Elastyczne formy pracy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Elastyczne formy pracy"

Transkrypt

1 ELASTYCZNE FORMY PRACY Elastyczne formy pracy poradnik dla pracowników WydawnictwoWyszejSzkoyEkonomicznejwBiaymstoku Biaystok2007 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyszego, listopad 2006 r. Strona 1

2

3 ELASTYCZNE FORMY PRACY.PORADNIK DLA PRACOWNIKÓW. SPIS TRECI WPROWADZENIE...5 SOWOWSTPNE...11 WPROWADZENIEDOELASTYCZNYCHFORMPRACY Elastyczny Pracownik Partnerska Rodzina

4

5 ELASTYCZNE FORMY PRACY.PORADNIK DLA PRACOWNIKÓW. Poradnik Elastyczne formy pracy zosta przygotowany jako jedno z dwóch podobnych opracowa (jedno dla pracodawców; drugie dla pracowników) zwizanych z realizacj projektu IW EQUAL Elastyczny Pracownik Partnerska Rodzina, finansowanego z Europejskiego Funduszu Spoecznego. Wicej informacji nt. projektu zawarto w Sowie wstpnym do poradnika. POCOPORADNIK? Obserwacje z ostatnich lat wskazuj, e wiele polskich rodzin napotyka na powane trudnoci w czeniu ról rodzinnych z pracowniczymi, co przynosi negatywne skutki zarówno dla pracowników, jak i dla pracodawców. Dla agodzenia tego konfliktu moliwe jest stosowanie wielu rónych rozwiza, a wród nich uelastycznienie organizacji pracy, rozkadów czasu pracy czy systemów czasu pracy w sposób, który uatwi godzenie ycia rodzinnego i zawodowego. Wikszo ludzi obawia si zmian, a ich obawy wywodz si w duym stopniu z braku dostatecznej wiedzy. Brak wiedzy to te bariera stosowania w praktyce elastycznych sposobów organizowania pracy. Zarówno pracodawcom, jak i pracownikom potrzebne s dodatkowe informacje o rozwizaniach moliwych do zastosowania w polskich warunkach, o prawnych zasadach ich wdraania, o moliwych skutkach spoecznych, uwarunkowaniach psychologicznych oraz zaletach i mankamentach ich wykorzystywania. Wane s te zasady (procedury) wprowadzania wybranych elastycznych sposobów organizowania pracy czy czasu pracy, jak i tzw. dobre praktyki, które pokazuj, jakie korzyci pracodawcy i pracownicy mog uzyska, gdy w firmie stosowane s elastyczne formy pracy przyjazne rodzinie. Elastyczny Pracownik Partnerska Rodzina

6 ELASTYCZNE FORMY PRACY.PORADNIK DLA PRACOWNIKÓW. COZAWIERAPORADNIK? W poradniku zawarlimy ten zasób wiedzy, który wyda si nam na podstawie obserwacji, bada i znanych dowiadcze firm krajowych i zagranicznych niezbdny dla uelastycznienia warunków wykonywania pracy w naszym kraju w sposób, w którym moliwe jest zagodzenie konfliktu midzy obowizkami opiekuczymi a powinnociami zawodowymi pracowników. I tak, na pocztku przedstawiamy Czytelnikom podstawowe informacje nt. projektu Elastyczny Pracownik Partnerska Rodzina : cele, zadania, podjte w projekcie problemy, wspórealizujcych go partnerów, formy podjtych, zrealizowanych i planowanych dziaa oraz dotychczasowe osignicia. Pierwszy rozdzia poradnika zawiera podstawowe informacje nt. elastycznych form pracy. Jego celem jest przekazanie podstawowej wiedzy o tym, co oznacza elastyczno na rynku pracy, co mona uelastycznia w zatrudnieniu i organizowaniu pracy, jakie obszary wiadczenia pracy i w jakiej formie mog zosta uelastycznione. Omówiono w nim problem wzajemnej zalenoci midzy warunkami, w jakich wykonujemy prac, sposobem jej organizowania i oceniania a jako- ci naszego ycia; zwaszcza czenia pracy zawodowej z powinno- ciami rodzinnymi. Wykorzystujc wyniki bada naukowych autorzy poradnika wskazali podstawowe przyczyny, dla jakich wprowadzane s w firmach elastyczne formy pracy. Omówiono osigane w ten sposób rezultaty zarówno pozytywne, jak i negatywne. Z treci rozdziau drugiego mona dowiedzie si, dlaczego coraz czciej zajmujemy si elastycznymi formami pracy, jakie znaczenie ma tu prawo pracy europejskie i polskie jak reguluje ono kwestie dotyczce elastycznego zatrudnienia, a zwaszcza elastycznego czasu pracy. Ostatni cz tego rozdziau powiecono wskazaniu gównych zalet i najczciej wystpujcych wad takich rozwiza. Rozdzia trzeci, czwarty i pity powicono omówieniu wybranych elastycznych form pracy. Ich wyboru do poradnika dokonano kierujc si jednym zasadniczym kryterium: wszystkie one mog uatwia czenie ich obowizków zawodowych z rolami rodzinnymi i przynosi korzyci zarówno pracownikom, jak i pracodawcom. Dlatego te nie ma w poradniku informacji o wszystkich elastycznych formach zatrudnienia, jakie moliwe s do stosowania w naszym kraju w wietle obowizujcych zasad prawnych. Omówiono jedynie formy przyjazne rodzinie. W rozdziale trzecim opisano szeroko zagadnienia zwizane z moliwociami wykorzystania telepracy formy coraz popularniejszej w Polsce i zalecanej w dokumentach Elastyczny Pracownik Partnerska Rodzina

7 ELASTYCZNE FORMY PRACY.PORADNIK DLA PRACOWNIKÓW. rzdowych 1 jako rozwizanie uatwiajce godzenie ycia rodzinnego z zawodowym. W rozdziale tym opisano te wybrane formy uelastyczniania czasu pracy w firmie: zmienne godziny rozpoczynania pracy, ruchomy czas pracy i indywidualny czas pracy. Ponadto opisano zasady zwizane z wykonywaniem pracy w domu i wskazano elementy pozwalajce odróni je od pracy nakadczej. W dalszej treci rozdziau trzeciego zaprezentowano wybrane systemy czasu pracy: system równowanego czasu pracy i zadaniowego czasu pracy, które mog by doskonaym rozwizaniem indywidualizacji czasu pracy wiadczonej w rónych formach zatrudnienia. Natomiast w rozdziale czwartym podjto problemy zwizane z prac w niepenym wymiarze czasu: róne sztywne i elastyczne sposoby wykorzystania i organizowania zatrudnienia niepenoetatowego. Omówiono zarówno podstawowe rozwizanie, jakim jest sztywne w praktyce i z tego wzgldu czsto nieprzyjazne rodzinie zatrudnienie na czci etatu, ale te i moliwoci jego uelastycznienia z korzyci dla obu stron: pracodawcy i pracownika. Szeroko przedstawiono wic informacje dotyczce pracy niepenoetatowej zorganizowanej jako job-sharing, czyli dzielenie miejsca pracy, a nastpnie opisano te formy niepenego etatu, które wi si z wybranymi, moliwymi do uelastycznienia systemami czasu pracy: skróconym tygodniem pracy oraz prac weekendow. O ile rozdzia trzeci i czwarty zawiera informacje nt. elastycznej organizacji zatrudnienia pracowniczego, a wic na podstawie umowy o prac, o tyle w rozdziale pitym przytoczono informacje zwizane ze wiadczeniem pracy w oparciu o umowy cywilnoprawne (umow zlecenie i umow o dzieo) oraz w oparciu o samozatrudnienie (umowa o wiadczenie usug). Ostatni rozdzia poradnika szósty zawiera praktyczne wskazówki i techniki pomocne w dobrym i skutecznym zarzdzaniu czasem. Pomog Ci one zwikszy wasn wydajno i skuteczno, ograniczy marnowanie czasu, zmniejszy przecienie prac oraz lepiej godzi prac z yciem pozazawodowym. W tej czci poradnika obok wskazówek znajdziesz test samooceny swojego stylu pracy oraz autodiagnostyczny test oceniajcy Twoj gotowo do podjcia telepracy, który pomoe Ci zidentyfikowa mocne strony oraz bariery, które musisz przezwyciy zanim zdecydujesz si na teleprac. 1 Por. np. Rzd w trosce o polskie rodziny projekt programu polityki rodzinnej rzdu Jarosawa Kaczyskiego z dnia 8 marca 2007 r. Elastyczny Pracownik Partnerska Rodzina

8 ELASTYCZNE FORMY PRACY.PORADNIK DLA PRACOWNIKÓW. JAKCZYTATENPORADNIK? Kada z omówionych w poradniku elastycznych i przyjaznych rodzinie form wykonywania pracy zostaa opisana w taki sposób, aby przekaza Czytelnikom zarówno niezbdne informacje prawne i organizacyjne, jak i wiedz o sposobach wdraania tych form w firmie oraz moliwe do osignicia korzyci z ich stosowania, ale te i potencjalne zagroenia. W wikszoci przypadków informacje te uzupeniono opisem dowiadcze z innych krajów i przykadami dobrych praktyk, a take omówieniem spo- ecznych i psychologicznych aspektów stosowania wskazanych w poradniku rozwiza. Aby informacje zawarte w poradniku byy bardziej czytelne i atwe do odnalezienia, w treci zastosowano pewne oznaczenia umowne: Flagi oznaczenie informacji dotyczcych okrelonych krajów (lub pastw UE); zarówno prawnych, jak i np. przykadów dobrych praktyk. Wykrzyknik sygnalizuje szczególnie istotne informacje. Wskazuje te na moliwo popenienia bdu przy wdraaniu omawianych rozwiza. Paragraf oznacza podstawowe informacje prawne (stan prawny czerwiec 2007 r.) Znak zapytania oznacza problemy wymagajce od Czytelnika odpowiedzi (analizy) uwzgldniajcej jego wasn, indywidualn sytuacj. abcd Pola tekstowe zawieraj zarówno opisy przykadów dobrych praktyk, stosowania opisanych zasad prawnych, jak te wyniki bada i ciekawostki dotyczce elastycznych form pracy. Ponadto, przez pogrubienie tekstu lub wyrónienie go kolorem innym ni czarny zaznaczono definicje oraz informacje istotne dla waciwego zrozumienia przedstawianych zasad postpowania. Elastyczny Pracownik Partnerska Rodzina

9 ELASTYCZNE FORMY PRACY.PORADNIK DLA PRACOWNIKÓW. KTONAPISAPORADNIK? Sowo wstpne do poradnika napisaa Cecylia Sadowska-Snarska kierownik projektu Elastyczny Pracownik Partnerska Rodzina, natomiast autorami dalszej treci s: Lucyna Machol-Zajda (IPiSS w Warszawie) rozdziay I, III, rozdzia IV pkt 2, rozdzia VI oraz redakcja caoci opracowania, Dorota Gogosz (IPiSS w Warszawie) rozdziay II, IV pkt 1, 3 i 4 oraz rozdzia V. W rozdziaach III, IV i V wykorzystano take informacje na temat ogólnych zasad prawnych dotyczcych elastycznych form pracy, przygotowane przez Piotra Wojciechowskiego (Pastwowa Inspekcja Pracy). yczymy przyjemnej i poytecznej lektury - Autorzy Elastyczny Pracownik Partnerska Rodzina

10 ELASTYCZNE FORMY PRACY.PORADNIK DLA PRACOWNIKÓW. Elastyczny Pracownik Partnerska Rodzina

11 ELASTYCZNE FORMY PRACY.PORADNIK DLA PRACOWNIKÓW. Niniejszy poradnik powsta jako element podejmowanych dziaa w projekcie Elastyczny Pracownik Partnerska Rodzina realizowanym w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL (Dziaanie 2.) przez Wysz Szko Ekonomiczn w Biaymstoku w partnerstwie z: Biaostock Fundacj Ksztacenia Kadr, Izb Przemysowo-Handlow w Biaymstoku oraz Zakadem Doskonalenia Zawodowego w Biaymstoku. Projekt Elastyczny Pracownik Partnerska Rodzina wpisuje si w Temat G IW EQUAL Godzenie ycia rodzinnego i zawodowego oraz ponowna integracja kobiet i mczyzn, którzy opucili rynek pracy, poprzez wdraanie bardziej elastycznych i efektywnych form organizacji pracy oraz dziaa towarzyszcych. Temat G jest realizowany w ramach priorytetu 1. zwalczanie dyskryminacji i nierównoci na rynku pracy. Projekt kierowany jest do pracujcych rodziców posiadajcych dzieci w wieku do 7 lat oraz kobiet w ciy i zmierza do poprawy sytuacji kobiet na rynku pracy poprzez stworzenie warunków umoliwiajcych godzenie ycia rodzinnego z zawodowym. Ze wzgldu na potrzeb uwzgldnienia kompleksowego podejcia obejmuje take udzia: pracodawców, placówek opieki nad dzieckiem (obki, przedszkola), instytucji szkoleniowych, naukowych, mediów, zwizków zawodowych oraz samorzdu terytorialnego, jako instytucji, których odpowiednio stymulowane dziaania w najwikszym stopniu mog sprzyja godzeniu ycia zawodowego z rodzinnym. Tradycyjne postrzeganie ról kobiety i mczyzny w rodzinie powoduje, e ciar obowizków domowych spoczywa przede wszystkim na kobietach, co w efekcie ksztatuje ich niekorzystn pozycj na rynku pracy w stosunku do mczyzn, o czym wiadcz niskie wskaniki zatrudnienia kobiet, wysze wskaniki bezrobocia oraz biernoci zawodowej. Obowizki rodzinne staj si balastem w yciu zawodowym kobiet, za intensywny rozwój kariery zawodowej wyranie koliduje z yciem prywatnym i obowizkami wynikajcymi z posiadania rodziny. Kobieta jest Elastyczny Pracownik Partnerska Rodzina

12 ELASTYCZNE FORMY PRACY.PORADNIK DLA PRACOWNIKÓW. mniej cenionym pracownikiem, bowiem pracodawca nie moe liczy na cigo jej pracy i wysokie zaangaowanie w firmie, co powoduje, e kobiety otrzymuj nisze wynagrodzenia, zajmuj nisze stanowiska. W obecnej sytuacji zbyt maa waga przywizywana jest do pomagania kobietom w godzeniu ycia zawodowego z rodzinnym, co wynika przede wszystkim z uznania takich dziaa za nie rokujce powodzenia. Tradycyjne postrzeganie ról spoecznych i rodzinnych mczyzn i kobiet skutkuje wystpowaniem trzech subiektywnych (nie wynikajcych z norm prawnych ani ogranicze organizacyjnych) czynników utrudniajcych godzenie ycia zawodowego i rodzinnego: niskiej aktywnoci mczyzn w penieniu obowizków rodzinnych, niskiego poziomu wykorzystania elastycznych form zatrudnienia i organizacji czasu pracy, niedostosowanego do potrzeb pracujcych rodziców systemu opieki nad dziemi i osobami zalenymi. Dziaanie tych czynników prowadzi do dwojakiego rodzaju sytuacji spoecznej kobiet: prób godzenia pracy z yciem rodzinnym bd dugotrwaego wyczenia z ycia zawodowego i powicenia si obowizkom rodzinnym. W obu przypadkach sytuacje te w aktualnych uwarunkowaniach rodz czynniki utrudniajce godzenie ycia zawodowego i rodzinnego o charakterze obiektywnym, w tym sensie, e wywodz si z rzeczywistych kosztów/strat ponoszonych przez kobiety, pracodawców, rodziny. Próby godzenia przez kobiet obowizków zawodowych i rodzinnych wi si z kosztami dla rodziny i samej kobiety oraz nisk efektywnoci w pracy. Natomiast dugotrwae wyczenie powoduje dezaktualizacj kwalifikacji oraz trudnoci firmy zwizane z zapewnieniem zastpstwa za pracownika nieobecnego w pracy. Oddziaywanie tych obiektywnych skutków utrwala stereotypy spoeczno-kulturowe, bdce podoem ksztatowania si wspomnianych wyej subiektywnych czynników utrudniajcych godzenie ycia zawodowego i rodzinnego. Tworzy si zatem pewien ukad samowzmacniajcy, co powoduje wrcz nasilanie si zjawiska dyskryminacji kobiet na rynku pracy. Aby rozerwa ten zamknity ukad przyczynowo-skutkowy, nie mona pozosta przy oddziaywaniu na jeden element, gdy pozostae czynniki bd doprowadzay do powielania si negatywnych praktyk. Niezbdne jest stworzenie kompleksowego modelu dziaa, który bdzie jednocze- nie oddziaywa na wszystkie kluczowe czynniki sprawcze, czyli na przyczyny, a nie na skutki. Oznacza to potrzeb stworzenia kompleksowego podejcia, którego celem nadrzdnym bdzie przeamywanie tradycyjnego Elastyczny Pracownik Partnerska Rodzina

13 ELASTYCZNE FORMY PRACY.PORADNIK DLA PRACOWNIKÓW. podejcia do spoecznych i rodzinnych ról kobiety i mczyzny poprzez oddziaywanie na subiektywne czynniki utrudniajce godzenie ycia zawodowego i rodzinnego oraz pomoc w przeamywaniu bariery obiektywnej (bariery kwalifikacji) dla kobiet, które ju podlegaj wyczeniu z pracy. W zwizku z tym projekt Elastyczny Pracownik Partnerska Rodzina zmierza do stworzenia caociowego podejcia, w ramach którego uwzgldnione bd jednoczesne oddziaywania na wszystkie kluczowe czynniki sprawcze utrudniajce godzenie ycia zawodowego i rodzinnego, czyli na przyczyny, a nie na skutki. Dlatego te strategicznym celem projektu Elastyczny Pracownik Partnerska Rodzina jest wypracowanie oraz przetestowanie kompleksowego modelu sprzyjajcego godzeniu ycia zawodowego i rodzinnego. W ramach tego modelu przewidziane dziaania s realizowane w czterech wzajemnie powizanych obszarach (schemat 1): D Zapobieganiedezaktualizacji kwalifikacjizawodowych kobietimczyznpodczas przerwywynikajcej zpenieniaobowizków rodzinnych A Promowanieelastycznychform pracyzarównowródkobiet,jak imczyzn Godzenieycia zawodowego irodzinnegoprzez kobietyimczyzn B Zwikszeniedostpudo placówekopiekinad dzieckiem C Promocjawikszegozaangaowania mczyznwfunkcjerodzinne SCHEMAT 1. GÓWNE OBSZARY DZIAA NA RZECZ GODZENIA YCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO Elastyczny Pracownik Partnerska Rodzina

