Sekcja IV podaje przekrój typów kontroli, którym może być poddany Beneficjent, a których przedmiotem będą właściwe dokumenty potwierdzające.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sekcja IV podaje przekrój typów kontroli, którym może być poddany Beneficjent, a których przedmiotem będą właściwe dokumenty potwierdzające."

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK III ZASADY FINANSOWE I UMOWNE I. WPROWADZENIE Niniejszy Załącznik uzupełnia zasady związane z wykrzystaniem przyznaneg dfinanswania w ramach różnych kategrii budżetu, mających zastswanie w Prjekcie, jak kreśln w Umwie. Wyjaśnienia są zawarte w sekcji II niniejszeg Załącznika. Natmiast w sekcji III pdane są ryczałtwe stawki jednstkwe mające zastswanie d kategrii budżetwych związanych z udziałem ryczałtwym w dfinanswaniu, jak kreśln w Artykule Umwy. Sekcja IV pdaje przekrój typów kntrli, którym mże być pddany Beneficjent, a których przedmitem będą właściwe dkumenty ptwierdzające. II. UZUPEŁNIAJĄCE ZASADY FINANSOWE I UMOWNE A. Kwalifikwalnść działania i 1. Kwalifikwalnść mbilnści Beneficjent zapewni, że mbilnści pdjęte przez indywidualnych uczestników będą kwalifikwalne, zgdnie z zasadami ustalnymi w Przewdniku p Prgramie Erasmus+. Pdjęte mbilnści, które nie będą zgdne z zasadami ustalnymi w Przewdniku p Prgramie Erasmus+, jak również z uzupełniającymi zasadami ustalnymi w niniejszym Załączniku, będą uznane za niekwalifikwalne. Kwta trzymaneg dfinanswania dnsząca się d działań z nimi związanych będzie w całści zwrócna przez Beneficjenta. Zwrt bejmie kategrie budżetu dnszące się d mbilnści uznanych za niekwalifikwalne, którymi mgą być: Pdróż, Wsparcie Indywidualne, Wsparcie Organizacyjne, a tam gdzie będzie miał t zastswanie, Przygtwanie Językwe, Wsparcie Uczestników Prjektu ze Specjalnymi Ptrzebami i Kszty Nadzwyczajne. Minimalny kwalifikwalny kres trwania mbilnści, jak kreśln w Przewdniku p Prgramie, nie uwzględnia czasu przeznaczneg na pdróż. 2. Pdróż Beneficjent zbwiązany będzie d sprawzdania w systemie Mbility Tl każdej mbilnści dfinanswanej z kategrii Pdróż, miejsca wyjazdu z kraju rganizacji wysyłającej i miejsca dcelweg przyjazdu d kraju rganizacji przyjmującej. W przypadku gdy pdróż nie dbyła się lub zstała sfinanswana z innych źródeł funduszy, niż te przyznane w ramach Prgramu Erasmus+ (np. uczestnik był już wcześniej w miejscu dcelwym, w kraju rganizacji przyjmującej, w związku z innymi działaniami, niż te dfinanswane w ramach niniejszej Umwy), Beneficjent będzie zbwiązany d sprawzdania w systemie Mbility Tl każdeg takieg przypadku, zgdnie ze stanem faktycznym. W takich przypadkach, dfinanswanie ksztów Pdróży nie będzie przyznane. 1

2 W celu przyjęcia właściwej stawki, zależnej d pknaneg dystansu, Beneficjent użyje kalkulatra dległści n-line, dstępneg pd adresem internetwym Kmisji Eurpejskiej (KE): System Mbility Tl bliczy kwtę dfinanswania w frmie udziału ryczałtweg w kategrii budżetu Pdróż, z zastswaniem ryczałtwej stawki jednstkwej. Dmyślnym miejscem wyjazdu z kraju rganizacji wysyłającej będzie miejsce jej lkalizacji, natmiast analgicznym miejscem przyjazdu, będzie lkalizacja rganizacji przyjmującej. W sytuacji sprawzdania zawierająceg przypadki wskazania innych miejsc, niż te pisane w zdaniu pprzednim, Beneficjent uzasadni w systemie Mbility Tl pwód przyjęteg niestandardweg rzwiązania. 3. Wsparcie Indywidualne Beneficjent będzie zbwiązany d udkumentwania w systemie Mbility Tl daty rzpczęcia i zakńczenia mbilnści za granicą, w każdym przypadku dfinanswania przyznaneg w kategrii budżetu Wsparcie Indywidualne. W przypadku wszystkich mbilnści, jeśli będzie t knieczne, Beneficjent będzie mógł ddać jeden dzień na pdróż, bezpśredni przed pierwszym dniem działania i analgicznie, jeden dzień na pdróż, bezpśredni p statnim dniu działania; te ddatkwe dni przeznaczne na pdróż będą uwzględnine przy bliczeniu dfinanswania w ramach kategrii budżetu Wsparcie Indywidualne. System Mbility Tl bliczy kwtę dfinanswania w frmie udziału ryczałtweg kategrii budżetu Wsparcie Indywidualne, z zastswaniem ryczałtwej stawki jednstkwej. Uczestnicy mbilnści będą zbwiązani d złżenia sprawzdania ze swjeg działania za pmcą kwestinariusza n-line, z pdaniem swich pinii związanych z faktgrafią działania i jeg ceną pd kątem uzyskanych krzyści w kresie realizacji, przygtwania i upwszechniania rezultatów, uzyskanych p jeg zakńczeniu. W przypadku wypwiedzenia przez uczestnika umwy zawartej z Beneficjentem z pwdu wystąpienia siły wyższej, tj. nieprzewidywanej, nadzwyczajnej sytuacji lub wydarzenia pzstających pza kntrlą uczestnika i nie związanych z ppełnieniem błędu lub niedpełnieniem starannści ze strny uczestnika, ten statni będzie uprawniny d trzymania kwty dfinanswania prprcjnalnej d rzeczywisteg kresu mbilnści, jak kreśln w Artykule 2.2. umwy pmiędzy Beneficjentem a uczestnikiem. Wszystkie pzstałe niewykrzystane przez uczestnika śrdki zstaną zwrócne, z wyjątkiem gdy uzgdnienia z rganizacją wysyłającą stanwiły inaczej. 2

3 4. Wsparcie Organizacyjne Dfinanswanie będzie bliczne autmatycznie przez system Mbility Tl w parciu liczbę mbilnści (tj. bez rzróżnienia, czy dany uczestnik realizuje jedną, czy więcej mbilnści) sprawzdanych przez Beneficjenta w Mbility Tl. 5. Opłata za Kurs/Szklenie Beneficjent będzie zbwiązany d sprawzdania w systemie Mbility Tl w przypadku każdeg uczestnika, czy kurs/szklenie za granicą w którym uczestniczył, był/-ł przeprwadzny/-ne p dknaniu frmalneg zapisu na kurs/szklenie i wniesieniu bwiązkwej płaty z tym związanej, z pdaniem daty rzpczęcia i zakńczenia ww. kursu/szklenia w parciu dkument ptwierdzający. Jedynie dni rzeczywisteg uczestnictwa w kursie/szkleniu, będą uwzględnine przy bliczeniu dfinanswania kategrii budżetu Opłata za Kurs/Szklenie. System Mbility Tl bliczy kwtę dfinanswania kategrii budżetu Opłata za Kurs/Szklenie w frmie udziału ryczałtweg, z zastswaniem ryczałtwej stawki jednstkwej. 6. Wsparcie Uczestników Prjektu ze Specjalnymi Ptrzebami Beneficjent będzie zbwiązany d sprawzdania w systemie Mbility Tl infrmacji zastswaniu ddatkweg dfinanswania w kategrii budżetu Wsparcie Uczestników Prjektu ze Specjalnymi Ptrzebami, wykrzystaneg przez uczestnika ze specjalnymi ptrzebami. W takim przypadku Beneficjent będzie zbwiązany d sprawzdania w systemie Mbility Tl rdzaju ddatkwych, jak również rzeczywistych kwt związanych z ddatkwymi pniesinymi ksztami. 7. Kszty Nadzwyczajne W ramach kategrii budżetu Kszty Nadzwyczajne dfinanswaniem będą bjęte wyłącznie te rdzaje ksztów, które zstały wyszczególnine w Artykule II.16.4 Umwy. Beneficjent będzie zbwiązany d sprawzdania w systemie Mbility Tl rdzajów i ksztów rzeczywistych, pniesinych w ramach kategrii budżetu Kszty Nadzwyczajne. W celu rzliczenia kategrii budżetu Kszty Nadzwyczajne, Beneficjent będzie zbwiązany dstarczyć wszystkie dkumenty ptwierdzające, wymagane na etapie składania raprtu kńcweg. 3

4 B. Obniżenie dfinanswania z pwdu niskiej jakści, częściwej lub nieterminwej realizacji Prjektu Określenie przez NA niskieg pzimu jakści, częściwej lub nieterminwej realizacji Prjektu nastąpi w parciu : raprt kńcwy złżny przez Beneficjenta, raprty indywidualne uczestników mbilnści. NA mże również uznać infrmacje trzymane z jakiegklwiek inneg, związaneg z realizacją Prjektu źródła, które ptwierdzą, że Prjekt nie zstał zrealizwany zgdnie z pstanwieniami Umwy. D innych źródeł infrmacji mżna będzie zaliczyć ustalenia uzyskane pdczas wizyt mnitringwych, kntrli dkumentów nadesłanych d NA na jej żądanie (tzw. kntrla dkumentów zza biurka) lub kntrli przeprwadznych przez NA w miejscu realizacji Prjektu m.in. w siedzibie Beneficjenta. będzie ceniny w parciu kryteria jakściwe i cenę punktwą uzyskaną w ramach 100-punktwej skali. Jeśli wynik punktwy będzie niższy niż 50 punktów, NA zmniejszy stateczną kwtę przyznaneg dfinanswania z uwagi na niski pzim jakści, częściwą lub nieterminwą realizację Prjektu, nawet jeśli wszystkie sprawzdane działania były kwalifikwalne i rzeczywiście dbyły się. będzie ceniny w pwiązaniu z raprtami indywidualnymi uczestników mbilnści, z zastswaniem uniwersalneg zestawu kryteriów jakści, dnszących się d: stpnia zgdnści zrealizwanych działań z zatwierdznym wniskiem dfinanswanie; jakści uzyskanych rezultatów uczenia się i wpływu na uczestników, wpływu na uczestniczące w Prjekcie rganizacje, jakści praktycznych rzwiązań zastswanych w celu wsparcia realizacji mbilnści, w zakresie przygtwania, mnitrwania i wspierania uczestników; jakści rzwiązań dtyczących rzpznania i ptwierdzenia uzyskanych rezultatów uczenia się uczestników, stpnia, d któreg należne uczestnikm mbilnści kwty dfinanswania zstały im przekazane, zgdnie z warunkami ustalnymi w umwie pmiędzy Beneficjentem a uczestnikiem, zgdnej z wzrem kreślnym w Załączniku IV Umwy. Obniżenie dfinanswania w parciu niską jakść, częściwą lub nieterminwą realizację, będzie miał zastswanie przy ustaleniu statecznej kwty dfinanswania w kategrii budżetu Wsparcie Organizacyjne i Kszty Nadzwyczajne i będzie wynsić: 25%, jeśli raprt kńcwy zstanie ceniny w przedziale punktów, włącznie z granicznymi wartściami punktów; 4

5 50%, jeśli raprt kńcwy zstanie ceniny w przedziale punktów, włącznie z granicznymi wartściami punktów; 75%, jeśli raprt kńcwy zstanie ceniny w przedziale 0-25 punktów, włącznie z granicznymi wartściami punktów. C. Zmiany kwty dfinanswania C.1 Zmiany kwty dfinanswania pd warunkiem dstępnści ddatkwych funduszy W sytuacji gdy ddatkwe fundusze będą dstępne dla NA, w celu dknania pnwnej lub nwej alkacji funduszy w ramach budżetów Beneficjentów, maksymalna kwta dfinanswania kreślna w Artykule I.3.1, mże zstać pdwyższna, zgdnie z następującymi zasadami: - Beneficjentwi nie przyznan pełnej wniskwanej kwty dfinanswania pdczas głównej rundy selekcyjnej, wyłącznie ze względu na wyskie zaptrzebwanie funduszy ze strny pzstałych wniskdawców i graniczenia w dstępnści d funduszy, a nie z pwdu niedpwiedniej realizacji przez Beneficjenta pprzednieg/-ch prjektu/-ów; - w parciu infrmacje uzyskane na pdstawie draźneg raprtu pstępu i danych zarejestrwanych w systemie Mbility Tl, ptwierdzających realizację przyznanych dtychczas przez NA mbilnści, zgdnie z pstanwieniami Umwy. Ostateczna kwta przyznaneg dfinanswania w żadnym wypadku nie przekrczy kwty dfinanswania wniskwanej na etapie składania przez Beneficjenta wnisku dfinanswanie. C.2 Zmiany w zapisach Umwy Zgdnie z Artykułem II.11 Umwy, wszelkie zmiany dtyczące wyskści kwty dfinanswania, jak kreśln w ww. akapitach punktu C.1, przyjmą frmę aneksu d Umwy. 5

6 III. Stawki mające zastswanie przy dfinanswaniu w frmie udziału ryczałtweg, z zastswaniem ryczałtwych stawek jednstkwych 1. Pdróż Dystans Pdróży Pmiędzy 100 a 499 KM: Pmiędzy 500 a 1999 KM: Pmiędzy 2000 a 2999 KM: Pmiędzy 3000 a 3999 KM: Pmiędzy 4000 a 7999 KM: 6 Kwta 180 EUR na uczestnika 275 EUR na uczestnika 360 EUR na uczestnika 530 EUR na uczestnika 820 EUR na uczestnika 8000 KM i więcej: 1100 EUR na uczestnika Prsimy zwrócić uwagę: Dystans Pdróży kreśla dległść pmiędzy miejscem wyjazdu a przyjazdu dcelweg, a Kwta udział w dfinanswaniu pdróży, d i z miejsca dcelweg. 2. Wsparcie Indywidualne Stawka dzienna w walucie EUR Kraj dcelwy 1-14 dni dni Austria Belgia Bułgaria Cypr Czechy Niemcy Dania Estnia Grecja Hiszpania Finlandia Francja Chrwacja Węgry Irlandia Islandia Włchy Liechtenstein Litwa Luksemburg Łtwa Była Jugsłwiańska Republika Macednii Malta Hlandia Nrwegia 98 69

7 Prtugalia Rumunia Szwecja Słwenia Słwacja Turcja Zjednczne Królestw Prsimy zwrócić uwagę: Kwta na dzień jest bliczna w następujący spsób: d 14-teg dnia działania: kwta na dzień, przypadająca na uczestnika, jak kreśln w ww. tabeli + pmiędzy 15-tym a 60-tym dniem działania: 70% kwty na dzień, przypadająca na uczestnika, jak kreśln w ww. tabeli 3. Wsparcie Organizacyjne D 100 uczestników: 350 EUR na uczestnika, a pwyżej 100 uczestników: 200 EUR na ddatkweg uczestnika. 4. Opłaty za Kurs/Szklenie 70 EUR na dzień, na uczestnika, maksymalnie 700 EUR na uczestnika na kurs/szklenie IV. Zasady dtyczące dkumentów ptwierdzających Zgdnie z Artykułem II.20, Beneficjent mże zstać pddany kntrlm i audytm w związku z realizacją Prjektu. Kntrle i audyty będą przeprwadzne w celu dknania weryfikacji prawidłweg zarządzania przez Beneficjenta dfinanswaniem, z przestrzeganiem zasad ustalnych w Umwie raz kreślenia statecznej kwty dfinanswania, d której Beneficjent był uprawniny. Beneficjent mże być pddany następującym rdzajm kntrli: analiza raprtu kńcweg: NA w swjej siedzibie, dkna kntrli na etapie składania raprtu kńcweg, w celu ustalenia statecznej kwty dfinanswania, d której Beneficjent był uprawniny; teg rdzaju kntrla będzie przeprwadzna w każdym przypadku; kntrla w siedzibie NA, nadesłanych na jej żądanie dkumentów (tzw. kntrla dkumentów zza biurka): pgłębina kntrla dkumentów ptwierdzających, przeprwadzana zwykle p etapie złżenia raprtu kńcweg, w przypadku gdy niniejsza Umwa zstała uwzględnina w próbie statystycznej zastswanej przy kntrli, wymaganej przez KE lub gdy NA dknała wybru Umwy d celwej kntrli dkumentów w związku z realizwaną przez siebie plityką ceny ryzyka; kntrle w siedzibie Beneficjenta lub innych pmieszczeniach, gdzie Prjekt był realizwany: Beneficjent mże być pddany kntrli w jeg siedzibie, w przypadku gdy Umwa zstała wybrana d próby statystycznej wymaganych przez KE teg rdzaju kntrli lub gdy NA dknała wybru Umwy d celwej kntrli dkumentów w związku z realizwaną przez siebie plityką ceny ryzyka. Pwyższy rdzaj kntrli mże wystąpić w dwóch wariantach: w czasie : kntrla w trakcie realizacji Prjektu, 7

8 p zakńczeniu : kntrla w pdjęta p zakńczeniu realizacji Prjektu, zwykle p kntrli raprtu kńcweg; Pniższa tabela kreśla zakres przeprwadzanej przez NA weryfikacji, pdczas różneg rdzaju kntrli, dtyczącej każdej kategrii budżetwej. Beneficjent przyjmuje d wiadmści, że NA mże żądać również dkumentacji ptwierdzającej w ramach jakiegklwiek rdzaju kntrli lub dkumentacji właściwej innym rdzajm kntrli wymieninym w tabeli pniżej. W ramach przeprwadzanych kntrli, Krdynatr prjektu będzie zbwiązany dstarczyć ryginalną dkumentację ptwierdzającą kwalifikwalnść realizacji Prjektu, w tym dkumentację pzstałych Beneficjentów. W przypadkach gdy Krdynatr lub/i Beneficjenci nie są uprawnieni na pdstawie bwiązujących przepisów prawa d przysyłania ryginalnych dkumentów, na etapie złżenia raprtu kńcweg lub kntrli w siedzibie NA, nadesłanych na jej żądanie dkumentów (tzw. kntrla dkumentów zza biurka), Krdynatr będzie mógł przysłać zamiennie, kpie wymaganych dkumentów, ptwierdzne za zgdnść z ryginałem. P przeprwadzeniu weryfikacji nadesłanej dkumentacji NA zwróci Krdynatrwi ryginalne dkumenty. Kategria budżetwa Analiza raprtu kńcweg Kntrla w siedzibie NA, nadesłanych na jej żądanie dkumentów (tzw. kntrla dkumentów zza biurka) Kntrla w siedzibie Beneficjenta, w trakcie Kntrla w siedzibie Beneficjenta, p zakńczeniu Pdróż ptwierdzające, jak kreśln w Artykule Faktycznść i kwalifikwalnść działania i uczestników ptwierdzające, jak kreśln w Artykule Ewidencja księgwa pniesinych w ramach Prjektu Wsparcie Indywidualne ptwierdzające, jak kreśln w Artykule Faktycznść i kwalifikwalnść działania i uczestników ptwierdzające, jak kreśln w Artykule Ewidencja księgwa pniesinych w ramach Prjektu 8

9 Kategria budżetwa Analiza raprtu kńcweg Kntrla w siedzibie NA, nadesłanych na jej żądanie dkumentów (tzw. kntrla dkumentów zza biurka) Kntrla w siedzibie Beneficjenta, w trakcie Kntrla w siedzibie Beneficjenta, p zakńczeniu Wsparcie Organizacyjne ptwierdzające, jak kreśln w Artykule Faktycznść i kwalifikwalnść działania i uczestników ptwierdzające, jak kreśln w Artykule Ewidencja księgwa pniesinych w ramach Prjektu Opłaty za Kurs/Szklenie ptwierdzające, jak kreśln w Artykule n/d ptwierdzające, jak kreśln w Artykule Ewidencja księgwa pniesinych w ramach Prjektu Wsparcie Uczestników Prjektu ze Specjalnymi Ptrzebami Rraprt kńcwy ptwierdzające, jak kreśln w Artykule II.16.4 Faktycznść i kwalifikwalnść działania i uczestników Rraprt kńcwy ptwierdzające, jak kreśln w Artykule II.16.4 Ewidencja księgwa pniesinych w ramach Prjektu Kszty Nadzwyczajne ptwierdzające, jak kreśln w Artykule II.16.4 ptwierdzające, jak kreśln w Artykule II.16.4 Faktycznść i kwalifikwalnść działania i uczestników ptwierdzjące, jak kreśln w Artykule II.16.4 Ewidencja księgwa pniesinych 9

10 Kategria budżetwa Analiza raprtu kńcweg Kntrla w siedzibie NA, nadesłanych na jej żądanie dkumentów (tzw. kntrla dkumentów zza biurka) Kntrla w siedzibie Beneficjenta, w trakcie Kntrla w siedzibie Beneficjenta, p zakńczeniu w ramach Prjektu 10

Guide to Comenius Individual Pupil Mobility

Guide to Comenius Individual Pupil Mobility Guide t Cmenius Individual Pupil Mbility Cmeniusa Przewdnik 1 2 Cmeniusa Przewdnik 2011 3 4 Przewdnik d akcji Cmeniusa Spis treści/układ prezentacji dkumentów n-line Wstęp Część 1. Ogólne infrmacje na

Bardziej szczegółowo

Załącznik 15 Stawki jednostkowe obowiązujące w konkursie na projekty mobilności ponadnarodowej ukierunkowane

Załącznik 15 Stawki jednostkowe obowiązujące w konkursie na projekty mobilności ponadnarodowej ukierunkowane Załącznik 15 Stawki jednstkwe bwiązujące w knkursie na prjekty mbilnści pnadnardwej ukierunkwane na aktywizację zawdwą sób młdych zagrżnych wykluczeniem spłecznym w ramach Prgramu IdA Stawki jednstkwe

Bardziej szczegółowo

Warunków Spread Bettingu, w odniesieniu do spread bettingu; Warunków dla Kontraktów typu CFD i Spot w odniesieniu do kontraktów typu cfd i spot.

Warunków Spread Bettingu, w odniesieniu do spread bettingu; Warunków dla Kontraktów typu CFD i Spot w odniesieniu do kontraktów typu cfd i spot. Warunki Ogólne 1. Struktura 1.1 Uczestniczymy w kntraktach spreadbetting, kntraktach typu cfd raz spt na pdstawie: - niniejszych warunków, nazywanych Warunkami Ogólnymi. Warunki Ogólne dtyczą spread bettingu,

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus+ Przewodnik. Długoterminowe Wyjazdy Uczniów Sektor Edukacji Szkolnej Projekty Strategiczne Akcja 2

Program Erasmus+ Przewodnik. Długoterminowe Wyjazdy Uczniów Sektor Edukacji Szkolnej Projekty Strategiczne Akcja 2 Prgram Erasmus+ Przewdnik Długterminwe Wyjazdy Uczniów Sektr Edukacji Szklnej Prjekty Strategiczne Akcja 2 Spis treści Wstęp... 4 Część 1: Ogólne infrmacje na temat długterminwych wyjazdów uczniów w ramach

Bardziej szczegółowo

Podręcznik systemu programowania i wdrażania programów operacyjnych 2014-2020

Podręcznik systemu programowania i wdrażania programów operacyjnych 2014-2020 Pdręcznik systemu prgramwania i wdrażania prgramów peracyjnych 2014-2020 MRR, Luty 2012 Wprwadzenie Niniejszy pdręcznik zawiera pdstawwe wskazówki nt. prgramwania i wdrażania przyszłej edycji plityki spójnści,

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Prjekt: Rzwój elektrnicznych usług publicznych w Miejskim Zesple Opieki Zdrwtnej w Lędzinach pprzez wdrżenie kmpleksweg rzwiązania infrmatyczneg. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską z Eurpejskieg

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM

Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM Kdeks Pstępwania Certyfikacyjneg Niekwalifikwanych Usług CERTUM Załącznik nr 3: Wskazówki dtyczące wydawania certyfikatów pdwyższnej wiarygdnści Extended Validatin SSL Wersja 3.3 Data: 07 października

Bardziej szczegółowo

Ład korporacyjny 2014

Ład korporacyjny 2014 1. Wskazanie zbiru zasad ładu krpracyjneg przyjęteg d stswania przez Spółkę. Spółka przyjęła d stswania zasady ładu krpracyjneg zawarte w zbirze Dbre Praktyki Spółek Ntwanych na GPW, przyjętym przez Radę

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi telefonii cyfrowej

Regulamin świadczenia usługi telefonii cyfrowej Regulamin świadczenia usługi telefnii cyfrwej 1 Pstanwienia gólne i definicje 1. Regulamin kreśla zakres i warunki wyknywania usług telekmunikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniwą Lkatrsk- Własnściwą

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Złote Spinacze 2015

Regulamin konkursu Złote Spinacze 2015 Regulamin knkursu Złte Spinacze 2015 1 Nazwa knkursu Organizatr knkursu psługuje się nazwą Złte Spinacze. 2 Organizatr knkursu Organizatrem knkursu jest Związek Firm Public Relatins z siedzibą w Plsce,

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek z funduszu pożyczkowego MIŚ

Regulamin udzielania pożyczek z funduszu pożyczkowego MIŚ Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach Reginalneg Prgramu Operacyjneg Wjewództwa Mazwieckieg 2007-2013 Regulamin udzielania pżyczek z funduszu

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO WIZA AMF 1 NR 15-279 Z DNIA 17 CZERWCA 2015 R. Pdsumwania składają się z bwiązkwych infrmacji zwanych Elementami. Elementy te pnumerwan w Działach A-E (A.1 E.7).

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../di/2011/2610

Umowa nr../di/2011/2610 Umwa nr../di/2011/2610 zawarta w Warszawie w dniu... 2011 rku pmiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Mdernizacji Rlnictwa z siedzibą w Warszawie i adresem: al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa, REGON

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr TR 01/05/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr TR 01/05/2014 Warszawa, dnia 16 maja 2014 r. I. ZAMAWIAJĄCY Fundacja na Rzecz Wspierania Nauki Campus Ul. Kielecka 7 81-303 Gdynia Biur Prjektu w Warszawie Al. Slidarnści 155, lk. 4, 00-877 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr MW/01/07/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr MW/01/07/2014 Warszawa, dnia 09.07.2014 r. I. ZAMAWIAJĄCY ZAPYTANIE OFERTOWE Nr MW/01/07/2014 Uczelnia Techniczn-Handlwa im. Heleny Chdkwskiej Al. Jerzlimskie 200 02-486 Warszawa www.nauczyciele.eu II. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją lub SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją lub SIWZ) PLSKA N RG!A TAURN Plska Energia S.A. ul. ks. Pitra Ściegienneg 3 40-114 Katwice Specyfikacja Isttnych Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją lub SIWZ) Nr pstępwania: 2012\TPE\TPE1\00140\G Przedmit

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowoczesne Kadry Rynku Nieruchomości. Informacje ogólne

REGULAMIN. UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowoczesne Kadry Rynku Nieruchomości. Informacje ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nwczesne Kadry Rynku Nieruchmści 1. Infrmacje gólne 1. Regulamin kreśla warunki uczestnictwa w prjekcie Nwczesne Kadry Rynku Nieruchmści współfinanswanym przez Unię Eurpejską

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębirstw Oczyszczania MPO Łódź Spółka z graniczną dpwiedzialnścią ul. Tkarzewskieg 2 91-842 Łódź Specyfikacja Isttnych Warunków Zamówienia ZP/58/2013 Uzupełniający zakup i wdrżenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl; www.bgk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl; www.bgk.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bgk.cm.pl; www.bgk.pl Warszawa: Zakup usług prfesjnalneg wsparcia użytkwników interfejsu ZSD3, będąceg

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 4 Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer Prirytetu: IX Nazwa Prirytetu: Rzwój wykształcenia i kmpetencji w reginach Nazwa Instytucji Pśredniczącej: Samrząd

Bardziej szczegółowo

Zarzadzenie Nr-00 109

Zarzadzenie Nr-00 109 - Zarzadzenie Nr-00 109 Dyrektra Sadu Okregweg w Warszawie z dnia{~.l":.\}~tt2009r. w sprawie wprwadzenia zasad (plityki) rachunkwsci w Sadzie O kregwym w Warszawie Na pdstawie przepisów art. 10 ust 2

Bardziej szczegółowo

Andrzej A. Żaboklicki

Andrzej A. Żaboklicki SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO MONTAŻOWYCH ODBUDOWY ZAMKU W STOPNICY STOPNICA, UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO NR.EWID. DZIAŁKI 32/3 INSTALACJE GAZOWE Rew. A Inwestr: GMINA STOPNICA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DODATKOWE DO SKONSOLIDOWANEGO ROZSZERZONEGO RAPORTU KWARTALNEGO BIOTON S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 R.

INFORMACJE DODATKOWE DO SKONSOLIDOWANEGO ROZSZERZONEGO RAPORTU KWARTALNEGO BIOTON S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 R. INFORMACJE DODATKOWE DO SKONSOLIDOWANEGO ROZSZERZONEGO RAPORTU KWARTALNEGO BIOTON S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 R. Zgdnie z 87 rzprządzenia Ministra Finansów z dnia 19 luteg 2009 r. w sprawie infrmacji bieżących

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bgk.cm.pl Warszawa: Rzbudwa psiadanej przez Bank platfrmy VIP pprzez dstawę i wdrżenie systemu infrmatyczneg

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działalności gospodarczej osób niepełnosprawnych

Źródła finansowania działalności gospodarczej osób niepełnosprawnych Źródła finanswania działalnści gspdarczej sób niepełnsprawnych Chcesz załżyć własną firmę? jesteś sbą niepełnsprawną? Nie wiesz, skąd wziąć fundusze na realizację przedsięwzięcia? Przeczytaj nasz pradnik!

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 10 kwietnia 2015.

Załącznik nr 1 do regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 10 kwietnia 2015. Załącznik nr 1 d regulaminu świadczenia usług drgą elektrniczną z dnia 10 kwietnia 2015. Warunki rezerwacji zakupu imprez turystycznych rganizwanych przez LOT TRAVEL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN Załącznik nr 21 d OPZ Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN 1. DEFINICJA AKTUALNYCH POWOŁAŃ NORMATYWNYCH Zakres prjektu party jest na specyfikacjach i wymaganiach zawartych w nrmach,

Bardziej szczegółowo

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmitu zamówienia Zakup implementacji platfrmy B2B stanwiącej zintegrwany system przepływu infrmacji wraz z dstawą d siedziby Zamawiająceg Spis Treści 1. Wyknanie

Bardziej szczegółowo