Teoretyczne podstawy algorytmów komputerowego modelowania procesów Markowa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Teoretyczne podstawy algorytmów komputerowego modelowania procesów Markowa"

Transkrypt

1 Teoretyczne podstawy algorytmów komputerowego modelowania procesów Markowa Adam Kiersztyn 28 czerwca 20 Streszczenie W tej pracy przedstawimy najwa zniejsze rezultaty zawarte w przygotowywanej rozprawie doktorskiej pod tym samym tytu em oraz przyk adowe obszary zastosowań uzyskanych rezultatów. Ponadto zostana¾ opisane programy komputerowe, które powsta y na podstawie otrzymanych wyników badań teoretycznych. Przedstawione tutaj rezultaty dotycza¾ jednorodnych ańcuchów Markowa, natomiast znaczna cz ¾eść z nich w przygotowywanej rozprawie doktorskiej zostanie rozszerzona na przypadek niejednorodnych ańcuchów Markowa. Konstrukcja ańcucha Markowa na kostce Hilberta Metoda konstrukcji ańcuchów Markowa polegajaca ¾ na mody kacji twierdzenia Ko mogorowa o rozk adach zgodnych jest uniwersalna w tym sensie, ze obejmuje wszystkie przypadki rozwa zanych przestrzeni stanów, tzn. 0 przestrzeń skończona¾ lub przeliczalna¾ X = fx ; x 2 ; :::; x r (; :::)g ; 2 0 lokalnie zwarta, ¾ ośrodkowa, ¾ metryzowalna¾ przestrzeń topologiczna¾ X z -cia em zbiorów borelowskich B(X); 3 0 dowolny zbiór X 6= ; z -cia em generowanym przez pewna¾ przeliczalna¾ rodzin ¾e podzbiorów zbioru X. Z informatycznego punktu widzenia konstrukcja ta nie zawsze jednak okazuje si ¾e dość wygodna. Dlatego przedstawimy inna¾ metod ¾e konstrukcji ańcuchów Markowa, oparta¾ na idei zaproponowanej przez D. W. Stroocka w ksia zce ¾ An Intruduction to Markov Processes, gdzie opisana zosta a tego typu procedura przy pomocy macierzy przejścia dla jednorodnych ańcuchów Markowa o wartościach w dyskretnej przestrzeni stanów. Nawiasem mówiac, ¾ Stroock nawet nie wspomnia o mo zliwości zastosowania tej metody w informatyce, nie zauwa zy te z tego, ze

2 wprowadzone przez niego funkcje mo zna zde niować na wspólnej przestrzeni, b ¾ed acej ¾ kostka¾ Hilberta. Chcac ¾ uogólnić wspomniana¾ metod¾e musimy jednak ograniczyć si¾e do przypadku, gdy przestrzeń stanów X = R. Za ó zmy, ze rozk adem poczatkowym ¾ ańcucha Markowa fx n ; n 0g jest miara : B(R)! [0; ], a jadrem ¾ przejścia - rodzina rozk adów P = fp (x; A) ; x 2 R; A 2 B (R)g : Zde niujmy funkcje () ; (x; ) : (0; )! R; x 2 R; w nast¾epujacy ¾ sposób: (s) = inf fy 2 R : s (( ; y])g ; (x; t) = inf fy 2 R : t P (x; ( ; y])g dla 0 < s; t <. atwo zauwa zyć, ze sa¾ to powiazane ¾ ze soba¾ w odpowiedni sposób funkcje kwantyli. Twierdzenie Niech fu n ; n 0g b ¾edzie ciagiem ¾ niezale znych zmiennych losowych o jednakowym rozk adzie jednostajnym w przedziale (0; ) R i niech fx n ; n 0g b ¾edzie ciagiem ¾ zmiennych losowych okre slonych wzorami: X 0 = (U 0 ), X n = (X n ; U n ) dla n : Wtedy ciag ¾ fx n ; n 0g tworzy ańcuch Markowa o warto sciach w przestrzeni stanów X = R z rozk adem poczatkowym ¾ i jadrem ¾ prawdopodobieństw przej scia P = fp (x; A) ; x 2 R; A 2 B (R)g. Dowód tego twierdzenia opiera si¾e na nast¾epujacym ¾ lemacie. Lemat 2 Niech h : R! R b ¾edzie funkcja¾ B (R)-mierzalna, ¾ ograniczona¾ i niech F : R! R b ¾edzie dystrybuanta¾ rozk adu prawdopodobieństwa Q : B (R)! [0; ]. Oznaczmy przez q funkcj ¾e kwantyli generowana¾ przez dystrybuant ¾e F. Wtedy dla dowolnej liczby x 0 2 R zachodzi równo sć Z Z h (q (x)) dx = h (y) Q (dy). (0;F (x 0)] ( ;x 0] Ponadto dowód powy zszego twierdzenia zachowuje swoja¾ prawdziwość tak ze w znacznie ogólniejszej sytuacji obejmujacej ¾ procesy Markowa z czasem ciag ym ¾ t 0. Istotnie, nie ma w aściwie zadnego powodu, zeby indeksy procesu n by y ściśle zwiazane ¾ z przyrostami czasu o wartość, a wi¾ec w dowodzie mo zemy podstawić jadra ¾ P tn t n (x; A) (chcac ¾ otrzymać skończenie wymiarowe rozk ady jednorodnego procesu Markowa z czasem ciag ym), ¾ lub nawet P tn ;t n (x; A) (dla niejednorodnego procesu Markowa z czasem ciag ym). ¾ 2

3 Uwaga. Na podstawie przedstawionej metody napisany zosta program komputerowy, który generuje realizacje procesów Markowa dla wybranych klas rozk adów poczatkowych ¾ i ró znych rodzin tworzacych ¾ jadra ¾ stochastyczne. Program ten w obrazowy sposób przedstawia trajektorie procesów Markowa dla dowolnych przyrostów czasu. Aplikacja mo ze być stosunkowo ciekawym przyk adem wizualizacji przebiegu procesów Markowa o nietrywialnych jadrach ¾ przejścia. Dzia anie programu mo zna sprawdzić na stronie internetowej 2 Zwiazki ¾ teorii martynga ów z ańcuchami Markowa o wartościach w ogólnej przestrzeni stanów W dalszych rozwa zaniach b ¾edziemy musieli dok adniej sprecyzować klasy funkcji, które b ¾eda¾ ca kowane wzgl¾edem ró znych miar. Dlatego dla danego jadra ¾ przejścia P = P (x; A) = P (x; A) ; x 2 X; A 2 B(X) wprowadzamy ciag ¾ odwzorowań Z P n+ (x; A) = P n (y; A) P (x; dy) ; n. X Funkcje P n (x; A) ; x 2 X; A 2 B (X) ; n > ; określaja¾ nowe jadra ¾ stochastyczne - jadra ¾ przejścia w n-krokach wyjściowego ańcucha Markowa, de niuj ace ¾ tzw. ańcuchy szkieletowe. Do jader ¾ tych do ¾ aczamy rodzin ¾e miar Diraca P 0 (x; A) = x (A) ; x 2 X; A 2 B (X). Chcac ¾ maksymalnie rozszerzyć klasy funkcji ca kowalnych wzgl ¾edem wprowadzonych nowych miar nie mo zemy rozwa zać funkcji ca kowalnych równocześnie wzgl¾edem wszystkich miar P n ; gdzie przebiega rodzin¾e wszystkich rozk adów na B (X) ; lecz musimy nieco zaw¾ezić rodzin¾e rozk adów ; bowiem w niektórych sytuacjach mog oby okazać si¾e, ze funkcjami ca kowalnymi wzgl¾edem miar P n sa¾ tylko funkcje B (X)-mierzalne ograniczone, co prowadzi oby do rozpatrywania dalej zmiennych losowych ograniczonych, majacych ¾ skończone wszystkie momenty. Z drugiej strony jednak chcemy, aby rozk ady P n tworzy y rodzin¾e dostatecznie bogata, ¾ zawierajac ¾ a¾ m.in. wszystkie miary postaci x P n ; gdzie x ; x 2 X; sa¾ miarami Diraca. Wprowadźmy zatem oznaczenia: dla klasy wszystkich miar Diraca, oraz = f x = (x; ) : B (X)! R; x 2 Xg = f : B (X)! R; (X) = g 3

