! " #!$ " % & $ ' ( ) *+, -!! %.!! $ (! $!!!$ $& % / $ $ & & % 0!!! + $!!! & 1 $ # & 2 % $ $ $ $!! "! '

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "! " #!$ " % & $ ' ( ) *+, -!! %.!! $ (! $!!!$ $& % / $ $ & & % 0!!! + $!!! & 1 $ # & 2 % $ $ $ $!! "! '"

Transkrypt

1 Wstp! " #!$ " % & $ ' ( ) *+, -!! %.!! $ & & (! $!!!$ $& % / $ $ & & % 0!!! + $!!! & 1 $ # & 2 3 *4 % $ $ $ $!! "! ' % (! " $ $ $ " # 3 $ # &! & % & * 4 3( $ " & *) ródło informacji: Wolfang von Richthofen Inspekcja pracy przewodnik po profesji, Midzynarodowa Organizacja pracy Genewa.

2 SPIS TRECI I Wprowadzenie...3 II. Działalno prewencyjna Badanie okolicznoci i przyczyn wypadków przy pracy Prawidłowo działania zakładowych zespołów powypadkowych Przejmowanie do eksploatacji nowo wybudowanych i modernizowanych obiektów Ocena stanowisk przygotowanych dla osób niepełnosprawnych Przestrzeganie wymaga bhp przy konstruowaniu i produkcji maszyn i urzdze Ocena ryzyka zawodowego Realizacja wojewódzkiego programu promocji ochrony zdrowia Skargi i wnioski Monitoring sporów zbiorowych Zakładowe układy zbiorowe pracy Porady prawne i techniczne Współpraca z partnerami zewntrznymi OIP Współdziałanie z organami władzy, kontroli i nadzoru Ocena rozwiza prawnych...52 III. Działalno nadzorczo kontrolna Realizacja zada kontrolno-nadzorczych Decyzje administracyjne inspektorów pracy Wystpienia inspektorów pracy Wystpienia do organów nadrzdnych Skargi na decyzje organów OIP Egzekucja administracyjna decyzji Wykroczenia przeciwko prawom pracowniczym Zawiadomienia prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestpstwa

3 IV. Ocena przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym bhp Wypłata wynagrodze i innych wiadcze Czas pracy Realizacja przez zakłady wyroków sdu pracy Powództwa o ustalenie stosunku pracy Uprawnienia pracowników zwizane z rodzicielstwem Przestrzeganie przepisów przy zatrudnianiu młodocianych Urlopy wypoczynkowe Wpływ restrukturyzacji na przestrzeganie przepisów prawa Wzmoony nadzór nad zakładami rónych bran Bezpieczestwo pracy w zakładach prowadzcych działalno budowlan Bezpieczestwo w obiektach uytecznoci publicznej Przestrzeganie wymaga przy obrocie materiałami pirotechniki widowiskowej Bezpieczestwo w zakładach energetyki cieplnej BHP przy pozyskiwaniu drewna Przestrzeganie przepisów prawa pracy w supermarketach i placówkach handlu detalicznego Bezpieczestwo w zakładach gastronomicznych Przestrzeganie przepisów prawa pracy w małych podmiotach gospodarczych Realizacja szkole bhp V. Statystyka publiczna Wypadki i poszkodowani w wypadkach przy pracy na obszarze województwa witokrzyskiego w 2003 r. (dane z WUS) Zagroenia czynnikami zwizanymi ze rodowiskiem i uciliwoci pracy oraz czynnikami mechanicznymi szczególnie niebezpiecznymi - dane z WUS - za rok Choroby zawodowe Rolnictwo indywidualne (zagroenia w rolnictwie indywidualnym) VI. Podsumowanie i wnioski VII. Załczniki

4 I. Wprowadzenie Pastwowa Inspekcja Pracy jest podległym Sejmowi organem nadzoru i kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy w tym przepisów i zasad bezpieczestwa i higieny pracy. Taki te cel jako zasadniczy przypisany jest PIP ustawowo (art. 1 i 8 ustawy z 6 marca 1981r. o PIP j.t. Dz.U. z 2001r. nr 124, poz z pón. zm.). Inspekcja pracy prowadzi równie szerok działalno prewencyjn głównie opart o poradnictwo, promocj rozwiza prawnych, informacj dla pracodawców i pracobiorców oraz działalno profilaktyczn ukierunkowan na zapobieganie zagroeniom wypadkowym. Ta druga forma prewencyjna ma za zadanie dotrze do znacznie szerszej grupy adresatów/pracodawców ni sucha zasada egzekwowania prawa pracy w ramach czynnoci kontrolno nadzorczych. Naley jednak zaznaczy, e czynnoci kontrole wykraczały te poza obszar bezpieczestwa pracowników i wizały si w czci z ograniczeniem zagroe publicznych. Działaniami takimi w roku sprawozdawczym były kontrole robót budowlanych i ziemnych w miejscach ogólnodostpnych, przygotowywanych imprez w obiektach uytecznoci publicznej, obrotu materiałami pirotechniki widowiskowej oraz kontrole zainicjowane zgłoszeniami do OIP o zagroeniu bezpieczestwa publicznego stworzonym przez danego pracodawc. Nadzór nad Pastwow Inspekcj Pracy sprawuje, w zakresie okrelonym w przywołanej wyej ustawie, Rada Ochrony Pracy powołana przez Marszałka Sejmu. Pastwow Inspekcj Pracy kieruje Główny Inspektor Pracy przy pomocy dwóch zastpców i 16 okrgowych inspektorów pracy. Okrgowym Inspektoratem Pracy w Kielcach kieruje Okrgowy Inspektor Pracy przy pomocy zastpcy ds. nadzoru i zastpcy ds. prawno organizacyjnych. Okrgowy Inspektor Pracy nadzoruje działalno inspektorów pracy zgrupowanych w trzech zespołach stanowisk ds. nadzoru i kontroli, sekcji profilaktyki i sekcji prawnej. Zespoły i sekcje koordynowane s przez nadinspektorów pracy. Zatrudnienie na dzie 31 grudnia 2003r. w OIP Kielce wynosiło 67,5 etatu i było o 0,5 etatu wysze ni notowane na koniec kadego roku w latach Działalno OIP w roku sprawozdawczym oparta była o program działania obejmujcy zadania kontrolno nadzorcze realizowane w układzie długofalowym lub jednorocznym w całym kraju i koordynowane przez central PIP (w sumie 25 tematów), zadania własne prowadzone tylko w ramach właciwoci terytorialnej województwa witokrzyskiego (6) i tematy kontrolne rutynowe wprost wynikajce z zapisów ustawowych o PIP (12). Program ten zawierał take zadania o charakterze prewencyjnym wynikajce bezporednio lub porednio z prowadzonego przez PIP nadzoru nad warunkami pracy. 3

5 II. Działalno prewencyjna 1. Badanie okolicznoci i przyczyn wypadków przy pracy W 2003 roku inspektorzy pracy zbadali okolicznoci i przyczyny 61 zgłoszonych do OIP wypadków przy pracy. Wypadki zgłoszone przez pracodawców w 2000r. 2001r. 2002r. 2003r poszczególnych latach i zbadane w OIP Liczba zbadanych wypadków Poszkodowani w wypadkach Liczba wypadków zbiorowych Poszkodowani w wypadkach zbiorowych Poszkodowani w wypadkach miertelnych Poszkodowani w wypadkach cikich W 2003r. w porównaniu do 2002r. nastpił wzrost o 17,4% liczby przeprowadzonych bada wypadków. Liczba osób poszkodowanych w tych wypadkach wzrosła o 15,9%. Zanotowano wzrost liczby poszkodowanych w wypadkach powodujcych cikie uszkodzenia ciała o 12,0% oraz wzrost o 21,1% liczby poszkodowanych w wypadkach zbiorowych. Udział poszkodowanych w wypadkach miertelnych nie uległ zmianie. Dane z roku sprawozdawczego s korzystniejsze ni z 2000r. za wyjtkiem wypadków miertelnych. Ze szczegółowej analizy wypadków zbadanych w 2003r. wynika, e: - najwicej wypadków zarejestrowano w zakładach sektora prywatnego - blisko 17% wzrost w stosunku do 2002r., - co trzeci poszkodowany zatrudniony był w duych zakładach zatrudniajcych powyej 100 pracowników (do 500), - ponad 1/3 wypadków miertelnych miało miejsce w małych podmiotach gospodarczych zatrudniajcych do 10 osób, - najwicej wypadków nastpiło podczas kierowania rodkami transportu (głównie w wypadkach drogowych), - najczciej wypadkom ulegali pracownicy z niewielkim staem pracy (do 1 roku) i rutyniarze (powyej 8 lat pracy), - marginalnym zjawiskiem były wypadki zaistniałe w godzinach nadliczbowych. Zasadnicze problemy, które doprowadziły do tragicznych w skutkach zdarze wypadkowych to: dominujcy udział czynnika ludzkiego w przyczynach wypadków, w tym wynikajcych z nieprawidłowego zachowania si pracowników w procesie pracy, niewłaciwa (ogólna i na konkretnych stanowiskach) organizacja pracy w czci zapewnienia przez pracodawców bezpiecznych warunków pracy, wady konstrukcyjne lub niewłaciwe rozwizania techniczne i ergonomiczne czynnika materialnego. 4

6 Dominujce przyczyny wypadków przy pracy, to : ludzkie - niedostateczna koncentracja uwagi na wykonywanej czynnoci, lekcewaenie zagroenia, zbyt szybka jazda, nie uywanie przez pracownika ochron osobistych, organizacyjne - brak nadzoru, niewłaciwa koordynacja prac zbiorowych, tolerowanie przez nadzór odstpstw od zasad bezpiecznej pracy, brak umiejtnoci (niedostateczna praktyka), tolerowanie przez nadzór niewłaciwej technologii, techniczne - nieodpowiednia wytrzymało czynnika materialnego, brak lub niewłaciwe urzdzenia zabezpieczajce, ukryte wady materiałowe czynnika materialnego. Szczegółowe dane z badania wypadków przez OIP Kielce zawiera załcznik nr 1. W wydanych przez inspektorów rodkach prawnych przewaały decyzje dotyczce: stanowisk i procesów pracy zwizane głównie z brakiem lub niewłaciwym opracowaniem instrukcji bhp dotyczcych procesów technologicznych oraz wykonywania prac zwizanych z zagroeniami wypadkowymi lub zagroeniami zdrowia pracownika, przygotowania pracowników do pracy głównie dotyczce braku lub niewłaciwie przeprowadzonych szkole bhp, braku bada lekarskich profilaktycznych, dodatkowych uprawnie energetycznych, braku udokumentowania i zapoznania zatrudnionych z ocen ryzyka zawodowego, eksploatacji maszyn, urzdze i instalacji w zakresie dotyczcym niewłaciwego ich stanu technicznego, braku instrukcji eksploatacji, obsługi i realizacji prac niebezpiecznych, nieprawidłowoci w stosowaniu sprztu ochronnego. Zarzdzone przez inspektorów pracy przedsiwzicia poprawiajce warunki pracy wykonano w ponad 80% (pozostałe bd realizowane w 2004r.). W 15 przypadkach inspektorzy pracy nałoyli mandaty karne na ogóln kwot zł (rednio 310,0zł). W trzech przypadkach skierowano do sdu wnioski o ukaranie, a w 2 przypadkach zastosowano rodki wychowawcze. Najwaniejszym działaniem zapobiegajcym zagroeniom wypadkowym jest prewencja. Na podstawie zbadanych wypadków przy pracy, wyników przeprowadzonych kontroli warunków pracy oraz informacji sygnalnych z innych Okrgów wystosowano pisma profilaktyczne do 1002 pracodawców, których problem dotyczył. Odpowiedzi na powysze udzieliło 289 (28,8%), informujc o sposobie wykorzystania przedłoonych problemów. Pisma takie skierowano równie w 203 przypadkach głównie do stowarzysze pracodawców w regionie i ponadzakładowych struktur zwizkowych. Zasadna jest kontynuacja tej formy propagowania zagadnie z zakresu zagroe wystpujcych w procesie pracy oraz uczulanie na skutki, jakie nios za sob zaniedbania w dziedzinie bhp. Z merytorycznej oceny udzielonych odpowiedzi na pisma profilaktyczne wynika, e wikszo pracodawców doszukuje si bezporedniego przełoenia pomidzy zjawiskiem sygnalizowanym, a konkretnym stanem majcym pełne odwzorowanie w ich działalnoci. Informacje o pismach profilaktycznych zawiera załcznik nr 2. Inspektorzy pracy podczas biecych kontroli dokonuj oceny zastosowania si pracodawców do wniosków zawartych w pismach profilaktycznych. 5

