Dnia UMOWA REZERWACYJNA APARTAMENTY WIELICKA NR / / pomiędzy: WAN 29 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dnia UMOWA REZERWACYJNA APARTAMENTY WIELICKA NR / / 2011. pomiędzy: WAN 29 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością"

Transkrypt

1 Dnia UMOWA REZERWACYJNA APARTAMENTY WIELICKA NR / / 2011 pomiędzy: WAN 29 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością a 1/8

2 Niniejsza umowa rezerwacyjna ( Umowa ) została zawarta w dniu w Krakowie, pomiędzy: I. Spółką pod firmą WAN 29 Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jana Pawła II 80, lok. 157, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , NIP: , z kapitałem zakładowym w wysokości ,- PLN w całości opłaconym, reprezentowaną przez: Jerzego Czajkowskiego - Pełnomocnika, działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 03 stycznia 2011 roku, co potwierdza okazana przy niniejszej umowie kopia powyższego pełnomocnictwa, zwaną w dalszej części umowy Sprzedającym lub Spółką, a II. Panią., używającą imienia., córką.., zamieszkałą w,, legitymującą się dowodem osobistym serii numer., PESEL:.., NIP:., zwaną w dalszej części umowy Kupującym, zwane w dalszej części umowy łącznie Stronami lub każde z osobna Stroną 1 Pełnomocnik działający w imieniu i na rzecz Spółki oświadczył, że: 1. Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych dla nieruchomości położonej w Krakowie, Dzielnicy Podgórze przy ulicy Wielickiej, stanowiącej działki gruntu oznaczone w ewidencji gruntów numerami: 889/6 o pow. 861 m 2, 889/7 o pow. 762 m 2, 888/9 o pow. 583 m 2, o numerach ewidencyjnych: 888/7 o pow m 2, 888/8 o pow. 15 m 2, 889/8 o pow. 12 m 2, 889/9 o pow m 2, 888/24 o pow m 2, 888/10 o pow. 989 m 2, 889/10 o pow m 2 i 888/11 o pow. 51 m 2, z obrębu 53, o łącznej powierzchni (dwadzieścia tysięcy sto dwadzieścia dziewięć) metrów kwadratowych, prowadzi księgę wieczystą Kw numer KR1P/ /1, 2. w dziale II tej księgi wieczystej jako właściciel wpisana jest Spółka pod firmą WAN 29 Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, na podstawie aktów notarialnych aneksu do przedwstępnych umów sprzedaży, umowa sprzedaży, umowa sprzedaży warunkowej oraz akt ustanowienia służebności gruntowej; umowa przeniesienia własności oraz akt ustanowienia służebności; aneksu do przedwstępnych umów sprzedaży, umowy sprzedaży, umowy sprzedaży warunkowej oraz aktu ustanowienia służebności gruntowej oraz umowy przeniesienia własności oraz aktu ustanowienia służebności sporządzonych w dniach 13 marca 2008 roku, 24 kwietnia 2008 roku, 8 listopada 2001 roku, 16 stycznia 2008 roku przez Tomasza Zięcinę notariusza w Krakowie odpowiednio za Repertorium A numer 2615/2008, Repertorium A numer 3860/2008, Repertorium A numer 12050/2007, Repertorium A numer 580/2008, 3. w dziale III powołanej wyżej księgi wieczystej wpisane są ograniczone prawa rzeczowe w postaci ustanowienia: a) na czas nieoznaczony, bezpłatnej służebności przesyłu ograniczając jej wykonywanie do działek o numerach 889/6 o pow. 0,0861ha, 889/7 o pow. 0,0762ha, 889/10 o pow. 0,7766ha, 888/10 o pow. 0,0989 ha, 888/11 o pow. 0,0051ha i 889/9 o pow. 0,1186ha, polegającej na: - możliwości założenia i przeprowadzenia na nieruchomościach stanowiących działki nr nr 889/6, 889/7, 889/10, 888/10, 888/11, 889/9 przewodu sieci wodociągowej dn 150mm,zgodnie z graficznym schematem tej sieci, - pozostawieniu ochronnego pasa terenu wolnego od zagospodarowana i zadrzewienia o szerokości 1 (jednego) metra licząc od krawędzi przewodu po każdej z jego stron, - zapewnieniu dostępu dla prowadzenia prac 2/8