4 dla klasy wszystkich miar probabilistycznych na B (X). B ¾edziemy rozwa zać rodziny rozk adów M; dla których prawdziwa jest inkluzja, M ; przy czym b ¾eda¾ nas interesować g ównie raczej rodziny niepe ne, takie, ze M 6=. Dla ka zdego jadra ¾ prawdopodobieństw przejścia P i ka zdej takiej rodziny rozk adów M mamy określona¾ rodzin¾e miar MP n = P k : k n; 2 M ; n. Funkcj ¾e rzeczywista¾ B (X)-mierzalna¾ f : X! R nazywamy funkcja¾ regularnie MP n -ca kowaln a¾ i piszemy f 2 L (MP n ) ; jeśli f jest ca kowalna wzgl¾edem wszystkich miar z klasy MP n ; a ca ka funkcji f wzgl¾edem ka zdej takiej miary ma wartość skończona. ¾ Dla n = 0 klas¾e MP 0 de niujemy jako klas ¾e wszystkich funkcji B (X)-mierzalnych. atwo spostrzec, ze wtedy ka zda klasa funkcji L (MP n ) zawiera zawsze wszystkie funkcje B (X)-mierzalne ograniczone f : X! R; ale klasy te moga¾ równie z zawierać pewne funkcje mierzalne nieograniczone i w ogólnej sytuacji klasy te moga¾ być ró zne. Jednak ze z uwagi na de nicj¾e tych klas mamy L MP 0 L MP ::: L (MP n ) :::; n 0. Tak wi¾ec dla funkcji f 2 L MP n+ ; n 0; określona jest w szczególności operacja P f. Ciag ¾ funkcji ff n ; n 0g o w asności f n 2 L (MP n ) dla ka zdego n 0; mo zemy nazwać ciagiem ¾ wyg adzajacym ¾ martynga owo ańcuch Markowa fx n ; n 0g z rozk adem poczatkowym ¾ 2 M i jadrem ¾ przejścia P; o czym świadczy poni zszy rezultat. Twierdzenie 3 Niech fx n ; n 0g b ¾edzie dowolnym procesem stochastycznym z czasem dyskretnym przyjmujacym ¾ warto sci w ogólnej przestrzeni stanów X. Wtedy nast ¾epujace ¾ warunki sa¾ równowa zne: (i) dla ka zdego rozk adu poczatkowego ¾ = P X0 2 M i danego jadra ¾ stochastycznego P = fp (x; A) ; x 2 X; A 2 B(X)g ; ciag ¾ fx n ; n 0g jest (jednorodnym) ańcuchem Markowa o warto sciach w ogólnej przestrzeni stanów X z jadrem ¾ prawdopodobieństw przej scia P; (ii) dla zmiennej losowej X 0 :! R o dowolnym rozk adzie 2 M i ka zdego ciagu ¾ funkcji ff k : k 0g takiego, ze f k 2 L MP k ; k, proces zde niowany wzorem M 0 (ff k g) = 0; M n (ff k g) = f n (X n ) f 0 (X 0 ) 4 [(P f m+ ) (f m )] (X m ) ;

5 dla n ; jest martynga em wzgl ¾edem naturalnej ltracji ff n ; n 0g, gdzie F n = (X 0 ; X ; : : : ; X n ) ; (iii) dla zmiennej losowej X 0 ka zdej B(X)-mierzalnej funkcji :! R o dowolnym rozk adzie 2 M i \ f 2 L (MP n ), n=0 (dla której wszystkie zmienne losowe ciagu ¾ ff (X n ) ; n 0g sa¾ ca kowalne), proces M 0 (f) = 0; M n (f) = f (X n ) f (X 0 ) [(P f) (f)] (X m ) ; n ; jest martynga em wzgl ¾edem ltracji ff n ; n 0g ; (iv) dla zmiennej losowej X 0 :! R o dowolnym rozk adzie 2 M i ka zdej B(X)-mierzalnej, ograniczonej funkcji f : X! R, ciag ¾ fm n (f) ; n 0g jest martynga em wzgl ¾edem ltracji ff n ; n 0g ; (v) dla zmiennej losowej X 0 :! R o dowolnym rozk adzie 2 M i ka zdej B(X)-mierzalnej, ograniczonej, nieujemnej funkcji f : X! R, proces fm n (f) ; n 0g jest martynga em wzgl ¾edem ltracji ff n ; n 0g. Korzystajac ¾ z martynga owej charakteryzacji ańcuchów Markowa zawartej w tym twierdzeniu mo zemy otrzymać wiele ró znych odpowiedników klasycznych rezultatów znanych dla ciagów ¾ niezale znych zmiennych losowych lub martynga ów, np. nierówności Ko mogorowa, Burkholdera, Rosenthala, nierówność dla liczby przejść ańcucha Markowa przez przedzia z do u do góry, L p maksymalna¾ nierówność Dooba, twierdzenia o zbie zności prawie pewnej i w L p ańcuchów Markowa, twierdzenia o zbie zności szeregów utworzonych ze zmiennych losowych ańcucha Markowa, itp. Wszystkie wymienione rezultaty zosta y przedstawione w pracy z krótkimi, szkicowymi dowodami. 2. Twierdzenia typu prawa wielkich liczb dla procesów Markowa Ograniczymy si ¾e tylko do podania dwóch najwa zniejszych rezultatów, b ¾ed acych ¾ odpowiednikami s abego i mocnego prawa wielkich liczb. W pracy znajduja¾ si¾e uogólnienia kilku innych popularnych, najbardziej znanych twierdzeń dotycza- ¾ cych praw granicznych dla zmiennych losowych niezale znych. 5

6 Twierdzenie 4 Klasyczne kryterium zbie zno sci do sta ej. Niech fx n ; n 0g b ¾edzie ańcuchem Markowa o warto sciach w ogólnej przestrzeni stanów X z dowolnym rozk adem poczatkowym ¾ : B (X)! R; 2 M; oraz jadrem ¾ przej scia P = fp (x; A) ; x 2 X; A 2 B (X)g. Niech ponadto ff n ; n g b ¾edzie ciagiem ¾ funkcji B (X)-mierzalnych, f n 2 L (MP n ) dla ka zdego n i niech fb n ; n g R b ¾edzie ciagiem ¾ liczbowym takim, ze 0 < b n %. Je zeli spe nione sa¾ warunki: E b n i= b 2 n i= i P hjf i (X i ) (P f i ) (X i )j > b n! 0; () n! i= h (f i (X i ) (P f i ) (X i )) (2) i P fjf i (X i ) (P f i ) (X i )j b n g jf i! 0; n! h E (f i (X i ) (P f i ) (X i )) 2 (3) fjf i (X i ) (P f i ) (X i )j b n g jf i i + h E E (f i (X i ) (P f i ) (X i )) to wówczas fjf i (X i ) (P f i ) (X i )j b n g jf i i 2 +! n! 0; b n i= [f i (X i ) (P f i ) (X i )] P! n! 0. Twierdzenie 5 Kryterium Ko mogorowa. Niech fx n ; n 0g b ¾edzie ańcuchem Markowa w ogólnej przestrzeni stanów X z dowolnym rozk adem poczatkowym ¾ 2 M; oraz jadrem ¾ przej scia P = fp (x; A) ; x 2 X; A 2 B (X)g. Niech ponadto fb n ; n g R b ¾edzie ciagiem ¾ liczbowym, 0 < b n % i niech ff n ; n g b ¾edzie ciagiem ¾ funkcji takim, ze fn 2 2 L (MP n ) dla ka zdego n. Je zeli X Var [f k (X k ) (P f k ) (X k )] B 2 < ; k= k X gdzie = b 2 < dla k ; to 2 v B 2 k fv2n:2 v k+g b n k= [f k (X k ) (P f k ) (X k )]! n! 0 p.p.; 6

7 w szczególno sci, je sli X k= Var [f k (X k ) (P f k ) (X k )] k 2 < ; to wówczas n k= [f k (X k ) (P f k ) (X k )]! n! 0 p.p. 2.2 Centralne twierdzenie graniczne dla procesów Markowa W celu lepszego zrozumienia dalszych rozwa zań przytoczymy najpierw kilka de nicji. Niech fy n ; n g b ¾edzie ciagiem ¾ zmiennych losowych w przestrzeni probabilistycznej (; F; P ) zbie znym wed ug rozk adu do zmiennej losowej Y; określonej na tej samej przestrzeni. Mówimy, ze ciag ¾ fy n ; n g jest zbie zny (wed ug rozk adu) stabilnie do zmiennej losowej Y; jeśli dla ka zdego punktu ciag ości ¾ y 2 R (prawostronnie ciag ej) ¾ dystrybuanty zmiennej losowej Y i ka zdego zdarzenia losowego A 2 F; istnieje granica przy czym Zbie zność ta¾ b ¾edziemy oznaczać piszac ¾ lim P [fy n yg \ A] = Q y (A) ; n! Q y (A)! P [A] gdy y!. Y n d! Y (stabilnie). Podobnie jak czyni si ¾e zwykle badajac ¾ ciagi ¾ zmiennych losowych niezale znych, twierdzenia graniczne dotyczace ¾ zbie zności wed ug rozk adu podajemy dla uk adów trójkatnych. ¾ Twierdzenie 6 Niech fx n ; n 0g b ¾edzie ańcuchem Markowa o warto sciach w ogólnej przestrzeni stanów X z dowolnym rozk adem poczatkowym ¾ : B (X)! R; 2 M; oraz jadrem ¾ prawdopodobieństw przej scia P = fp (x; A) ; x 2 X; A 2 B (X)g. Niech ponadto ff ni ; i k n ; n g b ¾edzie uk adem trójkatnym ¾ funkcji rzeczywistych B (X)-mierzalnych na X; spe niajacym ¾ warunki: f 2 ni 2 L MP i dla i k n ; n ; gdzie k n % i niech 2 > 0 b ¾edzie p.p. skończona¾ zmienna¾ losowa. ¾ Za ó zmy, ze P max jf ni (X i ) (P f ni ) (X i )j! 0; (4) ik n n! 7

8 k n X i= oraz dla wszystkich n ; [f ni (X i ) (P f ni ) (X i )] 2 P! n! 2 ; (5) E max ik n [f ni (X i ) (P f ni ) (X i )] 2 C <. (6) Wtedy dla ka zdego rozk adu poczatkowego ¾ 2 M; k n X i= [f ni (X i ) (P f ni ) (X i )] d! n! Z (stabilnie), gdzie Z jest zmienna¾ losowa¾ majac ¾a¾ funkcj ¾e charakterystyczna¾ ' Z (t) = E exp 2 2 t 2 ; t 2 R. Przy pomocy analogicznych metod martynga owych jak stosowane powy zej mo zna tak ze otrzymać ró zne oceny szybkości zbie zności w centralnym twierdzeniu granicznym dla ańcuchów Markowa. 2.3 Funkcjonalne centralne twierdzenie graniczne Rozwa zmy ańcuch Markowa fx n ; n 0g o wartościach w ogólnej przestrzeni stanów X z dowolnym rozk adem poczatkowym ¾ : B (X)! R; 2 M; oraz jadrem ¾ prawdopodobieństw przejścia P = fp (x; A) ; x 2 X; A 2 B (X)g. Za ó zmy, ze ff n ; n 0g jest ciagiem ¾ funkcji rzeczywistych B (X)-mierzalnych określonych na X, spe niaj acym ¾ warunek fn 2 2 L (MP n ) dla ka zdego n 0. Przyjmijmy Y i = f i (X i ) (P f i ) (X i ) ; i ; oraz Nast ¾epnie po ó zmy gdzie M 0 (ff k g) = 0; U 2 0 = 0; U 2 k = kx i= Y 2 i ; k n. s 2 n = E [M n (ff k g)] 2 ; M n (ff k g) = f n (X n ) f 0 (X 0 ) [(P f m+ ) (f m )] (X m ) ; n ; jest (jak wiemy) martynga em wzgl¾edem ltracji ff n ; n 0g. 8

9 Za ó zmy, ze Yi 2 > 0 i zde niujmy ciag ¾ elementów losowych n (t) o wartościach w przestrzeni C [0; ] ; otrzymanych poprzez interpolacj ¾e liniowa¾ punktów U 2 0; 0 ; Un 2 ; M (ff k g) U 2 ; 2 U n Un 2 ; M 2 (ff k g) ; :::; ; M n (ff k g) ; U n U n tj. n (t) = M i (ff k g) + tu n 2 Ui 2 U n Yi 2 Y i U n dla Ui 2 tu n 2 U i ; i n. Wtedy n ; n ; sa¾ borelowskimi elementami losowymi w przestrzeni C [0; ] i okazuje si ¾e, ze dla tych elementów prawdziwe jest nast ¾epujace ¾ twierdzenie. Twierdzenie 7 Funkcjonalne centralne twierdzenie graniczne. Niech fx n ; n 0g b ¾edzie procesem Markowa spe niajacym ¾ powy zsze za o zenia i niech ff n ; n 0g b ¾edzie ciagiem ¾ funkcji takim, ze fn 2 2 L (MP n ) dla ka zdego n 0. Je sli spe niony jest warunek Lindeberga, tzn. dla ka zdej liczby " > 0; oraz s 2 n k= E [f k (X k ) (P f k ) (X k )] 2 (7) fjf k (X k ) (P f k ) (X k )j > "s n g! n! 0; U 2 n s 2 n gdzie 0 < 2 jest p.p. skończona¾ zmienna¾ losowa, ¾ to P! n! 2 ; (8) n w! W w przestrzeni (C [0; ] ; kk), W proces (miara) Wienera. Wniosek 8 Podstawiajac ¾ t = w powy zszym twierdzeniu otrzymujemy n () = M n (ff k g) U n = np [f k (X k ) (P f k ) (X k )] k= = np =2 E [f k (X k ) (P f k ) (X k )] 2 k= d! W () ; przy czym W () jest zmienna¾ losowa¾ o standardowym rozk adzie normalnym N (0; ). 9

10 Wniosek ten jest nieco innym wariantem centralnego twierdzenia granicznego dla ańcuchów Markowa, ale tym razem z normalizacja¾ losowa¾ zamiast deterministycznej. Warto podkreślić, ze twierdzenie tego typu jest zwykle znacznie wygodniejsze i bardziej przydatne w wi ¾ekszości zastosowań statystycznych. Porównujac ¾ twierdzenie 7 z klasycznym rezultatem Donskera, patrz np. P. Billingsley, Convergence of Probability Measures, rozdz. II, 0, tw. 0., str. 68 z atwościa¾ mo zemy spostrzec, ze w przedstawionym tu funkcjonalnym centralnym twierdzeniu granicznym wartości kolejnych sum zmiennych utworzonych przy pomocy ańcucha Markowa sa¾ przyjmowane w nieregularnie rozrzuconych, losowych punktach z przedzia u [0; ] ; określonych przez wariancje z próby. Zachodzi pytanie, czy amane losowe zde niowane poprzez te same sumy, ale przyjmowane w rozmieszczonych deterministycznie odst ¾epach z przedzia u [0; ] ; wyznaczonych przez wariancje badanych sum, b ¾ed a¾ te z tworzyć ciag ¾ zbie zny s abo do procesu Wienera? Na pytanie to odpowiada zasada niezmienniczości, która¾ za chwil ¾e sformu ujemy. W celu zniwelowania wp ywu zmiennej losowej 2 na graniczny rozk ad ciagu ¾ amanych losowych musimy tu oczywiście zastosować taki sam ciag ¾ normujacy ¾ fu n g jak poprzednio, tzn. ciag ¾ wartości proporcjonalnych do losowego odchylenia standardowego z próby. Zde niujmy zatem ciag ¾ borelowskich elementów losowych w przestrzeni C [0; ] wzorem n (t) = M i (ff k g) + ts2 n s 2 i U n s 2 i s 2 Y i i U n dla s 2 i ts2 n s 2 i ; i n, gdzie s2 0 = 0: Twierdzenie 9 Zasada niezmienniczo sci dla funkcjonalnego centralnego twierdzenia granicznego. Je zeli spe niony jest warunek Lindeberga (7), a warunek (8) zastapimy ¾ przez U 2 n s 2 n! 2 z prawdopodobieństwem ; gdzie s 2 n % ; oraz 0 < 2 jest p.p. skończona¾ zmienna¾ losowa, ¾ to sup j n (t) 0t n (t)j P! 0: W konsekwencji, w przestrzeni (C [0; ] ; kk). n w! W gdy n! Podobnie jak w przypadku centralnego twierdzenia granicznego w przestrzeni jednowymiarowej, równie z w funkcjonalnym centralnym twierdzeniu granicznym dla ańcuchów Markowa mo zna podać oszacowania szybkości zbie zności. 0

11 2.4 Funkcjonalne prawo iterowanego logarytmu Rozwa zmy przestrzeń C [0; ] funkcji ciag ych ¾ x : [0; ]! R z norma¾ kxk = sup jx (t)j. 0t Niech K C [0; ] b ¾edzie zbiorem funkcji absolutnie ciag ych ¾ x 2 C [0; ] wychodzacych ¾ z punktu x (0) = 0; których pochodne _x spe niaja¾ warunek Z 0 [ _x (t)] 2 dt. Wiadomo, ze K jest wówczas zbiorem zwartym w przestrzeni C [0; ]. Chcac ¾ sformu ować prawo iterowanego logarytmu dla ańcuchów Markowa najwygodniej b ¾edzie pos ugiwać si ¾e funkcja¾ ( dla 0 < x e e ; LL (x) = log log x dla x > e e. Rozpatrzmy jednorodny ańcuch Markowa fx n ; n 0g o wartościach w ogólnej przestrzeni stanów X; majacy ¾ dowolny rozk ad poczatkowy ¾ 2 M; : B (X)! R; oraz jadro ¾ prawdopodobieństw przejścia P = fp (x; A) ; x 2 X; A 2 B (X)g. Jak poprzednio, zak adamy, ze ff n ; n 0g jest ciagiem ¾ funkcji rzeczywistych B (X)-mierzalnych określonych na X, spe niajacym ¾ warunek fn 2 2 L (MP n ) dla ka zdego n 0. Przyjmujemy ponadto oznaczenia oraz Y i = f i (X i ) (P f i ) (X i ) ; i ; U 2 0 = 0; U 2 k = Przypuśćmy nast¾epnie, ze Yi 2 przestrzeni C [0; ] wzorem kx i= Y 2 i ; k n. s 2 0 = 0; s 2 n = E [M n (ff k g)] 2 ; n. > 0 i zde niujmy ciag ¾ elementów losowych w n (t) = M i (ff k g) p 2U 2 n LL (Un) + tu n 2 Ui 2 Y i 2 Yi 2 p 2U 2 n LL (Un) 2 dla U 2 i tu 2 n U 2 i ; i n.

12 Twierdzenie 0 Funkcjonalne prawo iterowanego logarytmu. Je zeli spe nione sa¾ warunki: oraz ^ ">0 _ >0 U 2 n s 2 n X n= E [jy n j fjy n j > " s n g] s n < ; X E Yn 4 fjy n j s n g < ; n= s 4 n! 2 z prawdopodobieństwem ; gdzie 0 < 2 jest p.p. skończona¾ zmienna¾ losowa, ¾ to ciag ¾ funkcji losowych f n ; n g jest z prawdopodobieństwem warunkowo zwarty w przestrzeni C [0; ] i ma zbiór punktów skupienia równy K. Wniosek Je sli spe nione sa¾ za o zenia twierdzenia 0, to oraz lim sup n! lim inf n! np [f j (X j ) (P f j ) (X j )] j= p 2U 2 n LL (U 2 n) np [f j (X j ) (P f j ) (X j )] j= p 2U 2 n LL (U 2 n) = p.p., = p.p., Uwaga. Opisany powy zej rozdzia rozprawy ma raczej charakter teoretyczny, jednak na podstawie podanych tam metod mo zna opracować wiele bardzo interesujacych ¾ modeli opisujacych ¾ ró znorodne zjawiska przyrodnicze, ekonomiczne i spo eczne. Przyk adem mo ze być tutaj algorytm pozwalajacy ¾ wyznaczyć prawdopodobieństwo przekroczenia przez obserwowane proces ustalonych wcześniej barier oraz oszacowanie czasu niezb ¾ednego do osiagni ¾ ¾ecia tych granic. W ten sposób mo zna modelować m.in. stan zapasów magazynowych, czy te z poziom wody w zbiornikach retencyjnych. 3 Estymacja prawdopodobieństw przejścia i innych parametrów ańcuchów Markowa W tym rozdziale rozwa zany jest nast ¾epujacy ¾ problem: obserwujemy wartości zmiennych losowych X 0 ; X ; X 2 ; ::: tworzacych ¾ (jednorodny) ańcuch Markowa o wartościach w przestrzeni stanów S = f; 2; :::; r (; :::)g N = f; 2; :::g : 2

13 i na podstawie tych obserwacji chcemy ocenić jakie sa¾ w przybli zeniu prawdopodobieństwa przejścia p ij tworzace ¾ macierz przejścia P tego ańcucha Markowa. W pierwszej chwili problem ten mo ze wydawać si ¾e dość trywialny, bowiem znamy wiele ró znych twierdzeń granicznych dla ańcuchów Markowa, a zatem wystarczy skorzystać z odpowiednich rezultatów. Okazuje si ¾e jednak, ze w tego typu twierdzeniach jako granice nie wyst¾epuja¾ nigdzie prawdopodobieństwa przejścia. Np. w znanym twierdzeniu ergodycznym dla ańcuchów Markowa pojawiaja¾ si¾e granice i, które sa¾ jednakowe dla ca ej kolumny wyrazów macierzy przejścia P n = [p ij (n)] w n krokach, a wi¾ec stosowanie tych granic jako przybli zonych wartości prawdopodobieństw przejścia w jednym kroku by oby raczej nierozsadne. ¾ Z drugiej strony, znane sa¾ tak ze twierdzenia graniczne dla średniej liczby wizyt ańcucha Markowa w ró znych stanach, ale granice te wyra zaja¾ si¾e poprzez charakterystyki liczbowe (m.in. wartości oczekiwane) czasów powrotu ańcucha Markowa do ró znych stanów, a nie jego prawdopodobieństwa przejścia. Jednym z podstawowych rezultatów pomocniczych stosowanych w tej cz ¾eści pracy jest nast ¾epujaca ¾ w asność typu Kadeca-Klee dla przestrzeni ` (przypuszczalnie chyba nieznana nawet w analizie funkcjonalnej, wiadomo bowiem, ze s aba topologia zaw¾e zona do sfery jednostkowej w jednostajnie wypuk ych przestrzeniach Banacha pokrywa si ¾e z topologia¾ mocna, ¾ ale ` nie jest przestrzenia¾ jednostajnie wypuk ¾ a). Lemat 2 Topologia zbie zno sci oddzielnie ka zdej wspó rz ¾ednej wektorów w przestrzeni ` zaw ¾e zona do wycinka sfery jednostkowej ( ) X x = (x ; x 2 ; :::) 2 ` : x i 0; x i = jest równowa zna topologii mocnej okre slonej przez norm ¾e przestrzeni ` (topologia zbie zno sci po wspó rz ¾ednych w ` jest s absza od s abej topologii w `). i= Sens tego lematu jest nast¾epujacy: ¾ wystarczy stwierdzić istnienie granic, równych np. p ij oddzielnie dla wszystkich wskaźników i; j; a nast¾epnie na mocy lematu mo zna wnioskować o zbie zności ciagów ¾ wektorowych do granicznego rozk adu prawdopodobieństwa wed ug wahania miar dyskretnych. W zwiazku ¾ z tym w pracy badane sa¾ mo zliwie najs absze rodzaje zbie zności: zbie zność w sensie Abela i zbie zność wed ug średnich Césaro. 3. Szeregi pot ¾egowe macierzy i granice Abela Jeśli dla danego ciagu ¾ liczbowego ograniczonego fa n ; n 0g R utworzymy funkcj ¾e Abela X A (s) = ( s) s n a n ; 0 s < ; n=0 3

14 a nast ¾epnie stwierdzimy, ze istnieje granica lim A (s) = a; s% to mówimy, ze ciag ¾ liczb rzeczywistych fa n g jest zbie zny w sensie Abela, oraz liczb ¾e a 2 R nazywamy granica¾ w sensie Abela ciagu ¾ fa n g : Dla dowolnej macierzy P mo zemy zde niować stowarzyszony z ta¾ macierza¾ szereg pot ¾egowy P : [0; )! M = M u;v (S) ; gdzie M jest zbiorem macierzy kwadratowych o takim samym wymiarze jak P; k adac ¾ X P (s) = ( s) s n P n ; 0 s < ; n=0 przy czym P 0 = I jest macierza¾ jednostkowa, ¾ a s 0 =. Szereg ten jest zbie zny dla ka zdego s 2 [0; ) w normie kk u;v przestrzeni M; określonej wzorem X kmk u;v = sup i2s j2s jm ij j, przy czym wszystkie macierze M = [M ij ] (i;j)2ss o wyrazach rzeczywistych, dla których kmk u;v < tworza¾ rzeczywista¾ przestrzeń liniowa¾ Banacha M. W teorii ańcuchów Markowa dowodzi si¾e, ze dla dowolnej macierzy przejścia P jednorodnego ańcucha Markowa istnieja¾ granice lim s% (P (s)) ij = ij; gdzie i; j 2 S moga¾ być dowolnymi stanami. Tak wi¾ec wartości ij sa¾ granicami Abela ciagów ¾ liczbowych ograniczonych n o (P n ) ij ; n 0 ; i; j 2 S. Granice te sa¾ zwiazane ¾ z czasami powrotu: (0) j 0 dla wszystkich j 2 S; oraz 8 (m) j = >< >: n inf n > dla m ; j 2 S, mianowicie (m ) j o : X n = j jeśli zbiór w nawiasie klamrowym jest 6= ;, (m ) gdy X n 6= j dla ka zdego n > jj = (m ) lub j = ; j ; E j jx 0 = j, (9) 4

15 ij = P j < jx 0 = i E dla i 6= j; (0) j jx 0 = j przy czym stosujemy tu powszechnie przyj ¾eta¾ konwencj ¾e 3.2 Granice Césaro = 0; = ; oraz 0 = 0: 0 Mówimy, ze (ograniczony) ciag ¾ liczb rzeczywistych fa n ; n 0g R jest zbie zny w sensie Césaro do granicy a 2 R; jeśli n X a i! a gdy n! : n i=0 W ogólnym przypadku prawdziwe sa¾ implikacje (a n! a) ) (a n! a w s. Césaro) ) (a n! a w s. Abela) ; ale zadnej z tych implikacji bez odpowiednich dodatkowych za o zeń nie mo zna odwrócić. Okazuje si ¾e jednak, ze dla jednorodnych ańcuchów Markowa istnieja¾ tak ze granice średnich Césaro równe granicom Abela; k ad ac ¾ mamy A n = n P m ; lim (A n) n! ij = ij = lim (P (s)) ij. s% Przytoczone powy zej rezultaty sugeruja¾ nast¾epujac ¾ a¾ metod ¾e post ¾epowania: przy pomocy wyjściowego ańcucha Markowa nale zy utworzyć nowy ańcuch Markowa, który b ¾edzie mieć granice Césaro i Abela wyra zajace ¾ si¾e poprzez prawdopodobieństwa przejścia p ij. Dodatkowa¾ wskazówk¾e podpowiada nam intuicja: chcac ¾ znaleźć przybli zona¾ wartość p ij ; przypuszczalnie nale zy obliczyć ile razy wystapi o ¾ przejście ze stanu i 2 S do stanu j 2 S i podzielić ta¾ liczb ¾e przez liczb ¾e wszystkich obserwacji przejścia ze stanu i 2 S do dowolnego innego stanu k 2 S. Pojawia si¾e jednak pytanie, czy takie post ¾epowanie jest uzasadnione, spróbujemy zatem znaleźć teoretyczne podstawy takiej metody. W szczególności, nie jest wcale oczywiste, czy ta metoda przyniesie po z adane ¾ efekty dla dowolnych stanów i; j 2 S; a wi¾ec nasuwa si ¾e kolejne pytanie jakie warunki musza¾ spe niać te stany, aby opisane post ¾epowanie okaza o si ¾e w aściwe. 5

16 3.3 Nadbudowany ańcuch Markowa Po ¾ aczmy zmienne losowe ciagu ¾ X 0 ; X ; X 2 ; : : : w pary i oznaczmy Y 0 = (X 0 ; X ) ; Y = (X ; X 2 ) ; Y 2 = (X 2 ; X 3 ) ; : : : Zauwa zmy, ze jeśli znamy wartość Y n ; czyli par¾e wartości X n = i; X n = j; to mo zemy znaleźć prawdopodobieństwa przejścia ańcucha X 0 ; X ; X 2 ; ::: do ka zdego stanu X n+ = k 2 S; a wi¾ec mo zemy obliczyć prawdopodobieństwo przejścia ze stanu Y n = (i; j) do dowolnego innego stanu Y n = (j; k) w chwili n. Dowodzi to, ze ciag ¾ Y 0 ; Y ; Y 2 ; ::: tworzy nowy ańcuch Markowa nazwiemy go ańcuchem nadbudowanym nad wyjściowym ańcuchem X 0 ; X ; X 2 ; :::; lub ańcuchem (nadbudowanym) drugiego rz ¾edu. W pierwszej chwili wydaje si ¾e oczywiste, ze przestrzenia¾ stanów dla ciagu ¾ wektorów losowych Y 0 ; Y ; Y 2 ; : : : jest zbiór S S = S 2, ale niestety zwykle tak nie jest, bowiem w wyjściowym ańcuchu Markowa fx n ; n 0g nie zawsze mo zliwe jest przejście w jednym kroku z ka zdego stanu do ka zdego innego stanu. Tak wi¾ec stwierdzamy, ze ciag ¾ fy n ; n 0g przyjmuje wartości z jakiegoś podzbioru S e S S. Ponadto chcemy znaleźć macierz przejścia Q w jednym kroku i macierz przejścia Q n w n > krokach tego nowego ańcucha Markowa. Rozszerzona macierz przejścia ańcucha fy n ; n 0g w n-krokach ma wyrazy postaci (Q n (n ) ) (k;l)(i;j) = p li p ij ; (k; l) ; (i; j) 2 S S; dla n ; gdzie p (0) li = li (symbol Kroneckera). W rozszerzonej macierzy przejścia niektóre kolumny moga¾ zawierać same zera, a zatem nale zy je wykreślić i równocześnie skreślić wiersze o tych samych indeksach. Znajac ¾ ogólna¾ postać tej macierzy powy zszy wzór mo ze wydawać si ¾e oczywisty, tym niemniej wymaga on dowodu, tzn. znalezienia macierzy Q; przyj ¾ecie za o zenia indukcyjnego dotyczacego ¾ Q n ; pomno zenia Q n przez Q i sprawdzenia, ze otrzymamy wówczas macierz analogicznej postaci ze wskaźnikiem pot ¾egi n + : 3.4 Klasy kacja stanów nadbudowanego ańcucha Markowa Stwierdziliśmy powy zej, ze przestrzeń stanów S e nadbudowanego ańcucha Markowa nie musi być równa iloczynowi kartezjańskiemu S S przestrzeni stanów S wyjściowego ańcucha Markowa, a wi¾ec jeśli C S jest klasa¾ równowa zności stanów ańcucha Markowa fx n ; n 0g wyznaczona¾ przez relacj¾e komunikowania si¾e stanów ze soba, ¾ to iloczyn kartezjański C C nie musi zawierać si¾e w przestrzeni stanów S e nadbudowanego ańcucha Markowa fy n ; n 0g. Pomimo wspomnianych trudności, mo zemy jednak podać pewne ogólne informacje na temat postaci klas stanów nadbudowanego ańcucha Markowa. 6

17 Lemat 3 Niech C S b ¾edzie klasa¾ równowa zno sci okre slona¾ przez relacj ¾e $ komunikowania si ¾e stanów ze soba ¾ ańcucha Markowa fx n ; n 0g i niech es S S b ¾edzie przestrzenia¾ stanów nadbudowanego ańcucha Markowa fy n ; n 0g : Wtedy zbiór ec = S e \ (C C) jest albo pusty, albo jest klasa¾ równowa zno sci wyznaczona¾ przez relacj ¾e komunikowania si ¾e stanów nadbudowanego ańcucha Markowa fy n ; n 0g : Twierdzenie 4 Niech S b ¾edzie przestrzenia¾ stanów (jednorodnego) ańcucha Markowa fx n ; n 0g i niech S e S S oznacza przestrzeń stanów nadbudowanego ańcucha Markowa fy n ; n 0g : Para (i; j) 2 S S jest stanem rekurencyjnym nadbudowanego ańcucha Markowa fy n g wtedy i tylko wtedy, gdy ańcuch fx n g mo ze przej sć w jednym kroku z dodatnim prawdopodobieństwem ze stanu i 2 S do stanu j 2 S; czyli i! j; oraz i; j 2 C S, gdzie C jest klasa¾ stanów rekurencyjnych ańcucha fx n g ; przy czym [(i; j)] = e C = e S \ (C C). W konsekwencji, para (i; j) 2 S S jest stanem chwilowym ańcucha fy n g wtedy i tylko wtedy, gdy i 2 S jest stanem chwilowym ańcucha fx n g oraz z dodatnim prawdopodobieństwem mo zliwe jest przej scie i! j w jednym kroku ze stanu i 2 S do stanu j 2 S w ańcuchu fx n g. Je sli i 2 S jest stanem rekurencyjnym, a j 2 S stanem chwilowym ańcucha fx n ; n 0g ; lub i; j 2 S sa¾ stanami chwilowymi tego ańcucha, ale przej scie i! j jest niemo zliwe, to (i; j) =2 e S. Prawdziwe jest tak ze nast ¾epujace ¾ kryterium dodatniej rekurencyjności i zerowej rekurencyjności stanów w nadbudowanym ańcuchu Markowa. Twierdzenie 5 0 Je zeli stany i; j 2 S, i 6= j, komunikuja¾ si ¾e ze soba¾ i w ańcuchu Markowa fx n ; n 0g z dodatnim prawdopodobieństwem mo zliwe jest przej scie i! j w jednym kroku, to para (i; j) 2 S e jest dodatnim stanem rekurencyjnym nadbudowanego ańcucha Markowa fy n ; n 0g wtedy i tylko wtedy, gdy stany i; j 2 S sa¾ dodatnio rekurencyjne w ańcuchu fx n ; n 0g ; oraz para (i; j) 2 S e jest zerowym stanem rekurencyjnym ańcucha fy n ; n 0g wtedy i tylko wtedy, gdy i; j 2 S sa¾ zerowymi stanami rekurencyjnymi ańcucha fx n ; n 0g. Ponadto h i E e (i;j) jy 0 = (i; j) = E [ ijx 0 = i] ; gdzie p ij > 0. p ij 2 0 Je zeli i 2 S jest stanem ańcucha Markowa fx n ; n 0g ; dla którego z dodatnim prawdopodobieństwem mo zliwe jest przej scie i! i w jednym kroku, to para (i; i) 2 e S jest dodatnim stanem rekurencyjnym nadbudowanego ańcucha Markowa fy n ; n 0g wtedy i tylko wtedy, gdy i 2 S jest dodatnim stanem 7

Wprowadzenie do metod probabilistycznych wspomagane komputerowo MAPLE. Jerzy Ombach. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

Wprowadzenie do metod probabilistycznych wspomagane komputerowo MAPLE. Jerzy Ombach. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Wprowadzenie do metod probabilistycznych wspomagane komputerowo MAPLE Jerzy Ombach Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Nowy Sącz 2006 Rada Naukowa Zdzisława Zacłona, Leszek Rudnicki, Jarosław Frączek, Zdzisław

Bardziej szczegółowo

IN YNIERIA FINANSOWA Wycena instrument w pochodnych Symulacje komputerowe Statystyka rynku Aleksander Weron Rafa Weron Centrum Metod Stochastycznych im. Hugona Steinhausa Politechnika Wroc awska Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Symulacje stochastyczne i metody Monte Carlo

Symulacje stochastyczne i metody Monte Carlo Matematyka stosowana Symulacje stochastyczne i metody Monte Carlo Wojciech NIEMIRO wniem@mimuw.edu.pl http://adres.strony1.www Uniwersytet Warszawski, 2013 Streszczenie. Jest to wykład na temat symulacji

Bardziej szczegółowo

Analiza matematyczna II (skrypt wykładu) Wydział MIiM UW, 2011/12

Analiza matematyczna II (skrypt wykładu) Wydział MIiM UW, 2011/12 Analiza matematyczna II (skrypt wykładu Wydział MIiM UW, 2011/12 wersja z dnia: 16 maja 2014 Spis treści 1 Ciągłość funkcji wielu zmiennych 1 1.1 Topologia w R n. Zbiory otwarte, domknięte i zwarte.............

Bardziej szczegółowo

FUNKCJE ANALITYCZNE. Zbigniew B locki

FUNKCJE ANALITYCZNE. Zbigniew B locki FUNKCJE ANALITYCZNE WYK LADY DLA SEKCJI TEORETYCZNEJ INSTYTUT MATEMATYKI UJ, 2007 Zbigniew B locki Typeset by AMS-TEX 2 ZBIGNIEW B LOCKI Spis treści 1. Podstawowe w lasności liczb zespolonych 1 2. Różniczkowanie

Bardziej szczegółowo

Matematyka ubezpieczeń maj atkowych i osobowych (MUMIO) Ryszard Szekli

Matematyka ubezpieczeń maj atkowych i osobowych (MUMIO) Ryszard Szekli Matematyka ubezpieczeń maj atkowych i osobowych (MUMIO) Ryszard Szekli Skrypt do wykładu - Uniwersytet Wrocławski -212/213 2 Spis treści 1 Wprowadzenie 11 2 Rozkłady wielkości portfela 17 2.1 Rozkład wielkości

Bardziej szczegółowo

Ilo ciowe charakterystyki fluktuacji i korelacji na polskim rynku akcji

Ilo ciowe charakterystyki fluktuacji i korelacji na polskim rynku akcji UNIWERSYTET RZESZOWSKI WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY INSTYTUT FIZYKI ZAKŁAD DYNAMIKI MATERII Ilo ciowe charakterystyki fluktuacji i korelacji na polskim rynku akcji Rafał Rak Rozprawa doktorska napisana

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT MATEMATYCZNY UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO. Tadeusz Pytlik ANALIZA FUNKCJONALNA

INSTYTUT MATEMATYCZNY UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO. Tadeusz Pytlik ANALIZA FUNKCJONALNA INSTYTUT MATEMATYCZNY UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO Tadeusz Pytlik ANALIZA FUNKCJONALNA Wrocław 2 Wstęp Analiza funkcjonalna, to dziedzina matematyki, która już od początku lat 3-tych, gdy powstawała, była

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia modelowania zmienności na rynkach finansowych z wykorzystaniem kopuli i procesów GARCH

Wybrane zagadnienia modelowania zmienności na rynkach finansowych z wykorzystaniem kopuli i procesów GARCH Wybrane zagadnienia modelowania zmienności na rynkach finansowych z wykorzystaniem kopuli i procesów GARCH Piotr Jaworski Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki 13 lipca 2012

Bardziej szczegółowo

Czas dyskretny. 1 Modele o jednym okresie. 1.1 Model dwumianowy

Czas dyskretny. 1 Modele o jednym okresie. 1.1 Model dwumianowy Część I Czas dyskretny Kursy otwarcia czy zamknięcia pojawiaja się w kolejnych ustalonych momentach czasu. Jeśli pominiemy dni wolne od handlu otrzymamy ciag kolejnych momentów pojawiania się notowań (0,

Bardziej szczegółowo

Chaotyczne liniowe układy dynamiczne: teoria i zastosowania

Chaotyczne liniowe układy dynamiczne: teoria i zastosowania ROCZNIKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA MATEMATYCZNEGO Seria II: WIADOMOŚCI MATEMATYCZNE XLI(2005) Jacek Banasiak(Durban, Łódź) Chaotyczne liniowe układy dynamiczne: teoria i zastosowania 1. Wstęp. W potocznym

Bardziej szczegółowo

Wykªady z analizy matematycznej dla studentów informatyki Politechniki Lubelskiej. A. Bobrowski

Wykªady z analizy matematycznej dla studentów informatyki Politechniki Lubelskiej. A. Bobrowski Wykªady z analizy matematycznej dla studentów informatyki Politechniki Lubelskiej A. Bobrowski Spis tre±ci Teoria zbie»no±ci ci gów liczbowych strona 6. Gªówne zagadnienia 6.2 Granice sko«czone i niesko«czone

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PROBABILISTYKI Z PRZYKŁADAMI ZASTOSOWAŃ W INFORMATYCE

PODSTAWY PROBABILISTYKI Z PRZYKŁADAMI ZASTOSOWAŃ W INFORMATYCE Marek Cieciura, Janusz Zacharski PODSTAWY PROBABILISTYKI Z PRZYKŁADAMI ZASTOSOWAŃ W INFORMATYCE CZĘŚĆ III RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA Na prawach rękopisu Warszawa, wrzesień 0 RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

SYMULACJE KOMPUTEROWE PROCESÓW SINGULARNYCH I OSOBLIWYCH W FINANSACH - WYBRANE ALGORYTMY Szkic

SYMULACJE KOMPUTEROWE PROCESÓW SINGULARNYCH I OSOBLIWYCH W FINANSACH - WYBRANE ALGORYTMY Szkic SYMULACJE KOMPUTEROWE PROCESÓW SINGULARNYCH I OSOBLIWYCH W FINANSACH - WYBRANE ALGORYTMY Szkic Ryszard Kutner Zakład Dydaktyki Fizyki, Instytut Fizyki Doświadczalnej Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

Bardziej szczegółowo

nr 52 Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych

nr 52 Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych nr 52 2012 Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie

Bardziej szczegółowo

Impulsowe portfele inwestycyjne: modelowanie rynku, zabezpieczanie, optymalizacja

Impulsowe portfele inwestycyjne: modelowanie rynku, zabezpieczanie, optymalizacja INSTYTUT MATEMATYCZNY POLSKIEJ AKADEMII NAUK Impulsowe portfele inwestycyjne: modelowanie rynku, zabezpieczanie, optymalizacja Jan Palczewski Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Łukasza

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZESPOLONA. IV semestr 2013/14. oprac. Janina Kotus

ANALIZA ZESPOLONA. IV semestr 2013/14. oprac. Janina Kotus ANALIZA ZESPOLONA IV semestr 203/4 oprac. Janina Kotus Spis treści. Poj ecia podstawowe str. 5. Rzut stereograficzny str. 5.2 Metryki w C i C str. 6 2. Funkcje zespolone str. 8 2. Granica i ciag lość str.

Bardziej szczegółowo

Modele matematyczne rynków instrumentów pochodnych I

Modele matematyczne rynków instrumentów pochodnych I Matematyka stosowana Modele matematyczne rynków instrumentów pochodnych I Jacek Jakubowski jakub@mimuw.edu.pl Uniwersytet Warszawski, 2011 Streszczenie. Wykład jest wprowadzeniem do modelowania rynków

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA dla studentów kierunku Zarządzanie i Marketing ZBIGNIEW BARTOSIEWICZ DOROTA MOZYRSKA EWA PAWŁUSZEWICZ

MATEMATYKA dla studentów kierunku Zarządzanie i Marketing ZBIGNIEW BARTOSIEWICZ DOROTA MOZYRSKA EWA PAWŁUSZEWICZ MATEMATYKA dla studentów kierunku Zarządzanie i Marketing ZBIGNIEW BARTOSIEWICZ DOROTA MOZYRSKA EWA PAWŁUSZEWICZ Wrzesień 1998 2 Spis treści Wstęp 7 1 Podstawy 9 1.1 Elementy logiki............................

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Ciągi nieskończone. 4.1 Ciągi nieskończone

Rozdział 4. Ciągi nieskończone. 4.1 Ciągi nieskończone Rozdział 4 Ciągi nieskończone W rozdziale tym wprowadzimy pojęcie granicy ciągu. Dalej rozszerzymy to pojęcie na przypadek dowolnych funkcji. Jak zauważyliśmy we wstępie jest to najważniejsze pojęcie analizy

Bardziej szczegółowo

Kumulacja ryzyka na rynkach finansowych jako zagro enie równowagi rynkowej

Kumulacja ryzyka na rynkach finansowych jako zagro enie równowagi rynkowej Ewa Drabik Kumulacja ryzyka na rynkach finansowych jako zagro enie równowagi rynkowej Risk cummulation in the financial market as a major threat to the market equilibrium Celem pracy jest pokazanie i pomimo,

Bardziej szczegółowo

Własności entropii nadwyżkowej dla procesów stochastycznych nad różnymi alfabetami

Własności entropii nadwyżkowej dla procesów stochastycznych nad różnymi alfabetami INSTYTUT PODSTAW INFORMATYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK Łukasz Dębowski Własności entropii nadwyżkowej dla procesów stochastycznych nad różnymi alfabetami rozprawa doktorska przygotowana pod kierunkiem doc.

Bardziej szczegółowo

Budowa rekomendacji w oparciu o wspóln filtracj

Budowa rekomendacji w oparciu o wspóln filtracj Politechnika Warszawska Wydzia Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Rok akademicki 2011/2012 PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Wojciech B k Budowa rekomendacji w

Bardziej szczegółowo

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW ZESZYT NAUKOWY 59 Szko a G ówna Handlowa w Warszawie RADA PROGRAMOWA STUDIÓW I PRAC KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW Jerzy Nowakowski (przewodniczàcy) Anna

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie zabezpieczenia kwantylowego opcji w modelu zmienności stochastycznej metodą programowania dynamicznego

Wyznaczanie zabezpieczenia kwantylowego opcji w modelu zmienności stochastycznej metodą programowania dynamicznego Paweł Kliber Wyznaczanie zabezpieczenia kwantylowego opcji w modelu zmienności stochastycznej metodą programowania dynamicznego 1. Wstęp Jednym z najważniejszych zadań nowoczesnej matematyki finansowej

Bardziej szczegółowo

Testy statystyczne w ubezpieczeniach komunikacyjnych

Testy statystyczne w ubezpieczeniach komunikacyjnych Testy statystyczne w ubezpieczeniach komunikacyjnych Grzegorz Nowicki 2 maja 204 Spis treści Wstęp 3 2 Test oparty na regresji liniowej 4 3 Model Poissona i jego rozszerzenia 8 3. Uogólniony rozkład Poissona.............................

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE METODY ANALIZY CZYNNIKOWEJ DO BADANIA EKONOMICZNE] STRUKTURY REGIONALNEJ POLSKI

ZASTOSOWANIE METODY ANALIZY CZYNNIKOWEJ DO BADANIA EKONOMICZNE] STRUKTURY REGIONALNEJ POLSKI INSTYTUT G E O G R A F I I POLSKIEJ AKADEMII NAUK PRACE GEOGRAFICZNE Nr 92 TERESA CZYŹ ZASTOSOWANIE METODY ANALIZY CZYNNIKOWEJ DO BADANIA EKONOMICZNE] STRUKTURY REGIONALNEJ POLSKI WROCŁAW WARSZAWA KRAKÓW

Bardziej szczegółowo

Rozszerzenia symboliczne

Rozszerzenia symboliczne Rozszerzenia symboliczne Tomasz Downarowicz Instytut Matematyki i Informatyki Politechnika Wrocławska 1 Wstęp W dzisiejszych czasach prawie każda informacja zapisywana jest (i przekazywana) w formie cyfrowej.

Bardziej szczegółowo

Hamiltonowski opis kwarków efektywnych w QCD

Hamiltonowski opis kwarków efektywnych w QCD Hamiltonowski opis kwarków efektywnych w QCD Jakub Nar ebski praca magisterska napisana pod kierunkiem dra hab. Stanis lawa G lazka w Instytucie Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Funkcja ζ Riemanna. Anna Gwiżdż. Praca magisterska napisana pod kierunkiem dr hab. Zbigniewa Błockiego

Funkcja ζ Riemanna. Anna Gwiżdż. Praca magisterska napisana pod kierunkiem dr hab. Zbigniewa Błockiego Uniwersytet Jagielloński Wydział Matematyki i Informatyki Anna Gwiżdż Funkcja ζ Riemanna Praca magisterska napisana pod kierunkiem dr hab. Zbigniewa Błockiego Kraków 7 Składam serdeczne podziękowania opiekunowi

Bardziej szczegółowo