Systemy operacyjne lab. 6 Paweł Gmys strona 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Systemy operacyjne lab. 6 Paweł Gmys strona 1"

Transkrypt

1 Systemy operacyjne lab. 6 Paweł Gmys strona 1 I Uytkownicy i grupy 1. Proces logowania Rozpoczynajc prac z systemem na komputerze lokalnym Windows 2000 musimy poda w oknie logowania identyfikator uytkownika oraz prawidłowe hasło dostpu. Windows sprawdza czy podane informacje s zgodne z danymi o autoryzowanych uytkownikach, zapisanymi w wewntrznej bazie danych. Jeli wszystko jest prawidłowe uytkownik zostanie wpuszczony. Jeeli poda błdne dane na ekranie pojawi si komunikat o błdzie i naley zalogowa si jeszcze raz. Stosujc takie rozwizanie Chronimy dane przechowywane na dyskach przed dostpem osób niepowołanych, które nie znaj prawidłowego identyfikatora uytkownika oraz hasła dostpu. Pozwalamy na korzystanie z tego samego komputera kilku autoryzowanym uytkownikom bez koniecznoci współdzielenia obszaru danych, bd korzystania ze wspólnych ustawie. Natomiast logujc si do sieci domenowej oprócz nazwy uytkownika i hasła naley poda nazw serwera lub nazw domeny.( w polu nazwa uytkownika wpisujemy identyfikator uytkownika domeny). Chcc si zalogowa naciska si klawisze Ctrl+Alt+Del. 2. Konta uytkowników Konta uytkowników słu do identyfikacji poszczególnych uytkowników w systemie i uzyskania dostpu do zasobów. Nazwa konta uytkownika musi by niepowtarzalna, moe składa si maksymalnie z 64 znaków (jednak zalecane jest uywanie nazw krótszych ni 15 znaków) i moe zawiera dowoln kombinacj liter, cyfr oraz wikszoci symboli (z wyjtkiem /, \, <, >, [, ], :, ;, ±, =, *,,?,. ). Windows dopuszcza stosownie spacji w nazwie konta. Windows 2000 Professional po zainstalowaniu ma dwa wbudowane konta uytkowników Administrator oraz Go. Konto Administrator ma pełn kontrol, posiada specjalne uprawnienia: nie mona go wyłczy, usun, czy zablokowa. Konto to umoliwia np. tworzenie nowych kont uytkowników i zarzdzanie nimi instalacj oprogramowania i sprztu tworzenie praw dostpu do folderów, plików i drukarek tworzenie lokalnych grup domeny i zarzdzanie nimi Konto Go jest jednym z predefiniowanych kont systemu operacyjnego Windows Logujc si jako Go, mona uzyska dostp do systemu przez podanie dowolnego identyfikatora uytkownika oraz dowolnego hasła dostpu.

2 Systemy operacyjne lab. 6 Paweł Gmys strona 2 3. Domena Windows 2000 Jest zbiorem komputerów w sieci, których zasoby i bezpieczestwo s kontrolowane przez wyznaczony serwer, nazwany głównym kontrolerem domeny. W Windows 2000 wprowadzono usługi Active Directory ( ADS Active Directory Services) w takiej strukturze konta uytkowników, grup i komputerów s grupowane w jednostkach organizacyjnych, co ułatwia administracj. Uytkownicy Windows 2000 Professional mog logowa si do kontrolera domeny, który sprawdza istnienie konta danego uytkownika w bazie danych katalogu ADS, poprawno podanego hasła, a nastpnie pozwala na zalogowanie si do domeny. W Windows 2000 aden komputer nie pełni roli podstawowego kontrolera domeny. Tylko serwery Windows 2000 mog działa jako kontrolery domeny. Administratorzy domeny mog definiowa zasady bezpieczestwa dla wszystkich komputerów w domenie. 4. Grupa robocza To połczenie grupy komputerów, umoliwiajce wymian danych, współuytkowanie drukarek i innych zasobów. W grupie kady komputer z osobna jest odpowiedzialny za bezpieczestwo zgromadzonych w nim danych. Aby udostpni innym członkom grupy roboczej swoje zasoby naley utworzy konta lokalne oraz przydzieli im odpowiednie prawa dostpu. Do takiej grupy moe podłczy si kady, kto zna nazw i odpowiednio skonfiguruje ustawienia sieciowe swojego komputera. 5. Zadania Grupy Konta uytkowników korzystajcy z tych samych uprawnie mona organizowa w grupy. Ułatwia to prac administratora gdy nic musi nadawa uprawnie pojedynczym kontom tytko jednorazowo grupie kont uytkowników. Stajc si członkiem grupy, nowy uytkownik dziedziczy wszystkie jej uprawnienia. Na poziomie domeny s dwa typy grup kont uytkowników: grupy zabezpiecze oraz grupy dystrybucyjne. Kady z tych typów dzieli si na Grupy uniwersalne, globalne oraz grupy domeny Windows 2000 Professional posługuje si grupami zabezpiecze, które Słu do nadawania uprawnie kontom uytkowników. Administrator moe organizowa konta uytkowników w lokalne grupy domeny w sieciach domenowych lub w grupy lokalne w rodowiskach grup roboczych. 5.1 Grupy wbudowane W omawianym systemie jest sze wbudowanych grup lokalnych Administratorzy Gocie Uytkownicy - członkowie tej grupy mog uruchamia oprogramowanie ju zainstaiowane, nie mog instalowa nowego oprogramowania oraz zmienia konfiguracji systemu.

3 Systemy operacyjne lab. 6 Paweł Gmys strona 3 Uytkownicy zaawansowani nie maj dostpu do plików innych uytkowników, nie mog zmienia konfiguracji systemu natomiast mog instaiowa oprogramowanie i sterowniki Operatorzy kopii zapasowych uytkownicy do niej nalecy maj dostp do wszystkich plików przechowywanych w danym komputerze, ale tylko jeli posiadj oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych. Replikator grupa ta cile słuy replikacji i nie powinna zawiera adnych uytkowników z wyjtkiem konta uywanego do wykonywania usługi replikacji. Standardowo grupa ta jest uywana przy replikacji domeny. 5.2 Grupy specjalne System Windows 2000 automatycznie tworzy kilka dodatkowych grup. Interakcyjna. Grupa ta zawiera uytkownika, który jest aktualnie zalogowany na komputerze. Podczas uaktualniania do systemu Windows 2000, członkowie grupy interakcyjna zostan dodani do grupy Uytkownicy zaawansowani, dziki czemu starsze aplikacje bd działa tak samo, jak przed uaktualnieniem. Sie. Ta grupa zawiera wszystkich uytkowników, którzy maj aktualnie dostp do systemu przez sie. Uytkownik serwera terminali. Kiedy serwery terminali s instalowane w trybie obsługi aplikacji, grupa ta zawiera wszystkich uytkowników, którzy s aktualnie zalogowani w systemie za pomoc serwera terminali. Kady program uruchamiany przez uytkownika w systemie Windows NT 4.0 bdzie działał dla uytkownika serwera terminali w systemie Windows Domylne uprawnienia przypisane do grupy umoliwiaj uytkownikowi serwera terminali uruchamianie wikszoci starszych programów. 6. Profile uytkownika Zastosowano w celu zachowania rodowiska konkretnego uytkownik nawet wtedy kiedy loguje si poprzez róne systemy w sieci.. Kiedy dany uytkownik loguje si po raz pierwszy do systemu tworzony jest profil uytkownika zawierajcy zestaw plików i folderów przeznaczonych do wyłcznej dyspozycji tego uytkownika. Czyli jest to miejsce gdzie system zapisuje wszystkie osobiste dane uytkownika i informacje o rónych ustawieniach (np. zawarto folderu Moje dokumenty) w folderze Documents and Settings. Windows 2000 pozwala na stosowanie trzech rodzajów profilu uytkownika Profil lokalny jest automatycznie tworzony podczas pierwszego logowania uytkownika w danym komputerze. Jest umieszczony w podfolderze Documents and Settings i ma tak sam nazw, jak nazwa konta uytkownika. Profil mobilny tworzony przez administratora sieci i przechowywany na serwerze Windows 2000 lub Windows NT. Kada zmiana profilu jest wic zapisywana na serwerze i dlatego jeeli uytkownik loguje si w rónych komputerach, otrzymuje zawsze ten sam profil uytkownika. Profil obowizkowy jest odmian profilu mobilnego. Zawiera ustawienia, których uytkownik nie moe zmieni. Stosowany w duych sieciach w których uytkownicy mog tylko wykonywa operacje i uruchamia programy zatwierdzone przez administratorów.

4 Systemy operacyjne lab. 6 Paweł Gmys strona 4 Za kadym razem kiedy uytkownik loguje si do systemu, jego profil jest lokalnie buforowany tzn. e gdy nastpnym razem uytkownik zaloguje si do tego samego systemu, poprzez sie zostan pobrane jedynie te elementy profilu, które uległy zmianie. Jedynym kontem uytkownika, które nie ma i nie posiada własnego unikalnego profilu jest konto Go. Kiedy kto loguje si na takie konto to uytkownikowi takiemu jest przypisany domylny profil uytkownika. Nie s zapisywane adne zmiany dokonywane przez uytkownika Go i nie jest tworzona kartoteka dla nowego profilu. 7. Katalog macierzysty To katalog uytkownika, zawierajcy jego własne dane. Zatem jest obszarem przydzielonym kademu uytkownikowi, w którym moe on przechowywa swoje pliki. Uytkownik moe przydziela uprawnienia do swojego katalogu macierzystego. 8. Mapowanie dysków To technika która pozwala na przypisanie literek dysków poszczególnym udziałom sieciowym czyli komputerom, folderom, dyskom. Ma za zadanie traktowanie udziałów sieciowy tak jakby to były dyski lokalne. Jak dokonujemy mapowania? Otwieramy Eksploratora Windows, z menu głównego wybieramy polecenie Narzdzia I Mapuj dysk sieciowy. Na ekranie pojawi si kreator mapowania dysków Rozwi list Dysk i wybierz literk, jak bdzie oznaczony wybrany udział sieciowy. W polu Folder wpisz nazw udziału w formacie UNC ( czyli \\nazwa_serwera\nazwa_udziatu) lub nacinij przegldaj, aby wyszuka i zaznaczy dany udział. 9 Zabezpieczenia w Windows 2000 Windows 2000 współpracuje z trzema systemami plików FAT, FAT32, NTFS. Dwa pierwsze nie zawieraj mechanizmów zabezpieczajcych. Nadj si jedynie dla systemów operacyjnych, przeznaczonych dla stacji roboczych Windows 3.x, Windows 95, czy Windows 98. NTFS jest systemem bezpiecznym pozwalajcym nadawa pozwolenia dostpu dla plików i katalogów. 9.1 Pozwolenia dostpu do katalogów Pozwolenia dostpu słu ograniczeniu dostpu uytkowników do takich katalogów jak winnt, winnt\system czy winnt\repair. Steruj równie poziomem dostpu uytkowników do plików i katalogów

5 Systemy operacyjne lab. 6 Paweł Gmys strona 5 Tabela Uprawnienia do katalogów UPRAWNIENIE Pełna kontrola Wywietlenie zawartoci folderu Odczyt OPIS Uytkownik posiadajcy to prawo moe zmieni właciciela katalogu oraz usuwania wszystkich plików i katalogów. Zezwala uytkownikowi przeglda zawarto katalogu Pozwala na ogldanie zawartoci katalogów, włcznie z pozwoleniami dostpu, nazwami włacicieli oraz atrybutami. Zapis Pozwala tworzy pliki i foldery, zmienia atrybuty katalogu oraz przeglda pozwolenia dostpu do folderu i nazw wła- ciciela. Czytanie i wykonanie Umoliwia przegldanie wszystkich katalogów podrzdnych, obejmuje prawo Przegldanie zawartoci folderu oraz Czytanie Modyflkacja ( Modify) Obejmuje uprawnienia Czytanie i Wykonanie, Pisanie, a take pozwala na usunicie katalogu. 9.2 Pozwolenia dostpu do plików Umoliwiaj sterowanie dostpem do takich plików jak BOOT.INI, NTLDR, NTDE- TECT.COM. Tabela Uprawnienia do plików UPRAWNIENIE OPIS Pełna kontrola (Full Control) Czytanie Pisanie Uytkownik posiadajcy to prawo moe zmieni właciciela pliku. Obejmuje ono wszystkie uprawnienia zamieszczone poniej Pozwala na odczytanie zawartoci plików Pozwala nadpisywa plik Czytanie i wykonanie Umoliwia uruchamianie plików wykonywalnych, obejmuje wszystkie uprawnienia zwizane z pozwoleniem czytanie Modyfikowanie Obejmuje uprawnienia Czytanie i Wykonanie, Pisanie, a take pozwala na zmian i usunicie pliku

6 Systemy operacyjne lab. 6 Paweł Gmys strona Pozwolenia do katalogów współdzielonych Uprawnienia tej grupy dotycz jedynie katalogów. Współdzielonych katalogów uywamy aby udostpni zasoby sieciowe uytkownikom, grupom oraz obiektom specjalnym. Uprawnienia do katalogów współdzielonych Czytanie (Read) Zmiana (Change) Pełna kontrola (Full Control) Pozwala uytkownikom wywietli nazw katalogu, nazwy plików oraz ich atrybuty, uruchomi pliki wykonywalne, zmienia katalogi wewntrz wspólnego folderu. Pozwala na tworzenie katalogów, dodawanie plików do katalogów, dodawanie danych do plików, zmienianie danych w plikach, modyfikacje atrybutów plików a take usuwanie plików i katalogów. Obejmuje wszystkie przywileje okrelone pozwoleniem Czytanie Zezwala na zmian pozwole dostpu do plików oraz przejcie ich własnoci. Obejmuje wszystkie uprawnienia okrelone pozwoleniem Zmiana Zagadnienia do przemylenia 1. Co to s uprawnienia i do czego słu? 2. Do jakiego celu wykorzystujemy prawa dostpu dla plików i katalogów? 3. Co to jest domena, wymie jej cechy charakterystyczne 4. Co jest bezpieczniejsze zgromadzenie komputerów w domenie czy grupie roboczej 5. Rónica midzy kontem Uytkownik i Uytkownik zaawansowany 6. Po co tworzone s grupy? 7. Co to jest dziedziczenie uprawnie? 8. Jakie zalety ma mapowanie 9. Wymagania stawiane kontom uytkowników 10. Zdefiniuj pojcie autoryzacji uytkowników 11. Do czego wykorzystywane s narzdzia administracyjne. Zadania do samodzielnego wykonania 1. Sprawd czy twój komputer naley do domeny Windows Sprawd właciwoci konta Go. 3. Utwórz folder z dowoln zawartoci. Udostpnij do w sieci. Nadaj uprawnienie tylko do odczytu. Inni uytkownicy maj sprawdzi czy twój folder jest widoczny w sieci i czy mona co do niego zapisa.

7 Systemy operacyjne lab. 6 Paweł Gmys strona 7 4. Za pomoc usługi Telnet podłcz si na inny komputer i stworzony przez twojego ssiada katalog spróbuj usun. Jakie wnioski Ci si nasuwaj, do czego słuy ta usługa? (Start / Uruchom wpisz Telnet nazwa komputera lub adres ip komputera zdalnego) 5. Zamapuj katalog udostpniony studentom Zadanie domowe dla ambitnych 1. Załó konto nowemu uytkownikowi ( np. o nazwie mi, pelnej nazwie Mi Puchatek oraz hale miodek) korzystajc z narzdzia Narzdzia administracyjne \ Zarzdzanie komputerem \ Narzdzia systemowe \ Uytkownicy i grupy lokalne. 2. Sprawd do jakiej grupy naley nowo załoony uytkownik. 3. Przetestuj skrypt logowania dla nowo załoonego uytkownika mi ( skrypt logowania zamieszczony był w laboratorium nr 2). 4. Naley wylogowa si i zalogowa jako uytkownik nowo załoonego konta. Co spowodował skrypt logowania? 5. Zaloguj si ponownie jako członek grupy Administratorzy. Usu nowo załoonego uytkownika Mi.

Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii. Materiały pomocnicze do zajęć z przedmiotu SYSTEMY OPERACYJNE

Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii. Materiały pomocnicze do zajęć z przedmiotu SYSTEMY OPERACYJNE Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Materiały pomocnicze do zajęć z przedmiotu SYSTEMY OPERACYJNE Kod przedmiotu: F***** Ćwiczenie pt. ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i zarządzanie kontami użytkowników

Tworzenie i zarządzanie kontami użytkowników Tworzenie i zarządzanie kontami użytkowników Aby użytkownik mógł korzystać z systemu operacyjnego, musi w nim mieć utworzone konto. Konto jest zbiorem parametrów opisujących użytkownika jak również przydzielonych

Bardziej szczegółowo

Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98

Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98 Wojciech Sobieski Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98 Kurs napisany na potrzeby szkolenia personelu w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecicym w Olsztynie OLSZTYN 2000 Podstawy obsługi

Bardziej szczegółowo

SafeWord PremierAccess - informacje ogólne -

SafeWord PremierAccess - informacje ogólne - SafeWord PremierAccess - informacje ogólne - SPIS TRECI Informacje ogólne na temat SafeWord Premier Access Cel opracowania... PremierAccess wprowadzenie... Rozwizanie AAA... Replikacja i odporno na awarie...

Bardziej szczegółowo

Systemy Operacyjne - Laboratorium 2

Systemy Operacyjne - Laboratorium 2 Konta użytkowników i grup Konta w systemie Windows Systemy Operacyjne - Laboratorium 2 Rodzaj kont W przypadku administrowania systemem Windows 2000/XP bardzo ważnym elementem jest umiejętnośd sprawnego

Bardziej szczegółowo

Str. 1. Ćwiczenie nr 7 v. 1.11k. Cel ćwiczenia:

Str. 1. Ćwiczenie nr 7 v. 1.11k. Cel ćwiczenia: Str. 1 Ćwiczenie 7 Active Directory Cel ćwiczenia: Zapoznanie się ze sposobami zarządzania usługą Active Directory. Poznanie podstawowych zadań administracyjnych kontrolera domeny: zarządzanie kontami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Spis Treci Wstp... 4 Podstawy Panelu Kontrolnego... 4 Do czego słuy Panel?... 4 Wymagania... 4 Adresy Internetowe... 5 Strona Główna... 7 Ramka Statystyk... 8 Ramka

Bardziej szczegółowo

SIECIOWY SYSTEM KONTROLI DOSTPU I REJESTRACJI CZASU PRACY. Instrukcja Obsługi 1.7.01.1

SIECIOWY SYSTEM KONTROLI DOSTPU I REJESTRACJI CZASU PRACY. Instrukcja Obsługi 1.7.01.1 SIECIOWY SYSTEM KONTROLI DOSTPU I REJESTRACJI CZASU PRACY Instrukcja Obsługi 1.7.01.1 Copyright 2004 by All rights reserved Wszelkie prawa zastrzeone!"# $%%%&%'(%)'%* +(+%'(%)'%* Wszystkie nazwy i znaki

Bardziej szczegółowo

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski. Systemy operacyjne. Laboratorium

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski. Systemy operacyjne. Laboratorium Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski Systemy operacyjne Laboratorium Zarządzanie dostępem do zasobów przy wykorzystaniu grup w Windows 7 1 Cel ćwiczenia Ćwiczenie ma

Bardziej szczegółowo

Sieciowe systemy operacyjne Active Directory

Sieciowe systemy operacyjne Active Directory Sieciowe systemy operacyjne Active Directory 2 1. Systemy sieciowe Banyan Firma Banyan, producent sztandarowego systemu VINES, twierdziła zawsze, e jej sieci s przejrzyste dla ich uytkownika. System VINES

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne 3. Konta użytkowników i grup. Konta w systemie Windows 8. Rodzaje kont

Systemy operacyjne 3. Konta użytkowników i grup. Konta w systemie Windows 8. Rodzaje kont Systemy operacyjne 3 Konta użytkowników i grup Konta w systemie Windows 8 Rodzaje kont Konta użytkowników to podstawowe podmioty zabezpieczeo w systemie Windows, pozwalające użytkownikom na zalogowanie

Bardziej szczegółowo

Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01

Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Tomasz Krupa Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5)

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Soneta Sp z o.o. ul. J.Conrada 63/305 31-357 Kraków tel./fax (0-12) 623-17-10 http://www.enova.pl e-mail: enova@enova.pl enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Spis treci Spis treci... 2 Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Program antywirusowy. mks_vir. wersja 1.3 z dnia 22 grudnia 2004. zawiera Administratora pakietu mks_vir

Program antywirusowy. mks_vir. wersja 1.3 z dnia 22 grudnia 2004. zawiera Administratora pakietu mks_vir Program antywirusowy mks_vir wersja 1.3 z dnia 22 grudnia 2004 zawiera Administratora pakietu mks_vir Copyright 2003 by MKS Sp. z o.o. Zarówno program jak i instrukcja korzystaj z pełnej ochrony okrelonej

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczestwa

Polityka bezpieczestwa Polityka bezpieczestwa 1 Wstp...1 2 PB techniki organizacyjne...3 2.1 Opracowanie planów i procedur działania...3 2.2 Okrelenie kompetencji i odpowiedzialnoci...4 2.3 Okrelenie specjalnych obszarów chronionych...4

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION http://pl.yourpdfguides.com/dref/3810691

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION http://pl.yourpdfguides.com/dref/3810691 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

KronosGuard LT v 1.0

KronosGuard LT v 1.0 KronosGuard LT v 1.0 Instrukcja obsługi v. 10/2006 Oprogramowanie oraz instrukcja obsługi KronosGuard LT dostarczane jest bezpłatnie bez jakiejkolwiek gwarancji. Next! s.c. wyłcza wszelk odpowiedzialno

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. Tworzenie i zarządzanie kontami użytkowników

Systemy operacyjne. Tworzenie i zarządzanie kontami użytkowników Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski Systemy operacyjne Laboratorium Tworzenie i zarządzanie kontami użytkowników Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest opisanie roli i

Bardziej szczegółowo

TEL-STER Sp. z o. o. ul. Obornicka 229 60-650 Pozna. InWin System Automatycznego Przekazu i Zarzdzania Danymi Inkasenckimi

TEL-STER Sp. z o. o. ul. Obornicka 229 60-650 Pozna. InWin System Automatycznego Przekazu i Zarzdzania Danymi Inkasenckimi TEL-STER Sp. z o. o. ul. Obornicka 229 60-650 Pozna tel. +48 (61) 6562105 fax +48 (61) 6562106 email: biuro@telwin.com.pl http: www.telwin.com.pl InWin System Automatycznego Przekazu i Zarzdzania Danymi

Bardziej szczegółowo

Administrowanie serwerem sieci lokalnej 1

Administrowanie serwerem sieci lokalnej 1 Administrowanie serwerem sieci lokalnej 1 W systemach Windows 2000/2003 użytkowników i grupy można podzielić na: użytkowników i grupy lokalne - konta te są tworzone na lokalnym komputerze i umożliwiają

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP

Bardziej szczegółowo

1. PRODysk... 5. 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6. 2.1. Rejestracja nowego konta... 6. 2.1. Instalacja programu... 7

1. PRODysk... 5. 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6. 2.1. Rejestracja nowego konta... 6. 2.1. Instalacja programu... 7 Wersja 1.0 ZAWARTOŚĆ 1. PRODysk... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.1. Instalacja programu... 7 2.1.1. Wymagania systemowe... 7 2.1.2. Przebieg instalacji...

Bardziej szczegółowo

Beniamin. Ponisza instrukcja dotyczy programu do wersji 1.4.180 włcznie. Nowe funkcjonalnoci kolejnych wersji, bd uwzgldniane w formie dodatku.

Beniamin. Ponisza instrukcja dotyczy programu do wersji 1.4.180 włcznie. Nowe funkcjonalnoci kolejnych wersji, bd uwzgldniane w formie dodatku. Beniamin Beniamin jest programem zapewniajcym bezpieczny dostp do zasobów sieci Internet. Blokuje dostp do stron, zgodnie z ustawieniami ustalonymi przez osob nadzorujc komputer oraz ogranicza dostp do

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/859928

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/859928 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/861173

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/861173 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

SpeedTouch 585 (v6) Bezprzewodowa abonencka brama ADSL. Podrcznik Uytkownika. speedtouch TM

SpeedTouch 585 (v6) Bezprzewodowa abonencka brama ADSL. Podrcznik Uytkownika. speedtouch TM SpeedTouch 585 (v6) Bezprzewodowa abonencka brama ADSL Podrcznik Uytkownika speedtouch TM speedtouch TM SpeedTouch 585 (v6) Podrcznik Uytkownika speedtouch TM Prawa autorskie Copyright (C) 1999-2005 THOMSON.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wersja 2.9.0

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wersja 2.9.0 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Wersja 2.9.0 ZAWARTOŚĆ 1. ibard24 backup online... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.1. Instalacja programu... 8 2.1.1. Jak pobrać

Bardziej szczegółowo

Bezpieczestwo skryptów na przykładzie PHP

Bezpieczestwo skryptów na przykładzie PHP Bezpieczestwo skryptów na przykładzie PHP Znaczna cz serwerów sieciowych ma obecnie zainstalowany moduł do obsługi PHP. Jest to spowodowane wielk popularnoci tego jzyka wród twórców serwisów internetowych.

Bardziej szczegółowo

wiadectwa Copyright 2006 ProgMan Software ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Dokumentacja wersji 6.0

wiadectwa Copyright 2006 ProgMan Software ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Dokumentacja wersji 6.0 wiadectwa Copyright 2006 ProgMan Software ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Dokumentacja wersji 6.0 Spis treci WSTP...3 WYMAGANIA SPRZTOWE...4 POMOC TECHNICZNA...4 INSTALACJA PROGRAMU...5

Bardziej szczegółowo

Serwery FTP. Autorzy: Mariusz Guz ukasz Sala IV FDS

Serwery FTP. Autorzy: Mariusz Guz ukasz Sala IV FDS Serwery FTP Autorzy: Mariusz Guz ukasz Sala IV FDS Rzeszów 15-01-2003 STRESZCZENIE 2 Jedn z palety usug wiadczonych przez firmy specjalizujce si w hostingu jest udostpnianie swym klientom wirtualnych serwerów

Bardziej szczegółowo