1 Praktyczne metody wyznaczania podstawowych miar przy zastosowaniu programu EXCEL

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1 Praktyczne metody wyznaczania podstawowych miar przy zastosowaniu programu EXCEL"

Transkrypt

1 Kurs w zakresie zaawansowanych metod komputerowej analizy danych Podstawy statystycznej analizy danych godziny ćwiczeń autor: Adam Kiersztyn 1 Praktyczne metody wyznaczania podstawowych miar przy zastosowaniu programu EXCEL Na tych zaj ¾eciach w miar ¾e mo zliwości czasowych postaramy si ¾e przeprowadzić podstawowe analizy danych w programie Excel i jeśli czas pozwoli to równie z Statistica. Nasze zadanie b ¾edzie polega o na wygenerowaniu 200 obserwacji i zapisaniu ich w pliku o nazwie DANE.xls. W pliku tym maja¾ znajdować si¾e nast¾epujace ¾ informacje: 1. p eć z kodowaniem kobiety 1, m ¾e zczyźni 2: 2. wiek osoby o rozk adzie jednostajnym na przedziale (20; 40) 3. wzrost, który ma mieć rozk ad normalny z parametrami zale znymi od p ci osoby i tak, dla kobiet N (165; 5) dla m¾e zczyzna N (175; 10) 4. czas dojazdu na zaj ¾ecia, równie z o rozk adzie jednostajnym na przedziale (5; 125) 5. dochody o rozk adzie normalnym z parametrami N (; ) ; gdzie = wiek 50 + (1; 5 pec) 200; zaś = 100 wiek 6. stan cywilny z kodowaniem 1 stan walny, 2 w zwi ¾ azku W pierwszym kroku musimy sobie przygotować plik dla naszych danych wpisujac ¾ nag ówki dla poszczególnych kolumn. W nast ¾epnym kroku chcemy wygenerować wartości w poszczególnych kolumnach. Zmienna p eć ma mieć rozk ad dwupunktowy, przy czym wskazane jest aby liczba kobiet i m ¾e zczyzn by a zbli zona. Najprostszym sposobem wydaje si ¾e 1

2 zastosowanie funkcji "je zeli" jak na rysunku poni zej W powy zszej procedurze wykorzystaliśmy funkcj ¾e los(), która zwraca liczb ¾e losowa¾ z przedzia u [0; 1) : W nast ¾epnym kroku generujemy zmienna¾ wiek o rozk adzie jednostajnym na przedziale (20; 40) : W tym celu wykorzystamy bardzo pomocne przekszta cenie, w którego uzasadnieniu nale zy wykorzystać funkcje charakterystyczne oraz silne twierdzenia z rachunku prawdopodobieństwa. Na Nasze potrzeby wystarczy zapami ¾etać jedynie przekszta cenie i przejmować si ¾e jego uzasadnieniem. Wywo anie metody los() (b a) + a zwraca liczb ¾e losowa¾ na przedziale (a; b) :Zatem w Naszym przypadku w odpowiedniej komórce wpisujemy 2

3 Po rozciagni ¾ ¾eciu formu y na 200 komórek mamy gotowa¾ kolejna¾ zmienna. ¾ Troch ¾e wi ¾ecej problemy powoduje wygenerowanie zmiennej wzrost, bowiem jest on uzale zniony od p ci badanej osoby. Musimy zatem skorzystać ponownie z funkcji je zeli i nast ¾epnie wpisać odpowiednie formu y w obu przypadkach, tak jak na rysunku poni zej komenda w pierwszej linijce sprawdza, czy badana osoba jest kobieta, ¾ czy te z nie. W drugiej linijce wykorzystaliśmy funkcj¾e "rozk ad.normalny.odw()" funkcja 3

