Sprawozdanie. z wykonania budżetu Gminy Czempiń. za 2009 rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie. z wykonania budżetu Gminy Czempiń. za 2009 rok"

Transkrypt

1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czempiń za 2009 rok Plan budżetu na 2009 rok, uchwalony Uchwałą RM w Czempiniu Nr XXX/174/08 z dnia 18 grudnia 2008r., po zmianach wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej Nr: - XXXII/190/09 z dnia 27 lutego 2009r., - XXXIII/200/09 z dnia 23 marca 2009r., - XXXV/202/09 z dnia 26 maja 2009r., - XXXVI/214/09 z dnia 17 czerwca 2009r., - XXXVIII/222/09 z dnia 29 lipca 2009r., - XXXIX/227/09 z dnia 28 września 2009r., - XL/228/09 z dnia 28 października 2009r., - XLI/239/09 z dnia 2 grudnia 2009r., - XLII/245/09 z dnia 17 grudnia 2009r. Zarządzeniami Burmistrza Gminy Nr: - 240/09 z dnia 30 stycznia 2009r., - 250/09 z dnia 2 marca 2009r., - 265/09 z dnia 31 marca 2009r., - 271/09 z dnia 30 kwietnia 2009r., - 277/09 z dnia 15 maja 2009r., - 288/09 z dnia 5 czerwca 2009r., - 290/09 z dnia 30 czerwca 2009r., - 294/09 z dnia 17 lipca 2009r., - 307/09 z dnia 24 sierpnia 2009r., - 312/09 z dnia 15 września 2009r., - 313/09 z dnia 16 września 2009r., - 318/09 z dnia 19 października 2009r., - 327/09 z dnia 5 listopada 2009r, - 332/09 z dnia 24 listopada 2009r., - 336/09 z dnia 10 grudnia 2009r., - 338/09 z dnia 29 grudnia 2009r. na dzień r. wynosił: dochody: wydatki: planowany deficyt budżetu zł zł zł I. D O C H O D Y Planowane dochody ogółem w kwocie zł wykonano w kwocie ,30 zł, tj. w 96,94 %. 1

2 Dochody własne Planowane dochody własne w kwocie zł wykonano w kwocie ,66 zł, tj. w 93,64 % z tego: 1. wpływy z podatków: - od nieruchomości plan wykonanie ,18 93,00 % - rolnego plan wykonanie ,78 104,07 % - leśnego plan wykonanie ,00 105,55 % - od środków transportowych plan wykonanie ,71 101,85 % - z podatków zniesionych plan 0 wykonanie 8.578,79 - dochodowego od os. fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej plan wykonanie ,80 109,28 % - od spadków i darowizn plan wykonanie ,40 181,99 % - od czynności cywilnoprawnych plan wykonanie ,55 124,81 % 2. wpływy z opłat - skarbowej plan wykonanie ,50 97,05 % 2

3 - targowej plan wykonanie ,00 86,88 % - za zezwolenia na sprzedaż alkoholu plan wykonanie ,80 100,07 % - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw plan wykonanie ,46 8,59 % - wpływy z różnych opłat plan wykonanie ,40 123,64 % - wpływy z opłaty produktowej plan wykonanie 1.932,25 42,94 % 3. z majątku gminy plan wykonanie ,56 53,79 % 4. wpływy z usług plan wykonanie ,62 108,89 % 5. odsetki plan wykonanie ,41 109,45 % 6. udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych plan wykonanie ,00 90,90 % 3

4 7. udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej plan wykonanie ,93 236,19 % 8. dochody jednostki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej plan wykonanie ,53 280,01 % 9. wpływy z różnych dochodów plan wykonanie ,69 97,39 % 10. otrzymane darowizny w postaci pieniężnej plan wykonanie 1.000,00 100,00 % 11. wpływy z dywidendy plan 0 wykonanie 324, kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych plan wykonanie ,30 100,00% - część oświatowa Subwencja ogólna plan wykonanie ,00 100,00 % plan wykonanie ,00 100,00 % - część wyrównawcza plan wykonanie ,00 100,00 % 4

5 - część równoważąca plan wykonanie ,00 100,00 % - uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t plan wykonanie ,00 100,00 % Dotacje plan wykonanie ,64 97,55 % z budżetu państwa a) na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami plan wykonanie ,76 100,00 % - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy plan wykonanie ,33 100,00 % - administracja publiczna plan wykonanie ,00 100,00 % - aktualizacja spisów wyborców plan wykonanie 1.835,17 99,95 % - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan wykonanie ,69 99,99 % 5

6 - składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne plan wykonanie 6.981,00 100,00 % - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan wykonanie ,62 100,00 % - wybory do Parlamentu Europejskiego plan wykonanie ,95 100,00 % b) dotacje na dofinansowanie bieżących zadań własnych plan wykonanie ,49 94,29 % - zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach programu Radosna szkoła plan wykonanie ,00 100,00 % - dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników plan wykonanie ,00 100,00 % - składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne plan wykonanie 4.347,19 79,65 % - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe plan wykonanie ,67 91,06 % - ośrodki pomocy społecznej plan wykonanie ,00 100,00 % 6

7 - dożywianie uczniów plan wykonanie ,00 100,00 % - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym plan wykonanie ,63 89,83 % c) dotacje na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych plan wykonanie ,00 100,00 % - dofinansowanie projektu pn. Przebudowa ul. Gruszkowej w Czempiniu II etap plan wykonanie ,00 100,00 % od innych jednostek samorządu terytorialnego plan wykonanie ,00 96,16 % a) dotacje na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych plan wykonanie ,00 100,00 % - dotacja z Powiatu Kościańskiego na przebudowę drogi gminnej ul. Gruszkowa w Czempiniu plan wykonanie ,00 100,00 % - dotacja z Województwa Wielkopolskiego na zadanie pn. Prace snycersko rzeźbiarskie przy wymianie figur dudziarza i skrzypka w Starym Gołębinie plan wykonanie ,00 100,00 % 7

8 b) dotacje na realizację własnych zadań bieżących plan wykonanie 5.000,00 50,00 % - dotacja z Powiatu Kościańskiego na wymianę drewnianych figur dudziarza i skrzypka w Starym Gołębinie plan wykonanie 5.000,00 100,00 % - dotacja z Gminy Kościan na renowację witraży okiennych w zabytkowym Kościele p.w. NMP w Starym Gołębinie plan wykonanie 0,00 0,00 % środki pochodzące ze źródeł zagranicznych plan wykonanie ,39 98,21 % - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz funduszy unijnych finansujących wspólną Politykę Rolną plan wykonanie ,00 99,28 % program pn. Przedszkolak poznaje piękny, tajemniczy świat plan wykonanie ,50 99,28 % program pn. Przedszkolacy: poznają, odkrywają i chronią plan wykonanie ,50 99,28 % - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz funduszy unijnych finansujących wspólną Politykę Rolną plan wykonanie ,39 92,18 % program pn. Przedszkolak poznaje piękny, tajemniczy świat plan wykonanie 6.913,69 92,18 % program pn. Przedszkolacy: poznają, odkrywają i chronią plan wykonanie 6.913,70 92,18 % 8

9 dotacje z funduszy celowych plan wykonanie ,00 91,78 % - dotacja z FRKF na dofinansowanie budowy hali sportowej z zapleczem w Borowie plan wykonanie ,00 100,00% - dotacja z FOGR na dofinansowanie budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Betkowie plan wykonanie 0,00 0,00% 9

10 Zaległości i nadpłaty na dzień r Zaległości i nadpłaty na dzień r. wynoszą: - z tytułu użytkowania wieczystego - zaległości ,35 zł - nadpłaty zł - zaległości ,44 zł - z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych - z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego - z tytułu odsetek - zaległości 2.155,13 zł - zaległości 902,25 zł - zaległości 4.818,09 zł - z tytułu podatków i opłat pobieranych przez Urząd Gminy - zaległości ,64 zł - nadpłaty 614,48 zł - z tytułu podatków i opłat pobieranych przez Urzędy Skarbowe - zaległości ,02 zł - nadpłaty 4.447,10 zł - z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - nadpłata zł - z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej - zaległości ,78 zł W celu wyegzekwowania należności z tyt. podatków i opłat pobieranych przez Urząd Gminy w 2009 roku wysłano upomnień i wystawiono 365 tytułów wykonawczych. 10

11 Ulgi, umorzenia, odroczenia i zwolnienia Ulgi ustawowe tyt. nabycia gruntów ,00 - ulgi z tyt. obniżenia podatku w pierwszym 75% 8.521,00 i drugim roku podatkowym 50% 5.591,00 - ulgi przysługujące żołnierzom 463,00 - ulgi inwestycyjne ,00 - ulgi ustawowe w podatku leśnym , ,00 Ulgi (z wyłączeniem ustawowych) 507, Umorzenia w podatku rolnym 3.579,20 - w podatku leśnym 34,00 - w podatku od nieruchomości 6.396,34 - w podatku od środków transportowych 300,00 - odsetki za zwłokę 1.097, ,54 Odroczenia, rozłożenia na raty w podatku od nieruchomości 0,00 - w podatku rolnym 0,00 - w podatku leśnym 0,00 - w podatku od środków transportowych 0, ,00 Skutki udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń i zwolnień wynoszą ,54 zł. Skutki obniżenia przez Radę Miejską w Czempiniu górnych stawek podatków za 2009 rok Skutki obniżenia górnych stawek podatków za rok 2009r. wynoszą: - w podatku od nieruchomości ,23 - w podatku rolnym ,07 - w podatku od środków transportowych , ,70 11

12 Wykonanie dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco: Dział Rozdz. Paragr. Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo , Pozostała działalność , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad.zlec.gminie (związkom gmin) ustawami , Leśnictwo , Pozostała działalność , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Transport i lączność , Drogi publiczne gminne , Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ,00 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków) , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości , Wpływy z różnych opłat 100 8, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności ,40 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , Pozostałe odsetki , Działalność usługowa , Plany zagospodarowania przestrzennego , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad.zlec.gminie (związkom gmin) ustawami ,00 Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,12 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,17 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad.zlec.gminie (związkom gmin) ustawami ,17 12

13 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad.zlec.gminie (związkom gmin) ustawami , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Ochotnicze straże pożarne , Wpływy z różnych dochodów , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnopr., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn.org , Podatek od nieruchomości , Podatek rolny , Podatek leśny , Podatek od środków transportowych , Podatek od czynności cywilnoprawnych , Zaległości z podatków zniesionych 0 609, Wpływy z różnych opłat , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnopr. oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , Podatek od nieruchomości , Podatek rolny , Podatek leśny , Podatek od środków transportowych , Podatek od spadków i darowizn , Wpływy z opłaty targowej , Podatek od czynności cywilnoprawnych , Zaległości z podatków zniesionych , Wpływy z różnych opłat , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,29 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , Wpływy z opłaty skarbowej , Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw , Wpływy z różnych rozliczeń , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,00 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych , Dywidendy 0 324, Wpływy z dywidend 0 324, Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn.samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Środki na uzupełnienie dochodów gmin ,00 13

14 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe , Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , Przedszkola , Wpływy z usług , Pozostała działalność , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , Pomoc społeczna , Domy Pomocy Społecznej , Wpływy z usług , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad.zlec.gminie (związkom gmin) ustawami ,69 Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,19 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad.zlec.gminie (związkom gmin) ustawami ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,19 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad.zlec.gminie (związkom gmin) ustawami ,62 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , Ośrodki pomocy społecznej , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Wpływy z usług , Pozostała działalność , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Pozostała działalność , Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej ,00 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej ,39 14

15 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , Kolonie i obozy oraz inne ormy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży , Wpływy z różnych dochodów , Pomoc materialna dla uczniów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych , Wpływy z opłaty produktowej , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Pozostałe zadania w zakresie kultury , Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , Centra kultury i sztuki , Wpływy z różnych dochodów , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , Pozostała działalność , Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , Kultura fizyczna i sport , Obiekty sportowe , Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , Pozostała działalność , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ,00 RAZEM ,30 15

16 ZESTAWIENIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW Dział Nazwa Plan Wykonanie % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo ,33 100,00% 020 Leśnictwo ,25 92,23% 600 Transport i łączność ,00 84,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa ,37 53,37% 710 Działalność usługowa ,00 0,00% 750 Administracja publiczna , ,00 99,35% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,12 100,00% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 100,00% Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,72 95,58% 758 Różne rozliczenia ,23 100,15% 801 Oświata i wychowanie ,39 104,37% 852 Pomoc społeczna ,06 100,10% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,39 98,21% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,79 90,22% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,25 42,94% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,40 83,47% 926 Kultura fizyczna i sport ,00 100,00% RAZEM ,30 96,94% 16

17 II. WYDATKI Planowane wydatki w kwocie zł wykonano w kwocie ,93 zł, tj. w 97,50 %. Z tego: 1) wydatki bieżące plan wykonanie ,14 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan wykonanie ,79 - dotacje z budżetu plan wykonanie ,28 dotacje dla stowarzyszeń plan wykonanie ,30 dotacje dla instytucji kultury plan wykonanie ,00 dotacje dla szkoły wyższej plan wykonanie ,00 dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych plan wykonanie 8.000,00 dotacje przekazane gminie na podstawie porozumień plan wykonanie ,00 dotacje celowe pomoc dla województwa wielkopolskiego plan wykonanie ,00 wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych 2% podatku rolnego plan wykonanie ,98 - wydatki na obsługę długu publicznego plan wykonanie ,69 17

18 2) wydatki majątkowe plan wykonanie ,79 - wydatki inwestycyjne plan wykonanie ,51 - wydatki na zakupy inwestycyjne plan wykonanie ,28 - wydatki na zakup i objecie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych plan wykonanie ,00 - dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych plan wykonanie ,00 18

19 Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco: Dział Rozdz. Paragr. Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , Postęp biologiczny w prod. zwierzęcej , Zakup usług pozostałych ,00 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chem. i biolog. w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Izby rolnicze , Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego , Pozostała działalność , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezp. społeczne , Składki na Fundusz Pracy 48 48, Zakup materiałów i wyposażenia ,84 - kalendarze dla sołtysów 429,44 - koszty związane z turniejem wsi Srocko Wielkie 9 998,80 - zakup artykułów i nagród na festyny wioskowe 2 944,31 - puchary burmistrza - festyny 319,20 - koszty związane z wypłatą akcyzy 4 496,62 - zakup tabliczek metalowych i kwiatów dla byłych sołtysów 95,00 - zakup narzędzi dla pracowników interwencyjnych 63,66 - zakup paliwa Nowe Tarnowo do wykoszenia poboczy 350,00 - wieniec,bukieciki dożynkowe, naczynia jednorazowe dożynki 506,59 - zakup koszulek Stary Gołębin 350,00 -elementy ogrodzenia placu zabaw Zadory 350,00 - zakup farb i pędzli - fundusze wioskowe 511,37 - zakup siatki do piłki ręcznej i podstaw betonowych do ławek-osiedla 475,20 - art. spożywcze - spotkanie z sołtysami 177,65 19

20 4260 Zakup energii , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych ,30 - usługa gastronomiczna - dożynki 2 526,05 - usługi muzyczne i gastronomiczne - festyny wioskowe 700,00 - koszty związane z wypłatą akcyzy 2 730,27 - transport wody do Maruszkowa 1 544,72 - konsumpcja - spotkanie z sołtysami 609,00 - za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa 3, Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej , Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej , Różne opłaty i składki , zwrot akcyzy za paliwo ,40 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych , Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,00 - program Microsoft Office 878,40 - dyskietki, toner 121,60 -zadania zlecone , Transport i łączność , Drogi publiczne wojewódzkie , Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , Drogi publiczne powiatowe , Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , Drogi publiczne gminne , Zakup materiałów i wyposażenia ,04 - zakup znaków drogowych i tablic z nazwami ulic 8 681, Zakup usług remontowych ,16 - naprawa ul. J. Wybickiego 2 997,54 - naprawa wyrwy na drodze do Borowa 228,47 - remont chodnika ul.towarowa i Stęszewska 2 675,32 - wyrównanie ul.przytorze 1 586,00 - naprawa kan.deszczowej ul.24 Stycznia 6 711,11 20

21 - remont przepustu ul.gruszkowa ,25 - naprawa drogi tłuczniowej w Donatowie 6 222,00 - utwardzenie i wyrówn. tłuczniem części ul. Towarowej 2 684,00 - wyrównanie i utwardzenie tłuczniem kamiennym drogi w Bieczynach 1 586,00 - utwardzenie ulic Łąkowej i Czereśniowej ,00 - remont cząstkowy dróg Piechanin ,00 - remont przejścia i chodnika na ul.strumykowej 2 878,02 - remont przejścia dla pieszych, chodnika, przyst.autobusowego w Jasieniu 2 533,45 - remont wpustów ulicznych kan.deszcz.ul.rynek i Nowa 4 758, Zakup usług pozostałych ,07 - akcja zima ,53 - czyszczenie kanalizacji deszczowej 2 745,31 - równanie ulic gminy Czempiń ,86 - zamontowanie progów ul.wybickiego 7 166,79 - montaż znaków drogowych i tablic z nazwami ulic 1 560,42 - koszty przesyłek i transportu znaków drogowych 93,72 - posprzątanie odpadów na drodze do Wronczyna 130,96 - wyk stopy fundam., przygot. terenu, ułożenie krawężnika i kostki brukowej, montaż wiaty przystankowej Nowe Tarnowo 4 806,00 - wykonanie progów spowalniających i oznakowanie pionowe ul. Żeromskiego 4 404,20 - wywóz ziemi nagromadzonej przy krawężnikach ul.stęszewska 154,28 - za kontrolę i opinię wyremontowanej drogi ul.pozn.przedmieście 366,00 - ksero map 16, Różne opłaty i składki ,05 - opłata roczna za zajęcie pasa drogowego 133,05 - znaki opłaty sądowej 12, Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych ,32 w tym na zadania pn: - Przebudowa ulic Gruszkowej Żeromskiego ,97 - Ułożenie warstwy ścieralnej w Donatowie ,54 -Przebudowa ul.konopnickiej 8 906,00 - Budowa chodnika we wsi Borowo ,35 - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb: Betkowo , Turystyka , Pozostała działalność , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych ,00 -wspóludział w organizacji rajdu turystycznego pn. Rajd kolarski im. Gen. D. Chłapowskiego 760,00 21

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa)

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa) Budżet gminy Kołbaskowo na 2010 rok zakładał dochody w wysokości 33.087.983 zł, zaś wydatki 38.776.132 zł. Po dokonanych

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Zał. nr 2. do sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu. WYDATKI po wykonanie za % 340,93 34,09%

Strona 1. Zał. nr 2. do sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu. WYDATKI po wykonanie za % 340,93 34,09% Zał. nr 2 do sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu WYDATKI BUDŻETU za 2014 rok WYDATKI po wykonanie za % dz. Rozdz. Klasyfikacja zmianach 2014r. wykonania uzasadnienie 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 18

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r.

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

1. Wydatki majątkowe 22.512.299,00 zł

1. Wydatki majątkowe 22.512.299,00 zł II. WYDATKI A. Informacje ogólne Uchwałą Nr XL/360/2009 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 18 grudnia 2009 r. zostały zaplanowane wydatki na ogólną kwotę 64.804.445,00 zł. Ujęto w nich, między innymi, następujące

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r.

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Burmistrza Kamieńska z wykonania BudŜetu Gminy za rok 2006

Sprawozdanie Burmistrza Kamieńska z wykonania BudŜetu Gminy za rok 2006 Sprawozdanie Burmistrza Kamieńska z wykonania BudŜetu Gminy za rok 2006 Załącznik do uchwały Nr IX/89/07 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 26 kwietnia 2007 r. BudŜet Gminy uchwalony na 2006r. po stronie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan: 724 016 zł wykonanie: 700 741 zł 96,79%

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan: 724 016 zł wykonanie: 700 741 zł 96,79% Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan: 724 016 zł wykonanie: 700 741 zł 96,79% Wykonanie obejmuje następujące zadania: Melioracje wodne 491 379 zł Wydatki bieżące - wykonanie kosztorysów inwestorskich z

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r.

Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r. Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r. Zgodnie z uchwałami Rady Gminy Żelechlinek plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2003 r. wynosił: Planowane dochody 5.368.110,00 zł Planowane

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 2542 UCHWAŁA NR XXIV/164/12 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK UCHWAŁA NR XVII/211/2007 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Plan wydatków po zmianach za rok 2012 w kwocie 67.404.260,00 zł został wykonany w kwocie 63.627.018,78 zł, to jest w 94,4 % w stosunku rocznym. Na tę kwotę złożyły się wydatki majątkowe w wysokości 9.191.114,20

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I N F O R M A C J A o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I. Uchwała budżetowa i jej zmiany w okresie sprawozdawczym 1. Budżet gminy Strzelin na rok 2009 zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU 20 LIPCA 2 0 0 9 ROK I. Charakterystyka ogólna. 1/ Plan dochodów budŝetowych na początek roku 20.250.879 zł. Na przełomie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok. SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok. Planowany budżet Gminy Ropczyce na 2009 rok wyniósł po stronie dochodów 66.574.161,65 zł, zaś po stronie wydatków 68.126.161,65 zł. Różnica

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI Planowane na rok 2014 dochody budżetowe własne, środki pochodzące z funduszy unijnych, udziały z Urzędów Skarbowych, subwencja oświatowa, udziały w podatku

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYDATKÓW. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Zrealizowane wydatki w 2012 r. wyniosły 122.135,16 zł, to jest 98,15 %.

WYKONANIE WYDATKÓW. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Zrealizowane wydatki w 2012 r. wyniosły 122.135,16 zł, to jest 98,15 %. WYKONANIE WYDATKÓW Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Zrealizowane wydatki w 2012 r. wyniosły 122.135,16 zł, to jest 98,15 %. Melioracje wodne Rozdział 01008 Wydatkowano 97.690 zł. Zaplanowane na rok 2012

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR RZ-80/2013 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA. z dnia 30 sierpnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR RZ-80/2013 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA. z dnia 30 sierpnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR RZ-80/2013 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA z dnia 30 sierpnia w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Sławkowa za I półrocze 2013 roku Na podstawie art. 30 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok.

Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok. Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O ZARZĄD POWIATU Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 95/2011 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 16 sierpnia 2011 r. I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1271 Nr XXIV/136/06 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie budżetu Gminy na 2006

Bardziej szczegółowo

A. Część ogólna. 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu. Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku

A. Część ogólna. 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu. Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU Zgodnie z art. 198 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r.

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 1 CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 2 Budżet miasta na 2011 r. zakłada: - dochody w kwocie 229.421.101,00 zł w tym: - na zadania zlecone 11.707.119,00 zł - wydatki w wysokości 248.918.471,00

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok

Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Zarządzenie Nr 45/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja budżetowa

Klasyfikacja budżetowa Klasyfikacja budżetowa Niniejsze opracowanie sporządzono na podstawie przepisów, wyjaśnień, artykułów oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu 1 uchwał Kolegium Szarym tłem oznaczono w tekście zmiany

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie planowanych wydatków budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2015 tj. załącznika nr 4 do projektu uchwały budżetowej na rok 2015

Uzasadnienie planowanych wydatków budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2015 tj. załącznika nr 4 do projektu uchwały budżetowej na rok 2015 11 Uzasadnienie planowanych wydatków budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2015 tj. załącznika nr 4 do projektu uchwały budżetowej na rok 2015 Na rok 2015 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 22.333.600 zł

Bardziej szczegółowo