d o c h o d y w y d a t k i

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "d o c h o d y 27.399.991 w y d a t k i 27.258.051"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY KRZYWIŃ ZA ROK 2012 Budżet Miasta i Gminy na 2012 rok został uchwalony dnia 31 stycznia 2012 r. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVIII/93/2012 w wysokości: d o c h o d y w y d a t k i Różnica w planie dochodów i wydatków stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości zł, którą zaplanowano przeznaczyć na zapłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów. W 2012 r zaplanowano spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w łącznej kwocie zł W roku 2012 dokonano zmian budżetu, głównie z tytułu otrzymanych dotacji celowych, dochodów z różnych źródeł, zwiększenia nakładów inwestycyjnych i innych: Uchwała/ Zarządzenie Nr Uchwały/ Zarządzenia Dochody Wydatki Zarządzenie 7/ Uchwała XXI/116/ Zarządzenie 16// Zarządzenie 23/ Uchwała XXIII/134/ Zarządzenie 32/ Zarządzenie 38/ Zarządzenie 41/ Zarządzenie 44/ Zarządzenie 46/ Uchwała XXVII/156/ Zarządzenie 62/ Zarządzenie 67/ Uchwała XXIX/164/ Zarządzenie 73/ Uchwała XXXI/170/ Uchwała XXXII/177/ Zarządzenie 90/

2 Na dzień 31grudnia 2012 roku budżet po dokonanych zmianach przedstawiał się następująco: d o c h o d y w y d a t k i Różnica w planie dochodów i wydatków stanowi deficyt budżetowy w kwocie zł, który zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z tytułu pożyczek i kredytów. W 2012 roku zrealizowano według przyjętych przez Radę Miejską Uchwał i Zarządzeń Burmistrza: a) dochody ogółem w wysokości ,96 zł, co stanowi około 101% wartości zaplanowanej, b) wydatki w wysokości ,07 zł, co stanowi około 95% planu. Nadwyżka budżetu ukształtowała się na poziomie ,89 zł. 2

3 DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY Plan budżetu po stronie dochodów wynosi zł a wykonanie ,96 zł tj. 100,95%, przy czym dochody bieżące zrealizowano w 100,58%, a majątkowe w 110,85%. Realizacja dochodów wg klasyfikacji budżetowej Dział Dochody budżetu Plan budżetowy Wykonanie (%) 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,43 99, Leśnictwo 5.576, ,94 99, Transport i łączność , ,92 95, Turystyka 1.227, ,80 100, Gospodarka mieszkaniowa , ,06 115, Administracja publiczna , ,52 100, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz , ,96 86,37 sądownictwa 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz , ,78 101,80 wydatki związane z ich poborem 758 Różne rozliczenia , ,23 100, Oświata i wychowanie , ,92 106, Pomoc społeczna , ,47 99, Opieka społeczna , ,16 93, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,12 102, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7.400, ,93 112, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0, ,72 0, Kultura fizyczna , ,00 100,00 Ogółem , ,96 100,95 Realizacja dochodów wg szczegółowej klasyfikacji budżetowej Plan Dział Rozdział Paragraf Dochody budżetu Wykonanie (%) budżetowy 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,43 99, Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych , ,00 100,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań , ,00 100,00 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pozostała działalność , ,43 99,99 państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,43 99,99 3

4 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego 9.500, ,00 100,00 na dofinansowanie własnych zadań bieżących 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań , ,00 100,00 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 020 Leśnictwo 5.576, , Gospodarka leśna 5.576, ,94 99,99 99, Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora 5.576, ,94 99,99 finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600 Transport i łączność , , Drogi publiczne gminne , ,92 95,29 95, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na 534,00 533,92 99,98 podstawie odrębnych ustaw 0830 Wpływy z usług , ,00 95, Turystyka 1.227, ,80 100,06 Zadania w zakresie , ,80 100,06 upowszechniania turystyki 0970 Wpływy z różnych dochodów 1.227, ,80 100, Gospodarka mieszkaniowa , ,06 115, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,06 115,68 Wpływy z opłat za zarząd, 0470 użytkowanie i użytkowanie wieczyste , ,28 106,37 nieruchomości 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 8,80 0,00 Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora , ,47 116,29 finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego , ,21 115,56 nieruchomości Odsetki od nieterminowych wpłat z ,00 704,06 704,06 tytułu podatków i opłat 0920 Pozostałe odsetki 3.000, ,24 125, Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , ,52 100, ,75 100, państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100,00 4

