PRZYBLI ONE METODY ROZWI ZYWANIA RÓWNA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZYBLI ONE METODY ROZWI ZYWANIA RÓWNA"

Transkrypt

1 PRZYBLI ONE METODY ROZWI ZYWANIA RÓWNA

2 Metody kolejnych przybli e

3 Twierdzenie. (Bolzano Cauchy ego) Metody kolejnych przybli e Je eli funkcja F(x) jest ci g a w przedziale domkni tym [a,b] i F(a) F(b) < 0, to mi dzy punktami a i b znajduje si co najmniej jeden pierwiastek równania F(x) = 0. Twierdzenie. Je eli w przedziale [a, b] spe nione s za o enia twierdzenia. i dodatkowo sgn F (x) = const dla x [a,b], to przedzia ten jest przedzia em izolacji pierwiastka równania F(x) = 0. 3

4 Metody kolejnych przybli e Przebieg funkcji mi dzy punktami a i b 4

5 Metody kolejnych przybli e Przyk ad Sprawdzi czy podany przedzia jest przedzia em izolacji jednego pierwiastka równania F(x) = 0. F x x x x 3 ( ) = [ ab, ] = [1,] 5

6 Metody kolejnych przybli e Fa ( ) = F(1) Fb ( ) = F() 3 = = 1 3 = = 3 Poniewa : F(1) F() < 0 to wiadomo, e pomi dzy punktami a i b znajduje si co najmniej jeden pierwiastek równania F(x) = 0. 6

7 F ( x) = d F( x) d x F ( a) = F (1) = 3x 6x = = 5 Metody kolejnych przybli e F ( b) = F () = 3 6 = Poniewa : sgn F ( x) = const dla x [ a, b] czyli funkcja ma sta y znak w przedziale [a,b], to przedzia [a, b] jest przedzia em izolacji jednego pierwiastka równania F(x) = 0. 7

8 Metoda bisekcji

9 Metoda bisekcji Niech [a,b] b dzie przedzia em izolacji pierwiastka równania F(x) = 0. Jako pierwsze dwa wyrazy ci gu przybli e przyjmuje si : x1 = a x = b Kolejne przybli enia wynikaj ze wzoru: xi 1 + xk xi =, k [1,( i )], i> 9

10 Metoda bisekcji k dobierane jest tak, aby: x x x x i i 1 i k F( x ) ( ) 0 i 1 F xi < 10

11 Metoda bisekcji 11

12 Metoda bisekcji Poniewa kolejne przybli enia znajduj si ka dorazowo w przedzia ach izolacji, oraz x x < x x i+ 1 i i i 1 Metoda jest zbie na 1

13 Metoda bisekcji Zaleta metody: prostota Wada metody: wolna zbie no procesu iteracyjnego 13

14 Metoda bisekcji Algorytm x1 x = = a b i= 1,,..., m x1+ x x = y = F( x) y1 = F( x1) je eli y y1 > 0 to x1 = x w przeciwnym wypadku x = x 14

15 Przyk ad Metoda bisekcji Dla funkcji i przedzia u izolacji z poprzedniego przyk adu obliczy metod bisekcji pierwiastek równania F(x) = 0 z dok adno ci ε. 3 F( x) = x 3x x+ 5 [ ab, ] = [1,] x = a= 1 x = b= 1 ε=0.1 F( x i ) <ε 15

16 . iteracja x x = 1 x = 1 = x + x 1 1+ = = 1.5 y = F( x) = F(1.5) = Metoda bisekcji F( x ) >ε y = F( x ) = F(1) = y y 1 = < 0 x = x =

17 . iteracja x x = 1 x = = x + x = = 1.5 y = F( x) = F(1.5) = 0.34 Metoda bisekcji F( x ) >ε y = F( x ) = F(1) = y y 1 = 0.34 < 0 x = x =

18 3. iteracja x x = 1 x = = x + x = = 1.15 y = F( x) = F(1.15) = Metoda bisekcji F( x ) >ε y = F( x ) = F(1) = y y 1 = > 0 x1 = x =

19 4. iteracja x x = 1.15 x = = x + x = = y = F( x) = F(1.1875) = Metoda bisekcji F( x ) <ε Pierwiastek: x =

20 Metoda ci ciw

21 Metoda ci ciw Rozwi zanie równania F(x)=0 jest przybli one ci giem miejsc zerowych ci ciw poprowadzonych mi dzy punktami stanowi cymi ko ce kolejnych przedzia ów izolacji. 1

22 Metoda ci ciw

23 Metoda ci ciw Równanie ci ciw, mo na zapisa w postaci: y F( x ) x x = F( x ) F( x ) x x i 1 i 1 k i 1 k i 1 x k drugi kraniec przedzia u izolacji [x i 1,x k ] Czyli pierwsz ci ciw prowadzimy miedzy punktami: ( afa, ( )) ( bfb, ( )) 3

24 Metoda ci ciw Dla y = 0: x = x F( x ) i i 1 i 1 xk xi 1 F( x ) F( x ) k i 1 4

25 Metoda ci ciw Za o enie: W przedziale [a,b], lub w kolejnym przedziale izolacji znak drugiej pochodnej funkcji F(x) nie zmienia si. Wyrazy ci gu daj przybli enie pierwiastka z niedomiarem lub nadmiarem. 5

26 Metoda ci ciw Przybli enie z niedomiarem: F ( x) > 0 F ( x) > 0 lub F ( x) < 0 F ( x) < 0 wtedy: xi < xi+ 1 < xi+ <... < x * 6

27 Metoda ci ciw Przybli enie z nadmiarem: F ( x) > 0 F ( x) < 0 lub F ( x) < 0 F ( x) > 0 wtedy: xi > xi+ 1 > xi+ >... > x * Przy czym dwie s siednie warto ci ci gu przybli e zwi zane s wzorem 7

28 F ( x) > 0 F ( x) > 0 F ( x) < 0 F ( x) < 0 Metoda ci ciw Oszacowanie pierwiastka z niedomiarem 8

29 F ( x) > 0 F ( x) < 0 F ( x) < 0 F ( x) > 0 Metoda ci ciw Oszacowanie pierwiastka z nadmiarem 9

30 Metoda ci ciw Ci g {x i } jest monotoniczny i ograniczony, posiada wi c granic : lim x i i = g czyli: lim{ x } i st d wynika: i xk g = g F( g) F ( x ) F ( g ) k = g F( g ) = 0 g = x * co dowodzi zbie no ci metody. 30

31 Metoda ci ciw x k punkt sta y p ku ci ciw Lewy lub prawy kraniec przedzia u [a,b], czyli x k = a lub x k = b. x [ ab, ], F ( x) F ( x) > 0 xk x [ ab, ], F ( x) F ( x) < 0 xk = = b a 31

32 Przyk ad Metoda ci ciw Dla funkcji i przedzia u izolacji z poprzedniego przyk adu obliczy metod ci ciw pierwiastek równania F(x) = 0 z dok adno ci ε. F x x x x 3 ( ) = [ ab, ] = [1,] ε=0.1 ( ) = 3 6 F ( x) = 6x 6 F x x x 3

33 Metoda ci ciw Okre lenie punktu p ku ci ciw x k : z = a + b 1+ = = 1.5 F ( z) = F (1.5) = 4.5 F ( z) = F (1.5) = 6 F ( z) F ( z) < 0 x = a = 1 k x 1 = b = F( x k ) = 1 F( x 1) = 3 33

34 Metoda ci ciw. iteracja x x ( ) ( ) k 1 x = x1 F( x1) F x k F x 1 =1.5 F( x ) = F(1.5) = 0.34 F( x ) >ε 34

35 Metoda ci ciw. iteracja x = x F( x ) 3 xk x F( x ) F( x ) k =1.0 F( x ) = F(1.0) = F( x ) <ε Pierwiastek: x =

36 Metoda stycznych (Newtona)

37 Metoda stycznych Rozwi zanie równania F(x) =0 w przedziale [a,b] jest przybli one ci giem miejsc zerowych stycznych do funkcji F(x). 37

38 Metoda stycznych 38

39 Metoda stycznych Równanie stycznej w punkcie x i 1 : y F( x ) = F ( x )( x x ) i 1 i 1 i 1 Dla y = 0: F x xi = xi 1 i> F ( x ) ( i 1), 1 i 1 39

40 Metoda stycznych Wybór pierwszego przybli enia x 1 = a lub x 1 = b: F ( x) F ( x) > 0 x1 F ( x) F ( x) < 0 x1 = = b a Je eli druga pochodna w przedziale izolacji nie ma sta ego znaku, to proces iteracyjny mo e by rozbie ny 40

41 F ( x) > 0 F ( x) < 0 Metoda stycznych F ( x) < 0 F ( x) > 0 Wybór pierwszego przybli enia w metodzie stycznych 41

42 F ( x) > 0 F ( x) > 0 Metoda stycznych F ( x) < 0 F ( x) < 0 Wybór pierwszego przybli enia w metodzie stycznych c. d. 4

43 Przyk ad Metoda stycznych Dla funkcji i przedzia u izolacji z poprzedniego przyk adu obliczy metod stycznych pierwiastek równania F(x) = 0 z dok adno ci ε. F x x x x 3 ( ) = [ ab, ] = [1,] ε=0.1 ( ) = 3 6 F ( x) = 6x 6 F x x x 43

44 Metoda stycznych z = a + b 1+ = = 1.5 F ( z) F ( z) < 0 x1 = a = 1 F( x 1) = 1 F ( x ) =

45 . iteracja Metoda stycznych x F( x ) 1 = x1 = 1. F ( x1) F( x ) = F( x ) <ε Mo na przerwa obliczenia! F ( x ) =

46 . iteracja Metoda stycznych x F( x ) 3 = x = 1.0 F ( x) F( x 3) = F( x ) <ε 46

47 Metoda stycznych - inny wariant

48 Metoda stycznych inny wariant 48

49 Metoda stycznych inny wariant F( x ) x = x, x = a lub x = b, i> 1 i i 1 i F ( x1 ) 49

50 Przyk ad Metoda stycznych inny wariant Dla funkcji i przedzia u izolacji z poprzedniego przyk adu obliczy metod stycznych pierwiastek równania F(x) = 0 z dok adno ci ε. F x x x x 3 ( ) = [ ab, ] = [1,] ε=0.1 ( ) = 3 6 F ( x) = 6x 6 F x x x 50

51 Metoda stycznych inny wariant z = a + b 1+ = = 1.5 F ( z) F ( z) < 0 x1 = a = 1 F( x 1) = 1 F ( x ) =

52 . iteracja Metoda stycznych inny wariant x F( x ) 1 = x1 = 1. F ( x1) F( x ) = F( x ) <ε Mo na przerwa obliczenia!. iteracja x F( x ) 3 = x = 1.0 F 3 ( x1) F( x ) =

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Stopy przej cia mi dzy stanami naturalnego rozwoju niektórych chorób przewlek ych na przyk adzie USA

Stopy przej cia mi dzy stanami naturalnego rozwoju niektórych chorób przewlek ych na przyk adzie USA PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Pragmata tes Oikonomias 2013, z. VII Roman PLUTA Akademia im. Jana D ugosza w Cz stochowie Stopy przej cia mi dzy stanami naturalnego rozwoju niektórych

Bardziej szczegółowo

GRZEGORZ SZKIBIEL, CZES LAW WOWK ZADANIA Z ARYTMETYKI SZKOLNEJ I TEORII LICZB

GRZEGORZ SZKIBIEL, CZES LAW WOWK ZADANIA Z ARYTMETYKI SZKOLNEJ I TEORII LICZB U N I W E R S Y T E T S Z C Z E C I Ń S K I GRZEGORZ SZKIBIEL, CZES LAW WOWK ZADANIA Z ARYTMETYKI SZKOLNEJ I TEORII LICZB SZCZECIN 1999 SPIS TREŚCI Przedmowa...................................................5

Bardziej szczegółowo

Wybrane poj cia i twierdzenia z wykªadu z teorii liczb

Wybrane poj cia i twierdzenia z wykªadu z teorii liczb Wybrane poj cia i twierdzenia z wykªadu z teorii liczb 1. Podzielno± Przedmiotem bada«teorii liczb s wªasno±ci liczb caªkowitych. Zbiór liczb caªkowitych oznacza b dziemy symbolem Z. Zbiór liczb naturalnych

Bardziej szczegółowo

1 Podstawowe wªasno±ci arytmetyczne liczb caªkowitych

1 Podstawowe wªasno±ci arytmetyczne liczb caªkowitych 1 Podstawowe wªasno±ci arytmetyczne liczb caªkowitych 1.1 Oznaczenia W caªym skrypcie b dziemy u»ywali nast puj cych oznacze«: N = {0, 1, 2,... } jest zbiorem liczb naturalnych (z zerem), Z jest zbiorem

Bardziej szczegółowo

PRZYK ADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY Z MATEMATYKI

PRZYK ADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY Z MATEMATYKI ARKUSZ 11 MATURA 2010 PRZYK ADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY Z MATEMATYKI Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy: 170 minut 1. Sprawdê, czy arkusz zawiera 11 stron. 2. W zadaniach od 1. do 21.

Bardziej szczegółowo

Cudowna moc drzemki. Idź do. Katalog książek. Twój koszyk. Cennik i informacje

Cudowna moc drzemki. Idź do. Katalog książek. Twój koszyk. Cennik i informacje Idź do Przykładowy rozdział Cudowna moc drzemki Spis treści Katalog książek Nowości Autor: Sara C. Mednick, Mark Ehrman T³umaczenie: Ma³gorzata Wróblewska ISBN: 978-83-246-1702-9 Tytu³ orygina³u: Take

Bardziej szczegółowo

Subiektywna ocena post pu w realizacji celów. Wp yw implementacji intencji oraz ró nic indywidualnych w sposobie formu owania celów i w sile woli

Subiektywna ocena post pu w realizacji celów. Wp yw implementacji intencji oraz ró nic indywidualnych w sposobie formu owania celów i w sile woli Psychologia Spo eczna 2011 tom 6 1 (16) 49 66 ISSN 1896-1800 Subiektywna ocena post pu w realizacji celów. Wp yw implementacji intencji oraz ró nic indywidualnych w sposobie formu owania celów i w sile

Bardziej szczegółowo

Prevenar 13 zawiesina do wstrzykiwa Szczepionka przeciw pneumokokom polisacharydowa, skoniugowana (13-walentna, adsorbowana)

Prevenar 13 zawiesina do wstrzykiwa Szczepionka przeciw pneumokokom polisacharydowa, skoniugowana (13-walentna, adsorbowana) 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Prevenar 13 zawiesina do wstrzykiwa Szczepionka przeciw pneumokokom polisacharydowa, skoniugowana (13-walentna, adsorbowana) 2. SK AD JAKO CIOWY I ILO CIOWY 1 dawka (0,5 ml)

Bardziej szczegółowo

Liczby zespolone Definicja liczb zespolonych Liczbami zespolonymi nazywamy liczby postaci a + bi, gdzie i oznacza jednostke urojona, przyjmujemy,

Liczby zespolone Definicja liczb zespolonych Liczbami zespolonymi nazywamy liczby postaci a + bi, gdzie i oznacza jednostke urojona, przyjmujemy, Liczby zespolone Definicja liczb zespolonych Liczbami zespolonymi nazywamy liczby postaci a + bi, gdzie i oznacza jednostke urojona, przyjmujemy, że i = 1 zaś a i b sa liczbami rzeczywistymi. Suma liczb

Bardziej szczegółowo

1.2 Struktura procesu technologicznego.

1.2 Struktura procesu technologicznego. 1. Proces technologiczny i jego dokumentacja 1.1 Poj cia Proces produkcyjny suma wszystkich dzia a wykonywanych w celu wytworzenia w danym zak adzie pracy gotowego wyrobu (prawid owego pod wzgl dem jako

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRAWNA PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH W PRAWIE POLSKIM I USA ORAZ TRAKTACIE ZAWARTYM POMIĘDZY OBU KRAJAMI. By Stan Lewandowski

OCHRONA PRAWNA PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH W PRAWIE POLSKIM I USA ORAZ TRAKTACIE ZAWARTYM POMIĘDZY OBU KRAJAMI. By Stan Lewandowski OCHRONA PRAWNA PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH W PRAWIE POLSKIM I USA ORAZ TRAKTACIE ZAWARTYM POMIĘDZY OBU KRAJAMI By Stan Lewandowski Published 2001 Spis tre ci Wykaz skrótów...5 Rozdzia pierwszy Program komputerowy

Bardziej szczegółowo

Grupy i cia la, liczby zespolone

Grupy i cia la, liczby zespolone Rozdzia l 1 Grupy i cia la, liczby zespolone Dla ustalenia uwagi, b edziemy używać nast epuj acych oznaczeń: N = { 1, 2, 3,... } - liczby naturalne, Z = { 0, ±1, ±2,... } - liczby ca lkowite, W = { m n

Bardziej szczegółowo

N. TESLA URZ DZENIE DO PRODUKCJI PR DÓW ELEKTRYCZNYCH O WYSOKIEJ CZ STOTLIWO CI I POTENCJALE.

N. TESLA URZ DZENIE DO PRODUKCJI PR DÓW ELEKTRYCZNYCH O WYSOKIEJ CZ STOTLIWO CI I POTENCJALE. (Brak modelu) 2 arkusze- Arkusz 1. N. TESLA URZ DZENIE DO PRODUKCJI PR DÓW ELEKTRYCZNYCH O WYSOKIEJ CZ STOTLIWO CI I POTENCJALE. Nr 568,176. Opatentowano 22 wrze nia 1896 r.. Rys. 1 wiadkowie : Wynalazca

Bardziej szczegółowo

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi PL IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Spis tre ci Przed u yciem urz dzenia Wst p...3 Wa ne informacje dotycz ce bezpiecze stwa...4 1. Przegl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Muzyka w czasie. Czas w muzyce.

Muzyka w czasie. Czas w muzyce. Monika K dziora Muzyka w czasie. Czas w muzyce. Zdarzanie si, stawanie, zanikanie, przemijanie, wybrzmiewanie rozszerzaj cego si wszech wiata, a mo e mikrokosmosu... Bo czym e jest MUZYKA? Igor Strawi

Bardziej szczegółowo

LICZBY I ZBIORY. Wymagania podstawowe

LICZBY I ZBIORY. Wymagania podstawowe I LICZY I ZIORY LICZY I ZIORY Wymagania podstawowe Konieczne (na ocenê dopuszczaj¹c¹) Uczeñ: 1. wyznaczy czêœæ wspóln¹ i sumê dwóch zbiorów skoñczonych, 2. dokona przybli enia liczby rzeczywistej z zadan¹

Bardziej szczegółowo

Skrócona wersja Skali Potrzeby Poznawczego Domkni cia. Dobór pozycji i walidacja skali

Skrócona wersja Skali Potrzeby Poznawczego Domkni cia. Dobór pozycji i walidacja skali Psychologia Spo eczna 2012 tom 7 1 (20) 89 99 ISSN 1896-1800 Skrócona wersja Skali Potrzeby Poznawczego Domkni cia. Dobór pozycji i walidacja skali Ma gorzata Kossowska, Krzysztof Hanusz, Mariusz Trejtowicz

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: What's Stopping You?: Why Smart People Don't Always Reach Their Potential and How You Can

Tytuł oryginału: What's Stopping You?: Why Smart People Don't Always Reach Their Potential and How You Can Tytuł oryginału: What's Stopping You?: Why Smart People Don't Always Reach Their Potential and How You Can Tłumaczenie: Anna Kanclerz ISBN: 978-83-246-4451-3 2011 What s Stopping You Ltd. All rights reserved.

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Analizator Masy Cia a

Analizator Masy Cia a Analizator Masy Cia a INTERPRETACJA WYNIKÓW wagi Fitness do u ytku domowego Dla kogo przeznaczony jest analizator sk adu cia a: Analizator Sk adu Cia a jest przeznaczony dla osób doros ych w wieku 18-99

Bardziej szczegółowo

GENIALNY UMYSŁ. JAK MYŚLEĆ I DZIAŁAĆ KREATYWNIE

GENIALNY UMYSŁ. JAK MYŚLEĆ I DZIAŁAĆ KREATYWNIE IDŹ DO: KATALOG KSIĄŻEK: CENNIK I INFORMACJE: CZYTELNIA: Spis treści Przykładowy rozdział Katalog online Zamów drukowany katalog Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Fragmenty książek online Do koszyka

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka zgodna z prawem

Agroturystyka zgodna z prawem Agroturystyka zgodna z prawem Stan prawny na stycze 2014 Spis tre ci I. Agroturystyka a dzia alno gospodarcza...5 str. II. Agroturystyka a podatek dochodowy...6 str. 1. Zwolnienie z podatku...6 str. 2.

Bardziej szczegółowo

Funkcja jednej zmiennej - przykładowe rozwiązania 1. Badając przebieg zmienności funkcji postępujemy według poniższego schematu:

Funkcja jednej zmiennej - przykładowe rozwiązania 1. Badając przebieg zmienności funkcji postępujemy według poniższego schematu: Funkcja jednej zmiennej - przykładowe rozwiązania Zadanie 4 c) Badając przebieg zmienności funkcji postępujemy według poniższego schematu:. Analiza funkcji: (a) Wyznaczenie dziedziny funkcji (b) Obliczenie

Bardziej szczegółowo

Drupal. Poznaj go z każdej strony!

Drupal. Poznaj go z każdej strony! Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Badanie ultrasonograficzne między 11 +0 13 +6 tygodniem ciąży

Badanie ultrasonograficzne między 11 +0 13 +6 tygodniem ciąży Badanie ultrasonograficzne między 11 +0 13 +6 tygodniem ciąży Fetal Medicine Foundation, London 2004 Badanie ultrasonograficzne miêdzy 11 + 0 13 + 6 tygodniem ci¹ y Kypros H. Nicolaides, Piotr Wêgrzyn

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: Arduino Workshop: A Hands-On Introduction with 65 Projects

Tytuł oryginału: Arduino Workshop: A Hands-On Introduction with 65 Projects Tytuł oryginału: Arduino Workshop: A Hands-On Introduction with 65 Projects Tłumaczenie: Mikołaj Szczepaniak ISBN: 978-83-246-7999-7 Original edition Copyright 2013 by John Boxall. All rights reserved.

Bardziej szczegółowo

DZIENNY CZAS PROWADZENIA POJAZDU NOWY ZALECANY PRZEZ KOMISJ EUROPEJSKÑ SPOSÓB OBLICZANIA OBOWIÑZUJÑCY OD CZERWCA BIE ÑCEGO ROKU

DZIENNY CZAS PROWADZENIA POJAZDU NOWY ZALECANY PRZEZ KOMISJ EUROPEJSKÑ SPOSÓB OBLICZANIA OBOWIÑZUJÑCY OD CZERWCA BIE ÑCEGO ROKU ISSN 1643-6067 Szanowni Paƒstwo! W lipcowym numerze Transportu drogowego prezentujemy Paƒstwu kolejnà cz Êç artyku u dotyczàcego planowanych zmian przepisów dla bran y transportowej. Ponadto przybli amy

Bardziej szczegółowo

Praca tymczasowa w Polsce, Niemczech i Czechach

Praca tymczasowa w Polsce, Niemczech i Czechach Bezirk Sachsen Impressum: Herausgeber Redaktion: Übersetzung: Photos: Druck: Dresden 2007 DGB Bezirk Sachsen Schützenplatz 14, 01067 Dresden E-Mail: anna.bernstorf@dgb.de www.dgb-sachsen.de Anna Bernstorf,

Bardziej szczegółowo