Krótkie przedstawienie PKE S.A. Elektrowni Jaworzno III

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Krótkie przedstawienie PKE S.A. Elektrowni Jaworzno III"

Transkrypt

1 !"! # $$$ 28 kwiecie 24r Krótkie przedstawienie PKE S.A. Elektrowni Jaworzno III Stan zatrudnienia w latach spadł z poziomu 285 do 178 pracowników, rednia wieku pracowników 45 lat redni sta pracy pracowników 2 lat, Poziom wykształcenianajwi kszy odsetek (13 osób z wykształceniem rednim 1

2 ł '# '!! '# $$'! './ $ $ł 12( * / ł '# '!* ł $ $+ $ $, $ $ - "! # $$$- %%. "'( * ł $&! $ (*++, ł!!! ł " # $ $ % ł $ $ % ł '# $$$' ł" %! ł% &# $ łł!" ł ł PKE S.A. pierwszy w Polsce poziomo zintegrowany koncern energetyczny skupiajcy wytwórców energii elektrycznej i cieplnej. Elektrownia Jaworzno III El. Łaziska Elektrociepłownia Katowice El. Łagisza El. Blachownia. ZEC Bielsko Biała El. Halemba El. Siersza 2

3 Łczna moc zainstalowana w zakładach PKE S.A. wynosi 534,7 MW e oraz 2291,7 MW t, na co składa si nastpujcy potencjał poszczególnych wytwórców: MW e + 463,6 MW t Elektrownia Jaworzno III, MW e MW t Elektrownia Łaziska, 84 MW e + 424,6 MW t Elektrownia Łagisza, 786 MW e + 36,5 MW t Elektrownia Siersza, 2 MW e + 58 MW t Elektrownia Halemba, 165 MW e MW t Elektrownia Blachownia, 136,2 MW e MW t EC Bielsko Biała, 135,5 MW e MW t EC Katowice. 17 % udziału w krajowej produkcji Energii Elektrycznej 16 % udziału w krajowej produkcji Energii Cieplnej Główni Klienci dla Elektrowni Jaworzno III: Centrum Zarzdzania PKE S.A., Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., Giełda Energii, Spółka Ciepłowniczo-Energetyczna SCE Jaworzno III, 3

4 Podstawy podjcia decyzji wdroenia ZSZ: Postpujca liberalizacja rynku energii, Wzrost znaczenia konkurencyjnoci i orientacja na Klienta, Potrzeby w zakresie podniesienia efektywnoci procesów zachodzcych w przedsibiorstwie, Poszukiwanie rozwiza wspierajcych zarzdzanie organizacj, Dbało o rodowisko naturalne i otoczenie organizacji, Presti dla przedsibiorstwa i lepszy image, Ukierunkowanie załogi na klienta, otoczenie i bezpieczestwo pracy. Geneza wdroenia ZSZ- kalendarium wydarze decyzja o wdraaniu SZJ i SZ (jako zintegrowany ZSZJiZ ISO 92 i ISO 141, wybór firmy konsultingowej (Energopomiar Gliwice, rozpoczcie wdraania ZSZJiZ, 4 2 wdroenie dokumentacji, pierwsze audity, 1 2 zakoczenie procesu auditów, 11 2 przegld ZSZJiZ, 12 2 pierwsza certyfikacja ZSZJiZ, 2 21 rozpoczcie prac wdroeniowych SZBiHP, integracja systemów w ZSZ, 1 22 przegld ZSZ, 2 22 certyfikacja ZSZ, dostosowanie ZSZ do wymaga ISO 91:2, 1 24 recertyfikacja przez BVQI Polska 1-ny certyfikat. 4

5 Integracja pomidzy poszczególnymi systemami zarzdzania Zintegrowany System Zarzdzania SZJ SZJ ISO ISO 92: 92: Stycze Stycze NIS NIS ZERT ZERT SZ SZ ISO ISO 141: 141: Stycze Stycze NIS NIS ZERT ZERT SZBHP ISO 181: 1999 Maj 22 NIS ZERT Wdraanie ZSZJiZ jako zintegrowanego w Elektrowni Jaworzno III 1. Prace wdroeniowe, Uchwał Zarzdu przystpiono do prac wdroeniowych oraz powołano Pełnomocnika SZJiZ, Powołano Wydział ds. Systemów Zarzdzania, Powołano jedn grup wdroeniow w składzie 3-sto osobowym i okrelono jej zadania w zakresie ZSZJiZ, Zatrudniono jedn firm konsultingow do wdraania obu systemu, 5

6 Wdraanie ZSZJiZ jako zintegrowanego w Elektrowni Jaworzno III Prace wdroeniowe cd. Wykonano cykl szkole równoczenie z zakresu wymaga obu norm (jakociowej i rodowiskowej, W jednym okresie czasu zaangaowano pracowników do tworzenia dokumentacji jakociowej i rodowiskowej. Powołano grup 3 osobow auditorów wewntrznych i przeszkolono ich w zakresie auditowania obu systemów, Powołano Rad Jakoci i rodowiska, jako organ opiniodawczo doradczy przy wdraaniu systemu. Wdraanie ZSZJiZ jako zintegrowanego w Elektrowni Jaworzno III 2. Tworzenie Dokumentacji Jednoczenie rozpoczto tworzenie dokumentów dla obu systemów, Ustalono punkty wspólne dla obu norm (ISO 92 i ISO 141,!!! Zidentyfikowano wszystkie obszary (procesy, które w ramach wymaga norm winny by opisane w dokumentacji (procedury, Stworzono harmonogram tworzenia dokumentacji, Ustalono jednolity wzór dla wszystkich dokumentów ZSZ (stworzono instrukcj pisania procedur ZSZ. 6

7 Wdraanie ZSZJiZ jako zintegrowanego w Elektrowni Jaworzno III Tworzenie Dokumentacji cd. Jako wspólne procedury dla obu systemów ustalono: Nadzór nad dokumentacj, Audity wewntrzne i strony drugiej (dostawcy i wyk. usług Działania korygujce i zapobiegawcze, Wymagania prawne, Cele, zadania i programy rodowiskowe, Szkolenia, instruktae, odpowiedzialnoci i uprawnienia, Komunikowanie si, Gotowo na wypadek awarii i reagowanie, Wdraanie ZSZJiZ jako zintegrowanego w Elektrowni Jaworzno III Tworzenie Dokumentacji cd. Jako wspólne procedury dla obu systemów ustalono: Badania i pomiary, Postpowanie z niezgodnociami, Przegld Systemu Zarzdzania, Zapisy,!!! Zakupy materiałów i usług, Planowanie zasobów (budetów, Planowanie i nadzór nad infrastruktur. 7

8 W fazie pocztkowej jako osobne dokumenty stworzono: Polityk Jakoci, Polityk rodowiskow, Ksig Jakoci, Ksig rodowiskow,? Po roku funkcjonowania systemu zintegrowano polityki oraz ksigi w jeden dokument. Łcznie w okresie 1 roku wykonano 52 procedury SZJiZ. Wdraanie dokumentacji ZSZJiZ Wykonano cykl szkole z dokumentacji dla pracowników dozoru, Rozpoczto tworzenie zapisów wymaganych przez procedury, Jako wspólne zapisy/dokumenty powstały: cele jakociowe i rodowiskowe, plan auditów, rejestry niezgodnoci, rejestry skarg i reklamacji, plany postpowania na wypadek awarii, plany szkole. 8

9 Auditowanie ZSZJiZ w roku 2/21. W cigu kilku miesicy wykonano 12 auditów. Niezgodnoci po wdroeniu ZSZJiZ ilo Nadzór nad dokumentacj Zapisy Szkolenia 1 Pierwszy przegld ZSZJiZ: Obejmował oba systemy, Zatwierdzono cele, zadania i programy rodowiskowe wraz z zatwierdzeniem niezbdnych zasobów, Oceniono wskaniki produkcji i sprzeday, Analizowano reklamacje, skargi, niezgodnoci, Ustalono działania doskonalce system, Zatwierdzono nowe wersje polityk, Ustalono kierunki i obszary rozwoju systemu (pocztkowo system obejmował pion DT i niezbdne KO. 9

10 Decyzja o wdraaniu Systemu Zarzdzania Bezpieczestwem i Higien Pracy- luty 22 r: Próba integracji systemów w jeden ZSZ, Wyznaczenie punktów wspólnych. (*(+,../-- ((../--- (*(+,-../.. #$% #$% #$% ""&' $' % % "! ' ( #$%&$!" Próba integracji systemów, wyznaczenie punktów wspólnych (*(+,../-- ((../--- (*(+,-../.. ' % ' %,,( $(-,+ &./ $ -" $$+ &+,$ * #" 2' #"2' 1 ' ' 1