5 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji 0,00 7,75 0,00 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na ,00 684,00 100,00 prawach powiatu) 0970 Wpływy z różnych dochodów 684,00 684,00 100, Pozostała działalność 424,00 423, Wpływy z różnych dochodów 424,00 423,77 99,94 99,94 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i , ,96 86,37 ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 1.668, ,00 100,00 ochrony prawa państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz 1.668, ,00 100,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i , ,96 84,23 wojewódzkie państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz , ,96 84,23 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających , ,78 101,80 osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 5.000, ,12 154,62 Podatek od działalności gospodarczej 0350 osób fizycznych, opłacany w formie 5.000, ,12 154,62 karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób , ,98 106,15 prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości , ,48 108, Podatek rolny , ,00 100, Podatek leśny , ,00 101, Podatek od środków transportowych , ,00 97,89 Podatek od czynności , ,00 65,56 cywilnoprawnych 0690 Wpływy z różnych opłat 200,00 175,20 87, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,30 102, Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 1.100, ,00 111,18 5

6 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz , ,05 103,01 podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości , ,71 103, Podatek rolny , ,92 100, Podatek leśny 7.000, ,90 118, Podatek od środków transportowych , ,20 99, Podatek od spadków i darowizn , ,35 107, Wpływy z opłaty targowej 1.500, ,00 160,00 Podatek od czynności , ,55 117,60 cywilnoprawnych 0690 Wpływy z różnych opłat 5.000, ,02 166, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,40 103,59 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na , ,20 99,05 podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,20 89,13 87, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , ,40 100, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na , ,61 104,19 podstawie odrębnych ustaw 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 8.523, Wpływy z różnych opłat , ,63 100, ,33 102,42 Odsetki od nieterminowych wpłat z , ,12 103,01 tytułu podatków i opłat 0920 Pozostałe odsetki 0,00 134,30 0,00 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu , ,43 98,17 państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 97, Podatek dochodowy od osób prawnych , ,43 122, Różne rozliczenia , ,23 100,07 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu , ,00 100,00 terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, Środki na uzupełnienie dochodów gmin , ,00 100,00 Część wyrównawcza subwencji , ,00 100,00 ogólnej dla gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Różne rozliczenia finansowe , ,35 101, Pozostałe odsetki , ,69 106, Wpływy z różnych dochodów , ,00 100, państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,66 99,99 6

7 6330 państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych 4.587, ,00 100,00 gmin (związków gmin) 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z 1.600, ,00 100,00 upływem roku budżetowego Część równoważąca subwencji , ,00 100,00 ogólnej dla gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00 Program Operacyjny Kapitał , ,88 99,77 Ludzki , ,88 99, Oświata i wychowanie , ,92 106, Szkoły podstawowe , ,48 100, Wpływy z usług 100,00 100,00 100, Wpływy z różnych dochodów 1.671, ,48 130, państwa na realizację własnych zadań , ,00 100,00 bieżących gmin (związków gmin) 6330 państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych , ,00 100,00 gmin (związków gmin) Przedszkola , Wpływy z usług , ,40 201, ,00 111,29 Wpływy ze sprzedaży składników , ,20 127,65 majątkowych 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 97,20 0,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na 2310 podstawie porozumień (umów) , ,00 296,86 między jednostkami samorządu terytorialnego Gimnazja 5.338, ,43 120, Wpływy z usług 5.000, ,00 119, Wpływy z różnych dochodów 338,00 454,43 134, Licea ogólnokształcące , , Wpływy z usług , ,00 99,97 99, Szkoły zawodowe , ,61 99,99 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 2007 środków o których mowa w art.5 ust , ,61 99,99 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Pozostała działalność 356,00 356,00 100, państwa na realizację własnych zadań 356,00 356,00 100,00 bieżących gmin (związków gmin) 852 Pomoc społeczna , ,47 99, Domy pomocy społecznej ,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów ,00 0,00 0, Ośrodki wsparcia , ,74 99,82 7

8 2010 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz , ,07 99,77 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 2360 zadań z zakresu administracji 447,00 647,67 144,89 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wspieranie rodziny , ,30 99, państwa na realizację własnych zadań , ,30 99,99 bieżących gmin (związków gmin) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia , ,27 99,54 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz , ,66 99,43 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 2360 zadań z zakresu administracji , ,61 137,97 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre , ,10 97,08 świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz 7.307, ,80 99,91 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 państwa na realizację własnych zadań 7.800, ,30 94,43 bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia , ,00 100,00 emerytalne i rentowe 2030 państwa na realizację własnych zadań , ,00 100,00 bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki stałe , ,35 92, państwa na realizację własnych zadań , ,35 92,79 bieżących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej , ,63 95,98 państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2.730, ,32 99,97 8

9 2030 państwa na realizację własnych zadań , ,31 95,79 bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne , ,08 144,45 usługi opiekuńcze 0830 Wpływy z usług 4.000, ,08 144, Pozostała działalność , ,00 97,28 państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz , ,00 92,94 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 państwa na realizację własnych zadań , ,00 100,00 bieżących gmin (związków gmin) 853 Opieka społeczna , , Pozostała działalność , ,16 93,82 93, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust , ,16 93,82 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,12 102, Pomoc materialna dla uczniów , ,33 99, państwa na realizację własnych zadań , ,33 99,09 bieżących gmin (związków gmin) Szkolne schroniska młodzieżowe , ,79 110, Wpływy z usług , ,82 110, Wpływy z różnych dochodów 960,00 958,97 99, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7.400, ,93 112,14 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat 1.400, ,91 165,99 produktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej 1.400, ,91 165, Pozostała działalność 6.000, , Wpływy z usług 1.000,00 814,02 99,58 81,40 Wpływy ze sprzedaży składników ,00 161,00 0,00 majątkowych 0970 Wpływy z różnych dochodów 5.000, ,00 100, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0, ,72 0,00 Ochrona zabytków i opieka nad , ,72 0,00 zabytkami 0920 Pozostałe odsetki 0, ,72 0, Kultura fizyczna , Pozostała działalność , ,00 100, ,00 100, Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów , ,00 100,00 publicznych Ogółem: , ,96 100,95 9

10 Struktura wykonania dochodów Dochody według źródeł ich pochodzenia: 1. S u b w e n c j a w wysokości ,00 zł, co stanowi 47,10% dochodów, w tym: plan wykonanie % wyk. planu - część oświatowa , ,00 100% - część wyrównawcza , ,00 100% - część równoważąca , ,00 100% 2. D o c h o d y w ł a s n e: ,39 zł stanowią 21,24 % dochodów, w tym: Plan Wykonanie % wyk. planu Podatek od nieruchomości ,19 106,27% Podatek rolny ,92 100,07% Podatek leśny ,90 102,93% Podatek od środków transportowych ,20 99,37% Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej ,12 154,62% Podatek od spadków i darowizn ,35 107,37% Wpływy z opłaty produktowej ,91 165,99% Wpływy z opłaty skarbowej ,61 89,13% Wpływy z opłaty targowej ,00 160,00% Wpływy z opłaty eksploatacyjnej ,20 87,11% Pozostałe dochody: 10

11 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości ,28 106,37% Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,40 100,57% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,53 103,99% Podatek od czynności cywilnoprawnych ,55 115,67% Wpływy z opłat za koncesje i licencje ,63 100,00% Wpływy z różnych opłat ,35 110,30% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ,41 115,94% Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości ,21 115,56% Wpływy z usług ,92 106,36% Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,20 147,77% Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,88 102,83% Pozostałe odsetki ,95 108,09% Wpływy z różnych dochodów ,65 97,36% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,03 138,31% Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego ,00 100,00% - Na dochody ze świadczonych usług ( 0830) w łącznej kwocie ,92 zł składają się wpływy: - za parkowanie ,00 - za wynajem hali sportowej w Krzywiniu ,00 - opłata stała (przedszkola) ,00 - za wynajem sali gimnastycznej 5 975,00 - za usługi opiekuńcze 5 778,08 - za wynajem w schronisku ,82 - za korzystanie z szaletów miejskich 814,02 - za wynajem pomieszczeń szkolnych 100,00 Dochody z tytułu podatku od nieruchomości ( 0310) zrealizowano w 106,27% i wyniosły: - od osób prawnych ,48 zł - od osób fizycznych ,71 zł Zaległości z tego tytułu wyniosły: - od osób prawnych ,20 zł - od osób fizycznych ,79 zł Hipoteką przymusową objęto zaległości: - od osób fizycznych na kwotę 4.872,72 zł. 11

12 Dochody z tytułu podatku rolnego ( 0320) zrealizowano w 100,07% i wyniosły: - od osób prawnych zł - od osób fizycznych ,92 zł Zaległości z tytułu podatku rolnego wynoszą: - od osób prawnych 1.544,00 zł - od osób fizycznych ,12 zł. Hipoteką przymusową objęto zaległości od osób fizycznych na kwotę 2.710,09 zł. Dochody z tytułu podatku leśnego ( 0330) zrealizowano w 102,93% i wyniosły: - od osób prawnych ,00 zł - od osób fizycznych 8.278,90 zł Zaległości z tytułu podatku leśnego wynoszą: - od osób fizycznych 140,80 zł Dochody z tytułu podatku od środków transportowych ( 0340) zrealizowano w 99,37% i wyniosły: - od osób prawnych ,00 zł - od osób fizycznych ,20 zł Zaległości z tytułu podatku od środków transportu wyniosły: - od osób prawnych 542,00 zł - od osób fizycznych 7.677,50 zł W celu uzyskania należnych kwot w/w podatków wystawiono: upomnień, - 24 wezwania, tytułów wykonawczych. Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej ( 035) wykonano w 154,62% i wyniosły 7.731,12 zł. Zaległości z tego tytułu wynoszą ,30 zł. Podatek jest realizowany przez Urząd Skarbowy. Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn ( 036) wykonano w 107,37% i wyniosły ,35 zł. Zaległości z tego tytułu wynoszą ,00 zł. Podatek jest realizowany przez Urząd Skarbowy. Dochody z tytułu opłaty skarbowej ( 041) wykonano w 89,13% i wyniosły ,61 zł. Zaległości z tytułu opłaty skarbowej nie występują. Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych / 050/ wykonano w 115,67% i wyniosły: - od osób prawnych 3.278,00 zł - od osób fizycznych ,55 zł Zaległości z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wynoszą: - od osób fizycznych 8,80 zł. Podatek jest realizowany przez Urząd Skarbowy. 12

13 Dochody ze sprzedaży składników majątkowych i z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości / 0870 i 0770/ wykonano w 115,60%. Dochody z tytułu najmu i dzierżawy /rozdział i / wykonano w 115,94%. Występują zaległości, głównie w płatnościach czynszu za budynki komunalne. Łączna kwota zadłużenia w tym paragrafie wyniosła ,92 zł, z tego ,91 zł dotyczy czynszu za lokale mieszkalne. W trakcie roku czyniono starania o wyegzekwowanie należnych kwot z tego tytułu. Wysłano 55 wezwań do zapłaty. W dwóch przypadkach prowadzono postępowanie przygotowawcze do Sądu Rejonowego celem odzyskania zaległości czynszowych. W dwóch przypadkach prowadzono postępowanie przygotowawcze do rozłożenia zaległości czynszowych na raty. W dwóch przypadkach częściowo umorzono zaległości czynszowe. 3. U d z i a ł y w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych: ,43 zł stanowią 9,63% dochodów-plan wykonano w 98,17 % /plan (udziały w PIT) przyjęto zgodnie z kwotą wskazaną do budżetu przez Ministra Finansów/. 3. D o t a c j e c e l o w e ,14 zł, stanowią 21,89 % dochodów, w tym: 2010 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 9 500, Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,16 13

14 Zestawienie otrzymanych dotacji celowych Rodzaj dotacji Plan Wykonanie % 2010 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,24 99,48 Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napęd. wykorzystywanego do produkcji rolnej ,43 99,99 Urzędy wojewódzkie ,00 100,00 Aktualizacja rejestru wyborców ,00 100,00 Wybory do rad gmin ,96 84,23 Ośrodki wsparcia (ŚDS) ,07 99,77 Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. aliment. oraz skł. na ubez. emeryt. i rentowe z ubez. społecznego ,66 99,43 Składki na ubez.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne ,80 99,91 Ośrodki pomocy społecznej wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługa zadania ,32 99,97 Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ,00 92, państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,25 98,29 Zwrot wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego ,66 99,99 Wynagrodzenie komisji w/s awansu zawodowego nauczycieli ,00 100,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne (pomoc społeczna) ,30 94,43 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00 100,00 Ośrodki pomocy społecznej ,31 95,79 Dożywianie (pomoc społeczna) ,00 100,00 Asystent rodziny ,30 99,99 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze ,35 92,79 Stypendia o charakterze socjalnym, wyprawka szkolna ,33 99,09 Projekt Cyfrowa Szkoła ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 296,86 Zwrot kosztów dotacji na utrzymanie dziecka w przedszkolu niebędącego mieszkańcem gminy ,00 296, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00 100,00 14

15 Remont podłóg świetlicy wiejskiej w Świńcu na scenie w małej salce wraz z malowaniem tynków wewnętrznych ,00 100, Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 100,00 Dofinasowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych Urząd Marszałkowski ,00 100,00 II Etap konkursu Pięknieje wielkopolska wieś Urząd Marszałkowski ,00 100, państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) ,00 100,00 Projekt Cyfrowa Szkoła ,00 100,00 Zwrot wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego ,00 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,49 99,85 Projekty Aktywizacja społeczno-zawodowa osób nieaktywnych zawodowo w gminie Krzywiń" ,28 108,97 Projekt Dobry Start" ,45 99,99 Projekt Edukacyjne Laboratorium Wczesnoszkolne" ,15 99,99 Projekt Leonardo da Vinci ,61 99, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,16 93,82 Projekt Aktywizacja społeczno-zawodowa osób nieaktywnych zawodowo w gminie Krzywiń" ,78 99,61 Projekt Dobry Start" ,73 99,99 Projekt Edukacyjne Laboratorium Wczesnoszkolne" ,65 84,29 4. I n n e ź r ó d ł a w kwocie ,00 zł (0,14 % dochodów ogółem), w tym: a) Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 1 223,00 zł. b) Środki na uzupełnienie dochodów gmin ,00 zł c) Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek z sektora finansów publicznych Projekt Wodny Świat Ministerstwo Sportu i Turystyki ,00 zł 15

16 Na wykonanie dochodów podatkowych miały wpływ udzielone ulgi, zwolnienia, umorzenia oraz obniżenia ustawowych górnych stawek zgodnie z Uchwałą podjętą przez Radę Miejską. SKUTKI OBNIŻENIA górnych stawek podatków Skutki obniżenia Rodzaj podatku górnych stawek Podatek od nieruchomości ,56 Podatek rolny ,30 RAZEM ,86 SKUTKI UDZIELONYCH ULG I ZWOLNIEŃ ORAZ UMORZEŃ Rodzaj podatku Skutki ulg i zwolnień Umorzenia Podatek od nieruchomości , ,12 Podatek rolny 0, ,30 Podatek leśny 0,00 37,00 Podatek od środków transportowych , ,00 Odsetki 0,00 665,00 RAZEM , ,42 Skutki udzielonych odroczeń i rozłożeń na raty dla osób prawnych i fizycznych wynoszą ,70 zł. Odroczenia i rozłożenie Rodzaj podatku na raty Podatek od nieruchomości 2 249,80 Podatek rolny 868,00 Podatek leśny 45,30 Podatek od spadków i darowizn ,60 Odsetki 9 773,00 RAZEM ,70 16

17 ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT Rodzaj opłaty lub podatku zł Podatek od nieruchomości ,99 Podatek rolny ,12 Podatek leśny 140,80 Podatek od środków transportowych 8 219,50 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej ,30 Podatek od spadków i darowizn ,00 Podatek od czynności cywilnoprawnych 8,80 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 99,70 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 877,33 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ,92 Pozostałe odsetki ,55 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny) ,72 RAZEM ,73 Zarachowane odsetki od należności wyniosły ,95, z tego 85,31% dotyczy podatku od nieruchomości od osób prawnych. Żadna z podległych jednostek budżetowych nie utworzyła rachunków dochodów własnych. 17

18 WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY Plan budżetu po stronie wydatków wynosi zł a wykonanie ,07 zł tj. 95,26% planu, przy czym wydatki bieżące zrealizowano w 94,79%, a majątkowe w 99,30 %. Wydatki na cele majątkowe wyniosły ,83 zł, a na cele bieżące ,24 zł, co stanowi odpowiednio 10,81% i 89,19% kwoty ogółem. Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego to kwota ,00 zł zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/178/2012 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 21 grudnia 2012 roku. Plan finansowy wydatków niewygasających Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota (zł) Wydatki majątkowe kanalizacja sanitarna i wodociągowa działki w Łuszkowie Sieć wodociągowa - Jerka, Os. Witosa budowa drogi Osiedle Młodych Krzywiń budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Nowy Dwór Nowy Dwór - komin i piec c.o Razem Realizacja wydatków wg klasyfikacji budżetowej Dział Wydatki budżetu Plan budżetowy Wykonanie (%) 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,93 99, Leśnictwo 2.700, ,00 100, Transport i łączność , ,26 99, Turystyka , ,46 95, Gospodarka mieszkaniowa , ,40 83, Działalność usługowa , ,45 51, Administracja publiczna , ,50 97, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,96 86,37 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona , ,45 92,72 przeciwpożarowa 757 Obsługa długu publicznego , ,52 91, Różne rozliczenia ,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , ,95 96, Ochrona zdrowia , ,40 78, Pomoc społeczna , ,58 97, Opieka społeczna , ,77 99, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,63 83, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody , ,05 75, , ,63 87, , ,00 100, Kultura fizyczna , ,13 80,92 Ogółem: , ,07 95,26 18

19 Realizacja wydatków wg szczegółowej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Wydatki budżetu Plan budżetowy Wykonanie (%) 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,93 99, Melioracje wodne , ,66 72, Wynagrodzenia bezosobowe 1.780, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 5.000, ,84 23, Zakup usług pozostałych , ,82 80,24 Środki przeznaczono na opłacenie usług i umów zlecenia za wykonanie prac konserwacyjnych na rowach melioracyjnych, zakup i transport rur udrażniających, dokumentację techniczną Spółki wodne , ,00 100,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2830 zleconych do realizacji pozostałym , ,00 100,00 jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Udzielono dotacji dla Spółki Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie bieżącego utrzymania melioracji wodnych szczegółowych Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,91 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,38 99, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie , ,53 99,99 zaliczanych do sektora finansów publicznych Wydatki majątkowe w łącznej kwocie ,91 zł dotyczą zadań: - budowa oczyszczalni ścieków, kanalizacji i infrastruktury drogowej w Krzywiniu ,78 zł - Dębiec Stary przejęcie ujęcia wody ,60 zł - kanalizacja sanitarna i wodociągowa działki w Łuszkowie ,00 zł - sieć wodociągowa Jerka os. Witosa ,00 zł - udzielono dotacji na przydomowe oczyszczalnie ścieków ,53 zł Izby rolnicze , ,00 97, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z , ,00 97,76 podatku rolnego Opłacono obligatoryjną składkę na Izbę Rolniczą Pozostała działalność , ,36 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników 7.057, ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 1.385, ,97 99, Składki na Fundusz Pracy 198,00 197,50 99, Wynagrodzenia bezosobowe 1.000, ,00 100, Zakup usług pozostałych 5.237, ,00 100, Różne opłaty i składki , ,96 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,93 99,99 Wydatki majątkowe w łącznej kwocie ,93 zł dotyczą zadań: - Przystanek Bielewo ,93 zł Poniesiono wydatki związane z wypłatą i procedurą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej środki na ten cel pochodziły w całości z dotacji udzielonej z budżetu państwa. 020 Leśnictwo 2.700, ,00 100, Gospodarka leśna 2.700, ,00 100, Zakup usług pozostałych 2.700, ,00 100,00 Wydatek związany z wykonaniem usługi wykaszania w lesie gminnym. 600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe , ,26 99, ,00 100,00 19

20 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań , ,00 100,00 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Przekazano pomoc finansową w formie dotacji dla Powiatu Kościańskiego na: - modernizację chodnika na drodze powiatowej nr 3909P w Wieszkowie ,00 zł - modernizację chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3929P w Zglińcu ,00 zł Drogi publiczne gminne , ,26 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 244,00 243,76 99, Wynagrodzenia bezosobowe 8.608, ,00 71, Zakup materiałów i wyposażenia , ,30 93, Zakup usług remontowych , ,87 95, Zakup usług pozostałych , ,40 94, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , ,30 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,63 99,98 W ramach wydatków majątkowych poniesiono nakłady na drogi w Cichowie, w Krzywiniu os. Młodych, w Jerce na ul. Krótkiej i ul. Nowej, w Starym Dębcu i Gierłachowie, drogi dojazdowe do gruntów rolnych Nowy Dwór, drogę dojazdową do oczyszczali w Krzywiniu, pobudowano parkingi w Łuszkowie, Rąbiniu, Żelaźnie, zamontowano wiatę przystankową Bieżyń Pole oraz poniesiono nakłady na ścieżki rowerowe w Bielewie i na projekty ścieżek rowerowych Krzywiń-Jerka, Krzywiń-Lubiń, Krzywiń-Czerwona Wieś. Łączna kwota wydatków majątkowych ,63 zł. Wydatki bieżące to: zakup znaków drogowych, tablic, masztów, płyt na studzienki kanalizacyjne, otoczaków, żwiru, koszy ulicznych, donic do kwiatów, blachy na wiatę, (łączne wydatki na zakup materiałów to kwota ,30 zł), wykonanie usług, w tym na umowę zlecenie: odśnieżanie dróg, równanie, sypanie piaskiem, utwardzanie dróg czyszczenie rur, wykaszanie traw, wykonanie ogrodzenia, wykonanie projektu, transport materiałów wykorzystywanych do utrzymania dróg ( ,16 zł). Na remonty dróg gminnych przeznaczono kwotę ,87 zł. Poniesinno opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości ,30 zł 630 Turystyka , ,46 95,19 Zadania w zakresie upowszechniania , ,46 95,19 turystyki 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 379,00 378,18 99, Składki na Fundusz Pracy 54,00 53,90 99, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,02 94, Zakup energii , ,06 94, Zakup usług remontowych 8.582, ,70 99, Zakup usług pozostałych , ,87 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,20 87, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,53 99,15 20

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa)

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa) Budżet gminy Kołbaskowo na 2010 rok zakładał dochody w wysokości 33.087.983 zł, zaś wydatki 38.776.132 zł. Po dokonanych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r.

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r.

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK UCHWAŁA NR XVII/211/2007 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI Planowane na rok 2014 dochody budżetowe własne, środki pochodzące z funduszy unijnych, udziały z Urzędów Skarbowych, subwencja oświatowa, udziały w podatku

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Zał. nr 2. do sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu. WYDATKI po wykonanie za % 340,93 34,09%

Strona 1. Zał. nr 2. do sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu. WYDATKI po wykonanie za % 340,93 34,09% Zał. nr 2 do sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu WYDATKI BUDŻETU za 2014 rok WYDATKI po wykonanie za % dz. Rozdz. Klasyfikacja zmianach 2014r. wykonania uzasadnienie 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 18

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r.

Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r. Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r. Zgodnie z uchwałami Rady Gminy Żelechlinek plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2003 r. wynosił: Planowane dochody 5.368.110,00 zł Planowane

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 2542 UCHWAŁA NR XXIV/164/12 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok.

Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok. Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok

Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Zarządzenie Nr 45/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I N F O R M A C J A o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I. Uchwała budżetowa i jej zmiany w okresie sprawozdawczym 1. Budżet gminy Strzelin na rok 2009 zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

1. Wydatki majątkowe 22.512.299,00 zł

1. Wydatki majątkowe 22.512.299,00 zł II. WYDATKI A. Informacje ogólne Uchwałą Nr XL/360/2009 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 18 grudnia 2009 r. zostały zaplanowane wydatki na ogólną kwotę 64.804.445,00 zł. Ujęto w nich, między innymi, następujące

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O ZARZĄD POWIATU Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 95/2011 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 16 sierpnia 2011 r. I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r.

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 1 CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 2 Budżet miasta na 2011 r. zakłada: - dochody w kwocie 229.421.101,00 zł w tym: - na zadania zlecone 11.707.119,00 zł - wydatki w wysokości 248.918.471,00

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU 20 LIPCA 2 0 0 9 ROK I. Charakterystyka ogólna. 1/ Plan dochodów budŝetowych na początek roku 20.250.879 zł. Na przełomie

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie planowanych wydatków budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2015 tj. załącznika nr 4 do projektu uchwały budżetowej na rok 2015

Uzasadnienie planowanych wydatków budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2015 tj. załącznika nr 4 do projektu uchwały budżetowej na rok 2015 11 Uzasadnienie planowanych wydatków budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2015 tj. załącznika nr 4 do projektu uchwały budżetowej na rok 2015 Na rok 2015 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 22.333.600 zł

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok. SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok. Planowany budżet Gminy Ropczyce na 2009 rok wyniósł po stronie dochodów 66.574.161,65 zł, zaś po stronie wydatków 68.126.161,65 zł. Różnica

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR RZ-80/2013 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA. z dnia 30 sierpnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR RZ-80/2013 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA. z dnia 30 sierpnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR RZ-80/2013 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA z dnia 30 sierpnia w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Sławkowa za I półrocze 2013 roku Na podstawie art. 30 ust. 1

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1271 Nr XXIV/136/06 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie budżetu Gminy na 2006

Bardziej szczegółowo

A. Część ogólna. 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu. Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku

A. Część ogólna. 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu. Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU Zgodnie z art. 198 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Burmistrza Kamieńska z wykonania BudŜetu Gminy za rok 2006

Sprawozdanie Burmistrza Kamieńska z wykonania BudŜetu Gminy za rok 2006 Sprawozdanie Burmistrza Kamieńska z wykonania BudŜetu Gminy za rok 2006 Załącznik do uchwały Nr IX/89/07 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 26 kwietnia 2007 r. BudŜet Gminy uchwalony na 2006r. po stronie

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYDATKÓW. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Zrealizowane wydatki w 2012 r. wyniosły 122.135,16 zł, to jest 98,15 %.

WYKONANIE WYDATKÓW. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Zrealizowane wydatki w 2012 r. wyniosły 122.135,16 zł, to jest 98,15 %. WYKONANIE WYDATKÓW Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Zrealizowane wydatki w 2012 r. wyniosły 122.135,16 zł, to jest 98,15 %. Melioracje wodne Rozdział 01008 Wydatkowano 97.690 zł. Zaplanowane na rok 2012

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja budżetowa

Klasyfikacja budżetowa Klasyfikacja budżetowa Niniejsze opracowanie sporządzono na podstawie przepisów, wyjaśnień, artykułów oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu 1 uchwał Kolegium Szarym tłem oznaczono w tekście zmiany

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW Na koniec I półrocza plan dochodów budżetu Miasta Rzeszowa, po korektach wyniósł 794 434 138 zł. Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 370 587 776,03 zł, co stanowi 46,65 % planowanej

Bardziej szczegółowo