Sławomir Mrożek. Pieszo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sławomir Mrożek. Pieszo"

Transkrypt

1 Sławomir Mrożek Pieszo

2 Służyć za zwierciadło naturze, pokazywać cnocie własne jej rysy, złości żywy jej obraz, a światu i duchowi wieku postać ich i piętno. William Shakespeare Superiusz Czy pamiętasz, kiedy wyszliśmy z domu? Premiera: 12 IV 2003 BANK BPH A BANK PBK~ Sponsor Starego Teatru Najbliższa premiera: Adam Geist Dea Loher Dyrektor Naczelny Ryszard Skrzypczak Dyrektor Artystyczny Mikołaj Grabowski Krytyk Tadeusz Nyczek Pani Przed miesiącem. Superiusz W którym stuleciu? Mam wrażenie, że uciekamy od wieków. Pani Zaczęliśmy uciekać jesienią. Superiusz Którą jesienią? Zresztą to nieważne. Wśzystkie jesienie minęły, pod tym względem ostatnia nie różni się od pierwszej. Ale gdzie uciekamy? Skąd i dokąd? Z zachodu na wschód i ze wschodu na zachód. A więc kierunki unicestwiają się nawzajem. N a wet nasza ucieczka jest złudzeniem. akl I, scena 7, Pieszo Sławomir Mrożek

3 O Pieszo: Małgorzata Sugiera W Pieszo scena przedslawia niebosklon, horyzonl i pole. Jesl rok Gdzieś niedaleko przebiega linia prze uwaj ącego s i ę na zachód fronlu. Id ą wojska, rozrywają się pociski. l ecą oslalnie wojenne samoloty. Krótkie scenki pierwszego aktu jak w faktomontażu prezentują parami kol ejne postacie, klóre za c l1\\~l ę przypadkowo spotkają się na tym samym zagubionym w szczerym polu kolejowym przystanku. Nadchodzą z różnyc h slron i różnych sfer życia, lworząc jakby minialurowy model polski ego spoleczeńslwa, cho ć żadna z nich nie traci własnych indywidualnych rysów, wyraźnych zwłaszcza w zróżnicowaniu j ęzyk a. Lecz począt kowy realizm stopn iowo jakby wycieka z ak~ji w miarę jej rozwoju, aż w epilogu wyrodnieje w grolcskq komunistycznej demagogii i operetkowość slroju Kleopatry. Oczekiwany po i ąg zaczyna symbo lizować albo g rozę odchodzącej wojny i masowych deportacji, albo nadchodzące nowe życie, a wypily alkohol i dźwięki skrzypiec lajemniczego Grajka zmieniają przypadkowe spolkanie w n arodową psychodram ę. W finale drugiego aktu da s i ę lylko s ł ys z eć slu kol przejeżdżającego, niewidzialnego równi eż dla widzów pociąg11, co nie zabierze nikogo z cze k aj ących. Pozoslawi wojennych rozbilków ich własnemu lo SO \\~, niedbale rzuconych na piasek wielką falą historii. W wydanym w 1980 roku Pieszo M r oże k przekornie sla \\~ a l przed oczyma czytelników, próbujących zerwać z dolychczasowym życiem i marzących o szczęś liwej przyszłośc i, podobny momenl koń ca i począlku zarazem, kiedy hisloria - zwykle abslrakcyj na i daleka - w dolykalny sposób określa i delerminuje doświadczenie k ażdego cz łowi e ka. Czy szu kał lylko analogi i, czy leż wracał w jakimś morałi-

4 , stycznym memento do narodzin lego systemu władzy, którego ofiary do tej pory pokazywał, trudno na podstawie samej lektury przesądzi ć. (...) Z dzisiejszej perspektywy wydaje się, ż e Mrożek posłuży ł się mat e ri a ł e m najnowszej historii jedynie po lo, by zbudować \\~ar ygo dny - jak powiedzieliby antropolodzy - rites de passage, rytuał przejścia granicy dzielącej dwa światy. Taki prze c i eż sens ma zakończenie wojny i pocz ą t e k pokoju dla dwóch głównyc h postaci: Superiusza i Syna. (...) Nie, Mrożek nie pisze sztuki historycznej, c ho ć dostatecznie mocno osadza al\cję w realiach, mimo symboli, czytelnych odwołań do narodowej ikonografii, literatury i mitologii. (...)Pieszo potrafi jedynie udowodni ć, że Mrożek starał się jal\ najlepiej nie zrozumieć narodzin PRL-u. Dlatego słuszniej pm,~edzieć, że lo zakamuflowana sztuka autobiograficzna, próba rekonstrukcji lego podstawowego doświadczenia, jakie prz esądziło o kształ c i e przyszlego życia samego dramatopisarza. Nie bez przyczyny postać syna ma dokładni e tyle samo lat, co Sławomir Mrożek w chwili zakoń cze nia II wojny światowej i po czątku nowej państwowośc i. Takż e on nal eżał do lego pokolenia, które w jed nym z Matych listów nazywa - wbrew przyjętym zwyczajom - dzi ećm i wojny'', bo świadom i e poznali alternatywę, j a k ą dla wojny stwarza pokój. Dla nas - dodaje - wojna nie byla rozczarowaniem, ponieważ zaslala nas dzi eć mi[..]. Dla nas po cząte k nowego świata historycznego i obiektywnego zbiegł się z po cząt ki em naszego św iata biologicznego. [...] Dlatego w świa t powojenny rzu c ili ś m y się z taką e n e rg ią i z lak ą naiwnoś c i ą". Tę samą zbieżność prz e łomowego momentu w rozwoju biologicznym i historycz nym odnajdujemy w Pieszo. Nowa jako ść dorosło śc i i nowo ść powojennego świata stapiają się w jedno, co pozwala Mrożkowi podszyć autobiografię histori ą i na odwrót. (..) Trzy wymiary i st ni ej ą więc równo cześ ni e w Pieszo: autobiograficzny, historyczny i historiozoficzny. Dopiero rozpoznanie tego pomaga zrozumi eć, czym różni się strategia autora w tym dramacie od poprzednich. Do lej pory Mrożek konstruował w miarę przejrzyste mod ele historycznych i społecznych przemian, wykorzystując takie poręc zn e od-

5 (}.J.~~ pL.. '~ kuv"1,/<.- b..,. < pó.../ ~!lv~.f,....,t.. ', va-v l<u '..>L.- ' pm,~ e dniki jak trz)1)0koleniowa rodzina w Tangu czy moda ubraniowa w Kmiccu, a jawna d e mon s tra.c)j no ść i logicz na. precyzja mechanizmu kol ejnych etapów s ta n owił a wystarczaj ący dowód ich prawdziwo śc i. W dodatku autor umi ej ę t nie wykorzystywal przyzwyczajenia widzów do pewnych schematów rozwoju rlram a.tycznej akcj i, by tym zaakceptowanym prawdopodobi eńs tw e m wzmocni ć s il ę swo ich argumentów. W Pieszo postąp ił inaczej, by ć moż e ni e bez ins pi ra~ji rys uj ący mi s i ę wówczas coraz wyraźniej tendencj a mi w europej ski ej sz tu ce. która zniszczywszy dawne konwencje za c z ę ł a szu k ać nowej plaszczyzny porozumienia z odbiorcami i r ę kojmi prawdopodobier1slwa artystycznych działań we wspólnocie takich fundamentalnych ludzkich doś,~adcz e ń, j ak narodziny, ś mi e rć czy ból. 1 a podobnej zasadzie prawda biografii autora, przeds tawiona zarazem j ako biografia pokolenia, gwarantuje w Pieszo s lu s zno ś6 historiozofi cznej wizji. Jako dodatkowe zabez pieczenia funk ~jonuj ą intertekstu alne i ikonografi czne odwolania. Na tyle swojski e, by skuleczni.e zrównoważyć sz tu cznoś ć konstrukcji akcji i postaci, a zarazem wzmocnić j ej wieloznacznoś ć. Pieszo zatem Lo ty l e ż sceniczna s powiedź dzie c i ęc ia wieku ", co skrócony wykład filozofii. dziejów." Ma ł gorza t a Sugiera Dramaturgia Sławomira Mrożka U niversilas, Kraków J 996

6 O Pieszo: Halina Stephan J ' "' ' ' \ Z perspektywy wcześniejszej twórczości Mrożka, prześmiewcy romantycznej tradycji, wydaje się dość niezwykle, że jedna z najlepszych sztuk okresu emigracyjnego wskrzesza wzorzec symbolicznej dramaturgii romantycznej uwiecznionej w Weselu Wyspiańskiego i daje podobny efekt syntezy kulturowej tradycji. Mrożek dość nieoczekiwanie nawiązuje do lego nurtu. 'I\vorzy współczesny ekwiwalent narodowego dramatu. Jest on może mniej barwny i mniej wzniosły niż dramat Wyspiańskiego, ale równie przekonywający, ironiczny i wzruszający w swoim końcowym przesłaniu. Bez odcienia parodii, który dominował we wcześniejszych sztu kach, łączy elementy kultury popularnej i wysokjej i daje sugestywną syntezę narodowego doświadczenia. (...) Podobnie jak Wyspiaóski w Weselu, Mrożek w Pieszo wybrał moment wielkich oczekiwań i połąc,zył realizm szczegółów z rozbudowanym symbolizmem. Swiętowanie odbywa s i ę na opuszczonej stacji kolejowej, pośród wojennych zniszczer'i. Ogień i wódka wyzwalają nadzieję, które, jak u Wyspiańskiego, spełzną w końcu na niczym. Tak samo jak w Weselu, nazwy osób wskazują na ich role spo ł eczne. Reprezentują one właściwości swojej klasy; ich poglądy i system wartości są charakterystyczne dla specyficznych grup spo ł ecznych. Rozległy aparat symboli i oprawa muzyczna nadaje sztuce Mrożka walory narodowego dramatu. Warstwie s łown ej towarzyszy jak w Weselu, dokładnie zapisana partytura dźwięków, która łączy odgłosy wojny, popularne pieśni, muzykę skrzypiec i harmonii, i tak podkreśla realność wojny, a zarazem przywołuje stereotypy kultury popularnej. Podobnie jak w Weselu, Pieszo ma swój zestaw zjaw. Zabity żołnierz z twarzą we krwi powraca jako Grajek-po-

7 JJ ;).,0->"... 1 I :z ~pr, Vt "'"'"'c.,,, f,....j s!..j /,, ""'4 słaniec śm i erci i melodią Międzynarodówki akompaniuje Superiuszowi. Pociąg-widmo przetacza s i ę przez staqjq przy dźwi ę kach żydowskiej piosenki Miasteczko Bełz, która przypomina o żydowskich transportach do obozów zagłady. S ł y c hać turkot przejeżdżających c zołgów, krzyk torturowanego cz łowi eka, a w epi logu pojawia się duch Superiusza w towarzystwie Kleopatry. (...) Obses)jny autentyzm sztuki w połączeniu z wyszukaną styliz acją nadaje jej charakter misterium narodowego. Sytuacja historyczno-polityczna staje si ę paradygmatem zbiorowego doświadczenia ; ukazuje strukturę przedwojennego spoleczeń:lwa i jednocześnie jego obraz powojenny. Kształt przyszłyc h doś\\~adczcń rysuje si ę wyraźnie poprzez pryzmat teraźniejszości - przyszłość to nie kończąca się wędrówka pieszo w cudzych butach. Spe łni się proroctwo Superiusza-Witkacego: przyszłość b ę dzi e należała do przeciętnych - do sfrustrowanego nauczyciela, który pragnie osiągnąć znaczącą pozycję, do prowincjonalnego ch ł opca, wychowanego w tradycji posluszer1stwa i ulegfoś c i, do nie narodzonego jeszcze dziecka chlopskiej dziewczyny, wojennego b ę karta o niewiadomym pochodzeniu. Ostateczn e przesianie ma charakter moralny. Mrożek kończy sztukę słowami Ojca, który w obl iczu załamujących się tradycji próbuje uczyć Syna lego, co w życiu najważniejsze. W swojej naiwnej prostocie twierdzi, że człowiek ma być uczciwy i tyle". Uczciwy ponad w:z elką wątpliwo ść. Syn wydaje się rozumi eć te słowa i podąża za Ojcem w niewiadomą przysz ł ość. Na spotkanie własnego losu wyrusza w przedwojennych ojcowskich butach. Halina Stephan Mrożek Wydawnictwo Literackie, Kraków 1996

8 O Pieszo: Jan Błoński "/" ev'-" /. J/~..--7 Mrożkowy pokaz dramaturgii epickiej jest (...) doprawdy wzorcowy. Losy postaci toczą się w zupełnej od siebie niezależności. I zapewne nawet nie zachowają one żywej pamięci o swoich przypadkowych partnerach, kiedy przejdzie front i odnajdą się w zupełnie nowych konsl e la~jac h. Tymczasem jednak łączy je - prócz Superiusza, ale o tym nie wiemy - nadzieja na przeżycie i w tym zakresie gotowe są ostrożnie współpracować. Ale tylko w tym - i do czas u... (...) Ep i ckość przejawia się t eż w równym dystansie pisarza do postaci. Nikt tu nie jest bohaterem", nie nabywa mocy sprawczej, nic zaczyna dramatycznie działać, wpływać na partnerów. Tyle że w przypadku Syna - i w jaki ej ś, znacznie skromniejszej mierze Ojca - miało miejsce wewnętrzne samouświadomienie, połączone z podjęciem decyzji: decyzji o uczciwości. Ale ta decyzja nie przekłada s i ę na działanie, przeciwnie, odwodzi od działania... Obaj bowiem czują, że coś jest w tych nowych czasach nie Lak... i pół odruchowo um acniają się w swej - na poły biernej - uczciwej skromności. (...) Wszystkie postacie Pieszo przeżywają przejście frontu, którego się Lak l ęka ły. Prócz tej, która nie chcia ła go przeżyć. Superi usz popełnia samobójstwo. A dlaczego ~ Bo jest całkiem pewny, że w spo ł eczeńs twi e, które powstanie po zmianie frontu (i domyślnie - reżimu!), nie będzie dla niego miejsca. JaJ<0 cz łowi e k i artysta nic Lam nie będzie miaj do roboty. Polska publiczność rozpozna ł atwo w Superiu szu - Sta nisława Ignacego Witkiewicza. Witkacy zaj<0sztował komunizmu w roku. A we wrześniu 1939 wolał się zabić niż cie rpi eć w Sm\~etach, czyli w świecie pozba-

9 I ~ ". //,-. I (I I I I ' I,'.-I /' I ( I j I~ I f \.. ~~ ~ I

10 (. (J. e. Yl. c " wionym - jak sądził - sztuki i jakiejkolwiek w ogóle odmiennoś c i, oryginalnoś c i, ni e zwykłości. AJ e Mrożek napisał Pieszo dla Polaków, którzy już dobrze komunizm znali i c hociaż go na ogół nie lubili, spolecznofitozofi czn e uzasadnienie samobójstwa Superiusza skłonni byliby uznać za ni e zrozumiał e czy przesadn e, wydumane... Nasilił wi ęc dziwaczn e, patologiczne rysy Superiusza, zwłasz cza zaś j ego nieprawdopodobny egotyzm. Superiusz ni e moż e ścierpieć małego skaleczenia. ale sam się potrafi zarżnąć. Stawia czo ło poru cznikowi"' Zielińskiemu, ale gotów dla błahostki zadręczyć towarzyszk ę życ ia... A więc ostat ec zną przyczyną samobójstwa Su peri u sza j est jego dziwacznoś ć, osobliwość. A teraz nad esz ł y prz ec ie ż czasy ludzi zwykłych, prze c iętnyc h... W koń c u wi ęc wszystkie postacie- prócz j ednej - unik11 ę ły losu, który zdawał im się zgotowany. \ n_awel tajedna nie zginęla od obcej kuli, ale z r ę ki własn ej. Zycia pozba\\~ł się najodważniejszy. (...) Akcja Pieszo - jak najbanalniejsza... AJ<l pierwszy pokazuj e, jak ( ca łki e m sobie nie znane) postacie zdążaj ą na stację kol ejową. Li czą zapewne, ż e jakieś po c iągi j eszcze kursują... Stacja okaż e się opuszczo na, ale droga - pouczaj ąca. Zwłasz cza dla kitkunasloł e lni ego Syna: zobaczy, co to broń i amunicja, rozpozna trupa, pomarzy z Oj cem, jak to po woj n ie b ę dzi e lad nie, spotka wreszcie l!zbrojonych bandytów, którzy by c h ę tni e zapolowali na Z.vdów... Ot, zwykła wojenna edukacja. (...) Na stacji nie ma już nikogo, zbliża się noc. Po lylu strachach - jaka ulga! Czy można by powi e dzie ć, ż e na tej stacji (pod ejrzewam, że nazywała się ona Biadol iny, co zaiste... nomen omen!) - ż e wi ęc na lej stacji zebrała się Polska właśni e"~ Moż e nie ca ła Polska, na pewno nie wi eczna Polska, Polska Wyspiański ego. Raczej Laka, którą mógł w 1944-J 91~5 roku zobaczy ć c hłopiec z głębokiej prowincji... Bo Lo już Polska bez dziedzi ców i bez kapitalistów, ba, bez ca łej klasy ś r e dni ej! 'I'yc h, którzy coś mieli" i coś mogli, zdmuchnęli najpierw Niemcy, polem Rosjani e. Dyszeli j eszcze pośr e dni cy, ale bardziej podobni do Baby aniż e -

11 8. pt ' j,.,j,.-!li"'.jt t.,..j "?"w ~f..j ' ' ~- 0">"1.f~'l ~ li do Braci Jablkowskich... I nawet robotni cy zdawali się jakoś nieobecni. Klo pozoslal ~ Chlopi i tro c h ę ćwi e r ć -, pół- i pelnej inteligencji. Tuki jest w każdym razie spoleczny podzial w Pieszo: na ciemnych., mniej ciemnych. rzekomo luh prawdzi,,~ e rozumnych. Zadnej z tych.,kjas" nie szczędzi Mrożek okrutnych przytyków. Pami ę ta j ednak - i ma słuszność - ż e po tysi ęc znych wstrząsac h, grabieżach, kaźniach i deportacjach... polskie społeczer'lstwo s trac iło wszelkie tradyc)jne uporządkowani e. Zmi e niło s i ę - w ul ewie kataklizmów - w kasz ę czy miaz gę, w której ocajalo to tylko, co c złowi e k nosił ze sobą, czyli - wykszlalce nie. Mrożkowa opozyqja chama i m ędrka zrodzi la s i ę -jaj< m yś l ę - z przyglądani a się Polsce woj ennej i b ez po ś r e dnio powojenn ej. Czyli lej właśni e, w której się wychowa!... która go ulepi la, ukształtowała. To ona takż e z e brał a się na stacji w Biadol i nach. l nic już nie potrafi, chce tylko prz e trwa ć. Mi ę dzy tymi ludźmi nie ma porozumienia. ba, żadn ego sensownego kontaktu. (.) Pieszo - na swój MrożkO\\')' sposób - mówi niemalo o rozpadzie (d ezintegracji) polskiego spoleczcr'lstwa. Jego szczylem czy raczej dnem były wlaśni e mi es iące od upadku powstania warszawski ego do koń ca wojny. (...) Mrożek zawsze - od po c z ąt ków twór czoś c i - wys zydza! skłonność do moralnego neg liżu i uwalniania nami ę tności, do przekraczania granic i l e k ce waże nia powśc i ągó w, które wpajaja nam przez wi eki lradyqja. I n ie raz wskazywal, ż e la wla.5ni e kłonnoś ć tkwi gdzieś u spodu awangardowych tendencji. j e ż e li nic calej wspól czesnej cywiliza Qji. Nie obnażał s i ę ani nawet rozbi era ł, raczej ubi e rał, staranni e zapinał pod szyję, unika! slów grubych i bezwstydnych wiwisekcji. Owszem, wyszydza! hipokr y zj ę. Ale nie sądzi!, ż e folg uj ąc sobie można zbudować dobre społeczeństwo... albo dobrą sztukę. Byl raczej po stronie wysilku niż improwizacji. Panowania, nic zaś ust ę powania nami ę tnościom. Przestrzegania regul niż wyzwalania się z tradycji... Tak ujawnia się w Pieszo Mrożkowy konserwatyzm. Ten prz eś mi e wca i awangardysta ma (podobni e jak Ion esco) wi ę ksz e zaufanie do prz es zloś c i niż do przyszłoś c i, do nor-

12 ro...,..,... my niż do sponlaniczności, do lradycji niż do nowinkarslwa. Trady({ja ma przynajmniej lę zalelę, ż e j es t. Można uczciwi e powiedzieć, że s i ę ki e d yś sprawdził a. Taka poslawa nie szuka koni ecznie metafizycz nych (religijnyc h) uz asadni eń. Nie przeszkadza też Mrożkowi d e m as kować z okrutną przyj e mno śc i ą o błud y. Tak właśnie w epizodzie z Ojcem. Ojciec potępia miłość (w dom yś l e wo ln ą"), ponieważ j ej w życiowym trudzie nie zazn ał. Ale w alkoholowym wyzwol en iu " zagląda Babie pod spód ni cę! Syn musi teraz rozstrzygnąć, czy pos ląp i ć j ak Cham, albo jak Sem i Jafet" Usza nować autorytet czy t eż go obalić~ (.) Nigdy chyba Mrożek nie prawił tak jasno m ora łów. Ale są one lulaj Lak skromne i dobrze zaświadczone, że możn a j e prz.)jąć L.vłko z pokor ą. A poza tym, czy w I 945 roku przec i ę tny Polak mi a ł inn ą drogę przed so b ą niż c i e rpliwą s kromn ą, lradycyj n ą Cz łowi e k ma być. uczc iwy i tyle". A co j est uczciwe, pou cza tradycja. unaocznia dotkni ęc i e r ę ki Ojca. Tak postępując, nikogo przynajmniej cz łowi e k świ a domie nie zhańbi, nie ograbi, nie rozdepcze. A że s i ę pudła i wyli" nie dorobi~ Trudno. WiQC j est w Lej sceni cz nej opowieści morał. Tyle że skromny i nie bardzo wiadomo, na jakich przesłankach oparty. Może po prostu na moralnej tradycj i ludzko śc i ~ Tradycji wziętej,.od śro dka". pozbawionej wielkich ambi cji i szalonych uroje1w S lację w Biadolinach Ojciec i Syn opuszczają bez zjudze11 i bez nadziei. Ale Le ż bez krwi na r ę kac h, kł am stwa na ustach i cudzego dobra w ki eszeni. Pieszo j est w istocie majstersztykiem dramaturgii epickiej. Co Mrożek pok a z a ł, j e ż e li nie - ledwie dostrzegalny - ruch s poł ecz n yc h drobin ~ Ale le molekuły tak s i ę sprytnie przemi eśc ił y. że pok aza ł y nam polskie społeczeństwo u progu Polski Ludowej! Pieszo Low istocie anty-popiól i diament. Ten Popiól - pi sa ł w 1983 roku Mrożek -.,najpierw jako ks i ąż k a, polem jako film wszedł w mój organizm psychoumys łowy, zjednoczył się z nim, zapad ł w moj ą podświadomo ść. Tak samo. j ak u milionów już chyba Polaków". Islotnie, bardzo to by ł a zręczna lileracko miszkul ęcja, ukr ęco na ze współczesnej!iloś c i, obłudnej tro c h ę troski i artystowskiego oportunizmu! Oparł zaś j ą Andrzejewski na za-

13 6,,. 9 /..,ft. f o.. i < - ~," '~- (' 1 I -I - L.- - 1(), łożeniu, że w 1945 roku Polska była zniszczona i wypalona. Takż e ideologicz nie i moralnie (...) składała si ę lylko z durniów, oszuslów, morderców, zdegenerowanych inle łi genlów (...)oraz ze sz ła c h e lnyc h i mądryc h komunislów, czyli prz e dslawi c icłi i nosicieli Nowego. W lle (...)olumaniona młodzi eż ", jak Maciek C h e łmi c ki i jego koledzy, klórzy ca ł kiem niepolrzebnie" uciekali przed ludową władzą, jakby nie byli obj ęc i (...) planem likwidacj i wszystki ego, co było i mogło być Polską ni e zależn ą "' W lle takż e zd rowy lud ". Ach, Len lud Pana Andrzeje \1' skiego...»las szlandarów. Pod ich cze rwi e nią mil czący, skupiony lłum. (...) Slojącjeden przy drugim, ciasno slłoczeni ramię przy ramieniu, skupieni i mil c z ący, nie różnili s i ę od siebie wiekiem, wzroslem, ubraniem. Byli j e dn ą, zwarlą i ogromną masą«" Nic bardziej znamiennego niż komenlarz Mrożka: Ja jednak daj ę słowo honoru, ż e mój slryj Andrzej, monler od Lelefonów, różnił się od slr;,ja Kazka, parobka ze wsi Porąbka Uszewska, ten zaś był różny od stł'jja Jana,»fizycznego«, czyli od noszenia paczek na kolei. Nigdy ich jakoś ni e pom y lił e m, moż e dla lego, że nie wydawali mi się» mas ą«" Pieszo pokazuje ludzi, nie masę ". Nie mówi o ś wi e lłan cj przyszłości, o,.»ś wiatowej walce o lepszy i sprawiedliwszy porząd e k «". Mówi o lu dziach, klórzy na oślep sz ukaj ą swej drogi, mniej czy bardziej uczciwie... albo nieuczciwie. I dlalego mówi prawd ę. 1 1 e li O (A Jan Błońsk i Wszvstkie sztuki Stawomira Mrożka Wydawniclwo Lilerackic, Kraków 1995

14 Syn Ale ja bym chciał wiedzieć. Ojciec Co wiedzieć? f-----~' zl Syn Wszystko. ~"'"-t-l """"~. 1~. ~ r j-... "'w" '(. ~ Ojciec To nie takie proste. Złapiesz z jednego końca- drugi ucieka. Złapiesz z drugiego -z pierwszym nie dasz rady. Ze wszystkim tak jest w życiu. Syn To co robić, tato? Ojciec Trzeba brać od środka. t,, ł"'l..'1 /. Syn To znaczy jak? Ojciec Człowiek ma być uczciwy i tyle. Rozumiesz? Akt Il, scena 5, Pieszo S ł awomir Mroż e k

15 Sponsorzy Starego Teatru BANK BPH & BANK PBK A Mecenasi Starego Teatru... I r Spo ł eczny Komitet Odnowy Zabytków Kr.ikowa Patroni medialni Starego Teatru wprost Autoryzowany Dealer Nissan Polska

16 Stary Tea1r im. Heleny Modrzejewskiej ul. Jag i e llo ń s k a Kraków Sekretariat te l , fax Du ża Scen.a i Nowa Scena ul. Jag i e ll o ń s k a l, kasa biletowa - ul. Ja g i e ll o ń s k a I tel Ze zb1orow.l?iału Dokumenta':.:. 7.G ZASP Scena Kameralna ul. S ta row i śln a 2 1, kasa biletowa - ul. S t a row i ś ln a 2 1 te l OO Kasy biletowe prowadzą sprzeda ż : - od wtorku do soboty I i 1 r tj - 19 x> oraz 2 godziny przed przedstawieniem - prt:ed s przed aż rozpoczyna s i ę 5 dni przed przedstawieniem - reze rw acj ę prt:yjmuje s i ę od dnia og ł osze nia repertuaru Sprz eda ż biletów przez internet na wszystkie sceny: Biuro Ob s ług i Widzów, pl. Szczepmiski I rezerwacj a biletów indywidualn ych i grupowych, info rmacja o repertuarze, zawieranie umów abonamentowych czynne: od pon i e d z i a ł k u do p i ą tku 9ix 1 - J 7 00 sobota 9m - I 3 xi tel fax e-mai l: bi Muzeum Starego Teatru ul. Jagiello r1 ska I I pl. Szczepa ń sk i czynne: od wtorku do soboty > oraz na god z inę przed i w czasie przedstawienia w godzinac h pracy Biura Obs łu g i Widzów po telefonicznym umówieniu centrala te l W progrnmic wy kor1y... wno projekly..,ccn ogrnlii i ko..,tiurnów JcrL.cgo Kalin y. Redakcja programu: El:;bieta Bi1ic =:;ycka Opracowanie grafic:;ne: Lech Pr:yby/ski Opr"co 11 anie kom1wtermre: Ptotr K<dt1d;jej

17 I

18 UNIAIEATRówEuROPY załofony w rol.u ezon 171. DYREKTOR ARTYSTYCZNY MIKOŁAJ GRABOWSKI Sławomir Mrożek OBSADA Ojciec Syn Superiusz Pani Nauczyciel Porucznik Zieliński Drab Baba Dziewczyna Grajek Kleopatra-Bajadera Postać siedząca Jerzy Trela l\1ichał Czachor (PWST) Krzysztof Globisz Aldona Grochal Andrzej Hudziak Artur Dziurman Leszek Piskorz Anna Dymna Ewa Kaim Anna Radwan-Gancarczyk Beata Malczewska Ryszard Ostromęcki (gościnnie)

19 REŻY S ERIA Kazimierz Kutz Jerzy Kalina MUZYKA Jan Kanty Pawluśkiewicz REŻYSERIA WlATŁA Cl-IOH.EOGFlAFLA Tomasz Wert Wioletta Maciejewska Muzyka w wykonaniu zespołu instrumentalnego pod kierunkiem Haliny Jarczyk Asystenci reżysera: Zbigniew Kaleta, Ewa Ziencikiewicz rwnn PwsrJ, Mickat Borczuclz (WRD PWSTJ, Piotr Ratąjczak (WRD PWSTJ Przedstawienie zrealizowano dzi ę ki finansowej pomocy BANK BPH A BANK PBK A oraz przy współpracy: Polskiej Agencji Prasowej SA w Warszawie S ł awomira Pultyna i Jerzego Hadosa, autorów.,rodzinnego zdjęcia Polaków z Ojcem Świ9tym" - Licencja na wystawianie utworu została wydana przez Stowarzyszenie Autorów ZAiKS!!! W CZASIE PRZEDSTAWIEŃ NIE WOLNO FOTOGRAFOWAĆ, FILMOWAĆ ANI DOKONYWAĆ NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH!!! Dyrektor naczelny Ryszard Skrzypczak Krytyk Tadeusz Nyczek Kierownik muzyczny Mieczysław Mejza inspiljenr s~fler św icało dtwięk realizator nagrania kierownik produkcji, brygadzista sceny charakteryzacja kostiumy: pracownia krawiecka damska pracownia krawiecka mę.'lka dekoracje: pracownia buta/orska pracownia malarska pracownia stolarska pracownia ślusarska pracownia tapicerska kierownicnvo reclmictne koordynacja pracy artystycv1ej Zbigniew Kaleta Joanna Monkiewicz Marek Kos Andrzej Kacv11arczyk Andrzej Kacv11arczyk (Swdio Nagrwi Starego Temru) Bronisław Nawrot Teresa Niedrygas Halina Dra/ws F1yde1yk Kalkus Jerzy Cieślicki Malgorza/a Talaga Wiesław Wróbel Leszek Bubak Jan Regulski Andrzej Starzyk. Tadeusz Kulawski Małgorzata Tusiewicz, Urszula Wa ć!!! PREMIERA NA DUŻEJ SCENIE 'DNIA 12 KWIETNIA 2003 ROKU!!'

20 N!! 136 Sezon 2002/2003 P r e m e r a 12 kwietnia 2003 r.,,dziady Lo ulwór Lrakluj ący o problemie,ja, kosmos i s p o ł ecze ń s lw o", czy t eż ja, s p o ł ecze ń s two i kosmos. W poj ęc iu kosmosu" mi eśc i s i ę w ł aśc i \\rje wszystko, takż e Bóg", życ i e"; j est tu równi e ż i odbicie drogi cz ł o wi e k a do do s k o n ał ośc i. Droga ta j est p e łn a kl ęs k. Kl ęs ka osobista- temat IV c z ęśc i Dziadów - wyzwala w czł o wi e ku, który w utworze nazywa s i ę Gustaw, w o l ę, c h ęć czy marzenie s p e łni e ni a s i ę w s poł ec z e ń s twi e, to znaczy: s p e łni e ni a s i ę przez id eę w innych ludziach. Wyd ą j e mi s i ę, że k ażd a c h ęć zreali zowania s i ę w s poł ecze lls lwi e nie moż e wy pł ywać z niczego innego. Człowi e k nadal marzy o spójni, która nie mo że za i s tni eć. Tym sposobem wylwarza nowy DZIADY KONRAD SWINARSKI: ukł ad prag ni e ń, d ąże ń i wartośc i. Prowadzi to w k o ń c u do Lego, że i Konrad i my realizujemy różne idee w s p o ł ec z e r't s lwi e. Proces przemiany rea liza~ji idei osobistej w i d eę s poł eczn ą, ukazany przez Mickiewicza, ma chclrakler un iwersalny. Dlatego j est on waż ny i o bowi ąz uj ący i d z i ś. Gdy c złowiek nie ma mo ż liwośc i p e łn ej realizacji w swoim konkretnym życ iu, wówczas sama idea nabiera dla niego wszec hpo tę żn ej wa rtośc i. W z"rjąz ku z Lym idea zawł a dni ęc i a id eą, a nie id ea z awł adni ęc i a rz eczą czy pi e ni ę dzmi, jest w dalszym c iągu w naszym narodzie żywa. Nie wiem czy to dobrze, czy ź l e, ale Lak j esl. (...) Bóg w Dziadach j est i s l o lą ni e do o kr eś lon ą. Nie wiadomo do ko ń ca, czy j est to: proces, rzecz, człowiek, czy idea. Sam proces dochodzenia do Lego id ea ł u j est Lym, co n ajważni ej s z e, co wyznacza nas z ą, lud z k ą d rogę do do s kona ł o śc i. Doskonalenie cz łowi e k a zawiera s i ę w samym procesie, a nie w p ł as ko pojmowanym ideale. Zatem proces moż na lu uważać za id eę. (...) Id eą Dziadów j est sprawa doskonalenia, której cel ostateczny polega w koócu na prz e zwyc i ę ż a niu przez c złowi e ka wszelkich ziemski ch ograniczeó. Mickiewicz byt czł owi e ki em, który wyc i ągnął ostateczne konsekwencj e ze swojego ludzkiego losu. Dokon a ł Lego, czego mtjczęśc i ej nie robimy już dzisiaj, dlatego, że perspektywa posiadania okreś l o nyc h dóbr materialnych prz es ł a ni a nam, wyklucza bąd ź pomniej sza bardziej istotne nasze cele. Rzadko odwołuj e my s i ę do podstawowych, ludzkich wartośc i, bo wyroś l i ś my w klamsl11rje, w s poł eczn ej o błud z i e, przeniesionej z czasów okupacji, h andlował o s i ę po to, by wal c zyć o Ojczyzn ę. Kłam s two zacz ę ło Lak nas drążyć, ż e U\\rjer zy li ś m y, iż na nim Lylko zbudowanaj esl nasza egzystencj a. Z aczę li ś my kłami ąc handl ować i handluj 4c kii:uua6. P rze:> Li:lii~ 1ny :;il( uj wolywa6 c.lo pud slawowych poj ęć etyki. Inaczej niż romantycy, m~ c rzy li ś m y, ż e wszystko s łu ży po Lo, aby żyć lepiej i wygodniej. Ale rezul tatem Lej idei konsumpcjjno ~c i musi być w koócu przywrócenie dawnych norm, powrót do zasad etycznych romantyzmu. Najbardziej konsumpcjjnym" krajem na ś wi ec i e są dzisiaj Stany Zjednoczone, gdzie prze żywa s i ę już kryzys. Bylem tam i \\rjem, że c z ł O\~ e k nic m o ż e żyć bez tego, aby w pewnym momencie nic odwo ł ać s i ę do zasadniczej, ludzkiej hierarchii warto śc i. Ujawnia s i ę Lu nowa funkcja w s p ó l cz e~ ni e wyslawionych Dziadów. Wpisany j est w nie model wari.ości, którego brak odczuwany j est dzisiaj dolkji\\rje." Konrad Swinarski O Dziadach teksl zamieszczony w programi e Starego 'l'ealru z dnia 18 lu lego 1973

21 "Kilka rzecz,v wiadomych było z góry. Ta inscenizacja mu iała si ę sta ( wydarzeniem; bo - Dzway i bo - Swinarski. f stałajjy s i ę nim zapewne nawet wtedy, gdyby kształt jej był zup e łni e inny i inne przyś wi eca ł y j ej cele. Trzeba jednak przyznać, że rz eczywisto ść przerosi a oczekiwania. Już samą formą: rozwaleniem pudełka, po raz pierwszy lak ś miajym w lrad_yc~jnym budynku. Formą i treśc i <): ws półu czes tni c twem ''~dzów. Sensacyjkami: spektakl trwający ponad cztery godziny, pi ęćd zi e siąt minut w "kaplic.v na s tąj ąco, skaczący z okna na Pia Szczepański kaskader - Rollison. DZIADY KRYTYCY: Podkreś l ano też drobiazgowo wszystkie le elementy w popremierowych recenzjach; coś dziwnego sk ie, staje się nieistotne wobec ostatecznego celu. Idąc z wolna do obrzędowej kaplicy, mijając koś c i e l ne dziady i obraz Ukrzyżowanego, naprawd ę wchodzimy do wn ę trza dramatu czy wid01~ska, które od razu leż poczyna nas zagarniać. Wchodzimy przyjmując "~ełorak i e role: wtajemniczonych, sceptycznych, oskarżającyc h lub oskarżonych - nie lradyc)'.jnej publiczności" w każdym razie. I tu zaczyna się owo "współu czestni c two " (...)" Mruta Fik DzUuly" Swinarskiego Twór czoś ć" 1973, nr 6..,Mamy wi ęc przed oczami kilka teatrów: teatr symbol iczny w duchu Wyspiai'lskiego, czyli alegoryczne postacie Anioła Stróża i Ducha (zwanego na próbach Aniołem Szarym), nieomal \\')jęte z Dziadów,.,LRk jak byly grane w teatrze krakowskim dnia 31 pa źdz i ernika 1901 roku "; obok lycb wystudiowanych, majestatycznie kroczących figur hasają jaselkowe diabły z amatorskiego teatrzyku, Rłe groteskowy Belzebub - w szykownym, dobrze skrojonym fraku na k ędzi e rzawym torsie - j est z kolei bardzo wyrafinowru1y; jeszcze inną jako ś~ wnosi bliska naturalizmu gromada c hłop s ka. Pośród tych kłó cącyc h się, choć równi e "nieprawdziwych", ostentac)jnie przerysowr11ych konwencji Jerzy Trela wydaje s i ę po prostu być, a nie grać.(...) Jes teś m y b e zpo ś r e dnimi ś wiadkami, niemal s tało się tylko z srmą treścią. To prawda: jedyny spośród licz nych realizatorów Mickiewiczowskiego dramatu, zagarnął Swinarski dla Dziad6w nie tylko sce n ę, lecz ca ł y, naprawd ę stary wi ekiem, teatr. Prz e robił garderoby, wlaś c iwą salę teatralną. Zmodyfikował widown i ę, westybul prz e ksztal c i ł w kapli cę, do "akcji" wl ączy ł nawet schody, podwórko i zewn ę trzny balkon. W dodatku odniósł sukces; to, co można by uzn ać za środki nieco efekciaruczestnikami zdarzeń, ale moż e m y j edynie patrz eć. Odczuwamy bliskość Konrada, blisko ść fizyczną, dystans zgoła intymny, i b l iskość jako zwyczajnoś ć; len Konrad, tak niepodobny do stylizowanych na Judahu skale" Gustawów-Konradów przeszłoś c i, improwizuje do s łowni e na wy c i ąg ni ę cie r ę ki, pub li czność nieledwie moż e go dotknąć (przynajmniej \\~dzowie i edzący po obu stronach podestu). Jest wi ęc niezmiernie bliski, uzwyczajniony, a zarazem pozostaje dziwnie obcy; od l eg ły od naszych wyo braż e r'l i uksztaltowanych przez trad ycj ę oczek iwar'l. Coś nas w j ego wizerunku, w jego sposobie istnienia - uwiera, drażni, sprawia zawód. Może przeszkad:m nam (to Ś\\~adom y paradoks) prowokacyjna obojętność l udu ~ Może niepokoi ów rys kabotynizmu ~ A może czujemy, ż e len Konrad j est wprawdzie bliski, zwyczajny, ale i niezdefiniowany.(...) Walka konkretu z symbolem w teatrze s,~nar skiego by ł a uwiklana w ru1tynomi ę patosu i lry,~a l ności, tragizmu i ś mi es znośc i, szyderstwa i współczucia. DzUuly rozegra! S\~narski w teatrze poddanym nie tylko wpływom Artauda, Brechta i Grotowskiego, ale równi e ż oddzirływaniu ku ltury masowej (nowe technologie przekazu i w ł aściwe im nowe estetyki, w tym estetyka komiksu) oraz inspiracjom ze strony kultur alternatywnych, zwłasz c za w postaci Jeatru otwartego". Zbigniew Majchrowski Cela Konrada. Powracając do Mickiewicza slowo/obraz terytoria 1998 Konrad Ja mistrz wyciągam dtonie! Wyciągam aż w niebiosa i kładę me dłonie Na gwiazdach jak na szk/,annycli harmoniki kręgach. Wstaj e, idzie trzy kroki w gó r ę podestu, staje w rozkroku. nagłym gestem rozkł ada szeroko przed sobą r ęce, l ewą r ę k ę kładzi e na sercu - palce szero ko rozwarte, dłoń prawej wyciąo ni ę lej r ę ki poru sza s i ę nieznacznie do przodu i do ty łu (... ) Po s łowi e kręgac h " j eden z Chłopów tłu c z e jajko. W ciszy slabo s łys z a lny stuk. Marek JJaJherda Piotr Laguna Wojciech Szulc.:zyl1ski Joan na Walaszek Dziady" Adorna Mickiewicza w inscenizaqji Konrada Swinarskiego. Opis przedslauyienia. Wydawnictwo Baran i S u szczy ń s ki. Kraków J 998 (...)w odbiorze arcymonologu c i e rpi ącego, zbuntowanego ducha, co zwie się Milion, przeszkadzaj ą insccnizac)'.jne dodatki: tłu czeni e jajek na twardo tudzi eż pochrapywanie wiej skich pielgrzymów, przybyłyc h na "dziadowy" obrzęd i przez ca ły spektakl - także w IV i [Jl częśc i sztuki w s p ó łu c zestni czących w Rkcji... Krystyna Zbijewska "Dziennik Polski " DZIADY ADAMA MICKIEWICZA w inscenizacji KONRADA SWINARSKIEGO Inscenizacja, r e żyse ria i scenogmfia: Konrad Swinarski. Kostiumy: Krystyna Zachwatowicz. Muzyka: Zygmunt Koni eczny. PREMIERA W STARYM TEATRZE 18 lutego 1973

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM Anna Golicz Wydawnictwo WAM Kraków 2010 Wydawnictwo WAM, 2010 Korekta Aleksandra Małysiak Projekt okładki, opracowanie graficzne i zdjęcia Andrzej

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

2. Zdefiniuj pojęcie mitu. Na wybranych przykładach omów jego znaczenie i funkcjonowanie w kulturze.

2. Zdefiniuj pojęcie mitu. Na wybranych przykładach omów jego znaczenie i funkcjonowanie w kulturze. ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI 1. Dawne i współczesne wzorce rodziny. Omawiając zagadnienie, zinterpretuj sposoby przedstawienia tego tematu w dziełach literackich różnych epok oraz w wybranych

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY

NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY 7 NIEBO Nieziemskie osiedle No w e Os i e d l e n i e p r z y pa d kowo n o s i n a z w ę 7 NIEBO chcemy, a b y je g o p r z y s z l i m i es z- k a ń c y c z u l i się

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Aneta Prymaka, Dorota Stojda Dział Informacji i Marketingu Centrum Nauki Kopernik W promocję projektu warto zainwestować w celu: znalezienia

Bardziej szczegółowo

LITERATURA tematu Temat

LITERATURA tematu Temat Nr tematu LITERATURA Temat 1 Literackie dialogi z Bogiem. Omów temat na podstawie analizy wybranych 2 Funkcjonowanie stereotypów w społeczeństwie polskim. Omów temat, analizując wybrane utwory literackie

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Postrzeganie reklamy zewnętrznej - badania

Postrzeganie reklamy zewnętrznej - badania Według opublikowanych na początku tej dekady badań Demoskopu, zdecydowana większość respondentów (74%) przyznaje, że w miejscowości, w której mieszkają znajdują się nośniki reklamy zewnętrznej (specjalne,

Bardziej szczegółowo

Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta.

Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta. Goniąc marzenia Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta. A kiedy tam dotarłem, pomyślałem sobie,

Bardziej szczegółowo

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m 4 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

9 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu F O T O G R A F Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

Witajcie. Trening metapoznawczy dla osób z depresją (D-MCT) 09/15 Jelinek, Hauschildt, Moritz & Kowalski; ljelinek@uke.de

Witajcie. Trening metapoznawczy dla osób z depresją (D-MCT) 09/15 Jelinek, Hauschildt, Moritz & Kowalski; ljelinek@uke.de Witajcie Trening metapoznawczy dla osób z depresją (D-MCT) 09/15 Jelinek, Hauschildt, Moritz & Kowalski; ljelinek@uke.de D-MCT: Pozycja satelity Dzisiejszy temat Pamięć Zachowanie Depresja Postrzeganie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w 9 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu Z D U N Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów szkoln

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

Niewielkim gestem możemy wywołać uśmiech na twarzach potrzebujących.

Niewielkim gestem możemy wywołać uśmiech na twarzach potrzebujących. Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu Niewielkim gestem możemy wywołać uśmiech na twarzach potrzebujących. Akcja zbierania nakrętek w naszej szkole: J e d n ą z n a s zy c h a k c j i w w o l o n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

CO Z TĄ SZTUKĄ ZROBIĆ

CO Z TĄ SZTUKĄ ZROBIĆ ????? CO Z TĄ SZTUKĄ ZROBIĆ Odpowiadaliście już na pytanie, co to jest zabytek i dzieło sztuki (KONTEKSTY, możecie jeszcze raz posłuchać informacji o zabytku w naszej szafie dźwiękowej). Nauczyliście się

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo społeczne

Bezpieczeństwo społeczne Bezpieczeństwo społeczne Potrzeby współczesnego społeczeństwa w zakresie bezpieczeństwa Potrzeba - odczuwany brak czegoś i chęć jego zaspokojenia. W literaturze znana jest hierarchia potrzeb według Maslowa

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz AQ. Imię i nazwisko:... Płeć:... Data urodzenia:... Dzisiejsza data:...

Kwestionariusz AQ. Imię i nazwisko:... Płeć:... Data urodzenia:... Dzisiejsza data:... Kwestionariusz AQ Imię i nazwisko:... Płeć:... Data urodzenia:... Dzisiejsza data:... Poniżej znajduje lista stwierdzeń. Proszę przeczytać każde stwierdzenie bardzo dokładnie i zaznaczyć, w jakim stopniu

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

SŁAWOMIR MROŻEK (1930-2013) życie i twórczość

SŁAWOMIR MROŻEK (1930-2013) życie i twórczość CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KONINIE PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE SŁAWOMIR MROŻEK (1930-2013) życie i twórczość Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Agnieszka

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI IN S P EKT OR A T OC H R ON Y ŚR ODOWIS KA W KR A KOWIE M 2 0 0 2 U RAPORT O STANIE ŚRODOWISK A W WOJ EWÓ DZ TWIE AŁ OPOL SK IM W ROK BIBLIOTEKA MON ITOR IN G U ŚR OD OW IS KA K r a k ó w 2003

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY. Kolorowe zadanie 2012

SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY. Kolorowe zadanie 2012 Imię i nazwisko ucznia... Wypełnia nauczyciel Klasa.... SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY Numer ucznia w dzienniku Instrukcja dla ucznia Kolorowe zadanie 2012 TEST Z JĘZYKA POLSKIEGO Czas pracy: 45

Bardziej szczegółowo

Vademecum selekcji, czyli jak przeglądać i oceniać swoje fotografie

Vademecum selekcji, czyli jak przeglądać i oceniać swoje fotografie Vademecum selekcji, czyli jak przeglądać i oceniać swoje fotografie 2 Wstęp Kiedy zaczyna, a kiedy kończy się rola fotografa w procesie fotografowania? Czy jego zadaniem jest jedynie przykładanie aparatu

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k 2 0 0 6 I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e

Bardziej szczegółowo

O PROJEKCIE I WNIOSKU DLA POCZĄTKUJĄCYCH I TYCH, KTÓRZY CHCĄ UPORZĄDKOWAĆ WIEDZĘ MARCIN DADEL

O PROJEKCIE I WNIOSKU DLA POCZĄTKUJĄCYCH I TYCH, KTÓRZY CHCĄ UPORZĄDKOWAĆ WIEDZĘ MARCIN DADEL O PROJEKCIE I WNIOSKU DLA POCZĄTKUJĄCYCH I TYCH, KTÓRZY CHCĄ UPORZĄDKOWAĆ WIEDZĘ MARCIN DADEL O PROJEKCIE I WNIOSKU DLA POCZĄTKUJĄCYCH I TYCH, KTÓRZY CHCĄ UPORZĄDKOWAĆ WIEDZĘ MARCIN DADEL Sieć SPLOT STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac 9 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i P O dla zawodu S A D Z K A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy Miejscowość i data FUNDACJA INF ORMCYJNA Ul. Wyzwolenia 107 / 65 85-792 Bydgoszcz Formularz zgłoszeniowy DANE O SO BOW E OS OB Y PRO SZ ĄCEJ O P OMOC ( os ob a p eł noletnia) IMIĘ I NAZ WISKO PESEL DOWÓD

Bardziej szczegółowo

Społeczeństwo sieciowe. Implikacje dla kultury i edukacji Polaków

Społeczeństwo sieciowe. Implikacje dla kultury i edukacji Polaków Kazimierz Krzysztofek Szkoła WyŜsza Psychologii Społecznej Fundacja Pro Cultura Społeczeństwo sieciowe. Implikacje dla kultury i edukacji Polaków Kongres Bibliotek Publicznych Warszawa, 22-23.11. 2010

Bardziej szczegółowo

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych ciosów jaki może nas spotkać w związku z dugą osobą jest

Bardziej szczegółowo

WSZĘDZIE DOBRZE, ALE... W SZKOLE NAJLEPIEJ!!!

WSZĘDZIE DOBRZE, ALE... W SZKOLE NAJLEPIEJ!!! GAZETKA SZKOLNA Szkoła Podstawowa Im Mikołaja Kopernika Chorzelów 316 Chorzelów http://www.spchorzelow.pl/ Numer 1 WRZESIEŃ 2009 WSZĘDZIE DOBRZE, ALE... W SZKOLE NAJLEPIEJ!!! CO WARTO PRZECZYTAĆ W GAZETCE?

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

Reguła Życia. spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13

Reguła Życia. spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13 spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13 Reguła życia, to droga do świętości; jej sens można również określić jako: - systematyczna praca nad sobą - postęp duchowy - asceza chrześcijańska

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZEGLĄDU I MONITORINGU KODEKSU ETYCZNEGO PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOŁOBRZEGU

PROCEDURA PRZEGLĄDU I MONITORINGU KODEKSU ETYCZNEGO PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOŁOBRZEGU PROCEDURA PRZEGLĄDU I MONITORINGU KODEKSU ETYCZNEGO PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZI W KOŁOBRZEGU PROCEDURA COROCZNEGO PRZEGLĄDU WEWNĘTRZNEGO I STAŁEGO MONITORINGU KODEKSU ETYCZNEGO PRZEZ PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Ref. Chwyć tę dłoń chwyć Jego dłoń Bóg jest z tobą w ziemi tej Jego dłoń, Jego dłoń

Ref. Chwyć tę dłoń chwyć Jego dłoń Bóg jest z tobą w ziemi tej Jego dłoń, Jego dłoń 1. Chwyć tę dłoń 1. Czy rozmawia z tobą dziś i czy głos twój zna Czy w ciemnościach nocy daje pewność dnia Czy odwiedza czasem cię w toku zajęć twych Czy dłoń Jego leczy czy usuwa grzech Ref. Chwyć tę

Bardziej szczegółowo

Burmis 'Z Miasta. Janusz. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok. Miasta Maków Mazowiecki

Burmis 'Z Miasta. Janusz. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok. Miasta Maków Mazowiecki ZARZĄDZENIE Nr 270/2013 BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI Z DNIA 23 SIERPNIA 2013 r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok. Miasta Maków Mazowiecki Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

2 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu L A K I E R N I K S A M O C H O D O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy

Bardziej szczegółowo

32 ROCZNICA-POROZUMIENIA SIERPNIOWE

32 ROCZNICA-POROZUMIENIA SIERPNIOWE BIULETYN N S Z Z S O L I DA R N O Ś Ć K W B KO N I N Do użytku wewnętrznego Biuletyn Nr 77 SIERPIEŃ 2012 Data wydania 30.08.2012 R. Jeśli chcesz znaleźć źródło, musisz iść do góry, pod prąd. /bł. Jan Paweł

Bardziej szczegółowo

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m W Załącznik do Uchwały nr XXX/244/01 R ady M ie j s kie j w N ałę czowie z dnia 28 g ru dnia 2001 r. Strategia rozwoju gminy miejskiej Nałęczów Opracowanie: dr Waldemar A. Gorzym-Wi lk ow s k i dr An drzej

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe "Zamek - Ryn" Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax ,

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe Zamek - Ryn Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax , R E G U L A M I N X I I I O G Ó L N O P O L S K I K O N K U R S M Ł O D Y C H T A L E N T Ó W S Z T U K I K U L I N A R N E J l A r t d e l a c u i s i n e M a r t e l l 2 0 1 5 K o n k u r s j e s t n

Bardziej szczegółowo

Opera to sens, nie pretekst

Opera to sens, nie pretekst Opera to sens, nie pretekst Kniaź Igor to dzieło niedokończone przez kompozytora, niekoniecznie spójne dramaturgicznie. Jego osnową fabularną jest XII-wieczne podanie. Co jest podstawą Pana koncepcji inscenizacyjnej?

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

z potrzeby piękna Świdermajer z odrobiną egzotyki 54

z potrzeby piękna Świdermajer z odrobiną egzotyki 54 T O, C O L U B I M Y Gdyby nie szczęśliwy przypadek i uparci właściciele, ten piękny dom z drewnianymi koronkami nigdy by nie powstał. z potrzeby piękna Świdermajer z odrobiną egzotyki 54 55 Od początku,

Bardziej szczegółowo

Uzdrawiająca Moc Ducha Świętego

Uzdrawiająca Moc Ducha Świętego 1 / 5 Moc Ducha Świętego to miłość! Uzdrawiająca Moc Ducha Świętego to temat rekolekcji Rycerstwa św. Michała Archanioła, które odbyły się w dniach 13-14 grudnia 2013r. w Rycerce Górnej. Rekolekcje prowadził

Bardziej szczegółowo

TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA MATURĘ USTNĄ na rok 2010/ 2011 w ZSP im. Orląt Lwowskich w Stopnicy

TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA MATURĘ USTNĄ na rok 2010/ 2011 w ZSP im. Orląt Lwowskich w Stopnicy TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA MATURĘ USTNĄ na rok 2010/ 2011 w ZSP im. Orląt Lwowskich w Stopnicy LITERATURA 1. "Żyć życiem innym niż większość". Twoje rozważania o wybranych bohaterach literackich idących

Bardziej szczegółowo

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z M 50-r o c z n i c a P o z n a ń s k i e g o C z e r w c a 56 r. KAZIMIERA IŁŁAKOWICZÓWNA Ro z s t r z e l a n o m o j e s e r c e C h c i a ł a m o k u l t u r z e n a p i s a ć n a p r a w d ę i n t

Bardziej szczegółowo

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i M G 5 0 4 W Ę D Z A R K A M G 5 0 4 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z a z a k u p p r o d u k t u M a s t e r G r i l l

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

Innowacja pedagogiczna Z Babcią i Dziadkiem przez świat w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław

Innowacja pedagogiczna Z Babcią i Dziadkiem przez świat w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław Innowacja pedagogiczna Z Babcią i Dziadkiem przez świat w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław Od listopada 2015r. w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław m.in. w Przedszkolu

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

NASZE PRZEDSZKOLE Nr 3

NASZE PRZEDSZKOLE Nr 3 Miejskie Przedszkole Nr 18 w Puławach ul. Norwida 32 A NASZE PRZEDSZKOLE Nr 3 / styczeń - luty 2009 / Czytanie dziecku alternatywą dla masowej kultury mediów. Wszyscy chcemy, aby nasze dzieci wyrosły na

Bardziej szczegółowo

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

OBECNOŚĆ I OSTĘPNOŚĆ RODZICA DAJE DZIECKU ODWAGĘ STAWIANIE GRANIC BUDUJE JEGO SIŁĘ

OBECNOŚĆ I OSTĘPNOŚĆ RODZICA DAJE DZIECKU ODWAGĘ STAWIANIE GRANIC BUDUJE JEGO SIŁĘ OBECNOŚĆ I OSTĘPNOŚĆ RODZICA DAJE DZIECKU ODWAGĘ Z. Freud: STAWIANIE GRANIC BUDUJE JEGO SIŁĘ Źródłem energii człowieka jest jego instynktowny pęd do przyjemności. Ta podstawowa żądza natychmiastowego zaspokojenia

Bardziej szczegółowo

Płytki z cegły. Nazwa płytki: LICO CLASSIC. Jesienna Promocja -> Rabaty do 39%! Aktualna cena już od 68 PLN/m2

Płytki z cegły. Nazwa płytki: LICO CLASSIC. Jesienna Promocja -> Rabaty do 39%! Aktualna cena już od 68 PLN/m2 Partnerzy Płytki z cegły Nazwa płytki: LICO CLASSIC Jesienna Promocja -> Rabaty do 39%! Aktualna cena już od 68 PLN/m2 Płytki z cegły Nazwa płytki: LICO CLASSIC Jesienna Promocja -> Rabaty do 39%! Aktualna

Bardziej szczegółowo

Zmiany pozycji techniki

Zmiany pozycji techniki ROZDZIAŁ 3 Zmiany pozycji techniki Jak zmieniać pozycje chorego w łóżku W celu zapewnienia choremu komfortu oraz w celu zapobieżenia odleżynom konieczne jest m.in. stosowanie zmian pozycji ciała chorego

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum w Sadownem- Konkurs Mistrz Dobrego Stylu. (czas pisania:45 minut)

Gimnazjum w Sadownem- Konkurs Mistrz Dobrego Stylu. (czas pisania:45 minut) 1 Opr. Izabela Wrzosek Sadowne, 10 czerwca 2005r. Gimnazjum w Sadownem- Konkurs Mistrz Dobrego Stylu. (czas pisania:45 minut) 1. W wierszu zamieszczonym niżej podkreśl wszystkie związki frazeologiczne

Bardziej szczegółowo

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze.

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze. Przedmowa Kiedy byłem mały, nawet nie wiedziałem, że jestem dzieckiem specjalnej troski. Jak się o tym dowiedziałem? Ludzie powiedzieli mi, że jestem inny niż wszyscy i że to jest problem. To była prawda.

Bardziej szczegółowo

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia pracuje w oparciu o Regulamin Rzecznika Praw Ucznia oraz o własny plan pracy. Regulamin działalności Rzecznika Praw Ucznia: 1. Rzecznik

Bardziej szczegółowo

Omnec Onec Zbiór tekstów - Część III - List od Wenusjan

Omnec Onec Zbiór tekstów - Część III - List od Wenusjan Omnec Onec Zbiór tekstów - Część III - List od Wenusjan Venusian Script Collection of Texts Part III - Copyright 2000 by Omnec Onec Zbiór tekstów Part III - Copyright 2000 by Omnec Onec Kopiowanie i rozpowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Ptaki Toruńskiej Strugi Wiosna 2012

Ptaki Toruńskiej Strugi Wiosna 2012 Ptaki Toruńskiej Strugi Wiosna 2012 Zainspirowany pasjonującą opowieścią uczniów Zespołu Szkół nr 7 w Toruniu o Strudze Toruńskiej ( Nasza Baszka, czyli Struga Toruńska ; gorąco polecam) postanowiłem zapolować

Bardziej szczegółowo

C H A R A K T E R Y S T Y K A E N E R G E T Y C Z N A dla budynku Pracownia ceramiczna B U D Y N K U Ważne do: 2019-08-23 Budynek oceniany: R dz b dyn Sz ᐧ勷 d s b dyn 76-200 Sᐧ勷 ps l. W s ls i g 0 C ᐧ勷

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI WARSZAWA, LIPIEC 2000

INSTYTUCJE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI WARSZAWA, LIPIEC 2000 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

EWA CHYLAK-WIÑSKA. Afryka KAPUŒCIÑSKIEGO

EWA CHYLAK-WIÑSKA. Afryka KAPUŒCIÑSKIEGO EWA CHYLAK-WIÑSKA Afryka KAPUŒCIÑSKIEGO POZNAÑ 2007 Redakcja Piotr Szmajda Redakcja techniczna Jerzy Witkowski Korekta Wojciech Nowakowski Projekt ok³adki Dominik Szmajda Zdjêcie na ok³adce Grafika czarno-bia³a

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Z SYSTEMEM SD-NAVI (wersja 1.00)

PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Z SYSTEMEM SD-NAVI (wersja 1.00) 1 Spis treści ZaŜalenie klienta Diagnostyka Omówienie i opis wyprowadzeń Rozdział 2 Ogólny problem funkcjonalny Rozdział 3 Urządzenie nie działa lub nie uruchamia się (czarny ekran): Rozdział 3-1 Przycisk

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2015/2016

ROK SZKOLNY 2015/2016 ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkolne Koło Caritas w roku szkolnym 2015/2016 liczy 28 wolontariuszy, którzy z wielkim zaangażowaniem i oddaniem włączają się w prace naszego Koła. 18 września 2015 r. ognisko SKC

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej w Sulejówku - Sercem za serce w hołdzie Sybirakom

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej w Sulejówku - Sercem za serce w hołdzie Sybirakom Odsłonięcie tablicy pamiątkowej w Sulejówku - Sercem za serce w hołdzie Sybirakom W 78 rocznicę urodzin Mariana Jonkajtysa w Sulejówku odsłonięto kamień - dar serca mieszkańców dumnych, że wyjątkowy człowiek,

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny na poziomie. i właściwie je uzasadnić?

Egzamin maturalny na poziomie. i właściwie je uzasadnić? Egzamin maturalny na poziomie podstawowym. Jak sformułować stanowisko i właściwie je uzasadnić? PODSTAWOWE INFORMACJE Rozprawka na poziomie podstawowym jest formą wypowiedzi pisemnej na podany temat, która

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS HUMANISTYCZNY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2010/2011 ETAP REJONOWY

WOJEWÓDZKI KONKURS HUMANISTYCZNY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2010/2011 ETAP REJONOWY WOJEWÓDZKI KONKURS HUMANISTYCZNY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2010/2011 Drogi Uczestniku! ETAP REJONOWY Test zawiera pytania z kilku humanistycznych dziedzin. Prosimy Cię, abyś uważnie przeczytał teksty i polecenia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Mrągowo z dnia 1 grudnia 2014r. Obrady sesji rozpoczęto o godz.12 00 zakończono

Bardziej szczegółowo

Nadzieja Patrycja Kępka. Płacz już nie pomaga. Anioł nie wysłuchał próśb. Tonąc w beznadziei. Raz jeszcze krzyczy ku niebu.

Nadzieja Patrycja Kępka. Płacz już nie pomaga. Anioł nie wysłuchał próśb. Tonąc w beznadziei. Raz jeszcze krzyczy ku niebu. W zmaganiach konkursowych wzięli udział: Patrycja Kępka, Sebastian Wlizło i Łukasz Magier - uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie, którzy udostępnili swoje wiersze: Nadzieja Patrycja Kępka Płacz

Bardziej szczegółowo

Ronda, skrzyżowania i inne trudne zjawiska (3 pytania) 1. Korzystając z pasa rozpędowego

Ronda, skrzyżowania i inne trudne zjawiska (3 pytania) 1. Korzystając z pasa rozpędowego Ronda, skrzyżowania i inne trudne zjawiska (3 pytania) 1. Korzystają z pasa rozpędowego a. można jadą nim wyprzedza ć samohody jadą e po naszej lewej stronie (Nie. Pas rozpędowy nie służy do wyprzedzania

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA LISTA TEMATÓW 2013/2014

SZKOLNA LISTA TEMATÓW 2013/2014 SZKOLNA LISTA TEMATÓW NA MATURĘ USTNĄ Z JĘZYKA POLSKIEGO 2013/2014 LITERATURA 1. Jednostka wobec nieustannych wyborów moralnych. Omów problem, analizując zachowanie wybranych bohaterów literackich 2. Obrazy

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkolnego Koła PCK w roku szkolnym 2011/2012

Plan pracy Szkolnego Koła PCK w roku szkolnym 2011/2012 Plan pracy Szkolnego Koła PCK w roku szkolnym 2011/2012 Lepiej chyba pójść choćby kawałek dobrą drogą, niż zajść daleko, lecz źle. Platon Opiekunowie: mgr Aneta Wróbel/ mgr Joanna Baran I. Założenia ogólne

Bardziej szczegółowo