Mi dzynarodowe Kwalifikacje Zawodowe (IVQ) w zakresie sprzeda y i marketingu (4410)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mi dzynarodowe Kwalifikacje Zawodowe (IVQ) w zakresie sprzeda y i marketingu (4410)"

Transkrypt

1 Midzynarodowe Kwalifikacje Zawodowe (IVQ) w zakresie sprzeday i marketingu (4410)

2 IVQ w zakresie sprzeday i marketingu (4410) Midzynarodowe Kwalifikacje Zawodowe (IVQ) w zakresie sprzeday i marketingu (4410) Wraz z rozwojem globalnej gospodarki, przedsibiorstwa, organizacje i fundacje charytatywne coraz czciej staj w obliczu zwikszonej konkurencji zarówno ze strony znanych, jak i nowych rywali. Oferowany przez City & Guilds kurs zawodowy w zakresie sprzeday i marketingu pomaga zdoby potrzebne umiejtnoci w tych dziedzinach, niezbdne do osignicia sukcesu w nowoczesnej gospodarce. Kwalifikacje te pomagaj uczestnikom kursu zrozumie wymagania, jakim musi sprosta nowoczesny dzia sprzeday i marketingu, a take dostrzec, jak sprzeda i marketing kreuj warto dodan caej organizacji. Poznaj oni równie midzynarodowe aspekty sprzeday i marketingu oraz ich róne rodzaje, typowe dla takich sektorów, jak sprzeda detaliczna czy usugi business to business. Oferowany kurs jest równie odpowiedzi na rosnc potrzeb posiadania umiejtnoci mikkich, do których naley m.in. budowanie relacji midzyludzkich i komunikacja. Uwzgldniajc nauk tych umiejtnoci, obok tak tradycyjnych zagadnie jak identyfikacja potrzeb, kurs oferuje moliwo zdobycia praktycznych i technicznych umiejtnoci, warunkujcych powodzenie w pracy specjalisty ds. sprzeday i marketingu. Komu potrzebne s IVQ w zakresie sprzeday i marketingu? Prezentowany program kierowany jest do osób zamierzajcych wej na rynek sprzeday i marketingu lub pragncych umocni swoj dotychczasow pozycj w dziedzinie sprzeday lub marketingu za pomoc formalnych kwalifikacji. Idealnymi kandydatami s osoby, które: peni funkcje pomocnicze w administracji dla potrzeb zespoów ds. sprzeday lub marketingu; zostay przyjte na stanowiska w dziaach marketingu lub sprzeday; pragn wykona pierwsze kroki na drodze do kariery w marketingu lub sprzeday; s zaangaowane we wdraanie strategii sprzedaowych i marketingowych. Jakie korzyci czerpi pracodawcy? Program koczcy si przyznaniem certyfikatu pozwala: personelowi zwizanemu ze sprzeda: wspiera pozostaych czonków personelu w ich pracy poprzez: - prowadzenie bada nad projektami, - przygotowywanie pakietów sprzedaowych i materiaów pomocniczych; kategoryzowa klientów pod ktem cyklu ycia produktu; rozumie i opisywa etapy procesu sprzeday; uczestniczy w prostych negocjacjach; prowadzi ewidencj sprzeday i tworzy plan dotyczcy niewielkiego zakresu; personelowi zwizanemu z marketingiem: prowadzi podstawowe badania w segmencie rynku lub na grupie klientów; wspiera kierowników ds. marketingu w przygotowywaniu raportów i prezentacji; przeprowadza analiz konkurentów i archiwizowa wyniki analiz do uytku w przyszoci; zleca agencji do wykonania proste zadania; wykorzystywa informacje do ledzenia przyszych aspektów dziaania marketingowego. Co obejmuj IVQ w zakresie sprzeday i marketingu? IVQ opieraj si na szeregu podstawowych zagadnie, które obejmuj: rozumienie dziaa sprzedaowych i marketingowych; budowanie relacji biznesowych; wykorzystywanie i doskonalenie informacji biznesowych; umiejtnoci efektywnego planowania; komunikacj z klientem i sprzeda bezporedni. Jakie s poziomy kwalifikacji w zakresie sprzeday i marketingu? Certyfikat. Dlaczego mam wybra wanie Midzynarodowe Kwalifikacje Zawodowe City & Guilds? City & Guilds: powiadcza kwalifikacje w ponad 100 krajach na caym wiecie; jest wiodc w Wielkiej Brytanii instytucj oferujc kursy zawodowe i techniczne, która przyznaje prawie poow wszystkich Pastwowych Kwalifikacji Zawodowych; jest powszechnie znana w Wielkiej Brytanii co pite gospodarstwo domowe moe pochwali si kwalifikacjami City & Guilds; posiada 8500 autoryzowanych centrów na wiecie; wydaje ponad milion certyfikatów rocznie; korzysta z ponad stuletnich dowiadcze, by przewidywa, które umiejtnoci bd podane w przyszoci; oferuje ponad 500 rónych kursów obejmujcych 22 sektory, które zapewniaj przejcie od podstawowych umiejtnoci czytania i pisania do uzyskania kwalifikacji równowanych studiom podyplomowym; wspópracuje z wiodcymi firmami brytyjskimi; posiada Status Królewski (Royal Charter), bdcy dowodem, e zapewnia osobom fizycznym, przedsibiorstwom i spoecznociom rodki i motywacj do osigania wyznaczonych celów; posiada renomowan wiatow sie obsugi klienta, gwarantujc centrom i kandydatom optymalne wsparcie. Midzynarodowe Kwalifikacje Zawodowe (IVQ): s specjalnie dostosowane do potrzeb midzynarodowego rynku; s rozwijane we wspópracy z organizacjami branowymi i pracodawcami; opieraj si na aktualnych standardach obowizujcych w danym zawodzie; cz teori i praktyk, ale umiejtnoci z tych dwóch obszarów powiadczane s osobnymi certyfikatami; pozwalaj posiadaczom certyfikatów efektywnie wykonywa prac na osignitym poziomie; oferuj doskona drog do zatrudnienia w przemyle oraz przygotowanie do kariery akademickiej; s uznawane w ponad 100 krajach; stanowi warto dodan w stosunku do kwalifikacji lokalnych/ krajowych.

3 Certyfikat z dziedziny sprzeday i marketingu Grupa docelowa Osoby zamierzajce rozpocz prac w sprzeday i marketingu lub awansowa z obecnie zajmowanego stanowiska. Warunki przyjcia Zainteresowanie sprzeda i marketingiem. Podstawowa wiedza. Zakres obowizków zawodowych Kandydaci, którzy zrealizuj program koczcy si uzyskaniem certyfikatu, powinni móc uzyska zatrudnienie w nastpujcych obszarach: agencja marketingowa, wsparcie marketingowe dla przedsibiorstw i organizacji, specjalista ds. sprzeday, komunikacja marketingowa i PR. Prezentowany program zosta tak zaprojektowany, aby zapewnia punkt wyjcia dla mniej dowiadczonych kandydatów. Pozwoli on uzyska uczestnikom solidne podstawy do zatrudnienia i budowania kariery w sprzeday lub marketingu. Idealnymi kandydatami s osoby, które: peni funkcje pomocnicze w administracji dla potrzeb zespoów ds. sprzeday lub marketingu; zostay przyjte na stanowiska w dziaach marketingu lub sprzeday; pragn wykona pierwsze kroki na drodze do kariery w marketingu lub sprzeday; pomagaj wdraa strategie marketingowe lub sprzedaowe. Unit 1 Rozumienie dziaa sprzedaowych i marketingowych Celem tej jednostki kursu jest upewnienie si, e kandydat posiada ogólny zarys ról i obowizków w dziedzinie sprzeday i marketingu zarówno w ujciu ogólnym, jak i w jego wasnej lub przykadowej organizacji. Unit 2 Budowanie relacji biznesowych Obecnie, na coraz szybciej rozwijajcych si i coraz bardziej konkurencyjnych rynkach, punkt cikoci przesuwa si z konkurowania na wspóprac. Spóki partnerskie i przedsiwzicia typu joint venture istniej ju na wielu rynkach globalnych, a doskonalenie zarzdzania acuchem dostaw zachca dostawców i klientów do wspólnego rozwizywania problemów. Unit 3 Wykorzystywanie i doskonalenie informacji biznesowych Celem tej jednostki jest uwiadomienie kandydatom wartoci dobrej informacji oraz wkadu, jaki wnosi ona do ogólnej dziaalnoci przedsibiorstwa, a w szczególnoci do sprzeday i marketingu. Kandydaci s zachcani do badania róde danych wtórnych, ich zbierania, przechowywania, analizy i wykorzystywania do poprawy jakoci decyzji biznesowych. Unit 4 Umiejtnoci efektywnego planowania Planowanie jest umiejtnoci przydatn zarówno w biznesie, jak i w yciu prywatnym. Do rozwoju kariery w sprzeday i marketingu niezbdna jest wiedza o tym, jak planowa. Dziki tej jednostce kursu kady kandydat dowie si, jak wykorzysta swoj obecn wiedz i dowiadczenie w planowaniu w konkretnych kontekstach biznesowych. Kandydaci naucz si stosowa ramowe wytyczne zapewniajce szczegóowe i obiektywne podejcie do planowania czy to bdzie realizacja projektu na ma skal czy te planowanie wizyty sprzedaowej, kampanii lub imprezy korporacyjnej. Unit 5 Komunikacja z klientem i sprzeda bezporednia Jednostka ta prowadzi do praktycznego zrozumienia procesów marketingowych i sprzedaowych, jakie zachodz od wyprowadzenia klienta ze stanu niewiadomoci, przez dokonanie sprzeday, a po budowanie relacji z klientem. Jako e procesy te s podstaw wielu codziennych czynnoci podejmowanych przez zespoy ds. sprzeday lub marketingu, ta jednostka kursu zapewnia zrozumienie i uzyskanie ogólnego obrazu rónorakich czynnoci, do pomocy w których kandydaci mog by angaowani. Ocena Ocenie podlega wykonanie piciu zada obejmujcych czynnoci praktyczne oraz przekrojowy test wielokrotnego wyboru z wiedzy teoretycznej z wszystkich piciu jednostek kursu. Czas trwania kursu 200 godzin bd jeden rok lub dwa lata. Zajcia praktyczne obejmuj: proponowanie sposobów poprawy organizacji dziaów sprzeday i marketingu; ilustrowanie i komunikowanie relacji istotnych dla organizacji, zespoów ds. marketingu i sprzeday oraz czowieka; analiz i ocen fragmentu rozmowy biznesowej pod ktem odpowiedniego stylu, jasnoci przekazu itd. oraz proponowanie zmian; okrelanie mierników i miar adekwatnych do monitorowania postpów w realizacji konkretnych planów; sporzdzanie wstpnego planu majcego na celu sprzedanie danej strategii wewntrz grupy, aby zapewni wsparcie w jej wdraaniu.

4 Aby uzyska dodatkowe informacje prosimy o przesanie wypenionego formularza: Customer Relations City & Guilds 1 Giltspur Street London EC1A 9DD United Kingdom F +44(0) Pani/Pan/... Imi: Nazwisko: Stanowisko: Nazwa instytucji: Numer centrum: Adres: Miejscowo: Kraj: Kod pocztowy: Tel.: Faks: Prosz o przesanie informacji na temat nastpujcych Midzynarodowych Kwalifikacji Zawodowych (IVQ): Sprzeda i marketing - certyfikat Inne IVQ (naley wybra z listy na odwrocie strony)

5 Midzynarodowe Kwalifikacje Zawodowe Obecnie moliwe jest uzyskanie nastpujcych IVQ: 1100 Certyfikat w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczestwa 1104 Podnoszenie kwalifikacji w zakresie nauczania i szkolenia 1105 Dyplom Midzynarodowego Rzeczoznawcy 1121 Handel detaliczny 1122 Podnoszenie kwalifikacji w zakresie fryzjerstwa 1123 Podnoszenie kwalifikacji w dziedzinie kosmetyki 1155 Kwalifikacje inynierskie 2565 Podnoszenie kwalifikacji technicznych i inynieryjnych 2730 Systemy telekomunikacyjne 3905 Technika motoryzacyjna 4867 Turystyka midzynarodowa 6161 Certyfikat w zakresie budownictwa 6165 Podnoszenie kwalifikacji w przemyle budowlanym 7065/6/7/8 Obsuga i ywienie w placówkach hotelowych i restauracyjnych 7235 Informatyka stosowana 8030 (2000) Podnoszenie kwalifikacji w zakresie inynierii systemów elektrycznych i elektronicznych Wyrównywanie szans City & Guilds w peni popiera zasad równoci szans i angauje si w jej realizacj we wszystkich podejmowanych przez siebie dziaaniach i publikowanych materiaach. Owiadczenie o naszej polityce wyrównywania szans (Equal Opportunities Policy: Access to assessment) jest dostpne na naszej stronie internetowej lub w dziale ds. relacji z klientami (Customer Relations). Dooono wszelkich stara, aby w momencie przesyania do druku, informacje zawarte w niniejszej publikacji byy zgodne z prawd i poprawne. Jednake produkty i usugi City & Guilds podlegaj cigemu rozwojowi i ulepszeniom, a City & Guilds zastrzega sobie prawo do okresowej ich zmiany. City & Guilds nie odpowiada za straty lub szkody powstae w wyniku wykorzystania informacji zawartych w niniejszej publikacji The City and Guilds of London Institute. Wszelkie prawa zastrzeone. City & Guilds jest znakiem towarowym City and Guilds of London Institute. City & Guilds, 1 Giltspur Street, London, EC1A 9DD; tel.: +44 (0) lub faks: +44 (0) Sprzeda i marketing WP-UK-0072 ST82715/F

6

kroków oprogramowanie dla biznesu 2008 do sukcesu wdro eniowca kompendium nowoczesna firma

kroków oprogramowanie dla biznesu 2008 do sukcesu wdro eniowca kompendium nowoczesna firma kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu 28 listopad 28 cena 7 z do sukcesu wdroeniowca kroków badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce 28 stan obecny i prognozy

Bardziej szczegółowo

Przedsi biorczo akademicka w praktyce

Przedsi biorczo akademicka w praktyce Przedsibiorczo akademicka w praktyce Wydawnictwo SWSPiZ ód 2011 1 Projekt wspófinansowany przez Uni Europejsk w ramach rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego WND-POKL.08.02.01-10-030/09 Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA. Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12.

PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA. Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12. PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12.01 Centrum Obsugi Inwestora przy Rzeszowskiej Agencji Rozwoju

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH UNIWERSYTET WARMISKO MAZURSKI W OLSZTYNIE AKADEMIA TECHNICZNO ROLNICZA W BYDGOSZCZY NIZISKI Stanisław ÓŁTOWSKI Bogdan INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH OLSZTYN BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

Proces adaptacji spo eczno-zawodowej nowego pracownika New employee social-professional adaptation process

Proces adaptacji spo eczno-zawodowej nowego pracownika New employee social-professional adaptation process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 94 Seria: Administracja i Zarzdzanie 2012 dr Zbigniew Ciekanowski Akademia Obrony Narodowej Proces adaptacji spoeczno-zawodowej

Bardziej szczegółowo

Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS

Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS Wstp Systemy zarzdzania rodowiskowego stanowi szczególnie uyteczny instrument poprawy efektywnoci funkcjonowania organizacji w zakresie szeroko pojtej

Bardziej szczegółowo

System informatyczny jakiego jeszcze nie byáo...

System informatyczny jakiego jeszcze nie byáo... Projekt Stworzenie e-usáugi w postaci systemu ksiċgowo-kadrowego on-line przez MGA Sp. z o.o. w Toruniu jest wspóáþnansowany ze Ğrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze Ğrodków budīetu

Bardziej szczegółowo

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze?

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? Andrzej Kraniewski Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? 1. Wprowadzenie Proces Boloski jest ogólnoeuropejskim przedsiwziciem, zapocztkowanym podpisaniem w 1999 r. przez ministrów

Bardziej szczegółowo

administracji geodezyjnej

administracji geodezyjnej PRO-INFO Projektowanie i organizacja systemów informatycznych Zastosowanie metod zarzdzania projektami we wdraaniu systemów informatycznych w administracji geodezyjnej Konferencja SGP Oddział Katowice

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski 1 2 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006 Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski Pozna 2007 3 Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Autor Przygotowane rozdziały Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Normy serii ISO 9000

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Normy serii ISO 9000 Normy serii ISO 9000 Szanowni Pastwo! Zaczynamy wykłady nt. zaawansowanej inynierii oprogramowania od prezentacji norm serii ISO 9000. To co proponuj normy serii ISO 9000 mona zastosowa w wielkich organizacjach

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO Z ENIA OFERTY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTO CI SZACUNKOWEJ PONI EJ 14 000 EURO

ZAPROSZENIE DO Z ENIA OFERTY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTO CI SZACUNKOWEJ PONI EJ 14 000 EURO Projekt,,Szansa na lepsze jutro wspófinansowany przez Uni Europejsk z Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki Dziaanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE SPRZEDAWCA SYMBOL CYFROWY 522[01]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE SPRZEDAWCA SYMBOL CYFROWY 522[01] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE SPRZEDAWCA SYMBOL CYFROWY 522[01] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia w zawodzie

Bardziej szczegółowo

Sprzeda!em w internecie w!asne produkty i us!ugi o warto"ci 1 miliona 141 tysi#cy 519 z!otych i 38 groszy. Zobacz, czego si# nauczy!

Sprzeda!em w internecie w!asne produkty i us!ugi o wartoci 1 miliona 141 tysi#cy 519 z!otych i 38 groszy. Zobacz, czego si# nauczy! Je!li jeste! odpowiedzialny za marketing i rozwój swojej firmy, to trafi"e! w dobre r#ce... Sprzeda!em w internecie w!asne produkty i us!ugi o warto"ci 1 miliona 141 tysi#cy 519 z!otych i 38 groszy. Zobacz,

Bardziej szczegółowo

Wybór i wdroenie aplikacji klasy ERP

Wybór i wdroenie aplikacji klasy ERP NGD.PL: Niezalena Grupa Doradców, 2005 SYSTEM ERP - ZMIANY W INFORMATYCE Wiele firm staje przed decyzj o poprawie efektywnoci własnego systemu informacyjnego, czsto utosamiajc to zagadnienie z wdroeniem

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI SYMBOL CYFROWY 343 [01] Akceptuj Zatwierdzam Minister Spraw Wewntrznych i Administracji Minister Edukacji

Bardziej szczegółowo

Open Access Library Volume 1 (7) 2012

Open Access Library Volume 1 (7) 2012 Open Access Library Volume 1 (7) 2012 4. Oryginalne metody i narzdzia analityczne skadajce si na metodologi komputerowo zintegrowanego prognozowania rozwoju inynierii powierzchni materiaów Opisana w rozdziale

Bardziej szczegółowo

ALTERNATYWNE RÓDŁA FINANSOWANIA MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW

ALTERNATYWNE RÓDŁA FINANSOWANIA MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW Elbieta RAK-MŁYNARSKA Paweł MROWIEC ALTERNATYWNE RÓDŁA FINANSOWANIA MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW Streszczenie Celem niniejszego opracowania jest prezentacja i analiza dostpnoci wybranych ródeł finansowania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rektora z dzia³alnoœci Politechniki Warszawskiej

Sprawozdanie Rektora z dzia³alnoœci Politechniki Warszawskiej POLITECHNIKA WARSZAWSKA Sprawozdanie Rektora z dzia³alnoœci Politechniki Warszawskiej w okresie: 1.09.2012 31.08.2013 Przedstawione na posiedzeniu Senatu w dniu 25 września 2013 r. Opracowanie prof. nzw.

Bardziej szczegółowo

Poradnik Pozyskiwacza

Poradnik Pozyskiwacza PORADNIK POZYSKIWACZA Czyli: JAK ZDOBY RODKI NA FINANSOWANIE DZIAŁALNOCI? Autorzy: phm. Patrycja Gajewska HR phm. Lucjan Brudzyski HR Sopot, 2006 roku. Hufiec ZHP w Sopocie Jamboree 2007 1 Spis treci:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03)

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03) MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03) OBECNIE: 722[03] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki Minister Edukacji Narodowej SPIS TRECI str. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

Realizacja Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyszego Komunikat z konferencji ministrów ds. szkolnictwa wyszego, Berlin, 19 wrzenia 2003

Realizacja Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyszego Komunikat z konferencji ministrów ds. szkolnictwa wyszego, Berlin, 19 wrzenia 2003 Realizacja Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyszego Komunikat z konferencji ministrów ds. szkolnictwa wyszego, Berlin, 19 wrzenia 2003 Preambuła Dnia 19 czerwca 1999 r., rok po podpisaniu Deklaracji Sorboskiej,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM

RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM Krzysztof B. Matusiak RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM Spis treci: 1. Pojcie i zadania niekomercyjnych instytucji otoczenia biznesu... 2 2. Rozwój

Bardziej szczegółowo

Proces Boloski 2020. Europejski Obszar Szkolnictwa Wyszego w nowej dekadzie

Proces Boloski 2020. Europejski Obszar Szkolnictwa Wyszego w nowej dekadzie Proces Boloski 2020 Europejski Obszar Szkolnictwa Wyszego w nowej dekadzie Komunikat z konferencji europejskich ministrów odpowiedzialnych za szkolnictwo wysze, Leuven i Louvain-la-Neuve, 28-29 kwietnia

Bardziej szczegółowo

TERESA KONIEWSKA POMÓ MI SAMEMU TO ZROBI

TERESA KONIEWSKA POMÓ MI SAMEMU TO ZROBI TERESA KONIEWSKA POMÓ MI SAMEMU TO ZROBI Program Pomó mi samemu to zrobi 1 zakada realizacj misji edukacji wczesnoszkolnej z wykorzystaniem myli pedagogicznej M. Montessori. Przeznaczony jest dla uczniów

Bardziej szczegółowo

1. Klasyfikacja systemów 2. Podstawowe pojcia 3. Przegld funkcjonalnoci systemów zarzdzania 4. Otoczenie systemów 5. E-Biznes

1. Klasyfikacja systemów 2. Podstawowe pojcia 3. Przegld funkcjonalnoci systemów zarzdzania 4. Otoczenie systemów 5. E-Biznes 1. Klasyfikacja systemów 2. Podstawowe pojcia 3. Przegld funkcjonalnoci systemów zarzdzania 4. Otoczenie systemów 5. E-Biznes Oprogramowanie infrastrukturalne Application Development Application Integration

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska. Sprzedaż i Marketing. Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska. Sprzedaż i Marketing. Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska Sprzedaż i Marketing Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl 3 SPIS TREŚCI Wstęp...5 O Michael Page...6 Metodyka...7 1. DOBRA KONSUMENCKIE

Bardziej szczegółowo

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 24 06

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 24 06 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 24 06 Obecnie: 341 [05] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE 1. OPIS KWALIFIKACJI

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZESTWO PASTWA W KONTEK CIE ZAGRO!E Z CYBERPRZESTRZENI

BEZPIECZESTWO PASTWA W KONTEK CIE ZAGRO!E Z CYBERPRZESTRZENI mjr dr Robert RECZKOWSKI 1 mjr mgr Andrzej SKIBA 2 BEZPIECZESTWO PASTWA W KONTEK CIE ZAGRO!E Z CYBERPRZESTRZENI Dajcie mi 10 hackerów, a w cigu 90 dni powal ten kraj [USA przyp. autorzy] na kolana. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA RECYKLINGU ODPADÓW, JAKO JEDEN Z ELEMENTÓW SYSTEMU LOGISTYCZNEGO POLSKI

LOGISTYKA RECYKLINGU ODPADÓW, JAKO JEDEN Z ELEMENTÓW SYSTEMU LOGISTYCZNEGO POLSKI PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 75 Transport 2010 Agnieszka Merkisz-Guranowska Politechnika Poznaska LOGISTYKA RECYKLINGU ODPADÓW, JAKO JEDEN Z ELEMENTÓW SYSTEMU LOGISTYCZNEGO POLSKI Rkopis

Bardziej szczegółowo