rezerwacyjna nr /2015 zawarta w dniu.. 2015 r. w Łodzi, pomiędzy: Varitex Ulacha i Wspólnicy spółka jawna z siedzibą w Łodzi (kod pocztowy 93-231) przy ul. Dostawczej 12, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

nr KRS:0000322273 ul.bednarska 6/6 54-134 Wrocław 608-669-534, 601-711-101 artur.huba@poczta.fm, pioro.jacek@gmail.com

nr KRS:0000322273 ul.bednarska 6/6 54-134 Wrocław 608-669-534, 601-711-101 artur.huba@poczta.fm, pioro.jacek@gmail.com Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 17.09.2015r. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Dom-Budus sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY WSTĘPNEJ UMOWA WSTĘPNA nr /LESZ/Ż/2009 KUPNA SPRZEDAŻY LOKALU

WZÓR UMOWY WSTĘPNEJ UMOWA WSTĘPNA nr /LESZ/Ż/2009 KUPNA SPRZEDAŻY LOKALU WZÓR UMOWY WSTĘPNEJ UMOWA WSTĘPNA nr /LESZ/Ż/2009 KUPNA SPRZEDAŻY LOKALU Dnia.. 2009 roku w Piasecznie pomiędzy: MULTI-HEKK Nieruchomości" Sp. z o.o. z siedzibą 46-300 Olesno, ulica Lompy 33, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

A K T N O T A R I A L N Y

A K T N O T A R I A L N Y REPERTORIUM A-Nr /07 A K T N O T A R I A L N Y Dnia. roku dwa tysiące dwunastego (...2012 roku) przed notariuszem..., prowadzącym Kancelarię Notarialną w..., stawili się: ----------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 ze

Bardziej szczegółowo

Repertorium A numer AKT NOTARIALNY

Repertorium A numer AKT NOTARIALNY K Repertorium A numer AKT NOTARIALNY Dnia dwa tysiące piętnastego roku (..2015r.), przede mną, Mariuszem ŁUKASIKIEM, notariuszem w Krakowie, w prowadzonej przeze mnie Kancelarii Notarialnej w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWY MASZYN DROGOWYCH S.A. z siedzibą we Wrocławiu

UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWY MASZYN DROGOWYCH S.A. z siedzibą we Wrocławiu UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWY MASZYN DROGOWYCH S.A. z siedzibą we Wrocławiu zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: Skarbem Państwa Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. Repertorium A Nr /2010

AKT NOTARIALNY. Repertorium A Nr /2010 Repertorium A Nr /2010 AKT NOTARIALNY Dnia dwudziestego maja dwa tysiące dziesiątego roku (20.05.2010), przede mną Joanną Nowak - notariuszem w Warszawie, w Kancelarii, przy ulicy Racławickiej 156 lok.

Bardziej szczegółowo