11 Próba integracji systemów, wyznaczenie punktów wspólnych (*(+,../-- ((../--- (*(+,-../.. 6 % &7 65% % 8% ( ""4 % % $ " $ % '" $ ( +2 ' ' " &&7 % 6 5&&75% 2% 5$ 4 2 $3 2 $ $$ + &$ 1 $$ %$ % #$" "'$ $ ( 2$ ( + 1 $$ %$ % ( Próba integracji systemów, wyznaczenie punktów wspólnych (*(+,../-- ((../--- (*(+,-../.. 6 % 4 6 % % - + +! 4 1 ' ' 5 $ ' "'" '8' :&7 % :&7 %% % ("%" $"$,""ł ',""ł ' $&" 9 % 9 ("" $ $% % 6 $ 8 9 %%$( 9 % 7"! 3 * * * ł % ł % ("%" $"$,ł$ 1ł 1ł % * * * 8%$ 8%$ ( %$ # $$ $ # # * " 3 " ł" 3 5"5" 3 11

12 Wdraanie SZBiHP - integracja w ZSZ 1. Prace wdroeniowe, Zatrudniono jedn firm konsultingow do wdraania systemu, Wykonano cykl szkole z zakresu wymaga normy PN-N 181, Zaangaowano pracowników do tworzenia dokumentacji systemu BHP oraz zmian dotychczasowej w celu jej integracji. Przeszkolono dodatkowo auditorów wewntrznych w zakresie auditowania systemu BHP, Rozszerzono skład oraz zakres działania Rady Jakoci i rodowiska i nazwano j rad systemow, Wdraanie SZBiHP - integracja w ZSZ 2. Tworzenie Dokumentacji Uzupełniono procedury o elementy wspólne dla wszystkich systemów: Nadzór nad dokumentacj, Audity wewntrzne i strony drugiej, Działania korygujce i zapobiegawcze, Wymagania prawne, Cele, zadania, Szkolenia, instruktae, Komunikowanie si, Gotowo na wypadek awarii i reagowanie, 12

13 Wdraanie SZBiHP - integracja w ZSZ Tworzenie Dokumentacji cd. Jako wspólne procedury dla obu systemów ustalono: Badania i pomiary, Postpowanie z niezgodnociami, Przegld Systemu Zarzdzania, Zapisy, Zakupy materiałów i usług, Planowanie zasobów (budetów, Stworzono wspóln polityk ZSZ oraz ksig ZSZ, Wykonano dodatkowo 4 nowe procedury (monitorowanie BHP, wypadki, ocena ryzyka, zagroenia potencjalnie wypadkowe. Auditowanie ZSZ uzupełnionego o SZBHP Niezgodno ci s twie rdzone podczas auditów w 22 roku Nadzór nad dokumentami Nadzór nad zapis ami Ilo nie zg o dno c i Szkolenia Sterowanie procesami Normy Nadzór nad przyrzdami Odpowiedzialno i uprawnienia 1 Komunikowanie si Realizacja celów 13

14 Auditowanie ZSZ uzupełnionego o SZBHP Niezgodno ci s twierdzone podczas auditów w 23 roku Nadzór nad dokumentami Nadzór nad zapisami Ilo nie zgodno c i Szkolenia Sterowanie procesami Programy licencjonowane 2 1 Nadzór nad przepisami Niezgodnoci w latach 2-23r ilo Nadzór nad dokumentami Nadzór nad zapisami Szkolenia r.- Certyfikacja ISO 92 i r.- Certyfikacja PN-N rok 14

15 Wady i zalety wdraania równoczenie Zintegrowanego Systemu Zarzdzania opartego na normach serii ISO 9 i 14 oraz PN-N- 181 Wady Jednorazowe due przedsiwzicie finansowe i organizacyjne, Zaangaowanie jednorazowo duej iloci osób, Brak wiadomoci na temat systemów, co powoduje duy opór organizacyjny, Niejednokrotnie dua reorganizacja obiegu dokumentacji i jej nadzoru, Wady i zalety wdraania równoczenie Zintegrowanego Systemu Zarzdzania opartego na normach serii ISO 9 i 14 oraz PN-N- 181 Zalety Obnienie kosztów wdroenia (wspólne szkolenia, konsultacje, korzystanie z efektu skali, Moliwo zmniejszenia liczby dokumentów poprzez ich łczenie (integrowanie, Jeden proces wdroenia, jednorazowe pokonywanie oporu organizacji przed nowym, Jednolite uporzdkowanie organizacji we wszystkich trzech obszarach, Jednoczesne prowadzenie auditów wszystkich systemów zarzdzania, co przyczynia si do zmniejszenia iloci personelu i czasu na audity, 15

16 Wady i zalety wdraania równoczenie Zintegrowanego Systemu Zarzdzania opartego na normach serii ISO 9 i 14 oraz PN-N- 181 Zalety Uniknicie zbdnego dublowania si elementów systemu, utworzenie jednego centrum systemu, Jednakowe podejcie do tych samych działa podejmowanych w firmie, co powoduje organizacj bardziej przejrzyst, Jednorazowe rozdzielenie odpowiedzialnoci za wszystkie obszary systemu, Wspólne dla wszystkich systemów działania korygujce i zapobiegawcze, Mniejsza ilo niezgodnoci, szczególnie w zakresie dokumentacji, Wady i zalety wdraania równoczenie Zintegrowanego Systemu Zarzdzania opartego na normach serii ISO 9 i 14 oraz PN-N- 181 Zalety Moliwo jednoczesnego przegldu systemów przez kierownictwo zakładu, Zaoszczdzenie czasu kierownictwa, Optymalizacja nakładów finansowych i wysiłków organizacyjnych na cigłe doskonalenie całego systemu zarzdzania przedsibiorstwem, Zrównanie problemów rodowiskowych i BHP z problemami jakoci wyrobów i usług, co ma znaczenie dla sukcesu rynkowego przedsibiorstwa. 16

17 Wady i zalety wdraania systemów osobno i póniejszej ich integracji opartych na normach serii ISO 9 i 14 oraz PN-N- 181 Wady Sumarycznie dłusze oderwanie pracowników od ich podstawowych zaj, rozłoone w czasie na kilka lat, Odrbne szkolenia kadry, pracowników, auditorów, Sumarycznie duo wiksze koszty (zatrudnienia konsultantów, szkole, koszty pracy, koszty niezgodnoci, Zwikszenie iloci dokumentów w organizacji, wiksze zbiurokratyzowanie (nawet do 4 % wicej dokumentów Zbdne dublowanie si elementów systemu, Wady i zalety wdraania systemów osobno i póniejszej ich integracji opartych na normach serii ISO 9 i 14 oraz PN-N- 181 Wady Powołanie niezalenych komórek organizacyjnych i powierzenie funkcji odrbnym osobom odpowiedzialnym za wdroenie systemów, Róne podejcie do tych samych działa podejmowanych w firmie, co powoduje olbrzymie nieporozumienia, Wiksza ilo auditów, wiksze angaowanie auditorów (w tym szczególnie po kadej integracji systemu. Rosnca ilo niezgodnoci w zakresie dokumentacji. 17

18 Wady i zalety wdraania systemów osobno i póniejszej ich integracji opartych na normach serii ISO 9 i 14 oraz PN-N- 181 Zalety Stopniowe wciganie załogi w systemy (mniejszy opór organizacyjny, Pierwszy wdroony system moe by baz dla pozostałych, Dowolno decyzyjna odnonie integracji systemów, Dua baza dowiadcze z poprzednim systemem, co moe korzystnie wpłyn na zmniejszenie iloci popełnianianych błdów w czasie wdraania systemu. Dzikuj za uwag 18

Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS

Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS Wstp Systemy zarzdzania rodowiskowego stanowi szczególnie uyteczny instrument poprawy efektywnoci funkcjonowania organizacji w zakresie szeroko pojtej

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH UNIWERSYTET WARMISKO MAZURSKI W OLSZTYNIE AKADEMIA TECHNICZNO ROLNICZA W BYDGOSZCZY NIZISKI Stanisław ÓŁTOWSKI Bogdan INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH OLSZTYN BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

oraz co to jest norma ISO 9001/2000

oraz co to jest norma ISO 9001/2000 Dlaczego system zarzdzania jakoci w firmie i orodku oraz propozycja certyfikacji grupowej dla małych firm geodezyjnych. oraz co to jest norma ISO 9001/2000 Wojciech Tokarski 2 Auditor wiodcy akredytowany

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI PROGRAM AKREDYTACJI JEDNOSTEK OCENIAJCYCH I AKCEPTUJCYCH LUB CERTYFIKUJCYCH ZAKŁADOW KONTROL PRODUKCJI Akceptował: Kierownik Biura ds. Akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji

Bardziej szczegółowo

Praktyczne zastosowanie procedur ISO w Orodkach Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznej

Praktyczne zastosowanie procedur ISO w Orodkach Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznej Praktyczne zastosowanie procedur ISO w Orodkach Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznej Rudolf Besuch I. Wdroenie systemu jakoci w Urzdzie Miasta Rybnika łcznie ze wskazaniem cyklu przygotowa. Urzd Miasta

Bardziej szczegółowo

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Normy serii ISO 9000

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Normy serii ISO 9000 Normy serii ISO 9000 Szanowni Pastwo! Zaczynamy wykłady nt. zaawansowanej inynierii oprogramowania od prezentacji norm serii ISO 9000. To co proponuj normy serii ISO 9000 mona zastosowa w wielkich organizacjach

Bardziej szczegółowo

administracji geodezyjnej

administracji geodezyjnej PRO-INFO Projektowanie i organizacja systemów informatycznych Zastosowanie metod zarzdzania projektami we wdraaniu systemów informatycznych w administracji geodezyjnej Konferencja SGP Oddział Katowice

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI

POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY ZESPÓŁ DO SPRAW POLITYKI ENERGETYCZNEJ POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI DO 2025 ROKU DOKUMENT PRZYJTY PRZEZ RAD MINISTRÓW W DNIU 4 STYCZNIA 2005 ROKU SPIS TRECI I. DOKTRYNA

Bardziej szczegółowo

Wybór i wdroenie aplikacji klasy ERP

Wybór i wdroenie aplikacji klasy ERP NGD.PL: Niezalena Grupa Doradców, 2005 SYSTEM ERP - ZMIANY W INFORMATYCE Wiele firm staje przed decyzj o poprawie efektywnoci własnego systemu informacyjnego, czsto utosamiajc to zagadnienie z wdroeniem

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH W ZARZDZANIU WIEDZ Pod redakcj C. Orłowskiego, Z. Kowalczuka, E. Szczerbickiego, 2009 STRESZCZENIA

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH W ZARZDZANIU WIEDZ Pod redakcj C. Orłowskiego, Z. Kowalczuka, E. Szczerbickiego, 2009 STRESZCZENIA ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH W ZARZDZANIU WIEDZ Pod redakcj C. Orłowskiego, Z. Kowalczuka, E. Szczerbickiego, 2009 PWNT Gdask STRESZCZENIA Rozdział 1. Ekonomiczne aspekty zastosowania metod

Bardziej szczegółowo

PLAN MARKETINGOWY STRUKTURA PLANU MARKETINGOWEGO STRESZCZENIE MENEDERSKIE OPRACOWANIE: DR IN. ANNA BORATYSKA-SALA 1

PLAN MARKETINGOWY STRUKTURA PLANU MARKETINGOWEGO STRESZCZENIE MENEDERSKIE OPRACOWANIE: DR IN. ANNA BORATYSKA-SALA 1 STRUKTURA PLANU MARKETINGOWEGO PLAN MARKETINGOWY STRESZCZENIE MENEDERSKIE I. ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ 1. ANALIZA NABYWCÓW 2. ANALIZA POPYTU 3. ANALIZA PODAY (KONKURENCJI) 4. ANALIZA POZYCJI FIRMY 5. ANALIZA

Bardziej szczegółowo

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Zarzdzanie Ryzykiem

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Zarzdzanie Ryzykiem Zarzdzanie Ryzykiem Witam Pastwa serdecznie na kolejnym wykładzie z cyklu Zaawansowana inynieria oprogramowania. Zarzdzanie ryzykiem wie si bezporednio z problematyk zarzdzania przedsiwziciami, a w szczególnoci,

Bardziej szczegółowo

OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH

OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH 17 OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH Marek Matejun Katedra Zarzdzania, Politechnika Łódzka 1. Wprowadzenie Outsourcing stanowi interesujc

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM

RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM Krzysztof B. Matusiak RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM Spis treci: 1. Pojcie i zadania niekomercyjnych instytucji otoczenia biznesu... 2 2. Rozwój

Bardziej szczegółowo

Wymagania EMAS II. Andrzej Ociepa Ekoekspert Sp. z o.o. Główny Specjalista Forum ISO 14000 Prezes Stowarzyszenia

Wymagania EMAS II. Andrzej Ociepa Ekoekspert Sp. z o.o. Główny Specjalista Forum ISO 14000 Prezes Stowarzyszenia Wymagania EMAS II Andrzej Ociepa Ekoekspert Sp. z o.o. Główny Specjalista Forum ISO 14000 Prezes Stowarzyszenia Cele systemu zarzdzania rodowiskowego Podstawowym celem zaprojektowania i wdroenia systemu

Bardziej szczegółowo

2. Planowanie wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

2. Planowanie wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 2. Planowanie wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 2.1. Co to jest system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy? Rozumienie systemu bywa różne. Na ogół przyjmuje się, że

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO

SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego 26 27.11.2012 Szczecin SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO 1 Co to jest System Zarządzania Środowiskowego (SZŚ)? 2 Zarządzanie: - sposób realizacji

Bardziej szczegółowo

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg normy PN-N 18001:2004 (SZBHP)

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg normy PN-N 18001:2004 (SZBHP) Barbara Piaskowska Luty 2007 System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg normy PN-N 18001:2004 (SZBHP) PN-N 18001:2004 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania. System Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski 1 2 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006 Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski Pozna 2007 3 Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Autor Przygotowane rozdziały Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

V Ogólnopolska Konferencja nt. Systemów Zarządzania w Energetyce. Forum ISO 14000 INEM Polska. Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska

V Ogólnopolska Konferencja nt. Systemów Zarządzania w Energetyce. Forum ISO 14000 INEM Polska. Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska Forum ISO 14000 INEM Polska Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska Wymagania norm: ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N-18001 dotyczące dostawców i podwykonawców. Szczyrk, 24 27. 09. 2006r. Maciej Kostrzanowski

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI

KSIĘGA JAKOŚCI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI Strona 1 KSIĘGA JAKOŚCI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI W Przedsiębiorstwie Produkcyjno- Handlowo- Gastronomicznym SWISS POL obowiązuje od dnia: 1 października 2005r.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA. Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12.

PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA. Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12. PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12.01 Centrum Obsugi Inwestora przy Rzeszowskiej Agencji Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Realizacja Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyszego Komunikat z konferencji ministrów ds. szkolnictwa wyszego, Berlin, 19 wrzenia 2003

Realizacja Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyszego Komunikat z konferencji ministrów ds. szkolnictwa wyszego, Berlin, 19 wrzenia 2003 Realizacja Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyszego Komunikat z konferencji ministrów ds. szkolnictwa wyszego, Berlin, 19 wrzenia 2003 Preambuła Dnia 19 czerwca 1999 r., rok po podpisaniu Deklaracji Sorboskiej,

Bardziej szczegółowo

7.2. Załoenia i cele strategii lizboskiej a budowanie konkurencyjnej gospodarki

7.2. Załoenia i cele strategii lizboskiej a budowanie konkurencyjnej gospodarki 7.1. Wprowadzenie Jednym z podstawowych załoe i celów strategii lizboskiej jest budowanie gospodarki opartej na wiedzy. Koncepcja ta, w wietle przyjtych złoe, ma by realizowana poprzez takie działania,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: dostaw i wdroenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i zestawów do składania bezpiecznego podpisu

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO JAKOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO JAKOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Józef Frąś Zakład Zarządzania Jakością Uniwersytet Szczeciński Marek Siwkowski Doktorant Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich WNEIZ US SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO JAKOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

ALTERNATYWNE RÓDŁA FINANSOWANIA MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW

ALTERNATYWNE RÓDŁA FINANSOWANIA MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW Elbieta RAK-MŁYNARSKA Paweł MROWIEC ALTERNATYWNE RÓDŁA FINANSOWANIA MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW Streszczenie Celem niniejszego opracowania jest prezentacja i analiza dostpnoci wybranych ródeł finansowania

Bardziej szczegółowo

1. Klasyfikacja systemów 2. Podstawowe pojcia 3. Przegld funkcjonalnoci systemów zarzdzania 4. Otoczenie systemów 5. E-Biznes

1. Klasyfikacja systemów 2. Podstawowe pojcia 3. Przegld funkcjonalnoci systemów zarzdzania 4. Otoczenie systemów 5. E-Biznes 1. Klasyfikacja systemów 2. Podstawowe pojcia 3. Przegld funkcjonalnoci systemów zarzdzania 4. Otoczenie systemów 5. E-Biznes Oprogramowanie infrastrukturalne Application Development Application Integration

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ORGANIZACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla organizacji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-5-1 Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo