PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY Kamienica Perłowa - nr mieszk. /2010/P

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY Kamienica Perłowa - nr mieszk. /2010/P"

Transkrypt

1 PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY Kamienica Perłowa - nr mieszk. /2010/P zawarta w Krakowie w dniu 2010 r. ( dwa tysiące dziesiątego roku) pomiędzy:.. działającą na podstawie pełnomocnictwa z dnia roku w imieniu i na rzecz Spółki pod firmą DK Development Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Chałupnika 4 wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Przedsiębiorców z dnia r., NIP , zwanej w dalszej części umowy Sprzedawcą; a Panem / Panią.. zamieszkałym : legitymującym się dowodem osobistym. PESEL:. Adres korespondencyjny: j.w. Tel: zwanym dalej Kupującym. Przedmiot umowy 1 1. Sprzedawca oświadcza, że jest właścicielem nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Feldmana składającej się z działki nr 71, jednostka ewidencyjna Śródmieście, obręb 59 o pow. łącznej 4a 77m² (cztery ary siedemdziesiąt siedem metrów kwadratowych) objętej księgą wieczystą nr KR1P/ /2, zwanej dalej Nieruchomością. 2. Sprzedawca oświadcza, że reprezentowana przez niego Spółka zrealizowała na Nieruchomości, zgodnie z planem zagospodarowania terenu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy budynek wielorodzinny zwany dalej Budynkiem, w którym wybudowany został między innymi lokal mieszkalny nr, zwany dalej Lokalem lub Lokalem Mieszkalnym oraz garaż wielostanowiskowy. 3. Kupujący oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją architektoniczno-budowlaną oraz stanem faktycznym Budynku, rozmieszczeniem lokali mieszkalnych, pomieszczeń pomocniczych, dróg, dojść i stanowisk parkingowych, a także z ich funkcją użytkową, estetyczną oraz Standardem Budynku i Lokalu Mieszkalnego, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy oraz, że przyjmuje powyższe do wiadomości i wyraża na to zgodę. 4. Kupujący oświadcza, że zapoznał się z warunkami finansowania zakupu wybranego przez siebie Lokalu Mieszkalnego, oraz dysponuje środkami finansowymi niezbędnymi do wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy, gwarantującymi terminową realizację płatności na rzecz Sprzedawcy.

2 1. Sprzedawca oświadcza, że: 2 a) zobowiązuje się ustanowić odrębną własność Lokalu Mieszkalnego nr. oraz zobowiązuje się sprzedać Kupującemu w stanie wolnym od obciążeń, po wyodrębnieniu, przedmiotowy Lokal Mieszkalny o powierzchni użytkowej m2 położony na kondygnacji Budynku, zwany dalej Lokalem Mieszkalnym za cenę brutto: zł (słownie: złotych) wraz z odpowiednim udziałem w nieruchomości wspólnej; b) zobowiązuje się ustanowić odrębną własność garażu wielostanowiskowego oraz zobowiązuje się sprzedać Kupującemu w stanie wolnym od obciążeń udział w tym garażu z prawem wyłącznego korzystania z miejsca garażowego nr wraz z odpowiednim udziałem w nieruchomości wspólnej za cenę brutto: zł (słownie: złotych); z uwzględnieniem postanowień 3 ust. 2 oraz 10 ust. 5, zaś Kupujący oświadcza, że zobowiązuje się wspominany Lokal Mieszkalny oraz udział w garażu wielostanowiskowym wraz ze związanym z nimi udziałami w nieruchomości wspólnej za te ceny kupić. 2. Strony wyjaśniają, że na udział w nieruchomości wspólnej składa się udział we własności działki gruntowej opisanej w 1 ust.1 niniejszej umowy oraz we współwłasności wspólnych części Budynku nie przeznaczonych do wyłącznego korzystania przez właścicieli poszczególnych lokali. 3. Kupujący przyjmuje do wiadomości, iż powierzchnia użytkowa Lokalu Mieszkalnego lub garażu wielostanowiskowego obliczona wg PN-70/B może ulec zmianie po dokonaniu ostatecznego pomiaru, nie więcej jednak niż +/- 1,5%. Ponadto Kupujący przyjmuje do wiadomości, że powierzchnia użytkowa Lokalu Mieszkalnego obliczona zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali na podstawie której zostanie obliczony udział w nieruchomości wspólnej, może być różny od obliczonego wg PN-70/B Ustanowienie odrębnej własności Lokalu Mieszkalnego i sprzedaż Lokalu Mieszkalnego wraz z odpowiednim udziałem w nieruchomości wspólnej nastąpi jedną umową zawartą w formie aktu notarialnego, zwaną dalej umową przyrzeczoną. Sprzedaż udziałów w wielostanowiskowym garażu nastąpi umową w formie aktu notarialnego po wpisaniu tego odrębnego lokalu do Księgi Wieczystej. Cena sprzedaży 1. Łączna cena sprzedaży wynosi (netto... ) brutto. PLN (słownie. złotych), Cena zawiera podatek VAT obowiązujący w dniu podpisania niniejszej umowy W przypadku ewentualnych zmian stawek podatku VAT kwota określona w ust. 1 ulegnie odpowiednim zmianom. W takim przypadku od dnia obowiązywania nowych stawek podatku VAT Kupujący zobowiązany będzie płacić raty na poczet ceny z uwzględnieniem tych nowych stawek podatku VAT. 3. Kupujący oświadcza, że jest stanu wolnego/w związku małżeńskim i nabywa Lokal mieszkalny wraz z udziałem w garażu wielostanowiskowym za środki pochodzące z 1. Strony postanawiają, że zapłata łącznej ceny nastąpi w sposób określony poniżej: 4

3 a) pierwsza rata stanowiąca nie mniej niż.% łącznej ceny brutto, w kwocie... zł (słownie: złote) płatna nie później niż do dnia 2010 roku, a wobec wniesienia przez Kupującego opłaty rezerwacyjnej z tytułu umowy rezerwacyjnej z dnia 2010 roku w kwocie ,00 zł dopłata do całej pierwszej raty wynosi zł; b) druga rata w kwocie zł (słownie:.złote), płatna w terminie do 2010 roku; c) ostatnia rata stanowiąca 5% łącznej ceny brutto w kwocie zł (słownie:. złote), płatna w terminie do dnia 2. Strony postanawiają ponadto, że wpłaty Kupującego będą zaliczane w następującej kolejności: najpierw na cenę Lokalu Mieszkalnego a następnie cenę udziału w garażu wielostanowiskowym. 3. Kupujący może regulować swoje zobowiązania finansowe w terminach wcześniejszych niż terminy podane w niniejszej umowie. 4. W razie wystąpienia opóźnienia w terminach płatności Kupujący bez wezwania zapłaci dodatkowo odsetki ustawowe, liczone od wartości niezapłaconej raty za okres od dnia wymagalności tej raty określonego w ust. 1 do dnia zapłaty. 5. Zapłata rat winna być dokonana na rachunek bankowy Sprzedawcy z podaniem nazwy Sprzedawcy: DK Development Sp. z o.o., imienia i nazwiska Kupującego, nr Lokalu Mieszkalnego i nr wpłacanej raty. Rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony jest przez Bank BGŻ nr rachunku Za dzień dokonania zapłaty przez Kupującego uważa się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. 7. Sprzedawca oświadcza niniejszym, iż upoważnia Sprzedawcę do wystawania faktur bez podpisu Kupującego. Standard Lokalu Mieszkalnego 5 Lokal Mieszkalny został wybudowany według zatwierdzonej dokumentacji technicznej oraz zgodnie ze Standardem Budynku i Lokalu Mieszkalnego (załącznik Nr 2 do umowy) i z rzutem Lokalu Mieszkalnego (załącznik Nr 3 do umowy) oraz ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę z dnia [ ]. Termin zawarcia umowy przyrzeczonej 6 1. Strony zobowiązują się do zawarcia umowy przyrzeczonej w terminie 7 dni od wpłaty przez Kupującego ostatniej raty, o której mowa w 4 ust. 1 pkt c), nie później jednak niż do dnia 2. Kupujący zobowiązany jest do zawarcia umowy przyrzeczonej. O konkretnej dacie, godzinie i miejscu zawarcia umowy przyrzeczonej Sprzedawca poinformuje Kupującego listem poleconym lub osobiście na co najmniej 7 dni przed datą zawarcia umowy przyrzeczonej. 3. Termin zawarcia umowy przyrzeczonej, o którym mowa w ust. 1 ulega przesunięciu, lecz nie później niż do 2010 roku w przypadku: a) braku zapłaty na rzecz Sprzedawcy przed terminem zawarcia umowy przyrzeczonej, określonym w ust. 1 jakiejkolwiek należności wynikających z niniejszej umowy;

4 b) innych przyczyn leżących po stronie Kupującego uniemożliwiających bądź utrudniających zawarcie umowy przyrzeczonej w przewidzianym terminie. Przesuniecie terminu, o którym mowa w pkt a) i b) nie następuje jeżeli wcześniej Sprzedawca odstąpił od umowy na podstawie postanowień 11 ust. 2 lit a). 4. Sprzedawca zobowiązany jest, przed upływem terminu zawarcia umowy przyrzeczonej, o którym mowa w ust. 1 powiadomić Kupującego o przesunięciu terminu zawarcia umowy przyrzeczonej, powstałym z przyczyn niezależnych od stron. 5. Opóźnienie terminu zawarcia umowy przyrzeczonej z winy Sprzedawcy powoduje obowiązek zapłaty przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego kary umownej w wysokości..% łącznej ceny określonej w 3 ust. 1, za każdy dzień przesunięcia terminu zawarcia umowy przyrzeczonej w stosunku do terminu z ust. 1, ale nie więcej niż 10% tej ceny. Kara ta ma być płatna na rachunek bankowy Kupującego w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy przyrzeczonej. 6. Opóźnienie terminu zawarcia umowy przyrzeczonej, za które ponosi odpowiedzialność Kupujący powoduje obowiązek zapłaty przez Kupującego na rzecz Sprzedawcy kary umownej w wysokości % łącznej ceny określonej w 3 ust. 1, za każdy dzień przesunięcia terminu zawarcia umowy przyrzeczonej w stosunku do terminu z ust. 1, ale nie więcej niż 10% tej ceny. Kara ta ma być płatna na rachunek bankowy Kupującego w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy przyrzeczonej. 7. Kara umowna, o której mowa w ust. 5 i 6 powyżej należna będzie wyłącznie w przypadku, gdy żadna ze stron niniejszej umowy nie odstąpi od tej umowy, a co do zapłaty tej kary lub jej pozostałej do zapłaty części Strony zobowiązują się poddać egzekucji w umowie przyrzeczonej. Wydanie Lokalu Mieszkalnego Udostępnienie miejsca garażowego w garażu wielostanowiskowym 7 1. Wydanie Lokalu Mieszkalnego w posiadanie Kupującemu i udostępnienie miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym oraz dopuszczenie do współposiadania nieruchomości wspólnej nastąpi najpóźniej do 2 dni po zapłacie przez Kupującego wszelkich należności wynikających z niniejszej umowy. W dniu wydania Kupujący otrzyma od Sprzedającego klucze do Lokalu Mieszkalnego. 2. Z chwilą wydania Lokalu Mieszkalnego na Kupującego przechodzą wszelkie korzyści, ciężary i ryzyka, jak również niebezpieczeństwo uszkodzenia Lokalu Mieszkalnego. Od tej chwili Kupujący ponosi ciężar podatków i opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, wszelkie koszty eksploatacji oraz koszty utrzymania Lokalu Mieszkalnego, w przypadającej na Niego części oraz partycypuje w kosztach eksploatacji i utrzymania Nieruchomości wspólnej. Jeżeli Kupujący nie przystąpi do wydania, o którym mowa w ust. 1 pomimo spełnienia wszelkich warunków, wszelkie ciężary i opłaty związane z Lokalem Mieszkalnym przechodzą na Kupującego z chwilą bezskutecznego upływu dwudniowego terminu do wydania. 3. Z chwilą udostępnienia miejsca garażowego w garażu wielostanowiskowym na Kupującego przechodzą wszelkie korzyści, ciężary i ryzyka, jak również niebezpieczeństwo uszkodzenia garażu wielostanowiskowego. Od tej chwili Kupujący ponosi ciężar podatków i opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, wszelkie koszty eksploatacji oraz koszty utrzymania garażu wielostanowiskowego, w przypadającej na Niego części oraz partycypuje w kosztach eksploatacji i utrzymania nieruchomości wspólnej. Jeżeli Kupujący nie przystąpi do wydania, o którym mowa w ust. 1 pomimo spełnienia wszelkich warunków, wszelkie ciężary i koszty związane z miejscem garażowym w garażu wielostanowiskowym przechodzą na Kupującego z chwilą bezskutecznego upływu dwudniowego terminu do wydania.

5 4. Kupujący ma prawo wprowadzić własnych wykonawców prac wykończeniowych dopiero z chwilą wydania Lokalu Mieszkalnego. 5. Za wszelkie prace wykonywane po wydaniu Lokalu Mieszkalnego Sprzedawca nie odpowiada. Prace te Kupujący wykonuje na własną odpowiedzialność. Gwarancja Sprzedawcy 8 1. Sprzedawca zobowiązuje się, że w umowie przyrzeczonej udzielić Kupującemu gwarancji jakości na Lokal Mieszkalny i garaż wielostanowiskowy. 2. Okres gwarancji będzie wynosił 3 lata od dnia wydania Lokalu Mieszkalnego i garażu wielostanowiskowego Kupującemu z zastrzeżeniem 7 ust Kupujący traci uprawnienia z gwarancji w przypadku naruszenia postanowień 10. Wady Lokalu Mieszkalnego i garażu wielostanowiskowego 9 1. W przypadku stwierdzenia wad Lokalu Mieszkalnego lub garażu wielostanowiskowego w toku wydania, o którym mowa w 7, sporządzony zostanie Protokół Wad i Usterek, w którym zostaną dokładnie oznaczone występujące wady (tj. wszelkie braki i usterki), termin w którym nastąpi ich naprawa oraz warunki udostępnienia Lokalu Mieszkalnego lub garażu wielostanowiskowego przez Kupującego w celu usunięcia usterek. Kupujący nie ma prawa odmowy podpisania Protokołu Wad i Usterek, jeżeli wady nie są istotne, tzn. nie umożliwiają korzystania z Lokalu Mieszkalnego lub miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym. 2. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego wad w okresie gwarancji lub rękojmi, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie, pisemnie zawiadomić Sprzedawcę o ich wystąpieniu. Istnienie wady stwierdza się protokolarnie po przeprowadzeniu oględzin. W Protokole Wad i Usterek dokładnie oznacza się występujące wady (tj. wszelkie braki i usterki), termin, w którym nastąpi ich naprawa, oraz warunki udostępnienia Lokalu Mieszkalnego przez Kupującego w celu usunięcia usterek. Sprzedawca zobowiązany jest do przystąpienia do oględzin w ciągu 7 dni od otrzymania powiadomienia przez Kupującego o wystąpieniu wad. O dacie i miejscu oględzin Sprzedawca informuje Kupującego na 3 dni przed terminem oględzin. 3. Strony ustalają, iż termin na usunięcie wad podanych w Protokole Wad i Usterek nie może być dłuższy niż: - 14 dni od przeprowadzenia oględzin i sporządzenia Protokołu Wad i Usterek w przypadkach wad usuwanych bezpośrednio przez Sprzedawcę, - 45 dni od przeprowadzenia oględzin i sporządzenia Protokołu Wad i Usterek w przypadkach, gdy usunięcie wad nie będzie zależne jedynie od Sprzedawcy, a od osób trzecich, bądź też gdy wada będzie na tyle skomplikowana, iż nie będzie możliwe usunięcie jej w terminie podanym w w/w punkcie, z zastrzeżeniem jednak, że w przypadku nieodpowiednich warunków atmosferycznych terminy podane powyżej ulegają przesunięciu o czas trwania przeszkody. Zmiany w powierzchni użytkowej. Inne możliwe zmiany Zakres robót oraz Standard Budynku i Lokalu Mieszkalnego (załącznik nr 2 do niniejszej Umowy) objęte niniejszą Umową do chwili wydania Lokalu Mieszkalnego Kupującemu nie mogą być przez Kupującego zmieniane, chyba, że na ich zmianę pisemną zgodę wyrazi Sprzedawca.

6 2. Kupujący nie będzie wprowadzał bez zgody Sprzedawcy żadnych zmian do dokumentacji technicznej. Sprzedawca dopuszcza możliwość dokonania zmian tylko wewnątrz Lokalu Mieszkalnego w zakresie: ścianek działowych, zmian położenia punktów elektrycznych, teletechnicznych, wod. kan. I c.o., zmian wyposażenia pod warunkiem dostarczenia przez Kupującego rysunków lub opisu proponowanych zmian w terminie do dnia 2010 roku. Wykonanie tych zmian będzie możliwe po zaakceptowaniu ich przez Sprzedawcę, autora projektu oraz zaakceptowaniu kosztów tych zmian przez Kupującego. 3. Majątkowe prawa autorskie do planów i projektów należą do Sprzedawcy. 4. Kupującemu po wydaniu Lokalu przysługuje prawo jego indywidualnego wykończenia. Gdy na skutek prowadzonych prac w Lokalu Mieszkalnym nastąpi pogorszenie stanu części wspólnej Nieruchomości, Kupujący zobowiązany będzie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt, jak również zobowiązany będzie naprawić wszelkie szkody z tego tytułu wyrządzone. 5. Strony postanawiają, że w przypadku różnicy większej niż +/-1,5% w powierzchni użytkowej Lokalu Mieszkalnego obliczonej wg PN-70/B nadwyżka bądź niedomiar powierzchni będą wyrównane w cenie za Lokal Mieszkalny i Nieruchomość poprzez proporcjonalne podwyższenie lub obniżenie tej ceny, przy czym podstawę wyrównania stanowi niedobór/nadwyżka ponad 1,5%. 6. Kupujący ma prawo wstępu na teren budynku w ustalonych ze Sprzedawcą terminach, wyłączenie w obecności upoważnionego pracownika Sprzedawcy. 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z wejścia Kupującego na budowę z pominięciem przez Kupującego warunków określonych w ust Kupujący może dokonać cesji praw z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej, jedynie za pisemną zgodą Sprzedawcy, wyrażoną przed dokonaniem cesji. 9. Kupujący może zlecić Sprzedawcy za wynagrodzeniem, w trybie określonym w odrębnej umowie, wyszukanie nowego nabywcy Lokalu Mieszkalnego, na którego rzecz Kupujący dokona cesji swoich praw płynących z niniejszej umowy. Odstąpienie od umowy Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia drugiej stronie. Odstąpienie jest skuteczne z chwilą doręczenia drugiej stronie wspomnianego pisemnego oświadczenia. 2. Nie wywiązanie się przez Kupującego z postanowień niniejszej umowy, a w szczególności: a) opóźnienia większego niż 30 dni w dokonaniu przez Kupującego którejkolwiek z płatności określonych w niniejszej umowie, b) braku wpłaty w terminie ostatniej raty, o której mowa w 4 ust. 1 pkt c), c) nie przystąpienia przez Kupującego do zawarcia umowy z przyczyn od niego zależnych, pomimo otrzymania od Sprzedawcy powiadomienia o terminie jej zawarcia zgodnie z postanowieniami 6 stanowi dla Sprzedającego podstawę do odstąpienia od niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Kupującego oraz odmowy wydania objętego umową Lokalu Mieszkalnego.

7 3. Rażące nie wywiązanie się przez Sprzedawcę z postanowień niniejszej umowy, w postaci nie przystąpienia do zawarcia umowy przyrzeczonej z przyczyn od Sprzedawcy zależnych stanowi dla Kupującego podstawę do odstąpienia od niniejszej umowy z winy Sprzedawcy. 4. Prawo odstąpienia od umowy należy wykonać w terminie do dnia zawarcia umowy przyrzeczonej W razie odstąpienia od umowy przez Sprzedawcę z przyczyn leżących po stronie Kupującego, Kupujący winien jest zapłacić Sprzedawcy karę umowną w wysokości wynoszącej 10% łącznej ceny określonej w 3 ust.1 niniejszej umowy. W tym przypadku Sprzedawca zwraca Kupującemu dokonane wpłaty pomniejszone o wartość kary umownej. Zwrot wymienionych kwot dla Kupującego nastąpi w ciągu 14 dni po sprzedaży przez Sprzedającego osobie trzeciej Lokalu Mieszkalnego i wystawieniu faktury korygującej - nie później jednak niż w ciągu 9 miesięcy od daty rozwiązania umowy, 2. W razie odstąpienia przez Kupującego od niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy, Sprzedawca zobowiązany będzie w ciągu 14 dni od odstąpienia przez Kupującego od umowy, do wystawienia faktury korygującej oraz zwrotu wszystkich wpłaconych kwot, w tym opłaty rezerwacyjnej. 3. Każda ze stron ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyn. W takim wypadku strona, która odstąpiła od umowy zapłaci stronie przeciwnej karę umowną w wysokości 10% łącznej ceny określonej w 3 ust.1 niniejszej umowy. Każda ze stron ma prawo skorzystać z prawa odstąpienia do dnia zawarcia umowy przyrzeczonej, o którym mowa w 6 ust. 1. Zarząd nieruchomością Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z ustawą o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 r. (Dz.U. nr 85, poz.388) stworzy wraz z właścicielami pozostałych lokali wyodrębnionych, Wspólnotę Mieszkaniową na zasadach określonych w powołanej powyżej ustawie. 2. Kupujący wyraża zgodę na to, aby zarząd nieruchomością wspólną, powierzony był Sprzedawcy lub też osobie fizycznej lub prawnej, wskazanej przez Sprzedawcę. Przedmiotowe uprawnienie przysługuje Sprzedawcy pierwszego lokalu mieszkalnego w Budynku oraz przez okres 1 roku od dnia wyodrębnienia ostatniego z lokali, nie dłużej jednak niż przez okres 2 lat licząc od dnia wyodrębnienia przez Sprzedawcę pierwszego lokalu mieszkalnego w Budynku. 3. Kupujący oświadcza, że koszty zarządu nieruchomością wspólną łącznie z wynagrodzeniem zarządcy pokrywać będzie proporcjonalnie do swoich udziałów w nieruchomości wspólnej, wpłacając na ten cel zaliczki w formie bieżących opłat, w terminach i miejscach określonych przez zarządcę. 4. Strony postanawiają, że umowa określająca sposób zarządu zostanie zawarta wraz z umową o ustanowienie odrębnej własności pierwszego Lokalu Mieszkalnego a Kupujący przystąpi do tej umowy wraz z zawarciem umowy przyrzeczonej. Miejsce garażowe W umowie przyrzeczonej Kupującemu zostanie przyznane wyłączne prawo korzystania z miejsca garażowego w garażu wielostanowiskowym budynku, oznaczonego na rzucie piwnic i garażu wielostanowiskowego stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej umowy numerem...

8 2. Kupujący oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, nie wnosi i nie będzie wnosił w przyszłości żadnych zastrzeżeń co do tego, aby nabywcom innych lokali mieszkalnych na Nieruchomości Sprzedawca przyznał prawo do wyłącznego korzystania z innych miejsc garażowych. Nadto zobowiązuje się on, że w umowie przyrzeczonej jako nabywca Lokalu Mieszkalnego, w trybie art. 22 ust. 2 i 3 ustawy o własności lokali, wyrazi zgodę na oddanie części garażu wielostanowiskowego do wyłącznego korzystania innym nabywcom lokali na Nieruchomości i w trybie tej ustawy udzieli pełnomocnictwa Sprzedającemu do dokonania wszelkich niezbędnych czynności z tym związanych, pod rygorem odmowy przyznania Kupującemu przez Sprzedającego prawa, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. 3. W przypadku, gdy Kupujący nie wykupi miejsca garażowego, Sprzedawca nie zapewnia Kupującemu żadnych wolnych miejsc parkingowych. Kupujący przyjmuje to do wiadomości, nie wnosi i nie będzie wnosił w przyszłości żadnych zastrzeżeń na tej podstawie, ani co do tego, aby nabywcom innych lokali mieszkalnych na Nieruchomości, Sprzedawca przyznał prawo do wyłącznego korzystania miejsc garażowych. Kupujący ponadto oświadcza, że nie będzie w tym zakresie wnosił jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Sprzedającego, w szczególności nie będzie żądał zapewnienia wolnego miejsca garażowego. 15 Kupujący zobowiązuje się w stosunku do Sprzedawcy oraz każdego innego współwłaściciela (w tym również współwłaścicieli przyszłych), że: a) poza miejscem garażowym wskazanym w 14 umowy nie będzie w żaden sposób korzystał z tych części garażu wielostanowiskowego, które oznaczone są na rzucie garażu jako inne miejsca garażowe, b) będzie korzystał z części wspólnych nieruchomości, które nie są wydzielonymi miejscami garażowymi lub miejscami postojowymi, w sposób, który nie będzie utrudniał innym współwłaścicielom korzystania z oddanych do ich wyłącznej dyspozycji części nieruchomości Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia związane z zawarciem i realizacją niniejszej umowy mają być wysłane drogą pocztową listem poleconym, przesyłką kurierską na adresy wskazane w niniejszej umowie lub doręczone osobiście (do rąk pełnomocnika). Przesyłkę nadaną pod te adresy uznaje się za doręczoną jeżeli adresat mógł się zapoznać z jej treścią bez względu na to, czy została ona przyjęta, zwrócona, awizowana, czy też odmówiono jej przyjęcia z jakichkolwiek przyczyn. Za dzień doręczenia uznaje się dzień wskazany przez właściwy urząd pocztowy jako dzień doręczenia, awizowania lub odmowy przyjęcia przesyłki. Każda ze stron jest zobowiązana poinformować niezwłocznie drugą o zmianie adresu, pod rygorem uznania, że pismo wysłane na adres wskazany w niniejszej umowie zostało skutecznie doręczone w terminie wskazanym odpowiednio jako odbiór, odmowa odbioru, upływ terminu odbioru wskazany na awizo, adnotacja o tym, że adresat się wyprowadził. 2. Strony postanawiają, że wszelkie rozliczenie wynikające z niniejszej Umowy dokonywane będą za pośrednictwem następujących rachunków bankowych: - dla Sprzedającego: Bank BGŻ nr rachunku dla Kupującego: 3. Koszty zawarcia w formie aktu notarialnego umowy przyrzeczonej wraz z kosztami wpisów do ksiąg wieczystych ponoszone będą przez Kupującego Postanowienia końcowe 17

9 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 2. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd rzeczowo właściwy dla miejsca położenia nieruchomości. 3. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. Wszelkie załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część. 5. Nieważność jednego lub więcej ustaleń niniejszej umowy nie powoduje nieważności całej umowy. Jeśli któreś z uznanych za nieważne ustaleń można zmienić lub uzgodnić je ponownie, strony umowy są zobowiązane do odpowiednich zmian w formie pisemnej. 6. Działając na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity - Dz. U nr 101 poz. 926 ze zmianami) Kupujący niniejszym wyraża zgodę na przetwarzanie przez Spółkę DK-Development Sp. z o.o. z siedzibą Krakowie jego danych osobowych, mających na celu zapewnienie niezbędnych warunków dla należytego wykonania umowy i należytej realizacji obowiązków podatkowych płynących z realizacji niniejszej umowy. Kupujący przy tym ma prawo wglądu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Spółkę oraz ich poprawiania. 7. Kupujący oświadcza, że wszelkie postanowienia niniejszej Umowy zostały z nim indywidualnie uzgodnione, i oświadcza, że postanowienia powyższe w całości przyjmuje, co stwierdzone zostaje własnoręcznym podpisem Kupującego. 8. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 1 eg. dla Kupującego i 2 egz. dla Sprzedającego Kupujący Sprzedawca

1.., pesel:., legitymująca się dowodem osobistym nr., NIP:., zamieszkały w, 2., pesel:.., legitymujący się dowodem osobistym nr

1.., pesel:., legitymująca się dowodem osobistym nr., NIP:., zamieszkały w, 2., pesel:.., legitymujący się dowodem osobistym nr Zawarta w dniu 2011 r. w Krakowie, pomiędzy: 1.., pesel:., legitymująca się dowodem osobistym nr, NIP:., zamieszkała w, 2., pesel:.., legitymujący się dowodem osobistym nr, NIP:., zamieszkały w, Adres

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA. zawarta w Krakowie w dniu.roku pomiędzy:

UMOWA REZERWACYJNA. zawarta w Krakowie w dniu.roku pomiędzy: UMOWA REZERWACYJNA zawarta w Krakowie w dniu.roku pomiędzy: Spółką: UBM Zielone Tarasy Sp. z o.o. w Krakowie (wpisaną do KRS pod nr 0000301462, NIP: 6762366889, adres: 31-042 Kraków Rynek Główny 12/4 ),

Bardziej szczegółowo

Umowa przyrzeczenia sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego w wybudowanym w tym celu budynku

Umowa przyrzeczenia sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego w wybudowanym w tym celu budynku Umowa przyrzeczenia sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego w wybudowanym w tym celu budynku zawarta w dniu... 2008 r. w Piotrkowie Trybunalskim pomiędzy: Sylwestrem Rudeckim, właścicielem firmy prowadzonej

Bardziej szczegółowo

, zamieszkałym(-ą) w przy ul., legitymującą się dowodem osobistym nr

, zamieszkałym(-ą) w przy ul., legitymującą się dowodem osobistym nr Umowa zobowiązująca do wybudowania i sprzedaży odrębnej własności lokalu mieszkalnego oraz o ustalenie prawa do wyłącznego korzystania z miejsca parkingowego zawarta w Łodzi dnia 2009 r. pomiędzy: E. Ozdoba

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA NR x/ps/ 2012. Zawarta w Krakowie w dniu xx.xx.xxxx roku pomiędzy:

UMOWA REZERWACYJNA NR x/ps/ 2012. Zawarta w Krakowie w dniu xx.xx.xxxx roku pomiędzy: UMOWA REZERWACYJNA NR x/ps/ 2012 Zawarta w Krakowie w dniu xx.xx.xxxx roku pomiędzy: xxxxxxxxxxxxxx zamieszkałym: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx legitymującym się dowodem osobistym xxxxxxxxxx, PESEL

Bardziej szczegółowo

UMOWA WSTĘPNA nr / 2016 r. KUPNA SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO wraz z miejscem postojowym w garażu

UMOWA WSTĘPNA nr / 2016 r. KUPNA SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO wraz z miejscem postojowym w garażu UMOWA WSTĘPNA nr / 2016 r. KUPNA SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO wraz z miejscem postojowym w garażu Umowa zawarta w dniu.. r. w Kołobrzegu pomiędzy: 1. Adam Wasilewski DEWELOPER BAŁTYCKA 7 AB 78-100 Kołobrzeg,

Bardziej szczegółowo

Umowa rezerwacyjna Nr...

Umowa rezerwacyjna Nr... Umowa rezerwacyjna Nr... Zawarta w Cieszynie, dnia.. 2014 r., pomiędzy: Zakładem Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Liburnia 2A, 43-400 Cieszyn, wpisaną do rejestru przedsiębiorców,

Bardziej szczegółowo

UMOWA WSTĘPNA nr /..r. KUPNA SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO wraz z miejscem postojowym w garażu

UMOWA WSTĘPNA nr /..r. KUPNA SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO wraz z miejscem postojowym w garażu UMOWA WSTĘPNA nr /..r. KUPNA SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO wraz z miejscem postojowym w garażu Umowa zawarta w dniu.. r. w Kołobrzegu pomiędzy: 1.Zakładem Usług Geodezyjnych i Kartograficznych PRYZMAT

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA ZOBOWIĄZUJĄCA DO WYBUDOWANIA BUDYNKU, USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO I JEGO SPRZEDAŻY (PROJEKT)

UMOWA PRZEDWSTĘPNA ZOBOWIĄZUJĄCA DO WYBUDOWANIA BUDYNKU, USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO I JEGO SPRZEDAŻY (PROJEKT) UMOWA PRZEDWSTĘPNA ZOBOWIĄZUJĄCA DO WYBUDOWANIA BUDYNKU, USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO I JEGO SPRZEDAŻY (PROJEKT) zawarta w dniu. roku w Koszalinie, pomiędzy: 1. Koszalińskim Przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Z ZADATKIEM

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Z ZADATKIEM UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Z ZADATKIEM Zawarta w dniu... w... pomiędzy: 1.... zamieszkały/a w..., legitymującym się dowodem osobistym serii... numer... zwanym dalej Sprzedającym, a 2....

Bardziej szczegółowo

... UMOWA REZERWACYJNA

... UMOWA REZERWACYJNA UMOWA REZERWACYJNA zawarta w dniu ******** r, w Poznaniu, pomiędzy ( Umowa ): Na Skraju Lasu Sp z oo z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy: 02-146, ul 17 Stycznia 48, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ MIESZKANIE NISKA NR NK... Zawarta w Łodzi w dniu... pomiędzy:

UMOWA PRZEDWSTĘPNA DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ MIESZKANIE NISKA NR NK... Zawarta w Łodzi w dniu... pomiędzy: UMOWA PRZEDWSTĘPNA DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ MIESZKANIE NISKA 11-15 NR NK... Zawarta w Łodzi w dniu... pomiędzy: 1. PRZEDSIĘBIORSTWEM WYKONAWSTWA BUDOWLANEGO I USŁUG INWESTYCYJNYCH UNIBUD Sp. z

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA. Zawarta w dniu... roku w Rzeszowie pomiędzy:

UMOWA REZERWACYJNA. Zawarta w dniu... roku w Rzeszowie pomiędzy: UMOWA REZERWACYJNA Zawarta w dniu... roku w Rzeszowie pomiędzy: Przedsiębiorstwo Budowlane Budomont Sp. z o. o. z siedzibą w Rzeszowie ul. Przy Torze 1, 35-205 Rzeszów,wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Umowa. www.aga-bud.com

Umowa. www.aga-bud.com Umowa zawarta w dniu r. w. pomiędzy Panem/Panią, legitymującym/ą się dowodem osobistym nr.... NIP., zamieszkałym/ą w...... przy ulicy zwaną dalej Zamawiającym lub Inwestorem, a firmą AGABUD z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości Zawarta w dniu..................... r. w...................................... pomiędzy: (data) (miejscowość).................córką/synem...............zamieszkałą

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA NR

UMOWA REZERWACYJNA NR UMOWA REZERWACYJNA NR WZÓR 10.10.2016 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: 1. EURO-DOM POLANICA-ZDRÓJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (adres: 50-201 Wrocław, ulica ul.

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Umowa sprzedaży nr../u/zp/2015

WZÓR. Umowa sprzedaży nr../u/zp/2015 WZÓR Umowa sprzedaży nr../u/zp/2015 zawarta w dniu..2015 r., w Krakowie pomiędzy: ZAŁĄCZNIK NR 3A Szpitalem Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-826),

Bardziej szczegółowo

... UMOWA REZERWACYJNA

... UMOWA REZERWACYJNA UMOWA REZERWACYJNA zawarta w dniu r w Poznaniu pomiędzy ( Umowa ): Na Skraju Lasu Sp z oo z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy: 02-305, Al Jerozolimskie 146 bud D, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu.. w Łodzi pomiędzy

zawarta w dniu.. w Łodzi pomiędzy UMOWA nr.. zawarta w dniu.. w Łodzi pomiędzy Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi przy ulicy Wierzbowej 52, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

[ klauzule notarialne pominięto ] Umowa Przedwstępna Sprzedaży Lokalu Mieszkalnego i Stanowiska Garażowego w Budynku wybudowanym w tym celu

[ klauzule notarialne pominięto ] Umowa Przedwstępna Sprzedaży Lokalu Mieszkalnego i Stanowiska Garażowego w Budynku wybudowanym w tym celu [ klauzule notarialne pominięto ] Umowa Przedwstępna Sprzedaży Lokalu Mieszkalnego i Stanowiska Garażowego w Budynku wybudowanym w tym celu zawarta w dniu ( ) r. (zwana dalej Umową ), w ( ), pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z HIPOTEKĄ NA KREDYT HIPOTECZNY

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z HIPOTEKĄ NA KREDYT HIPOTECZNY PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z HIPOTEKĄ NA KREDYT HIPOTECZNY Dnia r., w, pomiędzy: Panem/Panią, zam. w ( - ), ul., legitymującym się dowodem osobistym o numerze..., PESEL:, zwanym dalej Sprzedawcą

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Przedmiot umowy

UMOWA. Przedmiot umowy UMOWA zawarta w dniu.. 2016 roku we Wrocławiu pomiędzy: A&M Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Gwiaździsta 10/10, 53-413 Wrocław, KRS: 0000531833, NIP: 8992759636,

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA NR R/P nr bud./nr mieszk./nr piętra

UMOWA REZERWACYJNA NR R/P nr bud./nr mieszk./nr piętra UMOWA REZERWACYJNA NR R/P nr bud./nr mieszk./nr piętra WZÓR 28.08.2015 zawarta w dniu 00.00.2015 we Wrocławiu pomiędzy: 1. EURO-DOM POLANICA-ZDRÓJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR Z/.. o współfinansowaniu budowy lokalu mieszkalnego na zasadach partycypacji w formule docelowej własności

UMOWA NR Z/.. o współfinansowaniu budowy lokalu mieszkalnego na zasadach partycypacji w formule docelowej własności UMOWA NR Z/.. o współfinansowaniu budowy lokalu mieszkalnego na zasadach partycypacji w formule docelowej własności zawarta w Kielcach w dniu. 2013r. pomiędzy: Spółką Kieleckie Towarzystwo Budownictwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH. zawarta w dniu... roku w Nakle nad Notecią pomiędzy :

UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH. zawarta w dniu... roku w Nakle nad Notecią pomiędzy : UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH zawarta w dniu... roku w Nakle nad Notecią pomiędzy : Komunalnym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nakle

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/ UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/ /2015/GZ Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27 reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa

Bardziej szczegółowo

1 OŚWIADCZENIA DEWELOPERA

1 OŚWIADCZENIA DEWELOPERA UMOWA REZERWACYJNA zawarta dnia ***** w Poznaniu ( Umowa ) pomiędzy: 1) OKRE Saperska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. 17 Stycznia 48, 02-146 Warszawa, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy Umowa nr../2016

Wzór umowy Umowa nr../2016 Wzór umowy Umowa nr../2016 zawarta w dniu r. w Żninie pomiędzy Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych "PUK" Sp. z o. o. mającą siedzibę w Żninie przy ul. Mickiewicza 22 zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... zawarta w dniu. pomiędzy

Umowa nr... zawarta w dniu. pomiędzy Umowa nr... zawarta w dniu. pomiędzy Przewozy Regionalne spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wileńska 14A, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, XIII Wydział Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zawarta w dniu... r. w Rzeszowie pomiędzy:, zwaną dalej "Zamawiającym", którą reprezentują:

UMOWA NR... zawarta w dniu... r. w Rzeszowie pomiędzy:, zwaną dalej Zamawiającym, którą reprezentują: Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego UMOWA NR... zawarta w dniu... r. w Rzeszowie pomiędzy:, zwaną dalej "Zamawiającym", którą reprezentują: 1. 2. a... działającym na podstawie (KRS, lub inne dokumenty)

Bardziej szczegółowo

-WZÓR- UMOWA NAJMU Nr...

-WZÓR- UMOWA NAJMU Nr... Załącznik nr 3 do Regulaminu -WZÓR- UMOWA NAJMU Nr... Zawarta w dniu... roku w.. pomiędzy: Domy Wczasowe WAM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Syrokomli 6,03-335 Warszawa wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr...

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Identyfikator:ZSNr1.ZP.271.2.2014 Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Zawarta w dniu... 2014 roku we Wronkach pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich,

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY nr MP/KON /2017

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY nr MP/KON /2017 UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY nr MP/KON /2017 Zawarta w Warszawie w dniu 4 stycznia 2017 r. ( Umowa ) POMIĘDZY: APM INWESTYCJE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY nr MP/BL II /2017

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY nr MP/BL II /2017 UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY nr MP/BL II /2017 Zawarta w Warszawie w dniu 1 marca 2017 r. ( Umowa ) POMIĘDZY: Inwestycje III APM Development V spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółką komandytową

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr./2017. zwanym dalej w tekście Wykonawcą" reprezentowanym przez:

Umowa Nr./2017. zwanym dalej w tekście Wykonawcą reprezentowanym przez: Umowa Nr./2017 zawarta w dniu... 2017 roku w Przeworsku pomiędzy Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych, ul. Szkolna 6, 37 200 Przeworsk zwanym dalej w tekście Zamawiającym" reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012 Wzór umowy Umowa nr../2012 Załącznik nr 7 zawarta w dniu.. pomiędzy Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880 PLN, który

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY. 1. Sprzedawca sprzedaje Kupującemu, a Kupujący nabywa od Sprzedawcy następujący przedmiot (zwany dalej przedmiotem sprzedaży):

UMOWA SPRZEDAŻY. 1. Sprzedawca sprzedaje Kupującemu, a Kupujący nabywa od Sprzedawcy następujący przedmiot (zwany dalej przedmiotem sprzedaży): UMOWA SPRZEDAŻY zawarta w dniu... w Poznaniu pomiędzy: Sprzedającym:... z siedzibą w:...,...(kod pocztowy, miejscowość),...(ulica, numer)..., wpisany do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

M I E J S K I E PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I K A N A L I Z A C J I

M I E J S K I E PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I K A N A L I Z A C J I M I E J S K I E PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I K A N A L I Z A C J I S P Ó Ł K A Z O G R A N I C Z O N Ą O D P O W I E D Z I A L N O Ś C I Ą 64-100 Leszno, ul. Lipowa 76A w w w.m pwik - leszno.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

Potencjał kadrowy (wzór) niezbędny do wykonania zamówienia

Potencjał kadrowy (wzór) niezbędny do wykonania zamówienia Załącznik nr 2 Potencjał kadrowy (wzór) niezbędny do wykonania zamówienia Wykaz osób z uprawnieniami wymaganymi przepisami, które będą wykonywać zamówienie oraz ich kwalifikacjami, oraz pozostali pracownicy

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr. CPV Roboty budowlane w zakresie obiektów sportowych

U M O W A Nr. CPV Roboty budowlane w zakresie obiektów sportowych U M O W A Nr Zał. nr 6 zawarta w dniu... w Pyskowicach, pomiędzy Gminą Pyskowice, z siedzibą: ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice, w imieniu którego występuje:..., zwanym dalej Zamawiającym, a...,

Bardziej szczegółowo

Potencjał kadrowy (wzór) niezbędny do wykonania zamówienia

Potencjał kadrowy (wzór) niezbędny do wykonania zamówienia Załącznik nr 2 Potencjał kadrowy (wzór) niezbędny do wykonania zamówienia Wykaz osób z uprawnieniami wymaganymi przepisami, które będą wykonywać zamówienie oraz ich kwalifikacjami, oraz pozostali pracownicy

Bardziej szczegółowo

(wzór) reprezentowanym przez:... zwanym dalej Zamawiającym,

(wzór) reprezentowanym przez:... zwanym dalej Zamawiającym, Załącznik nr 1 Umowa nr UK/U/ / (wzór) /2013/EP- zawarta w dniu...06.2013 r. we Wrocławiu pomiędzy: Skarbem Państwa Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ul. C.K.Norwida 34, 50-950

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY UMOWA PRZEDWSTĘPNA. Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:??

AKT NOTARIALNY UMOWA PRZEDWSTĘPNA. Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:?? Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:?? AKT NOTARIALNY Dnia????? roku (??-??-????) w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ul. Szewskiej nr 22, przed Notariuszem dr Jakubem Biernatem

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR - wzór - 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie niżej wymienionych czynności wg szacunkowych ilości:

UMOWA NR - wzór - 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie niżej wymienionych czynności wg szacunkowych ilości: UMOWA NR - wzór - Załącznik nr 5 zawarta dnia.. w Śmiglu pomiędzy Gminą Śmigiel, Pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez: Wiktora Snelę - Burmistrza Śmigla

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 UMOWA PROJEKT

Załącznik nr 2 UMOWA PROJEKT Załącznik nr 2 UMOWA PROJEKT w dniu. 2015r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: 1. Ireneusz Kozecki - Starosta Nowotomyski 2.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr IT/.../2016. W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą

UMOWA Nr IT/.../2016. W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą UMOWA Nr IT/.../2016 W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą w Piasecznie ul. Kościuszki 5, NIP 123-12-10-962 reprezentowaną przez: Burmistrza Miasta i Gminy inż. Zdzisława Lisa zwaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu przetargu Wzór UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR KNDE-WA-N9z-233-../2014. zawarta w dniu 2014 r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu przetargu Wzór UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR KNDE-WA-N9z-233-../2014. zawarta w dniu 2014 r. Załącznik nr 1 do Regulaminu przetargu Wzór UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR KNDE-WA-N9z-233-../2014 pomiędzy: zawarta w dniu 2014 r. Polskie Koleje Państwowe Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Szczęśliwicka

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Załącznik nr 3 do specyfikacji (wzór) UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Zawarta w dniu.. 2013 r. pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, 30-224

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą.

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą. Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2014 r. pomiędzy: Zespołem Obsługi Szkół z siedzibą w Harasiukach, 37 413 Harasiuki, Harasiuki 112 A, NIP 865 206 39 53, REGON 830229740, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu

UMOWA SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu UMOWA SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: Budimex SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 40,

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE SPRZEDAŻY (dalej Umowa Ramowa )

UMOWA RAMOWA O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE SPRZEDAŻY (dalej Umowa Ramowa ) UMOWA RAMOWA O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE SPRZEDAŻY (dalej Umowa Ramowa ) zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: 1. NT GROUP spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-495), ul. Ryżowa 49, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

MUZEUM NARODOWYM W POZNANIU,

MUZEUM NARODOWYM W POZNANIU, Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytetu XI Działania 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr / z siedzibą. Regon:.., NIP, reprezentowanym przez:.. zwanym w dalszej części Wykonawcą,

UMOWA Nr / z siedzibą. Regon:.., NIP, reprezentowanym przez:.. zwanym w dalszej części Wykonawcą, Załącznik nr 3 UMOWA Nr /2016 Zawarta w dniu.. 2016 r. w Lublińcu w oparciu o postępowanie publiczne przeprowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

... OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

... OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Załącznik: nr:1 (imię i nazwisko / firma wykonawcy) (miejscowość, data) OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Niniejszym oświadczam, że: 1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności. 2.

Bardziej szczegółowo

oraz na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m. st. Warszawy Nr... z dnia... przez:

oraz na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m. st. Warszawy Nr... z dnia... przez: U M O W A Nr MOK -4 OŚ/B/III/3/3 zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27, reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr.. zawarta w dniu.. w Łodzi pomiędzy

UMOWA nr.. zawarta w dniu.. w Łodzi pomiędzy UMOWA nr.. zawarta w dniu.. w Łodzi pomiędzy Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi przy ulicy Wierzbowej 52, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w...

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... pomiędzy: Wojskowym Instytutem Wydawniczym w Warszawie, Al. Jerozolimskie 97, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury RIK MON 4/2010, NIP

Bardziej szczegółowo

UMOWA. na wykonanie gminnej ewidencji zabytków oraz opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami. zawarta w dniu 2016 r. w Morawicy pomiędzy:

UMOWA. na wykonanie gminnej ewidencji zabytków oraz opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami. zawarta w dniu 2016 r. w Morawicy pomiędzy: UMOWA Załącznik nr 3 WZÓR na wykonanie gminnej ewidencji zabytków oraz opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami zawarta w dniu 2016 r. w Morawicy pomiędzy: Gminą Morawica z siedzibą w Morawicy

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez:

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez: Nr sprawy OR.251-8/JF/13 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI C. Hartwig Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

UMOWA PRZEDWSTĘPNA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI C. Hartwig Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni Treść umowy przedwstępnej sprzedaży akcji: UMOWA PRZEDWSTĘPNA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI C. Hartwig Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

KUPUJĄCY oraz ZARZĄDCA KOMPENSACJI, działający na rzecz SPRZEDAWCY, będą dalej łącznie zwani STRONAMI, a każdy z nich z osobna STRONĄ.

KUPUJĄCY oraz ZARZĄDCA KOMPENSACJI, działający na rzecz SPRZEDAWCY, będą dalej łącznie zwani STRONAMI, a każdy z nich z osobna STRONĄ. 2 KUPUJĄCY oraz ZARZĄDCA KOMPENSACJI, działający na rzecz SPRZEDAWCY, będą dalej łącznie zwani STRONAMI, a każdy z nich z osobna STRONĄ. PREAMBUŁA Zważywszy, że: 1 - w stosunku do Stoczni Gdynia Spółki

Bardziej szczegółowo

Umowa nr GKZP

Umowa nr GKZP Załącznik nr 4 Umowa nr GKZP.7011.3.2015 Projekt Zawarta w dniu 2015 r. pomiędzy Gminą Biała, z siedzibą w Białej, 48 210 Biała, ul. Rynek 10 NIP 755-19-12-048 reprezentowaną przez: Edwarda Plicko Burmistrz

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór -

UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór - Ogłoszenie numer DZ/86/2014: załącznik nr 5 UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór - zawarta w Bielsku-Białej w dniu... zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy - prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj: Dz.

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane. zawarta w... pomiędzy:

Umowa o roboty budowlane. zawarta w... pomiędzy: Umowa o roboty budowlane zawarta w... pomiędzy: 1.... zwanym w dalszej treści Inwestorem, a 2. BUILDgreenDesign Sp. z o.o., 60-105 Poznań, ul.kopanina 54/56; NIP 7792409210, REGON 302260084, KRS 0000437940

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO W dniu... w Ostrowcu Świętokrzyskim pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski Zakładem Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim, z siedzibą przy ul. Żabiej 23 27 400 Ostrowiec

Bardziej szczegółowo

Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition

Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition Załącznik nr 5 Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition Zawarta w dniu pomiędzy TECNA Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, Kasprowicza 103A/9, 01-823 zarejestrowaną w

Bardziej szczegółowo

Umowa zbycia udziałów

Umowa zbycia udziałów Umowa zbycia udziałów zawarta w dniu 2014 roku w. pomiędzy: Panem., syn. i..., zamieszkały przy ul. w. 00-000, legitymujący się Dowodem Osobistym serii AAA 000000, nr ewidencyjny PESEL 0000000000, NIP

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - UMOWA NAJMU

- PROJEKT - UMOWA NAJMU - PROJEKT - UMOWA NAJMU zawarta w dniu... 2011 roku w Sianożętach pomiędzy: Imperiall.pl spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sianożętach, wpisaną do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR 10/2008

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR 10/2008 UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR 10/2008 Zawarta w dniu... pomiędzy: Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej ul. Mickiewicza 10 58-250 Pieszyce reprezentowanym przez: 1. Dyrektora ZGM mgra inż. Mirosława Boguckiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... / WM / 2016

UMOWA NR... / WM / 2016 Załącznik Nr 1 UMOWA NR... / WM / 2016 zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Szczecinie, 71-682, ul. M. Golisza

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy dostawy (bez instalacji i szkolenia)

Wzór umowy dostawy (bez instalacji i szkolenia) Wzór umowy dostawy (bez instalacji i szkolenia) zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, w trybie na podstawie art. / na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NATURA NAZWISKO I IMIĘ/Nazwa: Dokument tożsamości: ADRES/SIEDZIBA:,

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NATURA NAZWISKO I IMIĘ/Nazwa: Dokument tożsamości: ADRES/SIEDZIBA:, zawarta w dniu 2012.04.30 w Olsztynie pomiędzy: FUNDACJĄ NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA I ZRÓWNOWAŻONEJ URBANIZACJI NATURA 2010 z siedzibą w Warszawie, ul. Piękna 24/26A/1, nr KRS 0000346406, nr NIP 113-278-70-26,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr AZ-53/U/2014. Niniejsza umowa została zawarta w Poznaniu, w dniu... pomiędzy:

Umowa nr AZ-53/U/2014. Niniejsza umowa została zawarta w Poznaniu, w dniu... pomiędzy: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytetu XI Działania 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR WMIM /15

UMOWA NA SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR WMIM /15 W dniu w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym nr NIP: 525-001-12-66, REGON: 000001258,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa W/2016

Wzór umowy. Umowa W/2016 Wzór umowy Umowa W/2016 o wykonanie usługi zawarta w dniu... r. roku w Ostrowi Mazowieckiej pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej ul. Trębickiego 10, 07-300 Ostrów Mazowiecka,

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ MIESZKANIE LIPOWA 21 NR LI... Zawarta w Łodzi w dniu...r. pomiędzy:

UMOWA PRZEDWSTĘPNA DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ MIESZKANIE LIPOWA 21 NR LI... Zawarta w Łodzi w dniu...r. pomiędzy: UMOWA PRZEDWSTĘPNA DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ MIESZKANIE LIPOWA 21 NR LI... Zawarta w Łodzi w dniu...r. pomiędzy: 1. UNIBUD i PARTNERZY Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Nowej 6/12, Nr kodu

Bardziej szczegółowo

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy:

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: 1) FINIATA SP. Z O.O., z siedzibą w Krakowie, przy ul. Grodzka 42/1, 31-044 Kraków, wpisaną

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA Umowa nr TA /.. / 2015 Umowa zawarta w dniu.. 2015 roku w Warszawie, w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego, pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: Centralnym Instytutem Ochrony Pracy - Państwowym Instytutem

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR ZO/ 34 / 2017

UMOWA NR ZO/ 34 / 2017 PROJEKT UMOWA NR ZO/ 34 / 2017 zawarta w dniu.. 2017 roku w Nowej Soli pomiędzy: Miejskim Zakładem Gospodarki Komunalnej spółka z o. o. w Nowej Soli z siedzibą przy ul. Konstruktorów nr 2, kod 67-100 Nowa

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014

UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014 UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014 Zawarta w dniu.. 2014 r. na podstawie art. 4 punkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Warszawskim

Bardziej szczegółowo

U M O W A. a)..działającą (-ym) na podstawie wpisu do.. pod numerem., zwaną (-ym) w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowaną (-ym) przez:

U M O W A. a)..działającą (-ym) na podstawie wpisu do.. pod numerem., zwaną (-ym) w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowaną (-ym) przez: U M O W A Zawarta w dniu r. pomiędzy Domem Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie Juchacz w Gorzowie Wlkp. ul. Podmiejska Boczna 10 zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1... - Dyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Przedmiot umowy:

UMOWA. Przedmiot umowy: UMOWA Zawarta w dniu.. pomiędzy: TARGI KIELCE S. A. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zakładowej 1 - wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd w Kielcach pod numerem KRS 0000352242, zarząd

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŚREDNICTWA WYNAJMU NR... NA ZASADACH WYŁĄCZNOŚCI

UMOWA POŚREDNICTWA WYNAJMU NR... NA ZASADACH WYŁĄCZNOŚCI UMOWA POŚREDNICTWA WYNAJMU NR... NA ZASADACH WYŁĄCZNOŚCI zawarta w dniu pomiędzy: 1. Imię, nazwisko/nazwa:... seria i nr dow. os..., PESEL.. adres zamieszkania/siedziby.... adres do korespondencji.......

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr./2012 o budowę i ustanowienie odrębnej własności lokalu użytkowego

U M O W A Nr./2012 o budowę i ustanowienie odrębnej własności lokalu użytkowego U M O W A Nr./2012 o budowę i ustanowienie odrębnej własności lokalu użytkowego Zawarta w dniu...pomiędzy: Spółdzielnią Mieszkaniową Przodownik w Tomaszowie Maz. reprezentowaną przez : -.. -. zwaną w treści

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy nr../2014

Projekt umowy nr../2014 Projekt umowy nr../2014 zawarta w Łodzi w dniu.... 2014 r. pomiędzy następującymi Stronami: Łódzką Spółką Infrastrukturalną sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 190, 90-368 Łódź, NIP 725-19-06-517,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... / EM / 2011

UMOWA NR... / EM / 2011 Załącznik Nr 1 UMOWA NR... / EM / 2011 zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, 71-682 Szczecin, ul. M. Golisza 10, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR - Umowa o wykonanie robót budowlanych dla inwestycji realizowanych na sieciach SN, nn UMOWA ZN. o wykonanie robót budowlanych

WZÓR - Umowa o wykonanie robót budowlanych dla inwestycji realizowanych na sieciach SN, nn UMOWA ZN. o wykonanie robót budowlanych UMOWA ZN o wykonanie robót budowlanych zawarta w., w dniu... pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu:

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: U M O W A Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: Dać Radę w Polsce.. pozycja budżetowa F Podwykonawstwo została zawarta. w Warszawie pomiędzy: Helsińską Fundacją Praw Człowieka, ul.

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy:

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Załącznik nr 2 Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Wspólnotą Mieszkaniową ul. Żymierskiego 81 w Jastrowiu z siedzibą: 64-915 Jastrowie, ul. Kieniewicza 9 NIP: 767-165-33-59,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. 1 Przedmiot umowy i zobowiązanie Zamawiającego

UMOWA Nr.. 1 Przedmiot umowy i zobowiązanie Zamawiającego UMOWA Nr.. zawarta w dniu... 2015r. w Szczecinie pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim - Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego, reprezentowanym przez Dyrektora - Dorotę Janicką,

Bardziej szczegółowo

UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy:

UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy: Załącznik nr 7 do SIWZ wzór umowy UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy: Szczecińskim Parkiem Naukowo Technologicznym Sp. z o.o., wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy ZAŁĄ CZNIK NR 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-23-96-695, w imieniu którego łącznie działają:

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO/OPROGRAMOWANIA * zawarta w dniu [_] roku, w Poznaniu, pomiędzy: PRO DESIGN sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Zwierzynieckiej 3, 60-813 Poznań, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

II. Cena i warunki płatności

II. Cena i warunki płatności Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór warunków umowy UMOWA nr W dniu 2015r. w Oleśnicy, pomiędzy Ochotnicza Straż Pożarna w Ligocie Małej NIP: REGON:, zwanym dalej Kupującym, reprezentowanym przez: Tadeusza Goli

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZP

Umowa nr ZP Umowa nr ZP.272.32.2013 Zawarta w dniu.. r. w Tłuszczu, pomiędzy: Gminą Tłuszcz reprezentowaną przez: Pawła Marcina Bednarczyka Burmistrza, zwanego dalej Zamawiającym a... będącym płatnikiem VAT, nr NIP:...,

Bardziej szczegółowo