4 ta posiada 3 argumenty Pierwszy z nich odpowiada za prawdopodobieństwo, czyli liczb ¾e z zakresu [0; 1] w naszym przypadku chcemy, aby by a to wartość losowa. Pozosta e dwa parametry odpowiadaja¾ za średnia¾ oraz odchylenie, czyli parametry podane w nawiasie przy rozk adzie. W linijce trzeciej wywo ujemy równie z ta¾ sama¾ funkcj¾e, ale z innymi parametrami. W ten sposób mamy wygenerowany wzrost dla badanych osób. Wygenerowanie nast ¾epnej zmiennej nie powinno ju z nastr ¾eczać problemów, bowiem jej utworzenie jest analogiczne do stworzenia zmiennej wiek. Równie proste b ¾edzie wygenerowanie zmiennej stan cywilny. Zastanówmy si ¾e teraz w jaki sposób wygenerować zmienna¾ dochód, jest to niewatpliwie ¾ najbardziej skomplikowana z Naszych zmiennych. Przypomnijmy, ze zmienna dochody ma być zmienna¾ o rozk adzie normalnym z parametrami N (; ) ; gdzie = wiek 50 + (1; 5 pec) 200; zaś = 100 wiek : Zmienna¾ 4

5 ta¾ mo zemy otrzymać w nast¾epujacy ¾ sposób Dysponujac ¾ ju z wszystkimi zmiennymi spróbujmy dokonać ich analizy statystycznej. W pierwszym kroku obliczymy, dla tych zmiennych podstawowe miary statystyki opisowej wykorzystujac ¾ do tego celu wbudowane funkcje programu Excel. Po stosownym przygotowaniu miejsca wywo ujemy kolejne funkcje, jak na rysunku poni zej 5

6 Spróbujmy teraz wyznaczyć średnia¾ oraz wariancj¾e zmiennych wiek tworzac ¾ z danych szereg rozdzielczy punktowy (oczywiście wcześniej musimy zaokraglić ¾ nasze dane do pe nych lat, a ponadto dla zmiennej wzrost stworzymy szereg rozdzielczy przedzia owy i na jego podstawie równie z wyliczymy średnia¾ i wariancj ¾e. Nale zy w tym miejscu zauwa zyć, ze Nasze wszystkie dane zmieniaja¾ si ¾e dynamicznie i nie jesteśmy w stanie obliczać ani końców przedzia ów, ani liczebności poszczególnych klas. Zauwa zmy, ze zmienna wiek przyjmuje wartości naturalne od 20 do 40 (teoretycznie do 40, ale praktycznie do 39). Czyli przygotowujemy sobie wartości jakie mo ze przyjmować Nasza zmienna i do zliczenia ilości wystapień ¾ wykorzystujemy funkcj¾e CZESTOŚĆ ¾ jak na rysunku poni zej Po wprowadzeniu formu y do pierwszej komórki NIE WOLNO w tradycyjny sposób przeciagn ¾ ać ¾ Naszej formu y. Nale zy poszarzyć w aściwy sposób a nast¾epnie nacisnać ¾ przycisk "F2", po czym kombinacj ¾e ctrl+shift+enter. W efekcie wywo amy funkcj ¾e macierzowa¾ i otrzymamy po z adany ¾ efekt. Jak wszyscy do- 6

7 brze pami ¾etamy średnia obliczamy za pomoca¾ wzoru zaś wariancj¾e za pomoca¾ wzoru X = 1 n S 2 = 1 n kx x i n i ; i=1 kx x 2 i n i X 2 i=1 czyli naturalnym kolejnym krokiem jest utworzenie kolejnych kolumn x i n i oraz x 2 i n i: Jak widzimy na poni zszym rysunku wartości obliczane za pomoca¾ funkcji oraz "r¾ecznie" sa¾ identyczne Troch ¾e wi ¾ecej problemu nastr ¾eczy Nam stworzenie szeregu rozdzielczego przedzia owego oraz wyznaczenie za jego pomoca¾ szukanych miar. W pierwszym kroku musimy wyznaczyć maksimum i minimum i za ich pomoca¾ rozst ¾ep. Po wyznaczeniu rozst ¾epu obliczmy d ugość przedzia u za pomoca¾ wzoru h = rozstep p n : Nast ¾epnie w dynamiczny sposób tworzymy końce przedzia ów oraz zliczamy cz ¾estości 7

8 Po zliczeniu cz ¾estości wyznaczamy środki przedzia ów za pomoca¾ wzoru prawy + lewy x i = 2 i dalej post¾epujemy analogicznie jak w przypadku wieku biorac ¾ do analizy środki przedzia ów. Tym razem otrzymane wyniki nie sa¾ identyczne jak otrzymane za 8

9 pomoca¾ funkcji Excela Ró znice nie sa¾ jednak znaczace. ¾ Ćwiczenie 1 W domu prosz ¾e wykonać stosowne, analogiczne obliczenia dla zmiennej dochód - szereg rozdzielczy przedzia owy. 2 Statystyka opisowa w programach Statistica i SPSS Teraz porównamy mo zliwości programu Excel z innymi bardziej specjalistycznymi programami, a mianowicie z programem Statistica oraz SPSS. Na pierwszy ogień bierzemy program Statistica i zamiast tworzyć Nasze zmi- 9

10 enne od poczatku, ¾ co pozostanie jako praca domowa, wczytamy gotowe ju z dane Po wczytaniu pierwsza¾ rzecza¾ jaka¾ zrobimy b ¾edzie przejrzenie jakie opcje daje nam kreator zmiennych, nie b ¾edziemy omawiać szczegó owo wszystkich jego mo zliwości, bowiem poznaja¾ je Państwo na innym przedmiocie. My skupimy si¾e na wybranych elementach. Wprowadzimy jedynie etykiety dla zmiennych p eć 10

11 oraz stan cywilny. Po wybraniu opcji "Etykiety tekstowe" wprowadzamy stosowne etykiety. Dzi ¾eki takiemu zabiegowi mamy mo zliwość atwiejszego odczytywania Naszych danych. Mo zemy teraz przejść do najciekawszego fragmentu Naszych dzisiejszych rozwa zań, a mianowicie do wyliczenia wszystkich podstawowych miar. Z menu 11

12 wybieramy "Statystyki podstawowe i tabele" a nast ¾epnie statystyki opisowe i w otwartym oknie wskazujemy zmienne (1) oraz na zak adce Wi ¾ecej (2) określamy interesujace ¾ Nas miary (3). W wyniku otrzymujemy nast ¾epujace ¾ dane 12

13 Analogiczne wyniki w programie SPSS prezentuja¾ si¾e nast¾epujaco: ¾ 13

Praktyczne wykorzystanie IBM SPSS Statistics (wersja 21 PL)

Praktyczne wykorzystanie IBM SPSS Statistics (wersja 21 PL) Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dr Krzysztof Jurek Praktyczne wykorzystanie IBM SPSS Statistics (wersja 21 PL) Kurs dla użytkowników początkujących i średniozaawansowanych Lublin SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Statystyka matematyczna

Statystyka matematyczna Projekt pn. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UMK w Toruniu w dziedzinach matematyczno-przyrodniczych realizowany w ramach Poddziałania 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Joanna Karłowska-Pik

Bardziej szczegółowo

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane modele finansowe z wykorzystaniem Excela i VBA

Zaawansowane modele finansowe z wykorzystaniem Excela i VBA IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki: Aleksandra Olszewska. Redakcja: Leszek Plak. Copyright: Wydawnictwo Placet 2011. Wydanie ebook. Wydawca

Projekt okładki: Aleksandra Olszewska. Redakcja: Leszek Plak. Copyright: Wydawnictwo Placet 2011. Wydanie ebook. Wydawca 1 Projekt okładki: Aleksandra Olszewska Redakcja: Leszek Plak Copyright: Wydawnictwo Placet 2011 Wydanie ebook Wszelkie prawa zastrzeżone. Publikacja ani jej części nie mogą być w żadnej formie i za pomocą

Bardziej szczegółowo

Idź do. Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz. Katalog książek. Katalog online Zamów drukowany katalog. Twój koszyk.

