d o c h o d y w y d a t k i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "d o c h o d y 27.399.991 w y d a t k i 27.258.051"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY KRZYWIŃ ZA ROK 2012 Budżet Miasta i Gminy na 2012 rok został uchwalony dnia 31 stycznia 2012 r. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVIII/93/2012 w wysokości: d o c h o d y w y d a t k i Różnica w planie dochodów i wydatków stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości zł, którą zaplanowano przeznaczyć na zapłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów. W 2012 r zaplanowano spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w łącznej kwocie zł W roku 2012 dokonano zmian budżetu, głównie z tytułu otrzymanych dotacji celowych, dochodów z różnych źródeł, zwiększenia nakładów inwestycyjnych i innych: Uchwała/ Zarządzenie Nr Uchwały/ Zarządzenia Dochody Wydatki Zarządzenie 7/ Uchwała XXI/116/ Zarządzenie 16// Zarządzenie 23/ Uchwała XXIII/134/ Zarządzenie 32/ Zarządzenie 38/ Zarządzenie 41/ Zarządzenie 44/ Zarządzenie 46/ Uchwała XXVII/156/ Zarządzenie 62/ Zarządzenie 67/ Uchwała XXIX/164/ Zarządzenie 73/ Uchwała XXXI/170/ Uchwała XXXII/177/ Zarządzenie 90/

2 Na dzień 31grudnia 2012 roku budżet po dokonanych zmianach przedstawiał się następująco: d o c h o d y w y d a t k i Różnica w planie dochodów i wydatków stanowi deficyt budżetowy w kwocie zł, który zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z tytułu pożyczek i kredytów. W 2012 roku zrealizowano według przyjętych przez Radę Miejską Uchwał i Zarządzeń Burmistrza: a) dochody ogółem w wysokości ,96 zł, co stanowi około 101% wartości zaplanowanej, b) wydatki w wysokości ,07 zł, co stanowi około 95% planu. Nadwyżka budżetu ukształtowała się na poziomie ,89 zł. 2

3 DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY Plan budżetu po stronie dochodów wynosi zł a wykonanie ,96 zł tj. 100,95%, przy czym dochody bieżące zrealizowano w 100,58%, a majątkowe w 110,85%. Realizacja dochodów wg klasyfikacji budżetowej Dział Dochody budżetu Plan budżetowy Wykonanie (%) 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,43 99, Leśnictwo 5.576, ,94 99, Transport i łączność , ,92 95, Turystyka 1.227, ,80 100, Gospodarka mieszkaniowa , ,06 115, Administracja publiczna , ,52 100, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz , ,96 86,37 sądownictwa 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz , ,78 101,80 wydatki związane z ich poborem 758 Różne rozliczenia , ,23 100, Oświata i wychowanie , ,92 106, Pomoc społeczna , ,47 99, Opieka społeczna , ,16 93, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,12 102, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7.400, ,93 112, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0, ,72 0, Kultura fizyczna , ,00 100,00 Ogółem , ,96 100,95 Realizacja dochodów wg szczegółowej klasyfikacji budżetowej Plan Dział Rozdział Paragraf Dochody budżetu Wykonanie (%) budżetowy 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,43 99, Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych , ,00 100,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań , ,00 100,00 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pozostała działalność , ,43 99,99 państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,43 99,99 3

4 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego 9.500, ,00 100,00 na dofinansowanie własnych zadań bieżących 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań , ,00 100,00 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 020 Leśnictwo 5.576, , Gospodarka leśna 5.576, ,94 99,99 99, Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora 5.576, ,94 99,99 finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600 Transport i łączność , , Drogi publiczne gminne , ,92 95,29 95, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na 534,00 533,92 99,98 podstawie odrębnych ustaw 0830 Wpływy z usług , ,00 95, Turystyka 1.227, ,80 100,06 Zadania w zakresie , ,80 100,06 upowszechniania turystyki 0970 Wpływy z różnych dochodów 1.227, ,80 100, Gospodarka mieszkaniowa , ,06 115, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,06 115,68 Wpływy z opłat za zarząd, 0470 użytkowanie i użytkowanie wieczyste , ,28 106,37 nieruchomości 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 8,80 0,00 Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora , ,47 116,29 finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego , ,21 115,56 nieruchomości Odsetki od nieterminowych wpłat z ,00 704,06 704,06 tytułu podatków i opłat 0920 Pozostałe odsetki 3.000, ,24 125, Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , ,52 100, ,75 100, państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100,00 4

5 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji 0,00 7,75 0,00 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na ,00 684,00 100,00 prawach powiatu) 0970 Wpływy z różnych dochodów 684,00 684,00 100, Pozostała działalność 424,00 423, Wpływy z różnych dochodów 424,00 423,77 99,94 99,94 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i , ,96 86,37 ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 1.668, ,00 100,00 ochrony prawa państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz 1.668, ,00 100,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i , ,96 84,23 wojewódzkie państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz , ,96 84,23 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających , ,78 101,80 osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 5.000, ,12 154,62 Podatek od działalności gospodarczej 0350 osób fizycznych, opłacany w formie 5.000, ,12 154,62 karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób , ,98 106,15 prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości , ,48 108, Podatek rolny , ,00 100, Podatek leśny , ,00 101, Podatek od środków transportowych , ,00 97,89 Podatek od czynności , ,00 65,56 cywilnoprawnych 0690 Wpływy z różnych opłat 200,00 175,20 87, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,30 102, Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 1.100, ,00 111,18 5

6 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz , ,05 103,01 podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości , ,71 103, Podatek rolny , ,92 100, Podatek leśny 7.000, ,90 118, Podatek od środków transportowych , ,20 99, Podatek od spadków i darowizn , ,35 107, Wpływy z opłaty targowej 1.500, ,00 160,00 Podatek od czynności , ,55 117,60 cywilnoprawnych 0690 Wpływy z różnych opłat 5.000, ,02 166, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,40 103,59 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na , ,20 99,05 podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,20 89,13 87, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , ,40 100, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na , ,61 104,19 podstawie odrębnych ustaw 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 8.523, Wpływy z różnych opłat , ,63 100, ,33 102,42 Odsetki od nieterminowych wpłat z , ,12 103,01 tytułu podatków i opłat 0920 Pozostałe odsetki 0,00 134,30 0,00 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu , ,43 98,17 państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 97, Podatek dochodowy od osób prawnych , ,43 122, Różne rozliczenia , ,23 100,07 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu , ,00 100,00 terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, Środki na uzupełnienie dochodów gmin , ,00 100,00 Część wyrównawcza subwencji , ,00 100,00 ogólnej dla gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Różne rozliczenia finansowe , ,35 101, Pozostałe odsetki , ,69 106, Wpływy z różnych dochodów , ,00 100, państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,66 99,99 6

7 6330 państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych 4.587, ,00 100,00 gmin (związków gmin) 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z 1.600, ,00 100,00 upływem roku budżetowego Część równoważąca subwencji , ,00 100,00 ogólnej dla gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00 Program Operacyjny Kapitał , ,88 99,77 Ludzki , ,88 99, Oświata i wychowanie , ,92 106, Szkoły podstawowe , ,48 100, Wpływy z usług 100,00 100,00 100, Wpływy z różnych dochodów 1.671, ,48 130, państwa na realizację własnych zadań , ,00 100,00 bieżących gmin (związków gmin) 6330 państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych , ,00 100,00 gmin (związków gmin) Przedszkola , Wpływy z usług , ,40 201, ,00 111,29 Wpływy ze sprzedaży składników , ,20 127,65 majątkowych 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 97,20 0,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na 2310 podstawie porozumień (umów) , ,00 296,86 między jednostkami samorządu terytorialnego Gimnazja 5.338, ,43 120, Wpływy z usług 5.000, ,00 119, Wpływy z różnych dochodów 338,00 454,43 134, Licea ogólnokształcące , , Wpływy z usług , ,00 99,97 99, Szkoły zawodowe , ,61 99,99 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 2007 środków o których mowa w art.5 ust , ,61 99,99 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Pozostała działalność 356,00 356,00 100, państwa na realizację własnych zadań 356,00 356,00 100,00 bieżących gmin (związków gmin) 852 Pomoc społeczna , ,47 99, Domy pomocy społecznej ,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów ,00 0,00 0, Ośrodki wsparcia , ,74 99,82 7

8 2010 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz , ,07 99,77 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 2360 zadań z zakresu administracji 447,00 647,67 144,89 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wspieranie rodziny , ,30 99, państwa na realizację własnych zadań , ,30 99,99 bieżących gmin (związków gmin) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia , ,27 99,54 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz , ,66 99,43 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 2360 zadań z zakresu administracji , ,61 137,97 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre , ,10 97,08 świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz 7.307, ,80 99,91 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 państwa na realizację własnych zadań 7.800, ,30 94,43 bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia , ,00 100,00 emerytalne i rentowe 2030 państwa na realizację własnych zadań , ,00 100,00 bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki stałe , ,35 92, państwa na realizację własnych zadań , ,35 92,79 bieżących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej , ,63 95,98 państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2.730, ,32 99,97 8

9 2030 państwa na realizację własnych zadań , ,31 95,79 bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne , ,08 144,45 usługi opiekuńcze 0830 Wpływy z usług 4.000, ,08 144, Pozostała działalność , ,00 97,28 państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz , ,00 92,94 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 państwa na realizację własnych zadań , ,00 100,00 bieżących gmin (związków gmin) 853 Opieka społeczna , , Pozostała działalność , ,16 93,82 93, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust , ,16 93,82 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,12 102, Pomoc materialna dla uczniów , ,33 99, państwa na realizację własnych zadań , ,33 99,09 bieżących gmin (związków gmin) Szkolne schroniska młodzieżowe , ,79 110, Wpływy z usług , ,82 110, Wpływy z różnych dochodów 960,00 958,97 99, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7.400, ,93 112,14 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat 1.400, ,91 165,99 produktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej 1.400, ,91 165, Pozostała działalność 6.000, , Wpływy z usług 1.000,00 814,02 99,58 81,40 Wpływy ze sprzedaży składników ,00 161,00 0,00 majątkowych 0970 Wpływy z różnych dochodów 5.000, ,00 100, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0, ,72 0,00 Ochrona zabytków i opieka nad , ,72 0,00 zabytkami 0920 Pozostałe odsetki 0, ,72 0, Kultura fizyczna , Pozostała działalność , ,00 100, ,00 100, Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów , ,00 100,00 publicznych Ogółem: , ,96 100,95 9

10 Struktura wykonania dochodów Dochody według źródeł ich pochodzenia: 1. S u b w e n c j a w wysokości ,00 zł, co stanowi 47,10% dochodów, w tym: plan wykonanie % wyk. planu - część oświatowa , ,00 100% - część wyrównawcza , ,00 100% - część równoważąca , ,00 100% 2. D o c h o d y w ł a s n e: ,39 zł stanowią 21,24 % dochodów, w tym: Plan Wykonanie % wyk. planu Podatek od nieruchomości ,19 106,27% Podatek rolny ,92 100,07% Podatek leśny ,90 102,93% Podatek od środków transportowych ,20 99,37% Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej ,12 154,62% Podatek od spadków i darowizn ,35 107,37% Wpływy z opłaty produktowej ,91 165,99% Wpływy z opłaty skarbowej ,61 89,13% Wpływy z opłaty targowej ,00 160,00% Wpływy z opłaty eksploatacyjnej ,20 87,11% Pozostałe dochody: 10

11 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości ,28 106,37% Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,40 100,57% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,53 103,99% Podatek od czynności cywilnoprawnych ,55 115,67% Wpływy z opłat za koncesje i licencje ,63 100,00% Wpływy z różnych opłat ,35 110,30% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ,41 115,94% Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości ,21 115,56% Wpływy z usług ,92 106,36% Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,20 147,77% Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,88 102,83% Pozostałe odsetki ,95 108,09% Wpływy z różnych dochodów ,65 97,36% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,03 138,31% Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego ,00 100,00% - Na dochody ze świadczonych usług ( 0830) w łącznej kwocie ,92 zł składają się wpływy: - za parkowanie ,00 - za wynajem hali sportowej w Krzywiniu ,00 - opłata stała (przedszkola) ,00 - za wynajem sali gimnastycznej 5 975,00 - za usługi opiekuńcze 5 778,08 - za wynajem w schronisku ,82 - za korzystanie z szaletów miejskich 814,02 - za wynajem pomieszczeń szkolnych 100,00 Dochody z tytułu podatku od nieruchomości ( 0310) zrealizowano w 106,27% i wyniosły: - od osób prawnych ,48 zł - od osób fizycznych ,71 zł Zaległości z tego tytułu wyniosły: - od osób prawnych ,20 zł - od osób fizycznych ,79 zł Hipoteką przymusową objęto zaległości: - od osób fizycznych na kwotę 4.872,72 zł. 11

12 Dochody z tytułu podatku rolnego ( 0320) zrealizowano w 100,07% i wyniosły: - od osób prawnych zł - od osób fizycznych ,92 zł Zaległości z tytułu podatku rolnego wynoszą: - od osób prawnych 1.544,00 zł - od osób fizycznych ,12 zł. Hipoteką przymusową objęto zaległości od osób fizycznych na kwotę 2.710,09 zł. Dochody z tytułu podatku leśnego ( 0330) zrealizowano w 102,93% i wyniosły: - od osób prawnych ,00 zł - od osób fizycznych 8.278,90 zł Zaległości z tytułu podatku leśnego wynoszą: - od osób fizycznych 140,80 zł Dochody z tytułu podatku od środków transportowych ( 0340) zrealizowano w 99,37% i wyniosły: - od osób prawnych ,00 zł - od osób fizycznych ,20 zł Zaległości z tytułu podatku od środków transportu wyniosły: - od osób prawnych 542,00 zł - od osób fizycznych 7.677,50 zł W celu uzyskania należnych kwot w/w podatków wystawiono: upomnień, - 24 wezwania, tytułów wykonawczych. Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej ( 035) wykonano w 154,62% i wyniosły 7.731,12 zł. Zaległości z tego tytułu wynoszą ,30 zł. Podatek jest realizowany przez Urząd Skarbowy. Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn ( 036) wykonano w 107,37% i wyniosły ,35 zł. Zaległości z tego tytułu wynoszą ,00 zł. Podatek jest realizowany przez Urząd Skarbowy. Dochody z tytułu opłaty skarbowej ( 041) wykonano w 89,13% i wyniosły ,61 zł. Zaległości z tytułu opłaty skarbowej nie występują. Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych / 050/ wykonano w 115,67% i wyniosły: - od osób prawnych 3.278,00 zł - od osób fizycznych ,55 zł Zaległości z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wynoszą: - od osób fizycznych 8,80 zł. Podatek jest realizowany przez Urząd Skarbowy. 12

13 Dochody ze sprzedaży składników majątkowych i z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości / 0870 i 0770/ wykonano w 115,60%. Dochody z tytułu najmu i dzierżawy /rozdział i / wykonano w 115,94%. Występują zaległości, głównie w płatnościach czynszu za budynki komunalne. Łączna kwota zadłużenia w tym paragrafie wyniosła ,92 zł, z tego ,91 zł dotyczy czynszu za lokale mieszkalne. W trakcie roku czyniono starania o wyegzekwowanie należnych kwot z tego tytułu. Wysłano 55 wezwań do zapłaty. W dwóch przypadkach prowadzono postępowanie przygotowawcze do Sądu Rejonowego celem odzyskania zaległości czynszowych. W dwóch przypadkach prowadzono postępowanie przygotowawcze do rozłożenia zaległości czynszowych na raty. W dwóch przypadkach częściowo umorzono zaległości czynszowe. 3. U d z i a ł y w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych: ,43 zł stanowią 9,63% dochodów-plan wykonano w 98,17 % /plan (udziały w PIT) przyjęto zgodnie z kwotą wskazaną do budżetu przez Ministra Finansów/. 3. D o t a c j e c e l o w e ,14 zł, stanowią 21,89 % dochodów, w tym: 2010 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 9 500, Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,16 13

14 Zestawienie otrzymanych dotacji celowych Rodzaj dotacji Plan Wykonanie % 2010 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,24 99,48 Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napęd. wykorzystywanego do produkcji rolnej ,43 99,99 Urzędy wojewódzkie ,00 100,00 Aktualizacja rejestru wyborców ,00 100,00 Wybory do rad gmin ,96 84,23 Ośrodki wsparcia (ŚDS) ,07 99,77 Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. aliment. oraz skł. na ubez. emeryt. i rentowe z ubez. społecznego ,66 99,43 Składki na ubez.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne ,80 99,91 Ośrodki pomocy społecznej wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługa zadania ,32 99,97 Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ,00 92, państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,25 98,29 Zwrot wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego ,66 99,99 Wynagrodzenie komisji w/s awansu zawodowego nauczycieli ,00 100,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne (pomoc społeczna) ,30 94,43 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00 100,00 Ośrodki pomocy społecznej ,31 95,79 Dożywianie (pomoc społeczna) ,00 100,00 Asystent rodziny ,30 99,99 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze ,35 92,79 Stypendia o charakterze socjalnym, wyprawka szkolna ,33 99,09 Projekt Cyfrowa Szkoła ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 296,86 Zwrot kosztów dotacji na utrzymanie dziecka w przedszkolu niebędącego mieszkańcem gminy ,00 296, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00 100,00 14

15 Remont podłóg świetlicy wiejskiej w Świńcu na scenie w małej salce wraz z malowaniem tynków wewnętrznych ,00 100, Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 100,00 Dofinasowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych Urząd Marszałkowski ,00 100,00 II Etap konkursu Pięknieje wielkopolska wieś Urząd Marszałkowski ,00 100, państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) ,00 100,00 Projekt Cyfrowa Szkoła ,00 100,00 Zwrot wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego ,00 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,49 99,85 Projekty Aktywizacja społeczno-zawodowa osób nieaktywnych zawodowo w gminie Krzywiń" ,28 108,97 Projekt Dobry Start" ,45 99,99 Projekt Edukacyjne Laboratorium Wczesnoszkolne" ,15 99,99 Projekt Leonardo da Vinci ,61 99, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,16 93,82 Projekt Aktywizacja społeczno-zawodowa osób nieaktywnych zawodowo w gminie Krzywiń" ,78 99,61 Projekt Dobry Start" ,73 99,99 Projekt Edukacyjne Laboratorium Wczesnoszkolne" ,65 84,29 4. I n n e ź r ó d ł a w kwocie ,00 zł (0,14 % dochodów ogółem), w tym: a) Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 1 223,00 zł. b) Środki na uzupełnienie dochodów gmin ,00 zł c) Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek z sektora finansów publicznych Projekt Wodny Świat Ministerstwo Sportu i Turystyki ,00 zł 15

16 Na wykonanie dochodów podatkowych miały wpływ udzielone ulgi, zwolnienia, umorzenia oraz obniżenia ustawowych górnych stawek zgodnie z Uchwałą podjętą przez Radę Miejską. SKUTKI OBNIŻENIA górnych stawek podatków Skutki obniżenia Rodzaj podatku górnych stawek Podatek od nieruchomości ,56 Podatek rolny ,30 RAZEM ,86 SKUTKI UDZIELONYCH ULG I ZWOLNIEŃ ORAZ UMORZEŃ Rodzaj podatku Skutki ulg i zwolnień Umorzenia Podatek od nieruchomości , ,12 Podatek rolny 0, ,30 Podatek leśny 0,00 37,00 Podatek od środków transportowych , ,00 Odsetki 0,00 665,00 RAZEM , ,42 Skutki udzielonych odroczeń i rozłożeń na raty dla osób prawnych i fizycznych wynoszą ,70 zł. Odroczenia i rozłożenie Rodzaj podatku na raty Podatek od nieruchomości 2 249,80 Podatek rolny 868,00 Podatek leśny 45,30 Podatek od spadków i darowizn ,60 Odsetki 9 773,00 RAZEM ,70 16

17 ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT Rodzaj opłaty lub podatku zł Podatek od nieruchomości ,99 Podatek rolny ,12 Podatek leśny 140,80 Podatek od środków transportowych 8 219,50 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej ,30 Podatek od spadków i darowizn ,00 Podatek od czynności cywilnoprawnych 8,80 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 99,70 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 877,33 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ,92 Pozostałe odsetki ,55 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny) ,72 RAZEM ,73 Zarachowane odsetki od należności wyniosły ,95, z tego 85,31% dotyczy podatku od nieruchomości od osób prawnych. Żadna z podległych jednostek budżetowych nie utworzyła rachunków dochodów własnych. 17

18 WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY Plan budżetu po stronie wydatków wynosi zł a wykonanie ,07 zł tj. 95,26% planu, przy czym wydatki bieżące zrealizowano w 94,79%, a majątkowe w 99,30 %. Wydatki na cele majątkowe wyniosły ,83 zł, a na cele bieżące ,24 zł, co stanowi odpowiednio 10,81% i 89,19% kwoty ogółem. Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego to kwota ,00 zł zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/178/2012 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 21 grudnia 2012 roku. Plan finansowy wydatków niewygasających Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota (zł) Wydatki majątkowe kanalizacja sanitarna i wodociągowa działki w Łuszkowie Sieć wodociągowa - Jerka, Os. Witosa budowa drogi Osiedle Młodych Krzywiń budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Nowy Dwór Nowy Dwór - komin i piec c.o Razem Realizacja wydatków wg klasyfikacji budżetowej Dział Wydatki budżetu Plan budżetowy Wykonanie (%) 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,93 99, Leśnictwo 2.700, ,00 100, Transport i łączność , ,26 99, Turystyka , ,46 95, Gospodarka mieszkaniowa , ,40 83, Działalność usługowa , ,45 51, Administracja publiczna , ,50 97, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,96 86,37 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona , ,45 92,72 przeciwpożarowa 757 Obsługa długu publicznego , ,52 91, Różne rozliczenia ,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , ,95 96, Ochrona zdrowia , ,40 78, Pomoc społeczna , ,58 97, Opieka społeczna , ,77 99, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,63 83, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody , ,05 75, , ,63 87, , ,00 100, Kultura fizyczna , ,13 80,92 Ogółem: , ,07 95,26 18

19 Realizacja wydatków wg szczegółowej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Wydatki budżetu Plan budżetowy Wykonanie (%) 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,93 99, Melioracje wodne , ,66 72, Wynagrodzenia bezosobowe 1.780, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 5.000, ,84 23, Zakup usług pozostałych , ,82 80,24 Środki przeznaczono na opłacenie usług i umów zlecenia za wykonanie prac konserwacyjnych na rowach melioracyjnych, zakup i transport rur udrażniających, dokumentację techniczną Spółki wodne , ,00 100,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2830 zleconych do realizacji pozostałym , ,00 100,00 jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Udzielono dotacji dla Spółki Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie bieżącego utrzymania melioracji wodnych szczegółowych Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,91 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,38 99, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie , ,53 99,99 zaliczanych do sektora finansów publicznych Wydatki majątkowe w łącznej kwocie ,91 zł dotyczą zadań: - budowa oczyszczalni ścieków, kanalizacji i infrastruktury drogowej w Krzywiniu ,78 zł - Dębiec Stary przejęcie ujęcia wody ,60 zł - kanalizacja sanitarna i wodociągowa działki w Łuszkowie ,00 zł - sieć wodociągowa Jerka os. Witosa ,00 zł - udzielono dotacji na przydomowe oczyszczalnie ścieków ,53 zł Izby rolnicze , ,00 97, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z , ,00 97,76 podatku rolnego Opłacono obligatoryjną składkę na Izbę Rolniczą Pozostała działalność , ,36 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników 7.057, ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 1.385, ,97 99, Składki na Fundusz Pracy 198,00 197,50 99, Wynagrodzenia bezosobowe 1.000, ,00 100, Zakup usług pozostałych 5.237, ,00 100, Różne opłaty i składki , ,96 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,93 99,99 Wydatki majątkowe w łącznej kwocie ,93 zł dotyczą zadań: - Przystanek Bielewo ,93 zł Poniesiono wydatki związane z wypłatą i procedurą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej środki na ten cel pochodziły w całości z dotacji udzielonej z budżetu państwa. 020 Leśnictwo 2.700, ,00 100, Gospodarka leśna 2.700, ,00 100, Zakup usług pozostałych 2.700, ,00 100,00 Wydatek związany z wykonaniem usługi wykaszania w lesie gminnym. 600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe , ,26 99, ,00 100,00 19

20 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań , ,00 100,00 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Przekazano pomoc finansową w formie dotacji dla Powiatu Kościańskiego na: - modernizację chodnika na drodze powiatowej nr 3909P w Wieszkowie ,00 zł - modernizację chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3929P w Zglińcu ,00 zł Drogi publiczne gminne , ,26 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 244,00 243,76 99, Wynagrodzenia bezosobowe 8.608, ,00 71, Zakup materiałów i wyposażenia , ,30 93, Zakup usług remontowych , ,87 95, Zakup usług pozostałych , ,40 94, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , ,30 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,63 99,98 W ramach wydatków majątkowych poniesiono nakłady na drogi w Cichowie, w Krzywiniu os. Młodych, w Jerce na ul. Krótkiej i ul. Nowej, w Starym Dębcu i Gierłachowie, drogi dojazdowe do gruntów rolnych Nowy Dwór, drogę dojazdową do oczyszczali w Krzywiniu, pobudowano parkingi w Łuszkowie, Rąbiniu, Żelaźnie, zamontowano wiatę przystankową Bieżyń Pole oraz poniesiono nakłady na ścieżki rowerowe w Bielewie i na projekty ścieżek rowerowych Krzywiń-Jerka, Krzywiń-Lubiń, Krzywiń-Czerwona Wieś. Łączna kwota wydatków majątkowych ,63 zł. Wydatki bieżące to: zakup znaków drogowych, tablic, masztów, płyt na studzienki kanalizacyjne, otoczaków, żwiru, koszy ulicznych, donic do kwiatów, blachy na wiatę, (łączne wydatki na zakup materiałów to kwota ,30 zł), wykonanie usług, w tym na umowę zlecenie: odśnieżanie dróg, równanie, sypanie piaskiem, utwardzanie dróg czyszczenie rur, wykaszanie traw, wykonanie ogrodzenia, wykonanie projektu, transport materiałów wykorzystywanych do utrzymania dróg ( ,16 zł). Na remonty dróg gminnych przeznaczono kwotę ,87 zł. Poniesinno opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości ,30 zł 630 Turystyka , ,46 95,19 Zadania w zakresie upowszechniania , ,46 95,19 turystyki 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 379,00 378,18 99, Składki na Fundusz Pracy 54,00 53,90 99, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,02 94, Zakup energii , ,06 94, Zakup usług remontowych 8.582, ,70 99, Zakup usług pozostałych , ,87 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,20 87, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,53 99,15 20

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krynica-Zdrój za 2011

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 3309 SPRAWOZDANIE NR 62/2015 WÓJTA GMINY RUDZINIEC z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK GMINA KRYNICA-ZDRÓJ S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK Krynica-Zdrój marzec 2014 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA OKRES 1.01.2013

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

z dnia 31 sierpnia 2010 roku

z dnia 31 sierpnia 2010 roku Zarządzenie Nr 150/2010 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2010 roku Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 31 marca 2014 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz. 1237 ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 30 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 30 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz. 1096 ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 27 marca 2012r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 27 marca 2012r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz. 1137 ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2012 r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r. 2684 ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Szczytno za 2010 rok Na podstawie art. 267 ustawy

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane `

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane ` Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/199/15 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia grudnia 2015 r. PLAN WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDZETOWEJ NA 2016 ROK Z WYSZCZE GÓLNIENIEM: WYDATKI

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 10 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 226/13 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 10 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 226/13 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 10 maja 2013 r. Poz. 2167 ZARZĄDZENIE NR 226/13 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Załącznik do zarządzenia Nr 1/2016 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 stycznia D O C H O D Y Klasyfikacja budżetowa Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Planowane dochody na 600 Transport

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r.

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/258/2013 RADY GMINY ŁYSOMICE. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na rok 2014

UCHWAŁA NR XXXVII/258/2013 RADY GMINY ŁYSOMICE. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na rok 2014 UCHWAŁA NR XXXVII/258/2013 RADY GMINY ŁYSOMICE z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.,,i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne

01008 Melioracje wodne PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 946 075,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 195/34/16 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 23 marca 2016r.

Zarządzenie nr 195/34/16 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 23 marca 2016r. Zarządzenie nr 195/34/16 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 23 marca 2016r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dzierżoniów oraz planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/11 BURMISTRZA NOWOGRODU. z dnia 29 marca 2011 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Nowogród za 2010 r

ZARZĄDZENIE NR 19/11 BURMISTRZA NOWOGRODU. z dnia 29 marca 2011 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Nowogród za 2010 r ZARZĄDZENIE NR 9/ BURMISTRZA NOWOGRODU z dnia 29 marca 20 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Nowogród za 200 r Na podstawie art. 267 ust. pkt 3, art.268, art.269 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 305/14 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 28 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 305/14 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 28 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 305/14 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gródek za 2013 r. Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 314/10 WÓJTA GMINY GRAJEWO z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok

ZARZĄDZENIE NR 314/10 WÓJTA GMINY GRAJEWO z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok ZARZĄDZENIE NR 314/10 WÓJTA GMINY GRAJEWO z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok ZARZĄDZENIE NR 94.2016 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI-224/2012 RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olsztynek na 2013 r.

UCHWAŁA NR XXI-224/2012 RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olsztynek na 2013 r. UCHWAŁA NR XXI-224/212 RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU z dnia 28 grudnia 212 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olsztynek na 213 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 20 maja 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 305/14 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 28 marca 2014 r.

Białystok, dnia 20 maja 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 305/14 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 20 maja 2014 r. Poz. 2002 ZARZĄDZENIE NR 305/14 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU GMINY BEŁŻEC NA 2011 R. I DOCHODY Projekt dochodów budżetowych został opracowany na podstawie decyzji określających wysokość dochodów otrzymywanych z budżetu Wojewody Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E NR G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I. z dnia 29 stycznia 2015 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E NR G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I. z dnia 29 stycznia 2015 roku Z A R Z Ą D Z E N I E NR 0050.2.2015 W Ó J T A G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji na 2015

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 3 kwietnia 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 138/12 WÓJTA GMINY GRÓDEK

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 3 kwietnia 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 138/12 WÓJTA GMINY GRÓDEK DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 3 kwietnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 138/12 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011r. (w zł) Dz. Rozdz. Treść Plan Wyk. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 950.046,66 408.299,04 42,98 01010 594.994,00 53.230,00 8,95 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 sierpnia 2011 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na 2003 rok. Na podstawie art. 126 ust 2, 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998

Bardziej szczegółowo