7 Wyniki dotychczasowych kontroli oraz wnioski wypływajce z analiz powypadkowych wskazuj na potrzeb prowadzenia przez inspektorów pracy wzmoonej działalnoci kontrolnej w zakładach pracy, która w szczególnoci bdzie obejmowa w 2004r.: - problemy zwizane ze stanem technicznym maszyn i urzdze, w tym skutecznym działaniem osłon czci ruchomych, wyłczników itp. zabezpiecze, - ocen znajomoci przez pracodawc cicych na nim obowizków, w tym przestrzeganie przepisów i zasad bhp, - problematyk szkole z zakresu bhp i zapoznanie pracowników z ryzykiem zawodowym, które wie si z wykonywan prac. Procedury te bd wzbogacone o przedsiwzicia prewencyjne. Dotychczasowe dowiadczenia wykazuj, e działania takie s skuteczne i przyczyniaj si do ograniczenia szeregu zagroe, poprawy warunków pracy i w znacznym stopniu do zmniejszenia wypadkowoci. 2. Prawidłowo działania zakładowych zespołów powypadkowych W 2003 r. inspektorzy pracy przeprowadzili 31 kontroli realizacji przez pracodawców postanowie rozporzdzenia R.M. z dnia r. w sprawie ustalenia okolicznoci i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania. W kontrolowanych zakładach zarejestrowano 164 wypadki (w tym zbiorowe) i sporzdzono 170 dokumentacji powypadkowych indywidualnie dla kadego poszkodowanego, w tym 162 uznane jako wypadki przy pracy. Inspektorzy pracy dokonali kontroli 143 dokumentacji powypadkowych sporzdzonych przez zakładowe zespoły powypadkowe. Nieprawidłowoci przy ustalaniu okolicznoci i przyczyn wypadków głównie dotyczyły: 1) ustalenie tylko wydarze i okolicznoci, w jakich wypadek miał miejsce w 22 przypadkach bez wskazania ich przyczyn, a w dalszych 31 bez wyczerpania wszystkich elementów przyczyniajcych si do wypadków, 2) ustalenie przyczyn wypadku nieadekwatnych do przyczyn faktycznych 11 przypadków, 3) niedokonywanie przez zespół powypadkowy ogldzin miejsca wypadku, a w tym stanu technicznego maszyn i urzdze 18 przypadków, 4) przystpienie do badania wypadku z nieuzasadnion zwłok - 17 przypadków, 5) niepodanie w protokóle naruszonych przepisów, na które wskazuj przyczyny zaistniałego wypadku w 12 przypadkach, 6) niedotrzymanie piciodniowego terminu zatwierdzenia protokółu przez pracodawc 14 przypadków, Nieprawidłowoci zwizane z brakiem lub niewłaciwym ustaleniem przyczyn zaistniałych wypadków (64 przypadki 28,7%) wiadczy mog o niedostatecznym przygotowaniu członków zespołu powypadkowego do wykonywania swoich funkcji. 6

8 Stwierdzono 32 przypadki nieprawidłowoci dotyczce wniosków i rodków profilaktycznych, majcych zapobiega negatywnym zjawiskom w przyszłoci. wiadczy to moe o niedocenianiu przez pracodawców roli działa profilaktycznych w zarzdzaniu bezpieczestwem i higien pracy w zakładzie. Ujawniono 8 przypadków nieprawidłowoci przy sporzdzaniu statystycznej karty wypadku. W czasie przeprowadzonych kontroli (tak w roku sprawozdawczym jak i w latach poprzednich) inspektorzy pracy nie zarejestrowali ani jednego przypadku kontroli pracodawcy przez GUS pod ktem przestrzegania przepisów o statystyce publicznej. Nie zostały take zarejestrowane przypadki sankcji przewidzianych ustaw za nieprzekazanie lub przekazanie po ustalonym terminie statystycznej karty wypadku przy pracy. Z danych statystycznych wynika, e nastpiła poprawa w realizacji zagadnie dotyczcych: - bezzwłocznego zgłaszania wypadku przez poszkodowanego, a nie w odległym terminie, - przystpowania do ustalania okolicznoci i przyczyn wypadku bezporednio po zaistniałym zdarzeniu, - prawidłowoci składu powypadkowego, - uzasadnienia w treci protokołu przedłuenia terminu prowadzenia dochodzenia powypadkowego powyej 14 dni. Pogorszenie nastpiło w zakresie nastpujcych zagadnie : - ustalania przyczyn wypadku nieadekwatnych do przyczyn ustalonych w trakcie kontroli, - ustalania przez zespół powypadkowy wniosków profilaktycznych nieadekwatnych do przyczyn wypadku, - stosowania przez pracodawc w praktyce rodków profilaktycznych. Inspektorzy pracy wystosowali do pracodawców 50 wniosków zwizanych z: doprecyzowaniem procedur przy ustalaniu okolicznoci i przyczyn wypadków przy pracy z celem uzyskania bardziej skutecznej prewencji i ograniczenia zagroe wypadkowych, eliminacj nieprawidłowoci przy rejestracji wypadków przy pracy i sporzdzaniu karty statystycznej. Wnioski zostały przyjte do realizacji. Wykonane zostały w 84,0%, a pozostałe s w trakcie realizacji. W 3 przypadkach zwizanych z wykroczeniami inspektorzy pracy nałoyli mandaty karne na ogóln kwot 800 zł (rednio 266,7 zł). Przy kontrolach rutynowych w 2004r. inspektorzy bd prowadzi działania informacyjnodoradcze ze szczególnym ukierunkowaniem na weryfikacj oceny ryzyka zawodowego po właciwie przeprowadzonych dochodzeniach powypadkowych. 7

9 3. Przejmowanie do eksploatacji nowo wybudowanych i modernizowanych obiektów W postpowaniu dotyczcym uzyskiwania pozwole na uytkowanie obiektów budowlanych na terenie działania Okrgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach inspektorzy pracy przeprowadzili 240 kontroli w 202 zakładach pracy. Stanowi to 34 % wszystkich obiektów zgłoszonych do odbioru. Nie uczestniczono w odbiorze 463 zgłoszonych obiektów, w wikszoci małych obiektów biurowych, stacji bazowych telefonii komórkowej, niewielkich jednostek handlowych i usługowych, w których nie przewidziano zatrudnienia pracowników oraz innych budowli zgłoszonych przez inwestorów do odbioru, nieposiadajcych pomieszcze pracy. Z ogólnej liczby odbieranych jednostek 120 (50%) dotyczyło obiektów handlowousługowych, 47 (19,5%) budynków przemysłowych i magazynowych, 29 (12 %) obiektów uytecznoci publicznej, 19 (8 %) budynków biurowych. Na skutek nieprawidłowoci stwierdzonych w toku prowadzonych kontroli inspektorzy pracy wydali łcznie 253 decyzje i wystosowali 60 wniosków. Informacje zebrane na koniec okresu sprawozdawczego potwierdzaj wykonanie 218 decyzji i 33 wnioski. Pozostałe przeszły do zakoczenia realizacji w 2004r. W 130 przypadkach kontrole odbiorowe nie wykazały istnienia odstpstw od przepisów i zasad bezpieczestwa i higieny pracy. Nie wniesiono, zatem adnych zastrzee, a co za tym idzie nie stosowano rodków prawnych zwizanych z odbiorem nowo wybudowanych lub przebudowywanych zakładów pracy (64% odbieranych obiektów). Wskazuje to na właciwe wypełnianie swych obowizków przez uczestników procesu inwestycyjnego. Do najczciej stwierdzanych uchybie naleały nieprawidłowoci dotyczce urzdze i instalacji energetycznych (grupa F na wykresie danych z odbiorów), obiektów i pomieszcze pracy (grupa A), wentylacji, ogrzewania i owietlenia pomieszcze pracy (grupa C) maszyn i urzdze technicznych (grupa E), procesów technologicznych (grupa D), zaplecza higieniczno-sanitarnego (grupa B). Dane porównawcze 45,00% 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% 23,30% 25,60% 24,20% 21,00% 6,00% 6,80% 7,30% 4,00% 12,80% 12,00% 11,90% 11,10% 10,00% 10,70% 16,10% 6,30% 7,80% 6,20% 4,90% 6,70% 20,30% 23,60% 23,90% 41,10% Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D Grupa E Grupa F Rys. 1 Dane porównawcze w zakresie stwierdzanych nieprawidłowoci (ujcie procentowe) 8

10 Najwiksza liczba nieprawidłowoci (21% ogółu) obejmowała zagadnienia zwizane z brakiem lub niewłaciwym oznakowaniem, opisaniem urzdze i instalacji elektrycznych i energetycznych. W mniejszym zakresie stwierdzone uchybienia dotyczyły braku stosowania znaków i barw bezpieczestwa i zwizanych z tym oznakowaniem miejsc niebezpiecznych, braku pomiarów natenia i równomiernoci owietlenia elektrycznego, oznakowania kolorami i kierunkiem przepływu mediów przewodów rurowych, opisów tablic i rozdzielnic elektrycznych. Nie stwierdzono przypadków nieuwzgldnienia wymaga bezpieczestwa i higieny pracy powodujcych to, i dopuszczenie obiektów budowlanych do eksploatacji mogłoby spowodowa bezporednie zagroenie ycia lub zdrowia pracowników. Dlatego nie było sprzeciwów przed przejciem tych obiektów do uytkowania, jako decyzji wynikajcych z uprawnie nadanych ustaw o PIP. Stwierdzono jednak odstpstwa od wymaga przepisów bhp lub realizacj inwestycji niezgodn z projektem technicznym. Dlatego te w trybie art. 56 Prawa budowlanego wniesiono w 72 przypadkach do organów nadzoru budowlanego sprzeciwy, bd uwagi zwizane z ubieganiem si inwestorów o pozwolenie na uytkowanie obiektów. Powysze działania prewencyjno-nadzorcze zobligowały przyszłych uytkowników do podjcia działa, których efektem była likwidacja stwierdzonych nieprawidłowoci, poprawa warunków bezpieczestwa i higieny pracy a co za tym idzie ograniczenie ryzyka zawodowego zwizanego z wykonywan prac. Powtórne kontrole tych obiektów wykazały, i nieprawidłowoci bdce podstaw wydania sprzeciwów lub uwag zostały usunite i odbierane obiekty mogły by przejte do uytkowania. Dane z kontroli odbiorowych zawiera załcznik nr 3. Opiniowanie projektów budowlanych przez rzeczoznawców ds. bhp. W 11 przypadkach kontrole ujawniły wykonanie obiektów w oparciu o dokumentacj na podstawie, której wydano decyzj o pozwoleniu na budow, a dokumentacje te nie były opiniowane przez rzeczoznawców do spraw bezpieczestwa i higieny pracy. Miało to miejsce w przypadku, co dziewitnastego odbieranego obiektu. W piciu istotnych dla bezpieczestwa przypadkach skierowano do właciwych organów nadzoru budowlanego zawiadomienia o realizacji zada inwestycyjnych na podstawie projektów budowlanych niezaopiniowanych przez rzeczoznawców do spraw bezpieczestwa i higieny pracy. Kontrole odbiorowe obiektów, których projekty nie były zaopiniowane przez rzeczoznawców do spraw bezpieczestwa i higieny pracy, nie wykazały jednak istnienia racych i istotnych odstpstw od wymaga bezpieczestwa i higieny wpływajcych trwale na pogorszenie warunków pracy i wymagajcych cofnicia uprawnie rzeczoznawcom. W roku 2003 podobnie jak w 2002 r. nie stwierdzono adnego przypadku wydania decyzji pozwolenia na budow na podstawie dokumentacji zaopiniowanej przez nieuprawnionych rzeczoznawców. Jednostki projektowe rozpoczły współprac z rzeczoznawcami legitymujcymi si aktualnymi uprawnieniami. W toku prowadzonych kontroli dokonywano oceny poprawnoci merytorycznej i rzetelnoci opinii wydawanych przez rzeczoznawców do spraw bezpieczestwa i higieny pracy działajcych na podstawie Rozporzdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. 9

11 Nie mona stwierdzi, i w kadym przypadku wydanie pozytywnej opinii gwarantowało spełnianie wszelkich wymaga bezpieczestwa i higieny pracy stawianych obiektom budowlanym, pomieszczeniom pracy oraz pomieszczeniom higieniczno-sanitarnym. Niemniej jednak nie stwierdzono, aby odstpstwa te naruszały w sposób racy przepisy bd, aby opinie nie uwzgldniały istotnych uregulowa w przedmiotowym zakresie. Brak powyszych przesłanek spowodował, i nie podejmowano działa zmierzajcych do cofnicia uprawnie rzeczoznawcom opiniujcym dokumentacje projektowe. Stwierdzane nieprawidłowoci w dokumentacjach projektowych, które pozytywnie i bez uwag zostały zaopiniowane przez rzeczoznawców ds. bhp - nie charakteryzowały si znaczn rang. W 2003r. prowadzono postpowania w przedmiocie wyraania zgody na usytuowanie posadzek pomieszcze stałej pracy poniej poziomu przyległego terenu oraz na stosowanie w pomieszczeniach stałej pracy wyłcznie owietlenia sztucznego. W sprawach tych wpłynły do OIP Kielce 34 wnioski, w tym 21 dotyczyło zagłbienia posadzek poniej poziomu terenu i 13 obejmowało odstpstwa od wymaga w zakresie owietlenia naturalnego pomieszcze pracy. Dotyczyły one głównie pomieszcze w zakładach o charakterze handlowym, gastronomicznym oraz misno-wdliniarskim. Po ich rozpatrzeniu w jednym przypadku nie wyraono zgody na usytuowanie pomieszcze stałej pracy w zagłbieniu w stosunku do przyległego terenu. Dotyczyło to pomieszcze RTG w obiekcie słuby zdrowia z uwagi na wykluczenie takiej moliwoci przez przepis szczególny. W dwóch przypadkach nie wyraono zgody na stosowanie wyłcznie owietlenia sztucznego, a dotyczyło to hali uboju trzody w modernizowanym obiekcie w Kielcach i pomieszczenia biurowego w hurtowni owoców cytrusowych w Sandomierzu. Ponadto w jednym przypadku nie wyraono zgody na dowietlanie wiatłem sztucznym, przy braku normatywnego owietlenia wiatłem dziennym pomieszcze biurowych Hurtowni płytek ceramicznych w Kielcach. Strony nie wnosiły zaale na negatywne postanowienia do Okrgowego Inspektora dotyczcych obnienia posadzek poniej poziomu terenu oraz na stosowanie wyłcznie owietlenia elektrycznego w pomieszczeniach stałej pracy. Nie zajto negatywnego stanowiska w sprawie 6 złoonych do OIP wniosków o odstpstwa. Spowodowane to było tym, i ich przedmiotem były pomieszczenia nie bdce pomieszczeniami stałej pracy. Liczba nieprawidłowoci w procesach inwestycyjnych ma tendencj spadkow notowan na przestrzeni trzech ostatnich lat. wiadczy to o bardziej skutecznej działalnoci uczestników procesu budowlanego i organów nadzoru nad warunkami pracy. Nie mniej jednak, w ujciu procentowym naley odnotowa wzrost iloci obiektów, co do uytkowania których inspektorzy pracy zgłosili sprzeciwy bd uwagi w trybie art. 56 Prawa Budowlanego. Spowodowane to było przede wszystkim niezgodn z dokumentacj projektow realizacj zada przez jednostki prowadzce roboty budowlane. Przyczyn tego stanu rzeczy naley upatrywa w braku wiedzy i dowiadczenia niektórych wykonawców (w szczególnoci małych przedsibiorstw budowlanych), jak te niedostatecznego wykorzystywania swoich uprawnie przez inwestorów. Na powyszy stan miał równie w znacznym stopniu wpływ brak zgłaszania obiektów do odbioru przed zakoczeniem wykonania całoci robót budowlanych. 10

12 Do pozytywnych aspektów prowadzonej w 2003 r. w tym wzgldzie działalnoci rozpoznawczej OIP naley zaliczy to, i nie stwierdzano, bd stwierdzano pojedyncze przypadki nieprawidłowoci dotyczcych: niedostosowania pomieszcze pracy do wymaga technologicznych, przekazania do eksploatacji pomieszcze stałej pracy bez uzyskania zgody właciwych organów na odstpstwa od wymogów, braku wymaganych pomieszcze higieniczno-sanitarnych lub niespełniania wymaga w zakresie ich rodzaju i iloci, braku lub niewłaciwej wymiany powietrza w pomieszczeniach pracy i pomieszczeniach higienicznosanitarnych, niezgodnego z wymaganiami norm owietlenia pomieszcze wiatłem dziennym, braku wyposaenia stanowisk pracy w urzdzenia do usuwania czynników szkodliwych i niebezpiecznych z miejsc ich powstawania, braku osłon stref niebezpiecznych przy maszynach i urzdzeniach, wyposaenia stanowisk pracy w maszyny i urzdzenia nie posiadajce certyfikatu na znak bezpieczestwa bd deklaracji zgodnoci, oraz braku odpowiednich rodków ochrony indywidualnej pracowników. 4. Ocena stanowisk przygotowanych dla osób niepełnosprawnych Na terenie działania okrgowego inspektoratu pracy zlokalizowane s 73 podmioty, posiadajce status zakładu pracy chronionej. Posiadaj 223 oddziały. 26 zakładów pracy chronionej, których oddziały s na terenie województwa maj siedzib zlokalizowan poza terenem działania OIP Kielce. W 2003r. skontrolowano kompleksowo 30 zakładów pracy chronionej. We wszystkich zakładach posiadajcych status przeprowadzono w sumie 52 kontrole o rónej tematyce. Spowodowane były wnioskami pracodawców o przeprowadzenie odbiorów stanowisk, bd oddziałów, skargami oraz koniecznoci rekontroli. Kontrolami objto take 13 innych jednostek organizacyjnych zakładów pracy chronionej, których siedziba zlokalizowana jest poza terenem działania OIP. W skontrolowanych 30 zakładach zatrudnionych było 2168 osób niepełnosprawnych. W jednym przypadku skontrolowano zakład aktywnoci zawodowej (jedyny na terenie województwa) zatrudniajcy 40 niepełnosprawnych. W roku sprawozdawczym zgłoszono do OIP i rozpatrzono nastpujce wnioski pracodawców: - pi o zbadanie warunków pracy celem nabycia uprawnie do statusu ZPCh, zakoczonych wydaniem 5 pozytywnych decyzji inspektorskich, - cztery o odbiór stanowisk w ZPCh, zakoczonych pozytywnymi opiniami, - 32 o zbadanie warunków pracy w jednostkach, o które rozszerzały sw działalno ZPCh, a wic i ich status, zakoczone 32 decyzjami, w tym jedn negatywn z uwagi na stwierdzone uchybienia, - 20 o odbiór stanowisk dla niepełnosprawnych w zakładach bez statusu, zakoczone 17 stanowiskami pozytywnymi (3 były negatywne w zwizku z odnotowanymi nieprawidłowociami). 11

13 W dwóch przypadkach powiadomiono Wojewod o wynikach kontroli, z czego jeden był szczególny z uwagi na zaniechanie przez pracodawc działalnoci produkcyjnej i brak wypłat pracowniczych nalenoci pieninych przez okres ok. 1 roku. Zakład ten utracił status z pocztkiem 2003r. W latach w zakładach pracy chronionej zaistniało ogółem 57 zakwalifikowanych jako lekkie wypadków przy pracy pracowników niepełnosprawnych. Najwicej w 2000r. Wydarzeniami najczciej powodujcymi te wypadki były upadki i potknicia si na płaszczynie oraz zetknicie si z bdcymi w ruchu ostrymi narzdziami. Upadki i potknicia si wydarzyły si głównie na terenie nalecym do obcych podmiotów zlecajcych zakładom pracy chronionej róne prace, np. porzdkowe, ochron mienia. Przyczynami głównie powodujcymi wypadki było niewłaciwe zachowanie si pracownika (a w tym niedostateczna koncentracja uwagi) oraz niewłaciwy stan techniczny czynnika materialnego prowadzcy do urazów. W niewielkim stopniu do wypadków przyczyniła si organizacja pracy. W zakładach ubiegajcych si o przyznanie statusu ZPCh nie zarejestrowano wypadków przy pracy z udziałem osób niepełnosprawnych. W skontrolowanych zakładach pracy chronionej nie odnotowano chorób zawodowych osób niepełnosprawnych. W roku 2003, który był ogłoszony Europejskim Rokiem Osób Niepełnosprawnych szczególn uwag podczas kontroli inspektorzy pracy zwracali na eliminowanie barier architektonicznych. Najistotniejsze nieprawidłowoci dotyczyły: - wystpowania schodów, progów, wskich przej i nieprawidłowych szerokoci drzwi, - braku wind lub innych rozwiza technicznych ułatwiajcych przemieszczanie si niepełnosprawnym ruchowo w obiektach wielokondygnacyjnych, - nieprzystosowania pomieszcze higienicznosanitarnych do rodzajów niepełnosprawnoci zatrudnionych pracowników, a zwłaszcza osób z dysfunkcj ruchow, - braku pomiarów stwierdzajcych skuteczno ochrony przeciwporaeniowej oraz właciwych zabezpiecze instalacji i urzdze głównie energetycznych. Dane w powyszym zakresie zawiera załcznik nr 4. W 2003 roku wystpił /w stosunku do lat poprzednich/ wzrost liczby zakładów, w których zostały ujawnione nieprawidłowoci z zakresu bezpieczestwa i higieny pracy (głównie zwizanych z pomieszczeniami pracy i barierami architektonicznymi. Na tym samym poziomie jak rok wczeniej utrzymywały si nieprawidłowoci, dotyczce maszyn i urzdze (w tym energetycznych) i pomieszcze higienicznosanitarnych. Zmalała liczba zakładów, w których stwierdzono nieprawidłowoci zwizane z owietleniem i wentylacj. Wzrosła ilo pracodawców popełniajcych błdy przy udzielaniu urlopów pracowniczych niepełnosprawnym i szkoleniu bhp. Na tym samym poziomie odnotowano uchybienia zwizane z badaniami lekarskimi i prac w godzinach nadliczbowych. W skontrolowanych zakładach pracy chronionej wydano w 2003r. 315 decyzji i 60 wniosków w wystpieniach. 12

14 Wobec 2 pracodawców zastosowano rodki wychowawcze, jednego skierowano do sdu, 9 - zostało ukaranych mandatami na łczn kwot zł. Naley podkreli fakt, e wystpujce nieprawidłowoci z zakresu bezpieczestwa i higieny pracy w wikszoci przypadków zostały uregulowane decyzjami ustnymi i usunite podczas trwania kontroli. Moe to wiadczy o tym, e pracodawcy nie posiadali jeszcze pełnej wiedzy w zakresie obowizujcych przepisów dotyczcych zatrudniania osób niepełnosprawnych. Inspektorzy pracy udzielali tym pracodawcom porad prawnych. Podstawow przyczyn tego stanu rzeczy jest brak funduszy, zwłaszcza na remonty w obiektach starych. Nieprawidłowoci potguje brak pełnej wiedzy w zakresie wymaga dotyczcych technicznego bezpieczestwa pracy stawianych pracodawcom zatrudniajcym osoby niepełnosprawne i ch zaoszczdzenia moliwie jak najwikszych rodków finansowych. Od kilku lat obserwowana jest coraz trudniejsza sytuacja ekonomiczna zakładów pracy chronionej poprzednich spółdzielni inwalidów. Powoduje to m.in. zaległoci w wypłacie wynagrodze i innych wiadcze pracowniczych. Podobne problemy finansowe w 2003r. dotyczyły take czci innych zakładów pracy chronionej zwłaszcza tych, które miały kłopoty ze sprzeda swoich wyrobów lub usług. Naley zaznaczy, e samo niepłacenie wynagrodze nie jest podstaw prawn do cofnicia tym pracodawcom statusu zakładu pracy chronionej. Efektywnym i wynikajcym równie z praktyk unijnych rodkiem stosowanym przez inspektorów pracy wobec pracodawców było pouczenie przy omawianiu wyników kontroli. Takie pouczenia przynosiły oczekiwane pozytywne rezultaty. Bezzwłoczne usunicie nieprawidłowoci dało widoczny bezporednio przez pracowników niepełnosprawnych efekt ograniczenia zagroenia wypadkowego, w tym poraenia prdem elektrycznym, zapewnienia dróg ewakuacji i porzdku w miejscu pracy, czy te wyposaenia w odpowiednie ochrony indywidualne. Efektem realizacji decyzji pisemnych (terminowych) była poprawa stanu technicznego budynków i pomieszcze, w tym higienicznosanitarnych z dostosowaniem do rodzajów niepełnosprawnoci zatrudnionych osób. Midzy innymi zapewniono właciwe powierzchnie i kubatur w 53 pomieszczeniach pracy poprawiajc warunki 204 pracownikom niepełnosprawnym, usunito bariery architektoniczne w 49 obiektach, ułatwiajc przemieszczanie si 363 niepełnosprawnym, usunito nieprawidłowoci przy 76 maszynach i urzdzeniach, zapewniono właciwe pomieszczenia higienicznosanitarne w 25 obiektach, ograniczono naraenie na czynniki szkodliwe w 20 pomieszczeniach pracy (poprawa dla 220 niepełnosprawnych), usunito nieprawidłowoci przy 15 instalacjach elektroenergetycznych. W zakresie prawnej ochrony pracy w kontrolowanych zakładach poprawiono regulaminy pracy, zaprowadzono prawidłowo akta osobowe, usunito nieprawidłowoci w zatrudnianiu niepełnosprawnych w czasie przekraczajcym obowizujcy ich wymiar, zaprowadzono ewidencj czasu pracy, zlikwidowano zaległoci i usunito nieprawidłowoci przy udzielaniu niepełnosprawnym urlopów wypoczynkowych. W 2003r. dwóch pracodawców zostało wyrónionych przez Pastwow Inspekcj Pracy w konkursie Pracodawca organizator pracy bezpiecznej t.j. Powiatowy Zakład Aktywnoci Zawodowej w Stykowie i Zakład Produkcyjno-Handlowy,,ADAX" w Ostrowcu w. 13

15 5. Przestrzeganie wymaga bhp przy konstruowaniu i produkcji maszyn i urzdze W 2003r. przeprowadzono ogółem 3 kontrole, których celem była ocena przestrzegania wymaga bezpieczestwa i higieny pracy przy konstruowaniu i produkcji maszyn i urzdze przez producentów. Zastrzeenia wizały si z nastpujcymi przypadkami: przenonik zgrzebłowy posiadał boczne osłony napdu, w których zamontowano uchylne wzierniki zamykane na zamek typu klamkowego nie powodujcy natychmiastowego zatrzymania ruchu po otwarciu tych wzierników, masownica masarska próniowa V została wyposaona w osłon uchyln bbna obrotowego, której podniesienie w górne połoenie wstrzymywało ruch bbna, lecz po jej opuszczeniu nastpowało ponowne uruchomienie maszyny. Osłona spełniała rol włcznika urzdzenia co jest niezgodne z Polsk norm PN-EN 1088 Maszyny. Bezpieczestwo. Urzdzenia blokujce sprzone osłonami, woskownik WW-03 posiadał nie oznakowany zgodnie z PN-88/E wyłcznik główny (sieciowy), piec wyposaony został w dokumentacj techniczn, lecz bez informacji o koniecznoci wyznaczenia i oznakowania obszarów pól elektromagnetycznych. Do producentów skierowano 3 wnioski pokontrolne, które zostały zrealizowane. Stwierdzone wady konstrukcyjne zostały wyeliminowane. W ramach podjtych działa prewencyjnych Okrgowy Inspektorat Pracy w Kielcach w 2003r. zorganizował 3 szkolenia dla 40 pracodawców zrzeszonych w Kieleckim Forum Pracodawców w trakcie, których omówiono wymagania bezpieczestwa i higieny pracy przy konstruowaniu i produkcji maszyn i urzdze oraz narzdzi pracy. 6. Ocena ryzyka zawodowego W 2003r. przeprowadzono w 11 zakładach pracy kontrole dotyczce oceny ryzyka zawodowego. Ogółem w skontrolowanych zakładach pracy zatrudnionych było 933 pracowników w tym 265 kobiet i 15 młodocianych. Kontrol objto zakłady, w których utworzono słub bezpieczestwa i higieny pracy (zatrudniajce wicej ni 100 pracowników), w których zadania słuby bhp wykonuj pracodawcy, specjalici spoza zakładu lub pracownicy zatrudnieni przy innej pracy. Przygotowanie w firmach oceny ryzyka zawodowego najczciej nie obejmowało okrelenia metody i kryteriów oceny, sporzdzenia wykazu stanowisk pracy oraz ustalenia sposobu informowania pracowników o wynikach oceny tego ryzyka. Ocena ta nadal jest dokonywana bez udziału pracowników, co w konsekwencji przekłada si na czciowe zidentyfikowanie wystpujcych zagroe. Pracodawcy ograniczaj si wyłcznie do głównych czynników szkodliwych wystpujcych w rodowisku pracy z pominiciem czynników niebezpiecznych. 14

16 Nie zapewniaj rzetelnego zebrania informacji dotyczcych: lokalizacji stanowisk pracy, realizowanych na nich zada, osób pracujcych na tych stanowiskach, ze szczególnym uwzgldnieniem tych, dla których przyjmuje si szczególne kryteria (kobiet w ciy, młodocianych lub niepełnosprawnych), stosowanych materiałów, wykonywanych operacji technologicznych, moliwych skutków zagroe wystpujcych na stanowiskach pracy. W procesie okrelania dopuszczalnoci ryzyka zawodowego wystpiły najczciej nieprawidłowoci polegajce na nie oszacowaniu i nie wyznaczeniu dopuszczalnoci ryzyka dla kadego zagroenia wystpujcego na stanowisku, błdnym oszacowaniu niepozwalajcym na prawidłowe wyznaczenie jego dopuszczalnoci. W przewaajcej mierze skontrolowane zakłady potraktowały ocen ryzyka jako wymóg formalny nie podejmujc i nie planujc jakichkolwiek działa z niej wynikajcych. Liczba stwierdzanych nieprawidłowoci w ocenie ryzyka zawodowego jest porównywalna u wszystkich pracodawców bez wzgldu na liczb zatrudnionych pracowników. Stwierdzano przypadki braku opisu zastosowanej metody w tym nieokrelenie matrycy do wartociowania ryzyka. Niewłaciwe szacowanie ryzyka czsto wynikało z braku okrelenia prawdopodobiestwa szkód zdarzenia oraz nieprawidłowego wartociowania, polegajcego na przypisywaniu im tych samych wielkoci, zamiast wyznaczania wskanika poprzez obliczanie iloczynu parametrów ryzyka i odczytywanie jego poziomu z matrycy. wiadczyło to o braku pełnej znajomoci danej metody, co w konsekwencji przekładało si na niewłaciw ocen kocow. Najczciej wystpujc przyczyn nieprawidłowoci było przeprowadzanie oceny ryzyka przez osoby nie posiadajce dostatecznej wiedzy z tego zakresu oraz niedostateczna znajomo zagroe wystpujcych na stanowiskach pracy. Przyczyny tkwi w: - traktowaniu oceny ryzyka i dokumentacji z ni zwizanej jako zbdnego wymogu formalnego potrzebnego do okazania organom kontroli nad warunkami pracy, - niedostrzeganiu przez pracodawców podstawowego celu oceny ryzyka zawodowego, jakim jest stała poprawa bezpieczestwa i higieny pracy, - wykorzystywanie do oceny ryzyka i jego dokumentowania rozpowszechnionych wzorów, które nie uwzgldniaj specyfiki danego zakładu i zagroe wystpujcych na stanowiskach pracy, - nierzetelne przeprowadzanie oceny przez zleceniobiorców takich prac spoza zakładu. W opinii pracodawców przyczynami wystpujcych nieprawidłowoci s: - wysokie koszty pracy i trudna sytuacja finansowa przekładajca si na brak rodków umoliwiajcych pokrycie kosztów przeprowadzenia oceny, - wysokie koszty szkolenia pracowników poza zakładem pracy, - nadmierny formalizm przepisów prowadzcy do tworzenia dodatkowych dokumentów, - trudny dostp do literatury i poradników okrelajcych zasady postpowania przy ocenie ryzyka zawodowego. Dane z kontroli zawiera załcznik nr 5. W wyniku kontroli wydano ogółem 19 decyzji oraz 44 wnioski. Nie stosowano rodków karno-administracyjnych. W chwili opracowania sprawozdania zrealizowano 89% decyzji i 77% wniosków zawartych w wystpieniach. W pozostałych przypadkach pracodawcy nie udzielili stosownych odpowiedzi na otrzymane rodki prawne. 15

17 Nie mniej jednak naley stwierdzi, e w zakładach, w których stwierdzono nieprawidłowoci: - okrelono metod i kryteria oceny ryzyka ustalajc przy tym sposób informowania pracowników o ryzyku (poinformowanie nastpiło po udokumentowaniu wyników oceny), - zidentyfikowano zagroenia wczeniej pomijane, a w tym uwzgldniono kryteria zatrudniania kobiet w ciy, młodocianych i niepełnosprawnych, - oszacowano ryzyko zawodowe bd te przeprowadzono weryfikacj w tym zakresie wyznaczajc dopuszczalno tego ryzyka i kierunki działa korygujcych. Zastrzeenia moe jeszcze budzi mało aktywny udział pracowników w realizacji oceny. Równie nie we wszystkich przypadkach zakoczono działania korygujce. Prace w tym zakresie s w toku realizacji. Ustalenia dokonane w czasie kontroli wskazuj, e niezalenie od organizacji nadzoru i kontroli stanu bhp, zarówno w zakładach, w których utworzono słub bezpieczestwa i higieny pracy (o zatrudnieniu powyej 100 osób) oraz w zakładach, w których zadania słuby bhp wykonuj pracodawcy, czy pracownicy zatrudnieni przy innej pracy bd specjalici spoza zakładu, nadal w równym stopniu wystpuj nieprawidłowoci przy ocenianiu ryzyka zawodowego. Opublikowana na stronach internetowych PIP prosta metoda oceny w piciu krokach dotychczas nie była wykorzystywana przez kontrolowanych pracodawców. Dua ilo błdów popełnianych w procesie oceny ryzyka wskazuje na potrzeb kontynuacji działa kontrolnych w tym zakresie. W ramach podjtych działa prewencyjnych zwizanych z ocen ryzyka zawodowego Okrgowy Inspektorat Pracy w Kielcach przeprowadził szereg szkole, konferencji i spotka z pracodawcami i partnerami społecznymi, podczas których omówiono oraz przekazano materiały pisemne dotyczce metod i sposobów przeprowadzania oceny oraz stosowania rodków zapobiegajcym zagroeniu u ródła. W szkoleniach tych uczestniczyli pracodawcy ze Staropolskiej Izby Przemysłowo- Handlowej oraz Kieleckiego Forum Pracodawców, Staszowskiej Izby Gospodarczej, przedsibiorstw budowlanych oraz społeczni inspektorzy i działacze zwizkowi firm. Na spotkaniu członków Zwizku Miast i Gmin Regionu witokrzyskiego, przedstawiciele Okrgowego Inspektoratu Pracy omówili formy działalnoci profilaktycznej PIP oraz przedsiwzicia na rzecz bezpieczestwa pracy. Szczegółowe materiały pisemne dotyczce omawianych zagadnie, przekazano uczestnikom oraz dla Zarzdu Zwizku, z propozycj dalszej współpracy informacyjno- edukacyjnej na rzecz podejmowania przedsiwzi w zakresie ochrony pracy. W wystpieniach wskazano kilka płaszczyzn do współpracy z samorzdami gminnymi: - Urzd Gminy lub Miasta jako pracodawca, - Samorzd Gminny jako organ sprawujcy nadzór nad przedsibiorstwami lub innymi jednostkami organizacyjnymi pastwowymi lub samorzdowymi, - Gmina jako jednostka organizacyjna samorzdu terytorialnego współpracujca z pracodawcami na swoim terenie. W dniu ogłoszonym DNIEM BEZPIECZE STWA w LAFARGE CEMENT POLSKA S.A. w Małogoszczy przedstawiciele Okrgowego Inspektoratu Pracy dokonali prezentacji dotyczcej m.in. oceny ryzyka oraz systemowego zarzdzania bezpieczestwem i higien pracy. 16

18 W prezentacji uczestniczyli równie pracodawcy i przedstawiciele 11 firm współpracujcych z cementowni. W Dniu Bezpieczestwa na terenie zakładu zorganizowano festyn z pokazami ratownictwa oraz konkursami wiedzy o bezpieczestwie pracy. W czasie festynu czynne było stoisko PIP, na którym mona było uzyska broszury oraz informacje i porady z zakresu bezpieczestwa i higieny pracy w tym dokumentowania oceny ryzyka zawodowego w piciu krokach i systemu zarzdzania bezpieczestwem i higien pracy. Na X Targach Materiałów Budownictwa Mieszkaniowego i Wyposaenia Wntrz oraz VIII Midzynarodowych Targach Kamienia i Maszyn Kamieniarskich Okrgowy Inspektorat Pracy zorganizował stoisko porad prawnych i technicznych, upowszechnianie ulotek i broszur z zakresu oceny ryzyka zawodowego oraz bezpieczestwa pracy w budownictwie. W targach uczestniczyło 179 firm zwizanych z budownictwem i 60 firm kamieniarskich. Na spotkaniu z Zarzdem FORUM PRACODAWCÓW ustalono, e Stowarzyszenie moe liczy na pomoc i wsparcie OIP przy przeprowadzaniu seminariów dla członków tego Stowarzyszenia obejmujcych zagadnienia ochrony pracy oraz w zakresie doradztwa inspektorów pracy przy wdraaniu przez konkretn firm systemu zarzdzania bezpieczestwem i higien pracy. 7. Realizacja wojewódzkiego programu promocji ochrony zdrowia Rok 2003 był kolejnym okresem z picioletniego cyklu realizacji Zakładowych Programów Ochrony Słuchu, w którym brało udział 24 przedsibiorstwa z terenu woj. witokrzyskiego. W maju, na skutek ogłoszonej w upadłoci Odlewni Ostrowieckich, lista zakładów biorcych udział w przedsiwziciu uległa zmniejszeniu. Wg stanu na r. przedsibiorstwa te zatrudniały pracowników, w tym 1852 pracujcych w warunkach przekroczenia normatywów higienicznych hałasu. Bezporednio Programem objto 1062 zatrudnionych. Inspektorzy pracy przeprowadzili w zakładach biorcych udział w Programie 8 kontroli. W zwizku ze stwierdzonymi nieprawidłowociami wydano 7 decyzji pisemnych. Zagadnienia regulowane przez inspektorów pracy dotyczyły : opracowania instrukcji stanowiskowych, uwzgldniajcych zagadnienia ochrony przed hałasem - 3 przypadki; ponowienia pomiarów hałasu - 2 przypadki; prawidłowego wyznaczenia stref zagroenia hałasem - 2 przypadki. Pracodawcy zrealizowali wszystkie wydane decyzje. Rok sprawozdawczy zwizany był z prewencyjnym charakterem działania inspekcji pracy w zakresie promocji i ochrony zdrowia w rodowisku pracy. Typowe czynnoci kontrolne zastpowano audytami sprawdzajcymi i poradnictwem technicznym. Program jest realizowany przy współpracy z Wojewódzkim Orodkiem Medycyny Pracy w Kielcach. 17

19 W ramach działa programowych miały miejsce dwa spotkania warsztatowe z pracownikami słub bhp z przedsibiorstw uczestniczcych w Programie oraz liderami promocji zdrowia. W gronie osób bezporednio zaangaowanych w realizacj Programu omawiano biece zagadnienia dotyczce problematyki ochrony przed hałasem oraz sprawy organizacyjne zwizane z funkcjonowaniem przedsiwzicia. W padzierniku odbyła si konferencja podsumowujca realizacj zakładowych programów. Organizatorem spotkania był WOMP w Kielcach, w obradach wzili udział przedstawiciele OIP Kielce, PIS Kielce, słub BHP z 20 przedsibiorstw biorcych udział w Programie, słuby medycyny pracy liderzy promocji zdrowia (lekarze i pielgniarki). W grudniu 2003r. zebrano dane dot. realizacji Programu w poszczególnych przedsibiorstwach. W oparciu o analiz posiadanych informacji, uwzgldniajc wyniki kontroli przeprowadzonych w poprzednich latach oraz sposób i zakres realizacji wydanych przez inspektorów pracy rodków prawnych mona oceni, i wykonanie zada programowych przebiega prawidłowo. We wszystkich zakładach biorcych udział w Programie spełniono wymagania okrelone przepisami prawa pracy, tzn.: wyznaczono strefy, w których wystpuje ponadnormatywny hałas, pomiary hałasu prowadzone s z zachowaniem obowizujcych terminów, pracownicy zatrudnieni w tych strefach posiadaj aktualne orzeczenia z bada profilaktycznych, a osobom bezporednio objtym Programem zapewniono dodatkow opiek medyczn i wszystkich zatrudnionych zaopatrzono w odpowiednie ochrony słuchu, pracowników zapoznano z wynikami oceny ryzyka zawodowego przy wykonywaniu prac w naraeniu na ponadnormatywny hałas, prowadzone s systematycznie szkolenia w celu upowszechnienia zachowa słucych ochronie słuchu wród pracowników eksponowanych na hałas w miejscu pracy, wprowadzane s zmiany organizacyjne majce na celu ograniczenie naraenia na hałas; podejmowane s działania dorane majce na celu zmniejszenie emisji i naraenia pracowników na hałas w rodowisku pracy, w przedsibiorstwach sporzdzono plany przedsiwzi na najblisze lata w zakresie walki z hałasem. Efekty realizacji załoe programowych w 2003r. liczba zakładów, w których prowadzono inwestycje oraz modernizacje infrastruktury technicznej Modernizacja parku Likwidacja stanowisk Zmiana technologii Ochrony zbiorowe % (odniesiony do 23 zakładów) 82,6 30,4 43,5 47,8 Szczegółowa ocena efektów funkcjonowania Programu zostanie dokonana w 2005r. wspólnie z przedstawicielami WOMP i PIS, w roku który jest ogłoszonym jako ROK WALKI z HAŁSEM. Kontakty i współpraca z pracodawcami w ramach realizacji Programu bdzie mie du warto promocyjn i mobilizujc innych do działa w tym zakresie. 18

20 Spodziewane korzyci, bdce wynikiem podjtych działa : dla pracowników - wiadoma odpowiedzialno za własne zdrowie, racjonalne stosowanie ochron słuchu, postrzeganie zdrowia jako wartoci niezbdnej do osigania celów yciowych, dla zakładów pracy - wiadomo pracodawców, e zdrowie pracowników jest take kapitałem, podniesienie prestiu pracodawcy w opinii rodowiska lokalnego, zwikszenie efektywnoci pracy wykonywanej przez zdrowych pracowników, dla regionu - zmniejszenie przypadków zawodowego uszkodzenia słuchu, zmniejszenie wydatków finansowych spowodowanych patologi zawodow, poprawa poziomu diagnostyki medycznej. 8. Skargi i wnioski W 2003 roku do Okrgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach wpłynło 650 skarg i wniosków, tj. o 1,8 % mniej ni w roku 2002 i o 20,2 % mniej ni w roku Z ogólnej liczby skarg, 20 zostało wycofanych przez skarcych, 52 przekazano wg właciwoci do rozpatrzenia przez inne organy, a 22 były na koniec okresu sprawozdawczego w toku załatwiania. Z rozpatrzonych skarg 23,4% było bezzasadnych. Pozostałe okazały si zasadne w całoci 38,5%, lub w czci - 38,1% ogółu skarg. W porównaniu do lat poprzednich zmniejszyła si ilo skarg bezzasadnych. W wikszoci skargi składane były przez pracowników lub osoby, z którymi pracodawca rozwizał ju stosunek pracy ( 70,2% ogółu i mniej o 8% w stosunku do roku 2002). Skarg anonimowych było 15,2% (wzrost o 6% w porównaniu z 2002r.). 6,3% stanowiły skargi skierowane przez organizacje zwizkowe, 2,3% - parlamentarzystów, a przez organy administracji rzdowej i samorzdowej tak jak w roku ,6%. Problematyka skarg głównie wizała si z tematami wiodcymi, takimi jak: 1) wynagrodzenia za prac i inne wiadczenia zwizane ze stosunkiem pracy 42,5 %, 2) zwolnienia z pracy i nawizanie stosunku pracy 14,5%. 3) czas pracy 9,4 %. 4) warunki pracy 5,8% 5) wypadki 3,2%. Pozostałe skargi dotyczyły: zakładowych uregulowa w zakresie funduszu socjalnego, uprawnie zwizkowych, ochrony pracy kobiet, nieprzestrzegania postanowie układu zbiorowego pracy, urlopów pracowniczych. Od lat dominujcym tematem wród problemów zgłaszanych w skargach jest łamanie przez pracodawc prawa pracownika do wynagrodzenia za prac i innych wiadcze ze stosunku pracy (prawa do odpraw pieninych przysługujcych pracownikom w zwizku z rozwizaniem stosunku pracy z przyczyn dotyczcych pracodawcy, odpraw emerytalnych i rentowych). 19

DECYZJA. Warszawa, dnia 4 padziernika 2004 r. GI-DEC-DS-208/04

DECYZJA. Warszawa, dnia 4 padziernika 2004 r. GI-DEC-DS-208/04 Decyzja GIODO z dnia 4 padziernika 2004 r. nakazujca udostpnienie operatorowi telefonii komórkowej, udostpnienie Komendantowi Stray Miejskiej, danych osobowych abonenta telefonu komórkowego, w zakresie

Bardziej szczegółowo

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Zał. do Zarzdzenia Nr 58/05 Starosty Kieleckiego z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia procedury rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Procedura rekrutacji pracowników do

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na rok 2008

GMINNY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na rok 2008 Załcznik do uchwały Nr... z dnia...rady Miasta Sandomierza GMINNY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na rok 2008 Gminny Program Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie okrela lokaln strategi na rok 2008

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 6 lipca 2005 r. dotyczca przetwarzania danych osobowych córki Skarcego, przez Stowarzyszenie, poprzez publikacj informacji na temat rodziny

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych odmawiajca uwzgldnienia wniosku Skarcego w sprawie odmowy sprostowania przez Prezydenta Miasta danych osobowych zawartych w ewidencji prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Kompetencje i strategia kontroli PIP w zakresie nadzoru nad warunkami pracy w zakładach. Spotkanie z Państwową Inspekcją Sanitarną 18.09.2014 r.

Kompetencje i strategia kontroli PIP w zakresie nadzoru nad warunkami pracy w zakładach. Spotkanie z Państwową Inspekcją Sanitarną 18.09.2014 r. Kompetencje i strategia kontroli PIP w zakresie nadzoru nad warunkami pracy w zakładach Spotkanie z Państwową Inspekcją Sanitarną 18.09.2014 r. Kompetencje PIP Nadzór nad warunkami pracy (konstytucyjny

Bardziej szczegółowo

- 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice

- 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice - 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice 1. OPIS OGÓLNY! " # $%&&' ( )%"&*+!!!!! $,!!$-!!#!"! #. /,0123"45044"67,88 8 ("9(5"%6!!:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Rozdział I Postanowienia ogólne Wojewódzka Rada Bezpieczestwa Ruchu Drogowego działajca przy Marszałku Województwa witokrzyskiego, zwana

Bardziej szczegółowo

Organizacja i działalność Państwowej Inspekcji Pracy

Organizacja i działalność Państwowej Inspekcji Pracy Organizacja i działalność Państwowej Inspekcji Pracy Jarosław Leśniewski Główny Inspektorat Pracy Departament Legalności Zatrudnienia www.pip.gov.pl Warszawa, 9 lipca 2013 r. Rola Państwowej Inspekcji

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załcznik do Uchwały Nr XXXII/23/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 kwietnia 2006 r. STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załcznik do Uchwały Nr XXVIII/75/03 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 13 listopada 2003 r. (w zakresie : rehabilitacji społecznej, rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny PROJEKT Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia w sprawie programu współpracy Miasta Rejowiec Fabryczny z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoci

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE w KIELCACH - POZRON - SPRAWOZDANIE

STAROSTWO POWIATOWE w KIELCACH - POZRON - SPRAWOZDANIE STAROSTWO POWIATOWE w KIELCACH - POZRON - SPRAWOZDANIE Z realizacji zada przez Powiatowy Orodek Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005r. Kielce stycze

Bardziej szczegółowo

ZADANIA STAŁE PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY

ZADANIA STAŁE PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY Załącznik nr 1 do Programu działania PIP na rok 2014 ZADANIA STAŁE PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY Realizacja: cały rok przez wszystkie Okręgowe Inspektoraty Pracy 001. Wypadki przy pracy 001A. Pracowników

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXVIII/266/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie okrelenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmin Jarocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15,

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku.

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 31 sierpnia 2005 r. dotyczca skargi na przekazanie przez Syndyka akt osobowych Sdowi Okrgowemu - Sdowi Pracy i Ubezpiecze Społecznych. Skarcy

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w kierunku: projektowanie ogrodów Numer ogłoszenia:151938 2010; data zamieszczenia: 01.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wysokoci opłat za czynnoci administracyjne zwizane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY l METODYKA PRZEPROWADZANIA AUDYTU WEWNTRZNEGO

PROCEDURY l METODYKA PRZEPROWADZANIA AUDYTU WEWNTRZNEGO Załcznik do Uchwały nr 157/04 z dnia 17 maja 2004 r Zarzdu Powiatu Pabianickiego PROCEDURY l METODYKA PRZEPROWADZANIA AUDYTU WEWNTRZNEGO KARTA AUDYTU WEWNTRZNEGO Okrela prawa i obowizki audytora, do najwaniejszych

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu w kierunku: obsługi wózków widłowych napdzanych silnikami z uprawnieniami do wymiany butli propan butan. Numer ogłoszenia: 132270 2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008.

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Załcznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/129/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 11 stycznia 2008r. Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Wprowadzenie Aktywna działalno organizacji

Bardziej szczegółowo

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie ZARZDZENIE Nr 13/2005 STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie

Bardziej szczegółowo

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Warszawa, maj 2006 Spis treci Wprowadzenie...3 Cz I Zbiorcze wykonanie budetów jednostek samorzdu terytorialnego...7 1. Cz operacyjna...7

Bardziej szczegółowo

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania;

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania; Na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z pón. zm.) zarzdza si, co nastpuje:

Bardziej szczegółowo

Zarzdzenie Nr 38/2005 Starosty Ostrowskiego z dnia 14 grudnia 2005 r.

Zarzdzenie Nr 38/2005 Starosty Ostrowskiego z dnia 14 grudnia 2005 r. Zarzdzenie Nr 38/2005 Starosty Ostrowskiego z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia Systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WPIS ZAKŁADU DO REJESTRU ZAKŁADÓW PODLEGAJCYCH URZDOWEJ KONTROLI ORGANÓW PASTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ

WNIOSEK O WPIS ZAKŁADU DO REJESTRU ZAKŁADÓW PODLEGAJCYCH URZDOWEJ KONTROLI ORGANÓW PASTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ WNIOSEK O WPIS ZAKŁADU DO REJESTRU ZAKŁADÓW PODLEGAJCYCH URZDOWEJ KONTROLI ORGANÓW PASTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ... (miejscowo, data) Pastwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w... Na podstawie art. 64 ust.

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0)

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0) Strona 1 z 5 Chojnice: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoci cywilnej Urzdu Miejskiego w Chojnicach wraz z jednostkami organizacyjnymi Numer ogłoszenia: 194104-2012; data zamieszczenia: 08.06.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Zmiany w przepisach dotyczcych tzw. zwolnie grupowych

Zmiany w przepisach dotyczcych tzw. zwolnie grupowych Zmiany w przepisach dotyczcych tzw. zwolnie grupowych Ustawa z dnia 13 marca 2003r. o szczególnych zasadach rozwizywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczcych pracowników (Dz. U. z 2003r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/291/04 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 29 marca 2004 roku

UCHWAŁA NR XX/291/04 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 29 marca 2004 roku UCHWAŁA NR XX/291/04 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 29 marca 2004 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu. Na podstawie art. 18 pkt 20

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY SPIS TRECI I. Regulacje prawne 2 II. Społeczny nadzór w zakresie ochrony pracy 3 1/ Rola zwizków zawodowych w zakresie ochrony pracy 3 2/ Zadania i organizacja społecznej inspekcji

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNO KARANA NIELETNICH

ODPOWIEDZIALNO KARANA NIELETNICH ODPOWIEDZIALNO KARANA NIELETNICH Odpowiedzialno karn nieletnich reguluje w zasadniczej czci ustawa o postpowaniu w sprawach nieletnich i kodeks karny. 1. USTAWA z dnia 26 padziernika 1982 r. o postpowaniu

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. Uzasadnienie

D E C Y Z J A. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 24 czerwca 2005 r. dotyczca przetwarzania danych osobowych Skarcej przez pracodawc. Warszawa, dnia 24 czerwca 2005 r. GI-DEC-DS- 159/05 D

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Page 1 of 6 Zielona Góra: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 259951-2012;

Bardziej szczegółowo

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA Projekt z dnia 22.03.2006 Załcznik do uchwały Nr Rady Ministrów z dnia r. RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA 1 Wstp Rzdowy program wyrównywania warunków

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 5 Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

A. Zakres obowizków pracowniczych z art.100 k.p.

A. Zakres obowizków pracowniczych z art.100 k.p. Zakres czynnoci, obowizków, uprawnie i odpowiedzialnoci Pani/Pana... zatrudnionej w Urzdzie Gminy Wilków, na stanowisku: Kierownik Urzdu Stanu Cywilnego i Referatu Spraw Społeczno Obywatelskich. Pani bezporednim

Bardziej szczegółowo

! "#$!%&'(#!) "34! /(5$67%&'8#!)

! #$!%&'(#!) 34! /(5$67%&'8#!) 3 4! " #"$ % # " &# & ' & & (! " % &$ #) * & & &*## " & + # % &! & &*),*&&,) &! "& &-&. && *# &) &!/ & *) *&" / &*0 & /$ % &&, # ) *&")",$&%& 1&&2& 3 '! "#$!%&'(#!) % *+ +, - (. /0 *1 ", + 2 + -.-1- "34!

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. W toku kontroli przyjto wyrywkowy system badania urzdze ksigowo ewidencyjnych i dowodów ródłowych.

PROTOKÓŁ. W toku kontroli przyjto wyrywkowy system badania urzdze ksigowo ewidencyjnych i dowodów ródłowych. FB.V.0932 38-04 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Małopolskim Centrum Zdrowia Publicznego w Krakowie przy ulicy Krupniczej 11 a, 34 123 Kraków zwanym dalej MCZP, w dniach od 06 do 19 padziernika

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. 1) uchylam w całoci zaskaron decyzj z dnia 16 maja 2005 r. (znak: GI-DEC-DS- 103/05/293,294,295), 2) odmawiam uwzgldnienia wniosku Pana A.B.

DECYZJA. 1) uchylam w całoci zaskaron decyzj z dnia 16 maja 2005 r. (znak: GI-DEC-DS- 103/05/293,294,295), 2) odmawiam uwzgldnienia wniosku Pana A.B. Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 5 padziernika 2005 r. dotyczca przetwarzania danych osobowych Skarcego przez Bank w zwizku z przelewem wierzytelnoci. GI-DEC-DS-329/05 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych dotyczca przetwarzania danych osobowych Skarcej przez dyrektora Publicznej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej. Warszawa, dnia 31 marca 2006 r.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Warszawa, dnia 23 sierpnia 2004 r. GI-DEC-DS-172/04

DECYZJA. Warszawa, dnia 23 sierpnia 2004 r. GI-DEC-DS-172/04 Decyzja GIODO (nakazujca Fundacji zaprzestanie przetwarzania danych osobowych zawartych w aktach osobowych i płacowych pracowników Zespołu Lecznictwa Ambulatoryjnego Fundacji oraz przekazanie tych danych

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny

Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny 1 Stowarzyszenie nosi nazw Stowarzyszenie Sportowe Altius Wrocław w dalszych postanowieniach statutu zwane dalej Stowarzyszeniem i jest

Bardziej szczegółowo

Państwowa Inspekcja Sanitarna. Wrocław, 18 19 września 2014 roku

Państwowa Inspekcja Sanitarna. Wrocław, 18 19 września 2014 roku Państwowa Inspekcja Sanitarna Wrocław, 18 19 września 2014 roku Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny 2 Kompetencje Państwowej Inspekcji Sanitarnej ustawa z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej.

ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej. ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej. Na podstawie 42 ust. 1 regulaminu organizacyjnego stanowicego załcznik

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych dotyczca udostpnienia przez Pastwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego danych o stanie zdrowia Skarcej - Spółdzielni Pracy. Warszawa, dnia 31

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007 Załcznik Do Uchwały Nr... Rady Powiatu Opolskiego z dnia...2007r. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 21 marca 2005 r. odmawiajca uwzgldnienia wniosku o zobowizanie Zarzdu Banku, do wykrelenia danych osobowych dotyczcych Skarcego z Bankowego

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

D E C Y Z J A. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 15 lipca 2005 r. dotyczca przetwarzania Danych Osobowych Skarcej przez Bank oraz przekazanie danych osobowych Skarcej celem dochodzenia wierzytelnoci.

Bardziej szczegółowo

Ankieta specjalistyczna Zarządzanie bezpieczeństwem pracy prewencja wypadkowa

Ankieta specjalistyczna Zarządzanie bezpieczeństwem pracy prewencja wypadkowa TAK NIE NIE DOTYCZY UWAGI Pieczątka zakładu Okręgowy Inspektorat Pracy Ankieta specjalistyczna Zarządzanie bezpieczeństwem pracy prewencja wypadkowa Nazwa i adres Pracodawcy: Zatrudnienie...... Ogółem:..

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU.

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr 202/XXI/2004 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 23 listopada 2004 roku PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. I. Wstp do załoe rocznego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIV/313/05. Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 kwietnia 2005 r.

Uchwała Nr XXXIV/313/05. Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 kwietnia 2005 r. Uchwała Nr XXXIV/313/05 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w gminie Strzelce Opolskie

Bardziej szczegółowo

budowa dwóch stawów retencyjnych w Wolsztynie w rejonie ulic Dbrowskiego, Prusa i Doktora Kocha.

budowa dwóch stawów retencyjnych w Wolsztynie w rejonie ulic Dbrowskiego, Prusa i Doktora Kocha. Wolsztyn: Budowa stawów retencyjnych w rejonie ul. Dbrowskiego i ul. Prusa w Wolsztynie Numer ogłoszenia: 39590-2010; data zamieszczenia: 11.02.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIZKÓW, UPRAWNIE I ODPOWIEDZIALNOCI PRACOWNIKA BIURA ZARZDU POWIATU STAROSTWA POWIATOWEGO W PABIANICACH

ZAKRES OBOWIZKÓW, UPRAWNIE I ODPOWIEDZIALNOCI PRACOWNIKA BIURA ZARZDU POWIATU STAROSTWA POWIATOWEGO W PABIANICACH ZAKRES OBOWIZKÓW, UPRAWNIE I ODPOWIEDZIALNOCI PRACOWNIKA BIURA ZARZDU POWIATU STAROSTWA POWIATOWEGO W PABIANICACH Nazwa stanowiska Obsada stanowiska Tytuł słubowy - Informatyk Powiatowy - Maciej Duniec

Bardziej szczegółowo

Zał cznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr. 1

Zał cznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr. 1 Załcznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr.. W dniu... 2008 r. w Radziejowie pomidzy Powiatem Radziejowskim, reprezentowanym przez Zarzd Powiatu w Radziejowie z siedzib w Radziejowie przy ul. Kociuszki 17, w imieniu

Bardziej szczegółowo

CZ I TRYB PRACY, ORGANIZACJA I ZASADY DZIAŁANIA BIURA

CZ I TRYB PRACY, ORGANIZACJA I ZASADY DZIAŁANIA BIURA REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (załcznik do zarzdzenia nr 10/2001 Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 3 lipca 2001 r.) CZ I TRYB PRACY,

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 453 312 10-1 WENTYLACJA

Kod CPV 453 312 10-1 WENTYLACJA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA l OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 453 312 10-1 WENTYLACJA 1 SPIS TRECI 1. WSTP... 1.1. Przedmiot ST... 1.2. Zakres stosowania ST... 1.3. Zakres robót objtych ST... 1.4.

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm.

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm. Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm. ) w zwizku z wnioskiem podatnika XXXXXX z dnia 10.11.2005r., uzupełnionego

Bardziej szczegółowo

I. Prawa i obowizki właciciela, uytkownika obiektu wpisanego do rejestru zabytków

I. Prawa i obowizki właciciela, uytkownika obiektu wpisanego do rejestru zabytków W zwizku z wieloma pytaniami dotyczcymi ochrony zabytków oraz problemami z ich utrzymaniem, pragn w poniszym skrócie przybliy form i zakres ochrony, a take moliwoci skorzystania z pomocy finansowej przy

Bardziej szczegółowo

1. Definicja i cel audytu zewntrznego

1. Definicja i cel audytu zewntrznego Wytyczne Instytucji Zarzdzajcej ZPORR na temat audytu zewntrznego projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (z wyłczeniem projektów realizowanych w ramach

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE... 2 1.1. Stan osobowy... 2 1.2. Program działania na 2005 r... 2

WPROWADZENIE... 2 1.1. Stan osobowy... 2 1.2. Program działania na 2005 r... 2 WPROWADZENIE... 2 1.1. Stan osobowy... 2 1.2. Program działania na 2005 r.... 2 DZIAŁALNO KONTROLNA... 3 2.1. Kontrole prowadzone przez inspektorów pracy... 3 2.2. Decyzje nakazowe... 4 2.3. Realizacja

Bardziej szczegółowo

1. Numer akt 2. Data wpływu. 2. Przystosowania istniejcych stanowisk

1. Numer akt 2. Data wpływu. 2. Przystosowania istniejcych stanowisk Wniosek pracodawcy o zwrot ze rodków Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów: poniesionych w zwizku z przystosowaniem tworzonych lub istniejcych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie ksigi rachunkowej nr

Umowa o prowadzenie ksigi rachunkowej nr Umowa o prowadzenie ksigi rachunkowej nr zawarta dnia data r. w Warszawie pomidzy: nazwa firmy adres siedziby NIP nr nipu reprezentowanym przez osoby uprawbione do reprezentacji, zwanym w treci umowy Podatnikiem

Bardziej szczegółowo

R EG UL AM I N ORGANI ZACYJNY SZKOŁY PO D ST AWOWEJ N R 4 IM. J AROSŁ AWA I W ASZKIEW I CZA W SANDOMIE R ZU

R EG UL AM I N ORGANI ZACYJNY SZKOŁY PO D ST AWOWEJ N R 4 IM. J AROSŁ AWA I W ASZKIEW I CZA W SANDOMIE R ZU R EG UL AM I N ORGANI ZACYJNY SZKOŁY PO D ST AWOWEJ N R 4 IM. J AROSŁ AWA I W ASZKIEW I CZA W SANDOMIE R ZU Podstawa prawna: Art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie terytorialnym (tekst

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych 1. SPRAWOZDANIE sprawozdanie kocowe z wykonania zadania publicznego: a) okrelonego w art. 4 ust.

Bardziej szczegółowo

Analiza polityki WOW NFZ w Poznaniu wobec mieszkaców regionu koniskiego

Analiza polityki WOW NFZ w Poznaniu wobec mieszkaców regionu koniskiego Analiza polityki WOW NFZ w Poznaniu wobec mieszkaców regionu koniskiego Pogarszajca si sytuacja finansowa WSZ w Koninie wymaga od osób zarzdzajcych podjcia prawidłowych działa, aby doprowadzi do stabilizacji

Bardziej szczegółowo

Załcznik do Uchwały nr 93/2006 KRDL z dnia 27 lutego 2006 r. Regulamin zakresu i zasad działania wizytatorów.

Załcznik do Uchwały nr 93/2006 KRDL z dnia 27 lutego 2006 r. Regulamin zakresu i zasad działania wizytatorów. Załcznik do Uchwały nr 93/2006 KRDL z dnia 27 lutego 2006 r. Regulamin zakresu i zasad działania wizytatorów. uchwalony przez Krajow Rad Diagnostów Laboratoryjnych uchwał nr 93 /2006 KRDL z dnia 27 lutego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW. ROZPORZDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczestwa i higieny pracy 2)

DZIENNIK USTAW. ROZPORZDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczestwa i higieny pracy 2) DZIENNIK USTAW ROZPORZDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY ) z dnia 7 lipca 004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczestwa i higieny pracy ) (Dz. U. Nr 80, poz. 860) Na podstawie art. 7 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PRACODAWCY- podstawa prawna

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PRACODAWCY- podstawa prawna PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PRACODAWCY- podstawa prawna I. ZGŁOSZENIA PRACODAWCY ZAWIADOMIENIE NA PIŚMIE PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY O MIEJSCU, RODZAJU I ZAKRESIE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI Podstawa prawna: art.209

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. Projekt z dnia 8 listopada 2006 r. ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zada umoliwiajcych

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNTRZNEGO NA ROK 2008

PLAN AUDYTU WEWNTRZNEGO NA ROK 2008 GMINA KRAPKOWICE Urzd Miasta i Gminy ul. 3 Maja 17 47-303 Krapkowice (nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych) PLAN AUDYTU WEWNTRZNEGO NA ROK 2008 Informacje istotne dla przeprowadzenia audytu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2003 r. w sprawie postpowania z dokumentacj zwizan z prac kierowcy

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2003 r. w sprawie postpowania z dokumentacj zwizan z prac kierowcy ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2003 r. w sprawie postpowania z dokumentacj zwizan z prac kierowcy Na podstawie art. 39 e ust. 3 ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 r. o transporcie drogowym

Bardziej szczegółowo

BHP PARTNER S.C. M a ł g o r z a t a Ś l i w a kowska, Jarosław Wa l entyn o w i cz 87-810 Włocławek, ul. Chopina 42/15

BHP PARTNER S.C. M a ł g o r z a t a Ś l i w a kowska, Jarosław Wa l entyn o w i cz 87-810 Włocławek, ul. Chopina 42/15 OFERTA WSPÓŁPRACY Pragniemy przedstawić Państwu ofertę współpracy. Posiadamy duże doświadczenie z dziedziny BHP i P.POŻ. zakładów produkcyjnych, budownictwa ogólnego, przemysłowego sektora chemicznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH.

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. I. INFORMACJE PODSTAWOWE Prezydent Miasta Zielona góra ogłasza

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Informacj opracowano w Zespole Bada, Analiz i Informacji luty 2007 r. Według stanu na 31 stycznia 2007 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy

Bardziej szczegółowo

Rozdzia I Postanowienia ogólne

Rozdzia I Postanowienia ogólne Zacznik nr 1 do Zarzdzenia nr 13 / 2011 Dyrektora Powiatowego Urzdu Pracy w rodzie Wlkp. z dnia 15.04.2011 REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ Rozdzia I Postanowienia ogólne 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r. Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.) l. Postanowienia ogólne. 1. 1. W szkole działa Rada Rodziców, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 2 wrzenia 2003 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 2 wrzenia 2003 r. Dz.U.03.168.1640 2005.10.25 zm. Dz.U.05.197.1638 1 2007.02.22 zm. Dz.U.07.18.111 1 ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 2 wrzenia 2003 r. w sprawie kontroli przestrzegania przepisów oraz decyzji

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT MINISTRA BUDOWNICTWA

KOMUNIKAT MINISTRA BUDOWNICTWA KOMUNIKAT MINISTRA BUDOWNICTWA 1) z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie zarzdzania nieruchomociami Na podstawie art. 196 ustawy

Bardziej szczegółowo

ONFORMACJA DOTYCZ CA

ONFORMACJA DOTYCZ CA ONFORMACJA DOTYCZCA OLSZTN, grudzie 2012r. BEZPIECZESTWA I OCHRONY ZDROWIA BRANA : TEMAT : ADRES : INWESTOR : ARCHITEKTURA Droga poarowa do budynku Specjalnego Orodka Szkolno-wychowawczego przy ul. Pisudskiego

Bardziej szczegółowo

Procedura wprowadzenia systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników obejmujcego szkolenia i samokształcenie

Procedura wprowadzenia systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników obejmujcego szkolenia i samokształcenie Starostwo Powiatowe w Kielcach Załcznik Nr 2 do Zarzdzenia Starosty Nr 38/05 z dn. 30.09.2005 r. Procedura wprowadzenia systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników obejmujcego szkolenia i samokształcenie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 9 lutego 2000 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 9 lutego 2000 r. Dz.U.00.12.146 2001-12-08 zm. Dz.U.01.134.1511 1 ROZPORZDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 9 lutego 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia porednictwa pracy, poradnictwa zawodowego,

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM. Województwo mazowieckie było pierwszym województwem w Polsce, w którym okrelone zostały programy ochrony powietrza. Sze rozporzdze Wojewody Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

OK-III.431.85.2015 Kraków, 18.02.2016 r. WYSTPIENIE POKONTROLNE

OK-III.431.85.2015 Kraków, 18.02.2016 r. WYSTPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.85.2015 Kraków, 18.02.2016 r. Pan Józef Tomal Starosta Mylenicki ul. Reja 13 32-400 Mylenice WYSTPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Koszalinie, ul. Partyzantów 15A, Koszalin, woj. zachodniopomorskie, tel , ,

Koszalinie, ul. Partyzantów 15A, Koszalin, woj. zachodniopomorskie, tel , , Page 1 of 6 Koszalin: Wykonanie robót budowlanych - rozbiórka całkowita budynków i budowli (zawierajcych azbest) połoonych w miejscowoci Dziki, gmina Szczecinek, powiat szczecinecki, województwo zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

ZWIZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP

ZWIZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP ZWIZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP 00-01 3 WARSZAWA www. zrsmrp.com.pl ul. Jasna 1 e-mail: zrsmrp@zrsmrp.com.pl tel. (0-22) 827-69-31 tel./fax (0-22) 827-29-87 Warszawa, dnia 26.04.2006 r.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO U PRACODAWCY

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO U PRACODAWCY ......dnia... (piecz firmowa zakładu pracy) POWIATOWY URZD PRACY W MALBORKU WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO U PRACODAWCY I. DANE DOTYCZCE PRACODAWCY: 1.Nazwa i adres pracodawcy... 2.

Bardziej szczegółowo

obejmuje usług w zakresie tłumacze (z jzyka polskiego na jzyk obcy, a take z jzyka obcego

obejmuje usług w zakresie tłumacze (z jzyka polskiego na jzyk obcy, a take z jzyka obcego Warszawa: wiadczenie usług w zakresie tłumacze jzykowych ZP_9_2012 Numer ogłoszenia: 43569-2012; data zamieszczenia: 23.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2014 roku. Warszawa, Spis treści

Sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2014 roku. Warszawa, Spis treści Sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2014 roku. Warszawa, 2015 Spis treści I. WPROWADZENIE 9 II. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA I PREWENCYJNA INFORMACJE OGÓLNE 13 1. Wstęp 15 2. Kontrole 15

Bardziej szczegółowo

z jednej strony, a nr identyfikacyjny VAT:.. REGON:.. zwanym dalej Wykonawc.

z jednej strony, a nr identyfikacyjny VAT:.. REGON:.. zwanym dalej Wykonawc. UMOWA nr RAP/41/2009 zawarta w dniu:. 2009 roku pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu ul. C.K. Norwida 25/27, 50-375 Wrocław nr identyfikacyjny VAT: 896-000-53-54 REGON: 00000 1867 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH

ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH 1. Niniejsze zasady organizacji wycieczek szkolnych odnosz si do wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II, w tym równie do uczniów oddziału przedszkolnego.

Bardziej szczegółowo

realizacja w całoci dostaw urzdze komputerowych i oprogramowania partiami wg potrzeb

realizacja w całoci dostaw urzdze komputerowych i oprogramowania partiami wg potrzeb Page 1 of 6 Zielona Góra: DOSTAWA URZDZE KOMPUTEROWYCH I OPROGRAMOWANIA Numer ogłoszenia: 240363-2010; data zamieszczenia: 03.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe.

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE... 2 1.1. Stan osobowy... 2 1.2. Program działania na 2006 r... 2

WPROWADZENIE... 2 1.1. Stan osobowy... 2 1.2. Program działania na 2006 r... 2 WPROWADZENIE... 2 1.1. Stan osobowy... 2 1.2. Program działania na 2006 r.... 2 DZIAŁALNO KONTROLNA... 4 2.1. Kontrole prowadzone przez inspektorów pracy... 4 2.2. Decyzje nakazowe... 5 2.3. Realizacja

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Ogoszenie na stron www, wg ogoszenia o zamówieniu BZP Adres strony internetowej, na której Zamawiajcy udostpnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Gdynia: Budowa budynku stacji ratowniczej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE Zduska Wola, dnia 13 lutego 2009 roku I. Kursy EURO przyjte do przeliczania wybranych danych finansowych. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo O wiatowe Profil. Wy sza Szko a Ekonomiczna w Bia ymstoku Biuro Karier - Agencja Zatrudnienia (nr rejestru 376) (nr oferty 43/13)

Towarzystwo O wiatowe Profil. Wy sza Szko a Ekonomiczna w Bia ymstoku Biuro Karier - Agencja Zatrudnienia (nr rejestru 376) (nr oferty 43/13) Towarzystwo Owiatowe Profil Wysza Szkoa Ekonomiczna w Biaymstoku Biuro Karier - Agencja Zatrudnienia (nr rejestru 376) (nr oferty 43/13) Towarzystwo Owiatowe Profil Towarzystwo Owiatowe Profil Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

ZARZD MORSKICH PORTÓW Szczecin, dnia 09.02.2005 r. SZCZECIN i WINOUJCIE SA

ZARZD MORSKICH PORTÓW Szczecin, dnia 09.02.2005 r. SZCZECIN i WINOUJCIE SA ZARZD MORSKICH PORTÓW Szczecin, dnia 09.02.2005 r. SZCZECIN i WINOUJCIE SA Zarzdzenie Nr 6 / 05 W sprawie: wprowadzenia znowelizowanego Regulaminu Ochrony Przeciwpoarowej na terenie Zarzdu Morskich Portów

Bardziej szczegółowo

2. Pielgniarka, połona wykonujca indywidualn praktyk jest obowizana spełnia nastpujce warunki:

2. Pielgniarka, połona wykonujca indywidualn praktyk jest obowizana spełnia nastpujce warunki: Art. 25. 1. Pielgniarka, połona moe wykonywa indywidualn praktyk pielgniarki, połonej lub indywidualn specjalistyczn praktyk pielgniarki, połonej, zwanych dalej odpowiednio "indywidualn praktyk" albo "indywidualn

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ......dnia... (piecz firmowa zakładu pracy) POWIATOWY URZD PRACY W MALBORKU WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I. DANE DOTYCZCE PRACODAWCY: 1. Nazwa i adres pracodawcy... 2. Miejsce prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Załcznik 29 UMOWA NR... O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

Załcznik 29 UMOWA NR... O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO Załcznik 29 UMOWA NR... O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Priorytetu VI PO KL- Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsibiorczoci i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo