DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO"

Transkrypt

1 1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 28 grudnia 2010 r. Nr 249 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA 4196 Burmistrza Jaworzyny Ņląskiej nr 39/B/10 z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie przedłoŋenia rocznego sprawozdania z wykonania budŋetu Gminy Jaworzyna Ņląska za 2009 rok Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej Wójta Gminy Kamienna Góra nr 12/10 z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budŋetu za 2009 rok UCHWAŁ A ZARZĄDU ZWIĄZKU GMINY 4198 Zarządu Związku Gmin Kwisa nr I/14/2010 z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2009 r ZARZĄDZENIE NR 39/B/10 BURMISTRZA JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jaworzyna Śląska za 2009 rok Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej Na podstawie art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz z 2005 roku z póňniejszymi zmianami) w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z 2009 roku) Burmistrz Jaworzyny Ņląskiej zarządza, co następuje: 1. Burmistrz Jaworzyny Ņląskiej przedkłada roczne sprawozdanie z wykonania budŋetu gminy za 2009 rok Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej. 2. Zarządzenie wchodzi w Ŋycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoņląskiego. Burmistrz: Grzegorz Grzegorzewicz

2 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 39/ /B/10 Burmistrza Jaworzyny Śląskiej z dnia 16 marca 2010 r. INFORMACJA dotycząca zmian wprowadzonych w budżecie Gminy Jaworzyna Śl. za 2009 rok Rada Miejska w Jaworzynie Ņl. przyjęła plan budŋetu Gminy na 2009 rok w dniu 28 stycznia 2009 roku uchwałą nr XXVII/09/09. Zamykał się on: po stronie dochodów kwotą zł po stronie wydatków kwotą zł W roku 2009 budŋet Gminy został podwyŋszony o kwotę ,19 zł i na dzień roku wyniósł ,19 zł po stronie dochodów i ,19 zł po stronie wydatków. Planowany deficyt budŋetu wg uchwały budŋetowej wynosił zł. W miesiącu lutym został zwiększony o kwotę zł. Ňródło pokrycia deficytu stanowią przychody ze sprzedaŋy innych papierów wartoņciowych zł oraz wolne ņrodki w wysokoņci zł. Ponadto załoŋono rozchody w wysokoņci zł (wykup obligacji zł, spłaty kredytów zł). Zmiany w planie dochodów i wydatków w wysokoņci ,19 zł nastąpiły w związku z: I. zwiększeniem: 1) dotacji celowych przez Wojewodę Dolnoņląskiego na: bieŋącą działalnoņć OPS (dodatek dla pracownika socjalnego) zł; składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre ņwiadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre ņwiadczenia rodzinne zł; zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zł; usuwanie skutków klęsk Ŋywiołowych zł; projekt systemowy Szansa na nowe jutro zł; dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie doŋywiania zł; dofinansowanie ņwiadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zł; zwrot częņci podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ,19 zł; dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2009/2010 naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz w klasie I gimnazjum zł; sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyŋszy stopień awansu zawodowego 264 zł; 2) dotacji celowych przez Krajowe Biuro Wyborcze na: sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zł; 3) ņrodków na uzupełnienie dochodów gminy (Ministerstwo Finansów) zł, 4) dochodów własnych zł, w tym: ņrodki przekazane przez: ZGKiM zł, ņrodki z Urzędu Marszałkowskiego zł. II. zmniejszeniem: subwencji ogólnej na 2009 rok przez Ministra Finansów zł; dotacji celowej przez Wojewodę Dolnoņląskiego: utrzymanie grobów wojennych 800 zł, ņwiadczenia rodzinne, ņwiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zł, dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników zł. PowyŊsze zmiany zostały wprowadzone: 1) uchwałą Rady Miejskiej: nr XXVIII/13/09 z r.; nr XXX/34/09 z r.; nr XXXII/46/09 z r.; nr XXXIII/53/09 z r.; nr XXXIV/57/09 z r.; nr XXXV/68/09 z r.; nr XXXVI/70/09 z r.; nr XXXVII/78/09 z r. 2) Zarządzeniami Burmistrza : nr 20/B/09 z r.; nr 32/B/09 z r.; nr 43/B/09 z r.; nr 48/B/09 z r.; nr 51/B/09 z r.: nr 68/B/09 z r.: nr 96/B/09 z r.; nr 101/B/09 z r.; nr 109/B/09 z r.; nr 122/B/09 z r.; nr 128/B/09 z r.; nr 130/B/09 z r.; nr 143/B/09 z r.;

3 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz nr 155/B/09 z r.; nr 158/B/09 z r.; nr 184/B/09 z r.; nr 186/B/09 z r.; nr 187/B/09 z r.; nr 188/B/09 z r.; nr 194/B/09 z r.; nr 208/B/09 z r.; nr 228/B/09 z r. I. INFORMACJA O DEFICYCIE W 2009 ROKU Dochody budŋetowe w 2009 roku zrealizowane zostały w wysokoņci ,48 zł, a wydatki w wysokoņci ,76 zł. Powstał zatem deficyt budŋetowy w kwocie ,28 zł. Zaprezentowane informacje liczbowe wskazują na to, Ŋe plan wydatków został realizowany nieznacznie szybciej od planu dochodów budŋetowych. W latach poprzednich realizacja dochodów przekraczała wartoņć 100% planu (np rok 103,8% /wykonanie ,32 zł/, 2007 rok 102,0% /wykonanie ,68 zł/, 2008 rok 100,1% /wykonanie ,06 zł/). Poziom wykonania dochodów potwierdza trudną sytuację finansową zarówno osób prawnych, jak i fizycznych. W roku 2009 Gmina skorzystała z emisji obligacji w wysokoņci ,00 zł z terminami wykupu od 2013 do 2017 roku. II. INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ Według stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku zobowiązania Gminy stanowiły kwotę ,53 zł. Na wymienioną kwotę zobowiązań składają się: emisja obligacji ,00 zł, w tym: z roku ,00 zł, z roku ,00 zł, z roku ,00 zł, kredyt długoterminowy na budowę boiska przyszkolnego w Pastuchowie ,75 zł, kredyt długoterminowy na budowę sali gimnastycznej przy SP w Jaworzynie Ņl ,10 zł, przejęty dług Spółki Wodno-Ņciekowej Strzegomka (kapitał, odsetki skapitalizowane, odsetki zaległe) ,00 zł, zobowiązania wymagalne ,68 zł, (z tego kwota zł stanowi nadpłatę udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych) w tym: Urząd Miejski ,41 zł, ZGKiM ,27 zł III. DOCHODY BUDŻETOWE W 2009 roku uzyskano dochody w kwocie ,48 zł, co stanowi 84,0% planowanych dochodów rocznych, przy czym kwota ,52 zł ( 0760, 0770, 0840, 0870, 6300) stanowi dochody majątkowe, a kwota ,96 zł dochody bieŋące.

4 zł zł zł Dziennik Urzędowy Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz Porównanie poziomu wykonania dochodów za 2007 r., 2008 r. i 2009 r. przedstawiono poniŋej. Wykonanie dochodów za 2007 r., 2008 r. i 2009 r zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł Rok

5 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz To zestawienie ukazuje spadek dochodów w budŋecie gminy w 2009 roku w stosunku do 2008 roku. Wielkoņć osiągniętych wpływów budŋetowych za 2009 rok według ňródeł ich przychodu ilustruje poniŋsze zestawienie: Załącznik nr 1 Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie % I. Dochody własne , ,59 62,7% 0310 Podatek od nieruchomoņci (od osób prawnych) , ,58 88,8% 0310 Podatek od nieruchomoņci (od osób fizycznych) , ,29 105,2% 0320 Podatek rolny (od osób prawnych) , ,21 102,6% 0320 Podatek rolny (od osób fizycznych) , ,08 97,0% 0330 Podatek leņny (od osób prawnych) 7 200, ,00 101,9% 0330 Podatek leņny (od osób fizycznych) 350,00 328,12 93,7% 0340 Podatek od ņrodków transportowych (od osób prawnych) , ,00 75,2% 0340 Podatek od ņrodków transportowych (od osób fizycznych) , ,85 115,7% 0350 Podatek od działalnoņci gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 9 900, ,03 101,7% 0360 Podatek od spadków i darowizn , ,30 285,3% 0400 Wpływy z opłaty produktowej 2 800, ,06 105,6% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , ,40 124,0% 0430 Wpływy z opłaty targowej , ,70 127,9% 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,00 154,9% 0470 Wpływy z opłat za zarząd, uŋytkowanie i uŋytkowanie wieczyste nieruchomoņci , ,14 63,9% 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŋ alkoholu , ,19 106,3% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki , ,63 20,8% samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0500 Podatek od czynnoņci cywilnoprawnych , ,00 151,8% 0560 Zaległoņci z podatków zniesionych 0,00 210, Grzywny, mandaty i inne kary pienięŋne od ludnoņci 0,00 200, Wpływy z opłat za koncesje i licencje 0,00 200, Wpływy z róŋnych opłat 3 000, ,30 191,7% 0750 Dochody z najmu i dzierŋawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,83 100,8% 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŋytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własnoņci 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własnoņci oraz prawa uŋytkowania wieczystego nieruchomoņci 500, ,68 473,5% , ,56 37,6% 0830 Wpływy z usług , ,89 67,9% 0840 Wpływy ze sprzedaŋy wyrobów 0, , Wpływy ze sprzedaŋy składników majątkowych 100,00 100,28 100,3% 0900 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoņci 0,00 156, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i , ,52 220,7% opłat 0920 Pozostałe odsetki , ,49 55,3% 0929 Pozostałe odsetki 0,00 94, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŋnej 7 500, ,00 100,0% 0970 Wpływy z róŋnych dochodów , ,63 8,1%

6 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2370 Wpływy do budŋetu nadwyŋki ņrodków obrotowych zakładu budŋetowego 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŋących 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoņci 2 200, , ,6% , ,52 100,0% , ,00 100,0% , ,14 100,0% 2980 Wpływy do wyjaņnienia 0,00-24, Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 0, ,00 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0,00 0,0% II. Udział w dochodach budżetu państwa , ,86 93,3% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 93,5% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych , ,86 77,1% III. Dochody z budżetu państwa , ,03 99,1% 2008 Dotacje rozwojowe oraz ņrodki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej , ,31 96,3% 2009 Dotacje rozwojowe oraz ņrodki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na realizację zadań bieŋących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na realizację własnych zadań bieŋących gmin (związków gmin) 2039 Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na realizację własnych zadań bieŋących gmin (związków gmin) 7 200, ,44 96,3% , ,04 98,9% , ,44 91,3% 9 500, ,80 94,7% 2750 Ņrodki na uzupełnienie dochodów gmin , ,00 100,0% 2920 Subwencje ogólne z budŋetu państwa , ,00 100,0% - częņć oņwiatowa subwencji ogólnej , ,00 100,0% - częņć wyrównawcza subwencji ogólnej , ,00 100,0% - częņć równowaŋąca subwencji ogólnej , ,00 100,0% Suma końcowa , ,48 84,0% Z przedstawionego zestawienia wynika, Ŋe w większoņci pozycji zaplanowane dochody zostały zrealizowane około 100% za wyjątkiem: podatku od nieruchomoņci i podatku od ņrodków transportowych od osób prawnych, prawa uŋytkowania wieczystego nieruchomoņci, opłaty planistycznej, wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własnoņci, wpływów z usług, udziału w podatku dochodowym zarówno osób fizycznych, jak i prawnych. NajwyŊszy wskaňnik realizacji dochodów w stosunku do planu wystąpił w dochodach realizowanych przez OPS (1720,6% przy planie zł,), we wpływach z tytułu przekształcenia prawa uŋytkowania wieczystego w prawo własnoņci (473,5% przy planie w wysokoņci 500 zł), odsetkach od nieterminowych wpłat (220,7% przy planie zł oraz w podatku od spadków i darowizn; plan jest przyjmowany na podstawie prognozy okreņlonej przez Urząd Skarbowy). Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniósł 93,5% w stosunku do planu. Prognozę wpływów okreņla Minister Finansów. Do budŋetu gminy za 2009 rok wpłynęła kwota zł. Dla porównania wpływy za 2007 rok wyniosły zł, a za 2008 rok zł.

7 3 432, , , , , ,7 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz Najsłabiej przebiegła realizacja dochodów z tytułu opłat planistycznych oraz wpłat za odpłatne nabycie prawa własnoņci. Najistotniejszą pozycję w strukturze zrealizowanych dochodów ogółem gminy stanowiły dochody własne, do których zalicza się równieŋ udział gminy w dochodach budŋetu państwa ( ,86 zł). dochody własne 44,65% subwencja ogólna 37,90% dotacje celowe 17,45% Dochody Gminy Jaworzyny Śląska za 2009 rok według źródeł (dane w tys. zł) Plan I. II. III. Wykonanie I. - Dochody w łasne II. - Subw encja ogólna III. - Dotacje celow e z budżetu państw a W grupie dochodów własnych najwyŋszy udział w strukturze zrealizowanych wpływów z poszczególnych tytułów miały w 2009 roku następujące dochody: udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych podatek od nieruchomości dochody z majątku gminu podatek rolny podatek od czynności cywilnoprawnych wpływy z usług wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu podatek od środków transportowych wpływy z opłaty eksploatacyjnej 33,71 30,17 14,40 8,48 2,52 1,79 1,58 0,65 0,41 W wyniku obniŋenia przez Radę Miejską maksymalnych stawek podatków lokalnych w roku 2009 uzyskano dochody niŋsze o ,00 zł, natomiast ubytek dochodów z tytułu udzielenia przez gminę ulg i zwolnień wyniósł ,00 zł, umorzeń zaległoņci podatkowych ,20 zł i rozłoŋenia na raty, odroczenie terminu płatnoņci ,90 zł.

8 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz Skutki finansowe zastosowania ulg, odroczeń i obniŋenia górnych stawek podatkowych w poszczególnych zobowiązaniach podatkowych przedstawia zestawienie: Wyszczególnienie Ogółem Skutki obniŋenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy Skutki udzielonych, ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy w tym: Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa za okres sprawozdawczy umorzenie zaległości podatkowych rozłożenie na raty, odroczenie terminu Dochody ogółem: , , , , ,90 z tego: podatek rolny , , ,20 17,00 podatek od nieruchomości w tym: , , , , ,90 1. osoby prawne , , , , ,00 2. osoby fizyczne , , , ,90 podatek leśny 7.662, ,00 0 podatek od środków transportowych , , ,00 0 Największy udział w łącznej kwocie ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień miały w 2009 roku odroczenia terminu, rozłoŋenia na raty w podatku od nieruchomoņci (54,8%) i umorzenia (41,8%). Natomiast w łącznej kwocie obniŋenia górnych stawek podatkowych największy udział miały obniŋenia tych stawek w podatku od nieruchomoņci (54,3%) oraz w podatku rolnym (44,5%). Dwie osoby prawne wystąpiły z wnioskiem o zapłatę podatku w formie niepienięŋnej za usługi dzierŋawy pomieszczeń, terenu, utrzymania punktów ņwietlnych, co stanowi kwotę ,67 zł. Nieodmiennie problem stanowią zaległoņci podatkowe. Stan wymagalnych i nie zapłaconych gminie naleŋnoņci budŋetowych stanowi kwotę ,17 zł, co stanowi 6,0% wielkoņci zrealizowanych dochodów budŋetowych. Celem okreņlenia rzeczywistych zaległoņci podatkowych naliczane są odsetki naleŋne, a nie wpłacone na rachunek bankowy, które stanowią na dzień r. kwotę ,35 zł. Wysokoņć zaległoņci i nadpłat według tytułów ich powstania przedstawiają się następująco: Lp. Wyszczególnienie Zaległości Kwota liczba Kwota nadpłat podatników 1. Dochody z najmu, dzierŋawy i innych umów 8.916, Opłaty za zarząd, uŋytkowanie i uŋytkowanie wieczyste , ,37 nieruchomoņci oraz wykup wieczystego uŋytkowania 3. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własnoņci , nieruchomoņci 4. Podatek od działalnoņci gospodarczej osób fizycznych, ,36 X 39,40 opłacany w formie karty podatkowej 5. Podatek od nieruchomoņci z tego osoby fizyczne osoby prawne , , , , , ,10 6. Podatek rolny z tego: osoby fizyczne osoby prawne , , , ,94 809,34 334,60 7. Podatek leņny z tego: osoby fizyczne osoby prawne 179,55 179, ,00 16,00 0

9 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz Lp. Wyszczególnienie 8. Podatek od ņrodków transportowych z tego: osoby fizyczne osoby prawne Zaległości Kwota liczba podatników 2.155, , Kwota nadpłat 462,25 462, Podatek od spadków i darowizn 4.499,00 X Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst , ,62 na podstawie odrębnych ustaw 11. Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaŋ alkoholu 170, , Podatek od czynnoņci cywilnoprawnych 19,00 X 1.793, Zaległoņci z podatków zniesionych 175, Grzywny, mandaty i inne kary pienięŋne od osób fizycznych 440, Podatek dochodowy od osób fizycznych X X , Podatek dochodowy od osób prawnych X X 710, Wpływy z róŋnych dochodów 72, R A Z E M , , Odsetki od zaległoņci podatkowych na r ,35 X X O G Ó Ł EM ,52 X ,40 Z przeprowadzonej analizy zaległoņci budŋetowych wynika, Ŋe dłuŋnikami gminy są w większoņci osoby fizyczne (69,0%). Zaległoņci te powstały m.in. z tytułu podatku rolnego i leņnego, podatku od nieruchomoņci, podatku od ņrodków transportowych, wpływów z karty podatkowej, dzierŋawy mienia komunalnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynnoņci cywilnoprawnych. W stosunku do wszystkich dłuŋników podejmowane są działania w celu ņciągnięcia naleŋnoņci budŋetowych, polegających na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych i sądowych, zabezpieczeniu wierzytelnoņci gminy poprzez ustanowienie hipotek przymusowych na majątku dłuŋników. W stosunku do jednego podatnika została wszczęta procedura w sprawie przekazania nieruchomoņci w zamian za zaległoņci. NaleŊnoņci na dzień roku wyniosły ,11 zł, w tym ,45 zł to naleŋnoņć od Spółki Wodno-Ņciekowej Strzegomka w ʼnarowie.

10 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz OMÓWIENIE WYKONANYCH DOCHODÓW w 2009 rok Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Z tytułu sprzedaŋy gruntów i uŋytków rolnych do budŋetu Gminy wpłynęła kwota ,00 zł. Wojewoda Dolnoņląski przekazał dotację celową w wysokoņci ,19 zł z przeznaczeniem na zwrot częņci podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Dział 020 Leśnictwo Za dzierŋawę obwodów łowieckich nr 2, 3, 6, 7 i 11 Starostwo Powiatowe w Ņwidnicy przekazało kwotę 1.069,21 zł, tj. 97,2% planu w wysokoņci zł. Plan przyjęto na poziomie wykonania za rok 2008, poniewaŋ Gmina nie dysponuje informacją na temat wysokoņci czynszu. Umowy na dzierŋawę zawarte są pomiędzy Starostwem Powiatowym, a Kołami Łowieckimi. Dział 600 Transport i łączność Województwo Dolnoņląskie nie przekazało ņrodków w wysokoņci ,00 zł na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 w m. Nowy Jaworów. Zgodnie z porozumieniem w sprawie powierzenia zadania Gminie Jaworzyna Ņląska będącego zadaniem własnym Województwa Dolnoņląskiego ņrodki na ten cel winne być przekazane po fakturowaniu. Gmina w roku 2009 zleciła wykonanie projektu technicznego, który zrealizowany będzie w roku Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie z umów zawartych z 758 uŋytkownikami wyniosły ,14 zł (63,9% planu w wysokoņci zł). Wpływ z tego tytułu był mniejszy z powody realizacji zaleceń pokontrolnych i zwrotu niesłusznie pobranego podatku VAT z tytułu opłat za uŋytkowanie wieczyste w latach ubiegłych. Dochody z najmu i dzierżawy składników jednostki samorządu terytorialnego uzyskano w wysokoņci ,83 zł z następujących pozycji: czynsze dzierŋawne. Plan na poziomie zł został wykonany w 99,6% (wpłynęło ,36 zł). Wpływy wynikają z umów zawartych na: grunty rolne 118 umów na pow. 67,65 ha, grunty nierolne wydzierŋawiane na cele kulturalne, handlowe i usługowe 16 umów o pow ha oraz 2 umów na zbiorniki wodne (stawy) o łącznej powierzchni 10,20 ha (1 w Milikowiach i 1 w Jaworzynie Ņl. ʼnwirownia). najmem lokalu uŋytkowego w ņwietlicy wiejskiej w Piotrowicach; wpłynęła kwota ,47 zł (tj. 102,6% planu w wysokoņci zł). Za przekształcenie prawa uŋytkowania wieczystego w prawo własnoņci uzyskano kwotę 2 367,68 zł. Odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości. Ze sprzedaŋy nieruchomoņci zaplanowano wpływy w wysokoņci zł. Uzyskano ,56 zł, co stanowi 37,3% planu rocznego. Sprzedanych zostało 48 lokali mieszkalnych, w tym 5 na wsi i 43 w mieņcie, za cenę ,35 zł. SprzedaŊ lokali mieszkalnych przewyŋszała zakładany plan /z planowanych 20 lokali sprzedanych zostało 48/. Dochód stanowiący kwotę ,41 zł. pochodzi ze sprzedaŋy 6 lokali uŋytkowych 1 nieruchomoņci zabudowanej ( garaŋem ) i wpłata rat za lokal uŋytkowy. Wpływy za grunty pod zabudowę jednorodzinną i garaŋe stanowią kwotę : ,80 zł. w tym zakresie sprzedano 10 działek budowlanych oraz 6 działek pod garaŋe. Planowane dochodowy zakładały duŋo większą sprzedaŋ jednakŋe ogólne załamanie na rynku nieruchomoņci nie ominęło równieŋ naszej gminy. Ze sprzedaŋy gruntów na poprawę warunków zagospodarowania uzyskano kwotę 1.586,00 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat czynszów dzierżawnych, wieczystego użytkowania oraz najmu lokali użytkowych. Z tego tytułu uzyskano kwotę 1.530,15 zł. W paragrafie Wpływy z różnych dochodów tytułem zwrotu kosztów za dokumentację wpłynęła kwota 1.762,00 zł. ZGKiM w Jaworzynie Ņląskiej przekazał do budŋetu Gminy następujące kwoty: 156,00 zł odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokoņci, ,14zł zwrot dotacji oraz ,52, zł wpłata do budŋetu nadwyŋki ņrodków obrotowych. Dział 750 Administracja publiczna Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Kwota 824,15 zł (tj. 137,4% planu w wysokoņci 600 zł) stanowi dochód Gminy z tytułu 5% prowizji od dochodów uzyskiwanych na rzecz budŋetu państwa. W rozdziale Wpływy z różnych dochodów uzyskano kwotę ,07 zł z tytułu: zwrotu VAT od wieczystego uŋytkowania przez US 9.964,00 zł, wynagrodzenia płatnika 360,00 zł, inne 183,07 zł. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa. W tym dziale zawarte są zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (plan zł, wykonanie ,50 zł, % wykonania 100,0). Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminach Krajowe Biuro Wyborcze przekazało 1.720,00 zł, tj. 100,0% planu.

11 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz Ponadto Krajowe Biuro Wyborcze na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego przekazało dotację w kwocie ,12 zł (tj. 98,9% planu w wysokoņci zł). Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Województwo Dolnośląskie przekazało dotację w wysokości ,00 zł na dofinansowanie projektu Zakup specjalistycznego sprzętu przeciwpożarowego i ratowniczego dla jednostek ochotniczych straży pożarnych gminy Jaworzyna Śląska. Obrona cywilna. Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu przekazał 100% dotacji, tj zł. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej Podatek dochodowy od osób fizycznych. Jest to 36,72% udział Gminy w podatku stanowiącym dochód budŋetu państwa. Ministerstwo Finansów przekazało za rok 2009 kwotę ,00 zł tj. 93,5% planu przyjętego przez Gminę na poziomie zł (plan wg Ministerstwa Finansów zł), przy czym kwota zł za miesiąc grudzień 2009 r. na konto Gminy wpłynęła 07 stycznia 2010 roku. Od roku 2009 obowiązują nowe stawki podatku dochodowego od osób fizycznych: 18% do kwoty zł (w latach poprzednich obowiązywały dwie stawki w tym przedziale: 19% i 30%) oraz 32% powyŋej kwoty zł (poprzednio obowiązywała stawka 40%). Podatek dochodowy od osób prawnych. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Gmina posiada udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokoņci 6,71% wpływów uzyskiwanych od podatników posiadających siedzibę na obszarze gminy. Plan w wysokoņci zł został zrealizowany w 77,1% (uzyskano kwotę ,86 zł). Ņrodki przekazywane były przez następujące Urzędy Skarbowe: 1) US Ņwidnica ,32 zł, 2) DUS Wrocław ,15 zł, 3) I MUS Warszawa (-) 7.804,49 zł, 4) III US Szczecin 81,54 zł, 5) US Gdańsk (-) 5,73 zł, 6) I Wielkopolski US Poznań 1.097,49 zł, 7) US Wrocław Ņródmieņcie 57,58 zł. Podatek od nieruchomości. Plan w wysokoņci zł został wykonany w 92,4% wpłynęła kwota ,87 zł, z tego: osoby prawne wpłaciły ,58 zł, tj. 88,8% planu w wysokoņci zł, osoby fizyczne. Plan w wysokoņci zł został zrealizowany w 105,2% uzyskano kwotę ,29 zł. Podatek rolny. Z planowanej kwoty zł uzyskano ,29 zł, tj. 98,8% planu. Osoby prawne. Z planowanej kwoty zł wpłynęło ,21 zł (tj. 102,6% planu). Osoby fizyczne wpłaciły ,08 zł (tj. 97,0% planu w wysokoņci zł). Podatek leśny został zrealizowany w 101,5% (plan zł, wykonanie 7.662,12 zł) przez: osoby prawne w 101,9%, które wpłaciły 7.334,00 zł osoby fizyczne w 93,7% wpłacono 328,12 zł Podatek od środków transportowych. Z planowanej kwoty zł uzyskano ,85 zł (tj.105,1% planu) od: osób prawnych z planowanej kwoty zł wpłynęło ,00 zł osób fizycznych z planowanej kwoty zł uzyskano ,85 zł Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej stanowi dochód Gminy przekazywany przez Urząd Skarbowy. Plan w wysokoņci zł został zrealizowany w 101,7% (dochody zostały wykonane na kwotę ,03 zł). Podatek od spadków i darowizn. Jest to podatek stanowiący w całoņci dochód Gminy, dla którego organem podatkowym jest aparat skarbowy. Ņwiadczenie to obciąŋa wyłącznie osoby fizyczne. Z tego tytułu uzyskano kwotę ,30 zł (tj. 285,2% planu w wysokoņci zł). Wpływy z opłaty skarbowej. Plan w wysokoņci zł został zrealizowany w 124,0% osiągając kwotę ,40 zł. Opłata skarbowa ma charakter ogólnej opłaty administracyjnej, gdyŋ jest pobierana za czynnoņci urzędowe róŋnych podmiotów. Wpływy z opłaty targowej. Z opłat targowych zebranych przez inkasenta na placu targowym wpłynęła kwota ,70 zł, tj. 127,9% planu w wysokoņci zł. Wysokoņć opłat wynika z uchwały Rady Miejskiej. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej. Kwota ,00 zł (tj. 154,9% planu w wysokoņci zł) dotyczy wydobycia kopaliny ze złoŋa Nowy Jaworów zgodnie z decyzjami Wojewody Dolnoņląskiego. Opłata uiszczana jest kwartalnie. Wpłaty dokonane w roku 2009 obejmują kwartały: od IV kwartału 2008 roku do III kwartału 2009 roku. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Plan w wysokoņci zł został zrealizowany w 106,3% (uzyskano kwotę ,19 zł). Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw. Uzyskano kwotę ,63 zł (tj. 20,8% planu w wysokoņci zł) z następujących opłat za: wniosek o wpis do ewidencji działalnoņci gospodarczej 1.650,00 zł,

12 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz opłatę planistyczną ,80 zł, Do końca 2009 r. wydano 24 decyzje w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartoņci nieruchomoņci w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na łączna kwotę zł z czego: obecnie 6 spraw na łączną kwotę zł, znajduje się w WSA we Wrocławiu w wyniku odwołania się skarŋącej od decyzji SKO w Wałbrzychu podtrzymujących decyzje Burmistrza Jaworzyny Ņląskiej, obecnie 1 sprawa na kwotę: zł znajduje się w SKO w Wałbrzychu, w przypadku 2 decyzji w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty na wniosek stron wydano decyzje o rozłoŋeniu na raty; terminy spłaty przypadają na r r., wobec czego do budŋetu wpłynie w wyniku kolejnych wpłat kwota: zł, 4 decyzje na łączną kwotę zł zostały uchylone w całoņci i przekazane do ponownego rozpatrzenia przez SKO w Wałbrzychu, obecnie trwa procedura ponownego rozpatrzenia powyŋszych spraw, od reszty decyzji nie było odwołań, naliczone kwoty stanową dochód budŋetu. zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym ,83 zł. Podatek od czynności cywilnoprawnych stanowi dochód Gminy przekazywany przez Urzędy Skarbowe. Z planowanej kwoty zł uzyskano ,00 zł (tj. 151,8% planu), z tego od: osób prawnych ,00 zł, osób fizycznych ,00 zł. Zaległości z podatków zniesionych. W roku 2009 wpłacono kwotę 210,00 zł dotyczącą zniesionego podatku od posiadania psów. Wpływy z opłat za koncesje i licencje. Wpłacono kwotę 200,00 zł za zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym. Wpływy z różnych opłat obejmują zwroty kosztów upomnień. Z tego tytułu wpłynęła kwota 5.750,30 zł z planowanej kwoty zł. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Plan w wysokoņci zł został zrealizowany w 220,7 %, poniewaŋ uzyskano wpływy w wysokoņci ,37 zł, w tym od Urzędu Skarbowego 1.157,13 zł. Dział 758 Różne rozliczenia. Odsetki od lokat oraz kont powiązanych z Gminą wyniosły 8.268,09 zł (tj. 41,3% planu w wysokoņci zł). Fundacja Banku Zachodniego przekazała kwotę zł. W dziale tym zawarte są następujące częņci subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego: 1) częņć oņwiatowa plan w wysokoņci ,00 zł został zrealizowany w 100%. 2) częņć wyrównawcza planowana kwota ,00 zł wpłynęła w 100%, 3) częņć równowaŋąca wpłynęła kwota ,00 zł, tj. 100% planu. Ponadto budŋet Gminy został zasilony kwotą ,00 zł stanowiącą ņrodki na uzupełnienie dochodów gminy. Wpływy z różnych dochodów. Uzyskano kwotę ,96 zł z tytułu wpłaty za specyfikację 117,19 zł oraz zwrotu wydatków niewygasających za rok ,77 zł. Wpływy do wyjaśnienia. W paragrafie tym występuje kwota (-) 24,09 zł i wynika ze zwrotu opłaty skarbowej oraz przeksięgowania wpłaty z roku Dział 801 Oświata i wychowanie Wpływy z usług. Gimnazjum z tytułu prowadzenia stołówki uzyskało wpływy w wysokoņci ,70 zł. Wpływy ze sprzedaży wyrobów Gimnazjum w Jaworzynie Ņl. przekazało kwotę 3.700,00 zł. Pozostałe odsetki. Wpływy z tytułu lokat bankowych wyniosły 1.485,10 zł od jednostek oņwiatowych: Szkoła Podstawowa w Starym Jaworowie 267,43 zł; Szkoła Podstawowa w Jaworzynie Ņl. 297,45 zł; Szkoła Podstawowa w Pastuchowie 546,53 zł; Gimnazjum w Jaworzynie Ņl. 373,69 zł. Wpływy z różnych dochodów: Szkoła Podstawowa w Jaworzynie Ņl. (rozliczenie z lat ubiegłych) 270,26 zł, Gimnazjum w Jaworzynie Ņl ,99 zł. Dolnoņląski Urząd Wojewódzki przekazał kwotę ,00 zł na Radosną szkołę. Ponadto w rozdziale Pozostała działalnoņć wpłynęła kwota 264,00 zł od DUW na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyŋszy stopień awansu zawodowego. Dział 852 Opieka społeczna Ośrodek Pomocy Społecznej uzyskał następujące dochody: naleŋnoņci gminy od zaliczek alimentacyjnych ,06 zł, fundusz alimentacyjny ,57 zł, inne gminy 580,32 zł,

13 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz z tytułu oprocentowania ņrodków na rachunku jednostki ,75 zł, z tytułu oprocentowania ņrodków na rachunku POKL 94,16 zł, z tytułu odpłatnoņci za ņwiadczone usługi opiekuńcze 3.054,19 zł, częņciowy zwrot odpłatnoņci za pobyt w DPS 4.400,00 zł. Dotacja na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego została przekazana przez DUW we Wrocławiu w 98,8% (plan zł, wykonanie ,33 zł). Zadanie to realizowane jest przez gminy od roku. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne dotacja została przekazana w 96,9% (wykonanie 9.396,36 zł, plan zł), w tym dotacja na zadania zlecone 5.651,90 zł. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne na ten cel wpłynęły dotacje: na zadania zlecone kwota ,00 zł (tj. 100,0% planu); na zadania własne kwota ,13 zł (tj. 99,3% planu w wysokoņci zł). Na zadania własne w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 8.999,80 zł (tj. 94,7% planu w wysokoņci zł). Na prowadzenie bieŋącej działalnoņci przez Oņrodek Pomocy Społecznej wpłynęła kwota ,00 zł (tj. 100,0% przyznanej przez DUW we Wrocławiu dotacji). Ponadto uzyskano kwotę ,75 zł w ramach PKOL. Na usuwanie skutków klęsk Ŋywiołowych wpłynęła kwota zł (zadania zlecone). Dotacja przyznana na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu Posiłek dla potrzebujących została przekazana przez DUW we Wrocławiu w 100,0% (wpłynęła kwota ,00 zł z planowanej zł). Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej PFRON przekazał kwotę 178,15 zł na prowadzenie konta na realizację programu Uczeń na wsipomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy miejskowiejskie. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Dochody w tym dziale wynikają z uzyskania ņrodków z: Fundacji Wspomagania Wsi z siedzibą w Warszawie w ramach programu PoŊyteczne ferie dla dzieci ze wsi Milikowice zł, Dolnoņląskiego Urzędu Wojewódzkiego na: 1. dofinansowanie ņwiadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów ,85 zł, 2. dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2009/2010 naukę w klasach I III szkoły podstawowej oraz w klasie I gimnazjum ,00 zł, Urzędu Marszałkowskiego: 1. zwrot wydatków poniesionych przez gminę w roku 2008 w kwocie ,00 zł, 2. pomoc finansowa przy budowie stref rekreacji dziecięcej w sołectwach Nowice i Pastuchów ,00 zł. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych. Do budŋetu gminy wpłacono kwotę 200 zł stanowiącą karę pienięŋną za zniszczone mienie gminne (ogrodzenie w parku). Wpływy z opłaty produktowej Wojewódzki Fundusz Ochrony Ņrodowiska i Gospodarki Wodnej przekazał kwotę 2.957,06 zł (tj. 105,6% planu w wysokoņci zł). Pozostałe odsetki. Z tego tytułu przekazano do budŋetu gminy z konta GFOŅiGW kwotę 2.110,55 zł. Wpływy z różnych dochodów wyniosły 1.882,24 zł i wynikały z następujących tytułów: za wywóz odpadów na wysypisko w Starym Jaworowie; ZPS Karolina wpłaciły kwotę 1.031,80 zł, PKP dokonały wpłaty w wysokoņci 850,44 zł; stanowi ona zwrot kosztów poniesionych przez Gminę za energię elektryczną zuŋytą na oņwietlenie przystanku PKP w Bolesławicach. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Do kasy Urzędu wpłacono zł za wynajem ņwietlic wiejskich oraz 100,28 zł za sprzedaŋ złomu. Dział 926 Kultura fizyczna i sport GLKS dokonał zwrotu dotacji za rok 2008 w kwocie 352,74 zł.

14 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 4196

15 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 4196

16 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 4196

17 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz IV. WYDATKI BUDŻETOWE Plan wydatków budŋetowych gminy za 2009 rok w wysokoņci ,19 zł został wykonany w 85,0%, tj. na kwotę ,76 zł, w tym wydatki majątkowe ,30 zł. Porównanie poziomów wykonania wydatków za 2007 rok, 2008 rok i za 2009 rok.

18 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz W kwotach podstawowych zadania budŋetowe w 2009 roku wykonane były w wysokoņciach okreņlonych w zamieszczonej niŋej tabeli. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Wydatki ogółem, z tego; , ,76 85,0 Wydatki na wynagrodzenia , ,52 99,8 Pochodne od wynagrodzeń , ,94 99,6 Wydatki na remonty , ,11 93,7 Dotacje bieŋące , ,00 98,9 Wydatki na obsługę długu , ,38 92,6 Pozostałe wydatki , ,77 79,4 Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji , ,74 98,6 Wydatki inwestycyjne , ,30 57,7

19 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2009 ROKU Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo. plan ,19 zł wykonanie ,61 zł % wykonania 95,6 Wydatki w tym dziale poniesiono na: dotację dla Miejsko-Gminnej Spółki Wodnej Jaworzyna Ņląska z/s w Bolesławicach na odbudowę i konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych (Milikowice na długoņci rowu 310 mb, w Starym Jaworowie na długoņci rowu 470 mb) zł, prace remontowe zbiornika ppoŋ. w Starym Jaworowie ,50 zł, /umocniono ņciany zbiornika materiałem kamiennym oraz wykonano mur oporowy z lewej strony zbiornika/ uporządkowanie gospodarki wodnej na zbiorniku ppoŋ. w Tomkowej ,11 zł, /wykonano kanał o ņr. fi 300mm łączący wpływ do zbiornika z odpływem ze zbiornika w celu uporządkowania gospodarki wodnej na tym obiekcie/ przekazanie wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokoņci 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego ,81 zł, wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników. Dotację wykorzystano w 100% ( ,19 zł), z tego: wypłata zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych ,83 zł, kwota na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem 4.079,36 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe oraz pochodne 823,48 zł, wydatki bieŋące 3.255,88 zł. O zwrot podatku ubiegało się 64 producentów rolnych z terenu gminy, w tym 62 osoby fizyczne i 2 osoby prawne. Osobom fizycznym wypłacono kwotę ,40 zł, a osobom prawnym ,43 zł. Dział 400 Wytwarzania i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę. plan ,00 zł wykonanie ,93 zł % wykonania 97,2 W dziale tym realizowano: remont przyłącza wodociągowego na terenie boiska w Bolesławicach ,54 zł, /wykonano remont przyłącza wodociągowego do obiektu sportowego w Bolesławicach (280 mb)/ dopłaty do ņcieków ,39 zł Zgodę na dopłatę do odprowadzanych z gospodarstw domowych ņcieków podjęła Rada Miejska poprzez stosowną uchwałę nr XXVII/08/09 z dnia r. o dopłatach do taryfy. Na tej podstawie Burmistrz podpisał w dniu porozumienie z ZGKiM obligujące Gminę do pokrycia kosztów dopłaty w zaleŋnoņci od iloņci odprowadzanych ņcieków. PowyŊsza dopłata dotyczy wyłącznie mieszkańców miasta, poniewaŋ w mieņcie znajduje się sieć kanalizacji ogólnospławnej (główne kolektory) i rozdzielczej w ul. Wolnoņci oraz na osiedlu domków jednorodzinnych. Z uwagi na niŋszy od przewidywanego zrzut ņcieków dopłata nie została wykorzystana w 100% przejęto (zgodnie z zawartymi umowami) odcinek sieci wodociągowej od osób fizycznych w miejscowoņciach Tomkowa i Bagieniec. I ratę za przejęcie odcinka sieci wodociągowej przekazano w terminie do r ,00 zł. Dział 600 Transport i łącznoņć. plan ,00 zł wykonanie ,06 zł % wykonania 80,3 Drogi wojewódzkie. Kwota ,00 zł stanowi wydatki niewygasające zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr XXXVII/76/09 z dnia 23 grudnia 2009 r. Na drogach powiatowych wykonano remont urządzeń odwodnienia dróg (uzupełniono brakujące pokrywy studni kanalizacyjnych zlokalizowanych w pasie drogowym drogi gminnej ul. Powstańców w Jaworzynie Ņl.), remont starego przystanku w Pasiecznej (wykonano elewacje wewnątrz i na zewnątrz, zamontowano nową ławkę, wykonano remont dachu, częņciowo zamurowano okna i wstawiono luksfery) oraz oznakowanie w ciągu dróg powiatowych ,92 zł. W rozdziale drogi publiczne gminne zrealizowano zakup 10 szt. znaków drogowych oraz 12 szt. uchwytów do znaków drogowych (celem wprowadzenia tymczasowej zmiany organizacji ruchu w obrębie cmentarza komunalnego w Jaworzynie Ņl.), remonty cząstkowe dróg (Wykonano remont nawierzchni asfaltowych na terenie gminy. Uzupełniono 653,00 m 2 nawierzchni, o gruboņci od 3,00 cm do 6,00 cm, zniszczonych po okresie zimowym, poprawiając bezpieczeństwo poruszających się drogą pojazdów) oraz remonty i konserwacje rowów, studzienek (Wykonano koszenie i karczowanie dziko rosnących krzewów na poboczu i w rowie drogi gminnej ul. Wolnoņci wylot na Czechy (około 360,00 mb w obu kierunkach). Pozostałe ņrodki do wykorzystania w zaleŋnoņci od potrzeb. Zlecono ZGKiM czyszczenie

20 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz i udroŋnienie studni i kanalizacji deszczowej w Pastuchowie ul. Koņcielna oraz w Piotrowicach, wykonano równieŋ remont zniszczonego przepustu przy drodze gminnej Stary Jaworów Bolesławice), urządzeń zabezpieczających ruch (zapłacono za zaległą notę księgową z ZGKiM dotyczącej remontu i bieŋącego utrzymania urządzeń zabezpieczających ruch oraz za remont uszkodzonych barier na wiadukcie kolejowym przed Bolesławicami i bariery przy ņwietlicy wiejskiej w Nowym Jaworowie), remonty chodników (przy ul. Słowackiego obie strony / wykonano nowe krawęŋniki betonowe 228,00 mb, nową nawierzchnię chodników z kostki betonowej typu Polbruk na powierzchni 526,8 m 2 /, ul. Powstańców / dokonano wymiany krawęŋnika kamiennego na nowy betonowy 53,00 mb, oraz nową nawierzchnię z kostki betonowej typu Polbruk powierzchnia 64,0 m 2 /, ul. Ogrodowej / Wymiana krawęŋników kamiennych 80,00 mb na nowe betonowe 147,00mb, nowa nawierzchnia chodników z kostki betonowej typu Polbruk powierzchnia 421 m 2 oraz nowe obrzeŋa betonowe 298,7 mb./, ul. Ekerta i Koņciuszki /wykonano wymianę nawierzchni chodników o powierzchni 1.160,00 m 2, oraz wymianę obrzeŋy betonowych na nowe na odcinku 727,00 mb/, ul. Cukrowniczej w Pastuchowie /wykonano nowy krawęŋnik betonowy na ławie betonowej o długoņci 392,7 mb, obrzeŋe betonowe o długoņci 498,7 mb, i chodnik o nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni 607 m 2 /), remonty dróg gruntowych (wykonano remont 150mb drogi w Bagieńcu koło ņwietlicy wiejskiej, w Tomkowej 150 mb, w Pastuchowie ul. Krótka 108 mb oraz na wyrównanie i cząstkowe utwardzenie drogi gruntowej w okolicy cmentarza przed Ņwiętem Zmarłych), remont urządzeń odwodnienia dróg (zlecono uzupełnienie dwóch brakujących pokryw studni kanalizacyjnych zlokalizowanej w pasie drogowym drogi gminnej Czechy Pasieczna na odcinku w Czechach oraz remont dwóch uszkodzonych studzienek deszczowych zlokalizowanych w drodze gminnej ul. Adama Mickiewicza w Jaworzynie Ņląskiej), remont przystanków (wstawiono 5 szt. szyb w wiatach przystankowych na terenie gminy), remont drogi w Nowym Jaworowie (wykonano remont nawierzchni drogi gruntowej na odcinku 1000 mb i 3 m szerokoņci), remont chodnika przy ul. Ņwidnickiej wraz z wymianą sieci kanalizacyjnej (wykonano nowy krawęŋnik betonowy 15 cm x 30 cm 228,00 mb, nawierzchnie z kostki betonowej typu Polbruk 322,50 m 2, wymieniono odcinek kanalizacji sanitarnej z rur PVC o ņr. zewn. 315 mm 182,5 mb), oznakowanie dróg (zlecono odnowienie malatury przejņć dla pieszych na terenie miasta. Zlecono wymianę tablic z nazwami ulic na terenie miasta oraz wykonano oznakowanie wiaduktu na ul. Ogrodowej zgodnie z wytycznymi Starostwa Powiatowego wykonano równieŋ uzupełnienie brakującego oznakowania pionowego na terenie całej gminy w ciągu dróg gminnych zgodnie z ww. wytycznymi Starostwa), inwentaryzację dróg i mostów gminnych dla opracowania ewidencji dróg, koszenie trawy na poboczach dróg gminnych, zmianę organizacji ruchu ul. Ekerta, udroŋnienie brodu na rzece Pełcznicy w Nowym Jaworowie, wykarczowanie i sprzątnięcie dziko rosnących krzaków w pasie drogowym w Paiecznej, zakupiono mapy sytuacyjno-wysokoņciowe ul. Ņwidnickiej dz.528/1, wypłacono ņrodki mieszkańcowi Jaworzyny Ņl., który uszkodził samochód na zniszczonej po zimie drodze gminnej, budowę parkingu na cmentarzu w Pasiecznej, utwardzenie terenu przed ņwietlicą wiejska w Tomkowej ,72 zł. Trzy zadania: zmiana organizacji ruchu ul. Koņciuszki w Jaworzynie Ņl., remont drogi gruntowej we wsi Czechy oraz remont chodnika od drogi powiatowej do koņcioła w Bolesławicach zostały ujęte jako wydatki niewygasające na kwotę zł. W ramach pozostałej działalnoņci utwardzono teren przy ul. Koņciuszki 8 w Jaworzynie Ņl. na potrzeby podjazdu ,42 zł. Zadania nie wykonane: zakup słupków i łańcucha urządzenia zabezpieczające ruch ( zł) z uwagi na zmianę zakresu zadania. wykonanie odwodnienia drogi gminnej od drogi powiatowej do boiska w Tomkowej ( zł) Wykonany remont drogi powiatowej przeprowadzony w roku 2009 ułatwił odbiór wód opadowych z powyŋszej drogi gminnej, poprzez udroŋnione rowy oraz wykonane korytka ņciekowe. Dział 630 Turystyka. plan ,00 zł wykonanie 9.868,60 zł % wykonania 44,9 Kwotę 2.000,00 zł (w ramach dotacji) przekazano dla Muzeum Techniki i Kolejnictwa na Ņląsku w Jaworzynie Ņl. na upowszechnianie walorów turystycznych Gminy Jaworzyna Ņląska. Ponadto w 78,7% zrealizowano zadanie gminne ņcieŋki rowerowe (wydatkowano kwotę 7.868,60 zł na przygotowanie dokumentacji kosztorysowej, planu zagospodarowania terenu oraz przygotowanie studium wykonalnoņci dla powyŋszego zadania. Na powyŋsze zadanie został złoŋony wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Zadanie będzie kontynuowane w przypadku pozyskania funduszy zewnętrznych). Koncepcja zagospodarowania Ŋwirowni wraz z otaczającym terenem ( zł). Zadanie niewykonane. Zmiana zakresu zadania na Gminne ŅcieŊki Rowerowe.

21 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa. plan ,00 zł wykonanie ,82 zł % wykonania 97,6 Wydatki w tym dziale zostały wykonane w sposób następujący: przekazano dotację dla ZGKiM na bieŋącą działalnoņć ( ,00 zł) oraz na inwestycje ( ,97 zł); przesłano zwrot kosztów sądowych w spornej sprawie o ustalenie uprawnień do działki przy ul. Słowackiego 1.400,00 zł, wykonano remont lokalu przy ul. Koņciuszki (na potrzeby podstacji Pogotowia Ratunkowego) ,01 zł; (przeprowadzono prace budowlane polegające na wykonaniu łazienki dla personelu medycznego, miejsca na aneks kuchenny, malowanie ņcian, ułoŋenie posadzek w sanitariatach oraz wykładzin w pomieszczeniach uŋytkowych. Dostosowano równieŋ instalację elektryczną na potrzeby podstacji pogotowia. Wyremontowano pomieszczenia w piwnicy dla potrzeb szatni i pomieszczenie magazynowego) opłacono inwentaryzacje budynków, uzgodnienia treņci księgi wieczystej itp ,84 zł; opłacono ogłoszenia w ņrodkach masowego przekazu ,86 zł, uporządkowano teren przy ul. Ceglanej pod garaŋe oraz teren przy ul Spółdzielczej 1.943,36 zł, sfinansowano remonty wykonywane przez wspólnoty w częņci dotyczącej gminy ,90 zł, wpłacono zaliczki na utrzymanie częņci wspólnych nieruchomoņci ,61 zł, uiszczono opłaty za uŋytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa oraz opłaty za trwałe wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej ,22 zł, wypłacono odsetki dotyczące zwrotu podatku VAT od wieczystego uŋytkowania 1.133,37 zł, wypłacono odszkodowanie nabywcy działki przy ul. Ņwidnickiej, na której stwierdzono wady tj. niestabilne podłoŋe z wysypiska odpadów gipsowych 8.298,27 zł, wykonano zadaszenia nad wejņciami do budynku, w którym jest zlokalizowane pogotowie 5.734,00 zł. W rozdziale Pozostała działalność wydatkowano kwotę ,41 zł na zagospodarowanie terenu przy ul. Ceglanej (podwyŋszono poziom terenu tak aby umoŋliwić właņcicielom nowo wybudowanych garaŋy na korzystanie z nich. Teren został utwardzony kruszywem granitowym). Dział 710 Działalnoņć usługowa. plan ,00 zł wykonanie ,68 zł % wykonania 64,5 Wydatki w tym dziale dotyczą wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej 774,14 zł (odbyło się jedno zebranie Komisji, w której wzięło udział dwóch jej członków), sporządzania projektów decyzji o warunkach zabudowy (wykonano 18 projektów decyzji) 6.439,89 zł, opracowania planu przestrzennego zagospodarowania na terenie niektórych miejscowoņci gminy ,45 zł, opracowań geodezyjnych i kartograficznych ,20 zł. Zgodnie z uchwałą nr XXXVII/76/09 Rady Miejskiej w Jaworzynie Ņląskiej z dnia 23 grudnia 2009 roku kwotę zł dotyczącą planów przestrzennego zagospodarowania gminy przekazano na subkonto jako wydatki niewygasające z upływem roku budŋetowego. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi (plan zł, wykonanie 0 zł) ņrodki planowane na czynnoņci związane z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi w gminie Jaworzyna Ņląska, które nie posiadają miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ze względu na róŋnorodnoņć wsi w gminie ņrodki podzielono na poszczególne zadania. Nie zrealizowano równieŋ wydatków w ramach rozdziału Cmentarze. Ņrodki na wykonanie pomnika Gronu Nieznanego ʼnołnierza zostaną wykorzystane w roku Dział 750 Administracja publiczna. plan ,00 zł wykonanie ,15 zł % wykonania 82,3 Realizacja wydatków dotyczy: zadań zleconych; wydatkowano 100,0% tj. kwotę ,50 zł, w tym: 1. wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne ,00 zł, 2. wydatki bieŋące (zakup: druków, materiałów biurowych, ksiąŋek, dekoracji i krzeseł do USC, opieka ZETO, usługi pocztowe, tłumaczenia, opieka TECHNIKA, wyrób pieczątek, oprawa ksiąg USC, usługi transportowe, prowizje bankowe, tłumaczenia akt, podróŋe słuŋbowe krajowe, szkolenia pracowników, akcesoria komputerowe) ,50 zł; rady gminy wykorzystano ,84 na: diety radnych ( ,80 zł), zakupy dla rady miejskiej (artykuły spoŋywcze i biurowe, e-podpis /dwa zestawy/, niszczarka) i rady młodzieŋowej (kartki ņwiąteczne, artykuły do paczek na MIKOŁAKI), naprawę kserokopiarki, opłacenie przejazdów Radnych, przesyłki pocztowe, e-podpis /weryfikacja toŋsamoņci/, reprezentacja RM zawody narciarskie, wy-

22 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz konanie pieczątki, opłata startowa reprezentacja RM w zawodach narciarskich, zakup papieru do kserokopiarki (10.815,04 zł); Urzędu Miejskiego; ņrodki w wysokoņci ,73 zł wydatkowano na: 1. wynagrodzenia (zarówno osobowe, jak i bezosobowe, a takŋe dodatkowe wynagrodzenie roczne) oraz pochodne od wynagrodzeń ,07 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe ,78 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników ,78 zł, fundusz nagród ,00 zł, nagrody jubileuszowe ,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,48 zł, składki na ubezpieczenie społeczne ,71 zł, składki na Fundusz Pracy ,10 zł, wynagrodzenia bezosobowe 9.868,00 zł, 2. wpłaty na PFRON i wydatki w ramach BHP (wypłaty ekwiwalentów za pranie i reperację odzieŋy dla pracowników obsługi i publicznych, odzieŋ i obuwie dla pracowników obsługi i publicznych, zwrot za zakup okularów, zakup ņrodków czystoņci, wody mineralnej) ,19 zł, 3. zakupy materiałów i wyposaŋenia (paliwo, ņrodki czystoņci, tusze i tonery, osprzęt komputerowy, róŋne zakupy, artykuły biurowe, zakupy do sekretariatu, druki, ksiąŋki, prasa) ,52 zł, 4. zakup energii elektrycznej, gazu, wody i ņcieków ,10 zł, 5. zakup usług remontowych (naprawy bieŋące samochodu słuŋbowego, kserokopiarki, komputerów, róŋne, przegląd gaņnic) 9.324,27 zł, 6. zakup usług (zdrowotnych-badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników Urzędu i publicznych), prowizje bankowe, usługi kominiarskie, obsługa BHP, konserwacja systemu alarmowego, wykonanie pieczęci, opłata za radioodbiorniki, wykonanie mebli, mycie samochodu słuŋbowego, rozbudowa sieci telefonicznej i komputerowej, ochrona budynku Urzędu, wywóz nieczystoņci, obsługa informatyczna, prawna, usługi pocztowe) ,36 zł, 7. dostęp do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej ,94 zł, 8. podróŋe słuŋbowe krajowe (ryczałty za uŋywanie samochodów prywatnych do celów słuŋbowych, zwrot kosztów podróŋy), zagraniczne (diety), szkolenia pracowników ,59 zł, 9. ubezpieczenie samochodu słuŋbowego, pozostałe odsetki 5.370,84 zł, 10. opłaty na rzecz budŋetu państwa oraz koszty postępowania sądowego 400,00 zł 11. odpisy na zakładowy fundusz ņwiadczeń socjalnych ,42 zł, 12. podatek VAT ,00 zł, 13. zakupy materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, programów komputerowych, akcesoriów komputerowych ,91 zł, 14. opłata abonamentowa system informacji prawnej lex 8.468,52 zł. promocji gminy wydatkowano kwotę ,46 zł na: wynagrodzenia bezosobowe (przygotowanie i składanie gazetki Rozmaitoņci Jaworzyńskie, pierwsza pomoc medyczna podczas akcji POLSKA BIEGA), zakupy materiałów i usług (w tym m.in. artykuły spo- Ŋywcze oraz nagrody na imprezy sportowe, papier dyplomowy, usługi pocztowe, ogłoszenia, strony internetowe, gadŋety promocyjne /zegary, foldery/, wydruk gazety Rozmaitoņci Jaworzyńskie, współpraca z telewizją Teletop Sudety, flagi), opłata za autobus wynajęty na potrzeby wyjazdu rolników na szkolenie-targi organizowany przez DODR. pozostała działalnoņć; wykorzystano ,62 zł: 1. diety sołtysów, artykułów spoŋywczych na narady sołtysów, wyrób pieczątek dla sołtysów 7.845,88 zł, 2. współpraca z gminami partnerskimi (wynagrodzenia bezosobowe zlecenie tłumaczenia, zakup prezentów, upominków, kwiatów, opłacenie noclegów, wyŋywienia, kosztów podróŋy, ubezpieczenie delegacji gminy uczestniczącej w corocznym jarmarku ņwiątecznym w Pfeffenhausen) ,34 zł, 3. fundusz reprezentacyjny (zakup kart ņwiątecznych, artykułów spoŋywczych i biurowych, kwiatów na róŋnego rodzaju uroczystoņci i zaproszeń dla Burmistrza m.in. Dnia Nauczyciela, Ņwięta StraŊaków, Policjantów i Kolejarzy, stroików ņwiątecznych z okazji spotkań wigilijnych, artykułów spoŋywczych z okazji spotkań z przedstawicielami samorządów, firm współpracujących z Gminą, z dyrektorami jednostek, nagród na róŋne konkursy, m.in. piłki sportowe, pióra, aparat cyfrowy, zegar) 4.850,40 zł, 4. opłacenie moderatorów UM za przygotowanie i przeprowadzenie cyklu warsztatów (Odnowa Wsi) 2.333,00 zł, 5. zakup nagród dla 6 studentów z Gminy, którzy otrzymali stypendia pomostowe 157,00 zł. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. plan ,00 zł wykonanie ,12 zł % wykonania 99,1 Na zakupy materiałów biurowych i kserokopiarki/drukarki związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców wydatkowano kwotę 1.720,00 zł.

23 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz Wydatki, które dotyczą wyborów do Parlamentu Europejskiego (diety dla członków komisji obwodowych, wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń, delegacje słuŋbowe, zakup materiałów i wyposaŋenia, zakup usług) wyniosły ,12 zł.

24 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. plan zł wykonanie ,68 zł % wykonania 89,0 Na opłacenie dodatkowych patroli policji przekraczających normatywny czas pracy wydatkowano 8.000,00 zł (tj. 100% planu w wysokoņci zł). Ochotnicze straŋe poŋarne wydatkowano ,01 zł (tj. 88,8% planu w wysokoņci zł) na: 1. ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych ,94 zł, w tym: a) OSP Jaworzyna Ņląska 6.781,84 zł b) OSP Nowice 2.664,58 zł c) OSP Pastuchów 4.502,54 zł d) OSP Bolesławice 1.780,78 zł e) OSP Pasieczna 2.047,20 zł 2. składki na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń na obsługę i konserwację samochodów i sprzętu silnikowego 598,94 zł; natomiast składki na Fundusz Pracy od umów zleceń w opisywanym okresie nie były odprowadzane, 3. wynagrodzenia bezosobowe wypłacono kwotę ,00 zł z tytułu uposaŋenia na podstawie umów zleceń na obsługę i konserwację samochodów straŋackich i sprzętu silnikowego oraz innych umów i zleceń, w tym: a) OSP Jaworzyna Ņląska 3.360,00 zł, b) OSP Nowice 1.920,00 zł, c) OSP Pastuchów 1.920,00 zł, d) OSP Bolesławice 1.440,00 zł, e) OSP Piotrowice 1.560,00 zł, f) OSP Pasieczna 1.560,00 zł g) pielęgniarka na zawody straŋackie 200,00 zł, h) przygotowanie posiłku na zawody 776,00 zł, i) przeprowadzenie szkolenia dla straŋaków 3.000,00 zł. 4. zakup materiałów i wyposaŋenia ,26 zł, w tym bieŋące ,21 zł i zakup przy współfinansowaniu UMWD specjalistycznego sprzętu przeciwpoŋarowego i ratowniczego ,05 zł bieŋący zakup materiałów i wyposaŋenia: a) zakup paliwa 9.360,89 zł OSP Jaworzyna Ņląska 4.415,97 zł OSP Nowice 1.181,17 zł OSP Pastuchów 1.569,14 zł OSP Bolesławice 994,37 zł OSP Pasieczna 599,97 zł OSP Piotrowice 600,27 zł b) zakup sprzętu, częņci, materiałów i wyposaŋenia 9 495,87 zł, w tym: OSP Jaworzyna Ņląska 3.250,80 zł (zakup częņci do samochodu STAR ,00 zł, granulatu DAMOLIN. 485,78 zł, oleje, smary, filtry itp. 575,60 zł), OSP Nowice 1.663,71 zł (węgiel do remizy 1.280,00 zł, lampy na zderzak samochodu STAR 383,00 zł), OSP Pastuchów 1.760,44 zł ( najaņnica + przedłuŋacz 1.134,20 zł, wąŋ ssawny do pompy szlamowej 176,55 zł), OSP Piotrowice 1.625,02 zł (szafki na mundury straŋackie ,00 zł, częņci i olej do samochodu ʼnUK 289,52 zł), Inne drobne 1 195,90 zł, c) zawody miejsko-gminne OSP 5.117,75 zł, d) ćwiczenia ewakuacyjne 115,70 zł, zakup specjalistycznego sprzętu przeciwpoŋarowego i ratowniczego ,05 zł. w tym: OSP Jaworzyna Ņląska 6.296,95 zł (w tym: linka pokrowcem ZL-20 1 szt. linka pokrowcem ZL-30 1 szt., pachołek 6 szt., pas bojowy PS-88 2 szt., sito kominowe 1 szt., wąŋ tłoczny W-75 8 szt., wąŋ tłoczny W szt., pager DSP 2 szt.), OSP Nowice 7.366,95 zł (w tym: linka pokrowcem ZL-20 1 szt., linka pokrowcem ZL-30 1 szt., pachołek 6 szt., pas bojowy PS-88 2 szt., sito kominowe 1 szt., wąŋ tłoczny W-75 8 szt., wąŋ tłoczny W szt., narzędzie CHULIGAN 1 kpl., worek rojowy 1 szt., kombinezon pszczelarski z rękawicami 2 kpl.), OSP Pastuchów 7.431,15 zł (w tym: linka pokrowcem ZL-20 1 szt., linka pokrowcem ZL-30 1 szt., pachołek 6 szt., pas bojowy PS-88 2 szt., sito kominowe 1 szt., wąŋ tłoczny W-75 8 szt., wąŋ tłoczny W szt., narzędzie CHULIGAN 1 kpl., szelki bezpieczeństwa 2 szt., kominiarka niepalna NOMEX 6 szt.), 5. zakup energii i wody wydatkowano 3.341,28 zł (tj. 83,5% planu w wysokoņci zł), 6. bieŋące naprawy samochodów, sprzętu, remiz, przeglądy techniczne wydatkowano 8.143,79 zł (tj. 100,0% planu w wysokoņci 8.147,00 zł), w tym:

25 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz OSP Jaworzyna Ņląska 3.635,09 zł (naprawy samochodu STAR 898,02 zł, naprawy samochodu FIAT 125 p 600,00 zł, naprawa chłodnicy motopompy PO-5 408,70 zł, naprawa agregatu wysokociņnieniowego AW 30/ ,00 zł ), OSP Nowice 1.075,00 zł (naprawy samochodu STAR) OSP Pastuchów 1.200,00 ( naprawa samochodu STAR), OSP Bolesławice 433,70 zł (naprawa chłodnicy motopompy PO-5), OSP Pasieczna 650,00 zł (naprawa samochodu ʼnUK), OSP Piotrowice 1.150,00 zł (naprawy samochodu ʼnUK) 7. zakup usług zdrowotnych 1.680,00 zł (badanie okresowe lekarskie 28 członków osp), 8. wydatkowano kwotę 8.045,71 zł na min.: przegląd aparatów oddechowych AP-3 6 szt ,28 zł; wynajem kabiny TOI TOI 235,40 zł, przeglądy techniczne pojazdów OSP 1.177,00 zł oraz kwotę 3.937,24 zł na opłaty abonamentowe za energię elektryczną, syreny alarmowe oraz wodę, 9. opłaty telekomunikacyjne OSP Nowice wydatkowano kwotę 716,03 zł, (tj. 89,5% planu w wysokoņci 800 zł), w tym: 616,03 zł za przekierowanie sygnału alarmu straŋackiego na sygnał SMS, 10. róŋne opłaty i składki wydatkowano ,50 zł, w tym: a) ubezpieczenie członków OSP (seniorzy) 4.641,50 zł, b) ubezpieczenie członków MDP na zawody straŋackie 61,00 zł, c) ubezpieczenie remiz straŋackich 1.930,00zł, d) ubezpieczenie pojazdów i przyczep straŋackich 3.539,00 zł. W ramach zadania inwestycyjnego kwotę ,56 zł wydatkowano na kolejny etap budowy remizy straŋackiej w Jaworzynie Ņląskiej. Obrona cywilna. W roku 2009 wydatkowano w tym rozdziale kwotę 1.000,00zł na zakup nagród (profilaktyka) w konkursie o tematyce przeciwpożarowej. Usuwanie skutków klęsk Ŋywiołowych. Obfite opady atmosferyczne w miesiącu czerwcu i pierwszych dniach lipca spowodowały wydatkowanie kwoty ,67 zł (tj. 87,0% planu w wysokoņci ,00 zł), w tym: 1. ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych: wydatkowano 4.788,74 zł (tj. 100,0 % planu), w tym: OSP Jaworzyna Ņląska 2.716,34 zł, OSP Nowice 842,16 zł, OSP Pastuchów 629,64 zł. OSP Bolesławice 600,60 zł. 2. zakup materiałów itp. wydatkowano 4.350,69 zł. (tj. 73,8% planu) na: zakup paliwa do samochodów i pomp 1.434,66 zł, zakup worków do piasku szt ,00 zł, zakup piasku 780,80 zł, zakup wody pitnej 85,03 zł, zakup megafonu 281,20 zł. 3. zakup usługi transportowej (przywóz piasku) wydatkowano 1.275,24 zł (tj. 99,9% planu). Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowoņci prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. plan ,00 zł wykonanie ,69 zł % wykonania 68,7 Wydatki przeznaczono na: zapłatę odsetek od przekazanej podatnikowi nadpłaty podatku 8,00 zł, wypłatę prowizji dla inkasentów z tytułu pobierania podatków i opłat, wynagrodzenie dla osoby dostarczającej decyzje wymiarowe, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy ,87 zł, opłaty za usługi pocztowe, opłaty komornicze, odsetki ,82 zł. Dział 757 Obsługa długu publicznego. plan ,00 zł wykonanie ,12 zł % wykonania 96,9 Kwotę powyŋszą wydatkowano na: zapłatę dla Banku za organizację emisji obligacji przeprowadzonej w grudniu 2008 roku 5.800,00 zł oraz w 2009 roku ,00 zł, odsetki od kredytów ,35 zł, odsetki od obligacji z roku 2006 i ,03 zł, spłata poręczenia ,74 zł: NFOŅiGW ,61 zł (w tym: kapitał ,66 zł, odsetki umowne ,00 zł, odsetki bie- Ŋące ,95 zł), WFOŅiGW ,13 zł (w tym: kapitał ,00 zł, odsetki bieŋące od kapitału ,13 zł).

26 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz Dział 758 RóŊne rozliczenia. plan ,00 zł wykonanie ,60 zł % wykonania 28,6 Wydatki dotyczą: pomocy dla powiatu przy przebudowie chodnika w Tomkowej ,00 zł oraz na remont chodnika ,00 zł, składek dla: Sudeckiego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych w Ņwidnicy ,60 zł, Lokalnej Grupy Działania Szlakiem Granitu 3.000,00 zł, stowarzyszenia LOT (Księstwo Ņwidnicko-Jaworskie) 1.242,00 zł. Na dzień roku pozostały rezerwy: rezerwa ogólna w kwocie 4,00 zł, celowa w wysokoņci ,00 zł, w tym inwestycyjna 168,00 zł. W budŋecie na 2009 rok załoŋono składkę członkowską dla Spółki Wodnej Strzegomka w ʼnarowie w wysokoņci zł oraz spłatę zobowiązań przez Spółkę w wysokoņci zł. W dniu roku Walne Zgromadzenie Członków Spółki Wodnej Strzegomka w likwidacji podjęło uchwałę nr 7/2009 ustalającą składkę dla Gminy w wysokoņci zł. W dniu roku zostało zawarte porozumienie między spółką a gminą w sprawie dokonania wzajemnych potrąceń wzajemnych naleŋnoņci do wysokoņci zł. W księgach rachunkowych zarejestrowano kompensatę naleŋnoņci. W uchwale nr XXXII/46/09 Rady Miejskiej w Jaworzynie Ņl. z dnia 17 czerwca 2009 r. wydatki na składkę członkowską dla Spółki Wodno-Ņciekowej przyjęto w wysokoņci zł.

27 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz Dział 801 Oņwiata i wychowanie. plan ,00 zł wykonanie ,50 zł % wykonania 99,0 Szkoły podstawowe SP Jaworzyna Śląska (plan zł, wykonanie zł)

28 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 4196

29 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 4196

30 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 4196

31 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 4196

32 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 4196

33 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 4196

34 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 4196

35 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 4196

36 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 4196

37 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 4196

38 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz W ramach budŋetu gminy realizowano następujące wydatki: pomoc zdrowotna dla nauczycieli 3.200,00 zł, (Wydatki poniesiono na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Jaworzynie Ņląskiej nr XXIX/15/09 z dnia r.) remont małego budynku SP w Jaworzynie Ņl ,33 zł, (roboty dodatkowe związane z koniecznoņcią wykonania nowego łacenia dachu, wykonaniem instalacji odgromowej oraz zwiększeniem gruboņci styropianu) dotacja podmiotowa dla Przedszkola Samorządowego ,00 zł, wynagrodzenie prac komisji egzaminacyjnej (rozpatrzenie wniosków nauczycieli o wyŋszy stopień) 264,00 zł. Dział 851 Ochrona zdrowia. plan ,00 zł wykonanie ,46 zł % wykonania 85,2 Samorządowa Przychodnia Zdrowia otrzymała dotację w wysokoņci ,00 zł na finansowanie rehabilitacji w ramach programu zdrowotnego. W ramach zadania inwestycyjnego budowa wiaty na potrzeby karetki pogotowia wydatkowano kwotę 488,00 zł. Za kwotę 9.996,00 zł zakupiono szczepionki przeciwko grypie dla osób z grup podwyŋszonego ryzyka. Wydatki w wysokoņci ,46 zł wykorzystane zostały na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii na: programy profilaktyczne z zakresu zwalczania narkomanii 5.900,00 zł, organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieŋy z rodzin patologicznych ,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń 951,87 zł, wynagrodzenia bezosobowe (członkowie GKPA, osoby prowadzące ņwietlice ņrodowiskowe, punkt konsultacyjny, palaczy w ņwietlicach ņrodowiskowych, psychologa, sporządzających wywiady ņrodowiskowe) ,00 zł zakup materiałów, wyposaŋenia do ņwietlic (ņrodki czystoņci, opał, czajniki, apteczki, kłódki, zamki do drzwi, materiały malarskie, meble, materiały do prac z dziećmi), ksiąŋek, ņrodków Ŋywnoņci dla dzieci oraz akcesoriów komputerowych ,42 zł, zakup energii (lokal GKRPA oraz ņwietlice ņrodowiskowe) 9.579,16 zł, usługi remontowe 6.931,11 zł, usługi (programy profilaktyczne dla dzieci, wywóz nieczystoņci, usługi transportowe, szkolenie, telekomunikacyjne) ,74 zł, róŋne opłaty, koszty postępowania sądowego 1.988,16 zł. Dział 852 Pomoc społeczna. plan ,00 zł wykonanie ,73 zł % wykonania 99,0 Wydatki poniesione przez Oņrodek Pomocy Społecznej w okresie od r. do r. wyniosły ,45 zł, z tego: na realizację zadań zleconych ,23 na realizację zadań zleconych POKL ,75 na realizację zadań własnych realizowanych ze ņrodków budŋetu państwa ,39 na realizację zadań własnych ,08 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę ,35 zł (zadania własne) na zakup usług przez OPS od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za pobyt 10 podopiecznych OPS w domach pomocy społecznej). Ņwiadczenia rodzinne, ņwiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone) ,33 zł Ņwiadczenia społeczne ,07 ņwiadczenia wypłacone w związku z ustawą o ņwiadczeniach rodzinnych; zrealizowano ņwiadczenia dla 520 rodzin ,06 wypłata ņwiadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 90 rodzin ,01 Składki na ubezpieczenia społeczne 7.983,43 opłacono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające ņwiadczenia pielęgnacyjne w ramach ņwiadczeń rodzinnych Wynagrodzenia osobowe ,78 wynagrodzenie pracowników wykonujących obsługę ņwiadczeń rodzinnych oraz nagroda jubileuszowa Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.543,87 dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługujących ņwiadczenia rodzinne Składki na ubezpieczenia społeczne 4.434,81 opłacone składki na ubezpieczenia emerytalno i rentowe z tytułu zatrudnienia pochodne do 4010

39 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz Składki na Fundusz Pracy 681,91 składki na Fundusz Pracy pochodne do 4010 Wynagrodzenia bezosobowe 4.000,00 wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia z tytułu zatrudnienia osoby na czas absencji chorobowej pracownika w związku z nowym okresem ņwiadczeniowym na stanowisku ņwiadczeń rodzinnych Zakup materiałów i wyposażenia 1.191,44: zakup artykułów biurowych 410,64 zakup komentarza dot. przepisów odnoņnie ņwiadczeń rodzinnych 109,00 zakup druków 671,80 Zakup usług pozostałych ,60 prowizje bankowe ,54 opłaty pocztowe i porto ,05 usługi w zakresie konwoju ,40 koszty przesyłek - 37,62 wyrobienie pieczątek - 126,99 Podróże krajowe służbowe koszty delegacji słuŋbowych w związku ze szkoleniem pracowników w zakresie ņwiadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej Odpis na ZFŅS 1.000,04 odpis ustawowy na zatrudnionych pracowników na ņwiadczenia socjalne w ramach ZFŅŅ Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu dyplomatycznego 3.615,00 opłaty za udział w szkoleniach pracowników OPS Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 573,71 zakup papieru kserograficznego Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3.996,67 opłata licencyjna za uŋytkowania programu Ņwiadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna 1.830,00 opłata licencyjna Fundusz Alimentacyjny 488,00 zakup tonerów 1.678,67 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre ņwiadczenia z pomocy społecznej Składki na ubezpieczenia zdrowotne (zadania zlecone) 5.651,90 opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione: pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej do VII/ ,30 pobierające ņwiadczenia pielęgnacyjne 1.254,60 (zadania zlecone gminie) 3.744,46 opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione: pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej w okresie od VIII/09 do XII/ ,46 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (zadania zlecone) ,00 Świadczenia społeczne: w zakresie zadań zleconych zostały wypłacone ņwiadczenia o charakterze obligatoryjnym zasiłki stałe realizowane w okresie od r. do r. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne ,93 zł, w tym: zadania własne ,00 finansowane ze ņrodków budŋetu państwa ,93 W ramach rozdziału zostały zrealizowane następujące ņwiadczenia: udzielono zasiłki celowe dla 288 rodzin ,00 (zasiłki celowe w szczególnoņci wypłacono na: zakup Ŋywnoņci, opału, odzieŋy, leków, opłaty za energię i czynsz), udzielono zasiłki celowe specjalne dla 109 rodzin ,00 głównie na pomoc w zakupie Ŋywnoņci, opalu i leków, opłaty za pobyt w schroniskach dla 3 osób 7.455,00 wypłacono zasiłki celowe jako wkład własny w ramach realizowanego Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki 7.300,00 udzielona została pomoc w formie zasiłków okresowych dla 164 rodzin w całoņci finansowana z budŋetu państwa ,00 wypłacono zasiłki okresowe jako wkład własny realizowanego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowane ze ņrodków budŋetu państwa 8.999,80 wypłacono zasiłki stałe realizowane w zakresie zadań własnych w okresie od do r. finansowane ze ņrodków budŋetu państwa ,13 Dodatki mieszkaniowe (zadania własne) ,52 Ņwiadczenia społeczne w powyŋszym rozdziale zrealizowano ņwiadczenia dodatki mieszkaniowe