3 eksploatacyjnych, remontowych i awaryjnych na sieci wodociągowej, - umożliwieniu przyłączenia do sieci wodociągowej właścicielom działek sąsiadujących bezpośrednio z obciążonymi działkami od strony zainstalowania sieci, - możliwości przedłużenia tej sieci na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, b) bezpłatnej służebności przesyłu na czas nieoznaczony, której wykonanie jest ograniczone do działek o numerach 888/7 obszaru 0,1362ha, 888/9 obszaru 0,0583 ha, 888/10 obszaru 0,0989 ha,888/24 obszaru 0,6542 ha, zgodnie z powołanym załącznikiem graficznym, polegająca na: - możliwości założenia i przeprowadzenia na nieruchomościach stanowiących działki o numerach 887/7, 888/9, 888/10, 888/24 przewodu sieci kanalizacyjnej przekrój 50cm, rury kamionkowe i kamionkowe przeciskowe, zgodnie z graficznym schematem tej sieci, - pozostawieniu ochronnego pasa terenu wolnego od zagospodarowania i zadrzewienia o szerokości 1(jednego) metra licząc od krawędzi przewodu kanalizacyjnego po każdej z jego stron, -zapewnieniu dostępu dla prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontowych i awaryjnych na sieci kanalizacyjnej, - umożliwieniu przyłączenia do sieci kanalizacyjnej właścicielom działek sąsiadujących bezpośrednio z obciążonymi działkami od strony zainstalowania sieci, - możliwości przedłużenia sieci na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, 4. w dziale IV powołanej wyżej księgi wieczystej wpisów nie ma, 5. opisana powyżej nieruchomość nie jest obciążona długami, ograniczonymi prawami rzeczowymi, innymi niż ujawnione powyżej prawami osób trzecich, ani ograniczeniami w rozporządzaniu, 6. wobec prawa własności opisanej powyżej nieruchomości nie istnieją żadne nie wykonane zarządzenia lub zalecenia władz administracyjnych, samorządowych ani roszczenia prywatno - prawne osób trzecich, 7. ostateczną decyzją o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę Nr 1946/10, wydaną w dniu 8 września 2010 r. przez Kierownika Referatu w Wydziale Architektury i Urbanistyki z upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa, zatwierdzono projekt budowlany i udzielono pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego w postaci Budowy zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z garażem podziemnym, wewnętrzną infrastrukturą techniczną, w tym instalacjami wewnętrznymi: wod.-kan., elektryczną, C.O., wentylacją mechaniczną mieszkań i garażu, układem komunikacyjnym wewnętrznym, przebudową istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, przebudową przyłącza teletechnicznego na działkach nr: 888/23,888/7, 888/8, 888/9, 888/10, 888/11, 888/12, 888/24,889/6, 889/7, 889/8, 889/9,889/9, 889/10, 889/11,1286 obr 53 Podgórze, oraz przebudowę ul. Górników i budowę zjazdu z ul. Górników oraz wewnętrznej drogi dojazdowej na działkach nr 890, 998/5 obr 53 Podgórze przy ul. Wielickiej w Krakowie, 8. Spółka na mocy ostatecznej Decyzji Nr 110/2011 wydanej z upoważnienia Prezydenta m. Krakowa w dniu 4 marca 2011 roku dokonała scalenia wszystkich działek gruntu objętych księgą wieczystą Kw numer KR1P/ /1, w wyniku czego w miejsce dotychczas istniejących powstała nowa działka gruntu nr ew o powierzchni 2,0129 ha, 9. Spółka na mocy ostatecznej Decyzji Nr 183/2011 wydanej z upoważnienia Prezydenta m. Krakowa w dniu 4 marca 2011 roku dokonała ponownego podziału powstałej w wyniku scalenia działki gruntu nr ew o powierzchni 2,0129 ha objętej księgą wieczystą Kw numer KR1P/ /1, w wyniku czego powstały: a) działka gruntu nr ew. 1326/2 o powierzchni 1,3018 ha oraz działka gruntu nr ew. 1326/3 o powierzchni 0,0632 ha ( Nieruchomość ), na której na podstawie pozwolenia na budowę opisanego w ust. 8. powyżej, Spółka zrealizuje zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z garażem podziemnym oraz wewnętrzną infrastrukturą techniczną. Plan 3/8

4 podziału nieruchomości wraz z usytuowaniem na Nieruchomości budynków wznoszonych w ramach inwestycji stanowi Załącznik nr 1 do Umowy, b) działka gruntu nr ew. 1326/4 o powierzchni 0,1624 ha przeznaczona pod Parking, c) działka gruntu nr ew. 1326/1 o powierzchni 0,4845 ha, na której Spółka zamierza w przyszłości wybudować budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem podziemnym oraz wewnętrzną infrastrukturą techniczną, 10. Na mocy aktu notarialnego z dnia 20 maja 2011 r. sporządzonego przez Tomasza Zięcinę Notariusza w Krakowie za Rep. A nr 5965/2011, na działkach gruntu o numerach 1326/1, 1326,2, 1326/3 i 1326/4 warunkowo ustanowiono nieodpłatne służebności gruntowe ( Akt ustanowienia służebności ) polegające na prawie: a) przejazdu i przechodu przez działkę nr 1326/2, pasem szerokości 7 m ograniczonym literami D-D l-cl -Bl-B-B2-C-D3-D na mapie na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 1326/1, b) przejazdu i przechodu przez działkę nr 1326/2, pasem ograniczonym literami D-Dl-E-F-Fl- D3-D na mapie na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 1326/1, c) przejazdu i przechodu przez całą działkę nr 1326/3 ograniczoną literowo C-B2-B-A-Al-C na mapie na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 1326/1, d) przejazdu i przechodu przez działkę nr 1326/1, pasem o szerokości 20 m ograniczonym literami D-D3-C-C2-D2-D na mapie na rzecz każdoczesnych właścicieli działek o numerach 1326/2 i 1326/3, e) przejazdu i przechodu przez całą działkę nr 1326/4 ograniczoną literowo B-Bl-G-H-A-B na mapie na rzecz każdoczesnych właścicieli działek o numerach: 1326/2 i 1326/3, f) przejazdu i przechodu przez działkę nr 1326/2, pasem o szerokości 7 m ograniczonym literami D-D l-cl-bl-b-b2-c-d3-d na mapie na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 1326/4, g) przejazdu i przechodu przez działkę nr 1326/2, pasem o szerokości 7 m ograniczonym literami B-B2-G2-G-Bl-B na mapie na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 1326/4, h) przejazdu i przechodu przez działkę nr 1326/2, pasem do granicy z ulicą Kłodzką, ograniczonym literami G-Gl-Hl-H-G na mapie na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 1326/4, i) przejazdu i przechodu przez całą działkę nr 1326/3 ograniczoną literowo C-B2-B-A-Al-C na mapie na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 1326/ Akt ustanowienia służebności zawierał również wnioski o odłączenie z Księgi wieczystej KW numer KR1P/ /1 działek gruntu o numerach 1326/1 i 1326/4 oraz założenie dla tych działek odrębnych ksiąg wieczystych, przy czym dla Nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta pod dotychczasowym numerem KW nr KR1P/ / reprezentowana Spółka jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT (Regon: ), a opisany wyżej zespół budynków wzniesiony zostanie w celu zbycia lub wynajmu znajdujących się w nim lokali, w ramach przedmiotu jej przedsiębiorstwa. 13. reprezentowana Spółka zgodnie z treścią 17.2 umowy Spółki nie ma obowiązku legitymowania się uchwałą Zgromadzenia Wspólników podjętą w trybie art. 228 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, a także, że nie występują przesłanki, które zobowiązywałyby reprezentowaną Spółkę do legitymowania się uchwałą Zgromadzenia Wspólników podjętą w trybie art. 230 Kodeksu spółek handlowych Pełnomocnik Spółki oświadcza, że reprezentowana przez niego Spółka w zakresie swojej działalności gospodarczej zrealizuje na Nieruchomości inwestycję ( Inwestycja ), w ramach której wybudowane zostaną między innymi: 4/8

5 a) lokal mieszkalny nr [..] o projektowanej powierzchni użytkowej wynoszącej około... (słownie:...) metra kwadratowego wraz z przylegającym tarasem/przydomowym ogrodem o powierzchni około... (słownie...) metra kwadratowego, oznaczony w dokumentacji technicznej symbolem..., znajdujący się na... piętrze budynku oznaczonego symbolem [..] ("Lokal"), b) pomieszczenia gospodarcze znajdujące się w części podziemnej Inwestycji, a wśród nich pomieszczenie gospodarcze nr [..] o projektowanej powierzchni użytkowej wynoszącej około... (słownie:...) metra kwadratowego (,,Pomieszczenie Gospodarcze"), c) wielostanowiskowy garaż podziemny, który przeznaczony będzie na parking podziemny dla mieszkańców, w którym między innymi znajdować się będzie miejsce postojowe oznaczone numerem [..] ("Miejsce Postojowe"). 2. W ramach Inwestycji na działce gruntu nr 1326/4 zostanie także wybudowany wielostanowiskowy parking naziemny, który przeznaczony będzie na miejsca parkingowe do obsługi Inwestycji, ("Parking"), na którym między innymi znajdować się będzie miejsce postojowe oznaczone numerem [..] ("Miejsce Parkingowe"). 3. Prawo własności Nieruchomości wraz z własnością tych części Inwestycji oraz urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali, będzie stanowiło nieruchomość wspólną ("Nieruchomość Wspólna") Pełnomocnik działający w imieniu i na rzecz Spółki pod firmą WAN 29 Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie oświadcza, że po zrealizowaniu na Nieruchomości Inwestycji, a w szczególności po wybudowaniu w jej ramach Lokalu wraz z przylegającym tarasem/przydomowym ogrodem, Pomieszczenia Gospodarczego oraz Miejsca Postojowego/Miejsca Parkingowego, Spółka zamierza: a) ustanowić odrębną własność Lokalu w stanie niewykończonym wraz z przylegającym tarasem/przydomowym ogrodem, a także Pomieszczenia Gospodarczego jako części składowej wyodrębnionego Lokalu oraz ich sprzedaż na rzecz osób trzecich ( Nabywca ), w stanie wolnym od obciążeń i praw, z którego własnością związany będzie stosowny udział w Nieruchomości Wspólnej. Udział w Nieruchomości Wspólnej zostanie obliczony zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (tekst jednolity: Dz. U r. Nr 80 poz. 903); b) dokonać za wynagrodzeniem podziału Nieruchomości Wspólnej do współposiadania i korzystania w ten sposób, że Nabywca z wyłączeniem osób trzecich i innych współwłaścicieli będzie uprawniony do wyłącznego korzystania z przylegającego do Lokalu tarasu/przydomowego ogrodu oraz z Miejsca Postojowego, pod warunkiem, że nie będzie sobie rościł praw do żadnych innych miejsc postojowych znajdujących się w garażu lub tarasów/ przydomowych ogrodów przylegających do innych lokali mieszkalnych wybudowanych w ramach Inwestycji; c) dokonać sprzedaży, w stanie wolnym od obciążeń i praw osób trzecich, udziału we współwłasności Parkingu, w proporcji odpowiadającej stosunkowi powierzchni Miejsca Parkingowego do powierzchni całego Parkingu, wraz ze stosownym udziałem w Nieruchomości Wspólnej, w ramach którego to udziału Nabywca będzie uprawniony do korzystania z Miejsca Parkingowego, z wyłączeniem innych współwłaścicieli; - za łączną cenę brutto w wysokości.. PLN (słownie:...) zawierającą należny podatek od towarów i usług VAT. 2. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawnych dotyczących stawek podatku VAT w trakcie realizacji Inwestycji, począwszy od dnia zawarcia umowy przedwstępnej aż do dnia zawarcia umowy przyrzeczonej, w wyniku których stawka podatku będzie wyższa od obowiązującej w dniu podpisania niniejszej Umowy, cena sprzedaży 5/8

6 może ulec zmianie o kwotę proporcjonalnie wynikającą ze zmiany stawki podatku VAT. W takiej sytuacji, z uwagi na konieczność dokonania ewentualnych dopłat przez Kupującego, przysługiwać mu będzie prawo odstąpienia od umowy przedwstępnej w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Kupującego zawiadomienia o odpowiedniej korekcie ceny sprzedaży. 2. Sposób płatności całej ceny sprzedaży zostanie ustalony przez Strony w przedwstępnej umowie ustanowienia odrębnej własności i sprzedaży Lokalu. 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo dokonania zmian w projekcie realizacyjnym budynku i Lokalu, w tym w zakresie powierzchni całkowitej i użytkowej budynku oraz powierzchni użytkowej Lokalu. Powyższe zmiany nie będą stanowić zmiany przedmiotu niniejszej Umowy. Zmiany w metrażu Lokalu nie mogą jednakże przekraczać 5 % jego powierzchni użytkowej. W każdym przypadku zmiany metrażu powierzchni użytkowej Lokalu cena sprzedaży zostanie skorygowana przez Sprzedającego odpowiednio do zmiany metrażu. 4. Kupujący oświadcza, iż zamierza nabyć od Sprzedającego Lokal za cenę i na warunkach określonych w ust. 1-3 powyższej, po uzyskaniu lub zagwarantowaniu środków finansowych umożliwiających mu nabycie Lokalu Kupujący rezerwuje nabycie Lokalu, a Sprzedający zobowiązuje się do wstrzymania z zawarciem umowy ustanowienia odrębnej własności i sprzedaży Lokalu na rzecz osób trzecich w terminie do dnia 30 czerwca 2011 roku. 2. W związku z zamiarem nabycia Lokalu przez Kupującego oraz dokonaną przez Strony rezerwacją Lokalu, Kupujący zobowiązuje się w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania niniejszej Umowy dokonać wpłaty kwoty wysokości 5.000,- PLN (pięć tysięcy złotych) tytułem opłaty rezerwacyjnej, na rachunek bankowy Spółki pod firmą WAN 29 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie numer: prowadzony przez BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie. W przypadku braku zapłaty opłaty rezerwacyjnej przez Kupującego we wskazanym wyżej terminie, Sprzedający ma prawo odstąpienia od niniejszej Umowy. 3. Sprzedający oraz Kupujący zobowiązują się wzajemnie do przystąpienia do podpisania przedwstępnej umowy ustanowienia odrębnej własności i sprzedaży Lokalu na rzecz Kupującego, za cenę i na warunkach określonych w 3 ust. 1 Umowy, w terminie 30 dni od dnia pisemnego wezwania przez Sprzedającego, jednak nie później niż do dnia 30 czerwca 2011 r. 4. Jeżeli Kupujący z przyczyn leżących po jego stronie nie przystąpi w terminie określonym w ust. 3 powyżej, do zawarcia przedwstępnej umowy ustanowienia odrębnej własności i sprzedaży Lokalu, za cenę i na warunkach określonych w 3 ust. 1 Umowy, wpłacona przez Kupującego opłata rezerwacyjna zostanie w ciągu 14 dni zwrócona na wskazany przez niego rachunek bankowy, po potrąceniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 500,- PLN, na co Kupujący niniejszym wyraża zgodę. 5. W przypadku zawarcia przedwstępnej umowy ustanowienia odrębnej własności i sprzedaży Lokalu, za cenę i na warunkach określonych w 3 ust. 1 Umowy, w terminie określonym w ust. 3 powyżej, opłata rezerwacyjna zostanie zaliczona na poczet pierwszej raty ceny sprzedaży Lokalu. 6. Jeżeli Sprzedający, z przyczyn leżących po jego stronie nie przystąpi w terminie określonym w ust. 3 powyżej, do zawarcia przedwstępnej umowy ustanowienia odrębnej własności i sprzedaży Lokalu, za cenę i na warunkach określonych w 3 ust. 1 Umowy, wpłacona przez Kupującego opłata rezerwacyjna zostanie zwrócona na rzecz Kupującego wraz z odsetkami umownymi w wysokości 10 % w skali roku, w terminie 14 dni licząc od dnia wymagalności zwrotu opłaty rezerwacyjnej. 5 6/8

