Dnia UMOWA REZERWACYJNA APARTAMENTY WIELICKA NR / / pomiędzy: WAN 29 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dnia UMOWA REZERWACYJNA APARTAMENTY WIELICKA NR / / 2011. pomiędzy: WAN 29 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością"

Transkrypt

1 Dnia UMOWA REZERWACYJNA APARTAMENTY WIELICKA NR / / 2011 pomiędzy: WAN 29 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością a 1/8

2 Niniejsza umowa rezerwacyjna ( Umowa ) została zawarta w dniu w Krakowie, pomiędzy: I. Spółką pod firmą WAN 29 Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jana Pawła II 80, lok. 157, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , NIP: , z kapitałem zakładowym w wysokości ,- PLN w całości opłaconym, reprezentowaną przez: Jerzego Czajkowskiego - Pełnomocnika, działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 03 stycznia 2011 roku, co potwierdza okazana przy niniejszej umowie kopia powyższego pełnomocnictwa, zwaną w dalszej części umowy Sprzedającym lub Spółką, a II. Panią., używającą imienia., córką.., zamieszkałą w,, legitymującą się dowodem osobistym serii numer., PESEL:.., NIP:., zwaną w dalszej części umowy Kupującym, zwane w dalszej części umowy łącznie Stronami lub każde z osobna Stroną 1 Pełnomocnik działający w imieniu i na rzecz Spółki oświadczył, że: 1. Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych dla nieruchomości położonej w Krakowie, Dzielnicy Podgórze przy ulicy Wielickiej, stanowiącej działki gruntu oznaczone w ewidencji gruntów numerami: 889/6 o pow. 861 m 2, 889/7 o pow. 762 m 2, 888/9 o pow. 583 m 2, o numerach ewidencyjnych: 888/7 o pow m 2, 888/8 o pow. 15 m 2, 889/8 o pow. 12 m 2, 889/9 o pow m 2, 888/24 o pow m 2, 888/10 o pow. 989 m 2, 889/10 o pow m 2 i 888/11 o pow. 51 m 2, z obrębu 53, o łącznej powierzchni (dwadzieścia tysięcy sto dwadzieścia dziewięć) metrów kwadratowych, prowadzi księgę wieczystą Kw numer KR1P/ /1, 2. w dziale II tej księgi wieczystej jako właściciel wpisana jest Spółka pod firmą WAN 29 Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, na podstawie aktów notarialnych aneksu do przedwstępnych umów sprzedaży, umowa sprzedaży, umowa sprzedaży warunkowej oraz akt ustanowienia służebności gruntowej; umowa przeniesienia własności oraz akt ustanowienia służebności; aneksu do przedwstępnych umów sprzedaży, umowy sprzedaży, umowy sprzedaży warunkowej oraz aktu ustanowienia służebności gruntowej oraz umowy przeniesienia własności oraz aktu ustanowienia służebności sporządzonych w dniach 13 marca 2008 roku, 24 kwietnia 2008 roku, 8 listopada 2001 roku, 16 stycznia 2008 roku przez Tomasza Zięcinę notariusza w Krakowie odpowiednio za Repertorium A numer 2615/2008, Repertorium A numer 3860/2008, Repertorium A numer 12050/2007, Repertorium A numer 580/2008, 3. w dziale III powołanej wyżej księgi wieczystej wpisane są ograniczone prawa rzeczowe w postaci ustanowienia: a) na czas nieoznaczony, bezpłatnej służebności przesyłu ograniczając jej wykonywanie do działek o numerach 889/6 o pow. 0,0861ha, 889/7 o pow. 0,0762ha, 889/10 o pow. 0,7766ha, 888/10 o pow. 0,0989 ha, 888/11 o pow. 0,0051ha i 889/9 o pow. 0,1186ha, polegającej na: - możliwości założenia i przeprowadzenia na nieruchomościach stanowiących działki nr nr 889/6, 889/7, 889/10, 888/10, 888/11, 889/9 przewodu sieci wodociągowej dn 150mm,zgodnie z graficznym schematem tej sieci, - pozostawieniu ochronnego pasa terenu wolnego od zagospodarowana i zadrzewienia o szerokości 1 (jednego) metra licząc od krawędzi przewodu po każdej z jego stron, - zapewnieniu dostępu dla prowadzenia prac 2/8

3 eksploatacyjnych, remontowych i awaryjnych na sieci wodociągowej, - umożliwieniu przyłączenia do sieci wodociągowej właścicielom działek sąsiadujących bezpośrednio z obciążonymi działkami od strony zainstalowania sieci, - możliwości przedłużenia tej sieci na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, b) bezpłatnej służebności przesyłu na czas nieoznaczony, której wykonanie jest ograniczone do działek o numerach 888/7 obszaru 0,1362ha, 888/9 obszaru 0,0583 ha, 888/10 obszaru 0,0989 ha,888/24 obszaru 0,6542 ha, zgodnie z powołanym załącznikiem graficznym, polegająca na: - możliwości założenia i przeprowadzenia na nieruchomościach stanowiących działki o numerach 887/7, 888/9, 888/10, 888/24 przewodu sieci kanalizacyjnej przekrój 50cm, rury kamionkowe i kamionkowe przeciskowe, zgodnie z graficznym schematem tej sieci, - pozostawieniu ochronnego pasa terenu wolnego od zagospodarowania i zadrzewienia o szerokości 1(jednego) metra licząc od krawędzi przewodu kanalizacyjnego po każdej z jego stron, -zapewnieniu dostępu dla prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontowych i awaryjnych na sieci kanalizacyjnej, - umożliwieniu przyłączenia do sieci kanalizacyjnej właścicielom działek sąsiadujących bezpośrednio z obciążonymi działkami od strony zainstalowania sieci, - możliwości przedłużenia sieci na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, 4. w dziale IV powołanej wyżej księgi wieczystej wpisów nie ma, 5. opisana powyżej nieruchomość nie jest obciążona długami, ograniczonymi prawami rzeczowymi, innymi niż ujawnione powyżej prawami osób trzecich, ani ograniczeniami w rozporządzaniu, 6. wobec prawa własności opisanej powyżej nieruchomości nie istnieją żadne nie wykonane zarządzenia lub zalecenia władz administracyjnych, samorządowych ani roszczenia prywatno - prawne osób trzecich, 7. ostateczną decyzją o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę Nr 1946/10, wydaną w dniu 8 września 2010 r. przez Kierownika Referatu w Wydziale Architektury i Urbanistyki z upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa, zatwierdzono projekt budowlany i udzielono pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego w postaci Budowy zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z garażem podziemnym, wewnętrzną infrastrukturą techniczną, w tym instalacjami wewnętrznymi: wod.-kan., elektryczną, C.O., wentylacją mechaniczną mieszkań i garażu, układem komunikacyjnym wewnętrznym, przebudową istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, przebudową przyłącza teletechnicznego na działkach nr: 888/23,888/7, 888/8, 888/9, 888/10, 888/11, 888/12, 888/24,889/6, 889/7, 889/8, 889/9,889/9, 889/10, 889/11,1286 obr 53 Podgórze, oraz przebudowę ul. Górników i budowę zjazdu z ul. Górników oraz wewnętrznej drogi dojazdowej na działkach nr 890, 998/5 obr 53 Podgórze przy ul. Wielickiej w Krakowie, 8. Spółka na mocy ostatecznej Decyzji Nr 110/2011 wydanej z upoważnienia Prezydenta m. Krakowa w dniu 4 marca 2011 roku dokonała scalenia wszystkich działek gruntu objętych księgą wieczystą Kw numer KR1P/ /1, w wyniku czego w miejsce dotychczas istniejących powstała nowa działka gruntu nr ew o powierzchni 2,0129 ha, 9. Spółka na mocy ostatecznej Decyzji Nr 183/2011 wydanej z upoważnienia Prezydenta m. Krakowa w dniu 4 marca 2011 roku dokonała ponownego podziału powstałej w wyniku scalenia działki gruntu nr ew o powierzchni 2,0129 ha objętej księgą wieczystą Kw numer KR1P/ /1, w wyniku czego powstały: a) działka gruntu nr ew. 1326/2 o powierzchni 1,3018 ha oraz działka gruntu nr ew. 1326/3 o powierzchni 0,0632 ha ( Nieruchomość ), na której na podstawie pozwolenia na budowę opisanego w ust. 8. powyżej, Spółka zrealizuje zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z garażem podziemnym oraz wewnętrzną infrastrukturą techniczną. Plan 3/8

4 podziału nieruchomości wraz z usytuowaniem na Nieruchomości budynków wznoszonych w ramach inwestycji stanowi Załącznik nr 1 do Umowy, b) działka gruntu nr ew. 1326/4 o powierzchni 0,1624 ha przeznaczona pod Parking, c) działka gruntu nr ew. 1326/1 o powierzchni 0,4845 ha, na której Spółka zamierza w przyszłości wybudować budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem podziemnym oraz wewnętrzną infrastrukturą techniczną, 10. Na mocy aktu notarialnego z dnia 20 maja 2011 r. sporządzonego przez Tomasza Zięcinę Notariusza w Krakowie za Rep. A nr 5965/2011, na działkach gruntu o numerach 1326/1, 1326,2, 1326/3 i 1326/4 warunkowo ustanowiono nieodpłatne służebności gruntowe ( Akt ustanowienia służebności ) polegające na prawie: a) przejazdu i przechodu przez działkę nr 1326/2, pasem szerokości 7 m ograniczonym literami D-D l-cl -Bl-B-B2-C-D3-D na mapie na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 1326/1, b) przejazdu i przechodu przez działkę nr 1326/2, pasem ograniczonym literami D-Dl-E-F-Fl- D3-D na mapie na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 1326/1, c) przejazdu i przechodu przez całą działkę nr 1326/3 ograniczoną literowo C-B2-B-A-Al-C na mapie na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 1326/1, d) przejazdu i przechodu przez działkę nr 1326/1, pasem o szerokości 20 m ograniczonym literami D-D3-C-C2-D2-D na mapie na rzecz każdoczesnych właścicieli działek o numerach 1326/2 i 1326/3, e) przejazdu i przechodu przez całą działkę nr 1326/4 ograniczoną literowo B-Bl-G-H-A-B na mapie na rzecz każdoczesnych właścicieli działek o numerach: 1326/2 i 1326/3, f) przejazdu i przechodu przez działkę nr 1326/2, pasem o szerokości 7 m ograniczonym literami D-D l-cl-bl-b-b2-c-d3-d na mapie na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 1326/4, g) przejazdu i przechodu przez działkę nr 1326/2, pasem o szerokości 7 m ograniczonym literami B-B2-G2-G-Bl-B na mapie na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 1326/4, h) przejazdu i przechodu przez działkę nr 1326/2, pasem do granicy z ulicą Kłodzką, ograniczonym literami G-Gl-Hl-H-G na mapie na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 1326/4, i) przejazdu i przechodu przez całą działkę nr 1326/3 ograniczoną literowo C-B2-B-A-Al-C na mapie na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 1326/ Akt ustanowienia służebności zawierał również wnioski o odłączenie z Księgi wieczystej KW numer KR1P/ /1 działek gruntu o numerach 1326/1 i 1326/4 oraz założenie dla tych działek odrębnych ksiąg wieczystych, przy czym dla Nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta pod dotychczasowym numerem KW nr KR1P/ / reprezentowana Spółka jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT (Regon: ), a opisany wyżej zespół budynków wzniesiony zostanie w celu zbycia lub wynajmu znajdujących się w nim lokali, w ramach przedmiotu jej przedsiębiorstwa. 13. reprezentowana Spółka zgodnie z treścią 17.2 umowy Spółki nie ma obowiązku legitymowania się uchwałą Zgromadzenia Wspólników podjętą w trybie art. 228 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, a także, że nie występują przesłanki, które zobowiązywałyby reprezentowaną Spółkę do legitymowania się uchwałą Zgromadzenia Wspólników podjętą w trybie art. 230 Kodeksu spółek handlowych Pełnomocnik Spółki oświadcza, że reprezentowana przez niego Spółka w zakresie swojej działalności gospodarczej zrealizuje na Nieruchomości inwestycję ( Inwestycja ), w ramach której wybudowane zostaną między innymi: 4/8

5 a) lokal mieszkalny nr [..] o projektowanej powierzchni użytkowej wynoszącej około... (słownie:...) metra kwadratowego wraz z przylegającym tarasem/przydomowym ogrodem o powierzchni około... (słownie...) metra kwadratowego, oznaczony w dokumentacji technicznej symbolem..., znajdujący się na... piętrze budynku oznaczonego symbolem [..] ("Lokal"), b) pomieszczenia gospodarcze znajdujące się w części podziemnej Inwestycji, a wśród nich pomieszczenie gospodarcze nr [..] o projektowanej powierzchni użytkowej wynoszącej około... (słownie:...) metra kwadratowego (,,Pomieszczenie Gospodarcze"), c) wielostanowiskowy garaż podziemny, który przeznaczony będzie na parking podziemny dla mieszkańców, w którym między innymi znajdować się będzie miejsce postojowe oznaczone numerem [..] ("Miejsce Postojowe"). 2. W ramach Inwestycji na działce gruntu nr 1326/4 zostanie także wybudowany wielostanowiskowy parking naziemny, który przeznaczony będzie na miejsca parkingowe do obsługi Inwestycji, ("Parking"), na którym między innymi znajdować się będzie miejsce postojowe oznaczone numerem [..] ("Miejsce Parkingowe"). 3. Prawo własności Nieruchomości wraz z własnością tych części Inwestycji oraz urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali, będzie stanowiło nieruchomość wspólną ("Nieruchomość Wspólna") Pełnomocnik działający w imieniu i na rzecz Spółki pod firmą WAN 29 Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie oświadcza, że po zrealizowaniu na Nieruchomości Inwestycji, a w szczególności po wybudowaniu w jej ramach Lokalu wraz z przylegającym tarasem/przydomowym ogrodem, Pomieszczenia Gospodarczego oraz Miejsca Postojowego/Miejsca Parkingowego, Spółka zamierza: a) ustanowić odrębną własność Lokalu w stanie niewykończonym wraz z przylegającym tarasem/przydomowym ogrodem, a także Pomieszczenia Gospodarczego jako części składowej wyodrębnionego Lokalu oraz ich sprzedaż na rzecz osób trzecich ( Nabywca ), w stanie wolnym od obciążeń i praw, z którego własnością związany będzie stosowny udział w Nieruchomości Wspólnej. Udział w Nieruchomości Wspólnej zostanie obliczony zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (tekst jednolity: Dz. U r. Nr 80 poz. 903); b) dokonać za wynagrodzeniem podziału Nieruchomości Wspólnej do współposiadania i korzystania w ten sposób, że Nabywca z wyłączeniem osób trzecich i innych współwłaścicieli będzie uprawniony do wyłącznego korzystania z przylegającego do Lokalu tarasu/przydomowego ogrodu oraz z Miejsca Postojowego, pod warunkiem, że nie będzie sobie rościł praw do żadnych innych miejsc postojowych znajdujących się w garażu lub tarasów/ przydomowych ogrodów przylegających do innych lokali mieszkalnych wybudowanych w ramach Inwestycji; c) dokonać sprzedaży, w stanie wolnym od obciążeń i praw osób trzecich, udziału we współwłasności Parkingu, w proporcji odpowiadającej stosunkowi powierzchni Miejsca Parkingowego do powierzchni całego Parkingu, wraz ze stosownym udziałem w Nieruchomości Wspólnej, w ramach którego to udziału Nabywca będzie uprawniony do korzystania z Miejsca Parkingowego, z wyłączeniem innych współwłaścicieli; - za łączną cenę brutto w wysokości.. PLN (słownie:...) zawierającą należny podatek od towarów i usług VAT. 2. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawnych dotyczących stawek podatku VAT w trakcie realizacji Inwestycji, począwszy od dnia zawarcia umowy przedwstępnej aż do dnia zawarcia umowy przyrzeczonej, w wyniku których stawka podatku będzie wyższa od obowiązującej w dniu podpisania niniejszej Umowy, cena sprzedaży 5/8

6 może ulec zmianie o kwotę proporcjonalnie wynikającą ze zmiany stawki podatku VAT. W takiej sytuacji, z uwagi na konieczność dokonania ewentualnych dopłat przez Kupującego, przysługiwać mu będzie prawo odstąpienia od umowy przedwstępnej w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Kupującego zawiadomienia o odpowiedniej korekcie ceny sprzedaży. 2. Sposób płatności całej ceny sprzedaży zostanie ustalony przez Strony w przedwstępnej umowie ustanowienia odrębnej własności i sprzedaży Lokalu. 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo dokonania zmian w projekcie realizacyjnym budynku i Lokalu, w tym w zakresie powierzchni całkowitej i użytkowej budynku oraz powierzchni użytkowej Lokalu. Powyższe zmiany nie będą stanowić zmiany przedmiotu niniejszej Umowy. Zmiany w metrażu Lokalu nie mogą jednakże przekraczać 5 % jego powierzchni użytkowej. W każdym przypadku zmiany metrażu powierzchni użytkowej Lokalu cena sprzedaży zostanie skorygowana przez Sprzedającego odpowiednio do zmiany metrażu. 4. Kupujący oświadcza, iż zamierza nabyć od Sprzedającego Lokal za cenę i na warunkach określonych w ust. 1-3 powyższej, po uzyskaniu lub zagwarantowaniu środków finansowych umożliwiających mu nabycie Lokalu Kupujący rezerwuje nabycie Lokalu, a Sprzedający zobowiązuje się do wstrzymania z zawarciem umowy ustanowienia odrębnej własności i sprzedaży Lokalu na rzecz osób trzecich w terminie do dnia 30 czerwca 2011 roku. 2. W związku z zamiarem nabycia Lokalu przez Kupującego oraz dokonaną przez Strony rezerwacją Lokalu, Kupujący zobowiązuje się w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania niniejszej Umowy dokonać wpłaty kwoty wysokości 5.000,- PLN (pięć tysięcy złotych) tytułem opłaty rezerwacyjnej, na rachunek bankowy Spółki pod firmą WAN 29 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie numer: prowadzony przez BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie. W przypadku braku zapłaty opłaty rezerwacyjnej przez Kupującego we wskazanym wyżej terminie, Sprzedający ma prawo odstąpienia od niniejszej Umowy. 3. Sprzedający oraz Kupujący zobowiązują się wzajemnie do przystąpienia do podpisania przedwstępnej umowy ustanowienia odrębnej własności i sprzedaży Lokalu na rzecz Kupującego, za cenę i na warunkach określonych w 3 ust. 1 Umowy, w terminie 30 dni od dnia pisemnego wezwania przez Sprzedającego, jednak nie później niż do dnia 30 czerwca 2011 r. 4. Jeżeli Kupujący z przyczyn leżących po jego stronie nie przystąpi w terminie określonym w ust. 3 powyżej, do zawarcia przedwstępnej umowy ustanowienia odrębnej własności i sprzedaży Lokalu, za cenę i na warunkach określonych w 3 ust. 1 Umowy, wpłacona przez Kupującego opłata rezerwacyjna zostanie w ciągu 14 dni zwrócona na wskazany przez niego rachunek bankowy, po potrąceniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 500,- PLN, na co Kupujący niniejszym wyraża zgodę. 5. W przypadku zawarcia przedwstępnej umowy ustanowienia odrębnej własności i sprzedaży Lokalu, za cenę i na warunkach określonych w 3 ust. 1 Umowy, w terminie określonym w ust. 3 powyżej, opłata rezerwacyjna zostanie zaliczona na poczet pierwszej raty ceny sprzedaży Lokalu. 6. Jeżeli Sprzedający, z przyczyn leżących po jego stronie nie przystąpi w terminie określonym w ust. 3 powyżej, do zawarcia przedwstępnej umowy ustanowienia odrębnej własności i sprzedaży Lokalu, za cenę i na warunkach określonych w 3 ust. 1 Umowy, wpłacona przez Kupującego opłata rezerwacyjna zostanie zwrócona na rzecz Kupującego wraz z odsetkami umownymi w wysokości 10 % w skali roku, w terminie 14 dni licząc od dnia wymagalności zwrotu opłaty rezerwacyjnej. 5 6/8

7 1. Sprzedający wystawi Kupującemu odpowiednie dokumenty finansowe (faktury VAT lub korekty tych dokumentów) z tytułu dokonanej na podstawie niniejszej Umowy wpłaty opłaty rezerwacyjnej. 2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wystawianie przez Sprzedającego faktur VAT nie wymaga podpisu Kupującego. 6 Wszelkie zawiadomienia i inna korespondencja kierowana na ręce którejkolwiek ze Stron Umowy powinna być przesyłana na piśmie pocztą poleconą lub doręczana osobiście na adresy: Sprzedającego - WAN 29 Spółka z o.o Warszawa, Al. Jana Pawła II 80 lok 157, Kupującego Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 nr 101 poz. 926 z póżn. zm.) Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie: 1. przez Sprzedającego swoich danych osobowych zawartych w Umowie dla potrzeb prawidłowego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy oraz w celach marketingowych lub windykacyjnych. 2. przez bank finansujący Inwestycję jego danych osobowych zawartych w Umowie, dla potrzeb prawidłowej realizacji Umowy przelewu wierzytelności z Umowy w celu zabezpieczenia spłaty kredytu udzielonego Sprzedającemu przez bank. 8 Strony zobowiązują się zachować postanowienia niniejszej Umowy w poufności, za wyjątkiem postanowień, których ujawnienie jest niezbędne wobec urzędów administracji publicznej oraz dla poszanowania i zachowania uprawnień innych osób w zakresie wynikającym z niniejszej Umowy Intencją stron jest rozstrzyganie w dobrej wierze i bez uciekania się do drogi sądowej wszelkich sporów, kontrowersji lub roszczeń wynikających z tej Umowy. 2. Strony uzgadniają, że w razie zaistnienia sporów na tle wykonania niniejszej Umowy sprawę rozpatruje właściwy sąd dla siedziby Sprzedającego Każde postanowienie Umowy będzie w miarę możliwości interpretowane tak, by było skuteczne i ważne zgodnie z obowiązującym prawem. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie tej umowy będzie nieważne lub niewykonalne zgodnie z obowiązującym prawem, postanowienie takie będzie nieskuteczne tylko w zakresie takiej nieważności lub niewykonalności i w zakresie dopuszczalnym przez prawo zostanie zastąpione postanowieniem, które możliwie dokładnie odda gospodarcze i prawne skutki postanowienia nieważnego lub niewykonalnego. W takim przypadku pozostałe postanowienia Umowy, łącznie ze wskazanym wyżej postanowieniem zastępczym, będą w dalszym ciągu obowiązywały i pozostaną w pełnej mocy i skuteczności. 2. Wszelkie uzupełnienia lub zmiany do niniejszej Umowy wymagać będą zgody obu stron i dokonywane będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. 4. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej Strony. 7/8

8 SPRZEDAJĄCY: KUPUJĄCY: 8/8

Dnia. UMOWA REZERWACYJNA Apartamenty Marymoncka. pomiędzy: WAN 22 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Panią oraz Panem

Dnia. UMOWA REZERWACYJNA Apartamenty Marymoncka. pomiędzy: WAN 22 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Panią oraz Panem PROJEKT Dnia UMOWA REZERWACYJNA Apartamenty Marymoncka pomiędzy: WAN 22 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością a Panią oraz Panem a... z dnia... 2015 r. 1/6 Niniejsza umowa rezerwacyjna ( Umowa ) została

Bardziej szczegółowo

1.., pesel:., legitymująca się dowodem osobistym nr., NIP:., zamieszkały w, 2., pesel:.., legitymujący się dowodem osobistym nr

1.., pesel:., legitymująca się dowodem osobistym nr., NIP:., zamieszkały w, 2., pesel:.., legitymujący się dowodem osobistym nr Zawarta w dniu 2011 r. w Krakowie, pomiędzy: 1.., pesel:., legitymująca się dowodem osobistym nr, NIP:., zamieszkała w, 2., pesel:.., legitymujący się dowodem osobistym nr, NIP:., zamieszkały w, Adres

Bardziej szczegółowo

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości Zawarta w dniu..................... r. w...................................... pomiędzy: (data) (miejscowość).................córką/synem...............zamieszkałą

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA. zawarta w Krakowie w dniu.roku pomiędzy:

UMOWA REZERWACYJNA. zawarta w Krakowie w dniu.roku pomiędzy: UMOWA REZERWACYJNA zawarta w Krakowie w dniu.roku pomiędzy: Spółką: UBM Zielone Tarasy Sp. z o.o. w Krakowie (wpisaną do KRS pod nr 0000301462, NIP: 6762366889, adres: 31-042 Kraków Rynek Główny 12/4 ),

Bardziej szczegółowo

Dnia UMOWA REZERWACYJNA APARTAMENTY WIELICKA ETAP II. pomiędzy: WAN Spółką Akcyjną. Panią oraz Panem

Dnia UMOWA REZERWACYJNA APARTAMENTY WIELICKA ETAP II. pomiędzy: WAN Spółką Akcyjną. Panią oraz Panem Dnia UMOWA REZERWACYJNA APARTAMENTY WIELICKA ETAP II pomiędzy: WAN Spółką Akcyjną a Panią oraz Panem a... z dnia. r. 1/9 Niniejsza umowa rezerwacyjna została zawarta w dniu, r. w Krakowie, pomiędzy: I.

Bardziej szczegółowo

... UMOWA REZERWACYJNA

... UMOWA REZERWACYJNA UMOWA REZERWACYJNA zawarta w dniu r w Poznaniu pomiędzy ( Umowa ): Na Skraju Lasu Sp z oo z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy: 02-305, Al Jerozolimskie 146 bud D, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Dnia UMOWA REZERWACYJNA OSIEDLA NA ZDROWIU. pomiędzy: WAN 83 Spółką z ograniczona odpowiedzialnością. Panią oraz Panem

Dnia UMOWA REZERWACYJNA OSIEDLA NA ZDROWIU. pomiędzy: WAN 83 Spółką z ograniczona odpowiedzialnością. Panią oraz Panem Dnia UMOWA REZERWACYJNA OSIEDLA NA ZDROWIU pomiędzy: WAN 83 Spółką z ograniczona odpowiedzialnością a Panią oraz Panem a... z dnia. r. 1/8 Niniejsza umowa rezerwacyjna została zawarta w dniu, r. w Łodzi,

Bardziej szczegółowo

... UMOWA REZERWACYJNA

... UMOWA REZERWACYJNA UMOWA REZERWACYJNA zawarta w dniu ******** r, w Poznaniu, pomiędzy ( Umowa ): Na Skraju Lasu Sp z oo z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy: 02-146, ul 17 Stycznia 48, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA NR x/ps/ 2012. Zawarta w Krakowie w dniu xx.xx.xxxx roku pomiędzy:

UMOWA REZERWACYJNA NR x/ps/ 2012. Zawarta w Krakowie w dniu xx.xx.xxxx roku pomiędzy: UMOWA REZERWACYJNA NR x/ps/ 2012 Zawarta w Krakowie w dniu xx.xx.xxxx roku pomiędzy: xxxxxxxxxxxxxx zamieszkałym: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx legitymującym się dowodem osobistym xxxxxxxxxx, PESEL

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA NR

UMOWA REZERWACYJNA NR UMOWA REZERWACYJNA NR WZÓR 10.10.2016 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: 1. EURO-DOM POLANICA-ZDRÓJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (adres: 50-201 Wrocław, ulica ul.

Bardziej szczegółowo

Dnia UMOWA REZERWACYJNA APARTAMENTY WIELICKA ETAP II. pomiędzy: WAN 42 Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Panią oraz Panem

Dnia UMOWA REZERWACYJNA APARTAMENTY WIELICKA ETAP II. pomiędzy: WAN 42 Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Panią oraz Panem Dnia UMOWA REZERWACYJNA APARTAMENTY WIELICKA ETAP II pomiędzy: WAN 42 Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością a Panią oraz Panem a... z dnia. r. 1/9 Niniejsza umowa rezerwacyjna została zawarta w dniu,

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA NR R/P nr bud./nr mieszk./nr piętra

UMOWA REZERWACYJNA NR R/P nr bud./nr mieszk./nr piętra UMOWA REZERWACYJNA NR R/P nr bud./nr mieszk./nr piętra WZÓR 28.08.2015 zawarta w dniu 00.00.2015 we Wrocławiu pomiędzy: 1. EURO-DOM POLANICA-ZDRÓJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA. Zawarta w dniu... roku w Rzeszowie pomiędzy:

UMOWA REZERWACYJNA. Zawarta w dniu... roku w Rzeszowie pomiędzy: UMOWA REZERWACYJNA Zawarta w dniu... roku w Rzeszowie pomiędzy: Przedsiębiorstwo Budowlane Budomont Sp. z o. o. z siedzibą w Rzeszowie ul. Przy Torze 1, 35-205 Rzeszów,wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Umowa przyrzeczenia sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego w wybudowanym w tym celu budynku

Umowa przyrzeczenia sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego w wybudowanym w tym celu budynku Umowa przyrzeczenia sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego w wybudowanym w tym celu budynku zawarta w dniu... 2008 r. w Piotrkowie Trybunalskim pomiędzy: Sylwestrem Rudeckim, właścicielem firmy prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument stanowi projekt aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości. Ostateczny tekst umowy może różnić się od niniejszego projektu.

Niniejszy dokument stanowi projekt aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości. Ostateczny tekst umowy może różnić się od niniejszego projektu. Repertorium A Nr AKT NOTARIALNY Dnia ( ) przed Notariuszem w w Kancelarii przy ulicy, stawili się : 1., córka i, zamieszkała w legitymująca się dowodem osobistym, PESEL, według oświadczenia NIP, zamężna,

Bardziej szczegółowo

Umowa rezerwacyjna Nr...

Umowa rezerwacyjna Nr... Umowa rezerwacyjna Nr... Zawarta w Cieszynie, dnia.. 2014 r., pomiędzy: Zakładem Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Liburnia 2A, 43-400 Cieszyn, wpisaną do rejestru przedsiębiorców,

Bardziej szczegółowo

UMOWA PZEDWSTĘPNA: SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO WRAZ Z P R A W EM W Ł A S N O Ś C I B U D Y N K Ó W I

UMOWA PZEDWSTĘPNA: SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO WRAZ Z P R A W EM W Ł A S N O Ś C I B U D Y N K Ó W I Załącznik nr 4 do ogłoszenia z dnia o PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO I PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ (działka 152/1 przy ul. Fabrycznej w Białymstoku)

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA. Niniejsza umowa rezerwacyjna została zawarta w dniu. roku, we Wrocławiu, pomiędzy:

UMOWA REZERWACYJNA. Niniejsza umowa rezerwacyjna została zawarta w dniu. roku, we Wrocławiu, pomiędzy: UMOWA REZERWACYJNA NR Niniejsza umowa rezerwacyjna została zawarta w dniu. roku, we Wrocławiu, pomiędzy: 1) SPECTRUM P1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Łubinowej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UMOWY [***] [wskazać rodzaj umowy] NR [***] UMOWA NR [***] zawarta w [***], w dniu [***] r., pomiędzy:

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UMOWY [***] [wskazać rodzaj umowy] NR [***] UMOWA NR [***] zawarta w [***], w dniu [***] r., pomiędzy: ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UMOWY [***] [wskazać rodzaj umowy] NR [***] UMOWA NR [***] zawarta w [***], w dniu [***] r., pomiędzy: Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. Repertorium A numer

AKT NOTARIALNY. Repertorium A numer Repertorium A numer AKT NOTARIALNY Dnia.... dwa tysiące trzynastego roku (...2013r.), przede mną, Tomaszem ZIĘCINĄ, notariuszem w Krakowie, w prowadzonej przeze mnie Kancelarii Notarialnej w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

Dnia. UMOWA REZERWACYJNA Apartamenty Marymoncka. pomiędzy: WAN 22 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Panią oraz Panem

Dnia. UMOWA REZERWACYJNA Apartamenty Marymoncka. pomiędzy: WAN 22 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Panią oraz Panem PROJEKT Dnia UMOWA REZERWACYJNA Apartamenty Marymoncka pomiędzy: WAN 22 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością a Panią oraz Panem a... z dnia... 2016 r. 1/9 Niniejsza umowa rezerwacyjna ( Umowa ) została

Bardziej szczegółowo

A K T N O T A R I A L N Y

A K T N O T A R I A L N Y REPERTORIUM A-Nr /07 A K T N O T A R I A L N Y Dnia. roku dwa tysiące dwunastego (...2012 roku) przed notariuszem..., prowadzącym Kancelarię Notarialną w..., stawili się: ----------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Repertorium A numer: N O T A R I A L N Y. roku dwa tysiące siódmego / / w Kancelarii Notarialnej w przed

Repertorium A numer: N O T A R I A L N Y. roku dwa tysiące siódmego / / w Kancelarii Notarialnej w przed Repertorium A numer: PROJEKT A K T N O T A R I A L N Y Dnia roku dwa tysiące siódmego /2007 - - / w Kancelarii Notarialnej w przed notariuszem stawili się: 1. Andrzej K i t a, PESEL 62101700399, zamieszkały

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR Z/.. o współfinansowaniu budowy lokalu mieszkalnego na zasadach partycypacji w formule docelowej własności

UMOWA NR Z/.. o współfinansowaniu budowy lokalu mieszkalnego na zasadach partycypacji w formule docelowej własności UMOWA NR Z/.. o współfinansowaniu budowy lokalu mieszkalnego na zasadach partycypacji w formule docelowej własności zawarta w Kielcach w dniu. 2013r. pomiędzy: Spółką Kieleckie Towarzystwo Budownictwa

Bardziej szczegółowo

N O T A R I A L N Y. zwany dalej Kupującym

N O T A R I A L N Y. zwany dalej Kupującym A K T N O T A R I A L N Y Dnia //////////////////////////////////////////////////// 2009 r. (/////////////////////////////// roku dwutysięcznego dziewiątego) przede mną, notariuszem ////////////////////////////////////////,

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ,

UMOWA SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ, Załącznik nr 3 do ogłoszenia o USTNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO I PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ PRZY UL. BOHATERÓW MONTE CASSINO W BIAŁYMSTOKU

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU. Spis dokumentów niezbędnych do podpisania umowy pośrednictwa w sprzedaży

SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU. Spis dokumentów niezbędnych do podpisania umowy pośrednictwa w sprzedaży SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU Przydział ze spółdzielni lub akt notarialny będący podstawą nabycia, lub inne dokumenty będące podstawą nabycia (postanowienie sądu o nabyciu spadku, umowa darowizny).

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ, PRAWA WŁASNOŚCI DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ORAZ USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI 1. 1. działający w imieniu i na rzecz Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA Nr..

UMOWA REZERWACYJNA Nr.. UMOWA REZERWACYJNA Nr.. zawarta w Warszawie, dnia 2016 r. pomiędzy: Środowiskową Spółdzielnią Mieszkaniową Niewidomych z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilczej 70 lok. 44, 00-670 Warszawa, wpisaną do Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY. zawarta w dniu.. sierpnia 2010 r. [ ] w Warszawie pomiędzy:

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY. zawarta w dniu.. sierpnia 2010 r. [ ] w Warszawie pomiędzy: UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY zawarta w dniu.. sierpnia 2010 r. [...08.2010] w Warszawie pomiędzy: 1. Panem Patrickiem McLoughlin, synem Thomasa i Mary, zamieszkałym w Warszawie (02-765), przy Alei Wilanowskiej

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. Repetytorium: A 3457/2012

AKT NOTARIALNY. Repetytorium: A 3457/2012 Kancelaria Notarialna Jan Kowalski ul. Moniuszki 76 31-078 Kraków Tel.(12) 678-57-67 lub(12) 678-57-68 Fax. (12) 678-57-67 Repetytorium: A 3457/2012 AKT NOTARIALNY Dnia dwudziestego trzeciego maja dwa

Bardziej szczegółowo

P R AWA U ŻY TK O WA N IA W IE C ZY S TE G O

P R AWA U ŻY TK O WA N IA W IE C ZY S TE G O P R O J E K T Repertorium A nr /2009 A K T N O T A R I A L N Y Dnia. dwa tysiące dziewiątego roku (... 2009 r.) przed notariuszem., prowadzącym Kancelarię Notarialną w Białymstoku przy ulicy..nr.., w Jego/Jej

Bardziej szczegółowo

Dnia PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU I JEGO SPRZEDAŻY APARTAMENTY WIELICKA NR / / 2011. pomiędzy:

Dnia PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU I JEGO SPRZEDAŻY APARTAMENTY WIELICKA NR / / 2011. pomiędzy: Dnia PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU I JEGO SPRZEDAŻY APARTAMENTY WIELICKA NR / / 2011 pomiędzy: WAN 29 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością a zawarta pomiędzy WAN 29 Spółka

Bardziej szczegółowo

UMOWA O USTANOWIENIE ODPŁATNEJ SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU- ZA PRZYŁĄCZE WZÓR załacznik nr 2 do Wytycznych UMOWA NR [***]

UMOWA O USTANOWIENIE ODPŁATNEJ SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU- ZA PRZYŁĄCZE WZÓR załacznik nr 2 do Wytycznych UMOWA NR [***] UMOWA NR [***] zawarta w [***], w dniu [***] r., pomiędzy: Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, [zapis opcjonalny:] Oddział w [***], Zakład

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ MIESZKANIE LIPOWA 21 NR LI... Zawarta w Łodzi w dniu...r. pomiędzy:

UMOWA PRZEDWSTĘPNA DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ MIESZKANIE LIPOWA 21 NR LI... Zawarta w Łodzi w dniu...r. pomiędzy: UMOWA PRZEDWSTĘPNA DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ MIESZKANIE LIPOWA 21 NR LI... Zawarta w Łodzi w dniu...r. pomiędzy: 1. UNIBUD i PARTNERZY Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Nowej 6/12, Nr kodu

Bardziej szczegółowo

Dnia PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU I JEGO SPRZEDAŻY APARTAMENTY WIELICKA NR / / 2011. pomiędzy:

Dnia PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU I JEGO SPRZEDAŻY APARTAMENTY WIELICKA NR / / 2011. pomiędzy: P r o j e k t Dnia PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU I JEGO SPRZEDAŻY APARTAMENTY WIELICKA NR / / 2011 pomiędzy: WAN 29 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością a 1/20 Niniejsza

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA ZOBOWIĄZUJĄCA DO WYBUDOWANIA BUDYNKU, USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO I JEGO SPRZEDAŻY (PROJEKT)

UMOWA PRZEDWSTĘPNA ZOBOWIĄZUJĄCA DO WYBUDOWANIA BUDYNKU, USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO I JEGO SPRZEDAŻY (PROJEKT) UMOWA PRZEDWSTĘPNA ZOBOWIĄZUJĄCA DO WYBUDOWANIA BUDYNKU, USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO I JEGO SPRZEDAŻY (PROJEKT) zawarta w dniu. roku w Koszalinie, pomiędzy: 1. Koszalińskim Przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

Część Indywidualna Prospektu dostępna w biurze sprzedaży I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA

Część Indywidualna Prospektu dostępna w biurze sprzedaży I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA (załącznik nr 2 do Umowy Deweloperskiej) Data Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego sporządzenia prospektu 27 kwietnia 2012 r. I. DANE IDENTYFIKACYJNE I

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI KCI S.A. w dniu 16 czerwca 2015r.

FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI KCI S.A. w dniu 16 czerwca 2015r. FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI KCI S.A. w dniu 16 czerwca 2015r. Dane Akcjonariusza: Imię i nazwisko/ Nazwa:.. Adres:.... Nr dowodu/ Nr właściwego

Bardziej szczegółowo

UMOWA darowizny nowych urządzeń wodociągowych i/ lub kanalizacyjnych w miejsce dotychczasowych

UMOWA darowizny nowych urządzeń wodociągowych i/ lub kanalizacyjnych w miejsce dotychczasowych UWAGA: UMOWA POWINNA ZOSTAĆ ZAWARTA W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO. UMOWA darowizny nowych urządzeń wodociągowych i/ lub kanalizacyjnych w miejsce dotychczasowych Zawarta w dniu:.... r. w Warszawie, zwana

Bardziej szczegółowo

Dnia PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU I JEGO SPRZEDAŻY APARTAMENTY WIELICKA NR / /2016. pomiędzy:

Dnia PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU I JEGO SPRZEDAŻY APARTAMENTY WIELICKA NR / /2016. pomiędzy: Dnia PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU I JEGO SPRZEDAŻY APARTAMENTY WIELICKA NR / /2016 pomiędzy: WAN 29 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością a zawarta pomiędzy WAN 29 Spółka

Bardziej szczegółowo

, zamieszkałym(-ą) w przy ul., legitymującą się dowodem osobistym nr

, zamieszkałym(-ą) w przy ul., legitymującą się dowodem osobistym nr Umowa zobowiązująca do wybudowania i sprzedaży odrębnej własności lokalu mieszkalnego oraz o ustalenie prawa do wyłącznego korzystania z miejsca parkingowego zawarta w Łodzi dnia 2009 r. pomiędzy: E. Ozdoba

Bardziej szczegółowo

UMOWA WSTĘPNA nr / 2016 r. KUPNA SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO wraz z miejscem postojowym w garażu

UMOWA WSTĘPNA nr / 2016 r. KUPNA SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO wraz z miejscem postojowym w garażu UMOWA WSTĘPNA nr / 2016 r. KUPNA SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO wraz z miejscem postojowym w garażu Umowa zawarta w dniu.. r. w Kołobrzegu pomiędzy: 1. Adam Wasilewski DEWELOPER BAŁTYCKA 7 AB 78-100 Kołobrzeg,

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Z ZADATKIEM

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Z ZADATKIEM UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Z ZADATKIEM Zawarta w dniu... w... pomiędzy: 1.... zamieszkały/a w..., legitymującym się dowodem osobistym serii... numer... zwanym dalej Sprzedającym, a 2....

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1482/2007 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 11 lipca 2007 r.

ZARZĄDZENIE NR 1482/2007 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 11 lipca 2007 r. ZARZĄDZENIE NR 1482/2007 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 11 lipca 2007 r. w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości położonej przy ul. J. Sobieskiego 19 w Krakowie. Na podstawie art. 30 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A.

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A. RAPORT ESPI typ raportu Raport bieżący numer 33/2016 data dodania 2016-10-25 spółka Selvita Spółka Akcyjna Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A. Zarząd Selvita S.A. z

Bardziej szczegółowo

[ klauzule notarialne pominięto ] Umowa Przedwstępna Sprzedaży Lokalu Mieszkalnego i Stanowiska Garażowego w Budynku wybudowanym w tym celu

[ klauzule notarialne pominięto ] Umowa Przedwstępna Sprzedaży Lokalu Mieszkalnego i Stanowiska Garażowego w Budynku wybudowanym w tym celu [ klauzule notarialne pominięto ] Umowa Przedwstępna Sprzedaży Lokalu Mieszkalnego i Stanowiska Garażowego w Budynku wybudowanym w tym celu zawarta w dniu ( ) r. (zwana dalej Umową ), w ( ), pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Umowa zbycia udziałów

Umowa zbycia udziałów Umowa zbycia udziałów zawarta w dniu 2014 roku w. pomiędzy: Panem., syn. i..., zamieszkały przy ul. w. 00-000, legitymujący się Dowodem Osobistym serii AAA 000000, nr ewidencyjny PESEL 0000000000, NIP

Bardziej szczegółowo

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z HIPOTEKĄ NA KREDYT HIPOTECZNY

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z HIPOTEKĄ NA KREDYT HIPOTECZNY PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z HIPOTEKĄ NA KREDYT HIPOTECZNY Dnia r., w, pomiędzy: Panem/Panią, zam. w ( - ), ul., legitymującym się dowodem osobistym o numerze..., PESEL:, zwanym dalej Sprzedawcą

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy

UMOWA SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy Treść umowy sprzedaży akcji TP Invest UMOWA SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: TP Invest sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

DZIAŁKI NAD MORZEM DZIAŁKI NAD MORZEM DZIAŁKI NAD MORZEM

DZIAŁKI NAD MORZEM DZIAŁKI NAD MORZEM DZIAŁKI NAD MORZEM DZIAŁKI NAD MORZEM DZIAŁKI NAD MORZEM DZIAŁKI NAD MORZEM Rewal, dnia 15.07.2013 r. WÓJT GMINY REWAL w oparciu o art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEJĘCIA ZA WYNAGRODZENIEM NR..

UMOWA PRZEJĘCIA ZA WYNAGRODZENIEM NR.. Załącznik nr 4 do Regulaminu WZÓR UMOWA PRZEJĘCIA ZA WYNAGRODZENIEM NR.. została zawarta w dniu roku w Sulechowie pomiędzy:.. reprezentowaną przez:.... zwaną w treści umowy PRZEKAZUJĄCYM, a Sulechowskim

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. REPERTORIUM A Nr /2014

AKT NOTARIALNY. REPERTORIUM A Nr /2014 REPERTORIUM A Nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia... roku dwa tysiące... (...) przed notariuszem w Warszawie.., prowadzącą Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ulicy... nr..., w tej Kancelarii, stawili się:

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY nr MP/KON /2017

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY nr MP/KON /2017 UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY nr MP/KON /2017 Zawarta w Warszawie w dniu 4 stycznia 2017 r. ( Umowa ) POMIĘDZY: APM INWESTYCJE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr 1g /2015. zawarta w dniu.. 09.2015 r. w Krakowie,

UMOWA Nr 1g /2015. zawarta w dniu.. 09.2015 r. w Krakowie, zawarta w dniu.. 09.2015 r. w Krakowie, 1 UMOWA Nr 1g /2015 pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową Podgórze z siedzibą w Krakowie przy ul. Podedworze 20, zwaną dalej Spółdzielnią, reprezentowaną przez: a przyjętą/przyjętym

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ MIESZKANIE NISKA NR NK... Zawarta w Łodzi w dniu... pomiędzy:

UMOWA PRZEDWSTĘPNA DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ MIESZKANIE NISKA NR NK... Zawarta w Łodzi w dniu... pomiędzy: UMOWA PRZEDWSTĘPNA DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ MIESZKANIE NISKA 11-15 NR NK... Zawarta w Łodzi w dniu... pomiędzy: 1. PRZEDSIĘBIORSTWEM WYKONAWSTWA BUDOWLANEGO I USŁUG INWESTYCYJNYCH UNIBUD Sp. z

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY UMOWA PRZEDWSTĘPNA. Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:??

AKT NOTARIALNY UMOWA PRZEDWSTĘPNA. Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:?? Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:?? AKT NOTARIALNY Dnia????? roku (??-??-????) w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ul. Szewskiej nr 22, przed Notariuszem dr Jakubem Biernatem

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA. zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy:

UMOWA PRZEDWSTĘPNA. zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: UMOWA PRZEDWSTĘPNA Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową PRAGA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Białostockiej 11, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŚREDNICTWA WYNAJMU NR... NA ZASADACH WYŁĄCZNOŚCI

UMOWA POŚREDNICTWA WYNAJMU NR... NA ZASADACH WYŁĄCZNOŚCI UMOWA POŚREDNICTWA WYNAJMU NR... NA ZASADACH WYŁĄCZNOŚCI zawarta w dniu pomiędzy: 1. Imię, nazwisko/nazwa:... seria i nr dow. os..., PESEL.. adres zamieszkania/siedziby.... adres do korespondencji.......

Bardziej szczegółowo

UMOWA O USTANOWIENIU ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU I PRZENIESIENIU WŁASNOŚCI

UMOWA O USTANOWIENIU ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU I PRZENIESIENIU WŁASNOŚCI Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:?? AKT NOTARIALNY Dnia????? roku (??-??-????) w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ul. Szewskiej nr 22, przed Notariuszem dr Jakubem Biernatem

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące sprzedaży SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU. Spis dokumentów niezbędnych do podpisania umowy pośrednictwa w sprzedaży

Wytyczne dotyczące sprzedaży SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU. Spis dokumentów niezbędnych do podpisania umowy pośrednictwa w sprzedaży SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU Przydział ze spółdzielni lub akt notarialny będący podstawą nabycia, lub inne dokumenty będące podstawą nabycia (postanowienie sądu o nabyciu spadku, umowa darowizny).

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW

UMOWA SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW UMOWA SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW zwana dalej Umową, została zawarta w dniu, pomiędzy: 1. STOCZNIĄ GDYNIA S.A., z siedzibą w Gdyni przy ul. Czechosłowackiej 3, 81 969 Gdynia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU I PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY

PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU I PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY Repertorium A nr /2011 AKT NOTARIALNY Dnia przed notariuszem Konradem Wygoną, w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy Placu Na Groblach nr 21, stawili się: 1. Marcin Stanisław Gacek, syn Jerzego i Marii,

Bardziej szczegółowo

OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ

OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ TREŚĆ KSIĘGI WIECZYSTEJ NR PO1P/00112357/9, STAN Z DNIA 20140716 12:16 Okładka Dział IO Dział ISp Dział II Dział III Dział IV OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ Rubryka 0.1 Informacje podstawowe 1. Numer księgi

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO WARUNKI. Przetarg dotyczy: sprzedaży prawa do nieruchomości zabudowanej dalej Nieruchomość

WARUNKI I PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO WARUNKI. Przetarg dotyczy: sprzedaży prawa do nieruchomości zabudowanej dalej Nieruchomość WARUNKI I PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO WARUNKI Przetarg dotyczy: sprzedaży prawa do nieruchomości zabudowanej dalej Nieruchomość 1. Informacja o organizatorze przetargu POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŚREDNICTWA. (dalej Umowa)

UMOWA POŚREDNICTWA. (dalej Umowa) UMOWA POŚREDNICTWA NR (dalej Umowa) zawarta w dniu... w Warszawie, pomiędzy: z siedzibą w Warszawie (00-406), ul. Ludna 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY. ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony

BURMISTRZ GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY. ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony BURMISTRZ GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego Nr 8b położonego w budynku przy ulicy Broniewskiego 8 w Czerwionce Leszczynach

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. Repertorium A nr /2010. Dnia przed notariuszem, stawili się:

AKT NOTARIALNY. Repertorium A nr /2010. Dnia przed notariuszem, stawili się: Repertorium A nr /2010 AKT NOTARIALNY Dnia przed notariuszem, stawili się: 1. Marcin Stanisław Gacek, syn Jerzego i Marii, PESEL: 80101400798, jak podaje: używający imienia Marcin, zamieszkały w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 5. z dnia 9 sierpnia 2012 r.

Aneks nr 5. z dnia 9 sierpnia 2012 r. Aneks nr 5 z dnia 9 sierpnia 2012 r. do prospektu emisyjnego Murapol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 maja 2012 r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY. przy czym Spółka i Nabywca zwani są dalej także Stronami Umowy.

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY. przy czym Spółka i Nabywca zwani są dalej także Stronami Umowy. PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY NR /2016 zawarta w Warszawie w dniu 2016 roku pomiędzy: spółką pod firmą Oaza przy Włościańskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie [adres spółki:

Bardziej szczegółowo

UMOWA WSTĘPNA nr /..r. KUPNA SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO wraz z miejscem postojowym w garażu

UMOWA WSTĘPNA nr /..r. KUPNA SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO wraz z miejscem postojowym w garażu UMOWA WSTĘPNA nr /..r. KUPNA SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO wraz z miejscem postojowym w garażu Umowa zawarta w dniu.. r. w Kołobrzegu pomiędzy: 1.Zakładem Usług Geodezyjnych i Kartograficznych PRYZMAT

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY nr MP/BL II /2017

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY nr MP/BL II /2017 UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY nr MP/BL II /2017 Zawarta w Warszawie w dniu 1 marca 2017 r. ( Umowa ) POMIĘDZY: Inwestycje III APM Development V spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółką komandytową

Bardziej szczegółowo

TECHFILM Sp. z o.o. w likwidacji ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Warszawie przy ul.

TECHFILM Sp. z o.o. w likwidacji ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Strona znajduje się w archiwum. TECHFILM Sp. z o.o. w likwidacji ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Dominikańskiej 9 Przetarg odbędzie się w

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY SPRZEDAŻY. z dnia r.

WZÓR UMOWY SPRZEDAŻY. z dnia r. Zał. nr 3 do regulaminu sprzedaży urządzeń elektrycznych nr EUEZ4-Ez1a-4202/ /2014 WZÓR UMOWY SPRZEDAŻY NR. z dnia. 2014 r. PKP Energetyka S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 63/67, zarejestrowaną przez

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 2 lutego 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 2 lutego 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 33 2514 Poz. 164 164 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 2 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA. w sprawie warunków sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego oraz miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym x) :

UMOWA PRZEDWSTĘPNA. w sprawie warunków sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego oraz miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym x) : UMOWA PRZEDWSTĘPNA zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową PRAGA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Białostockiej 11, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1/2009. Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Szaserów z dnia 25.05.2009r.

Uchwała Nr 1/2009. Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Szaserów z dnia 25.05.2009r. Uchwała Nr 1/2009 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Szaserów z dnia 25.05.2009r. w sprawie: określenia przedmiotu odrębnej własności lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu w nieruchomościach

Bardziej szczegółowo

Akt Notarialny PROJEKT

Akt Notarialny PROJEKT Repertorium A Nr /. Akt Notarialny PROJEKT W dniu.. dwa tysiące.. roku (.-.-..r.), w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ulicy Mosiężniczej nr 3, przed notariuszem stawili się: - - - - - - - - - -

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NA BUDOWĘ LOKALU MIESZKALNEGO NR. i GARAŻU NR.. W APARTAMENTOWCU NR..

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NA BUDOWĘ LOKALU MIESZKALNEGO NR. i GARAŻU NR.. W APARTAMENTOWCU NR.. UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NA BUDOWĘ LOKALU MIESZKALNEGO NR. i GARAŻU NR.. W APARTAMENTOWCU NR.. zawarta w Będzinie, dnia. r. pomiędzy: Panem Marek Pasek, wspólnikiem Przedsiębiorstwa Wielobranżowego M.

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI

ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI Toruń ul. Ukośna; Nieruchomość gruntowa w wieczystym użytkowaniu: Działki nr 84/1, 85/1 o łącznej powierzchni 0,2919 ha objęte KW nr TO1T/00031549/6; Nieruchomość gruntowa w prawie własności: Działki nr

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21/2017 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 30 maja 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 21/2017 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 30 maja 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 21/2017 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E. Wójt Gminy Jemielnica ogłasza I przetargi ustne nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości:

O G Ł O S Z E N I E. Wójt Gminy Jemielnica ogłasza I przetargi ustne nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości: O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015 r., poz. 782) oraz przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI C. Hartwig Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

UMOWA PRZEDWSTĘPNA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI C. Hartwig Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni Treść umowy przedwstępnej sprzedaży akcji: UMOWA PRZEDWSTĘPNA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI C. Hartwig Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN NOTARIALNY 6 LISTOPADA 2013 r. zadanie polegające na opracowaniu drugiego projektu aktu notarialnego

EGZAMIN NOTARIALNY 6 LISTOPADA 2013 r. zadanie polegające na opracowaniu drugiego projektu aktu notarialnego Nr kodu zdającego. Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej EGZAMIN NOTARIALNY 6 LISTOPADA 2013 r. zadanie polegające na opracowaniu drugiego projektu aktu

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH WE WROCŁAWIU

WARUNKI PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH WE WROCŁAWIU WARUNKI PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH WE WROCŁAWIU I. PRZEDMIOT PRZETARGU Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości położonych we Wrocławiu, obręb Partynice.

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. 1. Cel zawarcia porozumienia

POROZUMIENIE. 1. Cel zawarcia porozumienia POROZUMIENIE zawarte w dniu... w Zawoi pomiędzy 1. Gminą Zawoja, Zawoja 1307, 34-222 Zawoja reprezentowaną przez: Tadeusza Chowaniaka Wójta Gminy Zawoja, zwaną dalej Gminą a 2....,... zwaną dalej Nabywcą

Bardziej szczegółowo

(1) Data: 28 kwietnia 2016 r.

(1) Data: 28 kwietnia 2016 r. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII C RONSON EUROPE N.V. ( Emitent ) WYEMITOWANYCH W DNIU 14 CZERWCA 2013 R. ( Obligacje ) ( Ogłoszenie ) Data: 28 kwietnia 2016 r. Szanowni

Bardziej szczegółowo

U M O W A S P R Z E D A Ż Y. Z ustanowieniem hipoteki

U M O W A S P R Z E D A Ż Y. Z ustanowieniem hipoteki Repertorium A nr /2014 U M O W A S P R Z E D A Ż Y Z ustanowieniem hipoteki 1. Pani X i Pan X oświadczają i zapewniają, że przysługuje im na prawach wspólności ustawowej małżeńskiej spółdzielcze własnościowe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1506/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 10.06.2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1506/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 10.06.2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 1506/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 10.06.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu Lokale na sprzedaż położone przy ul.: Moniuszki 11, Traugutta 15, Czajki 3, Błogosławionego Czesława 14, Wrocławskiej 19, Pszczyńskiej 11B, Pszczyńskiej

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedziba w Krakowie z dnia 25 października 2016 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedziba w Krakowie z dnia 25 października 2016 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia FORMULARZ DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A z siedzibą Krakowie zwołanym na dzień 25 października 2016 r. Dane akcjonariusza: Imię i Nazwisko/Nazwa: Adres

Bardziej szczegółowo

Umowa Rezerwacyjna nr /2015

Umowa Rezerwacyjna nr /2015 Umowa Rezerwacyjna nr /2015 zawarta w dniu.. 2015 r. w Łodzi, pomiędzy: Varitex Ulacha i Wspólnicy spółka jawna z siedzibą w Łodzi (kod pocztowy 93-231) przy ul. Dostawczej 12, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

ESTIMER. Barbara Zielezińska. ul. Ratajczaka 26/3 GSM: 0-602-356-013 61-815 Poznań tel. 48 (61) 855-86-32

ESTIMER. Barbara Zielezińska. ul. Ratajczaka 26/3 GSM: 0-602-356-013 61-815 Poznań tel. 48 (61) 855-86-32 ESTIMER Barbara Zielezińska ul. Ratajczaka 26/3 GSM: 0-602-356-013 61-815 Poznań tel. 48 (61) 855-86-32 Numer z rejestru operatów: 07/03/2013 Nr egzemplarza 1/3 OPERAT SZACUNKOWY wartości rynkowej prawa

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI zawarta w dniu 2013.02.12 w Olsztynie pomiędzy: II TREENEO Sp. z o.o. Spółka komandytowo - akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Piękna 24/26A/1, nr KRS 0000423291, zwaną dalej Sprzedającym, Reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy zbycia akcji MKS Cracovia SSA. Umowa zbycia akcji

Wzór umowy zbycia akcji MKS Cracovia SSA. Umowa zbycia akcji Umowa zbycia akcji Umowa zawarta w dniu... 2012 r. w Krakowie pomiędzy: 1. Gminą Miejską Kraków - Urzędem Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie, Pl. Wszystkich Świętych 3-4, reprezentowaną przez..., a zwaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTEPU DO SYSTEMU SPRZEDAŻY POŻYCZEK "POŻYCZKOPOSIADACZ"

UMOWA DOSTEPU DO SYSTEMU SPRZEDAŻY POŻYCZEK POŻYCZKOPOSIADACZ UMOWA DOSTEPU DO SYSTEMU SPRZEDAŻY POŻYCZEK "POŻYCZKOPOSIADACZ" zawarta w dniu 2013-05-31 w.................... pomiędzy: Adamem Zawisza prowadzącym działalność gospodarcza na podstawie wpisu do ewidencji

Bardziej szczegółowo

UMOWA PARTYCYPACYJNA Nr IT.420- /1/..

UMOWA PARTYCYPACYJNA Nr IT.420- /1/.. UMOWA PARTYCYPACYJNA Nr IT.420- /1/.. / zawarta w dniu.. we Wrocławiu pomiędzy Towarzystwem Budownictwa Społecznego Wrocław Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością mającym swą siedzibę we Wrocławiu przy

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO GÓRCE.142 PRZY UL. GÓRCZEWSKIEJ 142 W WARSZAWIE

PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO GÓRCE.142 PRZY UL. GÓRCZEWSKIEJ 142 W WARSZAWIE PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO GÓRCE.142 PRZY UL. GÓRCZEWSKIEJ 142 W WARSZAWIE MIESZKANIE NR. WARSZAWA, dnia. 2013 r. 1 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446), art.

Bardziej szczegółowo