Seria RL93* Digital Seria SL97* Digital Seria RL95* Digital

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Seria RL93* Digital Seria SL97* Digital Seria RL95* Digital"

Transkrypt

1 Seri RL93* Digitl Seri SL97* Digitl Seri RL95* Digitl

2 Spis treśi INSTALOWANIE TELEWIZORA Śroki ostrożnośi... 4 Instlj i wżne informje... 5 Pilot zlnego sterowni... 7 Instlj terii i zsięg pilot... 7 PODŁĄCZANIE ODBIORNIKA TV Połązenie urzązeń zewnętrznyh... 8 Połąznie urzązeni HDMI... 9 Połąznie urzązeni HDMI... 9 Funkj HDMI ARC (Auio Return Chnnel)... 9 Połązenie REGZA-LINK Połąznie komputer Połąznie komputer PC o gniz RGB/PC Połąznie komputer PC o gniz HDMI Połąznie o siei omowej Połąznie telewizor o omowej siei przewoowej Ay połązyć telewizor o siei omowej z połązeniem internetowym- sieć ezprzewoow Przyiski sterowni i połązeni wejść Włąznie Korzystnie z systemu menu Korzystnie z elementów osługi i złązy telewizor Struktur MENU KONFIGUROWANIE USTAWIEŃ ODBIORNIKA TV Aplikj strtow Szykie ustwieni Wejśie kl ntenowego (jeśli istnieje) Strojenie utomtyzne ATV Strojenie ręzne Strojenie Przeskok pozyji Sortownie pozyji DTV Strojenie ręzne Strojenie ręzne Strojenie ręzne sygnłu DVB-C Ustwieni DTV Knły Aktul. knłu w tryie stny Ustwinie loklizji Try Anlogowy - wyłąznie STEROWANIE TELEWIZOREM I FUNKCJE Główne elementy sterowni Szykie menu Wyór knłów Wyświetlnie zsu - tylko try nlogowy Trnsmisj stereofonizn i wujęzyzn Regulj źwięku Regulj głośnośi i wyisznie źwięku Dźwięk ulny Blns Bs, Wysokie Wzmonienie głosu Dynmizne wzmonienie niskih tonów Stły poziom źwięku Kontrol zkresu ynmiznego Wyrównnie poziomu źwięku Wł./Wył. głośników telewizor Ustwieni słuhwek Opis uio Ekrn pnormizny Regulj orzu Try orzu Preferenje orzu Resetownie ColourMster Dopsownie koloru postwowego Tempertur koloru Czujnik utomtyznej jsnośi Kontrol poświetleni Poziom zerni/ieli MPEG NR Reukj szumu DNR Cyfrow reukj szumu Try kinowy Resetownie zwnsownyh ustwień orzu Formt utomtyzny (pnormizny) Roziągnie formtu 4: Nie. ekrn Pozyj orzu Nieruhomy orz Korzystnie z siei omowej Konfigurownie siei Konfigurj ezprzewoow Zwnsown konfigurj siei Konfigurj DNS Test połązeni sieiowego Korzystnie z klwitur oprogrmowni Konfig. urzązeni sieiowego Ustwieni sterowni zewnętrznego Konfigurj nzwy urzązeni Korzystnie z funkji Toshi Ples Używnie YouTue Wykorzystywnie funkji Hyri TV Stnr (jeżeli jest ostępn) Korzystnie z funkji Mei Plyer Osług postwow Wyświetlnie plików zjęć (n serwerze DLNA CERTIFIED lu urzązeniu USB) Wyświetlnie plików wieo (n serwerze DLNA CERTIFIED lu urzązeniu USB) Otwrznie plików muzyznyh (n serwerze DLNA CERTIFIED lu urzązeniu USB) Inne funkje Blok funkji pnelu

3 Timery Timer progrmowy tylko try yfrowy Timer wł Czuwnie Ustwieni energooszzęne Automtyzne wyłązenie Oniżony poór moy ez sygnłu Informje pilot yfrowego Informje Korzystnie z EPG (Elektroniznego przewonik po progrmh) Korzystnie z Przewonik nwy Wyór/wyszukiwnie wg gtunku Korzystnie z MeiGuie Ekrn MeiGuie Menu Nwigj postwow Ustwieni tryu yfrowego Kontrol rozi Konfig. roziielskiego kou PIN Ustwieni roziów Blok siei Ustwieni tryu yfrowego opje knłów Wyiernie uluionyh knłów List uluionyh knłów Pomijnie knłów Blokownie knłów Ustwieni tryu yfrowego pozostłe ustwieni Npisy Język śieżki źwiękowej Zintegrowny interfejs Aktulizj oprogrmowni i lienje Poszukiwnie nowego oprogrmowni Aktulizj sieiow Lienje oprogrmowni Informje systemowe i resetownie oiornik TV Informje systemowe Resetownie oiornik TV Ustwieni komputer Pozyj poziom i pionow Fz zegr Zegr prókująy Resetownie Wyór sygnłu wejśiowego i połązeni AV Wyór wejśi Nwnie etykiet źrółom sygnłu wejśiowego Wyjśie źwięku yfrowego Korzystnie z REGZA-LINK Włąz funkję REGZA-LINK Automtyzne wł./wył.zenie telewizor Automtyzne włąznie tryu gotowośi Wyór źrół wejśi REGZA-LINK Uruhminie REGZA-LINK jenym otknięiem Przełąznie systemu REGZA-LINK w stn ozekiwni TELEGAZETA Telegzet Wyór tryów Informje tekstowe Osług stron z pomoą tryu Auto Osług stron z pomoą tryu LIST Przyiski sterowni ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Pytni i Opowiezi INFORMACJE Informje lienyjne Informje Speyfikj tehnizn i kesori

4 INSTALOWANIE TELEWIZORA Śroki ostrożnośi Niniejsze urzązenie zostło zprojektowne i wyproukowne z zhowniem mięzynroowyh norm ezpiezeństw, niemniej poonie jk w przypku kżego urzązeni elektryznego uzysknie njlepszyh rezulttów i zpewnienie ezpiezeństw eksplotji wymg zhowni nleżytej ostrożnośi. Dl włsnego ezpiezeństw nleży zpoznć się z poniższymi zleenimi. Uwgi te mją hrkter ogólny i otyzą wszystkih urzązeń elektroniki użytkowej. Niektóre zleeni mogą nie mieć zstosowni o zkupionyh prouktów. Cyrkulj powietrz Pozostwić o njmniej 10-entymetrowy ostęp wokół telewizor, y zpewnić opowienią wentylję. Zpoiegnie to przegrzniu i potenjlnemu uszkozeniu telewizor. Nleży tkże unikć pomieszzeń o silnym zpyleniu. Uszkozenie termizne Pozostwienie telewizor w miejsu wystwionym n ezpośrenie ziłnie promieni słoneznyh lu w poliżu grzejnik grozi jego uszkozeniem. Nleży unikć miejs nrżonyh n ziłnie skrjnie wysokiej tempertury lu wilgotnośi. Telewizor nleży połązyć w miejsu, w którym tempertur mieśi się w zkresie o 5 C o 35 C. Zsilnie sieiowe Telewizor powinien yć zsilny npięiem zmiennym V (AC) o zęstotliwośi 50/60 Hz. Nigy nie nleży połązć go o npięi stłego lu innyh źróeł zsilni. NALEŻY sprwzić, zy przewó zsiljąy nie jest przygnieiony przez ouowę telewizor. Używć wyłąznie ostrzonego przewou. NIE NALEŻY oinć wtyzki urzązeni, gyż jest on wyposżon w spejlny filtr przeiwzkłóeniowy. Jego usunięie niekorzystnie wpłynie n prmetry rooze telewizor. W RAZIE WĄTPLIWOŚCI NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z WYKWALIFIKOWANYM ELEKTRYKIEM. Zleeni Prze przystąpieniem o eksplotji urzązeni nleży zpoznć się z instrukją osługi. Upewnić się, że wszystkie połązeni elektryzne (w tym wtyzk, przełużze i połązeni pośrenie mięzy urzązenimi) są poprowzone poprwnie i zgonie z instrukjmi prouentów. Prze okonniem jkihkolwiek zmin połązeń nleży wyłązyć urzązenie i wyjąć wtyzkę z gnizk. W rzie wątpliwośi otyząyh instlji, osługi lu ezpiezeństw urzązeni nleży zsięgnąć pory u sprzewy. OSTRZEŻENIE: Ay zpoie orżeniom, urzązenie musi zgonie z instrukją montżu zostć opowienio przymoowne o połogi/ śiny. Ptrz stron 5. Zhowć ostrożność, y nie uszkozić szklnyh pneli lu rzwizek urzązeni. NIE DEMONTOWAĆ ŻADNYCH STAŁYCH OSŁON, GDYŻ GROZI TO WYSTAWIENIEM UŻYTKOWNIKA NA KONTAKT Z NIEBEZPIECZNYMI ELEMENTAMI BĘDĄCYMI POD NAPIĘCIEM. ROLĘ URZĄDZENIA ROZŁĄCZAJĄCEGO PEŁNI WTYCZKA, KTÓRA JEST ŁATWO DOSTĘPNA. Ostrzeżeni NIE lokowć otworów wentylyjnyh urzązeni tkimi przemiotmi, jk gzety, orusy, zsłony itp. Przegrznie może oprowzić o uszkozeni i skróeni żywotnośi urzązeni. NIE wystwić urzązeni elektryznego n ziłnie kpiąyh lu rozpryskująyh się iezy. Nie umieszzć n urzązeniu jkihkolwiek przemiotów wypełnionyh iezmi, tkih jk wzony. NIE umieszzć gorąyh przemiotów ni źróeł otwrtego płomieni, tkih jk zplone świee lu lmpki none, n urzązeniu lu w jego poliżu. Wysokie tempertury mogą spowoowć stopienie się plstiku i oprowzić o pożru. OSTRZEŻENIE: W elu zezpiezeni prze pożrem nigy nie nleży zliżć o urzązeni świezek ni innego otwrtego ogni. NIE stosowć prowizoryznyh popór i NIGDY nie moowć nóg rewninymi kołkmi. Zpewnienie pełnego ezpiezeństw wymg zinstlowni testownej przez prouent postwy, wspornik lu nóg przy użyiu ostrzonyh elementów montżowyh zgonie z instrukjmi. NIE pozostwić włązonego urzązeni ez nzoru, hy że jest ono zprojektowne spejlnie o tryu pry ez mzoru lu możn je przełązyć w try ozekiwni. Wyłązyć urzązenie, wyjmują wtyzkę z gnizk. Nleży upewnić się, że złonkowie roziny wiezą, jk to zroić. W przypku osó niepełnosprwnyh nleży pojąć spejlne kroki. NIE eksplotowć urzązeni, jeśli są wątpliwośi, zy pruje ono prwiłowo lu jeśli jest w jkikolwiek sposó uszkozone nleży je wyłązyć, wyjąć wtyzkę z gnizk i zsięgnąć pory sprzewy. OSTRZEŻENIE: Zyt uże ntężenie źwięku w słuhwkh może spowoowć uszkozenie słuhu. POD ŻADNYM POZOREM nie pozwlj nikomu, zwłszz zieiom, popyhć lu uerzć ekrnu i tyłu szfki, ni wpyhć nizego o otworów lu szzelin w ouowie. Tkie ziłni mogłyy uszkozić ekrn lu zęśi wewnętrzne. NIGDY nie zgywć, jkie jest zstosownie poszzególnyh elementów, ni nie nrżć się n ryzyko przy osłuze jkihkolwiek urzązeń elektryznyh. Nleży zhowć leko iąą ostrożność, y uniknąć prolemów. 4

5 INSTALOWANIE TELEWIZORA Instlj i wżne informje Telewizor powinien znjowć się z l o miejs ezpośreniego nsłoneznieni orz silnyh źróeł świtł. Orz jest njlepiej wiozny w równomiernie i łgonie oświetlonym pomieszzeniu. Użyć zsłon lu żluzji, y nie opuśić o ezpośreniego pni promieni słoneznyh n ekrn telewizor. Telewizor nleży ustwić n stilnej, równej powierzhni, któr wytrzym wgę oiornik. Ay zpoie orżeniom i zhowć stilność urzązeni, nleży przymoowć telewizor o równej powierzhni przy użyiu psk, jeżeli jest ostrzony, lu też o śiny, wieszją go n ostrzonyh ziskh P. Możn również zmoowć telewizor n płskiej powierzhni, z pomoą ostrznej w zestwie śruy moująej. Mimo że pnele LCD są proukowne z wykorzystniem niezwykle preyzyjnej tehnologii, niekiey może rkowć niektóryh punktów orzu n ekrnie (pikseli) lu mogą one stle świeić. Nie jest to oznk uszkozeni ekrnu. Nleży upewnić się, że telewizor znjuje się w miejsu, w którym nie może zostć pophnięty lu uerzony innymi przemiotmi, gyż w wyniku nisku ekrn może pęknąć lu zostć uszkozony. Prosimy pmiętć też, że nie wolno wkłć przemiotów o otworów w ouowie urzązeni. Nie nleży korzystć z prouktów hemiznyh (np. oświeżzy powietrz, śroków zyszząyh, itp.) n postwie telewizor lu w jej poliżu. Bni pokzują, że tworzyw sztuzne mogą z upływem zsu słnąć i pękć n skutek połązonego ziłni śroków hemiznyh i oiążeń mehniznyh (jkim jest iężr telewizor). Niezstosownie się o powyższyh instrukji może oprowzić o powżnyh orżeń ił i/lu trwłego uszkozeni telewizor lu postwy telewizor. Nleży użyć uhwytu śiennego opowieniego o rozmiru i iężru telewizor LCD. Urzązenie powinno yć instlowne przez wie osoy. W elu montżu uhwytu śiennego innej firmy nleży użyć ELEMENTÓW ODLEGŁOŚCIOWYCH (w zestwie). 1 Ołąz i wyjmij wszystkie przewoy i/lu inne złąz komponentowe z tyłu telewizor. 2 Ostrożnie połóż urzązenie przoem o ołu n płskiej, miękkiej powierzhni, np. kołrze lu kou. 3 Postępuj zgonie z instrukjmi złązonymi o uhwytu śiennego. Prze rozpozęiem montżu nleży się upewnić, że o śiny i tyłu telewizor przymoowne są opowienie uhwyty, zgonie z opisem w instrukjh złązonyh o uhwytu śiennego. 4 Nleży się upewnić, że pomięzy uhwytem tyłem telewizor zostły umieszzone złązone elementy oległośiowe. 5 Nleży zwsze korzystć ze śru złązonyh o zestwu lu zlenyh przez prouent uhwytu śiennego. Miejse instlji Zisk typu P Psek moująy Psek moująy Wytrzymłe wiąznie (jk njkrótsze) Zisk postwy Typ postwy zleży o moelu Śru (ostrzn w zestwie) Używnie uhwytu śiennego Zejmownie stojk z postwą: 1 Ostrożnie połóż urzązenie przoem o ołu n płskiej, miękkiej powierzhni, np. kołrze lu kou. Pozostw stojk tk, y wystwł n krwęzią powierzhni. UWAGA: Pozs emontżu stojk z postwą nleży zwsze zhowć użą ostrożność, y uniknąć uszkozeni pnelu LCD. 2 Okręć ztery śruy 32/40RL 32/40SL 23RL/23SL 28-42mm (23RL/23SL) 28-32mm (32/40RL i 32/40SL) 3 Po okręeniu wszystkih ztereh śru moująyh postwę, zemontuj postwę z telewizor, osuwją ją o oiornik telewizyjnego. M4 (23RL/23SL) M6 (32RL i 32SL) M8 (40RL i 40SL) Śru Uhwyt śienny Element oległośiowy (w zestwie) Tylny pnel telewizor Włóż ztery elementy oległośiowe (w zestwie). PRZESTROGA: Śreni i ługość śru różnią się w zleżnośi o moelu wspornik śiennego. Korzystnie ze śru innyh niż określone, może spowoowć wewnętrzne uszkozeni telewizor lu jego upek itp. 5

6 INSTALOWANIE TELEWIZORA Zstrzeżenie Funkj oioru sygnłu yfrowego telewizor ził tylko w krjh wymienionyh w zęśi Krj w menu Ustwieni systemu. Niektóre z funkji tego telewizor mogą yć nieostępne, w zleżnośi o krju lu oszru użytkowni. Prouent nie może zgwrntowć poprwnego oioru otkowyh lu zmoyfikownyh w przyszłośi usług przez ten telewizor. Jeśli orzy nieruhome, generowne w formie nwni 4:3, teletekst, logo ientyfikyjne knłów, zorzownie z komputer, gry wieo, menu wyświetlne n ekrnie itp. pozostją n ekrnie telewizor przez owolny zs, mogą one stć się rżąe i w związku z tym zwsze wskzne jest, y zmniejszyć jsność i kontrst. Brzo ługie, iągłe wyświetlnie orzu w formie 4:3 n ekrnie 16:9 może oprowzić o zhowni orzu psów formtu 4:3 n ekrnie; nie jest to usterk telewizor LCD i zjwisko to nie jest ojęte gwrnją prouent. Systemtyzne korzystnie z innyh tryów (np. Super Live) pozwoli uniknąć trwłego zhowni orzu. KLAUZULA WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI Firm Toshi w żnym wypku nie ęzie ponosić opowiezilnośi z utrtę i/lu uszkozenie prouktu spowoowne przez: i) Pożr, ii) Trzęsienie ziemi, iii) Szkoę przypkową, iv) Umyślną nieprwiłową osługę prouktu, v) Użytkownie prouktu w niewłśiwyh wrunkh, vi) Utrtę i/lu uszkozenie prouktu w zsie, gy pozostwł on w posiniu osó trzeih, vii) Uszkozenie lu strtę w wyniku nieprzestrzegni przez nywę zleeń przestwionyh w niniejszej instrukji osługi i/lu znienie w tym wzglęzie, viii) Utrtę lu uszkozenie ęąe ezpośrenim skutkiem nieprwiłowego użytkowni lu funkjonowni prouktu, gy jest użytkowny jenoześnie z urzązenimi towrzysząymi. Ponto w żnym wypku firm Toshi nie ęzie opowić z strty i/lu szkoy wtórne, w tym mięzy innymi: utrtę zysków, przerwę w ziłlnośi, utrtę zrejestrownyh nyh, niezleżnie, zy spowoowne w trkie normlnej osługi zy w wyniku nieprwiłowego użytkowni prouktu. 6

7 INSTALOWANIE TELEWIZORA Pilot zlnego sterowni Prost i szyk prezentj pilot Dostęp o strony głównej TOSHIBA PLACES Gy rk jest połązeni z sieią, wyświetlony zostnie komunikt łęu. 17 Dostęp o menu Mei Plyer 18 Try teletekstu 19 Dostęp o nlogowej lu yfrowej listy knłów 20 Menu ekrnowe 21 Wyświetlnie pilot yfrowego 22 Przejśie o jeną stronę w górę, w ół, w lewo lu w prwo 23 Pozs korzystni z menu strzłki służą o poruszni kursorem w górę, w ół, w lewo i w prwo n ekrnie. Przyisk OK służy o ztwierzni wyrnej pozyji 24 Powrót o poprzeniego menu 25 Ay opuśić menu i plikje 26 W tryie TV: W tryie teletekstu: D Wyświetlnie zegr A Wyświetlnie tekstu nlogowego ukrytego B Ztrzymnie ogląnej strony C Powiększenie tekstu D Wyiernie strony pozs ogląni zwykłego orzu Pozs korzystni z progrmu Pozs otwrzni: telewizyjnego: ODTWARZAĆ Z 24 goziny v ZATRZYMAĆ z +24 goziny W/w WSTRZYMAĆ/NASTĘPNA KLATKA CC 1 stron Z SZYBKO PRZEWIJAĆ DO +1 stron TYŁU CC PRZEWIJAĆ DO TYŁU PRZEWIJAĆ DO PRZODU z SZYBKO PRZEWIJAĆ DO PRZODU 27 Kolorowe przyiski: Osług teletekstu i usług interktywnyh 28 Stopkltk 29 Nieostępny l tego telewizor CT Przełąznik tryu pry/ozekiwni 2 Wyór zewnętrznyh źróeł sygnłu wejśiowego 3 Wyór tryu TV (DTV Ant/Klowe DTV/ATV) 4 Wyierlny orz 5 Wyświetlnie orzu pnormiznego 6 s Wyór trnsmisji stereo lu wujęzyznej 7 Wyświetlnie stron z npismi yfrowymi lu nlogowymi, jeśli są ostępne 8 Przyiski numeryzne 9 Włąznie/wyłąznie opisu uio 10 Ay powróić o poprzeniego knłu 11 Regulownie głośnośi telewizor 12 Wyświetlnie informji n ekrnie Dostęp o strony ineksu w tryie teletekstu 13 Wyłąznie źwięku telewizor 14 Otwiernie Szykie menu 15 Zmin progrmu Zmin stron teletekstu Instlj terii i zsięg pilot Nleży zjąć tylną pokrywę, y otworzyć komorę terii, i sprwzić, zy terie są poprwnie włożone. W piloie nleży umieszzć terie typu AA, IEC R6 1,5 V. Nie nleży łązyć zużytyh, stryh terii z nowymi lu różnyh typów terii. Bezzwłoznie wyjąć wyzerpne terie, y zpoie wyiekowi kwsu o komory terii. Nleży je zutylizowć zgonie z instrukjmi przestwionymi n stronie 67 tego poręznik. Ostrzeżenie: Bterii nie nleży wystwić n ziłnie zyt wysokih tempertur (np. promienie słonezne, źrół ogni). Prmetry pilot ulegną pogorszeniu w oległośi powyżej 5 metrów lu przy kąie pon 30 stopni w stosunku o osi śrokowej telewizor. Jeśli zkres ziłni pilot jest ogrnizony, nleży wymienić terie. 7

8 PODŁĄCZANIE ODBIORNIKA TV Połązenie urzązeń zewnętrznyh Prze połązeniem owolnego urzązeni zewnętrznego nleży wyłązyć wszystkie wyłązniki zsilni sieiowego. Jeśli wyłąznik nie jest zinstlowny, wyjąć wtyzkę z gnizk śiennego. NA ILUSTRACJI POKAZANY ZOSTAŁ MODEL 40RL933. WEJŚCIE HDMI 3 Gnizo SŁUCHAWKOWE Przewó zsiljąy Port LAN SCART (EXT 1) WEJŚCIE RGB/PC WYJŚCIE DIGITAL AUDIO (OPTYCZNE) WEJŚCIA HDMI 1/2 WEJŚCIE COMPONET VIDEO/AUDIO, WEJŚCIE VIDEO/AUDIO (Y/L/R) (EXT 2) Kel ntenowy Urzązenie ngrywjąe Przewoy ntenowe: Połąz ntenę o gniz z tyłu telewizor. Jeśli używny jest ekoer i/lu urzązenie ngrywjąe, nleży połązyć kel ntenowy przez ekoer i/lu urzązeni ngrywjąe o telewizor. Przewoy SCART: Połąz ngrywrkę multimeilną o gniz IN/OUT w telewizorze. Połąz przewó mięzy gnizem TV ekoer i telewizorem. Prze uruhomieniem funkji Automtyzne strojenie przełąz ekoer i urzązenie ngrywjąe n try Czuwnie. Do gniz RCA orz gniz COMPONENT VIDEO INPUT możn połązyć kle sygnłu uio L i R. Połązją o urzązeń WIDEO/AUDIO, przewoy nleży połązyć o gniz Y/L/ R. Do yfrowego wyjśi uio możn połązyć opowieni system źwięku przestrzennego. UWAGA: To wyjśie jest zwsze ktywne. Gnizo HDMI (High-Definition Multimei Interfe) służy o połązeni ekoer DVD lu innego sprzętu elektryznego z yfrowym wyjśiem źwięku i orzu. Osługiwne przez złąz HDMI formty sygnłu wieo lu PC wymieniono n stronie 69. UWAGA: Mimo, że możliwe jest połązenie telewizor o urzązeń HDMI, niektóre urzązeni mogą prowć nieprwiłowo. Port LAN służy o połązni telewizor o siei omowej. Ten telewizor może otwrzć mteriły yfrowe z urzązeni DLNA CERTIFIED ziłjąego w roli serwer. Z tyłu telewizor możn połązyć wiele różnyh urzązeń zewnętrznyh, ltego nleży zpoznć się z włśiwymi instrukjmi osługi wszystkih otkowyh urzązeń. Jeśli telewizor utomtyznie przełąz orz n sygnł zewnętrznego urzązeni, niśnięiem klwisz pożąnego progrmu możn powróić o zwykłego sygnłu telewizyjnego. Ay przywołć orz sygnłu urzązeni zewnętrznego, nleży nisnąć klwisz o i wyrć spośró ostępnyh wejść: TV, EXT 1, EXT 2, HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3 lu PC. Jeżeli try ogląni orzu z urzązeni zewnętrznego zostnie wyrny, gy ktywny jest try DTV, n wyjśiu SCART nie są powne sygnły wyjśiowe wieo/ uio. 8

9 PODŁĄCZANIE ODBIORNIKA TV Połąznie urzązeni HDMI Wejśie HDMI telewizor umożliwi oiernie sygnłów uio orz nieskompresownyh sygnłów wieo ze źrół HDMI. Wejśie zostło zprojektowne w sposó pozwljąy n oiór mteriłów yfrowyh hronionyh HDCP (High-Bnwith Digitl-Content Protetion), nwnyh z elektroniznyh urzązeń omowyh zgonyh z EIA/CEA-861-D (zyli np. urzązeni STB lu wyjśi HDMI). List ozwolonyh sygnłów orzu znjuje się n stronie 69. UWAGA: Osługiwny formt źwięku: Liner PCM, Doly Digitl (AC-3), zęstotliwość prókowni 32/44,1/48 khz. Funkj HDMI ARC (Auio Return Chnnel) Funkj umożliwi przesyłnie sygnłu uio z telewizor o wzmniz AV z pośrenitwem przewou HDMI. Do otwrzni źwięku z tuner telewizor z pośrenitwem wzmniz AV nie jest koniezne połązenie przewoem wyjśi uio telewizor o wejśi uio wzmniz. Tyln zęść telewizor Wzmniz AV osługująy ARC Połąznie urzązeni HDMI Połązyć przewó HDMI (z wtyzką typu A) o gniz HDMI. Zle się korzystnie z przewou HDMI z logo HDMI ( ), o pozwoli n zpewnienie poprwnej pry połązeni. Jeśli połązenie HDMI osługuje sygnł 1080p, telewizor osługuje zęstotliwośi oświeżni większe niż 50 Hz, potrzeny jest przewó ktegorii 2. Konwenjonlne przewoy HDMI/DVI mogą nie współprowć poprwnie z tym moelem. Przewó HDMI przenosi zrówno sygnł orzu, jk i sygnł źwięku. Nie istnieje koniezność korzystni z ozielnyh, nlogowyh przewoów sygnłu źwiękowego (ptrz ilustrj). Tyln zęść telewizor Przewó HDMI Urzązenie HDMI Przewó HDMI Przyisk o pozwl n przywołnie orzu sygnłu urzązeni HDMI orz wyór wejśi: HDMI 1, HDMI 2 lu HDMI 3. 9

10 PODŁĄCZANIE ODBIORNIKA TV Połązenie REGZA-LINK Połązenie wzmniz AV lu otwrzz komptyilnego z REGZA-LINK pozwl n sterownie postwowymi funkjmi źwięku orz orzu połązonyh urzązeń z pomoą pilot o telewizor. Więej informji n temt konfigurji i osługi tej funkji znjuje się n stronh Tyln zęść telewizor Wzmniz AV Otwrzz Otwrzz Konfigurj zilustrown powyżej korzyst z trzeh przewoów HDMI. UWAGA: Funkj REGZA-LINK może nie ziłć poprwnie przy połązeniu wielu urzązeń nrz. Zle się korzystnie z przewoów HDMI z logo HDMI ( ), o pozwoli n zpewnienie poprwnej pry. T funkj jest ostępn, jeśli komputer PC orz wzmniz AV są połązone niezleżnie. Jeśli jenk komputer PC jest połązony ezpośrenio o wzmniz AV, funkj może nie ziłć poprwnie. Prze ojęiem kontroli n urzązeniem lu urzązenimi: Po połązeniu urzązeń w sposó pokzny n ilustrji nleży skonfigurowć menu Konfigurj REGZA-LINK weług swoih upooń (ptrz stron 59). Nleży również skonfigurowć połązone urzązeni. Więej informji n ten temt znjuje się w poręzniku użytkownik kżego z nih. Funkj REGZA-LINK wykorzystuje tehnologię CEC, regulowną przez stnr HDMI. Funkj jest ostępn wyłąznie w moelh wykorzystująyh tehnologię REGZA-LINK firmy Toshi. Firm Toshi nie ierze jenk opowiezilnośi z ih poprwne ziłnie. Informje otyząe komptyilnośi znjują się w poszzególnyh instrukjh użytkownik nyh urzązeń. 10

11 PODŁĄCZANIE ODBIORNIKA TV Połąznie komputer Połązenie RGB/PC lu HDMI umożliwi wyświetlenie orzu monitor komputerowego n ekrnie telewizor. Połąznie komputer PC o gniz RGB/PC W elu połązeni komputer o złąz RGB/PC telewizor nleży użyć komputerowego kl nlogowego RGB (15-pinowego). Połąznie komputer PC o gniz HDMI W elu połązeni komputer o złąz HDMI telewizor nleży użyć kl przejśiowego HDMI-o-DVI. W przypku połązni komputer PC o gniz HDMI nleży korzystć z przewou HDMI z wtyzką typu A. Tyln zęść telewizor Komputer Tyln zęść telewizor 15-stykowe złąze Mini Dsu Computer Przewó przejśiowy HDMI-DVI Przejśiówk, jeśli jest wymgn (nie ołązon o zestwu) Przewó RGB o komputer PC Prze połązeniem komputer o telewizor nleży ustwić opowienią rozzielzość orzu w systemie operyjnym. List ozwolonyh sygnłów orzu z komputer PC znjuje się n stronie 68. Funkj ustwień PC pozwl n osiągnięie optymlnego orzu (ptrz stron 56). UWAGA: Do telewizor nie możn połązyć niektóryh moeli komputerów PC. Korzystnie z przejśiówki nie jest wymgne, jeśli komputer jest wyposżony w komptyilne, 15-pinowe gnizo D-su. Pozs otwrzni płyt DVD-Vieo może rkowć możliwośi przeskozeni niektóryh sen lu puzowni orzu pozs sen wielokątowyh, w zleżnośi o otwrznego tytułu orz speyfikji komputer PC. N krwęzih orzu może pojwić się ps lu niektóre zęśi orzu mogą yć niewyrźne. Jest to związne ze sklowniem orzu przez oiornik. Nie jest to usterk. Jeśli zostnie wyrny try współpry z komputerem, niektóre funkje telewizor nie ęą ostępne, np. System koloru w menu Ustwieni systemu. Niektóre moele komputerów mogą emitowć uniktowe sygnły, niewykrywlne l telewizor (ptrz stron 68). Jeśli o telewizor zostnie połązony komputer, którego sygnł jest nietypowy, sygnł ten może nie yć wykrywny prwiłowo przez oiornik. List ozwolonyh sygnłów orzu z komputer PC znjuje się n stronie 69. UWAGA: Krwęzie orzu mogą zostć uięte. Jeśli o telewizor zostnie połązony komputer, którego sygnł jest nietypowy, sygnł ten może nie yć wykrywny prwiłowo przez oiornik. 11

12 PODŁĄCZANIE ODBIORNIKA TV Połąznie o siei omowej Port siei LAN umożliwi połązenie telewizor Toshi o siei omowej. Tego rewoluyjnego sieiowego systemu kin omowego możn używć o uzyskni ostępu o zjęć, filmów orz otwrzni plików uio zpisnyh n serwerze DLNA CERTIFIED i otwrzni/wyświetlni ih n ekrnie telewizor. UWAGA: W przypku łązeni się z uostępnioną sieią znjująą się poz omem zle się użyie router. W prywtnym śroowisku sieiowym zwsze korzystj z urzązeń DLNA CERTIFIED. Połąz telewizor o tego smego router, o proukty DLNA CERTIFIED (serwer). Jeśli telewizor jest połązny o siei omowej z pośrenitwem konentrtor lu przełąznik, korzystnie z utomtyznej konfigurji resu sieiowego nie jest możliwe. Ares nleży wprowzić ręznie. Ptrz stron 35. W przypku zstosowni router z wuownymi funkjmi DHCP nleży korzystć z konfigurji utomtyznej. Konfigurj ręzn może nie ziłć. Jeśli telewizor jest połązny ezpośrenio o komputer PC, nleży użyć skrosownego kl LAN. Ay połązyć telewizor o siei omowej z połązeniem internetowym- sieć ezprzewoow Więej informji znjuje się w zęśi Konfigurj ezprzewoow n stronie 33. Punkt ostępu Tyln zęść telewizor Router ezprzewoowej siei LAN Apter WLAN TOSHIBA Dul Bn Połąznie telewizor o omowej siei przewoowej Tyln zęść telewizor Moem Computer Moem (jeśli jest ostępny) Router z konentrtorem Gnizo klowe lu telefonizne [1] [2] Serwer PC [1] Kel konentryzny lu telefonizny (w zleżnośi o typu moemu) [2] Stnrowy kel siei LAN [3] NIE połązć wtyzki telefoniznej ezpośrenio o portu LAN telewizor. [2] [2] [3] Sposó korzystni z wupsmowego pter siei ezprzewoowej LAN Jeśli urzązenie ęzie ziłć w zkresie zęstotliwośi o 5,15 GHz o 5,35 GHz, może yć używne tylko wewnątrz uynków. Jeśli urzązenie ęzie osługiwć siei zgone ze stnrmi /g/n w zkresie zęstotliwośi o 2,454 GHz o 2,4835 GHz we Frnji, wówzs może yć używne tylko wewnątrz uynków. W elu używni urzązeni n zewnątrz lu w miejsh puliznyh we Włoszeh wymgne jest uzysknie zezwoleni. Urzązenie NIE JEST DOPUSZCZONE o użytku n oszrze o promieniu 20 km o entrum miejsowośi Ny-Alesun w Norwegii. 12

13 PODŁĄCZANIE ODBIORNIKA TV Przyiski sterowni i połązeni wejść Do oznyh gniz wejśiowyh telewizor możn połązyć wiele różnyh urzązeń zewnętrznyh. Choiż wszystkie niezęne funkje regulji i sterowni telewizor są ostępne z pośrenitwem pilot, z przyisków sterowni n telewizorze możn korzystć przy ustwiniu niektóryh funkji. NA ILUSTRACJI POKAZANY ZOSTAŁ MODEL 40RL933. WSPÓLNY INTERFEJS Wspólny interfejs służy o połązni moułu ostępu wrunkowego (CAM, Conitionl Aess Moule). Nleży skontktowć się z usługową. Aktulizję oprogrmowni CI Plus CAM możn przeprowzić w sposó utomtyzny. N zs ktulizji zprogrmowne operje ngrywni/przypominni zostną nulowne. Pnele sterowni Port USB Złąze Mei Plyer/Wireless LAN, umożliwijąe utworzenie siei omowej Czujnik poziomu świtł otozeni POMARAŃCZOWA DIODA LED ustwiony timer Włązone npięie progrmowy (tylko try yfrowy) CZERWONA LAMPKA KONTROLNA Czuwnie ZIELONA LAMPKA KONTROLNA Zsilnie wł. Włąznie Jeżeli CZERWONA LAMPKA KONTROLNA nie świei się, nleży sprwzić, zy wtyzk zostł prwiłowo włożon o śiennego gnizk zsilni i wisnąć przyisk 1 n piloie. Może to potrwć krótką hwilę. ZIELONA LAMPKA KONTROLNA zświei się. Ay włązyć try gotowośi w telewizorze, niśnij przyisk 1 n piloie. Ay ogląć telewizję, niśnij ponownie przyisk 1. Orz może pojwić się opiero po kilku sekunh. Oszzęznie prąu: Zlemy korzystnie z telewizor przy ustwienih fryznyh. Ustwieni fryzne zpewniją oszzęność prąu. Wyjęie wtyzki z gnizk powouje oięie zsilni l wszystkih telewizorów. Tkie ołązenie o zsilni zle się prze plnownym łuższym nieużywniem telewizor, np. prze wyjzem n wkje. Zużyie energii sp po zmniejszeniu jsnośi orzu. Oszzęne korzystnie z urzązenie zmniejsz zużyie energii, tym smym wpływ n oniżenie rhunków z prą. UWAGA: Przełązenie telewizor w try gotowośi powouje zmniejszenie zużyi energii, jenk urzązenie wiąż poier pewną ilość prąu. Korzystnie z systemu menu Niśnij klwisz MENU n piloie, y wyświetlić menu. Menu m wyglą listy pięiu temtów. Po wyrniu symolu przez niśnięie C lu n piloie zlnego sterowni, n górze pojwią się ostępne l niego opje. UWAGA: To smo menu jest wyświetlne w tryie DTV (telewizj yfrow) i ATV (telewizj nlogow); jenk w nym tryie niektóre pozyje mogą nie yć ostępne i są wtey wyświetlne jko wyszrzone. Ay skorzystć z tej opji, wyierz opowienią pozyję przyiskmi B i pilot, nstępnie ztwierź żąne ustwienie przyiskiem C lu. 13 Korzystnie z elementów osługi i złązy telewizor Ay włązyć lu wyłązyć telewizor, wiśnij!. Ay zmienić poziom głośnośi, wiśnij + lu. Domyślną funkją przyisków + i jest zwiększnie/zmniejsznie poziomu głośnośi. Ay zmienić położenie progrmu, wiśnij p / o jeen rz nstępnie wiśnij u lu U. Ay wyrć zewnętrzne źróło, wiśnij I przytrzymj p / o, ż wyświetlone zostnie okno Wejśi, nstępnie wiśnij u lu U, y wyrć opowienie źróło wejśi. Funkj otwrzz multimeilnego Mei Plyer umożliwi ostęp o zjęć, filmów i plików muzyznyh zpisnyh w urzązeniu pmięi msowej USB, połązonym z pośrenitwem portu USB lu w urzązeniu sieiowym. W elu połązeni z sieią ezprzewoową nleży używć również portu USB rzem z krtą TOSHIBA Dul Bn WLAN Aptor WLM-20U2. Ay zpewnić poprwne ziłnie tej funkji, nleży korzystć z urzązeni ezprzewoowej siei LAN firmy TOSHIBA. T funkj jest ostępn wyłąznie w przypku korzystni z wupsmowego pter siei WLAN TOSHIBA. Nleży zwsze zpoznć się ze szzegółowymi informjmi ponymi w instrukji użytkownik l urzązeni, które m zostć połązone. UWAGA: Gnizo USB m ogrnizone funkje i firm Toshi nie może ponosić opowiezilnośi z uszkozeni połąznyh urzązeń. Interktywne gry wieo, w któryh grz strzel z kontroler-pistoletu o elu n ekrnie mogą nie ziłć z tym telewizorem.

