Wolsztyńska Poznań tel/fax (0-61) UWAGA:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wolsztyńska 4 61 131 Poznań tel/fax (0-61) 867 17 17 UWAGA:"

Transkrypt

1

2 Wolsztyńska Poznań tel/fax (0-61) UL. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO 1, GDAŃSK, OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO INSTALACJI ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH UWAGA: 1 Wszystkie materiały, urządzenia, elementy wyposażenia przedstawione w przedmiotowej dokumentacji projektowej i opisane przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, należy traktować jako rozwiązania przykładowe o modelowych: parametrach technicznych i użytkowych, właściwościach charakterystycznych i właściwościach estetycznych, standardach określonych dla materiałów, urządzeń, elementów wyposażenia. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu innych materiałów, urządzeń, elementów wyposażenia niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametrów, właściwości i standardów nie gorszych niż określonych w tej dokumentacji. Zastosowanie rozwiązań równoważnych wymaga uzyskania akceptacji Inwestora i Projektanta. W takiej sytuacji Inwestor wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały, urządzenia, elementy wyposażenia. Złożone w/w dokumenty będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Inwestora decyzji o przyjęciu materiałów, urządzeń, elementów wyposażenia lub ich odrzuceniu z powodu nierównoważności zaproponowanych rozwiązań. Pod pojęciem parametry rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, rodzaj materiału, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość oraz pozostałe parametry przypisane poszczególnym materiałom, urządzeniom, elementom wyposażenia w dokumentacji projektowej, szczegółowej specyfikacji technicznej oraz przedmiarach robót.

3 Wolsztyńska Poznań tel/fax (0-61) UL. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO 1, GDAŃSK, OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO INSTALACJI ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH 2 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: 1. DANE OGÓLNE PRZEDMIOT PROJEKTU ZAKRES OPRACOWANIA PODSTAWA OPRACOWANIA INSTALACJA ODDYMIANIA ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW... 11

4 Wolsztyńska Poznań tel/fax (0-61) UL. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO 1, GDAŃSK, OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO INSTALACJI ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH SPIS RYSUNKÓW: 3 OD 01 Instalacja oddymiania klatka 1 - RZUT KONDYGNACJI 0 OD 02 Instalacja oddymiania klatka 1 - RZUT KONDYGNACJI 1 OD 03 Instalacja oddymiania klatka 1 - RZUT KONDYGNACJI 2 OD 04 Instalacja oddymiania klatka 1 - RZUT KONDYGNACJI 3 OD 05 Instalacja oddymiania klatka 1 - RZUT DACHU OD 06 Schemat oddymiania klatki 1 OD 07 Instalacja oddymiania klatka 2 - RZUT KONDYGNACJI 1 OD 08 Instalacja oddymiania klatka 2 - RZUT KONDYGNACJI 2 OD 09 Instalacja oddymiania klatka 2 - RZUT KONDYGNACJI 3 OD 10 Instalacja oddymiania klatka 2 - RZUT DACHU OD 11 Schemat oddymiania klatki 2

5 Wolsztyńska Poznań tel/fax (0-61) DANE OGÓLNE UL. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO 1, GDAŃSK, OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO INSTALACJI ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH 4 Inwestor: AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W GDAŃSKU UL. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO GDAŃSK Obiekt: UL. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO 1, GDAŃSK 2. PRZEDMIOT PROJEKTU Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji teletechnicznych oddymiania klatek schodowych dla nowo projektowanej hali Gimnastycznej Leszka Blanika zlokalizowanej na terenie ośrodka AWF, ulica Kazimierza Górskiego 1 w Gdańsku ZAKRES OPRACOWANIA Projekt obejmuje: Instalacja oddymiania klatek schodowych PODSTAWA OPRACOWANIA Wybrane przepisy podstawowe: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016, z późniejszymi zmianami)

6 Wolsztyńska Poznań tel/fax (0-61) UL. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO 1, GDAŃSK, OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO INSTALACJI ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH 5 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177, z późniejszymi zmianami) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 147, poz. 1229, z późniejszymi zmianami) Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 904, z późniejszymi zmianami) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627, z późniejszymi zmianami) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r., Nr 54, poz. 348, z późniejszymi zmianami) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 roku, Nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1133) PN-EN 54-7:2002 (U) Systemy sygnalizacji pożarowej Część 7: Czujki punktowe działające z wykorzystaniem światła rozproszonego, światła przechodzącego lub jonizacji, PN-EN 54-11:2002 (U) Systemy sygnalizacji pożarowej Część 11: Ręczne ostrzegacze pożarowe, PN-EN :2002 Systemy alarmowe Część 4: Kompatybilność elektromagnetyczna Norma dla grupy wyrobów: Wymagania dotyczące odporności urządzeń systemów alarmowych pożarowych, włamaniowych i osobistych, PN-EN :2002 Systemy sygnalizacji pożarowej Projektowanie, zakładanie, odbiór, eksploatacja i konserwacja instalacji.

7 Wolsztyńska Poznań tel/fax (0-61) UL. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO 1, GDAŃSK, OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO INSTALACJI ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH 6 3. INSTALACJA ODDYMIANIA W budynku ze względu na przepisy p.poż. przywidziano montaż systemu oddymiania dwóch obudowanych klatek schodowych. Na klatkach schodowych o pow. 30,83m 2 zaprojektowano klapy dymowe o powierzchni czynnej 1,59m 2 i powierzchni geometrycznej 1,68m 2 Dopływ powietrza kompensacyjnego zapewniono poprzez drzwi zewnętrzne budynku o powierzchni 2,86m 2. Oddymianie klatek schodowych realizowane jest przez klapy oddymiające (klapa musi posiadać siłownik 24VDC 2,5A klapa i siłownik musi posiadać certyfikat) i drzwi napowietrzające oraz centralę oddymiania. Instalacja odymiania dwóch klatek schodowych została wykonana przy wykorzystaniu centrali oddymiania RZN 4416-M (3 grupa i 2 linie, wyjście max. 16A). Elementy systemu: ręczny przycisk oddymiania RT 42-ST (montaż na każdym piętrze klatki schodowej), przycisk przewietrzania SLT 42A-SD (montaż na ostatnim piętrze), czujnik wiatrowo-deszczowy WRG 82 (czujnik montować na dachu), siłowniki klapy oddymiającej (dostawa wraz klapą), optyczna czujka dymu DOR 40 (montaż na każdej kondygnacji klatek schodowych), napęd drzwiowy DDS 54 / 500 (montaż na każdym skrzydle drzwi; ze względu na zachowanie kolejności otwierania skrzydeł należy w puszcze niepalnej nad drzwiami zamontować moduł FS 41 (lub równoważny)). elektrozaczep pożarowy 332U (NO).

8 Wolsztyńska Poznań tel/fax (0-61) UL. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO 1, GDAŃSK, OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO INSTALACJI ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH 7 Centralę oddymiania oraz wszystkie elementy systemu należy wykonać z schematami blokowymi. FUNKCJONOWANIE SYSTEMU W STANIE DOZORU I ALARMU: Uruchamianie systemu oddymiania zrealizowane zostanie poprzez: otwarcie klapy oddymiającej na klatce schodowej, otwarcie drzwi napowietrzających na parterze. Uruchomienie systemu oddymiania wykonane jest poprzez naciśnięcie przycisku ROP lub przez zadziałanie liniowej czujki dymu na klatce. System oddymiania umożliwia otwarcie klapy (przyciski przewietrzania zamontowany na ostatnim piętrze) w celu przewietrzenia klatki schodowej. MONTAŻ URZĄDZEŃ I INSTALACJI PRZEWODOWYCH: Przy wykonawstwie instalacji oddymiania należy przestrzegać postanowień norm obowiązujących, a w szczególności normy BN-84/ , a także wymagań obowiązujących przepisów. Instalację systemu dozoru wykonać: przewodami typu HTKSH PH90 3x2x0,8 mm2 linie przycisków ROP. Instalację systemu dozoru wykonać: przewodami typu YnTKSY 3x2x0,8 mm2 linie optycznych czujek dymu. Instalację systemu wykonawczego wykonać: przewodami typu HDGs 3x2,5 mm2 siłownik klapy oddymiającej. przewodami typu HDGs 3x2,5 mm2 napęd drzwiowy. przewodami typu HDGs 3x1,5 mm2 elektrozaczep p.poż. Instalację czujnika wiatrowo-deszczowego na dachu wykonać: przewodami typu YKY 4x1,0 mm2 czujnik wiatrowo-deszczowy na dachu. Instalację przycisku przewietrzania wykonać: przewodami typu YDY 4x1,0 mm2 przycisk przewietrzania.

9 Wolsztyńska Poznań tel/fax (0-61) UL. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO 1, GDAŃSK, OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO INSTALACJI ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH 8 Instalację w klatkach schodowych wykonane przewodami ognioodpornymi można prowadzić pod tynkiem (pod warunkiem przykrycia ich warstwą tynku min. 5 mm). WYKONAWSTWO I ODBIÓR ROBÓT: Wykonawstwo robót: Przy wykonawstwie robót instalacyjnych i montażowych należy przestrzegać przepisów norm krajowych ze szczególnym zwróceniem uwagi na: przepisowa odległość instalacji i urządzeń systemu oddymiania od innych instalacji, oznakowanie miejsc łączeń lub rozgałęzień. Przed uruchomieniem instalacji należy wykonać badania polegające na wykonaniu: pomiarów rezystancji linii dozorowych, pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączanie central, oraz sprawdzeniu: materiałów w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami, wykonania poprawności połączeń; umocowania połączeń; właściwej numeracji, napisów oraz oznakowania linii dozorowych. Uruchomienie systemu należy wykonać zgodnie z dokumentacjami technicznymi producenta. Odbiór robót: Przed przekazaniem systemu automatycznych urządzeń systemu oddymiania do eksploatacji Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zleceniodawcy: dokumentację powykonawczą zawierającą zaktualizowany projekt techniczny z naniesionymi i uzgodnionymi zmianami powstałymi w czasie wykonawstwa

10 Wolsztyńska Poznań tel/fax (0-61) UL. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO 1, GDAŃSK, OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO INSTALACJI ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH 9 dokumentację prawną montażu, dziennik budowy, protokoły pomiarów elektrycznych. Odbiór robót dokonuje komisja w składzie: przedstawiciel Zamawiającego, przedstawiciel Użytkownika, kierownik robót Wykonawcy, specjalista ochrony przeciwpożarowej, inspektor nadzoru inwestorskiego. Uwagi końcowe: Osoby, które przewidziane są do obsługi, kontroli lub nadzoru urządzeń oddymiania należy przeszkolić w zakresie obsługi systemu. Fakt przeszkolenia powinien być potwierdzony własnoręcznym podpisem przez osoby przeszkolone. W celu zapewnienia prawidłowej pracy, system oddymiania i odcinania pożaru winien mieć zapewnianą fachowa obsługę. Obsługa winna być wykonywana w następujących czasookresach: Obsługa codzienna: sprawdzanie prawidłowości wskazań central oddymiania Obsługa kwartalna: sprawdzanie prawidłowości działania układów i elementów sterowniczych, czyszczenie elementów wykazujących stan zabrudzenia, konserwacja baterii akumulatorów. UWAGA: W ramach bieszącej konserwacji instalacji oddymiającej, przeszkolone osoby powinny, co najmniej raz w ciągu 10 dni przeprowadzać próbę załączania grawitacyjnego systemu oddymiania i dopływu powietrza kompensacyjnego, a

11 Wolsztyńska Poznań tel/fax (0-61) UL. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO 1, GDAŃSK, OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO INSTALACJI ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH 10 także każdorazowo, czynność tą odnotować w książce instalacji. Obsługa kwartalna powinna być wykonywana przez osoby posiadające autoryzacje producenta urządzeń. W innym przypadku producent może nie uznać zasadności naprawy gwarancyjnej.

12 Wolsztyńska Poznań tel/fax (0-61) UL. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO 1, GDAŃSK, OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO INSTALACJI ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Instalacja oddymiania klatki schodowej 1 (CO1): Lp. Nazwa Jm Ilość Producent Centrala oddymiania RZN 4416-M: + IM 44-K/M 1 szt TR-42 1 szt. szt. 1 D+H + Akumulator 2x 12V/12Ah 1 szt. 2. Przycisk oddymiania RT 42-ST szt. 4 D+H 3. Przycisk przewietrzania SLT 42A-SD szt. 1 D+H 4. Czujnik wiatrowo-deszczowy WRG 82 z zestawem montażowym (uchwyt kominowy) szt. 1 D+H 5. Optyczna czujka dymu DOR 40 szt. 7 D+H 6. Moduł FS 41 szt. 2 D+H 7. Napęd drzwiowy DDS 54 / 500 szt. 4 D+H 8. Elektrozaczep 332U + przekaźnik typ 7480 dla 24V szt. 2 Assa Abloy 9. Samozamykacz wpuszczany MAB 900 regulacją kolejności zamykania szt. 4 Assa Abloy 10. Kabel HTKSH PH90 3x2x0,8 mm2 mb. 135 Technokabel 11. Kabel HDGs 2x1,5 mm2 mb. 42 Technokabel 12. Kabel HDGs 3x2,5 mm2 mb. 176 Technokabel 13. Kabel YKY 4x1,0 mm2 mb. 28 Technokabel 14. Kabel YDY 4x1,0 mm2 mb. 18 Technokabel Instalacja oddymiania klatki schodowej 2 (CO2): Lp. Nazwa Jm Ilość Producent Centrala oddymiania RZN 4416-M: + IM 44-K/M 1 szt TR-42 1 szt. szt. 1 D+H + Akumulator 2x 12V/12Ah 1 szt. 2. Przycisk oddymiania RT 42-ST szt. 3 D+H

13 Wolsztyńska Poznań tel/fax (0-61) UL. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO 1, GDAŃSK, OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO INSTALACJI ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH Przycisk przewietrzania SLT 42A-SD szt. 1 D+H 4. Czujnik wiatrowo-deszczowy WRG 82 z zestawem montażowym (uchwyt kominowy) szt. 1 D+H 5. Optyczna czujka dymu DOR 40 szt. 5 D+H 6. Moduł FS 41 szt. 2 D+H 7. Napęd drzwiowy DDS 54 / 500 (lub równoważny) szt. 4 D+H 8. Elektrozaczep 332U + przekaźnik typ 7480 dla 24V szt. 2 Assa Abloy 9. Samozamykacz wpuszczany MAB 900 regulacją kolejności zamykania szt. 4 Assa Abloy 10. Kabel HTKSH PH90 3x2x0,8 mm2 mb. 105 Technokabel 11. Kabel HDGs 2x1,5 mm2 mb. 32 Technokabel 12. Kabel HDGs 3x2,5 mm2 mb. 146 Technokabel 13. Kabel YKY 4x1,0 mm2 mb. 28 Technokabel 14. Kabel YDY 4x1,0 mm2 mb. 18 Technokabel

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50 Spis rysunków...6 Podstawa projektowania...7 System Sygnalizacji Pożaru...11 Zakres opracowania...12 Opis systemu...12 Centrala sygnalizacji pożarowej...12 Wyniesione panele wskazań i obsługi...13 Integracja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZABEZPIECZENIA P.POŻ, ORAZ OGRODZENIA TERENU PRZEDSZKOLA NR 171 PRZY UL. RÓWNEJ 2 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

SANITARNA WENTYLACJA MECHANICZNA OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budynek

Bardziej szczegółowo

PRODUCENT ELEKTRONICZNYCH ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I STEROWNIKÓW MIKROPROCESOROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI

PRODUCENT ELEKTRONICZNYCH ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I STEROWNIKÓW MIKROPROCESOROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI PRODUCENT ELEKTRONICZNYCH ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I STEROWNIKÓW MIKROPROCESOROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI Centrala sterująca urządzeniami oddymiającymi i przewietrzającymi typu: AFG-2004 AFG-2004/2A,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zadania Wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej, projektowo kosztorysowej; przebudowy pomieszczenia nr 310 na potrzeby nowej serwerowni oraz przebudowy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA PRACOWNIE DYDAKTYCZNE W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2. Adres: ul. Warszawska 54, 82-100 Nowy Dwór Gdański Inwestor: Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy NAZWA ZADANIA: Program funkcjonalno-użytkowy Zaprojektowanie i budowa hali namiotowo-magazynowej do całorocznej eksploatacji z lokalizacją w ternie otwartym PLL S.A. LOKALIZACJA OBIEKTÓW: Działka 1761

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Poznań ul Św. Marcin 87 CPV - 45421131-1 Instalowanie drzwi CPV - 45421147-6 Instalowanie krat CPV

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STWiORB

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STWiORB SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STWiORB INWESTYCJA: INWESTOR: ZAKRES ROBÓT: SPORZĄDZIŁ: Wykonanie remontu łazienek i pokoi gościnnych w budynku Instytutu Historii PAN 00-272

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG NARODOWE FORUM MUZYKI Wrocław PL. WOLNOŚCI BUDYNEK NARODOWEGO FORUM MUZYKI I GARAŻU PODZIEMNEGO Wrocław PL. WOLNOŚCI WROCŁAW MARZEC 2015 r. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG SPIS TREŚCI 1. REGULACJE

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA MAGAZYNU WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. NR INW. 104-0633 ul. Kontenerowa 6 SIERPIEŃ 2014 Imię i nazwisko Podpis Opracował:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. Nazwa zamówienia: Modernizacja systemu klimatyzacji w serwerowni IC w Poznaniu

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. Nazwa zamówienia: Modernizacja systemu klimatyzacji w serwerowni IC w Poznaniu PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Modernizacja systemu klimatyzacji w serwerowni IC w Poznaniu Adres obiektu: Izba Celna w Poznaniu, ul. Krańcowa 28, 61-037 Poznań Zakres robót: Grupa robót

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik nr 10 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Zadanie: Kotłownia na biomasę przy Szkole Podstawowej w Cieplicach Branża: Technologia kotłowni Obiekt: Szkoła Podstawowa w

Bardziej szczegółowo

Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach Wielkopolskich przy ul.

Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach Wielkopolskich przy ul. Projekt budowlano-wykonawczy Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach Wielkopolskich przy ul. Piłsudskiego 47 Obiekt: Sąd Rejonowy w Obornikach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Modernizacja Sali konferencyjnej nr 163 Kod CPV-45216114-6 Roboty budowlane w zakresie obiektów do zgromadzeń publicznych Kod CPV-45453000-7

Bardziej szczegółowo

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR.

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Wykonujemy: Kosztorysy inwestorskie Kosztorysy ofertowe Kosztorysy powykonawcze Kosztorysy zamienne Przedmiary robót

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Laboratorium Psychologii Transportu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w formule zaprojektuj i wybuduj.

Nazwa zamówienia: Laboratorium Psychologii Transportu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w formule zaprojektuj i wybuduj. PROGRAM FUNKLCJONALNO - UŻYTKOWY Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa zamówienia: Laboratorium Psychologii Transportu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w formule zaprojektuj i wybuduj. Adres obiektu budowlanego: Ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Budowlano - WYKONAWCZY

PROJEKT Budowlano - WYKONAWCZY PROJEKT Budowlano - WYKONAWCZY INWESTYCJA: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wyposażenia Centrum Przetwarzania Danych budynku Urzędu Miejskiego w Nysie LOKALIZACJA: Kolejowa 15, 48-300

Bardziej szczegółowo

MIKPROJ 81-538 GDYNIA. DZ.NR 522/53, KM 69 GDYŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI. Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis

MIKPROJ 81-538 GDYNIA. DZ.NR 522/53, KM 69 GDYŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI. Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis MIKPROJ MIKPROJ Wioleta Mikulska-Samulak ul. Myśliwskie Wzgórze 21/51, 80-283 Gdańsk, NIP 579-195-62-22 tel. (+48)535-35-90-50, mail: mikproj.biuro@gmail.com Temat: REMONT POMIESZCZEŃ W HALI LA ORAZ W

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH:

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: MODERNIZACJA BASENU WEWNĘTRZNEGO W ODDZIALE LECZNICZO REHABILITACYJNYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W JAWORZU ULICA WAPIENICKA 142 Sierpień 2011

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 453-1S INSTALACJA ELEKTRYCZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 453-1S INSTALACJA ELEKTRYCZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 453-1S INSTALACJA ELEKTRYCZNA 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 1 1.1. Przedmiot ST... 1 1.2. Zakres stosowania ST... 1 1.3. Określenia podstawowe...

Bardziej szczegółowo

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 1 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Budowa Budynku Hali nr 1 wraz z niezbędną

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CZEGEKO CZEGEKO Sp. z O.O. 31-115 Kraków Pl. gen. Wł. Sikorskiego 2 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla projektów wielobranżowych, budowlano-wykonawczych; Budowa szklarni

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INFO - PROJEKT 47-440 Górki Śląskie ul. Ofiar Oświęcimskich 63 tel. ( 032 ) 418 73 24 0604 149 000 e-mail: lin_inf@poczta.onet.pl 6041490 00@eranet.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA ST-09.4 - AKPiA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45314320-0 Instalowanie

Bardziej szczegółowo