USŁUGI PROJEKTOWE arch. Elżbieta Janiuk ul. Rubinowa Olsztyn, tel/fax (89) ,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "USŁUGI PROJEKTOWE arch. Elżbieta Janiuk ul. Rubinowa 21 10-698 Olsztyn, tel/fax (89) 678-95-12, e-mail ela.janiuk@polbiznes.com"

Transkrypt

1 USŁUGI PROJEKTOWE arch. Elżbieta Janiuk ul. Rubinowa Olsztyn, tel/fax (89) , PROJEKT BUDOWLANY WYDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO KLATEK SCHODOWYCH I SPEŁNIENIA WARUNKÓW BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU ZESPOŁU PLACÓWEK EDUKACYJNYCH. Olsztyn, ul. Turowskiego 1, działka nr geod. 54/19, obręb 126 inwestor: Zespół Placówek Edukacyjnych Olsztyn ul. Turowskiego 1 zespół projektowy: branża teletechniczna projektant: mgr Dariusz Rybaczyk upr. bud. Nr WAM/005/ZHOT/05 WAM BT/0152/05 sprawdzający: mgr inż. Piotr Raczyński upr. bud. Nr WAM/0104/POOT/08 WAM BT/0054/09 k w i e c i e ń r.

2 Spis treści: System Oddymiania i Napowietrzania, System Trzymaczy Drzwi 1 OŚWIADCZENIE SYSTEM ODDYMIANIA I NAPOWIETRZANIA KLATEK SCHODOWYCH ORAZ SYSTEM TRZYMACZY DRZWI WIADOMOŚCI WSTĘPNE Przedmiot opracowania Cel opracowania Cel inwestycji Zakres opracowania WYKAZ NORM I PRZEPISÓW OPIS TECHNICZNY Wstęp Usuwanie dymu Doprowadzanie powietrza zewnętrznego OBLICZENIA POWIERZCHNI OKIEN ODDYMIAJĄCYCH Obliczenia otworów oddymiania i napowietrzania ELEMENTY SYSTEMU ODDYMIANIA I NAPOWIETRZANIA ELEMENTY SYSTEMU TRZYMACZY UKŁAD PRACY SYSTEMU DOBÓR WIELKOŚCI SIŁY MECHANIZMÓW OTWIERAJĄCYCH INSTALACJA KABLOWA SYSTEMU ODDYMIANIA ZASILANIE CENTRALKI RZN RYGLOWANIE DRZWI WEJŚCIOWYCH MONTAŻ I URUCHOMIENIE SYSTEMU WYKONANIE INSTALACJI I MONTAŻ URZĄDZEŃ URUCHOMIENIE I ODBIÓR INSTALACJI SZKOLENIE PERSONELU OBSŁUGI KONSERWACJA UWAGI OGÓLNE DO PRAC BUDOWLANYCH UWAGI KOŃCOWE WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ SPIS RYSUNKÓW Olsztyn, kwiecień 10 2

3 1 Oświadczenie Zespół projektowy oświadcza, że System Oddymiania i Napowietrzania oraz System Trzymaczy Drzwi w klatkach schodowych budynku Zespołu Placówek Edukacyjnych przy ul. Turowskiego 1 w Olsztynie został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Olsztyn, kwiecień 10 3

4 2 System Oddymiania i Napowietrzania klatek schodowych oraz System Trzymaczy Drzwi 2.1 Wiadomości wstępne Przedmiot opracowania Przedmiotem niniejszej dokumentacji technicznej budowlanej jest projekt Systemu Oddymiania i Napowietrzania klatek schodowych oraz Systemu Trzymaczy Drzwi Cel opracowania Celem opracowania jest przedstawienie w formie dokumentacji technicznej projektowej sposobu instalacji grawitacyjnego systemu odprowadzania dymu i ciepła, doprowadzania powietrza uzupełniającego oraz systemu zamknięcia drzwi na wypadek zadymienia klatki schodowej Nr 1 i klatki schodowej Nr 3, stanowiących drogę ewakuacji Cel inwestycji Celem niniejszej inwestycji jest wykonanie poprawnych warunków ewakuacji poprzez wydzielenie klatek schodowych w oddzielną strefę pożarową oraz usunięcie z niej ewentualnego dymu i gazów poprzez zastosowanie grawitacyjnego systemu oddymiania. Konieczność oddymiania i napowietrzania wynika z ustaleń 245 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.), jak również wytycznych przedstawiciela Państwowej Straży Pożarnej Zakres opracowania Zakres opracowania obejmuje: Ustalenie sposobu zapewnienia usuwania dymów i gazów pożarowych Zastosowanie uruchamiania systemu oddymiania w sposób automatyczny oraz ręczny, Instalację i uruchomienie siłowników elektrycznych do otwierania, okien i drzwi zewnętrznych. Zamknięcie otwartych drzwi w celu wydzielenia drogi ewakuacji. Schematy oraz sposoby połączeń systemów. Przedmiary robót Specyfikację techniczną 2.2 Wykaz norm i przepisów Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. z 2002 r./. Olsztyn, kwiecień 10 4

5 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. [Dz. U. z dnia 21 maja 2006] PKN-CEN/TR Smoke and head control systems. PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru. PN-EN :2001 Badania odporności ogniowej. Część 1: Wymagania ogólne. PN-ISO :1997 Ochrona przeciwpożarowa. Terminologia. Ewakuacja i środki ewakuacji. PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa. PN-B :1998 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła. Klapy dymowe. Wymagania i metody badań. PN-B :2001 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła. Zasady projektowania. PN-EN 54-1:1998 Systemy sygnalizacji pożarowej. Wprowadzenie. PN-E Systemy sygnalizacji pożarowej. Projektowanie, zakładanie, odbiór, eksploatacja i konserwacja instalacji. PN-EN 60849:2001 Dźwiękowy system ostrzegawczy. Instrukcja nr 221 Instytutu Techniki Budowlanej. Wytyczne oceny odporności ogniowej elementów konstrukcji budowlanych Warszawa Instrukcja nr 320 Instytutu Techniki Budowlanej. Badania rozprzestrzeniania ognia Warszawa Instrukcja nr 378/2002 Instytutu Techniki Budowlanej. Projektowanie instalacji wentylacji pożarowej dróg ewakuacyjnych w budynkach wysokich i wysokościowych Warszawa Podręcznik projektanta systemów sygnalizacji pożarowej. Część I i Część II. CNBOP 2004r. Bogdan Mizieliński, Systemy oddymiania budynków, WNT, Warszawa Olsztyn, kwiecień 10 5

6 3 Opis techniczny Wstęp Niniejszy projekt budowlany wykonawczy obejmuje swoim zakresem określenie sposobu usuwania dymów i gazów pożarowych w oparciu o rozwiązania klap dymowych oraz napowietrzania z wykorzystaniem okien i drzwi w klatce schodowej Usuwanie dymu Usuwanie dymu z klatki schodowej Nr 1 odbywa się za pomocą okna w elewacji na pierwszym piętrze. Napowietrzanie klatki schodowej Nr 1 będzie się odbywać przez drzwi wejściowe. Usuwanie dymu z klatki schodowej Nr 3 odbywa się za pomocą trzech okien w elewacji na pierwszym piętrze. Napowietrzanie klatki schodowej Nr 3 będzie się odbywać przez drzwi wejściowe oraz okno uchylne przy drzwiach. Celem napowietrzania jest przedostanie się odpowiedniej ilości powietrza uzupełniającego. Projekt zakłada uruchamianie instalacji do odprowadzania gazów i dymów pożarowych wraz z napowietrzaniem w sposób automatyczny lub ręczny. Uruchomienie w sposób automatyczny odbywać się będzie poprzez podanie kryterium ALARMU II stopnia z optycznych czujek dymu do centralki oddymiania. Czujki umieszczone będą na każdej kondygnacji oraz przed drzwiami do klatki schodowej. Elementami wykonawczymi będą elektryczne siłowniki typu łańcuchowego zamocowane do elementów nieruchomych, a konsole do skrzydła okna. Uruchamianie instalacji w sposób ręczny odbywać się będzie za pomocą przycisków oddymiania włączonych bezpośrednio do centralki oddymiania (kryterium odpowiednie dla ALARMU II stopnia). Przyciski rozmieszczone są w klatce schodowej na każdej kondygnacji. Na ścianie na parterze będzie umieszczony przycisk oddymiania z optyczną i akustyczną sygnalizacją zadziałania systemu. System umożliwia również przewietrzanie klatki schodowej za pomocą przycisku przewietrzania. Dostęp do przycisku odbywa się za pomocą kluczyka. Na dachu umieszczono czujniki pogodowe powodujące zamknięcie okien w przypadku deszczu lub silnego wiatru. Zamknięcie okien zostanie wykonane jedynie po otwarciu ich z przycisku przewietrzania. Kryterium alarmu pożaru jest nadrzędne w stosunku do kryterium przewietrzania. Szczegóły rozwiązań zawiera projekt w części rysunkowej Doprowadzanie powietrza zewnętrznego. Aby system grawitacyjnego odprowadzania dymu mógł sprawnie funkcjonować, musi zostać grawitacyjnie zapewniona odpowiednia ilość powietrza uzupełniającego. Obliczając powierzchnie otworów dopływu powietrza należy zachować odpowiedni stosunek powierzchni wlotu do powierzchni odprowadzania. Zgodnie z normą powierzchnię geometryczną otworów napowietrzających należy zwiększyć o 30% w stosunku do powierzchni geometrycznej klap dymowych. Jeśli wykorzystuje się do tego celu otwory drzwiowe lub okienne, należy zastosować właściwy współczynnik Olsztyn, kwiecień 10 6

7 wlotu. Naturalne otwory wentylacyjne w strefach wolnych od dymu będą otwierane automatycznie, a działając jednocześnie z systemem odprowadzającym dym, mogą przyczynić się do wprowadzenia niezbędnej ilości powietrza. 3.2 Obliczenia powierzchni okien oddymiających Wymagane powierzchnie do oddymiania obliczono wg wzoru: Acz=Ag*c v Dla klatki schodowej Nr 1 przyjęto c v =0,5 Dla klatki schodowej Nr 3 przyjęto c v =0,528 Gdzie: Acz - powierzchnia czynna klapy dymowej [m 2 ] Ag - powierzchnia geometryczna klapy dymowej [m 2 ] c v - aerodynamiczny współczynnik przepływu klap dymowych F - powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej [m 2 ] Obliczenia otworów oddymiania i napowietrzania Klatka schodowa Nr 1 Powierzchnia klatki schodowej F Wymagana powierzchnia Acz okien oddymiających Projektowana powierzchnia Acz okien oddymiających 24,43 m2 1,22 m2 1,222 m2 Do celów oddymiania służy okno na I piętrze otwierane na zewnątrz. Okno wraz z siłownikiem łańcuchowym tandemowym powinno posiadać stosowny certyfikat. Do napowietrzania służą drzwi wejściowe otwierane siłownikiem drzwiowym. Klatka schodowa Nr 3 Powierzchnia klatki schodowej F Wymagana powierzchnia Acz okien oddymiających Projektowana powierzchnia Acz okien oddymiających 30,92 m2 1,55 m2 1,62 m2 Do celów oddymiania służą cztery okna na I piętrze. Do napowietrzania służą drzwi wejściowe otwierane siłownikiem drzwiowym oraz okno uchylne przy drzwiach. Olsztyn, kwiecień 10 7

8 3.3 Elementy systemu oddymiania i napowietrzania Okna oddymiające Cztery okna w elewacji na najwyższej kondygnacji w klatce schodowej nr 3, w istniejącej witrynie, do których projektuje się napędy łańcuchowe z konsolami łamanymi, o sile dobranej odpowiednio do powierzchni okna z uwzględnieniem współczynnika naporu wiatru. Jedno okno w elewacji na najwyższej kondygnacji w klatce schodowej nr 1, okno z certyfikatem, otwierane na zewnątrz, do którego projektuje się napęd łańcuchowy tandemowy z konsolami, o sile dobranej odpowiednio do powierzchni okna z uwzględnieniem współczynnika naporu wiatru. Okna i drzwi napowietrzające Okno na parterze przy klatce schodowej nr 3 do którego projektuje się napędy łańcuchowe typu tandem z konsolami, o sile dobranej odpowiednio do powierzchni okna z uwzględnieniem współczynnika naporu wiatru. Drzwi wejściowe do klatki schodowej nr 1 i nr 3, do których projektuje się napędy otwarcia drzwi, o sile dobranej odpowiednio do powierzchni drzwi z uwzględnieniem współczynnika naporu wiatru. Centrale oddymiania Centrale oddymiania typu kompaktowego umieszczone na I piętrze (Kl sch nr 1) i na parterze (kl sch. Nr 3). Sterują one wszystkimi elementami systemu oraz zwalnianiem blokady drzwi. Optyczne czujki dymu Czujki umieszczone są na suficie na każdej kondygnacji. Wykrycie dymu przez czujkę powoduje wywołanie alarmu II stopnia, a w konsekwencji zadziałanie systemu oddymiania i napowietrzania oraz systemu trzymaczy drzwi. Przyciski do ręcznego uruchamiania oddymiania Projektuje się przyciski umieszczone na każdej kondygnacji typu RT42 bez sygnalizacji oraz jeden przycisk RT42ST- PL z sygnalizacją zadziałania. Przyciski podłączone są do centralki systemu instalacji oddymiania jako jej integralne części. Przyciski przewietrzania Projektuje się jeden przycisk z sygnalizacją otwarcia, dla każdej centrali, aktywowany za pomocą klucza. Przyciski służą do przewietrzania klatki schodowej. Przycisk uruchamia jedynie siłowniki w oknach oddymiających na najwyższej kondygnacji. Przewody typu PH 90 Przewody typu HDGs PH 90 wraz z zamocowaniami stosowane są w systemach zasilania i sterowania urządzeniami służącymi ochronie przeciwpożarowej, powinny zapewniać ciągłość dostawy energii elektrycznej w warunkach pożaru przez wymagany czas działania urządzenia przeciwpożarowego, jednak nie mniejszy niż 90 minut. Jest tu mowa o przewodach i kablach bezpiecznych wraz z zamocowaniami co tworzy system podtrzymania funkcji w ogniu przez wymagany czas nie krótszy niż 90 min. wyposażenie instalacyjne Baterie akumulatorów (montowane w obudowie centralki), przewody zasilające, sterujące, uchwyty, listwy instalacyjne, itp. Olsztyn, kwiecień 10 8

9 3.4 Elementy systemu trzymaczy Centrala trzymaczy Centrala trzymaczy typu BAZ 2. Zasila chwytaki elektromagnetyczne (trzymacze). Centrala umieszczona jest na parterze, w pobliżu centrali oddymiania CO 2. Chwytaki elektromagnetyczne Chwytaki utrzymują drzwi w pozycji otwartej. Mocowane są do podłogi. Łamany kształt chwytaków pozwala na dokładną regulację mocowania. Przycisk na chwytaku umożliwia indywidualne zwolnienie drzwi. 3.5 Układ pracy systemu Wszystkie elementy systemu oddymiania będą otwierane w sposób automatyczny i w sposób ręczny. ALARM II stopnia wywołany zadziałaniem czujki z grupy czujek zainstalowanych w wydzielonej dymowo powierzchni strefy pożarowej obejmującej przestrzeń klatki schodowej lub uruchomienie ręcznego przycisku oddymiania spowoduje zadziałanie systemu. Jednocześnie zostaną zamknięte drzwi do klatki schodowej na każdym poziomie. W stanie normalnym wyznaczone drzwi są otwarte i przytrzymywane za pomocą chwytaków elektromagnetycznych /trzymaczy/. Podanie kryterium alarmu z centrali oddymiania do centrali trzymaczy powoduje zwolnienie chwytaków i w konsekwencji za pomocą samozamykaczy zamknięcie drzwi. Przewietrzanie klatki schodowej odbywa się przez osoby uprawnione, posiadające klucz do przycisków przewietrzania. W przypadku silnego wiatru lub deszczu, gdy okna systemu są otwarte za pomocą przycisków przewietrzania, czujnik pogodowy umieszczony na dachu powoduje zamknięcie otwartych okien. Zamykanie nie jest realizowane gdy aktywacja nastąpiła z dowolnej optycznej czujki dymu lub z dowolnego przycisku oddymiania. 3.6 Dobór wielkości siły mechanizmów otwierających W obliczeniach ustalono długości napędów łańcuchowych dla okien oddymiających i drzwi napowietrzających. Niezależnie od długości napędów łańcuchowych otwierających okna, należy zamontować je z siłownikami o wymaganej do ich uchylenia lub otwarcia sile. Ustalając wielkość siły napędu dla klap oddymiających posługujemy się danymi zawierającymi informacje o obciążeniach śniegiem, wiatrem oraz ciężarem własnym klapy z wypełnieniem szybą. Dla ustalenia wielkości siły napędu posługujemy się następującymi danymi: obliczeniowa masa śniegu przyjęto 0 kg/m2 obliczeniowa siła wiatru przyjęto 5 kg/m2 masa okna o powierzchni 1m2 wynosi ok. 20 kg. dla okien w elewacji przyjęto masę 16,2 kg. (0,9x0,9x20) obliczeniowo masa 1 kg odpowiada sile ok.10 N [9,81N] 16,2 kg odpowiada sile ok. 173 N. Olsztyn, kwiecień 10 9

10 Przyjęto zastosowanie napędów na każde okno, o sile 300 N każdy. 3.7 Instalacja kablowa systemu oddymiania Podstawowymi składnikami okablowania systemu oddymiania są: linie dozorowe linia zasilająca centralkę RZN linie sterownia ręcznego od przycisków RT42 do centrali RZN linie zasilające siłowniki linia do przycisku przewietrzania linia sterowania zwolnieniem chwytaków Przy projektowaniu linii zasilającej siłowniki uwzględnia się: - obciążenie prądowe z dopuszczalnymi spadkami napięcia na linii, - przekroje kabli lub przewodów - dopuszczalne inne dane ustalone przez producenta urządzenia. Dla siłowników ustala się średnicę przewodów, a także dopuszczalny spadek napięcia przy określonym znamionowym prądzie pracy siłownika powstałego na połączeniowym odcinku przewodów. Ustalając maksymalną długość przewodów do najdalej położonego siłownika od centralki RZN wynoszącą ok. 35 m i dla dopuszczalnego spadku napięcia 15% wymagany przekrój przewodu wynosi: R=U/I=3,6V/4A=0,9 Ω R=qxl/s; s=l/r; s=0,0178x70/0,9=1,38 mm2 Przyjmujemy przekrój przewodów zasilających siłowniki z centralki CO 2 o wartości 2,5 mm2, z CO 1 przewody 1,5 mm2. Zasilanie siłowników napięciem 24V DC od centralki typu RZN odbywać się powinno przewodami typu HDGs 3x2,5mm2 PH 90 posiadającymi certyfikat CNBOP. Zasilanie centralek napięciem 230V 50Hz winno być zapewnione z najbliższej rozdzielni zabezpieczone osobnym bezpiecznikiem. Zasilanie znajduje się w opracowaniu instalacji elektrycznej. Połączenia przewodów z fabrycznym kablem od siłowników wykonuje się w specjalnych puszkach PIP, które posiadają certyfikat CNBOP. Puszki montuje się na podłożu niepalnym za pomocą certyfikowanych stalowych kotew. 3.8 Zasilanie centralki RZN Zgodnie z wymaganiami centralkę należy zasilać napięciem 230V/50Hz. Zasilanie centralek napięciem 230V/50 Hz winno się odbywać w sposób bezpośredni i trwały. Rezerwowym źródłem zasilania centralki będzie bateria dwóch akumulatorów o napięciu nominalnym 12 V i pojemności 12 Ah każdy, połączona buforowo z zasilaczem systemowym. Czas pracy zasilania awaryjnego jest nie mniejszy, niż 72 godziny i po tym czasie w przypadku alarmu system jest w stanie otworzyć wszystkie otwory. Dla projektowanej centralki RZN wymagana pojemność baterii akumulatorów wynosi Q = 12Ah. Olsztyn, kwiecień 10 10

11 4 Ryglowanie drzwi wejściowych Drzwi wejściowe do budynku posiadają funkcję napowietrzania. W przypadku zadziałania systemu skrzydła drzwi otwierają się automatycznie za pomocą siłowników drzwiowych. Zatem w drzwiach nie może być żadnych mechanicznych elementów ryglujących. Projektuje się zastosowanie zwór elektromagnetycznych, które zostaną zwolnione w czasie zadziałania systemu oddymiania. Zwory zasilane są za pomocą zasilacza buforowego, który jest umieszczony w pomieszczeniu technicznym w piwnicy. Zasilacz posiada akumulator do podtrzymania zasilania zwór. Wejście do budynku oraz wyjście odbywa się poprzez przekręcenie kluczyka w zamku, który powoduje zwolnienie jednej zwory na jednych drzwiach. Dodatkowo w pobliżu wyjścia znajduje się przycisk awaryjny. Uruchomienie przycisku poprzez zbicie szybki powoduje zwolnienie zwór elektromagnetycznych na drzwiach co spowoduje możliwość otwarcia skrzydeł drzwi wyjściowych dla celów ewakuacji. Drzwi powinny być wyposażone w samozamykacze. 5 Montaż i uruchomienie systemu 5.1 Wykonanie instalacji i montaż urządzeń Instalację ułożyć w bruzdach pod tynkiem z zastosowaniem odpowiednich mocowań przewodów. Przewody typu HDGs układać zgodnie z wymogami certyfikacji. Należy zastosować uchwyty kablowe stalowe np. OBO BETTERMANN typu 1015 lub FISCHER montowane do ściany przy użyciu tulejek rozporowych stalowych M6 oraz wkrętów do metalu M6 w odstępach maksymalnie co 30 cm. Każdy przewód musi być mocowany indywidualnie. Przepusty zabezpieczyć preparatem HILTI lub innym o podobnych parametrach posiadającym dopuszczenie do stosowania w ochronie przeciwpożarowej. Podłączenia przewodów i kabli do urządzeń i wyposażenia należy wykonać w sposób trwały i oznakować. Centralki RZN montować na ścianie w taki sposób, aby od innych urządzeń były zachowane odległości pozwalające na prowadzenie swobodnego montażu i prac konserwacyjnych. Przyciski do uruchamiania ręcznego RT42 instalować na wysokości ok.1,4 m od posadzki i w odpowiedniej odległości od innych elementów załączających bądź wyłączających. Centralki typu RZN winny być połączone przewodem YnTKSY 4x2x0,8 z przyciskami ręcznymi RT42 oraz przewodem YnTKSY 2x2x1 lub YDY 3x1 mm2 z przyciskami ręcznymi przewietrzania. Urządzenia mocować do ścian przy pomocy kołków rozporowych stalowych bezpośrednio do trwałej konstrukcji podłoża. W przypadku prowadzenia instalacji w stalowym korytku kablowym również należy zastosować uchwyty kablowe stalowe, kable należy mocować w wymaganej odległości. Należy pamiętać iż w przypadku pożaru koryto kablowe ulega skręceniu niszcząc tym samym przymocowany do niego kabel. Dlatego rozstaw elementów mocująco wsporczych jest bardzo istotny. Izolacja kabla o odpowiednim PH pod wpływem wysokiej temperatury staje się bardzo twarda i tym samym krucha co czyni ją podatną na uszkodzenia mechaniczne. Olsztyn, kwiecień 10 11

12 W przypadku montażu dwóch przewodów pod jeden zacisk, końcówki należy zacisnąć w tulejce kablowej wykorzystując profesjonalne narzędzia. 5.2 Uruchomienie i odbiór instalacji Uruchomienie należy dokonać zgodnie z dokumentacją techniczno ruchową. Dokonane zmiany przez wykonawcę w stosunku do ustaleń niniejszego projektu wprowadzić jako poprawki w ramach tzw. dokumentacji powykonawczej - odnotowane uprzednio w dzienniku budowy i uzgodnione z projektantem. Firma wykonująca system oddymiający po zakończeniu prac powinna załączyć do protokołu odbioru następujące dokumenty: certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności na wszystkie zainstalowane urządzenia, instrukcje eksploatacji i obsługi urządzeń, protokoły pomiarów instrukcję badania i konserwacji rysunki, na których są uwidocznione położenie i niezbędne parametry wszystkich zainstalowanych urządzeń. Program odbioru urządzeń powinien przewidywać: sprawdzenie parametrów technicznych klap wynikających z DTR, sprawdzenie zadziałania klap - za pomocą każdego z przycisków sterujących (zamknięcie i otwarcie), sprawdzenie czasu pełnego otwarcia klap, W składzie zespołu powinni się znajdować : przedstawiciel inwestora inspektor nadzoru inwestorskiego wykonawca robót specjalista odpowiedzialny za sprawy ochrony przeciwpożarowej konserwator instalacji oddymiania (jeśli został wybrany) Zespół przeprowadza odbiór instalacji oddymiania dla pozorowanego zadymienia poprzez uruchomienie czujek oraz ręcznych przycisków RT42 oraz sprawdza uruchomienie oddymiania wraz z działaniem optyczno akustycznej sygnalizacji alarmu. 5.3 Szkolenie personelu obsługi Użytkownik instalacji powinien wyznaczyć osoby, które winny być przeszkolone w zakresie dozoru i obsługi systemu oddymiania. Personel odpowiedzialny za obsługę, kontrolę oraz nadzór nad systemem powinien być przeszkolony w zakresie wykonywania odpowiednich czynności. Fakt przeprowadzenia szkolenia powinien być potwierdzony podpisami osób biorących udział w szkoleniu i prowadzącego w protokole szkolenia. 5.4 Konserwacja W celu zapewnienia poprawnej pracy systemu winien on podlegać stałemu nadzorowi konserwatorskiemu. Olsztyn, kwiecień 10 12

13 We wskazanym przez Użytkownika pomieszczeniu powinna znajdować się dokumentacja techniczna budowlana powykonawcza oraz Dziennik Konserwacji i Obsługi Awaryjnej Systemu, w którym należy dokonywać wpisy odnośnie wszelkich czynności serwisowych. Wpisy powinny być potwierdzone podpisem serwisanta i przedstawiciela Użytkownika systemu. 5.5 Uwagi ogólne do prac budowlanych Prace budowlane wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami sztuki budowlanej, pod ścisłym nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia. Wykonać niezbędne prace wykończeniowe takie jak uszczelnienia, szpachlowanie, malowanie, obróbki blacharskie i inne. Instalacja powinna być wykonana w bruzdach pod tynkiem. 5.6 Uwagi końcowe Roboty prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Prowadzenie robót powierzyć osobie uprawnionej. Wszystkie projekty należy rozpatrywać łącznie jako całość. Stosować materiały posiadające atesty, aprobaty techniczne i świadectwa dopuszczenia do stosowania. Roboty prowadzić i odbierać zgodnie z wytycznymi zawartymi w Warunkach technicznych wykonywania i odbioru robót elektrycznych. W przypadku wystąpienia wątpliwości co do prowadzenia robót, należy wezwać projektanta, który w ramach nadzoru autorskiego określi sposób postępowania. Podczas wykonywania robót bezwzględnie przestrzegać przepisy bhp oraz stosować oznakowania i zabezpieczenia BHP. Przy wykonywaniu prac budowlanych należy korzystać z projektów branżowych. Należy zwrócić uwagę na przebicia i przejścia z instalacjami przez stropy i ściany. Zastrzega się, że wszelkie zmiany niniejszej dokumentacji mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą biura projektów. Dotyczy to w szczególności rozwiązań materiałowych. Olsztyn, kwiecień 10 13

14 6 Wykaz podstawowych materiałów i urządzeń Lp. Symbol Nazwa Ilość Jm. 1 RZN 4408 Centrala oddymiania 1 kpl. 2 RZN 4404 Centrala oddymiania 1 kpl. 3 KA 32/1000 BSY 4 KA 32/ KA 32/1100 BSY Napęd łańcuchowy tandem 24V, 300N/1000mm/1A z konsolami Napęd łańcuchowy 24V, 300N / 1000mm/1A z konsolami Napęd łańcuchowy tandem 24V, 300N/1100mm/1A z konsolami 1 szt. 4 szt. 1 szt. 6 DDS 50/500 Siłownik drzwiowy 2 szt. 7 RT 42 Przycisk oddymiania z szybką i kluczem 3 szt. 8 RT 42-ST Przycisk oddymiania ze wskaźnikiem uszkodzenia oraz sygnalizatorem akustycznym 2 szt. 9 SLT 42A-SD Przycisk przewietrzania z kluczem 2 szt. 10 WRG 82 Czujka wiatrowo deszczowa 2 kpl. 11 MPD 820 Optyczna czujka dymu z podstawą 9 kpl 12 PIP Puszka instalacyjna ppoż 10 szt V/12Ah Akumulator 4 szt. 14 BAZ 2 Centrala trzymaczy drzwi 1 Kpl 15 GT 50 R 089 Chwytak elektromagnetyczny łamany ze zworą 6 Kpl. 16 YnTKSY 2x2x0,8 ekw Kabel sygnałowy 98 mb. 17 HDGS 3x1,5 mm2 Kabel zasilający YnTKSY 4x2x0,8 Kabel sygnałowy 170 mb 19 Obo/Fischer Uchwyty atestowane 580 szt. 20 HDGs 3x2,5mm2 Kabel zasilający 78 mb. 21 YdY 2x1,5 Przewód zasilający 114 mb. 22 ZW600R Zwora elektromagnetyczna z uchwytem mocującym i przekaźnikiem stanu 2 kpl 23 5A/12V Zasilacz buforowy 2 kpl V 17Ah Akumulator w obudowie 2 szt 25 Materiały instalacyjne 1 kpl Olsztyn, kwiecień 10 14

15 7 Spis rysunków 1. Rys. T-1. System oddymiania i napowietrzania. Rzut piwnicy. 2. Rys. T-2. System oddymiania i napowietrzania. Rzut parteru. 3. Rys. T-3. System oddymiania i napowietrzania. Rzut I piętra. 4. Rys. T-4. System oddymiania i napowietrzania. Schemat blokowy. Olsztyn, kwiecień 10 15

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50 Spis rysunków...6 Podstawa projektowania...7 System Sygnalizacji Pożaru...11 Zakres opracowania...12 Opis systemu...12 Centrala sygnalizacji pożarowej...12 Wyniesione panele wskazań i obsługi...13 Integracja

Bardziej szczegółowo

SANITARNA WENTYLACJA MECHANICZNA OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budynek

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZABEZPIECZENIA P.POŻ, ORAZ OGRODZENIA TERENU PRZEDSZKOLA NR 171 PRZY UL. RÓWNEJ 2 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA MAGAZYNU WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. NR INW. 104-0633 ul. Kontenerowa 6 SIERPIEŃ 2014 Imię i nazwisko Podpis Opracował:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG NARODOWE FORUM MUZYKI Wrocław PL. WOLNOŚCI BUDYNEK NARODOWEGO FORUM MUZYKI I GARAŻU PODZIEMNEGO Wrocław PL. WOLNOŚCI WROCŁAW MARZEC 2015 r. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG SPIS TREŚCI 1. REGULACJE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA ST-09.4 - AKPiA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45314320-0 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

PRODUCENT ELEKTRONICZNYCH ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I STEROWNIKÓW MIKROPROCESOROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI

PRODUCENT ELEKTRONICZNYCH ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I STEROWNIKÓW MIKROPROCESOROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI PRODUCENT ELEKTRONICZNYCH ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I STEROWNIKÓW MIKROPROCESOROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI Centrala sterująca urządzeniami oddymiającymi i przewietrzającymi typu: AFG-2004 AFG-2004/2A,

Bardziej szczegółowo

KARTA PROJEKTU NR 10/M- PW/10

KARTA PROJEKTU NR 10/M- PW/10 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INśYNIERYJNYCH MEGASYSTEM Sp. z o.o. 31-559 KRAKÓW, ul. Grzegórzecka 77, tel. 012 296 08 08, fax. 012 296 08 05 KARTA PROJEKTU NR 10/M- PW/10 ZLECENIODAWCA: TEAM s.c. ul. WOJSKA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach Wielkopolskich przy ul.

Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach Wielkopolskich przy ul. Projekt budowlano-wykonawczy Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach Wielkopolskich przy ul. Piłsudskiego 47 Obiekt: Sąd Rejonowy w Obornikach

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM m LUBUSKI -.^ 1 URZĄD WOJEWODZKI INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA TECHNICZNA WYKONANIA PRAC DLA POMIESZCZEŃ SERWEROWNI W AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH W STARYM SĄCZU

KONCEPCJA TECHNICZNA WYKONANIA PRAC DLA POMIESZCZEŃ SERWEROWNI W AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH W STARYM SĄCZU KONCEPCJA TECHNICZNA WYKONANIA PRAC DLA POMIESZCZEŃ SERWEROWNI W AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH W STARYM SĄCZU Przygotowała: MEDIUM SOFT Polska Sp. z o.o ul. Pułtuska 10 61-052 Poznań Wersja: v04 Spis treści

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor:

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor: Eko-Technologie eko-technologie.eu Krzysztof Żelazkiewicz ul. Borelowskiego 29 42-218 Częstochowa / 34 322 12 52 NIP 949-154-76-51 biuro@eko-technologie.eu Projekt wykonawczy Inwestor: Adres budynku: Temat:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa Załącznik nr 1 do SIWZ stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa 1. Nazwa zamówienia: Dostawa i modernizacja wybranych elementów infrastruktury nowej siedziby

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6

MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6 INWESTOR: MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6 OBIEKT: Budynek biurowy Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Kraków, ul. Sokołowskiego

Bardziej szczegółowo

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: HOTEL Z ODNOWĄ BIOLOGICZNĄ I SPA ORAZ STUDIUM REHABILITACYJNYM

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW TELECOM NORBERT GÓRZYŃSKI

BIURO PROJEKTÓW TELECOM NORBERT GÓRZYŃSKI BIURO PROJEKTÓW TELECOM NORBERT GÓRZYŃSKI Umowa Nr Obiekt: Branża: Sanitarna 09 402 PŁOCK ul. 3go Maja 12/ 68 TEL. (024) 366 40 48 FAX (024) 366 40 48 e-mail: biuro@bptelecom.pl Egz. nr Ministerstwo Skarbu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) Dla inwestycji: Budowa systemu emisji i rejestracji audio-video w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej na dz. działkach o Nr:

Bardziej szczegółowo

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA BUDOWY POMIESZCZENIA SERWEROWNI

KONCEPCJA BUDOWY POMIESZCZENIA SERWEROWNI Tytuł: KONCEPCJA BUDOWY POMIESZCZENIA SERWEROWNI Inwestor: INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU PL. KRASIŃSKICH 2/4/6 00-951 WARSZAWA Branże: Obiekt: Budowa

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni STADIUM: Dokumentacja wykonawcza INWESTOR: Szpital Psychiatryczny w Toszku, Ul. Gliwicka 5 TEMAT: Adaptacja budynku archiwum na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zadania Wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej, projektowo kosztorysowej; przebudowy pomieszczenia nr 310 na potrzeby nowej serwerowni oraz przebudowy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY WYKONANIA KLIMATYZACJI W BUDYNKU A PRZY UL. NOWOGRODZKIEJ 1/3/5 W WARSZAWIE. BRANŻA SANITARNA INWESTOR: MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 00. 00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 00. 00.00 WYMAGANIA OGÓLNE PROJEKT ROZBUDOWY POPRZEZ DOBUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ ODDZIAŁU INTENSYWNEJ TERAPII ORAZ JEGO POWIĄZANIE Z ZAPROJEKTOWANYM SZPITALNYM ODDZIAŁEM RATUNKOWYM wraz z projektem zagospodarowania terenu i projektami

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo