Integracja i edukacja dzieci imigrantów w krajach UE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Integracja i edukacja dzieci imigrantów w krajach UE"

Transkrypt

1 Integracja i edukacja dzieci imigrantów w krajach UE Valentina Todorovska-Sokolovska Orodek Rozwoju Edukacji Projekt: Polskie Forum Integracyjne jest wspófinansowany ze rodków Europejskiego Funduszu na Rzecz Integracji Obywateli Pastw Trzecich oraz z budetu pastwa.

2 Integracja i edukacja dzieci imigrantów w krajach UE Na skutek migracji do szkó w krajach UE ucz szcza coraz wicej dzieci pochodzcych z innych krajów, z rónych krgów kulturowych i religijnych. Std, szkoy maj bardzo wan rol w adaptacji kulturowej i integracji spo ecznej dzieci imigrantów, poniewa przekazuj gówne elementy kultury kraju przyjmujcego: jzyk, wartoci, normy, zwyczaje, itd. Skuteczna integracja uczniów pochodzcych z imigranckich rodzin moe przeciwdziaa wykluczeniu spoecznemu tych uczniów, oznacza dobry start na rynku pracy ze zdobytymi umiejtnociami, kompetencjami, motywacj do aktywnego uczestnictwa w yciu spoecznym.

3 Integracja i edukacja dzieci imigrantów w krajach UE Wiele krajów UE dowiadcza trudnoci w integracji dzieci imigrantów poprzez edukacj, takich jak: - bariery jzykowe - nieznajomo lub saba znajomo jzyka kraju przyjmujcego, - sabe wyniki szkolne zwizane z nieznajomoci jzyka, - ograniczone moliwoci porozumienia si ze swoimi rówienikami i z nauczycielami, - nieznajomo przepisów dotyczcych obowizku szkolnego, - nieznajomo jzyka i kultury kraju skd ucze pochodzi, - lk przed odmiennoci kulturow (obustronny), - odmienno lub niejasno wzajemnych oczekiwa, - niedostateczne przygotowanie nauczycieli i szkoy do pracy z dziemi z innych kultur, - trudnoci z nawizaniem kontaktu emocjonalnego z tymi dziemi, - trudnoci w porozumieniu si z rodzicami imigrantami, - trudnoci w opracowaniu materiaów edukacyjnych, - brak egzaminów przystosowanych dla tych uczniów, itp.

4 Integracja i edukacja dzieci imigrantów w krajach UE Pierwsza Dyrektywa dotyczca edukacji dzieci pracowników-migrantów z krajów czonkowskich Wspólnoty Europejskiej zosta a przyjta 25 lipca 1977 r. Regulowaa takie kwestie, jak wsparcie w edukacji dzieci, moliwo uczenia si jzyka ojczystego oraz kultury pochodzenia. W latach 80-tych, Rada Europy wskaza a na potrzeb podjcia dziaa w zakresie integracji dzieci imigrantów w systemie edukacji, poprzez przystosowanie systemu do ich specjalnych potrzeb, wsparcie tych uczniów w nauczaniu jzyka i kultury kraju pochodzenia oraz doskonalenie nauczycieli i opracowanie materia ów edukacyjnych w zakresie edukacji midzykulturowej.

5 Integracja i edukacja dzieci imigrantów w krajach UE W wikszoci krajów UE, uczniowie pochodzcy z rodzin imigranckich stanowi okoo 6% wszystkich uczniów. Wyjtkiem s Niemcy i Austria, gdzie jest ponad 10% uczniów-cudzoziemców oraz Luksemburg, gdzie jedna trzecia wszystkich uczniów do 15 roku ycia to dzieci imigrantów (Eurydice 2004). Wedug danych MEN w polskich szkoach w roku szkolnym 2006/2007 uczyo si uczniów z czego 3618 uczniów czyli 0,06% wszystkich uczniów stanowili uczniowiecudzoziemcy. Najwicej uczniów-cudzoziemców w roku szkolnym 2006/2007 uczyo si w województwie mazowieckim (1618 uczniów ogóem) a najmniej w województwie witokrzyskim (34 uczniów).

6 Publikacje dotyczce systemu edukacyjnego w jzyku ojczystym imigrantów - Publikacje w jzyku ojczystym imigrantów zawieraj informacje o systemie szkolnym w danym kraju: przyjmowania dzieci do szkoy, funkcjonowania szkoy na rónych poziomach, moduów nauczania, praw i obowizków ucznia, nauczycieli, rodziców, moliwoci wsparcia finansowego, wyjanienie poszczególnych sów uywanych w szkolnictwie, itp. - W Austrii wydawane s publikacje w jzykach: chorwackim/serbskim, polskim i tureckim, w Finlandii - w jzykach rosyjskim, estoskim, angielskim i somalijskim, w Kraju Basków (Hiszpania) broszura zostaa przetumaczona na 9 jzyków wiata: angielskim, francuskim, rosyjskim, rumuskim, portugalskim, hiszpaskim, baskijskim, arabskim i chiskim. - Broszura dotyczca systemu edukacyjnego w Polsce wydawana jest wycznie w jzyku angielskim

7 Nauka jzyka kraju przyjmujcego dla uczniów-cudzoziemców - Rola znajomoci jzyka kraju przyjmujcego ma najwiksze znaczenie w procesie adaptacji kulturowej i integracji spoecznej - Systemowe wsparcie jzykowe zwizane jest z osiganiem lepszych wyników w szkole - Dwa modele nauczania jzyka kraju przyjmujcego w zalenoci od stopnia znajomoci jzyka kraju: - model integracyjny dzieci imigrantów maj obowizek uczszczania na normalne zajcia edukacyjne, a lekcje jzykowe pobieraj dodatkowo - model separacyjn y dzieci imigrantów ucz si w oddzielnych klasach (klasy przygotowawcze) najczciej przez okres 12 miesicy dopóki nie naucz si jzyka w stopniu pozwalajcym na aktywny udzia w obowizkowych zajciach.

8 Nauka jzyka kraju przyjmujcego dla uczniów-cudzoziemców c.d. Systemy edukacyjne w Anglii i Hiszpanii przed rozpoczciem obowizkowej edukacji nie przewiduj przygotowawczych lekcji jzykowych. Uczniowie uczszczaj na obowizkowe zajcia i nie ma dla nich specjalnego programu wsparcia jzykowego. W Austrii, Portugalii i Niemczech organizowane s dodatkowe zajcia dla uczniów-imigrantów, które w niewystarczajcym stopniu znaj jzyk. Klasy przygotowawcze dla nowoprzybyych dzieci imigrantów organizowane s we Francji, Norwegii, Holandii, Grecji, Luksemburgu. W przypadku Grecji, klasy przygotowawcze mog trwa do 2 lat. Przez ten okres uczniowie z rodzin imigrantów ucz si jzyka greckiego oddzielnie, a w przypadku niektórych przedmiotów, takich jak: muzyka, wychowanie fizyczne, plastyka, jzyki obce doczaj do swoich greckich rówieników.

9 Nauka jzyka kraju przyjmujcego dla uczniów-cudzoziemców c.d. W Polsce funkcjonuje integracyjny model edukacji. Dzieci cudzoziemców maj obowizek uczestniczenia w normalnych zajciach szkolnych niezalenie od stopnia znajomoci polskiego, a dodatkowe zajcia jzykowe organizowane s po lekcjach (art. 94a Ustawy o systemie owiaty oraz Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 padziernika 2001 r. w sprawie przyjmowania osób nie bdcych obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkó, zakadów ksztacenia nauczycieli i placówek) Dodatkowa nauka jzyka polskiego, organizowana ze strony gminy w formie kursu przygotowawczego (powyej 15 uczniówcudzoziemców) lub dodatkowych lekcji jzyka polskiego (mniej ni 15 uczniów-cudzoziemców) jest bezpatna i moe trwa nie duej ni przez okres 12 miesicy (przynajmniej 2 godziny tygodniowo).

10 Osignicia szkolne dzieci imigrantów w krajach UE Z powodu nieznajomoci jzyka kraju przyjmujcego dzieci imigrantów dowiadczaj wiele trudnoci w szkoach. W porównaniu z dziemi i modzie z krajów przyjmujcych imigrantów: mniejsza liczba dzieci imigrantów chodzi do przedszkola, z powodu nieznajomoci lub sabej znajomoci jzyka uczniowie z rodzin imigranckich umieszczani s w niszych klasach ni wskazuje ich wiek, niezalenie od poziomu rozwoju emocjonalnego lub w szkoach dla dzieci ze SPE, wiksza liczba uczniów z imigranckich rodzin chodzi do liceów z niszym poziomem nauczania oraz do szkó zawodowych, wiksza liczba dzieci imigrantów ma nisze osignicia szkolne, np. osignicia uczniów imigranckich w wieku 15 lat s nisze ni uczniów z krajów przyjmujcych imigrantów, dzieci imigrantów s liczne w grupie uczniów, która nie zdaje matury (Education and the Integration of Migrant Children, NESSE Report 2008).