7 1. Sprzedający wystawi Kupującemu odpowiednie dokumenty finansowe (faktury VAT lub korekty tych dokumentów) z tytułu dokonanej na podstawie niniejszej Umowy wpłaty opłaty rezerwacyjnej. 2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wystawianie przez Sprzedającego faktur VAT nie wymaga podpisu Kupującego. 6 Wszelkie zawiadomienia i inna korespondencja kierowana na ręce którejkolwiek ze Stron Umowy powinna być przesyłana na piśmie pocztą poleconą lub doręczana osobiście na adresy: Sprzedającego - WAN 29 Spółka z o.o Warszawa, Al. Jana Pawła II 80 lok 157, Kupującego Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 nr 101 poz. 926 z póżn. zm.) Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie: 1. przez Sprzedającego swoich danych osobowych zawartych w Umowie dla potrzeb prawidłowego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy oraz w celach marketingowych lub windykacyjnych. 2. przez bank finansujący Inwestycję jego danych osobowych zawartych w Umowie, dla potrzeb prawidłowej realizacji Umowy przelewu wierzytelności z Umowy w celu zabezpieczenia spłaty kredytu udzielonego Sprzedającemu przez bank. 8 Strony zobowiązują się zachować postanowienia niniejszej Umowy w poufności, za wyjątkiem postanowień, których ujawnienie jest niezbędne wobec urzędów administracji publicznej oraz dla poszanowania i zachowania uprawnień innych osób w zakresie wynikającym z niniejszej Umowy Intencją stron jest rozstrzyganie w dobrej wierze i bez uciekania się do drogi sądowej wszelkich sporów, kontrowersji lub roszczeń wynikających z tej Umowy. 2. Strony uzgadniają, że w razie zaistnienia sporów na tle wykonania niniejszej Umowy sprawę rozpatruje właściwy sąd dla siedziby Sprzedającego Każde postanowienie Umowy będzie w miarę możliwości interpretowane tak, by było skuteczne i ważne zgodnie z obowiązującym prawem. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie tej umowy będzie nieważne lub niewykonalne zgodnie z obowiązującym prawem, postanowienie takie będzie nieskuteczne tylko w zakresie takiej nieważności lub niewykonalności i w zakresie dopuszczalnym przez prawo zostanie zastąpione postanowieniem, które możliwie dokładnie odda gospodarcze i prawne skutki postanowienia nieważnego lub niewykonalnego. W takim przypadku pozostałe postanowienia Umowy, łącznie ze wskazanym wyżej postanowieniem zastępczym, będą w dalszym ciągu obowiązywały i pozostaną w pełnej mocy i skuteczności. 2. Wszelkie uzupełnienia lub zmiany do niniejszej Umowy wymagać będą zgody obu stron i dokonywane będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. 4. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej Strony. 7/8

8 SPRZEDAJĄCY: KUPUJĄCY: 8/8

AKT NOTARIALNY. , zameldowany na pobyt stały:. Kraków, ulica..,

AKT NOTARIALNY. , zameldowany na pobyt stały:. Kraków, ulica.., Repertorium A Nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia roku dwa tysiące czternastego (...2014r.) przed notariuszem Waldemarem Wajdą w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego numer

Bardziej szczegółowo

Repertorium A Nr /2014

Repertorium A Nr /2014 Repertorium A Nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia pierwszego sierpnia roku dwa tysiące czternastego (01.08.2014r.) przed notariuszem Waldemarem Wajdą w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Marszałka Józefa

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY Zawarta dnia.2014r. w Warszawie pomiędzy: 1. Spółką STRUCTUR CONCEPT III Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołodyjowskiego

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. Tożsamość Stawających ustalił notariusz na podstawie dowodów osobistych serii i numerów: 1/, 2/.-------- UMOWA DEWELOPERSKA

AKT NOTARIALNY. Tożsamość Stawających ustalił notariusz na podstawie dowodów osobistych serii i numerów: 1/, 2/.-------- UMOWA DEWELOPERSKA REPERTORIUM A NR /2012 PROJEKT AKT NOTARIALNY Dnia dwa tysiące dwunastego roku (..2012 r.) w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Płk. Francesco Nullo nr 3 (trzy) przed notariuszem stawili się:-----------------

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. Repertorium A numer /2015

AKT NOTARIALNY. Repertorium A numer /2015 Repertorium A numer /2015 AKT NOTARIALNY Dnia dwa tysiące piętnastego roku ( 2015r.), w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ulicy Ruskiej numer 3/4, przed notariuszem, stawili się: ---------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

A KT NOTARI A LN Y. 2., syn, zamieszkały:, ulica, legitymujący się dowodem osobistym oznaczonym, ważnym do dnia roku, PESEL, -------------

A KT NOTARI A LN Y. 2., syn, zamieszkały:, ulica, legitymujący się dowodem osobistym oznaczonym, ważnym do dnia roku, PESEL, ------------- KANCELARIA NOTARIALNA Notariusz Dorota Tyczyńska-Grzeszyk, Notariusz Iwona Krupińska, Spółka Cywilna ul. St. Dubois 12 lok. 16, 00-188 Warszawa tel. (22) 635-05-11, (22) 635-44-66, fax: (22) 207-28-09

Bardziej szczegółowo

Akt Notarialny. Umowa deweloperska

Akt Notarialny. Umowa deweloperska Wzór umowy deweloperskiej Repertorium A. Numer /2014 Akt Notarialny Dnia ****** dwa tysiące czternastego (***.2014) roku przed notariuszem Adrianą Miśkiewicz w siedzibie jej Kancelarii w Zielonej Górze

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Notarialna dr Marek Leśniak, ulica Wita Stwosza 3, 50-148 Wrocław www.notariuszlesniak.pl tel. 071 341 23 71 do 73, fax.

Kancelaria Notarialna dr Marek Leśniak, ulica Wita Stwosza 3, 50-148 Wrocław www.notariuszlesniak.pl tel. 071 341 23 71 do 73, fax. PROJEKT Kancelaria Notarialna dr Marek Leśniak, ulica Wita Stwosza 3, 50-148 Wrocław Niniejszy projekt aktu notarialnego w rozumieniu 7 pkt. 1 rozp. Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA)

AKT NOTARIALNY UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA) Repertorium A nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia dwa tysiące czternastego roku (.2014 r.) w Kancelarii Notarialnej we.. przy ulicy., przed notariuszem. stawili się: --------------------------------- 1., ----------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. R e p e r t o r i u m A nr /2013

AKT NOTARIALNY. R e p e r t o r i u m A nr /2013 1 R e p e r t o r i u m A nr /2013 AKT NOTARIALNY Dnia ***------------------------------------------------------------------------------------------------------------ roku dwa tysiące trzynastego (**-**-2013)

Bardziej szczegółowo

U M O W A D E W E L O P E R S K A

U M O W A D E W E L O P E R S K A Repertorium A numer /2014 Poniższy tekst stanowi wstępny projekt aktu notarialnego przeznaczony do konsultacji ze stronami i może ulegać modyfikacjom w związku z ustaleniami stawających i przedłożonymi

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR /2015

AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR /2015 REPERTORIUM A NR /2015 AKT NOTARIALNY Dnia dwa tysiące piętnastego roku ( -..-2015), przede mną PAWŁEM GMERKIEM Notariuszem w Piasecznie, działającym w Kancelarii Notarialnej przy ulicy Kościuszki nr 17,

Bardziej szczegółowo

A K T N O T A R I A L N Y

A K T N O T A R I A L N Y REPERTORIUM A nr.. /2014 A K T N O T A R I A L N Y Dnia dwudziestego piątego marca dwa tysiące czternastego roku (25.03.2014 r.), w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przy placu Powstańców Śląskich nr

Bardziej szczegółowo

UMOWA DEWELOPERSKA I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

UMOWA DEWELOPERSKA I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE UMOWA DEWELOPERSKA zawarta w dniu 2012r., w, pomiędzy: Tomaszem Benek, zamieszkałym w Goczałkowicach Zdroju przy ul. Korfantego 30, oraz Krzysztofem Seredyńskim, zamieszkałym w Goczałkowicach Zdroju przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA MARINE HOTEL***** & APPARTEMENTS Apartament 629. Zdrojowa Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.

UMOWA PRZEDWSTĘPNA MARINE HOTEL***** & APPARTEMENTS Apartament 629. Zdrojowa Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. www.marinehotel.pl UMOWA PRZEDWSTĘPNA MARINE HOTEL***** & APPARTEMENTS Apartament 629 zawarta w dniu 20 roku pomiędzy: a Zdrojowa Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Kołobrzegu,

Bardziej szczegółowo

Przedwstępna Umowa Sprzedaży nr XXX / 170

Przedwstępna Umowa Sprzedaży nr XXX / 170 Zawarta dnia 10.06.2011 we Wrocławiu pomiędzy: Przedwstępna Umowa Sprzedaży nr XXX / 170 MICHAŁ GUDZOWSKI, syn Jana i Magdaleny, dowód osobisty ASS 212593, ważny do dnia 28.04.2020, PESEL 80110400790 zam.

Bardziej szczegółowo

(22) 435 11 11 biuro w Warszawie. www.apartamentymarymoncka.com.pl

(22) 435 11 11 biuro w Warszawie. www.apartamentymarymoncka.com.pl ZAŁĄCZNIK Data Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego sporządzenia prospektu 03 grudnia 2014 r. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia negocjacji przez Projektantów z właścicielami nieruchomości w zakresie ustanawiania służebności przesyłu

Zasady prowadzenia negocjacji przez Projektantów z właścicielami nieruchomości w zakresie ustanawiania służebności przesyłu Zasady prowadzenia negocjacji przez Projektantów z właścicielami nieruchomości w zakresie ustanawiania służebności przesyłu W ramach udzielonego przedstawicielowi Jednostki Projektowej pełnomocnictwa do

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE

PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego tj. 2012.08.21 godzina 12:00 str. 1 BR CZĘŚĆ OGÓLNA INWESTYCJA BIELANY RESIDENCE I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE INWESTYCJI POŁOŻONEJ W POZNANIU PRZY UL. WILCZEJ/MAJAKOWSKIEGO

GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE INWESTYCJI POŁOŻONEJ W POZNANIU PRZY UL. WILCZEJ/MAJAKOWSKIEGO GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE INWESTYCJI POŁOŻONEJ W POZNANIU PRZY UL. WILCZEJ/MAJAKOWSKIEGO ZADANIE INWESTYCYJNE ETAP I I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA NICKEL INVEST NR 3 Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZBYCIA NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO

REGULAMIN ZBYCIA NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO REGULAMIN ZBYCIA NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO przeprowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2009 r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO REGULAMIN SPRZEDAŻY NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO przeprowadzonego na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11.09.2009r. w sprawie określenia sposobu

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1)

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Dziennik Ustaw Nr 232 13534 Poz. 1377 1377 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) Niniejszą ustawą zmienia

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu... w...pomiędzy: - Pełnomocnika a 1)... imię i nazwisko właściciela...... adres zameldowania / adres do korespondencji 2).........

zawarta w dniu... w...pomiędzy: - Pełnomocnika a 1)... imię i nazwisko właściciela...... adres zameldowania / adres do korespondencji 2)......... U M O W A Nr :.../... Nr / Gmina zawarta w dniu... w...pomiędzy: spółką Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna, z siedzibą w 05-520 Konstancin Jeziorna, ul. Warszawska 165 wpisaną do Rejestru

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA KONSUMENTÓW ZAINTERESOWANYCH ZAWARCIEM UMOWY DEWELOPERSKIEJ

PORADNIK DLA KONSUMENTÓW ZAINTERESOWANYCH ZAWARCIEM UMOWY DEWELOPERSKIEJ PORADNIK DLA KONSUMENTÓW ZAINTERESOWANYCH ZAWARCIEM UMOWY DEWELOPERSKIEJ Warszawa, styczeñ 2014 r. Poradnik został opracowany przez Departament Polityki Konsumenckiej UOKiK 2 Spis treści I. CO KONSUMENT

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI Właściciel nieruchomości: Poczta Polska Spółka Akcyjna Prowadzący przetarg: Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Lublinie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. UWAGI OGÓLNE

CZĘŚĆ I. UWAGI OGÓLNE CZĘŚĆ I. UWAGI OGÓLNE 1. Uwagi do rozwiązania zadania polegającego na sporządzeniu projektu aktu notarialnego 1. Zadanie egzaminacyjne obejmuje sporządzenie projektu aktu notarialnego; nie jest to projekt

Bardziej szczegółowo

www.confisio.pl projekt: www.bajecznaprzystan.pl

www.confisio.pl projekt: www.bajecznaprzystan.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2014-04-25 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres 31-566 Kraków,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Wola 01-003 Warszawa, Al. Solidarności 90 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką

Bardziej szczegółowo