14 ELASTYCZNE FORMY PRACY.PORADNIK DLA PRACOWNIKÓW. Promowanie elastycznych form zatrudnienia oraz organizacji czasu pracy. Zwikszenie dostpu do placówek opieki nad dzieckiem (obków, przedszkoli). Promocja wikszego zaangaowania mczyzn w funkcje rodzinne. Zapobieganie dezaktualizacji kwalifikacji zawodowych rodziców (matki, ojca) podczas przerwy wynikajcej z penienia obowizków rodzinnych. W ramach realizacji celu pierwszego, jakim jest zwikszenie zakresu stosowania elastycznych form zatrudnienia i organizacji czasu pracy jako instrumentu uatwiajcego godzenie obowizków rodzinnych z zawodowymi poprzez ich promowanie, s podejmowane nastpujce dziaania: przeprowadzenie badania ankietowego dotyczcego znajomoci i moliwoci zastosowania elastycznych form pracy wród pracobiorców, a zwaszcza rodziców dzieci w wieku do lat 7 oraz oczekiwa i potrzeb pracodawców w tym zakresie; organizacja szkole, seminariów nt. elastycznych form pracy zarówno skierowanych do pracodawców, jak i pracobiorców, przedstawicieli zwizków zawodowych i inspektorów pracy oraz przedstawicieli instytucji rynku pracy; przygotowanie i upowszechnienie publikacji m.in. z bada wczeniej przeprowadzonych, poradników, broszur, ulotek promujcych elastyczne formy pracy; utworzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego ds. elastycznych form pracy, z usug którego mog korzysta zarówno pracodawcy, jak i pracobiorcy (porednictwo pracy, doradztwo zawodowe i prawne); przeprowadzenie audytów systemów pracy, majcych na celu identyfikacj stanowisk do uelastycznienia w firmach; wybór grupy kobiet i mczyzn bdcych w trakcie urlopów macierzyskich i wychowawczych bd posiadajcych dzieci w wieku do lat 7 oraz pracodawców i przetestowanie na tej grupie TELEPRACY jako jednej z elastycznych form zatrudnienia; testowanie pozostaych elastycznych form zatrudnienia oraz organizacji czasu pracy w przedsibiorstwach; organizacja konkursu na firm najbardziej przyjazn rodzinie. Cel drugi, jakim jest zwikszenie dostpu do placówek opieki nad dzieckiem (obki, przedszkola), realizowany jest poprzez: przeprowadzenie badania rodziców, których dzieci uczszczaj do obków i przedszkoli, dotyczcego ich dowiadcze i oczekiwa wobec organizacji opieki nad dziemi, które najbardziej sprzyjaj godzeniu ycia zawodowego i rodzinnego; Elastyczny Pracownik Partnerska Rodzina

15 ELASTYCZNE FORMY PRACY.PORADNIK DLA PRACOWNIKÓW. testowanie wprowadzonej zrónicowanej oferty przez obki i przedszkola polegajcej na: przeduonych godzinach otwarcia (do 20:00-21:00), moliwoci pozostawienia w placówce dziecka w sobot; zwikszenie kadry przedszkoli poprzez organizacj stay dla absolwentów wydziaów pedagogicznych oraz zaangaowanie wolontariuszy; promocj elastycznych obków i przedszkoli; organizacj konkursu na najbardziej przyjazn zindywidualizowanym potrzebom rodziców placówk opieki nad dziemi. W celu realizacji celu trzeciego, który zorientowany jest na uatwienie kobietom realizacji kariery zawodowej poprzez promocj wikszego zaanga- owania mczyzn w funkcje rodzinne, podejmowane dziaania s zwizane z: przeprowadzeniem bada ankietowych wród rónych grup wiekowych mczyzn, co pozwolio na zdiagnozowanie ich stanu wiadomoci o partnerskim modelu nowoczesnej rodziny oraz ich gotowoci do partnerskiego dzielenia si obowizkami rodzinnymi; zorganizowaniem i przeprowadzeniem kampanii spoecznej skierowanej do mczyzn, promujcej wiksze zaangaowanie w ycie rodzinne. Z kolei cel czwarty, zorientowany na zapobieganie dezaktualizacji kwalifikacji zawodowych rodziców podczas przerwy wynikajcej z penienia obowizków rodzinnych, jest realizowany poprzez: wypracowanie mechanizmów utrzymania aktywnoci zawodowej w przerwie w wykonywaniu zawodu poprzez organizacj szkole; zainteresowanie pracodawców i pokazanie im korzyci pyncych z aktywnoci pracowników podczas przerwy w wykonywaniu zawodu spowodowanej urlopami rodzicielskimi; organizacj opieki nad dziemi w czasie trwania szkole; poradnictwo zawodowe dla kobiet i mczyzn planowanie indywidualnych cieek kariery uwzgldniajcych czenie pracy zawodowej z obowizkami rodzinnymi. Elastyczny Pracownik Partnerska Rodzina

16 ELASTYCZNE FORMY PRACY.PORADNIK DLA PRACOWNIKÓW. W okresie (do marca) w ramach projektu zostan podjte dziaania zwizane z upowszechnieniem tych wszystkich wypracowanych rezultatów, które oka si, po przetestowaniu, najbardziej skuteczne w kwestii godzenia ycia zawodowego z rodzinnym. Dr Cecylia Sadowska-Snarska Kierownik Projektu Elastyczny Pracownik Partnerska Rodzina Elastyczny Pracownik Partnerska Rodzina

17 ELASTYCZNE FORMY PRACY.PORADNIK DLA PRACOWNIKÓW. 1. ELASTYCZNO RYNKU PRACY oznacza zakres i szybko dostosowania rynku pracy do zewntrznych szoków (np. naftowych, popytowych, podaowych, strukturalnych oraz rewolucji technologicznej) bd warunków rynkowych. RYSUNEK 1. KATEGORIE ELASTYCZNOCI Elastyczno moe by osigana w róny sposób i ujmowana w rónych kategoriach. Najczciej wystpujcym rozrónieniem elastycznoci jest jej podzia w oparciu o miejsce wystpowania: na zewntrz firmy (tzw. elastyczno zewntrzna) oraz wewntrz firmy (tzw. elastyczno wewntrzna). Drugie kryterium podziau to rodzaje elastycznoci: ELASTYCZNO NUMERYCZNA moe by zarówno zewntrzna, jak i wewntrzna. Odnosi si do fluktuacji pracowników (przyjcia zwolnienia) stosownie do warunków dziaania firmy oraz elastycznoci czasowej (wyduania, skracania lub uelastyczniania czasu pracy pracowników). ELASTYCZNO FUNKCJONALNA nazywana take elastycznoci organizacyjn, zwizana jest z zarzdzaniem i dziaalnoci ope- Elastyczny Pracownik Partnerska Rodzina

18 ELASTYCZNE FORMY PRACY.PORADNIK DLA PRACOWNIKÓW. racyjn firmy. Istotne znaczenie ma tu struktura kwalifikacyjna i moliwoci szkoleniowe, które umoliwiaj przesuwanie pracowników do rónych zada i dziaa w firmie. Elastyczno funkcjonaln firmy mog osiga równie wykorzystujc outsourcing (zlecanie wyspecjalizowanym podmiotom zewntrznym realizacji zada niezbdnych dla funkcjonowania wasnego przedsibiorstwa, które zostan tam zrealizowane efektywniej ni byoby to moliwe we wasnym zakresie). ELASTYCZNO FINANSOWA (PACOWA) oznacza wraliwo pac w firmie na sytuacje na rynku pracy, rentowno firmy oraz wydajno pracy. Stopie elastycznoci zaley od wielu czynników: siy zwizków zawodowych, szczebla negocjowania i zawierania ukadów zbiorowych, strategii pacowych firmy, stopnia ingerencji pastwa w ksztatowanie pac (zwaszcza w odniesieniu do pac minimalnych). Obok wymienionych wyej rodzajów elastycznoci wyrónia si elastyczno lokalizacyjn nazywan take elastycznoci miejsca pracy. Dotyczy ona pracowników pracujcych poza siedzib firmy: w domu, w podróy, w wyodrbnionych placówkach. W zrónicowanym i szybko zmieniajcym si wiecie elastyczno potrzebna jest zarówno pracownikom, jak i pracodawcom. Od 1997 r., wraz z przyjciem przez Komisj Europejsk dokumentu Green Paper Partnerstwo na rzecz nowej organizacji pracy, elastyczny czas pracy sta si kluczowym elementem debaty dotyczcej unowoczenienia organizacji pracy i zatrudnienia. W dokumencie zgodnie uznano, e elastyczne zarzdzanie czasem pracy moe by korzystne zarówno dla pracodawców, jak i pracowników pod warunkiem negocjacyjnego trybu wprowadzania zmian (gównie w ukadach i porozumieniach zbiorowych). W warunkach czsto sprzecznych oczekiwa i interesów partnerów spoecznych, a zwaszcza pracodawców i pracowników, nastpuje nierównomierny i wdraany z rónymi trudnociami proces uelastyczniania organizacji czasu pracy. Jednym z gównych pól konfliktów i kompromisów jest kwestia godzenia pracy zawodowej z yciem i funkcjami pozazawodowymi pracowników. Niewaciwe relacje midzy prac zawodow a yciem pozazawodowym pracowników odbijaj si negatywnie na dziaalnoci gospodarczej oraz jakoci ycia zawodowego i pozazawodowego. Poprawa sytuacji w tej dziedzinie staa si w ostatnich latach przedmiotem zwikszonego zainteresowania Unii Europejskiej i znalaza si wród priorytetów przyjtej polityki zatrudnienia i polityki spoecznej. Jednoczenie w pracach UE silnie od kilku lat podkrelano znaczenie problemów jakociowych, dotyczcych midzy innymi miejsc pracy, kwalifikacji, organizacji i dialogu spoecznego. Istnieje nierozerwalny zwizek midzy postulowanym wzrostem stopy zatrudnienia a podnoszeniem jakoci miejsc pracy. Elastyczny Pracownik Partnerska Rodzina

