Dokumenty na nonikach CD-ROM w polskich bibliotekach naukowych Electronic documents on the CD-ROMs collected in Polish scientific libraries

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dokumenty na nonikach CD-ROM w polskich bibliotekach naukowych Electronic documents on the CD-ROMs collected in Polish scientific libraries"

Transkrypt

1 B I B L I O T E K I N A U K O W E W K U L T U R Z E I C Y W I L I Z A C J I Paweł Włodarczyk Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Biblioteka Główna Piotr Picheta Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Biblioteka Wydziału Górnictwa i Geoinynierii Piotr Miodunka Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Biblioteka Główna Abstrakt Dokumenty na nonikach CD-ROM w polskich bibliotekach naukowych Electronic documents on the CD-ROMs collected in Polish scientific libraries Artykuł opisuje zagadnienia dotyczce dokumentów elektronicznych na nonikach optycznych (CD-ROM) w wybranych polskich bibliotekach naukowych. Celem było wskazanie moliwych rozwiza w gromadzeniu, przechowywaniu i udostpnianiu takich zbiorów. Omówiono kwestie ochrony, poruszono take zagadnienia prawne (w tym praw autorskich). Słowa kluczowe biblioteki naukowe; CD-ROM; dokumenty elektroniczne; magazynowanie; prawo autorskie; przechowywanie; udostpnianie Abstract The article describes problems of electronic documents on CD-ROMs, collected in selected Polish scientific libraries. The purpose was concerning the advisable solutions to an acquisition, storage and circulation such kind of documents. The problems of protections and copyrights have been also discussed. Key words scientific libraries; CD-ROM; electronic documents; storage; copyright; circulation Wstp Współczesne biblioteki naukowe oprócz ksigozbioru tradycyjnego (dokumenty wydane drukiem), posiadaj równie dokumenty elektroniczne. Nale do nich ksiki i czasopisma elektroniczne, materiały audiowizualne udostpniane w sieci Internet (tryb online) oraz dokumenty na nonikach optycznych CD, CD-ROM (tryb offline), których ilo na rynku, z roku na rok ronie. Dokumenty te, pomimo niezaprzeczalnych walorów i wad, s nadal efektywnym nonikiem informacji. Ich trwało jest zdecydowanie wiksza ni dyskietek. Wraz ze wzrostem iloci i popularnoci dokumentów elektronicznych pojawił si problem ich udostpniania (równie

2 228 Paweł Włodarczyk, Piotr Picheta, Piotr Miodunka wypoyczania poza teren jednostki). Taki stan rzeczy wymaga prawnych regulacji udostpniania zbiorów cyfrowych, krystalizacji fundamentalnych zasad magazynowania, opracowania i ochrony. 1. Dokumenty elektroniczne terminologia W literaturze przedmiotu z terminem dokumenty elektroniczne zwizanych jest wiele poj składajcych si na pełny obraz zjawiska. Pojcie dokumentu elektronicznego opisuje polska norma dotyczca opisu bibliograficznego dokumentów elektronicznych. Okrela go jako: dokument istniejcy w postaci elektronicznej, dostpny za pomoc techniki komputerowej 1. Owa posta elektroniczna dokumentu jest wic czynnikiem niezbdnym, aby dokument uzna za elektroniczny. Niezbdne jest te posiadanie odpowiedniego sprztu komputerowego do zapewnienia dostpu do takiego dokumentu. Zgodnie z definicj encyklopedii powszechnej dokument to: informacja wraz z nonikiem, na którym została zapisana 2. Owym nonikiem w dokumentach elektronicznych moe by dyskietka, dysk komputera, dysk optyczny (CD-ROM, DVD-ROM) lub spotykane ostatnio coraz czciej pamici przenone typu Pen Drive. Spraw istotn jest rozrónianie wyej wymienionych noników informacji. W literaturze anglojzycznej stosuje si dwie pisownie disk/disc. Pisownia disk wskazuje na dysk elastyczny komputera (dyskietk). Pisownia disc oznacza, e mamy do czynienia z dyskiem kompaktowym (CD), który moe by typu audio (muzyczny CD) lub typu komputerowego (CD-ROM) 3. Informacje zawarte w dokumentach elektronicznych mog wystpowa pod wieloma postaciami. W formie tekstowej lub multimedialnej, przy czym, słowo multimedia oznacza bdzie bogate aplikacje z jednolicie połczonym tekstem, grafik, dwikiem, animacj i w pełni ruchomym obrazem 4. Daje to moliwo prezentacji przekazu informacyjnego na wielu płaszczyznach. 2. Magazynowanie, ochrona, kontrola i udostpnianie dokumentów elektronicznych we współczesnych bibliotekach Powszechne zastosowanie rozległych sieci (Internet, Intranet), nieograniczone moliwoci transferu danych, coraz pojemniejsze noniki informacji sprawiaj, e oprócz tradycyjnych drukowanych zbiorów, wikszo bibliotek posiada ju znaczn kolekcj dokumentów elektronicznych. Nale do nich: bazy danych, czasopisma elektroniczne (online, offline), a take coraz popularniejsze, multimedialne dokumenty 1 PN-N : 2000 Opis bibliograficzny. Dokumenty elektroniczne, s Petrozolin-Skowroska B. (red.): Dokument. [W:] Nowa Encyklopedia Powszechna PWN. Wyd. Nauk. PWN, 1995, s Pivovarnick J.: CD-ROM nie tylko dla orłów. Intersoftland, s Parker D.; Starrett B.: Przewodnik po CD-ROM. Intersoftland, s. 200.

3 Dokumenty na nonikach CD-ROM w polskich bibliotekach naukowych 229 samoistne wydawniczo i pimienniczo (ksiki, monografie w postaci elektronicznej, materiały konferencyjne itp.) oraz dokumenty towarzyszce, np. ksikom lub czasopismom na dyskietkach i nonikach optycznych. Aby móc skutecznie połczy tradycyjne zasoby z elektronicznymi, konieczne jest uwiadomienie sobie znaczenia biblioteki elektronicznej.w literaturze okrelana jest ona mianem biblioteki hybrydowej, ze wzgldu na to, e oprócz zasobu tradycyjnego posiada ksigozbiór elektroniczny, który wymusza powoływanie do działa nowych agend bibliotecznych i udoskonalanie ju istniejcych 5. Popularno dysków optycznych, niewielkie koszty zwizane z ich zakupem i utrzymaniem, prosta technologia umoliwiajca ich skuteczne wykorzystywanie, oraz wzrastajce wymagania uytkownika, który otwarcie domaga si moliwoci pełnego, nieskrpowanego dostpu, równie wypoyczenia na dłuszy czas, powinny przemodelowa fundamentalne zasady ich magazynowania, opracowania, ochrony i udostpniania przez współczesne biblioteki Magazynowanie Do podstawowych problemów zwizanych z magazynowaniem płyt CD-ROM jest ich fizyczne zlokalizowanie, tzn. ustalenie czy s to dokumenty samoistne wydawniczo i pimienniczo (np. ksiki elektroniczne), czy te niesamoistne, towarzyszce czasopismom (np. multimedialne uzupełnienia lub rozszerzenia). Po ustaleniu cech formalnych naley podj decyzj, czy CD umieszczone zostan w cigu ksigozbioru (numerus currens) i bd dzieli miejsce z innymi tradycyjnymi zbiorami, czy te konieczne jest wydzielenie odrbnego miejsca i osobnego zakresu sygnatur, z uwzgldnieniem podziału na dokumenty samoistne i niesamoistne 6. W przypadku dokumentów elektronicznych samoistnych wydawniczo doskonałym rozwizaniem jest wydzielenie odrbnego miejsca przechowywania w magazynie(ze wzgldu na inn posta fizyczn) i nadanie im odrbnej sygnatury np. E 124, gdzie litera E jest skrótem od słowa Elektroniczny, a oznaczenie 124 okrela przyporzdkowanie dokumentu według kolejnego numeru inwentarza, np. zbiorów specjalnych. Sytuacja wyglda inaczej w przypadku dokumentów niesamoistnych wydawniczo, które towarzysz np. ksikom. W tym przypadku niesłuszne wydaje si rozdzielanie ksiek z płytami od ksiek bez płyt (lub z dyskietkami), a to z tego wzgldu, i w obu przypadkach jedyn wyróniajc cech jest nonik optyczny, który w specjalnie zaprojektowanej kopercie dołczony jest do ksiki (oddzielanie płyt od ksiek nie wchodzi w rachub, ze wzgldu 5 Machalska-Garbacz A.: Nasza przyszło: biblioteka elektroniczna czy cyfrowa? Przegld Biblioteczny nr 2/3, s Dziadkiewicz W.: Jak bazy CD-ROM zmieniły oblicze biblioteki. [W:] Elektroniczna biblioteka dzisiaj. Efektywne wykorzystanie baz CD-ROM w sieciach komputerowych: materiały II Konferencji Górnolskiego Konsorcjum Bibliotek Naukowych (Katowice-Opole, kwietnia 1999), red. B. Zajczkowska. Wydaw. Akademii Ekonomicznej, Katowice 2000, s

4 230 Paweł Włodarczyk, Piotr Picheta, Piotr Miodunka na dodatkow trudno pobierania ich z innych miejsc magazynu i dołczania do wypoyczanej ksiki). Natomiast bardzo wane jest odpowiednie oznaczenie takiej ksiki. Najczciej do sygnatury dopisuje si oznaczenie typu +CD lub +CD ROM lub +Dok. Elektr. np CD-ROM itp., gdzie to kolejny numer inwentarza, a oznaczenie CD, CD- ROM, Dok. Elektr. to oznaczenie dokumentu towarzyszcego (forma zapisu zaley wyłcznie od biblioteki). Rozwizanie to ma na celu oznaczenie ksiek posiadajcych towarzyszcy dokument elektroniczny, po to, by bibliotekarz miał jasno, i wypoyczona ksika zawiera dodatkowo nonik optyczny. Sprawa magazynowania dokumentów elektronicznych niesamoistnych wydawniczo znacznie komplikuje si w przypadku czasopism, których w zasadzie nie wypoycza si, a które posiadaj towarzyszce noniki optyczne. Najprociej byłoby zastosowa t sam zasad jak w przypadku ksiek (tzn. CD, CD-ROM w kopercie dołczony do czasopisma), ale traci to sens w chwili, gdy czasopismo udostpniane jest wyłcznie w czytelni, która nie posiada (lub posiada zbyt mało) samodzielnych stanowisk komputerowych. W tym wypadku płyty przechowywane s z reguły osobno, i na yczenie czytelnika udostpniane z moliwoci wypoyczenia na kilka dni, czsto pod zastaw dowodu tosamoci (rozwizanie niewłaciwie, gdy nie powinno si odbiera czytelnikowi dokumentów potrzebnych do codziennego funkcjonowania w społeczestwie). W kwestii nadania sygnatury powinno stosowa si takie same reguły jak w przypadku ksiek, z t rónic, i czasopisma mona by oznacza np. C CD lub C CD-ROM lub C Dok. Elektr. itp., gdzie C to skrót od słowa Czasopismo, 1234 kolejny numer wg inwentarza czasopism, a +CD, CD-ROM, Dok. Elektr. to oznaczenie dokumentu elektronicznego towarzyszcego czasopismu. Innym wanym problemem jest sposób, w jaki płyty bd przechowywane. Do najczciej stosowanych rozwiza nale specjalne zaprojektowane podłune, plastikowe pudełka z otwieranym wieczkiem, w których specjalne zakładki umoliwiaj przechowywanie płyt CD. Okazuje si jednak, e ten stary, wypróbowany sposób ma dosy powan wad, gdy niemoliwe jest równoczesne przechowywanie dokumentacji drukowanej w postaci instrukcji obsługi, broszur, bd małych ksieczek towarzyszcych nonikom optycznym. Rozwizaniem mog okaza si pudełka zunifikowane do rozmiaru formatu A4 (lub wicej), dostosowane do potrzeb biblioteki, na których znajdowa si powinny podstawowe informacje przejte z oryginalnego opakowania (wg normy opisu dokumentu elektronicznego) oraz oznaczenia ewidencjonujce dokument elektroniczny (np. sygnatura, ekslibris). Tak przechowywany dokument elektroniczny wraz z dokumentacj moe by z powodzeniem udostpniany uytkownikowi.

5 Dokumenty na nonikach CD-ROM w polskich bibliotekach naukowych Ochrona i kontrola zbiorów Dla bezpieczestwa form zapisu elektronicznego konieczne jest stworzenie odpowiednich warunków klimatycznych i zapewnienie w magazynach czystoci chemicznej i biologicznej oraz osłony przed szkodliwym działaniem pól magnetycznych. Ochrona przed promieniowaniem nabiera szczególnego znaczenia dla dokumentów zapisanych na dyskietkach, które cho s ju zdecydowanie archaicznym nonikiem informacji, nadal znajduj si w wielu bibliotekach, jako dodatki do ksiek i czasopism. W tym celu powinno si prowadzi prace zwizane z tworzeniem kopii tych dokumentów na noniki CD-ROM, które trwałoci i pojemnoci zdecydowanie przewyszaj dyskietki, a koszty ich wytworzenia i utrzymania w obecnej chwili s ju niewielkie (wliczajc w te koszty przeszkolenie np. pracownika oddziału magazynów, który w ramach swoich obowizków bdzie sporzdzał kopie). Dla pełnego bezpieczestwa dokumentów zlokalizowanych na krkach CD powinno si rednio co kilka lat kontrolowa zawarto płyt i w miar moliwoci tworzy kilka kopii zapasowych, zwłaszcza, gdy s one czsto udostpniane czytelnikowi. Moliwe jest równie stworzenie jednego lub dwóch stanowisk w zalenoci od potrzeb, na których przeszkolony pracownik bdzie na bieco wyłapywał wszystkie uszkodzone płyty wracajce od uytkownika. Innym wyjtkowo obiecujcym i moliwym z technicznego punktu widzenia sposobem ochrony i kontroli dokumentów elektronicznych jest wykorzystanie stale rozwijajcej si technologii dysków twardych o duych pojemnociach. Spadek ich cen oraz ewolucja idei zmierzajcych do integrowania systemów informatycznych, skrystalizowała metody i sposoby przeładowywania zawartoci płyt CD-ROM oraz tworzenia ich lustrzanych odbi na stabilnych dyskach. Rozwizania te zaowocowały znacznym przyspieszeniem dostpu do danych, ograniczeniem barier sprztowych oraz zwikszeniem liczby uytkowników odczytujcych dane pochodzce pierwotnie z jednej płyty optycznej. Mowa oczywicie o sieciowym udostpnianiu dokumentów elektronicznych Udostpnianie Nowa współczesna koncepcja udostpniania tradycyjnych i elektronicznych zasobów bibliotecznych wymaga rozwinicia odmiennych strategii, gwarantujcych dostp do informacji i dokumentów zgodnie z potrzebami i z zachowaniem zasady przyjaznego wychodzenia na przeciw potrzebom uytkowników. W tym celu konieczne jest przemodelowanie organizacji rodowiska informacyjnego, w którym dotychczasowy dokument elektroniczny stał na piedestale, a uytkownik stanowił jego główne, potencjalne ródło zagroenia. Oczywicie, współczesna biblioteka 7 Koziara A.: Efektywne wykorzystanie potencjału baz danych rozpowszechnianych na nonikach optycznych. [W:] Elektroniczna biblioteka dzisiaj, op. cit., s

6 232 Paweł Włodarczyk, Piotr Picheta, Piotr Miodunka hybrydowa powinna by daleka od takiego modelu. W tym celu słuszne i konieczne wydaj si fundamentalne zmiany w zasadach udostpniania dokumentów elektronicznych na płytach CD 8. W pierwszej kolejnoci naley zadba o efektywn i racjonaln polityk magazynowania, ochrony i kontroli zbiorów elektronicznych, przy czym rozwizania te powinny znale swoje miejsce w regulaminach i zarzdzeniach okrelajcych zasady funkcjonowania bibliotek. Dopiero jasno sformalizowane sposoby funkcjonowania zaplecza umoliwi wprowadzanie zmian w polityce udostpniania, która realizowana powinna by w kilku odrbnych wariantach. Pierwszy dotyczy wypoyczania prezencyjnego, tzn. stworzenia wielu samodzielnych stanowisk komputerowych, na których uytkownicy swobodnie, be adnych ogranicze i skrpowa bd mogli przeglda zawarto krków. Drugi wariant zakłada wypoyczanie dokumentów elektronicznych na zewntrz biblioteki, bez wzgldu na status uytkownika (np. student, pracownik), oczywicie przy zachowaniu zasad normowanych regulaminem. Trzeci model obejmuje udostpnianie zasobów sieciowo, przy wykorzystaniu łczy lokalnych i rozległej sieci Internet, bez koniecznoci fizycznej obecnoci czytelnika w bibliotece, z zachowaniem prawnych regulacji i odrbnych zasad korzystania z tego typu usług. Pierwsze dwa modele wymagaj sporzdzenia przez bibliotek kilku kopii dokumentu elektronicznego i zachowania jednego archiwalnego, jako gwarancj bezpieczestwa, przy czym rol tak moe pełni oryginał. Natomiast wariant trzeci wymaga korzystania z serwera sieciowego plików i aplikacji (zawarto CD skopiowana na twarde dyski), serwera dedykowanego, przeznaczonego wyłcznie do obsługi CD lub ogólnego, posiadajcego zdolno obsługi wielu napdów CD-ROM (np. jukebox urzdzenie do obsługi wielu płyt CD-ROM) Cz badawcza - udostpnianie i ochrona informacji na dyskach optycznych w polskich bibliotekach naukowych Badaniem objto 19 najwikszych bibliotek naukowych, głównie technicznych 10. Dane uzyskano stosujc technik wywiadu telefonicznego z pracownikami i kierownikami oddziałów: udostpniania i informacji 8 Ball R.: Obsługa i jako usług biblioteki elektronicznej. [W:] Elektroniczne publikacje w bibliotekach; red. M. Kocójowa. Wyd. UJ, Kraków 2001, s Chrzan W.: Sieciowe bazy danych CD-ROM w systemie bibliotecznej informacji naukowej. [W:] Komputeryzacja bibliotek naukowych w kontekcie standardów oprogramowania bibliotecznego: materiały konferencji ogólnopolskiej (9-10 maja 1994). Gdask 1996, s Bibliotek Narodow, Bibliotek Jagiellosk, biblioteki główne uniwersytetów: lskiego i Zielonogórskiego, Akademii Górniczo-Hutniczej oraz politechnik: Czstochowskiej, Gdaskiej, Koszaliskiej, Krakowskiej, Lubelskiej, Łódzkiej, Opolskiej, Poznaskiej, Rzeszowskiej, lskiej, witokrzyskiej, Szczeciskiej, Warszawskiej, Wrocławskiej.

7 Dokumenty na nonikach CD-ROM w polskich bibliotekach naukowych 233 naukowej, oraz poprzez analiz informacji zawartych na stronach domowych WWW wybranych bibliotek. W wywiadzie zadano pytania dotyczce zasad magazynowania, ochrony, kontroli i udostpniania dokumentów elektronicznych na nonikach optycznych. W wyniku przeprowadzonych rozmów ustalono, e zbiory elektroniczne, które towarzysz dokumentom tradycyjnym (niesamoistne wydawniczo), wypoycza si na zewntrz na takich samych zasadach jak dokumenty tradycyjne. Noniki optyczne samoistne wydawniczo w wikszoci bibliotek nie s wypoyczane na zewntrz. Jedynie w bibliotekach głównych Politechniki Koszaliskiej i Politechniki witokrzyskiej wypoycza si CD-ROM-y na zewntrz na takich samych zasadach jak zbiory tradycyjne. W wikszoci bibliotek z reguły nie sporzdza si kopii zapasowych. Odstpstwem jest działalno Biblioteki Głównej Politechniki Łódzkiej, w której dokonuje si kopiowania i udostpniania płyt ( oryginał pod klucz ). Podobnie jest w Bibliotece Uniwersytetu lskiego, w której sporzdza i wypoycza si kopie dokumentów (niesamoistne wydawniczo) dołczonych do tradycyjnych. W adnej bibliotece nie sprawdza si (w odniesieniu do dokumentów wypoyczanych na zewntrz) zawartoci zwracanych zbiorów elektronicznych (w szczególnoci dyskietek). Dokonuje si jedynie kontroli stanu fizycznego zwracanego dokumentu (czy nie ma uszkodze mechanicznych, zarysowa, kontroluje si sygnatur na CD-ROM, i czy płyta nie została podmieniona ). 4. Prawne regulacje udostpniania dokumentów elektronicznych 4.1. Dokumenty elektroniczne w ustawie o bibliotekach Dokumenty elektroniczne w Ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r.o bibliotekach (Dz. U. z 1997 r. nr 85, poz. 539 z pón. zm. dalej: ust. o bibl.) zostały wyranie wskazane jako jeden z rodzajów materiałów bibliotecznych (art. 5). Jako takie zostały take uwzgldnione w rozporzdzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 5 listopada 1999 r. w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. z 1999 r. nr 93, poz z pón. zm.). Rodzi to dalsze konsekwencje wynikajce z ustawowych zada kadej biblioteki, tj. m.in. gromadzenia, przechowywania i ochrony materiałów bibliotecznych oraz udostpniania zbiorów (art. 4 ust. 1 Ust. o bibl.). Analogicznie do pozostałych materiałów przedstawia si moliwo odpłatnego udostpniania dokumentów elektronicznych. Ustawa stanowi, i biblioteki zorganizowane przez ministrów, kierowników urzdów centralnych oraz jednostki samorzdu terytorialnego wiadcz swoje usługi bezpłatnie, a na licie wyjtków, której nie mona rozszerza w drodze analogii, brak jest wypoyczania dokumentów elektronicznych (art. 14 ust 1 i 2 w zw. z art. 8 ust. 2 ust. o bibl.). To ograniczenie nie dotyczy bibliotek, których organizatorami s inne ni wymienione wyej podmioty (np.

8 234 Paweł Włodarczyk, Piotr Picheta, Piotr Miodunka biblioteki szkół wyszych). Wprowadzenie odpłatnego udostpniania dokumentów elektronicznych bdzie jednak miało istotne znaczenie dla sfery praw autorskich, o czym niej Dokumenty elektroniczne a prawo autorskie Zdecydowan wikszo dokumentów elektronicznych utrwalonych na noniku w postaci dyskietki lub CD-ROM-u stanowi utwory chronione prawem autorskim. Zatem, podobnie jak w przypadku innych utworów w zbiorach bibliotecznych, dla ustalenia zakresu udostpniania i korzystania z tej kategorii zbiorów niezbdne jest odwołanie si do Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. nr 80, poz. 904 z pón. zm. dalej: pr. aut.). Działalno biblioteki jest wkroczeniem w obszar wyłcznych praw autorskich twórcy bd innego podmiotu uprawnionego; jednak wymieniona ustawa przyznaje bibliotekom prawo do tzw. dozwolonego uytku publicznego zwanego take licencj ustawow, aby mogły one spełnia swoje statutowe zadania (art. 28 pr. aut.) 11. Dozwolony uytek polega na moliwoci korzystania z utworu bez zgody autora oraz, co do zasady, bez uiszczania wynagrodzenia (art. 34 in fine pr. aut.). Specjalnym uregulowaniom podlegaj programy komputerowe i elektroniczne bazy danych Udostpnianie dokumentów elektronicznych przed i po 1 maja 2004r. Podstawow licencj ustawow przyznan bibliotekom jest moliwo udostpniania zgromadzonych w niej utworów ju uprzednio rozpowszechnionych (art. 28 ust.1 pr. aut. do 1 maja 2004 r. dotyczyło to utworów opublikowanych). Musi to by jednak udostpnianie nieodpłatne, czyli tzw. uyczenie (zdefiniowane w art. 6 pkt 8 pr. aut.); w przeciwnym przypadku trzeba uzyska zgod autora (innego uprawnionego) i liczy si z koniecznoci zapłaty wynagrodzenia 12. Brzmienie art. 28 pr. aut. do 1 maja 2004 r. pozwalało wyranie jedynie na udostpnianie egzemplarzy utworów, 11 Dla ułatwienia lektury tekstu zamieszczamy brzmienie art. 28 pr. aut. przed i po ostatniej nowelizacji: Przed 1 maja 2004 r. Art. 28. Biblioteki, archiwa i szkoły mog: 1) udostpnia nieodpłatnie, w zakresie swoich zada statutowych, egzemplarze utworów opublikowanych, 2) sporzdza lub zleca sporzdzenie pojedynczych egzemplarzy utworów opublikowanych, niedostpnych w handlu - w celu uzupełniania, ochrony swoich zbiorów i nieodpłatnego ich udostpniania. Po 1 maja 2004 r. Art. 28. Biblioteki, archiwa i szkoły mog: 1) udostpnia nieodpłatnie, w zakresie swoich zada statutowych, egzemplarze utworów rozpowszechnionych, 2) sporzdza lub zleca sporzdzanie egzemplarzy rozpowszechnionych utworów w celu uzupełnienia, zachowania lub ochrony własnych zbiorów, 3) udostpnia zbiory dla celów badawczych lub poznawczych za porednictwem kocówek systemu informatycznego (terminali) znajdujcych si na terenie tych jednostek. 12 Matlak A.: Działalno bibliotek w wietle nowych regulacji z zakresu prawa autorskiego [dok. elektr.] [odczyt ].

9 Dokumenty na nonikach CD-ROM w polskich bibliotekach naukowych 235 czyli dzieł utrwalonych na nonikach materialnych, a wic take dyskietek i płyt CD-ROM 13. Pojawiła si ponadto interpretacja, e o egzemplarzu mona take mówi w przypadku np. pliku na serwerze, bdzie to wówczas egzemplarz niematerialny - sieciowy 14. Taka interpretacja znacznie poszerza praktyczne znaczenie licencji z art. 28. ust 1., gdy umoliwia udostpnianie utworów np. w sieci Internet. Nie jest ona jednak powszechnie uznawana. Przyjmuje si raczej, e niematerialne rozpowszechnianie utworu (czyli np. wprowadzanie do sieci Internet) nie prowadzi do powstania egzemplarza 15 a tym samym jest bibliotekom zakazane 16. Z dniem 1 maja weszła w ycie nowelizacja pr. aut. dostosowujca je do prawa europejskiego, w tym wypadku do dyrektywy 2001/29/WE z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczestwie informacyjnym. Dodany w zwizku z tym do art. 28 polskiej ustawy pkt. 3 dopuszcza udostpnianie zbiorów biblioteki dla celów badawczych lub poznawczych za porednictwem kocówek systemu informatycznego (terminali) znajdujcych si na jej terenie. Nie mona zatem udostpnia zbiorów w Internecie, poza wewntrzn sieci biblioteki, nawet dla krgu osób ograniczonego do uytkowników biblioteki (uytkowników zarejestrowanych). Przepis nie zawiera warunku nieodpłatnego udostpniania, uprzedniego rozpowszechnienia dzieła oraz nie posługuje si pojciem egzemplarza. W toku prac nad nowelizacj ustawy zwracano uwag na konieczno zastrzeenia nieodpłatnego udostpniania, co jednak nie znalazło odzwierciedlenia w obowizujcym brzmieniu przepisu 17. Brak warunku uprzedniego rozpowszechnienia dzieła umoliwia udostpnianie t drog pewnych kategorii utworów (np. prac magisterskich i doktorskich)18. Skoro art. 28 pkt. 3 nie mówi o egzemplarzach wzmacnia to interpretacj, e egzemplarz moe mie jedynie charakter materialny tak jak w pkt. 1. Posługuje si natomiast pojciem zbiory, co jak si wydaje, moe oznacza take utwory zapisane jako pliki w pamici komputera. Wskazuje si, i przepis ten narusza postanowienia dyrektywy, bowiem nie zawiera zastrzeenia o pierwszestwie umowy licencyjnej 19. Dodany w art. 28 pkt. 3 ma niewtpliwie zwikszy moliwoci udostpniania zasobów biblioteki zezwalajc na uytek publiczny utworów w zakresie odpowiadajcym 13 Barta J. (red.) [i in.]: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa, s ; Kot D.: Korzystanie z utworów przez instytucje uytecznoci publicznej w wietle technik cyfrowego przetwarzania danych. [W:] Informacja elektroniczna a prawo autorskie: materiały z warsztatów (Warszawa 30 wrzenia 1 padziernika 1999). Wyd. SBP, Warszawa 2000, s Kolczyski J.: Cyfrowe pola eksploatacji w znowelizowanym prawie autorskim. Monitor Prawniczy, nr Barta J. (red.) [i in.]: Ustawa o prawie autorskim, op. cit., s Kot D.: Korzystanie z utworów, op. cit., s UKIE 2004 [dok. elektr.]: Pismo Urzdu Komitetu Integracji Europejskiej z dnia 3 marca 2004 zn. 802/04/DPE/ebr -x.pdf [odczyt ] ; Matlak A.: Działalno bibliotek w wietle nowych regulacji z zakresu prawa autorskiego [dok. elektr.] [odczyt ]. 18 Barta J.; Markiewicz R.: Prawo autorskie i prawa pokrewne. Kantor Wydawniczy Zakamycze, s Tame, s. 186.

10 236 Paweł Włodarczyk, Piotr Picheta, Piotr Miodunka czciowo polu eksploatacji wymienionemu w art. 50 pkt. 3 pr. aut., budzi jednak sporo wtpliwoci interpretacyjnych 20. Zakoczenie Pomimo, e dokumenty elektroniczne na nonikach CD i CD-ROM reprezentuj jedn z kilku grup zbiorów cyfrowych dostpnych w bibliotekach, nadal nie ma wypracowanych jednolitych zasad postpowania z nimi. Z drugiej strony, realizacja propozycji ujtych w referacie wie si z ograniczeniami w sferze logistycznej i finansowej. Bariera logistyczna wymaga okrelenia ostatecznych modeli postpowania w odniesieniu do dysków optycznych, które swoje precyzyjne odzwierciedlenia powinny znale w regulaminach i zarzdzeniach, dotyczcych ochrony, przechowywania, opracowania i udostpniania. Jednak to pienidze decyduj o moliwociach i zmianach zachodzcych w wewntrznym i zewntrznym otoczeniu biblioteki. Moliwo udostpniania płyt CD, CD-ROM uytkownikom na terenie placówki wymaga utworzenia czytelni komputerowej lub stanowisk komputerowych w istniejcych czytelniach. Oprócz problemów lokalowych konieczny jest zatem zakup komputerów, legalnego oprogramowania i wygospodarowania dodatkowych etatów bibliotekarskich (w przypadku pracy zmianowej). Wypoyczanie na zewntrz wie si z koniecznoci wielokrotnego skopiowania pojedynczego dokumentu, regularnej kontroli egzemplarzy wracajcych od uytkownika ( wychwytywania uszkodzonych lub podmienionych noników) i utworzenia kolejnego etatu bibliotekarskiego. Oczywicie zawsze istnieje moliwo obarczenia dodatkowymi obowizkami wybranego pracownika, np. z oddziału magazynów, gdzie powinny by przechowywane dokumenty na płytach CD i CD-ROM. Podobnie sytuacja wyglda w przypadku udostpniania sieciowego. Tu konieczne jest utworzenie czytelni komputerowej dla tych, którzy chc korzysta z dokumentów na terenie biblioteki oraz zapewnienie poprawnoci i niezawodnoci działania serwera, urzdze obsługujcych wiele napdów CD i CD-ROM, bd oprogramowania odpowiedzialnego za tworzenie i prac lustrzanych kopii płyt na dyskach twardych. Na tym etapie istnieje jeszcze jedno powane ograniczenie regulacje dotyczce praw autorskich. Jeli chodzi o udostpnianie lokalne (Intranet), sytuacja jest wzgldnie prosta. Za pomoc kocówek terminali mona udostpnia zbiory sieciowo na terenie jednostki, co w przypadku duych placówek, np. uczelni typu AGH w Krakowie, ma ogromne znaczenie. Niestety, brak prawnych ustale 20 Szczepaska B.: Czy przystpienie do Unii Europejskiej zagraa polskim bibliotekom? Prawa autorskie w rodowisku cyfrowym implikacje dla bibliotek [dok. elektr.] [odczyt ].

11 Dokumenty na nonikach CD-ROM w polskich bibliotekach naukowych 237 odnonie udostpniania w sieci Internet prowadzi do spekulacji i rozbienoci w opiniach specjalistów. Swobodna interpretacja to zdecydowanie za mało, aby uruchamia tak złoony i kosztowny proces, który moe bardzo szybko zakoczy si powanymi stratami. Dokumenty elektroniczne na dyskach optycznych stwarzaj nowe perspektywy dostarczania informacji. By moe w przyszłoci pojawi si inne, lepsze noniki. Jednak na dzie dzisiejszy daj one wiksze moliwoci odtwarzania i ochrony zbiorów, ni na przykład dyskietki. Ich wykorzystanie zaley w duej mierze od moliwoci bibliotek.

12 238 Paweł Włodarczyk, Piotr Picheta, Piotr Miodunka Bibliografia [1] Ball, R.: Obsługa i jako usług biblioteki elektronicznej. [W:] Elektroniczne publikacje w Bibliotekach, red. M. Kocójowa. Wydaw. UJ, Kraków [2] [2] Barta, J. [i in.] (red.): Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa. [3] Barta, J.; Markiewicz R.: Prawo autorskie i prawa pokrewne. Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków [4] Chrzan, W.: Sieciowe bazy danych CD-ROM w systemie bibliotecznej informacji naukowej. [W:] Komputeryzacja bibliotek naukowych w kontekcie standardów oprogramowania Bibliotecznego: materiały konferencji ogólnopolskiej maja 1994). Gdask [5] PN-N : 2000 Opis bibliograficzny. Dokumenty elektroniczne. [6] Drewnowski, R.: Prawnicze bazy danych na CD-ROM-ach. Poradnik Bibliotekarza nr 11, s [7] Dziadkiewicz, W.: Jak bazy CD-ROM zmieniły oblicze biblioteki. [W:] Elektroniczna biblioteka dzisiaj. Efektywne wykorzystanie baz CD-ROM w sieciach komputerowych: materiały II Konferencji Górnolskiego Konsorcjum Bibliotek Naukowych (Katowice- Opole, kwietnia 1999), red. B. Zajczkowska. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice [8] Golat, R.: Internet aspekty prawne. Difin, Warszawa [9] Janiszewska, K.: Elektroniczne dostarczanie dokumentów. SBP, Warszawa [10] Jin, J. S.: Image processing in multimedia. [W:] Brusilovsky, P.; Kommers, P.; Streitz, N.: Multimedia, hypermedia, and virtual reality. Models, systems, and applications. First International Conference MHVR 94 (Moscow, Russia, September 1994). Springer-Verlag, Berlin [11] Kolczyski, J.: Cyfrowe pola eksploatacji w znowelizowanym prawie autorskim. Monitor Prawniczy nr 18. [12] Kot, D.: Korzystanie z utworów przez instytucje uytecznoci publicznej w wietle technik cyfrowego przetwarzania danych. [W:] Informacja elektroniczna a prawo autorskie: materiały z warsztatów (Warszawa 30 wrzenia 1 padziernika 1999). Wydaw. SBP, Warszawa [13] Koziara, A.: Efektywne wykorzystanie potencjału baz danych rozpowszechnianych na nonikach optycznych. [W:] Elektroniczna biblioteka dzisiaj. Efektywne wykorzystanie baz CD-ROM w sieciach komputerowych: materiały II Konferencji Górnolskiego Konsorcjum Bibliotek Naukowych (Katowice-Opole, kwietnia 1999), red. B. Zajczkowska. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice [14] Kurek-Kokociska, S.: Multimedia, kultura, dokumenty, literatura pikna. [W:] Centrum Edukacji Bibliotekarskiej Informacyjnej i Dokumentacyjnej. Multimedia, biblioteka, edukacja. Konferencja Ogólnopolska (Białystok maja 2000). Warszawa [15] Machalska-Garbacz A.: Nasza przyszło: biblioteka elektroniczna czy cyfrowa? Przegld Biblioteczny nr 2-3, s [16] Matlak, A.: Działalno bibliotek w wietle nowych regulacji z zakresu prawa autorskiego [dok. elektr.] [odczyt ]. [17] Parker, D.; Starrett, B.: Przewodnik po CD-ROM. Warszawa [18] Petrozolin Skowroska, B. (red.): Dokument. [W:] Nowa Encyklopedia Powszechna PWN. Wydaw. PWN, Warszawa [19] Pivovarnick, J.: CD-ROM nie tylko dla orłów. Intersoftland, Warszawa [20] Szczepaska, B.: Czy przystpienie do Unii Europejskiej zagraa polskim bibliotekom? Prawa autorskie w rodowisku cyfrowym implikacje dla bibliotek [dok. elektr.] [odczyt ]. [21] UKIE Pismo Urzdu Komitetu Integracji Europejskiej z dnia 3 marca 2004 zn. 802/04/DPE/ebr. [dok. elektr.] 4CB1/$file/2572-x.pdf [odczyt ].

DECYZJA. Warszawa, dnia 31 marca 2006 r. GI-DEC-DS-106/06

DECYZJA. Warszawa, dnia 31 marca 2006 r. GI-DEC-DS-106/06 Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych nakazujca Spółce usunicie uchybie w procesie przetwarzania danych osobowych osób biorcych udział w organizowanych przez t Spółk konkursach, poprzez

Bardziej szczegółowo

1. WSTP. 2. Koncepcja platformy bezpieczestwa publicznego

1. WSTP. 2. Koncepcja platformy bezpieczestwa publicznego Koncepcja Platformy Bezpieczestwa Wewntrznego do realizacji zada badawczo-rozwojowych w ramach projektu Nowoczesne metody naukowego wsparcia zarzdzania bezpieczestwem publicznym w Unii Europejskiej 1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents InsERT, grudzie 2003 http://www.insert.com.pl/office2003 InsERT GT Smart Documents to przygotowany przez firm InsERT specjalny dodatek, umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

B I B L I O T E K I N A U K O W E W K U L T U R Z E I C Y W I L I Z A C J I

B I B L I O T E K I N A U K O W E W K U L T U R Z E I C Y W I L I Z A C J I B I B L I O T E K I N A U K O W E W K U L T U R Z E I C Y W I L I Z A C J I Agnieszka Majewska Politechnika Czstochowska w Czstochowie Biblioteka Wydziału Zarzdzania czytel@zim.pcz.czest.pl Mariola Szyda

Bardziej szczegółowo

Otoczenie prawne biblioteki cyfrowej

Otoczenie prawne biblioteki cyfrowej Otoczenie prawne biblioteki cyfrowej Barbara Szczepańska kierownik biblioteki i zasobów informacyjnych kancelaria prawna Lovells H. Seisler sp. kom. Typy bibliotek biblioteka (tradycyjna) biblioteka wirtualna

Bardziej szczegółowo

Biblioteka przyszłości czy poszerzenie istniejącej oferty biblioteki?

Biblioteka przyszłości czy poszerzenie istniejącej oferty biblioteki? Leszek Szafrański Biblioteka Jagiellońska Biblioteka przyszłości czy poszerzenie istniejącej oferty biblioteki? VII FORUM MŁODYCH BIBLIOTEKARZY Biblioteka jako marka Łódź, 11-12 września 2012 r. Internet

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r. Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.) l. Postanowienia ogólne. 1. 1. W szkole działa Rada Rodziców, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Wstp. Odniesienie do podstawy programowej

Wstp. Odniesienie do podstawy programowej ! " 1 Wstp Praca dotyczy projektu midzyprzedmiotowego, jaki moe by zastosowany na etapie nauczania gimnazjum specjalnego. Powyszy projekt moe zosta przeprowadzony na zajciach z przedmiotów: informatyka

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXVIII/266/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie okrelenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmin Jarocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15,

Bardziej szczegółowo

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku.

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku. Warszawa, dnia 22 03 2007 Zrzeszenie Zwizków Zawodowych Energetyków Dotyczy: Informacja prawna dotyczca kwestii wydzielenia Operatora Systemu Dystrybucyjnego w energetyce Argumenty na poparcie idei wydzielenia

Bardziej szczegółowo

Prawne aspekty publikowania obiektów cyfrowych w modelu Open Access

Prawne aspekty publikowania obiektów cyfrowych w modelu Open Access Prawne aspekty publikowania obiektów cyfrowych w modelu Open Access Barbara Szczepańska kierownik biblioteki i zasobów informacyjnych kancelaria prawna Lovells H. Seisler sp. kom. Lovells H. Seisler sp.k.

Bardziej szczegółowo

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie.

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie. Instrumentyrynkupracydlaosóbposzukujcychpracy, aktualniepodlegajcychubezpieczeniuspoecznemurolnikówwpenymzakresie. Zdniem1lutego2009r.weszywycieprzepisyustawyzdnia19grudnia2008r. o zmianie ustawy o promocji

Bardziej szczegółowo

Masowe zabezpieczanie i udostępnianie egzemplarza obowiązkowego w Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej. Leszek Szafrański Biblioteka Jagiellońska

Masowe zabezpieczanie i udostępnianie egzemplarza obowiązkowego w Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej. Leszek Szafrański Biblioteka Jagiellońska Masowe zabezpieczanie i udostępnianie egzemplarza obowiązkowego w Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej Leszek Szafrański Biblioteka Jagiellońska Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa Po 3 latach istnienia: Czasopisma

Bardziej szczegółowo

Prawo autorskie - instrument ograniczenia czy zapewnienia dostępu do informacji?

Prawo autorskie - instrument ograniczenia czy zapewnienia dostępu do informacji? Prawo autorskie - instrument ograniczenia czy zapewnienia dostępu do informacji? Wybrane zagadnienia autorskoprawne dotyczące ce działalno alności bibliotek dr Sybilla Stanisławska awska-kloc Warszawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców przy Młodzieowym Domu Kultury nr 2 w Bydgoszczy

Regulamin Rady Rodziców przy Młodzieowym Domu Kultury nr 2 w Bydgoszczy Regulamin Rady Rodziców przy Młodzieowym Domu Kultury nr 2 w Bydgoszczy I. Postanowienia ogólne 1 1. Rada Rodziców, zwana dalej Rad reprezentuje ogół rodziców i prawnych opiekunów wychowanków MDK nr 2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO POLSKA NIEZNANA

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO POLSKA NIEZNANA REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO POLSKA NIEZNANA 1 Organizator i Nazwa Konkursu Organizatorem konkursu pod nazw POLSKA NIEZNANA, zwanego dalej Konkursem, jest Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny PROJEKT Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia w sprawie programu współpracy Miasta Rejowiec Fabryczny z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoci

Bardziej szczegółowo

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Informacja i Promocja Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Spis treci 1. Wstp... 3 2. Ogólne działania informacyjno - promocyjne... 3 3. Działania informacyjno-promocyjne projektu... 4

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W URZDZIE GMINY MICHAŁOWO

INSTRUKCJA ZARZDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W URZDZIE GMINY MICHAŁOWO Załcznik Nr 2 do Zarzdzenia Nr 25/07 Wójta Gminy Michałowo z dnia 15 czerwca 2007r. INSTRUKCJA ZARZDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W URZDZIE GMINY MICHAŁOWO 1. Wstp

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY

AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY AUTOMATECH AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY W roku 2006 Gmina Kampinos dokonała modernizacji swojej stacji uzdatniania wody (SUW). Obok zmian typu budowlanego (nowe zbiorniki wody,

Bardziej szczegółowo

Dokumenty online model opracowania, udostępniania, archiwizacji. egzemplarza obowiązkowego w Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej

Dokumenty online model opracowania, udostępniania, archiwizacji. egzemplarza obowiązkowego w Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej Dokumenty online model opracowania, udostępniania, archiwizacji egzemplarza obowiązkowego w Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej Katarzyna Szczepaniec Oddział Zbiorów Cyfrowych BJ Dokumenty Analogowe i Elektroniczne

Bardziej szczegółowo

Spis lektur Lektura obowiązkowa Lektury uzupełniające A. Publikacje drukowane: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Spis lektur Lektura obowiązkowa Lektury uzupełniające A. Publikacje drukowane: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spis lektur Lektura obowiązkowa S t a n i s ł a w s k a K l o c S., Prawo autorskie a biblioteka cyfrowa - opinia prawna : sporządzona w ramach projektu KPBC finansowanego z Funduszy Strukturalnych UE

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008.

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Załcznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/129/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 11 stycznia 2008r. Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Wprowadzenie Aktywna działalno organizacji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. W toku kontroli przyjto wyrywkowy system badania urzdze ksigowo ewidencyjnych i dowodów ródłowych.

PROTOKÓŁ. W toku kontroli przyjto wyrywkowy system badania urzdze ksigowo ewidencyjnych i dowodów ródłowych. FB.V.0932 38-04 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Małopolskim Centrum Zdrowia Publicznego w Krakowie przy ulicy Krupniczej 11 a, 34 123 Kraków zwanym dalej MCZP, w dniach od 06 do 19 padziernika

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji Oprogramowania Autodesk. Załoenia

Program Certyfikacji Oprogramowania Autodesk. Załoenia Program Certyfikacji Oprogramowania Autodesk Załoenia Firma Autodesk - wiodcy producent oprogramowania wspomagajcego projektowanie proponuje program umoliwiajcy uytkownikom weryfikacj posiadanego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy

Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy Podstaw rozwoju kadego społeczestwa jest jego rozwój gospodarczy, a energia stanowi wan rol w jego realizacji. Z uwagi na cigły

Bardziej szczegółowo

Prawo autorskie w działalności Bibliotek

Prawo autorskie w działalności Bibliotek Prawo autorskie w działalności Bibliotek Marlena Jankowska adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego, WPiA UŚ O G Ó L N O P O L S K A K O N F E R E N C J A B I B L I O T E

Bardziej szczegółowo

Ułatwianie startu młodym rolnikom

Ułatwianie startu młodym rolnikom Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) Ułatwianie startu młodym rolnikom Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Kod pocztowy 00-928. Województwo Mazowieckie. Faks 630-10-19. Adres internetowy (URL) www.mi.gov.pl

Kod pocztowy 00-928. Województwo Mazowieckie. Faks 630-10-19. Adres internetowy (URL) www.mi.gov.pl OGŁOSZE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi Wypełnia Urzd Zamówie Publicznych Data otrzymania ogłoszenia Numer identyfikacyjny SEKCJA I: ZAMAWIAJCY I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJCEGO Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2003 r. w sprawie postpowania z dokumentacj zwizan z prac kierowcy

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2003 r. w sprawie postpowania z dokumentacj zwizan z prac kierowcy ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2003 r. w sprawie postpowania z dokumentacj zwizan z prac kierowcy Na podstawie art. 39 e ust. 3 ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 r. o transporcie drogowym

Bardziej szczegółowo

Aspekty prawne korzystania z oprogramowania udostpnionego w modelu cloud computing na przykładzie aplikacji Google

Aspekty prawne korzystania z oprogramowania udostpnionego w modelu cloud computing na przykładzie aplikacji Google Aspekty prawne korzystania z oprogramowania udostpnionego w modelu cloud computing na przykładzie aplikacji Google 1 InfoTRAMS "Cloud Computing Latajc c w chmurach" Podstawowe kwestie prawne zwizane z

Bardziej szczegółowo

Waldemar Izdebski ZbigniewMalinowski

Waldemar Izdebski ZbigniewMalinowski Rozwój technologii internetowych wykorzystywanych w Powiatowym Orodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej powiatu warszawskiego zachodniego Waldemar Izdebski ZbigniewMalinowski 2009-09-16 Wisła-Malinka

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ 60 000 EURO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ 60 000 EURO Gmina Bełyce ul. Lubelska 3 24-200 Bełyce tel.: (081) 517-27-28, fax.: (081) 517-25-06 internet: www.belzyce.pl e-mail: belzyce_m@woi.lublin.pl REGON: 000524039 NIP: 717-12-88-833 Nasz znak: SR.7322-3/02/07

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Warszawa, dnia 4 padziernika 2004 r. GI-DEC-DS-208/04

DECYZJA. Warszawa, dnia 4 padziernika 2004 r. GI-DEC-DS-208/04 Decyzja GIODO z dnia 4 padziernika 2004 r. nakazujca udostpnienie operatorowi telefonii komórkowej, udostpnienie Komendantowi Stray Miejskiej, danych osobowych abonenta telefonu komórkowego, w zakresie

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA RADY 92/100/EWG. z dnia 19 listopada 1992 r.

DYREKTYWA RADY 92/100/EWG. z dnia 19 listopada 1992 r. DYREKTYWA RADY 92/100/EWG z dnia 19 listopada 1992 r. w sprawie prawa najmu i uyczenia oraz niektórych praw pokrewnych prawu autorskiemu w zakresie własnoci intelektualnej RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzgldniajc

Bardziej szczegółowo

- Projekt - Uchwała Nr XLVII/ /2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 22 czerwca 2006r.

- Projekt - Uchwała Nr XLVII/ /2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 22 czerwca 2006r. - Projekt - Uchwała Nr XLVII/ /2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 22 czerwca 2006r. w sprawie: nadania statutu Powiatowemu Domowi Dziecka w Gorzyczkach. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3, art. 12

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Warszawa, dnia 13 czerwca 2005 r. GI-DEC-DS- 134/05

DECYZJA. Warszawa, dnia 13 czerwca 2005 r. GI-DEC-DS- 134/05 Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 13 czerwca 2005 r. nakazujca wypełnienie w stosunku do Skarcego, obowizku informacyjnego, o którym mowa w art. 33 ust. 1 ustawy o ochronie

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm.

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm. Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm. ) w zwizku z wnioskiem podatnika XXXXXX z dnia 10.11.2005r., uzupełnionego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Specjalnego Orodka Szkolno- Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu

Regulamin Rady Rodziców Specjalnego Orodka Szkolno- Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu Regulamin Rady Rodziców Specjalnego Orodka Szkolno- Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu Rozdział I Nazwa reprezentacji rodziców 1. Ustala si nazw reprezentacji rodziców: Rada Rodziców przy

Bardziej szczegółowo

System Connector Opis wdrożenia systemu

System Connector Opis wdrożenia systemu System Connector Opis wdrożenia systemu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spistre ci Wymagania z perspektywy Powiatowego Urzdu Pracy... 3

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Rozdział I Postanowienia ogólne Wojewódzka Rada Bezpieczestwa Ruchu Drogowego działajca przy Marszałku Województwa witokrzyskiego, zwana

Bardziej szczegółowo

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa.

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Wstp Przy podejciu do planowania adresacji IP moemy spotka si z 2 głównymi przypadkami: planowanie za pomoc adresów sieci prywatnej przypadek, w którym jeeli

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0)

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0) Strona 1 z 5 Chojnice: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoci cywilnej Urzdu Miejskiego w Chojnicach wraz z jednostkami organizacyjnymi Numer ogłoszenia: 194104-2012; data zamieszczenia: 08.06.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA TECHNICZNO - ROLNICZA WYDZIAŁ MECHANICZNY OSPRZT ELEKTRYCZNY POJAZDÓW MECHANICZNYCH

AKADEMIA TECHNICZNO - ROLNICZA WYDZIAŁ MECHANICZNY OSPRZT ELEKTRYCZNY POJAZDÓW MECHANICZNYCH AKADEMIA TECHNICZNO - ROLNICZA WYDZIAŁ MECHANICZNY Bogdan ółtowski Henryk Tylicki OSPRZT ELEKTRYCZNY POJAZDÓW MECHANICZNYCH Bydgoszcz 1999 SPIS TRECI WSTP 1. DIAGNOZOWANIE OSPRZTU ELEKTRYCZNEGO POJAZDÓW

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 9 lutego 2000 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 9 lutego 2000 r. Dz.U.00.12.146 2001-12-08 zm. Dz.U.01.134.1511 1 ROZPORZDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 9 lutego 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia porednictwa pracy, poradnictwa zawodowego,

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIZKÓW, UPRAWNIE I ODPOWIEDZIALNOCI PRACOWNIKA BIURA ZARZDU POWIATU STAROSTWA POWIATOWEGO W PABIANICACH

ZAKRES OBOWIZKÓW, UPRAWNIE I ODPOWIEDZIALNOCI PRACOWNIKA BIURA ZARZDU POWIATU STAROSTWA POWIATOWEGO W PABIANICACH ZAKRES OBOWIZKÓW, UPRAWNIE I ODPOWIEDZIALNOCI PRACOWNIKA BIURA ZARZDU POWIATU STAROSTWA POWIATOWEGO W PABIANICACH Nazwa stanowiska Obsada stanowiska Tytuł słubowy - Informatyk Powiatowy - Maciej Duniec

Bardziej szczegółowo

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Zał. do Zarzdzenia Nr 58/05 Starosty Kieleckiego z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia procedury rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Procedura rekrutacji pracowników do

Bardziej szczegółowo

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie ZARZDZENIE Nr 13/2005 STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycz ca zasad gospodarki kluczami i ochrony fizycznej w budynkach Urz du Gminy K ty. Rozdzia I Postanowienia ogólne

Instrukcja dotycz ca zasad gospodarki kluczami i ochrony fizycznej w budynkach Urz du Gminy K ty. Rozdzia I Postanowienia ogólne Instrukcja dotyczca zasad gospodarki kluczami i ochrony fizycznej w budynkach Urzdu Gminy Kty Rozdzia I Postanowienia ogólne 1 Ilekro w instrukcji jest mowa o: 1. Urzdzie naley przez to rozumie Urzd Gminy

Bardziej szczegółowo

STOPIE INFORMATYZACJI URZDÓW W POLSCE RAPORT GENERALNY Z BADA ILOCIOWYCH DLA MINISTERSTWA NAUKI I INFORMATYZACJI

STOPIE INFORMATYZACJI URZDÓW W POLSCE RAPORT GENERALNY Z BADA ILOCIOWYCH DLA MINISTERSTWA NAUKI I INFORMATYZACJI STOPIE INFORMATYZACJI URZDÓW W POLSCE RAPORT GENERALNY Z BADA ILOCIOWYCH DLA MINISTERSTWA NAUKI I INFORMATYZACJI Warszawa, wrzesie 2004 SPIS TRECI 1. NAJWANIEJSZE WNIOSKI Z BADANIA...3 2. OGÓLNE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Urzdzenia techniki komputerowej Identyfikacja i charakteryzowanie urzdze zewntrznych komputera

Urzdzenia techniki komputerowej Identyfikacja i charakteryzowanie urzdze zewntrznych komputera Urzdzenia techniki komputerowej Identyfikacja i charakteryzowanie urzdze zewntrznych komputera Mobilne urzdzenia komputerowe Projekt współfinansowany ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

VPN Virtual Private Network. Uycie certyfikatów niekwalifikowanych w sieciach VPN. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

VPN Virtual Private Network. Uycie certyfikatów niekwalifikowanych w sieciach VPN. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA VPN Virtual Private Network Uycie certyfikatów niekwalifikowanych w sieciach VPN wersja 1.1 Spis treci 1. CO TO JEST VPN I DO CZEGO SŁUY... 3 2. RODZAJE SIECI VPN... 3 3. ZALETY STOSOWANIA SIECI IPSEC

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM. Województwo mazowieckie było pierwszym województwem w Polsce, w którym okrelone zostały programy ochrony powietrza. Sze rozporzdze Wojewody Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Opera 9.10 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10 wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA WŁASNEGO CERTYFIKATU Z PLIKU *.PFX... 3 2. WYKONYWANIE KOPII BEZPIECZESTWA WŁASNEGO

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe Autor: Jacek Bielecki Ostatnia zmiana: 14 marca 2011 Wersja: 2011 Spis treci Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe PROGRAM SPRZEDA WERSJA 2011 KOREKTY RABATOWE... 1 Spis treci... 1 Aktywacja funkcjonalnoci...

Bardziej szczegółowo

Tak wic prawidłowy scenariusz postpowania przy tworzeniu kopii zapasowej danych systemów. wyglda nastpujco:

Tak wic prawidłowy scenariusz postpowania przy tworzeniu kopii zapasowej danych systemów. wyglda nastpujco: 1 / 8 0. Przeznaczenie dokumentu Dokument zawiera informacje na temat strategii, scenariuszy i aspektach technicznych wykonywania kopii zapasowych dla systemów. Cz techniczna opracowania dotyczy: a. w

Bardziej szczegółowo

Jolanta Łukowska Małgorzata Pakowska Stanisław Stanek Mariusz ytniewski

Jolanta Łukowska Małgorzata Pakowska Stanisław Stanek Mariusz ytniewski Zastosowanie systemu agentowego dla wspomagania pracy Biura Obsługi Mieszkaców w Urzdzie Miejskim ze szczególnym uwzgldnieniem funkcjonowania Powiatowego (Miejskiego) Orodka Dokumentacji Geodezyjnej i

Bardziej szczegółowo

Bibliotheca Nostra : śląski kwartalnik naukowy nr 1,

Bibliotheca Nostra : śląski kwartalnik naukowy nr 1, Renata Ćmiel Warsztaty "Prawo autorskie - co musi wiedzieć bibliotekarz: dozwolony użytek biblioteczny i związane z nim problemy interpretacyjne", Warszawa, 22 stycznia 2016 r. Bibliotheca Nostra : śląski

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 6 lipca 2005 r. dotyczca przetwarzania danych osobowych córki Skarcego, przez Stowarzyszenie, poprzez publikacj informacji na temat rodziny

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla PHILIPS JR32RWDVK. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla PHILIPS JR32RWDVK (informacje,

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa i wdroenie Systemu Elektronicznej Obsługi Urzdu tj. systemu zapewniajcego zarzdzanie

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa i wdroenie Systemu Elektronicznej Obsługi Urzdu tj. systemu zapewniajcego zarzdzanie 1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa i wdroenie Systemu Elektronicznej Obsługi Urzdu tj. systemu zapewniajcego zarzdzanie dokumentami elektronicznymi podpisywanymi podpisem kwalifikowanym,

Bardziej szczegółowo

Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL

Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL wersja 1.2 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ARCHIWALNA WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH

INSTRUKCJA ARCHIWALNA WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH Załcznik nr 2 do zarzdzenia wewntrznego Nr 16/05 Prezesa Zarzdu WFOiGW w Kielcach z dnia 21 grudnia 2005r. INSTRUKCJA ARCHIWALNA WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH

Bardziej szczegółowo

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych,

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych, Wstp W nowoczesnym wiecie coraz istotniejsz rol odgrywa informacja i łatwy dostp do niej. Nie dziwi wic fakt, i nowoczesne telefony komórkowe to nie tylko urzdzenia do prowadzenia rozmów telefonicznych,

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Warszawa, dnia 23 sierpnia 2004 r. GI-DEC-DS-172/04

DECYZJA. Warszawa, dnia 23 sierpnia 2004 r. GI-DEC-DS-172/04 Decyzja GIODO (nakazujca Fundacji zaprzestanie przetwarzania danych osobowych zawartych w aktach osobowych i płacowych pracowników Zespołu Lecznictwa Ambulatoryjnego Fundacji oraz przekazanie tych danych

Bardziej szczegółowo

I. Prawa i obowizki właciciela, uytkownika obiektu wpisanego do rejestru zabytków

I. Prawa i obowizki właciciela, uytkownika obiektu wpisanego do rejestru zabytków W zwizku z wieloma pytaniami dotyczcymi ochrony zabytków oraz problemami z ich utrzymaniem, pragn w poniszym skrócie przybliy form i zakres ochrony, a take moliwoci skorzystania z pomocy finansowej przy

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie zasobów PODGIK w serwisach internetowych Waldemar Izdebski

Wykorzystanie zasobów PODGIK w serwisach internetowych Waldemar Izdebski Wykorzystanie zasobów PODGIK w serwisach internetowych Waldemar Izdebski Od pocztku lat dziewidziesitych XX wieku zaczło si spełnia marzenie geodetów dotyczce tworzenia systemów informacji o terenie, potocznie

Bardziej szczegółowo

Program opracowały: Barbara Derewiecka, Halina Szpak Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej

Program opracowały: Barbara Derewiecka, Halina Szpak Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej Program opracowały: Barbara Derewiecka, Halina Szpak Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej Przysposobienie do korzystania ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy:

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy: wiczenie 3 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie kwerend, formularzy Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania formularzy operujcych na danych z tabel oraz metodami tworzenia kwerend

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna niewyłączna

Umowa licencyjna niewyłączna Umowa licencyjna niewyłączna Zawarta w.. w dniu Pomiędzy: Anną Adamczyk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Anna Adamczyk z siedzibą w Warszawie (02-776), przy ul. Dereniowej 4/47, wpisana do

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne lab. 6 Paweł Gmys strona 1

Systemy operacyjne lab. 6 Paweł Gmys strona 1 Systemy operacyjne lab. 6 Paweł Gmys strona 1 I Uytkownicy i grupy 1. Proces logowania Rozpoczynajc prac z systemem na komputerze lokalnym Windows 2000 musimy poda w oknie logowania identyfikator uytkownika

Bardziej szczegółowo

Zał cznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr. 1

Zał cznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr. 1 Załcznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr.. W dniu... 2008 r. w Radziejowie pomidzy Powiatem Radziejowskim, reprezentowanym przez Zarzd Powiatu w Radziejowie z siedzib w Radziejowie przy ul. Kociuszki 17, w imieniu

Bardziej szczegółowo

Ochrona praw autorskich

Ochrona praw autorskich You can not stop us you can only slow us down!!! Ochrona praw autorskich Crackers Autorzy: Jakub Bogaczewicz Paweł Chodarcewicz Krzysztof Jakubczyk Płyty audio Zabezpieczenie bazuje na rónicach w standardzie

Bardziej szczegółowo

Procedura wprowadzenia systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników obejmujcego szkolenia i samokształcenie

Procedura wprowadzenia systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników obejmujcego szkolenia i samokształcenie Starostwo Powiatowe w Kielcach Załcznik Nr 2 do Zarzdzenia Starosty Nr 38/05 z dn. 30.09.2005 r. Procedura wprowadzenia systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników obejmujcego szkolenia i samokształcenie

Bardziej szczegółowo

ZG!OSZENIE ZBIORU DANYCH DO REJESTRACJI GENERALNEMU INSPEKTOROWI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

ZG!OSZENIE ZBIORU DANYCH DO REJESTRACJI GENERALNEMU INSPEKTOROWI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Nr ref. WWW 22360811 ZG!OSZENIE ZBIORU DANYCH DO REJESTRACJI GENERALNEMU INSPEKTOROWI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH * X zg!oszenie zbioru na podstawie art. 40 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych

Bardziej szczegółowo

Klonowanie MAC adresu oraz TTL

Klonowanie MAC adresu oraz TTL 1. Co to jest MAC adres? Klonowanie MAC adresu oraz TTL Adres MAC (Media Access Control) to unikalny adres (numer seryjny) kadego urzdzenia sieciowego (jak np. karta sieciowa). Kady MAC adres ma długo

Bardziej szczegółowo

Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B

Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B Wersja draft 2.1 Na podstawie: Europejskiej Modelowej Umowy o EDI (w skrócie: EMUoE). 1. Standardy

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o informatyzacji działalnoci podmiotów realizujcych zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o informatyzacji działalnoci podmiotów realizujcych zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw 1) U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o informatyzacji działalnoci podmiotów realizujcych zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK KOSMETOLOGIA

KIERUNEK KOSMETOLOGIA KIERUNEK KOSMETOLOGIA MARKETING I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Studia niestacjonarne II stopnia Etap studiów II rok, semestr III Wymiar zaj Seminaria: 10 godz. Łcznie: 10 godz. Osoba odpowiedzialna za przedmiot

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE o współtworzeniu MAZOWIECKIEJ BIBLIOTEKI CYFROWEJ

POROZUMIENIE o współtworzeniu MAZOWIECKIEJ BIBLIOTEKI CYFROWEJ POROZUMIENIE o współtworzeniu MAZOWIECKIEJ BIBLIOTEKI CYFROWEJ Postanowienia ogólne 1 1. Uczestnicy Porozumienia budują wspólnie zasób cyfrowy o nazwie Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa (MBC). 2. MBC powstała

Bardziej szczegółowo

Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie utworzenia Biblioteki Cyfrowej Politechniki Koszalińskiej

Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie utworzenia Biblioteki Cyfrowej Politechniki Koszalińskiej ZARZĄDZENIE Nr 5/2011 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie utworzenia Biblioteki Cyfrowej Politechniki Koszalińskiej Działając na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Spis pytań do testu z aspektów prawnych e-edukacji

Spis pytań do testu z aspektów prawnych e-edukacji Spis pytań do testu z aspektów prawnych e-edukacji L.p. Pytanie wielokrotnego wyboru Odpowiedź Pierwsza grupa pytań dotyczy zagadnień związanych z organizacją kursu oraz ochroną jego zawartości i ochroną

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda

Instalacja programu Sprzeda Instalacja programu Sprzeda 1. Aby zainstalowa program Sprzeda w wersji 2.10, na serwerze lub komputerze, na którym przechowywane bd dane programu, pozamykaj wszystkie działajce programy i uruchom plik

Bardziej szczegółowo

#$ $ Opracował mgr in. Artur Kłosek

#$ $ Opracował mgr in. Artur Kłosek w BIŁGO RAJU!"#$% #$ $ #$!&'&(!"# Opracował mgr in. Artur Kłosek Schemat montaowy panelu wiczeniowego 3 Schemat montaowy panelu wiczeniowego Zamieszczony poniej schemat montaowy jest uproszczonym schematem

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA

UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA REKTOR UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA ZARZĄDZENIE Nr 13/2014 z dnia 10 września 2014 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu Biblioteki Głównej UMFC Na podstawie 25 p.5 Statutu UMFC (t. j. z dn.

Bardziej szczegółowo

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1 Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji 1) z dnia 19 padziernika 2006 r.

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji 1) z dnia 19 padziernika 2006 r. Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji 1) z dnia 19 padziernika 2006 r. w sprawie spisu wyborców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw Na podstawie art. 39 ustawy

Bardziej szczegółowo

Lifelong learning a działalność edukacyjna polskich bibliotek akademickich w zakresie kompetencji informacyjnych

Lifelong learning a działalność edukacyjna polskich bibliotek akademickich w zakresie kompetencji informacyjnych Lifelong learning a działalność edukacyjna polskich bibliotek akademickich w zakresie kompetencji informacyjnych Mgr Anna Pieczka Uniwersytet Jagielloński Toruń, 20.03.2015 Plan prezentacji Kompetencje

Bardziej szczegółowo

01. Rodzaj publikacji artykuł, recenzja, sprawozdanie, wywiad 01.1 Język publikacji Nazwa języka, np. polski 02. Autor/autorzy publikacji

01. Rodzaj publikacji artykuł, recenzja, sprawozdanie, wywiad 01.1 Język publikacji Nazwa języka, np. polski 02. Autor/autorzy publikacji Dokumentował/a: imię i nazwisko studenta Źródło cytujące: 01. Rodzaj publikacji artykuł, recenzja, sprawozdanie, wywiad 01.1 Język publikacji Nazwa języka, np. polski 02. Autor/autorzy publikacji Nazwisko/imiona/(rodzaj

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne.

1. Informacje ogólne. Polityka prywatności (Pliki Cookies) 1. Informacje ogólne. Lęborskie Centrum Kultury Fregata 1. Operatorem Serwisu www.lck-fregata.pl jest L?borskie Centrum Kultury "Fregata" z siedzib? w L?borku (84-300),

Bardziej szczegółowo

EP io default website

EP io default website 26-01-2015 Od regulacji Internetu po bezpieczestwo publiczne debata na temat dylematów ochrony danych Nowoczesna gospodarka opiera si w duej mierze na przetwarzaniu danych, dlatego potrzebne s jasne reguy,

Bardziej szczegółowo

Nowelizacjaprawaautorskiegowdziałalności Bibliotekarzy praktycznezastosowanie nowychprzepisów

Nowelizacjaprawaautorskiegowdziałalności Bibliotekarzy praktycznezastosowanie nowychprzepisów 11.12.2015r. Warszawa Nowelizacjaprawaautorskiegowdziałalności Bibliotekarzy praktycznezastosowanie nowychprzepisów KORZYŚCI Przedmiotem szkolenia są zagadnienia z zakresu znowelizowanego prawa autorskiego,

Bardziej szczegółowo

Załcznik do Uchwały nr 93/2006 KRDL z dnia 27 lutego 2006 r. Regulamin zakresu i zasad działania wizytatorów.

Załcznik do Uchwały nr 93/2006 KRDL z dnia 27 lutego 2006 r. Regulamin zakresu i zasad działania wizytatorów. Załcznik do Uchwały nr 93/2006 KRDL z dnia 27 lutego 2006 r. Regulamin zakresu i zasad działania wizytatorów. uchwalony przez Krajow Rad Diagnostów Laboratoryjnych uchwał nr 93 /2006 KRDL z dnia 27 lutego

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Niniejszy opis dotyczy konfiguracji programu pocztowego Outlook Express z pakietu Internet Explorer, pracujcego pod kontrol systemu

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE FUNDUSZY UNIJNYCH PRZEZ BIBLIOTEKĘ GŁÓWNĄ AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE

WYKORZYSTANIE FUNDUSZY UNIJNYCH PRZEZ BIBLIOTEKĘ GŁÓWNĄ AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE WYKORZYSTANIE FUNDUSZY UNIJNYCH PRZEZ BIBLIOTEKĘ GŁÓWNĄ AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE Elżbieta Edelman IV Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy Organizacja Czytelni Multimedialnej Europejski Fundusz Rozwoju

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA TRENERÓW TENISA

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA TRENERÓW TENISA STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA TRENERÓW TENISA ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. Stowarzyszenie nosi nazw Polskie Stowarzyszenie Trenerów Tenisa (w skrócie PSTT) zwane dalej Stowarzyszeniem. 1 2 Terenem

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr BPRT/9/2012/ID /BPRT/12

Umowa Nr BPRT/9/2012/ID /BPRT/12 Umowa Nr BPRT/9/2012/ID /BPRT/12 Zawarta w dniu 2012 r. w Warszawie, pomidzy Skarbem Pastwa - Kancelari Prezesa Rady Ministrów Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa reprezentowan przy zawieraniu niniejszej

Bardziej szczegółowo