Przygotowanie rodowiska dla egzaminu e-obywatel

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przygotowanie rodowiska dla egzaminu e-obywatel"

Transkrypt

1 Kandydaci przystpujcy do testu powinni dokona rejestracji w Centrum Egzaminacyjnym ECDL-A wypełniajc Kart rejestracji uczestnika egzaminu ECDL e-obywatel (ang. ECDL e-citizen Skills Card). Po zakoczeniu egzaminu, egzaminator dokonuje oceny pracy oraz odnotowuje fakt zdania na Karcie w czci stanowicej protokół egzaminacyjny. Dostarczenie protokołów egzaminacyjnych do Polskiego Biura ECDL, celem wystawienia certyfikatów dla osób, które pomylnie zdały egzamin, naley do obowizków Centrum Egzaminacyjnego. Po zakoczeniu testu wszystkie pliki powstałe w jego trakcie musz by przez Egzaminatora zarchiwizowane i przekazane Centrum Egzaminacyjnemu do przechowywania wraz z arkuszami ocen testów (jeli takie były drukowane). Zestaw testów QTB (ang. Question and Test Base) ECDL e-obywatel zawiera 10 testów. Kady z testów składa si z 24 zada. Test jest losowo przydzielany kademu ze zdajcych. Testy przechowywane s w bezpiecznym miejscu przez egzaminatorów ECDL. Numer testu wylosowanego przez kandydata musi by odnotowany na protokole egzaminacyjnym. Jeli wynik egzaminu jest negatywny, w czasie egzaminu poprawkowego zdajcy nie moe otrzyma powtórnie tego samego testu. W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu egzaminu i samodzielnej pracy kandydatów egzaminator nie moe opuszcza sali w czasie trwania egzaminu. Kady ze zdajcych zapisuje wyniki pracy na noniku oznaczonym swoim imieniem i nazwiskiem lub na dysku wskazanym przez egzaminatora. Po zakoczeniu egzaminu, wszystkie arkusze testowe z zadaniami i noniki musz zosta zwrócone egzaminatorowi. Ponadto wszystkie materiały i dokumentacja egzaminu musz by przechowywane w bezpieczny sposób. Przed przystpieniem do egzaminu, egzaminator zobowizany jest sprawdzi tosamo kandydatów i przekaza im nastpujce informacje: aden arkusz testowy czy nonik nie mog zosta wyniesione z sali egzaminacyjnej w czasie trwania testu lub po jego zakoczeniu. Przed wyjciem z sali, kady zdajcy musi odda egzaminatorowi wszystkie materiały (arkusz testowy, nonik). W czasie egzaminu zdajcy moe uywa wyłcznie noników/dysków oraz ostemplowanych arkuszy testowych udostpnionych przez egzaminatora. Page 1 of 9

2 W czasie egzaminu nie wolno korzysta z adnych podrczników, notatek i innych pomocy. W czasie trwania egzaminu zabronione jest porozumiewanie si zdajcych midzy sob lub z egzaminatorem. Zdajcy nie moe samowolnie wychodzi z sali w czasie trwania egzaminu. Czas trwania egzaminu 45 minut. W przypadku naruszenia powyszych zasad przez zdajcego, egzamin musi by przerwany i uznany za niezdany. Zasady oceny testu Kady test zawiera 24 zadania. Za kade wykonane zadanie mona otrzyma jeden punkt. Aby zaliczy test kandydat musi uzyska co najmniej 18 punktów na 24 moliwe do zdobycia. Kryteria oceny odpowiedzi musz by jednakowe dla wszystkich zdajcych. Drobne pomyłki, takie jak błdy literowe lub ortograficzne nie powinny wpływa negatywnie na wynik testu. Plik odpowiedzi Do pyta na które chcesz udzieli informacji dołczony jest plik odpowiedzi, który znajduje si na dysku roboczym kandydata. Bdziesz proszony o wpisywanie efektów Twojej pracy w stosowne pola tabeli umieszczonej w pliku odpowiedzi. Równie do Twoich zada bdzie naleało zapisywanie pliku odpowiedzi na dysk roboczy kiedy zostaniesz o to poproszony. Konwencja nazewnictwa i oznacze W testach zastosowano dla wikszej czytelnoci czcionk pogrubion i pochylon dla oznaczenia nazw plików, rozszerze nazw, nazw folderów, katalogów, adresów URL, hiperłczy, stron Web, adresów poczty elektronicznej i wiadomoci , nazw pól, itp. Inne nazwy lub czynnoci opisane w tekcie musz by podawane w domylnym formacie akapitu, bez wyróniania, chyba e wyrónienie tekstu jest czci zadania. Zasady te powinny by przekazane przez egzaminatora kademu zdajcemu. Przygotowanie rodowiska dla egzaminu e-obywatel Dla potrzeb egzaminu Autoryzowany Egzaminator e-obywatela powinie posiada specjalne konto, na które wszyscy kandydaci wysyłaliby poczt elektroniczn. Ogólny schemat adresu jest zapisany w dokumentach chocia Autoryzowany Egzaminator e-obywatela wymaga wprowadzenia adresu poczty elektronicznej od kadego kandydata, który bdzie wysyłał wiadomoci. Aby zrealizowa cały test wszyscy kandydaci musz posiada własne adresy poczty elektronicznej. Autoryzowany Egzaminator e-obywatela jest zobowizany do poinformowania o tych szczegółach kandydatów przed rozpoczciem testu. Page 2 of 9

3 Procedura awaryjna na wypadek awarii serwera egzaminacyjnego : Serwer egzaminacyjny powinien funkcjonowa bezawaryjnie, ale na wszelki wypadek kady egzaminator powinien zna procedur awaryjn przeprowadzenia egzaminu z zakresu e-obywatela w sytuacji braku dostpnoci do niego. W przypadku braku dostpu do serwera naley skopiowa pliki z podkatalogu egzamin katalogu Egzamin website do dowolnego foldera i zmieni URL w pytaniach testu z na odpowiedni. Page 3 of 9

4 ! " #! " " $%" & " $%" # ' ( %! % # ) * + %,# % ) -.! & %%/ + %" + %" %" 0!! 1 2. &%" " % & $ " %/ + %" + 0!! Page 1 of 9

5 7 ) % % $$ 8 %"" $". %! % $" & %% + %" + 0!! 1 " 9 % & " " % + %" + 0!! 1 %" :%" % :%" % " $%" " $ ;. % % % " + %" + 0!! 1 " $" < % Page 2 of 9

6 = : % / + %" + 0!! 1 " >? & 8 % &% 5% % '' '* '- :$!! " %% & % % )! ) % %! " #,% & %" "& " + &%" A # #"#"$ + $ % % %& & % % ' & 5 % % %& % Page 3 of 9

7 '2 '7 B& $ $ %& 5 : & %& % # () ) %! & (% + #% &%" A # #"#!$ % %" $ * #% '9 : % & & * +, % % #% $ 5% # ) : ) '; '= 8 & %& &! * & - "* & 5% " )% < % $ " % C!! * % % % (,.!! +/"/) "!."/( "0, 1 0 $% % % 1 1 Autoryzowany Egzaminator e-obywatela powinien poda adres poczty elektronicznej, na który naley wysła t wiadomo. Page 4 of 9

8 '> *' ** *- 8 $" %" & " ) % % 6$"! " )% % $"! * %! * :% 8 " %" % % + &%" A # #"# "!$ 6% &%" A D%, 6 % E %, , /""$ #% %! %! *' " %! $% % $% %A F..%A 4422 ).A 5 6 A ) 8 % %% + &%" ) %% " A # #"# $ & $% &%" $ % ) % )8 " ) &+ + Page 5 of 9

9 "! + : ) 8 $ + &%" A # #"# $! $ & F & % 1"! + : ) : % & :% )%" & " Page 6 of 9

Moduł 7 Usługi w sieciach informatycznych

Moduł 7 Usługi w sieciach informatycznych Moduł 7 Usługi w sieciach informatycznych Wprowadzenie Kandydaci przystępujący do testu muszą posiadać Europejską Kartę Umiejętności Komputerowych (EKUK). Po zaliczeniu testu, egzaminator stawia pieczęć

Bardziej szczegółowo

Moduł 2 Użytkowanie komputerów

Moduł 2 Użytkowanie komputerów Moduł 2 Użytkowanie komputerów Wprowadzenie Kandydaci przystępujący do testu muszą posiadać Europejską Kartę Umiejętności Komputerowych (EKUK). Po zaliczeniu testu, egzaminator stawia pieczęć i podpis

Bardziej szczegółowo

Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98

Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98 Wojciech Sobieski Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98 Kurs napisany na potrzeby szkolenia personelu w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecicym w Olsztynie OLSZTYN 2000 Podstawy obsługi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: dostaw i wdroenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i zestawów do składania bezpiecznego podpisu

Bardziej szczegółowo

Program antywirusowy. mks_vir. wersja 1.3 z dnia 22 grudnia 2004. zawiera Administratora pakietu mks_vir

Program antywirusowy. mks_vir. wersja 1.3 z dnia 22 grudnia 2004. zawiera Administratora pakietu mks_vir Program antywirusowy mks_vir wersja 1.3 z dnia 22 grudnia 2004 zawiera Administratora pakietu mks_vir Copyright 2003 by MKS Sp. z o.o. Zarówno program jak i instrukcja korzystaj z pełnej ochrony okrelonej

Bardziej szczegółowo

Przykładowe pytania testowe oraz pytania do czci ustnej egzaminu

Przykładowe pytania testowe oraz pytania do czci ustnej egzaminu Na podstawie 4 ust. 1 pkt 2 Załcznika nr 1 do rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2006 r. w sprawie sposobu organizowania i przeprowadzania egzaminu na audytora wewntrznego oraz działania

Bardziej szczegółowo

Załcznik nr 15 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załcznik nr 15 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załcznik nr 15 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Spis treci: I. ELEKTRONICZNY SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW (ESOD)... 3 II. ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA... 16 III. PORTAL INTERNETOWY DO ELEKTRONICZNEJ

Bardziej szczegółowo

SpeedTouch. Seria 500. Podrcznik Uytkownika. speedtouch TM. E-SIT-CTC-20030306-003 v2.0

SpeedTouch. Seria 500. Podrcznik Uytkownika. speedtouch TM. E-SIT-CTC-20030306-003 v2.0 SpeedTouch Seria 500 Podrcznik Uytkownika E-SIT-CTC-20030306-003 v2.0 speedtouch TM E-SIT-CTC-20030306-003 v2.0 speedtouch TM SpeedTouch Seria 500 Podrcznik konfiguracji i eksploatacji Wersja R4.2 E-SIT-CTC-20030306-003

Bardziej szczegółowo

I. ELEKTRONICZNY SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW Zgodno oferowanego SYSTEMU z nastpujcymi przepisami prawnymi:

I. ELEKTRONICZNY SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW Zgodno oferowanego SYSTEMU z nastpujcymi przepisami prawnymi: Załcznik nr 13 miejscowo..., data CHARAKTERYSTYKA PROPONOWANEGO ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW, ELEKTRONICZNEJ SKRZYNKI PODAWCZEJ, PORTALU INTERNETOWEGO DO ELEKTRONICZNEJ OBSŁUGI INTERESANTÓW Ponisz

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZD PRACY W RADZIEJOWIE ul. Kociuszki 20/22, 88-200 Radziejów,

POWIATOWY URZD PRACY W RADZIEJOWIE ul. Kociuszki 20/22, 88-200 Radziejów, POWIATOWY URZD PRACY W RADZIEJOWIE ul. Kociuszki 20/22, 88-200 Radziejów, tel. (054) 285 29 91, fax. (054) 285 29 91, mail: tora@praca.gov.pl Znak sprawy: KO.KŁ-343/11/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW WEWNĘTRZNYCH PRZEZ NIEPUBLICZNE PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, DLA KTÓRYCH ZGODNIE Z ART

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW WEWNĘTRZNYCH PRZEZ NIEPUBLICZNE PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, DLA KTÓRYCH ZGODNIE Z ART Załącznik nr 2 do Statutu niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego pod nazwą Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie Centrum Edukacji Zawodowej REGULAMIN PRZEPROWADZANIA

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/924010

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/924010 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczestwa

Polityka bezpieczestwa Polityka bezpieczestwa 1 Wstp...1 2 PB techniki organizacyjne...3 2.1 Opracowanie planów i procedur działania...3 2.2 Okrelenie kompetencji i odpowiedzialnoci...4 2.3 Okrelenie specjalnych obszarów chronionych...4

Bardziej szczegółowo

KronosGuard LT v 1.0

KronosGuard LT v 1.0 KronosGuard LT v 1.0 Instrukcja obsługi v. 10/2006 Oprogramowanie oraz instrukcja obsługi KronosGuard LT dostarczane jest bezpłatnie bez jakiejkolwiek gwarancji. Next! s.c. wyłcza wszelk odpowiedzialno

Bardziej szczegółowo

Wymagania funkcjonalne 1. Wymagania ogólne

Wymagania funkcjonalne 1. Wymagania ogólne Wymagania funkcjonalne 1. Wymagania ogólne 1. System musi by przystosowany do obowizujcego w urzdzie bezdziennikowego systemu kancelaryjnego opartego o wykaz akt. 2. System powinien umoliwi prowadzenie

Bardziej szczegółowo

SpeedTouch 585 (v6) Bezprzewodowa abonencka brama ADSL. Podrcznik Uytkownika. speedtouch TM

SpeedTouch 585 (v6) Bezprzewodowa abonencka brama ADSL. Podrcznik Uytkownika. speedtouch TM SpeedTouch 585 (v6) Bezprzewodowa abonencka brama ADSL Podrcznik Uytkownika speedtouch TM speedtouch TM SpeedTouch 585 (v6) Podrcznik Uytkownika speedtouch TM Prawa autorskie Copyright (C) 1999-2005 THOMSON.

Bardziej szczegółowo

SIECIOWY SYSTEM KONTROLI DOSTPU I REJESTRACJI CZASU PRACY. Instrukcja Obsługi 1.7.01.1

SIECIOWY SYSTEM KONTROLI DOSTPU I REJESTRACJI CZASU PRACY. Instrukcja Obsługi 1.7.01.1 SIECIOWY SYSTEM KONTROLI DOSTPU I REJESTRACJI CZASU PRACY Instrukcja Obsługi 1.7.01.1 Copyright 2004 by All rights reserved Wszelkie prawa zastrzeone!"# $%%%&%'(%)'%* +(+%'(%)'%* Wszystkie nazwy i znaki

Bardziej szczegółowo

Program P atnik wersja A1 6.03.001. Podr cznik u ytkownika

Program P atnik wersja A1 6.03.001. Podr cznik u ytkownika Program P atnik wersja A1 6.03.001 Podr cznik u ytkownika Tytu dokumentu: Program Patnik wersja A1 6.03.001. Podrcznik uytkownika. Wersja: 1.7 Data wydania: 2004-12-20 Dotyczy programu: Program Patnik

Bardziej szczegółowo

Dla ułatwienia pracy wydrukuj poni sz instrukcj

Dla ułatwienia pracy wydrukuj poni sz instrukcj Dla ułatwienia pracy wydrukuj ponisz instrukcj Do pracy z formularzami mona uywa przegldarek Internet Explorer 7, 8, 9, Firefox, Opera i Chrome w najnowszych wersjach. UWAGA! nie mona zakłada 2 lub wicej

Bardziej szczegółowo

ECDL ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

ECDL ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI ECDL ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Przykładowy test egzaminacyjny Zasady oceny testu Test zawiera 32 zadania (6 teoretycznych i 26 praktycznych) za które można uzyskać maksymalnie 36 punktów. Aby zaliczyć test

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY WYCIGOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI. Stan prawny na dzie 10.02.2009r.

REGULAMIN RAMOWY WYCIGOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI. Stan prawny na dzie 10.02.2009r. Stan prawny na dzie 10.02.2009r. REGULAMIN RAMOWY WYCIGOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI 2009 Polski Zwizek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Art. 1. PRZEPISY OGÓLNE 1.1. Wycigowe

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION http://pl.yourpdfguides.com/dref/3810691

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION http://pl.yourpdfguides.com/dref/3810691 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

wiadectwa Copyright 2006 ProgMan Software ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Dokumentacja wersji 6.0

wiadectwa Copyright 2006 ProgMan Software ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Dokumentacja wersji 6.0 wiadectwa Copyright 2006 ProgMan Software ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Dokumentacja wersji 6.0 Spis treci WSTP...3 WYMAGANIA SPRZTOWE...4 POMOC TECHNICZNA...4 INSTALACJA PROGRAMU...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Spis Treci Wstp... 4 Podstawy Panelu Kontrolnego... 4 Do czego słuy Panel?... 4 Wymagania... 4 Adresy Internetowe... 5 Strona Główna... 7 Ramka Statystyk... 8 Ramka

Bardziej szczegółowo

CZ I I FUNKCJE PROGRAMU

CZ I I FUNKCJE PROGRAMU CZ I I FUNKCJE PROGRAMU 10.10.2003 1 OPERACJE KSIGOWE Zamknicie miesica Za pomoc tej opcji moemy zamyka miesice ksigowe. Zgodnie z zasadami sztuki ksigowej po wprowadzeniu kompletnych danych za dany miesic

Bardziej szczegółowo

1 Fundacja ECDL, Polskie Biuro ECDL... 3. 2 Certyfikacja ECDL w Polsce... 3. 2.1 Certyfikat ECDL Profile... 4. 2.2 Certyfikat ECDL BASE...

1 Fundacja ECDL, Polskie Biuro ECDL... 3. 2 Certyfikacja ECDL w Polsce... 3. 2.1 Certyfikat ECDL Profile... 4. 2.2 Certyfikat ECDL BASE... Spis treści 1 Fundacja ECDL, Polskie Biuro ECDL... 3 2 Certyfikacja ECDL w Polsce.... 3 2.1 Certyfikat ECDL Profile... 4 2.2 Certyfikat ECDL BASE.... 4 2.3 Certyfikat ECDL STANDARD.... 5 2.4 Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze (RCKiK) ul. Zyty 2165-046 Zielona Góra tel. 068/329 83 60, faks 068/329 83 99 znak sprawy: 7/P/2010 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Bardziej szczegółowo

Errata. Instalacja sklepu internetowego

Errata. Instalacja sklepu internetowego Errata. Instalacja sklepu internetowego Aplikacja sklepu internetowego została napisana i przetestowana w rodowisku PHP 4 oraz MySQL 4.0. Poniewa jednak na płycie CD-ROM dołczonej do ksiki znajduje si

Bardziej szczegółowo

Komisja Dydaktyczna Samorz!du Studentów Politechniki Warszawskiej. Poradnik Pisania Pracy Dyplomowej

Komisja Dydaktyczna Samorz!du Studentów Politechniki Warszawskiej. Poradnik Pisania Pracy Dyplomowej Komisja Dydaktyczna Samorz!du Studentów Politechniki Warszawskiej Poradnik Pisania Pracy Dyplomowej Redakcja: in". Micha# Okulewicz Magda Zió#kowska Piotr Bogdanowicz Magda Kochanowska Zuzanna Krawczyk

Bardziej szczegółowo