USŁUGI PROJEKTOWE arch. Elżbieta Janiuk ul. Rubinowa Olsztyn, tel/fax (89) ,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "USŁUGI PROJEKTOWE arch. Elżbieta Janiuk ul. Rubinowa 21 10-698 Olsztyn, tel/fax (89) 678-95-12, e-mail ela.janiuk@polbiznes.com"

Transkrypt

1 USŁUGI PROJEKTOWE arch. Elżbieta Janiuk ul. Rubinowa Olsztyn, tel/fax (89) , PROJEKT BUDOWLANY WYDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO KLATEK SCHODOWYCH I SPEŁNIENIA WARUNKÓW BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU ZESPOŁU PLACÓWEK EDUKACYJNYCH. Olsztyn, ul. Turowskiego 1, działka nr geod. 54/19, obręb 126 inwestor: Zespół Placówek Edukacyjnych Olsztyn ul. Turowskiego 1 zespół projektowy: branża teletechniczna projektant: mgr Dariusz Rybaczyk upr. bud. Nr WAM/005/ZHOT/05 WAM BT/0152/05 sprawdzający: mgr inż. Piotr Raczyński upr. bud. Nr WAM/0104/POOT/08 WAM BT/0054/09 k w i e c i e ń r.

2 Spis treści: System Oddymiania i Napowietrzania, System Trzymaczy Drzwi 1 OŚWIADCZENIE SYSTEM ODDYMIANIA I NAPOWIETRZANIA KLATEK SCHODOWYCH ORAZ SYSTEM TRZYMACZY DRZWI WIADOMOŚCI WSTĘPNE Przedmiot opracowania Cel opracowania Cel inwestycji Zakres opracowania WYKAZ NORM I PRZEPISÓW OPIS TECHNICZNY Wstęp Usuwanie dymu Doprowadzanie powietrza zewnętrznego OBLICZENIA POWIERZCHNI OKIEN ODDYMIAJĄCYCH Obliczenia otworów oddymiania i napowietrzania ELEMENTY SYSTEMU ODDYMIANIA I NAPOWIETRZANIA ELEMENTY SYSTEMU TRZYMACZY UKŁAD PRACY SYSTEMU DOBÓR WIELKOŚCI SIŁY MECHANIZMÓW OTWIERAJĄCYCH INSTALACJA KABLOWA SYSTEMU ODDYMIANIA ZASILANIE CENTRALKI RZN RYGLOWANIE DRZWI WEJŚCIOWYCH MONTAŻ I URUCHOMIENIE SYSTEMU WYKONANIE INSTALACJI I MONTAŻ URZĄDZEŃ URUCHOMIENIE I ODBIÓR INSTALACJI SZKOLENIE PERSONELU OBSŁUGI KONSERWACJA UWAGI OGÓLNE DO PRAC BUDOWLANYCH UWAGI KOŃCOWE WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ SPIS RYSUNKÓW Olsztyn, kwiecień 10 2

3 1 Oświadczenie Zespół projektowy oświadcza, że System Oddymiania i Napowietrzania oraz System Trzymaczy Drzwi w klatkach schodowych budynku Zespołu Placówek Edukacyjnych przy ul. Turowskiego 1 w Olsztynie został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Olsztyn, kwiecień 10 3

4 2 System Oddymiania i Napowietrzania klatek schodowych oraz System Trzymaczy Drzwi 2.1 Wiadomości wstępne Przedmiot opracowania Przedmiotem niniejszej dokumentacji technicznej budowlanej jest projekt Systemu Oddymiania i Napowietrzania klatek schodowych oraz Systemu Trzymaczy Drzwi Cel opracowania Celem opracowania jest przedstawienie w formie dokumentacji technicznej projektowej sposobu instalacji grawitacyjnego systemu odprowadzania dymu i ciepła, doprowadzania powietrza uzupełniającego oraz systemu zamknięcia drzwi na wypadek zadymienia klatki schodowej Nr 1 i klatki schodowej Nr 3, stanowiących drogę ewakuacji Cel inwestycji Celem niniejszej inwestycji jest wykonanie poprawnych warunków ewakuacji poprzez wydzielenie klatek schodowych w oddzielną strefę pożarową oraz usunięcie z niej ewentualnego dymu i gazów poprzez zastosowanie grawitacyjnego systemu oddymiania. Konieczność oddymiania i napowietrzania wynika z ustaleń 245 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.), jak również wytycznych przedstawiciela Państwowej Straży Pożarnej Zakres opracowania Zakres opracowania obejmuje: Ustalenie sposobu zapewnienia usuwania dymów i gazów pożarowych Zastosowanie uruchamiania systemu oddymiania w sposób automatyczny oraz ręczny, Instalację i uruchomienie siłowników elektrycznych do otwierania, okien i drzwi zewnętrznych. Zamknięcie otwartych drzwi w celu wydzielenia drogi ewakuacji. Schematy oraz sposoby połączeń systemów. Przedmiary robót Specyfikację techniczną 2.2 Wykaz norm i przepisów Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. z 2002 r./. Olsztyn, kwiecień 10 4

5 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. [Dz. U. z dnia 21 maja 2006] PKN-CEN/TR Smoke and head control systems. PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru. PN-EN :2001 Badania odporności ogniowej. Część 1: Wymagania ogólne. PN-ISO :1997 Ochrona przeciwpożarowa. Terminologia. Ewakuacja i środki ewakuacji. PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa. PN-B :1998 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła. Klapy dymowe. Wymagania i metody badań. PN-B :2001 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła. Zasady projektowania. PN-EN 54-1:1998 Systemy sygnalizacji pożarowej. Wprowadzenie. PN-E Systemy sygnalizacji pożarowej. Projektowanie, zakładanie, odbiór, eksploatacja i konserwacja instalacji. PN-EN 60849:2001 Dźwiękowy system ostrzegawczy. Instrukcja nr 221 Instytutu Techniki Budowlanej. Wytyczne oceny odporności ogniowej elementów konstrukcji budowlanych Warszawa Instrukcja nr 320 Instytutu Techniki Budowlanej. Badania rozprzestrzeniania ognia Warszawa Instrukcja nr 378/2002 Instytutu Techniki Budowlanej. Projektowanie instalacji wentylacji pożarowej dróg ewakuacyjnych w budynkach wysokich i wysokościowych Warszawa Podręcznik projektanta systemów sygnalizacji pożarowej. Część I i Część II. CNBOP 2004r. Bogdan Mizieliński, Systemy oddymiania budynków, WNT, Warszawa Olsztyn, kwiecień 10 5

6 3 Opis techniczny Wstęp Niniejszy projekt budowlany wykonawczy obejmuje swoim zakresem określenie sposobu usuwania dymów i gazów pożarowych w oparciu o rozwiązania klap dymowych oraz napowietrzania z wykorzystaniem okien i drzwi w klatce schodowej Usuwanie dymu Usuwanie dymu z klatki schodowej Nr 1 odbywa się za pomocą okna w elewacji na pierwszym piętrze. Napowietrzanie klatki schodowej Nr 1 będzie się odbywać przez drzwi wejściowe. Usuwanie dymu z klatki schodowej Nr 3 odbywa się za pomocą trzech okien w elewacji na pierwszym piętrze. Napowietrzanie klatki schodowej Nr 3 będzie się odbywać przez drzwi wejściowe oraz okno uchylne przy drzwiach. Celem napowietrzania jest przedostanie się odpowiedniej ilości powietrza uzupełniającego. Projekt zakłada uruchamianie instalacji do odprowadzania gazów i dymów pożarowych wraz z napowietrzaniem w sposób automatyczny lub ręczny. Uruchomienie w sposób automatyczny odbywać się będzie poprzez podanie kryterium ALARMU II stopnia z optycznych czujek dymu do centralki oddymiania. Czujki umieszczone będą na każdej kondygnacji oraz przed drzwiami do klatki schodowej. Elementami wykonawczymi będą elektryczne siłowniki typu łańcuchowego zamocowane do elementów nieruchomych, a konsole do skrzydła okna. Uruchamianie instalacji w sposób ręczny odbywać się będzie za pomocą przycisków oddymiania włączonych bezpośrednio do centralki oddymiania (kryterium odpowiednie dla ALARMU II stopnia). Przyciski rozmieszczone są w klatce schodowej na każdej kondygnacji. Na ścianie na parterze będzie umieszczony przycisk oddymiania z optyczną i akustyczną sygnalizacją zadziałania systemu. System umożliwia również przewietrzanie klatki schodowej za pomocą przycisku przewietrzania. Dostęp do przycisku odbywa się za pomocą kluczyka. Na dachu umieszczono czujniki pogodowe powodujące zamknięcie okien w przypadku deszczu lub silnego wiatru. Zamknięcie okien zostanie wykonane jedynie po otwarciu ich z przycisku przewietrzania. Kryterium alarmu pożaru jest nadrzędne w stosunku do kryterium przewietrzania. Szczegóły rozwiązań zawiera projekt w części rysunkowej Doprowadzanie powietrza zewnętrznego. Aby system grawitacyjnego odprowadzania dymu mógł sprawnie funkcjonować, musi zostać grawitacyjnie zapewniona odpowiednia ilość powietrza uzupełniającego. Obliczając powierzchnie otworów dopływu powietrza należy zachować odpowiedni stosunek powierzchni wlotu do powierzchni odprowadzania. Zgodnie z normą powierzchnię geometryczną otworów napowietrzających należy zwiększyć o 30% w stosunku do powierzchni geometrycznej klap dymowych. Jeśli wykorzystuje się do tego celu otwory drzwiowe lub okienne, należy zastosować właściwy współczynnik Olsztyn, kwiecień 10 6

7 wlotu. Naturalne otwory wentylacyjne w strefach wolnych od dymu będą otwierane automatycznie, a działając jednocześnie z systemem odprowadzającym dym, mogą przyczynić się do wprowadzenia niezbędnej ilości powietrza. 3.2 Obliczenia powierzchni okien oddymiających Wymagane powierzchnie do oddymiania obliczono wg wzoru: Acz=Ag*c v Dla klatki schodowej Nr 1 przyjęto c v =0,5 Dla klatki schodowej Nr 3 przyjęto c v =0,528 Gdzie: Acz - powierzchnia czynna klapy dymowej [m 2 ] Ag - powierzchnia geometryczna klapy dymowej [m 2 ] c v - aerodynamiczny współczynnik przepływu klap dymowych F - powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej [m 2 ] Obliczenia otworów oddymiania i napowietrzania Klatka schodowa Nr 1 Powierzchnia klatki schodowej F Wymagana powierzchnia Acz okien oddymiających Projektowana powierzchnia Acz okien oddymiających 24,43 m2 1,22 m2 1,222 m2 Do celów oddymiania służy okno na I piętrze otwierane na zewnątrz. Okno wraz z siłownikiem łańcuchowym tandemowym powinno posiadać stosowny certyfikat. Do napowietrzania służą drzwi wejściowe otwierane siłownikiem drzwiowym. Klatka schodowa Nr 3 Powierzchnia klatki schodowej F Wymagana powierzchnia Acz okien oddymiających Projektowana powierzchnia Acz okien oddymiających 30,92 m2 1,55 m2 1,62 m2 Do celów oddymiania służą cztery okna na I piętrze. Do napowietrzania służą drzwi wejściowe otwierane siłownikiem drzwiowym oraz okno uchylne przy drzwiach. Olsztyn, kwiecień 10 7

8 3.3 Elementy systemu oddymiania i napowietrzania Okna oddymiające Cztery okna w elewacji na najwyższej kondygnacji w klatce schodowej nr 3, w istniejącej witrynie, do których projektuje się napędy łańcuchowe z konsolami łamanymi, o sile dobranej odpowiednio do powierzchni okna z uwzględnieniem współczynnika naporu wiatru. Jedno okno w elewacji na najwyższej kondygnacji w klatce schodowej nr 1, okno z certyfikatem, otwierane na zewnątrz, do którego projektuje się napęd łańcuchowy tandemowy z konsolami, o sile dobranej odpowiednio do powierzchni okna z uwzględnieniem współczynnika naporu wiatru. Okna i drzwi napowietrzające Okno na parterze przy klatce schodowej nr 3 do którego projektuje się napędy łańcuchowe typu tandem z konsolami, o sile dobranej odpowiednio do powierzchni okna z uwzględnieniem współczynnika naporu wiatru. Drzwi wejściowe do klatki schodowej nr 1 i nr 3, do których projektuje się napędy otwarcia drzwi, o sile dobranej odpowiednio do powierzchni drzwi z uwzględnieniem współczynnika naporu wiatru. Centrale oddymiania Centrale oddymiania typu kompaktowego umieszczone na I piętrze (Kl sch nr 1) i na parterze (kl sch. Nr 3). Sterują one wszystkimi elementami systemu oraz zwalnianiem blokady drzwi. Optyczne czujki dymu Czujki umieszczone są na suficie na każdej kondygnacji. Wykrycie dymu przez czujkę powoduje wywołanie alarmu II stopnia, a w konsekwencji zadziałanie systemu oddymiania i napowietrzania oraz systemu trzymaczy drzwi. Przyciski do ręcznego uruchamiania oddymiania Projektuje się przyciski umieszczone na każdej kondygnacji typu RT42 bez sygnalizacji oraz jeden przycisk RT42ST- PL z sygnalizacją zadziałania. Przyciski podłączone są do centralki systemu instalacji oddymiania jako jej integralne części. Przyciski przewietrzania Projektuje się jeden przycisk z sygnalizacją otwarcia, dla każdej centrali, aktywowany za pomocą klucza. Przyciski służą do przewietrzania klatki schodowej. Przycisk uruchamia jedynie siłowniki w oknach oddymiających na najwyższej kondygnacji. Przewody typu PH 90 Przewody typu HDGs PH 90 wraz z zamocowaniami stosowane są w systemach zasilania i sterowania urządzeniami służącymi ochronie przeciwpożarowej, powinny zapewniać ciągłość dostawy energii elektrycznej w warunkach pożaru przez wymagany czas działania urządzenia przeciwpożarowego, jednak nie mniejszy niż 90 minut. Jest tu mowa o przewodach i kablach bezpiecznych wraz z zamocowaniami co tworzy system podtrzymania funkcji w ogniu przez wymagany czas nie krótszy niż 90 min. wyposażenie instalacyjne Baterie akumulatorów (montowane w obudowie centralki), przewody zasilające, sterujące, uchwyty, listwy instalacyjne, itp. Olsztyn, kwiecień 10 8

9 3.4 Elementy systemu trzymaczy Centrala trzymaczy Centrala trzymaczy typu BAZ 2. Zasila chwytaki elektromagnetyczne (trzymacze). Centrala umieszczona jest na parterze, w pobliżu centrali oddymiania CO 2. Chwytaki elektromagnetyczne Chwytaki utrzymują drzwi w pozycji otwartej. Mocowane są do podłogi. Łamany kształt chwytaków pozwala na dokładną regulację mocowania. Przycisk na chwytaku umożliwia indywidualne zwolnienie drzwi. 3.5 Układ pracy systemu Wszystkie elementy systemu oddymiania będą otwierane w sposób automatyczny i w sposób ręczny. ALARM II stopnia wywołany zadziałaniem czujki z grupy czujek zainstalowanych w wydzielonej dymowo powierzchni strefy pożarowej obejmującej przestrzeń klatki schodowej lub uruchomienie ręcznego przycisku oddymiania spowoduje zadziałanie systemu. Jednocześnie zostaną zamknięte drzwi do klatki schodowej na każdym poziomie. W stanie normalnym wyznaczone drzwi są otwarte i przytrzymywane za pomocą chwytaków elektromagnetycznych /trzymaczy/. Podanie kryterium alarmu z centrali oddymiania do centrali trzymaczy powoduje zwolnienie chwytaków i w konsekwencji za pomocą samozamykaczy zamknięcie drzwi. Przewietrzanie klatki schodowej odbywa się przez osoby uprawnione, posiadające klucz do przycisków przewietrzania. W przypadku silnego wiatru lub deszczu, gdy okna systemu są otwarte za pomocą przycisków przewietrzania, czujnik pogodowy umieszczony na dachu powoduje zamknięcie otwartych okien. Zamykanie nie jest realizowane gdy aktywacja nastąpiła z dowolnej optycznej czujki dymu lub z dowolnego przycisku oddymiania. 3.6 Dobór wielkości siły mechanizmów otwierających W obliczeniach ustalono długości napędów łańcuchowych dla okien oddymiających i drzwi napowietrzających. Niezależnie od długości napędów łańcuchowych otwierających okna, należy zamontować je z siłownikami o wymaganej do ich uchylenia lub otwarcia sile. Ustalając wielkość siły napędu dla klap oddymiających posługujemy się danymi zawierającymi informacje o obciążeniach śniegiem, wiatrem oraz ciężarem własnym klapy z wypełnieniem szybą. Dla ustalenia wielkości siły napędu posługujemy się następującymi danymi: obliczeniowa masa śniegu przyjęto 0 kg/m2 obliczeniowa siła wiatru przyjęto 5 kg/m2 masa okna o powierzchni 1m2 wynosi ok. 20 kg. dla okien w elewacji przyjęto masę 16,2 kg. (0,9x0,9x20) obliczeniowo masa 1 kg odpowiada sile ok.10 N [9,81N] 16,2 kg odpowiada sile ok. 173 N. Olsztyn, kwiecień 10 9

10 Przyjęto zastosowanie napędów na każde okno, o sile 300 N każdy. 3.7 Instalacja kablowa systemu oddymiania Podstawowymi składnikami okablowania systemu oddymiania są: linie dozorowe linia zasilająca centralkę RZN linie sterownia ręcznego od przycisków RT42 do centrali RZN linie zasilające siłowniki linia do przycisku przewietrzania linia sterowania zwolnieniem chwytaków Przy projektowaniu linii zasilającej siłowniki uwzględnia się: - obciążenie prądowe z dopuszczalnymi spadkami napięcia na linii, - przekroje kabli lub przewodów - dopuszczalne inne dane ustalone przez producenta urządzenia. Dla siłowników ustala się średnicę przewodów, a także dopuszczalny spadek napięcia przy określonym znamionowym prądzie pracy siłownika powstałego na połączeniowym odcinku przewodów. Ustalając maksymalną długość przewodów do najdalej położonego siłownika od centralki RZN wynoszącą ok. 35 m i dla dopuszczalnego spadku napięcia 15% wymagany przekrój przewodu wynosi: R=U/I=3,6V/4A=0,9 Ω R=qxl/s; s=l/r; s=0,0178x70/0,9=1,38 mm2 Przyjmujemy przekrój przewodów zasilających siłowniki z centralki CO 2 o wartości 2,5 mm2, z CO 1 przewody 1,5 mm2. Zasilanie siłowników napięciem 24V DC od centralki typu RZN odbywać się powinno przewodami typu HDGs 3x2,5mm2 PH 90 posiadającymi certyfikat CNBOP. Zasilanie centralek napięciem 230V 50Hz winno być zapewnione z najbliższej rozdzielni zabezpieczone osobnym bezpiecznikiem. Zasilanie znajduje się w opracowaniu instalacji elektrycznej. Połączenia przewodów z fabrycznym kablem od siłowników wykonuje się w specjalnych puszkach PIP, które posiadają certyfikat CNBOP. Puszki montuje się na podłożu niepalnym za pomocą certyfikowanych stalowych kotew. 3.8 Zasilanie centralki RZN Zgodnie z wymaganiami centralkę należy zasilać napięciem 230V/50Hz. Zasilanie centralek napięciem 230V/50 Hz winno się odbywać w sposób bezpośredni i trwały. Rezerwowym źródłem zasilania centralki będzie bateria dwóch akumulatorów o napięciu nominalnym 12 V i pojemności 12 Ah każdy, połączona buforowo z zasilaczem systemowym. Czas pracy zasilania awaryjnego jest nie mniejszy, niż 72 godziny i po tym czasie w przypadku alarmu system jest w stanie otworzyć wszystkie otwory. Dla projektowanej centralki RZN wymagana pojemność baterii akumulatorów wynosi Q = 12Ah. Olsztyn, kwiecień 10 10

11 4 Ryglowanie drzwi wejściowych Drzwi wejściowe do budynku posiadają funkcję napowietrzania. W przypadku zadziałania systemu skrzydła drzwi otwierają się automatycznie za pomocą siłowników drzwiowych. Zatem w drzwiach nie może być żadnych mechanicznych elementów ryglujących. Projektuje się zastosowanie zwór elektromagnetycznych, które zostaną zwolnione w czasie zadziałania systemu oddymiania. Zwory zasilane są za pomocą zasilacza buforowego, który jest umieszczony w pomieszczeniu technicznym w piwnicy. Zasilacz posiada akumulator do podtrzymania zasilania zwór. Wejście do budynku oraz wyjście odbywa się poprzez przekręcenie kluczyka w zamku, który powoduje zwolnienie jednej zwory na jednych drzwiach. Dodatkowo w pobliżu wyjścia znajduje się przycisk awaryjny. Uruchomienie przycisku poprzez zbicie szybki powoduje zwolnienie zwór elektromagnetycznych na drzwiach co spowoduje możliwość otwarcia skrzydeł drzwi wyjściowych dla celów ewakuacji. Drzwi powinny być wyposażone w samozamykacze. 5 Montaż i uruchomienie systemu 5.1 Wykonanie instalacji i montaż urządzeń Instalację ułożyć w bruzdach pod tynkiem z zastosowaniem odpowiednich mocowań przewodów. Przewody typu HDGs układać zgodnie z wymogami certyfikacji. Należy zastosować uchwyty kablowe stalowe np. OBO BETTERMANN typu 1015 lub FISCHER montowane do ściany przy użyciu tulejek rozporowych stalowych M6 oraz wkrętów do metalu M6 w odstępach maksymalnie co 30 cm. Każdy przewód musi być mocowany indywidualnie. Przepusty zabezpieczyć preparatem HILTI lub innym o podobnych parametrach posiadającym dopuszczenie do stosowania w ochronie przeciwpożarowej. Podłączenia przewodów i kabli do urządzeń i wyposażenia należy wykonać w sposób trwały i oznakować. Centralki RZN montować na ścianie w taki sposób, aby od innych urządzeń były zachowane odległości pozwalające na prowadzenie swobodnego montażu i prac konserwacyjnych. Przyciski do uruchamiania ręcznego RT42 instalować na wysokości ok.1,4 m od posadzki i w odpowiedniej odległości od innych elementów załączających bądź wyłączających. Centralki typu RZN winny być połączone przewodem YnTKSY 4x2x0,8 z przyciskami ręcznymi RT42 oraz przewodem YnTKSY 2x2x1 lub YDY 3x1 mm2 z przyciskami ręcznymi przewietrzania. Urządzenia mocować do ścian przy pomocy kołków rozporowych stalowych bezpośrednio do trwałej konstrukcji podłoża. W przypadku prowadzenia instalacji w stalowym korytku kablowym również należy zastosować uchwyty kablowe stalowe, kable należy mocować w wymaganej odległości. Należy pamiętać iż w przypadku pożaru koryto kablowe ulega skręceniu niszcząc tym samym przymocowany do niego kabel. Dlatego rozstaw elementów mocująco wsporczych jest bardzo istotny. Izolacja kabla o odpowiednim PH pod wpływem wysokiej temperatury staje się bardzo twarda i tym samym krucha co czyni ją podatną na uszkodzenia mechaniczne. Olsztyn, kwiecień 10 11

12 W przypadku montażu dwóch przewodów pod jeden zacisk, końcówki należy zacisnąć w tulejce kablowej wykorzystując profesjonalne narzędzia. 5.2 Uruchomienie i odbiór instalacji Uruchomienie należy dokonać zgodnie z dokumentacją techniczno ruchową. Dokonane zmiany przez wykonawcę w stosunku do ustaleń niniejszego projektu wprowadzić jako poprawki w ramach tzw. dokumentacji powykonawczej - odnotowane uprzednio w dzienniku budowy i uzgodnione z projektantem. Firma wykonująca system oddymiający po zakończeniu prac powinna załączyć do protokołu odbioru następujące dokumenty: certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności na wszystkie zainstalowane urządzenia, instrukcje eksploatacji i obsługi urządzeń, protokoły pomiarów instrukcję badania i konserwacji rysunki, na których są uwidocznione położenie i niezbędne parametry wszystkich zainstalowanych urządzeń. Program odbioru urządzeń powinien przewidywać: sprawdzenie parametrów technicznych klap wynikających z DTR, sprawdzenie zadziałania klap - za pomocą każdego z przycisków sterujących (zamknięcie i otwarcie), sprawdzenie czasu pełnego otwarcia klap, W składzie zespołu powinni się znajdować : przedstawiciel inwestora inspektor nadzoru inwestorskiego wykonawca robót specjalista odpowiedzialny za sprawy ochrony przeciwpożarowej konserwator instalacji oddymiania (jeśli został wybrany) Zespół przeprowadza odbiór instalacji oddymiania dla pozorowanego zadymienia poprzez uruchomienie czujek oraz ręcznych przycisków RT42 oraz sprawdza uruchomienie oddymiania wraz z działaniem optyczno akustycznej sygnalizacji alarmu. 5.3 Szkolenie personelu obsługi Użytkownik instalacji powinien wyznaczyć osoby, które winny być przeszkolone w zakresie dozoru i obsługi systemu oddymiania. Personel odpowiedzialny za obsługę, kontrolę oraz nadzór nad systemem powinien być przeszkolony w zakresie wykonywania odpowiednich czynności. Fakt przeprowadzenia szkolenia powinien być potwierdzony podpisami osób biorących udział w szkoleniu i prowadzącego w protokole szkolenia. 5.4 Konserwacja W celu zapewnienia poprawnej pracy systemu winien on podlegać stałemu nadzorowi konserwatorskiemu. Olsztyn, kwiecień 10 12

13 We wskazanym przez Użytkownika pomieszczeniu powinna znajdować się dokumentacja techniczna budowlana powykonawcza oraz Dziennik Konserwacji i Obsługi Awaryjnej Systemu, w którym należy dokonywać wpisy odnośnie wszelkich czynności serwisowych. Wpisy powinny być potwierdzone podpisem serwisanta i przedstawiciela Użytkownika systemu. 5.5 Uwagi ogólne do prac budowlanych Prace budowlane wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami sztuki budowlanej, pod ścisłym nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia. Wykonać niezbędne prace wykończeniowe takie jak uszczelnienia, szpachlowanie, malowanie, obróbki blacharskie i inne. Instalacja powinna być wykonana w bruzdach pod tynkiem. 5.6 Uwagi końcowe Roboty prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Prowadzenie robót powierzyć osobie uprawnionej. Wszystkie projekty należy rozpatrywać łącznie jako całość. Stosować materiały posiadające atesty, aprobaty techniczne i świadectwa dopuszczenia do stosowania. Roboty prowadzić i odbierać zgodnie z wytycznymi zawartymi w Warunkach technicznych wykonywania i odbioru robót elektrycznych. W przypadku wystąpienia wątpliwości co do prowadzenia robót, należy wezwać projektanta, który w ramach nadzoru autorskiego określi sposób postępowania. Podczas wykonywania robót bezwzględnie przestrzegać przepisy bhp oraz stosować oznakowania i zabezpieczenia BHP. Przy wykonywaniu prac budowlanych należy korzystać z projektów branżowych. Należy zwrócić uwagę na przebicia i przejścia z instalacjami przez stropy i ściany. Zastrzega się, że wszelkie zmiany niniejszej dokumentacji mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą biura projektów. Dotyczy to w szczególności rozwiązań materiałowych. Olsztyn, kwiecień 10 13

14 6 Wykaz podstawowych materiałów i urządzeń Lp. Symbol Nazwa Ilość Jm. 1 RZN 4408 Centrala oddymiania 1 kpl. 2 RZN 4404 Centrala oddymiania 1 kpl. 3 KA 32/1000 BSY 4 KA 32/ KA 32/1100 BSY Napęd łańcuchowy tandem 24V, 300N/1000mm/1A z konsolami Napęd łańcuchowy 24V, 300N / 1000mm/1A z konsolami Napęd łańcuchowy tandem 24V, 300N/1100mm/1A z konsolami 1 szt. 4 szt. 1 szt. 6 DDS 50/500 Siłownik drzwiowy 2 szt. 7 RT 42 Przycisk oddymiania z szybką i kluczem 3 szt. 8 RT 42-ST Przycisk oddymiania ze wskaźnikiem uszkodzenia oraz sygnalizatorem akustycznym 2 szt. 9 SLT 42A-SD Przycisk przewietrzania z kluczem 2 szt. 10 WRG 82 Czujka wiatrowo deszczowa 2 kpl. 11 MPD 820 Optyczna czujka dymu z podstawą 9 kpl 12 PIP Puszka instalacyjna ppoż 10 szt V/12Ah Akumulator 4 szt. 14 BAZ 2 Centrala trzymaczy drzwi 1 Kpl 15 GT 50 R 089 Chwytak elektromagnetyczny łamany ze zworą 6 Kpl. 16 YnTKSY 2x2x0,8 ekw Kabel sygnałowy 98 mb. 17 HDGS 3x1,5 mm2 Kabel zasilający YnTKSY 4x2x0,8 Kabel sygnałowy 170 mb 19 Obo/Fischer Uchwyty atestowane 580 szt. 20 HDGs 3x2,5mm2 Kabel zasilający 78 mb. 21 YdY 2x1,5 Przewód zasilający 114 mb. 22 ZW600R Zwora elektromagnetyczna z uchwytem mocującym i przekaźnikiem stanu 2 kpl 23 5A/12V Zasilacz buforowy 2 kpl V 17Ah Akumulator w obudowie 2 szt 25 Materiały instalacyjne 1 kpl Olsztyn, kwiecień 10 14

15 7 Spis rysunków 1. Rys. T-1. System oddymiania i napowietrzania. Rzut piwnicy. 2. Rys. T-2. System oddymiania i napowietrzania. Rzut parteru. 3. Rys. T-3. System oddymiania i napowietrzania. Rzut I piętra. 4. Rys. T-4. System oddymiania i napowietrzania. Schemat blokowy. Olsztyn, kwiecień 10 15

P.U.H. MIKS Sławno, ul. Gdańska 8/3

P.U.H. MIKS Sławno, ul. Gdańska 8/3 Obiekt: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku, Branża: Instalacje teletechniczne i sygnalizacyjne Tytuł: Opracował: Bartosz Wojciechowski 1 7 Spis zawartości Lp. Tytuł Nr biura Nr GL S.A. 1. - opis

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30 (REWIZJA 1)

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30 (REWIZJA 1) Usługi Projektowo - Budowlane "DESIGN STUDIO" Rafał Podstawka Al. Solidarności 34/324, 25-323 Kielce PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Autonomicznej instalacji oddymiania i odprowadzania temperatury z klatek schodowych w budynku Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk przy ul. Newelskiej 6 w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Instalacja oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii

Instalacja oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii Dane ogólne. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii w Samodzielnym Publicznym Zespole

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW... 2 OPIS TECHNICZNY... 3 1. INSTALACJA ODDYMIANIA...

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW... 2 OPIS TECHNICZNY... 3 1. INSTALACJA ODDYMIANIA... SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW... 2 OPIS TECHNICZNY.... 3 1. INSTALACJA ODDYMIANIA... 3 1.1. Zakres opracowania... 3 1.2. Funkcje instalacji... 3 1.2.1 Sygnalizacja alarmowa... 3 1.2.2 Oddymianie budynku...

Bardziej szczegółowo

Wolsztyńska 4 61 131 Poznań tel/fax (0-61) 867 17 17 UWAGA:

Wolsztyńska 4 61 131 Poznań tel/fax (0-61) 867 17 17 UWAGA: Wolsztyńska 4 61 131 Poznań tel/fax (0-61) 867 17 17 UL. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO 1, 80-336 GDAŃSK, OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO INSTALACJI ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH UWAGA: 1 Wszystkie materiały,

Bardziej szczegółowo

Dokument w wersji cyfrowej

Dokument w wersji cyfrowej KOMPLEKSOWE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE M A K P O Ż KUCHARCZYK SPOŁKA JAWNA 34-325 Łodygowice ul. Żywiecka 120 tel. 502 103 993 NIP: 5532492555 502 241 878 fax: (033) 863 16 85 e-mail: biuro@makpoz.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH TBiARCHITEKCI Sp. z o.o. ul. Harfowa 38 80-298 GDAOSK NIP 5841352935 www.tbi-architekci.pl TEMAT OPRACOWANIA TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 9 KATEGORIA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ

OPIS TECHNICZNY ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ OPIS TECHNICZNY ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ 1. Przedmiot opracowania 1. Instalacja odprowadzania dymu i ciepłego powietrza z klatek schodowych W obiekcie zainstalowany będzie system oddymiania i odprowadzania

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. III. System zamknięć ogniowych 16. IV. Sieć hydrantowa 17

SPIS TREŚCI. III. System zamknięć ogniowych 16. IV. Sieć hydrantowa 17 SPIS TREŚCI Podstawa opracowania 5 I. Przeciwpożarowe wydzielenie pionowej drogi ewakuacji 5 A. Klatka K1 5 1. Parter 5 B. Klatka K2 7 2. Piętro 1 7 6. Poddasze 7 II. Okienny system oddymiania 8 A Klatka

Bardziej szczegółowo

USŁUGI INŻYNIERSKIE I KOSZTORYSOWE ANNA MORUSIEWICZ ul. Warszawska 34, 25-312 KIELCE tel./fax. 41 344 68 33 PROJEKT TECHNICZNY

USŁUGI INŻYNIERSKIE I KOSZTORYSOWE ANNA MORUSIEWICZ ul. Warszawska 34, 25-312 KIELCE tel./fax. 41 344 68 33 PROJEKT TECHNICZNY USŁUGI INŻYNIERSKIE I KOSZTORYSOWE ANNA MORUSIEWICZ ul. Warszawska 34, 25-312 KIELCE tel./fax. 41 344 68 33 PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH W DPS STARACHOWICE OBIEKT BUDOWLANY:

Bardziej szczegółowo

ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel./fax. (032) 2918558

ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel./fax. (032) 2918558 ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel./fax. (032) 2918558 TEMAT: PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU SPECJALISTYCZNEJ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ PARKOWA W KRAKOWIE

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania 1. Przedmiot opracowania OPIS TECHNICZNY Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny remontu wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynku Internatu Zespołu Placówek Szkolno Wychowawczych w Głogowie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY DOSTOSOWANIE DOMU WYPOCZYNKOWEGO RYBITWA DO WYMAGAŃ PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH

PROJEKT BUDOWLANY DOSTOSOWANIE DOMU WYPOCZYNKOWEGO RYBITWA DO WYMAGAŃ PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH PROJEKT BUDOWLANY DOSTOSOWANIE DOMU WYPOCZYNKOWEGO RYBITWA DO WYMAGAŃ PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH Obiekt: RYBITWA Zamawiający: Istniejący Dom Wypoczynkowy Rogowo dz. nr 377 72-330 Mrzezyno Gryfickie Domy

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości projektu

Spis zawartości projektu Spis zawartości projektu I. Opis techniczny...2 1. Inwestor, przedmiot i zakres opracowania...2 2. Podstawa opracowania...2 3. Dane ogólne...2 3.1. Lokalizacja...2 3.2. Charakterystyka obiektu...2 4.Projektowana

Bardziej szczegółowo

TOM III. INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE

TOM III. INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE TOM III INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE Projekt wykonawczy Instalacje przeciwpoŝarowe - oddymianie. MontaŜ instalacji teletechnicznych sterowania klapami odymiającymi klatek schodowych K1 i K2.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY SIWZ zał. nr 12 - program funkcjonalno-użytkowy PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 1. TYTUŁ Zaprojektowanie i wykonanie systemu oddymiania na klatce schodowej nowego budynku Lubelskiego Hospicjum Dobrego Samarytanina

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH W GIMNAZJUM NR 41 KRAKÓW oś JAGIELLOŃSKIE 17 ZABUDOWA KLAP I CENTRAL ODDYMIANIA

INSTALACJA ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH W GIMNAZJUM NR 41 KRAKÓW oś JAGIELLOŃSKIE 17 ZABUDOWA KLAP I CENTRAL ODDYMIANIA data. Lipiec 2012 16/2012 Numer projektu Zamawiający/inwestor GIMNAZJUM NR 41 im. B. PRUSA oś JAGIELLOŃSKIE 17 31-833 KRAKÓW obiekt GIMNAZJUM NR 41 im. B. PRUSA oś JAGIELLOŃSKIE 17 31-833 KRAKÓW nazwa

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; d. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Opis techniczny. b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; d. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 1 Opis techniczny 1. Podstawa opracowania. Niniejszy projekt opracowano na podstawie: a. Zlecenia Inwestora Urząd Miasta Augustów; b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; c. Ekspertyzy

Bardziej szczegółowo

F.H.U. IRMAN - Mirosław Jóźwik

F.H.U. IRMAN - Mirosław Jóźwik F.H.U. IRMAN - Mirosław Jóźwik 43-100 Tychy ul. Edisona 7/38 Tel. 601994703 Faks 0322270371 INWESTOR: Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej OBIEKT: Budynek mieszkalny wielorodzinny Ruda Śląska, ul. 1 Maja 316

Bardziej szczegółowo

- SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D. Mieczysław Mazurkiewicz ul. Domaniewska 22/71 02-672 Warszawa

- SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D. Mieczysław Mazurkiewicz ul. Domaniewska 22/71 02-672 Warszawa PRACE POLEGAJĄCE NA ODNOWIENIU POMIESZCZEŃ I DOSTOSOWANIU DO POTRZEB PRACOWNIKÓW - SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU INWESTOR OBIEKTU: INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D ADRES OBIEKTU: UL.

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: Zawartość opracowania: I. WSTĘP...3 II. OPIS TECHNICZNY...4 III. OBLICZENIA TECHNICZNE...6 IV. WYKAZ MATERIAŁÓW...7 V. WYKAZ RYSUNKÓW...8 Rys 1. Rys 2. Rys 3. Rys 4. Schemat instalacji sygnalizacji pożaru.

Bardziej szczegółowo

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 INWESTOR: ADRES OBIEKTU: OBIEKT: NAZWA OPRACOWANIA: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 73 im. KRÓLA STEFANA BATOREGO INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 73 im. KRÓLA STEFANA BATOREGO INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKTOWANIE RCHITEKTONICZNE OPINIE TECHNICZNE DORADZTWO PRAWNE 2.594 Warszawa ul. J. Bruna 9 lok 41 tel.( 022) 406 60 46 (0) 606 38 01 38 Tytuł opracowania Adres inwestycji Numer działki Inwestor Stadium

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Temat: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-SOCJALNEGO NA ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY INSTALACJA ODDYMIANIA

PROJEKT BUDOWLANY. Temat: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-SOCJALNEGO NA ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY INSTALACJA ODDYMIANIA PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY Temat: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-SOCJALNEGO NA ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY INSTALACJA ODDYMIANIA Branża: TELETECHNICZNA Adres

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości: AJP Piotr Sieradzki, tel

Spis zawartości: AJP Piotr Sieradzki, tel Spis zawartości: 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Uprawnienia + izba projektanta 4. Opis techniczny. 5. Rzut parteru 0 inst. systemu oddymiani; modernizacja instalacji oświetlenia ogólnego klatki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego dróg ewakuacyjnych oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego dróg ewakuacyjnych oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu "FIRECONTROL" S.C. Systemy Przeciwpożarowe Projekt Realizacja Doradztwo Sprzęt Wolica 43 62-872 Godziesze Małe tel: 062 720 92 20 fax: 062 720 92 21 e-mail: biuro@firecontrol.pl Egz. 4/4 IV PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. SEKCJA 1 2 Opis systemu oddymiania. SEKCJA 2 9 Tabela materiałowa. SEKCJA 3 11 Rozplanowanie elementów systemu

SPIS TREŚCI 1. SEKCJA 1 2 Opis systemu oddymiania. SEKCJA 2 9 Tabela materiałowa. SEKCJA 3 11 Rozplanowanie elementów systemu SPIS TREŚCI 1 ZAKRES OPRACOWANIA SEKCJA 1 2 Opis systemu oddymiania SEKCJA 2 9 Tabela materiałowa SEKCJA 3 11 Rozplanowanie elementów systemu SEKCJA 4 12 y, karty katalogowe SEKCJA 5 14 DTR SEKCJA 6 15

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Elektroniczne DAMIR S.C. 10-603 Olsztyn, ul. Metalowa 3 tel. 89-534-59-70 PROJEKT BUDOWLANY

Przedsiębiorstwo Elektroniczne DAMIR S.C. 10-603 Olsztyn, ul. Metalowa 3 tel. 89-534-59-70 PROJEKT BUDOWLANY Przedsiębiorstwo Elektroniczne DAMIR S.C. 10-603 Olsztyn, ul. Metalowa 3 tel. 89-534-59-70 Inwestor: Powiat Ostródzki PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Przebudowa budynku koszarowego na Centrum Użyteczności Publicznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Część szczegółowa Projekt oddymienia klatki schodowej za pomocą okien oddymiających z utworzeniem drogi ewakuacyjnej poza budynek bezpośrednio z klatki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Szpital Psychiatryczny w Suwałkach. Adres: ul. Szpitalna 62. 16-400 Suwałki. Uprawnienia: CNBOP-PIB: KNP 12/124/2011

PROJEKT WYKONAWCZY. Szpital Psychiatryczny w Suwałkach. Adres: ul. Szpitalna 62. 16-400 Suwałki. Uprawnienia: CNBOP-PIB: KNP 12/124/2011 PROJEKT WYKONAWCZY Zamawiający: Szpital Psychiatryczny w Suwałkach Tytuł opracowania: System oddymiania klatki schodowej Obiekt: Szpital Psychiatryczny w Suwałkach Adres: ul. Szpitalna 62 16-400 Suwałki

Bardziej szczegółowo

I Część opisowa. II Załączniki. III Część rysunkowa

I Część opisowa. II Załączniki. III Część rysunkowa I Część opisowa 1 Dane ogólne.... 2 1.1 Przedmiot opracowania:... 2 2 Podstawa opracowania projektu.... 2 3 Opis... 2 3.1 Opis systemu oddymiania.... 2 3.1.1 Opis obiektu... 2 3.1.2 Opis systemu... 2 3.1.3

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wykonania i odbioru prac konserwacyjnych Grawitacyjnych Systemów Oddymiania Klatek Schodowych, Systemów sygnalizacji pożaru, bram ppoż. oraz detekcji gazów w budynkach przy ul.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWA IA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWA IA 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWA IA I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa prawna opracowania dokumentacji 2. Podstawa techniczna opracowania dokumentacji 3. Literatura branżowa, normy i przepisy 4. Przedmiot i zakres dokumentacji

Bardziej szczegółowo

GRAWITACYJNE SYSTEMY ODDYMIANIA SYSTEMY ELEKTRYCZNE I PNEUMATYCZNE PORÓWNANIE

GRAWITACYJNE SYSTEMY ODDYMIANIA SYSTEMY ELEKTRYCZNE I PNEUMATYCZNE PORÓWNANIE GRAWITACYJNE SYSTEMY ODDYMIANIA SYSTEMY ELEKTRYCZNE I PNEUMATYCZNE PORÓWNANIE SYSTEMY ELEKTRYCZNE Uruchomienie układu następuje automatycznie po zadziałaniu czujek dymowych lub temperaturowych, które są

Bardziej szczegółowo

WIELOSPECJALIZTYCZNY SZPITAL-SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI

WIELOSPECJALIZTYCZNY SZPITAL-SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI Temat: OBIEKT BUDOWA NOWEGO SKRZYDŁA BUDYNKU SZPITALNEGO WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZGORZELCU 53-900 ZGORZELEC, UL. LUBAŃSKA 11/12 INWESTOR: WIELOSPECJALIZTYCZNY

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWA IA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWA IA 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWA IA I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa prawna opracowania dokumentacji 2. Podstawa techniczna opracowania dokumentacji 3. Literatura branżowa, normy i przepisy 4. Przedmiot i zakres dokumentacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE NISKOPRĄDOWE. Instalacja Systemu Oddymiania (SOD)

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE NISKOPRĄDOWE. Instalacja Systemu Oddymiania (SOD) PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE NISKOPRĄDOWE Instalacja Systemu Oddymiania (SOD) INWESTOR: ZSEiT Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych Pasłęk al. Wojska Polskiego 36 Adaptacja III piętra internatu na

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY (branża elektryczna)

PROJEKT BUDOWLANY (branża elektryczna) PROJEKT BUDOWLANY (branża elektryczna) Temat: System sygnalizacji pożaru Adres: Zakopane, ul. Ciągówka 9 Inwestor: Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Zakopanem im. S. Jasińskiego ul. Ciągówka 9 34 500

Bardziej szczegółowo

NAZWA OPRACOWANIA: WYDZIELENIE POŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH I INSTALACJI ODDYMIANIA PAWILON SZPITALNY C

NAZWA OPRACOWANIA: WYDZIELENIE POŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH I INSTALACJI ODDYMIANIA PAWILON SZPITALNY C STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NAZWA OPRACOWANIA: WYDZIELENIE POŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH I INSTALACJI ODDYMIANIA PAWILON SZPITALNY C INWESTOR: SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T T E C H N I C Z N Y METRYKA PROJEKTU. mgr inż. Ewald Mrugała Opole, ul. Dąbrowszczaków 1/504 nr uprawnień 201/91/op TEMAT

P R O J E K T T E C H N I C Z N Y METRYKA PROJEKTU. mgr inż. Ewald Mrugała Opole, ul. Dąbrowszczaków 1/504 nr uprawnień 201/91/op TEMAT P R O J E K T T E C H N I C Z N Y METRYKA PROJEKTU TEMAT OBIEKT WYKONANIE INSTALACJI ODCINANIA POŻARU DOM POMOCY SPOŁECZNEJ 57-410 ŚCINAWKA DOLNA 17 INWESTOR DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚCINAWCE DOLNEJ 17

Bardziej szczegółowo

Projekt systemu sterowania oddymianiem klatek schodowych dla budynku ZUS ul. Kościuszki 31 w Pabianicach

Projekt systemu sterowania oddymianiem klatek schodowych dla budynku ZUS ul. Kościuszki 31 w Pabianicach Projekt systemu sterowania oddymianiem klatek schodowych dla budynku ZUS ul. Kościuszki 31 w Opracowali: mgr inż. Aleksander Migut rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr.: 439/2001

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. System Sygnalizacji Pożaru. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Projekt wykonawczy. System Sygnalizacji Pożaru. Nazwa i adres obiektu budowlanego: SYSTEMY ELEKTROAKUSTYCZNE Projekt wykonawczy Faza: Projekt wykonawczy Branża: Instalacje teletechniczne System Sygnalizacji Pożaru Nazwa i adres obiektu budowlanego: Remont i przebudowa budynku Sądu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

Smay: Systemy odprowadzenia powietrza z budynków

Smay: Systemy odprowadzenia powietrza z budynków Smay: Systemy odprowadzenia powietrza z budynków Aby systemy zapobiegania zadymieniu dróg ewakuacyjnych w budynkach działały poprawnie, konieczne jest wykonanie instalacji zapewniającej odprowadzenie obliczeniowych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny :

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : SYSTEM ODDYMIANIA DZIEDZIŃCA I KL.SCHODOWEJ - SZKOŁA PODSTAWOWA ADRES INWESTYCJI : Dąbrówka INWESTOR : Gmina Dopiewo ADRES INWESTORA : 62-070 Dopiewo, ul. Leśna 1c BRANŻA :

Bardziej szczegółowo

Dom Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach, Krzyżanowice 217, 27-100 Iłża Projekt wykonawczy: Wydzielenia pożarowe i oddymianie klatek schodowych

Dom Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach, Krzyżanowice 217, 27-100 Iłża Projekt wykonawczy: Wydzielenia pożarowe i oddymianie klatek schodowych PROJEKT WYKONAWCZY Wydzielenia pożarowe i oddymianie klatek schodowych. INWESTOR Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach 217 GŁÓWNY PROJEKTANT Maxtel sp. z o.o. ul. Ściegiennego 264B, 25-116 Kielce ADRES

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE Przedmiot opracowania dokumentacji. Zakres opracowania dokumentacji. Podstawa opracowania dokumentacji.

SPIS TRE Przedmiot opracowania dokumentacji. Zakres opracowania dokumentacji. Podstawa opracowania dokumentacji. SPIS TREŚCI 1. Przedmiot opracowania dokumentacji. 2. Zakres opracowania dokumentacji. 3. Podstawa opracowania dokumentacji. 4. System sterowania oddymianiem i przewietrzaniem klatek schodowych. 4.1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Znak sprawy: CeTA.2140.5.2012 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Dostosowanie budynków CeTA do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego - z kompleksowym systemem sygnalizacji alarmu pożaru i

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. WSTĘP Przedmiot ST 1. 2 Zakres stosowania 1. 3 Zakres robót ujęte ST 3. INSTALACJE SYGNALIZACJI POŻARU I ODDYMIANIA

SPIS TREŚCI 1. WSTĘP Przedmiot ST 1. 2 Zakres stosowania 1. 3 Zakres robót ujęte ST 3. INSTALACJE SYGNALIZACJI POŻARU I ODDYMIANIA SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1. 1 Przedmiot ST 1. 2 Zakres stosowania 1. 3 Zakres robót ujęte ST 3. INSTALACJE SYGNALIZACJI POŻARU I ODDYMIANIA 3.1. Instalacja sygnalizacji pożaru 3.1.1. Stanowisko dozoru 3.1.2.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Postępowanie nr BZP.2421.5.2012.JS załącznik nr 4 do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi konserwacji systemów sygnalizacji pożaru oraz systemów oddymiania w budynkach

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA WYROBU PIP-1A, PIP-2A

DOKUMENTACJA TECHNICZNA WYROBU PIP-1A, PIP-2A DOKUMENTACJA TECHNICZNA WYROBU PIP-1A, PIP-2A str. 1 Spis treści 1. Informacje ogólne 3 2. Parametry techniczne wyrobu wraz z odmianami. 4 3. Przepisy określające stosowanie puszek o odporności ogniowej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 1. Nazwa zadania: Wykonanie dokumentacji projektowej oddymiania klatek schodowych w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu 2. Adres obiektu budowlanego; ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno uŝytkowy

Program funkcjonalno uŝytkowy Program funkcjonalno uŝytkowy Nazwa zadania: Zabezpieczenie ppoŝ. budynków szpitalnych 19, 20 i 21 Adres obiektów: ul Srebrniki 17, 80-282 Gdańsk. Nazwy i kody robót: Roboty budowlane 45000000-7 Roboty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Szkoła Podstawowa nr 28 w Gliwicach

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Szkoła Podstawowa nr 28 w Gliwicach Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Szkoła Podstawowa nr 28 w Gliwicach ODDYMIANIE KLATEK SCHODOWYCH 1. WSTĘP... 2 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

: Dom Pomocy Społecznej

: Dom Pomocy Społecznej ELEKTROPLAN Wiesław Suchy 37-200 Przeworsk ul. 11-Listopada 10 tel/fax 648 85 12 tel.: 0604 428 229 Projektowanie Nadzór Wykonawstwo Instalacji elektrycznych, strukturalnych monitoringu i antywłamaniowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH mgr inż. Kazimierz Ordecki ul, Batalionów Chłopskich 6, 23-400 Biłgoraj tel. (084) 686-51-06, 686-01-47 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Obiekt Budynek byłego Colegium UMCS

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30 Usługi Projektowo - Budowlane "DESIGN STUDIO" Rafał Podstawka Al. Solidarności 34/324, 25-323 Kielce PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach

Bardziej szczegółowo

Systemy oddymiania Wybrane zagadnienia projektowe. mgr inż. Łukasz Ostapiuk

Systemy oddymiania Wybrane zagadnienia projektowe. mgr inż. Łukasz Ostapiuk Systemy oddymiania Wybrane zagadnienia projektowe mgr inż. Łukasz Ostapiuk Klatki schodowe Zgodnie z PN-B-02877-4/Az1:2006 wymagana powierzchnia czynna klap dymowych A cz. na klatce schodowej budynków

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. PN-B-02877-4:2001 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła. Zasady projektowania

OPIS TECHNICZNY. PN-B-02877-4:2001 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła. Zasady projektowania OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. Zlecenie Inwestora, PB,,Architektura, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r., w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków,

Bardziej szczegółowo

MBM R o k z a ł. 1 9 8 9 r.

MBM R o k z a ł. 1 9 8 9 r. MBM R o k z a ł. 1 9 8 9 r. FIRMA KONSULTINGOWA I PROJEKTOWO BADAWCZO BUDOWLANA Spółka. z o.o. ul. Wybickiego 10/5, 51-144 Wrocław, tel./fax. (71) 729 41 54 tel. kom. 601 643 615 e-mail: mbm.firma@wp.pl

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. Rysunki

Zawartość opracowania. Rysunki Zawartość opracowania I. ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW:... 3 I.1 UPRAWNIENIA PROJEKTANTA... 3 I.2 PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY PROJEKTANTA... 4 II. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 5 III. PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 IV. INWESTOR...

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 1, 80 306 Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański

Bardziej szczegółowo

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych CIĄG DALSZY STRONY TYTUŁOWEJ 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA... 1 2. Klauzura i oświadczenie... 2 3. Dane ogólne... 3 4. Opis techniczny.... 3 4.1. Zakres

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY SYSTEMU ODDYMIANIA I ODPROWADZANIA CIEPŁA Z CZTERECH KLATEK SCHODOWYCH PAŁACU W WILANOWIE.

PROJEKT TECHNICZNY SYSTEMU ODDYMIANIA I ODPROWADZANIA CIEPŁA Z CZTERECH KLATEK SCHODOWYCH PAŁACU W WILANOWIE. PROJEKT TECHNICZNY SYSTEMU ODDYMIANIA I ODPROWADZANIA CIEPŁA Z CZTERECH KLATEK SCHODOWYCH PAŁACU W WILANOWIE. Obiekt MUZEUM PAŁAC W WILANOWIE Adres 02 958 Warszawa ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16

Bardziej szczegółowo

HAWK SŁAWOMIR JASTRZĄB ul. Katowicka 136a/7 41-500 Chorzów

HAWK SŁAWOMIR JASTRZĄB ul. Katowicka 136a/7 41-500 Chorzów HAWK SŁAWOMIR JASTRZĄB ul. Katowicka 136a/7 41-500 Chorzów INWESTYCJA: Montaż systemu sygnalizacji pożaru w budynku Sądu Rejonowego Katowice Wschód przy ul. Francuskiej 70A w Katowicach INWESTOR: Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I WYDZIELENIA POŻAROWE KLATKI SCHODOWEJ

ROZDZIAŁ I WYDZIELENIA POŻAROWE KLATKI SCHODOWEJ Spis treści: ROZDZIAŁ I WYDZIELENIA POŻAROWE KLATKI SCHODOWEJ 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 2 2. PODSTAWA OPRACOWANIA 2 3. OPIS WYDZIELENIA POŻAROWE 2 4. OPIS INSTALACJI SYSTEMU ZAMKNIĘĆ OGNIOWYCH 3 CENTRALA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY - Zabezpieczenie ppoż klatek schodowych

KOSZTORYS OFERTOWY - Zabezpieczenie ppoż klatek schodowych Biuro Projektów i Dokumentacji "STUDIO PROJEKT 2002" Giża i Marciniak Spółka Jawna 65-154 Zielona Góra ul. Dolina Zielona 34 KOSZTORYS OFERTOWY - Zabezpieczenie ppoż klatek schodowych NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

AFG-2004 CENTRALA ODDYMIANIA. Zastosowanie:

AFG-2004 CENTRALA ODDYMIANIA. Zastosowanie: AFG-2004 CENTRALA ODDYMIANIA Zastosowanie: Dane techniczne: Centrala sterująca typ AFG-2004, jest podstawowym, autonomicznym elementem składowym systemu oddymiania i przewietrzania. Centrala steruje i

Bardziej szczegółowo

mcr PROLIGHT, mcr PROLIGHT PLUS klapy oddymiające

mcr PROLIGHT, mcr PROLIGHT PLUS klapy oddymiające mcr PROLIGHT, mcr PROLIGHT PLUS klapy oddymiające 1. opis ogólny Klapy oddymiające są głównym elementem systemu oddymiania grawitacyjnego, których zadaniem jest usunięcie z zamkniętych pomieszczeń dymów,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis. 7131-32/179/PW/2001 07.2008r. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis

PROJEKT WYKONAWCZY. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis. 7131-32/179/PW/2001 07.2008r. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Projektowanie i obsługa inwestycji budowlanych mgr inż. Olgierd Pietrzak, 60-171 Poznań, ul. Paczkowska 32/2 tel.: 061 / 661-68-29, 602 / 399 784 fax.: 061 / 661-68-29 PROJEKT WYKONAWCZY Nazwa obiektu

Bardziej szczegółowo

! "! " # "# "# "!! " $ % "!!&$

! !  # # # !!  $ % !!&$ !"! "# "#"#"!! "$ % "!!&$ Twój DOM ul. RóŜana 20, 07-410 Ostrołęka tel. (29) 760-64-62 faks (29) 643-20-41 tel. kom. 0-606-854-755 Ostrołęka Kwiecień 2010 r. Egzemplarz nr PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Budynek Zamku Piastowskiego w Oleśnicy INSTALACJA ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH

PROJEKT BUDOWLANY. Budynek Zamku Piastowskiego w Oleśnicy INSTALACJA ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH Alfa-System SP. z o.o. 54-151 Wrocław ul. Piotra Ignuta 87 tel./fax: (071) 358-00-00 tel. (071) 351-93-22 NIP: 972-10-94-177 PROJEKT BUDOWLANY Faza: PROJEKT BUDOWLANY Miejscowość : OLEŚNICA Obiekt: Budynek

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO PROJEKTU INSTALACJI NISKOPRĄDOWYCH WYDZIELENIE, SYSTEM ODDYMIANIA I PRZEWIETRZANIA KLATEK SCHODOWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO PROJEKTU INSTALACJI NISKOPRĄDOWYCH WYDZIELENIE, SYSTEM ODDYMIANIA I PRZEWIETRZANIA KLATEK SCHODOWYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO PROJEKTU INSTALACJI NISKOPRĄDOWYCH WYDZIELENIE, SYSTEM ODDYMIANIA I PRZEWIETRZANIA KLATEK SCHODOWYCH INWESTOR Dom Pomocy Społecznej nr 2 w Grudziądzu ul. Nadgórna 30/32 DATA

Bardziej szczegółowo

Centrala systemu oddymiania RZN 4402-K, RZN 4404-K

Centrala systemu oddymiania RZN 4402-K, RZN 4404-K Centrala systemu oddymiania RZN 4402-K, RZN 4404-K Urządzenie bezpieczeństwa - chroni życie ludzkie i wartości materialne! Przyłączanie, montaż i serwis przez producenta lub wykwalifikowane firmy autoryzowane

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ TZP-ZPP-36-32/10

Załącznik nr 1 do SIWZ TZP-ZPP-36-32/10 Załącznik nr 1 do SIWZ TZP-ZPP-36-32/10 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY INSTAKACJI SYSTEMU ODDYMIANIA ORAZ WYMIANY STOLARKI DRZWIOWEJ KLATEK SCHODOWYCH NA OGNIOODPORNĄ W BUDYNKU HOTELU PIELĘGNIAREK

Bardziej szczegółowo

GORE - TECH Zofia Rudnicka

GORE - TECH Zofia Rudnicka 1 GORE - TECH Zofia Rudnicka 43 300 Bielsko Biała, ul. Krakowska 68 tel./fax. 33/ 821 47 18; 33 /499 44 14 tel. kom. 668 035 650, 698 618 524 www.gore-tech.pl NIP: 547-148-49-39 e-mail: j.rudnicki@vp.pl

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN.

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji SSWiN Piwnica

Bardziej szczegółowo

KLAPY DYMOWE FUMILUX 3000 CERTYFIKAT ZGODNOŚCI NR: WE 1488-CPD-0027 z Normą Europejską nr EN-12101 Producent: Eternit Flachdach GmbH / Niemcy

KLAPY DYMOWE FUMILUX 3000 CERTYFIKAT ZGODNOŚCI NR: WE 1488-CPD-0027 z Normą Europejską nr EN-12101 Producent: Eternit Flachdach GmbH / Niemcy KLAPY DYMOWE FUMILUX 3000 CERTYFIKAT ZGODNOŚCI NR: WE 1488-CPD-0027 z Normą Europejską nr EN-12101 Producent: Eternit Flachdach GmbH / Niemcy FUNKCJA DOŚWIETLENIA FUNKCJA ODDYMIENIA FUNKCJA WENTYLACJI

Bardziej szczegółowo

Centrala oddymiania RZN 4304/08M

Centrala oddymiania RZN 4304/08M Kontrola poprawności działania systemu Kontrola systemu powinna być przeprowadzana, co 6 miesięcy oraz po naprawie przez wykwalifikowany personel. Oględziny: Wszystkie urządzenia i podłączenia kablowe

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Rzeszów ul. Sucharskiuego 4 Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego Rzeszów, ul. Sucharskiego 4. mgr inż. Krzysztof Pikula.

Przedmiar robót. Rzeszów ul. Sucharskiuego 4 Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego Rzeszów, ul. Sucharskiego 4. mgr inż. Krzysztof Pikula. Przedmiar robót Obiekt Budowa Inwestor Budynek Internatu Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego Rzeszów ul. Sucharskiuego 4 - instalacja oddymiania klatki schodowej - ETAP II Budynek Internatu Zespołu

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE Przedmiot opracowania dokumentacji. Zakres opracowania dokumentacji. Podstawa opracowania dokumentacji.

SPIS TRE Przedmiot opracowania dokumentacji. Zakres opracowania dokumentacji. Podstawa opracowania dokumentacji. SPIS TREŚCI 1. Przedmiot opracowania dokumentacji. 2. Zakres opracowania dokumentacji. 3. Podstawa opracowania dokumentacji. 4. System sterowania oddymianiem i przewietrzaniem klatki schodowej. 4.1. Centrala

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznych

Projekt instalacji elektrycznych Projekt instalacji elektrycznych INWESTOR Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk NAZWA INWESTYCJI BRANŻA Zasilanie elektryczne i montaż kurtyny powietrznej w budynku WZiE PG Elektryczna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST.6. INSTALACJA ELEKTRYCZNA KOD GŁÓWNY CPV 45310000-3 s t r o n a1 z 5 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. Przedmiotem niniejszej specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wykonanie instalacji oddymiania klatki schodowej i oświetlenia ewakuacyjnego

Przedmiar robót. Wykonanie instalacji oddymiania klatki schodowej i oświetlenia ewakuacyjnego Przedmiar robót Wykonanie instalacji ewakuacyjnego Obiekt lub rodzaj robót: Przedszkole Nr 83 Lokalizacja: Kraków ul. Lekarska 5 Inwestor: Zespół Ekonomiki Oświaty Kraków ul. Ułanów 9 Wartość kosztorysu:

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Biuro Projektowe SIM Iwona i Sławomir Smyczyńscy s.c. 80-175 Gdańsk, ul. Orzechowa 5 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Obiekt : BranŜa: Nazwa opracowania: Faza: Inwestor: Opracowanie: Budynek Wydziału Zarządzania

Bardziej szczegółowo

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI SYSEMU SYGNALIZACJI POŻARU (Kod CPV 45312100-8)

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI SYSEMU SYGNALIZACJI POŻARU (Kod CPV 45312100-8) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI SYSEMU SYGNALIZACJI POŻARU (Kod CPV 45312100-8) Spis treści 1. CZĘŚĆ OGÓLNA...3 1.1 NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 2, Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański ul. Bażyńskiego

Bardziej szczegółowo

TOM 4 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

TOM 4 INSTALACJE ELEKTRYCZNE TOM 4 INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA E INSTALACJA OŚWIETLENIA KORYTARZA EWAKUACYJNEGO I KLATKI SCHODOWEJ NR 4 EP INSTALACJA NAPOWIETRZANIA KORYTARZA EWAKUACYJNEGO I KLATKI

Bardziej szczegółowo

MIDAR Dariusz Michalczyk ul. Polna Leoncin tel tel/fax NIP REGON Maj 2014r EGZ...

MIDAR Dariusz Michalczyk ul. Polna Leoncin tel tel/fax NIP REGON Maj 2014r EGZ... PROJEKT projekt budowlany remontu instalacji oddymiania klatek schodowych w starej części Szkoły Podstawowej nr 171 w Warszawie przy ulicy Armii Krajowej 39 OPRACOWANIE: MGR INŻ. ARCH PIOTR KRAWIEC Upr.

Bardziej szczegółowo

Centrala systemu oddymiania RZN 4416-M

Centrala systemu oddymiania RZN 4416-M Centrala systemu oddymiania RZN 4416-M Urządzenie bezpieczeństwa - chroni życie ludzkie i wartości materialne! Przyłączanie, montaż i serwis przez producenta lub wykwalifikowane firmy autoryzowane przez

Bardziej szczegółowo

mcr Omega centrale sterująco-zasilające do systemów wentylacji pożarowej oraz systemów nadciśnienia

mcr Omega centrale sterująco-zasilające do systemów wentylacji pożarowej oraz systemów nadciśnienia ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE Rys. Przykładowy system sterowania klapami pożarowymi oraz klapami napowietrzającymi oparty na centrali sterującej mcr Omega 200C. x2x0,8 x2x0,8 x2x0,8 x n kontrola 20V Certyfikowany

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Gimnazjum 41 - oddymianie

Przedmiar. Gimnazjum 41 - oddymianie Przedmiar Data: 2011-12-14 Budowa: ODDYMIANIE KLATEK SCHODOWYCH W GIMNAZJUM NR 41 KRAKÓW Kody CPV: 45312100-8 Instalowanie pożarowych systemów alarmowych Obiekt: Gimnazjum nr 41 im. B. Prusa w Krakowie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BRANŻY ELEKTRYCZNEJ

PROJEKT BUDOWLANY BRANŻY ELEKTRYCZNEJ mgr inż. Kazimierz Ordecki ul. Batalionów Chłopskich 6 23-400 Biłgoraj tel. (084) 686-51-06, 686-01-47 PROJEKT BUDOWLANY BRANŻY ELEKTRYCZNEJ Temat: Przystosowanie budynku przedszkola do wymogów warunków

Bardziej szczegółowo

REMONT I PRZEBUDOWA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ. BUDYNEK WYDZIAŁU MATEMATYCZNO PRZYRODNICZEGO Kielce, ul. Świętokrzyska 15

REMONT I PRZEBUDOWA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ. BUDYNEK WYDZIAŁU MATEMATYCZNO PRZYRODNICZEGO Kielce, ul. Świętokrzyska 15 JEDNOSTKA PROJEKTOWA : BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI Robert Rydz 25-362 KIELCE ul. Cedzyńska 20b tel. 509 439 779 fax 509 88 439 779 e-mail: boi. pracownia@gmail.com REGON 29831743; NIP 959-095-72-28 Konto

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres inwestycji. Inwestor. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chęcinach, ul. Czerwona Góra 10.

Nazwa i adres inwestycji. Inwestor. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chęcinach, ul. Czerwona Góra 10. Nazwa i adres inwestycji Częściowa przebudowa kondygnacji parteru segmentu A dla potrzeb oddziału ortopedii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chęcinach, ul. Czerwona Góra 10. Instalacje teletechniczne.

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych INWESTOR Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk NAZWA INWESTYCJI Modernizacja 3 sal w budynku WETI Politechniki Gdańskiej BRANŻA

Bardziej szczegółowo

Spis treści: SYSTEM ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ ROZDZIAŁ I 2 SYSTEM ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ 2 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3 2. PODSTAWA OPRACOWANIA 3 3. OPIS SYSTEMU 4 4. OPIS INSTALACJI SYSTEMU ODDYMIANIA

Bardziej szczegółowo

mcr FS przeciwpożarowe klapy transferowe przeznaczenie 7.1. dokumenty dopuszczające 7.2. odporność ogniowa 7.3. wersje 7.4. zastosowanie 7.5.

mcr FS przeciwpożarowe klapy transferowe przeznaczenie 7.1. dokumenty dopuszczające 7.2. odporność ogniowa 7.3. wersje 7.4. zastosowanie 7.5. 7.1. przeznaczenie Klapy przeciwpożarowe typu mcr FS są przeznaczone do transferu (przepływu) powietrza przez przegrody budowlane oraz oddzielenia strefy zagrożonej pożarem od reszty budynku i zapewnienia

Bardziej szczegółowo

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 2 2. PODSTAWA OPRACOWANIA 2 3. OPIS SYSTEMU 2 4. OPIS INSTALACJI SYSTEMU ODDYMIANIA 3

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 2 2. PODSTAWA OPRACOWANIA 2 3. OPIS SYSTEMU 2 4. OPIS INSTALACJI SYSTEMU ODDYMIANIA 3 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 2 2. PODSTAWA OPRACOWANIA 2 3. OPIS SYSTEMU 2 4. OPIS INSTALACJI SYSTEMU ODDYMIANIA 3 KLAPA DYMOWA Z PODSTAWĄ PROSTĄ... 3 CENTRALA STERUJĄCA ODDYMIANIEM RZN 440XK... 3 NAPĘD DRZWIOWY

Bardziej szczegółowo

Odległość kurtyny do posadzki w pozycji działania. Uszkodzenie systemu. przyjmuje pozycję pracy. H > 2,5 ASB-2 nie pracują tak -

Odległość kurtyny do posadzki w pozycji działania. Uszkodzenie systemu. przyjmuje pozycję pracy. H > 2,5 ASB-2 nie pracują tak - Klasyfikacja kurtyn dymowych ze względu na temperaturę i czas pracy. Obok klasyfikacji D w kurtynach występuje jeszcze klasyfikacja DH. Nie istnieją jasne wytyczne co do stosowania kurtyn w klasie DH.

Bardziej szczegółowo