Ostrzeżenia informują, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ostrzeżenia informują, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń."

Transkrypt

1 Poręznik szykij osługi Zznij tutj MFC-5895CW Prz rozpozęim korzystni z urzązni nlży przzytć ninijszy Poręznik szykij osługi, w lu przprowzni prwiłowj konfigurji i instlji. OSTRZEŻENIE UWAGA Ostrzżni informują, o nlży zroić, y uniknąć ryzyk orżń. Ostrzżni poją proury, któryh trz przstrzgć, y uniknąć możliwośi uszkozni rukrki lu innyh przmiotów. Ikony wskzują n zgrożni lktryzn ostrzgją o możliwym porżniu lktryznym. WAŻNE NIE NALEŻY jszz połązć kl USB (w przypku używni kl USB). 1 Rozpkuj urzązni i sprwź lmnty OSTRZEŻENIE Urzązni jst pkown w plstikow torki. Ay uniknąć ryzyk uuszni, nlży j przhowywć w mijsu niostępnym l nimowląt i zii. Zjmij tśmę ohronną i folię osłnijąą szyę sknr. POL Wrsj 0 1

2 2 Złuj zwykły ppir o rozmirz A4 Cłkowii wyiągnij tę ppiru z urzązni. Otwórz pokrywę ty ppiru. Oim rękmi liktni niśnij i przsuń ozn prowni ppiru, nstępni prownię ługośi ppiru, y opsowć prowni o rozmiru ppiru. Upwnij się, ż trójkątn oznzni n oznyh prownih ppiru i prowniy ługośi ppiru są wyrównn z oznznim używngo rozmiru ppiru. Upwnij się, ż ppir lży płsko n ty. WAŻNE Ni wsuwj ppiru zyt lko. 3 1 f g Dliktni opsuj oim rękmi ozn prowni o ppiru. Zmknij pokrywę ty ppiru. Upwnij się, ż ppir lży płsko n ty, poniżj znku mksymlngo poziomu ppiru. 1 3 Przkrtkuj orz stos ppiru, y uniknąć zięi ppiru i niwłśiwgo jgo powni. 2 h i Powoli wsuń tę ppiru o urzązni. Przytrzymują tę ppiru, poiągnij poporę o momntu, ż zlokuj się w opowinim położniu, nstępni ognij klpę popory ppiru. 2

3 3 Połąz przwó zsiljąy i linię tlfonizną 4 Zinstluj wkły trmntow WAŻNE NIE NALEŻY jszz połązć kl USB (w przypku używni kl USB). Połąz przwó zsiljąy. OSTRZEŻENIE Urzązni musi yć wyposżon w wtyzkę z uziminim. OSTRZEŻENIE Jżli trmnt ostni się o ozu, ntyhmist przmyj j woą, jśli wystąpi porżnini, uj się o lkrz. Upwnij się, ż zsilni jst włązon. Otwórz pokrywę wkłu trmntowgo. Zjmij ziloną zęść zzpizjąą. Rozpkuj wkł trmntowy. OSTRZEŻENIE Poniwż urzązni jst uzimion przz gnizko zsilją, możn uniknąć wystąpini potnjlni nizpiznyh zkłóń lktryznyh w linii tlfoniznj w przypku połązni urzązni o linii tlfoniznj przy połązonym o nigo przwozi zsiljąym. Pooni pozs prznoszni urzązni nlży zhowć śroki ostrożnośi, ołązją njpirw linię tlfonizną, nstępni przwó zsiljąy. WAŻNE Przwó linii tlfoniznj MUSI yć połązony o gnizk w urzązniu oznzonym npism LINE (LINIA). 3

4 f g h ạ 5 Sprwź Nlży pmiętć o opsowniu koloru wkłu o koloru źwigni. Zinstluj kży wkł trmntowy w kirunku wskznym przz strzłkę n tykii. Dliktni pophnij wkł trmntowy, ż wskozy n swoj mijs. Po zinstlowniu wszystkih wkłów trmntowyh zmknij pokrywę wkłu trmntowgo. jkość rukowni St Ppr n Prss Strt 6 Wyór język Istnij możliwość wyoru język komuniktów wyświtlz LCD. Niśnij przyisk Mnu. Niśnij przyisk lu, y wyświtlić opję Initil Stup (WSTĘPNE USTAW.). Niśnij przyisk OK. Niśnij przyisk lu, y wyświtlić opję Lol Lngug (MIEJSCOWY JĘZ.). Niśnij przyisk OK. Niśnij przyisk lu, y wyrć język. Niśnij przyisk OK. Niśnij przyisk Stop/Exit (Stop/Zkońz). f USTAW PAPIER I WCIŚNIJ START Niśnij przyisk Colour Strt (Strt Kolor). Sprwź jkość ztrh loków koloru n krt. (zrny/żółty/turkusowy/krmzynowy) Jśli wszystki lini są wyrźn i orz wiozn, niśnij przyisk 1 (Ys (TAK)) n klwiturz, y zkońzyć sprwzni jkośi. Jżli rkuj krótkih linii, niśnij przyisk 2 (No (NIE)) n klwiturz i przjź o kroku. N wyświtlzu LCD pojwi się zpytni, zy jkość koloru zrngo i pozostłyh trzh loków jst prwiłow. Niśnij przyisk 1 (Ys (TAK)) lu 2 (No (NIE)) n klwiturz. Niśnij przyisk 1 (Ys (TAK)), y urzązni rozpozęło pros zyszzni kolorów. Po zkońzniu zyszzni niśnij przyisk Colour Strt (Strt Kolor). Urzązni ponowni wyrukuj stronę tstową jkośi rukowni. Wróć o kroku. 4

5 7 Wyirz try oioru Istniją ztry osługiwn tryy oioru: TYLKO FX, FAX/TEL, RĘCZNY orz ZEW.TEL /A.SEKR. TYLKO FX f 8 Ustw tę i gozinę Niśnij przyisk Mnu. Niśnij przyisk lu, y wyświtlić opję WSTĘPNE USTAW. Niśnij przyisk OK. Niśnij przyisk lu, y wyświtlić opję DATA I GODZINA. Niśnij przyisk OK. Wprowź osttni wi yfry roku n klwiturz, nstępni niśnij klwisz OK. Powtórz zynnośi l ustwiń misią, ni, goziny i minuty w formi 24-gozinnym. Niśnij przyisk Stop/Exit (Stop/Zkońz). FAX/TEL 9 Wprowź informj osoist (intyfiktor stji) Niśnij przyisk Mnu. RĘCZNY ZEW.TEL /A.SEKR. Niśnij przyisk lu, y wyświtlić opję WSTĘPNE USTAW. Niśnij przyisk OK. Niśnij przyisk lu, y wyrć opję TRYB ODBIORU. Niśnij przyisk lu, y wyrć try oioru. Niśnij przyisk OK. Niśnij przyisk Stop/Exit (Stop/Zkońz). Nlży zpisć nzwisko i numr fksu, y yły rukown n wszystkih wysyłnyh stronh fksu. f Niśnij przyisk Mnu. Niśnij przyisk lu, y wyświtlić opję WSTĘPNE USTAW. Niśnij przyisk OK. Niśnij przyisk lu, y wyrć opję IDENT. STACJI. Niśnij przyisk OK. Wprowź numr fksu (o 20 yfr) n klwiturz, nstępni niśnij klwisz OK. Ay wprowzić znk + l koów mięzynroowyh, niśnij klwisz l. Wprowź nzwisko (o 20 znków) n klwiturz, nstępni niśnij klwisz OK. Niśnij przyisk Stop/Exit (Stop/Zkońz). Informj Ay po łęnym wprowzniu nyh ponowni rozpoząć wprowzni, niśnij przyisk Stop/Exit (Stop/Zkońz) i przjź o kroku. 5