40 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz w okresie od I XII 2009 roku przyjęto 261 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. z tego wydano: 215 decyzji pozytywnych, 31 odmownych i 15 pozostawiono bez rozpatrzenia /wnioski niekompletne/. Za okres od r. do r. wypłacono 1266 dodatków na kwotę: ,52 w tym uŋytkownikom lokali: 917 komunalnych na kwotę ,71 36 spółdzielczych na kwotę 4.698, innych (najmowanych, zakładowych) na kwotę , wykupionych na kwotę ,77 Ośrodki Pomocy Społecznej ,77 zadania własne ,77 finansowane z budŋetu państwa ,00 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 160,00 ochrony osobiste pracowników wynikające z przepisów BHP 160,00 Wynagrodzenia osobowe ,57 wydatki poniesiono na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w OPS Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,64 dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zatrudnionych w OPS Składki na ubezpieczenia społeczne ,50 wydatki tego paragrafu stanowią pochodne wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Składki na Fundusz Pracy 7.763,17 wydatki stanowiły ustawowe składki na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń i dodatkowego wyn. rocznego Wynagrodzenia bezosobowe ,00 wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach umów zleceń: usługi informatyczne, sprzątanie Zakup materiałów i wyposaŋenia ,14 W powyŋszym paragrafie wydatki zostały poniesione na: zakup artykułów biurowych 2.236,29 zakup druków 1.310,48 zakup prasy i wydawnictw fachowych 2.882,50 zakup art. gospodarczych i ņrodków czystoņci 1.095,00 zakup tonerów do kserokopiarki 928,37 rozbudowa centrali telefonicznej UPS 223,00 zakup 2 kalkulatorów 143,96 zakup mebli biurowych 1.128,50 zakup tablic instruktaŋowych pierwszej pomocy 197,00 zakup apteczki pierwszej pomocy 317,00 zakup sejfu 244,00 zakup częņci do kserokopiarki 112,24 zakup niszczarki 1.085,80 Energia ,75 wydatki poniesiono na opłaty z tytułu obciąŋeń za energię elektryczną, gaz i wodę. Zakup usług remontowych 428,34 naprawa kserokopiarki 281,94 naprawa drukarki 146,40 Zakup usług zdrowotnych 420,00 badania okresowe pracowników Zakup usług pozostałych ,41 W powyŋszym paragrafie wydatki zostały poniesione na: opłaty pocztowe i koszty przesyłek 3.981,14 opłaty i prowizje bankowe 6.362,23 usługi transportowe wynajem samochodu UM 3.641,49 do obsługi terenu gminy (wywiady ņrodowiskowe) konwój i ochrona 1.464,00 usługi komunalne wywóz nieczystoņci 308,42 usługi komunalne zamiatanie chodników 637,16 usługi komunalne koszenie trawnika 862,84 opłacenie abonamentu radiowego 61,50 usługa serwisowa telefony 61,00 wyrobienie pieczątek 376,95 opłaty sądowe 250,00 usługi stolarskie 100,00 wykonanie tabliczek informacyjnych na drzwi 463,60 usługi transportowe przewóz dzieci na kolonie 1.498,00

41 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz usługi transportowe ZGKiM 168,29 usługi szkoleniowe w zakresie obsługi programu 170,00 usługi doradcze w zakresie pomocy społecznej 229,75 usługi doradcze w zakresie przygotowania projektu POKL 2.440,00 usługi w zakresie rozbudowy i modernizacji sieci teleinformatycznej insta lacja 1.638,18 - koszty dojazdu naprawa kserokopiarki 15,86 - dorobienie kluczy 23,00 Zakup usług dostępu do sieci Internet 678,33 opłaty abonamentowe za dostęp do internetu Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3.242,49 opłaty abonamentowe i telefoniczne PodróŊe krajowe słuŋbowe 929,21 delegacje słuŋbowe pracowników OPS Odpisy na Zakładowy Fundusz Ņwiadczeń Socjalnych 8.666,94 odpis ustawowy na ņwiadczenia socjalne w ramach ZFŅS Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu dyplomatycznego 2.370,00 Podatek od nieruchomoņci 81,91 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 843,32 zakupiono papier kserograficzny Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,05 zakup programu antywirusowego 501,79 przedłuŋenie licencji programu Legalis 2.671,80 zakup tonerów 2.177,45 serwis informatyczny 1.229,76 zakup UPS ów 244,00 zakup częņci zamiennych do sprzętu komputerowego 2.265,00 przedłuŋenie licencji na program antywirusowy 614,25 zakup Szafy Rach 15 U 1.240,00 zakupiono 2 monitory 1.044,00 Oņrodki Pomocy Społecznej /POKL/ ,75 realizacja Projektu Systemowego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z tego: ņrodki unijne ,31 ņrodki budŋetu państwa 6.930,44 Wynagrodzenia osobowe ,92 W ramach realizowanego projektu zatrudniono dodatkowo pracownika socjalnego zgodnie z wymogami projektu oraz koordynatora projektu jak równieŋ poniesiono wydatki z tytułu realizacji kontraktów socjalnych przez pracowników socjalnych oraz nadzór kierownika OPS i obsługę finansowo-księgową. Składki na ubezpieczenia społeczne 7.657,34 ustawowe składki stanowiące pochodne do wynagrodzeń Składki na Fundusz Pracy 1.226,09 ustawowe składki stanowiące pochodne do wynagrodzeń Składki na ubezpieczenia zdrowotne 824,08 składki zdrowotne opłacane za osoby uczestniczące w projekcie Wynagrodzenia bezosobowe 6.400,00 wydatki poniesiono z tytułu umowy zlecenia na wykonanie usług w zakresie doradztwa zawodowego dla osób objętych projektem Zakup materiałów i wyposaŋenia 1.287,58 zakupiono biurko oraz artykuły biurowe Zakup usług pozostałych ,02 w powyŋszym paragrafie poniesiono wydatki realizowane w ramach zadania Aktywna Integracja dotyczące Projektu Systemowego POKL, w szczególnoņci obejmujące usługi szkoleniowe dla osób biorących udział w projekcie oraz usługi transportowe z tytułu dowozu na szkolenia. Odpis na Zakładowy Fundusz Ņwiadczeń Socjalnych 1.416,72 odpis ustawowy na zatrudnionych pracowników na ņwiadczenia socjalne w ramach ZFŅS Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2.955,00 zakupiono zestaw komputerowy z oprogramowaniem na potrzeby realizowanego projektu. Usuwanie skutków klęsk Ŋywiołowych 5.400,00 Ņwiadczenia społeczne 5.400,00 wypłacono ņwiadczenia dla 4 ņrodowisk z tytułu poniesionych szkód na skutek podtopień zabudowań gospodarczych na wsiach Pozostała działalnoņć ,62 zł, w tym: zadania własne ,62 finansowane ze ņrodków budŋetu państwa ,00 Ņwiadczenia społeczne ,00 zadania własne ,00

42 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz finansowane ze ņrodków budŋetu państwa ,00 W powyŋszym paragrafie wydatki zostały poniesione na realizację programu Pomoc państwa w zakresie doŋywiania : doŋywianie dzieci szkolnych ,46 /ņrodki rządowe/ doŋywianie osób w ramach programu zas. Celowe 6.185,54 /ņrodki rządowe/ doŋywianie dzieci szkolnych ,50 /ņrodki gminne/ posiłki dla osób dorosłych 7.815,50 doŋywianie zimowe /ņrodki gminne/ doŋywianie osób dorosłych ,00 / ņrodki gminne/ Składki na ubezpieczenia społeczne /zadania własne/ 1.491,86 opłacenie składek z tytułu ubezpieczeń społecznych za osoby zatrudnione w ramach umowy zlecenia 1.491,86 Składki na Fundusz Pracy /zadania własne/ 91,33 Wynagrodzenia bezosobowe ,51 zadania własne 5.561,51 zadania własne realizowane ze ņrodków rządowych 4.900,00 wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia osoby do przewozu gorących posiłków do placówek szkolnych na terenie gminy Zakup materiałów i wyposaŋenia ,92 zadania własne 8.169,92,00 zadania własne finansowane ze ņrodków rządowych 7.500,00 zakupiono naczynia i sztućce jednorazowego uŋytku oraz ņrodki czystoņci 7.669,92 organizacja spotkania Wigilijnego - zakupiono artykuły spoŋywcze do paczek ņwiątecznych 8.000,00 Prace społecznie użyteczne. W okresie od dnia 16 marca 2009 r. do dnia 30 paňdziernika 2009 r. na organizację prac społecznie uŋytecznych wydatkowano (ze ņrodków gminy) kwotę ,28 zł na wypłatę ņwiadczeń. Zgodnie z porozumieniem w sprawie organizacji prac społecznie uŋytecznych nr KJ.IRP /09 zostało skierowanych do prac 15 osób bezrobotnych. Do zadań ich naleŋało wykonywanie prac porządkowych na terenie miasta i gminy Jaworzyna Ņląska. Prace społecznie uŋyteczne wykonywanie były w jednostkach organizacyjnych gminy: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jaworzynie Ņląskiej, Samorządowa Przychodnia Zdrowia w Jaworzynie Ņląskiej, Gimnazjum w Jaworzynie Ņląskiej, Szkoła Podstawowa w Pastuchowie, Szkoła Podstawowa w Jaworzynie Ņląskiej, Szkoła Podstawowa w Starym Jaworowie, Przedszkole Samorządowe z Grupa ʼnłobkową w Jaworzynie Ņląskiej. Za kaŋdą przepracowaną godzinę osoba bezrobotna otrzymała ņwiadczenie w wysokoņci 6,50 zł/ 1 godzinę, a od miesiąca czerwca 6,80 zł/ 1 godzinę, przy czym 60% tej kwoty objęte było refundacją ze ņrodków Funduszu Pracy. Refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w wysokoņci ,32 zł została przyjęta jako zwrot poniesionych wydatków. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. plan 4.188,00 zł wykonanie 3.541,15 zł % wykonania 84,6 Kwota 90 zł (ņrodki przekazane przez PFRON) dotyczy prowizji bankowych za prowadzenie konta na realizację programu Uczeń na wsi pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy miejsko-wiejskie. Na prowadzenie Punktu Powiatowego Urzędu Pracy wydatkowano kwotę 3.451,15 zł na: opłacenie zuŋytej energii, opłat abonamentowych od energii oraz wymianę pękniętej muszli. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. plan ,00 zł wykonanie ,76 zł % wykonania 72,5 Wydatki zostały poniesione na: utrzymanie czterech ņwietlic szkolnych ,54 zł, w tym: SP Jaworzyna Śląska (plan zł, wykonanie zł)

43 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz Wynagrodzenia osobowe, w tym: wynagrodzenia nauczycieli (2 etaty) ,- godziny ponadwymiarowe ,- nagrody dyrektora - 630,- nagroda jubileuszowa ,- Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŋek Zakup usług zdrowotnych Odpisy na zakł. fundusz ņwiadcz. socjalnych , , , ,- 680,- 60, ,- SP Pastuchów (plan zł, wykonanie zł) wynagrodzenia osobowe pracowników (godziny ponadwymiarowe ,- nauczyciela) Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.109,- Składki na ubezpieczenia społeczne (od wynagrodzeń osobowych, 2.494,- dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków: wiejskiego i mieszkaniowego Składki na Fundusz Pracy jw Zakup materiałów i wyposaŋenia (ņrodki czystoņci, dzienniki) 550,- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŋek (gry, ksiąŋki) 320,- SP Stary Jaworów (plan zł, wykonanie zł) wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: ,- godziny ponadwym. wg planu ,- zobowiązania za xii ,- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.544,- Składki na ubezpieczenia społeczne 3.080,- Składki na Fundusz Pracy 492,- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŋek (pomoce 527,- dydaktyczne mała i duŋa motoryka) Gimnazjum (plan zł, wykonanie ,17 zł) wynagrodzenia osobowe pracowników ,45 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.894,75 Składki na ubezpieczenia społeczne 5.639,47 Składki na Fundusz Pracy 906,34 Zakup usług zdrowotnych 65,- Zakup usług pozostałych (partycypacja FM i KZP) 105,16 Odpisy na zakładowy fundusz ņwiadczeń socjalnych 2.013,- - poradnie logopedyczne (umowy zlecenia) ,00 zł (plan, wykonanie) SP Jaworzyna Ņląska Wynagrodzenia bezosobowe (umowa-zlecenie logopedy) 9.000,- SP Stary Jaworów Prowadzenie w m-cach III-VI zajęć terapii logopedycznej w klasach I III 2.234,- zorganizowanie PoŊytecznych ferii w Milikowicach 2.154,22 zł, dofinansowanie wypoczynku letniego ministrantów z biednych rodzin 3.000,00 zł, wypłatę stypendiów dla uczniów, inne formy pomocy dla uczniów oraz opłacenie opłaty pocztowej ,80 zł, zapłatę za czynnoņci kontrolne Sanepidu w SP Stary Jaworów 120,00 zł, budowę stref rekreacji dziecięcej ,20 zł. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska. plan ,00 zł wykonanie ,43 zł % wykonania 54,5 Wydatki poniesione w tym dziale dotyczą: budowy kanalizacji i wymiany sieci wodociągowej w północnej częņci Jaworzyny Ņl ,00 zł, budowy przesyłowej sieci wodociągowej ze SUW poprzez ul. Węglową i Ņwidnicką 382,30 zł,

44 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz budowy odcinka sieci kanalizacyjnej przy ul. 1-go Maja ,27 zł, utrzymania zieleni w mieņcie i gminie (zakup materiałów na uzupełnienie zieleni, energii do pompy, która tłoczy wodę do fontanny w parku, remont pompy, uzupełnienie zieleni i prace porządkowe w parkach) ,89 zł, oņwietlenia ulic, eksploatacji urządzeń oņwietlenia ulicznego, zainstalowania licznika oņwietlenia ulicznego, budowa przyłącza energetycznego przy ul. Ceglanej, budowa: oņwietlenia drogi dojazdowej do Ŋwirowni, oņwietlenia na cmentarzu przy ul. Kasztanowej, odcinka oņwietlenia drogowego w Piotrowicach, złącze energetyczne przy ul. Ceglanej (zwrot kosztów), uzupełnienie oņwietlenia ulicznego w Pasiecznej, w Czechach, wykonanie projektu oņwietlenia ulicznego przy ul. 1-go Maja i ul. Koņciuszki ,24 zł, zakupu ławek i elementów wystroju ņwiątecznego 8.100,00 zł, remontu ławek, naprawy i utrzymania urządzeń na placach zabaw oraz remontu wystroju ņwiątecznego miasta ,63 zł, odłowu bezpańskich psów, wynajmu z obsługą przenoņnych kabin WC, wystroju ņwiątecznego miasta, zbierania padłych zwierząt w celu utylizacji, wykonania tablic ogłoszeniowych ,10 zł. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. plan ,00 zł wykonanie ,48 zł % wykonania 88,9 Wydatki obejmują: dotację dla Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na popularyzowanie społeczeństwa obywatelskiego dla dzieci i młodzieŋy z Gminy Jaworzyna Ņl ,00 zł, stypendium w dziedzinie kultury 800,00 zł, zakupu artykułów spoŋywczych do przygotowania poczęstunku (organizacja Dnia Seniora) 249,45 zł, dotacja dla SOK i BP ,00 zł (w tym: działalnoņć oņrodka kultury zł, biblioteki zł) wynagrodzenie gospodarza ņwietlicy w Piotrowicach 2.394,00 zł, bieŋące utrzymanie ņwietlic wiejskich (zakupy materiałów i wyposaŋenia, opłacenie energii, wody, wywóz nieczystoņci, usługi kominiarskie) ,79 zł, Szczegółowe rozbicie wydatków sołectw przedstawiono w tabeli Wykonanie wydatków sołectw za 2009 rok. bieŋące remonty ņwietlic wiejskich ,08 zł, Kwota w wysokoņci ,67 zł została wydatkowana na wykonanie prac remontowych w ņwietlicy wiejskiej w Milikowicach. W ramach zadania zostały uzupełnione rynny dachowe, wykonano obróbki blacharskie, naprawiono pokrycie dachowe papą termozgrzewalną oraz został wykonany sufit podwieszany w korytarzu ņwietlicy wraz z malowaniem. W ramach poniesionych ņrodków finansowych wykonano prace remontowe w ņwietlicy wiejskiej w Starym Jaworowie na łączną kwotę 2.256,45 zł brutto polegające na wykonaniu gniazda trójfazowego na zapleczu kuchennym oraz naprawie ņcianki kartonowo gipsowej. W ņwietlicy wiejskiej w Nowym Jaworowie wykonano obróbki murarskie okien, w Tomkowej i Pastuchowie obróbkę murarską drzwi- w sumie prace zamknęły się kwotą zł brutto. W ņwietlicy wiejskiej w Nowicach został przeprowadzony remont kotła grzewczego na kwotę zł brutto. W roku 2009 wydatkowano w sumie kwotę ,12 zł brutto na prace remontowe w powyŋszych ņwietlicach wiejskich. Ponadto kwota w wysokoņci ,96 zł została wydatkowana na remont ņwietlicy w Bagieńcu polegający na konserwacji dachu (przemurowanie komina, usuwanie rdzy oraz przekorodowanej powłoki pokrycia dachu, malowanie dachu), wymianie rynien z blachy ocynkowanej, rozbiórce pieca kaflowego, malowaniu ņcian wewnątrz ņwietlicy, montaŋu paneli podłogowych w pomieszczeniu ņwietlicy, malowaniu podłogi w kuchni, wykonaniu instalacji elektrycznej wraz z montaŋem grzejników konwektorowych, wymianie miski ustępowej, wykonaniu izolacji na podejņciu wodociągu. budowę wielofunkcyjnej ņwietlicy wiejskiej w Pastuchowie ,00 zł, zakup materiałów budowlanych niezbędnych do remontu 7 koņciołów w gminie ,16 zł, w tym: koņciół w Jaworzynie Ņląskiej 4.452,22 zł, koņciół w Pastuchowie 3.998,42 zł, koņciół w Piotrowicach 2.498,42 zł koņciół w Starym Jaworowie 2.256,41 zł, koņciół w Witkowie 2.500,00 zł, koņciół w Milikowicach 2.500,00 zł, M koņciół w Bolesławicach 8.999,60 zł.

45 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz Dział 926 Kultura fizyczna i sport. plan ,00 zł wykonanie ,19 zł % wykonania 93,4 W tym dziale poniesiono wydatki na działalnoņć bieŋącą mającą na celu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz na realizowanie zadań inwestycyjnych. Wydatki bieŋące związane były z bieŋącym utrzymaniem obiektów sportowych ,00 zł, w tym dotacja dla GLKS ,00 zł, zakupem wyposaŋenia dla boiska ORLIK 2012 (8.984,18 zł ławki szatniowe, wieszaki, biurka, szafki do szatni, kora, włóknina, torf, trawa, zraszacz), zakupem materiałów do remontu na boisku w Nowicach (4.998,55 zł), remontem szatni na boisku w Witkowie (16.444,85 zł), wynajęciem FADROMY (prace przy boisku w Nowicach 4.989,80 zł), przekazaniem dotacji dla stowarzyszeń realizujących zadania sportowe na terenie gminy ( ,71 zł), wypłatą stypendiów (13.600,00 zł), zakupem nagród, ogłoszeniami w prasie, poczęstunkiem dla druŋyn biorących udział w turnieju piłki halowej (4.303,56 zł), Wykaz dotacji celowych dla organizacji pozarządowych na finansowanie zadań zleconych do realizacji: 1. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieŋy dla mieszkańców wsi w zakresie tenisa stołowego GLKS w Jaworzynie Ņląskiej 4.800,00 zł 2. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieŋy dla mieszkańców miasta w zakresie tenisa stołowego GLKS w Jaworzynie Ņląskiej 5.000,00 zł 3. Realizacja procesu szkolenia sportowego dzieci, młodzieŋy i dorosłych dla mieszkańców miasta w zakresie piłki noŋnej MKS Karolina w Jaworzynie Ņląskiej ,00 zł 4. Realizacja procesu szkolenia sportowego dzieci, młodzieŋy i dorosłych dla mieszkańców wsi w zakresie piłki noŋnej - GLKS w Jaworzynie Ņląskiej ,00 zł 5. Realizacja procesu szkolenia sportowego dzieci, młodzieŋy w zakresie kolarstwa MKS Karolina w Jaworzynie Ņląskiej ,00 zł 6. Organizacja procesu szkolenia sportowego dla dzieci szkół podstawowych na wsiach UKS Koloryt w Pastuchowie 4.000,00 zł 7. Organizacja procesu szkolenia sportowego dla dzieci szkół podstawowych w mieņcie UKS Karolinka w Jaworzynie Ņląskiej 3.450,00 zł 8. Organizacja procesu szkolenia sportowego dla dzieci z gimnazjum UKS Gimnazjalny Klub Sportowy w Jaworzynie Ņląskiej 8.000,00 zł 9. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieŋy w zakresie lekkoatletyki wybrano ofertę UKS Gimnazjalny Klub Sportowy" w Jaworzynie Ņląskiej 4.000,00 zł 10. Szkolenie sportowe w zakresie piłki siatkowej UKS Gimnazjalny Klub Sportowy w Jaworzynie Ņląskiej 3.500,00 zł 11. Upowszechnianie kultury fizycznej wņród dzieci, młodzieŋy i dorosłych przezorganizację i udział w rozgrywkach szachowych GLKS w Jaworzynie Ņląskiej 2.200,00 zł 12. III Turniej Piłki Siatkowej o puchar Burmistrza UKS Gimnazjalny Klub Sportowy w Jaworzynie Ņląskiej 1.000,00 zł 13. Organizacja zawodów wędkarskich o puchar Burmistrza - NiezaleŊne Stowarzyszenie Wędkarskie w Jaworzynie Ņląskiej 1.500,00 zł 14. Organizacja cyklicznych zawodów w piłce halowej MKS Karolina w Jaworzynie Ņląskiej 1.500,00 zł 15. Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza GLKS w Jaworzynie Ņląskiej 999,71 zł 16. Wpieranie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieŋy MKS Karolina w Jaworzynie Ņląskiej 2.500,00 zł 17. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieŋy w zakresie judo MKS Karolina w Jaworzynie Ņląskiej 5.000,00 zł 18. Transgraniczna współpraca w zakresie upowszechniania sportu MKS Karolina w Jaworzynie Ņląskiej 1.500,00 zł 19. Mikołajkowy Turniej Szachowy GLKS w Jaworzynie Ņl ,00 zł Wypłacono wynagrodzenie osobie przygotowującej poczęstunek dla druŋyn uczestniczących w turnieju, instruktorowi obiektu sportowego ORLIK 2012 oraz opłacono opiekunów z UKS KOLORYT w Pastuchowie, opłacono wynagrodzenie bezosobowe za szkolenie dla organizacji pozarządowych ,00 zł. Wydatki inwestycyjne ,54 zł. Zakupiono kosiarkę typu ciągnikowego oraz szczotkę do pielęgnacji trawy boiska ORLIK 2012, realizowano przebudowę obiektu sportowego w Bolesławicach oraz budowę sali sportowej przy Gimnazjum.