Idź do. Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz. Katalog książek. Katalog online Zamów drukowany katalog. Twój koszyk. Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Nowoczesność i doświadczenie. Akademia rozwoju kompetencji pracowników HS Wrocław Sp. z o.o.

Nowoczesność i doświadczenie. Akademia rozwoju kompetencji pracowników HS Wrocław Sp. z o.o. WROcomp Excel Zaawansowany MATERIAŁ DYDAKTYCZNY Spis treści: Strona 2 z 61 II. ARKUSZE KALKULACYJNE, POZIOM ZAAWANSOWANY... 4 1. PRACA Z ARKUSZEM... 4 1.1.TWORZENIE NOWEGO SKOROSZYTU WEDŁUG DOMYŚLNEGO

Bardziej szczegółowo

WBiHZ ZUT w Szczecinie ARKUSZ KALKULACYJNY. Skrypt do zajęć z przedmiotu Informatyka

WBiHZ ZUT w Szczecinie ARKUSZ KALKULACYJNY. Skrypt do zajęć z przedmiotu Informatyka WBiHZ ZUT w Szczecinie ARKUSZ KALKULACYJNY Skrypt do zajęć z przedmiotu Informatyka 2013 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Czym jest OpenOffice Calc?... 4 3. Tworzenie tabel... 5 4. Nawigacja w arkuszu

Bardziej szczegółowo

Ksi¹ ka MS Project 2007 i MS Project Server 2007. Efektywne zarz¹dzanie. projektami

Ksi¹ ka MS Project 2007 i MS Project Server 2007. Efektywne zarz¹dzanie. projektami MS Project 2007 i MS Project Server 2007. Efektywne zarz¹dzanie projektami Autor: Sebastian Wilczewski ISBN: 978-83-246-1212-3 Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do metod probabilistycznych wspomagane komputerowo MAPLE. Jerzy Ombach. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

Wprowadzenie do metod probabilistycznych wspomagane komputerowo MAPLE. Jerzy Ombach. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Wprowadzenie do metod probabilistycznych wspomagane komputerowo MAPLE Jerzy Ombach Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Nowy Sącz 2006 Rada Naukowa Zdzisława Zacłona, Leszek Rudnicki, Jarosław Frączek, Zdzisław

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE DANYCH W PSPP

OPRACOWANIE DANYCH W PSPP Zpracování dat v PSPP pro společenské vědy 3 KRAKOWSKA AKADEMIA A. F. MODRZEWSKIEGO BORIS KOŽUH OPRACOWANIE DANYCH W PSPP KRAKÓW 2013 4 Boris Kožuh, Jaroslav Myslivec Opracowanie danych w PSPP 9 1 Program

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD WDROŻENIA KART KONTROLNYCH KROK PO KROKU

PRZYKŁAD WDROŻENIA KART KONTROLNYCH KROK PO KROKU PRZYKŁAD WDROŻENIA KART KONTROLNYCH KROK PO KROKU Tomasz Demski, StatSoft Polska Sp. z o.o. Przykład przedstawia tworzenie karty kontrolnej p dla nowego procesu, określanie wartości granic kontrolnych

Bardziej szczegółowo

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Tytuł oryginalny: Excel VBA Programming For Dummies, 3rd Edition Tłumaczenie: Ryszard Górnowicz, Grzegorz Kowalczyk ISBN: 978-83-246-7950-8 Original English language edition Copyright 2013 by John Wiley

Bardziej szczegółowo

ABC internetu. Wydanie VII

ABC internetu. Wydanie VII Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Miros aw D browski. Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów. Wydanie II zmienione

Miros aw D browski. Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów. Wydanie II zmienione Miros aw D browski Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów Wydanie II zmienione Warszawa 2008 Autor ksi ki: Miros aw D browski Opracowanie graficzne: Stefan

Bardziej szczegółowo

Programowanie aplikacji dla urz¹dzeñ mobilnych z systemem Windows Mobile

Programowanie aplikacji dla urz¹dzeñ mobilnych z systemem Windows Mobile Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

MS Project 2010 i MS Project Server 2010. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów

MS Project 2010 i MS Project Server 2010. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

J2ME. Praktyczne projekty. Wydanie II

J2ME. Praktyczne projekty. Wydanie II Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Podstawowe operacje na plikach danych

Podstawowe operacje na plikach danych Podstawowe operacje na plikach danych Standardowo w menu edytora danych znajdują się następujące polecenia: PLIK operacje na plikach danych, wczytywanie i zapisywanie danych; EDYCJA kopiowanie, wklejanie

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja bazy danych w SQL Server Management Studio

Konfiguracja bazy danych w SQL Server Management Studio System SCADA WinCC poza wszechstronn funkcjonalno ci zintegrowanych mechanizmów programowych oraz szerok gam modu ów opcjonalnych, posiada równie standardowo wbudowane edytory skryptów u ytkownika daj

Bardziej szczegółowo

Idź do. Spis treści Przykładowy rozdział. Katalog książek. Katalog online Zamów drukowany katalog. Twój koszyk. Dodaj do koszyka. Cennik i informacje

Idź do. Spis treści Przykładowy rozdział. Katalog książek. Katalog online Zamów drukowany katalog. Twój koszyk. Dodaj do koszyka. Cennik i informacje Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

CATIA V5. Podstawy budowy modeli autogeneruj¹cych

CATIA V5. Podstawy budowy modeli autogeneruj¹cych CATIA V5. Podstawy budowy modeli autogeneruj¹cych Autor: Wojciech Skarka ISBN: 978-83-246-1249-9 Format: B5, stron: ok. 250 Poznaj nowoczesne, oparte na wiedzy metody projektowania Jak dobraæ w³aœciwe

Bardziej szczegółowo

Tworzenie stron WWW. Praktyczny kurs

Tworzenie stron WWW. Praktyczny kurs Tworzenie stron WWW. Praktyczny kurs Autor: Marcin Lis ISBN: 978-83-246-2487-4 Format: 158 235, stron: 384 Naucz siê wreszcie samodzielnie tworzyæ strony internetowe! Jakie techniki koniecznie trzeba poznaæ,

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa w pakiecie MATLAB

Matematyka finansowa w pakiecie MATLAB Bartosz Ziemkiewicz Joanna Karłowska-Pik Matematyka finansowa w pakiecie MATLAB Materiały dydaktyczne dla studentów matematyki (specjalność: matematyka w ekonomii i finansach) Wydział Matematyki i Informatyki

Bardziej szczegółowo

CATIA v5. Modelowanie i analiza uk³adów kinematycznych

CATIA v5. Modelowanie i analiza uk³adów kinematycznych IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TREœCI KATALOG KSI EK KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG CATIA v5. Modelowanie i analiza uk³adów kinematycznych Autor: Marek Wyle o³ ISBN: 83-246-0678-5 Format: B5,

Bardziej szczegółowo

Drupal. Poznaj go z każdej strony!

Drupal. Poznaj go z każdej strony! Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

CIĄGI LICZBOWE REALIZACJA METODĄ PROJEKTU

CIĄGI LICZBOWE REALIZACJA METODĄ PROJEKTU CIĄGI LICZBOWE REALIZACJA METODĄ PROJEKTU opracował dr Bronisław Pabich pabich@interklasa.pl www.pabich.interklasa.pl 1 Definicja ciągu liczbowego Sposoby określania ciągów liczbowych Sposoby prezentacji

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Facebook. Daj siê poznaæ

Facebook. Daj siê poznaæ Facebook. Daj siê poznaæ Autor: ukasz Suma ISBN: 978-83-246-2634-2 Format: A5, stron: 232 Ludzie na ca³ym œwiecie dos³ownie oszaleli na punkcie serwisów spo³ecznoœciowych. Nie mieæ konta na jednym z nich

Bardziej szczegółowo

Wojownik SEO. Sztuka osiągania najwyższych pozycji w wyszukiwarkach

Wojownik SEO. Sztuka osiągania najwyższych pozycji w wyszukiwarkach Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo