N A J N O W S Z E D Z I E J E P O L S K I, , T. V I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "N A J N O W S Z E D Z I E J E P O L S K I, 1939 1945, T. V I"

Transkrypt

1 N A J N O W S Z E D Z I E J E P O L S K I, , T. V I EUGENIUSZ DU RA C ZYŃ SK I W S P R A W IE U S U N IĘ C IA P O L S K IC H S O C JA L IS T Ó W Z P O L IT Y C Z N E G O K O M IT E T U P O R O Z U M IE W A W C Z E G O W dotychczasow ej lite ratu rz e historycznej problem udziału Polskich Socjalistów w P olitycznym K om itecie P orozum iew aw czym nie znalazł pełnego ośw ietlenia. W p ublikacjach tra k tu jących o p roblem atyce podziem ia politycznego w okresie okupacji h itlero w sk iej spotkać m ożna w tej kw estii szereg frag m en tary czn y ch, n iek ied y cennych inform acji, bądź też w ypow iadanych na m arginesie uw ag o ch arak terze sy n te ty zu jący m 1. L ite ra tu ra em ig racy jn a problem rep rezen tacji socjalistów w P K P albo przem ilcza2, albo też przedstaw ia go w bardzo specyficzny sposób. T ak np. Z ygm unt Zaremba sprow adza całą kw estię do okoliczności to w a rzyszących aktow i ponow nego w ejścia W RN do P K P pom ijając to w szystko, co pozw ala w idzieć problem w rzeczyw istym św ietle i w ym iarze 3. Celem niniejszego a rty k u łu jest szkicow e zrek o n stru o w an ie przebiegu w algi o usunięcie P o lsk ich S o cjalistó w z P K P. W ychodząc z tego założenia, au to r chciałby przedstaw ić b adany problem w frag m en tary czn y m tylko pow iązaniu z ogólnym i procesam i dokonyw ającym i się w polityce rządu gen. Sikorskiego i k o nfliktam i w łonie stro n n ictw rządow ych 4. A utor pozostaw ia rów nież na uboczu działalność Polskich Socjalistów w P K P, stojąc na stanow isku, że dla w y jaśn ien ia badanego p ro b lem u kw estia ta nie posiada decydującego znaczenia. * Z agadnienie re p rezen tacji socjalistów w P olitycznym K om itecie P o ro zum iew aw czym, nie będąc w historii podziem ia londyńskiego zagadnieniem w ęzłow ym, posiada istotne znaczenie dla c h a rak tery sty k i p rzesu 1 P o r. n p. J. M ulak, W o jsk o p o d z ie m n e, W a rs z a w a 1946; M. T u rlejsk a, O w o jn ie i p o d z ie m iu, W a rs z a w a, K iw T a k n p. W. P o b ó g -M a lin o w sk i, N a jn o w sz a h is to r ia p o lity c z n a P o lsk i. O k re s , L o n d y n 1960, s. 344 i 351, g d z ie w d w ó c h p rz y p is a c h s tw ie rd z a ty lk o f a k t u s tą p ie n ia W R N z P K P i w e jś c ia d o ń P o ls k ic h S o c ja listó w. D w u k ro tn ie te ż p o d a je m y ln ą in fo rm a c ję, że m ie jsc e P u ż a k a w P K P z a ją ł W. M a rk o w s k i, c h o ciaż w ia d o m o, że p ie rw s z y m p rz e d s ta w ic ie le m P S w P K P b y ł A d a m P r ó c h n ik (ps. A rtu r), a d o p ie ro po je g o ś m ie rc i W. M a rk o w s k i. P o r. o p ra c o w a n ie E d w a rd a O s ó b k i-m o ra w sk ie g o, A rc h iw u m Z a k ła d u H is to r ii P a r tii (d a le j A Z H P ) Z 7 6 /III/4 6 1, k. 105; Mulak, op. cit, s Z. Z a re m b a, W o jn a i k o n s p ir a c ja, L o n d y n B y ło b y rz e c z ą in te r e s u ją c ą p o w ią z a ć a n a liz o w a n y p ro b le m n p. z lin ią t a k ty c z n ą S tr o n n ic tw a L u d o w e g o.

2 92 Eugeniusz Duraczyński nięć, jakie dokonały się w obozie londyńskim w iosną 1943 r. 5 Ta o statn ia kw estia w y d aje się m ieć pierw szoplanow e znaczenie dla analizy przyczyn, k tó re spow odow ały, iż m im o w ysiłków czynionych przez P olską P a rtię R obotniczą nie pow stał w k ra ju na przełom ie la t ogólnonarodow y fro n t w alki z o k u p an tem h itlerow skim 6. U sunięcie Polskich Socjalistów z P K P i w prow adzenie doń praw icy socjalistycznej P PS-W R N jest frag m en tem, ogniw em w łań cu ch u faktó w skład ający ch się n a ogólny proces przeg ru p o w an ia sił w obozie londyńskim. A czkolw iek form alne w ystąpienie W RN z P K P p rzy p ad a na w rzesień 1941 r. 7, to jed n ak już w styczniu 1941 r. kierow nictw o W RN zapow iedziało, że w spółpracę z D eleg atu rą R ządu ogranicza do sp raw w ojskow ych 8. U podłoża decyzji styczniow ej leżała zapew ne p rzeg rana w w a l ce, prow adzonej przez W RN w espół z ZW Z przeciw sko S ikorskiem u o s tru k tu rę podziem ia i fo rm y pow iązania rząd u z podziem iem. N ajogólniej rzecz biorąc, w alk a ta sprow adzała się do dw óch kw estii 9: czy podziem ie m a stanow ić jed n o litą organizację w ojskow o-polityczną p rzy zrozum iałej w ów czas p reponderancji san acy jn ej k ad ry oficerskiej, czy też działać pow inny dw a rów noległe ośrodki w ojskow y i polityczny. Po w tó re czy rząd m a spełniać ty lk o fu n k cję rep re z en tacji na zew n ątrz, czy też w inien on stanow ić ośrodek dyspozycji państw ow ych? K oncepcje W RN i ZW Z zm ierzały do utw orzenia jednolitego ośrodka w ojskow o-politycznego 10. R ów nolegle W RN dążyła do pozbaw ienia rz ą du decydującego w pływ u na podziem ie i faktycznego usam odzielnienia się podziem ia 11. Zw ycięstw o koncepcji W RN i ZW Z oznaczałoby niepom iern e w zm ocnienie san acy jn y ch antagonistów Sikorskiego i m ogłoby pow ażnie osłabić jego pozycję w obozie b u rżuazy jn y m w decydującym m om encie w alki o w ładzę. W alka kończy się zw ycięstw em koncepcji Sikorskiego. N astępuje rozczłonkow anie dyspozycji i u stanow ienie czynnika zależnego od rząd u D elegatury R ządu 12. D ecyzje rząd u (szczególnie m ianow anie w g ru d n iu 1940 r. delegata) przyniosły w kw estii o rg an i 5 P o r. Cz. M adajczyk, W a ż n a d e cy z ja. N a jn o w sz e D zieje P o lsk i, M a te ria ły i s tu d ia z o k re s u I I w o jn y ś w ia to w e j, t. IV, 1960, s Ib id e m. 7 P o r. P o b ó g -M a lin o w sk i, op. cit., s. 344; Z arem b a, op. cit., s Z arem ba, op. cit., s G łó w n e n a s ile n ie w a lk i p r z y p a d a n a o k re s od k o ń c a 1939 r. d o d r u g ie j p o ło w y 1940 r. 10 O p in ie te p o d z ie la ły i in n e s tr o n n ic tw a (np. SL ), a le n a jm o c n ie j la n s o w a n e b y ły o n e p rz e z W R N. W y s tę p u ją c a z b ie żn o ść p o g lą d ó w n ie o z n a c z a ła b r a k u s p rz e c z n o ści. Z W Z z m ie rz a ł do p o d p o rz ą d k o w a n ia p o d z ie m ia, a le i W R N m ia ła sw o je a m b ic je p o lity c z n e. 11 R z ą d p o ls k i n a o b c zy ź n ie i R a d ę N a ro d o w ą u z n a je m y ja k o w id o m ą r e p r e z e n ta c ję P a ń s tw a P o lsk ie g o n a z e w n ą trz i o b ja w c ią g ło śc i n a sz e g o is tn ie n ia p a ń s tw o w e g o. O d p ie rw s z y c h je d n a k c h w il o k u p a c ji i o d ro d z e n ia ż y c ia p o lity c z n e g o P o ls k i w p o d z ie m ia c h k o n s p ir a c ji z a s trz e g liś m y k a te g o ry c z n ie c a łk o w ite p ra w o k r a ju do d e c y d o w a n ia o sw o im p rz y sz ły m ż y c iu (W R N 30.XI.1940). E m ig ra c ja to sy m b o l, k r a j rz e c z y w is to ś ć ży cia n a ro d o w e g o. Z a c h o w a ć tę h ie r a r c h ię s ta w a ło się n a jw a ż n ie js z y m z a d a n ie m c h w ili. Z arem ba, op. cit., s R z ą d m u s i p o z o sta w ić w o ln ą r ę k ę w k s z ta łto w a n iu fo rm o rg a n iz a c y jn y c h p o d z ie m ia w e d łu g d o św ia d c z e ń i u z n a n ia k r a ju. Ib id e m, s P o r. P o b ó g -M a lin o w sk i, op. cit., s. 344.

3 O usunięciu Polskich Socjalistów z PKP 93 zacji podziem ia p rzek reślen ie aspiracji politycznych stronnictw, a zw łaszcza W RN 13. W ty m kontekście decyzję styczniow ą, na m ocy której W RN ogranicza płaszczyznę w spółpracy z D elegaturą, m ożna ocenić jako w a rian t tak ty czn y. Zasadniczą zm ianę w stosunku W RN do rządu i jego reprezen tacji w k ra ju pow oduje podpisana 30 lipca 1941 r. um ow a polsko-radziecka. Złożone w tej spraw ie ośw iadczenia kierow nictw a W RN posiadają jednoznaczną w ym ow ę polityczną 14. Z asłaniając się niedom ó w ieniam i um ow y polsko-radzieckiej, obow iązkiem przeciw staw ienia się inspirow anej rzekom o przez rząd propagandzie słow ianofilskiej k iero w nictw o W RN w y stąp iło a limine przeciw ko próbom porozum ienia się ze Z w iązkiem R adzieckim, zn ajd u jący m w yraz w podpisanej u m o w ie15. O pozycja k iero w n ictw a W RN w obec podpisania um ow y polsko-radzieckiej była podstaw ow ą p rzesłan k ą u stąp ien ia W RN z Politycznego K om i te tu Porozum iew aw czego. W e w rześniu 1941 r. przedstaw iciel WRN w P K P K azim ierz P u żak złożył ośw iadczenie, będące p latfo rm ą żądań, a jednocześnie oficjalną m o ty w acją u stąp ien ia 16. Z aw ieszając sw oją działalność w P K P, kierow nictw o W RN zdaw ało sobie zapew ne spraw ę, że a k t ten nie spow oduje zasadniczej zm iany w polityce Sikorskiego w stosu n k u do Z w iązku Radzieckiego. D ek laru jąc sw ój zdecydow anie negaty w n y stosunek do zaw artego porozum ienia, W RN niejako przy okazji dąży do spow odow ania k ry zysu w podziem iu londyńskim, aby tą drogą 13 Z ob. Z arem ba, op. cit., s W szelk ie p ró b y tw o rz e n ia p r ą d ó w m o s k a lo fils k ic h i s ło w ia n o fils k ic h, k tó re z a w sz e b y ły p r e te k s te m d la z a b o rc z o ści ro s y js k ie j, m u sz ą b y ć ja k n a js iln ie j z w a l c z a n e. O św ia d c z e n ie k ie ro w n ic tw a W R N z 2.V III.1941, W R N 9.V III K o n fe r e n c ja u w a ż a za k o n ie c z n e u p r z y to m n ie n ie k r a jo w i i ś w ia tu n ie b e z p ie c z e ń s tw k r y ją c y c h się w n ie d o p o w ie d z e n ia c h u m o w y p o lsk o -so w ie c k ie j, u ja w n ia ją c y c h z a b o rc z e a p e ty ty Z S R R. U trz y m a n ie fa k ty c z n e g o s ta n u rz ec zy, a ty m b a rd z ie j a p o te o z o w a n ie te j u m o w y, k o n f e re n c ja u z n a je za sz k o d liw e z a ró w n o z p u n k tu w id z e n ia in te re s ó w P o ls k i ja k i p rz y szłe g o p o k o jo w e g o w s p ó łż y c ia n a ro d ó w po w o jn ie. D la te g o też k o n f e re n c ja z w ra c a u w a g ę sp o łe c z e ń s tw a i r z ą d u n a k o n ie c z n o ść z a c h o w a n ia p e łn i sa m o d z ie ln o ś c i p o lity c z n e j P o lsk i, p r z e r w a n ia sz k o d liw e j p ro p a g a n d y z a c ie m n ia ją c e j n ie b e z p ie c z e ń s tw o s y tu a c ji stw o rz o n e j p rz e z u m o w ę, w sz c zególn o ści n ie b e z p ie c z e ń s tw a w ik ła n ia się w p o lity k ę s ło w ia n o f ils tw a. R e z o lu c ja n a d z w y c z a jn e j k o n f e re n c ji p rz e d s ta w ic ie li m a s p r a c u ją c y c h P o lsk i. W R N, 20.IX Z a re m b a p r ó b u ją c w y k a z a ć słu sz n o ść s ta n o w is k a W R N p rz y z n a je, że W R N s ta n ę ła n a p o z y c ja c h s k r a jn ie p ra w ic o w o -o p o z y c y jn y c h. W id z ie liśm y, ja k n a sz e s ta n o w is k o b ę d z ie n ie p o p u la rn e w k o ła c h rz ą d u i D e le g a tu ry. W k ra d ły się ta m ju ż d o ść g łę b o k o n a s tr o je «n ie d ra ż n ie n ia» S o w ie tó w w ie c z n ą k r y t y k ą (op. cit., s. 176). 16 O ś w ia d c z e n ie to, a c z k o lw ie k w n ie p e łn y m b rz m ie n iu, p rz y ta c z a Zarem ba: D e le g a t r z ą d u n ie m o że b y ć n a rz u c o n y ru c h o m r e p re z e n tu ją c y m n a jp o w a ż n ie js z e o d ła m y m y śli p o lity c z n e j i sp o łe c z n e j P o lsk i... D e le g a t w in ie n sp e łn ić lo ja ln ie f u n k c je łą c z n ik a m ię d z y sp o łe c z e ń s tw e m w k r a ju a rz ą d e m, p o s k r a m ia ją c w szelk ie d ą ż e n ia a p a r a tu b iu r o k ra ty c z n e g o d o u z u r p o w a n ia so b ie ro li n a d rz ę d n e j... O rg a n p o ro z u m ie n ia s tro n n ic tw, P K P, m u s i m ie ć n ie ty lk o k o m p e te n c je c ia ła d o ra d c z e g o, a le te ż i k o n tro lu ją c e g o c a łą d z ia ła ln o ść d e le g a ta... O rg a n y w y k o n a w c z e d e le g a ta w in n y b y ć sp ro w a d z o n e do n ie z b ę d n e g o m in im u m i p ra c o w a ć w śc isły m o p a rc iu o o rg a n iz a c je, z rz e sz o n e w P K P... A w re sz c ie n a jw a ż n ie js z y b o d a j w a r u n e k c elo w e j i p ło d n e j w s k u tk i w s p ó łp ra c y to p rz y ję c ie c h o c ia ż b y m in im a ln e j, a le w y ra ź n e j p la t fo rm y id e o w o -p o lity c z n e j (op. cit., s ). C h a r a k te r y s ty c z n e, że z a ró w n o w o św ia d c z e n iu, ja k i w p r a s ie (por. a r t. p t. O p o lity c e z a sad, W R N 4.X.1941) n ie m a ja k ie jk o lw ie k w z m ia n k i o s ta n o w is k u W R N w o b e c u m o w y p o ls k o -ra d z ie c k ie j. W R N ze w z g lę d ó w ta k ty c z n y c h n ie m o g ła p o d a ć ja k o p o w o d u sw eg o u s tą p ie n ia z P K P n e g a ty w n e g o s to s u n k u do c z y n io n y c h p ró b p o le p s z e n ia s to s u n k ó w p o lsk o - ra d z ie c k ic h. N ie m o g ła, b o p o p ie rw sze, z d e m a s k o w a ło b y ją to ja k o z w o le n n ic z k ę z d e c y d o w a n e g o k u r s u a n ty ra d z ie c k ie g o i p o s ta w iło w o c zach o p in ii p u b lic z n e j