11 Wspieranie w edukacji dzieci imigrant ów Nauka jzyka i kultury kraju pochodzeni a uczniówcudzoziemców - Kraje europejskie maj róne podejcia do nauki jzyka i kultury kraju pochodzenia dzieci imigrantów: - W szkoach w Luksemburgu, Austrii, Finlandii i Szwecji dziecicudzoziemcy mog wybra jzyk ojczysty jako przedmiot fakultatywny w ramach obowizkowej edukacji. Liczba uczniów niezbdna, aby zajcia nauczania jzyka ojczystego mogy si odby róni si w krajach UE, np. w Finlandii jeli zgosi zainteresowanie przynajmniej 4 uczniów, w Szwecja i na Litwie 5, w Grecji 7, w Estonii 10, w Austrii 12, w Polsce 15 uczniów. W Polsce szczegóy w tym zakresie okrela Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 padziernika 2001 r. wedug którego placówki dyplomatyczne lub konsularne lub stowarzyszenia kulturalne mog na terenie szkoy zorganizowa nauk jzyka i kultury kraju pochodzenia cudzoziemców (do 5 godzin lekcyjnych tygodniowo) jeli zgosi zainteresowanie przynajmniej 15 uczniów cudzoziemskich.

12 Nauka jzyka i kultury kraju pochodzenia uczniów-cudzoziemców c.d. - W Belgii realizowane s projekty dotyczce nauczania rónych przedmiotów w jzyku ojczystym, np. po arabsku, turecku, hebrajsku, hiszpasku, grecku, wosku. Np % przedmiotów przekazywanych jest w jednym z tych jzyków i sukcesywnie jzyki ojczyste zastpowane s nauczaniem w jzyku kraju przyjmujcego. Te projekty realizowane s w celu uatwienia uczniom nauczenia si nowego jzyka. Bilateralne umowy dotyczce wsparcia jzykowego dzieci imigrantów, np. Niemcy, Francja, Belgia, Hiszpania, Luksemburg, Portugalia, Sowenia - kraj przyjmujcy zapewnia wyposaenie, a kraj pochodzenia dzieci zatrudnia nauczycieli. Jeli szkoy nie maj wystarczajco materiaów dotyczcych nauczania jzyka i kultury kraju pochodzenia, pomoc udzielaj ambasady i przedstawicielstwa konsularne. W innych krajach UE nauka jzyka ojczystego nie jest priorytetem edukacyjnym (Wielka Brytania, Dania, Portugalia, Holandia, Grecja) Np. w Danii od 1976 r. nauczanie jzyka ojczystego dla dzieci imigrantów byo obowizkowe. W 2002 r. Dania zrezygnowaa z takiego rodzaju wsparcia uczniów-cudzoziemców. W strategii edukacyjnej i integracyjnej Danii nie pojawia si rónorodno kulturowa ani edukacja midzykulturowa.

13 Asystent kulturowy Nowelizacja Ustawy o systemie owiaty (z dnia 19 marca 2009 r.) od 1 styczna 2010 r. wprowadza now instytucj w polskim systemie edukacji "asystent nauczyciela: Art. 94a. Ust. 4a. Osoby, o których mowa w ust.4, maj prawo do pomocy udzielanej przez osob wadajc jzykiem kraju pochodzenia, zatrudnion w charakterze pomocy nauczyciela przez dyrektora szkoy. Pomocy tej udziela si nie duej ni przez okres 12 miesicy. Zatrudnienie "asystenta nauczyciela pomoe: w zrozumieniu dziecka i wanych aspektów kultury, któr to dziecko przynosi ze sob, w porozumieniu i pokonywaniu trudnoci zwizanych z rónicami midzykulturowymi czy jzykowymi w relacjach pomidzy uczniami, nauczycielami a rodzicami-imigrantami. W krajach UE szkoy zatrudniaj konsultantów/mediatorów spoecznokulturowych (np. w Irlandii, Finlandii, Hiszpanii, Holandii, Luksemburgu, Portugalii, Woszech) zajmujcych si pokonywaniem trudnoci i nieporozumie pojawiajcych si z powodu rónic jzykowych i kulturowo-spoecznych.

14 Asystent kulturowy c.d. Osoby opiekujce si dzieckiem z imigranckiej rodziny to nauczyciel, inny pracownik szkoy, osoba z lokalnego departamentu edukacji odpowiedzialna za wsparcie rodzin imigranckich. Ciekawym przykadem jest Szwecja, gdzie istnieje wspólna opieka wszystkich nauczycieli nad uczniami pochodzcymi z innych krajów. W Anglii zosta wprowadzony mentoring programme polegajcy na wsparciu i pomocy dla nowoprzybyych uczniów-cudzoziemców ze strony jednego nauczyciela, starszego kolegi, osoby ze spoecznoci lokalnej, najczciej z tej samej grupy etnicznej co ucze. W Hiszpanii w Kraju Basków, gdzie jest dua liczba uczniów z poudniowej Ameryki pracownicy spoeczny zwizany s ze szkoami w poszczególnych regionach kraju i opiekuj si dziemi z grup podwyszonego ryzyka, u których istnieje niebezpieczestwo wykluczenia spoecznego, m.in. dziemi imigrantów. Tam równie w kontaktach z nowoprzybyymi imigrantami korzysta si z pomocy rodziców uczniów, którzy ju zaadaptowali si w nowym spoeczestwie. W Austrii funkcjonuj poradnie p-p dla uczniów-cudzoziemców i ich rodzin

15 Edukacja midzykulturowa Edukacja midzykulturowa ma due znaczenie w ksztatowaniu umiejtnoci i wartoci niezbdnych w codziennym yciu szkoy, do której uczszczaj dzieci pochodzce z innych kultur. To sposób na wzajemne poznanie, zrozumienie, akceptacj, sposób na integracj spoeczn/kulturow. Dziki edukacji midzykulturowej, szkoy lepiej sobie radz z rónorodnoci kulturow oraz z wyzwaniami i trudnociami z ni zwizanymi W celu aby rónice kulturowe nie doprowadziy do konfliktów, warto wypracowa rozwizania, które uwzgldniayby specyfik kraju, szkoy i potrzeb dzieci imigrantów.

16 Edukacja midzykulturowa c.d. Wiele dokumentów europejskich wskazuje na znaczenie problematyki dotyczcej kompetencji i kwalifikacji nauczycieli w zakresie edukacji midzykulturowej, m.in.: Deklaracja Edukacja midzykulturowa w nowym kontekcie europejskim (2003 r., tzw. Deklaracja ateska) Rady Europy Dokument Komisji Europejskiej Wspólne europejskie zasady dotyczce kompetencji i kwalifikacji nauczycieli z 2005 r. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie ksztacenia dzieci imigrantów. Rosnca rónorodno wród spoecznoci uczniowskiej, bdca wynikiem rosncej imigracji, stanowi wyzwanie dla nauczycieli, którzy nie s odpowiednio szkoleni w zakresie prawidowego postpowania w obliczu tej nowej rónorodnoci w klasie.

17 Edukacja midzykulturowa c.d. Dla niektórych krajów UE edukacja midzykulturowa jest priorytetem edukacyjnym, czci programu nauczania w ramach poszczególnych przedmiotów, np. w historii i geografii, jzyków obcych, religii, jzyka ojczystego, wiedzy o spoeczestwie, lub jako cieka midzy-przedmiotowa W Niemczech, Francji i Grecji, edukacja midzykulturowa rozumiana jest jako potrzeba uczniów z innych krajów, a nie jako priorytet w edukacji wszystkich uczniów. W Polsce edukacja midzykulturowa pojawia si w dyskursie publicznym w latach dziewidziesitych ubiegego stulecia Pomimo obecnoci tej tematyki w podstawie programowej, traktowana jest ona w sposób drugorzdny i nie jest wprowadzana na szerok skal (analiza rónych bada w M.Kubiszyn Edukacja wielokulturowa w rodowisku lokalnym. s )

18 Kompetencje midzykulturowe w programach ksztacenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli W wikszoci krajów UE instytucje edukacyjne rekomenduj ksztacenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji midzykulturowych W Holandii i Wielkiej Brytanii kady nauczycieli pracujcy w klasie wielokulturowej powinien umie zaplanowa i zarzdza lekcjami z uczniami pochodzcymi z rónych kultur i krajów (standardy kompetencji nauczycieli). Podobnie jest w Portugalii, Finlandii, Norwegii. Opracowywane s przewodniki dla nauczycieli oraz materiay do nauczania w zakresie edukacji midzykulturowej (Irlandia, Austria, Sowenia, Szwecja i in.) W Grecji i Niemczech nie ma specjalnych wymaga dla nauczycieli pracujcych w klasie rónorodnej kulturowo ani oferty szkoleniowej w zakresie edukacji midzykulturowej

19 Kompetencje midzykulturowe w programach ksztacenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli c.d. Obecnie w Polsce nie istnieje systemowe wsparcie nauczycieli w zakresie kompetencji midzykulturowych Niezbdne jest przygotowanie kadry szkoleniowej nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych do wdraania w placówkach problematyki midzykulturowoci poprzez szkolenia i dziaania edukacyjne projekty. Tylko odpowiednio wyedukowani nauczyciele mog pomóc dzieciom z innych krgów kulturowych, w procesie adaptacji kulturowej i integracji spoecznej. Nauczyciele rozumiejcy istot kompetencji midzykulturowych s w stanie wyksztaci u uczniów (zarówno polskich jak i cudzoziemskich) umiejtnoci psychospoeczne, niezbdne w dialogu kulturowym i religijnym, we wzajemnym szacunku i akceptacji, w przeamywaniu stereotypów i uprzedze, w przeciwdziaaniu wykluczeniu spoecznemu.

20 Dzikuj za uwag kontakt: vtodorovs

RAPORT Z EWALUACJI WEWNTRZNEJ. V Liceum Ogólnokształccego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego OBSZAR III

RAPORT Z EWALUACJI WEWNTRZNEJ. V Liceum Ogólnokształccego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego OBSZAR III RAPORT Z EWALUACJI WEWNTRZNEJ V Liceum Ogólnokształccego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego OBSZAR III FUNKCJONOWANIE SZKOŁY LUB PLACÓWKI W RODOWISKU LOKALNYM WYMAGANIE 3.1. Wykorzystane s zasoby rodowiska

Bardziej szczegółowo

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze?

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? Andrzej Kraniewski Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? 1. Wprowadzenie Proces Boloski jest ogólnoeuropejskim przedsiwziciem, zapocztkowanym podpisaniem w 1999 r. przez ministrów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWEGO URZDU PRACY W KIELCACH ZA 2006 ROK ORAZ INFORMACJA O AKTUALNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWEGO URZDU PRACY W KIELCACH ZA 2006 ROK ORAZ INFORMACJA O AKTUALNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT KIELECKI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWEGO URZDU PRACY W KIELCACH ZA 2006 ROK ORAZ INFORMACJA O AKTUALNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY Kielce, maj 2007 roku 1 Spis treci: I. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA. Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12.

PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA. Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12. PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12.01 Centrum Obsugi Inwestora przy Rzeszowskiej Agencji Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Przedsi biorczo akademicka w praktyce

Przedsi biorczo akademicka w praktyce Przedsibiorczo akademicka w praktyce Wydawnictwo SWSPiZ ód 2011 1 Projekt wspófinansowany przez Uni Europejsk w ramach rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego WND-POKL.08.02.01-10-030/09 Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

TERESA KONIEWSKA POMÓ MI SAMEMU TO ZROBI

TERESA KONIEWSKA POMÓ MI SAMEMU TO ZROBI TERESA KONIEWSKA POMÓ MI SAMEMU TO ZROBI Program Pomó mi samemu to zrobi 1 zakada realizacj misji edukacji wczesnoszkolnej z wykorzystaniem myli pedagogicznej M. Montessori. Przeznaczony jest dla uczniów

Bardziej szczegółowo

Proces adaptacji spo eczno-zawodowej nowego pracownika New employee social-professional adaptation process

Proces adaptacji spo eczno-zawodowej nowego pracownika New employee social-professional adaptation process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 94 Seria: Administracja i Zarzdzanie 2012 dr Zbigniew Ciekanowski Akademia Obrony Narodowej Proces adaptacji spoeczno-zawodowej

Bardziej szczegółowo

System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów

System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów !" 1 Spis treci System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów Tomasz Saryusz-Wolski 1. Wprowadzenie... 2 2. Definicje podstawowych poj... 4 3. Obcienie studentów prac...

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Departament Stosunków Europejskich i Wielostronnych Wydział wiadczenia Usług WIADCZENIE USŁUG

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Departament Stosunków Europejskich i Wielostronnych Wydział wiadczenia Usług WIADCZENIE USŁUG MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Departament Stosunków Europejskich i Wielostronnych Wydział wiadczenia Usług WIADCZENIE USŁUG W UNII EUROPEJSKIEJ Informator dla Przedsibiorców Warszawa, lipiec 2004 SPIS

Bardziej szczegółowo

Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (26) Zrównoważone systemy rolnicze i zrównoważona dieta

Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (26) Zrównoważone systemy rolnicze i zrównoważona dieta Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (26) Zrównoważone systemy rolnicze i zrównoważona dieta Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (26) Zrównoważone systemy rolnicze i zrównoważona

Bardziej szczegółowo

Poradnik Pozyskiwacza

Poradnik Pozyskiwacza PORADNIK POZYSKIWACZA Czyli: JAK ZDOBY RODKI NA FINANSOWANIE DZIAŁALNOCI? Autorzy: phm. Patrycja Gajewska HR phm. Lucjan Brudzyski HR Sopot, 2006 roku. Hufiec ZHP w Sopocie Jamboree 2007 1 Spis treci:

Bardziej szczegółowo

LIFE na rzecz przedsi!biorstw bardziej przyjaznych "rodowisku

LIFE na rzecz przedsi!biorstw bardziej przyjaznych rodowisku L I F E I I I LIFE na rzecz przedsi!biorstw bardziej przyjaznych "rodowisku Przyk!ady innowacyjnego podej"cia do poprawy efektywno"ci "rodowiskowej europejskich przedsi#biorstw KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o nieodpatnej pomocy prawnej, nieodpatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej spoeczestwa. Rozdzia 1.

U S T AWA. z dnia. o nieodpatnej pomocy prawnej, nieodpatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej spoeczestwa. Rozdzia 1. U S T AWA Projekt z dnia o nieodpatnej pomocy prawnej, nieodpatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej spoeczestwa Rozdzia 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa okrela zasady udzielania nieodpatnej

Bardziej szczegółowo

Europejski Rynek Handlu elektronicznego: Skargi Konsumenckie 2005

Europejski Rynek Handlu elektronicznego: Skargi Konsumenckie 2005 Europejski Rynek Handlu elektronicznego: Skargi Konsumenckie 2005 Podsumowanie i analiza skarg konsumenckich zgłoszonych do Sieci Europejskich Centrów Konsumenckich Europejski rynek handlu elektronicznego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WDROENIA MIDZYNARODOWEGO PROJEKTU WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU SOCRATES COMENIUS 1

PROGRAM WDROENIA MIDZYNARODOWEGO PROJEKTU WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU SOCRATES COMENIUS 1 Renata Salecka Zespół Szkół nr 2 w Kraniku Szkolny koordynator projektu Socrates Comenius 1 PROGRAM WDROENIA MIDZYNARODOWEGO PROJEKTU WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU SOCRATES COMENIUS 1 EUROPEJSKIE TRADYCJE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWY URZD PRACY W KIELCACH SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWEGO URZDU PRACY W KIELCACH ZA 2007 ROK oraz informacja o sytuacji finansowej i organizacyjnej KIELCE 2008 Przedmiot działalnoci Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Inny w polskiej szkole

Inny w polskiej szkole Inny w polskiej szkole poradnik dla nauczycieli pracujących z uczniami cudzoziemskimi Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy ul. Górskiego 7 00-033 Warszawa www.edukacja.warszawa.pl e-mail: edukacja@um.warszawa.pl

Bardziej szczegółowo

DZIECKO Z FAS W SZKOLE JAK MU POMÓC?

DZIECKO Z FAS W SZKOLE JAK MU POMÓC? DZIECKO Z FAS W SZKOLE JAK MU POMÓC? FAS alkoholowy zespó podowy, jest niepenosprawnoci ukryt, poniewa na skutek spoywania alkoholu przez matk doszo do uszkodzenia mózgu dziecka przed urodzeniem. Podstaw

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski 1 2 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006 Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski Pozna 2007 3 Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Autor Przygotowane rozdziały Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalnoci Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana w 2003 roku

Sprawozdanie z działalnoci Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana w 2003 roku Sprawozdanie z działalnoci Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana w 2003 roku Debaty pn.: Polskie Szanse i Obawy Debaty europejskie Programy w radiu TOKFM Polskie Spotkania Europejskie Szkolne Kluby Europejskie

Bardziej szczegółowo

Realizacja Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyszego Komunikat z konferencji ministrów ds. szkolnictwa wyszego, Berlin, 19 wrzenia 2003

Realizacja Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyszego Komunikat z konferencji ministrów ds. szkolnictwa wyszego, Berlin, 19 wrzenia 2003 Realizacja Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyszego Komunikat z konferencji ministrów ds. szkolnictwa wyszego, Berlin, 19 wrzenia 2003 Preambuła Dnia 19 czerwca 1999 r., rok po podpisaniu Deklaracji Sorboskiej,

Bardziej szczegółowo

Wies aw Dzwonkowski Wies aw opaciuk Marcin Krzemi ski IERiG -PIB

Wies aw Dzwonkowski Wies aw opaciuk Marcin Krzemi ski IERiG -PIB Wiesaw Dzwonkowski Wiesaw opaciuk Marcin Krzemiski IERiG-PIB Wpyw uwarunkowa prawnych, ekonomicznych, rodowiskowych oraz zmian zachodzcych na wiatowym rynku na rozwój rynku zbó, rolin oleistych i wysokobiakowych

Bardziej szczegółowo

ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015

ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015 Ministerstwo Gospodarki ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015 Warszawa, marzec 2007 r. Spis treci I. WPROWADZENIE... 3 II. WIZJA... 3 III. CELE STRATEGII... 3 IV. AKTUALNA SYTUACJA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rektora z dzia³alnoœci Politechniki Warszawskiej

Sprawozdanie Rektora z dzia³alnoœci Politechniki Warszawskiej POLITECHNIKA WARSZAWSKA Sprawozdanie Rektora z dzia³alnoœci Politechniki Warszawskiej w okresie: 1.09.2012 31.08.2013 Przedstawione na posiedzeniu Senatu w dniu 25 września 2013 r. Opracowanie prof. nzw.

Bardziej szczegółowo

Mieszkanie i praca w Holandii

Mieszkanie i praca w Holandii werk.nl/eures uwv.nl Mieszkanie i praca w Holandii Przewodnik dla pracowników z krajów europejskich informujący o ich prawach i obowiązkach oraz o pracy w Holandii UWV Kwiecień 2010 Z niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO Z ENIA OFERTY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTO CI SZACUNKOWEJ PONI EJ 14 000 EURO

ZAPROSZENIE DO Z ENIA OFERTY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTO CI SZACUNKOWEJ PONI EJ 14 000 EURO Projekt,,Szansa na lepsze jutro wspófinansowany przez Uni Europejsk z Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki Dziaanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

Broszura o egzaminie zawodowym

Broszura o egzaminie zawodowym Broszura o egzaminie zawodowym dla uczniów 2- i 3-letnich zasadniczych szkół zawodowych Renata Nowakowska-Siuta Centralna Komisja Egzaminacyjna publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny

Bardziej szczegółowo

Proces Boloski 2020. Europejski Obszar Szkolnictwa Wyszego w nowej dekadzie

Proces Boloski 2020. Europejski Obszar Szkolnictwa Wyszego w nowej dekadzie Proces Boloski 2020 Europejski Obszar Szkolnictwa Wyszego w nowej dekadzie Komunikat z konferencji europejskich ministrów odpowiedzialnych za szkolnictwo wysze, Leuven i Louvain-la-Neuve, 28-29 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Specyfika pracy z uczniem cudzoziemcem i uchodźcą na podstawie doświadczeń polskich i walijskich

Specyfika pracy z uczniem cudzoziemcem i uchodźcą na podstawie doświadczeń polskich i walijskich 1 Kuratorium Oświaty w Katowicach Specyfika pracy z uczniem cudzoziemcem i uchodźcą na podstawie doświadczeń polskich i walijskich publikacja sfinansowana ze środków projektu Współpraca Swansea i Śląska

Bardziej szczegółowo

Dr Remigiusz W. Kaszubski

Dr Remigiusz W. Kaszubski Dr Remigiusz W. Kaszubski SPIS TRECI Streszczenie... 3 Wstp... 7 1. Technologia Proton... 7 2. Technologia ZK/GeldKarte... 13 3. Technologia Mondex... 15 4. Visa Cash... 17 5. Systemy wykorzystujce technologi

Bardziej szczegółowo