UMOWA DEWELOPERSKA. zwana dalej UMOWĄ zawarta w Słomnikach w dniu roku pomiędzy:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA DEWELOPERSKA. zwana dalej UMOWĄ zawarta w Słomnikach w dniu roku pomiędzy:"

Transkrypt

1 UMOWA DEWELOPERSKA NR / / zwana dalej UMOWĄ zawarta w Słomnikach w dniu roku pomiędzy: (imię/imiona i nazwisko) (adres zamieszkania/zameldowania: ulica, nr/nr, kod, miejscowość) (seria i numer dowodu osobistego lub paszportu) (Pesel) (NIP) (imiona rodziców) zwanym w dalszej części umowy KUPUJĄCYM, a Usługi Budowlane Piotr Skulik, Wola Luborzycka 76, Kocmyrzów, o numerze Regon: o numerze NIP: reprezentowaną przez właściciela Piotra Skulika zamieszkałego Wola Luborzycka 76, Kocmyrzów nr PESEL: zwaną w dalszej części umowy DEWELOPEREM. 1 DEFINICJE Strony umowy postanawiają, że poniższe terminy użyte w umowie oraz w aneksach do niej mają następujące znaczenie: Nieruchomość oznacza nieruchomość położoną na działkach gruntu nr, 1479/1, 1479/2 o łącznej powierzchni 29680,00m2 w Słomnikach, w powiecie krakowskim, w województwie małopolskim, objętej wpisem do księgi wieczystej nr KR15/ /7 prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście IX Zam. Wydział Ksiąg Wieczystych w Słomnikach. Budynek Apartament lub Lokal oznacza budynek mieszkalny wielorodzinny, jaki zostanie wybudowany przez dewelopera w Słomnikach, zgodnie z projektem i pozwoleniem na budowę. oznacza samodzielny lokal mieszkalny w rozumieniu ustawy o własności lokali. Strona 1 z 7

2 Projekt oznacza projekt budowlany budynku wielorodzinnego w Słomnikach wykonany przez architekt Ludmiłę Olszowską prowadzącą pracownię architektoniczną w Krakowie. Oddanie Budynku do użytkowania oznacza oddanie budynku do użytkowania zgodnie z przepisami Prawa budowlanego. Nieruchomość wspólna oznacza grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli apartamentów, w rozumieniu ustawy o własności lokali. Udział właściciela Garaż Prawo budowlane oznacza udział właściciela apartamentu w nieruchomości wspólnej, obliczony zgodnie z przepisami ustawy o własności lokali. oznacza samodzielny lokal o innym przeznaczeniu w rozumieniu ustawy o własności lokali. oznacza ustawę z roku, tekst jednolity Dz. Ust , z późniejszymi zmianami. Ustawa o własności lokali oznacza ustawę z roku, tekst jednolity Dz. Ust , z późniejszymi zmianami. Kodeks cywilny oznacza ustawę z roku, Dz. U , z późniejszymi zmianami. Wykonawca oznacza generalnego wykonawcę Piotra Skulika, Wola Luborzycka 76, Kocmyrzów, Regon , NIP , wpisana do rejestru przedsiębiorców nr 1591 Inspektor nadzoru oznacza inspektora nadzoru budynku wielorodzinnego w Słomnikach, którym jest Wojciech Wachowicz występujący w ramach nadzoru budowlanego Strona oznacza Kupującego albo Dewelopera, przy czym Kupujący i Deweloper występujący razem określani są jako Strony. 2 OŚWIADCZENIA DEWELOPERA 1. Deweloper oświadcza, że jest właścicielem nieruchomości położonej na działce gruntu nr 1479/1 oraz 1479/2 w Słomnikach, w powiecie Krakowskim, w województwie małopolskim, objętej wpisem do księgi wieczystej nr, KR15/ /7 prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście IX Zam. Wydział Ksiąg Wieczystych w Słomnikach. 2. Deweloper oświadcza, że prowadzi inwestycję budowlaną polegającą na wybudowaniu na nieruchomości budynku wraz z niezbędną infrastrukturą, zgodnie z prawomocnym pozwoleniem na budowę, zgodnie z projektem budowlanym, zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlanej. Strona 2 z 7

3 3 OŚWIADCZENIA KUPUJĄCEGO Kupujący oświadcza, że znane są mu: 1. projekt budynku, w tym wszystkie projekty branżowe, 2. prospekt informacyjny wraz z załącznikami, 3. standard wykonania i wykończenia budynku oraz lokali, 4. rodzaj i typ materiałów użytych do wykonania budynku i lokali, 5. treść umowy oraz jej załączników, które są dla niego zrozumiale i do których nie zgłasza zastrzeżeń. 4 PRZEDMIOT UMOWY 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest: a) wybudowanie przez Dewelopera w budynku apartamentu oznaczonego symbolem o powierzchni użytkowej m2 (słownie: ), położonego na piętrze ( kondygnacji) budynku, wraz z balkonem o powierzchni m2 (słownie: ). b) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie budynku, c) bezobciążeniowe wyodrębnienie apartamentu wskazanego w pkt. a) z budynku, jako samodzielnego lokalu d) wydanie apartamentu przez Dewelopera w posiadanie Kupującego, e) notarialne przeniesienie przez Dewelopera na rzecz Kupującego prawa odrębnej własności apartamentu, wolnego od jakichkolwiek obciążeń, wraz z proporcjonalnym udziałem w nieruchomości wspólnej, stosownie do postanowień umowy oraz przepisów ustawy o własności lokali. Nieruchomość wolna będzie od obciążeń, z wyjątkiem niezbędnych służebności przejazdu oraz dostępu dla dostawców tzw. mediów. - na zasadach wskazanych w umowie. 2. Apartament zostanie sprzedany i wydany Kupującemu w tzw. stanie deweloperskim, tj. w stanie niewykończonym. Standard wykończenia apartamentu ustala się zgodnie z Załącznikiem nr 1 (prospekt informacyjny) stanowiącym integralną część umowy. 3. Usytuowanie i dokładny plan apartamentu wskazanego w pkt. 1 wynika z projektu budowlanego i jest określony Załącznikiem nr 2 (rzut kondygnacji) stanowiącym integralną część umowy. 4. Ostateczna powierzchnia apartamentu ustalona zostanie na podstawie inwentaryzacji powykonawczej zgodnie z normą PN-ISO 9836:1997, 5. W sytuacji, gdy powierzchnia użytkowa apartamentu w stosunku do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali i garaży znajdujących się w budynku nie odpowiada udziałowi w prawie własności nieruchomości, Kupujący jest zobowiązany do przeniesienia odpowiedniej części swojego udziału w celu ustanowienia prawidłowej proporcji. 6. Zmiana powierzchni użytkowej lokalu w zakresie ponad 3% nie rodzi po stronie Dewelopera prawa do żądania zapłaty za powierzchnię przekraczającą wskazaną różnicę. 7. Rozwiązania techniczne zgodne będą z Załącznikiem nr 1, a w sprawach nie wyszczególnionych w tym załączniku, z dokumentacją projektową. Strony zgodnie Strona 3 z 7

4 postanawiają, że dopuszcza się wprowadzenie drobnych zmian w ramach nadzoru autorskiego, co nie będzie stanowić zmiany przedmiotu umowy 5 WYDANIE APARTAMENTU 1. Termin wydania apartamentu strony ustalają do końca II kwartału 2014 roku. 2. Za dzień wydania apartamentu przez Dewelopera, strony uważają dzień pierwszego zgłoszenia gotowości do wydania apartamentu. Deweloper zobowiązany jest dokonać do daty zawarcia umowy notarialnej wskazanej w 6 pkt. 1 odbioru budynku i uzyskania pozwolenia na jego użytkowanie, stosownie do przepisów prawa budowlanego. 3. Termin wskazany w pkt. 1 może ulec przedłużeniu w sytuacji zaistnienia okoliczności uniemożliwiających prawidłową realizację budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Słomnikach, za które Deweloper nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności w sytuacjach wynikających z: a) decyzji władz, sądów, organów administracji publicznej zakazujących prowadzeni inwestycji lub nakazujących jej wstrzymanie lub w inny sposób uniemożliwiających prawidłową realizację budowy; b) katastrof lub klęsk żywiołowych, pożarów, zalań itp.; c) warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację budowy; d) wojen, strajków, niepokojów lub zaburzeń publicznych. 4. Wykonanie umowy w zakresie określonym w 1 ust. 1 pkt. a. zostanie stwierdzone protokolarnym przekazaniem apartamentu. 5. Wszelkie usterki lub wady apartamentu zostaną ujęte w protokole odbioru stanowiącym pokwitowanie jego prawidłowego wykonania; z chwilą podpisania protokołu odbioru apartamentu przyjmuje się, że Kupujący dokonał odbioru, a Deweloper wypełnił swoje zobowiązanie wynikające z 4 pkt. 1 d). Deweloper jest zobowiązany przystąpić do usunięcia potwierdzonych przez strony odbioru usterek lub wad w terminie 14 dni od sporządzenia protokołu; termin usunięcia usterek powinien być odpowiedni i wynikać z możliwości technicznych. W takiej sytuacji Deweloper, po usunięciu wad, zgłasza Kupującemu gotowość wydania apartamentu, w trybie wskazanym w pkt. 7 znajdującym odpowiednie zastosowanie, z tym że okres wyprzedzenia nie powinien być krótszy niż 7 dni. 6. Stwierdzenie podczas czynności odbiorowych usterek lub wad apartamentu, jak również nie zakończenie prac związanych z zagospodarowaniem terenu, nie wstrzymuje spełnienia świadczeń pieniężnych Kupującego wynikających z umowy. 7. Deweloper zawiadomi Kupującego o gotowości wydania apartamentu i wyznaczy odpowiedni termin odbioru, z co najmniej 21 dniowym wyprzedzeniem, a Kupujący zobowiązuje się w wyznaczonym terminie apartament odebrać. Niestawiennictwo Kupującego nie hamuje czynności odbiorowych, które zostaną przeprowadzone pod jego nieobecność, zaś protokół odbioru zostanie przesłany na adres Kupującego; w takiej sytuacji uważa się, że odbiór przedmiotu umowy został dokonany z dniem sporządzenia protokołu. 8. Czynności odbiorowe nie mogą trwać dłużej niż jeden dzień, jeżeli godzina ich rozpoczęcia została wyznaczona do godz , w przeciwnym razie czynności odbiorowe mogą być kontynuowane w kolejnym dniu roboczym (także w sobotę), ale nie dłużej niż do godz Strona 4 z 7

5 9. Z chwilą odbioru apartamentu w trybie umownym, na Kupującego przechodzą wszelkie ciężary i ryzyka związane z apartamentem, w tym obciążają Kupującego wszelkie koszty związane z eksploatacją apartamentu i części wspólnych wynikające z ustawy o własności lokali, tj. m. in. koszty ogrzewania, poboru energii i wody, utrzymania porządku oraz zarządu nieruchomością wspólną. Odbiór apartamentu stanowi pokwitowanie prawidłowego wykonania umowy przez Dewelopera. 6 PRZENIESIENIE PRAWA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI APARTAMENTU 1. Strony zobowiązują się w terminie 60 dni od daty podpisania protokołu wydania apartamentu zawrzeć umowę notarialną przeniesienia prawa odrębnej własności apartamentu wraz z proporcjonalnym udziałem w nieruchomości wspólnej, stosownie do postanowień umowy oraz przepisów ustawy o własności lokali. 2. Termin i miejsce zawarcia umowy wskazanej w pkt. 1 wyznacza Deweloper i zawiadamia o tym Kupującego z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. 3. W sytuacji opóźnienia z winy Dewelopera terminu zawarcia umowy notarialnej, o ile opóźnienie nie będzie skutkiem działania siły wyższej lub nie będzie wynikało z niewypełnienia przez Kupującego warunków umowy, jeżeli wskazane opóźnienie przekroczy 90 dni, to Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z konsekwencjami przewidzianymi w pkt W sytuacji wskazanej w pkt. 3 Kupujący może zamiast korzystania z prawa do żądania kar umownych odstąpić od umowy z prawem zwrotu uiszczonej części ceny. 5. Koszty notarialne przeniesienia prawa odrębnej własności apartamentu i proporcjonalnego udziału w nieruchomości wspólnej, opłaty sądowe za wpis własności do księgi wieczystej ponosić będzie Kupujący. 6. Jeżeli Kupujący nie przystąpi do odbioru apartamentu lub umowy notarialnej wskazanej w pkt. 1 w terminach umownych, Deweloper ma prawo odstąpić od umowy po bezskutecznym upływie 14 dni kalendarzowych liczonych od wspomnianych terminów. W sytuacji wskazanej w zd. 1 Deweloper jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu wszelkich otrzymanych kwot a Kupujący jest zobowiązany do zwrotu lokalu jeżeli objął go w posiadanie do dnia odstąpienia od umowy przez Dewelopera. Zwrot kwot zapłaconych przez Kupującego nastąpi w terminie 14 dni od daty uzyskania pierwszej płatności od nowego nabywcy apartamentu umowy. Kupującemu nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie z tytułu rozporządzania walorami Kupującego przez Dewelopera. 7. W przypadku zawinionego opóźnienia przez Dewelopera wykonania przedmiotu umowy powyżej 90 dni, Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Deweloper wypłaci w takiej sytuacji Kupującemu wszystkie wpłacone kwoty zwaloryzowane o wskaźnik GUS wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. 8. Od dnia notarialnego przeniesienia własności lokalu, Kupujący opłacać będzie należną opłatę roczną za udział w prawie użytkowania wieczystego lub prawa własności gruntu. Jeżeli z winy Kupującego dojdzie do opóźnienia w zawarciu aktu notarialnego, ponosić będzie on opłatę roczną od dnia przewidzianego na ostateczne zawarcie aktu notarialnego przeniesienia własności lokalu. Strona 5 z 7