46 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok Załącznik nr 3 w tym: Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Zlecone Rolnictwo i łowiectwo , , ,19 95, Melioracje wodne , ,61 0,00 85, Izby rolnicze , ,81 0,00 76, Pozostała działalnoņć , , ,19 100,0 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, , ,93 0,00 97,2 gaz i wodę Dostarczanie wody , ,93 0,00 97,2 600 Transport i łączność , ,06 0,00 80, Drogi publiczne wojewódzkie , ,00 0,00 45, Drogi publiczne powiatowe , ,92 0,00 80, Drogi publiczne gminne , ,72 0,00 88, Drogi wewnętrzne , ,42 0,00 99,4 630 Turystyka , ,60 0,00 44, Zadania w zakresie upowszechniania 2 000, ,00 0,00 100,0 turystyki Pozostała działalnoņć , ,60 0,00 39,3 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,82 0,00 97, RóŊne jednostki obsługi gospodarki , ,97 0,00 99,5 mieszkaniowej Gospodarka gruntami i nieruchomoņciami , ,44 0,00 95, Pozostała działalnoņć , ,41 0,00 100,0 710 Działalność usługowa , ,68 0,00 64, Plany zagospodarowania przestrzennego , ,48 0,00 73, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,20 0,00 72, Cmentarze ,00 0,00 0,00 0,0 750 Administracja publiczna , , ,50 82, Urzędy wojewódzkie , , ,50 100, Rady gmin (miast i miast na prawach , ,84 0,00 96,2 powiatu) Urzędy gmin (miast i miast na prawach , ,73 0,00 80,7 powiatu) Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,46 0,00 88, Pozostała działalnoņć , ,62 0,00 86,0 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wybory do Parlamentu Europejskiego 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , ,12 99, , , ,00 100, , , ,12 98, , , ,00 89,0

47 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz Komendy wojewódzkie Policji 8 000, ,00 0,00 100, Ochotnicze straŋe poŋarne , ,01 0,00 88, Obrona cywilna 1 000, , ,00 100, Usuwanie skutków klęsk Ŋywiołowych , ,67 0,00 87,1 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leņnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynnoņci cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŋnoņci budŋetowych , ,69 0,00 68,7 8,00 8,00 0,00 100, , ,69 0,00 68,7 757 Obsługa długu publicznego , ,12 0,00 96, Obsługa papierów wartoņciowych, , ,38 0,00 92,6 kredytów i poŋyczek jednostek samorządu terytorialnego Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego , ,74 0,00 98,6 758 Różne rozliczenia , ,60 0,00 28, Rozliczenia miedzy jednostkami , ,00 0,00 99,6 samorządu terytorialnego RóŊne rozliczenia finansowe , ,60 0,00 1, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0,00 0,0 801 Oświata i wychowanie , ,50 0,00 99, Szkoły podstawowe , ,44 0,00 98, Oddziały przedszkolne w szkołach , ,80 0,00 99,8 podstawowych Przedszkola , ,00 0,00 99, Gimnazja , ,04 0,00 99, DowoŊenie uczniów do szkół , ,58 0,00 100, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,57 0,00 69, Stołówki szkolne , ,07 0,00 93, Pozostała działalnoņć 396,00 264,00 0,00 66,7 851 Ochrona zdrowia , ,46 0,00 85, Lecznictwo ambulatoryjne , ,00 0,00 100, Ratownictwo medyczne 2 000,00 488,00 0,00 24, Programy polityki zdrowotnej , ,00 0,00 100, Zwalczanie narkomanii 8 000, ,00 0,00 73, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,46 0,00 81,3 852 Pomoc społeczna , , ,23 99, Domy pomocy społecznej , ,35 0,00 100, Ņwiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna , , ,33 98,8 oraz składki na ubezpie- czenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne 9 700, , ,90 96,9 opłacane za osoby pobierające niektóre ņwiadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre ņwiadczenia rodzinne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki , , ,00 99,6 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dodatki mieszkaniowe , ,52 0,00 100, Oņrodki pomocy społecznej , ,52 0,00 98,9

48 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz Usługi opiekuńcze i specjalistyczne , ,82 0,00 99,9 usługi opiekuńcze Usuwanie skutków klęsk Ŋywiołowych 5 400, , ,00 100, Pozostała działalnoņć , ,90 0,00 99,3 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 188, ,15 0,00 84, Państwowy Fundusz Rehabilitacji 178,00 90,00 0,00 50,6 Osób Niepełnosprawnych Powiatowe urzędy pracy 4 010, ,15 0,00 86,1 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,76 0,00 72, Ņwietlice szkolne , ,54 0,00 99, Poradnie psychologicznopedagogiczne, , ,00 0,00 100,0 w tym poradnie spe- cjalistyczne Kolonie i obozy oraz inne formy 5 155, ,22 0,00 100,0 wypoczynku dzieci i młodzieŋy szkolnej, a takŋe szkolenia młodzieŋy Pomoc materialna dla uczniów , ,80 0,00 59, Pozostała działalnoņć , ,20 0,00 53,4 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,43 0,00 54, Gospodarka ņciekowa i ochrona , ,57 0,00 44,5 wód Utrzymanie zieleni w miastach i , ,89 0,00 75,5 gminach Oņwietlenie ulic, placów i dróg , ,24 0,00 96, Pozostała działalnoņć , ,73 0,00 60,4 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,48 0,00 88, Pozostałe zadania w zakresie kultury 6 050, ,45 0,00 100, Domy i oņrodki kultury, ņwietlice i , ,87 0,00 84,6 kluby Biblioteki , ,00 0,00 100, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , ,16 0,00 98,9 926 Kultura fizyczna i sport , ,19 0,00 93, Obiekty sportowe , ,92 0,00 91, Zadania w zakresie kultury fizycznej i , ,27 0,00 96,2 sportu Pozostała działalnoņć 2 700, ,00 0,00 86,4. Suma końcowa , , ,04 85,0

49 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz Zadania inwestycyjne na 2009 rok L.P. NAZWA ZADANIA KLASYFIKACJA PLAN WYKONANIE % 1. Budowa wodociągów przez inwestorów , ,00 100,0 - nie ujętych w planach Gminy (Bagieniec, Pastuchów) - koszty wykupu 2. Budowa chodnika w Nowym Jaworowie , ,00 17,5 (w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382) 3. Budowa chodnika w Nowym Jaworowie , ,00 100,0 4. Budowa parkingu przy cmentarzu w , ,00 100,0 Pasiecznej 5. Utwardzenie terenu przed ņwietlicą , ,01 99,7 wiejską w Tomkowej 6. Budowa ronda na skrzyŋowaniu ul ,00 0,00 X Koņciuszki i Jana Pawła II 7. Gminne ņcieŋki rowerowe , ,60 78,7 8. Remont pokrycia dachowego w budynku , ,00 100,0 po byłej szkole w Piotrowicach 9. Rewitalizacja stadionu miejskiego , ,82 99,4 10. Zakup traktora z koszem , ,00 100,0 11. Poprawa standardu lokali mieszkalnych , ,15 93,9 - budowa WC dla ok.. 10 lokali 12. Modernizacja sprzętu i oprogramowania , ,00 100,0 komputerowego w ZGKiM 13. Wykonanie zadaszeń nad wejņciami , ,00 100,0 do budynku 14. Wykup nieruchomoņci oraz skorzystanie ,00 0,00 X z prawa pierwokupu 15. Wykonanie pomnika "Grób Nieznanego ,00 0,00 X ʼnołnierza" 16. Opłata abonamentowa - system informacji , ,52 97,3 prawnej LEX 17. Zakup zestawu HDF Inwentaryzacja ,00 0,00 X 18. Budowa remizy straŋackiej w Jaworzynie , ,56 100,0 Ņl. 19. Projekt pomieszczenia remizy w Pastuchowie ,00 0,00 X 20. Karosacja samochodu gaņniczego ,00 0,00 X jednostki OSP w Jaworzynie Ņl. 21. Budowa boiska sportowego przy sali ,00 0,00 X gimnastycznej na terenie SP w Jaworzynie Ņl. 22. Budowa wiaty na potrzeby karetki ,00 488,00 24,4 pogotowia 23. Budowa stref rekreacji dziecięcej na , ,20 53,4 terenie gminy Jaworzyna Ņl. 24. Budowa przesyłowej sieci wodociągowej ,00 382,30 0,01 ze SUW poprzez ul. Węglową i Ņwidnicką do Jaworzyny Ņl. I miejscowoņci Witków 25. Budowa kanalizacji i wymiana sieci , ,00 65,3 wodociągowej w północnej częņci Jaworzyny Ņl. - etap I 26. Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej , ,27 98,7 przy ul. 1-go Maja Budowa szamba przy ņwietlicy wiejskiej ,00 0,00 X w Tomkowej 28. Budowa oņwietlenia drogi dojazdowej do "Ŋwirowni" , ,25 100,0

50 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz Budowa odcinka oņwietlenia drogowego , ,00 88,9 w Pastuchowie (w kierunku Piotrowic) 30. Budowa odcinka oņwietlenia drogowego , ,08 99,8 w Piotrowicach (1 punkt oņwie- tleniowy) 31. Wykonanie projektu oņwietlenia przy , ,00 99,3 ul. 1-go Maja od budynku stacji PKP do ul. Jana Pawła II 32. Wykonanie projektu oņwietlenia przy , ,00 100,0 ul. Koņciuszki od ronda do ul. Pocztowej 33. Budowa oņwietlenia odcinka drogowego ,00 0,00 X w Pastuchowie w kierunku cmentarza 34. Uzupełnienie oņwietlenia ulicznego w , ,02 99,7 Pasiecznej 35. Uzupełnienie oņwietlenia ulicznego w , ,87 99,7 Czechach 36. Budowa oņwietlenia na cmentarzu , ,00 98,6 przy ul. Kasztanowej w Jaworzynie Ņl. 37. Budowa przyłącza energetycznego , ,51 100,0 przy ul. Ceglanej w Jaworzynie Ņląskiej 38. Złącze energetyczne przy ul. Ceglanej , ,60 100,0 w Jaworzynie Ņląskiej (zwrot kosztów) 39. Budowa wielofunkcyjnej ņwietlicy , ,00 37,00 wiejskiej w Pastuchowie 40. Budowa sali sportowej przy Gimnazjum , ,39 93,6 w Jaworzynie Ņl. 41. Budowa szatni na boisku w Piotrowicach ,00 0,00 X (projekt) 42. Przebudowa obiektu sportowego w , ,15 100,0 Bolesławicach 43. Zakup szczotki do pielęgnacji trawy , ,00 100,0 na boisku "ORLIK 2012" 44. Zakup kosiarki typu ciągnikowego , ,00 99,8 45. Rezerwa inwestycyjna ,00 0,00 X Razem , ,30 57,7 CHARAKTERYSTYKA ZAKRESU WYKONANYCH ROBÓT 1. Budowa wodociągów przez inwestorów - nieujętych w planach Gminy (Bagieniec, Pastuchów) koszty wykupu Zgodnie z zawartymi umowami I rata za przejęcie odcinka sieci wodociągowej w miejscowoņci Tomkowa i Bagieniec została przelana w terminie do r. w kwocie ,00 zł. 2. Budowa chodnika w Nowym Jaworowie (w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382) Wspólne ņrodki województwa i gminy na realizację budowy chodnika w Nowym Jaworowie przeniesione na podstawie aneksów na rok W roku 2009 zawarto umowę z projektantem na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej za kwotę ,00zł brutto. Ņrodki nie wygasające. 3. Budowa chodnika w Nowym Jaworowie Ņrodki przeznaczone w ramach porozumienia dla Województwa Dolnoņląskiego na realizację powyŋszego zadania. Zawarto stosowne porozumienia z Dolnoņląską SłuŊbą Dróg i Kolei we Wrocławiu dotyczące przekazania ņrodków i przejęcia realizacji zadania przez gminę, dotyczącego budowy około 350,0 mb chodnika. Przeniesiono kwotę ,00 jako ņrodki nie wygasające na rok Budowa parkingu przy cmentarzu w Pasiecznej Ņrodki w wysokoņci ,00 zł zostały wykorzystane na budowę parkingu przy cmentarzu w Pasiecznej. Zadanie zostało wykonane celem poprawy bezpieczeństwa poruszających się pojazdów omawianą drogą. Wykonano: czyszczenie rowu 59,00 mb, kanał rurowy z rur Ŋelbetowych ņrednicy 400 mm, na długoņci 59,00mb, podbudowa z kruszywa łamanego, podsypka piaskowa, nawierzchnia z kostki betonowej typu Polbruk gruboņci 80 mm o powierzchni 220,00 m 2

51 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz w kolorze szarym. Wykonano co 2,5 m pasy z kostki koloru czerwonego wyznaczające stanowiska postojowe. 5. Utwardzenie terenu przed świetlicą wiejską w Tomkowej Zadanie wykonane za kwotę 6.082,01 zł w związku z prowadzonym przez powiat remontem drogi powiatowej biegnącej przez wieņ Tomkowa. 6. Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Kościuszki i Jana Pawła II Zmieniono zakres zadania na zmianę organizacji ruchu na ulicy Koņciuszki 7. Gminne ścieżki rowerowe Kwota 7.868,60 zł została wydatkowana na przygotowanie dokumentacji kosztorysowej, planu zagospodarowania terenu oraz przygotowanie studium wykonalnoņci dla powyŋszego zadania. Na powyŋsze zadanie został złoŋony wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Zadanie będzie kontynuowane w przypadku pozyskania funduszy zewnętrznych. 8. Remont pokrycia dachowego w budynku po byłej szkole w Piotrowicach W ramach tej inwestycji wykonano za kwotę ,00 zł: połoŋenie nowych dachówek na powierzchni dachu 390,5 m 2, naprawa i tynkowanie kominów, wymiana 4 krokwi w połaci dachowej oraz 40% łat dachowych, wymiana rur spustowych 24 mb, wymiana rynien 32 mb, poziomowanie połaci dachu ~ 280,00 m², wymianę elementów więňby 30,20 mb, uzupełnienie łacenia fragmentu dachu na powierzchni 155,44 m², uzupełnienie obróbek blacharskich koszowych 7,20 m², wymianę fragmentów deskowania okapów 19,44 m², wywóz gruzu na wysypisko 9,0 t. 9. Rewitalizacja stadionu miejskiego W ramach tej inwestycji wydatkowano kwotę ,82 zł: 1. Regeneracja płyty stadionu: darniowanie pól bramkowych badanie zasobnoņci gleby i ustalenie dawek nawozowych piaskowanie boiska nawoŋenie mineralne głębokie spulchnianie siew wgłębny nasion traw oprysk na chwasty 2. Wymiana siedzisk i malowanie ogrodzenia płyty boiska: wykonanie siedzisk z konstrukcją mocującą w iloņci 320szt. wraz z wykonaniem stopni betonowych malowanie ogrodzenia płyty boiska 3. Wymiana pokrycia dachu obiektu sportowego: wymiana papy 438 m 2, wymiana rynien 36,5 mb, obróbki blacharskie 26,5 mb, wymiana rur spustowych 10,5 mb, dokonano uzupełnień w instalacji odgromowej 10 mb, po odkryciu warstw papy na okapie połaci dachu stwierdzono, Ŋe płyta paňdzierzowa, z której wykonano deskowanie, jest rozwarstwiona pod wpływam wód opadowych. Wykonawca zdemontował uszkodzone fragmenty płyty paňdzierzowej i wymienił na elementy z deski. Wykonanie powyŋszych prac było koniecznoņcią i spowodowało, Ŋe zakres robót został zwiększony. 4. Remont pomieszczeń szatni gości: wymiana istniejącego fragmentu instalacji CO wraz z grzejnikami z rur oŋebrowanych na nową instalację Cu z grzejnikami konwertorowymi wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzętem wykonanie kabin natryskowych i WC wraz z instalacjami zw, cw i kanalizacji wykonanie sufitu podwieszonego i okładziny ņcian płytą g-k w szatniach wymiana posadzek na posadzki z płytek gressowych w szatniach, natryskach i przedsionku roboty malarskie wykończeniowe w budynku pawilonu sportowego wykonanie boazerii z płyty OSB w szatniach wymiana instalacji elektrycznej z aluminiowej na Cu, spowodowana koniecznoņcią przedłuŋenia końcówek przewodów do zamontowania opraw w sufitach podwieszanych, wymiana instalacji zasilającej pomieszczenia od tablicy głównej, wymiana instalacji zasilającej CO ze względu na niedroŋnoņć rur w budynku pawilonu sportowego. Zadanie nie zostało zakończone w 2009 roku.

52 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz Zakup traktora z koszem Traktorek za kwotę ,00 zł zakupiono z przeznaczeniem do utrzymania w naleŋytym stanie murawy płyty boiska obiektu sportowego, terenów zieleni miejskiej. Traktorek wyposaŋono w dodatkowe elementy tj. pług i łańcuchy na koła, celem wykorzystania go do zimowego utrzymania chodników i terenów gminnych. 11. Poprawa standardu lokali mieszkalnych budowa WC dla ok. 10 lokali W ramach tej inwestycji wykonano toalety wraz z instalacjami wodno-kanalizacyjnymi w lokalach mieszkaniowych znajdujących się w zasobach Gminy Jaworzyna Ņląska w następujących lokalach komunalnych ,15 zł: Budynek w Bagieńcu 2, lokal nr 3 Budynek w Bagieńcu 2, lokal nr 5 Budynek przy ul. Wolnoņci 6, lokal nr 2 w Jaworzynie Ņląskiej, Budynek przy ul. Wolnoņci 6, lokal nr 3 w Jaworzynie Ņląskiej, Budynek przy ul. Westerplatte 4, lokal nr 1 w Jaworzynie Ņląskiej, Budynek przy ul. Mickiewicza 3, lokal nr 11 w Jaworzynie Ņląskiej, Budynek przy ul. Mickiewicza 5, lokal nr 9 w Jaworzynie Ņląskiej, Budynek przy ul. Mickiewicza 6, lokal nr 2 w Jaworzynie Ņląskiej, Budynek przy ul. Mickiewicza 6, lokal nr 4 w Jaworzynie Ņląskiej, Budynek przy ul. Mickiewicza 6, lokal nr 13 w Jaworzynie Ņląskiej, Budynek przy ul. Mickiewicza 6, lokal nr 14 i 16 wydzielenie WC na podeņcie klatki schodowej. 12. Modernizacja sprzętu i oprogramowania komputerowego w ZGKiM W ramach modernizacji sprzętu i oprogramowania dokonano za kwotę ,00 zł: zakupu oprogramowania upgrade 10 modułów oprogramowania na 28 stanowisk oraz zakup bazy danych SQL na 5 stanowisk komputerowych z instalacją, zakupu zestawów komputerowych 3 szt. modernizacji zestawów komputerowych 4 szt. zakupu monitorów LCD 13 szt. zakupu drukarek 5 szt. zakupu UPS 13 szt. Zadanie zostanie zakończone w 2010 roku po uruchomieniu nowej bazy danych. 13. Wykonanie zadaszeń nad wejściami do budynku W ramach zadania wykonano za kwotę 5.734,00 zł daszki ochronne nad wejņciami do pomieszczeń pogotowia ratunkowego zlokalizowanego przy ul. Koņciuszki 8 w Jaworzynie Ņląskiej. 14. Wykup nieruchomości oraz skorzystanie z prawa pierwokupu Na powyŋszym zadaniu pozostała kwota 279,00 zł wydatek ten planowany jest jako zabezpieczenie ņrodków w budŋecie, w przypadku zaistnienia moŋliwoņci skorzystania z prawa pierwokupu atrakcyjnej dla Gminy nieruchomoņci bądň koniecznoņci wykupu nieruchomoņci na cele realizacji zadań własnych. 15. Wykonanie pomnika Grób Nieznanego Żołnierza Pomimo podjętych działań zadanie to nie zostało wykonane, poniewaŋ Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa nie wyraziła zgody na proponowaną przez Gminę lokalizację pomnika przy głównej alei Do realizacji zadania przystąpimy ponownie w 2010 roku. 16. Opłata abonamentowa system informacji prawnej LEX Uiszczono opłatę abonamentową w wysokoņci 8.468,52 zł za system informacji prawnej LEX. 17. Zakup zestawu HDF Inwentaryzacja Zadanie nie zostało zrealizowane. Trwają rozmowy na ten temat z zakładem informatyki Info obsługującym program księgowy. 18. Budowa remizy strażackiej w Jaworzynie Śl. Wykonano III etap budowy remizy straŋackiej Poprzez przetarg nieograniczony został wyłoniony wykonawca budowy remizy etap III obejmujący budowę stanu surowego otwartego obiektu. Koszt budowy wyniósł ,11 zł brutto. Oprócz tego wydatkowano kwotę w wysokoņci 2.309,92 zł na podstawie porozumienia z dnia r. pomiędzy gminą a właņcicielami lokalu mieszkalnego przy ul. Słowackiego 8 10 oraz wydatkowano kwotę w wysokoņci 3.851,53 zł jako II ratę za wykonanie przyłącza energetycznego przez EnergiaPro. 19. Projekt pomieszczenia remizy w Pastuchowie Zadanie zostało ujęte do realizacji w roku 2010 za wyŋszą kwotę. 20. Karosacja samochodu gaśniczego jednostki OSP w Jaworzynie Śl. Zadanie zostało ujęte do realizacji w roku 2010 za wyŋszą kwotę. 21. Budowa boiska sportowego przy sali gimnastycznej na terenie SP w Jaworzynie Śl. Zadanie niewykonane. Z uwagi na przedłuŋającą się procedurę sporządzania zmiany mpzp dla miasta Jaworzyna Ņląska było nie moŋliwe przygotowanie dokumentacji projektowej. 22. Budowa wiaty na potrzeby karetki pogotowia W ramach zadania wykonano mapy do celów projektowych za kwotę 488,00 zł jak i przygotowano dokumentację projektową. 23. Budowa stref rekreacji dziecięcej na terenie gminy Jaworzyna Śl.

53 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz W ramach kwoty ,20 zł dokonano przesunięcia ogrodzenia placu zabaw w Tomkowej na kwotę 6.315,18 zł PowyŊsze wykonano po ponownym okazaniu granic działki, na której znajduje się plac zabaw i ņwietlica wiejska. Dokonano demontaŋu starych urządzeń na placach zabaw w Pastuchowie i Nowicach na kwotę 2.574,16 zł. Ponadto zakupiono urządzenia na plac zabaw w Nowicach oraz Pastuchowie na kwotę ,86 zł. Opłacono przygotowanie Planu Odnowy Miejscowoņci za kwotę ,00 zł. Zakupy urządzeń związane z budową stref rekreacji dziecięcej uzaleŋnione są od moŋliwoņci uzyskania ņrodków zewnętrznych. JeŊeli Gmina uzyska zapewnienie uzyskania tych ņrodków na okreņlone place zabaw to przystępuje do dokonania tych zakupów zgodnie z procedurą wynikająca z ustawy prawo zamówień publicznych. 24. Budowa przesyłowej sieci wodociągowej ze SUW poprzez ul. Węglową i Świdnicką do Jaworzyny Śl. I miejscowości Witków Na uzgodnienia dokumentacji wydano 382,30 zł. W I półroczu został złoŋony wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Realizacja inwestycji nie mogła być rozpoczęta ze względu na fakt, iŋ nie otrzymaliņmy jeszcze oficjalnej odpowiedzi o przyznaniu gminie dofinansowania z funduszy zewnętrznych. 25. Budowa kanalizacji i wymiana sieci wodociągowej w północnej części Jaworzyny Śl. etap I Zadanie kontynuowane. W ramach zadania wykonano zgodnie z umową projekt wykonawczy kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wymiany sieci wodociągowej. W ramach zadania kwota w wysokoņci zł została wydatkowana na II ratę za wykonanie dokumentacji aplikacyjnej oraz studium wykonalnoņci. W ramach poniesionych ņrodków finansowych wykonano usuniecie awarii kolektora sanitarnego w ul. Słowackiego na kwotę zł brutto. W sumie w roku 2009 na zadanie jw. wydatkowano kwotę w wysokoņci zł brutto. 26. Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej przy ul. 1-go Maja Zadanie wykonane przez ZGKiM za kwotę 4.934,27 zł. W ramach inwestycji wybudowano odcinek kanalizacji tak aby odprowadzał on ņcieki z budynku przy ul. 1-go Maja po terenie gminnym, a nie po terenie prywatnym co spowodowało do tej pory wiele nieporozumień w właņcicielem nieruchomoņci leŋącej na tym terenie. 27. Budowa szamba przy świetlicy wiejskiej w Tomkowej Zadanie niewykonane. 28. Budowa oświetlenia drogi dojazdowej do żwirowni Poprzez realizację zadania powstało 16 szt. slupów oņwietleniowych z oprawami, które poprawiły stan bezpieczeństwa w tym obszarze. Wydatkowano w całoņci kwotę przewidzianą na to zadanie. W ramach tej kwoty mieszczą się koszty przyłączenia urządzeń elektroenergetycznych do sieci 1.068,37, koszty projektu 4.000,00 zł, koszty mapy do celów projektowych 2.500,00, koszty wykonania ,88 oraz koszt geodezji powykonawczej 1.220,00 zł. 29. Budowa odcinka oświetlenia drogowego w Pastuchowie (w kierunku Piotrowic) W ramach kwoty ,00 zł zadanie zostało całkowicie zrealizowane. Wybudowano łącznie 4 szt. słupów oņwietleniowych, zamontowano 4 nowe oprawy. Jest to koszt poniesiony na wykonanie tego zadania (bez dokumentacji). 30. Budowa odcinka oświetlenia drogowego w Piotrowicach (1 punkt oświetleniowy) Wybudowano 1 słup oņwietleniowy oraz zamontowano 1 szt. oprawy oņwietlenia ulicznego z okompletowaniem za kwotę 2.694,08 zł. Oņwietlenie wykonano przy drodze gruntowej w rejonie Piekarni. 31. Wykonanie projektu oświetlenia przy ul. 1-go Maja od budynku stacji PKP do ul. Jana Pawła II Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem za kwotę 4.270,00 zł. W 2010 roku będzie moŋliwoņć przystąpienia do budowy odcinka oņwietleniowego. 32. Wykonanie projektu oświetlenia przy ul. Kościuszki od ronda do ul. Pocztowej Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem za kwotę 6.100,00 zł. 33. Budowa oświetlenia odcinka drogowego w Pastuchowie w kierunku cmentarza Zadanie nie wykonane. Odstąpiono od realizacji z uwagi na problemy ze znalezieniem potencjalnego wykonawcy dokumentacji projektowej. 34. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Pasiecznej Wybudowano 2 słupy oņwietlenia ulicznego na drodze )obok cmentarza w Pasiecznej za kwotę 4.833,02 zł. 35. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Czechach Wybudowano 1 słup oņwietleniowy oraz zamontowano 2 szt. opraw oņwietleniowych z okompletowaniem w kierunku na Czeski Młyn 4.038,87 zł. 36. Budowa oświetlenia na cmentarzu przy ul. Kasztanowej w Jaworzynie Śl. Wybudowano 11 słupów z oprawami typu parkowego. Na koszty w wysokoņci ,00 zł składają się: koszty dokumentacji 4.000,00 zł., koszty przyłączenia do sieci 1.000,00 zł, koszt wykonania zadania ,00 zł 37. Budowa przyłącza energetycznego przy ul. Ceglanej w Jaworzynie Śląskiej Zadanie wykonane przez EnergiaPro. Kwota 7.428,51 zł była wydatkowana na II ratę za wykonanie przyłącza energetycznego do działek przy ul. Ceglanej w celu oņwietlenia tego terenu oraz doprowadzenia energii do nowo budowanych garaŋy.

54 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz Złącze energetyczne przy ul. Ceglanej w Jaworzynie Śląskiej (zwrot kosztów Wydatek w wysokoņci 1.306,60 zł konieczny był do wykonania przez właņcicieli garaŋy skrzynki pomiarowej, która zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia powinna być wykonana przez gminę. W związku z czym po wyjaņnieniu sprawy właņciciele złoŋyli wniosek o zwrot kosztów. 39. Budowa wielofunkcyjnej świetlicy wiejskiej w Pastuchowie Na zadanie został złoŋony wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zadanie nie mogło zostać zrealizowane ze względu na póňno otrzymaną informację o przyznanych ņrodkach zewnętrznych co w rezultacie łączyło się ze zbliŋającym się początkiem roku szkolnego. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2010.W I półroczu zostały poniesione ņrodki finansowe w wysokoņci ,00 zł na dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę wielofunkcyjnej ņwietlicy wiejskiej w Pastuchowie. 40. Budowa sali sportowej przy Gimnazjum w Jaworzynie Śl. W ramach zadania zostało wykonane przeprojektowanie sali sportowej tak aby była moŋliwoņć ubiegania się o ņrodki zewnętrzne z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnoņląskiego na lata Koszt przeprojektowania ,00 zł brutto. Wykonano mapy do celów projektowych na kwotę zł brutto oraz wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów na kwotę 555,60 zł. W ramach poniesionych ņrodków wydatkowano ņrodki finansowe w wysokoņci 7.177,79 zł brutto za wykonanie przyłącza energetycznego dla obiektu sali sportowej. 41. Budowa szatni na boisku w Piotrowicach (projekt) Zadanie zostało ujęte do realizacji w roku 2010 za wyŋszą kwotę. 42. Przebudowa obiektu sportowego w Bolesławicach W ramach zadania zostały wykonane roboty wykończeniowe obiektu. Wykonano posadzki, zamontowano urządzenia sanitarne, wykonano instalację elektryczną, malowanie ņcian, elewację obiektu. Koszt zadania wyniósł w sumie ,15 zł. 43. Zakup szczotki do pielęgnacji trawy na boisku ORLIK ,00 zł. 44. Zakup kosiarki typu ciągnikowego 4.491,00 zł. DOTACJE Z BUDŻETU GMINY W 2009 ROKU Załącznik nr 4 Lp. dział rozdział Nazwa jednostki/instytucji otrzymującej dotację Miejsko-Gminna Spółka Wodna w Jaworzynie Ņl Województwo Dolnoņląskie Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Ņląsku zakres Regulacja odcinka rowów w Milikowicach oraz Starym Jaworowie Budowa chodnika w Nowym Jaworowie Upowszechnianie walorów turystycznych gminy Jaworzyna Ņl. kwota w złotych , , , ZGKiM Działalnoņć statutowa , ZGKiM Dotacja na inwestycje , Powiat Ņwidnicki Remont chodnika w Tomkowej ,00 i Milikowicach Przedszkole Działalnoņć statutowa , SP ZOZ Program profilaktyczny , Organizacja wypoczynku ,00 letniego dla dzieci i młodzie- Ŋy Muzeum Przemysłu i Popularyzowanie społeczeństwa 5.000,00 Kolejnictwa na Ņląsku obywatelskiego dla dzieci i młodzieŋy z gminy SOKiBP Działalnoņć statutowa , SOKiBP Działalnoņć statutowa , GLKS Utrzymanie obiektów sportowych , Organizacje pozarządowe W tym: ,00 GLKS Szkolenie sportowe dzieci i 9.800,00 młodzieŋy w zakresie tenisa stołowego Realizacja procesu szkolenia sportowego w zakresie piłki noŋnej mieszkańcy wsi ,00

55 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz Lp. dział rozdział Nazwa jednostki/instytucji otrzymującej dotację MKS Karolina UKS Koloryt Pastuchów UKS Karolinka Jaworzyna Ņl. UKS Gimnazjalny Klub Sportowy w Jaworzynie Ņl. NiezaleŊne Stowarzyszenie Wędkarskie w Jaworzynie ņl. zakres Upowszechnianie kultury fizycznej przez organizację rozgrywek szachowych Mikołajkowy Turniej Szachowy Turniej Tenisa Stołowego o puchar burmistrza Realizacja procesu szkolenia sportowego w zakresie piłki noŋnej mieszkańcy miasta Realizacja procesu szkolenia sportowego w zakresie kolarstwa Organizacja cyklicznych zawodów w piłce halowej Transgraniczna współpraca w zakresie upowszechniania sportu Wspieranie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieŋy Szkolenie sportowe w zakresie judo Organizacja procesu szkolenia sportowego dla dzieci na wsiach Organizacja procesu szkolenia sportowego dla dzieci w mieņcie Organizacja procesu szkolenia sportowego dla dzieci z gimnazjum Szkolenie sportowe w zakresie lekkoatletyki Szkolenie sportowe w zakresie piłki siatkowej III Turniej piłki Siatkowej o puchar burmistrza Organizacja zawodów wędkarskich o puchar burmistrza kwota w złotych 2.200, ,00 999, , , , , , , , , , , , , ,00

56 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz WYKONANIE WYDATKÓW SOŁECTW ZA 2009 ROK Załącznik nr 5 Klasyfikacja budżetowa Lp. Nazwa wsi dział rozdział Plan Wykonanie Wyszczególnienie 1 Bagieniec ,00 182,00 zakup energii elektrycznej ,00 807,78 zakup wyposaŋenia do ņwietlicy i paliwa do koszenia terenu wiejskiego ,00 128,29 wywóz nieczystoņci ,00 318,00 abonament za prąd Razem: 1 466, ,07 98,0% 2 Bolesławice ,00 519,00 zakup energii elektrycznej ,00 947,00 zakup naczyń obiadowych dla ņwietlicy wiejskiej ,00 664,00 abonament za prąd Razem: 2 130, ,00 100,0% 3 Czechy ,00 195,92 zakup energii i wody do ņwietlicy wiejskiej , ,00 zakupy do ņwietlicy wiejskiej ,00 740,00 abonament do ņwietlicy wiejskiej Razem: 4 262, ,92 92,3% 4 Milikowice ,00 415,13 zakup energii elektrycznej i wody , ,00 zakup opału i materiałów do ņwietlicy wiejskiej ,00 625,00 abonament za prąd ,00 304,23 wywóz nieczystoņci i ņmieci Razem: 3 554, ,36 87,6% 5 Nowice ,00 579,85 zakup węgla do ņwietlicy ,00 288,00 zakup energii elektrycznej do ņwietlicy wiejskiej ,00 512,00 abonament za prąd Razem: 1 380, ,85 100,0% 6 Nowy ,00 198,07 abonament za prąd Jaworów ,00 220,00 zakup na dzień dziecka, mikołaja Razem: 582,00 418,07 71,8% 7 Pasieczna ,00 345,31 zakup energii i wody ,00 549,00 abonament za prąd ,00 668,00 zakup wyposaŋenia do ņwietlicy wiejskiej i paliwa do koszenia boiska Razem: 1 668, ,31 93,7% 8 Pastuchów ,00 146,00 abonament za prąd , ,00 zakup materiałów budowlanych i wyposaŋenia do remontu ņwietlicy wiejskiej, fantów i nagród rzeczowych ,00 550,84 zakup wody i prądu ,00 500,00 zakup materiałów dla OSP Razem: 2 734, ,84 98,6%

57 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz Klasyfikacja budżetowa Lp. Nazwa wsi dział rozdział Plan Wykonanie Wyszczególnienie 9 Piotrowice ,00 500,00 zakup y dla LKS ,00 112,00 zakupy na imprezy okolicznoņciowe , ,00 zakupy dla OSP Razem: 1 612, ,00 100,0% 10 Stary Jaworów , ,60 zakup ņrodków czystoņci, słodyczy i wyposaŋenia ņwietlicy wiejskiej Razem: 1 348, ,60 100,0% 11 Tomkowa ,00 301,00 zakup energii elektrycznej ,00 634,00 abonament za prąd Razem: 935,00 935,00 100,0% 12 Witków ,00 632,00 zakup energii i wody ,00 697,00 abonament za prąd Razem: 1 329, ,00 100,0% RAZEM , ,02 95,2%

58 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 4196

59 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 4196

60 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 4196

61 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 4196

62 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 4196

63 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 4196

64 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 4196

65 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz V. WYKORZYSTANIE DOTACJI PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE 1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jaworzynie Śląskiej Dla ZGKiM przekazano kwotę ,00 zł, tj. 100,0% dotacji na działalnoņć statutową oraz kwotę ,97 zł tj. 98,6% dotacji w wysokoņci zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne (szczegółowy opis przy załączniku nr 4). Wykonanie dotacji na dzień 31 grudnia 2009 r. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Akcja zimowa , ,00 100,0% Oczyszczanie terenów , ,00 100,0% Zieleń , ,00 100,0% Cmentarze , ,00 100,0% Stadion , ,00 100,0% Nieczystoņci płynne , ,00 100,0% Media dla najemców , ,00 100,0% Hala Powstańców , ,00 100,0% Segregacja odpadów , ,00 100,0% RAZEM , ,00 100,0% Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jaworzynie Ņląskiej otrzymaną dotację wykorzystał w następujący sposób: Kwotę ,- zł przeznaczono na utrzymanie dróg w stanie przejezdnoņci w okresie zimowym tzn. posypywanie solą i piaskiem, odņnieŋanie oraz przygotowanie i utrzymanie taboru w stanie sprawnoņci technicznej. Wydatkowano kwotę ,60 zł, niedobór dotacji w wysokoņci 5 621,60 zł został pokryty z dochodów innych działalnoņci zakładu. Kwotę ,- zł otrzymano na oczyszczanie ulic i placów na terenie gminy i miasta. Wydatkowano kwotę ,50 zł, róŋnicę w wysokoņci 8.682,50 zł zwrócono do budŋetu gminy w dniu r. Kwotę ,- zł przeznaczono na utrzymanie cmentarzy komunalnych w Jaworzynie Ņląskiej i Pastuchowie. Poniesiono koszty w kwocie ,79 zł, przychód z tytułu umorzenia podatku od nieruchomoņci wyniósł ,80 zł, natomiast pozostałe wpływy ze ņwiadczenia usług i pokrycia amortyzacji ,- zł. W związku z powyŋszym niedobór dotacji w wysokoņci ,99 zł został pokryty z dochodów innych działalnoņci zakładu. Kwotę ,- zł przeznaczono na utrzymanie zieleni ogólnomiejskiej tzn. koszenie, zakup paliwa do kosiarek oraz ich naprawę, formowanie Ŋywopłotów, plewienie i pielęgnację klombów. Wydatkowano kwotę ,03 zł, niedobór dotacji w wysokoņci 3.370,03 zł został pokryty z dochodów innych działalnoņci zakładu. Kwotę ,- zł przeznaczono na utrzymanie obiektu sportowego, konserwacje i prace remontowe. Poniesiono koszty w wysokoņci ,05 zł, wpływy z usług oraz pokrycia amortyzacji wyniosły ,87 zł. W związku z powyŋszym róŋnicę w wysokoņci 648,82 zł zwrócono do budŋetu gminy w dniu r. Kwotę ,- zł otrzymano na pokrycie róŋnic przy zakupie mediów dla najemców. Media do budynków wspólnot mieszkaniowych zakupują wspólnoty jako odrębne podmioty, które nie są podatnikami podatku VAT, czego konsekwencją jest obciąŋanie ZGKiM w wartoņci brutto za najemców lokali gminnych w budynkach wspólnot. Koszty zakupu mediów wyniosły ,42 zł, natomiast przychody od najemców ,26 zł. W związku z powyŋszym niedobór dotacji w wysokoņci 4.730,16 zł został pokryty z dochodów innych działalnoņci zakładu. Kwotę ,- zł zakład otrzymał na pokrycie róŋnic przy wywozie nieczystoņci płynnych dla najemców. Najemcy korzystający z szamb bezodpływowych obciąŋani są za wywóz nieczystoņci płynnych wg normy zgodnie z uchwałą Zarządu Miasta w Jaworzynie Ņląskiej nr 14/99 z dnia 17 marca 1999 r. RóŊnice w wywozie nieczystoņci płynnych wyniosły ,88 zł, w związku z czym niedobór dotacji w wysokoņci 7.037,88 zł został pokryty z dochodów innych działalnoņci zakładu. Kwotę ,- zł zakład otrzymał na administrowanie sali gimnastycznej w budynku przy ulicy Powstańców 12 w Jaworzynie Ņląskiej. Wydatkowano kwotę ,58 zł, niedobór dotacji wyniósł 6.218,58 zł i został pokryty z dochodów innych działalnoņci zakładu.

66 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz Przedszkole Samorządowe z Grupą Żłobkową w Jaworzynie Śląskiej Z budŋetu Gminy przekazano dotację w kwocie ,00 zł, która pokryła w całoņci wynagrodzenia pracowników przedszkola łącznie z pochodnymi na sumę ,82 zł. Pozostałą częņć dotacji w kwocie ,18 zł wraz z innymi wpływami w wysokoņci ,30 zł przeznaczono na pokrycie bieŋących kosztów utrzymania placówki. VI. PRZEBIEG DZIAŁALNOŚCI Zakłady budżetowe PRZYCHODY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH Nazwa Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Przedszkole Samorządowe Ogółem 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Plan ,00 0, ,00 Wykonanie ,28 0, ,28 % 88,1% X 88,1% Wpływy z usług Plan , , ,00 Wykonanie , , ,52 % 96,6% 62,3% 94,4% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Plan 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 688,00 0,00 688,00 % X X X 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Plan 0,00 350,00 350,00 Wykonanie 0,00 350,00 350,00 % X 100,0% 100,0% Pozostałe odsetki Plan ,00 300, ,00 Wykonanie ,08 292, ,53 % 86,5% 97,5% 86,6% Wpływy z różnych dochodów Plan ,00 0, ,00 Wykonanie ,67 0, ,67 % 145,1% X 145,1% Różne przelewy Plan ,00 0, ,00 Wykonanie ,00 0, ,00 % 100,0% X 100,0% 2510 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy Plan 0, , ,00 Wykonanie 0, , ,00 % X 100,0% 100,0%

67 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego Plan ,00 0, ,00 Wykonanie ,00 0, ,00 % 100,0 % X 100,0% RAZEM Plan , , ,00 Wykonanie , , ,00 % 96,2% 91,1% 95,4% ZGKiM pokrycie amortyzacji ,09 zł, inne zwiększenia ,34 zł Przedszkole inne zwiększenia 694,96 zł Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Lp. Paragraf Wyszczególnienie Dochody z najmu i dzierŋawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Przychody Plan Wykonanie % , ,28 88,08% Wpływy z usług , ,22 96,63% Wpływy ze sprzedaŋy składników majątkowych 0,00 688,00 X Pozostałe odsetki , ,08 86,55% Wpływy z róŋnych dochodów , ,67 145,15% Dotacja przedmiotowa z budŋetu otrzymana przez zakład budŋetowy , ,00 100,00% RóŊne przelewy , ,00 100,00% 8 X Pokrycie amortyzacji , ,09 100,00% 9 X Inne zwiększenia 0, ,34 X 10 X Ņrodki obrotowe na początek roku , ,00 100,00% Razem , ,68 99,02% Pozycja nr 9 - Inne zwiększenia obejmuje: pozostałe przychody operacyjne rozwiązanie aktualizacji naleŋnoņci wątpliwych ,00 odszkodowania 7 670,00 przychody z likwidacji ņrodków trwałych 665,00 przychody z umorzenia podatku od nieruchomoņci ,00 sprzedaŋ obroty wewnętrzne ,34 Przedszkole Samorządowe z Grupą Żłobkową Wpływy z usług (odpłatnoņć za przedszkole) ,30 Pozostałe odsetki 292,45 Darowizny 350,- Dotacja z budżetu ,-

68 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH Dział/rozdział Nazwa Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Przedszkole Samorządowe Ogółem WYNAGRODZENIA I POCHODNE Plan , , ,00 Wykonanie , , ,73 % 98,6% 100,0% 99,0% WYDATKI BIEŻĄCE Plan , , ,00 Wykonanie , , ,51 % 93,3% 100,0% 93,8% WYDATKI MAJĄTKOWE Plan ,00 0, ,00 Wykonanie ,18 0, ,18 % 97,3% X 97,3% RAZEM Plan , , ,00 Wykonanie , , ,42 % 95,4% 99,3% 96,2% ZGKiM odpisy amortyzacji ,09 zł, inne zwiększenia ,38 zł Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Koszty Lp. Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,50 84,31% Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,49 99,95% Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,76 94,25% Składki na ubezpieczenia społeczne , ,34 93,99% Składki na Fundusz Pracy , ,62 91,87% Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5 795,00 0,00 0,00% Wynagrodzenia bezosobowe , ,70 99,64% Zakup materiałów i wyposaŋenia , ,68 80,29% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŋek 3 790, ,63 55,85% Zakup energii , ,26 99,98% Zakup usług remontowych , ,55 82,45% Zakup usług zdrowotnych 5 935, ,00 46,57% Zakup usług pozostałych , ,21 96,91%

69 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 380, ,67 99,90% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 6 133, ,12 71,16% 3 133, ,31 85,42% , ,43 76,52% PodróŊe słuŋbowe krajowe , ,52 44,31% RóŊne opłaty i składki , ,96 99,95% Odpisy na zakładowy fundusz ņwiadczeń socjalnych , ,64 99,72% Podatek od nieruchomoņci , ,27 99,05% Pozostałe podatki na rzecz budŋetów jednostek samorządu terytorialnego 482,00 482,00 100,00% Podatek od towarów i usług (VAT) , ,54 99,94% Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat 156,00 156,00 100,00% Pozostałe odsetki 6,00 5,01 83,50% Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŋby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoņci 1,00 1,00 100,00% , ,00 30,38% 5 489, ,00 88,60% , ,46 89,32% 0, ,32 X 31 X Pokrycie amortyzacji , ,09 100,00% 32 X Inne zmniejszenia , ,38 X 33 X 34 X Wpłata do budŋetu nadwyŋki ņrodków obrotowych 0, ,22 X Ņrodki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego , ,00 100,00% Razem , ,68 99,02% Pozycja nr 32 Inne zmniejszenia obejmuje: poniesione koszty sądowe i egzekucyjne ,47 odpisanie naleŋnoņci na podstawie postanowień komornika oraz wniosków dłuŋników 18,02 koszty usług refakturowanych na wspólnoty mieszkaniowe ,87 zwolnienia z opłat czynszu na podstawie decyzji Burmistrza 1 195,71 podatek od towarów i usług naleŋny od nieodpłatnego korzystania ze stadionu 553,30 wypłaty z tytułu róŋnicy kaucji mieszkaniowej 164,52 umorzenie naleŋnoņci ADM 1 769,71 koszty sprzedaŋy złomu 665,00 ņrodki własne na inwestycje ,49 zmiana stanu produktów (rozliczenia międzyokresowe kosztów) ,11 pozostałe 8 348,40

70 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz Przedszkole Samorządowe z Grupą Żłobkową NAGRODY I WYDATKI NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ: (EKWIWALENT ZA 500,- ODZIEʼn) Wynagrodzenia osobowe pracowników ,41 - płace nauczycieli ,58 - płace obsługi ,99 - płace administracji ,72 - godz. ponadw ,59 - nagr. jubileuszowe 5.307,53 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,63 Składki na ubezp. społeczne ,16 Składki na fundusz pracy ,62 Wynagrodzenia bezosobowe 4.357,- - konserwacja okien 475,- - roboty elektryczne( wymiana instalacji elektr.) 3.882,- zakup materiałów i wyposażenia - artykuły biurowe 2.178,70 - ņrodki chemiczne 4.003,46 - benzyna do kosiarki 199,98 - art. gospodarcze 966,36 - farby,pędzle, art. do malowania 957,05 - wyroby porcelanowe(kubki, talerze) 1.985,60 - odkurzacz 550,- - maszynka do mięsa 310,- - okap kuchenny 700,- - meble (biurka, szafki do gabinetu pielęgniarki i szatni dla pracowników obsługi )7.174,72 - garnek do kuchni 613,11 - chochle, łyŋki, pokrywki 503,01 - rolety 2.100,03 - art. elektryczne 856,23( oprawy, ņwietlówki itp.) - panele podłogowe 230,02 - dzienniki zajęć 89,04 - koce dziecięce 1.708,- - poņciel 1.769, ,31 Zakup żywności ,96 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7.365,44 - prenumerata czasopism (płace, kadry, prawo pracy, Monitor prawny dyrektora, kodeks oņwiaty, ksiąŋki dla dzieci 2.982,- - puzzle, klocki, zabawki 4.383,44 Zakup energii ,88 - woda 2.654,60 - energia ,04 - gaz ,24 Zakup usług remontowych ,11,- - konserw.alarmu 633,- - konserw. dŋwigu 1.464,- - roboty malarskie, budowlane ,- - remont pomieszczeń (szatnia dla pracowników, gabinet pielęgniarki i intendenta ,89 - remont gaņnic 306,22 Usługi zdrowotne (badania okresowe) 707,- Zakup usług pozostałych ,74,- - prowizja bankowa 3.832,55 - usługi kominiarskie 1.847,04 - opłaty pocztowe 209,67

71 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz zakup znaczków 188,85 -nieczystoņci 1.590,73 - ņcieki 3.998,44 - ocena stanu technicznego instalacji gazowej 1.183,40 - opłata za dozór techniczny dňwigu 349,65 - opłaty program ochr. przed szkodnikami 825,- - partycyp. KZP 1.008,42 - opłaty za korzystanie z zasobów internetowych, kadry, płace 1.154,20 - wyrób pieczątek 163,79 - opłata za prowadzenie zabawy karnawałowej 700,- zakup usług dostępu do sieci internet opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej podróże służbowe krajowe - ryczałt samoch ,72 - delegacje 94,30 różne opłaty i składki (ubezpieczenia pracowników) 768, , ,02 175,- Odpisy na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych ,- Pozostałe odsetki (odsetki od zaległ. składek ZUS 64,12) 64,12 Szkolenia pracowników - szkolenie BHP 305,- - szkolenie zasady Ŋywienia 390,- - szkolenia nauczycieli 260,- Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych - tusz do drukarek 2.241,72 - dostęp internetowy do Prawa Pracy 91,50 955,- 333, ,22 Przedszkole Samorządowe z Grupą ʼnłobkową wykazało w sprawozdaniu RB-30 na dzień roku ujemny stan ņrodków obrotowych w wysokoņci ,97 zł. Zgodnie z wyjaņnieniami złoŋonymi przez Dyrektora Przedszkola kwota ta wynika z faktu, Ŋe zobowiązania w wysokoņci ,15 zł przewyŋszają stan ņrodków placówki, które wynoszą ,18 zł. Na zobowiązania w wysokoņci ,12 zł składają się koszty dotyczące wynagrodzenia rocznego za 2009 r. oraz pochodnych od wynagrodzeń za miesiąc XII i dodatkowego wynagrodzenia rocznego, podatku od ryczałtu samochodowego za miesiąc XII 2009, od umów zleceń ,03 zł, a kwota 4.858,12 zł dotyczy faktur otrzymanych w styczniu 2010 r. dotyczących roku 2009 (artykuły gospodarcze, woda, nieczystoņci, ņcieki, rozmowy telefoniczne). Na stan ņrodków w wysokoņci ,18 zł składają się: ņrodki pienięŋne ,85 zł, artykuły Ŋywnoņciowe (materiały) 1.766,99 zł, naleŋnoņci z tytułu odpłatnoņci za przedszkole 3.807,34 zł. Odpisy amortyzacji 694,96 zł Dochody własne Rachunki dochodów własnych prowadzone są w następujących jednostkach budŋetowych: Szkoła Podstawowa w Jaworzynie Ņląskiej Szkoła Podstawowa w Pastuchowie Szkoła Podstawowa w Starym Jaworowie Gimnazjum nr 1 w Jaworzynie Ņląskiej Szkoła Podstawowa w Jaworzynie Śląskiej bilans otwarcia na dzień r ,49 zł; przychody w roku ,57 zł, w tym: - wpływy z róŋnych opłat 171,00 zł, dochody z najmu i dzierŋawy (opłata za wynajem lokalu) 3.770,00 zł, wpływy z usług (prowizje z PZU) 6.548,60 zł, odsetki 21,97 zł, otrzymane spadki, zapisy i darowizny 4.000,00 zł. SP Jaworzyna Ņl. wydatkowała kwotę ,01 zł w sposób następujący: 4.504,27 zł zakup 30 szt. drzwi do klas lekcyjnych, sekretariatu i gabinetu dyrektora, rolet materiałowych, tablic kotkowych i dwóch wieszaków do klas, materiałów malarsko-budowlanych do malowania klas i korytarza, 2.585,57 zł zakup ņniadań dla dzieci, 1.639,65 zł zakup pomocy naukowych do realizacji programu plastycznego oraz do edukacji wczesno-szkolnej,

72 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz ,12 zł prowizje bankowe, wycieczka dla uczniów biorących udział w konkursie plastycznym, wymiana odpowietrzników co, 1.130,40 zł zakup oprogramowania Opiekun na 4 stanowiska, szafy rozdzielczej w celu rozbudowy sieci komputerowej o nowe sale, licencji Arca Vir Ņrodki obrotowe na r ,05 zł. W 4300 nastąpiło przekroczenie z tytułu pobieranych prowizji, których dokładnie nie moŋna zaplanować, poniewaŋ wysokoņć prowizji jest uzaleŋniona od dokonywanych operacji bankowych. SP w Pastuchowie bilans otwarcia na dzień r ,76 zł, przychody w roku ,94 zł, w tym: wpływy z usług (prowizja z PZU za ubezpieczenie uczniów) 1.552,50 zł, odsetki 10,44 zł. SP Pastuchów wydatkowała kwotę 1.111,00 zł w sposób następujący: 749,00 zł zakup pomocy naukowych (dwóch magnetofonów), 362,00 zł prowizje bankowe. Ņrodki obrotowe na r ,70 zł. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Starym Jaworowie bilans otwarcia na dzień r ,36 zł, przychody w roku ,82 zł, w tym: wpływy z róŋnych opłat 18,00 zł, dochody z najmu i dzierŋawy składników majątkowych 1.911,20 zł, wpływy z usług 1.176,00 zł, odsetki 15,18 zł, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŋnej 2.250,00 zł, wpływy z róŋnych dochodów ,44 zł SP Stary Jaworów wydatkowała kwotę 4.355,00 zł na prowizje bankowe i dopłatę do zielonej szkoły kl. III, IV i VI oraz wycieczek edukacyjnych. Ņrodki obrotowe na r ,19 zł. Gimnazjum nr 1 bilans otwarcia na dzień r ,18 zł; przychody w roku ,83 zł, w tym: - wpływy z róŋnych opłat 26,00 zł, wynajem garaŋu, sklepiku, ņwietlicy 4.858,38 zł, wpływy z usług (sprzedaŋ coca-coli) 146,73 zł, odsetki bankowe 46,87 zł, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŋnej 50,00 zł, wpływy z róŋnych dochodów (PZU- umowa współpracy 4.090,50 zł, zaliczka na program polsko-niemiecki 3.186,00 zł, loteria fantowa, nagrody, wpłata za rolety, identyfikatory, partycypacja rodziców w kosztach wymiany zagranicznej, program PAJACYK 1.806,25 zł) 9.082,85 zł. Z dochodów własnych wydatkowano kwotę ,74 zł na: 4.485,74 zł zakupy: art. fotograficzne, art. spoŋywcze, ksiązki i przybory szkolne zakupione na nagrody, leki, odzieŋ, tkanina, identyfikatory, smycze reklamowe, czasopisma, materiały do remontu i oņwietlenia, godło Polski, ramki, 1.055,00 zł - zakup ņrodków Ŋywnoņci, 3.304,14 zł zakup pomocy naukowych (radiomagnetofony, ksiąŋki, poradniki Pierwsza pomoc, dynamometr), 6.694,76 zł prowizje bankowe, usługi transportowe, pobyt grupy na wycieczce (nagroda za I miejsce w konkursie), opłata kurierska, 113,10 zł zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych. Ņrodki obrotowe na r ,27 zł.

73 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz Przychody Dział/rozdział Nazwa SP Jaworzyna Śląska SP Pastuchów SP Stary Jaworów Gimnazjum Ogółem Wpływy z różnych opłat Plan 200,00 0,00 20,00 600,00 820,00 Wykonanie 171,00 0,00 18,00 26,00 215,00 % 85,5% X 90,0% 4,3% 26,2% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Plan 3 600,00 0, , , ,00 Wykonanie 3 770,00 0, , , ,58 % 104,7% X 76,4% 81,0% 87,1% Wpływy z usług Plan 6 550, , , , ,00 Wykonanie 6 548, , ,00 146, ,83 % 100,0% 97,6% 100,0% 5,9% 97,8% Pozostałe odsetki Plan 50,00 100,00 20,00 200,00 370,00 Wykonanie 21,97 10,44 15,18 46,87 94,46 % 43,9% 10,4% 75,9% 23,4% 25,5% Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Plan 4 000,00 650, , , ,00 Wykonanie 4 000,00 0, ,00 50, ,00 % 100,0% 0,0% 90,0% 3,3% 72,8% Wpływy z różnych dochodów Plan 0,00 0, , , ,00 Wykonanie 0,00 0, , , ,29 % X X 100,0% 62,6% 66,3% RAZEM Plan , , , , ,00 Wykonanie , , , , ,16 % 100,8% 66,8% 89,2% 56,2% 74,7% Wydatki Dział/rozdział Nazwa SP Jaworzyna Śląska SP Pastuchów SP Stary Jaworów Gimnazjum Ogółem 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Plan 7 013,00 600, , , ,00 Wykonanie 4 504,27 0,00 0, , ,01 % 64,2% 0,0% 0,0% 89,7% 60,7% 4220 Zakup środków żywności

74 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz Plan 3 000,00 0,00 0, , ,00 Wykonanie 2 585,57 0,00 0, , ,57 % 86,2% X X 65,9% 79,1% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Plan 2 600, ,00 0, , ,00 Wykonanie 1 639,65 749,00 0, , ,79 % 63,1% 68,7% 0,0% 73,4% 69,5% 4270 Zakup usług remontowych Plan 0,00 0,00 0, , ,00 Wykonanie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % X X X 0,0% 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych Plan 1 680,00 650, , , ,00 Wykonanie 1 706,12 362, , , ,88 % 101,6% 55,7% 87,7% 74,4% 80,3% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Plan 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 Wykonanie 0,00 0,00 0,00 113,10 113,10 % X X X 22,6% 22,6% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Plan 1 770,00 0,00 0,00 600, ,00 Wykonanie 1 130,40 0,00 0,00 0, ,40 % 63,9% X X 0,0% 47,7% RAZEM Plan , , , , ,00 Wykonanie , , , ,75 % 72,0% 47,5% 60,4% 63,4% 65,0% Gminny Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej a) Przychody Ņrodki obrotowe na początek 2009 roku ,95 zł. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Ņrodki przekazane przez Dolnoņląski ,00 Urząd Marszałkowski Razem przychody ,00

75 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz Dochody zostały zrealizowane w 89,5%. b) Koszty Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Selektywna zbiórka odpadów dotacja ,00 na wydatki bieŋące dla ZGKiM Uporządkowanie wybranych terenów ,65 gminy Nagrody w konkursach ekologicznych ,02 Utrzymanie ņcieŋki dydaktycznej w Bagieńcu ,00 WyposaŊenie laboratorium ekologicznego ,01 w Gimnazjum Zakup pojemników do segregacji ,75 Zakup wkładów do pojemników do odbioru ,00 leków Edukacja ekologiczna ,73 Zakup stacji pogodowej ,00 Prowizja bankowa ,00 Przeprowadzenie cieć pielęgnacyjnokorekcyjnych ,00 drzew, krzewów Opłaty za ņwiadczone usługi w zakresie ,27 zagospodarowania wysegregowanych odpadów komunalnych Edukacja ekologiczna ,00 Uporządkowanie wybranych terenów ,00 gminy Fundacja Ekologiczna Zielona Akcja ,00 lekcje przyrody Odbiór i transport do miejsca utylizacji ,62 odpadów komunalnych Budowa kanalizacji i wymiana sieci wodociągowej ,00 w północnej częņci miasta Budowa odcinka sieci wodociągowej we ,00 wsi Bolesławice Budowa przesyłowej sieci wodociągowej ,00 ze SUW poprzez ul. Węglową i Ņwidnicką do Jaworzyny Ņl. i miejscowoņci Witków Naprawa samochodu do wywozu odpadów ,00 segregowanych Naprawa samochodu do wywozu nieczystoņci , ,03 stałych Razem wydatki X ,08 Wydatki zostały zrealizowane w 59,2%. Inne zmniejszenia to kwota 500,53 zł stanowiąca odsetki naliczone przez bank w dniu r. i przekazane na rachunek Urzędu dnia r. Zobowiązania na dzień roku wynoszą 247,62 zł ( kwota 220,87 zł odsetki wygenerowane przez system, kwota 26,75 zł faktura za odbiór i transport do miejsca utylizacji odpadów komunalnych). Stan ņrodków obrotowych netto na dzień r ,34 zł.

76 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz VII. WYKONANIE WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH Z 2008 ROKU Klasyfikacja budżetowa dział rozdział paragraf Nazwa zadania Plan Wykonanie Środki niewykorzystane Ostateczny termin dokonania wydatku Przebudowa ronda na ul. Koņciuszki i Jana Pawła II w Jaworzynie Ņl Monitoring miasta Jaworzyna Ņl Przebudowa obiektu sportowego w Bolesławicach Plany zagospodarowania przestrzennego (Piotrowice, Nowice) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miasta Jaworzyny Ņl Remont małego budynku SP przy ul. Mickiewicza w Jaworzynie Ņl ,00 480,00 przekazano do budŋetu ,91 0,09 przekazano do budŋetu , ,18 przekazano do budŋetu , ,00 przekazano do budŋetu , ,00 przekazano do budŋetu , ,50 przekazano do budŋetu RAZEM , ,77 X

77 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI ZA 2009 ROK Samorządowy Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Jaworzynie Śląskiej I. Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego instytucji za okres od r. do r. Dział 921 Wyszczególnienie Stan środków na r. Samorządowy Ośrodek Kultury (Rozdział 92109) Plan (zł) Wykonanie (zł) Procent wykonania 7 375,98 zł Plan (zł) Biblioteka Publiczna (Rozdział 92116) Wykonanie (zł) Procent wykonania Przychody, w tym: , ,67 99, , ,81 99,89 1. Dotacja podmiotowa 2. Dotacja celowa: zakup ksiąŋek 3. Przychody operacyjne Koszty wg rodzaju, w tym: Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe koszty bieŋące w tym koszty inwestycyjne (zakup samochodu) Stan środków na r. Należności Zobowiązania w tym: wymagalne , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, , ,67 95,48 500,00 257,81 51, , ,02 102, , ,46 100, , ,91 102, , ,24 98, , ,24 101, , ,22 104, , ,48 zł 1 223,61 zł ,09 zł 0,00 zł II. Sprawozdanie merytoryczne za okres od r. do r. Samorządowy Oņrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Jaworzynie Ņląskiej jest samorządową instytucją kultury. W roku 2009 instytucja realizowała zadania w zakresie swojej działalnoņci statutowej, przyjęte w Planie Działalnoņci na rok Statystycznie rok 2009 w działalnoņci SOKiBP zamknął się następującymi liczbami: zorganizowano 138 róŋnych form (imprezy, warsztaty, koncerty muzyczne, spektakle teatralne, przeglądy, konkursy, itp.), w zorganizowanych formach uczestniczyło aktywnie bądň jako widzowie osób w róŋnym wieku, w ciągu roku 2009 w instytucji prowadzonych było 15 zorganizowanych form zajęć (kursy, sekcje, kluby, zespoły itp.), do Biblioteki Publicznej zakupiono 645 nowoņci wydawniczych (1121 w roku 2008), liczba czytelników na 100 mieszkańców Gminy wyniosła 12,5 osoby (12,0 w roku 2008), a ņrednia iloņć wypoŋyczeń na 100 mieszkańców wyniosła 225,1 (211,7 w roku 2008). Przychody roku 2009 zamknęły się następującymi kwotami: Rozdział SOK: ,67 zł (99,47% Planu)

78 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz Rozdział BP: ,81 zł (99,89% Planu) Wydatki roku 2009 zamknęły się kwotami: Rozdział SOK: ,02 zł (102,04% Planu) Rozdział BP: ,46 zł (100,01% Planu) Samorządowy Oņrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Jaworzynie Ņląskiej w roku 2009 otrzymał dotację podmiotową od Organizatora w kwotach: Rozdział SOK: ,00 zł Rozdział BP: ,00 zł W ujęciu bilansowym instytucja za rok 2009 osiągnęła stratę w wysokoņci 139,52 zł. W ujęciu budŋetowym strata wynosi ,00 zł. RóŊnica pomiędzy bilansem a poniŋszym sprawozdaniem w kwocie ,48 zł wynika ze sposobu ujęcia niezamortyzowanej częņci zakupionego w 2009 roku ņrodku transportu samochodu osobowego VW T4. Plan realizowało trzynastu pracowników zatrudnionych na 10,65 etatach (dyrektor, główna księgowa, referent ds. kadr i administracji, kasjer, 6 bibliotekarzy, 2 specjalistów ds. administracji i obsługi, instruktor ds. animacji i upowszechniania kultury, 2 pracowników gospodarczych) oraz 9 instruktorów prowadzących zajęcia popołudniowe (zatrudnianych na podstawie umowy-zlecenia). W przypadku organizacji pojedynczych cyklów zajęć bądň warsztatów zatrudniono takŋe instruktorów w ramach umowy o dzieło. Opis działalności Rozdział 92109, Samorządowy Ośrodek Kultury W zakresie zadań statutowych w 2009 roku zrealizowano: 1. Główne imprezy i przedsięwzięcia: Dni Jaworzyny Ņląskiej 2009 kompleksowa organizacja obchodów ņwięta miasta, Gminne DoŊynki 2009, West na Fest powiatowe zawody western riding, pokazy kaskaderskie, koncert zespołu country (Nowy Jaworów), Bractwo Rycerskie Ņwiętej Barbary kultywacja XIII-wiecznej historii regionu, organizacja Festynu Ņredniowiecznego w Pastuchowie. Bractwo Rycerskie Ņw. Barbary oprócz działalnoņci lokalnej, wzięło udział w pięciu imprezach poza terenem naszej Gminy (Bolczów, Legnica, Grodno, Ņwidnica, Krzy- Ŋowa). II Powiatowe Zawody Drezynowe we współpracy z Jaworzyńskim Stowarzyszeniem Miłoņników Kolei, Elfy Ņw. Mikołaja impreza charytatywna, współorganizowana z Fundacją Nasze dzieci z ʼnarowa, XVII Finał WOŅP koordynacja sztabu w Jaworzynie Ņląskiej i organizacja imprezy finałowej, Zespół Wrzosy kultywacja tradycji ludowych, występy podczas uroczystoņci gminnych i państwowych, udział w konkursie Tradycje stołu wigilijnego w Marcinowicach. 2. Koncerty: Cykl Baņni muzycznych dla dzieci i młodzieŋy 28 audycji, koncerty muzyczne jako osobne wydarzenia 14 zespołów (między innymi Anal Front, Messence, Armia Cieni, Rayne, Chłopcy z Placu Lenina, Comitiva Armata, Baluki, The Floorators, Cosmo Squad i inni), w ramach Dni Jaworzyny 13 koncertów, w tym podczas Przeglądu Zespołów Rockowych Rock na murawie 8 zespołów w ramach imprezy PoŊegnanie Lata 3 zespoły, Recital piosenki Jacka Kaczmarskiego, Koncert boŋonarodzeniowy w wykonaniu dzieci uczęszczających na zajęcia z nauki gry na gitarze i pianinie, 3. Przeglądy, konkursy, turnieje: IX Gminny Przegląd Zespołów Jasełkowych X Konkurs Wielkanocny (plastyczny), Jarmark Wielkanocny, II Festiwal Piosenki Przedszkolaków, Marzanna 2009 III Turniej Halowej Piłki NoŊnej Samorządowców Powiatu Ņwidnickiego, 54 Dolnoņląski Konkurs Recytatorski (etap gminny), Musica con Passione przegląd utalentowanej muzycznie młodzieŋy z terenu Gminy, II Gminne Dyktando Ortograficzne, Przegląd Zespołów Rockowych Rock na murawie, V Grand Prix MTB Solidarnoņci, Konkurs o Lampo, psie który jeňdził koleją, Konkurs wiedzy o Ņw. Mikołaju, Tajna Agencja Czytelnicza, I Turniej Łuczniczy o Złotą Kaczkę, XIV Konkurs Plastyczny w ramach XX Polsko Czeskich Dni Kultury Chrzeņcijańskiej, XIV Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej w ramach XX Polsko Czeskich Dni Kultury Chrzeņcijańskiej,

79 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz BoŊonarodzeniowa Kartka Pocztowa, Konkursy w grach komputerowych 1 szt. W okresie od X 2009 do XII 2009 instytucja organizowała rozgrywki Jaworzyńskiej Amatorskiej Ligi Piłki Halowej. 4. Spektakle teatralne, przedstawienia: cykl przedstawień teatralnych dla dzieci i młodzieŋy 20 spektakli, przedstawienia dzieci przedszkolnych uczestniczących w warsztatach teatralno-muzycznych prowadzonych w Przedszkolu Samorządowym 2 szt. 5. Wakacje i ferie: Organizacja zajęć porannych dla dzieci w okresie ferii zimowych Ferie w SOKiBP oraz wakacji Wakacje w SOKiBP. organizacja i współorganizacja festynów rodzinnych: Festyn Ņredniowieczny w Pastuchowie, Festyn z okazji konsekracji koņcioła w Czechach, Festyn w Witkowie Michałki. organizacja turniejów sportowo-rekreacyjnych podczas wakacji (2 szt.), organizacja wycieczek rekreacyjnych dla dzieci (2 szt.). 6. Różne: Wystawa Jaworzyna Ņląska na starej fotografii, Dzień Kubusia Puchatka, Wystawa fotografii Grzegorza Korpysy Jaworzyna Ņląska atmosfera, Wystawa Rotmistrz Witold Pilecki Ochotnik do Auschwitz Sylwester pod chmurką wspólne przywitanie Nowego Roku przez mieszkańców Gminy, Zabawy karnawałowe i sylwestrowa, Uroczystoņci państwowe, gminne i okolicznoņciowe. 7. Zespoły, kluby zainteresowań, warsztaty, kursy itd.: Sekcja Plastyczna zajęcia raz w tygodniu, prowadzone w 2 grupach: dla dzieci i młodzieŋy. Na zajęciach dzieci i młodzieŋ mają szansę nie tylko na miłe spędzenie wolnego czasu, ale takŋe poznają róŋnorodne techniki plastyczne oraz zapoznają się z historią sztuki. Zajęcia nieodpłatne. Nauka tańca nowoczesnego zajęcia prowadzone w dwa razy w tygodniu w dwóch grupach wiekowych. Na zajęciach dzieci i młodzieŋ nabywają umiejętnoņci ruchu tanecznego. Celem zajęć jest powstanie młodzieŋowego zespołu tańca. Zajęcia nieodpłatne. Warsztaty muzyczno-teatralne dla dzieci przedszkolnych zajęcia raz w tygodniu w siedzibie Przedszkola Samorządowego w Jaworzynie Ņląskiej. Na zajęciach dzieci uczą się recytacji, ņpiewu oraz podstawy gry aktorskiej. Zajęcia nieodpłatne. Kurs tańca towarzyskiego dla dorosłych forma usługowa nauki tańca towarzyskiego prowadzona raz w tygodniu. Zajęcia odpłatne. Aerobic dla Pań forma usługowa ćwiczeń wyszczuplających, prowadzona w Oņrodku dwa razy w tygodniu. Zajęcia odpłatne. Kurs języka angielskiego dla dorosłych odpłatny kurs edukacyjny, zajęcia prowadzone w trzech grupach raz w tygodniu, Kurs obsługi komputera i Internetu w ciągu roku odbyły się dwa trzymiesięczne kursy dla dorosłych. Zajęcia nieodpłatne. Klub origami nieodpłatne zajęcia, raz w tygodniu, Warsztaty fireshow zajęcia odbywały się w drugim półroczu 2009 r., zajęcia nieodpłatne, Zespół Wrzosy spotkania raz w tygodniu. Zespół kultywuje tradycje ludowe, występuje podczas uroczystoņci gminnych i państwowych, Klub Herbatka członkowie klubu biorą czynny udział w imprezach organizowanych przez SOKiBP oraz organizują wycieczki krajoznawcze, Studio wokalne zajęcia raz w tygodniu, prowadzone przez Pana Mirosława Jabłońskiego kompozytora, muzyka i nauczyciela ņpiewu, Klub Gier Wideo Na zajęciach dzieci i młodzieŋ biorą udział w turniejach i konkursach z dziedziny gier wideo. Świetlica w Czechach zajęcia odbywają się ņwietlicy w Czechach w iloņci 6 godzin tygodniowo, w ramach zajęć jest prowadzony program ņrodowiskowy. Bractwo Rycerskie Świętej Barbary członkowie Bractwa rekonstruują i kultywują XIII-wieczną historię naszego regionu. W roku 2009 razem z SOKiBP zorganizowali Festyn ņredniowieczny w Pastuchowie. Bractwo bierze udział takŋe w róŋnego rodzaju imprezach poza naszą Gminą: rekonstrukcja bitwy pod Legnicą, ņwięto osady Kopaniec, oblęŋenie zamku Bolczów, flesza nowomłyńska w Ņwidnicy. Zestawienie wydatków związanych z prowadzeniem działalności podstawowej: 1. Sekcje, kluby zespoły: ,21 zł w tym: a. realizacja programu edukacji artystycznej: ,58 zł b. organizacja kursów edukacyjnych: 8.641,84 zł c. organizacja zajęć rekreacyjnych i rozrywkowych: ,08 zł d. realizacja programu ņrodowiskowego: 1.015,00 zł 2. Koszty organizacyjne imprez: ,23 zł

80 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz w tym: a. nagrody pienięŋne: 8.720,00 zł b. nagrody rzeczowe: ,35 zł Opis działalności Rozdział 92116, Biblioteka Publiczna W roku 2009 Biblioteka Publiczna w Jaworzynie Ņląskiej prowadziła swoją działalnoņć w następujących oddziałach: 1. Oddział Centralny w Jaworzynie Ņląskiej: a. WypoŊyczalnia dla dorosłych b. Oddział dziecięcy c. Czytelnia d. Czytelnia internetowa 2. Filia w Piotrowicach, 3. Filia w Bolesławicach, 4. Filia w Starym Jaworowie, 5. Filia w Pastuchowie. W ciągu roku zarejestrowano następującą iloņć czytelników w poszczególnych oddziałach: Oddział Ogółem do pow. 60 Bolesławice Pastuchów Piotrowice St. Jaworów Ogółem wieś Oddział Dziecięcy WypoŊyczalnia Ogółem Oddział Centralny Razem BP Udostępnianie zbiorów w poszczególnych oddziałach: Oddział Wypożyczenia na zewnątrz Wypożyczenia na miejscu Wypożyczenia na miejscu książki Wypożyczenia na miejscu czasopisma Bolesławice Pastuchów Piotrowice St. Jaworów Ogółem wieś Oddział Dziecięcy WypoŊyczalnia Ogółem Oddział Centralny Razem BP Ilość zbiorów bibliotecznych zmiana w ciągu 2009 roku: Oddział Stan na Wpływy* Ubytki Stan na Bolesławice Pastuchów Piotrowice St. Jaworów Ogółem wieś Oddział Dziecięcy WypoŊyczalnia Ogółem Oddział Centralny Razem BP *Na wpływy składają się zakupy nowoņci oraz darowizny od czytelników

81 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz Zakupy nowości wydawniczych w 2009 roku: Wyszczególnienie Z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kwota wykonana w 2009 r. w zł Liczba zakupionych nowoņci wydawniczych w 2009 r. 3, Z dotacji organizatora 6, Łączne wydatki na zakup nowoņci wydawniczych 9, W roku 2009 w Biblioteka Publiczna prenumerowała 15 czasopism, koszty prenumeraty wyniosły 1956,79 zł. W roku 2009 kontynuuje się wdraŋanie w Bibliotece Publicznej system komputerowej ewidencji zbiorów LIBRA2000, wprowadzono takŋe oznakowanie zbiorów bibliotecznych przy pomocy kodów kreskowych. W filii BP w Bolesławicach umieszczono zestaw komputerowy, dzięki któremu moŋna skorzystać z darmowego dostępu do Internetu w godzinach pracy filii. III. Usługi: DzierŊawa kawiarni SOKiBP wydzierŋawia pomieszczeni kawiarni, znajdujące się na II piętrze siedziby z przeznaczeniem na lokal gastronomiczny. Wpływy z dzierŋawy przeznaczane są na pokrycie bie- Ŋących kosztów utrzymania oraz organizację działalnoņci statutowej. Wynajmy - Oņrodek udostępnia posiadaną bazę głównie szkołom, jednostkom organizacyjnym i instytucjom społecznym na róŋne inicjatywy społeczne bezpłatnie oraz odpłatnie na cele zarobkowe czy reklamowe, W roku 2009 udostępniono pomieszczenia: - nieodpłatnie dla Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Ņląskiej 25 razy, - odpłatnie osobom prawnym i fizycznym 31 razy, - nieodpłatnie jednostkom organizacyjnym Gminy 11 razy. SOKiBP wynajmuje takŋe odpłatnie sprzęt i wyposaŋenie: krzesła, stoły, sprzęt nagłaņniający. Obsługa techniczna w ramach wspierania inicjatyw lokalnych ņrodowiska SOKiBP prowadzi obsługę techniczną imprez m.in. z uroczystoņci państwowych, gminnych oraz wspomaga lokalne instytucje, np.: Szopa Rockiem Brzmiąca Muzeum Techniki i Kolejnictwa w Jaworzynie Ņląskiej, Michałki Sołectwo Witków, Gminne Zawody PoŊarnicze, otwarcie sezonu motocyklowego przez Stowarzyszenie motoņwidnica.pl (teren Ŋwirowni) i szereg innych. Wynajem samochodu osobowego VW T4: dla Sekcji Kolarskiej MKS Karolina, Szkoły Podstawowej w Pastuchowie, Przedszkola Samorządowego z Grupą ʼnłobkową w Jaworzynie Ņląskiej, Parafii w Jaworzynie Ņląskiej. Opłaty za zajęcia, kursy oraz udział w imprezach. Usługi reprograficzne, reklamowe, wydawnicze. Przychody operacyjne wyniosły: Rozdział SOK: ,67 zł (95,48% Planu) Rozdział BP: 257,81 zł (51,56% Planu) Wyszczególnienie przychodów operacyjnych: ,51 zł Wynajem sal: 6.123,14 zł Wynajem sprzętu: 2.007,38 zł Organizacja imprez: ,06 zł DzierŊawa kawiarni: ,96 zł Opłaty za zajęcia: ,50 zł Opłaty za usługi reprograficzne: 257,81 zł Pozostałe przychody operacyjne: 1.860,66 zł Z uzyskanych przychodów operacyjnych w roku 2009 instytucja pokryła stratę za 2008 rok w wysokoņci: 8.430,56 zł IV. Remonty, modernizacja i konserwacja. 1. Wymieniono nawierzchnię podłogową w Sali numer 7 z wykładziny PCV na panele podłogowe, 2. Wykonano remont pomieszczeń biurowych SOKiBP malowanie ņcian, montaŋ nowego oņwietlenia, montaŋ rolet. 3. Wykonano modernizację akustyczną Sali numer 4. Ņciany oraz sufit zostały wygłuszone styropianem oraz matami akustycznymi, co pozwoliło na organizację amatorskiego studia nagrań oraz prób, z której szeroko korzystają lokalne zespoły oraz prowadzone są zajęcia muzyczne, 4. Wykonano remont pomieszczeń sanitarnych na drugim piętrze wymiana sanitariatów, malowanie ņcian i sufitów, drzwi, montaŋ lustra i wymiana zaworów oraz kranów, 5. Na bieŋąco prowadzono konserwację obiektu i urządzeń w dyspozycji SOKiBP.

82 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz Łączny koszt wykonanych remontów, modernizacji: ,73 zł V. Zakup sprzętu i wyposażenia: 1. Mając na celu rozwój instytucji w kierunku minimalizacji kosztów działalnoņci poprzez usamodzielnienie i uniezaleŋnienie się w zakresie wynajmowanego sprzętu estradowego bądň tez korzystania z usług podmiotów zewnętrznych w roku 2009 zakupiono: a. namioty ekspresowe o wym. 3 m x 3 m 11 szt. b. generator prądu 21kW 1 szt. c. mobilny zestaw nagłoņnieniowy Yamaha Stagepass zestaw d. zestaw mikrofonów perkusyjnych (6 szt.) firmy Shure 1 zestaw e. Pianino cyfrowe Yamaha 85P 1 szt. f. Kompresor, bramka, limiter model DBX 166XL 1 szt. g. Sterownik DMX do oņwietlenia scenicznego 1 szt. h. Zestaw oņwietlenia scenicznego: reflektory PAR48 LED 8 szt., i. Rejestrator/mikser cyfrowy Korg D888 1szt. j. netbook Asus EeePC 1 szt. k. profesjonalny odtwarzacz CD 1 szt. l. DiBox Behringer 1 szt. 2. Zakupiono telewizor LCD Daewoo 36 oraz konsolę XBOX 360, z których korzystają dzieci podczas ferii zimowych oraz letnich, organizowane są teŋ turnieje gier wideo. 3. Zakupiono czytnik kodów kreskowych w celu oznaczania nowych jednostek inwentarzowych w Bibliotece Publicznej. 4. Zakupiono nową pralkę automatyczną. 5. Zakupiono 40 szt. nowych krzeseł na salę widowiskową. 6. Zakupiono 10 szt. stołów rozkładanych na wyposaŋenie Sali widowiskowej. 7. Zakupiono samochód osobowy Volkswagen T4 (9 osób), dzięki czemu instytucja uniezaleŋniła się od usług podmiotów obcych w zakresie transportu sprzętu i osób oraz pozyskała dodatkowe ňródło przychodu z tytułu wynajmu (MKS Karolina, SP w Pastuchowie, Przedszkole Samorządowe w Jaworzynie Ņląskiej i inne). 8. Otrzymaliņmy w darowiňnie od firmy Electrolux Poland nową zmywarkę do naczyń. 9. Na bieŋąco prowadzono konserwację oraz wymianę nie nadającego się do dalszego uŋytku sprzętu (np. odkurzacz, elektronarzędzia, sprzęt biurowy, przewody audio). Zestawienie kosztów zakupu wyposażenia, oprogramowania: 1. Zakup wyposaŋenia i sprzętu: ,88 zł 2. Zakup samochodu VW T4: ,00 zł 3. Zakup oprogramowania, aktualizacja 1.376,50 zł

83 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 4196

84 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 4196

85 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 4196

86 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz Fundusz zakładu 5 232,53 zł ŚRODKI FINANSOWE (Stan na r. ) ZYSK NETTO ZA ROK ,53 zł PROPOZYCJA PODZIAŁU ZYSKU W KWOCIE 5 232,53 zł INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA ROK 2009 obejmujący okres od r. do r. Samorządowa Przychodnia Zdrowia w Jaworzynie Ņl. Zgodnie z Ustawą o ZOZ z dnia r. z póňniejszymi zmianami funkcjonuje jako Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Wartoņć majątku jednostki stanowią dwa fundusze: 1. Fundusz własny jako wydzielona częņć mienia komunalnego. 2. Fundusz podstawowy. Fundusz podstawowy zasilany jest zyskami z lat poprzednich. Ņrodki finansowe uzyskiwane są: 1) z Narodowego Funduszu Zdrowia w wysokoņci podpisanych umów pod warunkiem ich wykonania i zatwierdzenia przez NFZ, 2) ze sprzedaŋy usług odpłatne ņwiadczenia zdrowotne, 3) z przychodów finansowych odsetki od ņrodków ulokowanych na rachunku bankowym, 4) z pozostałych przychodów operacyjnych dotacje, refundacje, darowizny. Jednostka przyjmuje załoŋenie, Ŋe w przypadku stosowania podobnych zasad finansowania moŋe kontynuować działalnoņć. Wycena aktywów i pasywów: AKTYWA: A.I. Wartoņci niematerialne i prawne Wartoņć księgowa pomniejszona o dotychczas dokonane odpisy amortyzacyjne. II. Ņrodki trwałe Wartoņć księgowa pomniejszona o dotychczas dokonane odpisy amortyzacyjne. Ņrodki trwałe o wartoņci powyŋej zł amortyzowane są w czasie, wyposaŋenie o wartoņci powyŋej 1000 zł i poniŋej 3500 zł wprowadzane jest do ewidencji wyposaŋenia i jednorazowo jest umarzane w momencie zakupu. Pozostałe przedmioty małocenne o wartoņci poniŋej 1000 zł zaliczane są w koszty w momencie zakupu i ewidencjonowane jako przedmioty małocenne. B. Majątek obrotowy: I. Zapasy - Wartoņć księgowa (cena nabycia) II. NaleŊnoņci i roszczenia - w kwocie wymagającej zapłaty IV. Ņrodki pienięŋne - według wartoņci nominalnej PASYWA: A. Kapitał ( fundusz własny) - według wartoņci nominalnej D. I. Zobowiązania krótkoterminowe - w kwocie wymagającej zapłaty II. Fundusze specjalne - według wartoņci nominalnej Zmiana wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych W 2009 roku zakupiono wyposaŋenie i sprzęt wartoņci: ,32 zł, m.in.: analizator do laboratorium, fotel ginekologiczny, aparat EKG, laser biostymulujący TERAPUS, lampa MEDISUN. Ponadto zmodernizowano centralę telefoniczną oraz centralę alarmową. Zmodernizowano równieŋ sprzęt informatyczny, a takŋe zakupiono nowe meble do trzech gabinetów. W br. zdjęto z ewidencji ņrodków trwałych zuŋyty sprzęt medyczny nie nadający się do dalszego uŋytku tj. waga lekarska duŋa, waga niemowlęca, analizator Easy LYTE oraz zniszczone szafy, biurka i stoliki zabiegowe.

87 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz Majątek trwały netto wg grup rodzajowych: stan na początek 2009 r ,71 stan na koniec 2009 r ,45 w tym: Budynki i budowle (gr. II) stan na początek 2009 r ,97 stan na koniec 2009 r ,50 Kotły i maszyny (gr. III) stan na początek 2009 r ,00 stan na koniec 2009 r ,00 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (gr. IV) stan na początek 2009 r. 0,00 stan na koniec 2009 r. 0,00 Urządzenia techniczne (gr. VI) stan na początek 2009 r ,09 stan na koniec 2009 r. 0,00 Przyrządy i wyposaŋenie (gr. VIII) stan na początek 2009 r ,65 stan na koniec 2009 r ,95 Wartości niematerialne i prawne wartość netto: stan na początek 2009 r. 0,00 ( program komputerowy) stan na koniec 2009 r. 0,00 Umorzenie środków trwałych: stan na początek 2009 r ,57 stan na koniec 2009 r ,71 Budynki i budowle (gr. II) stan na początek 2009 r ,83 stan na koniec 2009 r ,30 Kotły i maszyny (gr. III) stan na początek 2009 r ,00 stan na koniec 2009 r ,00 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (gr. IV) stan na początek 2009 r ,23 stan na koniec 2009 r ,23 Urządzenia techniczne (gr. VI) stan na początek 2009 r ,85 zwiększenie ,09 stan na koniec 2009 r ,94 Przyrządy i wyposaŋenie (gr. VIII) stan na początek 2009 r ,66 Zwiększenia ,08 Zmniejszenia ,30 stan na koniec 2008 r ,24 Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych stan na początek 2009 r ,00 stan na koniec 2008 r ,00 Wartoņć nie amortyzowanych ņrodków trwałych z tytułu umowy nieodpłatnego uŋytkowania ,51 zł, w tym budynek przychodni ,45 zł, plac utwardzony kostką granitową ,06 zł. Struktura przychodów netto ze sprzedaży PRZYCHODY OGÓŁEM ,34 złotych W TYM: Z ODPŁATNYCH ŅWIADCZEŃ ZDROWTNYCH: 1. Dolnoņląski Oddział NFZ we Wrocławiu ,56 zł w ramach zawartych umów: - Podstawowa Opieka Zdrowotna ,50 zł. - Opieka Zdrowotna stomatologia ,56 zł. - Opieka Zdrowotna specjaliņci ,50 zł. 2. Sprzedanych ņwiadczeń zdrowotnych na rzecz innych jednostek i zakładów pracy: ,60 zł 3. Pozostałe przychody operacyjne ,75 zł w tym. m. in.: - ņrodki z Urzędu Miasta Jaworzyna Ņl. na Program zdrowotny z zakresu rehabilitacji ,00 zł - nadpłata składek ZUS ,84 zł 4. Przychody finansowe uzyskane odsetki - 841,43 zł

88 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz Struktura kosztów KOSZTY OGÓŁEM ,81 zł W tym: Koszty rodzajowe ,64 zł Pozostałe koszty operacyjne - 347,17 zł Zatrudnienie na r. Zatrudnienie ogółem 25 osób (24,0 etaty) W tym: Lekarze etatowi - 4 osób (4,0 etatu) Pielęgniarki - 9 osób ( 9,0 etatów) Pracownicy laboratorium - 3 osoby (2,5 etatu) Fizykoterapeuta - 1 osoba (1 etat) Pracownicy administracji - 2 osoby (2 etaty) Pracownicy obsługi - 2 osoby Pracownicy gospodarczy - 4 osoby (4,0 etaty Lekarze na umowach zleceniach - 3 Pozostali pracownicy na umowach zleceniach - 2 Lekarze na kontraktach - 7 Wynik finansowy roku 2009 Na koniec 2009 roku wynik finansowy jest dodatni tj ,53 zł. Propozycja podziału zysku 2009 r. przeznaczyć na zwiększenie kapitału zakładowego.

89 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 4196

90 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 4196

91 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz SPRAWOZDANIE SAMORZĄDOWEJ PRZYCHODNI ZDROWIA w JAWORZYNIE ŚL. Za okres od r. 1) Liczba udzielonych porad ogółem z tego: w poradniach ogólnych w poradniach dla dzieci: w tym dla dzieci chorych w poradniach dla kobiet w poradniach stomatologicznych: w tym dla dzieci i młodzieŋy szkolnej 551 w poradniach specjalistycznych ogółem chirurg dermatolog 708 laryngolog 783 w higienie szkolnej ogółem 188 2) Liczba pracowników zatrudnionych ogółem - 25 osób tj. 24,0 etaty w tym w działalnoņci podstawowej -19 osoby tj. 19,0 etatów Przychodnia mieņci się w budynku oddanym r., spełniającym wymogi obiektów słuŋby zdrowia, zgodnie z zarządzeniem MZ, dotyczące zarówno standardów architektonicznych /winda, podjazdy/, jak równieŋ wyposaŋenia medycznego. Aby sprostać wymaganiom NFZ przy zawarciu umów na ņwiadczenia zdrowotne musimy sukcesywnie uzupełniać wyposaŋenie i sprzęt medyczny. W 2009 r. zakupiono wyposaŋenie i sprzęt wartoņci: ,32 zł, m.in.: analizator do laboratorium, fotel ginekologiczny, aparat EKG, laser biostymulujący TERAPUS, lampę MEDISUN. Ponadto zmodernizowano centralę telefoniczną oraz centralę alarmową. Zmodernizowano równieŋ sprzęt informatyczny, a takŋe zakupiono nowe meble do trzech gabinetów. W 2009 r. wycofano z ewidencji zuŋyty sprzęt i wyposaŋenie nie nadający się do dalszego uŋytku r. ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ PRZYCHODNI ZDROWIA ZA 2009 R. Jaworzyna Ņl. Burmistrz Miasta Jaworzyna Śl. Plan 2009 r. Korekta planu 2009 r. Wykonanie 2009 r % wykonania planu 1 STAN ŅRODKÓW NA R ,71 2 PRZYCHODY , , ,34 100,69 W TYM DOTACJE GMINY 55000, , ,00 100,00 3 KOSZTY WEDŁUG RODZAJU , , ,81 100,34 W TYM: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ , , ,80 100,42 POZOSTAŁE KOSZTY BIEʼnĄCE , , ,01 100,14 KOSZTY INWESTYCYJNE (ZAKUPY IN- WESTYCYJNE) 0,00 0,00 0,00 KOSZTY FINANSOWE 0,00 0,00 0,00 0,00 4 STAN ŅRODKÓW NA R ,74 Z TEGO: NALEʼnNOŅCI ,47 ZOBOWIĄZANIA 54762,09 W TYM : ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE 0,00

92 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz WYKONANIE KOSZTY 2009 R. Wyszczególnienie Plan WYKONANIE 2009 r. w zł 2009 r. w zł Wynagrodzenia ogółem , ,95 W tym: ze stosunku pracy , ,95 nagrody jubileuszowe 5400, ,00 z umów zleceń 65000, ,00 Składki: ZUS, FP, PFRON , ,85 ZFŅS 24000, ,94 Materiały i wyposaŋenie 15900, ,60 Leki 3000, ,36 Sprzęt jednorazowego uŋytku 9000, ,81 Odczyn. chem. i materiały diagnost , ,96 Ņrodki czystoņci 5000, ,63 Energia elektryczna 7700, ,39 Energia cieplna 30000, ,93 Woda 4000, ,37 Usługi remontowe i przeglądy 30000, ,20 Usługi medyczne obce 40000, ,82 Kontrakty lekarskie , ,92 Usługi bankowe 4500, ,99 Usługi telekomunikacyjne i poczt. 8000, ,33 Wywóz nieczystoņci 4500, ,86 Podatki i inne opłaty 4800, ,00 Ņwiadczenia na rzecz pracowników 3000, ,78 PodróŊe słuŋbowe krajowe 8000, ,67 Ubezpieczenia OC personelu 3500, ,00 Amortyzacja 21700, ,64 Rezerwa 0,00 0,00 Pozostałe koszty operacyjne 0,00 347,17 Sprzęt medyczny 0, ,64 Ogółem , ,81

93 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz WYKONANIE PRZYCHODY 2009 R. Wyszczególnienie Plan ogółem Wykonanie POZ Opieka Podstawowa , ,50 SPZ Stomatolog , ,56 AOS Specjaliņci , ,50 Przychody ze sprzedaŋy usług zdrowotnych 3500, ,60 Przychody finansowe - odsetki od lokaty 1000,00 841,43 Pozostałe przychody operacyjne, tym: 55500, ,75 - dotacje z Gminy 55000, ,00 - zwrot za telefony 500,00 382,76 - zaokrąglenia 0,15 - nadpłata składek ZUS 4514,84 Razem , ,34 Wyszczególnienie PLAN KOSZTY 2010 R r. w zł Wynagrodzenia ogółem ,00 W tym: ze stosunku pracy ,00 nagrody jubileuszowe 20500,00 z umów zleceń 85000,00 Składki: ZUS, FP, PFRON ,00 ZFŅS 24000,00 Materiały i wyposaŋenie 15000,00 Leki 2000,00 Sprzęt jednorazowego uŋytku 7700,00 Odczyn. chem. i materiały diagnost ,00 Ņrodki czystoņci 6000,00 Energia elektryczna 11000,00 Energia cieplna 28000,00 Woda 2500,00 Usługi remontowe i przeglądy 24000,00 Usługi medyczne obce 50000,00 Kontrakty lekarskie ,00 Usługi bankowe 5000,00 Usługi telekomunikacyjne i poczt. 9500,00 Wywóz nieczystoņci 3000,00 Podatki i inne opłaty 5000,00 Ņwiadczenia na rzecz pracowników 4000,00 PodróŊe słuŋbowe krajowe 6500,00 Ubezpieczenia OC personelu 3400,00 Amortyzacja 20200,00 Rezerwa 0,00 Pozostałe koszty operacyjne 0,00 Sprzęt medyczny 0,00 Ogółem ,00 Plan

94 1 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 4196,4197 PLAN PRZYCHODY 2010 R. Wyszczególnienie Plan ogółem 2010 POZ Opieka Podstawowa ,00 SPZ - Stomatolog ,00 AOS Specjaliņci ,00 Przychody ze sprzedaŋy usług zdrowotnych 3500,00 Przychody finansowe - odsetki od lokaty 900,00 Pozostałe przychody operacyjne, tym: 60400,00 - dotacje z Gminy 60000,00 - zwrot za telefony 400,00 Razem ,00

95 2 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz ZARZĄDZENIE NR 12/10 WÓJTA GMINY KAMIENNA GÓRA z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Wójt Gminy Kamienna Góra postanawia: 1. PrzedłoŊyć Radzie Gminy Kamienna Góra i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budŋetu za 2009 rok stanowiący załączniki do niniejszego zarządzenia. 2. Zarządzenie wchodzi w Ŋycie z dniem wydania. Wójt: Stanisław Szmajdziński

96 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 4197

97 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 4197

98 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 4197

99 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 4197

100 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 4197

101 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 4197

102 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 4197

103 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 4197

104 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 4197

105 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 4197

106 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 4197

107 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 4197

108 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 4197

109 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 4197

110 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 4197

111 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 4197

112 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 4197

113 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 4197

114 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 4197

115 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 4197

116 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 4197

117 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 4197

118 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 4197

119 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 4197

120 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 4197

121 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 4197

122 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 4197

123 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 4197

124 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 4197

125 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2009 ROK

126 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 4197

127 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 4197

128 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY KAMIENNA GÓRA ZA 2009 ROK

129 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 4197

130 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 4197

131 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 4197

132 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 4197

133 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 4197

134 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 4197

135 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 4197

136 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 4197

137 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 4197

138 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 4197

139 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 4197

140 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 4197

141 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 4197

142 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 4197

143 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 4197

144 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 4197

145 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 4197

146 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 4197

147 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 4197

148 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 4197

149 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 4197,4198 2

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 2832 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 INFORMACJA o w y k o n a n i u b u d ż e t u g m i n y z a I I k w a r t a ł 2 0 0 8 r. Budżet gminy został uchwalony

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1, art. 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011r. (w zł) Dz. Rozdz. Treść Plan Wyk. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 950.046,66 408.299,04 42,98 01010 594.994,00 53.230,00 8,95 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Zgodnie z artykułem 267 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885. z późn.zm.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach)

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach) REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Ogółem z tego: Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) zł % Struktura

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2009 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 3763 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wykonania budżetu miasta Racibórz za 2012r. Na

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Załącznik nr 3 Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Plan Wykonanie Procent Dział Rozdział Paragraf Treść wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 169 109,00 1 138 004,70

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. DOCHODY 2015 ROK Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2013 r. Poz. 4191 UCHWAŁA NR XXXVII/393/13 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Załącznik Nr 1 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Zgodnie z artykułem 266 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 369/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 369/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 27 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 369/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informacji o przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z budżetu gminy Zbiczno za 2008 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 315 995,00 312 984,00 99,05% 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej nr XXV/140/2016 Rady Miasta Poręba na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały RM z dnia.12.2007r. Wykonanie za 9 615,0 615,0 50 000,0 37 494,00 50 000,0 50 000,0 147 645,0 227 519,46 196 743,0

Załącznik Nr 1 do Uchwały RM z dnia.12.2007r. Wykonanie za 9 615,0 615,0 50 000,0 37 494,00 50 000,0 50 000,0 147 645,0 227 519,46 196 743,0 Załącznik Nr 1 do Uchwały RM z dnia.12.2007r. DOCHODY - plan na 2008 rok Dz. Rozdz. Wykonanie za 9 WYSZCZEGÓLNIENIE Plan 2007r. m-cy 2007r. PLAN 2008r. UZASADNIENIE planowanych dochodów na 2008 rok 010

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 3 562,94 4 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98%

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98% Załącznik nr 1 do informacji Burmistrza Kargowej Dochody z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r. Kwota Dz. Rozdz. Nazwa planu Wykonanie % [zł] [zł] wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 020 Leśnictwo 7 000,00 4 406,86 62,96% 02001 Gospodarka leśna 7 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2015 Wójta Gminy Bierawa z dnia 20 marca 2015 r. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. DOCHODY BIEŻĄCE w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 314/10 WÓJTA GMINY GRAJEWO z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok

ZARZĄDZENIE NR 314/10 WÓJTA GMINY GRAJEWO z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok ZARZĄDZENIE NR 314/10 WÓJTA GMINY GRAJEWO z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Pozostała działalność 208.123,00 208.121,88 100,00% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1.275.792,00 1.429.413,17

Pozostała działalność 208.123,00 208.121,88 100,00% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1.275.792,00 1.429.413,17 Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 rok Dział Rozdział Dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2009 roku Nazwa Kwota planu (zł) Wykonanie (zł) % wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku Zarządzenie nr FB/11/Z/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej Gminy Lwówek Śląski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego

Bardziej szczegółowo

Planowane dochody budżetowe na 2013 rok wg klasyfikacji budżetowej

Planowane dochody budżetowe na 2013 rok wg klasyfikacji budżetowej Planowane dochody budżetowe na 2013 rok wg klasyfikacji budżetowej załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na 2013 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 195

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, marzec 2014 rok

Wałbrzych, marzec 2014 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Miasta Wałbrzycha za 2013 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2013 rok Wałbrzych, marzec 2014 rok SPIS TREŚCI 1. budŝetu

Bardziej szczegółowo

600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2

600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/6/2014 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 19 grudnia 2014 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2015 roku Dział Rozdział Nazwa Plan na 2015 rok

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 362 656,00 60016 Drogi publiczne gminne 347 101,00 0690 Wpływy z różnych opłat 315 101,00 0910 Odsetki od

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

71035 Cmentarze 3 500,00 0,00

71035 Cmentarze 3 500,00 0,00 Rodzaj: Porozumienia z AR DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/17/14 Rady Gminy Czeremcha z dnia 30 grudnia 2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2015 rok 710 Działalność

Bardziej szczegółowo

Nazwa Dochody Realizacja

Nazwa Dochody Realizacja Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 29/11 Burmistrza Miasta Bielawy z dnia 28 stycznia 2011 r. PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIELAWA NA 2011 ROK DOCHODY w zł Dział Rozdział Nazwa Dochody Realizacja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2007r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody Województwa Wielkopolskiego (wg

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

1. 1. Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2006 r., według którego:

1. 1. Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2006 r., według którego: ZARZĄDZENIE NR 351/07 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2006 r. Na podstawie art. 199 ust.1 i 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Ogółem Plan na 2014 rok bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2011 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie budżetu Gminy Trzebiatów w 2012 r.

Plan i wykonanie budżetu Gminy Trzebiatów w 2012 r. i wykonanie budżetu Gminy Trzebiatów w 2012 r. Wydatki Dział Nazwa działu owane Wykonane % owane Wykonane % 1 2 3 4 5 6 7 8 010 Rolnictwo i łowiectwo 612 883,17 612 883,17 100,00% 670 883,17 644 690,44

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r. 2684 ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Szczytno za 2010 rok Na podstawie art. 267 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 sierpnia 2011 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 23 maja 2016 r. Poz. 2359 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RYKI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RYKI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU B U R M I S T R Z R Y K INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RYKI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Ryki SIERPIEŃ 2013 r. SPIS TREŚCI I. ZMIANY W BUDŻECIE W CIĄGU ROKU..... 3-6 Budżet wg uchwały budżetowej

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Załącznik Nr 1 do sprawozdania opisowego Wykonanie dochodów Budżetu Gminy Rogoźno na dzień 31 grudzień 2006 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 141 263,00 154 384,73 109,29% 01010 Infrastruktura wodociągowa i

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2013 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2013 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 020 Leśnictwo 6 370 6 370 0 02095 Pozostała działalność 6 370 6 370 0 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A z realizacji budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2009 rok

I N F O R M A C J A z realizacji budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2009 rok I N F O R M A C J A z realizacji budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2009 rok Wleń, marzec 2010 r. WSTĘP Burmistrz Miasta i Gminy Wleń stosownie do postanowień art. 199 ust. 1, pkt. 2 ustawy o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 26 marca 2014 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2013 r.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 26 marca 2014 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2013 r. SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 26 marca 2014 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2013 r. Realizując postanowienia art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin Nr 23/2013 z dnia 12.08.2013 r. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku Budżet Miasta

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2012 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo