OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM DOTYCZĄCYM : USŁUGI SZKOLENIA KOMPUTEROWEGO DLA OSÓB PRACUJĄCYCH Z BRANŻY BUDOWLANEJ I ARCHITEKTÓW - AUTOCAD

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM DOTYCZĄCYM : USŁUGI SZKOLENIA KOMPUTEROWEGO DLA OSÓB PRACUJĄCYCH Z BRANŻY BUDOWLANEJ I ARCHITEKTÓW - AUTOCAD"

Transkrypt

1 ZP Żary, r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM DOTYCZĄCYM : USŁUGI SZKOLENIA KOMPUTEROWEGO DLA OSÓB PRACUJĄCYCH Z BRANŻY BUDOWLANEJ I ARCHITEKTÓW - AUTOCAD Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja "Przedsiębirczść", ul. Mieszka I nr 13, Żary, wj. lubuskie, tel , faks Adres strny internetwej zamawiająceg: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Organizacja pzarządwa - FUNDACJA. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiająceg: USŁUGI SZKOLENIA KOMPUTEROWEGO DLA OSÓB PRACUJĄCYCH Z BRANŻY BUDOWLANEJ I ARCHITEKTÓW - AUTOCAD. II.1.2) Rdzaj zamówienia: usługi. II.1.4) Określenie przedmitu raz wielkści lub zakresu zamówienia: 1. Przedmitem pstępwania są: USŁUGI SZKOLENIA KOMPUTEROWEGO DLA OSÓB PRACUJĄCYCH Z BRANŻY BUDOWLANEJ I ARCHITEKTÓW - AUTOCAD 2. Kd zamówienia: Usługi szklenia kmputerweg (na pdstawie Wspólneg Słwnika Zamówień CPV).

2 3. Zamawiający skieruje na szklenie gółem 60 sób drsłych (4 grupy p 15 sób), pracujących w branży budwlanej i architektów, legitymujących się wykształceniem c najwyżej średnim. 4. Prgram szklenia musi bejmwać 48 gdzin dla każdej z grup. 5. Celem szklenia jest przygtwanie każdeg z uczestników szklenia w zakresie: - kmputerweg wspmagania prjektwania - 8h - umiejętnści ryswania biektów w wersji płaskiej (2D) i przestrzennej (3D)- 16h - samdzielne pracwywania części rysunkwej prjektów technicznych - 16h - narzędzia d kreślenia i prjektwania - 6h - egzamin zewnętrzny zapewniający uzyskanie certyfikatu AUTODESK - 2h Ze względu na fakt, że pzim szklenia jest zależny d wyników Analizy ptrzeb szkleniwych, cena zstała uśrednina, tak by wyknawca mógł zapewnić szklenie na każdym pzimie względem ptrzeb uczestników. 6. Zajęcia muszą dbywać się w weekendy (sbta-niedziela), maksymalnie 8 gdzin zegarwych dziennie. 7. Szklenie ma się dbywać na terenie wj. lubuskieg. 8. Szklenie kńczy się egzaminem kńcwym raz wydaniem zaświadczeń zgdnie w 18 ust. 2 rzprządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawiczneg w frmach pzaszklnych (Dz. U. z 2012 r., pz. 186). Ddatkw należy załączyć suplement zawierający: - infrmacje kresie trwania szklenia, - tematy i wymiar gdzinwy zajęć edukacyjnych, - numer z rejestru zaświadczenia, d któreg suplement jest ddatkiem, - pdpis sby upważninej przez instytucję szkleniwą prwadzącą szklenie. 9. Zamawiający wymaga aby Wyknawca zapewnił w trakcie szklenia: a) warunki zgdne z gólnymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, z zachwaniem przepisów dtyczących chrny śrdwiska, b) dpwiednie warunki lkalwe d prwadzenia zajęć: salę wykładwą przewidzianą d prwadzenia zajęć dla grupy minimum 15 sób, z dpwiednim świetleniem, grzewaniem, wentylacją, wypsażną w sprzęt audiwizualny, w tym w prjektr multimedialny, tablicę raz inne niezbędne pmce dydaktyczne, a także gwarantującą drębne miejsce siedzące - krzesł i drębny stlik dla każdeg uczestnika szklenia raz drębne pmieszczenie, wypsażne w stliki raz miejsca siedzące, d spżywania pczęstunku i ciepłych raz zimnych napjów (zaplecze scjalne) - ba pmieszczenia bez dstępu dla sób trzecich przez cały czas trwania szklenia. Ddatkw należy zapewnić uczestnikm szklenia swbdny dstęp d pmieszczeń sanitarnych (WC, umywalka z dstępem d ciepłej wdy), wypsażnych w niezbędne śrdki czystści (papier taletwy, mydł, ręczniki papierwe lub suszarki d rąk),

3 c) sbne stanwisk kmputerwe dla każdeg uczestnika szklenia, tj. 15 w pełni sprawnych i zawierających niezbędne autryzwane prgramwanie kmputerów, d) niedpłatne materiały szkleniwe, (pdręczniki, skrypty) przekazane każdemu z uczestników szklenia na własnść. Pnadt wymagane jest, aby każdy uczestnik kursu trzymał wszystkie materiały raz prezentacje użyte na szkleniu. Należy także uwzględnić p 1 egzemplarzu materiałów szkleniwych, zawierających identyczną jak dla uczestników treść, dla Zamawiająceg. Wszystkie materiały uczestnicy pwinni trzymać w pierwszym dniu szklenia. Materiały dla Zamawiająceg należy dstarczyć najpóźniej w statnim dniu szklenia, 10. Zamawiający wymaga aby Wyknawca: przekazał Zamawiającemu minimum 3 dni przed rzpczęciem szklenia harmngram planwanych d realizacji zajęć, pisemnie infrmwał Zamawiająceg wszelkich planwanych zmianach w harmngramie zajęć przed ich dknaniem, również w przypadku dwłania zajęć z przyczyn niezależnych d wyknawcy, z uwzględnieniem prpzycji zmiany w harmngramie, wynikających z dwłania zajęć; zapewnił dpwiednią dkumentacje składająca się z: dziennika zajęć edukacyjnych, zawierająceg tematy i wymiar gdzin zajęć, listę becnści, zawierającą imina i nazwiska uczestników wraz z pdpisami w każdym dniu szklenia - listę becnści należy przekazać Zamawiającemu d 2 dnia rbczeg każdeg miesiąca za miesiąc pprzedni, imienne listy na której uczestnicy szklenia ptwierdzą trzymanie materiałów szkleniwych, prtkół i karty ceny z kreswych sprawdzianów efektów kształcenia raz egzaminu kńcweg, niezwłcznie pisemnie infrmwał zamawiająceg niezgłaszaniu się uczestników, przerwaniu szklenia lub rezygnacji uczestnika, innych sytuacjach które mgą mieć wpływ na realizację prgramu szklenia i umwy. W terminie d 5 dni d dnia zakńczenia szklenia należy dstarczyć Wyknawcy następujące dkumenty: dziennik zajęć, imienna listę becnści uczestników szklenia, 2 kserkpie zaświadczeń ukńczeniu szklenia lub inny stswny dkument ptwierdzny za zgdnść z ryginałem. Wraz z fertą dstarczyć wzór zaświadczenia jakie trzyma uczestnik p zakńczeniu szklenia. 11. Wszystkie zajęcia pwinny być przeprwadzne przez wykładwców. Zamawiający nie dpuszcza mżliwści prwadzenia zajęć w frmie eksternistycznej, metdą e-learningu, drgą elektrniczną itp. Zamawiający wymaga aby Wyknawca zapewnił d prwadzenia szklenia c najmniej 1 wykładwcę - zgdnie z zasadami pisanymi w Rzdziale V i XIII SIWZ. W uzasadninych przypadkach w trakcie szklenia lub przed jeg rzpczęciem, Wyknawca mże się zwrócić zmianę wykładwcy - na inneg niż wskazaneg w fercie, pd warunkiem, że: - wykładwca, który zastąpi dtychczasweg spełnia wszystkie wymgi kreślne w SIWZ, - Wyknawca dknanie zmiany zwróci się z pisemnym wniskiem, pdając uzasadniną przyczynę takiej sytuacji, - Wyknawca uzyska pisemną zgdę Zamawiająceg przed dknaniem takiej zmiany.

4 12. Na wszelkieg rdzaju dkumentach związanych z realizacją szklenia: zaświadczeniach, materiałach szkleniwych, prgramie szklenia, ankietach ewaluacyjnych raz innych, Wyknawca jest zbwiązany zamieścić infrmację współfinanswaniu szklenia przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg w ramach Prgramu Operacyjneg Kapitał Ludzki, raz zamieścić znaczenia zgdnie z zasadą wizualizacji bwiązującą w Planie Kmunikacji PO KL raz załącznikiem: Wytyczne dtyczące znaczania prjektów w ramach Prgramu Operacyjneg Kapitał Ludzki dstępnymi na strnie: w zakładce: zasady prmcji - lg. Pdbne zasady dtyczą znaczenia miejsca dbywania szklenia.. II.1.6) Wspólny Słwnik Zamówień (CPV): II.1.7) Czy dpuszcza się złżenie ferty częściwej: nie. II.1.8) Czy dpuszcza się złżenie ferty wariantwej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakńczenie: SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Infrmacja na temat wadium: nie dtyczy. III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III.3.1) Uprawnienia d wyknywania kreślnej działalnści lub czynnści, jeżeli przepisy prawa nakładają bwiązek ich psiadania Wyknawca musi psiadać uprawnienia d wyknania kreślnej działalnści lub czynnści, jeżeli ustawy nakładają bwiązek psiadania takich uprawnień. Spełnienie warunku będzie weryfikwane pprzez dłączenie d ferty aktualneg (nie starszeg niż 3 miesiące d daty złżenia ferty) dkumentu rejestrweg lub kpii ptwierdznej za zgdnść z ryginałem. III.3.2) Wiedza i dświadczenie

5 Wyknawca musi wykazać, że w kresie statnich 3 lat przed upływem terminu składania fert, a jeżeli kres prwadzenia działalnści jest krótszy - w tym kresie, wyknał należycie c najmniej 2 usługi plegające na przeprwadzeniu szkleń z zakresu tżsameg z przedmitem zamówienia kreślnym w niniejszej SIWZ, tj. kurs AutCAD, dla grup liczących minimum 15 sób III.3.3) Ptencjał techniczny nie dtyczy III.3.4) Osby zdlne d wyknania zamówienia Wyknawca musi wykazać dyspnwanie (dyspnuje lub będzie dyspnwał) sbami zdlnymi d wyknania zamówienia, tj. przynajmniej 1 sbą psiadającą dświadczenie w realizacji minimum 3 kursów AutCAD III.3.5) Sytuacja eknmiczna i finanswa nie dtyczy III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyknawcę warunków, których mwa w art. 22 ust. 1 ustawy, prócz świadczenia spełnianiu warunków udziału w pstępwaniu należy przedłżyć: ptwierdzenie psiadania uprawnień d wyknywania kreślnej działalnści lub czynnści, jeżeli przepisy prawa nakładają bwiązek ich psiadania, w szczególnści kncesje, zezwlenia lub licencje; wykaz wyknanych, a w przypadku świadczeń kreswych lub ciągłych również wyknywanych, głównych dstaw lub usług, w kresie statnich trzech lat przed upływem terminu składania fert alb wnisków dpuszczenie d udziału w pstępwaniu, a jeżeli kres prwadzenia działalnści jest krótszy - w tym kresie, wraz z pdaniem ich wartści,

6 przedmitu, dat wyknania i pdmitów, na rzecz których dstawy lub usługi zstały wyknane, raz załączeniem dwdów, czy zstały wyknane lub są wyknywane należycie; wykaz sób, które będą uczestniczyć w wyknywaniu zamówienia, w szczególnści dpwiedzialnych za świadczenie usług, kntrlę jakści lub kierwanie rbtami budwlanymi, wraz z infrmacjami na temat ich kwalifikacji zawdwych, dświadczenia i wykształcenia niezbędnych d wyknania zamówienia, a także zakresu wyknywanych przez nie czynnści, raz infrmacją pdstawie d dyspnwania tymi sbami; III.4.2) W zakresie ptwierdzenia niepdlegania wykluczeniu na pdstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłżyć: świadczenie braku pdstaw d wykluczenia; III.4.4) Dkumenty dtyczące przynależnści d tej samej grupy kapitałwej lista pdmitów należących d tej samej grupy kapitałwej w rzumieniu ustawy z dnia 16 luteg 2007 r. chrnie knkurencji i knsumentów alb infrmacji tym, że nie należy d grupy kapitałwej; SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg niegraniczny. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria ceny fert: cena raz inne kryteria związane z przedmitem zamówienia: 1. Cena Wiedza i dświadczenie wyknawcy Kadra Sprzęt i materiały Psiadane certyfikaty - 10 IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strny internetwej, na której jest dstępna specyfikacja isttnych warunków zamówienia:

7 Specyfikację isttnych warunków zamówienia mżna uzyskać pd adresem: Fundacja Przedsiębirczść ul. Mieszka I 13, Żary. IV.4.4) Termin składania wnisków dpuszczenie d udziału w pstępwaniu lub fert: gdzina 09:00, miejsce: Fundacja Przedsiębirczść ul. Mieszka I 13, Żary, II piętr pk. 14,. IV.4.5) Termin związania fertą: kres w dniach: 30 (d stateczneg terminu składania fert). IV.4.16) Infrmacje ddatkwe, w tym dtyczące finanswania prjektu/prgramu ze śrdków Unii Eurpejskiej: Szklenie w ramach prjektu pt. Budujemy siłę lubuskich przedsiębirstw!, Prirytet VIII Reginalne kadry gspdarki, Działanie 8.1. Rzwój pracwników i przedsiębirstw w reginie, Pddziałanie Wspieranie rzwju kwalifikacji zawdwych i dradztw dla przedsiębirstw, Prgramu Operacyjneg Kapitał Ludzki, współfinanswaneg ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg.. IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie pstępwania udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania śrdków pchdzących z budżetu Unii Eurpejskiej raz niepdlegających zwrtwi śrdków z pmcy udzielnej przez państwa człnkwskie Eurpejskieg Przumienia Wlnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczne na sfinanswanie całści lub części zamówienia: nie

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.bip.goluchow.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.bip.goluchow. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.bip.gluchw.pl/ Głuchów: Przeprwadzenie kursów zawdwych w ramach prjektu systemweg Redukcja

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pssklka.pl Skółka: Zrganizwanie i przeprwadzenie pięciu kursów w zakresie prawa jazdy kat. B i C

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.siedlce.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.siedlce.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mpr.siedlce.pl Siedlce: Organizacja i przeprwadzenie kursów pdnszących kmpetencje i umiejętnści charakterze

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Usługa plegająca na przeprwadzeniu szkleń zawdwych pt. Przedstawiciel handlwy z prawem jazdy kat. B, Sprzedawca z bsługą kasy fiskalnej wraz z zapewnieniem bsługi cateringwej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl Sucha Beskidzka: świadczenie usług dradztwa indywidualneg raz dradztwa grupweg

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Centrala, Al.

I. 1) NAZWA I ADRES: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Centrala, Al. Warszawa: Przygtwanie i przeprwadzenie szkleń infrmatycznych dla pracwników KRUS (w pdziale na części) Numer głszenia: 186126-2015; data zamieszczenia: 22.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wałbrzych: Realizacja usługi gastrnmicznej pdczas fr zawdwych realizwanych w szkłach w pdziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów,

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wup-rzeszw.e-zet.pl/?c=mdtresc-cmpkaz-552 Rzeszów: usługa szkleniwa w zakresie dsknalenia warsztatu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Przeprwadzenie Audytu Bezpieczeństwa Infrmatyczneg raz pracwanie i dstawę

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Zegrze: Przebudwa pmieszczeń labratrium w budynku nr 29 w Wjskwym Instytucie Łącznści

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 80428-2011; data zamieszczenia: 15.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 80428-2011; data zamieszczenia: 15.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Szczecin: Przeprwadzenie szkleń i egzaminów IPMA na pzimie C i D dla beneficjentów statecznych prjektu Prfesjnalny Zachdnipmrski Manager - szklenia IPMA, realizwaneg przez Szczecińską Fundację Edukacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl Gdańsk: Usługa realizacji audytów bezpieczeństwa centralnych systemów i infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Promocja projektu. Numer ogłoszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Promocja projektu. Numer ogłoszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Prmcja prjektu. Numer głszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Wyknanie, hsting, bsługa techniczna i redakcyjna strny internetwej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, ul. Wspólna 30, 00-

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, ul. Wspólna 30, 00- Warszawa: Usługi plegające na wydaniu, druku i dystrybucji dwóch publikacji pknferencyjnych zatytułwanych dpwiedni Eknmiczne mechanizmy wspierania i chrny rlnictwa rdzinneg w Plsce i innych państwach Unii

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.35wog.mil.pl/przetargi-rok/2015

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.35wog.mil.pl/przetargi-rok/2015 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.35wg.mil.pl/przetargi-rk/2015 Kraków: Usługa szycia i dstarczenia umundurwania wyjściweg na miarę

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Zaplanwanie i realizacja kampanii twierającej Reginalny Prgram Operacyjny

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Rybnik: Leasing sprzętu serwerweg wraz z sprzętem i prgramwaniem Numer głszenia: 314130-2011; data zamieszczenia: 30.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33-

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33- Tarnów: Dstawa urządzeń kmputerwych dla Państwwej Wyższej Szkły Zawdwej w Tarnwie Numer głszenia: 111040-2015; data zamieszczenia: 12.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: niebwiązkwe

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bgk.cm.pl Warszawa: Rzbudwa psiadanej przez Bank platfrmy VIP pprzez dstawę i wdrżenie systemu infrmatyczneg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Dstawa fantmów d cdziennej kntrli jakści urządzeń d pzycjnwania pacjenta, znak

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152. Warszawa: Realizacja działań e-marketingwych dla Instytutu Adama Mickiewicza Numer głszenia: 122775-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła, woj. Piła: Przedmitem zamówienia jest pracwanie harmngramu, zrganizwanie i przeprwadzenie szkleń zawdwych dla uczniów szkół pnadgimnazjalnych wjewództwa wielkplskieg w ramach prjektu Czas zawdwców- wielkplskie

Bardziej szczegółowo

Przebudowa drogi powiatowej Falęcice Nowe Miasto w m. Falęcice polegająca na ułożeniu ciągu pieszego z kostki brukowej

Przebudowa drogi powiatowej Falęcice Nowe Miasto w m. Falęcice polegająca na ułożeniu ciągu pieszego z kostki brukowej Pwiatwy Zarząd Dróg Publicznych w Białbrzegach 26-800 Białbrzegi, ul. Kścielna 103 NIP 798-13-28-300 Tel./fax ( 48 ) 61323 38 www.pzdpbialbrzegi.pl e-mail : pzdpbialbrzegi@pst.pl Nr ZP/7/PZDP/13 Ogłasza

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Jana Kazimierza 5,

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Jana Kazimierza 5, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www2.ipipan.waw.pl/index.php/pl/glszenia-tp/zam-publ Warszawa: Usługi htelwe, gastrnmiczne, wynajem sal

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ichtj.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ichtj.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ichtj.waw.pl Warszawa: Wyknanie pięciletniej kntrli stanu techniczneg 47 budynków administrwanych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Prjekt, budwa, dstawa i mntaż fasady rganów piszczałkwych dla Nardweg Frum

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole, woj. Ople: UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU POSIADANEGO MIENIA I PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI ORAZ UBEZPIECZENIE MIENIA ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU ORAZ PODLEGŁYCH ODDZIAŁÓW TERENOWYCH NA

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Gniezno, ul. Wrzesińska 83, 62-200

I. 1) NAZWA I ADRES: Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Gniezno, ul. Wrzesińska 83, 62-200 Gniezn: Dstawa urządzeń typu hand-held wraz z wypsażeniem raz drukarek fiskalnych na ptrzeby Nadleśnictwa Gniezn - Zp 4-2710/2013 Numer głszenia: 130319-2013; data zamieszczenia: 02.07.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl; www.bgk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl; www.bgk.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bgk.cm.pl; www.bgk.pl Warszawa: Zakup usług prfesjnalneg wsparcia użytkwników interfejsu ZSD3, będąceg

Bardziej szczegółowo