Analiza strategiczna firmy X.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza strategiczna firmy X."

Transkrypt

1 Analiza strategiczna firmy X. UWAGA: dane firmy zostały celowo zmienione ze wzgldu na publikacj niniejszego dokumentu w internetowym portfolio autora Wykonał: Adrian Tomaszewski Katowice 1999

2 Spis treci 2 1. WSTP PODSTAWOWE INFORMACJE O FIRMIE KONCEPCJA DZIAŁALNOCI ZESPÓŁ...9 NA PRZYKŁADZIE ORODKA KATOWICE ANALIZA RYNKU ROK ANALIZA PROCESÓW I STRUKTUR WEWNTRZNYCH...20 ANALIZA SWOT...20 OGÓLNY MODEL DANYCH...22 PRZYKŁAD MODELU PROCESÓW...23 MODELOWANIE FUNKCJI...24 PODSTAWOWE SFERY DZIAŁALNOCI FIRMY...25 MODEL DANYCH KURSU...26 ZADANIE SPARAMETRYZOWANE - PRZYKŁAD...27 SŁOWNIK POJ ZAMIERZENIA PROBLEMY...36 PROBLEMY WEWNTRZNE...36 PROBLEMY ZEWNTRZNE...37 METODY ROZWIZYWANIA PROBLEMÓW KONKURENCJA...41 GŁÓWNI KONKURENCI OBECNI NA RYNKU RAPORT FINANSOWY...52 CZ OGÓLNA...53 KATALOGI WSKANIKÓW:...55 GRAFICZNA INTERPRETACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH FIRMY WYMAGANIA STAWIANE FIRMIE...58 WYMAGANIA DOTYCZCE TECHNOLOGII I ZASOBÓW...58 WYMAGANIA DOTYCZCE PERSONELU ZAGROENIA I DZIAŁANIA ZAPOBIEGAJCE IM...63 REAKCJE WEWNTRZNE...65 REAKCJE ZEWNTRZNE WNIOSKI I SPOSTRZEENIA...67

3 3 1. Wstp Analiza strategiczna firmy X. Dostpne ródła Zgodnie z zaleceniami kierownictwa firmy, dane zawarte w rozdziale 10 Raport Finansowy zostały zmienione o podany i utajniony współczynnik. W pracy korzystano z nastpujcych ródeł: Dane wewntrzne firmy. Strony internetowe firmy. TELEINFO 500 Raport Polskiego Rynku Teleinformatycznego Analiza własna. Metodyka Wykorzystano oprogramowanie komputerowe: MS Word. MS Excel. MS PowerPoint. Corel DRAW (rysunki modelowania). Autor opracowania Analiz strategiczn sporzdził: Adrian Tomaszewski 2. Podstawowe informacje o firmie Zarzd Prezes zarzdu: Jan Nowak, dyrektor generalny Jan Kowalski (dane zostały celowo zmienione ze wzgldu na publikacj niniejszego dokumentu w internetowym portfolio autora). Profil działalnoci Szkolenia komputerowe. Firma wydaje certyfikaty na podstawie autoryzacji Microsoftu, Novella, SCO, Lotusa, 3Com, Compaqa, Autodesku, Suna. Ma uprawnienia do prowadzenia szkole nadane przez Kuratorium Owiaty i Wychowania. Ma autoryzacj Sylvan Prometric Testing Center uprawniajc do przeprowadzania testów. W firmie działa zespół analityków i programistów, który zajmuje si tworzeniem projektów systemów obiegu informacji i dokumentów w przedsibiorstwie, systemów ewidencji, systemów do pracy grupowej, rozproszonych systemów słucych do gromadzenia

4 4 i przekazywania informacji a take optymalizacj rozwiza sieciowych. Uwagi Firma ma 2 oddziały w Warszawie oraz oddziały w Krakowie, Katowicach i Poznaniu. W ramach umów partnerskich poza oddziałami X. prowadzi take szkolenia w Lublinie, Bydgoszczy i Białymstoku. Forma prawna Sp. z o.o Udziałowcy Jan Nowak (42,5%), Jan Kowalski (42,5%), Jan Malinowski (15%) (dane zostały celowo zmienione ze wzgldu na publikacj niniejszego dokumentu w internetowym portfolio autora). Adres Warszawa, ul. xxxxxxxxxx, tel... (dane celowo utajnione ze wzgldu na publikacj niniejszego dokumentu w internetowym portfolio autora)

5 5 3. Koncepcja działalnoci Misja firmy Wywołanie i sprostanie potrzebom stałego uczenia si dla zaspokojenia pdu do wiedzy i cigłego podnoszenia kwalifikacji. X. to miejsce, w którym słuchacze zdobywaj umiejtnoci samodzielnego posługiwania si nowoczesnymi narzdziami pracy. Prowadzi szkolenia zarówno dla pocztkujcych, jak i dla specjalistów, którzy zamierzaj poszerzy swoj wiedz i umiejtnoci zawodowe nie tracc czasu szybko, fachowo i nowoczenie. Firma prowadzi kursy komputerowe od r. Posiada autoryzacje szkoleniowe firm: Novell, Microsoft, Lotus, SCO, Compaq, 3Com, Autodesk, SUN, oraz uprawnienia do prowadzenia szkole nadane przez Kuratorium Owiaty i Wychowania. Program kursu podstawowego zyskał aprobat Krajowej Szkoły Administracji Publicznej i jest rekomendowany pracownikom administracji panstwowej. Od 1994 r. posiada take autoryzacj firmy Sylvan Prometric uprawniajc do przeprowadzania egzaminów: Microsoft Certified Systems Engineer, Certified NetWare Engineer, Certified NetWare Administrator, Lotus Certified Notes System Administrator, Lotus Certified Engineer i inne. Od ponad trzech lat prowadzi regularne szkolenia w Ministerstwie Spraw Zagranicznych a od półtora roku w Banku Rozwoju Eksportu. Do grona klientów nale równie: PEKAO S.A., Telewizja Polska S.A., Zakład Ubezpiecze Społecznych, Urzd Antymonopolowy, Pekaes Auto-Transport S.A., Philip Morris Poland, ABC Data, Thomson Polkolor, Hortex, Benckizer, Centrum Onkologii, Giełda Papierów Wartociowych, Bank Wschodni Cukrownictwa, Bank Depozytowo-Kredytowy w Lublinie, Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej. W ramach Programu Phare POL szkoliła Generaln Dyrekcj Dróg Publicznych, Pa stwow Agencj Inwestycji Zagranicznych oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej. Do chwili obecnej przeszkoliła około osób. Studenci s pracownikami wszystkich działów w swoich firmach. Zakres prowadzonych przez firm szkole obejmuje zarówno podstawy obsługi komputera, nauk wybranych

6 6 aplikacji jak równie wysoce zaawansowane szkolenia sieciowe. Zajcia mog by prowadzone w jzyku polskim i angielskim. Studenci otrzymuj podczas kursu materiały dydaktyczne. Na zako czenie zaj otrzymuj certyfikaty wiadczce o uko czeniu szkolenia. X. posiada sie orodków edukacyjnych w całej Polsce. Dysponuje 28 salami wykładowymi wyposaonymi w sprzt komputerowy oraz pomoce audiowizualne niezbdne do prowadzenia zaj. W salach znajduje si po 10 komputerów pracujcych w sieci. Kady z uczestników szkole ma do dyspozycji własny komputer. Instruktorzy Instruktorzy s absolwentami kierunków technicznych, informatycznych lub matematycznych Politechniki Warszawskiej, Politechniki lskiej, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu lskiego oraz Uniwersytetu Jagiello skiego. Sposób prowadzenia zaj oceniaj take studenci wypełniajc na zako czenie kursów ankiety. X. zajmuje si równie doradztwem obejmujcym całokształt zagadnie zwizanych z informatyzacj przedsibiorstw. Dodatkowy atut firmy to zespół programistów i analityków zajmujcy si analiz i tworzeniem systemów wspomagajcych prac grupow. Wród klientów korzystajcych z usług zespołu analityków znajduj si przedstawiciele znanych, wiatowych koncernów, banków, due przedsibiorstwa, w tym : PPA Bank S.A., Fundacja Edukacji i Bada Bankowoci, SOLVEY, Przedsibiorstwo Handlu Zagranicznego COOPEXIM, Monsanto Polska Ltd., Westinghouse Electric Poland Ltd.

7 7 Usługi Usługi w zakresie projektowania i integracji systemów, doradztwo informatyczne, ekspertyzy i konsultacje autoryzowan sprzeda sprztu i oprogramowania cenionych na wiecie firm, własny system zarzdzania przedsibiorstwem (program SYMFONIA) oraz oprogramowanie na zamówienie, nauk w autoryzowanych orodkach szkoleniowych, która moe by zako czona egzaminem wg programu egzaminacyjnego firmy Sylvan Prometric, serwis i pogotowie komputerowe. Szkolenia Podstawy obsługi komputera, finanse i ksigowo, edytory tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, zarzdzanie projektami, projekty informatyczne, grafika komputerowa, projektowanie baz danych SQL, kursy inynierii oprogramowania techniki obiektowe, kursy dla kadry kierowniczej, szkolenia dla uytkowników Internetu. Konsultacje Rozwizywanie problemów pojawiajcych si w systemach informatycznych, konsultacje zwizane z wykorzystaniem oprogramowania firmy Novell i Microsoft, doradztwo zwizane z systemami sieciowymi, pomoc w doborze sprztu komputerowego, oprogramowania systemowego, komunikacyjnego i aplikacyjnego, porady w doborze wykonawców i podwykonawców. Praca grupowa Analiza i projektowanie systemów pracy grupowej, wdroenia pracy grupowej w przedsibiorstwie w oparciu o Novell GroupWise, Microsoft Exchange, IBM/Lotus Notes, tworzenie nowych sposobów udostpniania informacji w organizacji: grupy dyskusyjne, zarzdzanie obiegiem informacji. Analiza i przygotowanie Analizy obiektowe systemów informacyjnych obejmujce: analiz potrzeb, analiz przepływu dokumentów i informacji, analiz zasobów dobór oprogramowania systemowego i komunikacyjnego, projektowanie i wdraanie systemów informatycznych w oparciu o metody obiektowe. Projekty Analizy i projekty infrastruktury sieciowej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, łczenie sieci heterogenicznych, integracja sieci lokalnych

8 8 Administracja i zarzdzanie z systemami IBM SNA, konfigurowanie dostpu do sieci lokalnych i rozległych, planowanie i wykonywanie migracji do nowych technologii i moliwoci systemów sieciowych (NetWare, Windows NT, Unix) budowa struktur NDS, tworzenie systemów zabezpiecze oraz odpornoci na awarie. Zarzdzanie sieciami w organizacji, zdalne administrowanie systemami informatycznymi, monitorowanie zagroe. Internet/Intranet Instalowanie serwerów Internetowych w rodowisku Novell, Unix, Windows NT, udostpnianie informacji z baz danych poprzez Internet/Intranet, dynamiczne tworzenie stron WWW, zapewnianie bezpiecze stwa dostpu do danych, zdalny dostp do systemów i danych.

9 9 4. Zespół Na przykładzie Orodka Katowice (nazwiska zostały celowo zmienione ze wzgldu na publikacj niniejszego dokumentu w internetowym portfolio autora. Wszelkie podobiestwa s przypadkowe). Kadra kierownicza mgr in. Zbigniew Racewicz dyrektor orodka (Certified Novell Engineer) Mariusz Demarczyk dyrektor handlowy Dział szkole Izabela Skrzypek koordynator szkole Boena Bogucka Administrator egzaminów Techniczny dział handlowy Izabela Skrzypek Anna Kami ska Gabriela witała Marcin Olczak Wojciech Pitura Artur Nowak Artur Szczsny Sekretariat Katarzyna Kaliska Microsoft Damian wito (szef grupy) - Microsoft Certified Trainer, Microsoft Certified Systems Engineer, Microsoft Product Specialist + Internet; specjalista produktów: Exchange 5.0 i 5.5, Proxy Server1.0 i 2.0, NT Server Sławomir Kilja ski Microsoft Certified Trainer, Microsoft Certified Systems Engineer, Microsoft Product Specialist + Internet; specjalista produktów: NT Server, NT Workstaion

10 10 Aleksander Majewski Microsoft Certified Trainer, Microsoft Certified Systems Engineer, Microsoft Product Specialist + Internet; specjalista produktów: NT Server, NT Workstaion. Adrian Tomecki- Microsoft Certified Trainer, Microsoft Certified Systems Engineer, Microsoft Product Specialist + Internet; specjalista produktów: NT Server, NT Workstaion, obsługa WWW, specjalista: Corel Novell Adam Misztela (szef grupy) Certified Novell Administrator, Certified Novell Engineer, Certified Novell Instructor Maciej Firley CNA, CNE, CNI, MASTERCNE Tomasz Gajewski CNA, CNE, CNI, MCSD, MCSE, MCP SCO Dariusz Kiszczuk Marcin Kapłon Serwis Krzysztof Olbi ski Mateusz Czarnecki

11 11 5. Analiza rynku rok 1997 W roku 1997 rynek IT (informatyczny i teleinformatyczny) nadal si rozwijał. Według szacunków TELEINFO 500 wzrósł on z 1,593 mld USD (4,221 mld zł) do 1,910 mld USD (6,266 mld zł), co oznacza dynamik 19,9% liczon w dolarach i 48,4% - w złotych. Wzrost rynku IT odzwierciedla dynamiczny rozwój całej polskiej gospodarki, która od kilku lat odnotowuje stały wzrost produktu krajowego brutto. Nawet ubiegłoroczna klska powodzi nie była w stanie zachwia rozwojem informatyki w Polsce, cho w pewnych regionach i sektorach rzeczywicie wpłynła na ograniczenia budetów na informatyk. Dynamika polskiego rynku informatycznego zmiana 97/96 mld USD 1,593 1,91 19,90% mld zł 4,221 6,266 48,40% Tabela 1 Dynamika polskiego rynku informatycznego w 1997 roku (ródło: Katalog TELEINFO 500 Raport Polskiego Rynku Teleinformatycznego 1997) Wydarzeniem, które miało wpływ na rynek informatyczny na pocztku ubiegłego roku było przywrócenie od 1 stycznia 1997 roku zawieszonych przedtem ceł na komponenty elektroniczne (od 3 do 9%, przy czym 9-procentowe cło dotyczyło elementów najbardziej wraliwych na przemyt: procesorów i pamici). Okazało si zreszt wtedy, jak trudno odkrci takie działania: cła zniesiono powtórnie dopiero 1 lipca ub. Roku. Jednym z ubocznych efektów sprawy było zniesienie od 1 stycznia 1998 roku kontyngentów celnych na podzespoły i tak oczekiwane z powodu przystpienia Polski do ITA.

12 12 Zwłaszcza w drugiej połowie roku skumulowały si skutki powodzi oraz przyhamowania zakupów przez zajt wyborami administracj publiczn. Administracja to jednak ok. 10% odbiorców brany IT, a wywołane powodzi straty w sprzcie i instalacjach telekomunikacyjnych i sieciowych wywołały zjawisko popytu restytucyjnego kupowania nowego sprztu w miejsce zniszczonego. Struktura polskiego rynku IT w 1997 roku 21% 17% 62% sprzt usługi oprogramowanie Rys 2 Struktura polskiego rynku teleinformatycznego w 1997 roku (ródło: TELEINFO 500 Raport Polskiego Rynku Teleinformatycznego 1997) Dynamika Porównania w złotych daj do rozbiene wyniki w stosunku do porówna przelicze dolarowych a to z uwagi na spor dewaluacj złotego w stosunku do dolara akurat w 1997 roku w stosunku do duo sztywniejszego kursu z lat Jeli dodamy do porówna ECU, globalny wzrost polskiego rynku informatycznego w 1997 roku w stosunku do 1996 roku zamkniemy w granicach od 15% (w ECU), przez niemal 20% (w USD) do ponad 48% (w złotych). Te dwie waluty stosowane s powszechnie w porównaniach midzynarodowych, stanowicych np. podstaw do decyzji inwestorów, zwłaszcza kapitałowych.

13 13 Kto zyskał, kto stracił W zachodnim modelu dystrybucyjnym spokojne przyrosty mona wyjania pewnym zwikszeniem sprzeday w sscym kanale sprzeday detalicznej, w dalszym cigu bardzo mało wacej na rynku polskim, zdominowanym przez producentów lokalnych. Tymczasem w sprzeday komputerów osobistych na naszym rynku w ub. Roku zachodziły dwa w pewnym sensie przeciwne zjawiska. Otó istotnie zmalała produkcja dwóch najwikszych do tej pory producentów krajowych (Optimus i JTT) a zarazem według ocen wikszoci ekspertów wzrosła łczna sprzeda komputerów PC. Skoro jednak załoymy, e rynek komputerów osobistych wykazał wzrost rzdu 10-12%, najwiksi polscy producenci mieli spadki produkcji, za z wyjtkiem SNI aden z liczcych si zagranicznych dostawców komputerów markowych nie odniósł w ub. Roku spektakularnych sukcesów i nie zagospodarował wikszego wolnego pola pozostawionego przez krajowych liderów, to tylko mali składacze mogli spowodowa tak znaczce wzrosty obrotów dystrybutorów. Nikt nie jest w stanie uchwyci aktywnoci kilkuset czy kilku tysicy polskich mikrointegratorów małych, czy kilkuosobowych firm, składajcych kilka czy kilkanacie komputerów miesicznie i instalujcych je w rejonie swego bezporedniego działania: w sklepie ssiada na rogu, w hurtowni znajomego, który potem poleci firm innemu znajomemu. Zwykle zreszt chodzi nie tylko o składanie komputerów ale take o zainstalowanie małej sieci, oprogramowania obsługujcego sprzeda, przeszkolenie kilku pracowników. W odniesieniu do tych drobnych firm IT działa podobna zasada, jak w stosunku do ich klientów, równie małych firm handlowych, czy usługowych: mona rozpatrywa ich wpływ na cało gospodarki, bo nie ma na ich temat wiarygodnych danych. Komputery osobiste to jednak tylko cz rynku cho bardzo istotna. Z codziennego dowiadczenia wszyscy wiemy, e jest w Polsce wiele do informatyzowania w sferze infrastruktury, usług i słub publicznych oraz

14 14 administracji centralnej i samorzdowej. Potrzeby informatyzacji, zarówno w latach najbliszych, jak i w okresie do roku 2010, bd ogromne. Wymusi je przede wszystkim bezporednio lub porednio nasze przyłczenie si do Unii Europejskiej a w mniejszej mierze (ale za to szybciej) do NATO, a take otwarcie w najbliszym czasie wielkich rynków: ubezpieczeniowego, bankowego i paliwowego. Sytuacja na rynku szkole informatycznych Szkoli znaczy uczy, dokształca kogo w okrelonej dziedzinie, zwykle w trybie skróconym na kursach, poprzez cykl wykładów z jakiego przedmiotu. Oto słownikowa definicja szkole. Z roku na rok wzrasta zainteresowanie szkoleniami komputerowymi przeznaczonymi zarówno dla pocztkujcych, jak i zaawansowanych. Ronie te zainteresowanie kursami dla kadry zarzdzajcej. Do coraz wikszej liczby firm prywatnych i pa stwowych wkracza nowoczesna technika biurowa i informatyka. Pociga to za sob konieczno przeszkolenia pracowników zarówno tych starszych, dla których obsługa nowych urzdze biurowych i komputerów jest trudna, jak i młodszych, od których od razu na pocztku oczekuje si umiejtnoci korzystania z komputera. W Polsce istnieje kilkadziesit firm i orodków wiadczcych usługi szkoleniowe. Wród nich jest kilkanacie duych firm dysponujcych swoimi oddziałami w rónych miastach lub orodkami, które działaj pod szyldem danej firmy bd współpracuj z ni, oraz mnóstwo mniejszych firm wiadczcych usługi tylko w jednym miecie i nastawionych na klienta indywidualnego. Wiksze firmy, takie np. jak: Altkom Akademia, IKIK Warszawa, ATM, ComputerLand Info-Serwis, Soft-tronik, CTS, maj bogat ofert szkole na rónych poziomach, w tym take specjalistycznych i z moliwoci uzyskania rónych certyfikatów. Prowadz one szkolenia dla osób indywidualnych, jak i całe systemy szkole dla firm, zakładów pracy, urzdów.

15 15 Podstawy Właciwie nie ma problemu z wybraniem orodków szkoleniowych oferujcych szkolenia z podstaw posługiwania si komputerem. W kadym miecie mona znale duy wybór szkole, rónica midzy nimi polega na cenie za samo szkolenie, a take sprzcie oraz wykładowcach. Cena za kurs MS Office 95/97 waha si od 240 zł za 24 godz. W Rexie (Wrocław), przez 650 zł za 28 godz. W Altkomie (Warszawa), do 940 zł za 56 godz. W Unicomanderze (Warszawa). W niektórych orodkach istnieje moliwo wyboru szkole w godzinach przedpołudniowych i popołudniowych. Tak jest w warszawskich orodkach Edusoft czy Multitrade. Zajcia w godzinach popołudniowych s ta sze nawet o ok zł, ponadto daj moliwo uczestniczenia w kursie po pracy, nawet na własn rk czy indywidualnie. Popularno szkole komputerowych ronie. Tylko w cigu 1997 r. W Edusofcie na 1055 kursach przeszkolono 7636 osób (dla porównania: w 1996 r. 4541osób). W Centrum Komputerowym ZETO Łód w 1997 r. Na 378 kursach przeszkolono 2700 osób. Certyfikaty W Polsce jest kilkanacie firm, które maj w swojej ofercie autoryzowane szkolenia, umoliwiajce uzyskanie certyfikatów. Dla przykładu: w 1996 r. Wprowadzono polsk wersj egzaminu Microsoft Certified Proffesional z zakresu Microsoft Windows 95. Ci, którzy zdobd taki certyfikat, jako inynierowie MCP instaluj i konfiguruj oprogramowanie Microsoftu. Zatrudniani s chtnie w duych instytucjach oraz w firmach komputerowych majcych status Microsoft Solution Provider. Egzaminy MCPS, MCSD, MCSE mona zdawa w orodkach, które maj sformalizowany status Authorized Prometrix Testing Center (dotyczcy metody przeprowadzania egzaminów). Nale do nich: w Warszawie Altkom, Multitrade, CTS, IKIK, w Sopocie DC Edukacja, w Bielsku Białej Techmex, we Wrocławiu Eiite, w Krakowie System 3000, w Łodzi Centrum Komputerowe ZETO. Autoryzowane szkolenia Novella, dziki którym mona uzyska tytuły

16 16 administratora (CNA), inyniera (CNE), dwa tytuły trenera (CNI i MCNI), prowadz m.in.: Altkom, CTS, ComputerLand Info-Serwis, Edusoft, Softtronik, Centrum Komputerowe ZETO Łód. Ten ostatni orodek prowadzi autoryzowane szkolenia mainframe IBM S/390. Softsale, szkolc w zakresie programowania w Delphi, organizuje w ramach Softsale Delphi Club spotkania seminaryjne, które zgodnie z formuł klubu maj by forum wymiany dowiadcze. Spotkania s ciekaw inicjatyw, która pokazuje, e firma nie jest nastawiona tylko na komercyjne usługi szkoleniowe, ale zaley jej na kontakcie z uytkownikami swojego oprogramowania i ich pomysłach dotyczcych ulepszania i poszukiwania dróg modernizacji. Duy moe wicej Niezaprzeczalnie tylko due orodki szkoleniowe, dysponujce odpowiedni baz, a przede wszystkim odpowiedni kadr wyszkolonych wykładowców s w stanie obsłuy wielkie projekty. Usługi szkoleniowe wiadczone dla wielkich odbiorców systemów, kiedy trzeba przeszkoli kilka tysicy ludzi, s ju powan spraw, wymagajc nie lada wysiłku, dobrej organizacji i sporych funduszy. Do najwikszych projektów roku zaliczy trzeba komputeryzacj ZUS-u, któr ma przeprowadzi Prokom Software. To ogromne przedsiwzicie obejmie kilkanacie tysicy pracowników ZUS i potrwa przynajmniej 2 lata. Prokom ma odpowiednie zaplecze szkoleniowe do grupy Prokomu nale dwie firmy szkoleniowe: Multitrade (Warszawa) i Combidata (Sopot) oraz orodek szkoleniowy w Gdyni. Jednym z waniejszych wydarze dla Edusoftu była współpraca z CSBI w ramach kontraktu na oprogramowanie dla urzdów pracy. Jako podwykonawca orodek podjł si wyszkolenia 1900 osób w administrowaniu i obsłudze specjalnego systemu informatycznego. W ub.r. orodek ten wygrał przetarg na przeszkolenie 260 informatyków w PeKaO S.A. (szkolenie obejmie administracj Manage Wise). Jednym z przykładów jednoczenia sił orodków i startowania wspólnie w przetargach mog by Edusoft i Altkom,

17 17 które stworzyły konsorcjum, wygrały przetarg i przeprowadziły szkolenia komputerowe dla Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej. Kompleksowe usługi informatyczne wiadczy równie Apexim, który niedawno wygrał przetarg na dostaw i instalacj specjalistycznego oprogramowania dla ZOZ-u w Lubartowie. Firma wdroy oprogramowanie i przeszkoli uytkowników i administratorów korzystajc z zaplecza swojego orodka szkoleniowego Centrum Promocji i Szkolenia Teleinformatyki. W brany komputerowej szkolenia s czsto nieodłcznym elementem oferty. Poza sprzeda pudełek z półki trudno sobie bowiem wyobrazi, aby jakiekolwiek wdroenie informatyczne mogło odby si bez przeszkolenia personelu. Dotyczy to przede wszystkim duych implementacji systemów (np. do zarzdzania przedsibiorstwem) ale te i pojedynczych programów, których obsługa moe nastrcza pewne trudnoci, zwłaszcza nowicjuszom. Istnieje szereg firm, dla których szkolenia stanowi podstawowe ródło utrzymania. Z reguły maj dobrze wyposaone sale wykładowe oraz wysoko kwalifikowan kadr. Globalne przychody ze szkole firm i przedstawicielstw uczestniczcych w rankingu porównawczym za rok 1997 opublikowanym przez Raport Polskiego Rynku Teleinformatycznego TELEINFO 1997, wyniosły ok. 75 mln zł, za rednia zmiana przychodu w latach 1997/1996 dla firm, które zadeklarowały wyniki dla obydwu lat blisko 50 procent. To znacznie wyszy przyrost, ni redni wzrost w całej brany komputerowej. Moe si to wiza z poszukiwaniem nowych ródeł dochodu przez firmy, którym coraz trudniej konkurowa na rynku komputerowym.

18 18 Sporód kilkuset badanych firm, 130 zadeklarowało, e cz przychodu uzyskała z przeprowadzonych w Polsce szkole. Pierwsza 50-tka to firmy, które uzyskały z tej działalnoci ponad 200 tys. zł w 1997 roku. Liderem szkole w 1997 r. Została Altkom Akademia, z wynikiem 6,3 mln zł (88% przychodu). Na kolejnych miejscach uplasowały si: Combidata (5,4 mln i 94% przychodu), DC Edukacja Sopot (4,4 mln, 100%) oraz EduSoft (3,7 mln, 100%). Firmy traktujce szkolenia jako uzupełnienie swojej oferty to głównie integratorzy, którzy musz zadba o nauczenie obsługi skomplikowanego nieraz oprogramowania, czy dostawcy duych systemów, jak np. Sun Microsystems, 2Si, SAP, Oracle, ZETO Łód oraz Scala Polska. Poza wartoci finansow drugim kryterium oceny rynku szkoleniowego jest liczba osobogodzin przeprowadzonych przez firm. Eliminuje ona rónice czasu trwania kursu czy rón liczb słuchaczy. Inna jest bowiem waga 2-dniowego kursu po 2 godziny, ni tygodniowego kursu po 6 godzin dziennie. Szkolenia stanowi istotn cz biznesu komputerowego. Uczestnicy powyszego rankingu zadeklarowali, e maj ponad 100 orodków szkoleniowych, ponad 300 sal wykładowych z ok. 3 tysicami komputerów. Szybki rozwój tej działalnoci wskazuje, e moe przynosi dochód przy niezbyt wysokich inwestycjach (czsto np. w wynajmowanych salach), co wcale nie znaczy, e przy małych kosztach (licencje oprogramowania, koszty zwizane z autoryzacj i certyfikacj, opłacanie dobrze wykwalifikowanej kadry szkoleniowej i jej szkole. Wag problemu edukacji informatycznej kadry doceniaj coraz bardziej due instytucje i administracja. Coraz czciej organizowane s przetargi na przeszkolenie pracowników, do których mog przystpi jedynie powane firmy, dysponujce odpowiednimi wykładowcami i zapleczem. O tym, e były to projekty korzystne finansowo dla realizujcych, nie trzeba nikogo przekonywa. Zyskali przeszkoleni pracownicy, zatrudniajce ich przedsibiorstwa oraz oczywicie firmy szkoleniowe.

19 19 Lp Firma Przychody ze sprzeday 1997 tys zł Przychody ze szkole 1997 tys zł Liczba kursów Liczba słuchaczy 1996 tys zł Orodków szkol. Sal szkol. Liczba Komputerów szkol. Wykładowców 1 Altkom Akademia Warszawa Combidata Sopot DC Edukacja Sopot EduSoft Warszawa Si Katowice IKIK Warszawa Oracle Polska Warszawa OSI Computrain Warszawa CTS Warszawa Multitrade Warszawa ZETO Łód Soft-tronik EC Pozna Hector Warszawa Techmex Bielsko Biała BSB Bydgoszcz Samba Gdynia ABG Warszawa ATM Warszawa Apexim S.A. Warszawa Ster-Projekt Warszawa Alma Pozna Unizeto Szczecin Hogart Warszawa Komtech Radom Soft-Lab Warszawa Banpol Gdynia Kramist Warszawa Invar Sieradz Quantum Warszawa Spin Katowice Tabela 2 30 najwikszych polskich firm oferujcych szkolenia informatyczne (ródło: Katalog TELEINFO 500 Raport Polskiego Rynku Teleinformatycznego 1997)

20 20 6. Analiza procesów i struktur wewntrznych Analiza SWOT Strengths mocne strony Weakness słabe strony Opportunities szanse Threats zagroenia Mocne strony 1. Młoda kadra. 2. Fachowa kadra posiadajca autoryzowane certyfikaty i stale podnoszca kwalifikacje (taki jest wymóg pracy w firmie). 3. Dowiadczenie dydaktyczne i techniczne. Stały kontakt z prowadzeniem szkole wyrabia dowiadczenie w pracy dydaktycznej. 4. Mocna pozycja na rynku (najwiksza firma szkoleniowa za rok 1997) 5. Due moliwoci działania. 6. Ogólnopolski zakres działalnoci ( duy teren ). 7. Warunki pracy w firmie moliwo rozwoju oraz dostp do najnowszych technologii i oprogramowania. 8. Klimat panujcy w pracy stosunki midzyludzkie. 9. System rekrutacji podana integracja z zespołem. Szanse 1. Inwestor strategiczny wchodzce na rynek due firmy zachodnie: Daewoo, ICL, ISUZU, General Motors, Delphi. 2. Restrukturyzacja górnictwa. 3. Rynek zagraniczny szkolenia dla Polonii w krajach ociennych. 4. Stały rozwój brany co powoduje cigłe zapotrzebowanie na szkolenia. 5. Siła strategicznych klientów. 6. Szeroko rozwinity Public Relation. 7. Organizowanie wspólnych konferencji i projektów z duymi partnerami (Microsoft, Novell, IBM, SUN, SCO, Intel, Autodesk).

21 21 Słabe strony 1. Promocja i reklama zbyt mało aktywnych działa. 2. Zbyt wolny upgrade (aktualizacja) sprztu. Zagroenia 1. Niebezpiecze stwo odpływu kadr. 2. W perspektywie czasowej wzrost cen uwarunkowany integracj z cenami europejskimi. 3. Konkurencja a szczególnie polityka dumpingowa niektórych firm.

22 22 Ogólny model danych Zatwierdzone kursy na stycze 1999 Kurs Symbol Data od Data do Miejsc Cena Sala 834 KONSULTACJE ,00 zł 818 NOT BASIS ,00 zł 857 RODKI TRWAŁE ,00 zł 862 NW ,00 zł 819 NOT BASIS ,00 zł 846 NW ,00 zł 850 MS ,00 zł 845 NW ,00 zł 787 NW ,00 zł 833 MS ,00 zł Tabela 3 Wycig z bazy danych: zatwierdzone kursy na stycze 1999 (orodek Katowice) (ródło: baza danych KURSY) KLIENCI Nr klienta Akronim Nazwa Miejscowo Wielko Brana AQUA Przedsibiorstwo Komunalne AQUA S.A. Bielsko Biała D (-uy ) BANK_HANDL Bank Handlowy w Warszawie S.A. Warszawa D BANK CPN Centrala Produktów Naftowych "CPN" S.A. Katowice D DZIEDZICE Walcowania Metali "DZIEDZICE" S.A. Czechowice Dziedzice D EDS EDS Poland Sp. Z o.o Warszawa D ELEKTROC BDZIN Elektrociepłownia "Bdzin" S.A. Bdzin D ERG_BIERU Zakłady Tworzyw Sztucznych "ERG" Bieru D CHEM FAMED Famed S.A. ywiec D GAZOBUDOWA PGNiG S.A. W Warszawie oddz. BUG Gazobudowa Zabrze D GAZOBUDOWA2 PGNiG S.A. W Warszawie oddz. GOZG w Zabrzu Zabrze D GÓRKA Zakład Surowców Ogniotrwałych "Górka" S.A. Trzebinia D GÓRN_TOW_PRASOW Górnol skie Towarzystwo Prasowe Sp. Z o.o. Katowice D HAJDUKI Zakłady Chemiczne Hajduki S.A. Chorzów D CHEM HSO_SZCZAKOWA Huta Szkła Okiennego Szczakowa S.A. Jaworzno-Szczakowa D HUTY HUTA_SZOPIENICE Huta Metali Nieelaznych "Szopienice" Katowice D JASTRZ_SPÓŁ_WG Jastrzbska Spółka Wglowa S.A. Jastrzbie-Zdrój D KLEOFAS Katowicki Holding Wglowy S.A. KWK "Katowice" Katowice D GÓRN KOPALNIA_SZCZAK Kopalnia Piasku "Szczakowa" S.A Jaworzno D GÓRN KZGM_KATOWICE Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Katowice D MAGNETI_MARELLI Magneti - Marelli Poland S.A. Sosnowiec D MICROSOFT Microsoft Sp. z o.o. Warszawa D KOMP MICROSOFT_KATOWICE Microsoft Sp. z o.o. Biuro Regionalne w Katowicach Katowice D MOPS_SOSNOWIEC Miejski Orodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu Sosnowiec D MOPS_TYCHY Miejski Orodek Pomocy Społecznej Tychy D MOSTOSTAL_BDZ Mostostal Bdzin S.A. Bdzin D BUDOW MOSTOSTAL_ZABRZ Mostostal Zabrze Holding S.A. Zabrze D BUDOW MULTEXIM MULTEXIM Ltd. Katowice D NOVELL_HOTLINE Novell - Hotline Da Woerden D KOMP NOVELL_POLSKA Novell - Polska Sp. z o.o Warszawa D KOMP PEC_KATOWICE Przedsibiorstwo Energetyki Cieplnej Katowice D RUCH Ruch S.A o/katowice Katowice D RYBNICKA_SP_WG Rybnicka Spółka Wglowa S.A. Zakład Informatyki Rybnik D GÓRN Tabela 4 Wycig z bazy danych klientów firmy (ródło: baza danych KURSY)

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski 1 2 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006 Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski Pozna 2007 3 Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Autor Przygotowane rozdziały Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

(Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007)

(Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007) Załoenia do strategii informatyzacji gminy Cekcyn (Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007) Podstawowe informacje o dokumencie:

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH UNIWERSYTET WARMISKO MAZURSKI W OLSZTYNIE AKADEMIA TECHNICZNO ROLNICZA W BYDGOSZCZY NIZISKI Stanisław ÓŁTOWSKI Bogdan INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH OLSZTYN BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM

RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM Krzysztof B. Matusiak RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM Spis treci: 1. Pojcie i zadania niekomercyjnych instytucji otoczenia biznesu... 2 2. Rozwój

Bardziej szczegółowo

kroków oprogramowanie dla biznesu 2008 do sukcesu wdro eniowca kompendium nowoczesna firma

kroków oprogramowanie dla biznesu 2008 do sukcesu wdro eniowca kompendium nowoczesna firma kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu 28 listopad 28 cena 7 z do sukcesu wdroeniowca kroków badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce 28 stan obecny i prognozy

Bardziej szczegółowo

OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH

OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH 17 OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH Marek Matejun Katedra Zarzdzania, Politechnika Łódzka 1. Wprowadzenie Outsourcing stanowi interesujc

Bardziej szczegółowo

Poradnik Pozyskiwacza

Poradnik Pozyskiwacza PORADNIK POZYSKIWACZA Czyli: JAK ZDOBY RODKI NA FINANSOWANIE DZIAŁALNOCI? Autorzy: phm. Patrycja Gajewska HR phm. Lucjan Brudzyski HR Sopot, 2006 roku. Hufiec ZHP w Sopocie Jamboree 2007 1 Spis treci:

Bardziej szczegółowo

przedsibiorstw i instytucji, s take obecne w milionach mieszka. Wykorzystywane s przy tym wszystkie moliwe sposoby przenoszenia informacji

przedsibiorstw i instytucji, s take obecne w milionach mieszka. Wykorzystywane s przy tym wszystkie moliwe sposoby przenoszenia informacji Rozdział 1 Czym jest Internet? Co mona w nim znale? Skd si wził? Jaki jest dzisiaj? Jak moe wyglda w przyszłoci? Internet w Polsce Budowa Internetu Jzyk Internetu, czyli protokół TCP/IP Czym s i jak rol

Bardziej szczegółowo

ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015

ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015 Ministerstwo Gospodarki ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015 Warszawa, marzec 2007 r. Spis treci I. WPROWADZENIE... 3 II. WIZJA... 3 III. CELE STRATEGII... 3 IV. AKTUALNA SYTUACJA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki. LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzib w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 za rok 2007

Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki. LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzib w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 za rok 2007 Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzib w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 za rok 2007 Istotne zdarzenia majce wpływ na działalno gospodarcz. osignła w 2007 roku

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska. Modelowanie procesów biznesowych w ramach technologii SOA

Politechnika Wrocławska. Modelowanie procesów biznesowych w ramach technologii SOA Politechnika Wrocławska Studia podyplomowe dla kadr zarzdzajcych i pracowników przedsibiorstw Zarzdzanie projektami Praca dyplomowa: Modelowanie procesów biznesowych w ramach technologii SOA Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWEGO URZDU PRACY W KIELCACH ZA 2006 ROK ORAZ INFORMACJA O AKTUALNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWEGO URZDU PRACY W KIELCACH ZA 2006 ROK ORAZ INFORMACJA O AKTUALNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT KIELECKI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWEGO URZDU PRACY W KIELCACH ZA 2006 ROK ORAZ INFORMACJA O AKTUALNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY Kielce, maj 2007 roku 1 Spis treci: I. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI

Bardziej szczegółowo

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze?

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? Andrzej Kraniewski Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? 1. Wprowadzenie Proces Boloski jest ogólnoeuropejskim przedsiwziciem, zapocztkowanym podpisaniem w 1999 r. przez ministrów

Bardziej szczegółowo

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Zarzdzanie Ryzykiem

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Zarzdzanie Ryzykiem Zarzdzanie Ryzykiem Witam Pastwa serdecznie na kolejnym wykładzie z cyklu Zaawansowana inynieria oprogramowania. Zarzdzanie ryzykiem wie si bezporednio z problematyk zarzdzania przedsiwziciami, a w szczególnoci,

Bardziej szczegółowo

RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII

RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII Politechnika Łódzka ZESZYTY NAUKOWE Nr 1095 AGNIESZKAZAKRZEWSKA-BIELAWSKA RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII ŁÓDŹ 2011 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Departament Stosunków Europejskich i Wielostronnych Wydział wiadczenia Usług WIADCZENIE USŁUG

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Departament Stosunków Europejskich i Wielostronnych Wydział wiadczenia Usług WIADCZENIE USŁUG MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Departament Stosunków Europejskich i Wielostronnych Wydział wiadczenia Usług WIADCZENIE USŁUG W UNII EUROPEJSKIEJ Informator dla Przedsibiorców Warszawa, lipiec 2004 SPIS

Bardziej szczegółowo

Dr Remigiusz W. Kaszubski

Dr Remigiusz W. Kaszubski Dr Remigiusz W. Kaszubski SPIS TRECI Streszczenie... 3 Wstp... 7 1. Technologia Proton... 7 2. Technologia ZK/GeldKarte... 13 3. Technologia Mondex... 15 4. Visa Cash... 17 5. Systemy wykorzystujce technologi

Bardziej szczegółowo

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Normy serii ISO 9000

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Normy serii ISO 9000 Normy serii ISO 9000 Szanowni Pastwo! Zaczynamy wykłady nt. zaawansowanej inynierii oprogramowania od prezentacji norm serii ISO 9000. To co proponuj normy serii ISO 9000 mona zastosowa w wielkich organizacjach

Bardziej szczegółowo

Sieciowe systemy operacyjne Active Directory

Sieciowe systemy operacyjne Active Directory Sieciowe systemy operacyjne Active Directory 2 1. Systemy sieciowe Banyan Firma Banyan, producent sztandarowego systemu VINES, twierdziła zawsze, e jej sieci s przejrzyste dla ich uytkownika. System VINES

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PROMOCJI MIASTA JELENIA GÓRA 2006-2015

STRATEGIA PROMOCJI MIASTA JELENIA GÓRA 2006-2015 STRATEGIA PROMOCJI MIASTA JELENIA GÓRA 2006-2015 SPIS TRECI 1 WSTP...4 2 OKRELENIE WIZERUNKU MIASTA NA POZIOMIE MISJI...5 3 WYKREOWANIE WYRÓNIALNEJ MARKI MIASTA JELENIA GÓRA...7 3.1 WIZERUNEK MARKI MOTYW

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarzdu Spółki za 2006 rok

Sprawozdanie Zarzdu Spółki za 2006 rok Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Łapach Spółka Akcyjna Sprawozdanie Zarzdu Spółki za 2006 rok Łapy, kwiecie 2007 r. 1 Szanowni Pastwo Niniejszym przedstawiam Sprawozdanie Roczne, które prezentuje

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji. Województwa Łódzkiego

Regionalna Strategia Innowacji. Województwa Łódzkiego Regionalna Strategia Innowacji Województwa Łódzkiego ANALIZA POTENCJAŁU NAUKOWO- BADAWCZEGO W REGIONIE ŁÓDZKIM wersja robocza prof. dr hab. Andrzej Pomykalski dr Konstanty Owczarek dr Przemysław Pomykalski

Bardziej szczegółowo

Przedsi biorczo akademicka w praktyce

Przedsi biorczo akademicka w praktyce Przedsibiorczo akademicka w praktyce Wydawnictwo SWSPiZ ód 2011 1 Projekt wspófinansowany przez Uni Europejsk w ramach rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego WND-POKL.08.02.01-10-030/09 Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

Poradnik edukacyjny - Samozatrudnienie

Poradnik edukacyjny - Samozatrudnienie Poradnik edukacyjny - Samozatrudnienie Zanim załoysz firm Z dniem 1 stycznia 2001 weszła w ycie ustawa Prawo działalnoci gospodarczej, która wprowadza istotne zmiany przy okreleniu podmiotów mogcych prowadzi

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WARUNKÓW FUNKCJONOWANIA SEKTORA USŁUG DLA PRZEDSIBIORCZOCI

ANALIZA WARUNKÓW FUNKCJONOWANIA SEKTORA USŁUG DLA PRZEDSIBIORCZOCI MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Departament Przedsibiorczoci ANALIZA WARUNKÓW FUNKCJONOWANIA SEKTORA USŁUG DLA PRZEDSIBIORCZOCI Warszawa, maj 2005 SPIS TRECI strona Wprowadzenie 3 Rozdział I. Usługi okołobiznesowe

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA DO ROKU 2015

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA DO ROKU 2015 URZD MIEJSKI W TARNOWSKICH GÓRACH STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TARNOWSKIE GÓRY DO ROKU 2015 TARNOWSKIE GÓRY WRZESIE 2005 Spis treci: 1. Wprowadzenie 2 2. Załoenia do strategii 11 3. Diagnoza uwarunkowa rozwojowych

Bardziej szczegółowo

SEJMIK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO do roku 2015

SEJMIK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO do roku 2015 SEJMIK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO do roku 2015 Szczecin, padziernik 2000 I. WSTP...3 1. Programowanie rozwoju regionalnego... 3 2. Metoda i tryb

Bardziej szczegółowo

do przedmiotu INFORMATYKA

do przedmiotu INFORMATYKA Łuycka Wysza Szkoła Humanistyczna do przedmiotu INFORMATYKA AUTORZY : MGR BEATA ZIBA MGR DARIUSZ DOROZISKI MGR IN. WIESŁAW ROGOWSKI WYŁCZNIE DO UYTKU WEWNTRZNEGO ŁWSH COPY RIGHT 1 Spis Tre : 1. Pojcia

Bardziej szczegółowo

Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS

Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS Wstp Systemy zarzdzania rodowiskowego stanowi szczególnie uyteczny instrument poprawy efektywnoci funkcjonowania organizacji w zakresie szeroko pojtej

Bardziej szczegółowo