B I B L I O T E K I N A U K O W E W K U L T U R Z E I C Y W I L I Z A C J I

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "B I B L I O T E K I N A U K O W E W K U L T U R Z E I C Y W I L I Z A C J I"

Transkrypt

1 B I B L I O T E K I N A U K O W E W K U L T U R Z E I C Y W I L I Z A C J I Agnieszka Majewska Politechnika Czstochowska w Czstochowie Biblioteka Wydziału Zarzdzania Mariola Szyda Politechnika Czstochowska w Czstochowie Biblioteka Główna Oczekiwania studentów w zmieniajcych si bibliotekach na przykładzie trzech bibliotek wydziałowych Politechniki Czstochowskiej Student expectations in the changing libraries based on the example of three faculty libraries of the Main Library of Czestochowa University of Technology Abstrakt Celem referatu jest zaprezentowanie miejsca i roli trzech bibliotek wydziałowych Biblioteki Głównej Politechniki Czstochowskiej w procesie edukacji studentów i spełnianiu ich oczekiwa. Rezultaty przeprowadzonej ankiety pozwol oceni działalno bibliotek wydziałowych, ich zasoby i dostp do elektronicznych ródeł informacji. Rozpoznanie i zrozumienie potrzeb uytkowników oraz analiza satysfakcji przyczyni si do wprowadzenia zmian. Słowa kluczowe biblioteki wydziałowe; uytkownicy bibliotek - badania; biblioteki akademickie - kształcenie uytkowników Abstract The purpose of this paper is to present the position and the role of the three faculty libraries of the Main Library of Czstochowa University of Technology in the students education process and in meeting their expectations. The results of the survey allow assessing the activity of the faculty libraries, their resources and access to electronic sources. The recognition and understanding of user needs and the analysis of their satisfaction contribute to implementing changes. Key words faculty libraries; library user - survey; academic libraries - user education 1. Wstp Nauczanie i usługi biblioteczne to okrelajce i uzupełniajce si cechy charakterystyczne dla instytucji wyszego nauczania. Uczelnia spełnia swoj misj poprzez wzajemne oddziaływanie nauczyciela i studenta oraz poprzez zapewnienie dostpu i przewodnictwa w korzystaniu z wiedzy i informacji zapisanej w postaci wszystkich moliwych form. Funkcj zapewnienia dostpu do wiedzy i przewodnictwa w jej korzystaniu wypełniaj

2 154 Agnieszka Majewska, Mariola Szyda biblioteki akademickie poprzez wspieranie procesu dydaktycznego i tworzenie zaplecza informacyjnego uczelni. Biblioteki szkół wyszych wchodz w skład struktury organizacyjnej uczelni. Powoływane do ycia przez uczelnie wysze, zgodnie z potrzebami szkoły posiadaj okrelony zakres powinnoci. Działajc w oparciu o statut uczelni, posiadaj jednoczenie własny regulamin. W pierwszej kolejnoci maj za zadanie słuy pracownikom nauki i studentom, wspierajc procesy naukowe, badawcze, dydaktyczne i edukacyjne. W drugiej kolejnoci jako biblioteki publiczne s dostpne take dla innych uytkowników. Misj biblioteki akademickiej jest wic sprostanie rosncemu zapotrzebowaniu na informacj i wiedz wszystkich kategorii jej uytkowników, a zasadniczym celem wspomaganie nauki i dydaktyki poprzez gromadzenie, przetwarzanie i udostpnianie pierwotnych i wtórnych ródeł informacji niezbdnych dla podstawowych grup odbiorców: pracowników naukowych i studentów. 1 Biblioteki uczelniane wypełniaj swoj funkcj dostarczajc odpowiednich ródeł i tworzc warsztat biblioteczny dla potrzeb uytkowników i dlatego ksigozbiór biblioteki powinien charakteryzowa si jak najwikszym stopniem kompletnoci w zakresie tematycznym wyznaczonym przez profil obsługiwanej uczelni. 2 Ponadto, cigłej zmianie ulegaj potrzeby, wymagania i oczekiwania uytkowników wobec bibliotek. Corocznie napływaj nowi studenci koczcy róne szkoły i wywodzcy si z rónych rodowisk, a zmieniajce si warunki socjalne i ekonomiczne maj duy wpływ na postrzeganie przez nich usług bibliotecznych i zmian oczekiwa wobec biblioteki. 3 Czytelnicy odwiedzajcy biblioteki oczekuj pomocy i cho wszyscy pragn by obsłueni dobrze, to ich oczekiwania s zrónicowane. Czego innego oczekuje pracownik naukowy, prowadzcy badania specjalistyczne, a czego innego student. Równie wród studentów te oczekiwania s róne w zalenoci od tego, czy ucz si na studiach dziennych, zaocznych, wieczorowych, czy mieszkaj w pobliu uczelni, czy s przyjezdni. Sprostanie wszystkim wymogom i oczekiwaniom uytkowników naley do niełatwych zada współczesnych bibliotek. Wydaje si, e mona temu zaradzi jedynie poprzez dokładn ich znajomo. System biblioteczno-informacyjny Politechniki Czstochowskiej tworzy Biblioteka Główna wraz z trzema bibliotekami wydziałowymi: Wydziału Elektrycznego, Wydziału Inynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej, Wydziału Zarzdzania oraz biblioteki zakładowe pozostałych wydziałów. Nadzór nad ksigozbiorem i pracownikami bibliotek wydziałowych sprawuje Biblioteka Główna. 1 Sokołowska-Gogut A.: Zarzdzanie zmianami w bibliotece akademickiej. [W:] Wdraanie nowoczesnych technik zarzdzania w instytucjach non-profit na przykładzie biblioteki akademickiej (Kraków, wrzenia 1998) : materiały z konferencji. Kraków 1998, s Serafin M.: Biblioteka akademicka w wietle obowizujcego prawa. Biuletyn EBIB nr 2 (53) [dok. elektr.] 3 Kosik T.: Okrelanie potrzeb czytelników i ocena stopnia ich realizacji w Bibliotece Głównej Akademii Medycznej w Bydgoszczy. [W:] Czytelnik czy klient?: ogólnopolska konferencja bibliotekarzy (Biblioteka Główna UMK, Toru 4-6 grudnia 2003) [dok. elektr.]

3 Oczekiwania studentów w zmieniajcych si bibliotekach 155 Uytkownikami Biblioteki Głównej s przede wszystkim studenci i kadra naukowo-dydaktyczna Politechniki Czstochowskiej. Z zasobów Biblioteki korzystaj równie m.in. uczniowie szkół rednich, nauczyciele i kadra inynierska miasta i okolic. Biblioteki wydziałowe słu przede wszystkim studentom i pracownikom wydziału macierzystego i pełni wan rol w całej strukturze akademickiej. Bdc czci systemu informacyjnego uczelni stanowi dla swych uytkowników baz informacyjn o tematyce cile zwizanej z profilem obsługiwanego wydziału. Podstawowym zadaniem bibliotek wydziałowych jest zapewnienie uytkownikom moliwoci jak najszybszego dotarcia do poszukiwanych informacji. Z myl o czytelnikach prowadzona jest odpowiednia polityka gromadzenia zbiorów, planowane dogodne godziny otwarcia bibliotek, projektowane usługi i tak organizowana praca, aby jak najlepiej im słuy. 4 Opinia o funkcjonowaniu biblioteki bierze si z jakoci oferowanych przez ni usług, dlatego naley pamita, e dobra biblioteka to taka, która dobrze realizuje usługi, a tym samym spełnia oczekiwania uytkowników i jest wobec nich przyjazna 5. Przeprowadzone badania ankietowe pozwoliły na ustalenie opinii na temat funkcjonowania trzech bibliotek wydziałowych. 2. Omówienie wyników ankiety Punktem wyjcia bada ankietowych była próba odpowiedzi na pytanie: Czy i w jakim stopniu s zaspokajane oczekiwania uytkowników bibliotek wydziałowych Politechniki Czstochowskiej? W szczególnoci celem przeprowadzonej ankiety była ch poznania opinii uytkowników na temat pracy personelu, zasobów tych bibliotek i dostpnoci do nich, moliwoci ich przeszukiwania oraz poznanie powodów, dla których uytkownicy korzystaj z bibliotek wydziałowych. Pocztkowo ankiet zamierzano przeprowadzi jedynie wród studentów, jako dominujcych uytkowników bibliotek wydziałowych. Ankieta spotkała si jednak z duym zainteresowaniem ze strony pracowników naukowo-dydaktycznych. W rezultacie badaniami objto zarówno studentów, jak i pracowników naukowo-dydaktycznych korzystajcych ze zbiorów trzech bibliotek wydziałowych: Biblioteki Wydziału Zarzdzania, Biblioteki Wydziału Inynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej oraz Biblioteki Wydziału Elektrycznego. W sumie rozdano 150 ankiet 120 studentom i 30 pracownikom. Wróciły 134 prawidłowo wypełnione kwestionariusze 112 od studentów i 22 od pracowników. 4 Ponik A.: Badanie potrzeb uytkowników bibliotek akademickich na przykładzie Biblioteki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. [W:] Czytelnik czy klient?: ogólnopolska konferencja bibliotekarzy (Biblioteka Główna UMK, Toru 4-6 grudnia 2003) [dok. elektr.] 5 Tame.

4 156 Agnieszka Majewska, Mariola Szyda Na pierwsze pytanie ankiety - czy personel biblioteki wydziałowej spełnia oczekiwania czytelników w zakresie wiadczonych usług - wszyscy ankietowani studenci i pracownicy wskazali odpowied tak. Tak dobra ocena wystawiona pracownikom wydaje si by bardzo wana, poniewa opinia o bibliotekarzach kształtuje ogólny wizerunek biblioteki. W ostatnich latach w kadej z bibliotek wydziałowych zaszły jakie zmiany. We wszystkich studenci mog korzysta z sieci internetowej, przeszukiwa komputerowy katalog Biblioteki Głównej Politechniki Czstochowskiej i rezerwowa ksiki. Ponadto opcje wyszukiwania katalogu komputerowego zostały dostosowane do uytkowników bibliotek wydziałowych tak, aby mogli przeszukiwa tylko zasoby własnej biblioteki. Dodatkowo biblioteka Wydziału Zarzdzania zmieniła pomieszczenie na wiksze w nowo wybudowanym budynku. Zamierzano pozna opini uytkowników na temat wprowadzonych zmian i tym samym upewni si, e wszelkie działania modernizacyjne w bibliotekach wydziałowych s celowe, zauwaane i doceniane przez uytkowników. Wszyscy ankietowani, zarówno pracownicy jak i studenci (100% odpowiedzi), wypowiedzieli si, e zmiany jakie zostały przeprowadzone, to zmiany w kierunku pozytywnym, a tym samym potwierdzili i docenili ogromne wysiłki i wkład pracy bibliotekarzy. Kolejne pytanie kwestionariusza dotyczyło liczby komputerów w bibliotekach wydziałowych. Czy ilo komputerów jest wystarczajca? Odpowiedzi na to pytanie ilustruje wykres nr 1. Wykres 1. Komputery w czytelni wydziałowej studenci pracownicy tak nie ródło: Opracowanie własne

5 Oczekiwania studentów w zmieniajcych si bibliotekach 157 Z uzyskanych odpowiedzi na kolejne pytanie ankiety czy ilo komputerów w czytelni wydziałowej jest wystarczajca (wykres 1) wynika, e ilo komputerów z moliwoci dostpu do Internetu nie jest wystarczajca.. Według 99 ankietowanych studentów (ok. 88%), ta ilo nie jest zadowalajca. Tylko 13 osób (ok. 11% ) uznała, e ilo komputerów jest wystarczajca. Jeeli chodzi o pracowników, to dla 14 z nich (ok. 64% badanych) obecna ilo jest wystarczajca, 8 pracowników (ok. 37%) uwaa, e jest to jednak za mało. Uytkownik oczekuje wic, e przychodzc do biblioteki wydziałowej uzyska natychmiastowy dostp do wszystkich moliwych ródeł informacji, w tym take do ródeł elektronicznych, ograniczenia sprztowe stoj jednak na przeszkodzie w spełnieniu tych oczekiwa. Przed bibliotekami wydziałowymi staje wic wyzwanie udostpnienie wikszej iloci stanowisk komputerowych. Wykres 2. Trudnoci z wyszukiwaniem informacji w katalogu komputerowym studenci pracownicy tak raczej tak nie raczej nie ródło: Opracowanie własne Interesujce wyniki przyniosło kolejne pytanie ankiety, dotyczce trudnoci w korzystaniu z katalogu komputerowego (wykres 2). Okazało si, e adnych lub prawie adnych trudnoci z wyszukiwaniem informacji w katalogu komputerowym nie mieli studenci. Odpowiedzi nie udzieliło 57 studentów (ok. 51%) lub raczej nie 42 osoby (ok. 37 %). Tylko 8 studentów (ok. 7% badanych) miało trudnoci. Mona wic przypuszcza, e jest to wymierna korzy z prowadzonych szkole bibliotecznych dla studentów. Tak wic mona sdzi, e korzystanie z elektronicznych ródeł informacji jakim w tym przypadku jest katalog nie sprawia studentom problemów i jest dla nich ułatwieniem. Natomiast pewne problemy z wyszukiwaniem informacji w katalogu komputerowym mieli pracownicy (odpowied tak - 13,64%, raczej tak 22,72%). Tu przyczyn moe by nie wystarczajca ilo szkole skierowanych do kadry naukowo-dydaktycznej.

6 158 Agnieszka Majewska, Mariola Szyda Wykres 3. Ocena dostpu do poszukiwanych informacji poprzez elektroniczne ródła studenci pracownicy bardzo dobry dobry dostateczny niedostateczny nie mam zdania ródło: Opracowanie własne Informacja elektroniczna wpisała si ju na stałe w funkcje biblioteki i stała si wanym elementem w działalnoci biblioteki, take wydziałowej. Ten rodzaj informacji postrzegany jest przez uytkowników jako najbardziej aktualny, a równoczenie w dobie informatyzacji - podstawowy. Std wana ocena dostpu do elektronicznych ródeł informacji, zawarta w ankiecie w kolejnym pytaniu (wykres 3). Dostp ten oceniany jest przez 85 osób (co stanowi ok. 76% ankietowanych) jako dobry przez 15 osób (ok. 14%) ankietowanych studentów, dostatecznie 8 osób ( ok. 7 %,) a niedostatecznie 4 osoby (co stanowi ok. 3%). Jeeli chodzi o opinie pracowników, bardzo dobrze oceniło go 3 pracowników (ok. 14% badanych), dobrze 12 osób (ok. 55%), a za dostateczny uznało 7 osób (ok. 32%). Oceny niedostatecznej nie wystawił aden z ankietowanych pracowników. Kolejnym punktem ankiety było pytanie dotyczce powodów, dla których czytelnicy korzystaj z bibliotek wydziałowych. W tym pytaniu czytelnicy mieli moliwo podania kilku odpowiedzi. Badania potwierdziły przypuszczenia bibliotekarzy, i najczstszym powodem korzystania z zasobów bibliotek wydziałowych jest szybszy dostp do ksiek i czasopism 85 studentów wskazało t odpowied. Biblioteki wydziałowe daj wic moliwo zminimalizowania czasu oczekiwania uytkownika na poszukiwan przez niego informacj ze wzgldu na usytuowanie biblioteki na terenie wydziału 6. W dalszej kolejnoci ankietowani wskazywali 6 Smoderek A., Trojanowski J.: Koncepcja zmiany kwalifikacji: czytelnik-klient biblioteki w aspekcie zmieniajcych si standardów zachowa uytkownika biblioteki akademickiej XXI wieku. [W:] Współpraca

7 Oczekiwania studentów w zmieniajcych si bibliotekach 159 na fachow pomoc w poszukiwaniu potrzebnych materiałów - 30 osób, 23 osoby wskazało na aktualny ksigozbiór, a moliwo skorzystania z sieci internetowej 17 osób. Podobnie odpowiadali ankietowani pracownicy naukowodydaktyczni. Dla wszystkich 22 ankietowanych pracowników wany jest szybszy dostp do informacji, w dalszej kolejnoci (15 osób) wskazywano na aktualny ksigozbiór, nastpnie fachow pomoc (10 osób). Tylko 6 osób wskazało na moliwo skorzystania z sieci Internetowej, by moe dlatego, e kady z pracowników naukowo-dydaktycznych ma taki dostp w swoim instytucie lub katedrze. Wykres 4. Dostp do ksigozbioru w czytelni wydziałowej aktualny sposób udostpniania wolny dostp do ksigozbioru poszeregowanego wg działów nie ma znaczenia studenci pracownicy wolny dostp do całego ksigozbioru ródło: Opracowanie własne W ostatnim pytaniu (wykres 4) zapytano o moliwoci dostpu do ksigozbioru w bibliotekach wydziałowych. Ksiki, z których czytelnicy korzystaj najczciej, uszeregowane s według działów, natomiast pozostała cz ksigozbioru - według sygnatur, w tym take zbiory audiowizualne. Właciwa organizacja ksigozbioru w bibliotekach wydziałowych pozwala w sposób kompleksowy zaspokoi potrzeby informacyjne uytkowników. Dla 39 ankietowanych studentów (ok. 33%) aktualny sposób udostpniania ksigozbioru jest najlepszy, 16 osób (ok.15% badanych) opowiedziało si za wolnym dostpem do ksigozbioru uszeregowanego według działów. Dla 37 studentów (ok. 34%) nie ma to znaczenia, a 20 osób (ok. 18%) yczyłaby sobie wolny dostp do całego ksigozbioru. Jeli chodzi o pracowników, to 9 osób (ok. 41% ankietowanych) opowiedziało si za aktualnym dostpem do zasobów, 2 osoby (ok. 9%) bibliotek naukowych w zakresie obsługi uytkowników (Warszawa wrzenia 2002) [dok. elektr.]

8 160 Agnieszka Majewska, Mariola Szyda wolałoby wolny dostp do ksigozbioru działowego, a 4 osoby (czyli ok. 18%) wolny dostp do całoci ksigozbioru. Dla 7 ankietowanych pracowników (ok. 31%) nie ma to znaczenia. Badania ankietowe potwierdziły pozytywn ocen otwartego dostpu do ksigozbioru, który jest wprowadzony w kadej z bibliotek wydziałowych. 3. Podsumowanie Punktem odniesienia kadej biblioteki, w tym take wydziałowej, s potrzeby i oczekiwania jej uytkowników. Tak wic, aby kada biblioteka mogła spełnia swoje zadania właciwie, istotne jest dostosowanie si do potrzeb uytkownika. Coraz czciej czytelnik przychodzc do biblioteki chce uzyska gotow odpowied, zwykle jest to spowodowane brakiem czasu na samodzielne szukanie ródeł informacji. Oznacza to, e uytkownik oczekuje uzyskania od bibliotekarza ju gotowej informacji, a nie ródła gdzie tak informacj moe znale. Bibliotekarz musi tym wymaganiom sprosta. Główn potrzeb czytelników bibliotek wydziałowych jest szybki i łatwy dostp do zbiorów, nie tylko ksiek i czasopism, ale take do internetowych baz danych. Rozwój technik informatycznych stał si dla uytkowników niezbdnym elementem w poszukiwaniu informacji. Jak wynika z rozmów z czytelnikami, które s take ródłem informacji o potrzebach uytkowników, czytelnicy chcieliby mie dostp do sieci internetowej drog radiow na terenie biblioteki wydziałowej. S take zainteresowani prac na własnym sprzcie komputerowym podłczonym do stałego łcza internetowego w bibliotece. Uytkownicy wymagaj, aby biblioteki wydziałowe były dobrze wyposaonym centrum informacyjnym, gdzie szybko mona znale poszukiwan informacj, ograniczajc czas na jej uzyskanie do minimum. Rosn ich wymagania co do narzdzi wyszukiwawczych. Jednak najlepiej wyposaona biblioteka nie jest w stanie sama zaspokoi wszystkich potrzeb czytelników korzystajcych z jej zasobów. Rozwój technik informacyjnych, wzrost kosztów zakupu ksiek i czasopism powoduj, e mimo najwikszych stara bibliotekarzy nie na moliwoci spełnienia wszystkich oczekiwa czytelników.

9 Oczekiwania studentów w zmieniajcych si bibliotekach 161 Bibliografia [1] Borowicz R.: Plany yciowe młodziey - zagadnienia metodologiczne. Studia Socjologiczne nr 4. [2] Bugiel J.: Oczekiwania studentów wobec uczelni technicznej. [W:] Pierwszy rok studiów w Uczelni Technicznej. Wydaw. Eureka, Kraków [3] Haber L.H.: Czego oczekuj studenci od rodowiska akademickiego. Kraków [4] Kosik T.: Okrelanie potrzeb czytelników i ocena stopnia ich realizacji w Bibliotece Głównej Akademii Medycznej w Bydgoszczy. [W:] Czytelnik czy klient? (Toru 4-6 grudnia 2003 roku): materiały konferencyjne [dok. elektr.] [odczyt ]. [5] Mocydlarz M.: Oczekiwania, rola i szkolenia bibliotekarzy i uytkowników w dobie biblioteki cyfrowej, rozdz. II. Biuletyn Porozumienia Biblioteka z Horyzontem nr 2. [6] Od biblioteki do mediateki - koncepcje unowoczenienia. [W:] Media i edukacja. Pozna [7] Ponik A.: Badanie potrzeb uytkowników bibliotek akademickich na przykładzie Biblioteki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. [W:] Czytelnik czy klient?: ogólnopolska konferencja bibliotekarzy (Biblioteka UMK, Toru ) [dok. elektr.] [odczyt ]. [8] Serafin M.: Biblioteka akademicka w wietle obowizujcego prawa. Biuletyn EBIB nr 2 (53) [dok. elektr.] [odczyt ]. [9] Sokołowska-Gogut A.: Zarzdzanie zmianami w bibliotece akademickiej. [W:] Wdraanie nowoczesnych technik zarzdzania w instytucjach non-profit na przykładzie biblioteki akademickiej (Kraków wrzenia 1998): materiały z konferencji. Kraków [10] Smoderek A., Trojanowski J.: Koncepcja zmiany kwalifikacji: czytelnik-klient biblioteki w aspekcie zmieniajcych si standardów zachowa uytkownika biblioteki akademickiej XXI wieku. [W:] Współpraca bibliotek naukowych w zakresie obsługi uytkowników (Warszawa wrzenia 2002): materiały konferencyjne [dok. elektr.] [11] Wizja polskiego bibliotekarstwa edukacyjnego w zjednoczonej Europie (Bytom r.): materiały konferencyjne. Bytom [12] Wojciechowski J.: Praca z uytkownikiem w bibliotece. Wydaw. SBP, Warszawa [13] Wojciechowski J.: Bibliotekarstwo: kontynuacje i zmiany. Wydaw. UJ, Kraków [14] Wojciechowski J.: Organizacja i zarzdzanie w bibliotekach. PWN. PWN, Warszawa, Kraków [15] Zybert E. B.: Kultura organizacyjna w bibliotekach: nowe i stare idee w zarzdzaniu bibliotek. Wydaw. SBP, Warszawa 2004.

Bo ena Kaniuczak Ma³gorzata Kruczek. Abstrakt. Biblioteka G³ówna Politechniki Rzeszowskiej wypozycz@prz.rzeszow.pl

Bo ena Kaniuczak Ma³gorzata Kruczek. Abstrakt. Biblioteka G³ówna Politechniki Rzeszowskiej wypozycz@prz.rzeszow.pl 221 Bo ena Kaniuczak Ma³gorzata Kruczek Biblioteka G³ówna Politechniki Rzeszowskiej wypozycz@prz.rzeszow.pl Wp³yw nowoczesnych technologii na podniesienie standardu us³ug biblioteki (na podstawie badañ

Bardziej szczegółowo

Lifelong learning a działalność edukacyjna polskich bibliotek akademickich w zakresie kompetencji informacyjnych

Lifelong learning a działalność edukacyjna polskich bibliotek akademickich w zakresie kompetencji informacyjnych Lifelong learning a działalność edukacyjna polskich bibliotek akademickich w zakresie kompetencji informacyjnych Mgr Anna Pieczka Uniwersytet Jagielloński Toruń, 20.03.2015 Plan prezentacji Kompetencje

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY

AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY AUTOMATECH AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY W roku 2006 Gmina Kampinos dokonała modernizacji swojej stacji uzdatniania wody (SUW). Obok zmian typu budowlanego (nowe zbiorniki wody,

Bardziej szczegółowo

Program opracowały: Barbara Derewiecka, Halina Szpak Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej

Program opracowały: Barbara Derewiecka, Halina Szpak Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej Program opracowały: Barbara Derewiecka, Halina Szpak Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej Przysposobienie do korzystania ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

Tworzenie układów działowych zbiorów udostępnianych w czytelniach na przykładzie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego

Tworzenie układów działowych zbiorów udostępnianych w czytelniach na przykładzie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego Tworzenie układów działowych zbiorów udostępnianych w czytelniach na przykładzie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego Danuta Szewczyk-Kłos Dorota Wierzbicka-Próchniak Biblioteka Główna Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Ankieta czytelników Biblioteki CIOP-PIB

Ankieta czytelników Biblioteki CIOP-PIB Ankieta czytelników Biblioteki CIOP-PIB Agnieszka Młodzka-Stybel, Ośrodek Informacji Naukowej i Dokumentacji CIOP-PIB V. OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA Katowice, 27-28 listopada 2014 Wprowadzenie Tematyka

Bardziej szczegółowo

Zbiory tradycyjne a e-zbiory. Traditional collections and e-collections. The past and the future?

Zbiory tradycyjne a e-zbiory. Traditional collections and e-collections. The past and the future? 173 Bo ena Budrewicz, Anna Kmiecik Politechnika Opolska Biblioteka G³ówna b.budrewicz@bg.po.opole.pl a.kmiecik@bg.po.opole.pl Zbiory tradycyjne a e-zbiory. Przesz³oœæ i przysz³oœæ? Traditional collections

Bardziej szczegółowo

Wstp. Odniesienie do podstawy programowej

Wstp. Odniesienie do podstawy programowej ! " 1 Wstp Praca dotyczy projektu midzyprzedmiotowego, jaki moe by zastosowany na etapie nauczania gimnazjum specjalnego. Powyszy projekt moe zosta przeprowadzony na zajciach z przedmiotów: informatyka

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o finansowanie działalnoci wspomagajcej badania

WNIOSEK o finansowanie działalnoci wspomagajcej badania Załczniki do rozporzdzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia (poz.. ) WNIOSEK o finansowanie działalnoci wspomagajcej badania ZAŁCZNIK nr 1 A. DANE WNIOSKODAWCY Nazwa i adres wnioskodawcy, tel.

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe w pigułce

Badania marketingowe w pigułce Jolanta Tkaczyk Badania marketingowe w pigułce Dlaczego klienci kupuj nasze produkty lub usługi? To pytanie spdza sen z powiek wikszoci menederom. Kady z nich byłby skłonny zapłaci due pienidze za konkretn

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH I. Wprowadzenie Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia Podpisanie przez Polskę w 1999 roku Deklaracji

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE

WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE KOMUNIKAT z badań ankietowych przeprowadzonych na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach pierwszego stopnia na kierunku Administracja i Bezpieczeństwo wewnętrzne oraz

Bardziej szczegółowo

Udział biblioteki w kształtowaniu i rozwoju kompetencji informacyjnych na przykładzie Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej

Udział biblioteki w kształtowaniu i rozwoju kompetencji informacyjnych na przykładzie Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej Udział biblioteki w kształtowaniu i rozwoju kompetencji informacyjnych na przykładzie Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej Alicja Paruzel PolBiT 29 maja 2017 r. Biblioteki i bibliotekarze partnerami

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Informator.

Biblioteka Informator. Biblioteka Informator Biblioteka Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach jest ogólnie dostępną biblioteką naukową. Celem jej działania jest zapewnienie dostępu czytelników do najnowszej wiedzy z zakresu sztuki,

Bardziej szczegółowo

Preambuła. 1 Podstawa prawna

Preambuła. 1 Podstawa prawna Załącznik do Zarządzenia nr 28/2009 Rektora WSP TWP w Warszawie Preambuła Jednym z głównych warunków właściwej realizacji zadań i wypełniania Misji oraz realizacji strategii Uczelni jest istnienie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 32/2008 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lipca 2008 r.

Zarządzenie Nr 32/2008 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lipca 2008 r. UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR R-0161-I-32/08 Zarządzenie Nr 32/2008 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lipca 2008 r. w sprawie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

ANKIETA EWALUACYJNA. Zdecydo-wanie. Zdecydo-wanie. Raczej tak. Raczej nie. Ani tak, ani nie. tak. nie. Bardzo dobrze. Nie dotyczy.

ANKIETA EWALUACYJNA. Zdecydo-wanie. Zdecydo-wanie. Raczej tak. Raczej nie. Ani tak, ani nie. tak. nie. Bardzo dobrze. Nie dotyczy. ANKIETA EWALUACYJNA Szanowni Państwo, Chcielibyśmy zaprosić Was do wypełnia nijszej ankiety, dotyczącej oceny jakości kształcenia na Uniwersytecie w Białymstoku. Pozna Państwa opinii jest dla nas szczegól

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA W OPINII STUDENTÓW AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU NA KIERUNKU SOCJOLOGIA I PRACA SOCJALNA

JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA W OPINII STUDENTÓW AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU NA KIERUNKU SOCJOLOGIA I PRACA SOCJALNA Słupsk, 18.06.2013 r. JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA W OPINII STUDENTÓW AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU NA KIERUNKU SOCJOLOGIA I PRACA SOCJALNA WYNIKI BADAŃ Badania zostały przeprowadzone na próbie 27 studentów I stopnia

Bardziej szczegółowo

Cloud Computing - czego wymaga od dostawcy usług w zakresie bezpieczestwa. Telekomunikacja Polska S.A. Andrzej Karpiski Łukasz Pisarczyk

Cloud Computing - czego wymaga od dostawcy usług w zakresie bezpieczestwa. Telekomunikacja Polska S.A. Andrzej Karpiski Łukasz Pisarczyk Cloud Computing - czego wymaga od dostawcy usług w zakresie bezpieczestwa Telekomunikacja Polska S.A. Andrzej Karpiski Łukasz Pisarczyk 1 AGENDA Wprowadzenie Aspekty bezpieczestwa usługi Cloud Computing

Bardziej szczegółowo

Szkolenie biblioteczne w formie e-learningu

Szkolenie biblioteczne w formie e-learningu Anna Gruca anna.gruca@bg.agh.edu.pl Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej Szkolenie biblioteczne w formie e-learningu w Bibliotece Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej Szkolenie biblioteczne w formie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO AKADEMII EKONOMICZNEJ im. OSKARA LANGEGO WE WROCŁAWIU

REGULAMIN SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO AKADEMII EKONOMICZNEJ im. OSKARA LANGEGO WE WROCŁAWIU REGULAMIN SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO AKADEMII EKONOMICZNEJ im. OSKARA LANGEGO WE WROCŁAWIU przyjęty uchwałą Senatu nr 118/06 z dnia 28 czerwca 2006 r. System biblioteczno informacyjny 1 System

Bardziej szczegółowo

Aniela Piotrowicz Naukowa informacja medyczna dla doktorantów i lekarzy. Forum Bibliotek Medycznych 3/1 (5),

Aniela Piotrowicz Naukowa informacja medyczna dla doktorantów i lekarzy. Forum Bibliotek Medycznych 3/1 (5), Aniela Piotrowicz Naukowa informacja medyczna dla doktorantów i lekarzy Forum Bibliotek Medycznych 3/1 (5), 194-198 2010 Mgr Aniela Piotrowicz Poznań - UM NAUKOWA INFORMACJA MEDYCZNA DLA DOKTORANTÓW I

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA

UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA REKTOR UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA ZARZĄDZENIE Nr 13/2014 z dnia 10 września 2014 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu Biblioteki Głównej UMFC Na podstawie 25 p.5 Statutu UMFC (t. j. z dn.

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA W OPINII STUDENTÓW KIERUNKU PEDAGOGIKA AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU WYNIKI BADAŃ

JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA W OPINII STUDENTÓW KIERUNKU PEDAGOGIKA AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU WYNIKI BADAŃ Słupsk, 18.06.2013 r. JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA W OPINII STUDENTÓW KIERUNKU PEDAGOGIKA AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU WYNIKI BADAŃ I. Studia I stopnia, stacjonarne, specjalność: Gerontogogika z językiem niemieckim

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia r. Projekt z dnia 11.01.2006 r. ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia... 2006 r. w sprawie publicznych placówek kształcenia ustawicznego, publicznych placówek kształcenia praktycznego oraz publicznych

Bardziej szczegółowo

1. WSTP. 2. Koncepcja platformy bezpieczestwa publicznego

1. WSTP. 2. Koncepcja platformy bezpieczestwa publicznego Koncepcja Platformy Bezpieczestwa Wewntrznego do realizacji zada badawczo-rozwojowych w ramach projektu Nowoczesne metody naukowego wsparcia zarzdzania bezpieczestwem publicznym w Unii Europejskiej 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r. Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.) l. Postanowienia ogólne. 1. 1. W szkole działa Rada Rodziców, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie.

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie. Instrumentyrynkupracydlaosóbposzukujcychpracy, aktualniepodlegajcychubezpieczeniuspoecznemurolnikówwpenymzakresie. Zdniem1lutego2009r.weszywycieprzepisyustawyzdnia19grudnia2008r. o zmianie ustawy o promocji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE WZMOCNIENIE POTENCJAŁU DWSPiT W POLKOWICACH. Rozdział I Postanowienia ogólne. 1. Definicje i pojcia ogólne

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE WZMOCNIENIE POTENCJAŁU DWSPiT W POLKOWICACH. Rozdział I Postanowienia ogólne. 1. Definicje i pojcia ogólne Dolnolska Wysza REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE WZMOCNIENIE POTENCJAŁU DWSPiT W POLKOWICACH Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Definicje i pojcia ogólne Ilekro w Regulaminie pojawiaj si ponisze pojcia oznaczaj

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE

WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE KOMUNIKAT z badań ankietowych przeprowadzonych na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach pierwszego stopnia na kierunku Administracja i Bezpieczeństwo wewnętrzne oraz

Bardziej szczegółowo

WZÓR. WNIOSEK o finansowanie działalnoci wspomagajcej badania

WZÓR. WNIOSEK o finansowanie działalnoci wspomagajcej badania ZAŁCZNIK nr 1 A. DANE WNIOSKODAWCY Nazwa i adres wnioskodawcy WZÓR WNIOSEK o finansowanie działalnoci wspomagajcej badania Numer telefonu, numer faxu, e-mail, www oraz siedmiocyfrowy identyfikator gminy,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents InsERT, grudzie 2003 http://www.insert.com.pl/office2003 InsERT GT Smart Documents to przygotowany przez firm InsERT specjalny dodatek, umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

UŻYTKOWNIK BIBLIOTEKI. ANALIZA POTRZEB I POZIOMU ZADOWOLENIA LIBRARY USER THE ANALYSIS OF NEEDS AND LEVEL OF SATISFACTION

UŻYTKOWNIK BIBLIOTEKI. ANALIZA POTRZEB I POZIOMU ZADOWOLENIA LIBRARY USER THE ANALYSIS OF NEEDS AND LEVEL OF SATISFACTION Małgorzata Jastrzębska UŻYTKOWNIK BIBLIOTEKI. ANALIZA POTRZEB I POZIOMU ZADOWOLENIA LIBRARY USER THE ANALYSIS OF NEEDS AND LEVEL OF SATISFACTION Streszczenie: Artykuł prezentuje wyniki przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Najnowsze trendy w amerykaskich bibliotekach akademickich The newest trends in American academic libraries

Najnowsze trendy w amerykaskich bibliotekach akademickich The newest trends in American academic libraries B I B L I O T E K I N A U K O W E W K U L T U R Z E I C Y W I L I Z A C J I Profesor Fundacji Fulbrighta 2004/05 University of Idaho Library Moscow, USA Najnowsze trendy w amerykaskich bibliotekach akademickich

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 107/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2009 r.

Uchwała nr 107/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2009 r. Uchwała nr 107/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie: Regulaminu Biblioteki Głównej i Centrum Informacji Naukowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Oferta dydaktyczna PBW - Filia w Nowym Dworze Gdańskim

Oferta dydaktyczna PBW - Filia w Nowym Dworze Gdańskim Oferta dydaktyczna PBW - Filia Dla nauczycieli-bibliotekarzy 4x 120 Nauczyciele min bibliotekarze Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy szkolnych miasta Nowy Dwór Gdański i powiatu

Bardziej szczegółowo

Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy

Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy Podstaw rozwoju kadego społeczestwa jest jego rozwój gospodarczy, a energia stanowi wan rol w jego realizacji. Z uwagi na cigły

Bardziej szczegółowo

OCENA POZIOMU SATYSFAKCJI I ANALIZA CZASU NAUKI W EDUKACJI MEDYCZNEJ Z WYKORZYSTANIEM PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ

OCENA POZIOMU SATYSFAKCJI I ANALIZA CZASU NAUKI W EDUKACJI MEDYCZNEJ Z WYKORZYSTANIEM PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ VU 15 - XV Konferencja Uniwersytet Wirtualny edukacja w dobie nowych technologii 24-25 czerwca 2015 OCENA POZIOMU SATYSFAKCJI I ANALIZA CZASU NAUKI W EDUKACJI MEDYCZNEJ Z WYKORZYSTANIEM PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ

Bardziej szczegółowo

Bibliotekarze dyplomowani w bibliotekach Krakowa aktywność zawodowa i naukowa

Bibliotekarze dyplomowani w bibliotekach Krakowa aktywność zawodowa i naukowa Bibliotekarze dyplomowani w bibliotekach Krakowa aktywność zawodowa i naukowa » Celem prezentacji jest określenie obszarów aktywności zawodowej i naukowej bibliotekarzy dyplomowanych i dyplomowanych pracowników

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU Druk sprawozdania jest przeznaczony do wypełnienia przez dyrektorów szkół/placówek realizujcych praktyczn nauk zawodu. Informacje zawarte w sprawozdaniu

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Inżynieria Środowiska

Bardziej szczegółowo

Iwona Sójkowska. Dobre praktyki BPŁ w zakresie kreowania wizerunku i budowania dobrych relacji

Iwona Sójkowska. Dobre praktyki BPŁ w zakresie kreowania wizerunku i budowania dobrych relacji Iwona Sójkowska Dobre praktyki BPŁ w zakresie kreowania wizerunku i budowania dobrych relacji Plan prezentacji: 1. Biblioteka dla uczelni 2. Biblioteka dla regionu 3. Biblioteka dla środowiska zawodowego

Bardziej szczegółowo

W ramach podstawowej działalnoci operacyjnej projekt przewiduje uporzdkowanie zasad finansowania, w aspekcie kwalifikowania przychodów i kosztów, w

W ramach podstawowej działalnoci operacyjnej projekt przewiduje uporzdkowanie zasad finansowania, w aspekcie kwalifikowania przychodów i kosztów, w UZASADNIENIE Projekt rozporzdzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych stanowi wykonanie delegacji ustawowej wynikajcej z art. 105 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Zasady i procedury kontroli jakości procesu dydaktycznego

Zasady i procedury kontroli jakości procesu dydaktycznego Zasady i procedury kontroli jakości procesu dydaktycznego przyjęte przez Radę Wydziału Historycznego Uchwałą nr 24 z dnia 23.IV.2008 r. i znowelizowane na posiedzeniach RW 21.11.2012 r. oraz 27.02.2013

Bardziej szczegółowo

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi 1.Wymagania techniczne 1.1. Wymagania sprztowe - minimalne : komputer PC Intel

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 17/2007 Rektora Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 30 maja 2007 r.

Zarządzenie Nr 17/2007 Rektora Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 30 maja 2007 r. Zarządzenie Nr 17/2007 Rektora Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie: oceny przez studentów zajęć dydaktycznych oraz zasięgania opinii absolwentów o jakości

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów wyższych Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie

Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów wyższych Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów wyższych Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie Data ankietyzacji Rok akademickie 2010/2011 OPRACOWAŁ: Dział Kształcenia Sekcja ds.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. zmieniająca Uchwałę nr 792 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie w

Bardziej szczegółowo

Programowanie Obiektowe

Programowanie Obiektowe Programowanie Obiektowe dr in. Piotr Zabawa IBM/Rational Certified Consultant pzabawa@pk.edu.pl WYKŁAD 1 Wstp, jzyki, obiektowo Cele wykładu Zaznajomienie słuchaczy z głównymi cechami obiektowoci Przedstawienie

Bardziej szczegółowo

1) Instytucje kształcce w tym zawodzie (w kraju i we Wrocławiu). 2) Moliwoci podnoszenia kwalifikacji i dokształcania w tym zawodzie.

1) Instytucje kształcce w tym zawodzie (w kraju i we Wrocławiu). 2) Moliwoci podnoszenia kwalifikacji i dokształcania w tym zawodzie. Spis treci: I. Wprowadzenie II. Zadania i czynnoci 1) Potencjalne miejsca pracy. 2) Zakres obowizków. III. Wymagania zawodu 1) Wymagania fizyczne i zdrowotne 2) Wymagania psychologiczne IV. Kształcenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 13/36/2011 Senatu Politechniki Białostockiej z dnia 2 czerwca 2011 roku

UCHWAŁA NR 13/36/2011 Senatu Politechniki Białostockiej z dnia 2 czerwca 2011 roku UCHWAŁA NR 13/36/2011 Senatu Politechniki Białostockiej z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 11/10/2009 Senatu Politechniki Białostockiej z dnia 28 maja 2009 roku w sprawie przyjęcia

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Badany obszar FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Procedura Metoda i kryteria Częstotliwość badania Dokumentacja monitorujące Załącznik

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 28/2013 Rektora Uczelni Łazarskiego z dnia 12 grudnia 2013 r. określające procedurę oceny własnej Studium Języków Obcych

Zarządzenie nr 28/2013 Rektora Uczelni Łazarskiego z dnia 12 grudnia 2013 r. określające procedurę oceny własnej Studium Języków Obcych Zarządzenie nr 28/2013 Rektora Uczelni Łazarskiego z dnia 12 grudnia 2013 r. określające procedurę oceny własnej Studium Języków Obcych ziałając na podstawie 40 oraz 41 ust. 1 Statutu Uczelni Łazarskiego

Bardziej szczegółowo

Wydziałowa Komisja ds. Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

Wydziałowa Komisja ds. Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia Regulamin Wydziałowej Komisji ds. Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Filologiczno-Historycznym w Akademii Pomorskiej w Słupsku 1 1. Prace związane z wdrażaniem, funkcjonowaniem

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ WYNIKÓW PRACY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO za lata..

ARKUSZ WYNIKÓW PRACY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO za lata.. Arkusz nr 4 BIBLIOTEKA GŁÓWNA UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNEGO ODDZIAŁ... ARKUSZ WYNIKÓW PRACY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO za lata.. 1. Imię i nazwisko:... 2. Tytuł zawodowy:... 3. Zajmowane stanowisko

Bardziej szczegółowo

B I B L I O T E K I N A U K O W E W K U L T U R Z E I C Y W I L I Z A C J I

B I B L I O T E K I N A U K O W E W K U L T U R Z E I C Y W I L I Z A C J I B I B L I O T E K I N A U K O W E W K U L T U R Z E I C Y W I L I Z A C J I Akademia Ekonomiczna w Krakowie Biblioteka Główna kochan@bibl.ae.krakow.pl Wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Bibliotekarze i czytelnicy w dobie nowych technologii i koncepcji organizacyjnych bibliotek Gdańsk, 17-18 maja 2012 r.

Bibliotekarze i czytelnicy w dobie nowych technologii i koncepcji organizacyjnych bibliotek Gdańsk, 17-18 maja 2012 r. Bibliotekarze i czytelnicy w dobie nowych technologii i koncepcji organizacyjnych bibliotek Gdańsk, 17-18 maja 2012 r. VI Bałtycka Konferencja Zarządzanie i organizacja bibliotek zorganizowana została

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Wolańska Biblioteka Główna i OINT agnieszka.wolanska@pwr.wroc.pl

Agnieszka Wolańska Biblioteka Główna i OINT agnieszka.wolanska@pwr.wroc.pl KURS CZASOPISMA ELEKTRONICZNE JAKO PRZYKŁAD EFEKTYWNEJ FORMY EDUKACJI ZAWODOWEJ BIBLIOTEKARZY. 11 LAT DOŚWIADCZEŃ BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ I OINT POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Agnieszka Wolańska Biblioteka Główna

Bardziej szczegółowo

Magazyn otwarty księgozbioru dydaktycznego potrzeba czy problem? Agnieszka Sabela, Błażej Feret Biblioteka Politechniki Łódzkiej

Magazyn otwarty księgozbioru dydaktycznego potrzeba czy problem? Agnieszka Sabela, Błażej Feret Biblioteka Politechniki Łódzkiej Magazyn otwarty księgozbioru dydaktycznego potrzeba czy problem? Agnieszka Sabela, Błażej Feret Biblioteka Politechniki Łódzkiej Cel ankiety i badania Ankieta przeprowadzona została w celu zebrania informacji,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Dygitalizacja i biblioteki cyfrowe MSIW 01 1400-IN23D-SP. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra

OPIS PRZEDMIOTU. Dygitalizacja i biblioteki cyfrowe MSIW 01 1400-IN23D-SP. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra OPIS PRZEDMIOTU Kod przedmiotu Dygitalizacja i biblioteki cyfrowe MSIW 01 1400-IN23D-SP Wydział Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii Kierunek

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 18 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 marca 2013 roku

Zarządzenie nr 18 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 marca 2013 roku DO-0130/18/2013 Zarządzenie nr 18 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 marca 2013 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu ankietowego systemu oceny zajęć dydaktycznych Na podstawie art. 66 ust. 2

Bardziej szczegółowo

System Connector Opis wdrożenia systemu

System Connector Opis wdrożenia systemu System Connector Opis wdrożenia systemu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spistre ci Wymagania z perspektywy Powiatowego Urzdu Pracy... 3

Bardziej szczegółowo

Raport z badania potrzeb czytelników biblioteki pedagogicznej CEN

Raport z badania potrzeb czytelników biblioteki pedagogicznej CEN Załącznik 11d Raport z badania potrzeb czytelników biblioteki pedagogicznej CEN W roku 2005 przeprowadzana była diagnoza potrzeb czytelników użytkowników wypożyczalni, czytelni oraz zbiorów specjalnych.

Bardziej szczegółowo

Podział odpowiedzialności w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na UEP

Podział odpowiedzialności w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na UEP Załącznik 8 Podział odpowiedzialności w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na UEP CEL 1: Planowanie procesu kształcenia (WSZJK 7) Projektowanie i modyfikacja programów kształcenia załącznik 1 WSZJK

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 516/2016 Rektora Politechniki Białostockiej REGULAMIN ORGANIZACYJNY SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ Białystok 2016 SPIS TREŚCI Strona Rozdział

Bardziej szczegółowo

Kobiety kształtujmy własn przyszło - wersja wstpna-

Kobiety kształtujmy własn przyszło - wersja wstpna- II raport okresowy z ewaluacji projektu: Kobiety kształtujmy własn przyszło - wersja wstpna- - Malbork, padziernik 2007 - opracował: Jakub Lobert Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

Badanie pracowników Bibliotek UW

Badanie pracowników Bibliotek UW Badanie pracowników Bibliotek UW Raport badawczy Warszawa, czerwiec 2008 Opis badania Rada Biblioteczna UW Komisja w składzie: dr Anna Rosner dr Radosław Pawelec ElŜbieta Podlasin Ewa Rejmer Marek Kwiatkowski

Bardziej szczegółowo

Forensic jak nie utraci danych

Forensic jak nie utraci danych Forensic jak nie utraci danych Dariusz Sobolewski CERT Polska Krótko o Forensic w Laboratorium CERT Polska Laboratorium CERT Polska Do głównych celów Laboratorium Forensic CERT Polska naley propagowanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z badania ankietowego Jakość realizacji zajęć dydaktycznych (WBZ-2013L)

Sprawozdanie z badania ankietowego Jakość realizacji zajęć dydaktycznych (WBZ-2013L) Sprawozdanie z badania ankietowego Jakość realizacji zajęć dydaktycznych (WBZ-2013L) Na podstawie Zarządzenia Nr 51/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 maja 2013 roku

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli odpłatnoci za studia w pastwowych szkołach wyszych

Informacja o wynikach kontroli odpłatnoci za studia w pastwowych szkołach wyszych NAJWYSZA IZBA KONTROLI Departament Nauki, Owiaty i Dziedzictwa Narodowego Nr ewid.: 22/2006/K/05/001/KNO KNO 41100/2005 Informacja o wynikach kontroli odpłatnoci za studia w pastwowych szkołach wyszych

Bardziej szczegółowo

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl Gdzie uczą zarządzad zasobami ludzkimi? Częśd pierwsza: Kraków KRAKÓW 2010 31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl www.rynekpracy.pl www.wynagrodzenia.pl

Bardziej szczegółowo

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa.

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Wstp Przy podejciu do planowania adresacji IP moemy spotka si z 2 głównymi przypadkami: planowanie za pomoc adresów sieci prywatnej przypadek, w którym jeeli

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie dostępu do dziedzinowych zasobów informacyjnych

Doskonalenie dostępu do dziedzinowych zasobów informacyjnych Doskonalenie dostępu do dziedzinowych zasobów informacyjnych Agnieszka Młodzka Stybel, CIOP PIB X KRAJOWE FORUM INFORMACJI NAUKOWEJ I TECHNICZNEJ BEZPIECZNA, INNOWACYJNA I DOSTĘPNA INFORMACJA PERSPEKTYWY

Bardziej szczegółowo

W Y D Z I A Ł T R A N S P O R T U

W Y D Z I A Ł T R A N S P O R T U SPRAWOZDANIE OCENA PRACY DZIEKANATU Warszawa 2013 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Analiza ankiet... 4 2.1. Ogólna charakterystyka procesu ankietyzowania... 4 2.2. Analiza udzielonych odpowiedzi przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin wyjazdów studenckich na stypendia w ramach Programu Erasmus na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM

Regulamin wyjazdów studenckich na stypendia w ramach Programu Erasmus na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM Regulamin wyjazdów studenckich na stypendia w ramach Programu Erasmus na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM Zasady ogólne 1. Stypendium Erasmus przyznawane jest w oparciu o umowy bilateralne podpisane

Bardziej szczegółowo

OCENA PROCESU DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

OCENA PROCESU DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ SPRAWOZDANIE OCENA PROCESU DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ Warszawa 2013 Strona 1 z 10 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Analiza ankiet... 4 2.1. Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

RAPORT z przeprowadzenia studenckiej ankiety oceny zajęć dydaktycznych Kierunek pedagogika

RAPORT z przeprowadzenia studenckiej ankiety oceny zajęć dydaktycznych Kierunek pedagogika RAPORT z przeprowadzenia studenckiej ankiety oceny zajęć dydaktycznych Kierunek pedagogika studia pierwszego i drugiego stopnia rok akademicki 3/4 Z końcem zajęć w roku akademickim 3/4 na kierunku pedagogika

Bardziej szczegółowo

Procedura wprowadzenia systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników obejmujcego szkolenia i samokształcenie

Procedura wprowadzenia systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników obejmujcego szkolenia i samokształcenie Starostwo Powiatowe w Kielcach Załcznik Nr 2 do Zarzdzenia Starosty Nr 38/05 z dn. 30.09.2005 r. Procedura wprowadzenia systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników obejmujcego szkolenia i samokształcenie

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 44 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów.

Bardziej szczegółowo

Klonowanie MAC adresu oraz TTL

Klonowanie MAC adresu oraz TTL 1. Co to jest MAC adres? Klonowanie MAC adresu oraz TTL Adres MAC (Media Access Control) to unikalny adres (numer seryjny) kadego urzdzenia sieciowego (jak np. karta sieciowa). Kady MAC adres ma długo

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biblioteki Głównej im. prof. Jerzego Altkorna. Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. z dnia 1 października 2012 roku

Regulamin Biblioteki Głównej im. prof. Jerzego Altkorna. Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. z dnia 1 października 2012 roku Regulamin Biblioteki Głównej im. prof. Jerzego Altkorna Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej z dnia 1 października 2012 roku I. Postanowienia ogólne 1 1. Biblioteka Główna im. prof. Jerzego Altkorna

Bardziej szczegółowo

Uczelniany System Zapewnienia Jako ci Kształcenia Wst

Uczelniany System Zapewnienia Jako ci Kształcenia Wst Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia Wstęp Obowiązek zapewnienia, monitorowania i ciągłego podnoszenia jakości kształcenia nakłada na wszystkie uczelnie Deklaracja Bolońska. Model kształcenia

Bardziej szczegółowo

CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO WNIOSEK

CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO WNIOSEK CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO WNIOSEK o wpisanie na list ministra właciwego do spraw zdrowia podmiotów uprawnionych do prowadzenia stau kierunkowego (prosz wpisa nazw stau kierunkowego) w

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE MEDIA DYDAKTYCZNE JAKO NARZĘDZIE PRACY NAUCZYCIELA FIZYKI SPRAWOZDANIE Z BADAŃ WŁASNYCH

KOMPUTEROWE MEDIA DYDAKTYCZNE JAKO NARZĘDZIE PRACY NAUCZYCIELA FIZYKI SPRAWOZDANIE Z BADAŃ WŁASNYCH Artur Bartoszewski Katedra Informatyki Politechnika Radomska Magdalena Gawor IX Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Radomiu KOMPUTEROWE MEDIA DYDAKTYCZNE JAKO

Bardziej szczegółowo

Rola i miejsce szkół w tym obszarze działa, zadania dla krajów kandydujcych.

Rola i miejsce szkół w tym obszarze działa, zadania dla krajów kandydujcych. ! " Opracował Krzysztof Trzak dyrektor Szkoły Podstawowej w Alojzowie 23.05.2002. Rola i miejsce szkół w tym obszarze działa, zadania dla krajów kandydujcych. Unia Europejska tworzy sprzyjajce warunki,

Bardziej szczegółowo

DLA KOGO UMOWY ENTERPRISE?

DLA KOGO UMOWY ENTERPRISE? Kady z Uytkowników posiadajcy co najmniej pakiet B moe zamówi funkcj Umowy Enterprise. Koszt tej modyfikacji to 800 zł netto bez wzgldu na liczb stanowisk. I jak ju wielokrotnie ogłaszalimy, koszt wikszoci

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny ECTS Mechanika i budowa maszyn

Pakiet informacyjny ECTS Mechanika i budowa maszyn Pakiet informacyjny ECTS Mechanika i budowa maszyn 4. REKRUTACJA NA STUDIA 4.1. Podstawy prawne rekrutacji STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Studia wojskowe: 1) Uchwaa nr 44/III/2009 Senatu WAT z dnia 23 kwietnia

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA SZKOLNA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 26

BIBLIOTEKA SZKOLNA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 26 BIBLIOTEKA SZKOLNA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 26 I. Postanowienia ogólne 1. Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu

Bardziej szczegółowo

Potrzeby szkoleniowe bibliotekarzy w zakresie statystyki bibliotecznej

Potrzeby szkoleniowe bibliotekarzy w zakresie statystyki bibliotecznej Edyta Kędzierska Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej Aldona Zawałkiewicz Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu Potrzeby szkoleniowe bibliotekarzy w zakresie statystyki bibliotecznej Streszczenie: Artykuł

Bardziej szczegółowo

Waldemar Izdebski ZbigniewMalinowski

Waldemar Izdebski ZbigniewMalinowski Rozwój technologii internetowych wykorzystywanych w Powiatowym Orodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej powiatu warszawskiego zachodniego Waldemar Izdebski ZbigniewMalinowski 2009-09-16 Wisła-Malinka

Bardziej szczegółowo

Szkolenie biblioteczne cz. 1. KORZYSTAMY z BIBLIOTEKI WYDZIAŁU KULTURY FIZYCZNEJ i PROMOCJI ZDROWIA

Szkolenie biblioteczne cz. 1. KORZYSTAMY z BIBLIOTEKI WYDZIAŁU KULTURY FIZYCZNEJ i PROMOCJI ZDROWIA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO Szkolenie biblioteczne cz. 1 KORZYSTAMY z BIBLIOTEKI WYDZIAŁU KULTURY FIZYCZNEJ i PROMOCJI ZDROWIA Przygotowała Beata Bekasz Biblioteka Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 29 października 2015 r.

UCHWAŁA NR R SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 29 października 2015 r. UCHWAŁA NR R.0000.55.2015 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Systemu Biblioteczno Informacyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego we

Bardziej szczegółowo

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Analiza procesu jest narzdziem do osignicia wyszej efektywnoci organizacji (midzy innymi). Wymaga ona zbudowania modelu procesu biznesowego bdcego opisem funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Anna STACH - Biblioteka Wydziału Elektrycznego PWr Paulina BARTOSIK- Zespól Biblioteki Cyfrowej BGIOINT PWr

Anna STACH - Biblioteka Wydziału Elektrycznego PWr Paulina BARTOSIK- Zespól Biblioteki Cyfrowej BGIOINT PWr Praktyka czyni mistrza zajęcia dydaktyczne dla studentów bibliotekoznawstwa prowadzone przez bibliotekarzy praktyków na przykładzie wybranych ośrodków naukowych Anna STACH - Biblioteka Wydziału Elektrycznego

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 6 lipca 2005 r. dotyczca przetwarzania danych osobowych córki Skarcego, przez Stowarzyszenie, poprzez publikacj informacji na temat rodziny

Bardziej szczegółowo

B I B L I O T E K I N A U K O W E W K U L T U R Z E I C Y W I L I Z A C J I

B I B L I O T E K I N A U K O W E W K U L T U R Z E I C Y W I L I Z A C J I B I B L I O T E K I N A U K O W E W K U L T U R Z E I C Y W I L I Z A C J I Maria Pawłowska Uniwersytet Jagielloski w Krakowie Biblioteka Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej ufmpawlo@if.uj.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Badanie potrzeb użytkowników biblioteki

Badanie potrzeb użytkowników biblioteki Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis Folia 61 Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia VI (2008) Joanna Kołakowska Badanie potrzeb użytkowników biblioteki Opinia o funkcjonowaniu biblioteki

Bardziej szczegółowo

Edukacja informacyjna użytkowników w bibliotekach polskich uczelni technicznych (w świetle badań ankietowych)

Edukacja informacyjna użytkowników w bibliotekach polskich uczelni technicznych (w świetle badań ankietowych) Barbara Janczak Akademia Górniczo-Hutnicza (AGH) Biblioteka Główna Edukacja informacyjna użytkowników w bibliotekach polskich uczelni technicznych (w świetle badań ankietowych) Streszczenie: W artykule

Bardziej szczegółowo

Repozytoria instytucjonalne w otwieraniu nauki - przykłady wykorzystania i integracji danych w polskich ośrodkach naukowych

Repozytoria instytucjonalne w otwieraniu nauki - przykłady wykorzystania i integracji danych w polskich ośrodkach naukowych Repozytoria instytucjonalne w otwieraniu nauki - przykłady wykorzystania i integracji danych w polskich ośrodkach naukowych Dorota Lipińska, Marzena Marcinek Biblioteka Politechniki Krakowskiej Seminarium

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie nauki, w ramach programu pn. STUDENT kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych

WNIOSEK o dofinansowanie nauki, w ramach programu pn. STUDENT kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych PASTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załcznik nr 1 do Procedur Wniosek złoono w... PFRON w dniu... Nr sprawy: Wypełnia PFRON WNIOSEK o dofinansowanie nauki, w ramach programu pn. STUDENT

Bardziej szczegółowo