6 10 11 Ustw try wyirni tonowgo lu impulsowgo Niśnij przyisk Mnu. Niśnij przyisk lu, y wyświtlić opję WSTĘPNE USTAW. Niśnij przyisk OK. Niśnij przyisk lu, y wyrć opję TONOWE/IMPULS. Niśnij klwisz lu, y wyrć opję IMPULS (lu TONOWE). Niśnij przyisk OK. Niśnij przyisk Stop/Exit (Stop/Zkońz). Ustw typ linii tlfoniznj Niśnij przyisk Mnu. Niśnij przyisk lu, y wyświtlić opję WSTĘPNE USTAW. Niśnij przyisk OK. Niśnij przyisk lu, y wyrć opję UST.LINII TEL. Niśnij klwisz lu, y wyrć opję ZWYKŁA, PBX lu ISDN. Niśnij przyisk OK. Niśnij przyisk Stop/Exit (Stop/Zkońz). 6

7 12 Wyirz typ połązni Użytkowniy intrfjsu USB W przypku systmu Winows przjź o Stron 8 W przypku systmu Mintosh przjź o Stron 10 Użytkowniy sii przwoowj W przypku systmu Winows przjź o Stron 12 W przypku systmu Mintosh przjź o Stron 14 Użytkowniy sii zprzwoowj W przypku systmu Winows i Mintosh przjź o Stron 16 USB Sić przwoow Sić zprzwoow Winows Mintosh Winows Mintosh 7

8 USB Winows Użytkowniy intrfjsu USB (l systmów Winows 2000 Profssionl/XP/ XP Profssionl x64 Eition/Winows Vist /Winows 7) 13 Prz rozpozęim instlji Upwnij się, ż komputr jst WŁĄCZONY i zlogowny jst użytkownik z uprwninimi ministrtor. 15 Połąz przwó USB 14 Zinstluj pkit MFL-Pro Włóż złązony ysk CD-ROM o npęu CD-ROM. Postępuj zgoni z instrukjmi pojwijąymi się n krni. Pojwi się mnu główn ysku CD-ROM. Kliknij przyisk Initil Instlltion (Instlj pozątkow). Kliknij przyisk Instll MFL-Pro Suit (Zinstluj pkit MFL-Pro). Postępuj zgoni z instrukjmi pojwijąymi się n krni. Wyirz opję Lol Conntion (Połązni lokln), nstępni kliknij przyisk Nxt (Dlj). Instlj jst kontynuown. Gy zostni wyświtlony tn krn, przjź o nstępngo kroku. LAN USB 8

9 USB Winows 16 Zkońz instlję i uruhom ponowni komputr WAŻNE Upwnij się, ż przwó ni utruni zmykni pokrywy, poniwż moż to spowoowć wystąpini łęu Kliknij przyisk Finish (Zkońz), y ponowni uruhomić komputr. Po ponownym uruhominiu komputr zlogowny użytkownik musi posić uprwnini ministrtor. N krni Chk for Firmwr Upts (Sprwź ostępność ktulizji firmwr) wyirz wymgn ustwini ostępnośi ktulizji firmwr, nstępni kliknij przyisk OK. Informj Wykonni ktulizji oprogrmowni wuowngo wymg ostępu o Intrntu. Zkońz Trz przjź o Instlj zostł zkońzon. Przjź o zęśi Zinstluj plikj opjonln n Stron 22. USB Winows Mintosh Instlj ęzi kontynuown utomtyzni. Bęą pojwiły się koljn krny instlowni. WAŻNE Informj Strownik rukrki XML Ppr Spifition Strownik rukrki XML Ppr Spifition jst njlpszym wyorm przy rukowniu z plikji, któr używją okumntów typu XML Ppr Spifition. Njnowszą wrsję strownik możn porć z strony Cntrum rozwiązń Brothr po rsm f NIE nuluj żnyh krnów pozs prosu instlji. Wyświtlni wszystkih krnów moż potrwć kilk skun. Gy zostni wyświtlony krn On-Lin Rgistrtion (Rjstrj On-Lin), wyirz opowini opj i postępuj zgoni z instrukjmi n krni. 9

10 USB Mintosh Użytkowniy intrfjsu USB (l systmów M OS X , 10.5.x, 10.6.x) 13 Prz rozpozęim instlji Upwnij się, ż urzązni jst połązon o zsilni i komputr Mintosh jst WŁĄCZONY. Zlogowny użytkownik musi posić uprwnini ministrtor. 14 Połąz przwó USB WAŻNE NIE połązj urzązni o portu USB w klwiturz lu nizsilnym konntrtorz USB. Połąz urzązni zpośrnio o komputr Mintosh. WAŻNE Upwnij się, ż przwó ni utruni zmykni pokrywy, poniwż moż to spowoowć wystąpini łęu LAN USB 10

11 USB Mintosh 15 Zinstluj pkit MFL-Pro f g Włóż złązony ysk CD-ROM o npęu CD-ROM. Kliknij wukrotni ikonę Strt Hr OSX (Rozpoznij tutj OSX), y zinstlowć. Wyirz opję Lol Conntion (Połązni lokln), nstępni kliknij przyisk Nxt (Dlj). Postępuj zgoni z instrukjmi pojwijąymi się n krni. Pozkj, instlj oprogrmowni potrw kilk skun. Po zkońzniu instlji oprogrmowni Brothr rozpozni wyszukiwni urzązni Brothr. Wyirz urzązni z listy i kliknij przyisk OK. Jśli pojwi się nstępująy krn, kliknij przyisk Nxt (Dlj). Jżli zostni wyświtlony krn Brothr Support (Pomo thnizn Brothr), kliknij przyisk Clos (Zmknij). USB Winows Mintosh Zkońz Instlj zostł zkońzon. 11

12 Sić przwoow Winows Użytkowniy intrfjsu sii przwoowj (l systmów Winows 2000 Profssionl/XP/ XP Profssionl x64 Eition/Winows Vist /Winows 7) 13 Prz rozpozęim instlji Upwnij się, ż komputr jst WŁĄCZONY i zlogowny jst użytkownik z uprwninimi ministrtor. WAŻNE N zs instlji wyłąz zpory (inn niż Zpor systmu Winows ), oprogrmowni ntyszpigowski i ntywirusow. WAŻNE Upwnij się, ż przwó ni utruni zmykni pokrywy, poniwż moż to spowoowć wystąpini łęu Połąz kl siiowy 2 3 LAN USB 12

13 Sić przwoow Winows 15 f Zinstluj pkit MFL-Pro Włóż złązony ysk CD-ROM o npęu CD-ROM. Postępuj zgoni z instrukjmi pojwijąymi się n krni. Pojwi się mnu główn ysku CD-ROM. Kliknij przyisk Initil Instlltion (Instlj pozątkow). Kliknij przyisk Instll MFL-Pro Suit (Zinstluj pkit MFL-Pro). Postępuj zgoni z instrukjmi pojwijąymi się n krni. Wyirz opję Wir Ntwork Conntion (Połązni klm siiowym), nstępni kliknij przyisk Nxt (Dlj). Dotyzy użytkowników systmu Winows XP SP2 lu wrsji późnijszj/xp Profssionl x64 Eition/Winows Vist /Winows 7: Po wyświtlniu krnu Firwll/AntiVirus tt (Wykryto oprogrmowni ntywirusow lu zporę) nlży wyrć opję Chng th Firwll port sttings to nl ntwork onntion n ontinu with th instlltion. (Rommn) (Zmiń ustwini zpory tk, y uzyskć płn połązni siiow i kontynuuj instlję. (Zln)) i kliknij przyisk Nxt (Dlj). Jśli używsz zpory innj niż Zpor systmu Winows, nlży zpoznć się z informjmi znjująymi się w okumntji zpory otyząymi sposou owni poniższyh portów siiowyh. Do sknowni siiowgo oj port UDP Ay możn yło korzystć z opji oirni fksów PC poprzz sić, oj port protokołu UDP. Jżli nl msz prolmy z połąznim siiowym, oj port UDP 137. Informj Jżli o sii jst połązon więj niż jno urzązni, wyirz urzązni z listy, nstępni kliknij przyisk Nxt (Dlj). Jśli urzązni ni zostło znlzion w sii, potwirź ustwini postępują zgoni z instrukjmi wyświtlnymi n krni. Jżli rs IP urzązni ni jst jszz skonfigurowny o pry w sii użytkownik, n krni pojwi się monit, y kliknąć przyisk OK. Nstępni wyirz polni Configur IP Arss (Konfiguruj rs IP). Wprowź rs IP urzązni opowini l sii użytkownik, postępują zgoni z instrukjmi wyświtlnymi n krni. g Instlowni strowników Brothr rozpozni się utomtyzni. Bęą pojwiły się koljn krny instlowni. Gy zostni wyświtlony krn On-Lin Rgistrtion (Rjstrj On-Lin), wyirz opowini opj i postępuj zgoni z instrukjmi n krni. 16 Zkońz instlję i uruhom ponowni komputr Kliknij przyisk Finish (Zkońz), y ponowni uruhomić komputr. Po ponownym uruhominiu komputr zlogowny użytkownik musi posić uprwnini ministrtor. N krni Chk for Firmwr Upts (Sprwź ostępność ktulizji firmwr) wyirz wymgn ustwini ostępnośi ktulizji firmwr, nstępni kliknij przyisk OK. Informj Wykonni ktulizji oprogrmowni wuowngo wymg ostępu o Intrntu. Zkońz Trz przjź o Instlj zostł zkońzon. Przjź o zęśi Zinstluj plikj opjonln n Stron 22. Informj Strownik rukrki XML Ppr Spifition Strownik rukrki XML Ppr Spifition jst njlpszym wyorm przy rukowniu z plikji, któr używją okumntów typu XML Ppr Spifition. Njnowszą wrsję strownik możn porć z strony Cntrum rozwiązń Brothr po rsm 13 Sić przwoow Winows Mintosh

14 Sić przwoow Mintosh Użytkowniy intrfjsu sii przwoowj (l systmów M OS X , 10.5.x, 10.6.x) 13 Prz rozpozęim instlji Upwnij się, ż urzązni jst połązon o zsilni i komputr Mintosh jst WŁĄCZONY. Zlogowny użytkownik musi posić uprwnini ministrtor. 14 Połąz kl siiowy LAN USB 14

15 Sić przwoow Mintosh 15 Zinstluj pkit MFL-Pro f Włóż złązony ysk CD-ROM o npęu CD-ROM. Kliknij wukrotni ikonę Strt Hr OSX (Rozpoznij tutj OSX), y zinstlowć. Wyirz opję Wir Ntwork Conntion (Połązni klm siiowym), nstępni kliknij przyisk Nxt (Dlj). Postępuj zgoni z instrukjmi pojwijąymi się n krni. Pozkj, instlj oprogrmowni potrw kilk skun. Po zkońzniu instlji oprogrmowni Brothr rozpozni wyszukiwni urzązni Brothr. Jżli urzązni zostło skonfigurown o pry w sii, wyirz urzązni z listy, nstępni kliknij przyisk OK. Jśli pojwi się nstępująy krn, kliknij przyisk Nxt (Dlj). g Jżli zostni wyświtlony krn Brothr Support (Pomo thnizn Brothr), kliknij przyisk Clos (Zmknij). Zkońz Instlj zostł zkońzon. Informj Jżli okrślsz rs IP urzązni, w pnlu strowni nlży wyrć opję Sttyzn w oszrz Mto strtu. Więj informji zwir Instrukj osługi l sii znjują się n płyi CD-ROM. Sić przwoow Winows Mintosh 15

16 Dl użytkowników zprzwoowgo intrfjsu siiowgo Dl użytkowników sii zprzwoowj 13 Prz rozpozęim Choć rukrk Brothr MFC-5895CW moż yć używn zrówno w siih przwoowyh, jk i zprzwoowyh, to jnozśni możn używć tylko jngo sposou łązni. WAŻNE Jśli wzśnij skonfigurowno ustwini zprzwoow urzązni, prz ponownym skonfigurownim ustwiń zprzwoowyh nlży wyzrowć ustwini sii LAN. Niśnij przyisk Mnu n urzązniu. Niśnij przyisk lu, y wyrć opję SIEĆ, nstępni niśnij przyisk OK. Niśnij przyisk lu, y wyrć opję RESET URZĄDZ., nstępni niśnij przyisk OK. Dwukrotni niśnij przyisk 1, y wyrć opję TAK i ztwirzić zminę. Informj Ay skonfigurowć urzązni w tryi -ho (zyli połązyć j z komputrm osługująym sić zprzwoową z pośrnitw punktu ostępowgo/routr), zpoznj się z wskzówkmi przstwionymi w Instrukji osługi l sii n płyi CD-ROM. Moższ równiż przgląć Instrukję osługi l sii postępują zgoni z poniższymi instrukjmi. 1 Włąz komputr. Włóż ysk CD-ROM Brothr o npęu CD-ROM. W systmi Winows : 2 Wyirz mol i język. Pojwi się mnu główn ysku CD-ROM. 3 Kliknij opję Doumnttion (Dokumntj), nstępni kliknij opję HTML oumnts (Dokumnty w formi HTML). W systmi Mintosh: 2 Dwukrotni kliknij opję Doumnttion (Dokumntj), nstępni wukrotni kliknij ktlog z włśiwym językim. 3 Kliknij wukrotni plik top.html. 16

17 Dl użytkowników zprzwoowgo intrfjsu siiowgo 14 Potwirź śroowisko siiow (try infrstruktury) Poniższ instrukj ofrują w sposoy instlji urzązni Brothr w śroowisku sii zprzwoowj. O sposoy otyzą tryu infrstruktury z użyim zprzwoowgo punktu ostępowgo lu routr wykorzystujągo protokół DHCP o nwni rsów IP. Wyirz sposó konfigurji i przjź o wskznj strony. Jśli zprzwoowy routr/punkt ostępowy ni osługuj funkji Wi-Fi Prott Stup (WPS) lu AOSS, zpisz ustwini sii zprzwoowj zprzwoowgo punktu ostępowgo lu routr w poniższym polu. WAŻNE Jśli ni msz tyh informji (nzw sii, tj. intyfiktor SSID lu ESSID orz hsło), ni jst możliw lsz konfigurowni sii zprzwoowj. Zpoznj się z okumntją ołązoną o zprzwoowgo punktu ostępowgo lu routr, skontktuj się z prountm routr lu ministrtorm systmu. Elmnt Zpisni iżąyh ustwiń sii zprzwoowj Nzw sii: (SSID/ESSID) Hsło Urzązni Brothr osługuj tylko pirwszy kluz WEP. Używją routr, który wykorzystuj więj niż jn kluz WEP, nlży wprowzić kluz ęąy pirwszym kluzm WEP. Trz przjź o Stron 18 Jśli zprzwoowy routr/punkt ostępowy osługuj (jnoprzyiskową) mtoę konfigurji zprzwoowj (Wi-Fi Prott Stup lu AOSS ), zpoznj się z wskzówkmi przstwionymi w Instrukji osługi l sii n płyi CD-ROM. Ay skonfigurowć urzązni w innym śroowisku zprzwoowym (try -ho), zpoznj się z wskzówkmi przstwionymi w Instrukji osługi l sii n płyi CD-ROM. Sić zprzwoow 17

18 Dl użytkowników zprzwoowgo intrfjsu siiowgo Połązni urzązni Brothr o sii zprzwoowj Konfigurowni ustwiń zprzwoowyh (typow konfigurj zprzwoow w tryi infrstruktury) Niśnij przyisk Mnu n urzązniu. Niśnij przyisk lu, y wyrć opję SIEĆ, nstępni niśnij przyisk OK. Niśnij przyisk lu, y wyrć opję WLAN, nstępni niśnij przyisk OK. Niśnij przyisk lu, y wyrć opję KREATOR KONF., nstępni niśnij przyisk OK. Jżli zostni wyświtlony komunikt SIEĆ I/F PRZEST. NA WIRELESS, wyrź zgoę, niskją przyisk OK. Spowouj to uruhomini krtor konfigurji sii zprzwoowj. Ay nulowć, niśnij klwisz Stop/Exit (Stop/Zkońz). Urzązni wyszuk ostępn intyfiktory SSID. Jśli wyświtlon zostni list intyfiktorów SSID, użyj klwiszy lu, y wyrć intyfiktor SSID, który zostł zpisny w kroku 14- n Stron 17, nstępni niśnij przyisk OK. Jśli używn jst mto uwirzytlnini lu szyfrowni wymgją hsł, przjź o punktu. Jśli wyrn mto uwirzytlnini to Opn Systm, szyfrowni jst wyłązon, przjź o punktu. Informj Wyświtlni ostępnyh intyfiktorów SSID potrw kilk skun. Jśli list intyfiktorów SSID ni zostł wyświtlon, upwnij się, ż punkt ostępowy jst włązony. Przysuń urzązni liżj o punktu ostępowgo i spróuj zząć o pozątku. Jśli punkt ostępowy ni jst ustwiony tk, y rozsyłł intyfiktor SSID, konizn ęzi ręzn oni nzwy SSID. Szzgółow informj znjują się w Instrukji osługi l sii n płyi CD-ROM. Wprowź hsło zpisn w kroku 14- n Stron 17 wyirją kżą litrę lu yfrę z pomoą klwitury. Możn użyć klwiszy i o przsuwni kursor w lwo i w prwo. Przykłowo, y wprowzić litrę, niśnij rz klwisz 2 n klwiturz. Ay wprowzić yfrę 3, niśnij simiokrotni klwisz 3 n klwiturz. Znki są wyświtln w nstępująj koljnośi: mł litry, uż litry, nstępni yfry. Po wprowzniu wszystkih znków niśnij przyisk OK, nstępni niśnij klwisz 1, y wyrć opję TAK w lu zpisni ustwiń. Przjź o kroku. Urzązni spróuj połązyć się z siią zprzwoową z pomoą wprowzonyh informji. Jżli pró się powizi, n wyświtlzu LCD ęzi wyświtlny komunikt POŁĄCZONY przz 60 skun. Połązni z siią zprzwoową moż zjąć kilk minut. Informj Jżli n wyświtlzu LCD pojwi się komunikt BŁĘDNE HASŁO, oznz to, ż wprowzon hsło ni opowi ustwiniom punktu ostępowgo. Sprwź ustwini wprowzon w kroku 14- n stroni Stron 17, nstępni ponowni wykonj kroki, y upwnić się, ż wprowzono poprwn informj. Jżli n wyświtlzu LCD pojwi się komunikt AWARIA POŁĄCZENIA, upwnij się, ż punkt ostępu jst włązony i sprwź ustwini sii wprowzon w kroku 14- n stroni Stron 17. Przysuń urzązni jk njliżj punktu ostępowgo, nstępni ponowni wykonj polni opisn w krokh, y upwnić się, ż wprowzono poprwn informj. Jżli punkt ostępowy ni wykorzystuj protokołu DHCP, konizn jst ręzn ustwini rsu IP, mski posii i rmy urzązni, któr ęą opowić sii użytkownik. Szzgółow informj możn znlźć w Rozzil 6 Instrukji osługi l sii. Niśnij przyisk OK. Konfigurj zprzwoow jst zkońzon. W górnj zęśi wyświtlz LCD urzązni pojwi się ztrostopniowy wskźnik zsięgu, wskzująy siłę sygnłu punktu ostępowgo/routr. Ay zinstlowć pkit MFL-Pro Suit, przjź o kroku 16. Użytkowniy systmu Winows : Trz przjź o Stron 19 Użytkowniy komputrów Mintosh: Trz przjź o Stron 21

19 Sić zprzwoow Winows Instlj strowników i oprogrmowni (l systmów Winows 2000 Profssionl/XP/ XP Profssionl x64 Eition/Winows Vist /Winows 7) Prz rozpozęim instlji pkitu MFL-Pro Upwnij się, ż komputr jst WŁĄCZONY i zlogowny jst użytkownik z uprwninimi ministrtor. WAŻNE N zs instlji wyłąz zpory (inn niż Zpor systmu Winows ), oprogrmowni ntyszpigowski i ntywirusow. Zinstluj pkit MFL-Pro Włóż złązony ysk CD-ROM o npęu CD-ROM. Postępuj zgoni z instrukjmi pojwijąymi się n krni. Pojwi się mnu główn ysku CD-ROM. Kliknij przyisk Initil Instlltion (Instlj pozątkow). Kliknij przyisk Instll MFL-Pro Suit (Zinstluj pkit MFL-Pro). Postępuj zgoni z instrukjmi pojwijąymi się n krni. Wyirz opję Wirlss Ntwork Conntion (Połązni zprzwoow), nstępni kliknij przyisk Nxt (Dlj). Zznz pol wyoru Wirlss sttings hk n onfirm (Sprwzono i ztwirzono ustwini sii zprzwoowj), nstępni kliknij przyisk Nxt (Dlj). f g h Dotyzy użytkowników systmu Winows XP SP2 lu wrsji późnijszj/xp Profssionl x64 Eition/Winows Vist /Winows 7: Po wyświtlniu krnu Firwll/AntiVirus tt (Wykryto oprogrmowni ntywirusow lu zporę ogniową) nlży wyrć opję Chng th Firwll port sttings to nl ntwork onntion n ontinu with th instlltion. (Rommn) (Zmiń ustwini zpory tk, y uzyskć płn połązni siiow i kontynuuj instlję. (Zln)) i kliknij przyisk Nxt (Dlj). Jśli używsz zpory innj niż Zpor systmu Winows, nlży zpoznć się z informjmi znjująymi się w okumntji zpory otyząymi sposou owni poniższyh portów siiowyh. Do sknowni siiowgo oj port UDP Ay możn yło korzystć z opji oirni fksów PC poprzz sić, oj port protokołu UDP. Jżli nl msz prolmy z połąznim siiowym, oj port UDP 137. Informj Jżli o sii jst połązon więj niż jno urzązni, wyirz urzązni z listy, nstępni kliknij przyisk Nxt (Dlj). Jśli ustwini połązni zprzwoowgo ni ęą ziłć, pozs instlji pkitu MFL-Pro wyświtlony zostni komunikt o łęzi, instlj zostni zkońzon. Sprwź ustwini, wykonują instrukj wyświtln n krni. W przypku wystąpini tgo łęu przjź o kroku 14- n Stron 17 i ponowni okonj konfigurji połązni zprzwoowgo. Jśli w przypku używni funkji WEP n wyświtlzu LCD zostni wyświtlony komunikt POŁĄCZONY, l urzązni ni zostni onlzion, upwnij się, ż wprowzony zostł prwiłowy kluz WEP. Wilkość litr w kluzu WEP jst istotn. Jżli rs IP urzązni ni jst jszz skonfigurowny o pry w sii użytkownik, n krni pojwi się monit, y kliknąć przyisk OK. Nstępni wyirz polni Configur IP Arss (Konfiguruj rs IP). Wprowź rs IP urzązni opowini l sii użytkownik, postępują zgoni z instrukjmi wyświtlnymi n krni. Instlowni strowników Brothr rozpozni się utomtyzni. Bęą pojwiły się koljn krny instlowni. Gy zostni wyświtlony krn On-Lin Rgistrtion (Rjstrj On-Lin), wyirz opowini opj i postępuj zgoni z instrukjmi n krni. Sić zprzwoow Winows Mintosh 19

20 Sić zprzwoow Winows 18 Zkońz instlję i uruhom ponowni komputr Kliknij przyisk Finish (Zkońz), y ponowni uruhomić komputr. Po ponownym uruhominiu komputr zlogowny użytkownik musi posić uprwnini ministrtor. N krni Chk for Firmwr Upts (Sprwź ostępność ktulizji firmwr) wyirz wymgn ustwini ostępnośi ktulizji firmwr, nstępni kliknij przyisk OK. Informj Wykonni ktulizji oprogrmowni wuowngo wymg ostępu o Intrntu. Zkońz Instlj zostł zkońzon. Trz przjź o Przjź o zęśi Zinstluj plikj opjonln n Stron 22. Informj Strownik rukrki XML Ppr Spifition Strownik rukrki XML Ppr Spifition jst njlpszym wyorm przy rukowniu z plikji, któr używją okumntów typu XML Ppr Spifition. Njnowszą wrsję strownik możn porć z strony Cntrum rozwiązń Brothr po rsm 20

21 Sić zprzwoow Mintosh Instlj strowników i oprogrmowni (l systmów M OS X , 10.5.x, 10.6.x) 16 Prz rozpozęim instlji Upwnij się, ż urzązni jst połązon o zsilni i komputr Mintosh jst WŁĄCZONY. Zlogowny użytkownik musi posić uprwnini ministrtor. 17 Zinstluj pkit MFL-Pro f Włóż złązony ysk CD-ROM o npęu CD-ROM. Kliknij wukrotni ikonę Strt Hr OSX (Rozpoznij tutj OSX), y zinstlowć. Wyirz opję Wirlss Ntwork Conntion (Połązni zprzwoow), nstępni kliknij przyisk Nxt (Dlj). Zznz pol wyoru Wirlss sttings hk n onfirm (Sprwzono i ztwirzono ustwini sii zprzwoowj), nstępni kliknij przyisk Nxt (Dlj). Postępuj zgoni z instrukjmi pojwijąymi się n krni. Pozkj, instlj oprogrmowni potrw kilk skun. Po zkońzniu instlji wyirz urzązni z listy, nstępni kliknij przyisk OK. Jśli pojwi się nstępująy krn, kliknij przyisk Nxt (Dlj). g Jżli zostni wyświtlony krn Brothr Support (Pomo thnizn Brothr), kliknij przyisk Clos (Zmknij). Zkońz Instlj zostł zkońzon. Informj Jżli okrślsz rs IP urzązni, w pnlu strowni nlży wyrć opję Sttyzn w oszrz Mto strtu. Więj informji zwir Instrukj osługi l sii znjują się n płyi CD-ROM. Sić zprzwoow Winows Mintosh 21

22 Zinstluj opjonln plikj Winows 1 Zinstluj progrm FFiltr Stuio firmy Rllusion, In 3 Zinstluj pkit BookSn&Whitor Suit firmy Rllusion, In WAŻNE Urzązni musi yć WŁĄCZONE i połązon o komputr. Komputr musi yć połązony o sii Intrnt. 2 Zinstluj Ponowni otwórz mnu główn przz wysunięi, nstępni wsunięi płyty CD-ROM lu przz wukrotn kliknięi pliku strt.x w ktlogu głównym. Pojwi się mnu główn ysku CD-ROM. Wyirz język, nstępni kliknij opję Aitionl Applitions (Dotkow plikj). Przyiśnij przyisk FFiltr Stuio, y zinstlowć progrm. pomo l progrmu FFiltr Stuio Ay uruhomić progrm FFiltr Stuio, przjź o mnu Strt/All Progrms (Wszystki progrmy)/rllusion/ FFiltr Stuio n komputrz użytkownik. WAŻNE Urzązni musi yć WŁĄCZONE i połązon o komputr. Komputr musi yć połązony o sii Intrnt. Ponowni otwórz mnu główn przz wysunięi, nstępni wsunięi płyty CD-ROM lu przz wukrotn kliknięi pliku strt.x w ktlogu głównym. Pojwi się mnu główn ysku CD-ROM. Wyirz język, nstępni kliknij opję Aitionl Applitions (Dotkow plikj). Kliknij przyisk BookSn&Whitor Suit, y zinstlowć pkit. Kliknij przyisk w górnym prwym rogu krnu. Kliknij opję Chk for upts (Sprwź ktulizj), y przjść o strony WWW firmy Rllusion z ktulizjmi. Kliknij przyisk Downlo (Poirz) i wyirz ktlog, w którym plik m zostć zpisny. Prz rozpozęim instlji pomoy l progrmu FFiltr Stuio zmknij progrm FFiltr Stuio. Kliknij wukrotni porny plik znjująy się w wyrnym folrz, nstępni postępuj zgoni z instrukjmi wyświtlnymi n krni, y przprowzić instlję. Informj Ay wyświtlić płną pomo l progrmu FFiltr Stuio, wyirz z mnu opję Strt/ All Progrms (Wszystki progrmy)/rllusion/ FFiltr Stuio/FFiltr Stuio Hlp. 22

23 Dl użytkowników intrfjsu siiowgo Rozwiązywni prolmów z połąznim siiowym l użytkowników systmu Winows Nrzęzi Ntwork Conntion Rpir Tool (Nrzęzi o nprwy połązni siiowgo) Ay zpwnić prwiłow ziłni urzązni w sii użytkownik, możn użyć nrzęzi Ntwork Conntion Rpir Tool (Nrzęzi o nprwy połązni siiowgo) o skonfigurowni ustwiń sii. Sposó użytkowni nrzęzi Ntwork Conntion Rpir Tool (Nrzęzi o nprwy połązni siiowgo) Włóż instlyjny ysk CD-ROM o npęu CD-ROM. Kliknij wukrotni ikonę folru tools. Kliknij wukrotni ikonę folru nttool. Kliknij wukrotni plik BrothrNtTool.x. Gy zostni wyświtlony tn krn, postępuj zgoni z instrukjmi pojwijąymi się n krni. f Informj W systmi Winows Vist i Winows 7, gy zostni wyświtlony krn Usr Aount Control (Kontrol kont użytkownik), kliknij opję Continu (Kontynuuj) lu Ys (Tk). Po zkońzniu instlji kliknij przyisk Print Tst Pg (Drukowni strony tstowj) z poziomu nrzęzi. Wyrukowni strony tstowj potwirzi prwiłow ziłni połązni urzązni z siią. Informj Nrzęzi Ntwork Conntion Rpir Tool (Nrzęzi o nprwy połązni siiowgo) możn równiż porć z strony Cntrum rozwiązń Brothr po rsm 23

24 Dl użytkowników intrfjsu siiowgo Przywróć ustwini sii o fryznyh ustwiń omyślnyh Ay przywróić wszystki ustwini sii w wwnętrznym srwrz ruku/sknowni o fryznyh ustwiń omyślnyh, wykonj poniższ kroki. f g Upwnij się, ż urzązni ni pruj, nstępni ołąz o nigo wszystki przwoy (z wyjątkim przwou zsiljągo). Niśnij przyisk Mnu. Niśnij przyisk lu, y wyrć opję SIEĆ. Niśnij przyisk OK. Niśnij przyisk lu, y wyświtlić opję RESET URZĄDZ. Niśnij przyisk OK. Niśnij przyisk 1, y wyrć opję TAK. Niśnij przyisk 1, y wyrć opję TAK. Gy urzązni zostni uruhomion ponowni, połąz przwoy. Wprowzni tkstu w ustwinih zprzwoowyh N większośi klwiszy numryznyh nrukown są trzy lu ztry litry. Klwisz 0, # i l ni mją nrukownyh litr, poniwż są używn o znków spjlnyh. Niskją kilkkrotni opowini klwisz numryzny, możn uzyskć ostęp o wymgnj litry. Wstwini spji Ay wprowzić spję w nzwi, wukrotni niśnij pomięzy znkmi klwisz. Wprowzni korkt Ay zminić łęni wprowzoną litrę, niśnij klwisz lu, y przsunąć kursor o łęngo znku, nstępni niśnij klwisz Clr/Bk (Wyzyść/Cofnij). Wprowź ponowni włśiwy znk. Możn równiż ofnąć się i wstwić litry. Powtrzni litr Ay wprowzić litrę, któr znjuj się n tym smym klwiszu o osttnio wprowzon, niśnij klwisz, y przsunąć kursor w prwo prz ponownym niśnięim klwisz. Znki spjln i symol Kilkkrotni niśnij przyisk l, # lu 0 o momntu wyświtlni wyrngo znku spjlngo lu symolu. Niśnij klwisz OK, y go wyrć. Niśnij klwisz l y uzyskć znki (spj)! # $ % & ( ) +, -. / Niśnij klwisz # y uzyskć znki : ; < = [ ] ^ _ Niśnij klwisz 0 y uzyskć znki 0 \ { } 24

25 Bzpizństwo i zgoność z prwm Wyór mijs Połóż urzązni n płskij, stilnj powirzhni, wolnj o rgń i wstrząsów, n przykł n iurku. Umiść urzązni w poliżu stnrowgo gnizk lktryzngo z uziminim. Wyirz mijs, gzi tmprtur wynosi o 10 C o 35 C. OSTRZEŻENIE NIE ustwij urzązni przy grzjnikh, klimtyztorh, loówkh, sprzęi myznym ni w poliżu hmikliów lu woy. NIE połązj urzązni o gnizk lktryznyh owou, o którgo połązon są uż urzązni mogą spowoowć przrwę w ostwi prąu. UWAGA Unikj umiszzni urzązni w mijsu o użym nsilniu ruhu. Unikj umiszzni urzązni n ywni. NIE wystwij urzązni n zpośrni ziłni promini słonznyh, nmirngo ipł, wilgoi lu pyłu. NIE połązj urzązni o gnizk lktryznyh strownyh wyłąznikmi śinnymi lu utomtyznymi wyłąznikmi zsowymi. Przrw w zsilniu moż wyksowć informj z pmięi urzązni. Unikj źrół zkłóń, tkih jk inn systmy tlfonów lu głośników zprzwoowyh. NIE przwrj urzązni ni ni ustwij go n pohyłj powirzhni. W prziwnym rzi moż ojść o wylni tuszu i wwnętrzngo uszkozni urzązni. 25

26 Bzpizństwo i zgoność z prwm W lu zpizngo użytkowni urzązni Zhowj t instrukj o późnijszgo wykorzystni i przzytj j prz przystąpinim o jkihkolwik pr konsrwyjnyh. OSTRZEŻENIE Wwnątrz urzązni znjują się lktroy wysokigo npięi. Znim wyzyśisz wnętrz urzązni, upwnij się, ż kl zsiljąy zostł ołązony o gnizk lktryzngo. Zpoignisz w tn sposó porżniu lktryznmu. NIE otykj wtyzki wilgotną ręką. Moż to spowoowć porżni lktryzn. NIE iągnij z kl zsiljąy. Moż to spowoowć porżni lktryzn. NIE kłź rąk n krwęzi urzązni po pokrywą okumntu lu pokrywą sknr. Moż to spowoowć orżni. NIE kłź rąk prz urząznim, po pokrywą sknr. Moż to spowoowć orżni. NIE kłź rąk n krwęzi pojnik ppiru po pokrywą ty ppiru. Moż to spowoowć orżni. NIE otykj mijs zznzonyh n rysunku. Moż to spowoowć orżni. 26

27 Bzpizństwo i zgoność z prwm Jśli hsz przniść urzązni, hwyć postwę rękmi z ou stron, tk jk pokzno n rysunku. NIE prznoś urzązni trzymją z pokrywę sknr ni pokrywę usuwni zięć. NIE używj sustnji łtwoplnyh ni żnyh śroków w rozolu lu w płyni o zyszzni urzązni wwnątrz i z zwnątrz. Moż to spowoowć pożr lu porżni lktryzn. Jśli urzązni jst rozgrzn, wyzil ym lu siln zphy, ntyhmist wyłąz j i ołąz o gnizk lktryzngo. Zzwoń o przstwiil firmy Brothr lu ziłu osługi klint. Jżli o urzązni ostną się mtlow przmioty, wo lu inn iz, nlży ją ntyhmist ołązyć o gnizk lktryzngo. Zzwoń o przstwiil firmy Brothr lu ziłu osługi klint. Pozs instlji i moyfikji linii tlfoniznyh postępuj z szzgólną ostrożnośią. Nigy ni otykj nizizolownyh przwoów tlfoniznyh ni zisków, hy ż lini tlfonizn zostły ołązon o gnizk śinngo. Nigy ni instluj przwoów instlji tlfoniznj pozs urzy z wyłownimi. Nigy ni instluj śinngo gniz tlfonizngo w wilgotnym mijsu. To urzązni musi yć instlown w poliżu łtwo ostępngo gnizk lktryzngo. W przypku zgrożni nlży ołązyć kl zsiljąy z gnizk lktryzngo, y łkowii oiąć zsilni. To urzązni nlży połązyć o źrół zsilni, jki okrślono n tykii. NIE połązj go o źrół zsilni DC ni o przminnik. W rzi rku pwnośi, skontktuj się z wykwlifikownym lktrykim. Zwsz upwnij się, ż wtyzk jst okłni włożon o gnizk. NIE korzystj z urzązni, jśli przwó zsiljąy jst postrzępiony lu uszkozony, gyż grozi to pożrm. Ay uniknąć zgrożń związnyh z nizpizństwm pożrowym, porżnim prąm lu zrnini, pozs używni sprzętu tlfonizngo zwsz przstrzgj postwowyh zs zpizństw, zyli: 1 NIE korzystj z tgo urzązni w poliżu woy, np. wnny, umywlki, zlwu, prlki, w wilgotnyh pomiszznih ni ook snu. 2 Ni używj urzązni pozs urzy. Istnij niwilki zgrożni porżni prąm w wyniku wyłowni tmosfryzngo. 3 NIE korzystj z urzązni w lu powiomini opowinih służ o wyiku gzu, znjują się w poliżu mijs wyiku. 4 NIE wrzuj kumultorów o ogni. Mogą on wyuhnąć. Zużyt kumultory nlży usuwć zgoni z loklnymi przpismi zpizństw. 27

Seria TL93* Digital Seria ML93* Digital

Seria TL93* Digital Seria ML93* Digital Seri TL93* Digitl Seri ML93* Digitl EUROPEAN UNION ECOLABEL Awre to goos or servies whih meet the environmentl requirements of the EU eolelling sheme Spis treśi INSTALOWANIE TELEWIZORA Śroki ostrożnośi...

Bardziej szczegółowo

DEL 18 SLi, DEL 21 SLi, DEL 24 SLi, DEL 27 SLi electronic LCD

DEL 18 SLi, DEL 21 SLi, DEL 24 SLi, DEL 27 SLi electronic LCD DEL 18 SLi, DEL 21 SLi, DEL 24 SLi, DEL 27 SLi eletroni LCD Deutsh Elektronish geregelter Durhluferhitzer Geruhs- und Montgenweisung English Eletronilly ontrolled instntneous wter heter Operting nd Instlltion

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Znczenie symboli ostrzegwczych

Bardziej szczegółowo

Grafy hamiltonowskie, problem komiwojażera algorytm optymalny

Grafy hamiltonowskie, problem komiwojażera algorytm optymalny 1 Grfy hmiltonowski, problm komiwojżr lgorytm optymlny Wykł oprcowny n postwi książki: M.M. Sysło, N.Do, J.S. Kowlik, Algorytmy optymlizcji yskrtnj z progrmmi w języku Pscl, Wywnictwo Nukow PWN, 1999 2

Bardziej szczegółowo

Ć W I C Z E N I E N R E-14

Ć W I C Z E N I E N R E-14 INSTYTUT FIZYKI WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII MATERIAŁÓW POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA PRACOWNIA ELEKTRYCZNOŚCI I MAGNETYZMU Ć W I C Z E N I E N R E-14 WYZNACZANIE SZYBKOŚCI WYJŚCIOWEJ ELEKTRONÓW

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA MFC-253CW MFC-255CW MFC-257CW MFC-295CN Wersja 0 POL Jeśli potrzebujesz pomocy Serwisu Prosimy o wypełnienie poniższej informacji do wykorzystania w przyszłości: Numer model MFC-253CW,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi dla Sieci

Instrukcja Obsługi dla Sieci Instrukcja Obsługi dla Sieci Wielofunkcyjny serwer wydruku sieci Ethernet obsługujący wiele protokołów oraz bezprzewodowy, wielofunkcyjny serwer wydruku Niniejsza Instrukcja Obsługi dla Sieci zawiera przydatne

Bardziej szczegółowo

Final frontiers. Final frontiers. Vocabulary 1. out of. Prepositions of movement. out of across into under down towards along away from over

Final frontiers. Final frontiers. Vocabulary 1. out of. Prepositions of movement. out of across into under down towards along away from over pst ontinuous prft - Znjomość środów języowyh ozumini tstów pisnyh tp ozumini z słuhu pilot poli offir nurs journlist thr stwys prdis isnds isni łownitwo łuhni gowni ustn som food zytni Znjomość funji języowyh

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akdemi órniczo-hutnicz im. Stnisłw Stszic w Krkowie Wydził Elektrotechniki, Automtyki, Informtyki i Inżynierii Biomedycznej Ktedr Elektrotechniki i Elektroenergetyki Rozprw Doktorsk Numeryczne lgorytmy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series

Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series 2008 www.lexmark.com Spis treści Przepisy bezpieczeństwa...9 Wprowadzenie...10 Znajdowanie informacji o drukarce...10 Konfigurowanie drukarki...14 Obchodzenie

Bardziej szczegółowo

O RELACJACH MIĘDZY GRUPĄ OBROTÓW, A GRUPĄ PERMUTACJI

O RELACJACH MIĘDZY GRUPĄ OBROTÓW, A GRUPĄ PERMUTACJI ZESZYTY NAUKOWE 7-45 Zenon GNIAZDOWSKI O RELACJACH MIĘDZY GRUPĄ OBROTÓW, A GRUPĄ PERMUTACJI Streszczenie W prcy omówiono grupę permutcji osi krtezjńskiego ukłdu odniesieni reprezentowną przez mcierze permutcji,

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WIEKU 3-6 LAT

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WIEKU 3-6 LAT WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WIEKU 3-6 LAT PORADNIK dl rodziców, opiekunów i terpeutów Szymon Godw Spis treści Wstęp...3 Wczesne wspomgnie rozwoju dzieck prwo i podstwowe określeni.4

Bardziej szczegółowo

WYZNACZNIKI. . Gdybyśmy rozważali układ dwóch równań liniowych, powiedzmy: Takie układy w matematyce nazywa się macierzami. Przyjmijmy definicję:

WYZNACZNIKI. . Gdybyśmy rozważali układ dwóch równań liniowych, powiedzmy: Takie układy w matematyce nazywa się macierzami. Przyjmijmy definicję: YZNACZNIKI Do opisu pewnh oiektów nie wstrz użć liz. ie n przkłd, że do opisni sił nleż użć wektor. Sił to przeież nie tlko wielkość le i jej punkt przłożeni, zwrot orz kierunek dziłni. Zte jedną lizą

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (zawierający podręcznik użytkownika)

Dysk CD (zawierający podręcznik użytkownika) Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DI-824VUP+ Bezprzewodowy ruter VPN i serwer wydruków 2.4 GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Trening czyni mistrza

Trening czyni mistrza Numer 1 (01) WIOSNA 2012 MAGAZYN PRACOWNIKÓW UNIQA Trening czni mistrz UNIQA & sport 2012: piłk w grze! Sukces, mbicje, cele, pln Zmin w ubezpieczenich Okiem ekspertów Ustw KOCAUT Rośniem w siłę 18 nowch

Bardziej szczegółowo

F@ST 3764. Instrukcja obsługi

F@ST 3764. Instrukcja obsługi F@ST 3764 Instrukcja obsługi Sagemcom nieustannie śledzi rozwój technologiczny i wciąż stara się ulepszać swoje produkty, aby umożliwić klientom korzystanie w pełni z ich możliwości. W związku z tym firma

Bardziej szczegółowo

LASERJET PROFESSIONAL CP1020. Podręcznik użytkownika

LASERJET PROFESSIONAL CP1020. Podręcznik użytkownika LASERJET PROFESSIONAL CP1020 Podręcznik użytkownika Drukarki kolorowe HP LaserJet Pro serii CP1020 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODSTAWOWY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODSTAWOWY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA MFC-J5910DW Wersja 0 POL Jeśli wymagana jest pomoc działu obsługi klienta Prosimy o wprowadzenie poniższych informacji, co umożliwi ich wykorzystanie w przyszłości: Numer

Bardziej szczegółowo

Instalacja Obsługa i konserwacja

Instalacja Obsługa i konserwacja Instalacja Obsługa i konserwacja Znaki towarowe 2013 Plustek Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukcja dowolnej części tego dokumentu bez zezwolenia jest zabroniona. Wszystkie znaki towarowe i handlowe

Bardziej szczegółowo

ABY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT FIRMY MONITOR AUDIO WEJDŹ NA STRONĘ WWW.MONITORAUDIO.COM

ABY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT FIRMY MONITOR AUDIO WEJDŹ NA STRONĘ WWW.MONITORAUDIO.COM Spis treści Spis treści... 2 Dziękujemy za zakup.... 3 Wstęp... 4 Możliwości A100... 4 Co zawiera opakowanie?... 4 Kompatybilność z AirPlay... 4 Kompatybilność z USB... 4 A100... 5 Pilot zdalnego sterowania...

Bardziej szczegółowo

modeli: KPD-676, KPD-678

modeli: KPD-676, KPD-678 AV-Tech CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI modeli: KPD-676, KPD-678 Przed rozpoczęciem obsługi, dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego użytku. Wersja 2009-08-31. WAŻNE

Bardziej szczegółowo

Samouczek Metody Elementów Skończonych dla studentów Budownictwa

Samouczek Metody Elementów Skończonych dla studentów Budownictwa Grzegorz Dzierżnowski Mrt Sitek Smouczek Metody Elementów Skończonych dl studentów Budownictw Część I Sttyk konstrukcji prętowych OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ WARSZAWA 2012 Preskrypt n

Bardziej szczegółowo

Pigułki dzieńpo będą sprzedawanebezrecepty

Pigułki dzieńpo będą sprzedawanebezrecepty Mgzyn weekend: Niech żyje bl!- czyli jk kiedyś wyglądły krnwłowe zbwy Opoln STR. 7 Sobot niedziel 10 11 STYCZNIA 2015 CENA2,20(wtym8%VAT) NUMER 7(6613) ISSN 1230-6134 NR INDEKSU 348-252 Wspomnienie Józef

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika ML-375x Series Podręcznik użytkownika Podstawowy imagine the possibilities Niniejszy podręcznik zawiera informacje dotyczące instalacji, podstawowej obsługi oraz rozwiązywania problemów w systemie Windows.

Bardziej szczegółowo

F@ST 2704. Podręcznik użytkownika

F@ST 2704. Podręcznik użytkownika F@ST 2704 Podręcznik użytkownika Sagemcom nieustannie śledzi rozwój technologiczny i wciąż stara się ulepszać swoje produkty, aby umożliwić klientom korzystanie w pełni z ich możliwości. W związku z tym

Bardziej szczegółowo

Drukarka HP Color LaserJet serii CP1510 Podręcznik użytkownika

Drukarka HP Color LaserJet serii CP1510 Podręcznik użytkownika Drukarka HP Color LaserJet serii CP1510 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie bez wcześniejszej

Bardziej szczegółowo

magicolor 2210 Podręcznik instalacji

magicolor 2210 Podręcznik instalacji magicolor 2210 Podręcznik instalacji 1800668-009A# Dziękujemy za zakupienie drukarki magicolor 2210. Twoja decyzja była słuszna. Drukarka magicolor 2210 jest przystosowana do optymalnego działania na platformie

Bardziej szczegółowo

OLE40350TI-B PL IT PT MANUAL DE INSTRUÇÕES TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA

OLE40350TI-B PL IT PT MANUAL DE INSTRUÇÕES TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA OLE40350TI-B TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 PL IT INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA ISTRUZIONI PER L USO PT MANUAL DE INSTRUÇÕES Zawartość Informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Szybkie uruchamianie

Szybkie uruchamianie Wsparcie Dziękujemy za zakup produktu NETGEAR. Po zainstalowaniu urządzenia odszukaj jego numer seryjny na etykiecie i użyj go, aby zarejestrować produkt pod adresem https://my.netgear.com. Aby uzyskać

Bardziej szczegółowo

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać dokładnie ten podręcznik i zachować go w łatwo dostępnym miejscu na wypadek, gdyby

Bardziej szczegółowo