14 PODŁĄCZANIE ODBIORNIKA TV Struktur MENU Ay otworzyć menu główne (ptrz ilustrj poniżej), wiśnij MENU n piloie. Przewonik Wyszukiwnie wg gtunku Timery progrmów Funkj Konfigurj Progrmy TV Mei Plyer Połązony telewizor 1-sz wrstw 2-g wrstw 3-i wrstw Wiśnij MENU. Wiśnij C/ B. Wiśnij C. Wiśnij OK. Wiśnij BC. Progrmy TV Mei Plyer Przewonik Wyszukiwnie wg gtunku Timery progrmów Przejź o pilot yfrowego (EPG) Przejź o Wyszukiwnie wg gtunku Przejź o Timery progrmów Mei Plyer USB Sie. Mei Plyer Menu Ustwieni Mei Plyer USB Menu Ustwieni Sie. Mei Plyer Połązony telewizor Funkj Toshi Ples Przejź o strony Toshi Ples UWAGA: Ten element może ule zminie ez uprzeniego zwiomieni. Timer wł. Czuwnie Menu Timer wł. Menu Czuwnie Konfigurj Orz Dźwięk Preferenje Ustwieni systemu Menu Orz Menu Dźwięk Menu Preferenje Menu Ustwieni systemu 14

15 KONFIGUROWANIE USTAWIEŃ ODBIORNIKA TV Aplikj strtow Prze uruhomieniem telewizor nleży się upewnić, że ekoer/ urzązenie ngrywjąe (jeżeli są wykorzystywne), znjuje się w tryie ozekiwni. Ustwieni telewizor konfiguruje się z pomoą przyisków pilot w sposó opisny n stronie 7. e f g Szykie ustwieni Niśnij przyisk 1. Zostnie wyświetlony ekrn Menu lnguge (Język menu). Ekrn ten jest wyświetlny po pierwszym włązeniu telewizor i wyrniu opji Zresetuj TV. Wyierz język menu przyiskmi B C nstępnie niśnij przyisk OK. Poświetl pozyję Krj i wyierz krj przyiskmi C lu. Telewizor zostnie ostrojony o stji ostępnyh w wyrnym krju. Szykie ustwieni Krj Pierwszy język npisów Drugi język npisów Pierwszy język uio Drugi język uio UWAGA: Nstępująe wyświetlne menu mogą się nieo różnić w zleżnośi o wyrnego krju. Jeśli n liśie nie m krju, który hesz wyrć, wyierz Inne. Niśnij przyisk OK. Zostnie wyświetlony ekrn Loklizj. Z pomoą przyisków C lu wyierz opję Dom lu Sklep. W przypku normlnego użytku omowego wyierz opję Dom. Niśnij przyisk OK. Nstępuje wyświetlenie ekrnu AutoView. Niskją przyiski C i, wyierz pozyję Tk lu Nie. Wiśnij OK - wyświetlony zostnie ekrn Ustwieni siei. Wiśnij C lu, y wyrć Tk lu Nie. Jeżeli wyrłeś Nie, przejź o kroku 15. Niemy Niemieki Tureki Niemieki Angielski Loklizj Ay używć telewizor w slonie wystwowym, wyierz "Sklep". Do normlnego użytkowni zleny jest try "Dom". Dom AutoView Try AutoView utomtyznie reguluje ustwieni orzu tk, y opowił on oświetleniu z otozeni. Czy hesz włązyć try AutoView? Nie Ustwieni siei Czy hesz skonfigurowć ustwieni siei? Tk h i Wiśnij OK - wyświetlony zostnie ekrn Typ siei. Wiśnij C lu, y wyrć Przewoow lu Bezprzewoow. Jeżeli wyrłeś Przewoow (połązenie sieiowe LAN), przejź o kroku 12. Jeżeli wyrłeś Bezprzewoow (połązenie z pośrenitwem złąz USB WLAN), przejź o kroku 9. UWAGA: Jeżeli nie połązono pter USB WLAN, ekrn Typ siei nie jest wyświetlny i przehozi o kroku 12. Wiśnij OK - wyświetlony zostnie ekrn Konfigurj ezprzewoow. Wiśnij C lu, y wyrć typ konfigurji ezprzewoowej. Konfigurj ze wspomgniem - przejź o kroku 10. Wpisz tylko Kluz Bezpiezeństw. Konfigurj ręzn, przejź o kroku 11. Wpisz wszystkie ustwieni. UWAGA: Pozs wprowzni ustwień ostępny jest przyisk POWRÓT. j Typ siei Wyierz typ siei. Przewoow Konfigurj ezprzewoow Wyierz rozj siei ezprzewoowej. Konfigurj ze wspomgniem W kroku 9, po wyrniu Konfigurj ze wspomgniem; Wiśnij OK - wyświetlony zostnie ekrn Konfigurj ze wspomgniem. Wiśnij B lu, y wyrć punkt ostępowy, nstępnie wiśnij OK. UWAGA: Sprwź res MAC n etykieie punktu ostępowego lu w instrukji, nstępnie wyierz punkt ostępowy. Wiśnij B lu, y wyrć Kluz ezpiezeństw, nstępnie wiśnij OK. Wyświetlone zostnie okno Klwitur oprogrmowni (stron 37). Wprowź kluz ezpiezeństw z pomoą klwitury oprogrmowni. Niśnij NIEBIESKI przyisk, y zpisć ustwieni. UWAGA: Kluz ezpiezeństw musi spełnić nstępująe wrunki: - TKIP/AES: 8-63 znki ASCII lo 64 znki szesnstkowe - WEP: 5 lu 13 znków ASCII lo 10 lu 26 znków szesnstkowyh Do szyfrowni WEP nleży ustwić tylko jeen kluz ID. Niśnij B lu, y poświetlić Wykonno i niśnij OK. UWAGA: Jeżeli Nzw siei nie jest wyświetlon, musisz wykonć opisną poniżej Konfigurję ręzną, y wprowzić Nzwę siei prze wiśnięiem przyisku Wykonno. Jeżeli przyisk BACK zostnie wiśnięty prze wyrniem przyisku Wykonno, ustwieni nie zostną zpisne. Gy n ekrnie wyświetlony zostnie komunikt Konfigurj ezprzewoow zkońzon., wiśnij OK. Ekrn przehozi o kroku

16 KONFIGUROWANIE USTAWIEŃ ODBIORNIKA TV k W kroku 9, po wyrniu Konfigurj ręzn; l Wyświetlony zostnie ekrn Zwnsown konfigurj siei. Wiśnij OK - wyświetlony zostnie ekrn Konfigurj ręzn. Wiśnij B lu, y wyrć Nzw siei, nstępnie wiśnij OK. Wyświetlone zostnie okno Klwitur oprogrmowni (stron 37). Wprowź nzwę siei z pomoą klwitury oprogrmowni. Niśnij NIEBIESKI przyisk, y zpisć ustwieni. Wiśnij B lu, y wyrć Autoryzj, nstępnie wiśnij C lu, y wyrć System otwri, Kluz wspólny, WPA-PSK lu WPA2-PSK. Wiśnij B lu, y wyrć Szyfrownie, nstępnie wiśnij C lu, y wyrć Ni, WEP, TKIP lu AES. UWAGA: Pewne typy szyfrowni nie są komptyilne z określonymi typmi utoryzji. - Gy jko metoę utoryzji wyrno System otwri, komptyilne są wyłąznie WEP lu Ni. - Gy jko metoę utoryzji wyrno Kluz wspólny, komptyilny jest wyłąznie WEP. - Gy jko metoę utoryzji wyrno WPA-PSK lu WPA2-PSK, komptyilne są wyłąznie TKIP lu AES. Jeśli wykryt zostnie niekomptyiln pr Autoryzj/ Szyfrownie, wyświetlony zostnie komunikt ostrzegwzy, połązenie nie ęzie nwiązywne o zsu wyeliminowni prolemu niekomptyilnośi. Do szyfrowni WEP nleży ustwić tylko jeen kluz ID. Wiśnij B lu, y wyrć Kluz ezpiezeństw, nstępnie wiśnij OK. Wprowź kluz ezpiezeństw z pomoą klwitury oprogrmowni (stron 37). Ay zpisć ustwieni, wiśnij przyisk NIEBIESKI. Element ten zostnie wyszrzony, jeśli wyrne Szyfrownie to Ni. Jeżeli wyrne Szyfrownie to WEP, ostępne jest ustwienie Kluz ID. Wiśnij B lu, y wyrć Kluz ID, nstępnie wiśnij C lu, y wyrć 1(ustwienie omyślne), 2, 3 lu 4. Wiśnij B lu, y wyrć Wykonno, nstępnie wiśnij OK. Gy n ekrnie wyświetlony zostnie komunikt Konfigurj ezprzewoow zkońzon., wiśnij OK. UWAGA: Jeżeli przyisk BACK zostnie wiśnięty prze wyrniem przyisku Wykonno, ustwieni nie zostną zpisne. m Jeżeli w routerze połązonym z telewizorem funkj DHCP jest włązon, możesz ustwić opję Auto setup jko Wł. lu Wył.. (Ustwienie stnrowe to Wł..) Jeżeli w routerze połązonym z telewizorem funkj DHCP jest wyłązon, musisz ustwić opję Auto setup jko Wył., nstępnie ręznie wpisć res(y) IP i DNS. Zwnsown konfigurj siei Ustwieni resu IP Auto setup Ares IP Msk posiei Brmk omyśln Konfigurj DNS Auto setup Główny res DNS Drugi res DNS Ares MAC Nstępny Możesz wyświetlić stły res MAC telewizor i pter WLAN Dul Bn, jeśli jest zinstlowny. Wiśnij B lu, y wyrć Nstępny. Wiśnij OK, uruhomiony zostnie Test połązeni sieiowego. Pojwi się komunikt wskzująy n pomyślne wykonnie testu lu rk możliwośi jego wykonni. UWAGA: Wynik ziłni funkji Test połązeni sieiowego nie gwrntuje możliwośi nwiązni połązeni. W niektóryh sytujh serwis YouTue może yć nieostępny. Anulownie Testu połązeni sieiowego: Wiśnij BACK pozs wyszukiwni połązeni internetowego. Wł. XXX. XXX. XXX. XXX XXX. XXX. XXX. XXX XXX. XXX. XXX. XXX Wł. XXX. XXX. XXX. XXX XXX. XXX. XXX. XXX 00:11:22:33:44:55 Połązenie sieiowe zostło zkońzone powozeniem. OK 16

17 KONFIGUROWANIE USTAWIEŃ ODBIORNIKA TV n Wiśnij OK. Jeżeli funkj Przewonik sieiowy jest osługiwn w Twoim krju, wyświetlony zostnie ekrn Typ przewonik. Typ przewonik Wyierz typ przewonik. r s Niskj przyisk C lu, y wyświetlić listę DTV (knły yfrowe) lu listę ATV (knły nlogowe). Z pomoą przyisku B lu przewiń listę w elu wyrni knłu, nstępnie niśnij przyisk OK, y wyświetlić progrm. o Przewonik nwy Wiśnij C lu, y wyrć Przewonik nwy lu MeiGuie. UWAGA: W rzie wyrni opji MeiGuie, uzysknie ostępu o ekrnu przewonik może zleżeć o lizy ktywnyh knłów. Wisnąć OK. Jeżeli wyświetlony zostnie ekrn Wejśie kl ntenowego, nleży wisnąć przyisk B lu, y wyrć Anten ąź Kel, nstępnie OK, y zznzyć ( ). W tryie ATV w niektóryh rejonh mogą wystąpić wielokrotnie te sme stje. Orz może nie yć wyrźny lu oierny sygnł może yć sły, ltego kolejność stji możn zmienić przy użyiu opji ATV Strojenie ręzne. ZAPAMIĘTAJ: Niśnij w owolnym momenie przyisk TV, y przełązyć się pomięzy trymi ATV i DTV. UWAGA: Czs zostnie ustwiony utomtyznie w zsie trnsmisji, le możn go przesunąć o przou lu o tyłu z pomoą funkji Ustwienie zsu loklnego n ekrnie DTV ustwieni. Wejśie kl ntenowego Anten Kel Nstępny UWAGA Menu szykiej konfigurji Szykie ustwieni jest ostępne w owolnej hwili z menu Konfigurj / Ustwieni systemu. p Wyierz opję Nstępny i niśnij przyisk OK. Zostnie wyświetlony ekrn pozątkowy Automtyzne strojenie umożliwijąy wyrnie opji: DTV i ATV, DTV lu ATV, jeśli są ostępne. Z pomoą przyisków C i wyierz opowieni try. Wejśie kl ntenowego (jeśli istnieje) Menu umożliwi konfigurję wejśi ntenowego RF. Wiśnij MENU / C, y zznzyć ikonę Konfigurj. q Z pomoą przyisków B i wyróżnij opję Rozpoznij sknownie, nstępnie niśnij przyisk OK. Wiśnij B / C, y zznzyć ikonę Ustwieni systemu nstępnie wiśnij OK. Telewizor rozpoznie wyszukiwnie ostępnyh knłów DTV i/lu ATV. Psek postępu wskzuje stn strojeni. Nleży pozekć, ż telewizor zkońzy wyszukiwnie. Automtyzne strojenie - Anten Postęp Znl. Stroj. DTV 3 % 2 Stroj. ATV Ozekiwnie... Knł: C7 Wiśnij, y wyrć Wejśie kl ntenowego nstępnie C lu, y wyrć Anten lu Kel. UWAGA: Przy próie zminy ustwieni Wejśie kl ntenowego zostje wyświetlony komunikt ostrzegwzy wrz z żąniem wpisni kou PIN (jeśli zostł ustwiony) i monitem o Automtyzne strojenie. Jeśli l pozyji Wejśie kl ntenowego zostł wyrn opj Kel, to n ekrnie Automtyzne strojenie pojwiją się poniższe opje ustwień. Gy wyszukiwnie zostnie zkońzone, telewizor utomtyznie wyierze knł pierwszy. Przyiski B lu pozwlją n wyrnie pozyji, l któryh nstępuje potem wyrnie żąnej opji przyiskmi C lu. N ekrnie Automtyzne strojenie zostnie wyświetlon łkowit liz znlezionyh usług. Automtyzne strojenie - Kel Try strojeni DTV i ATV Rozpoznij sknownie DTV Wyór opertor Rozj sknowni Częstotliwość pozątkow Częstotliwość końow Moulj Szykość trnsmisji Ientyfiktor siei Inne Szykie sknownie Automtyznie Automtyznie Automtyznie Automtyznie Automtyznie 17

18 KONFIGUROWANIE USTAWIEŃ ODBIORNIKA TV Wszystkie powyższe pozyje, z wyjątkiem Rozj sknowni DTV orz Moulj DTV, posiją 2 tryy pry. Pierwszym z nih jest Automtyznie, w którym wrtośi l nej pozyji są wstępnie ustwine przez system. Drugim jest try Wejśie, umożliwijąy wprowzenie pojeynzej wrtośi w miejse ustwionej przez urzązenie. Jeśli oiornik nie jest ktulnie ostrojony i zostnie wyrne ustwienie Wejśie, zostnie wyświetlon omyśln wrtość systemow. Jeśli jenk telewizor jest ktulnie ostrojony pozs ostępu o nego ustwieni, zostnie wyświetlon wrtość l ieżąego knłu. Wyór opertor: Możesz wyrć opertor siei klowej w zleżnośi o ustwieni Krj. Rozj sknowni DTV: T pozyj określ, zy zostnie wykonn funkj Szykie sknownie zy Pełne sknownie. Opj Szykie sknownie jest uproszzoną wersją opji Pełne sknownie, przeznzoną o wykonni w krótszym zsie. Częstotliwość pozątkow DTV: Ustwienie zęstotliwośi, o której rozpoznie się sknownie. Częstotliwość końow DTV: Ustwienie zęstotliwośi, przy któryh sknownie się zkońzy. Moulj DTV: Istnieje możliwość wyrni pięiu ustwień moulji QAM. Szykość trnsmisji DTV: Szykość trnsmisji nyh sknowni (ks/s). UWAGA: Wrz z wprowzniem nowyh usług ęzie koniezne ponowne strojenie telewizor. Funkj Automtyzne strojenie powouje nstrojenie telewizor o now. Z pomoą tej funkji możn ktulizowć listę knłów. Zle się okresowe włąznie funkji Automtyzne strojenie, y mieć ostęp o wszystkih nowyh usług. Wszystkie ieżąe knły i ustwieni, tj. zlokowne knły, zostną utrone. Strojenie utomtyzne Wiśnij MENU / C, y zznzyć ikonę Konfigurj. Wiśnij B / C, y zznzyć ikonę Ustwieni systemu nstępnie wiśnij OK. Wiśnij lu B, y wyrć Automtyzne strojenie nstępnie wiśnij OK. Ustwieni systemu Język menu Krj Wejśie kl ntenowego Automtyzne strojenie ATV Strojenie ręzne DTV Strojenie ręzne DTV ustwieni Szykie ustwieni Angielski Niemy Niśnij C lu, y wyrć Tk, nstępnie niśnij OK. Ientyfiktor siei DTV: Ientyfiktor siei wykorzystywny przy sknowniu. Pozyj t jest wyszrzn przy ustwieniu Pełne sknownie opji Rozj sknowni DTV. Automtyzne strojenie - Anten Try strojeni DTV i ATV Rozpoznij sknownie Niśnij C i, y wyrć opję DTV i ATV, DTV lu ATV, jeśli jest ostępn, nstępnie zznz funkję Rozpoznij sknownie i niśnij przyisk OK, y kontynuowć wykonywnie funkji Automtyzne strojenie. UWAGA: Jeśli w menu Ustwieni systemu wyrno pozyję Inne w polu Krj i wyrno try strojeni inny niż DTV, wyierz optymlny system nwni sygnłu ATV (B/G, I, D/K lu L). Telewizor rozpoznie wyszukiwnie wszystkih ostępnyh usług DTV i/ lu ATV. Nleży pozekć, ż telewizor zkońzy wyszukiwnie. Po zkońzeniu wyszukiwni n ekrnie Automtyzne strojenie zostną wyświetlone znlezione usługi. e Wiśnij przyisk B lu, y wyrć knł z listy i wiśnij OK, y rozpoząć ogląnie. 18

19 KONFIGUROWANIE USTAWIEŃ ODBIORNIKA TV ATV Strojenie ręzne Strojenie Telewizor może yć ręznie ostrjny przy użyiu funkji ATV Strojenie ręzne, np. Z tej funkji możn korzystć n przykł w przypku, gy telewizor nie możn połązyć o ekoer lu urzązeni ngrywjąego przy użyiu przewou SCART lu m yć ostrojony o stji njąej w innym System. Niskj przyisk sterowni C i, y przesuwć się po ekrnie i wyrć którąś z opji ATV Strojenie Ręzne. Nstępnie niśnij przyisk B lu, y wyrć ustwieni. ATV Strojenie ręzne System 1 I A C 2 0 V C R W menu Ustwieni systemu, wiśnij, y wyrć ATV Strojenie ręzne nstępnie wiśnij OK. Ustwieni systemu Język menu Krj Wejśie kl ntenowego Automtyzne strojenie ATV Strojenie ręzne DTV Strojenie ręzne DTV ustwieni Szykie ustwieni Angielski Niemy Z pomoą przyisków B lu wyierz pożąną pozyję. Zlemy Poz. 0 l urzązeni ngrywjąego. ATV Strojenie ręzne Poz. Knł Stj Pozyj Numer o wyrni n piloie, y ostroić ny knł. 2 System W zleżnośi o oszru. 3 System koloru Fryznie ustwiony n Auto, powinien yć zmieniny wyłąznie w rzie wystąpieni prolemów, np. sygnł wejśiowy NTSC pohoząy z zewnętrznego źrół sygnłu C2 S10 C7 S40 C22 C25 C28 C30 Ekrn telewizor może wyświetlć różne lizy knłów. 4 Pomiń Włąz (8) lu wyłąz (() opję Pomiń l wyrnego knłu. Ptrz stron Kls sygnłu Klsyfikj knłu. 6 Knł Numer knłu, n którym nwn jest stj. 7 Szuknie Szuknie sygnłu w górę i w ół. 8 Preyzyjne strojenie ręzne Wykorzystywne tylko, gy pojwią się zkłóeni/zyt sły sygnł. Ptrz stron 63. e Niśnij przyisk OK, y ją wyrć. Jeśli knł wyrny l urzązeni ngrywjąego jest pomijny, nleży usunąć opję Pomiń prze jego zpisniem. Wiśnij, y wyrć System nstępnie wiśnij B lu, y zmienić ustwienie, jeżeli jest to koniezne. ATV Strojenie ręzne System 1 I A C 2 0 Nstępnie niśnij przyisk sterowni, y wyrć Szuknie. 9 Stj Ientyfikj stji. Niśnij przyisk sterowni B ąź C, y wpisć nzwę stji skłjąą się z mksymlnie siemiu znków. f Niśnij przyisk sterowni B lu, y rozpoząć wyszukiwnie. N ekrnie zznie migć symol wyszukiwni. Ay przyzielić pozyję n telewizorze o ekoer lu urzązeni ngrywjąego: włązyć ekoer, włożyć ngrny film o urzązeni ngrywjąego i nisnąć przyisk otwrzni PLAY, nstępnie ręznie ostroić. ATV Strojenie ręzne Szuknie 1 I A C

20 KONFIGUROWANIE USTAWIEŃ ODBIORNIKA TV g h Kży sygnł zostnie wyświetlony n telewizorze. Jeśli sygnł nie pohozi z urzązeni ngrywjąego, niśnij ponownie przyisk sterowni B lu, y wznowić wyszukiwnie. Gy znleziony zostnie sygnł urzązeni ngrywjąego, nisnąć przyisk sterowni, y przejść o opji Stj. Przy użyiu przyisków B,, C i wprowź wymgne znki, np. VCR. Ay zrezygnowć z przegląni pewnyh knłów, pozyj może zostć pominięt. Przeskok pozyji Wyierz pozyję ATV Strojenie ręzne z menu Ustwieni systemu. Niśnij przyisk sterowni B lu, y poświetlić pozyję, któr m zostć pominięt, nstępnie niśnij OK, y ztwierzić. i ATV Strojenie ręzne Stj 1 I A C 2 0 V C Niśnij przyisk OK, y ją zhowć. R ATV Strojenie ręzne Poz. Knł Stj C2 S10 C7 j k Powtórz zynność l kżej pozyji, któr jest ustwin. Po zkońzeniu niśnij przyisk EXIT S40 C22 C25 C28 C30 ABC1 ABC1 UWAGA Telewizor umożliwi ezpośrenie wprowznie knłów, jeśli numery knłów są znne. Wyierz ekrn ATV Strojenie ręzne w kroku 3. Wprowź Numer pozyji, System, nstępnie literę C w przypku knłów stnrowyh (nziemnyh) lu literę S w przypku knłów klowyh i numer knłu. Niśnij przyisk OK, y ją zhowć. Niśnij przyisk sterowni, y wyrć Pomiń. Niśnij B lu, y włązyć Pomiń. Niśnij OK. Symol 8 n ekrnie wskzuje pomijną pozyję. ATV Strojenie ręzne Pomiń: Wł. 1 I A C 2 0 e Niśnij EXIT i powtórz kroki o 1 o 4, y w rzie konieznośi ustwić inne pozyje. Kż pozyj progrmu powinn yć wyrn osono. Ay wyłązyć Pomiń, powtórz proeurę l kżej pozyji. Pomijne pozyje nie mogą yć wyierne z pomoą PU i Pu lu z pomoą przyisków sterowni n telewizorze, le wiąż możliwy jest o nih ostęp z pomoą przyisków numeryznyh znjująyh się n piloie. 20

21 KONFIGUROWANIE USTAWIEŃ ODBIORNIKA TV Sortownie pozyji DTV Strojenie ręzne Knły możn przenosić i zpisywć n wyrnyh pozyjh. Wyierz pozyję ATV Strojenie ręzne z menu Ustwieni systemu. UWAGA: Dziłnie funkji zmieni się w zleżnośi o ustwieni Wejśie kl ntenowego. Po wyświetleniu listy stji, niśnięie przyisków B lu pozwl n wyrnie stji, któr m zostć przesunięt. Po jej zznzeniu, nleży nisnąć przyisk. Strojenie ręzne Z tej funkji mogą korzystć serwisni. Z jej pomoą możn również ezpośrenio wprowzć knły, jeśli znny jest knł multipleksowy. ATV Strojenie ręzne Poz. Knł Stj Z menu Ustwieni systemu wyierz opję DTV Strojenie ręzne i niśnij przyisk OK. 2 3 S10 C7 Ręzne strojenie DTV - Anten S40 C22 C2 C25 C28 C30 ABC1 ABC1 Sił sygnłu Jkość Knł Częstotliwość Szerokość psm SŁABY DOBRY ŚREDNI MHz 8 MHz SILNY Niśnij przyisk B lu, y przejść o preferownej pozyji. Pozostłe knły opowienio się przesuną. Niśnij przyisk C, y zpisć przesunięie. W rzie potrzey powtórz zynność, nstępnie niśnij EXIT. Rozpoznij sknownie Wpisz numer knłu multipleksowego z pomoą przyisków numeryznyh lu ustw numer w górę lu w ół przyiskmi C lu. Zznz pozyję Rozpoznij sknownie, nstępnie niśnij przyisk OK. Telewizor utomtyznie wyszuk ten knł. Ręzne strojenie DTV - Anten 0 Nowe knły - Wszystkie 6 Nowy Poz Nzw ABC ONE ABC TWO ABC THREE ABC NEWS 24 ABCi Typ Po znlezieniu knłu multipleksowego zostną one wszystkie knły, któryh nie m oenie n liśie knłów. Informje o knle wyświetlne w górnej zęśi ekrnu zostną zktulizowne. Jeśli to koniezne, wykonj ponownie te zynnośi. Niśnij przyisk EXIT, y zkońzyć. 21

22 KONFIGUROWANIE USTAWIEŃ ODBIORNIKA TV Strojenie ręzne sygnłu DVB-C Ustwieni DTV Jeśli pozyj Wejśie kl ntenowego m ustwienie Kel, DTV Strojenie ręzne, to pozyje są nstępująe: Częstotliwość - Wpisz określoną zęstotliwość o sknowni. Moulj - Wyierz jeną z pięiu opji moulji QAM. Szykość trnsmisji - Wpisz określoną szykość trnsmisji (ks/s) stosowną przy ręznym sknowniu. Knły Kolejność knłów możn ostosowywć o włsnyh preferenji. Wyierz pozyję DTV ustwieni z menu Ustwieni systemu i niśnij przyisk OK. Wyierz opję Knły i niśnij przyisk OK. DTV ustwieni Knły Npisy i uio Konfig. roziielskiego kou PIN Kontrol rozi. Ustwienie zsu loklnego Aktul. knłu w tryie stny Zintegr interfejs(i) Dl większej wygoy ostępne są w sposoy przehozeni o owolnego miejs n liśie. Knły Lini nr 1/10 Poz. Nzw 1 ABC ONE 2 ABC TWO 7 ABC THREE 30 CABC Chnnel 40 ABC NEWS ABCi 822 AA 823 AC Anten TV Przejź o nr linii niśnij przyisk numeryzny (0-9) opowijąy numerowi wiersz, który hesz wyrć, i niśnij przyisk OK. Istnieje tkże możliwość zminy numeru pozyji określonego knłu. Zmin numerji y zmienić pozyję wyrnego knłu, niśnij CZERWONY przyisk. Wprowź numer knłu przy użyiu przyisków numeryznyh i niśnij przyisk OK. Jeżeli wprowzony numer pozyji już istnieje, wyświetlone zostnie okno potwierzeni. Poz. Nzw ABC ONE 22

23 KONFIGUROWANIE USTAWIEŃ ODBIORNIKA TV Przesuń niśnij ZIELONY przyisk, y włązyć funkję Przesuń. Wiśnij przyiski B lu, y wyrć knł, który hesz przesunąć, nstępnie wiśnij OK y zznzyć. Jeśli hesz jenoześnie przesunąć kilk knłów, wskż kolejny knł i wyierz go ten sm sposó. Jeśli to koniezne, wykonj ponownie te zynnośi. Kiey wszystkie pożąne knły zostły zznzone, wiśnij B lu, y wskzć miejse, o którego knły mją yć przesunięte. Knły zostną wstwione n wyrnym knłem. Ay wykonć przesunięie, niśnij ZIELONY przyisk. Try Anlogowy - wyłąznie Ten telewizor yfrowy jest urzązeniem zintegrownym, które umożliwi korzystnie z usług yfrowyh i nlogowyh. Jenk pozs użytkowni tego urzązeni njprwopooniej usługi nlogowe zostną wyłązone, y możn yło oć więej usług yfrowyh. To wyłązenie m miejse n różnyh etph. Użytkownik otrzym powiomienie o zminh w rejonie, w którym mieszk, z opowienim wyprzezeniem. Zle się ponowne ostrojenie kżej fzy telewizor, y mieć pewność, że możn ez prolemu ogląć ieżąe i nowe progrmy yfrowe. Knły Lini nr 1/10 Poz. Nzw 1 ABC ONE 2 ABC TWO 7 ABC THREE 30 CABC Chnnel 40 ABC NEWS ABCi 822 AA 823 AC Anten TV Sortownie nr pozyji Niśnij ŻÓŁTY przyisk. Zostnie wyświetlone okno z potwierzeniem. Niśnij przyisk C lu, y wyrć opję Tk, i niśnij przyisk OK. Dotyhzsowy porząek knłów zostnie sksowny. Czy hesz kontynuowć? Tk Jeśli opj Aktul. knłu w tryie stny m ustwienie Wł., gy telewizor jest w tryie zuwni, zostje utomtyznie wykonn funkj Strojenie yfrowe, nowe knły zostją zpisne. Aktul. knłu w tryie stny Wyierz pozyję DTV ustwieni z menu Ustwieni systemu i niśnij przyisk OK. Wiśnij, y wyrć Aktul. knłu w tryie stny nstępnie C lu, y wyrć Wł.. Użytkownik może wyrć try Dom lu Sklep. Try Dom jest przeznzony o zwykłego użytkowni w omu. Tryu Sklep nleży używć, jeśli telewizor jest ustwiony n wystwie w sklepie i w poonyh przypkh. Ustwinie loklizji Z menu Ustwieni systemu wyierz opję Loklizj. Z pomoą przyisków C lu wyierz opję Dom lu Sklep. 23

Seria TL93* Digital Seria ML93* Digital

Seria TL93* Digital Seria ML93* Digital Seri TL93* Digitl Seri ML93* Digitl EUROPEAN UNION ECOLABEL Awre to goos or servies whih meet the environmentl requirements of the EU eolelling sheme Spis treśi INSTALOWANIE TELEWIZORA Śroki ostrożnośi...

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J140W OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J140W OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J140W Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J315W. urządzenie i sprawdź elementy OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J315W. urządzenie i sprawdź elementy OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J315W Prze rozpozęiem korzystni z urzązeni nleży przezytć niniejszy Poręznik szykiej osługi w elu przeprowzeni prwiłowej konfigurji i instlji. OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Wokół urządzenia należy zachować przestrzeń minimalną, tak jak to pokazano na ilustracji. 150 mm. 150 mm 150 mm

INFORMACJA Wokół urządzenia należy zachować przestrzeń minimalną, tak jak to pokazano na ilustracji. 150 mm. 150 mm 150 mm Poręznik szykiej osługi Zznij tutj HL-3140CW / HL-3150CDN HL-3150CDW / HL-3170CDW Ay uzyskć informje n temt prwiłowej proeury konfigurji i instlji, nleży njpierw przezytć Przewonik Bezpiezeństw Prouktu,

Bardziej szczegółowo

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem. Przewodnik Bezpieczeństwa Produktu CD-ROM Przewód zasilający Przewód linii telefonicznej

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem. Przewodnik Bezpieczeństwa Produktu CD-ROM Przewód zasilający Przewód linii telefonicznej Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J5910DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni

Bardziej szczegółowo

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem. Płyta instalacyjna CD-ROM Płyta CD-ROM z dokumentacją

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem. Płyta instalacyjna CD-ROM Płyta CD-ROM z dokumentacją Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J6510DW MFC-J6710DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z roszurą Bezpiezeństwo i zgoność z przepismi. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi

Bardziej szczegółowo

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J825DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J132W OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J132W OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J132W Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J100 DCP-J105 OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J100 DCP-J105 OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J100 DCP-J105 Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J4110DW OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J4110DW OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J4110DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu l posinego urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J552DW DCP-J752DW OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J552DW DCP-J752DW OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J552DW DCP-J752DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J152W. urządzenie i sprawdź elementy OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J152W. urządzenie i sprawdź elementy OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J152W Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni

Bardziej szczegółowo

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie.

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie. Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J6910DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z roszurą Bezpiezeństwo i zgoność z przepismi. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu

Bardziej szczegółowo

Przewód zasilający prądu przemiennego. z prawem

Przewód zasilający prądu przemiennego. z prawem Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-7360N MFC-7460DN Prze skonfigurowniem urzązeni nleży przezytć roszurę Bezpiezeństwo i zgoność z prwem. Nstępnie, y prwiłowo skonfigurowć i zinstlowć urzązenie, nleży

Bardziej szczegółowo

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie.

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie. Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J470DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. best in training PRE TEST

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. best in training PRE TEST Projekt współfinnsowny przez Unię Europejską w rmh Europejskiego Funuszu Społeznego est in trining E-Pr@ownik ojrzłe kry społezeństw informyjnego n Mzowszu Numer Projektu: POKL.08.01.01-14-217/09 PRE TEST

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi MFC-J200 OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi MFC-J200 OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Podręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J200 Przed skonfigurowniem urządzeni zpoznj się z Przewodnikiem Bezpiezeństw Produktu urządzeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Podręznikiem szykiej osługi w elu

Bardziej szczegółowo

Ostrzeżenia informują, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń. Ikony zagrożenia elektrycznego ostrzegają o możliwym porażeniu elektrycznym.

Ostrzeżenia informują, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń. Ikony zagrożenia elektrycznego ostrzegają o możliwym porażeniu elektrycznym. Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-365CN DCP-373CW DCP-375CW DCP-377CW Prze rozpozęiem korzystni z urzązeni nleży przezytć niniejszy Poręznik szykiej osługi w elu przeprowzeni prwiłowej konfigurji

Bardziej szczegółowo

Zacznij od tego MFC-6490CW

Zacznij od tego MFC-6490CW Poręznik szykiej osługi Zznij o tego MFC-6490CW Znim ęzie możn używć urzązeni, nleży je skonfigurowć i zinstlowć, wykonują instrukje, które zwier niniejszy Poręznik szykiej osługi. OSTRZEŻENIE Ostrzeżeni

Bardziej szczegółowo

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie. Przewód zasilający do gniazdka ściennego

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie. Przewód zasilający do gniazdka ściennego Podręznik szykiej osługi Zznij tutj ADS-2100 Przed skonfigurowniem urządzeni zpoznj się z Przewodnikiem Bezpiezeństw Produktu urządzeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Podręznikiem szykiej osługi w elu

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-7055 / DCP-7060D DCP-7065DN OSTRZEŻENIE CAUTION UWAGA

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-7055 / DCP-7060D DCP-7065DN OSTRZEŻENIE CAUTION UWAGA Podręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-7055 / DCP-7060D DCP-7065DN Przed skonfigurowniem urządzeni nleży przezytć roszurę Bezpiezeństwo i zgodność z prwem. Nstępnie, y prwidłowo skonfigurowć i zinstlowć

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Jeśli nie określono inaczej, ilustracje w niniejszym podręczniku przedstawiają model ADS-2600We. Przewód zasilający do gniazdka ściennego

INFORMACJA Jeśli nie określono inaczej, ilustracje w niniejszym podręczniku przedstawiają model ADS-2600We. Przewód zasilający do gniazdka ściennego Podręcznik szykiej osługi ADS-2100e / ADS-2600We Zcznij od tego ADS-2100e ADS-2600We Brother Industries, Ltd. 15-1, Neshiro-cho, Mizuho-ku, Ngoy 467-8561, Jpn Dziękujemy z wyrnie produktu firmy Brother.

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Stron 1 z 7 Połązni Instrukj otyzą systmu Winows w przypku rukrki połązonj loklni Uwg: Przy instlowniu rukrki połązonj loklni, jśli ysk CD-ROM Oprogrmowni i okumntj ni osługuj ngo systmu opryjngo, nlży

Bardziej szczegółowo

Semantyka i Weryfikacja Programów - Laboratorium 2 Działania na ułamkach, krotki i rekordy

Semantyka i Weryfikacja Programów - Laboratorium 2 Działania na ułamkach, krotki i rekordy Semntyk i Weryfikj Progrmów - Lortorium Dziłni n ułmkh, krotki i rekory Cz. I. Dziłni n ułmkh Prolem. Oprowć zestw funkji o ziłń rytmetyznyh n ułmkh zwykłyh posti q, gzie, są lizmi łkowitymi i 0. Rozwiąznie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego za 2010 r.

Sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego za 2010 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, l. Niepoległośi 208, 00-925 Wrszw www.stt.gov.pl Nzw i res jenostki sprwozwzej Numer inentyfikyjny REGON ZD-4 Sprwoznie z pomoy orźnej i rtownitw z 200 r. Portl sprwozwzy GUS

Bardziej szczegółowo

a Taca górna b Taca dolna

a Taca górna b Taca dolna Poręznik szykij osługi Zznij tutj MFC-J6520DW MFC-J6720DW Prz skonfigurownim urzązni zpoznj się z Przwonikim Bzpizństw Prouktu urzązni. Nstępni zpoznj się z ninijszym Poręznikim szykij osługi w lu przprowzni

Bardziej szczegółowo

ZADANIE I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OPIS) OFEROWANEGO SPRZĘTU

ZADANIE I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OPIS) OFEROWANEGO SPRZĘTU ZADANIE I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OPIS) OFEROWANEGO SPRZĘTU Nzw i rs Wykonwy:. I. Systm o ony i trningu koorynji nrwowo-mięśniowj i momntów sił mięśniowyh rozwijnyh w stwh końzyn

Bardziej szczegółowo

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem. Płyta instalacyjna CD-ROM Płyta CD-ROM z dokumentacją

Wkłady atramentowe dostarczone z urządzeniem. Płyta instalacyjna CD-ROM Płyta CD-ROM z dokumentacją Poręznik szykij osługi Zznij tutj MFC-J6510DW MFC-J6710DW Prz skonfigurownim urzązni zpoznj się z roszurą Bzpizństwo i zgoność z przpismi. Nstępni zpoznj się z ninijszym Poręznikim szykij osługi w lu przprowzni

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi MFC-J4510DW OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi MFC-J4510DW OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Poręznik szykij osługi Zznij tutj MFC-J4510DW Prz skonfigurownim urzązni zpoznj się z Przwonikim Bzpizństw Prouktu l posingo urzązni. Nstępni zpoznj się z ninijszym Poręznikim szykij osługi w lu przprowzni

Bardziej szczegółowo

, 0 Informatyka w Zarządzaniu - test zaliczeniowy Zarządzanie III rok NS 7 Kwietnia 2013

, 0 Informatyka w Zarządzaniu - test zaliczeniowy Zarządzanie III rok NS 7 Kwietnia 2013 , 0 Informtyk w Zrzązniu - test zlizeniowy Zrząznie III rok NS 7 Kwietni 2013 imię i nzwisko... nr lumu... 1. Systemy Bk Offie. to m.in. Księgowość. to m.in. płe. to m.in. gospork mteriłow. to MS Exel

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Instrukcj montżu i osługi Uproszczony interfejs użytkownik Dikin Altherm EKRUCBS Instrukcj montżu i osługi Uproszczony interfejs użytkownik Dikin Altherm polski Spis treści Spis treści Dl użytkownik 2

Bardziej szczegółowo

1. Zestaw do oznaczania BZT i ChZT

1. Zestaw do oznaczania BZT i ChZT Sprw Nr RAP.272. 85. 2014 złąznik nr 6.1 do SIWZ PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nzw i dres Wykonwy:... Nzw i typ (produent) oferownego urządzeni:... Nzw przedmiotu zmówieni : 1. Zestw do oznzni

Bardziej szczegółowo

2. Funktory TTL cz.2

2. Funktory TTL cz.2 2. Funktory TTL z.2 1.2 Funktory z otwrtym kolektorem (O.. open olletor) ysunek poniżej przedstwi odnośny frgment płyty zołowej modelu. Shemt wewnętrzny pojedynzej rmki NAND z otwrtym kolektorem (O..)

Bardziej szczegółowo

Zacznij od tego DCP-6690CW

Zacznij od tego DCP-6690CW Podręcznik szykiej osługi Zcznij od tego DCP-6690CW Znim urządzenie ędzie mogło zostć zstosowne, nleży zpoznć się z niniejszą Podręcznik szykiej osługi, y zpewnić prwidłową konfigurcję i instlcję. OSTRZEŻENIE

Bardziej szczegółowo

Co można zrobić za pomocą maszyny Turinga? Wszystko! Maszyna Turinga potrafi rozwiązać każdy efektywnie rozwiązywalny problem algorytmiczny!

Co można zrobić za pomocą maszyny Turinga? Wszystko! Maszyna Turinga potrafi rozwiązać każdy efektywnie rozwiązywalny problem algorytmiczny! TEZA CHURCHA-TURINGA Mzyn Turing: m końzenie wiele tnów zpiuje po jenym ymolu n liniowej tśmie Co możn zroić z pomoą mzyny Turing? Wzytko! Mzyn Turing potrfi rozwiązć kży efektywnie rozwiązywlny prolem

Bardziej szczegółowo

Większość ilustracji w niniejszym Podręczniku szybkiej obsługi przedstawia urządzenie DCP-J525W.

Większość ilustracji w niniejszym Podręczniku szybkiej obsługi przedstawia urządzenie DCP-J525W. Poręznik szykij osługi Zznij tutj DCP-J525W DCP-J725DW Prz skonigurownim urzązni zpoznj się z Przwonikim Bzpizństw Prouktu urzązni. Nstępni zpoznj się z ninijszym Poręznikim szykij osługi w lu przprowzni

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ

WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ ĆWICZENIE 9 WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ Opis kł pomirowego A) Wyzzie ogiskowej sozewki skpijąej z pomir oległośi przemiot i obrz o sozewki Szzególie proste, rówoześie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług przez Ten Square Games sp. z o.o. (dalej również: Regulamin ) 1. Przedmiot Regulaminu, Usługodawca

Regulamin świadczenia usług przez Ten Square Games sp. z o.o. (dalej również: Regulamin ) 1. Przedmiot Regulaminu, Usługodawca Regulmin świdzeni usług przez Ten Squre Gmes sp. z o.o. (dlej również: Regulmin ) 1. Przedmiot Regulminu, Usługodw 1 Regulmin określ zsdy korzystni z gry pod nzwą Let s fish, dostępnej on-line w szzególnośi

Bardziej szczegółowo

Montaż żaluzji i rolet

Montaż żaluzji i rolet Montż żluzji i rolet Nrzędzi Uwg! W większośi przypdków śruby moująe są złązone do rolet i żluzji. NIEZBĘDNE NARZĘDZIA I MATERIAŁY Êrubokr t Êruby i ko ki poziomni wiertrk o ówek mirk linijk Zdejmownie

Bardziej szczegółowo

Nagrywarka DVD/VHS COMBO HDMI Skrócona instrukcja obsługi.

Nagrywarka DVD/VHS COMBO HDMI Skrócona instrukcja obsługi. Nagrywarka DVD/VHS COMBO HDMI Skrócona instrukcja obsługi. I. Opis przycisków, gniazd wejść i wyjść urządzenia. Rys 1. 1. Włącznik / Wyłącznik 2. Komora kasety VHS 3. Tacka nagrywarki DVD 4. Przycisk EJECT

Bardziej szczegółowo

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Podręcznik użytkownik system Windows Rozwiązywnie prolemów związnych z instlcją Wykz czynności kontrolnych przy rozwiązywniu typowych prolemów podczs instlcji. Podstwowe informcje

Bardziej szczegółowo

TTM/TTK/TTC. Uchwyty spawalnicze TIG. Opcje uchwytów spawalniczych TIG

TTM/TTK/TTC. Uchwyty spawalnicze TIG. Opcje uchwytów spawalniczych TIG Uhwyty spwlnize TIG Mistrzowie spwlnizego rzemiosł zsługują n njlepsze nrzęzi. Uhwyty Kemppi TIG są njlepiej opsowne o ręki spwz i ułtwiją uzysknie njwyższej jkośi wyników. Uhwyty Kemppi TIG współprują

Bardziej szczegółowo

Przepisy Hokeja na Trawie Hala

Przepisy Hokeja na Trawie Hala Przepisy Hokej n Trwie Hl Stn n 1 listop 2014 Tłumzenie: Anrzej Busz, Szymon Dolt 2 Spis treśi I Słownizek... 3 II Gr... 5 1 Boisko... 5 2 Skł rużyn... 5 3 Kpitnowie... 8 4 Uiór i wyposżenie zwonik...

Bardziej szczegółowo

DEL 18 SLi, DEL 21 SLi, DEL 24 SLi, DEL 27 SLi electronic LCD

DEL 18 SLi, DEL 21 SLi, DEL 24 SLi, DEL 27 SLi electronic LCD DEL 18 SLi, DEL 21 SLi, DEL 24 SLi, DEL 27 SLi eletroni LCD Deutsh Elektronish geregelter Durhluferhitzer Geruhs- und Montgenweisung English Eletronilly ontrolled instntneous wter heter Operting nd Instlltion

Bardziej szczegółowo

1. Warunki. 2. Zakładanie konta. 3. Logowanie. 4. Korzystanie z portalu klienta 5. Subkonta 5.1Zakładanie subkonta. 5.

1. Warunki. 2. Zakładanie konta. 3. Logowanie. 4. Korzystanie z portalu klienta 5. Subkonta 5.1Zakładanie subkonta. 5. PL Instrukcj DROGA DO PORTALU KLIENTA TOLL COLLECT Spis treści 1. Wrunki 2. Zkłdnie kont 3. Logownie 4. Korzystnie z portlu klient 5. Subkont 5.1Zkłdnie subkont 5.2 Edycj subkont 5.3 Usuwnie subkont 1

Bardziej szczegółowo

Projektas Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas, II etapas

Projektas Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas, II etapas Projekts Stnrtizuotų mokinių psiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrnkių enrojo lvinimo mokykloms kūrims, II etps 2015 MOKSLAS EKONOMIKA SANGLAUDA EUROPOS SĄJUNGA EUROPOS SOCIALINIS FONDAS Kurime Lietuvos

Bardziej szczegółowo

IdeaPad Y470/ Y570. Podręcznik użytkownika V2.0

IdeaPad Y470/ Y570. Podręcznik użytkownika V2.0 IdePd Y470/ Y570 Podręcznik użytkownik V2.0 Przed rozpoczęciem korzystni z komputer przeczytj informcje dotyczące ezpieczeństw orz wżne wskzówki zwrte w instrukcjch dołączonych do zestwu. Uwgi Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Network Projection

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Network Projection Instrukcj obsługi oprogrmowni EsyMP Network Projection Spis treści 2 Informcje o EsyMP Network Projection Funkcje progrmu EsyMP Network Projection... 5 Różne funkcje przekzywni obrzu... 5 Instlcj oprogrmowni...

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna aparatura w Laboratorium Metrologii, cz. I

Elektroniczna aparatura w Laboratorium Metrologii, cz. I Lortorium Metrologii I Politehnik Rzeszowsk Zkł Metrologii i Systemów Pomirowyh Lortorium Metrologii I Elektronizn prtur w Lortorium Metrologii, z. I Grup Nr ćwiz.... kierownik...... 4... Dt Oen I. Cel

Bardziej szczegółowo

System gospodarczy Polski

System gospodarczy Polski Przykłowe testy z zkresu zęśi mteriłu otyząego postw ekonomii, systemów gosporzyh orz poŝy i popytu System gosporzy Polski Hsł i efinije Dopsuj kŝe określenie z kolumny A o opowieniej efiniji w kolumnie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ANKIETY SKIEROWANEJ DO UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ

ANALIZA ANKIETY SKIEROWANEJ DO UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ ANALIZA ANKIETY SKIEROWANEJ DO UCZNIÓW ZEOŁU SZKÓŁ Bni nkietowe zostły przeprowzono w rmh relizji projektu eukyjnego Nie wyrzuj jk lei. Celem tyh ń yło uzysknie informji n temt świomośi ekologiznej uzniów

Bardziej szczegółowo

WL9*8 Cyfrowa Seria YL985 Cyfrowa Seria

WL9*8 Cyfrowa Seria YL985 Cyfrowa Seria WL9*8 Cyfrow Seri YL985 Cyfrow Seri EUROPEAN UNION ECOLABEL Awre to goos or servies whih meet the environmentl requirements of the EU eolelling sheme Spis treśi INSTALOWANIE TELEWIZORA Śroki ostrożnośi...

Bardziej szczegółowo

TOWER-32AM PG2 / 90 PG2. Instrukcja instalacji. Bezprzewodowy, dualny, lustrzany czujnik ruchu PIR z antymaskingiem 2. INSTALACJA

TOWER-32AM PG2 / 90 PG2. Instrukcja instalacji. Bezprzewodowy, dualny, lustrzany czujnik ruchu PIR z antymaskingiem 2. INSTALACJA Polski TOWER-32AM PG2 / TOWER-32AM K9-90 90 PG2 Bezprzewodowy, dulny, lustrzny czujnik ruchu PIR z ntymskingiem Instrukcj instlcji 1. WSTĘP TOWER-32AM PG2 i TOWER-32AM K9-90 PG2 (z funkcją tolerncji n

Bardziej szczegółowo

Spis treści: PODSTAWY TEORETYCZNE I CEL BADAŃ... 3 ANALIZA MATERIAŁU BADAWCZEGO... 6 TEST ZAINTERESOWAŃ NAUKAMI ŚCISŁYMI... 16

Spis treści: PODSTAWY TEORETYCZNE I CEL BADAŃ... 3 ANALIZA MATERIAŁU BADAWCZEGO... 6 TEST ZAINTERESOWAŃ NAUKAMI ŚCISŁYMI... 16 S t r o n Spis treśi: PODSTAWY TEORETYCZNE I CEL BADAŃ... ANALIZA MATERIAŁU BADAWCZEGO... 6 TEST ZAINTERESOWAŃ NAUKAMI ŚCISŁYMI... 6 OCENY SZKOLNE... PODSUMOWANIE... DIAGNOZA ZAINTERESOWAŃ UCZNIÓW WSTĘPNA

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:. NUMER KONKURSU 2/POKL/8.1.1/2010 TYTUŁ PROJEKTU:... SUMA KONTROLNA

Bardziej szczegółowo

Linksys WMA 11. Zawartość zestawu. Seria Instant Wireless. Jak zainstalować urządzenie WMA11 WMA11

Linksys WMA 11. Zawartość zestawu. Seria Instant Wireless. Jak zainstalować urządzenie WMA11 WMA11 Seria Instant Wireless Linksys WMA 11 Zawartość zestawu Jak zainstalować urządzenie Urządzenie wraz z podstawą i osłoną na kable Pilot zdalnego sterowania (wraz z 2 bateriami AAA) Kabel Audio/Video z trzema

Bardziej szczegółowo

Seria AV6**D Digital Seria RV6**D Digital

Seria AV6**D Digital Seria RV6**D Digital VX1A00129500_AVRV635D_OM_EURO_PL.ook Pge 1 Mondy, July 6, 2009 7:27 PM Seri AV6**D Digitl Seri RV6**D Digitl Spis treśi INSTALOWANIE TELEWIZORA Środki ostrożnośi...4 Instlj i wżne informje...5 Pilot zdlnego

Bardziej szczegółowo

Urządzenie zapakowane jest w plastikowe worki. Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, worki należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Urządzenie zapakowane jest w plastikowe worki. Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, worki należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Podręcznik szykiej osługi Zcznij tutj MFC-8880DN Przed rozpoczęciem korzystni z urządzeni nleży przeczytć Podręcznik szykiej osługi, y prwidłowo przeprowdzić konfigurcję iinstlcję. Ay wyświetlić Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Multi PC Projection

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Multi PC Projection Instrukcj obsługi oprogrmowni EsyMP Multi PC Projection Spis treści 2 Informcje o EsyMP Multi PC Projection Style spotkni proponowne przez EsyMP Multi PC Projection... 5 Prowdzenie spotkń z użyciem wielu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WERYFIKACJI ADMINISTRACYJNEJ WNIOSKU O PŁATNOŚĆ

Załącznik nr 2 LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WERYFIKACJI ADMINISTRACYJNEJ WNIOSKU O PŁATNOŚĆ Minimlny zkrs pytń. List moż yć rozszrzn przz KK w zlżnośi o wymgń ngo progrmu EWT LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WERYFIKACJI ADMINISTRACYJNEJ WNIOSKU O PŁATNOŚĆ lp. Nr projktu Tytuł projktu Nzw nfijnt Okrs rlizji

Bardziej szczegółowo

STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI

STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI Ćwiczenie 1 Tworzenie nowego stylu n bzie istniejącego 1. Formtujemy jeden kpit tekstu i zznczmy go (stnowi on wzorzec). 2. Wybiermy Nrzędzi główne, rozwijmy okno Style (lub

Bardziej szczegółowo

ZD-4 Sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego za 2011 r.

ZD-4 Sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego za 2011 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, l. Niepoległośi 208, 00-925 Wrszw Nzw i res jenostki sprwozwzej Numer inentyfikyjny REGON ZD-4 Sprwoznie z pomoy orźnej i rtownitw meyznego z 20 r. Portl sprwozwzy GUS www.stt.gov.pl

Bardziej szczegółowo

ZD-4 Sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego za 2013 r.

ZD-4 Sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego za 2013 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, l. Niepoległośi 208, 00-925 Wrszw Nzw i res jenostki sprwozwzej Numer inentyfikyjny REGON ZD-4 Sprwoznie z pomoy orźnej i rtownitw meyznego z 203 r. Portl sprwozwzy GUS www.stt.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Ostrzeżenia informują, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń.

Ostrzeżenia informują, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń. Poręznik szykij osługi Zznij tutj MFC-5895CW Prz rozpozęim korzystni z urzązni nlży przzytć ninijszy Poręznik szykij osługi, w lu przprowzni prwiłowj konfigurji i instlji. OSTRZEŻENIE UWAGA Ostrzżni informują,

Bardziej szczegółowo

UŻYWANIE SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH PRZEZ MŁODZIEŻ 2005

UŻYWANIE SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH PRZEZ MŁODZIEŻ 2005 Jnusz Sierosłwski, Piotr Jbłoński Instytut Psychitrii i Neurologii Krjowe Biuro s. Przeciwziłni Nrkomnii UŻYWANIE SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH PRZEZ MŁODZIEŻ 25 BADANIA ANKIETOWE W SZKOŁACH NA TEMAT UŻYWANIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy z pasażem www.zakupy.poradnikzdrowie.pl

Regulamin współpracy z pasażem www.zakupy.poradnikzdrowie.pl Regulmin współpry z psżem www.zkupy.pordnikzdrowie.pl 1 Definije 1 Murtor MURATOR Spółk Akyjn z siedzią w Wrszwie, 00-570 Wrszw, l. Wyzwoleni 14, NIP 526-00-08-745, wpisn do Krjowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA WENTYLACYJNE I CENTRALNE KLIMATYZACJE INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I MONTAŻU. Przemysł ATEX

URZĄDZENIA WENTYLACYJNE I CENTRALNE KLIMATYZACJE INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I MONTAŻU. Przemysł ATEX PL URZĄDZENIA WENTYLACYJNE I CENTRALNE KLIMATYZACJE INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I MONTAŻU Ngrzewni powietrz Przemysł ATEX 3910843 1 NAGRZEWNICA POWIETRZA AL-KO MODEL PRZEMYSŁ ATEX Spis treśi 1. Wstęp... 4 1.1

Bardziej szczegółowo

Narożnik MIRAGE Mini. Wygląd mebla. Okucia i poduszki. Instrukcja montażu. Poduszka oparciowa 3szt. Poduszka ozdobna 2szt. ver.3/07.

Narożnik MIRAGE Mini. Wygląd mebla. Okucia i poduszki. Instrukcja montażu. Poduszka oparciowa 3szt. Poduszka ozdobna 2szt. ver.3/07. Instrukcj montżu Spółdzielni Melrsk RAMETA ZPCH 47-400 Rciórz, ul. Królewsk 50; Centrl:+48 (0) 3-453 9 50; Sprzedż:+48(0) 3-453 9 89; Serwis:+48(0) 3-453 9 80; www.rmet.com.pl Wygląd mel 4 5 3 Okuci i

Bardziej szczegółowo

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań Zł Nr 2 o Uhwły Nr XXX/161/2012 Ry Gminy Jktorów z ni 23 lip 2012r. Progrmy, projekty lu zni związne z progrmmi relizownymi z uziłem śroków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (rzem) Wykz przesięwzięć

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Nleży zpoznć się z tymi

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Nleży zpoznć się z tymi

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Nleży zpoznć się z tymi

Bardziej szczegółowo

Okucia. Okucia belkowe...114-119 Złącza kątowe...120-128 Taśmy stalowe...129-132

Okucia. Okucia belkowe...114-119 Złącza kątowe...120-128 Taśmy stalowe...129-132 Okui Okui elkowe...114-119 Złąz kątowe...120-128 Tśmy stlowe...129-132 Konsole słup...133-136 Gwóźź kotwowy o okuć iesielskih...137 Wkręt kotwowy o okuć iesielskih...138 Okui elkowe Wieszk wiełkowy ESSVE

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o zgodności z przepisami dotyczącymi środowiska naturalnego

Oświadczenie o zgodności z przepisami dotyczącymi środowiska naturalnego Deklrcj zgodności z przepismi FCC i IC PINPOINT KEY FOB, FCC ID MVU10148 ACMA: N2523 IC: 6094A-09291, 6094A-09305 To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Osług podleg dwóm wrunkom: 1. To

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELI

MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELI MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELI 2 WPROWADZENIE Stowrzyszenie Tili m przyjemność przestwić Pństwu mteriły yktyzne przeznzone o pry z uznimi szkół ponpostwowyh. Temtyk, jką hemy Pństw zinteresowć, otyzy onwilnyh

Bardziej szczegółowo

Z INFORMATYKI RAPORT

Z INFORMATYKI RAPORT OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI RAPORT WOJEWÓDZTWA LUBUSKIE*WIELKOPOLSKIE*ZACHODNIOPOMORSKIE 2 Egzmin mturlny z informtyki zostł przeprowdzony w łym

Bardziej szczegółowo

Prezentacja programu:

Prezentacja programu: Prezentj progrmu: Kmpni promoyjno-informyjn orz ktywn eukj otyzą zgosporowni elektroopów n terenie wojewóztw kujwsko-pomorskiego, wrmińsko-mzurskiego, zhoniopomorskiego i pomorskiego Mteriły yktyzne zwierjąe

Bardziej szczegółowo

Przenośny odtwarzacz DVD. 1. Widok z przodu

Przenośny odtwarzacz DVD. 1. Widok z przodu Przenośny odtwarzacz DVD 1. Widok z przodu 1. Wyświetlacz LCD 2. Przycisk LCD 3. Przycisk SETUP 4. Przycisk MODE 5. Przycisk MENU 6. Przycisk PAUSE/UP 7. Przycisk F.FWD/RIGHT 8. Przycisk PLAY/SEL. 9. Przycisk

Bardziej szczegółowo

Rzeczpospolita Polska

Rzeczpospolita Polska 1 Poręzny zestw znków umownyh n mpie zsnizej wg instrukji K-1 Wżniejsze wymiry Dził Oiekt Przestwienie grfizne przestwieni grfiznego Rozj 1:500 AF 1234 Punkt osnowy postwowej poziomej PT 247 ok trójkąt

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Znczenie symboli ostrzegwczych

Bardziej szczegółowo

Wektor kolumnowy m wymiarowy macierz prostokątna o wymiarze n=1 Wektor wierszowy n wymiarowy macierz prostokątna o wymiarze m=1

Wektor kolumnowy m wymiarowy macierz prostokątna o wymiarze n=1 Wektor wierszowy n wymiarowy macierz prostokątna o wymiarze m=1 Rchunek mcierzowy Mcierzą A nzywmy funkcję 2-zmiennych, któr prze liczb nturlnych (i,j) gdzie i = 1,2,3,4.,m; j = 1,2,3,4,n przyporządkowuje dokłdnie jeden element ij. 11 21 A = m1 12 22 m2 1n 2n mn Wymirem

Bardziej szczegółowo

TELEWIZOR SAMSUNG UE22H5000 - LED - FullHD CMR 100 - SAMSUNG POLSKA - WARSZAWA - ODBIÓR

TELEWIZOR SAMSUNG UE22H5000 - LED - FullHD CMR 100 - SAMSUNG POLSKA - WARSZAWA - ODBIÓR AV Partner Sp. z o.o. ul. Jórskiego 56 03-593 Warszawa tel. +48 22 747-02-91 TELEWIZOR SAMSUNG UE22H5000 - LED - FullHD CMR 100 - SAMSUNG POLSKA - WARSZAWA - ODBIÓR OSOBISTY 0ZŁ kategoria: Telewizory >

Bardziej szczegółowo

USB HYBRID TV STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153

USB HYBRID TV STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153 USB HYBRID TV STICK Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153 Instrukcja obsługi PL 2 Wprowadzenie Presto! PVR jest rejestratorem wideo w Twoim komputerze. Możesz nagrywać programy

Bardziej szczegółowo

Pytania z organizacji budowy. 1. Prefabrykaty magazynuje się w składowiskach : a) halowych b) otwartych c) półzamkniętych d) zamkniętych

Pytania z organizacji budowy. 1. Prefabrykaty magazynuje się w składowiskach : a) halowych b) otwartych c) półzamkniętych d) zamkniętych Pytni z orgnizji uowy 1. Prefrykty mgzynuje się w skłowiskh : ) hlowyh ) otwrtyh ) półzmkniętyh ) zmkniętyh 2. W skłowiskh zmkniętyh mgzynujemy nstępująe grupy mteriłów : ) ppę, płyty mrmurowe ) kruszyw,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. L73** Seria Cyfrowa M83** Seria Cyfrowa

INSTRUKCJA OBSŁUGI. L73** Seria Cyfrowa M83** Seria Cyfrowa INSTRUKCJA OBSŁUGI L73** Seri Cyfrow M83** Seri Cyfrow Spis treśi INSTALOWANIE TELEWIZORA Śroki ostrożnośi...4 Instlj i wżne informje...5 Pilot zlnego sterowni...7 Instlj terii i zsięg pilot...7 PODŁĄCZANIE

Bardziej szczegółowo

Wellcogen TM Bacterial Antigen Kit - Zestaw Wellcogen TM do wykrywania antygenów bakteryjnych

Wellcogen TM Bacterial Antigen Kit - Zestaw Wellcogen TM do wykrywania antygenów bakteryjnych Doć woę Wellogen TM Bteril Antigen Kit - Zestw Wellogen TM o wykrywni ntygenów kteryjnyh PL ZL26/R30859602...30 Testów 1 PRZEZNACZENIE Zestw Wellogen TM Bteril Antigen Kit zwier szereg szykih testów lteksowyh

Bardziej szczegółowo

Niklowany mosiądz. Przyłącze elektryczne Przewód 2 m Przewód 2 m Przewód 2 m Złącze/M8 Przewód 2 m

Niklowany mosiądz. Przyłącze elektryczne Przewód 2 m Przewód 2 m Przewód 2 m Złącze/M8 Przewód 2 m CZUJIKI IDUKCYJE Wielkość oudowy 3 mm M4 x 0,5 4 mm 4 mm M5 x 0,5 Stref dziłni Sn 0,6 mm 0,6 mm 0,8 mm 0,8 mm 1,0 mm Instlcj Do wudowni Do wudowni Do wudowni Do wudowni Do wudowni 22 22 25 25 38 Wskznie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Satlan Sp. z o.o. Ul. Ostrowskiego Wrocław Tel Fax

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Satlan Sp. z o.o. Ul. Ostrowskiego Wrocław Tel Fax INSTRUKCJA OBSŁUGI Satlan Sp. z o.o. Ul. Ostrowskiego 30 53 238 Wrocław Tel. +48 71 79 00 653 Fax. +48 71 78 32 935 Instrukcja obsługi VIP1910/VIP1920 Załączone elementy W pudełku powinny znajdować się

Bardziej szczegółowo

OWAcoustic premium. OWAconstruct. EN 13501 Europejska Norma. Sufity podwieszane OWAcoustic: Odporność ogniowa i Reakcja na ogień

OWAcoustic premium. OWAconstruct. EN 13501 Europejska Norma. Sufity podwieszane OWAcoustic: Odporność ogniowa i Reakcja na ogień OWAcoustic premium OWAconstruct EN 13501 Europejsk Norm Sufity powieszne OWAcoustic: Oporność ogniow i Rekcj n ogień Europejskie Normy Zhrmonizowne Europejskie Normy Pożrowe są zbiorem ujenoliconych proceur

Bardziej szczegółowo

SPLYDRO pompa ciepła powietrze / woda typu split

SPLYDRO pompa ciepła powietrze / woda typu split Inteligentne połączenie inwerterowej pompy ciepł przeznczonej do ogrzewni i chłodzeni z wieżą hydruliczną Hydro Tower SPLYDRO pomp ciepł powietrze / wod typu split ROZWIĄZANIE NA MIARĘ PRZYSZŁOŚCI - POŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

Wiertarki. Podnieś dowolną wiertarkę Atlas Copco. Przewidnik...192

Wiertarki. Podnieś dowolną wiertarkę Atlas Copco. Przewidnik...192 Wiertrki Podnieś dowolną wiertrkę Atls opo Idelnie psuje do Twojej dłoni. Antomizny projekt uhwytu utrzymuje rmię i ndgrstek w pozyji wyprostownej, zmniejszją ryzyko kontuzji. Idelne wywżenie nrzędzi pozwl

Bardziej szczegółowo

ZADANIA Z ZAKRESU SZKOŁY PODSTAWOWEJ, GIMNAZJUM I SZKOŁY ŚREDNIEJ

ZADANIA Z ZAKRESU SZKOŁY PODSTAWOWEJ, GIMNAZJUM I SZKOŁY ŚREDNIEJ ZADANIA Z ZAKRESU SZKOŁY PODSTAWOWEJ, GIMNAZJUM I SZKOŁY ŚREDNIEJ Nrsowć wkres funkji: f() = + Nrsowć wkres funkji: f() = + Nrsowć wkres funkji: f() = + + Dl jkih wrtośi A, B zhodzi równość: + +5+6 = A

Bardziej szczegółowo

Semantyka i Weryfikacja Programów - Laboratorium 7

Semantyka i Weryfikacja Programów - Laboratorium 7 Semntyk i Weryfikj Progrmów - Lortorium 7 Weryfikj twierdzeń logiznyh Cel. Celem ćwizeni jest zpoznnie się z metodą utomtyznego dowodzeni twierdzeń, tzn. weryfikji, zy dne twierdzenie jest tutologią (twierdzenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX 1 Spis treści Spis treści...2 1. Zawartość opakowania...3 2. Opis urządzenia...3 3. Funkcje...4 4. Oprogramowanie i konta...5 5. Pierwsze uruchomienie...5

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 80 /VII/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Uchwała Nr 80 /VII/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29 kwietnia 2015 r. Uhwł Nr 80 /VII/2015 Rdy Miejskiej w Rdzyminie z dni 29 kwietni 2015 r. w sprwie zminy Wieloletniej Prognozy Finnsowej Gminy Rdzymin n lt 2015 2024 N podstwie rt. 226, rt. 227, rt. 230 ust. 6 i rt. 243

Bardziej szczegółowo

Kamera do dokumentów Przewodnik użytkownika

Kamera do dokumentów Przewodnik użytkownika Kmer do dokumentów Przewodnik użytkownik Zleceni dotyczące bezpiecznego korzystni z urządzeni Nleży zpoznć z niniejszym Przewodnik użytkownik i przestrzegć zleceń dotyczących bezpiecznego korzystni z urządzeni.

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE POMIARY FREZÓW OBWIEDNIOWYCH

KOMPLEKSOWE POMIARY FREZÓW OBWIEDNIOWYCH KOMPLEKSOWE POMIARY FREZÓW OBWIEDNIOWYCH Michł PAWŁOWSKI 1 1. WSTĘP Corz większy rozwój przemysłu energetycznego, w tym siłowni witrowych stwi corz większe wymgni woec producentów przekłdni zętych jeśli

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie multimetrów cyfrowych do pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych

Zastosowanie multimetrów cyfrowych do pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych Zstosownie multimetrów cyfrowych do pomiru podstwowych wielkości elektrycznych Cel ćwiczeni Celem ćwiczeni jest zpoznnie się z możliwościmi pomirowymi współczesnych multimetrów cyfrowych orz sposobmi wykorzystni

Bardziej szczegółowo

RÓWNOWAGA CHEMICZNA. Reakcje chemiczne: nieodwracalne ( praktycznie nieodwracalne???) reakcje wybuchowe, np. wybuch nitrogliceryny: 2 C H 2

RÓWNOWAGA CHEMICZNA. Reakcje chemiczne: nieodwracalne ( praktycznie nieodwracalne???) reakcje wybuchowe, np. wybuch nitrogliceryny: 2 C H 2 RÓWNOWG CHEMICZN N O 4 NO Rekje hemizne: nieowrlne ( rktyznie nieowrlne???) rekje wyuhowe, n. wyuh nitroglieryny: C 3 H 5 N 3 O 9 6 CO + 3 N + 5 H O + / O rekje rozu romieniotwórzego, n. roz urnu gy jeen

Bardziej szczegółowo

Akcesoria szalunkowe

Akcesoria szalunkowe Akesori szlunkowe 1 Akesori szlunkowe Śiągi do deskowń / nkrętki BETOMAX - Śiągi gwintowne - przeznzenie, włśiwośi, zlety Uniwerslne rozwiązni dl nowozesnego udownitw monolityznego. Śiągi gwintowne BETOMAX

Bardziej szczegółowo