19 ELASTYCZNE FORMY PRACY.PORADNIK DLA PRACOWNIKÓW. Jako miejsca pracy obejmuje: kwalifikacje, wynagrodzenia, stan zdrowia i bezpieczestwa w pracy, warunki pracy, a take powizania midzy rónymi rodzajami czasu (czasu pracy, czasu szkolenia, czasu ycia rodzinnego i czasu dojazdów). Miejsca pracy o wysokiej jakoci s dobrze opacane, wymagaj wysokich kwalifikacji i s korzystne z punktu widzenia czasu i organizacji pracy. Tworz one dobra i usugi o wysokiej wartoci dodanej i wi si z gospodark opart na wiedzy. Jako zatrudnienia staje si równoznaczna z konkurencyjnoci, zwaszcza w zakresie jakoci produktów 2. Jako, zdaniem Anny Diamantopoulou (Komisarza ds. Zatrudnienia i Spraw Spoecznych Komisji Europejskiej w latach ) 3, jest czynnikiem produkcyjnym, a nie czynnikiem kosztowym, zapewniajcym podnoszenie standardów i zapewnienie bardziej sprawiedliwego uczestniczenia w osiganym postpie. Jest ona take si napdow w europejskim modelu spoecznym, kluczem do konkurencyjnoci i osigni ekonomicznych i spoecznych. Charakteryzujc jako miejsca pracy, mona odwoywa si do zadowolenia z pracy, wynagrodzenia, perspektyw podnoszenia kwalifikacji, treci pracy i czasu pracy. Wród czynników zewntrznych zwizanych ze rodowiskiem pracy i rynkiem pracy trzeba wymieni: równo pci, zdrowie i bezpieczestwo w pracy, elastyczno i bezpieczestwo zatrudnienia, równowag midzy prac zawodow i yciem prywatnym, dialog spoeczny i zaangaowanie pracowników. Promowanie jakoci pracy i zatrudnienia oznacza: zapewnienie moliwoci awansu, promowanie zdrowia i dobrego samopoczucia pracowników, podnoszenie kwalifikacji i umiejtnoci oraz uatwienie godzenia pracy z yciem pozazawodowym (rys. 1) 4. Zawarte w schemacie elementy skadajce si na jako miejsca pracy i zatrudnienia powinny by przedmiotem staego monitorowania oraz powinny suy formuowaniu zada zmierzajcych do poprawy charakteryzowanych przez poszczególne wskaniki sytuacji. 2 Closing address by Ms O. Quintin, Quality of social and employment policies: investing in quality, European Conference, Brussels A. Diamantopoulou, Commission proposes EU strategy for long-term investment in high-quality jobs and living standards. News, The European Commission, Brussels employment_social/new. 4 European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Quality of work and employment in Europe. Issues and challenges, Foundation paper no 1., Dublin Elastyczny Pracownik Partnerska Rodzina

20 ELASTYCZNE FORMY PRACY.PORADNIK DLA PRACOWNIKÓW. BEZPIECZESTWOKARIERYIZATRUDNIENIA charakter zatrudnienia dochód ochrona spoeczna prawa pracownika ZDROWIEIDOBRE SAMOPOCZUCIE problemy zdrowotne zagroenia organizacja pracy JAKOMIEJSCAPRACY IZATRUDNIENIA ROZWÓJ KWALIFIKACJI kwalifikacje szkolenie organizacje uczce rozwój kariery GODZENIEPRACYIYCIAPOZAZAWODOWEGO czas pracy i czas poza prac infrastruktura spoeczna RYSUNEK 2. JAKO PRACY I ZATRUDNIENIA Na drodze do realizacji ustalonych w Lizbonie celów i priorytetów w zakresie zatrudnienia, dotyczcych wikszej liczby lepszych miejsc pracy dla kadego, podkrelano wielokrotnie konieczno wdraania polityk zmierzajcych do osignicia wikszej harmonii pomidzy prac i yciem pozazawodowym. Negatywne konsekwencje braku równowagi midzy prac a yciem pozazawodowym powinny skania rzdy i pracodawców do dziaa zapobiegawczych i naprawczych. Przyjte decyzj Rady Unii Europejskiej 12 lipca 2005 r. wytyczne w sprawie zatrudnienia (wytyczna nr 18) promuj zatrudnienie zgodne z cyklem ycia czowieka, w tym godzenie ycia zawodowego z prywatnym oraz elastyczno (wytyczna nr 21) przy równoczesnym zagwarantowaniu pewnoci zatrudnienia oraz zmniejszenie segmentacji rynku pracy. Elastyczny Pracownik Partnerska Rodzina

21 ELASTYCZNE FORMY PRACY.PORADNIK DLA PRACOWNIKÓW. 2. Pierwszy europejski survey na temat jakoci ycia (badania zrealizowano w 2003 r. obejmujc respondentów w 28 krajach Europy) pokaza, jak istotne znaczenie dla oceny jakoci pracy i ycia maj wa- ciwe relacje midzy prac a yciem pozazawodowym. Pojcie jakoci ycia potraktowano w cytowanych badaniach holistycznie uwzgldniajc powizanie midzy dobrobytem jednostki a jakoci spoeczestwa (ocen usug spoecznych i publicznych, solidarnoci, zaufaniem, konfliktami i napiciami.) Zaproponowane w badaniach podejcie róni je od poprzednich bada, w których przywizywano nadmiern wag do dochodów jako substytutu dobrobytu. Wyniki bada, a wic oceny jakoci ycia pokazay, e obok aspektów ekonomicznych du wag respondenci przywizuj do warunków spoecznych, w tym ycia rodzinnego i zdrowia. Istnieje ogromna potrzeba nowego spojrzenia na kwestie godzenia pracy z yciem pozazawodowym i dostrzeenia ogromnej zoonoci problemu. W wikszoci krajów dotychczasowe dziaania w zakresie WLB (Work-Life Balance) nie zamay pciowego podziau pracy. Wzrost zatrudnienia kobiet spowodowa ich zwikszone obcienie i zdecydowanie gorsz ocen jakoci ycia. Godzenie pracy i ycia pozazawodowego nie jest przedmiotem silnego zainteresowania polityki w tzw. nowych krajach czonkowskich UE, w tym take Polski. Aby zapewni równowag i stworzy moliwoci wyboru rozwiza niezbdne s dziaania w wielu dziedzinach, w tym: polityki zatrudnienia, polityki równych szans, edukacji, ubezpiecze spoecznych, opodatkowania i mieszkalnictwa. Obecna polityka w zakresie WLB w wikszoci krajów (z wyjtkiem obywateli krajów skandynawskich) zostaa zakwestionowana, ze wzgldu na du niezgodno midzy preferencjami i dostpnoci oferowanych rozwiza. Wielka rola w ksztatowaniu równowagi midzy prac a yciem pozazawodowym przypada zakadom pracy, zarówno publicznym jak i prywatnym, poprzez ksztatowanie organizacji pracy i organizacji czasu pracy. W wielu krajach pojawiy si inicjatywy w postaci specjalnych programów dziaania pod nazw Work-Life Balance (WLB). Wanym elementem tych programów stay si elastyczne rozwizania w sferze zatrudnienia i organizacji czasu pracy. Programy realizowane pod hasem WLB maj na celu takie uksztatowanie czasu pracy, w którym kady pracownik niezalenie od wieku, pci i rasy moe jak najlepiej poczy prac z innymi swoimi obowizkami i aspiracjami. Elastyczny Pracownik Partnerska Rodzina

22 ELASTYCZNE FORMY PRACY.PORADNIK DLA PRACOWNIKÓW. Organizacja czasu pracy w spoeczestwie jest centralnym elementem warunków pracy i ma zasadniczy wpyw na jako pracy i ycia. Wzrost znaczenia elastycznoci w organizacji pracy i czasu pracy jest procesem obiektywnym, nierozerwalnie zwizanym ze zmianami gospodarczymi, demograficznymi, postpem technicznym i technologicznym, globalizacj, wahaniami koniunktury oraz wiatow konkurencj. Podejcie do problematyki elastycznego czasu pracy ulega ewolucji wskutek zachodzcych zmian w sferze technologii, organizacji pracy, funkcjonowania gospodarki i w wiadomoci spoecznej. Elastyczny czas pracy w najszerszym sensie oznacza odejcie od tradycyjnego sztywnego systemu, w którym jednoczenie rozpoczynano i koczono prac, pracowano jednakowo dugo w cigu dnia, tygodnia i roku kalendarzowego. Sztywny by take caoyciowy wymiar czasu pracy i moment zakoczenia aktywnoci zawodowej, czyli przejcia na emerytur. Etap pracy zawodowej w yciu czowieka poprzedza etap edukacji. Przyjmowane w praktyce elastyczne rozwizania mona przedstawi schematycznie: TABELA 1. FORMY ELASTYCZNEJ ORGANIZACJI CZASU PRACY ZMIENNE GODZINY PRACY RESTRUKTURYZACJA GODZIN SKRÓCONE GODZINY PRACY Ruchomy, elastyczny czas pracy Indywidualny czas pracy Annualizacja godzin pracy Konta czasowe Praca na wezwanie Skomprymowany tydzie pracy Praca weekendowa (pitki, soboty, niedziele, wita) Praca w niepenym wymiarze job-sharing Praca czasowa Skrócony tydzie pracy Elastyczne przechodzenie na emerytur Kade z przedstawionych wyej rozwiza moe przynosi korzyci pracodawcy i pracownikom, a przede wszystkim uatwi równowaenie pracy zawodowej z yciem pozazawodowym. Warunkiem skutecznego wykorzystania elastycznego modelu czasu pracy jest przede wszystkim odpowiedni sposób jego wprowadzania, co w warunkach rozbienoci interesów i punktów widzenia wymaga szcze- Elastyczny Pracownik Partnerska Rodzina

Europejska karta jakości staży i praktyk

Europejska karta jakości staży i praktyk Europejska karta jakości staży i praktyk www.qualityinternships.eu Preambu!a Zwa!ywszy,!e:! dla m"odych ludzi wej#cie na rynek pracy po zako$czeniu edukacji staje si% coraz trudniejsze m"odzi ludzie s&

Bardziej szczegółowo

NARODOWY PROGRAM ZDROWIA 2007-2015

NARODOWY PROGRAM ZDROWIA 2007-2015 Teresa Karwowska 1 z 6 NARODOWY PROGRAM ZDROWIA 2007-2015 1 : Okrela gówne kierunki polityki zdrowotnej pastwa Jest prób zjednoczenia wysików rónych organów administracji rzdowej, organizacji pozarzdowych

Bardziej szczegółowo

Elastyczne formy pracy

Elastyczne formy pracy Elastyczne formy pracy poradnik dla pracodawców Elastyczny Pracownik Partnerska Rodzina Strona 1 ELASTYCZNE FORMY PRACY.PORADNIK DLA PRACODAWCÓW. SPIS TREŚCI 1. 2. 2. Elastyczny Pracownik Partnerska Rodzina

Bardziej szczegółowo

Rozdzia I Postanowienia ogólne

Rozdzia I Postanowienia ogólne Zacznik nr 1 do Zarzdzenia nr 13 / 2011 Dyrektora Powiatowego Urzdu Pracy w rodzie Wlkp. z dnia 15.04.2011 REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ Rozdzia I Postanowienia ogólne 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i (rednich Przedsi)biorstw... 9. Streszczenie...

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Maych i (rednich Przedsi)biorstw... 9. Streszczenie... SPIS TRE%CI Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i (rednich Przedsi)biorstw... 9 Streszczenie... 11 1. Zmiany makroekonomiczne w Polsce w latach

Bardziej szczegółowo

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku.

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku. Warszawa, dnia 22 03 2007 Zrzeszenie Zwizków Zawodowych Energetyków Dotyczy: Informacja prawna dotyczca kwestii wydzielenia Operatora Systemu Dystrybucyjnego w energetyce Argumenty na poparcie idei wydzielenia

Bardziej szczegółowo

Elastyczne formy pracy

Elastyczne formy pracy ELASTYCZNE FORMY PRACY Elastyczne formy pracy poradnik dla pracowników Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku Białystok 2007 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, listopad 2006 r. Strona

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załcznik do Uchwały Nr XXVIII/75/03 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 13 listopada 2003 r. (w zakresie : rehabilitacji społecznej, rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie.

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie. Instrumentyrynkupracydlaosóbposzukujcychpracy, aktualniepodlegajcychubezpieczeniuspoecznemurolnikówwpenymzakresie. Zdniem1lutego2009r.weszywycieprzepisyustawyzdnia19grudnia2008r. o zmianie ustawy o promocji

Bardziej szczegółowo

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Analiza procesu jest narzdziem do osignicia wyszej efektywnoci organizacji (midzy innymi). Wymaga ona zbudowania modelu procesu biznesowego bdcego opisem funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

1) Instytucje kształcce w tym zawodzie (w kraju i we Wrocławiu). 2) Moliwoci podnoszenia kwalifikacji i dokształcania w tym zawodzie.

1) Instytucje kształcce w tym zawodzie (w kraju i we Wrocławiu). 2) Moliwoci podnoszenia kwalifikacji i dokształcania w tym zawodzie. Spis treci: I. Wprowadzenie II. Zadania i czynnoci 1) Potencjalne miejsca pracy. 2) Zakres obowizków. III. Wymagania zawodu 1) Wymagania fizyczne i zdrowotne 2) Wymagania psychologiczne IV. Kształcenie

Bardziej szczegółowo

EP io default website

EP io default website 26-01-2015 Od regulacji Internetu po bezpieczestwo publiczne debata na temat dylematów ochrony danych Nowoczesna gospodarka opiera si w duej mierze na przetwarzaniu danych, dlatego potrzebne s jasne reguy,

Bardziej szczegółowo

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Zał. do Zarzdzenia Nr 58/05 Starosty Kieleckiego z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia procedury rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Procedura rekrutacji pracowników do

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008.

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Załcznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/129/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 11 stycznia 2008r. Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Wprowadzenie Aktywna działalno organizacji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. Projekt z dnia 8 listopada 2006 r. ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zada umoliwiajcych

Bardziej szczegółowo

Samorz dy lokalne dla zdrowia mieszka ców program Zdrowe Miasta wiatowej Organizacji Zdrowia. Iwona Iwanicka Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich

Samorz dy lokalne dla zdrowia mieszka ców program Zdrowe Miasta wiatowej Organizacji Zdrowia. Iwona Iwanicka Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich Realizacja przez Iwona Iwanicka 1 z 6 Samorzdy lokalne dla zdrowia mieszkaców program Zdrowe Miasta wiatowej Organizacji Zdrowia Iwona Iwanicka Cele programu Zdrowe Miasta Poprawa warunków zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 9 lutego 2000 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 9 lutego 2000 r. Dz.U.00.12.146 2001-12-08 zm. Dz.U.01.134.1511 1 ROZPORZDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 9 lutego 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia porednictwa pracy, poradnictwa zawodowego,

Bardziej szczegółowo

72 Beata STACHOWIAK Uniwersytet Miko!aja Kopernika w Toruniu POTRZEBY EDUKACYJNE MIESZKA!CÓW WSI A RYNEK PRACY W SPO"ECZE!STWIE INFORMACYJNYM Pocz"tek XXI wieku dla Polski to czas budowania nowego spo!ecze#stwa,

Bardziej szczegółowo

Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce

Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Banki komercyjne Spółdzielcze Kasy Oszczdnociowo-Kredytowe Fundusze

Bardziej szczegółowo

Integracja i edukacja dzieci imigrantów w krajach UE

Integracja i edukacja dzieci imigrantów w krajach UE Integracja i edukacja dzieci imigrantów w krajach UE Valentina Todorovska-Sokolovska Orodek Rozwoju Edukacji Projekt: Polskie Forum Integracyjne jest wspófinansowany ze rodków Europejskiego Funduszu na

Bardziej szczegółowo

Cz 1: Perspektywa firm

Cz 1: Perspektywa firm Cz 1: Perspektywa firm Luty 2009 HRM partners S.A. ul. K. K. Baczyskiego 1 00-038 Warszawa tel. +48/22 244 15 50 fax. +48/22 244 15 51 e-mail: hrmpartners@hrmpartners.pl www.hrmpartners.pl NIP 525-22-01-858

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA NR 5 POD GRZYBKIEM W RAWICZU NA OKRES OD 2014 DO 2017

MODYFIKACJA KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA NR 5 POD GRZYBKIEM W RAWICZU NA OKRES OD 2014 DO 2017 MODYFIKACJA KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA NR 5 POD GRZYBKIEM W RAWICZU NA OKRES OD 2014 DO 2017 Niech umiech dziecka bdzie najwiksz nagrod i najwyszym uznaniem za wszelkie trudy w realizacji koncepcji pracy

Bardziej szczegółowo

W ramach podstawowej działalnoci operacyjnej projekt przewiduje uporzdkowanie zasad finansowania, w aspekcie kwalifikowania przychodów i kosztów, w

W ramach podstawowej działalnoci operacyjnej projekt przewiduje uporzdkowanie zasad finansowania, w aspekcie kwalifikowania przychodów i kosztów, w UZASADNIENIE Projekt rozporzdzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych stanowi wykonanie delegacji ustawowej wynikajcej z art. 105 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Model pomocy w ramach opieki nad dzieckiem/osobą zależną

Model pomocy w ramach opieki nad dzieckiem/osobą zależną Człowiek najlepsza inwestycja Projekt PI Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Procedura wprowadzenia systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników obejmujcego szkolenia i samokształcenie

Procedura wprowadzenia systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników obejmujcego szkolenia i samokształcenie Starostwo Powiatowe w Kielcach Załcznik Nr 2 do Zarzdzenia Starosty Nr 38/05 z dn. 30.09.2005 r. Procedura wprowadzenia systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników obejmujcego szkolenia i samokształcenie

Bardziej szczegółowo

Forum Społeczne CASE POLITYKA WOBEC MŁODZIEY NA RYNKU PRACY. B.Piotrowski

Forum Społeczne CASE POLITYKA WOBEC MŁODZIEY NA RYNKU PRACY. B.Piotrowski Forum Społeczne CASE POLITYKA WOBEC MŁODZIEY NA RYNKU PRACY. B.Piotrowski 25 Kwietnia 2003 1 Szczególnym segmentem rynku pracy s zagadnienia zwizane z zatrudnieniem i bezrobociem młodziey. Gdyby szalony

Bardziej szczegółowo

Analiza polityki WOW NFZ w Poznaniu wobec mieszkaców regionu koniskiego

Analiza polityki WOW NFZ w Poznaniu wobec mieszkaców regionu koniskiego Analiza polityki WOW NFZ w Poznaniu wobec mieszkaców regionu koniskiego Pogarszajca si sytuacja finansowa WSZ w Koninie wymaga od osób zarzdzajcych podjcia prawidłowych działa, aby doprowadzi do stabilizacji

Bardziej szczegółowo

Wewn trzszkolny System Doradztwa Zawodowego

Wewn trzszkolny System Doradztwa Zawodowego Wewntrzszkolny System Doradztwa Zawodowego 12 XI 2015 Spis treci I. Podstawy prawne dotyczce doradztwa zawodowego II. Cele wewntrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego III. Uczestnicy Wewntrzszkolnego

Bardziej szczegółowo

GODZENIE PRACY ZAWODOWEJ Z ŻYCIEM RODZINNYM SEMINARIUM ELASTYCZNA OPRGANIZACJA PRACY I CZASU PRACY. DLACZEGO TAK? DLACZEGO NIE? Dorota Głogosz Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Biuro Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Załcznik 1 ANALIZA SWOT RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Załcznik 1 ANALIZA SWOT RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Załcznik 1 ANALIZA SWOT RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO SILNE STRONY SŁABE STRONY Usługowy charakter regionu wysoka pracochłonno sektora Due obszary województwa obejmujce tereny popegerowskie;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn. Zielony potencja subregionu p ockiego szans rozwoju rynku pracy

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn. Zielony potencja subregionu p ockiego szans rozwoju rynku pracy Projekt Zielony potencja subregionu pockiego szans rozwoju rynku pracy wspófinansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn. Zielony potencja

Bardziej szczegółowo

Opinia PKPP Lewiatan do projektu ustawy o wiadczeniu us ug na terytorium RP /druk 2590 cz.1/ z dnia 11.01.2010 r.

Opinia PKPP Lewiatan do projektu ustawy o wiadczeniu us ug na terytorium RP /druk 2590 cz.1/ z dnia 11.01.2010 r. Uwagi ogólne: Opinia PKPP Lewiatan do projektu ustawy o wiadczeniu usug na terytorium RP /druk 2590 cz.1/ z dnia 11.01.2010 r. Ad. Tytu projektu ustawy i przedmiot projektu ustawy o wiadczeniu usug na

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na rok 2008

GMINNY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na rok 2008 Załcznik do uchwały Nr... z dnia...rady Miasta Sandomierza GMINNY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na rok 2008 Gminny Program Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie okrela lokaln strategi na rok 2008

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SYSTEMOWY,,TERAZ CZAS NA CIEBIE

PROJEKT SYSTEMOWY,,TERAZ CZAS NA CIEBIE PROJEKT SYSTEMOWY,,TERAZ CZAS NA CIEBIE wspófinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Spoecznej, Poddziaania 7.1.1 Rozwój i

Bardziej szczegółowo

Leki homeopatyczne w zwalczaniu cywilizacyjnych dolegliwo?ci mentalnych

Leki homeopatyczne w zwalczaniu cywilizacyjnych dolegliwo?ci mentalnych Zenobiusz?o?nowski Mastere International de Terapeutique Homeopatthic Otolaryngolog Leki homeopatyczne w zwalczaniu cywilizacyjnych dolegliwo?ci mentalnych (zaburzenia w sferze emocji i zachowania - l?k,

Bardziej szczegółowo

WYBRANE METODY DOSKONALENIA SYSTEMÓW ZARZDZANIA. L. KRÓLAS 1, P. KRÓLAS 2 Orodek Kwalifikacji Jakoci Wyrobów SIMPTEST ul. Przemysłowa 34A 61-579 Pozna

WYBRANE METODY DOSKONALENIA SYSTEMÓW ZARZDZANIA. L. KRÓLAS 1, P. KRÓLAS 2 Orodek Kwalifikacji Jakoci Wyrobów SIMPTEST ul. Przemysłowa 34A 61-579 Pozna 22/21 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 21(1/2) ARCHIVES OF FOUNDARY Year 2006, Volume 6, Nº 21 (1/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 WYBRANE METODY DOSKONALENIA SYSTEMÓW ZARZDZANIA L. KRÓLAS

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY PODSUMOWUJCY REALIZACJ W LATACH 2004/2005 PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EFS DZIAŁANIE 1.2A I 1.3A SPO RZL

BIULETYN INFORMACYJNY PODSUMOWUJCY REALIZACJ W LATACH 2004/2005 PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EFS DZIAŁANIE 1.2A I 1.3A SPO RZL BIULETYN INFORMACYJNY PODSUMOWUJCY REALIZACJ W LATACH 2004/2005 PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EFS DZIAŁANIE 1.2A I 1.3A SPO RZL CZERWIEC 2005 Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jest jednym z czterech

Bardziej szczegółowo

Czy smieci to problem?

Czy smieci to problem? edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna Czy smieci to problem? Edukacja ekologiczna w nauczaniu poczatkowym Ziemia nie naley do czowieka, czowiek naley do Ziemi. Cokolwiek przydarzy si Ziemi, przydarzy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny PROJEKT Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia w sprawie programu współpracy Miasta Rejowiec Fabryczny z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoci

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załcznik do Uchwały Nr XXXII/23/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 kwietnia 2006 r. STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2003 r. w sprawie postpowania z dokumentacj zwizan z prac kierowcy

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2003 r. w sprawie postpowania z dokumentacj zwizan z prac kierowcy ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2003 r. w sprawie postpowania z dokumentacj zwizan z prac kierowcy Na podstawie art. 39 e ust. 3 ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 r. o transporcie drogowym

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 21 marca 2005 r. odmawiajca uwzgldnienia wniosku o zobowizanie Zarzdu Banku, do wykrelenia danych osobowych dotyczcych Skarcego z Bankowego

Bardziej szczegółowo

Rynek motoryzacyjny 2011 Europa vs Polska

Rynek motoryzacyjny 2011 Europa vs Polska Rynek motoryzacyjny 2011 Europa vs Polska Rynek cz!"ci motoryzacyjnych nierozerwalnie #$czy si! z parkiem samochodowym, dlatego te% podczas oceny wyników sprzeda%y samochodowych cz!"ci zamiennych nie mo%na

Bardziej szczegółowo

- 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice

- 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice - 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice 1. OPIS OGÓLNY! " # $%&&' ( )%"&*+!!!!! $,!!$-!!#!"! #. /,0123"45044"67,88 8 ("9(5"%6!!:

Bardziej szczegółowo

GODZENIE YCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO W POLSCE

GODZENIE YCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO W POLSCE GODZENIE YCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO W POLSCE pod redakcj Cecylii Sadowskiej-Snarskiej Wydawnictwo Wy szej Szko y Ekonomicznej w Bia ymstoku Bia ystok 2011 Spis tre ci WPROWADZENIE... 7 CZ I DETERMINANTY

Bardziej szczegółowo

Zarzdzenie Nr 38/2005 Starosty Ostrowskiego z dnia 14 grudnia 2005 r.

Zarzdzenie Nr 38/2005 Starosty Ostrowskiego z dnia 14 grudnia 2005 r. Zarzdzenie Nr 38/2005 Starosty Ostrowskiego z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia Systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Rozdzia 6. Wspó praca z organizacjami pozarz dowymi. 6. Wspó praca z organizacjami pozarz dowymi. Po zapoznaniu si z tre ci tego rozdzia u b dziesz:

Rozdzia 6. Wspó praca z organizacjami pozarz dowymi. 6. Wspó praca z organizacjami pozarz dowymi. Po zapoznaniu si z tre ci tego rozdzia u b dziesz: Rozdzia6 6 Wspópracazorganizacjami Wspópraca z pozarzdowymi pozarzdowymi 6. Wspópracazorganizacjami pozarzdowymi Celeedukacyjne ele edukacyjne Pozapoznaniusiztrecitegorozdziaubdziesz: Po zapoznaniu si

Bardziej szczegółowo

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Informacja i Promocja Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Spis treci 1. Wstp... 3 2. Ogólne działania informacyjno - promocyjne... 3 3. Działania informacyjno-promocyjne projektu... 4

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 Załcznik nr 5 WZÓR MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach działania 1.4:

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialno!" spo#eczna w administracji publicznej

Odpowiedzialno! spo#eczna w administracji publicznej Zeszyty Naukowe Wy!szej Szko"y Bankowej we Wroc"awiu nr 24/2011 Wy!sza Szko"a Bankowa we Wroc"awiu Wydzia" Ekonomiczny w Opolu Odpowiedzialno!" spo#eczna w administracji publicznej Streszczenie. W #wietle

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE WZMOCNIENIE POTENCJAŁU DWSPiT W POLKOWICACH. Rozdział I Postanowienia ogólne. 1. Definicje i pojcia ogólne

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE WZMOCNIENIE POTENCJAŁU DWSPiT W POLKOWICACH. Rozdział I Postanowienia ogólne. 1. Definicje i pojcia ogólne Dolnolska Wysza REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE WZMOCNIENIE POTENCJAŁU DWSPiT W POLKOWICACH Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Definicje i pojcia ogólne Ilekro w Regulaminie pojawiaj si ponisze pojcia oznaczaj

Bardziej szczegółowo

Wewntrzszkolny System Doradztwa Zawodowego. w Liceum Ogólnokształccym im. Stefana eromskiego. opracowała: Danuta Paluchowska Szkolny Doradca Zawodwy

Wewntrzszkolny System Doradztwa Zawodowego. w Liceum Ogólnokształccym im. Stefana eromskiego. opracowała: Danuta Paluchowska Szkolny Doradca Zawodwy Wewntrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Liceum Ogólnokształccym im. Stefana eromskiego opracowała: Danuta Paluchowska Szkolny Zawodwy Wewntrzszkolny System Doradztwa Zawodowego umoliwia uczniowi zdobycie

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy dla pocztkujcych

Prawo pracy dla pocztkujcych Prawo pracy dla pocztkujcych Koniec studiów, wreszcie nadszedł czas realizacji swoich marze i zamierze do których kady z nas przygotowywał si przez długie lata i pierwsze zderzenie z tward rzeczywistoci

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 WZÓR Załcznik nr 6 MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach działania 1.5:

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZD PRACY ul. Zdziczów Kozienice

POWIATOWY URZD PRACY ul. Zdziczów Kozienice BIULETYN INFORMACYJNY PODSUMOWUJCY REALIZACJ PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO START DO KARIERY - DZIAŁANIE 1.2A ORAZ DZI BIERNI JUTRO AKTYWNI DZIAŁANIE 1.3A ul. Zdziczów

Bardziej szczegółowo

Mi dzynarodowe Kwalifikacje Zawodowe (IVQ) w zakresie sprzeda y i marketingu (4410)

Mi dzynarodowe Kwalifikacje Zawodowe (IVQ) w zakresie sprzeda y i marketingu (4410) Midzynarodowe Kwalifikacje Zawodowe (IVQ) w zakresie sprzeday i marketingu (4410) IVQ w zakresie sprzeday i marketingu (4410) Midzynarodowe Kwalifikacje Zawodowe (IVQ) w zakresie sprzeday i marketingu

Bardziej szczegółowo

Regulamin. przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łukowski

Regulamin. przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łukowski Załcznik do Uchwały Nr XXXIV/247/2009 Rady Powiatu w Łukowie z dnia 30 wrzenia 2009 r. Regulamin przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łukowski

Bardziej szczegółowo

Krótkie przedstawienie PKE S.A. Elektrowni Jaworzno III

Krótkie przedstawienie PKE S.A. Elektrowni Jaworzno III !"! # $$$ 28 kwiecie 24r Krótkie przedstawienie PKE S.A. Elektrowni Jaworzno III Stan zatrudnienia w latach 1995-24 spadł z poziomu 285 do 178 pracowników, rednia wieku pracowników 45 lat redni sta pracy

Bardziej szczegółowo

Elastyczne formy pracy

Elastyczne formy pracy Elastyczne formy pracy poradnik dla pracodawców Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku Białystok 2007 Elastyczny Pracownik Partnerska Rodzina Strona 1 RECENZJA PORADNIKA prof. dr hab. Marek

Bardziej szczegółowo

Kobiety kształtujmy własn przyszło - wersja wstpna-

Kobiety kształtujmy własn przyszło - wersja wstpna- II raport okresowy z ewaluacji projektu: Kobiety kształtujmy własn przyszło - wersja wstpna- - Malbork, padziernik 2007 - opracował: Jakub Lobert Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

Komunikat Londyski. W kierunku Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyszego: odpowied na wyzwania w zglobalizowanym wiecie

Komunikat Londyski. W kierunku Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyszego: odpowied na wyzwania w zglobalizowanym wiecie Komunikat Londyski 18 maja 2007 W kierunku Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyszego: odpowied na wyzwania w zglobalizowanym wiecie 1. Wprowadzenie 1.1 My, Ministrowie odpowiedzialni za szkolnictwo wysze

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO IM. MIKO AJA KOPERNIKA W NOWEM

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO IM. MIKO AJA KOPERNIKA W NOWEM ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO LICEUM OGÓLNOKSZTACEGO IM. MIKOAJA KOPERNIKA W NOWEM I. Podstawa prawna. 1. Art. 9 ust. 2, art. 10 ust. 1 i ust. 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY rok szkolny 2015/2016. Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Stefana Kardyna a Wyszy skiego

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY rok szkolny 2015/2016. Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Stefana Kardyna a Wyszy skiego Kada rzecz wielka musi kosztowa i by trudna. Tylko rzeczy mae i liche satwe. Stefan Kardyna Wyszyski SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY rok szkolny 2015/2016 Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Stefana Kardynaa Wyszyskiego

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 1 Z ODDZIA AMI INTEGRACYJNYMI IM. JANA PAW A II W OZORKOWIE

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 1 Z ODDZIA AMI INTEGRACYJNYMI IM. JANA PAW A II W OZORKOWIE Zacznik nr 1 do uchway Rady Pedagogicznej Nr 10/81/VII/2010/2011 z dn. 8. 12. 2010 r. KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 1 Z ODDZIAAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANA PAWA II W OZORKOWIE 1. Rozporzdzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w systemie patronatu Ministerstwa Gospodarki i Pracy w zakresie szkole na temat instrumentów polityki strukturalnej UE

Regulamin uczestnictwa w systemie patronatu Ministerstwa Gospodarki i Pracy w zakresie szkole na temat instrumentów polityki strukturalnej UE Regulamin uczestnictwa w systemie patronatu Ministerstwa Gospodarki i Pracy w zakresie szkole na temat instrumentów polityki strukturalnej UE I. Przepisy ogólne 1 1. Regulamin okrela zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie ZARZDZENIE Nr 13/2005 STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie

Bardziej szczegółowo

www.rcl.gov.pl Poz. 3 WZÓR WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASI KU OPIEKU CZEGO

www.rcl.gov.pl Poz. 3 WZÓR WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASI KU OPIEKU CZEGO Poz. 3 Nazwa podmiotu realizujcego wiadczenia rodzinne: Adres: Cz I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIKU OPIEKUCZEGO Dane osoby ubiegajcej si o ustalenie prawa do specjalnego zasiku opiekuczego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r. Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.) l. Postanowienia ogólne. 1. 1. W szkole działa Rada Rodziców, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy

Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy Podstaw rozwoju kadego społeczestwa jest jego rozwój gospodarczy, a energia stanowi wan rol w jego realizacji. Z uwagi na cigły

Bardziej szczegółowo

SZKOA PODSTAWOWA NR 20 IM. STEFANA BATOREGO. Os. Rzeczypospolitej 44 61-395 Pozna+ tel. 61 877-56-31

SZKOA PODSTAWOWA NR 20 IM. STEFANA BATOREGO. Os. Rzeczypospolitej 44 61-395 Pozna+ tel. 61 877-56-31 SZKOA PODSTAWOWA NR 20 IM. STEFANA BATOREGO Os. Rzeczypospolitej 44 61-395 Pozna+ tel. 61 877-56-31 KONCEPCJA ROZWOJU SZKOY PODSTAWOWEJ NR 20 W POZNANIU W LATACH 2011-2014 Koncepcja rozwoju szkoy zostaa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT Rubryka 1 Nazwa programu operacyjnego. W rubryce powinien zosta okrelony program operacyjny, do którego składany jest dany projekt.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie zabezpieczenia spaty nalenoci NFO!iGW z tytuu udzielonych poyczek oraz zwrotu rodków z Funduszu ISPA

Instrukcja w sprawie zabezpieczenia spaty nalenoci NFO!iGW z tytuu udzielonych poyczek oraz zwrotu rodków z Funduszu ISPA Instrukcja w sprawie zabezpieczenia spaty nalenoci NFO!iGW z tytuu udzielonych poyczek oraz zwrotu rodków z Funduszu ISPA Ponisza instrukcja dotyczy: zabezpieczenia spaty kwot poyczek inwestycyjnych udzielonych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE (WE) NR 141/2000 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie sierocych produktów leczniczych

ROZPORZDZENIE (WE) NR 141/2000 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie sierocych produktów leczniczych ROZPORZDZENIE (WE) NR 141/2000 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie sierocych produktów leczniczych PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzgldniajc Traktat ustanawiajcy

Bardziej szczegółowo

Realizacja Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyszego Komunikat z konferencji ministrów ds. szkolnictwa wyszego, Berlin, 19 wrzenia 2003

Realizacja Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyszego Komunikat z konferencji ministrów ds. szkolnictwa wyszego, Berlin, 19 wrzenia 2003 Realizacja Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyszego Komunikat z konferencji ministrów ds. szkolnictwa wyszego, Berlin, 19 wrzenia 2003 Preambuła Dnia 19 czerwca 1999 r., rok po podpisaniu Deklaracji Sorboskiej,

Bardziej szczegółowo

Od redakcji. Globalizacja: sprosta wyzwaniu

Od redakcji. Globalizacja: sprosta wyzwaniu OECD Employment Outlook 2005 Edition Summary in Polish Przegld stanu zatrudnienia w OECD wydanie 2005 Podsumowanie w jzyku polskim Od redakcji Globalizacja: sprosta wyzwaniu John P. Martin dyrektor ds.

Bardziej szczegółowo

50+ w Europie podsumowanie wst_pnych wyników

50+ w Europie podsumowanie wst_pnych wyników share_pl.indd 1 10.04.2006 23:39:39 Uhr share_pl.indd 2-3 10.04.2006 23:39:39 Uhr Odsetek osób starszych w ca_ej populacji jest wy_szy w Europie ni_ na jakimkolwiek innym kontynencie, a zjawisko starzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Rozdział I Postanowienia ogólne Wojewódzka Rada Bezpieczestwa Ruchu Drogowego działajca przy Marszałku Województwa witokrzyskiego, zwana

Bardziej szczegółowo

Wstp. Odniesienie do podstawy programowej

Wstp. Odniesienie do podstawy programowej ! " 1 Wstp Praca dotyczy projektu midzyprzedmiotowego, jaki moe by zastosowany na etapie nauczania gimnazjum specjalnego. Powyszy projekt moe zosta przeprowadzony na zajciach z przedmiotów: informatyka

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNO KARANA NIELETNICH

ODPOWIEDZIALNO KARANA NIELETNICH ODPOWIEDZIALNO KARANA NIELETNICH Odpowiedzialno karn nieletnich reguluje w zasadniczej czci ustawa o postpowaniu w sprawach nieletnich i kodeks karny. 1. USTAWA z dnia 26 padziernika 1982 r. o postpowaniu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXVIII/266/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie okrelenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmin Jarocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15,

Bardziej szczegółowo

Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP)

Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP) str. 1 Załcznik Nr 1 Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP) Działanie 1.4 Wzmocnienie współpracy midzy sfer badawczo-rozwojow

Bardziej szczegółowo

14.2. Opis bazy ródłowej, metody badawcze

14.2. Opis bazy ródłowej, metody badawcze 14.1. Wprowadzenie U ródeł genezy kapitału intelektualnego jest gospodarka oparta na wiedzy. Współczenie warto ekonomiczna powstaje w procesach tworzenia, dystrybucji i konsumpcji wiedzy oraz produktów

Bardziej szczegółowo

MODEL SEKTORA KONTROLI OBSZARU DO BADANIA P YNNO CI RUCHU LOTNICZEGO

MODEL SEKTORA KONTROLI OBSZARU DO BADANIA P YNNO CI RUCHU LOTNICZEGO Piotr Andrzej Dmochowski Polska Agencja eglugi Powietrznej Jacek Skorupski MODEL SEKTORA KONTROLI OBSZARU DO BADANIA PYNNOCI RUCHU LOTNICZEGO Rkopis dostarczono, kwiecie 2012 Streszczenie: Stay wzrost

Bardziej szczegółowo

Załoenia do ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyszym

Załoenia do ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyszym Załoenia do ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyszym I. Podniesienie poziomu uczelni 1. Pełne dostosowanie organizacji studiów do zasad Procesu Boloskiego (trzy szczeble kształcenia: zawodowy,

Bardziej szczegółowo

1. Wstp. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r.

1. Wstp. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r. Wieloletni program współpracy samorzdu Powiatu Krasnostawskiego z organizacjami pozarzdowymi oraz z podmiotami

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt informacyjno - szkoleniowy pt. Gmina włacicielem odpadów komunalnych 1. Autor projektu. Urzd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie. 2. Cele

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 69/2001. z dnia 12 stycznia 2001 r.

ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 69/2001. z dnia 12 stycznia 2001 r. ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzgldniajc

Bardziej szczegółowo

4.2. Rynek pracy wobec wyzwa gospodarki opartej na wiedzy

4.2. Rynek pracy wobec wyzwa gospodarki opartej na wiedzy 4.1. Wprowadzenie Cele zapisane w strategii lizboskiej w zakresie rynku pracy oraz innowacyjno- ci stanowi podstaw i punkt odniesienia rozwaa podjtych w niniejszym opracowaniu. Złoono i kompleksowo rozpatrywanego

Bardziej szczegółowo

Opinia Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan do projektu Krajowego Programu Reform na lata 2008-2011

Opinia Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan do projektu Krajowego Programu Reform na lata 2008-2011 Opinia Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan do projektu Krajowego Programu Reform na lata 2008-2011 Projekt Krajowego Programu Reform na lata 2008 2011 (KPR 2008-2011) jest zdecydowanie

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o nieodpatnej pomocy prawnej, nieodpatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej spoeczestwa. Rozdzia 1.

U S T AWA. z dnia. o nieodpatnej pomocy prawnej, nieodpatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej spoeczestwa. Rozdzia 1. U S T AWA Projekt z dnia o nieodpatnej pomocy prawnej, nieodpatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej spoeczestwa Rozdzia 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa okrela zasady udzielania nieodpatnej

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotycz ce systemów gwarancji dla ywno ci * )

Wytyczne dotycz ce systemów gwarancji dla ywno ci * ) Wytyczne dotyczce systemów gwarancji dla ywnoci * ) WPROWADZENIE Agencja ds. Standardów ywnoci uwaa, e systemy gwarancji dla ywnoci mog przyczyni si do szeregu korzyci dla konsumentów oraz wikszej moliwoci

Bardziej szczegółowo

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa.

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Wstp Przy podejciu do planowania adresacji IP moemy spotka si z 2 głównymi przypadkami: planowanie za pomoc adresów sieci prywatnej przypadek, w którym jeeli

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ROK SZKOLNY 2015/2016. Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Stefana Kardyna a Wyszy skiego

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ROK SZKOLNY 2015/2016. Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Stefana Kardyna a Wyszy skiego Prawdziwa wiedza to znajomo przyczyn" Francis Bacon SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ROK SZKOLNY 2015/2016 Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Stefana Kardynaa Wyszyskiego w cucie I. Nadrzdny cel profilaktyki: Zadaniem

Bardziej szczegółowo

2.5 Trwało projektu. 5 Metodologia tworzenia analiz ryzyk w projektach PPP i ich podziału pomidzy stron publiczn i prywatn w kontekcie ich wpływu

2.5 Trwało projektu. 5 Metodologia tworzenia analiz ryzyk w projektach PPP i ich podziału pomidzy stron publiczn i prywatn w kontekcie ich wpływu ryzyk w projektach PPP i ich podziału pomidzy stron publiczn i prywatn w kontekcie ich wpływu na klasyfikacj projektu pod ktem długu i deficytu sektora publicznego 5. 2.5 Trwało projektu Projekty ppp s

Bardziej szczegółowo

Proces Boloski 2020. Europejski Obszar Szkolnictwa Wyszego w nowej dekadzie

Proces Boloski 2020. Europejski Obszar Szkolnictwa Wyszego w nowej dekadzie Proces Boloski 2020 Europejski Obszar Szkolnictwa Wyszego w nowej dekadzie Komunikat z konferencji europejskich ministrów odpowiedzialnych za szkolnictwo wysze, Leuven i Louvain-la-Neuve, 28-29 kwietnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA. Propozycje PKPP Lewiatan zmian w przepisach o czasie pracy

INFORMACJA PRASOWA. Propozycje PKPP Lewiatan zmian w przepisach o czasie pracy INFORMACJA PRASOWA Propozycje PKPP Lewiatan zmian w przepisach o czasie pracy Dszy okres rozliczeniowy w art. 129 2 otrzymuje brzmienie: 2 Jeeli jest to uzasadnione sezonowoci dziaalnoci, szczególnymi

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia... o zmianie ustawy o urzdach i izbach skarbowych

Ustawa z dnia... o zmianie ustawy o urzdach i izbach skarbowych Projekt z dnia 25.09.06 Ustawa z dnia... o zmianie ustawy o urzdach i izbach skarbowych Art. 1. W ustawie z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzdach i izbach skarbowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz.1267, z pón.

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 5 Pod Grzybkiem w Rawiczu W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 5 Pod Grzybkiem w Rawiczu W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 5 Pod Grzybkiem w Rawiczu Podstawa prawna nadzoru pedagogicznego: W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 padziernika

Bardziej szczegółowo

Ocena dowiadcze pracy wolontarystycznej w perspektywie pracy zawodowej Projekt AVE, projekt Leonardo da Vinci (2003-2006) Raport z Polski

Ocena dowiadcze pracy wolontarystycznej w perspektywie pracy zawodowej Projekt AVE, projekt Leonardo da Vinci (2003-2006) Raport z Polski Ocena dowiadcze pracy wolontarystycznej w perspektywie pracy zawodowej Projekt AVE, projekt Leonardo da Vinci (2003-2006) Raport z Polski Podstawowe informacje o badaniu Centrum Wolontariatu, Warszawa

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY O F E R T A

FORMULARZ OFERTOWY O F E R T A Załcznik nr 1 do zapytania ofertowego NAZWA ADRES e-mail telefon Nazwa, adres, tel., e-mail Oferenta FORMULARZ OFERTOWY O F E R T A Odpowiadajc na Zapytanie ofertowe nr 06A/WSH/EFS_SOS/2016 z dnia 27 padziernika

Bardziej szczegółowo