6 7 CENA 1. Kupujący jest Zobowiązany do zapłaty Deweloperowi ceny sprzedaży prawa odrębnej własności apartamentu wskazanego w 4 wraz z proporcjonalnym udziałem w nieruchomości wspólnej, w wysokości i na zasadach określonych w umowie oraz w przepisach ustawy o własności lokali. 2. Cena prawa odrębnej własności apartamentu wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej ustalona została w wysokości: PLN (słownie: ) + podatek VAT, tj. PLN (słownie: ), tj. łącznie brutto: PLN (słownie: ). 3. Strony zgodnie postanawiają, że całkowita cena brutto sprzedaży prawa odrębnej własności apartamentu wraz z proporcjonalnym udziałem w nieruchomości wspólnej wynosi PLN (słownie: ) i została oparta na cenie jednostkowej za 1 m2 (słownie: jeden metr kwadratowy) powierzchni apartamentu wynoszącej PLN (słownie: ) brutto. 4. Ustala się następujące warunki płatności: a) zaliczka w kwocie PLN (słownie: pięć tysięcy zł), w terminie 7 (siedmiu) dni od daty zawarcia niniejszej umowy (które będzie zaliczone na pokrycie zobowiązań tytułem należności głównej), b) kwota PLN (słownie: ) zostanie zapłacona przez Kupującego na rzecz Dewelopera do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. c) wpłaty będą dokonywane na rachunek Dewelopera nr bank Credit Agricole 5. Za dzień skutecznej zapłaty strony uważają dzień uznania rachunku Dewelopera. 6. Kupujący oświadcza, że dysponuje środkami finansowymi pozwalającymi na wywiązanie się ze zobowiązań pieniężnych wynikających z umowy.. 7. Cena określona zgodnie z zasadami 6 jest ostateczna niezależnie od wzrostu kosztów i poziomu cen rynkowych i nie podlega żadnym zmianom. 8. Podatek VAT naliczony zostaje stosownie do obowiązujących przepisów prawa podatkowego obowiązujących w chwili zapłaty. 9. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Deweloper wybuduje i sprzeda lokale mieszkalne, lokale usługowe oraz garaże wg cen i zasad określonych przez Dewelopera.. 8 GWARANCJA I RĘKOJMIA 1. Deweloper udziela Kupującemu 24 miesięczną gwarancje. 2. Rękojmia za wady fizyczne i prawne wynosi 24 miesiące, a jej zakres wynika z postanowień umowy. Strona 6 z 7

7 9 CESJA PRAW I OBOWIĄZKÓW Cesja praw lub obowiązków wynikających z umowy przez Kupującego wymaga zgody Dewelopera, która musi zostać wyrażona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. W sprawach nieregulowanych w niniejszej umowie znajdą zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o własności lokali. 2. Ewentualne spory miedzy stronami rozstrzygał będzie Sąd na terenie RP właściwy rzeczowo ze względu na siedzibę Dewelopera. 3. Wszelkie zmiany do umowy, jak również jej rozwiązanie lub złożenie oświadczenia o odstąpieniu, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. Kupujący oświadcza, że jest świadomy, że Deweloper nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody Kupującego wynikające z formy niniejszej umowy. 5. Strony są zobowiązane zgłaszać wszelkie zmiany teleadresowe, w szczególności dotyczące zmian imion, nazwisk lub adresu zamieszkania. Strony zgodnie postanawiają, że wszelka pisemna korespondencja kierowana na adresy wskazane w umowie lub zmienione na wskazanych zasadach uważana jest w sytuacji jej bezskutecznego dwukrotnego awizowania za skutecznie doręczoną w 7 dniu od daty ostatniego awizowania. 6. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych i umieszczanie ich w bazach danych Dewelopera lub wyznaczonego sprzedawcy lub administratora. 7. W sytuacji, gdy umowa zawierana jest w języku innym niż polski, w przypadku rozbieżności między wersjami językowymi rozstrzygające znaczenie będzie miała wersja polska. 8. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. Kupujący Deweloper Strona 7 z 7

UMOWA REZERWACYJNA NR R/P nr bud./nr mieszk./nr piętra

UMOWA REZERWACYJNA NR R/P nr bud./nr mieszk./nr piętra UMOWA REZERWACYJNA NR R/P nr bud./nr mieszk./nr piętra WZÓR 28.08.2015 zawarta w dniu 00.00.2015 we Wrocławiu pomiędzy: 1. EURO-DOM POLANICA-ZDRÓJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we

Bardziej szczegółowo

Umowa przyrzeczenia sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego w wybudowanym w tym celu budynku

Umowa przyrzeczenia sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego w wybudowanym w tym celu budynku Umowa przyrzeczenia sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego w wybudowanym w tym celu budynku zawarta w dniu... 2008 r. w Piotrkowie Trybunalskim pomiędzy: Sylwestrem Rudeckim, właścicielem firmy prowadzonej

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA. Zawarta w dniu... roku w Rzeszowie pomiędzy:

UMOWA REZERWACYJNA. Zawarta w dniu... roku w Rzeszowie pomiędzy: UMOWA REZERWACYJNA Zawarta w dniu... roku w Rzeszowie pomiędzy: Przedsiębiorstwo Budowlane Budomont Sp. z o. o. z siedzibą w Rzeszowie ul. Przy Torze 1, 35-205 Rzeszów,wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA ZOBOWIĄZUJĄCA DO WYBUDOWANIA BUDYNKU, USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO I JEGO SPRZEDAŻY (PROJEKT)

UMOWA PRZEDWSTĘPNA ZOBOWIĄZUJĄCA DO WYBUDOWANIA BUDYNKU, USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO I JEGO SPRZEDAŻY (PROJEKT) UMOWA PRZEDWSTĘPNA ZOBOWIĄZUJĄCA DO WYBUDOWANIA BUDYNKU, USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO I JEGO SPRZEDAŻY (PROJEKT) zawarta w dniu. roku w Koszalinie, pomiędzy: 1. Koszalińskim Przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

... UMOWA REZERWACYJNA

... UMOWA REZERWACYJNA UMOWA REZERWACYJNA zawarta w dniu ******** r, w Poznaniu, pomiędzy ( Umowa ): Na Skraju Lasu Sp z oo z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy: 02-146, ul 17 Stycznia 48, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA NR

UMOWA REZERWACYJNA NR UMOWA REZERWACYJNA NR WZÓR 10.10.2016 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: 1. EURO-DOM POLANICA-ZDRÓJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (adres: 50-201 Wrocław, ulica ul.

Bardziej szczegółowo

1.., pesel:., legitymująca się dowodem osobistym nr., NIP:., zamieszkały w, 2., pesel:.., legitymujący się dowodem osobistym nr

1.., pesel:., legitymująca się dowodem osobistym nr., NIP:., zamieszkały w, 2., pesel:.., legitymujący się dowodem osobistym nr Zawarta w dniu 2011 r. w Krakowie, pomiędzy: 1.., pesel:., legitymująca się dowodem osobistym nr, NIP:., zamieszkała w, 2., pesel:.., legitymujący się dowodem osobistym nr, NIP:., zamieszkały w, Adres

Bardziej szczegółowo

... UMOWA REZERWACYJNA

... UMOWA REZERWACYJNA UMOWA REZERWACYJNA zawarta w dniu r w Poznaniu pomiędzy ( Umowa ): Na Skraju Lasu Sp z oo z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy: 02-305, Al Jerozolimskie 146 bud D, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA. zawarta w Krakowie w dniu.roku pomiędzy:

UMOWA REZERWACYJNA. zawarta w Krakowie w dniu.roku pomiędzy: UMOWA REZERWACYJNA zawarta w Krakowie w dniu.roku pomiędzy: Spółką: UBM Zielone Tarasy Sp. z o.o. w Krakowie (wpisaną do KRS pod nr 0000301462, NIP: 6762366889, adres: 31-042 Kraków Rynek Główny 12/4 ),

Bardziej szczegółowo

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości Zawarta w dniu..................... r. w...................................... pomiędzy: (data) (miejscowość).................córką/synem...............zamieszkałą

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA. Klient 2, syn i, zam., legitymujący się dowodem osobistym ważnym do roku,

UMOWA REZERWACYJNA. Klient 2, syn i, zam., legitymujący się dowodem osobistym ważnym do roku, zawarta w w dniu roku pomiędzy: UMOWA REZERWACYJNA Nr /2015 Spółką pod firmą: Doctor.Home spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Balicach (wpisaną do KRS pod nr 0000496664, NIP: 513-023-69-85,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE! zawarta w dniu... w.. pomiędzy:"

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE! zawarta w dniu... w.. pomiędzy: UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE zawarta w dniu... w.. pomiędzy:" 1)... z siedzibą w... przy ulicy... w (kod pocztowy.. - ), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:., REGON:.,

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA NR x/ps/ 2012. Zawarta w Krakowie w dniu xx.xx.xxxx roku pomiędzy:

UMOWA REZERWACYJNA NR x/ps/ 2012. Zawarta w Krakowie w dniu xx.xx.xxxx roku pomiędzy: UMOWA REZERWACYJNA NR x/ps/ 2012 Zawarta w Krakowie w dniu xx.xx.xxxx roku pomiędzy: xxxxxxxxxxxxxx zamieszkałym: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx legitymującym się dowodem osobistym xxxxxxxxxx, PESEL

Bardziej szczegółowo

UMOWA WSTĘPNA nr / 2016 r. KUPNA SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO wraz z miejscem postojowym w garażu

UMOWA WSTĘPNA nr / 2016 r. KUPNA SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO wraz z miejscem postojowym w garażu UMOWA WSTĘPNA nr / 2016 r. KUPNA SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO wraz z miejscem postojowym w garażu Umowa zawarta w dniu.. r. w Kołobrzegu pomiędzy: 1. Adam Wasilewski DEWELOPER BAŁTYCKA 7 AB 78-100 Kołobrzeg,

Bardziej szczegółowo

1 OŚWIADCZENIA DEWELOPERA

1 OŚWIADCZENIA DEWELOPERA UMOWA REZERWACYJNA zawarta dnia ***** w Poznaniu ( Umowa ) pomiędzy: 1) OKRE Saperska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. 17 Stycznia 48, 02-146 Warszawa, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

1 OŚWIADCZENIA DEWELOPERA

1 OŚWIADCZENIA DEWELOPERA UMOWA REZERWACYJNA zawarta dnia ***** w Poznaniu ( Umowa ) pomiędzy: 1) OKRE Saperska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. 17 Stycznia 48, 02-146 Warszawa, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Umowa sprzedaży nr../u/zp/2015

WZÓR. Umowa sprzedaży nr../u/zp/2015 WZÓR Umowa sprzedaży nr../u/zp/2015 zawarta w dniu..2015 r., w Krakowie pomiędzy: ZAŁĄCZNIK NR 3A Szpitalem Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-826),

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy

UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy Załącznik nr 9 UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym", reprezentowanym przez: Dyrektora Jednostki a z siedzibą w wpisanym do rejestru zwanym w treści umowy

Bardziej szczegółowo

[ klauzule notarialne pominięto ] Umowa Przedwstępna Sprzedaży Lokalu Mieszkalnego i Stanowiska Garażowego w Budynku wybudowanym w tym celu

[ klauzule notarialne pominięto ] Umowa Przedwstępna Sprzedaży Lokalu Mieszkalnego i Stanowiska Garażowego w Budynku wybudowanym w tym celu [ klauzule notarialne pominięto ] Umowa Przedwstępna Sprzedaży Lokalu Mieszkalnego i Stanowiska Garażowego w Budynku wybudowanym w tym celu zawarta w dniu ( ) r. (zwana dalej Umową ), w ( ), pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2014. zawarta dnia...

UMOWA NR /2014. zawarta dnia... UMOWA NR /2014 zawarta dnia... pomiędzy: Podmiot leczniczy- nr księgi rejestrowej 000000006661 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Położniczo-Operacyjny im św. Elżbiety Sp. z o.o., adres do korespondencji:

Bardziej szczegółowo

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z KREDYTEM HIPOTECZNYM ZA GOTÓWKĘ

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z KREDYTEM HIPOTECZNYM ZA GOTÓWKĘ PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z KREDYTEM HIPOTECZNYM ZA GOTÓWKĘ Dnia. r., w..... pomiędzy: Panem/Panią., zam. w.... (...-. ), ul.., legitymującym/ą się dowodem osobistym wydanym przez.... o numerze......,

Bardziej szczegółowo

PRZEDWSTĘPNA UMOWA PARTYCYPACJI W KOSZTACH BUDOWY LOKALU MIESZALNEGO. numer :.

PRZEDWSTĘPNA UMOWA PARTYCYPACJI W KOSZTACH BUDOWY LOKALU MIESZALNEGO. numer :. PRZEDWSTĘPNA UMOWA PARTYCYPACJI W KOSZTACH BUDOWY LOKALU MIESZALNEGO numer :. Zawarta w dniu.. roku w Dzierżoniowie, pomiędzy: Dzierżoniowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Z ZADATKIEM

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Z ZADATKIEM UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Z ZADATKIEM Zawarta w dniu... w... pomiędzy: 1.... zamieszkały/a w..., legitymującym się dowodem osobistym serii... numer... zwanym dalej Sprzedającym, a 2....

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ MIESZKANIE NISKA NR NK... Zawarta w Łodzi w dniu... pomiędzy:

UMOWA PRZEDWSTĘPNA DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ MIESZKANIE NISKA NR NK... Zawarta w Łodzi w dniu... pomiędzy: UMOWA PRZEDWSTĘPNA DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ MIESZKANIE NISKA 11-15 NR NK... Zawarta w Łodzi w dniu... pomiędzy: 1. PRZEDSIĘBIORSTWEM WYKONAWSTWA BUDOWLANEGO I USŁUG INWESTYCYJNYCH UNIBUD Sp. z

Bardziej szczegółowo

Umowa rezerwacyjna Nr...

Umowa rezerwacyjna Nr... Umowa rezerwacyjna Nr... Zawarta w Cieszynie, dnia.. 2014 r., pomiędzy: Zakładem Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Liburnia 2A, 43-400 Cieszyn, wpisaną do rejestru przedsiębiorców,

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Załącznik nr 2 do SIWZ pomiędzy: Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY UMOWA PRZEDWSTĘPNA. Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:??

AKT NOTARIALNY UMOWA PRZEDWSTĘPNA. Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:?? Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:?? AKT NOTARIALNY Dnia????? roku (??-??-????) w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ul. Szewskiej nr 22, przed Notariuszem dr Jakubem Biernatem

Bardziej szczegółowo

Umowa Rezerwacyjna nr SOO/ /2018

Umowa Rezerwacyjna nr SOO/ /2018 Umowa Rezerwacyjna nr SOO/ /2018 zawarta w dniu 2018 r. w Łodzi, pomiędzy: Varitex Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Łodzi (kod pocztowy 90-550) przy ul. Żeromskiego

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z HIPOTEKĄ NA KREDYT HIPOTECZNY

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z HIPOTEKĄ NA KREDYT HIPOTECZNY PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z HIPOTEKĄ NA KREDYT HIPOTECZNY dnia... r., w, pomiędzy: Panem/Panią., zam. w... (... -.. ), ul.., legitymującym/ą się dowodem osobistym wydanym przez.. o numerze......,

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA ZOBOWIĄZANIOWA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NR./2017

UMOWA PRZEDWSTĘPNA ZOBOWIĄZANIOWA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NR./2017 UMOWA PRZEDWSTĘPNA ZOBOWIĄZANIOWA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NR./2017 zawarta w dniu w Słupsku pomiędzy : Słupskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Słupsku, 76 200 SŁUPSK, ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA DOMU JEDNORODZINNEGO W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ zwana dalej Umową

UMOWA REZERWACYJNA DOMU JEDNORODZINNEGO W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ zwana dalej Umową UMOWA REZERWACYJNA DOMU JEDNORODZINNEGO W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ zwana dalej Umową zawarta w dniu. roku pomiędzy:.. zwani dalej Sprzedającym a Panem, panią. zwanymi dalej Kupującym. Zważywszy, że: I. Sprzedający

Bardziej szczegółowo

, zamieszkałym(-ą) w przy ul., legitymującą się dowodem osobistym nr

, zamieszkałym(-ą) w przy ul., legitymującą się dowodem osobistym nr Umowa zobowiązująca do wybudowania i sprzedaży odrębnej własności lokalu mieszkalnego oraz o ustalenie prawa do wyłącznego korzystania z miejsca parkingowego zawarta w Łodzi dnia 2009 r. pomiędzy: E. Ozdoba

Bardziej szczegółowo

na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) została zawarta umowa o następującej treści:

na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) została zawarta umowa o następującej treści: UMOWA nr W dniu. w Warszawie, pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 05.11.2015 r. Nr GP-OR.0052.4318.2015

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NA BUDOWĘ LOKALU MIESZKALNEGO NR. i GARAŻU NR.. W APARTAMENTOWCU NR..

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NA BUDOWĘ LOKALU MIESZKALNEGO NR. i GARAŻU NR.. W APARTAMENTOWCU NR.. UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NA BUDOWĘ LOKALU MIESZKALNEGO NR. i GARAŻU NR.. W APARTAMENTOWCU NR.. zawarta w Będzinie, dnia. r. pomiędzy: Panem Marek Pasek, wspólnikiem Przedsiębiorstwa Wielobranżowego M.

Bardziej szczegółowo

UMOWA WSTĘPNA nr /..r. KUPNA SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO wraz z miejscem postojowym w garażu

UMOWA WSTĘPNA nr /..r. KUPNA SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO wraz z miejscem postojowym w garażu UMOWA WSTĘPNA nr /..r. KUPNA SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO wraz z miejscem postojowym w garażu Umowa zawarta w dniu.. r. w Kołobrzegu pomiędzy: 1.Zakładem Usług Geodezyjnych i Kartograficznych PRYZMAT

Bardziej szczegółowo

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY Kamienica Perłowa - nr mieszk. /2010/P

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY Kamienica Perłowa - nr mieszk. /2010/P PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY Kamienica Perłowa - nr mieszk. /2010/P zawarta w Krakowie w dniu 2010 r. ( dwa tysiące dziesiątego roku) pomiędzy:.. działającą na podstawie pełnomocnictwa z dnia roku w imieniu

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu. pomiędzy:

Zawarta w dniu. pomiędzy: Umowa nr Zawarta w dniu pomiędzy: Politechniką Krakowską im Tadeusza Kościuszki z siedzibą w: 31-155 KRAKÓW, ul Warszawska 24, zwaną w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez:

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez: UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Wydział

Bardziej szczegółowo

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z HIPOTEKĄ NA KREDYT HIPOTECZNY

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z HIPOTEKĄ NA KREDYT HIPOTECZNY PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z HIPOTEKĄ NA KREDYT HIPOTECZNY Dnia r., w, pomiędzy: Panem/Panią, zam. w ( - ), ul., legitymującym się dowodem osobistym o numerze..., PESEL:, zwanym dalej Sprzedawcą

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NA BUDOWĘ DOMU NR

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NA BUDOWĘ DOMU NR UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NA BUDOWĘ DOMU NR zawarta w Będzinie, dnia.r. pomiędzy: Panem Marek Pasek, wspólnikiem Przedsiębiorstwa Wielobranżowego M. Pasek Spółka Jawna z siedzibą w Będzinie przy ul. Małobądzkiej

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: 3310/3311/184/OZ/MW/2018-OZP/45 Załącznik nr 3. WZÓR UMOWY Nr WUP/OZP/ /2018

Znak sprawy: 3310/3311/184/OZ/MW/2018-OZP/45 Załącznik nr 3. WZÓR UMOWY Nr WUP/OZP/ /2018 Znak sprawy: 3310/3311/184/OZ/MW/2018-OZP/45 Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY Nr WUP/OZP/ /2018 Umowa została zawarta w Gdańsku, dnia.. pomiędzy: Województwem Pomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Gdańsku, adres:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... /BZP/2013

UMOWA Nr... /BZP/2013 UMOWA Nr... /BZP/2013 Załącznik nr 10 do SIWZ Projekt umowy w dniu... pomiędzy: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądz przy ul. Mickiewicza 23, działającą

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR Z/.. o współfinansowaniu budowy lokalu mieszkalnego na zasadach partycypacji w formule docelowej własności

UMOWA NR Z/.. o współfinansowaniu budowy lokalu mieszkalnego na zasadach partycypacji w formule docelowej własności UMOWA NR Z/.. o współfinansowaniu budowy lokalu mieszkalnego na zasadach partycypacji w formule docelowej własności zawarta w Kielcach w dniu. 2013r. pomiędzy: Spółką Kieleckie Towarzystwo Budownictwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR. WZÓR. zawarta w dniu. w Kielcach pomiędzy: reprezentowaną przez: zwaną dalej Zamawiającym a. reprezentowaną przez:

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR. WZÓR. zawarta w dniu. w Kielcach pomiędzy: reprezentowaną przez: zwaną dalej Zamawiającym a. reprezentowaną przez: UMOWA NR. WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu. w Kielcach pomiędzy:. reprezentowaną przez:. zwaną dalej Zamawiającym a. reprezentowaną przez:. zwaną dalej Wykonawcą, zawarto umowę o następującej

Bardziej szczegółowo

POLSKIEJ AKADEMII NAUK Gdańsk ul. J. Fiszera 14 Tel. (centr.): Fax:

POLSKIEJ AKADEMII NAUK Gdańsk ul. J. Fiszera 14 Tel. (centr.): Fax: Załącznik nr 2 do zapytania 17/D/ApBad/2017 Wzór umowy na Dostawę elementów optycznych do stanowiska badawczego Zawarta w dniu... 2017 roku w Gdańsku pomiędzy: Instytutem Maszyn Przepływowych Polskiej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ znak:... UMOWA (wzór)

Załącznik nr 3 do SIWZ znak:... UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 do SIWZ znak:... UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. zwaną w dalszej części umowy Sprzedającym reprezentowanym przez:

PROJEKT UMOWY. zwaną w dalszej części umowy Sprzedającym reprezentowanym przez: PROJEKT UMOWY Załącznik nr 2 zawarta w dniu.. roku w Katowicach pomiędzy: Skarbem Państwa Wojewódzką Stacją Sanitarno Epidemiologiczną w Katowicach; 40 074 Katowice, ul. Raciborska 39 ; wpisaną do Rejestru

Bardziej szczegółowo

4 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową i zasadami wiedzy technicznej. 5 Wykonawca oświadcza, że z

4 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową i zasadami wiedzy technicznej. 5 Wykonawca oświadcza, że z Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (wzór) Nr.../2006 zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Dziennym Domem Pomocy Społecznej (Szczecin, ul. Łukaszewicza 6) reprezentowany przez kierownika

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA NR ZUO/.../2018. zwana dalej Umową zawarta w Szczecinie w dniu.2018 r. pomiędzy:

WZÓR UMOWA NR ZUO/.../2018. zwana dalej Umową zawarta w Szczecinie w dniu.2018 r. pomiędzy: UMOWA NR ZUO/.../2018 zwana dalej Umową zawarta w Szczecinie w dniu.2018 r. pomiędzy: Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Spółką z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Logistycznej 22, 70-608 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr.. mgr inż. Jacka Stankowskiego Z-cę Dyrektora ds. Technicznych zwanym dalej Zamawiającym, a

UMOWA nr.. mgr inż. Jacka Stankowskiego Z-cę Dyrektora ds. Technicznych zwanym dalej Zamawiającym, a UMOWA nr.. zawarta w Chorzowie w dniu. pomiędzy Gminą Chorzów - Zakładem Komunalnym PGM z siedzibą w Chorzowie 41-500 przy ul. Bałtyckiej 8, reprezentowanym przez: mgr inż. Jacka Stankowskiego Z-cę Dyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/ UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/ /2015/GZ Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27 reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA DEWELOPERSKA. W dziale IV księgi wieczystej Kw nr GD1G/xxxxx/x wpisana jest hipoteka do kwoty...

UMOWA DEWELOPERSKA. W dziale IV księgi wieczystej Kw nr GD1G/xxxxx/x wpisana jest hipoteka do kwoty... UMOWA DEWELOPERSKA 1. 1. Pełnomocnik oświadcza, że Deweloper jest właścicielem nieruchomości objętej księgą wieczystą Kw nr...prowadzoną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku dla nieruchomości położonej

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy Nr ATZ _ZG_ATT_2014_EL_1923_2014 POPRAWIONY....; a,

Wzór umowy Nr ATZ _ZG_ATT_2014_EL_1923_2014 POPRAWIONY....; a, Wzór umowy Nr ATZ _ZG_ATT_2014_EL_1923_2014 POPRAWIONY zawarta w dniu. w Warszawie, pomiędzy: Warszawskim Uniwersytetem Medycznym z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, posiadający REGON:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:..,

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:.., UMOWA Nr (WZÓR) Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy ... z siedzibą w... zarejestrowanym w... nr rej..., nr NIP

Wzór Umowy ... z siedzibą w... zarejestrowanym w... nr rej..., nr NIP Załącznik nr 2 do zapytania 7/D/ApBad/PBS/2015 Wzór Umowy na dostawa napędu elektrycznego wysokoobrotowego z chłodzeniem własnym wg specyfikacji Zawarta w dniu... 2015 roku w Gdańsku pomiędzy: Instytutem

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu. r. pomiędzy :

Zawarta w dniu. r. pomiędzy : Umowa nr Zawarta w dniu r pomiędzy : Politechniką Krakowską im Tadeusza Kościuszki z siedzibą w: 31-155 KRAKÓW, ul Warszawska 24, zwaną w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

WZÓR - Umowa o wykonanie robót budowlanych dla inwestycji realizowanych na sieciach SN, nn UMOWA ZN. o wykonanie robót budowlanych

WZÓR - Umowa o wykonanie robót budowlanych dla inwestycji realizowanych na sieciach SN, nn UMOWA ZN. o wykonanie robót budowlanych UMOWA ZN o wykonanie robót budowlanych zawarta w., w dniu... pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Załącznik nr 3 do specyfikacji (wzór) UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Zawarta w dniu.. 2013 r. pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, 30-224

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane. zawarta w... pomiędzy:

Umowa o roboty budowlane. zawarta w... pomiędzy: Umowa o roboty budowlane zawarta w... pomiędzy: 1.... zwanym w dalszej treści Inwestorem, a 2. BUILDgreenDesign Sp. z o.o., 60-105 Poznań, ul.kopanina 54/56; NIP 7792409210, REGON 302260084, KRS 0000437940

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR... (WZÓR)

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR... (WZÓR) UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR... (WZÓR) zawarta w dniu pomiędzy: Muzeum Archeologicznym w Poznaniu z siedzibą przy ul. Wodna 27 - Pałac Górków, 61-781 Poznań, NIP 778-10-27-953, Regon: 000654977, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NR / / 2011 zawarta w.. w dniu pomiędzy zamieszkały.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą P.H.U. AUTO CENTUM Piotr Cierzniewski, ul. Przemysłowa 4,

Bardziej szczegółowo

(wzór) UMOWA nr... 1 Przedmiot umowy

(wzór) UMOWA nr... 1 Przedmiot umowy (wzór) UMOWA nr... ZAŁĄCZNIK NR 4 zawarta w dniu..., pomiędzy Miastem Gliwice Zarządem Dróg Miejskich w Gliwicach w imieniu którego działa: 1.. Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

POLSKIEJ AKADEMII NAUK Gdańsk ul. J. Fiszera 14 Tel. (centr.): Fax:

POLSKIEJ AKADEMII NAUK Gdańsk ul. J. Fiszera 14 Tel. (centr.): Fax: Załącznik nr 2 do zapytania 26/D/ApBad/2017 Wzór umowy na Dostawa wymiennika ciepła (parownika) Zawarta w dniu... 2017 roku w Gdańsku pomiędzy: Instytutem Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 2 Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania umowy do 23 grudnia 2016 r.

UMOWA. 2 Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania umowy do 23 grudnia 2016 r. UMOWA zawarta w Warszawie w dniu... r. w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego nr.w trybie przetargu nieograniczonego - podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ATZ _ 1. Przedmiot umowy 2. Cena 3. Warunki realizacji umowy

UMOWA Nr ATZ _ 1. Przedmiot umowy  2. Cena 3. Warunki realizacji umowy Załącznik nr 3 UMOWA Nr ATZ _ _ 201 _EL_ _201.. zawarta w dniu. w Warszawie, pomiędzy: Warszawskim Uniwersytetem Medycznym z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, posiadający REGON: 000288917

Bardziej szczegółowo

POLSKIEJ AKADEMII NAUK Gdańsk ul. J. Fiszera 14 Tel. (centr.): Fax:

POLSKIEJ AKADEMII NAUK Gdańsk ul. J. Fiszera 14 Tel. (centr.): Fax: Załącznik nr 2 do zapytania 15/D/ApBad/2016 Wzór umowy na Projekt, wykonanie oraz dostawa komory do pomiaru przepływu w uszczelnieniu labiryntowym Zawarta w dniu... 2016 roku w Gdańsku pomiędzy: Instytutem

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR. zwanym dalej w umowie Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1...; 2..., 1...; 2...,

WZÓR UMOWY NR. zwanym dalej w umowie Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1...; 2..., 1...; 2..., Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY NR Zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, w trybie zapytania ofertowego o których mowa w art. 4 pkt. 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

1 1.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego następujących robót: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Nysie

1 1.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego następujących robót: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Nysie WZÓR U M O W A Nr.. zawarta w Nysie w dniu.r. pomiędzy Gminą Nysa, w imieniu której działa Burmistrz Nysy - Jolanta Barska zwaną dalej Zamawiającym a /zapis w zależności od formy prowadzonej działalności/

Bardziej szczegółowo

UMOWA PODWYKONAWCZA Nr../2017 zawarta w dniu. pomiędzy:

UMOWA PODWYKONAWCZA Nr../2017 zawarta w dniu. pomiędzy: UMOWA PODWYKONAWCZA Nr../2017 zawarta w dniu. pomiędzy: Zakład Wodociągowo Kanalizacyjny w Śmiglu Sp. z o.o., ul. Dra Skarzyńskiego 6A, 64 000 Śmigiel, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

reprezentowaną przez,

reprezentowaną przez, UMOWA KUPNA/SPRZEDAŻY zawarta w dniu... 2018 r. pomiędzy: NIP:.., REGON.. reprezentowaną przez.., zwanym w dalszej części Umowy SPRZEDAJĄCYM a.., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez.,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr /2017. I. Zamawiający oraz Wykonawca występujący w treści niniejszej umowy samodzielnie nazywani są Stroną, występujący łącznie Stronami.

Umowa nr /2017. I. Zamawiający oraz Wykonawca występujący w treści niniejszej umowy samodzielnie nazywani są Stroną, występujący łącznie Stronami. Umowa nr /2017 zawarta w dniu. 2017 roku w Warszawie pomiędzy: Ośrodkiem Przetwarzania Informacji Państwowym Instytutem Badawczym, z siedzibą w Warszawie (00-608), przy al. Niepodległości 188b, wpisanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR - wzór - 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie niżej wymienionych czynności wg szacunkowych ilości:

UMOWA NR - wzór - 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie niżej wymienionych czynności wg szacunkowych ilości: UMOWA NR - wzór - Załącznik nr 5 zawarta dnia.. w Śmiglu pomiędzy Gminą Śmigiel, Pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez: Wiktora Snelę - Burmistrza Śmigla

Bardziej szczegółowo

, zam.: ulica numer /, dowód osobisty ; , zam.: ulica numer /, dowód osobisty.

, zam.: ulica numer /, dowód osobisty ; , zam.: ulica numer /, dowód osobisty. PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY NR AH/./../2017/.. zawarta dnia.. pomiędzy TEMAR AM SPÓŁKA AKCYJNA AVANTI SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU, adres: 53-301 Wrocław, ulica Ślężna numer 27B, wpisaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR P1/2014. Termin realizacji 2 1) Termin zakończenia prac :... r.

UMOWA NR P1/2014. Termin realizacji 2 1) Termin zakończenia prac :... r. UMOWA NR P1/2014 zawarta w dniu... w Sośnicowicach, pomiędzy Instytutem Ochrony Roślin Państwowym Instytutem Badawczym, 44-153 Sośnicowice, ul. Gliwicka 29, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

( wzór) UMOWA 2 TERMINY RELIZACJI

( wzór) UMOWA 2 TERMINY RELIZACJI UMOWA ( wzór) Zawarta w dniu.w Rzeszowie, pomiędzy Centrum Kształcenia Praktycznego w Rzeszowie zwanego dalej Zamawiającym", reprezentowanego przez Tadeusza Reichela Dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE SPRZEDAŻY (dalej Umowa Ramowa )

UMOWA RAMOWA O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE SPRZEDAŻY (dalej Umowa Ramowa ) UMOWA RAMOWA O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE SPRZEDAŻY (dalej Umowa Ramowa ) zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: 1. NT GROUP spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-495), ul. Ryżowa 49, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Umowa kupna-sprzedaży nr...

Umowa kupna-sprzedaży nr... Załącznik Nr 3 do SIWZ (wzór) Umowa kupna-sprzedaży nr... zawarta w Kielcach dnia 2017 r. pomiędzy: Gminą Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP: 657-261-73-25, reprezentowaną przez: Wojciecha Lubawskiego

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy najmu powierzchni użytkowej wynajmującym osoba fizyczna

Wzór umowy najmu powierzchni użytkowej wynajmującym osoba fizyczna UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO zawarta w dniu r. w, pomiędzy:, legitymującym (cą) się dowodem osobistym seria nr zam. w, przy ul. nr, zwanym w dalszej części umowy Wynajmującym a, legitymującym (cą) się

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ MIESZKANIE LIPOWA 21 NR LI... Zawarta w Łodzi w dniu...r. pomiędzy:

UMOWA PRZEDWSTĘPNA DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ MIESZKANIE LIPOWA 21 NR LI... Zawarta w Łodzi w dniu...r. pomiędzy: UMOWA PRZEDWSTĘPNA DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ MIESZKANIE LIPOWA 21 NR LI... Zawarta w Łodzi w dniu...r. pomiędzy: 1. UNIBUD i PARTNERZY Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Nowej 6/12, Nr kodu

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr./ zwanym dalej Wykonawcą następującej treści:

UMOWA Nr./ zwanym dalej Wykonawcą następującej treści: załącznik nr 5 do zapytania ofertowego UMOWA Nr./2017 zawarta w dniu..... r. pomiędzy Powiatem Opolskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Opolu Lubelskim w imieniu którego działają: 1. Zenon Rodzik

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr 1g /2015. zawarta w dniu.. 09.2015 r. w Krakowie,

UMOWA Nr 1g /2015. zawarta w dniu.. 09.2015 r. w Krakowie, zawarta w dniu.. 09.2015 r. w Krakowie, 1 UMOWA Nr 1g /2015 pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową Podgórze z siedzibą w Krakowie przy ul. Podedworze 20, zwaną dalej Spółdzielnią, reprezentowaną przez: a przyjętą/przyjętym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012 Wzór umowy Umowa nr../2012 Załącznik nr 7 zawarta w dniu.. pomiędzy Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880 PLN, który

Bardziej szczegółowo

POLSKIEJ AKADEMII NAUK Gdańsk ul. J. Fiszera 14 Tel. (centr.): Fax:

POLSKIEJ AKADEMII NAUK Gdańsk ul. J. Fiszera 14 Tel. (centr.): Fax: Załącznik nr 2 do zapytania 13/D/ApBad/2017 Wzór umowy na dostawę komory klimatycznej, która miedzy innymi będzie wykorzystana do badań zachowania się elementów wykonanych z materiałów kompozytowych poddawanych

Bardziej szczegółowo

POLSKIEJ AKADEMII NAUK Gdańsk ul. J. Fiszera 14 Tel. (centr.): Fax:

POLSKIEJ AKADEMII NAUK Gdańsk ul. J. Fiszera 14 Tel. (centr.): Fax: Załącznik nr 2 do zapytania 24/D/ApBad/2017 Wzór umowy na Dostawa wysokoobrotowego generatora elektrycznego o mocy 1,7 kw Zawarta w dniu... 2017 roku w Gdańsku pomiędzy: Instytutem Maszyn Przepływowych

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach

UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach ZAŁĄCZNIK NR 5b do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach pomiędzy Miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-10-06-640, w imieniu którego łącznie działają: 1-2 - na podstawie

Bardziej szczegółowo

POLSKIEJ AKADEMII NAUK Gdańsk ul. J. Fiszera 14 Tel. (centr.): Fax:

POLSKIEJ AKADEMII NAUK Gdańsk ul. J. Fiszera 14 Tel. (centr.): Fax: Załącznik nr 2 do zapytania 27/D/ApBad/2017 Wzór umowy na Dostawa dwóch sztuk trójskładowej wagi do pomiaru dwóch składowych wektora siły i jednej składowej wektora momentu wraz z wynikami testów Zawarta

Bardziej szczegółowo

POLSKIEJ AKADEMII NAUK Gdańsk ul. J. Fiszera 14 Tel. (centr.): Fax:

POLSKIEJ AKADEMII NAUK Gdańsk ul. J. Fiszera 14 Tel. (centr.): Fax: Załącznik nr 2 do zapytania 22/D/ApBad/2017 Wzór umowy na Projekt, wykonanie oraz dostawa liniowej palisady łopatkowej Zawarta w dniu... 2017 roku w Gdańsku pomiędzy: Instytutem Maszyn Przepływowych Polskiej

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr./2012 o budowę i ustanowienie odrębnej własności lokalu użytkowego

U M O W A Nr./2012 o budowę i ustanowienie odrębnej własności lokalu użytkowego U M O W A Nr./2012 o budowę i ustanowienie odrębnej własności lokalu użytkowego Zawarta w dniu...pomiędzy: Spółdzielnią Mieszkaniową Przodownik w Tomaszowie Maz. reprezentowaną przez : -.. -. zwaną w treści

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY UMOWA NR

PROJEKT UMOWY UMOWA NR PROJEKT UMOWY UMOWA NR Zawarta w dniu.. pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych, NIP 1132669019, REGON 140944971, z siedzibą w Warszawie przy ul.

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1 Definicje Strony przyjmują następujące znaczenie dla poniższych pojęć pisanych wielką literą, niezależnie od tego czy zostały użyte w liczbie pojedynczej, czy w liczbie mnogiej:

Bardziej szczegółowo

SIWZ UMOWA O DZIEŁO DSK IX

SIWZ UMOWA O DZIEŁO DSK IX Zał. Nr 3a do SIWZ UMOWA O DZIEŁO DSK IX.272.2... 2017 Zawarta w Białymstoku w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR 15/ZP/ część zamówienia nr...-

UMOWA NR 15/ZP/ część zamówienia nr...- Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA NR - część zamówienia nr....- zawarta w dniu 2019 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Ogrodnictwa przy ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 w Skierniewicach (96-100) wpisanym do

Bardziej szczegółowo

Umowa nr - projekt na dostawę, montaż oraz naprawę żaluzji pionowych i poziomych

Umowa nr - projekt na dostawę, montaż oraz naprawę żaluzji pionowych i poziomych Umowa nr - projekt na dostawę, montaż oraz naprawę żaluzji pionowych i poziomych Zawarta w dniu... 2017 r. pomiędzy: Pocztą Polską Spółką Akcyjną, z siedzibą w Warszawie, Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR. zawarta w dnia roku pomiędzy:

PROJEKT UMOWY NR. zawarta w dnia roku pomiędzy: PROJEKT UMOWY NR. zawarta w dnia roku pomiędzy: Zamojską Dyrekcja Inwestycji ZDI Sp. z o.o., ul. Jana Kiepury 6, 22-400 Zamość, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód

Bardziej szczegółowo

ZUO/102/116/2018/ŁR Załącznik nr 3

ZUO/102/116/2018/ŁR Załącznik nr 3 WZÓR UMOWA NR ZUO/.../2018 zwana dalej Umową zawarta w Szczecinie w dniu.2018 r. pomiędzy: Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Spółką z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Logistycznej 22, 70-608 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr WFOŚiGW/WGT/../2017 /wzór/

UMOWA Nr WFOŚiGW/WGT/../2017 /wzór/ Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego UMOWA Nr WFOŚiGW/WGT/../2017 /wzór/ zawarta w Warszawie w dniu....2017 roku pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) Poprawiony załącznik nr 3 A Znak post. A.I.271-1/11. strona 1

UMOWA (wzór) Poprawiony załącznik nr 3 A Znak post. A.I.271-1/11. strona 1 Poprawiony załącznik nr 3 A Znak post. A.I.271-1/11 UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres:, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr GN

UMOWA Nr GN Załącznik nr 5 do SIWZ Wyceny nieruchomości na potrzeby Gminy Miasto Ustka w 2012 roku - WZÓR - UMOWA Nr GN.272...2012 zawarta w dniu... 2012 r. pomiędzy Gminą Miasto Ustka, reprezentowaną przez:... -...

Bardziej szczegółowo