4 94 Eugeniusz Duraczyński uzyskać szereg koncesji politycznych od rząd u 17. WRN w yraźnie zm ierza do w y k o rzy stan ia tru d n e j sy tu acji Sikorskiego (tzw. kry zy s sierpniowy). M ogła to być rów nież próba nacisku na kierow nictw o S tro n n ictw a Ludow ego. O baw a przed kryzysem P K P i osam otnieniem w rozgryw kach ze S tronnictw em N arodow ym m ogła, jak się zapew ne spodziew ali p rzyw ódcy WRN, pchnąć SL do' ściślejszej w spółpracy z WRN. K ierow nictw o W RN przypuszczalnie liczyło się z m ożliw ością stosunkow o szybkiej re a lizacji sw ych postulatów. N adzieja tak a m ogła być w ynikiem p rzeceniania roli P PS-W R N jako członka koalicji rządow ej i nieuw zględnienia ew entualności w prow adzenia do P K P P olskich Socjalistów. Ż aden z założonych celów nie został spełniony. Istnienie dw óch ugrupow ań pow stałych po rozw iązaniu P P S : praw icy W RN i lew icy Polscy Socjaliści, u łatw iło rządow i a zapew ne niem ałą rolę odegrało tu SL u n ik n ięcie k ry zysu 18. Jesien ią 1941 r. do udziału w P K P zaproszony został p rzedstaw iciel P olskich S ocjalistów A dam P ró ch n ik 19. Z aw ieszając w je d n y m sz e re g u z S o s n k o w sk im, Z a le s k im i B ie le c k im. P o w tó re, u tr u d n iło b y to, a p r a k ty c z n ie u n ie m o ż liw iło u d z ia ł p rz e d s ta w ic ie li tzw. K o m ite tu Z a g ra n ic z n e g o P P S w p ra c a c h rz ą d u. W a rto w ty m m ie js c u z w ró cić u w a g ę n a c h a r a k te r y s ty c z n ą w y p o w ie d ź p r a s y W R N z 1943 r., po z e rw a n iu s to s u n k ó w p o ls k o -ra d z ie c k ic h : N a ty c h m ia s t p o z a w a rc iu u m o w y p o lsk o -so w ie c k ie j z a ję liś m y z d e c y d o w a n e s ta n o w isk o, w s k a z u ją c n a n ie b e z p ie c z e ń s tw o p rz e m ilc z e n ia s p r a w y n a sz y c h g r a n ic w s c h o d n ic h, p ię tn u ją c p r o p a g a n d ę c ie lęc eg o z a c h w y tu z p o w o d u te j u m o w y, u p r a w ia n ą p rz e z k r a jo w e i z a g ra n ic z n e o rg a n y rz ą d o w e o ra z o g ro m n ą w ię k sz o ść n a sz e j p r a s y n ie le g a ln e j ; Z a jm u ją c ta k ja s n e s ta n o w is k o n ie u w a ż a liś m y je d n a k za m o ż liw e w y c ią g a n ie w s z y s tk ic h w n io sk ó w, ja k ie n a le ż a ło b y w y c ią g n ą ć w n o rm a ln y c h c z a s a c h ; N asze k ry ty c z n e s ta n o w is k o w o b ec t r a k t a t u p o lsk o -so w ie c k ie g o u c z y n i liś m y ty lk o p o d s ta w ą d la p ro p a g a n d y i a k c ji u ś w ia d a m ia ją c e j n a z e w n ą trz i n a w e w n ą tr z. W o ln o ść n r 2, m a j W. P o b ó g - M a lin o w s k i (op. cit., s. 344) p rz y z n a je, że n e g a ty w n y s to s u n e k W R N do u m o w y b y ł je d n ą z w a ż k ic h p rz y c z y n u s tą p ie n ia W R N z P K P. W in te r p r e ta c ji W R N w y jśc ie z P K P je s t p rz e d s ta w ia n e b ą d ź to ja k o w y n ik in tr y g (por. W R N n r 7/113, z 1943), b ą d ź te ż ja k o a k t w w a lc e o n a d a n ie p o d z ie m iu d e m o k ra ty c z n e g o c h a r a k te r u. Z. Z arem ba, S z e ść d z ie s ią t la t w a lk i i p ra c y P P S, L o n d y n (b.r.), w y d. C e n tra ln e g o K o m ite tu Z a g ra n ic z n e g o P P S, s. 32. P isz ą c b e z p o ś re d n io o s to s u n k u W R N do u m o w y z 30.VII.1941 p u b lic y s ta w u e re n o w s k i J. M a la ra n a z y w a w ią z a n ie u s tą p ie n ia W R N z P K P z je j o p o z y c y jn y m s ta n o w is k ie m w o b e c u m o w y b a jk ą. J. M alara, O rg a n iz a c je s o c ja lis ty c z n e p o d c z a s w o jn y, w : Ś w ia tło, z b ió r a r ty k u łó w i r o z p ra w p o d re d. Z. Z a - r e m b y, P a r y ż 1947, n r R e je s tr ż ą d a ń z a w a r ty w o św ia d c z e n iu P u ż a k a w s k a z u je w y ra ź n ie n a ich k ie r u n e k : o g ra n ic z e n ie k o m p e te n c ji d e le g a ta i p o d p o rz ą d k o w a n ie D e le g a tu ry P o lity c z n e m u K o m ite to w i P o ro z u m ie w a w c z e m u, w k tó ry m W R N sp o d z ie w a ła się w id o c z n ie o d e g ra ć n ie p o ś le d n ią ro lę. 18 P e w n ą ro lę z a p e w n e o d e g ra ło w ty m S tro n n ic tw o P ra c y, a z w ła szcza jeg o p rz e d s ta w ic ie l w P K P F r a n c is z e k K w ie c iń s k i, m a ją c y w p ły w n a ó w c zesn e g o d e le g a ta, C y ry la R a ta js k ie g o. 19 F a k t te n Z a r e m b a (op. cit., s. 179) n a z y w a m a ło s tk o w y m p o s u n ię c ie m. A u to r o p ie ra ją c się n a z n a n y c h m u p rz e k a z a c h ź ró d ło w y c h m o że z a le d w ie s tw ie r dzić, że w y ją tk o w ą ro lę p rz y w p ro w a d z e n iu P S do P K P o d e g ra ło SL. P o r. A Z H P 202/11, t. 6, k. 114, 186; t. 35, k. 30. W e d łu g in f o r m a c ji u d z ie lo n e j a u to ro w i p rz e z p ro f. S ta n is ła w a Płoskiego, P o lsc y S o c ja liśc i w e sz li do P K P n a p o d s ta w ie o p in ii Z y g m u n ta Ż u ła w s k ie g o, k tó r y z a p y ty w a n y p rz e z rz ą d w y p o w ie d z ia ł się ja k o p re z e s R a d y N a c z e ln e j P P S, że z a ró w n o W R N, ja k P S są f r a k c ja m i P P S i m a ją je d n a k o w e p r a w a do r e p re z e n to w a n ia te j p a r tii. B e z p o ś re d n im in ic ja to r e m w p ro w a d z e n ia b y ło SL. W s p ra w ie te j p rz e d s ta w ic ie l S L G ru d z iń s k i, ro z m a w ia ł z P ró c h n ik ie m. E w e n tu a ln ą ro lę w te j s p ra w ie m ó g ł ró w n ie ż o d e g ra ć L ib e r m a n m in is te r z r a m ie n ia P P S w rz ą d z ie g en. S ik o rsk ie g o. W p ro w a d z e n ie P S do P K P u ła tw iło S ik o r s k ie m u czaso w e o d su n ię c ie n a b o czn y to r p rz e c iw n ik ó w u m o w y, p rz y z a c h o w a n iu z a s a d y c z w ó rp o ro z u m ie n ia. O s ła b iło o p o z y cję a n ta g o n is tó w S ik o rsk ie g o w L o n d y n ie.

5 O usunięciu Polskich Socjalistów z PKP 95 sw oją działalność w P olitycznym K om itecie P orozum iew aw czym W RN uczyniła to w form ie u lty m aty w n ej stw ierdzając, że pow rót jej do P K P będzie m ożliw y dopiero po spełnieniu przez rząd zgłoszonych pod jego ad resem żąd ań 20. W prow adzenie do P K P Polskich S ocjalistów zm ienia jed n ak całkowicie sytuację. K om plikuje to przede w szystkim pozycję K o m itetu Zagranicznego P P S 21. K Z P P S nie chce zryw ać z rządem, ale z drugiej stro n y odcina się od P olskich Socjalistów. W tych w aru n k ach 19 stycznia 1942 r. K om itet p odejm uje d ram aty czn ą uchw ałę: 1. K om itet Z agraniczny K oła stw ierdza, że w k ra ju istn ieje tylko jed n a organizacja reprezen tu jąca ideologię, p ro g ram i ta k ty k ę Koła. 2. że kierow nictw em tej organizacji jest C [entralne] K [ierow nictw o] R [uchu] [Mas p racu jący ch Polski], którego przedstaw icielem jest Bazyli. 3. że K o m itet Z agraniczny uw aża się za przedstaw icielstw o tej w łaśnie organizacji, tj. Koła, kierow anej przez CKR. 4. że K o m itet Z agraniczny m oże w spółpracow ać tylko z tym i zagranicznym i przedstaw icielstw am i stronnictw, k tó re w k ra ju w spółp racu ją z K ołem. 5. że dalsza w spółpraca K o m itetu Z agranicznego Koła z rządem m ożliw a będzie tylko, jeżeli rząd uzna CKR za jedyne p rzed staw icielstw o K oła 22. G łów na teza ośw iadczenia: W RN i jej kierow nictw o jest jed y n y m re p rezen tan tem ru chu socjalistycznego w Polsce. Teza ta w sp arta jest podporządkow aniem się K Z P P S k ierow nictw u W R N 23. P u n k t 4 uchw ały w yraźnie adresow any jest do em ig racy jn y ch działaczy SL i m a zapew ne na celu spow odow anie zm iany stanow iska SL w k raju. P u n k t 5 m a zm u sić rząd do usunięcia Polskich S ocjalistów z P K P. Tego sam ego dnia K o m itet Z agraniczny P P S k ieru je na ręce Sikorskiego żądania: n aty ch m iastow e usunięcie z P K P osoby p rz y ję tej przez delegata rząd u jako rzekom ego przedstaw iciela K oła; 2. bezzw łoczne zam ianow anie delegata rządu w osobie w skazanej przez T ró jk ąt oraz zastępcę DR w osobie w skazanej przez Koło; 3. ogłoszenie d e k la ra c ji zasadniczej rz ą d u o k re ślającej stosunek do k ra ju, do zagadnień u strojow ych i społecznych Polski oraz polskich celów w o jn y 24. Od załatw ienia tych żądań K Z P P S uzależnia sw oje stanow isko w spraw ach em ig racy jn y ch 25. Stanow isko zaw arte w dokum entach z 19 stycznia 1942 św iadczy, że K om itet Z agraniczny P P S podjął próbę załatw ienia żądań WRN. D okładniejsza analiza w ym ienionych dokum entów i ich porów nanie z ośw iadczeniem W RN z w rześnia 1941 zdaje się w skazyw ać na w yraźną zm ianę tak ty k i. W e w rześniu 1941 W RN uzależnia pow rót do P K P od pozytyw nego u stosunkow ania się rząd u do jej żądań. W d okum entach styczniow ych pierw szoplanow e zdaje się być żądanie pow rotu W RN do PK P. 20 P o r. Z arem ba, op. cit., s J e s t p ra w d o p o d o b n e, że K Z P P S n a ty c h m ia s t po w p ro w a d z e n iu do P K P P S ro z p o c z ą ł a k ty w n ą d z ia ła ln o ś ć n a jp r a w d o p o d o b n ie j w fo rm ie ro z m ó w k u lu a r o w y c h m a ją c ą n a c e lu re a liz a c ję p o s tu la tó w W R N. 22 A Z H P 202/1, t. 11, fo to k o p ia. K o ło k ry p to n im W R N, B a z y li p se u d o n im K. P u ż a k a. 23 P u n k t 5 o św ia d c z e n ia w y ra ź n ie w s k a z u je n a ta k ty k ę r z ą d u : is tn ie ją d w a u g ru p o w a n ia w ło n ie P P S. T ezą tą rz ą d sz a c h u je K Z P P S, ja k ró w n ie ż W R N. 24 P ro m e m o ria d la p a n a p re z e s a R a d y M in is tr ó w, A Z H P 202/1, t. 11, fo to k o p ia. P u n k t 2 m o że w s k a z y w a ć n a p ró b y p o z y s k a n ia SL. T r ó jk ą t k r y p to n im SL. 25 Ib id e m.

6 96 Eugeniusz Duraczyński O św iadczenie z 19 stycznia przek reśla w ięc podstaw ow ą m yśl w rześniowego ośw iadczenia. W e w rześn iu 1941 W RN dom aga się podporządkow ania D elegatu ry P olitycznem u K om itetow i Porozum iew aw czem u. W styczniu 1942 K Z P P S dom aga się tylko zm iany delegata i uzyskania dla siebie stanow iska zastępcy delegata. J e s t to w ięc w y raźn e o g raniczenie w żądaniach; n ajisto tn iejszym z nich staje się p o w ró t do PK P. U podłoża zm iany tak ty k i leżał fa k t w prow adzenia do P K P P olskich Socjalistów. W ty m kontekście zrozum iałe jest przejęcie in icjaty w y przez K o m itet Z ag ran iczn y 26. K ierow nictw o W RN chcąc zachow ać pozory nie mogło w ystąpić w tak iej form ie, jak to czynił K Z PPS. M im o u lty m a ty w n ej form y żądań styczniow ych, m im o w yznaczenia d aty 10 k w ietn ia jako ostatecznego term in u u regulow ania przez rząd sp raw delegata i P K P 2 7, K om itet Z agraniczny P P S w m arcu 1942 r. p rzestrzeg a kierow nictw o W RN przed zb y tn im optym izm em i n a dziejam i na łatw e i szybkie osiągnięcie zam ierzonych celów 28. Pesym izm K o m itetu Z agranicznego jest przyznaniem się do poniesionej porażki. W ystąpienie styczniow e nie zm usiło rządu do zadośćuczynienia żądaniom KZ P PS. W styczniu i lu ty m 1942 n astąp iły rozm ow y oraz w y m ian a ośw iadczeń w spraw ach poruszonych przez KZ P P S 29. Z dostępnych dokum entów niedw uznacznie w ynika, że K Z P P S dąży do usunięcia P olskich S ocjalistów z P K P i w prow adzenia W RN oraz do m ianow ania re p rezen tan ta W RN zastępcą d e leg a ta30. W akcji tej K Z P P S stara się w yw ołać p rzekonanie o przyjęciu przez m in istra spraw w ew n ętrzn y ch S. M ikołajczyka w szystkich postulatów K om itetu, a w szczególności p o stu latu usunięcia Polskich Socjalistów z P K P 31. W rzeczyw istości u stęp stw a rząd u były nieznaczne. R ząd zaledw ie zgodził się zebrać K o m itet do S p ra w K ra jo w ych (KSK) i przedstaw ić p ro jek t organizacji i obsady p erso n aln ej D eleg a tu ry 32. W n ajw ażn iejszej dla K Z P P S kw estii sk ład u P K P m in ister sp raw w ew n ętrzn y ch ośw iadczył, że rząd może tylko usunąć te przeszkody, k tó re rzekom o m iały spow odow ać ustąpienie WRN z P K P r. K o m ite t Z a g ra n ic z n y P P S p rz y jm u je u c h w a łę : Z e b ra n i p rz y jm u ją do w ia d o m o ś c i i w y k o n a n ia o rg a n iz a c y jn e i p o lity c z n e d e cy z je C K R. L is t K re m e - ro w s k ie g o (ps. C io łk o sza ) do K o ła z 23.I I I.1942, A Z H P 202/1, t Ib id e m. 28 Ib id e m. O so b iście n ie są d z ę (pisze C io łk o sz E. D.), b y b y ł w te j sp ra w ie p o w ó d do o p ty m iz m u, z w a ż y w szy iż s p r a w a c ią g n ie się ju ż d w a la ta, iż jeszcze w c z e sn ą w io sn ą m ia łe m p rz y rz e c z e n ie S tra ż n ic y (ps. S ik o rsk ie g o ) z a ła tw ie n ia s p ra w y o ra z że s p ra w ę A r tu r a u w a ż a się za k o n f lik t w e w n ę trz n y, co je s t d la n a s tu ta j n ie d o p rz y ję c ia, ta k sa m o ja k i d la W a s. 29 Ib id e m. 30 Ib id e m. O św ia d c z e n ie K Z P P S D o p a n a p re z e sa R a d y M in is tr ó w. O ś w ia d c zen ie M ik o ła jc z y k a. O św ia d c z e n ie M ik o ła jc z y k a je s t o d p o w ie d z ią n a p e p e s o w sk ą in te r p r e ta c ję ro zm ó w. O b y d w a d o k u m e n ty p o c h o d zą z lu te g o 1942 r. 3t Ib id e m. O ś w ia d c z e n ie K Z P P S. 32 Ib id e m. O św ia d c z e n ie M ik o ła jc z y k a. 33 Ib id e m. P r z e d s ta w ia ją c p rz e b ie g ro z m ó w z K Z P P S M ik o ła jc z y k s tw ie rd z a : N ie w z ią łe m n a to m ia s t z o b o w ią z a n ia u s u n ię c ia p. P [ró c h n ik a ] z P K P, o św ia d c z a ją c, że n ie rz ą d go v /p ro w a d z ił, lecz k r a j, i to P K P sw o ją u c h w a łą p o u s tą p ie n iu B a z y lego. Z a z n a c z y łe m, że je ż e li p r a w d ą je s t, iż p rz y c z y n ą u s tą p ie n ia je s t rz e k o m o b r a k d e k la r a c ji r z ą d u, o so b a o b e cn e g o d e le g a ta to rz ą d m o że u s u n ą ć ty lk o te p r z e szk o d y i d a ć d e k la r a c ję id e o w ą i z m ie n ić d e le g a ta a w te d y u s ta ją p o w o d y w y s tą

7 O usunięciu Polskich Socjalistów z PKP m arca 1942 r. odbyło się posiedzenie K o m itetu do S p raw K rajo w ych. Posiedzenie przyniosło podw ójną porażkę K om itetow i Z agranicznem u P P S : w spraw ie organizacji D elegatury i sk ład u P K P. W spraw ie pierw szej p ro je k t P P S -W R N przew idyw ał pow ołanie jednego zastępcy d eleg ata rząd u w ytypow anego przez WRN. P ro je k t rządow y m ów ił o dw óch zastępcach. Ciołkosz przyznaje, że politycznie k o m p lik u je to sp ra w ę 34. P rzy jęcie p ro je k tu rządow ego oznaczałoby zaw ężenie m ożliwości oddziaływ ania W RN na D elegaturę. Toteż w sk u tek oporu p rzed staw iciela K Z P P S, p ro je k t postanow iono przedyskutow ać na n astęp n y m posiedzeniu K S K 35. W spraw ie sk ład u Politycznego K o m itetu Porozum iew aw czego p rzed staw iciel S tro n n ictw a L udow ego stw ierdził, że spraw a rep rezen tacji P P S w P K P jest w ew n ętrzn ą sp raw ą socjalistów i K SK nie m oże się w niej w y p ow iadać. Z aznaczył rów nież, że jego stano w isko je st zgodne ze sta now iskiem SL w k r a ju 30. W ydaje się, że w tej fazie w alki o usunięcie Polskich S ocjalistów z P K P, P P S -W R N ponosi zdecydow aną klęskę. Nie spełniły się nadzieje, że u stąpienie W RN z P K P spow oduje kryzys i ułatw i kierow nictw u W RN uzyskanie w iększego w p ły w u na podziem ie w k raju. Zaw iodły rów nież ra ch u b y p rzed staw ien ia Polskich S ocjalistów jako g ru p k i odpryskow ej, zn ajd u jącej się poza P P S 37. R ząd p rzy jm u je tezę, że istn ieje jed n a p a rtia socjalistyczna, przeży w ająca ak tu aln ie okres konfliktów i zatargów w e w n ę trz n y c h 38, czego jed n y m z przejaw ów jest spraw a re p rezen tacji socjalistó w w P K P. Z asłan iając się tą w ygodną dla siebie form ułą, rząd m ógł, po pierw sze osłabić w rażenie, jakie w yw ołało ustąpienie P użaka, i nie dopuścić w tru d n y m dla siebie okresie do ew entualnego kry zy su podziem ia. P o w tóre: w y k o rzystu jąc sy tu ację rząd m ógł kontrow ać te p o stu laty K Z P P S i W RN, k tó re zm ierzały do osłabienia pozycji rząd u W ydaje się, że znaczny w pływ w yw arło tu stanow isko kierow nictw a S L 39 Zakończenie pierw szej fazy w alki o usunięcie Polskich Socjalistów z P K P m ożna by odnieść do okresu lu ty m arzec K om itetow i Z agranicznem u nie udało się spow odow ać oficjaln ej in g eren cji rząd u w spraw ie sk ład u P K P. W tej fazie K o m itet Z agraniczny P P S znalazł się w osam otp ie n ia B a z y le g o i p o w in n o n a s tą p ić a u to m a ty c z n e w y ró w n a n ie w K o le w k r a ju. N ie w y o b ra ż a łe m sobie, a b y w te d y P K P n ie z m ie n iło sw o je j d e c y z ji i n ie p rz y ję ło B a zy leg o do P K P, je ż e li się zgłosi. Z a z n a c z y łe m je d n a k, że o so b iście p rz e w id u ję, iż w te d y z n a jd ą się po s tr o n ie B a z y le g o in n e p rz e sz k o d y, g d y ż m o im z d a n ie m p r z y c z y n y u s tą p ie n ia B a z y le g o z P K P są in n e j n a tu r y. O ś w ia d c z y łe m, że g o tó w je s te m z n o w y m i u c h w a ła m i K S K p r z e k a z a ć do k r a ju s ta n o w is k o K o m ite tu Z a g ra n ic z n e g o K o ła o d n o śn ie p. P. i B a z y le g o i d a ć P K P p ro p o z y c ję z a ła tw ie n ia s p r a w y p o lin ii K o m ite tu Z a g ra n ic z n e g o. 34 L is t K re m e ro w s k ie g o do K o ła z 2 3.III r. (A Z H P 202/1, t. 11, fo to k o p ia ). P r o je k t tu t. c z y n n ik a re s o rto w e g o p rz e w id u je d e le g a ta rz ą d u i d w ó c h jeg o z a stę p c ó w, p o d c zas g d y do te j p o ry z a w sz e m ó w iliśm y o je d n y m z a s tę p c y ; p o lity c z n ie k o m p lik u je to s p r a w ę. 35 Ib id e m. 36 Ib id e m. 37 Ib id e m. 38 Ib id e m. 39 I n te r e s u ją c y m w ty m w z g lę d z ie p rz e k a z e m je s t z d a n ie z c y to w a n e g o ju ż lis tu K re m e ro w s k ie g o. P isz e o n, że w e d łu g re la c ji k ra jo w e g o S L p rz e w id y w a ć m o ż n a u ło ż e n ie się w p rz y szło ś c i sp ra w y k o n f lik tu g ru p y «o rto d o k sy jn e j» z g r u p ą A r tu r a, p o czy m p rz y p u s z c z a ln ie do P K P w e jd z ie ju ż n ie B a z y li. 7 M a t e r i a ł y i s t u d i a z o k r e s u I I w o j n y

8 98 Eugeniusz Duraczyński nieniu. C ała działalność K Z P P S w spraw ie składu P K P zarów no w om a w ianej fazie, jak i w fazach następ n y ch stw arzała pew ną dwoistość. WRN w k ra ju bojkotow ała P olityczny K o m itet Porozum iew aw czy i D elegaturę, n ato m iast K Z P P S nie zaw iesił udziału w pracach rz ą d u 40. Chociaż w ośw iadczeniu z 19 stycznia 1942 r. K o m itet grozi Sikorskiem u m ożliwością u stąpienia z rządu, lecz m im o poniesionej porażki nie czyni tego, a na odw rót szuka now ych rozw iązań. K Z P P S chce osiągnąć p ow rót W RN do P K P bez uciekania się do jaw n ej opozycji wobec rządu, uw ażając, że skom plikow ałoby to niepom iernie i sam problem, i pozycję stro n n ictw a41. W m aju 1942 r. u m iera nagle przew odniczący KC P olskich Socjalistów i rów nocześnie przedstaw iciel P P S w P K P A dam P róchnik. B ył to sygnał dla K o m itetu Z agranicznego P P S. 1 czerw ca 1942 r. M ikołajczyk k ieru je do R atajskiego depeszę z prośbą S tańczyka o niedopuszczen ie do obsadzenia opróżnionego przez śm ierć P ró ch n ik a m iejsca w P K P. S tań czy k stw ierdza, że ew en tu aln e w prow adzenie następcy P ró ch n ik a w yw ołałoby now e k o m p lik acje42. In icjaty w a S tańczyka nie przyniosła spodziew anych efektów. Ju ż 18 czerw ca 1942 r. P olityczny K om itet P o ro zum iew aw czy depeszuje, że nie m oże przychylić się do prośby Stańczyka. P K P stw ierdza, że zarów no Pużak, jak i P ró ch n ik nie posiadali u p raw nień do reprezen to w an ia socjalistów jako całości. W obec tego, że gru p a W RN, w ystąpiw szy przed rokiem z P K P, dotychczas nie zgłosiła chęci p o w ro tu do niego, uw ażam y za konieczne, by zasiadał w nim następca A rtu ra, i dalej: Z w racam y się do londyńskiego K oła, aby o ile to jest m ożliw e, przyspieszył konsolidację w obozie socjalistycznym 43. W kilka dni później, 28 czerw ca, P K P postanaw ia w prow adzić do sw ego składu przedstaw iciela Polskich Socjalistów W incentego M ark ow skiego44. B yła to kolejn a porażka P P S -W R N 45. P ew ien w pływ na 40 N asz u d z ia ł w rz ą d z ie i K S K p rz y ró w n o c z e sn y m b o jk o to w a n iu p rz e z W as P K P s tw a r z a d w o isto ść, k tó r a n ie m o że p o z o sta ć b ez u je m n y c h n a s tę p s tw. L is t K Z P P S do K o ła z 16.V IIi.1942, A Z H P 202/1, t Ib id e m. W p o ło w ie 1942 r., k ie d y w y d a w a ło się, że p o w ró t W R N do P K P je s t k w e s tią d n i i u z a le ż n io n y je s t ty lk o od d e c y z ji W R N, K Z P P S p isz e: W y d a je się n a m, że d la o sią g n ię c ia c e ló w n a sz y c h p o w ró t te n je s t k o n ie c z n y. D a on b o w ie m n ie ty lk o sp o so b n o ść (je d n ą m oże) do p o g łę b ie n ia i u tr w a le n ia w s p ó łp ra c y z T r ó j k ą te m, ale s tw o rz y ta k ż e w a r u n k i d o o s ta te c z n e g o u p o rz ą d k o w a n ia «A rm ii N a ro d o w e j» i s to s u n k u e n d e k ó w do o rg a n iz a c ji w o jsk o w e j. U w a ż a m y je d n a k, że w a r u n k ie m p e łn e g o i k o n s e k w e n tn e g o u r e g u lo w a n ia te j s p r a w y je s t u z g o d n ie n ie n a sz y c h s ta n o w is k. 42 D ep. S te rn a (ps. M ik o ła jc z k a ) do W rzo sa (ps. R a ta jsk ie g o ) z 1.VI.1942 A Z H P, 202/1, t. 2. C h a r a k te r y s ty c z n y je s t m in im a liz m S ta ń c z y k a. N ie w y s u w a on ż ą d a n ia w p ro w a d z e n ia W R N do P K P, s tw ie r d z a ją c ty lk o, iż m a n a d z ie ję, że u d a im się u n o rm o w a ć s to s u n e k K o ła do P K P. Z w ra c a ró w n ie ż u w a g ę b r a k ja k ie g o k o lw ie k u s to s u n k o w a n ia się do p ro ś b y S ta ń c z y k a ze s tr o n y M ik o ła jc z y k a. 43 D ep. n r 85 z 17.VI.1942, A Z H P, 202/1, t P K P n a p o sie d z e n iu w d n iu 28.VI. p o sta n o w iło p rz y ją ć zg ło szo n e g o p rz e z N r 1 k a n d y d a ta N r 2 ze L w o w a. K a n d y d a t m ia ł p o p a rc ie N r 3. D ep. n r 101 z 13.V I I.1942, A Z H P, 202/I, t. 6. K ry p to g r a m y o z n a c z a ją p ra w d o p o d o b n ie S tro n n ic tw o L u d o w e (1), P o ls k ic h S o c ja lis tó w (2), S tro n n ic tw o P ra c y (3). 45 W ty m k o n te k ś c ie n a d e r in te r e s u ją c y z d a je się b y ć lis t K Z P P S do W R N z 16.V IH S p ra w ę p r z e d s ta w ic ie ls tw a tzw. P o ls k ic h S o c ja lis tó w w P K P u w a ż a m y za z lik w id o w a n ą. P o ś m ie rc i A r tu r a m in is te r re s o rto w y z le cił d e le g a to w i, b y n ie p rz y jm o w a ł ż a d n e g o n o w e g o p rz e d s ta w ic ie la te j g r u p y do P K P, są d z im y, że p o le c e n ie to z o sta ło w y k o n a n e. N ie z a le ż n ie je d n a k od p rz y p a d k o w e g o ra c z e j w y d a

9 O usunięciu Polskich Socjalistów z PKP 99 uchw ałę P K P m ogło m ieć poparcie udzielone P olskim Socjalistom w iosną 1942 r. przez em isariu sza rządu, W. Strzeleckiego, oraz prezesa R ady N a czelnej P P S Z y g m u n ta Ż uław skiego46. N iew ątpliw ie fa k ty te u tru d n iały w alkę o usunięcie PS z Politycznego K o m itetu P orozum iew aw czego. Nowa faza w alk i rozpoczęła się z chw ilą u stąp ien ia ze stanow iska d eleg ata rządu, C y ry la R atajskiego i objęcia u rzędu przez prof. Jan a P iek ałkiew icza. N astąpiło to pod koniec lata 1942 r.47 N ależy w nosić, że znaczną ro lę w zm ianie n a stan o w isk u głów nego delegata odegrał K o m itet Z ag raniczny PPS, a w szczególności Ja n K w ap iń sk i48. Nie obeszło się jed n ak bez znacznego w ysiłku. S praw a dysk u to w an a była przez w iele m iesięc y 49. M ożna przypuszczać, że zadecydow ała tu opinia S tro n n ictw a L u dow ego50. Z m ianę w obsadzie stanow iska delegata rządu K o m itet Z ag raniczny P P S chce pow iązać z autom atycznym w ejściem W RN do P K P. W specjalnym ośw iadczeniu K Z P P S podkreśla, że zam ianow anie now ego d elegata oznacza spełnienie postulatów P P S -W R N i,,nie w idzi przeszr z e n ia z d e c y d o w a n e s ta n o w is k o n a sz e z a ję te w te j s p ra w ie jeszcze w sty c z n iu b r., a ta k ż e s p ra w o z d a n ie T r ó jk ą ta s tw ie rd z a ją c e, że tz w. P o lsc y S o c ja liś c i są g r u p k ą b e z z n a c z e n ia, s p o w o d o w a ły, iż n a te r e n ie lo n d y ń s k im u w a ż a się z g o d n ie (tzn. w s z y s t k ie s tro n n ic tw a ) e p iz o d z P o lsk im i S o c ja lis ta m i za z lik w id o w a n y. Z a ró w n o r e s o r to w y m in is te r, ja k i p rz e d s ta w ic ie le s tr o n n ic tw p r z y ję li d o w ia d o m o ści, iż je d y n y m k o n ty n u a to r e m s ta r e j p a r ti i i je d y n y m p rz e d s ta w ic ie le m m a so w e g o r u c h u r o b o t n iczeg o je s t K o ło, ja k ró w n ie ż p r z y ję li d o w ia d o m o ści, że m y tu w szy scy je d n o m y ś ln ie u w a ż a m y się za filię K o ła i nie m o g lib y śm y u trz y m y w a ć sto s u n k ó w z n ik im, k to b y je d n o ś ć i z w a rto ś ć ru c h u k w e s tio n o w a ł. A Z H P, 202/1, t. 11, fo to k o p ia. P o m i ja ją c p rz y p is y w a n ie so b ie w y ją tk o w e j ro li w r o z g ry w k a c h z rz ą d e m, b u d z ą z a in te re s o w a n ie in n e k w e s tie. P o p ie rw s z e je s t to s p r a w a te r m in u w y s ła n ia lis tu. L is t z o s ta ł w y s ła n y m ie sią c p o d e p e szy d e le g a ta. N a s u w a ją się d w a p rz y p u s z c z e n ia : a lb o d e p e s z a n ie d o ta r ła do a d r e s a ta, a lb o te ż K Z P P S n ie z o sta ł z a z n a jo m io n y z je j tr e ś c ią. Z n a m ie n n e są ró w n ie ż s tw ie rd z e n ia d o ty c z ą c e u s to s u n k o w a n ia się s tr o n n ic tw do p r o b le m u s k ła d u P K P. S o lid a rn o ś ć s tr o n n ic tw ze s ta n o w is k ie m K Z P P S je s t p ra w d o p o d o b n ie ś w ia d o m ie p rz e c e n ia n a p rz e z K Z P P S. C h o ć z d ru g ie j s tr o n y św ia d c z y o n a o z m ia n a c h, ja k ie ry s o w a ły się w u k ła d z ie sił s tr o n n ic tw rz ą d o w y c h. 46 W k w ie tn iu 1942 r. o d b y ła się n a r a d a p o lity c z n a P o ls k ic h S o c ja listó w. C h a r a k te r y s ty c z n y je s t u d z ia ł w n a r a d z ie W ik to ra S trz e le c k ie g o. P o r. o p ra c o w a n ie E. O s ó b k i-m o ra w sk ie g o. J a k in f o r m u je A. P ró c h n ik w d e p e szy d o J. S z c z y rk a, Z. Ż u ła w s k i s k ie ro w a ł do u c z e s tn ik ó w n a r a d y p ism o, w k tó r y m p o tę p ia ją c P u ż a k a i je g o g ru p ę, z a rz u c a ją c m u ro z w ią z a n ie p a r ti i w 1939 r. w ita n a r a d ę i w id z i w n ie j w sp ó ln y w y ra z p o tę p ie n ia z a m a c h u i g o to w o śc i do p r z y w ró c e n ia te g o s ta n u, w k tó r y m b y o lo sa c h p a r tii i je j w a lc e d e c y d o w a ła w ię k sz o ść. A Z H P, 202/1, t. 6. P o p a rc ie to p ra w d o p o d o b n ie le ż a ło u p o d s ta w a r t. w R o b o tn ik u p t. O d p o w ie d z ia ln o ść za ro z ła m p o n o si W R N : P S u w a ż a ją się za p rz e d s ta w ic ie li c a ło śc i r u c h u ro b o tn ic z e g o i w ty m d u c h u p ro w a d z ą sw o ją d z ia ła ln o ś ć. R o b o tn ik d o n o si ró w n ie ż o o d rz u c e n iu p rz e z W R N p ro p o z y c ji z je d n o c z e n io w y c h (n r 88 z 12.V.1942; ta k ż e n r 90 z 6.V I.1942). 47 S ik o rs k i p o w ia d a m ia P ie k a łk ie w ic z a o n o m in a c ji d e p e szą z 5.V III, A Z H P, 202/1, t. 2. F a k ty c z n e p r z e k a z a n ie u rz ę d u d o k o n a ło się je d n a k d o p ie ro 17.IX (d e p e sz a z 5.V III n ie z o s ta ła w k r a j u o d c z y ta n a ). P o r. A Z H P, 202/1, t. 6. d ep. n r 117 i K a c p e r (ps. K w a p iń sk ie g o ), k tó ry w szed ł do K S K o d e g ra ł d u ż ą ro lę w p r z y sp ie sz e n iu z m ia n y w o so b ie d e le g a ta r z ą d u. L is t K Z P P S do K o ła z 16.V1I A Z H P, 202/1, t. 11. fo to k o p ia ; J a k w ie cie, d z ię k i m o im w y s iłk o m i w s p ó łp ra c y z m in is tre m do S p r a w K ra jo w y c h, z k tó ry m z n a m się jeszcze z k r a ju, s ta r y d e le g a t z o stał u s u n ię ty. L is t K a c p r a do W R N z p a ź d z ie rn ik a A Z H P, 202/1, t. 14, fo to k o p ia. 49 P o r. lis t K Z P P S d o K o ła z 16.V III.1942, A Z H P, 202/1, t. 11, fo to k o p ia. 56 Ib id e m. P o d łu g im, n ie w ą tp liw ie za d łu g im, c za sie s p e łn io n y z o sta ł ja k w ie c ie p o s tu la t z m ia n y w o so b ie D R. Z m ia n y te j d o m a g a ł się o s ta tn io ta k ż e T r ó jk ą t.

10 100 Eugeniusz Duraczyński kód w pow rocie do P K P sierpnia K w apiński w depeszy do P u żak a p ro sił tego ostatniego o w prow adzenie W RN do P K P 52. T ak w ięc W RN p rzy stęp u je do now ego atak u, m ającego na celu usunięcie z P K P P olskich S ocjalistów i w prow adzenie WRN. Chociaż chw ilow o cel ten nie został o siągnięty, to jed n ak zm iany, jakie rysow ały się w ów czas w łonie rząd u i podziem ia (aktyw izacja sił san acy jn y ch i zdecydow anie an ty rad zieckich), stw arzały p rzesłan k i końcow ego sukcesu p raw icy socjaldem okraty czn ej WRN. N iezależnie od tej ogólnej p rzy czy n y m ogła być i inna. R ząd osiągnął sw ój cel: przeciw nikom um ow y polsko-radzieckiej nie u d a ło się spow odow ać k ry zysu rząd u i podziem ia. Pom ocną rolę w ty m w zględzie odegrali P olscy Socjaliści. R ząd nie trak to w a ł zapew ne udziału PS w P o litycznym K om itecie Porozum iew aw czym jak o zjaw iska trw ałego, lecz ty lk o jako elem en t w alki. Toteż żądania K Z P P S sp otkały się ty m razem z p rzy ch y ln y m stosunkiem rząd u i K o m itetu do S praw K ra jow ych. Ju ż 28 sierp n ia 1942 M ikołajczyk pisze do delegata, że należy przeprow adzić p ow rót W RN do P K P 53. R ów nież latem angażuje się po stronie WRN, a w y raźn ie przeciw ko P olskim Socjalistom K om endant G łów ny AK, gen. S tefan G rot-r ow ecki. S p raw a ta posiada niew ątpliw ie w y jątk o w e znaczenie, szczególnie dla h i sto ry k a badającego w zajem ne stosunki m iędzy D elegatu rą R ządu a K o m en d ą G łów ną AK. Je st to jed n ak p ro b lem aty k a w y k raczająca poza r a m y niniejszego a rty k u łu i w ym aga odrębnego opracow ania. D ostępne au to ro w i p rzekazy źródłow e zdają się św iadczyć, że poczynając od 1941 w zajem n e stosunki m iędzy P olskim i S ocjalistam i a K om endą G łów ną ZW Z-A K nacechow ane były objaw am i niechęci, a n aw et w rogości54. N iechęć G rota do P olskich Socjalistów była w yw ołana o stry m tonem p rasy P S pod adresem A K i w pływ am i sił san acy jn y ch w K om endzie G łów nej A K 55. M usiała tu też odegrać znaczną rolę uległość W RN w obec Z W Z 56, a tak że bardzo bliskie stosunki łączące P u żak a z K om endą G łów ną A K 57. W czerw cu 1942 centraln y o rgan P olskich S ocjalistów R obotnik w a rty k u le zaty tu ło w an y m Z ły obrońca d em o k racji zarzuca prasie akow skiej san acy jn e podejście do kw estii przyszłego u stro ju Polski, a ta k że w ręcz stw ierdza, iż sanacyjne koła w ojskow e są w k ra ju czynnikiem politycznego w arch o lstw a 58. W odpow iedzi, 21 lipca 1942, gen. R ow ecki k ie ru je na ręce ów czesnego d eleg ata C. R atajskiego list, w k tó ry m ocenia w spom niany a rty k u ł jako zakłam ane, n iep rzyto m n e i nieodpow iedzialne ju d zen ie przeciw ko A rm ii K ra jo w e j59. W zakończeniu listu R ow ecki k w alifik u je przyw ódców P S jako ludzi nieodpow iedzialnych politycznie, prow adzących szkodliw ą robotę i dom aga się ukrócenia jej 51 O św ia d c z e n ie K Z P P S. A Z H P, 202/1, t D ep. K a c p r a do B a z y le g o z 10.V III.1942, A Z H P, 202/1, t L is t S te rn a d o d e le g a ta z 28.V III.1942, A Z H P, 202/1, t P o r. lis t W e rn ic a d o S te rn a z Î2.X II,I9 4 2, A Z H P, 202/1, t. 32, k J. R z ep e ck i p isz e, że s ty k a n ie się z s a n a to r a m i w Z W Z i p rz e n ik a n ie ozon o w c ó w d o D e le g a tu ry sp o w o d o w a ło p o g o rsz e n ie się s to s u n k u G ro ta d o P o ls k ic h S o c ja listó w. J. Rzepecki, W sp o m n ie n ia i p rz y c z y n k i h isto ry c z n e, W a rsz a w a 1956, s P o r. P o lsk ie S iły Z b ro jn e, op. cit., s. 131, 138, 139, 140, 144, P o r. d ep. n r 135, A Z H P, 202/1, t. 6; Zarem ba, op. c it., s. 161; T. B or- -K om orow ski, A rm ia P o d z ie m n a, L o n d y n 1951, s. 92, R o b o tn ik n r 91 z 20.VI P ism o 1 do 2 z 21.V II.1942, A Z H P, 202/1, t. 31, k. 143, 144.

11 O usunięciu Polskich Socjalistów z PKP 101 w szelkim i dostępnym i śro d k am i 60. W edług późniejszej inform acji P iekałkiew icza, z a w a rte j w jego liście do St. M ikołajczyka, S. R ow ecki dom agał się odw ołania przez PS zarzutów sform ułow anych w R obotniku. W przeciw nym w y p adku i dalszej obecności P S w P K P K o m en d ant A K zagroził zerw aniem w spółpracy z P K P 61. P o zaznajom ieniu się z treścią listu R ow eckiego kierow nictw o PS skierow ało na ręce delegata pisem ne w yjaśnienie u trzy m an e w tonie rzeczow ej d y sk u sji62. K ierow nictw o P S w yraźnie stw ierdza, że sanacja posiada znaczne w pływ y w A K i że fa k t ten stanow i pow ażne niebezpieczeństw o dla przyszłego rozw oju w ydarzeń. Jednocześnie, dążąc zapew ne do złagodzenia ostrości sporu, kierow nictw o PS zaznacza, że szereg tez głoszonych przez prasę PS nosi ch a ra k te r d y sk u sy jn y i że stanow ią one często m ateriał dla ostatecznego w y k ry stalizow ania się naszego p ro g ram u 63. Prof. P iekałkiew icz po objęciu urzęd u delegata stara się osłabić n a pięcie w stosunkach m iędzy K om endantem A K a Polskim i Socjalistam i. W liście do M ikołajczyka P iekałkiew icz inform uje, że R ow ecki po p rzeprow adzonej z nim rozm ow ie w ydaw ał się być skłonny do uznania listu P olskich Socjalistów za w y starczające w y jaśn ien ie61. B iorąc jed n ak pod uw agę późniejszy bieg w ydarzeń w y d aje się, iż w tym w ypadku P ie k a ł kiew icz przeceniał stanow isko Roweckiego. T ru d n o z całą stanow czością stw ierdzić, jak w ielka była rola gen. Row eckiego w usunięciu z P K P Polskich Socjalistów. Nie ulega jed n ak w ą t pliw ości fa k t bardzo pow ażnego zaangażow ania się Roweckiego. P ostaw a K om endanta G łów nego A K z pew nością u łatw iła w alkę K o m itetu Z a granicznego P PS. T ak w ięc now a faza w alki o w prow adzenie W RN do P K P rozpoczynała się dla P PS-W R N w niew spółm iernie bardziej sp rzyja ją c y c h okolicznościach, niż to m iało m iejsce w okresie pierw szeg o w y stąpienia. W w aru n k ach nieustannego nacisku K Z P P S, przy poparciu KG AK, ry su jącej się ogólnej zm ianie linii politycznej Sikorskiego, K o m ite t do S p raw K ra ju w d niu 29 w rześnia 1942 r. uchw ala polecić p. d e legatow i rządu w prow adzić do P K P przedstaw iciela K oła na m iejsce P o l skich Socjalistów. Wobec spełnienia w m iędzyczasie przez rząd w a ru n ków w ysuw anych przez Koło w chw ili zaw ieszenia przezeń w spółpracy z P P S 65, K SK w y raża przekonanie, że n astąp i p ełna i lo jaln a w sp ó łp raca z rządem R P w L o n d y n ie. D epesza zaopatrzona jest w dopisek M ikołajczyka polecający w y k o n anie66. W ydaje się, że uchw ała u su w ała podstaw ow ą przeszkodę w rozstrzygnięciu problem u. P rzeszkodą tą do połow y 1942 r. był niew ątp liw ie n iech ętn y stosunek rządu do WRN, w yw o łany jej opozycyjnym stanow iskiem wobec um ow y polsko-radzieckiej i linii rząd u w kw estii o rg an izacji podziem ia. U chw ała K SK w ieńczy w ie- 60 Ib id e m. R ó w n o c z e śn ie R o w e c k i in f o r m u je d e le g a ta, że o d p is p o w y ż sz eg o lis tu k ie r u je ja k o m e ld u n e k do N a c z e ln e g o W o d za. 61 L is t W e rn ic a d o S te rn a z 12.X II.1942, A Z H P, 202/1, t. 32, k Z a łą c z n ik H do lis tu W e rn ic a do S te rn a z 20.X I.1942, A Z H P, 202/1, t. 31, k L is t P o ls k ic h S o c ja lis tó w je s t b e z d a ty. W ia d o m o ty lk o, że 17.X.1942 P ie k a łk ie w ic z p rz e sła ł g o n a rę c e K o m e n d a n ta G łó w n e g o A K, A Z H P, 202/1, t. 54, k Z a łą c z n ik H d o lis tu W e rn ic a do S te rn a z 20.XI L is t W e rn ic a do S te rn a z 12.X II W in n o b y ć P K P. 66 D ep. n r 42 z 8.X.1942 (o d c z y ta n a w k r a ju 12.X ), A Z H P, 202/1, t. 2. Ź ró d ło w u e re n o w sk ie p o d a je, że u c h w a ła K S K z a p a d ła w z w ią z k u z r a p o rte m K o m e n d a n ta G łó w n e g o A K. D ep. K a c p r a d o W R N z 15.X.1942, A Z H P, 202/1, t. 9.

12 102 Eugeniusz Duraczyński lom iesięczne stara n ia K o m itetu Z agranicznego P P S o o ficjaln ą ingerencję rządu w spraw ie zm iany p rzedstaw icielstw a socjalistów w P K P. W ty m sam ym jed n ak czasie p o w staje now a przeszkoda, k tó ra w isto tn y sposób rozszerza granice w alki, przekształcając ją z form sporów w łonie rządu i K SK w ostry dialog na linii delegat rząd i b atalię polityczną w k ra ju. P rzeszkodą tą są koncepcje centrow o-lew icow e now ego delegata rząd u prof. Jan a Piekałkiew icza. J. P iekałkiew icz o bejm ując u rząd m iał zapew ne w yrobiony pogląd na spraw ę udziału socjalistów w P K P. P rzek azu jąc tę sp raw ę w e w rześn iu 1942 r. do decyzji P K P, rów nocześnie stara ł się przedstaw ić arg u m enty, m ające potw ierdzić p raw a P olskich Socjalistów do rep rezen to w an ia całości b y łej P P S 67. S ugerow ał też P iekałkiew icz sposób rozw iązania problem u przez delegow anie do P K P w spólnego k an d y d ata PS i W RN m o ty w u jąc to łatw ością p rzep ro w adzen ia68. Na posiedzeniu P K P 27 w rześnia przedstaw iciel SL stw ierdził, że sp raw a re p re zentacji ru ch u socjalistycznego w P K P jest w ew n ętrzn ą sp raw ą socjalistów. P rzed staw iciel SL przedłożył też propozycję oddania spraw y do orzeczenia prezesow i R ady N aczelnej daw nej P P S Z. Ż uław skiem u. S tanow isko to zyskało poparcie przedstaw iciela S tro n n ictw a P ra c y 69. Tak w ięc jeszcze przed uchw ałą K SK Piekałkiew icz zapew nił sobie poparcie S tro n n ictw a Ludow ego i S tro n n ictw a P racy. Po o trzy m an iu uchw ały K SK delegat odm ów ił w ykonania i prosił o jej odw ołanie. Z asłaniając się zakresem kom petencji, P iekałkiew icz w yraźnie stw ierdza, że decyzję o składzie P K P m oże podjąć tylko P K P 70. W tej fazie, g rając na zwłokę, P iekałkiew icz poinform ow ał rząd, że P K P przed pow zięciem decyzji w spraw ie przedstaw icielstw a socjalistycznego postanow ił zasięgnąć opinii Ż uław skiego i A rciszew skiego71. W k ilkanaście dni później P iekałkiew icz przedłożył rządow i now y w arian t: przyspieszenie u tw o rzenia R ady Jedności N arodow ej i w prow adzenie do niej przedstaw iciela W R N 72. W szystkie te i późniejsze koncepcje P iekałkiew icza były w zasadzie sprzeczne z d y rek ty w am i rządu. Z akładały one bow iem w takiej czy innej form ie utrzymanie Polskich Socjalistów w P K P. N egatyw ny stosunek P iekałkiew icza do uchw ały K SK z 29 w rześnia pow oduje now ą akcję K Z P P S. K w apiński w im ieniu K Z P P S dom aga się w term in ie dw utygodniow ym w prow adzenia W RN do P K P. Dalszy udział w rządzie K w apiński uzależnia od udziału p rzedstaw iciela W RN 67,,Z P S zło żył o św ia d c z e n ie, że p ra w o ich do r e p re z e n to w a n ia k o ła w P K P w y n ik a z p o s ia d a n ia d a w n y c h te r e n ó w P P S, p o s ia d a n ia w sw o ic h s z e re g a c h czo ło w y c h p rz e d s ta w ic ie li p a r ty jn y c h o ra z w y ra ź n e g o a k c e p to w a n ia ich i ic h p o lity k i p rz e z p rz e w o d n ic z ą c e g o n a jw y ż s z e j w ła d z y p a r tii, p re z e sa r a d y n a c z e ln e j Ż [u ła w - sk ieg o ], że p rz e z w e jśc ie do P K P Z P S d a ło w y ra z sw eg o s ta n o w is k a do rz ą d u, do w s p ó łp ra c y c zo ło w y c h s tr o n n ic tw w k r a ju, że u re g u lo w a ło n ie n o r m a ln ą s y tu a c ję b r a k u w s p ó łp ra c y s o c ja lis tó w z P K P p rz y z d ro w o ro z b u d o w a n e j w s p ó łp ra c y P P S z r z ą d e m n a e m ig r a c ji. D ep. n r 120 W e rn ic a do S te rn a z 30.IX.1942, A Z H P, 202/1, t Ib id e m. 69 Ib id e m. 70 Ib id e m. D ep. n r 138 W e rn ic a do S te rn a z 19.X.1942, A Z H P, 202/1, t Ib id e m. D ep. n r 141 W e rn ic a d o S te rn a z 31.X O g r a n iu n a z w ło k ę m o że św ia d c z y ć in f o r m a c ja P ie k a łk ie w ic z a, że d o p ie ro n a n a s tę p n y m p o sie d z e n iu P K P z a p ro p o n u je on z w ró c e n ie się po o p in ię do A rc isz e w sk ie g o. 72 Ib id e m. D ep. n r 156 W e rn ic a do S te rn a z 16.XI.1942 r.

13 O usunięciu Polskich Socjalistów z PKP 103 w P K P 73. R ów nocześnie kierow nictw o W RN w k ra ju po bezow ocnych p róbach uzyskania od P iekałkiew icza zgody na w prow adzenie sw ego p rzed staw iciela do P K P, zapow iada o strą działalność opozycyjną w obec P K P i D e le g atu ry 74. T ak w ięc w d rugiej połowie 1942 r. w w alce o u su nięcie P olskich Socjalistów z P K P i w prow adzenie doń W RN angażuje się prócz in icjato ra w alki K Z P P S, K o m en d an t G łów ny A K i o ficjalnie kierow nictw o WRN. D zieje się to przy p ełnym poparciu rząd u i siln y m nacisku na delegata. W tej sy tu acji delegat p ró b u je doprow adzić do rozw iązania nabrzm iałego problem u p rzy pom ocy połączenia P S z W R N 75. P iekałkiew icz w iąże duże nadzieje z działalnością Z. Ż uław skiego na rzecz zjed n o czen ia76. P iekałkiew icz spodziew ał się, że in icjaty w a Ż uław skiego zostanie uw ieńczona suk cesem i że w zjednoczonej p a rtii lew ica o d g ry w ać będzie znaczną rolę. O pierając się na tej przesłance, P olityczny K o m ite t Porozum iew aw czy zapew ne z in icjaty w y delegata sy stem a tycznie odkłada spraw ę rep rezen tacji so cjalistó w 77. W p aździerniku i listopadzie 1942 r. n astęp u je now a akcja K om end a n ta G łów nego AK. Row ecki przesłał na ręce delegata k o lejn y list w sp raw ie P S 78, a 23 listopada 1942 depeszuje do N aczelnego W odza, że jego spór z Polskim i S ocjalistam i nadal jest n iero zstrzy g n ięty 79. D ą żąc do osłabienia skutków raportó w K om en d an ta G łów nego AK, P ie k a ł kiew icz w yjaśnia, że przedłużenie się in cy d entu pom iędzy gen. R ow eckim a P olskim i S ocjalistam i je st bardzo szkodliw e i może być in te rp re to w an e jako su k u rs jed n ej z g ru p socjalistów przeciw ko d rugiej g ru p ie 80. R ów nocześnie P iekałkiew icz zabiega o uzyskanie pisem nego 73 M ik o ła jc z y k p rz e s y ła ją c o św ia d c z e n ie do k r a ju u ż y w a go ja k o f o rm y n a c is k u n a P ie k a łk ie w ic z a, d o m a g a ją c się z a z n a jo m ie n ia z n im S tr o n n ic tw a L u d o w e g o i S tr o n n ic tw a P ra c y. D ep. n r 12 z , A Z H P, 202/1, t W e w rz e ś n iu 1942 r. k ie ro w n ic tw o W R N z ło ż y ło n a rę c e d e le g a ta o św ia d c z e n ie (p o d a n e ró w n o c z e śn ie do w ia d o m o ś c i k ie ro w n ic tw a SL, S N i S P ), w k tó ry m m. in. s tw ie r d z a : w c h w ili o b e c n e j, g d y r z ą d p r z y ją ł d e k la r a c ję z a s a d o k r e ś la ją c ą w s p ó l n e s ta n o w is k o s tr o n n ic tw w s p ó łd z ia ła ją c y c h z rz ą d e m, o so b a zaś d e le g a ta rz ą d u z o s ta ła z m ie n io n a, K o ło o św ia d c z a, że s to ją c n a d a l z g o d n ie z in s tr u k c ją r z ą d u n a s ta n o w is k u w s p ó łp ra c y w P K P c z te re c h s tr o n n ic tw u z n a je, iż n a jw a ż n ie js z e p rz y c z y n y, k tó r e s p o w o d o w a ły c z a so w e w s tr z y m a n ie się K o ła od w s p ó łp ra c y z d e le g a te m i od u d z ia łu w P K P z o sta ły u s u n ię te o ra z w y ra ż a n a d z ie ję, że n ie b y w a łe w s to s u n k a c h m ię d z y s tr o n n ic tw a m i m e to d y n ie lo ja ln o śc i, u ja w n io n e w in c y d e n c ie z P o ls k im i S o c ja lis ta m i w ię c e j się n ie p o w tó rz ą. A Z H P, 202/1, t. 54, k P o r. ta k ż e d e p. n r 120 W e rn ic a do S te rn a z 30.IX.1942, A Z H P, 202/1, t. 6. W lis to p a d z ie P ie k a łk ie w ic z d e p e s z o w a ł: W R N o s ta te c z n ie n ie d a ł sw y c h p r z e d s ta w ic ie li do k o m is ji tw o rz o n y c h p rz y D e le g a tu rz e z a jm u ją c o p o z y c y jn e s ta n o w is k o d o P K P i D e le g a tu r y. D ep. n r 156 W e rn ic a do S te rn a z 16.X I Z aś w g r u d n iu : W p rz e p ro w a d z o n e j ze m n ą ro z m o w ie w p a ź d z ie r n ik u W R N z w ró c iło się z ż ą d a n ie m z a ła tw ie n ia ic h s p r a w y w e jśc ia do P K P. N a w y ja ś n ie n ie m o je, że o sk ła d z ie P K P p o w in n o ty lk o ono d e c y d o w a ć, z a g ro ż o n o p o d ję c ie m p rz e z W R N w p r a s ie i o p in ii p u b lic z n e j a k c ji z w a lc z a ją c e j P K P i D e le g a tu rę. D ep. n r 165 W e rn ic a do S te rn a z 9.X I I D ep. W e rn ic a do S te rn a z , A Z H P, 202/1, t w g r u d n iu 1942 Ż u ła w s k i s k ła d a o św ia d c z e n ie, w k tó r y m s tw ie rd z a, że jeg o s ta r a n ia o z je d n o c z e n ie z o s ta n ą u w ie ń c z o n e su k c e sem i d la te g o w sz e lk a d e c y z ja p rz e d w c z e s n a co do z m ia n y w ty m c z a so w e j r e p r e z e n ta c ji p o lity c z n e j w P K P u t r u d n ia ła b y ty lk o a k c ję p o łą c z e n ia. P ie k a łk ie w ic z o św ia d c z e n ie p rz e s y ła M ik o ła jc z y k o w i. D ep. n r 174 z 21.X II.1942, A Z H P, 202/1, t D ep. n r 23 W e rn ic a d o S te rn a z A Z H P, 202/1, t. 7; p o r. ta k ż e p rz y p W z m ia n k a o ty m w liście W e rn ic a do S te rn a z 12.XH A rc h iw u m M in is te rs tw a S p r a w W e w n ę trz n y c h. M a te ria ły K G A K, D e p esze. 80 D ep. n r 61 W e rn ic a do S te rn a z 5.X II.1942, A Z H P, 202/1, t. 6.

14 104 Eugeniusz Duraczyński ośw iadczenia kierow nictw a PS, k tó re by w yjaśniało, że,,w art. «R obotnika» m iano na m yśli nie całą arm ię, lecz pew ne g ru p y san a cy jn e 81. Ś ro d ki te w in ten cjach delegata m iały zapew ne złagodzić nacisk rządu, dać czas niezbędny dla w ypracow ania form u ły, odpow iadającej koncepcjom politycznym P iekałkiew icza. W szystkie w a rian ty tej fo rm u ły b ra ły za p u n k t w yjścia istnienie dw óch rów noległych g ru p socjalistycznych. J e d nej z nich, P olskim Socjalistom, P iekałkiew icz skłonny był przypisać w iększe p raw a do rep rezen tacji całości niż drugiej. B yła to teza w jakiś sposób p o d trzy m y w an a przez rząd w iosną P latfo rm a żądań KZ P P S i kierow nictw a W RN w ychodziła z założenia istn ienia jednego legalnego k o n ty n u ato ra p rzed w o jen n ej P P S, tj. W RN. P olskich Socjalistów tra k to w ano jako gru p ę o d p ry sk o w ą82. S pór na tem at p raw do re p rezen tacji całości ru chu socjalistycznego przez P olskich Socjalistów czy W RN był w ręk ach P iekałkiew icza in stru m en tem, przy pom ocy k tó reg o delegat zm ierzał do u trzy m ania w P K P status quo z pew nym i u stęp stw am i dla WRN. B yła to zapew ne część składow a centrow o-lew icow ych koncepcji Piekałkiew icza. Teza delegata o dw óch rów noległych ośrodkach socjalistycznych stw arzała dla W RN dość duże niebezpieczeństw o, gdyż kw e stionow ała m ożliw ość autom atycznego usunięcia P olskich Socjalistów z P K P i pow rotu WRN. D latego też W RN p rzy stąp iła pod koniec 1942 do ostrej kam p an ii prasow ej, skierow anej głów nie przeciw ko delegatow i i m ającej zdyskredytow ać jego postaw ę polityczną wobec opinii publiczn ej i rządu. G łów na teza kam panii:,,nie m a przedstaw icielstw a k ra ju trzeb a je stw o rzy ć. R ep rezen tację opinii u zu rp u je sobie zespół nie posiad ający ani form alnych, ani rzeczow ych do tego u p raw n ień. D elegat sab o tu je d y rek ty w y rządu i zasłania się niem ożliw ością w p ły w an ia na skład P K P, delegat u zu rp u je sobie praw o w ydaw ania cenzur i m ieszania się W w ew n ętrzn e stosunki innych u g ru p o w ań 83. R ów nocześnie W RN kok ie tu je ugrupow ania polityczne nie w chodzące w skład grubej czw órki n ad zieją ich w spółudziału w tw orzeniu now ej re p re z e n ta c ji84. Istniejące sk ąp e p rzekazy źródłow e zdają się także w skazyw ać na zbliżenie m iędzy W RN a u grupow aniam i san a cy jn y m i85. W k o n k retn ej sy tu acji m ógł to 81 Ib id e m. W z esp o le a k t D e le g a tu ry R z ą d u z n a jd u ją się d w a o św ia d c z e n ia (b ąd ź te ż p r o je k ty o św ia d c z e n ia ) k ie ro w n ic tw a P S p o d p is a n e p rz e z Z d z isła w a. O ś w ia d c z e n ia n o sz ą d a tę i a d re s o w a n e są do d e le g a ta rz ą d u. I n te r e s u ją c y n a s f r a g m e n t b rz m i n a s tę p u ją c o :...a rty k u ł w R o b o tn ik u z d n ia 20.VI.1942 r. n ie b y ł w y m ie rz o n y p rz e c iw A K ja k o ta k ie j, lecz p rz e c iw lic z n y m g ru p o m s a n a c y jn y m, u s iłu ją c y m w y w rz e ć w p ły w n a p o sz c zeg ó ln e f o rm a c je A K i c h c ą c y m p rz e są c z y ć w je j szere g i p o g lą d y p o lity c z n e n a sz y m z d a n ie m sz k o d liw e. N ik t z a ś z a p rz e c z y ć n ie m o że, że g ru p y ta k ie is tn ie ją i is tn ia ły w o k re s ie u k a z a n ia się o m a w ia n e g o a r t. A Z P IP, 202/1, t. 52, k N a le ż y w ą tp ić, a b y o św ia d c z e n ia te, n a w e t je ś li z o sta ły d o rę c z o n e R o w e c k ie m u, w p ły n ę ły w ja k ik o lw ie k sp o só b n a z m ia n ę jeg o s ta n o w is k a. 82 P o r. o św ia d c z e n ie A rc isz e w s k ie g o : B y ła i je s t ty lk o je d n a r e p re z e n ta c ja K o ła p o w o ła n a p rz e z o s ta tn i K o n g re s. D ep. n r 177 W e rn ic a do S te rn a z 28.X II.1942, A Z H P, 203/1, t W R N n r 22(104) z 20.X I.1942; n r 23(105) z 4.X II P o r. ta k ż e a r ty k u ł p t. W a lk a z ru c h e m r o b o tn ic z y m :...o d p ry sk i r u c h u, d a w n ie j u p r a w ia ją c e p o lity k ę je d n o lite g o f r o n tu z k o m u n is ta m i, a d ziś w y r a ź n ie p ro w a d z ą c e k u re z y g n a c ji n a rz e c z Z S R R, z n a jd u ją p o p a rc ie m o ż n v c h p r o te k to r ó w. W R N, n r 20(102) z 26.X W R N n r 23(105) z 4.X II W z w ią z k u z o d m o w ą P ie k a łk ie w ic z a w p ro w a d z e n ia W R N do P K P n a s tą p iło c h w ilo w e i u w a ż a n e za ta k ty c z n e z b liż e n ie W R N z u g r u p o w a n ia m i b. re ż im u (K O N, P o ls k a W a lc z y ). K w a r ta ln e s p ra w o z d a n ie p o lity c z n e. A Z H P, 202/11, t. 11, k. 265,

15 O usunięciu Polskich Socjalistów z PKP 105 być jeden ze środków d y sk redyto w an ia delegata i nacisku na P K P. W g ru d n iu 1942, w m om encie ostrej w alki p o lity czn ej86, rząd ponagla Piekałkiew icza. W pierw M ikołajczyk, a n astęp n ie K om itet do S p raw K ra jow ych dom aga się w prow adzenia W RN do P K P 87. M ikołajczyk w odpow iedzi na prośbę P iekałkiew icza o odw ołanie uchw ały K S K z 29 w rześn ia depeszuje, że uczynić tego nie może, i uzasadnia praw om ocność decyzji K o m itetu 88. W odpow iedzi P iekałkiew icz stw ierdza, że zarów no on, jak i P K P nie godzą się na autom atyczny p o w ró t W RN do P K P 89. N ie m ogę w ykonać polecenia w prow adzenia do P K P zam iast przedstaw iciela P S przedstaw iciela W RN bez uchw ały P K P 90. W sw ym oporze P ie k ałk iewicz idzie tak daleko, że wobec niem ożności podporządkow ania się d y re k tyw om rząd u zgłasza sw oją re zy g n ację91. W kilka dni później, 31 stycznia 1943, P o lity czny K om itet Porozum iew aw czy p o d ejm u je n astęp u jącą uchw ałę: P K P stw ierdza, że decyzja, jakie ugru p o w an ia m ają być rep rezen to w an e w P K P, należy w yłącznie do niego. P K P nie godzi się, żeby K SK przesądzał spraw ę członkow stw a w P K P, jak rów nież nie uzna decyzji delegata w tej sp raw ie 92. Zgłoszenie rezygnacji p rzez d e leg ata i styczniow a uchw ała P K P b y ły szczytow ym m om entem w dialogu k ra j rząd na tem at sk ład u P K P. M ożliwości rozw iązań nie idących po m yśli rząd u zostały pow ażnie ograniczone. W zasadzie pozostała n a dzieja na szybkie zjednoczenie obu ugrupow ań i ew en tu aln e uzgodnienie przez w szystkie zainteresow ane stro n y k an d y d a ta do P K P o d p o w iad ającego interesom stron. W ty m też k ieru n k u szły zalecenia P K P dla d eleg a ta 93. M ożliwość u trzy m a n ia się Polskich Socjalistów w P K P została pow ażnie osłabiona tru d n ą sy tu acją w ew n ętrzn ą PS. N a przełom ie 1942 i 1943 w kierow nictw ie p artii zarysow ały się pow ażne rozbieżności polity czn o -tak ty czn e94. R ozbieżności groziły rozłam em, z czym praw dopopodobnie liczyło się kierow nictw o W R N 95. Nie ulega w ątpliw ości, że ro z bieżności w łonie kierow nictw a P olskich Socjalistów u tru d n ia ły pozycję P iekałkiew icza i u łatw iały w alk ę P P S -W R N o w ejście do P K P P o r. ta k ż e t. 35, k. 23; w s k a z y w a łb y ró w n ie ż n a to to n a r ty k u łó w P o ls k a W alczy n r 14(46) z 14.V I I I W n r 22(54) z 16.X I I.1942 d e k la r u je się p e łn ą s o lid a rn o ś ć z a ta k ie m W R N n a D e le g a tu r ę i P K P. 86 P e w n ą w s k a z ó w k ą m ó w ią c ą o o stro ś c i w a lk i je s t c zęste u ż a la n ie się W R N n a tr u d n o ś c i s tw a r z a n e p rz e z d e le g a ta w z a k re s ie u d z ie la n ia d o ta c ji i k o m u n ik o w a n ia się z K Z P P S. P o r. A Z H P, 202/1, t. 2, 3, 7, C h a r a k te r y s ty c z n a d e p e sza M ik o ła jc z y k a : R z ą d o w i z a le ż y n a s z y b k im u r e g u lo w a n iu s p ra w y K o ła. D ep. n r 123 z 12.X I I.1942, A Z H P, 202/1, t. 2. U c h w a ła K S K z 19.X II.1942; D ep. S te rn a do W e rn ic a z 19.X II.1942 (o d c z y ta n a w k r a ju ), ib id e m. 88 Ib id e m. D ep. n r 114 S te rn a d o W e rn ic a z 4.X I I D ep. n r 25 W e rn ic a do S te rn a z A Z H P, 202/1, t ib id e m. 91 Ib id e m. B y ła to ra c z e j z a p o w ie d ź re z y g n a c ji. 92 D ep. n r 28 W e rn ic a do S te rn a z 1.I I A Z H P, 202/1, t Ib id e m. 94 E. O s ó b k a - M o r a w s k i p isz e, że p o d k o n ie c 1942 r. w K C P S d o sz ło do ro z b ie ż n o ś c i n a tle s to s u n k u do D e le g a tu ry i rz ą d u lo n d y ń s k ie g o o ra z s to s u n k u d o w a lk i c z y n n e j z o k u p a n te m. P o r. o p ra c o w a n ie O s ó b k i-m o ra w sk ie g o, k I n te r e s u ją c ą w s k a z ó w k ę z a w ie ra c y to w a n y ju ż r a p o r t: W k o ła c h s o c ja listy c z n y c h lic z ą się p o w a ż n ie z n o w y m ro z ła m e m, k tó r y ja k są d z ą z a in te r e s o w a n i b y łb y p o z y ty w n y m ro z w ią z a n ie m n a p rę ż o n e j n a o d c in k u P P S s y tu a c ji. G w a r d ia

16 106 Eugeniusz Duraczyński W pierw szych m iesiącach 1943 r. K om itet Z agraniczny P P S w zm aga sw ój nacisk na rząd. P rzeciw staw iając się arg u m en tacji Piekałkiew icza, K o m itet stw ierdza, że w ejście W RN do P K P zależne jest w yłącznie od w oli W RN, a nie od u chw ały P K P 96. R ów nolegle KZ P P S p ró b u je w y w rzeć p resję na KC PS. W korespondencji kierow anej do W RN i k ierow nictw a PS, K om itet Z agraniczny kładzie nacisk na konieczność likw idacji sporów i podporządkow anie się Polskich S ocjalistów W R N 97. K om itet Z agraniczny w y w iera także nacisk na Żuław skiego. N acisk idzie w k ieru n k u poniechania przez Ż uław skiego idei u trzy m an ia w P K P status quo do czasu zjednoczenia i spow odow anie przez niego natychm iastow ego w prow adzenia W RN do P K P 98. W m om encie najw yższego napięcia, 4 lutego 1943, S ikorski depeszuje do Piekałkiew icza: Proszę o n a jry c h lejsze załatw ienie w ykonania uchw ały K SK z dnia 29 w rześn ia 1942 i w prow adzenie W RN do P K P na m iejsce Polskich S ocjalistów 99. W dzień później, 5 lutego, S ikorski śle w form ie depeszy do k ra ju obszerną w y k ład n ię linii politycznej rządu. G łów na teza Sikorskiego: dzisiaj p ragnę w ięcej niż kiedykolw iek skonsolidow anego społeczeństw a w k ra ju, a nie pogrążonego w w alce w zajem nej i chaosie n a ro d u 100. M usim y dążyć do h arm o n ijn ej w spółpracy zbudow anej na solidarności, na zaufaniu i konsolidacji, a nie ro zbijaniu społeczeństw a 101. W praw dzie po depeszach Sikorskiego P iekałkiew icz jak należy w nosić nadal był p rzeciw ny usunięciu Polskich Socjalistów z P K P 102, sp raw a jed n ak zoo d e sz ła b y w k ie r u n k u P P R, a B a ry k a d y W o ln o ś c i m o g ły b y n ie s k rę p o w a n ie p o w ró c ić d o W R N. W ty m k ie r u n k u te ż n a s ta w io n a je s t a k tu a ln ie c z u jn o ść W R N. A Z H P, 202/11, t. 11, k A u to r ty c h u w a g p o m y lił się w m ie jsc e B a ry k a d W o ln o ś c i w p is a ł G w a r d ię i n a o d w ró t. P o r. ta k ż e A Z H P, 202/1, t. 32, k. 110, L is t K Z P P S d o W R N z 2.II.1943, A Z H P, 202/1, t. 15, fo to k o p ia. 97 C zęść k o r e s p o n d e n c ji a d re s o w a n a je s t n a im ię M a rk a (ps. L e s z k a R a a b e ). N ie m o ż e m y w a s u z n a ć n a ró w n i z W R N ja k o część tu ło w ia d w u g ło w e g o c ia ła p a r t i i ; d o ra d z ić w a m m o ż e m y ty lk o p o d ję c ie w s z e lk ic h w y s iłk ó w w k ie r u n k u p o w ro tu d o s ta r e j o rg a n iz a c ji W R N, a p e w n i je s te śm y, że C K R p o w ró t te n w a m u ła tw i. M iejsce w P K P w in n o b y ć o b sa d z o n e w y łą c z n ie p rz e z C K R, o ile zechce on do P K P w ró c ić. W in n y m m ie jsc u : p o łą c z e n ie i p o d p o rz ą d k o w a n ie się P o ls k ic h S o c ja lis tó w W R N je s t im p e ra ty w e m w o b e c s y tu a c ji o g ó ln ej i m ię d z y n a ro d o w e j, w o b e c a k ty w n o ś c i P P R. L is t K Z P P S d o K C P S z lu te g o L is t R o m a n a do M a rk a z lu te g o A Z H P, 202/1, t. 15, fo to k o p ia. Z w ra c a u w a g ę d o d a tk o w a a r g u m e n ta c ja za z je d n o c z e n ie m w k o r e s p o n d e n c ji d o W R N : S p ra w y lik w id a c ji ro z ła m u n a s u w a ją się ty m siln ie j, że b ez te g o je s t w p ro s t n ie p o d o b n a u re g u lo w a ć n a sz e s to s u n k i z T r ó jk ą te m. S p r a w a s ta n ie się p ro s ts z a, g d y w y tr ą c i się z r ą k a rg u m e n t o n a sz y m ro z b ic iu. L is t R o m a n a do R a fa ła z lu te g o Ib id e m. 98 L is t J a n k a do M o re la (ps. Ż u ła w sk ie g o ). Ib id e m. 99 D ep. S ik o rsk ie g o d o W e rn ic a z 4.I I A Z H P, 202/1, t Ib id e m. D ep. n r 19 S ik o rsk ie g o z 5.I I W d e p e szy S ik o rs k i sz e ro k o w y ja ś n ia, n a czy m p o le g a jeg o ro z u m ie n ie je d n o śc i n a ro d o w e j: O b e c n a, d a le k o p o s u n ię ta d e k o m p o z y c ja p o lity c z n a w k r a ju je s t sp rz e c z n a z m o im i z a m ie rz e n ia m i. B o le ję n a d n ią i b ę d ę d ą ż y ł do je j u s u n ię c ia. P ra g n ę, ż e b y w k r a ju s k r y s ta liz o w a ła się lo ja ln a i rz e c z o w a w s p ó łp ra c a w s z y s t k ic h p o w a ż n ie js z y c h o śro d k ó w p o lity c z n y c h i d e le g a ta r z ą d u. B ę d ę d ą ż y ł w s z y s t k im i siła m i, a b y z a is tn ia ła w s p ó łp ra c a i w z a je m n e z a u fa n ie p rz e d e w s z y s tk im m ię d z y c z y n n ik a m i p o lity c z n y m i, a p a r a te m z a s tę p c z o - a d m in is tra c y jn y m i s iła m i z b r o j n y m i w k r a ju. O sią g n ię c ie te g o c e lu u w a ż a m w n a sz y m p o ło ż e n iu o b e c n y m za s p ra w ę p iln ą i k a p ita ln ą. M y lą się b o w ie m ci, k tó r z y p rz y g o to w u ją się do p r z e w ro tó w re w o lu c y jn y c h. Ib id e m. 102 W s k a z y w a ła b y n a to p r z y n a g la ją c a d e p e sza M ik o ła jc z y k a z 19.I I I.1943 A Z H P, 202/1, t. 3.

17 O usunięciu Polskich Socjalistów z PKP 107 stała rozstrzygnięta. R ozstrzygnęła się ona w płaszczyźnie zm ian, jakie dokonały się w polityce rząd u em igracyjnego. Z aostrzenie stosunków polsko-radzieckich o k reśliło przesunięcie polity k i Sikorskiego w praw o, w stro n ę jedności i konsolidacji centru m z praw icą. 19 lutego n astąp iło aresztow anie Piekałkiew icza. B yła to n iew ątp liw a s tra ta dla sił centrow o-lew icow ych podziem ia londyńskiego. B ył to zarazem dogodny m o m en t dla w prow adzenia W RN do P K P. N ow y delegat, Jankow ski, w y rażając zgodę na objęcie urzędu, postaw ił jako jed en z w a ru n k ó w n atychm iastow e przyjęcie W RN do P K P 103. Okoliczności u su nięcia z P K P przedstaw iciela Polskich S ocjalistów i w prow adzenie p rzed staw iciela W RN nie są w p ełn i jasne. Jan k o w sk i w depeszy do M ik o łajczyka podaje, że 14 m arca 1943 P olityczny K o m itet Porozum iew aw czy p rz y ją ł do w iadom ości rezy g n ację z udziału w P K P M arkow skiego i upow ażnił delegata do zaproszenia do udziału w P K P przedstaw iciela W R N 104. E. O sóbka-m oraw ski tw ierdzi, że KC odw ołał M arkow skiego z P K P, desygnując na jego m iejsce P io tra G ajew skiego. W edług tego sam ego źródła, P K P w y k o rzystał n ad arzającą się okazję i nie zaprosił now e go przedstaw iciela P S 105. W reszcie Z. Z arem ba pisze, że M arkow ski u stą pił ze stanow iska przedstaw iciela P olskich Socjalistów w P K P, podporządkow ując się W R N 106. U sunięcie Polskich Socjalistów z Politycznego K o m itetu P orozum iew aw czego w pow iązaniu z zerw aniem stosunków polsko-radzieckich, rozm ów D eleg atu ry z P olską P a rtią R obotniczą, późniejszą zm ianą na czołow ych stan o w isk ac h w rząd zie i pod ziem iu oznaczało zw ycięstw o sił zdecydow anie praw icow ych. 103 D ep. n r 175 S o b o la do S te rn a z 27.I X A Z H P, 202/1, t. 7. N ie b e z w p ły w u n a u k ła d sił w P K P m ia ły ta r c ia w e w n ę trz n e w k ie ro w n ic tw ie S tr o n n ic tw a P ra c y, k tó r e d o p ra w a d z iły p o d k o n ie c 1942 r. do z m ia n y p rz e d s ta w ic ie la S tr o n n ic tw a w P K P. N o w y p rz e d s ta w ic ie l S P o p o w ie d z ia ł się za u s u n ię c ie m P o ls k ic h S o c ja listó w. 104 D ep. n r 56 S o b o la do S te rn a z 15.III A Z H P, 202/1, t. 7. W p ro w a d z e n ie p r z e d s ta w ic ie la W R N K. P u ż a k a, m ia ło się d o k o n a ć w b re w s ta n o w is k u p r z e d s ta w ic ie la S tr o n n ic tw a L u d o w e g o. P isz e o ty m S te f a n P a w ło w s k i w liś c ie do P o lity k i. P o lity k a 1958, n r 13. W re fe r a c ie n a p o sie d z e n iu R a d y N a c z e ln e j P P S 4.X I.1945 E. O s ó b k a - M o r a w s k i s tw ie rd z ił, że lu d o w c y sp o w o d o w a li u s u n ię c ie R P P S z D e le g a tu ry i w c ią g n ię c ie n a to m ie jsc e W R N. R o b o tn ik z 7.X I.1945 r. I n f o r m a c ja ta n ie w y d a je się b y ć w ia ry g o d n a. 105 P o r. O p ra c o w a n ie O s ó b k i-m o ra w sk ie g o. 106 p o r. Z arem ba, op. cit., s

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN p. a y o o L f,.! r \ ' V. '. ' ' l s>, ; :... BIULETYN KOLEGIUM REDAKCYJNE Redaktor Naczelny: Sekretarz Redakcji: Redaktorzy działowi: Członkowie: mgr Roman Sprawski mgr Zofia Bieguszewska-Kochan mgr

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

http://rcin.org.pl Polska Ludowa, t. VII, 1968 Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II

http://rcin.org.pl Polska Ludowa, t. VII, 1968 Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II Polska Ludowa, t. VII, 1968 BRONISŁAW PASIERB R E P A T R IA C J A Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II D z ie je p o lsk ie j e m ig ra c ji w o js k o w e j n a zach o d zie z czasów

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna 7, 215-223

Bardziej szczegółowo

H a lina S o b c z y ń ska 3

H a lina S o b c z y ń ska 3 Z a rz ą d z a n ie o ś w ia tą B a z a te c h n o d yd a k ty c z n a B a z a te c h n o d yd a k tyc z n a In w e n ta ryza c ja P o lityk a k a d ro w a B h p w p la c ó w c e o ś w ia to w e j C O

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 01 82 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A P r o m o c j a G m i n y M i a s t a G d y n i a p r z e z z e s p óp

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 5 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r z e g l» d ó w k o n s e r w a c y j n o -

Bardziej szczegółowo

Zasady dotyczące organizacji praktyk studenckich w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii z/s w Krośnie

Zasady dotyczące organizacji praktyk studenckich w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii z/s w Krośnie Zasady dotyczące organizacji praktyk studenckich w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii z/s w Krośnie I. Informacje ogólne 1. W celu zorganizowania praktyki studenckiej w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 02 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A U s ł u g a d r u k o w a n i a d l a p o t r z e b G d y s k i e g o

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego. Biuletyn Polonistyczny 8/22-23, 132-135

Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego. Biuletyn Polonistyczny 8/22-23, 132-135 Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego. Biuletyn Polonistyczny 8/22-23, 132-135 1965 - 132-12. KATEDRA TEORII LITERATURY UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO (zob. BP, z e sz. 19 s. 86-89) A. Skład

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

Dypi. inż. Tadeusz Marcinkiewicz FINKEŁ, BRATTER BACH LW Ó W, SŁO NECZNA 4 9, TEL. 2 3 5-8 9 T E O D O R T O R E N T Z W K ĘT A C H.

Dypi. inż. Tadeusz Marcinkiewicz FINKEŁ, BRATTER BACH LW Ó W, SŁO NECZNA 4 9, TEL. 2 3 5-8 9 T E O D O R T O R E N T Z W K ĘT A C H. A N T O N I L I P O W S K I W K ĘT A C H. wyrób kafli i cegieł s z a m o t o w y c h poleca: w najlepszych gatunkach piece kaflowe, pokojowe i kuchenne z gliny szamotowej w różnych kolorach i deseniach

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Rozdział 3. Przedmiot zamówienia

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Rozdział 3. Przedmiot zamówienia Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 0 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f S p r z» t a n i e i u t r z y m a n i e c z y s t o c i g d y

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p A d r e s s t r o n y i n t e r n e t o w e j, n a k t ó r e j z a m i e s z c z o n a b d z i e s p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a ( j e e ld io t y c z y )

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Doły -Marysińska w Łodzi Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi I. PODSTAWY I ZAKRES DZIAŁANIA 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1/ ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (tekst

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

Wersja archiwalna. Adres: Urząd Miejski w Rabce-Zdroju. ul. Parkowa 2. 34-700 Rabka-Zdrój. tel. (18) 26 92 000. fax.

Wersja archiwalna. Adres: Urząd Miejski w Rabce-Zdroju. ul. Parkowa 2. 34-700 Rabka-Zdrój. tel. (18) 26 92 000. fax. Wersja archiwalna O g ło sze n ie o r o zp o czę ciu p o st ę p o w a n ia w t r yb ie p r ze t a r g u n ie o g r a n iczo n e g o n a za d a n ie p n. : " D o w ó z u czn ió w d o G imn a zju m n r 1

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projektowana nowelizacja Kodeksu pracy ma dwa cele. Po pierwsze, zmianę w przepisach Kodeksu pracy, zmierzającą do zapewnienia pracownikom ojcom adopcyjnym dziecka możliwości skorzystania

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 (wybrane artykuły regulujące przepisy o cenach transferowych) Dział IIa Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych

Bardziej szczegółowo

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 26.11.2015 r. z dnia o szczególnych zasadach zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego środków europejskich uzyskanych na realizację ich zadań oraz dokonywania przez nie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Załącznik nr 6 REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Na podstawie atr.55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U. z 1991 roku nr 59 poz.425) ze zmianami

Bardziej szczegółowo

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska 1 Projekt Ogólnopolski: 1.1. Projekt Ogólnopolski (dalej Projekt ) to przedsięwzięcie Stowarzyszenia podjęte w celu realizacji celów

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. PROJEKT w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

TYGODNIK POLITYCZNY, SPOŁECZNY I LITERACKI.

TYGODNIK POLITYCZNY, SPOŁECZNY I LITERACKI. Poznań, Medziela 27. października 1895 r. Rok II. m u i i m w n u s i TYGODNIK POLITYCZNY, SPOŁECZNY I LITERACKI. P rz eg lą d P oznański14 wychodzi w każdą Setcotę. b rfla k e y a : Poznań, Ul. św. Mareima

Bardziej szczegółowo

Rok II. Gliwice, 24 lutego 1981 r Nr 12/24/ Z p ra c K o m is ji Z akładow ej

Rok II. Gliwice, 24 lutego 1981 r Nr 12/24/ Z p ra c K o m is ji Z akładow ej POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ INFORMATOR Rok II. Gliwice, 24 lutego 1981 r Nr 12/24/ Z p ra c K o m is ji Z akładow ej W c z a s i e d r u g ie g o p o s ie d z e n ia K o m is ji Z a k ła d o w e j p r z y ję

Bardziej szczegółowo

CENA 25 GR. R O K III T Y G O D N IK N r 28 P R E M IA Z A Z W Y C IĘ S T W O

CENA 25 GR. R O K III T Y G O D N IK N r 28 P R E M IA Z A Z W Y C IĘ S T W O CENA 25 GR R O K III T Y G O D N IK N r 28 P R E M IA Z A Z W Y C IĘ S T W O - M IĘ D Z Y S Z K O L N E Z E S P O Ł Y S P O R T O W E W IM B L E D O N Z T R Z E C H S Z L A K Ó W W O D N Y C H N A STRAŻY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ Niniejsze oświadczenie należy wypełnić czytelnie. W przypadku, gdy zakres informacji wskazany w danym punkcie nie ma odniesienia do

Bardziej szczegółowo

2. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1[ ], 2[ ], 3[ ]

2. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1[ ], 2[ ], 3[ ] Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 roku OD: Family Fund Sp. z o.o. S.K.A ul. Batorego 25 (II piętro) 31-135 Kraków DO: Zarząd Starhedge S.A. ul. Plac Defilad 1 (XVII piętro) 00-901 Warszawa biuro@starhedge.pl

Bardziej szczegółowo

Cena prenumeraty rocznej - 516»- z ł

Cena prenumeraty rocznej - 516»- z ł KOLEGIUM Redaktor Naczelny: S ek retarz Redakcji: Redaktorzy działow i: Członkowie : REDAKCYJNE mgr Roman Spraw ski mgr Zofia Bieguszewska-Kochan mgr Bolesław Drożak mgr inż. Andrzej W yrzykowski Jan G

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m W Załącznik do Uchwały nr XXX/244/01 R ady M ie j s kie j w N ałę czowie z dnia 28 g ru dnia 2001 r. Strategia rozwoju gminy miejskiej Nałęczów Opracowanie: dr Waldemar A. Gorzym-Wi lk ow s k i dr An drzej

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm. Rozliczenie podatników podatku dochodowego od osób prawnych uzyskujących przychody ze źródeł, z których dochód jest wolny od podatku oraz z innych źródeł Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r.

Bardziej szczegółowo

Pytania zadane przez uczestników spotkania informacyjnego dotyczącego Poddziałania 9.1.1 w dniu 13 stycznia 2010 r.

Pytania zadane przez uczestników spotkania informacyjnego dotyczącego Poddziałania 9.1.1 w dniu 13 stycznia 2010 r. Pytania zadane przez uczestników spotkania informacyjnego dotyczącego Poddziałania 9.1.1 w dniu 13 stycznia 2010 r. 1) Czy Wnioskodawca planujący utworzenie oddziału integracyjnego powinien przeprowadzić

Bardziej szczegółowo

Krystyna Ziołkowska Prawne podstawy nabycia prawa do renty rodzinnej na tle orzecznictwa sądowego. Studia Prawnoustrojowe nr 24, 183-191

Krystyna Ziołkowska Prawne podstawy nabycia prawa do renty rodzinnej na tle orzecznictwa sądowego. Studia Prawnoustrojowe nr 24, 183-191 Krystyna Ziołkowska Prawne podstawy nabycia prawa do renty rodzinnej na tle orzecznictwa sądowego Studia Prawnoustrojowe nr 24, 183-191 2014 UWM S tu d ia P raw n o u stro jo w e 24 2014 K rystyna Ziółkow

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k 2 0 0 6 I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

Lepszy start dla zawodowca

Lepszy start dla zawodowca Miasto Stołeczne Warszawa, ul. Miodowa 6/8, pok. II, piętro I, 00-251 Warszawa, www.um.warszawa.pl/lepszystart e-mail: lepszystart@um.warszawa.pl tel. (22) 443 07 56, fax (22) 656 63 38 Regulamin rekrutacji

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ W samorządzie jest prowadzony dialog społeczny, samorząd wspiera organizowanie się mieszkańców by uczestniczyli w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej Zadanie 2.:

Bardziej szczegółowo

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I2 7 1 0 6 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a w r a z z m o n t a e m u r z» d z e s i ł o w n i z

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne Problemy Usług nr 74,

Ekonomiczne Problemy Usług nr 74, Grażyna Rosa, Izabela Auguściak Aspekt społeczny w działaniach marketingowych organizacji na przykładzie Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Ekonomiczne Problemy Usług nr 74, 721-732 2011

Bardziej szczegółowo

Andrzej Rembieli±ski Odpowiedzialno µ za wypadki samochodowe w nowym kodeksie cywilnym. Palestra 8/10(82), 20-31

Andrzej Rembieli±ski Odpowiedzialno µ za wypadki samochodowe w nowym kodeksie cywilnym. Palestra 8/10(82), 20-31 Andrzej Rembieli±ski Odpowiedzialno µ za wypadki samochodowe w nowym kodeksie cywilnym Palestra 8/10(82), 20-31 1964 20 Andrzej Rembieli±ski N r 10 (82) 127 k.z. P rzep isy te ag o d n ie tr a k tu j osobû

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA INSPEKTORÓW DS. REJESTRACJI

INSTRUKCJA DLA INSPEKTORÓW DS. REJESTRACJI Katowice, dnia 13 sierpnia 2008r. INSTRUKCJA DLA INSPEKTORÓW DS. REJESTRACJI Wskazane dokumenty w kaŝdym punkcie uwzględniają pełnomocnictwo udzielone przez upowaŝnione osoby. NaleŜy zaznaczyć, Ŝe będzie

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk Sygn. akt II UK 27/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 lutego 2016 r. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Rada Nadzorcza zgodnie z treścią Statutu Spółki składa się od 5 do 9 Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.

Bardziej szczegółowo

BIULETYN TECHNICZNO- INFORMACYJNY

BIULETYN TECHNICZNO- INFORMACYJNY BIULETYN TECHNICZNO- INFORMACYJNY W. Św id e r, L. Żych oń J. S m o liń sk i K. F rą c z k o w s k i K. Gwóźdź L. W o la ń sk i P ro g ra m ro zw oju system ó w i u rząd zeń in fo r m a tyk i w' la ta

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM I. Informacja o naborze wniosków INFROMACJA DLA PRACODAWCÓW!!! W związku z realizacją projektu systemowego Aktywność drogą do sukcesu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.1.3 współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski DOLiS - 035 1997/13/KR Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Pan Sławomir Nowak Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Eurogalicja, zwana dalej Radą, działa na podstawie: Ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

KLAUZULE ARBITRAŻOWE

KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE arbitrażowe ICC Zalecane jest, aby strony chcące w swych kontraktach zawrzeć odniesienie do arbitrażu ICC, skorzystały ze standardowych klauzul, wskazanych poniżej. Standardowa

Bardziej szczegółowo

OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16

OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16 N r karły katalogowej 28 224 i i t g j i i i i!! ;;vv:. :> ' /A- n m : Z! SWW-0941-623 ~ KTM 0941 623 wg tabeli «H i OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16 % % ZASTOSOWANIE O porniki dekadowe DB - 16 przeznaczone

Bardziej szczegółowo

..^lęfam?*?<,dnia d3.,..qa:a?mv. (miejscowość)

..^lęfam?*?<,dnia d3.,..qa:a?mv. (miejscowość) OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, okarbnika gminy, kierownika jednostki liny, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej

Bardziej szczegółowo

Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa

Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa Polish Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa (What to do if you think the decision about your Housing Benefit or Council

Bardziej szczegółowo

Palestra 9/12(96), 69-73

Palestra 9/12(96), 69-73 Władysław Chojnowski O działach uczynionych przez wstępnego (art. 1075-1080 k.n.) i jego skutkach na wypadek śmierci wstępnego - po wejściu w życie prawa spadkowego i kodeksu cywilnego Palestra 9/12(96),

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu Z.Ch. PERMEDIA S.A. siedzibą w Lublinie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Ogłoszenie Zarządu Z.Ch. PERMEDIA S.A. siedzibą w Lublinie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ogłoszenie Zarządu Z.Ch. PERMEDIA S.A. siedzibą w Lublinie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZAKŁADY CHEMICZNE PERMEDIA S.A. w Lublinie. KRS 0000059588. Sąd Rejonowy w Lublinie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. I. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. I. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ 1 Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, sprawuje nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada działa na podstawie następujących przepisów: 1. Statutu

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI projekt z dnia 18.11.2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia...2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków przejazdu strażaków Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. Skwierzyna. (miejscowość) CZĘŚĆ A. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. Skwierzyna. (miejscowość) CZĘŚĆ A. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) WPŁYNĘŁO URZĄD MIEJSKI WSKWIERZYNIE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE 2S, KW!. 2013...., Ilość zalącznlk6w. -+ł-_ wlijta, rliastępeyw9jta, sel{retarlja ghliby, slffirhhika ghliby, IdMftI]iMIljMt1;~.," gmilłlłą osobą

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy. Województwa B iałostockiego. Uchwały rad. Porozumienia. Uchwała N r I I /10/94 Rady Gminy w Gródku. z dnia 8 lipca 1994 r.

Dziennik Urzędowy. Województwa B iałostockiego. Uchwały rad. Porozumienia. Uchwała N r I I /10/94 Rady Gminy w Gródku. z dnia 8 lipca 1994 r. Dziennik Urzędowy Województwa B iałostockiego Biały stok, dnia 25 sierpnia 1994 r. Nr 15 TREŚĆ; Poz. Uchwały rad 76 Nr 11/10/94 Rady Gminy w Gródku z dnia 8 lipca 1994 r. w sprawie zmian w miejscowym planie

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017 Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm); 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo