Seria TL93* Digital Seria ML93* Digital

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Seria TL93* Digital Seria ML93* Digital"

Transkrypt

1 Seri TL93* Digitl Seri ML93* Digitl EUROPEAN UNION ECOLABEL Awre to goos or servies whih meet the environmentl requirements of the EU eolelling sheme

2 Spis treśi INSTALOWANIE TELEWIZORA Śroki ostrożnośi... 4 Instlj i wżne informje... 5 Pilot zlnego sterowni... 9 Instlj terii i zsięg pilot... 9 PODŁĄCZANIE ODBIORNIKA TV Połązenie urzązeń zewnętrznyh Połąznie urzązeni HDMI Połąznie urzązeni HDMI Funkj HDMI ARC (Auio Return Chnnel) Połązenie REGZA-LINK Połąznie komputer Połąznie komputer PC o gniz RGB/PC Połąznie komputer PC o gniz HDMI Połąznie o siei omowej Połąznie telewizor o omowej siei przewoowej Ay połązyć telewizor o siei omowej z połązeniem internetowym- sieć ezprzewoow Ay połązyć telewizor o komputer komptyilnego z tehnologią Intel Wireless Disply Przyiski sterowni i połązeni wejść Włąznie Korzystnie z systemu menu Korzystnie z elementów osługi i złązy telewizor Struktur MENU KONFIGUROWANIE USTAWIEŃ ODBIORNIKA TV Aplikj strtow Szykie ustwieni Wejśie kl ntenowego (jeśli istnieje) Strojenie utomtyzne ATV Strojenie ręzne Strojenie Przeskok pozyji Sortownie pozyji DTV Strojenie ręzne Strojenie ręzne Strojenie ręzne sygnłu DVB-C Ustwieni DTV Knły Aktul. knłu w tryie stny Ustwinie loklizji Try Anlogowy - wyłąznie STEROWANIE TELEWIZOREM I FUNKCJE Główne elementy sterowni Szykie menu Wyór knłów Wyświetlnie zsu - tylko try nlogowy Trnsmisj stereofonizn i wujęzyzn Korzystnie z funkji 3D Korzystnie z okulrów 3D Ogląnie orzów 3D Przełąznie tryu wyświetlni lu wyór formtu 3D Ustwinie tryu uto strt Zmin głęi 2D n 3D Ustwinie kou 3D PIN Ustwinie opji Wiomość strtow 3D Ustwinie Blokownie 3D Ustwinie opji 3D Timer Ustwinie opji Włąz timer 3D Wyświetlnie Wżn informj n temt 3D Przełąznie lewego i prwego orzu Regulj źwięku Regulj głośnośi i wyisznie źwięku Dźwięk ulny Blns Bs, Wysokie Wzmonienie głosu Dynmizne wzmonienie niskih tonów Stły poziom źwięku Kontrol zkresu ynmiznego Wyrównnie poziomu źwięku Wł./Wył. głośników telewizor Ustwieni słuhwek Opis uio Ekrn pnormizny Regulj orzu Profile ustwień orzu Preferenje orzu Resetownie ColourMster Dopsownie koloru postwowego Tempertur koloru Czujnik utomtyznej jsnośi Kontrol poświetleni Poziom zerni/ieli MPEG NR Reukj szumu DNR Cyfrow reukj szumu Ative Vision Resetownie zwnsownyh ustwień orzu Formt utomtyzny (pnormizny) Roziągnie formtu 4: Nie. ekrn Pozyj orzu Nieruhomy orz Korzystnie z siei omowej Konfigurownie siei Konfigurj ezprzewoow Zwnsown konfigurj siei Konfigurj DNS Test połązeni sieiowego Korzystnie z klwitur oprogrmowni Konfig. urzązeni sieiowego Ustwieni sterowni zewnętrznego Konfigurj nzwy urzązeni Funkj ngrywni n ysku twrym USB Przygotowywnie ustwień ysku twrego USB o ngrywni Ngrywnie progrmów DTV (ngrywnie z pomoą pojeynzego przyisku) Ngrywnie przy wykorzystniu Przewonik po progrmh Sprwznie, eytownie lu usuwnie nyh otyząyh progrmowni

3 Ay otworzyć zprogrmowne ngrnie Poleeni ostępne n ekrnie Biliotek Konfigurj zpisu Priorytet zprogrmownyh ngrń Korzystnie z funkji Toshi Ples Wykorzystywnie funkji Hyri TV Stnr (jeżeli jest ostępn) Wykorzystywnie funkji Intel Wireless Disply Nzw urzązeni Intel Wireless Disply List PC Korzystnie z funkji Mei Plyer Osług postwow Wyświetlnie plików zjęć (n serwerze DLNA CERTIFIED lu urzązeniu USB) Wyświetlnie plików wieo (n serwerze DLNA CERTIFIED lu urzązeniu USB) Otwrznie plików muzyznyh (n serwerze DLNA CERTIFIED lu urzązeniu USB) Inne funkje Blok funkji pnelu Timery Timery progrmów tylko try yfrowy Timer wł Czuwnie Ustwieni energooszzęne Automtyzne wyłązenie Oniżony poór moy ez sygnłu Informje pilot yfrowego Informje Korzystnie z EPG (Elektroniznego przewonik po progrmh) Korzystnie z Przewonik nwy Wyór/wyszukiwnie wg gtunku Korzystnie z MeiGuie Ekrn MeiGuie Menu Nwigj postwow Ustwieni tryu yfrowego Kontrol rozi Konfig. roziielskiego kou PIN Ustwieni roziów Blok siei Ustwieni tryu yfrowego opje knłów Wyiernie uluionyh knłów List uluionyh knłów Pomijnie knłów Blokownie knłów Ustwieni tryu yfrowego pozostłe ustwieni Npisy Język śieżki źwiękowej Zintegrowny interfejs Aktulizj oprogrmowni i lienje Poszukiwnie nowego oprogrmowni Aktulizj sieiow Lienje oprogrmowni Informje systemowe i resetownie oiornik TV Informje systemowe Resetownie oiornik TV Ustwieni komputer Pozyj poziom i pionow Fz zegr Zegr prókująy Resetownie Wyór sygnłu wejśiowego i połązeni AV Wyór wejśi Nwnie etykiet źrółom sygnłu wejśiowego Wyjśie źwięku yfrowego Korzystnie z REGZA-LINK Włąz funkję REGZA-LINK Automtyzne wł./wył.zenie telewizor Automtyzne włąznie tryu gotowośi Regulj wzmniz Ustwieni pozątkowe głośnik Wyór źrół wejśi REGZA-LINK Uruhminie REGZA-LINK jenym otknięiem Przełąznie systemu REGZA-LINK w stn ozekiwni TELEGAZETA Telegzet Wyór tryów Informje tekstowe Osług stron z pomoą tryu Auto Osług stron z pomoą tryu LIST Przyiski sterowni ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Pytni i Opowiezi INFORMACJE Informje lienyjne Informje Speyfikj tehnizn i kesori W trkie użytkowni telewizor ostępne ęą ktulizje oprogrmowni sprzętowego, które zpewnią optymlne ziłnie telewizor. Telewizor osługuje ngrywnie USB HDD. Jeżeli w zsie zkupu tk funkj nie ył wrożon, to stnie się on ostępn poprzez oprogrmownie sprzętowe w połowie 2012 roku. *Prosimy pmiętć, że funkj ngrywni USB HDD nie jest ostępn we wszystkih krjh. Telewizor osługuje funkję Intel Wireless Disply (Intel WiDi). Jeżeli w zsie zkupu tk funkj nie ył wrożon, to stnie się on ostępn poprzez oprogrmownie sprzętowe w połowie 2012 roku. Jeżeli telewizor jest połązony o Internetu, oprogrmownie sprzętowe ęzie ostępne utomtyznie. Jeżeli telewizor nie jest połązony o Internetu, nleży porć njnowszą wersję oprogrmowni sprzętowego ze strony *Niektóre funkje są ogrnizone ze wzglęu n miejsowe regulje prwne i mogą yć nieostępne we wszystkih krjh. 3

4 INSTALOWANIE TELEWIZORA Śroki ostrożnośi Niniejsze urzązenie zostło zprojektowne i wyproukowne z zhowniem mięzynroowyh norm ezpiezeństw, niemniej poonie jk w przypku kżego urzązeni elektryznego uzysknie njlepszyh rezulttów i zpewnienie ezpiezeństw eksplotji wymg zhowni nleżytej ostrożnośi. Dl włsnego ezpiezeństw nleży zpoznć się z poniższymi zleenimi. Uwgi te mją hrkter ogólny i otyzą wszystkih urzązeń elektroniki użytkowej. Niektóre zleeni mogą nie mieć zstosowni o zkupionyh prouktów. Cyrkulj powietrz Pozostwić o njmniej 10-entymetrowy ostęp wokół telewizor, y zpewnić opowienią wentylję. Zpoiegnie to przegrzniu i potenjlnemu uszkozeniu telewizor. Nleży tkże unikć pomieszzeń o silnym zpyleniu. Uszkozenie termizne Pozostwienie telewizor w miejsu wystwionym n ezpośrenie ziłnie promieni słoneznyh lu w poliżu grzejnik grozi jego uszkozeniem. Nleży unikć miejs nrżonyh n ziłnie skrjnie wysokiej tempertury lu wilgotnośi. Telewizor nleży połązyć w miejsu, w którym tempertur mieśi się w zkresie o 5 C o 35 C. Zsilnie sieiowe Telewizor powinien yć zsilny npięiem zmiennym V (AC) o zęstotliwośi 50/60 Hz. Nigy nie nleży połązć go o npięi stłego lu innyh źróeł zsilni. NALEŻY sprwzić, zy przewó zsiljąy nie jest przygnieiony przez ouowę telewizor. Używć wyłąznie ostrzonego przewou. NIE NALEŻY oinć wtyzki urzązeni, gyż jest on wyposżon w spejlny filtr przeiwzkłóeniowy. Jego usunięie niekorzystnie wpłynie n prmetry rooze telewizor. W RAZIE WĄTPLIWOŚCI NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z WYKWALIFIKOWANYM ELEKTRYKIEM. Zleeni Prze przystąpieniem o eksplotji urzązeni nleży zpoznć się z instrukją osługi. Upewnić się, że wszystkie połązeni elektryzne (w tym wtyzk, przełużze i połązeni pośrenie mięzy urzązenimi) są poprowzone poprwnie i zgonie z instrukjmi prouentów. Prze okonniem jkihkolwiek zmin połązeń nleży wyłązyć urzązenie i wyjąć wtyzkę z gnizk. W rzie wątpliwośi otyząyh instlji, osługi lu ezpiezeństw urzązeni nleży zsięgnąć pory u sprzewy. OSTRZEŻENIE: Ay zpoie orżeniom, urzązenie musi zgonie z instrukją montżu zostć opowienio przymoowne o połogi/ śiny. Ptrz stron 5. Zhowć ostrożność, y nie uszkozić szklnyh pneli lu rzwizek urzązeni. NIE DEMONTOWAĆ ŻADNYCH STAŁYCH OSŁON, GDYŻ GROZI TO WYSTAWIENIEM UŻYTKOWNIKA NA KONTAKT Z NIEBEZPIECZNYMI ELEMENTAMI BĘDĄCYMI POD NAPIĘCIEM. ROLĘ URZĄDZENIA ROZŁĄCZAJĄCEGO PEŁNI WTYCZKA, KTÓRA JEST ŁATWO DOSTĘPNA. Ostrzeżeni NIE lokowć otworów wentylyjnyh urzązeni tkimi przemiotmi, jk gzety, orusy, zsłony itp. Przegrznie może oprowzić o uszkozeni i skróeni żywotnośi urzązeni. NIE wystwić urzązeni elektryznego n ziłnie kpiąyh lu rozpryskująyh się iezy. Nie umieszzć n urzązeniu jkihkolwiek przemiotów wypełnionyh iezmi, tkih jk wzony. NIE umieszzć gorąyh przemiotów ni źróeł otwrtego płomieni, tkih jk zplone świee lu lmpki none, n urzązeniu lu w jego poliżu. Wysokie tempertury mogą spowoowć stopienie się plstiku i oprowzić o pożru. OSTRZEŻENIE: W elu zezpiezeni prze pożrem nigy nie nleży zliżć o urzązeni świezek ni innego otwrtego ogni. NIE stosowć prowizoryznyh popór i NIGDY nie moowć nóg rewninymi kołkmi. Zpewnienie pełnego ezpiezeństw wymg zinstlowni testownej przez prouent postwy, wspornik lu nóg przy użyiu ostrzonyh elementów montżowyh zgonie z instrukjmi. NIE pozostwić włązonego urzązeni ez nzoru, hy że jest ono zprojektowne spejlnie o tryu pry ez mzoru lu możn je przełązyć w try ozekiwni. Wyłązyć urzązenie, wyjmują wtyzkę z gnizk. Nleży upewnić się, że złonkowie roziny wiezą, jk to zroić. W przypku osó niepełnosprwnyh nleży pojąć spejlne kroki. NIE eksplotowć urzązeni, jeśli są wątpliwośi, zy pruje ono prwiłowo lu jeśli jest w jkikolwiek sposó uszkozone nleży je wyłązyć, wyjąć wtyzkę z gnizk i zsięgnąć pory sprzewy. OSTRZEŻENIE: Zyt uże ntężenie źwięku w słuhwkh może spowoowć uszkozenie słuhu. POD ŻADNYM POZOREM nie pozwlj nikomu, zwłszz zieiom, popyhć lu uerzć ekrnu i tyłu szfki, ni wpyhć nizego o otworów lu szzelin w ouowie. Tkie ziłni mogłyy uszkozić ekrn lu zęśi wewnętrzne. NIGDY nie zgywć, jkie jest zstosownie poszzególnyh elementów, ni nie nrżć się n ryzyko przy osłuze jkihkolwiek urzązeń elektryznyh. Nleży zhowć leko iąą ostrożność, y uniknąć prolemów. 4

5 INSTALOWANIE TELEWIZORA Instlj i wżne informje Telewizor powinien znjowć się z l o miejs ezpośreniego nsłoneznieni orz silnyh źróeł świtł. Orz jest njlepiej wiozny w równomiernie i łgonie oświetlonym pomieszzeniu. Użyć zsłon lu żluzji, y nie opuśić o ezpośreniego pni promieni słoneznyh n ekrn telewizor. Telewizor nleży ustwić n stilnej, równej powierzhni, któr wytrzym wgę oiornik. Ay zpoie orżeniom i zhowć stilność urzązeni, nleży przymoowć telewizor o równej powierzhni przy użyiu psk, jeżeli jest ostrzony, lu też o śiny, wieszją go n ostrzonyh ziskh P. Możn również zmoowć telewizor n płskiej powierzhni, z pomoą ostrznej w zestwie śruy moująej. Mimo że pnele LCD są proukowne z wykorzystniem niezwykle preyzyjnej tehnologii, niekiey może rkowć niektóryh punktów orzu n ekrnie (pikseli) lu mogą one stle świeić. Nie jest to oznk uszkozeni ekrnu. Nleży upewnić się, że telewizor znjuje się w miejsu, w którym nie może zostć pophnięty lu uerzony innymi przemiotmi, gyż w wyniku nisku ekrn może pęknąć lu zostć uszkozony. Prosimy pmiętć też, że nie wolno wkłć przemiotów o otworów w ouowie urzązeni. Miejse instlji Zisk typu P Psek moująy Psek moująy Wytrzymłe wiąznie (jk njkrótsze) Zisk postwy Typ postwy zleży o moelu Śru (ostrzn w zestwie) Nie nleży korzystć z prouktów hemiznyh (np. oświeżzy powietrz, śroków zyszząyh, itp.) n postwie telewizor lu w jej poliżu. Bni pokzują, że tworzyw sztuzne mogą z upływem zsu słnąć i pękć n skutek połązonego ziłni śroków hemiznyh i oiążeń mehniznyh (jkim jest iężr telewizor). Niezstosownie się o powyższyh instrukji może oprowzić o powżnyh orżeń ił i/lu trwłego uszkozeni telewizor lu postwy telewizor. Nleży użyć uhwytu śiennego opowieniego o rozmiru i iężru telewizor LCD. Urzązenie powinno yć instlowne przez wie osoy. W elu montżu uhwytu śiennego innej firmy nleży użyć ELEMENTÓW ODLEGŁOŚCIOWYCH (w zestwie). 1 Ołąz i wyjmij wszystkie przewoy i/lu inne złąz komponentowe z tyłu telewizor. 2 Ostrożnie połóż urzązenie przoem o ołu n płskiej, miękkiej powierzhni, np. kołrze lu kou. 3 Postępuj zgonie z instrukjmi złązonymi o uhwytu śiennego. Prze rozpozęiem montżu nleży się upewnić, że o śiny i tyłu telewizor przymoowne są opowienie uhwyty, zgonie z opisem w instrukjh złązonyh o uhwytu śiennego. 4 Nleży się upewnić, że pomięzy uhwytem tyłem telewizor zostły umieszzone złązone elementy oległośiowe. 5 Nleży zwsze korzystć ze śru złązonyh o zestwu lu zlenyh przez prouent uhwytu śiennego. Używnie uhwytu śiennego Zejmownie stojk z postwą: 1 Ostrożnie połóż urzązenie przoem o ołu n płskiej, miękkiej powierzhni, np. kołrze lu kou. Pozostw stojk tk, y wystwł n krwęzią powierzhni. UWAGA: Pozs emontżu stojk z postwą nleży zwsze zhowć użą ostrożność, y uniknąć uszkozeni pnelu LCD. 2 Okręć ztery śruy Cztery śruy 3 Po okręeniu wszystkih ztereh śru moująyh postwę, zemontuj postwę z telewizor, osuwją ją o oiornik telewizyjnego mm M6 (32) M8 (40/46) Śru Uhwyt śienny Element oległośiowy (w zestwie) Tylny pnel telewizor Włóż ztery elementy oległośiowe (w zestwie). PRZESTROGA: Śreni i ługość śru różnią się w zleżnośi o moelu wspornik śiennego. Korzystnie ze śru innyh niż określone, może spowoowć wewnętrzne uszkozeni telewizor lu jego upek itp. 5

6 INSTALOWANIE TELEWIZORA Dostępne okulry 3D: Toshi FPT-AG02G Seri TL933RB/ML933RB: ołązone Seri TL933/TL936: nieołązone Funkj 3D jest przeznzon o użytku prywtnego i rozrywki w otozeniu omowym. Jkiekolwiek wykorzystnie funkji 3D o elów komeryjnyh może stnowić nruszenie prw utorskih. Firm Toshi prosi o przestrzegnie przepisów otyząyh prw włsnośi intelektulnej. Informje n temt osługi okulrów 3D Nie nleży pozostwić okulrów 3D ni kesoriów w zsięgu młyh ziei. Połknięie ih może spowoowć uuszenie lu uszkozenie śiny żołąk. W przypku połknięi nleży niezwłoznie skontktowć się z lekrzem. Nie nleży smemu nprwić, moyfikowć ni emontowć okulrów 3D. Może to oprowzić o powstni pożru lu wywołć ojwy horoowe pozs ogląni orzów 3D. W elu nprwy okulrów 3D nleży skontktowć się z Infolinią firmy Toshi. Nie nleży wystwić terii n ziłnie wysokih tempertur, np. świtł słoneznego, ogni itp. Informje n temt okulrów 3D Nie nleży używć okulrów 3D, gy nie ziłją prwiłowo lu gy są uszkozone. Korzystnie z nih w tkim stnie może spowoowć orżeni, ól ozu lu horoę. Nie nleży używć okulrów 3D, gy są uszkozone lu pęknięte. Mją złożone okulry 3D nie nleży wstwć lu hozić. Może to spowoowć utrtę równowgi i oprowzić o upku lu innyh wypków. Nie nleży zkłć okulrów 3D o innyh elów niż ogląnie mteriłów 3D. Okulry 3D nie ziłją jk okulry przeiwsłonezne. Nie nleży upuszzć, wywierć nmiernego iśnieni lu eptć okulrów 3D. Może to oprowzić o uszkozeni zęśi szklnyh, o może spowoowć orżeni. Wystwienie okulrów 3D n ziłnie płynów lu nmiernyh tempertur może spowoowć uszkozenie funkji migwki iekłokrystliznej. Nleży zprzestć korzystni z okulrów 3D w przypku powstni zzerwienieni nos lu skroni lu gy pojwi się ól ąź yskomfort. Tkie symptomy mogą wystąpić w przypku ługotrwłego noszeni okulrów, o również może oprowzić o horoy. Nleży uwżć, y ple nie zostły przytrzśnięte w zwish okulrów 3D. W przypku korzystni z okulrów 3D Nleży unikć korzystni z funkji 3D, ęą po wpływem lkoholu. W przypku horoy lu złego smopozui nie nleży ogląć orzów 3D orz nleży skontktowć się z lekrzem, jeśli jest to koniezne. W przypku wystąpieni poniższyh symptomów pozs ogląni orzów 3D nleży przerwć ogląnie i skontktowć się z lekrzem: Drgwki, rgnie ozu lu mięśni, utrt świomośi, prolemy z wizeniem, mimowolne ruhy, ezorientj, ól ozu, nunośi/wymioty, zwroty głowy, óle głowy. Jeśli pozs ogląni orzów 3D ozuwlne ęzie zmęzenie ozu lu inny yskomfort, nleży zjąć okulry 3D i przerwć ogląnie, ż o ustąpieni ojwów. Ogląnie orzów 3D może u niektóryh osó powoowć zwroty głowy i/lu ezorientję. Dltego, w elu uniknięi orżeń, nie nleży umieszzć telewizor w poliżu shoów, lkonów lu przewoów. Ponto, nie nleży sić w poliżu oiektów, które możn łtwo uszkozić przy przypkowym uerzeniu. Pozs ogląni orzów 3D nleży zwsze nosić okulry 3D. Ogląnie orzów 3D ez złożonyh okulrów może powoowć ól ozu. Nleży używć określonyh okulrów 3D. Pozs ogląni orzów 3D nie nleży nosić okulrów 3D ustwionyh po kątem, tkże nie nleży się kłść. Pozs ogląni w pozyji leżąej lu z przekrzywionymi okulrmi, efekt 3D przestje yć wiozny, o może spowoowć ól ozu. Zle się, y okulry 3D i ozy znjowły się n tym smym poziomie o ekrn. W przypku posini okulrów lu sozewek kontktowyh wynyh przez lekrz, okulry 3D nleży zkłć n nie. Ogląnie orzów 3D ez złożonyh stosownyh okulrów może powoowć ól ozu. Jeśli orzy 3D zęsto wiozne są jko powójne lu gy efekt 3D nie jest wiozny, nleży przerwć ogląnie. Długotrwłe ogląnie może powoowć ól ozu. Z powou możliwego wpływu n wzrok, orzy wieo 3D mogą yć ogląne przez osoy o lt 6. Ogląnie orzów 3D może negtywnie wpływć n zrowie ziei orz młozieży, wię nleży zpewnić śisły nzór w elu unikni ługotrwłego ogląni ez opozynków. Ogląnie telewizji ze zyt liskiej oległośi o ekrnu przez ługi zs może powoowć ól ozu. Ieln oległość ogląni powinn yć równ przynjmniej trzykrotnośi wysokośi ekrnu. Śroki ostrożnośi pozs ogląni orzów 3D Niektóre osoy mogą zuć się źle lu mleć po wystwieniu n ziłnie migjąyh orzów lu świteł, które zwrte są w orzh telewizyjnyh lu grh 3D. Kż oso, któr oświzył złego smopozui, utrty świomośi ąź innyh symptomów powiąznyh z epilepsją, lu w której rozinie zrzły się przypki epilepsji, powinn skontktowć się z lekrzem prze użyiem funkji 3D. Jeśli nie pmiętsz numeru 3D PIN: Użyj kou nrzęnego PIN 1276, nstępnie zmień ko n wyrny przez sieie. Wyierz 3D PIN z menu Preferenje / Ustwieni 3D, y wprowzić numer PIN. 6

7 INSTALOWANIE TELEWIZORA Uwgi otyząe ohozeni się z sozewkmi z migwką iekłokrystlizną w okulrh 3D Nie nleży wywierć nmiernej siły n sozewki. Nie nleży zrpć powierzhni sozewek ostrymi przemiotmi. Nie nleży upuszzć lu zginć okulrów 3D. Uwgi otyząe komunikji IR Nie nleży lokowć zujnik IR okulrów 3D w telewizorze, umieszzją prze nim oiekty. Nie nleży zkrywć zujnik IR w okulrh 3D nklejkmi. Nleży utrzymywć zujnik IR w okulrh 3D w zystośi. Korzystnie z okulrów 3D może zkłóć ziłnie innyh urzązeń n pozerwień. Oeność innyh urzązeń n pozerwień może również zkłóć prwiłowe ziłnie okulrów 3D. Telewizor i okulrów 3D nleży używć w miejsu, w którym nie ęą one zkłóły ziłni innyh urzązeń lu prouktów. Uwgi otyząe ogląni telewizor Efekt 3D i jkość orzu mogą zmienić się w zleżnośi o jkośi nwnyh treśi orz prmetrów/funkji/ustwień ekrnu. W przypku korzystni w poliżu okulrów 3D z innyh urzązeń tkih jk telefon komórkowyh lu moilne urzązenie ezprzewoowe, okulry 3D mogą nie ziłć prwiłowo. Nleży używć prouktu w nstępująym zkresie tempertur. W przeiwnym rzie jkość orzu 3D lu niezwoność prouktu nie ęą mogły yć zgwrntowne. Okulry 3D: 0 C - 40 C Telewizor: 0 C - 35 C W przypku korzystni ze świtł jrzeniowego może ono migć w zleżnośi o zęstotliwośi. Nleży wtey zmniejszyć jsność świtł jrzeniowego lu użyć innego źrół świtł. (Nie zle się ogląni telewizji w iemnym pomieszzeniu, szzególnie w przypku ziei). Nleży poprwnie nosić okulry 3D, w przeiwnym wypku orz 3D może nie yć postrzegny włśiwie. Gy orz 3D nie jest ogląny, nleży zjąć okulry 3D, gyż w przeiwnym wypku mogą wystąpić trunośi z ogląniem orzu n monitorh innyh prouktów, tkih jk komputer, zegr yfrowy, klkultor. Informje n temt połązni przewoów W przypku połązni o telewizor tkih urzązeń jk otwrzz BD zgony z tehnologią 3D lu komputer, nleży używć kl HDMI o użej szykośi i wysokiej jkośi. W przypku użyi stnrowego kl HDMI orzy 3D mogą nie yć wyświetlne. 7

8 INSTALOWANIE TELEWIZORA Zstrzeżenie Funkj oioru sygnłu yfrowego telewizor ził tylko w krjh wymienionyh w zęśi Krj w menu Ustwieni systemu. Niektóre z funkji tego telewizor mogą yć nieostępne, w zleżnośi o krju lu oszru użytkowni. Prouent nie może zgwrntowć poprwnego oioru otkowyh lu zmoyfikownyh w przyszłośi usług przez ten telewizor. Jeśli orzy nieruhome, generowne w formie nwni 4:3, teletekst, logo ientyfikyjne knłów, zorzownie z komputer, gry wieo, menu wyświetlne n ekrnie itp. pozostją n ekrnie telewizor przez owolny zs, mogą one stć się rżąe i w związku z tym zwsze wskzne jest, y zmniejszyć jsność i kontrst. Brzo ługie, iągłe wyświetlnie orzu w formie 4:3 n ekrnie 16:9 może oprowzić o zhowni orzu psów formtu 4:3 n ekrnie; nie jest to usterk telewizor LCD i zjwisko to nie jest ojęte gwrnją prouent. Systemtyzne korzystnie z innyh tryów (np. Super Live) pozwoli uniknąć trwłego zhowni orzu. KLAUZULA WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI Firm Toshi w żnym wypku nie ęzie ponosić opowiezilnośi z utrtę i/lu uszkozenie prouktu spowoowne przez: i) Pożr, ii) Trzęsienie ziemi, iii) Szkoę przypkową, iv) Umyślną nieprwiłową osługę prouktu, v) Użytkownie prouktu w niewłśiwyh wrunkh, vi) Utrtę i/lu uszkozenie prouktu w zsie, gy pozostwł on w posiniu osó trzeih, vii) Uszkozenie lu strtę w wyniku nieprzestrzegni przez nywę zleeń przestwionyh w niniejszej instrukji osługi i/lu znienie w tym wzglęzie, viii) Utrtę lu uszkozenie ęąe ezpośrenim skutkiem nieprwiłowego użytkowni lu funkjonowni prouktu, gy jest użytkowny jenoześnie z urzązenimi towrzysząymi. Ponto w żnym wypku firm Toshi nie ęzie opowić z strty i/lu szkoy wtórne, w tym mięzy innymi: utrtę zysków, przerwę w ziłlnośi, utrtę zrejestrownyh nyh, niezleżnie, zy spowoowne w trkie normlnej osługi zy w wyniku nieprwiłowego użytkowni prouktu. Pozs używni twrego ysku USB (nie ostrznego w zestwie) Funkj ngrywni jest przeznzon o użytku prywtnego i rozrywki w otozeniu omowym. Jkiekolwiek wykorzystnie funkji ngrywni o elów komeryjnyh może stnowić nruszenie prw utorskih. Firm Toshi prosi o przestrzegnie przepisów otyząyh prw włsnośi intelektulnej. Prze rozpozęiem ngrywni przy użyiu urzązeni połązonego o telewizor, nleży przeprowzić próę, y sprwzić jkość ngrni. Progrmy hronione prze kopiowniem ze wzglęu n ohronę prw utorskih nie mogą yć ngrywne. Firm Toshi nie ponosi żnej opowiezilnośi z jkiekolwiek szkoy, które mogłyy zostć spowoowne nieprwiłowym ngrniem owolnyh treśi n urzązeniu ngrywjąym ąź moyfikję lu utrtę ngrni. Firm Toshi nie ponosi żnej opowiezilnośi z jkiekolwiek szkoy (uszkozenie urzązeni ngrywjąego, moyfikj lu utrt ngrnej treśi itp.) wynikjąe z nieprwiłowego funkjonowni lu niewłśiwej osługi telewizor w połązeniu z urzązeniem ngrywjąym. W przypku połązeni ysku twrego USB, który ył wześniej używny z komputerem lu innym telewizorem, otwrzne mogą yć wyłąznie progrmy ngrne z pośrenitwem tego telewizor. Prze ołązeniem ysku twrego USB nleży wyłązyć zsilnie telewizor. Nieprzestrzegnie tego zleeni może spowoowć utrtę zpisnyh nyh lu nieprwiłowe ziłnie ysku twrego USB. Nleży pmiętć, że ngrni n twrym ysku USB nie ęą mogły już yć otwrzne po wyminie krty głównej telewizor. 8

9 INSTALOWANIE TELEWIZORA Pilot zlnego sterowni Prost i szyk prezentj pilot Dostęp o strony głównej TOSHIBA PLACES Gy rk jest połązeni z sieią, wyświetlony zostnie komunikt łęu. 17 Dostęp o menu Mei Plyer 18 Try teletekstu 19 Dostęp o nlogowej lu yfrowej listy knłów 20 Menu ekrnowe 21 Wyświetlnie pilot yfrowego 22 Przejśie o jeną stronę w górę, w ół, w lewo lu w prwo 23 Pozs korzystni z menu strzłki służą o poruszni kursorem w górę, w ół, w lewo i w prwo n ekrnie. Przyisk OK służy o ztwierzni wyrnej pozyji 24 Powrót o poprzeniego menu 25 Ay opuśić menu i plikje 26 W tryie TV: W tryie teletekstu: D Wyświetlnie zegr A Wyświetlnie tekstu nlogowego ukrytego B Ztrzymnie ogląnej strony C Powiększenie tekstu D Wyiernie strony pozs ogląni zwykłego orzu Pozs korzystni z progrmu Pozs otwrzni: telewizyjnego: ODTWARZAĆ Z 24 goziny v ZATRZYMAĆ z +24 goziny W/w WSTRZYMAĆ/NASTĘPNA KLATKA CC 1 stron Z SZYBKO PRZEWIJAĆ DO +1 stron TYŁU CC PRZEWIJAĆ DO TYŁU z PRZEWIJAĆ DO PRZODU SZYBKO PRZEWIJAĆ DO PRZODU 27 Kolorowe przyiski: Osług teletekstu i usług interktywnyh 28 Stopkltk 29 Ngrywnie progrmów DTV CT Przełąznik tryu pry/ozekiwni 2 Wyór zewnętrznyh źróeł sygnłu wejśiowego 3 Wyór tryu TV (DTV Ant/ATV) 4 Ay przełązć mięzy trymi 2D i 3D 5 Wyświetlnie orzu pnormiznego 6 s Wyór trnsmisji stereo lu wujęzyznej 7 Wyświetlnie stron z npismi yfrowymi lu nlogowymi, jeśli są ostępne 8 Przyiski numeryzne 9 Włąznie/wyłąznie opisu uio 10 Ay powróić o poprzeniego knłu 11 Regulownie głośnośi telewizor 12 Wyświetlnie informji n ekrnie Dostęp o strony ineksu w tryie teletekstu 13 Wyłąznie źwięku telewizor 14 Otwiernie Szykie menu 15 Zmin progrmu Zmin stron teletekstu Instlj terii i zsięg pilot Nleży zjąć tylną pokrywę, y otworzyć komorę terii, i sprwzić, zy terie są poprwnie włożone. W piloie nleży umieszzć terie typu AA, IEC R6 1,5 V. Nie nleży łązyć zużytyh, stryh terii z nowymi lu różnyh typów terii. Bezzwłoznie wyjąć wyzerpne terie, y zpoie wyiekowi kwsu o komory terii. Nleży je zutylizowć zgonie z instrukjmi przestwionymi n stron 82 tego poręznik. Ostrzeżenie: Bterii nie nleży wystwić n ziłnie zyt wysokih tempertur (np. promienie słonezne, źrół ogni). Prmetry pilot ulegną pogorszeniu w oległośi powyżej 5 metrów lu przy kąie pon 30 stopni w stosunku o osi śrokowej telewizor. Jeśli zkres ziłni pilot jest ogrnizony, nleży wymienić terie. 9

10 PODŁĄCZANIE ODBIORNIKA TV Połązenie urzązeń zewnętrznyh Prze połązeniem owolnego urzązeni zewnętrznego nleży wyłązyć wszystkie wyłązniki zsilni sieiowego. Jeśli wyłąznik nie jest zinstlowny, wyjąć wtyzkę z gnizk śiennego. NA ILUSTRACJI POKAZANY ZOSTAŁ MODEL 40TL933. WEJŚCIE HDMI 4 Gnizo SŁUCHAWKOWE Przewó zsiljąy Port LAN SCART (EXT 1) WEJŚCIE RGB/PC WYJŚCIE DIGITAL AUDIO (OPTYCZNE) WEJŚCIA HDMI 1/2/3 WEJŚCIE COMPONET VIDEO/AUDIO, WEJŚCIE VIDEO/AUDIO (Y/L/R) (EXT 2) Kel ntenowy Urzązenie ngrywjąe Przewoy ntenowe: Połąz ntenę o gniz z tyłu telewizor. Jeśli używny jest ekoer i/lu urzązenie ngrywjąe, nleży połązyć kel ntenowy przez ekoer i/lu urzązeni ngrywjąe o telewizor. Przewoy SCART: Połąz ngrywrkę multimeilną o gniz IN/OUT w telewizorze. Połąz przewó mięzy gnizem TV ekoer i telewizorem. Prze uruhomieniem funkji Automtyzne strojenie przełąz ekoer i urzązenie ngrywjąe n try Czuwnie. Do gniz RCA orz gniz COMPONENT VIDEO INPUT możn połązyć kle sygnłu uio L i R. Połązją o urzązeń WIDEO/AUDIO, przewoy nleży połązyć o gniz Y/L/ R. Do yfrowego wyjśi uio możn połązyć opowieni system źwięku przestrzennego. UWAGA: To wyjśie jest zwsze ktywne. Gnizo HDMI (High-Definition Multimei Interfe) służy o połązeni ekoer DVD lu innego sprzętu elektryznego z yfrowym wyjśiem źwięku i orzu. Osługiwne przez złąz HDMI formty sygnłu wieo lu PC wymieniono n stronie 84. UWAGA: Mimo, że możliwe jest połązenie telewizor o urzązeń HDMI, niektóre urzązeni mogą prowć nieprwiłowo. Port LAN służy o połązni telewizor o siei omowej. Ten telewizor może otwrzć mteriły yfrowe z urzązeni DLNA CERTIFIED ziłjąego w roli serwer. Z tyłu telewizor możn połązyć wiele różnyh urzązeń zewnętrznyh, ltego nleży zpoznć się z włśiwymi instrukjmi osługi wszystkih otkowyh urzązeń. Jeśli telewizor utomtyznie przełąz orz n sygnł zewnętrznego urzązeni, niśnięiem klwisz pożąnego progrmu możn powróić o zwykłego sygnłu telewizyjnego. Ay przywołć orz sygnłu urzązeni zewnętrznego, nleży nisnąć klwisz o i wyrć spośró ostępnyh wejść: TV, EXT 1, EXT 2, HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, HDMI 4 lu PC. Jeżeli try ogląni orzu z urzązeni zewnętrznego zostnie wyrny, gy ktywny jest try DTV, n wyjśiu SCART nie są powne sygnły wyjśiowe wieo/ uio. 10

11 PODŁĄCZANIE ODBIORNIKA TV Połąznie urzązeni HDMI Wejśie HDMI telewizor umożliwi oiernie sygnłów uio orz nieskompresownyh sygnłów wieo ze źrół HDMI. Wejśie zostło zprojektowne w sposó pozwljąy n oiór mteriłów yfrowyh hronionyh HDCP (High-Bnwith Digitl-Content Protetion), nwnyh z elektroniznyh urzązeń omowyh zgonyh z EIA/CEA-861-D (zyli np. urzązeni STB lu wyjśi HDMI). List ozwolonyh sygnłów orzu znjuje się n stronie 84. UWAGA: Osługiwny formt źwięku: Liner PCM, Doly Digitl (AC-3), zęstotliwość prókowni 32/44,1/48 khz. Funkj HDMI ARC (Auio Return Chnnel) Funkj umożliwi przesyłnie sygnłu uio z telewizor o wzmniz AV z pośrenitwem przewou HDMI. Do otwrzni źwięku z tuner telewizor z pośrenitwem wzmniz AV nie jest koniezne połązenie przewoem wyjśi uio telewizor o wejśi uio wzmniz. Tyln zęść telewizor Wzmniz AV osługująy ARC Połąznie urzązeni HDMI Połązyć przewó HDMI (z wtyzką typu A) o gniz HDMI. Zle się korzystnie z przewou HDMI z logo HDMI ( ), o pozwoli n zpewnienie poprwnej pry połązeni. Jeśli połązenie HDMI osługuje sygnł 1080p, telewizor osługuje zęstotliwośi oświeżni większe niż 50 Hz, potrzeny jest przewó ktegorii 2. Konwenjonlne przewoy HDMI/DVI mogą nie współprowć poprwnie z tym moelem. Przewó HDMI przenosi zrówno sygnł orzu, jk i sygnł źwięku. Nie istnieje koniezność korzystni z ozielnyh, nlogowyh przewoów sygnłu źwiękowego (ptrz ilustrj). Tyln zęść telewizor Przewó HDMI Urzązenie HDMI Przewó HDMI Przyisk o pozwl n przywołnie orzu sygnłu urzązeni HDMI orz wyór wejśi: HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3 lu HDMI 4. 11

12 PODŁĄCZANIE ODBIORNIKA TV Połązenie REGZA-LINK Połązenie wzmniz AV lu otwrzz komptyilnego z REGZA-LINK pozwl n sterownie postwowymi funkjmi źwięku orz orzu połązonyh urzązeń z pomoą pilot o telewizor. Więej informji n temt konfigurji i osługi tej funkji znjuje się n stronh Tyln zęść telewizor Wzmniz AV Otwrzz Otwrzz Konfigurj zilustrown powyżej korzyst z trzeh przewoów HDMI. UWAGA: Funkj REGZA-LINK może nie ziłć poprwnie przy połązeniu wielu urzązeń nrz. Zle się korzystnie z przewoów HDMI z logo HDMI ( ), o pozwoli n zpewnienie poprwnej pry. T funkj jest ostępn, jeśli komputer PC orz wzmniz AV są połązone niezleżnie. Jeśli jenk komputer PC jest połązony ezpośrenio o wzmniz AV, funkj może nie ziłć poprwnie. Prze ojęiem kontroli n urzązeniem lu urzązenimi: Po połązeniu urzązeń w sposó pokzny n ilustrji nleży skonfigurowć menu Konfigurj REGZA-LINK weług swoih upooń (ptrz stron 74). Nleży również skonfigurowć połązone urzązeni. Więej informji n ten temt znjuje się w poręzniku użytkownik kżego z nih. Funkj REGZA-LINK wykorzystuje tehnologię CEC, regulowną przez stnr HDMI. Funkj jest ostępn wyłąznie w moelh wykorzystująyh tehnologię REGZA-LINK firmy Toshi. Firm Toshi nie ierze jenk opowiezilnośi z ih poprwne ziłnie. Informje otyząe komptyilnośi znjują się w poszzególnyh instrukjh użytkownik nyh urzązeń. 12

13 PODŁĄCZANIE ODBIORNIKA TV Połąznie komputer Połązenie RGB/PC lu HDMI umożliwi wyświetlenie orzu monitor komputerowego n ekrnie telewizor. Połąznie komputer PC o gniz RGB/PC W elu połązeni komputer o złąz RGB/PC telewizor nleży użyć komputerowego kl nlogowego RGB (15-pinowego). Połąznie komputer PC o gniz HDMI W elu połązeni komputer o złąz HDMI telewizor nleży użyć kl przejśiowego HDMI-o-DVI. W przypku połązni komputer PC o gniz HDMI nleży korzystć z przewou HDMI z wtyzką typu A. Tyln zęść telewizor Komputer Tyln zęść telewizor 15-stykowe złąze Mini Dsu Computer Przewó przejśiowy HDMI-DVI Przejśiówk, jeśli jest wymgn (nie ołązon o zestwu) Przewó RGB o komputer PC Prze połązeniem komputer o telewizor nleży ustwić opowienią rozzielzość orzu w systemie operyjnym. List ozwolonyh sygnłów orzu z komputer PC znjuje się n stronie 83. Funkj ustwień PC pozwl n osiągnięie optymlnego orzu (ptrz stron 71). UWAGA: Do telewizor nie możn połązyć niektóryh moeli komputerów PC. Korzystnie z przejśiówki nie jest wymgne, jeśli komputer jest wyposżony w komptyilne, 15-pinowe gnizo D-su. Pozs otwrzni płyt DVD-Vieo może rkowć możliwośi przeskozeni niektóryh sen lu puzowni orzu pozs sen wielokątowyh, w zleżnośi o otwrznego tytułu orz speyfikji komputer PC. N krwęzih orzu może pojwić się ps lu niektóre zęśi orzu mogą yć niewyrźne. Jest to związne ze sklowniem orzu przez oiornik. Nie jest to usterk. Jeśli zostnie wyrny try współpry z komputerem, niektóre funkje telewizor nie ęą ostępne, np. System koloru w menu Ustwieni systemu. Niektóre moele komputerów mogą emitowć uniktowe sygnły, niewykrywlne l telewizor (ptrz stron 83). Jeśli o telewizor zostnie połązony komputer, którego sygnł jest nietypowy, sygnł ten może nie yć wykrywny prwiłowo przez oiornik. List ozwolonyh sygnłów orzu z komputer PC znjuje się n stronie 84. UWAGA: Krwęzie orzu mogą zostć uięte. Jeśli o telewizor zostnie połązony komputer, którego sygnł jest nietypowy, sygnł ten może nie yć wykrywny prwiłowo przez oiornik. 13

14 PODŁĄCZANIE ODBIORNIKA TV Połąznie o siei omowej Port siei LAN umożliwi połązenie telewizor Toshi o siei omowej. Tego rewoluyjnego sieiowego systemu kin omowego możn używć o uzyskni ostępu o zjęć, filmów orz otwrzni plików uio zpisnyh n serwerze DLNA CERTIFIED i otwrzni/wyświetlni ih n ekrnie telewizor. UWAGA: W przypku łązeni się z uostępnioną sieią znjująą się poz omem zle się użyie router. W prywtnym śroowisku sieiowym zwsze korzystj z urzązeń DLNA CERTIFIED. Połąz telewizor o tego smego router, o proukty DLNA CERTIFIED (serwer). Jeśli telewizor jest połązny o siei omowej z pośrenitwem konentrtor lu przełąznik, korzystnie z utomtyznej konfigurji resu sieiowego nie jest możliwe. Ares nleży wprowzić ręznie. Ptrz stron 42. W przypku zstosowni router z wuownymi funkjmi DHCP nleży korzystć z konfigurji utomtyznej. Konfigurj ręzn może nie ziłć. Jeśli telewizor jest połązny ezpośrenio o komputer PC, nleży użyć skrosownego kl LAN. Szzegółowe informje n temt ustwień komputer możn uzyskć u prouent. Urzązeni ezprzewoowe mogą interferowć z Intel Wireless Disply. Ay połązyć telewizor o siei omowej z połązeniem internetowym- sieć ezprzewoow Więej informji znjuje się w zęśi Konfigurj ezprzewoow n stronie 40. Punkt ostępu Tyln zęść telewizor Router ezprzewoowej siei LAN Apter WLAN TOSHIBA Dul Bn Połąznie telewizor o omowej siei przewoowej Tyln zęść telewizor Moem Computer Moem (jeśli jest ostępny) Router z konentrtorem Sposó korzystni z wupsmowego pter siei ezprzewoowej LAN Jeśli urzązenie ęzie ziłć w zkresie zęstotliwośi o 5,15 GHz o 5,35 GHz, może yć używne tylko wewnątrz uynków. Jeśli urzązenie ęzie osługiwć siei zgone ze stnrmi /g/n w zkresie zęstotliwośi o 2,454 GHz o 2,4835 GHz we Frnji, wówzs może yć używne tylko wewnątrz uynków. W elu używni urzązeni n zewnątrz lu w miejsh puliznyh we Włoszeh wymgne jest uzysknie zezwoleni. Urzązenie NIE JEST DOPUSZCZONE o użytku n oszrze o promieniu 20 km o entrum miejsowośi Ny-Alesun w Norwegii. Gnizo klowe lu telefonizne [1] [2] Serwer PC [2] [2] [3] [1] Kel konentryzny lu telefonizny (w zleżnośi o typu moemu) [2] Stnrowy kel siei LAN [3] NIE połązć wtyzki telefoniznej ezpośrenio o portu LAN telewizor. Ay połązyć telewizor o komputer komptyilnego z tehnologią Intel Wireless Disply Komputer z Intel Wireless Disply Intel WiDi 14 Apter WLAN TOSHIBA Dul Bn

15 PODŁĄCZANIE ODBIORNIKA TV Przyiski sterowni i połązeni wejść Do oznyh gniz wejśiowyh telewizor możn połązyć wiele różnyh urzązeń zewnętrznyh. Choiż wszystkie niezęne funkje regulji i sterowni telewizor są ostępne z pośrenitwem pilot, z przyisków sterowni n telewizorze możn korzystć przy ustwiniu niektóryh funkji. NA ILUSTRACJI POKAZANY ZOSTAŁ MODEL 40TL933. Port USB 1 Złąze Mei Plyer/Wireless LAN, umożliwijąe utworzenie siei omowej WSPÓLNY INTERFEJS Wspólny interfejs służy o połązni moułu ostępu wrunkowego (CAM, Conitionl Aess Moule). Nleży skontktowć się z usługową. Aktulizję oprogrmowni CI Plus CAM możn przeprowzić w sposó utomtyzny. N zs ktulizji zprogrmowne operje ngrywni/przypominni zostną nulowne. Czujnik poziomu świtł otozeni 3D IR Pnele sterowni Port USB 2 Złąze Mei Plyer/Wireless LAN, umożliwijąe utworzenie siei omowej Włąznie Jeżeli CZERWONA LAMPKA KONTROLNA nie świei się, nleży sprwzić, zy wtyzk zostł prwiłowo włożon o śiennego gnizk zsilni i wisnąć przyisk 1 n piloie. Może to potrwć krótką hwilę. ZIELONA LAMPKA KONTROLNA zświei się. Ay włązyć try gotowośi w telewizorze, niśnij przyisk 1 n piloie. Ay ogląć telewizję, niśnij ponownie przyisk 1. Orz może pojwić się opiero po kilku sekunh. Oszzęznie prąu: Zlemy korzystnie z telewizor przy ustwienih fryznyh. Ustwieni fryzne zpewniją oszzęność prąu. Wyjęie wtyzki z gnizk powouje oięie zsilni l wszystkih telewizorów. Tkie ołązenie o zsilni zle się prze plnownym łuższym nieużywniem telewizor, np. prze wyjzem n wkje. Zużyie energii sp po zmniejszeniu jsnośi orzu. Oszzęne korzystnie z urzązenie zmniejsz zużyie energii, tym smym wpływ n oniżenie rhunków z prą. UWAGA: Przełązenie telewizor w try gotowośi powouje zmniejszenie zużyi energii, jenk urzązenie wiąż poier pewną ilość prąu. Korzystnie z systemu menu Niśnij klwisz MENU n piloie, y wyświetlić menu. Menu m wyglą listy pięiu temtów. Po wyrniu symolu poprzez niśnięie przyisku C lu n piloie zostną wyświetlone opowienie opje. UWAGA: To smo menu jest wyświetlne w tryie DTV (telewizj yfrow) i ATV (telewizj nlogow); jenk w nym tryie niektóre pozyje mogą nie yć ostępne i są wtey wyświetlne jko wyszrzone. POMARAŃCZOWA DIODA LED ustwiony timer Włązone npięie progrmowy (tylko try yfrowy) CZERWONA LAMPKA KONTROLNA Ngrywnie CZERWONA LAMPKA KONTROLNA Czuwnie ZIELONA LAMPKA KONTROLNA Zsilnie wł. Ay skorzystć z tej opji, wyierz opowienią pozyję przyiskmi B i pilot, nstępnie ztwierź żąne ustwienie przyiskiem C lu. Korzystnie z elementów osługi i złązy telewizor Ay włązyć lu wyłązyć telewizor, wiśnij!. Ay zmienić poziom głośnośi, wiśnij + lu. Domyślną funkją przyisków + i jest zwiększnie/zmniejsznie poziomu głośnośi. Ay zmienić położenie progrmu, wiśnij p / o jeen rz nstępnie wiśnij u lu U. Ay wyrć zewnętrzne źróło, wiśnij I przytrzymj p / o, ż wyświetlone zostnie okno Wejśi, nstępnie wiśnij u lu U, y wyrć opowienie źróło wejśi. Funkj otwrzz multimeilnego Mei Plyer umożliwi ostęp o zjęć, filmów i plików muzyznyh zpisnyh w urzązeniu pmięi msowej USB, połązonym z pośrenitwem portu USB 1 lu USB 2 lu w urzązeniu sieiowym. Port USB jest używny, gy komunikj ezprzewoow jest relizown przy użyiu wupsmowego pter siei WLAN TOSHIBA WLM-20U2. Ay zpewnić poprwne ziłnie tej funkji, nleży korzystć z urzązeni ezprzewoowej siei LAN firmy TOSHIBA. T funkj jest ostępn wyłąznie w przypku korzystni z wupsmowego pter siei WLAN TOSHIBA. Nleży zwsze zpoznć się ze szzegółowymi informjmi ponymi w instrukji użytkownik l urzązeni, które m zostć połązone. UWAGA: Gnizo USB m ogrnizone funkje i firm Toshi nie może ponosić opowiezilnośi z uszkozeni połąznyh urzązeń. Interktywne gry wieo, w któryh grz strzel z kontroler-pistoletu o elu n ekrnie mogą nie ziłć z tym telewizorem. 15

16 PODŁĄCZANIE ODBIORNIKA TV Struktur MENU Ay otworzyć menu główne (ptrz ilustrj poniżej), wiśnij MENU n piloie. Przewonik Wyszukiwnie wg gtunku Timery progrmów Biliotek Funkj Konfigurj Progrmy TV Mei Plyer Połązony telewizor 1-sz wrstw 2-g wrstw 3-i wrstw Wiśnij MENU. Wiśnij C/ B. Wiśnij C. Wiśnij OK. Wiśnij BC. Progrmy TV Mei Plyer Przewonik Wyszukiwnie wg gtunku Timery progrmów Biliotek Przejź o pilot yfrowego (EPG) Przejź o Wyszukiwnie wg gtunku Przejź o Timery progrmów Przejź o Biliotek USB Mei Plyer Network Mei Plyer Menu Ustwieni USB Mei Plyer Menu Ustwieni Network Mei Plyer Połązony telewizor Funkj Toshi Ples Przejź o strony Toshi Ples UWAGA: Ten element może ule zminie ez uprzeniego zwiomieni. Konfigurj Timer wł. Czuwnie Intel Wireless Disply Menu Timer wł. Menu Czuwnie Przejź o strony Intel Wireless Disply Orz Dźwięk Preferenje Ustwieni systemu Menu Orz Menu Dźwięk Menu Preferenje Menu Ustwieni systemu 16

17 KONFIGUROWANIE USTAWIEŃ ODBIORNIKA TV Aplikj strtow Prze uruhomieniem telewizor nleży się upewnić, że ekoer/ urzązenie ngrywjąe (jeżeli są wykorzystywne), znjuje się w tryie ozekiwni. Ustwieni telewizor konfiguruje się z pomoą przyisków pilot w sposó opisny n stronie 9. e f g Szykie ustwieni Niśnij przyisk 1. Zostnie wyświetlony ekrn Menu lnguge (Język menu). Ekrn ten jest wyświetlny po pierwszym włązeniu telewizor i wyrniu opji Zresetuj TV. Wyierz język menu przyiskmi B C nstępnie niśnij przyisk OK. Poświetl pozyję Krj i wyierz krj przyiskmi C lu. Telewizor zostnie ostrojony o stji ostępnyh w wyrnym krju. Szykie ustwieni Krj Pierwszy język npisów Drugi język npisów Pierwszy język uio Drugi język uio UWAGA: Nstępująe wyświetlne menu mogą się nieo różnić w zleżnośi o wyrnego krju. Jeśli n liśie nie m krju, który hesz wyrć, wyierz Inne. Niśnij przyisk OK. Zostnie wyświetlony ekrn Loklizj. Z pomoą przyisków C lu wyierz opję Dom lu Sklep. W przypku normlnego użytku omowego wyierz opję Dom. Niśnij przyisk OK. Nstępuje wyświetlenie ekrnu AutoView. Niskją przyiski C i, wyierz pozyję Tk lu Nie. Wiśnij OK - wyświetlony zostnie ekrn Ustwieni siei. Wiśnij C lu, y wyrć Tk lu Nie. Tk Jeżeli wyrłeś Nie, przejź o kroku 15. Niemy Niemie Tureki Niemie Angielski Loklizj Ay używć telewizor w slonie wystwowym, wyierz "Sklep". Do normlnego użytkowni zleny jest try "Dom". Dom AutoView Try AutoView utomtyznie reguluje ustwieni orzu tk, y opowił on oświetleniu z otozeni. Czy hesz włązyć try AutoView? Nie Ustwieni siei Czy hesz skonfigurowć ustwieni siei? 17 h i Wiśnij OK - wyświetlony zostnie ekrn Typ siei. Wiśnij C lu, y wyrć Przewoow lu Bezprzewoow. Przewoow Jeżeli wyrłeś Przewoow (połązenie sieiowe LAN), przejź o kroku 12. Jeżeli wyrłeś Bezprzewoow (połązenie z pośrenitwem złąz USB WLAN), przejź o kroku 9. UWAGA: Jeżeli nie połązono pter USB WLAN, ekrn Typ siei nie jest wyświetlny i przehozi o kroku 12. Wiśnij OK - wyświetlony zostnie ekrn Konfigurj ezprzewoow. Wiśnij C lu, y wyrć typ konfigurji ezprzewoowej. Konfigurj ze wspomgniem - przejź o kroku 10. Wpisz tylko Kluz Bezpiezeństw. Konfigurj ręzn, przejź o kroku 11. Wpisz wszystkie ustwieni. UWAGA: Pozs wprowzni ustwień ostępny jest przyisk POWRÓT. j Typ siei Wyierz typ siei. Konfigurj ezprzewoow Wyierz rozj siei ezprzewoowej. Konfigurj ze wspomgniem W kroku 9, po wyrniu Konfigurj ze wspomgniem; Wiśnij OK - wyświetlony zostnie ekrn Konfigurj ze wspomgniem. Wiśnij B lu, y wyrć punkt ostępowy, nstępnie wiśnij OK. UWAGA: Sprwź res MAC n etykieie punktu ostępowego lu w instrukji, nstępnie wyierz punkt ostępowy. Wiśnij B lu, y wyrć Kluz ezpiezeństw, nstępnie wiśnij OK. Wyświetlone zostnie okno Klwitur oprogrmowni (stron 44). Wprowź kluz ezpiezeństw z pomoą klwitury oprogrmowni. Niśnij NIEBIESKI przyisk, y zpisć ustwieni. UWAGA: Kluz ezpiezeństw musi spełnić nstępująe wrunki: - TKIP/AES: 8-63 znki ASCII lo 64 znki szesnstkowe - WEP: 5 lu 13 znków ASCII lo 10 lu 26 znków szesnstkowyh Do szyfrowni WEP nleży ustwić tylko jeen kluz ID. Wiśnij B lu, y poświetlić Wykonno i niśnij OK. UWAGA: Jeżeli Nzw siei nie jest wyświetlon, musisz wykonć opisną poniżej Konfigurję ręzną, y wprowzić Nzwę siei prze wiśnięiem przyisku Wykonno. Jeżeli przyisk BACK zostnie wiśnięty prze wyrniem przyisku Wykonno, ustwieni nie zostną zpisne. Gy n ekrnie wyświetlony zostnie komunikt Konfigurj ezprzewoow zkońzon., wiśnij OK. Ekrn przehozi o kroku 12.

18 KONFIGUROWANIE USTAWIEŃ ODBIORNIKA TV k W kroku 9, po wyrniu Konfigurj ręzn; l Wyświetlony zostnie ekrn Zwnsown konfigurj siei. Wiśnij OK - wyświetlony zostnie ekrn Konfigurj ręzn. Wiśnij B lu, y wyrć Nzw siei, nstępnie wiśnij OK. Wyświetlone zostnie okno Klwitur oprogrmowni (stron 44). Wprowź nzwę siei z pomoą klwitury oprogrmowni. Niśnij NIEBIESKI przyisk, y zpisć ustwieni. Wiśnij B lu, y wyrć Autoryzj, nstępnie wiśnij C lu, y wyrć System otwri, Kluz wspólny, WPA-PSK lu WPA2-PSK. Wiśnij B lu, y wyrć Szyfrownie, nstępnie wiśnij C lu, y wyrć Ni, WEP, TKIP lu AES. UWAGA: Pewne typy szyfrowni nie są komptyilne z określonymi typmi utoryzji. - Gy jko metoę utoryzji wyrno System otwri, komptyilne są wyłąznie WEP lu Ni. - Gy jko metoę utoryzji wyrno Kluz wspólny, komptyilny jest wyłąznie WEP. - Gy jko metoę utoryzji wyrno WPA-PSK lu WPA2-PSK, komptyilne są wyłąznie TKIP lu AES. Jeśli wykryt zostnie niekomptyiln pr Autoryzj/ Szyfrownie, wyświetlony zostnie komunikt ostrzegwzy, połązenie nie ęzie nwiązywne o zsu wyeliminowni prolemu niekomptyilnośi. Do szyfrowni WEP nleży ustwić tylko jeen kluz ID. Wiśnij B lu, y wyrć Kluz ezpiezeństw, nstępnie wiśnij OK. Wprowź kluz ezpiezeństw z pomoą klwitury oprogrmowni (stron 44). Ay zpisć ustwieni, wiśnij przyisk NIEBIESKI. Element ten zostnie wyszrzony, jeśli wyrne Szyfrownie to Ni. Jeżeli wyrne Szyfrownie to WEP, ostępne jest ustwienie Kluz ID. Wiśnij B lu, y wyrć Kluz ID, nstępnie wiśnij C lu, y wyrć 1(ustwienie omyślne), 2, 3 lu 4. Wiśnij B lu, y wyrć Wykonno, nstępnie wiśnij OK. Gy n ekrnie wyświetlony zostnie komunikt Konfigurj ezprzewoow zkońzon., wiśnij OK. m Jeżeli w routerze połązonym z telewizorem funkj DHCP jest włązon, możesz ustwić opję Auto setup jko Wł. lu Wył.. (Ustwienie stnrowe to Wł..) Jeżeli w routerze połązonym z telewizorem funkj DHCP jest wyłązon, musisz ustwić opję Auto setup jko Wył., nstępnie ręznie wpisć res(y) IP i DNS. Zwnsown konfigurj siei Ustwieni resu IP Auto setup Ares IP Msk siei Brmk omyśln Konfigurj DNS Auto setup Główny res DNS Drugi res DNS Ares MAC NASTĘPNY Możesz wyświetlić stły res MAC telewizor i pter WLAN Dul Bn, jeśli jest zinstlowny. Wiśnij B lu, y wyrć NASTĘPNY. Wiśnij OK, uruhomiony zostnie Test połązeni sieiowego. Pojwi się komunikt wskzująy n pomyślne wykonnie testu lu rk możliwośi jego wykonni. Wł. XXX. XXX. XXX. XXX XXX. XXX. XXX. XXX XXX. XXX. XXX. XXX Wł. XXX. XXX. XXX. XXX XXX. XXX. XXX. XXX 00:11:22:33:44:55 Połązenie sieiowe zostło zkońzone powozeniem. OK UWAGA: Wynik ziłni funkji Test połązeni sieiowego nie gwrntuje możliwośi nwiązni połązeni. Anulownie Testu połązeni sieiowego: Wiśnij BACK pozs wyszukiwni połązeni internetowego. UWAGA: Jeżeli przyisk BACK zostnie wiśnięty prze wyrniem przyisku Wykonno, ustwieni nie zostną zpisne. 18

19 KONFIGUROWANIE USTAWIEŃ ODBIORNIKA TV n o p Wiśnij OK. Jeżeli funkj Przewonik sieiowy jest osługiwn w Twoim krju, wyświetlony zostnie ekrn Typ przewonik. Typ przewonik Wyierz typ przewonik. Przewonik nwy Wiśnij C lu, y wyrć Przewonik nwy lu MeiGuie. UWAGA: W rzie wyrni opji MeiGuie, uzysknie ostępu o ekrnu przewonik może zleżeć o lizy ktywnyh knłów. Wisnąć OK. Jeżeli wyświetlony zostnie ekrn Wejśie kl ntenowego, nleży wisnąć przyisk B lu, y wyrć Anten ąź Kel, nstępnie OK, y zznzyć ( ). Wejśie kl ntenowego Anten Kel NASTĘPNY Wyierz opję NASTĘPNY i niśnij przyisk OK. Zostnie wyświetlony ekrn pozątkowy Automtyzne strojenie umożliwijąy wyrnie opji: DTV i ATV, DTV lu ATV, jeśli są ostępne. Z pomoą przyisków C i wyierz opowieni try. s Z pomoą przyisku B lu przewiń listę w elu wyrni knłu, nstępnie niśnij przyisk OK, y wyświetlić progrm. W tryie ATV w niektóryh rejonh mogą wystąpić wielokrotnie te sme stje. Orz może nie yć wyrźny lu oierny sygnł może yć sły, ltego kolejność stji możn zmienić przy użyiu opji ATV Strojenie Ręzne. ZAPAMIĘTAJ: Niśnij w owolnym momenie przyisk TV, y przełązyć się pomięzy trymi ATV i DTV. UWAGA: Czs zostnie ustwiony utomtyznie w zsie trnsmisji, le możn go przesunąć o przou lu o tyłu z pomoą funkji Ustwienie zsu loklnego n ekrnie DTV ustwieni. UWAGA Menu szykiej konfigurji Szykie ustwieni jest ostępne w owolnej hwili z menu Konfigurj / Ustwieni systemu. Wejśie kl ntenowego (jeśli istnieje) Menu umożliwi konfigurję wejśi ntenowego RF. Wiśnij MENU / C, y zznzyć ikonę Konfigurj. Wiśnij B / C, y zznzyć ikonę Ustwieni systemu nstępnie wiśnij OK. q Z pomoą przyisków B i wyróżnij opję Rozpoznij sknownie, nstępnie niśnij przyisk OK. Wiśnij, y wyrć Wejśie kl ntenowego nstępnie C lu, y wyrć Anten lu Kel. Telewizor rozpoznie wyszukiwnie ostępnyh knłów DTV i/lu ATV. Psek postępu wskzuje stn strojeni. Nleży pozekć, ż telewizor zkońzy wyszukiwnie. Automtyzne strojenie - Anten Postęp Znl. Stroj. DTV 3 % 2 UWAGA: Przy próie zminy ustwieni Wejśie kl ntenowego zostje wyświetlony komunikt ostrzegwzy wrz z żąniem wpisni kou PIN (jeśli zostł ustwiony) i monitem o Automtyzne strojenie. Jeśli l pozyji Wejśie kl ntenowego zostł wyrn opj Kel, to n ekrnie Automtyzne strojenie pojwiją się poniższe opje ustwień. Stroj. ATV Ozekiwnie... Knł: C7 Przyiski B lu pozwlją n wyrnie pozyji, l któryh nstępuje potem wyrnie żąnej opji przyiskmi C lu. Gy wyszukiwnie zostnie zkońzone, telewizor utomtyznie wyierze knł pierwszy. Automtyzne strojenie Try strojeni DTV i ATV N ekrnie Automtyzne strojenie zostnie wyświetlon łkowit liz znlezionyh usług. DTV Rozpoznij sknownie r Niskj przyisk C lu, y wyświetlić listę DTV (knły yfrowe) lu listę ATV (knły nlogowe). Wyór opertor Rozj sknowni Częstotliwość pozątkow Inne Szykie sknownie Automtyznie Częstotliwość końow Automtyznie Moulj Automtyznie Szykość trnsmisji Automtyznie Ientyfiktor siei Automtyznie 19

20 KONFIGUROWANIE USTAWIEŃ ODBIORNIKA TV Wszystkie powyższe pozyje, z wyjątkiem Rozj sknowni DTV orz Moulj DTV, posiją 2 tryy pry. Pierwszym z nih jest Automtyznie, w którym wrtośi l nej pozyji są wstępnie ustwine przez system. Drugim jest try Wejśie, umożliwijąy wprowzenie pojeynzej wrtośi w miejse ustwionej przez urzązenie. Jeśli oiornik nie jest ktulnie ostrojony i zostnie wyrne ustwienie Wejśie, zostnie wyświetlon omyśln wrtość systemow. Jeśli jenk telewizor jest ktulnie ostrojony pozs ostępu o nego ustwieni, zostnie wyświetlon wrtość l ieżąego knłu. Wyór opertor: Możesz wyrć opertor siei klowej w zleżnośi o ustwieni Krj. Rozj sknowni DTV: T pozyj określ, zy zostnie wykonn funkj Szykie sknownie zy Pełne sknownie. Opj Szykie sknownie jest uproszzoną wersją opji Pełne sknownie, przeznzoną o wykonni w krótszym zsie. Częstotliwość pozątkow DTV: Ustwienie zęstotliwośi, o której rozpoznie się sknownie. Częstotliwość końow DTV: Ustwienie zęstotliwośi, przy któryh sknownie się zkońzy. Moulj DTV: Istnieje możliwość wyrni pięiu ustwień moulji QAM. Szykość trnsmisji DTV: Szykość trnsmisji nyh sknowni (ks/s). UWAGA: Wrz z wprowzniem nowyh usług ęzie koniezne ponowne strojenie telewizor. Funkj Automtyzne strojenie powouje nstrojenie telewizor o now. Z pomoą tej funkji możn ktulizowć listę knłów. Zle się okresowe włąznie funkji Automtyzne strojenie, y mieć ostęp o wszystkih nowyh usług. Wszystkie ieżąe knły i ustwieni, tj. zlokowne knły, zostną utrone. Strojenie utomtyzne Wiśnij MENU / C, y zznzyć ikonę Konfigurj. Wiśnij B / C, y zznzyć ikonę Ustwieni systemu nstępnie wiśnij OK. Wiśnij lu B, y wyrć Automtyzne strojenie nstępnie wiśnij OK. Ustwieni systemu Język menu Krj Wejśie kl ntenowego Automtyzne strojenie ATV Strojenie Ręzne DTV Strojenie Ręzne DTV ustwieni Szykie ustwieni Angielski Niemy Niśnij C lu, y wyrć Tk, nstępnie niśnij OK. Ientyfiktor siei DTV: Ientyfiktor siei wykorzystywny przy sknowniu. Pozyj t jest wyszrzn przy ustwieniu Pełne sknownie opji Rozj sknowni DTV. Automtyzne strojenie - Anten Try strojeni DTV i ATV Rozpoznij sknownie Niśnij C i, y wyrć opję DTV i ATV, DTV lu ATV, jeśli jest ostępn, nstępnie zznz funkję Rozpoznij sknownie i niśnij przyisk OK, y kontynuowć wykonywnie funkji Automtyzne strojenie. UWAGA: Jeśli w menu Konfigurj wyrno pozyję Inne w polu Krj i wyrno try strojeni inny niż DTV, wyierz optymlny system nwni sygnłu ATV (B/G, I, D/K lu L). Telewizor rozpoznie wyszukiwnie wszystkih ostępnyh usług DTV i/ lu ATV. Nleży pozekć, ż telewizor zkońzy wyszukiwnie. Po zkońzeniu wyszukiwni n ekrnie Automtyzne strojenie zostną wyświetlone znlezione usługi. e Wiśnij przyisk B lu, y wyrć knł z listy i wiśnij OK, y rozpoząć ogląnie. 20

DEL 18 SLi, DEL 21 SLi, DEL 24 SLi, DEL 27 SLi electronic LCD

DEL 18 SLi, DEL 21 SLi, DEL 24 SLi, DEL 27 SLi electronic LCD DEL 18 SLi, DEL 21 SLi, DEL 24 SLi, DEL 27 SLi eletroni LCD Deutsh Elektronish geregelter Durhluferhitzer Geruhs- und Montgenweisung English Eletronilly ontrolled instntneous wter heter Operting nd Instlltion

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Znczenie symboli ostrzegwczych

Bardziej szczegółowo

LC-32LE700E LC-40LE700E LC-46LE700E LC-52LE700E

LC-32LE700E LC-40LE700E LC-46LE700E LC-52LE700E LC-32LE700E LC-40LE700E LC-46LE700E LC-52LE700E LC-32LX700E LC-40LX700E LC-46LX700E LC-32LU700E LC-40LU700E LC-46LU700E LC-32LE705E LC-40LE705E LC-46LE705E LC-52LE705E LC-32LX705E LC-40LX705E LC-46LX705E

Bardziej szczegółowo

LC-32D65E LC-32DH65E LC-32DH65S LC-37D65E LC-37DH65E LC-37DH65S

LC-32D65E LC-32DH65E LC-32DH65S LC-37D65E LC-37DH65E LC-37DH65S LC-D65E LC-DH65E LC-DH65S LC-7D65E LC-7DH65E LC-7DH65S TELEWIZOR KOLOROWY LCD LCD SZÍNESTELEVÍZIÓ TELEVIZOR S BAREVNOU LCD OBRAZOVKOU TELEVÍZOR S FAREBNOU LCD OBRAZOVKOU КОЛЬОРОВИЙ ТЕЛЕВІЗОР З INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE!!! PAMIĘTAJ, ŻE: UWAGA

OSTRZEŻENIE!!! PAMIĘTAJ, ŻE: UWAGA OSTRZEŻENIE!!! Odbiorniki kablowe Ferguson umożliwiają nagrywanie na zewnętrznych dyskach twardych HDD oraz pamięciach flash (pendrive). Jakkolwiek prawidłowe działanie nagrywania uzależnione jest od rodzaju

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY DR4H-DVD / DR8H-DVD / DR16H-DVD UWAGA! Przy doborze dysków twardych należy stosować się do listy dysków kompatybilnych, zawartej w niniejszej instrukcji obsługi.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów SPIS TREŚ CI Ważne informacje 3 Informacje podstawowe 5 Bezpieczeństwo i wygoda... 5 Środki ostrożności... 5 Zalecenia zdrowotne... 5 Poznawanie komputera...

Bardziej szczegółowo

O RELACJACH MIĘDZY GRUPĄ OBROTÓW, A GRUPĄ PERMUTACJI

O RELACJACH MIĘDZY GRUPĄ OBROTÓW, A GRUPĄ PERMUTACJI ZESZYTY NAUKOWE 7-45 Zenon GNIAZDOWSKI O RELACJACH MIĘDZY GRUPĄ OBROTÓW, A GRUPĄ PERMUTACJI Streszczenie W prcy omówiono grupę permutcji osi krtezjńskiego ukłdu odniesieni reprezentowną przez mcierze permutcji,

Bardziej szczegółowo

Samouczek Metody Elementów Skończonych dla studentów Budownictwa

Samouczek Metody Elementów Skończonych dla studentów Budownictwa Grzegorz Dzierżnowski Mrt Sitek Smouczek Metody Elementów Skończonych dl studentów Budownictw Część I Sttyk konstrukcji prętowych OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ WARSZAWA 2012 Preskrypt n

Bardziej szczegółowo

COLOR TELEVISION MONACO 20 LCD 51-9622 DL DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS TÜRKÇE POLSKI

COLOR TELEVISION MONACO 20 LCD 51-9622 DL DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS TÜRKÇE POLSKI COLOR TELEVISION MONACO 20 LCD 51-9622 DL DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS TÜRKÇE SPIS TREŚCI 3-4 Ustawianie i bezpieczeństwo 5-6 Podłączanie/przygotowanie 5 Podłączanie anteny i przewodu zasilającego

Bardziej szczegółowo

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM LS-4/LS- Rejestrator dźwięku PCM Rejestrator dźwięku PCM SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Zahvaljujemo na kupnji Olympus digitalnog diktafona. Prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Polski. All-in-One PC. Podręcznik użytkownika. Seria P1801

Polski. All-in-One PC. Podręcznik użytkownika. Seria P1801 All-in-One PC Podręcznik użytkownika Seria P1801 PL7705 Styczeń 2013 Z tabletem firmy Asus P1801 musi być używana stacja PC P1801 Informacje o prawach autorskich Żadnej z części tego podręcznika, włącznie

Bardziej szczegółowo

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać dokładnie ten podręcznik i zachować go w łatwo dostępnym miejscu na wypadek, gdyby

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania PocketBook SURFpad 3 10,1

Instrukcja użytkowania PocketBook SURFpad 3 10,1 Instrukcja użytkowania PocketBook SURFpad 3 10,1 2 Spis treści ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 4 WYGLĄD 7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA 8 ROZPOCZYNANIE PRACY 9 Ładowanie baterii 9 Odblokowywanie urządzenia 10 Ekran główny

Bardziej szczegółowo

X-E1. Podręcznik użytkownika DIGITAL CAMERA. Przed rozpoczęciem. Pierwsze kroki. Podstawy fotografowania i odtwarzania

X-E1. Podręcznik użytkownika DIGITAL CAMERA. Przed rozpoczęciem. Pierwsze kroki. Podstawy fotografowania i odtwarzania BL01756-E00 PL DIGITAL CAMERA X-E1 Podręcznik użytkownika Dziękujemy za zakup tego produktu. W niniejszym podręczniku opisano, jak używać aparatu cyfrowego FUJIFILM X-E1 i instalować dołączone do niego

Bardziej szczegółowo

Pigułki dzieńpo będą sprzedawanebezrecepty

Pigułki dzieńpo będą sprzedawanebezrecepty Mgzyn weekend: Niech żyje bl!- czyli jk kiedyś wyglądły krnwłowe zbwy Opoln STR. 7 Sobot niedziel 10 11 STYCZNIA 2015 CENA2,20(wtym8%VAT) NUMER 7(6613) ISSN 1230-6134 NR INDEKSU 348-252 Wspomnienie Józef

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika NPD5194-02 PL Prawa autorskie Prawa autorskie Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana, przechowywana w jakimkolwiek systemie wyszukiwania informacji ani przesyłana w żadnej formie za pomocą

Bardziej szczegółowo

Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku.

Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku. Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku. Informacje o Instrukcji obsługi Urządzenie zostało dostarczone

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00 Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00 Wydanie 1.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Informacje ogólne 5 Kilka słów o urządzeniu 5 Usługi sieciowe 5 Pamięć współdzielona 6 Kody dostępu 6 Aktualizacje

Bardziej szczegółowo

SoundTouch 30/20. Systemy muzyczne Wi-Fi. Podręcznik użytkownika

SoundTouch 30/20. Systemy muzyczne Wi-Fi. Podręcznik użytkownika SoundTouch 30/20 Systemy muzyczne Wi-Fi Podręcznik użytkownika Bezpieczeństwo Należy uważnie przeczytać ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa oraz ich przestrzegać. Ułatwią one prawidłowe konfigurowanie

Bardziej szczegółowo

Orange TV dekoder. Sagemcom WHD 80. Przewodnik użytkownika

Orange TV dekoder. Sagemcom WHD 80. Przewodnik użytkownika Orange TV dekoder Sagemcom WHD 80 Przewodnik użytkownika spis treści wstęp... 4 1. O instrukcji... 4 2. Korzyści z posiadania Orange TV... 4 3. Zawartość zestawu instalacyjnego... 4 4. Schemat panelu przedniego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika BL0293-0 PL DIGITAL CAMERA FINEPIX Seria SL000 Podręcznik użytkownika Dziękujemy za zakup tego produktu. W niniejszym podręczniku opisano, jak używać aparatu cyfrowego FUJIFILM i dołączonego do niego oprogramowania.

Bardziej szczegółowo

Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch

Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 P/N 1072595C-PL REV 1.0 ISS 07MAY13 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikaty Zgodność z przepisami FCC Dyrektywy Unii Europejskiej 2013

Bardziej szczegółowo

HP Photosmart 5510 series

HP Photosmart 5510 series HP Photosmart 5510 series Spis treści 1 Pomoc HP Photosmart 5510 series...3 2 Zapoznanie z HP Photosmart Elementy drukarki...5 Funkcje panelu sterowania...6 Spis treści 3 W jaki sposób?...7 4 Drukowanie

Bardziej szczegółowo

CineMate 15/10. home theater system

CineMate 15/10. home theater system CineMate 15/10 home theater system Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Käyttöohje Manuale di istruzioni Kezelési útmutató Instrukcja obsługi Bruksanvisning Ważne informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Rejestrator dźwięku Tascam DR-40

Rejestrator dźwięku Tascam DR-40 Rejestrator dźwięku Tascam DR-40 Instrukcja obsługi Urządzenie posiada numer seryjny zlokalizowany na dolnym panelu. Zapisz go i zachowaj. Nr seryjny: Strona 1 z 124 WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA 1.

Bardziej szczegółowo

GEN 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI,

GEN 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI, POLSKI 405 605 WIFI 705 WIFI GEN 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI, JĘZYK POLSKI Wersja 3.0 Najnowszą wersję niniejszej instrukcji obsługi można pobrać ze strony www.archos.com/manuals. Szanowny Kliencie, Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Solo System dźwiękowy TV

Solo System dźwiękowy TV Solo System dźwiękowy TV Podręcznik użytkownika Spis treści Informacje dotyczące bezpieczeństwa Wprowadzenie Dziękujemy... 6 Rozpakowywanie... 6 Instalacja systemu Krok 1: Ustaw system... 7 Krok 2: Podłącz

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy aparat fotograficzny Digitální fotoaparát

Cyfrowy aparat fotograficzny Digitální fotoaparát 4-32-058-93() Cyfrowy aparat fotograficzny Digitální fotoaparát DSC-HX Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Poland, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58. Instrukcja

Bardziej szczegółowo