ZAWARTOŚĆ OPRACOWA IA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAWARTOŚĆ OPRACOWA IA"

Transkrypt

1 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWA IA I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa prawna opracowania dokumentacji 2. Podstawa techniczna opracowania dokumentacji 3. Literatura branżowa, normy i przepisy 4. Przedmiot i zakres dokumentacji 5. Koncepcja projektowanego systemu sterowania oddymianiem klatek schodowych 6. Instalacja elektryczna systemu OD 7. Zasilanie podstawowe i awaryjne CSOD 8. Ochrona przeciwporażeniowa 9. Uwagi końcowe 10. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW II. RYSUNKI T/-01 SCHEMAT IDEOWY SYSTEMU OD T/-02 RZUT PIW ICY SYSTEM OD T/-03 RZUT WYSOKIEGO PARTERU SYSTEM OD T/-04 RZUT I, II i III PIĘTRA SYSTEM OD T/-05 RZUT IV PIĘTRA SYSTEM OD

2 3 OPIS TECH ICZ Y "System sterowania oddymianiem klatek schodowych OBIEKT: Hotel Asystencki Nr 1, Gdańsk, ul. Polanki 63 ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytet Gdański Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1 1. Podstawa prawna opracowania dokumentacji Umowa zawarta z Zamawiającym 2. Podstawa techniczna opracowania dokumentacji - Ekspertyza techniczna rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych dla przedmiotowego obiektu - mgr inż. Grzegorz Błyskal, dr inż. Jan Krause - Postanowienie Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gdańsku dotyczące przedmiotowego obiektu WZ /20112 z dnia 28 lutego projekt branży architektonicznej niniejszego opracowania mgr inż. arch Iwona Smyczyńska - uzgodnienia międzybranżowe - uzgodnienia z Zamawiającym - wizje lokalne 3. Literatura branżowa, normy i przepisy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz. U. Nr 109 poz. 719/2010 ) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [Dz.U.Nr 75/2002 poz.690 ze zmianami z dnia r.] Specyfikacja techniczna PKN-CEN/TS Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji maj 2006 r. "Systemy sygnalizacji pożarowej" - Ogólnopolskie Warsztaty Zacisze PN-B Ochrona przeciwpożarowa budynków. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła. Zasady projektowania. PN-B Ochrona przeciwpożarowa budynków. Klapy dymowe. Wymagania i metody badań. Karty katalogowe i certyfikaty zgodności urządzeń producentów systemów oddymiania

3 4 4. Przedmiot i zakres dokumentacji Przedmiotem niniejszej dokumentacji technicznej jest instalacja elektryczna z urządzeniami systemu sterowania oddymianiem klatek schodowych (głównej nr 1 i ewakuacyjnej nr 2) [ OD ] dla obiektu: Hotel Asystencki r 1 Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku przy ul. Polanki 63. Zakres rzeczowy dokumentacji obejmuje: a). zainstalowanie centrali oddymiania CSOD b). zasilanie podstawowe CSOD c). zasilanie awaryjne CSOD d). zainstalowanie elementów liniowych systemu: czujek dymu i ręcznych alarmowych przycisków oddymiania e). zainstalowanie alarmowych sygnalizatorów akustycznych f). zainstalowanie napędów elektrycznych drzwi napowietrzania i elektrorygli drzwiowych oraz podłączenie elektryczne do systemu sterowania oddymianiem napędów klap oddymiania g). wnętrzowa instalacja elektryczna linii dozorowych czujek i przycisków ręcznych h). wnętrzowa instalacja elektryczna linii alarmowych sygnalizatorów akustycznych SA i). wnętrzowa instalacja elektryczna systemu OD siłowników klap oddymiania i napędów oraz elektrorygli drzwi napowietrzania 5. Koncepcja projektowanego systemu sterowania oddymianiem klatek schodowych W budynku Hotelu Asystenckiego Nr 1 UG w Gdańsku przy ul. Polanki 63 zaprojektowano system sterowania oddymianiem klatek schodowych zgodnie z wymienionymi w Podstawach technicznych ekspertyzą budowlano-pożarową i postanowieniem Komendanta Wojew. PSP. Centrala oddymiania zlokalizowana została w pomieszczeniu portierni na parterze budynku gdzie pełniony jest dyżur całodobowy. Zastosowano centralę obsługującą dwie strefy oddymiania (dwie klatki schodowe obiektu) i umożliwiającą rozszerzony o strefy przekroczonych długości dojścia korytarzy zakres ochrony czujkami dymu podłączonymi do centrali oddymiania. Wymogi wobec centrali oddymiania to: - prąd zasilania napędów klap oddymiania i drzwi napowietrzania obu stref oddymiania do16 A (w oparciu o katalogi producentów systemów oddymiania przyjęto 2,5 A na siłownik klapy (120x140) i 1,0 A na napęd drzwiowy. (2 x 2,5) + (6 x 1,0) = 11 A) - 2 strefy oddymiania (2 panele grupowe) - 11 paneli liniowych czujkowo-przyciskowych (zaprojektowano 11 linii czujek dymu i 2 linie przycisków oddymiania) - 2 linie alarmowych sygnalizatorów akustycznych - moduły informacji o alarmie pożarowym i uszkodzeniu - zasilanie awaryjne akumulatorowe z podtrzymaniem na 72 h dozoru + alarm. Jako elementy liniowe zaprojektowano: - optyczne czujki dymu, punktowe-konwencjonalne - ręczne alarmowe przyciski oddymiania Do ostrzegania mieszkańców o zagrożeniu pożarowym zaprojektowano sygnalizatory alarmowe akustyczne (24 VDC, > 100 db) z puszkami instalacyjnymi (bezpiecznikowymi). Dobór klap oddymiania, obliczenia czynnej powierzchni oddymiania, wskazanie otworów napowietrzania i obliczenia powierzchni napowietrzania zawarte są w branży architektonicznej. Szczegóły projektowanej instalacji sterowania oddymianiem klatek schodowych przedstawione zostały na schemacie ideowym oraz na rzutach poziomych poszczególnych kondygnacji. Wszystkie elementy systemu oddymiania muszą posiadać aktualne certyfikaty zgodności CNBOP bądź Unijne EC dopuszczające do stosowania w ochronie przeciwpożarowej. Istotne jest również

4 5 aby stosowane były urządzenia dopuszczone w/w certyfikatami lub zgodą producentów do wzajemnej współpracy zastosowania w jednym systemie. 6. Instalacja elektryczna systemu OD Instalację elektryczną obwodów dozorowych - czujek zaprojektowano przewodem pożarowym (skrętka ekranowana w izolacji uniepalnionej) typ YnTKSYekw 1x2x0,8 mm. Linie przycisków alarmowych oddymiania zaprojektowano przewodem pożarowym typ YnTKSYekw 4x2x0,8 mm. Linie alarmowych sygnalizatorów akustycznych zaprojektowano przewodem ognioodpornym PH90 typ HDGs 2x1,0 mm2. Linie siłowników klap oddymiających zaprojektowano przewodem ognioodpornym PH90 typ HDGs 3x2,5 mm2. Linie napędów drzwi napowietrzania zaprojektowano przewodem ognioodpornym PH90 typ HDGs 3x1,5 mm2. Linie sterowania elektroryglami drzwi napowietrzania zaprojektowano przewodem ognioodpornym PH90 typ HDGs 3x1,0 mm2. Połączenie centrali CSOD z łączówką P-ppoż. 3 x HTKSHekw 4x2x0,8 mm, a z puszką rozdzielczą zasilania siłowników klapy i drzwi napowietrzania w kl. schod. nr 2 - HDGs 3x4,0 mm2 PH90. Zasilanie 230 VAC centrali CSOD z RG zaprojektowano przewodem ognioodpornym PH90 typ NKGs 3x1,5 mm2. Zainstalowane przewody winny posiadać certyfikaty zgodności CNBOP. Prowadzenie instalacji elektrycznej systemu oddymiania w tynku. Instalację elektryczną należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i certyfikatami zgodności oraz instrukcjami producentów zastosowanych przewodów (w szczególności przewodów ognioodpornych). Wymagana odporność ogniowa zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczy przewodu wraz z zamocowaniem. 7. Zasilanie podstawowe i awaryjne CSOD Zasilanie podstawowe systemu oddymiania - centrali CSOD z sieci 230 VAC - z rozdzielnicy głównej obiektu, na wydzielonym i oznakowanym polu i bezpieczniku, tylko do zasilania CSOD (obwód zasilania ppoż. ujęty w branży elektrycznej). Zasilanie awaryjne centrali systemu oddymiania CSOD - suche baterie akumulatorów bezobsługowych w obudowie centrali. Pojemność akumulatorów zgodna z DTR producenta centrali CSOD na 72 h dozoru + alarm. 8. Ochrona przeciwporażeniowa Dla centrali oddymiania CSOD należy zastosować jako ochronę przeciwporażeniową dostatecznie szybkie wyłączanie zasilania przy użyciu wyłącznika instalacyjnego S301 B10 ujętego w branży elektrycznej projektu. Zasilanie w układzie sieciowym TN-S z oddzielnymi żyłami N i PE. Ochronę przeciwporażeniową i oznakowanie należy wykonać zgodnie z odpowiednimi, aktualnymi normami. Należy wykonać potwierdzony protokółem pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. Pozostałe urządzenia i obwody projektowanego systemu OD pracują na napięciu bezpiecznym 24 VDC.

5 6 9. Uwagi końcowe 1. Prace instalacyjno-montażowe należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej w przedmiotowych branżach. Wykonawca systemu oddymiania powinien posiadać autoryzację producenta instalowanego systemu. 2. Przy układaniu instalacji elektrycznej projektowanego systemu OD należy zachować odległości koordynacyjne od instalacji elektro-energetycznych. 3. Przekazanie systemu OD Użytkownikowi do eksploatacji powinno poprzedzić ( dokonane przez Instalatora ): - sprawdzenie działania w obiekcie po zainstalowaniu 100 % urządzeń instalowanego systemu - przeszkolenie personelu odpowiedzialnego w zakresie eksploatacji systemu. Instalator winien jest dostarczyć odpowiednie instrukcje pisemne. - protokolarnie potwierdzone dokonanie pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 4. Funkcjonujący system winien być utrzymywany w stałej sprawności i okresowo ( zgodnie z normami i instrukcjami producentów ) kompleksowo sprawdzany. Konserwację systemu należy zlecić autoryzowanej firmie. Konserwator pisemnie poświadcza sprawność systemu. W okresie gwarancji, w zależności od umownych warunków gwarancji, dla jej zachowania wskazane jest prowadzenie konserwacji przez instalatora za oddzielnym porozumieniem. 5. W przypadku wystąpienia zmian w obiekcie w stosunku do niniejszego projektu ( w trakcie wykonawstwa lub dalszej eksploatacji ) należy skontaktować się z projektantem systemu celem ustalenia ewentualnej korekty. 6. W projektowanych tematach nie występują zagadnienia wymagające ujęcia w planach BIOZ budowy. 7. Lokalizacja czujek dymu na stropach dróg komunikacyjnych winna uwzględniać minimalne dopuszczalne odległości montażu czujek od: - ścian bocznych i belek stropowych min. 0,5 m - otworów wentylacji mechanicznej min. 1,5 m - opraw oświetleniowych min. 0,5 m 8. Ręczne alarmowe przyciski oddymiania lokalizować na wysokości 1,4-1,6 m od podłogi. 9. Przejścia instalacji elektrycznej projektowanego systemu OD przez granice stref pożarowych mogą odpowiednio do właściwych norm i przepisów wymagać uszczelnień pożarowych (dotyczy przepustów o średnicy powyżej 4 cm).

6 7 10. ZESTAWIE IE MATERIAŁÓW. Lp. Nazwa urządzenia j.m Ilość 1 Centrala oddymiania 230 VAC / 24 VDC - 16 A, 2 strefy oddymiania 2 panele grupowe, 11 paneli kpl. 1 liniowych (11 linii czujek i 2 linie przycisków oddymiania), 2 linie alarmowych sygnalizatorów akustycznych, moduły informacji o alarmie pożarowym i uszkodzeniu, zasilanie awaryjne - akumulatorowe 2 Akumulator bezobsługowy 12 V pojemność na szt h pracy awaryjnej 3 Ręczny alarmowy przycisk oddymiania z szybką i szt. 11 kluczem, PL 4 Czujka optyczna dymu, konwencjonalna, punktowa szt Gniazdo czujki szt Sygnalizator akustyczny alarmowy 24 VDC, szt. 10 > 100 db 7 Puszka instalacyjna-bezpiecznikowa sygnalizatora szt. 10 akustycznego 8 Napęd drzwiowy 24 VDC szt. 6 9 Moduł kolejności włączania napędów drzwiowych szt Elektrorygiel drzwiowy 24 VDC kpl Łączówka instalacyjna 20 p. w obudowie metalowej do przewodów ognioodpornych kpl. 1

7 8 12 Puszka instalacyjna do przewodów szt. 11 ognioodpornych 13 Przewód typ YnTKSYekw 1x2x0,8 mm mb Przewód typ YnTKSYekw 4x2x0,8 mm mb Przewód typ HDGs 2x1,0 mm2 PH90 mb Przewód typ HDGs 3x1,5 mm2 PH90 mb Przewód typ HDGs 3x2,5 mm2 PH90 mb Przewód typ HDGs 3x4,0 mm2 PH90 mb Przewód typ NKGs 3x1,5 mm2 PH90 mb Przewód typ HTKSHekw 4x2x0,8 mm PH90 mb Materiały instalacyjne i pomocnicze (uchwyty, kolki montażowe, zaprawa do bruzd itd.) wg potrzeb kpl 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

SANITARNA WENTYLACJA MECHANICZNA OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budynek

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50 Spis rysunków...6 Podstawa projektowania...7 System Sygnalizacji Pożaru...11 Zakres opracowania...12 Opis systemu...12 Centrala sygnalizacji pożarowej...12 Wyniesione panele wskazań i obsługi...13 Integracja

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZABEZPIECZENIA P.POŻ, ORAZ OGRODZENIA TERENU PRZEDSZKOLA NR 171 PRZY UL. RÓWNEJ 2 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach Wielkopolskich przy ul.

Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach Wielkopolskich przy ul. Projekt budowlano-wykonawczy Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach Wielkopolskich przy ul. Piłsudskiego 47 Obiekt: Sąd Rejonowy w Obornikach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zadania Wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej, projektowo kosztorysowej; przebudowy pomieszczenia nr 310 na potrzeby nowej serwerowni oraz przebudowy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG NARODOWE FORUM MUZYKI Wrocław PL. WOLNOŚCI BUDYNEK NARODOWEGO FORUM MUZYKI I GARAŻU PODZIEMNEGO Wrocław PL. WOLNOŚCI WROCŁAW MARZEC 2015 r. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG SPIS TREŚCI 1. REGULACJE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt:

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: Inwestor: BUDOWA SZKOLNEJ SALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM PUBLICZNYM W NOWYCH ZDUNACH WRAZ Z BUDOWĄ ZBIORNIKA NA ŚCIEKI BYTOWE ORAZ PRZEBUDOWĄ NAPOWIETRZNEJ

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni STADIUM: Dokumentacja wykonawcza INWESTOR: Szpital Psychiatryczny w Toszku, Ul. Gliwicka 5 TEMAT: Adaptacja budynku archiwum na

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa Załącznik nr 1 do SIWZ stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa 1. Nazwa zamówienia: Dostawa i modernizacja wybranych elementów infrastruktury nowej siedziby

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Budowlano - WYKONAWCZY

PROJEKT Budowlano - WYKONAWCZY PROJEKT Budowlano - WYKONAWCZY INWESTYCJA: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wyposażenia Centrum Przetwarzania Danych budynku Urzędu Miejskiego w Nysie LOKALIZACJA: Kolejowa 15, 48-300

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH Sp. z o.o. 50-961 WROCŁAW, ul. Obornicka 108

WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH Sp. z o.o. 50-961 WROCŁAW, ul. Obornicka 108 WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH Sp. z o.o. 50-961 WROCŁAW, ul. Obornicka 108 tel. (0-71) 788-22-56 (0-71) 788-22-57 (0-71) 788-22-58 fax: w.30 INWESTOR : Wojskowy Zarząd Infrastruktury 61-716 POZNAŃ

Bardziej szczegółowo

KARTA PROJEKTU NR 10/M- PW/10

KARTA PROJEKTU NR 10/M- PW/10 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INśYNIERYJNYCH MEGASYSTEM Sp. z o.o. 31-559 KRAKÓW, ul. Grzegórzecka 77, tel. 012 296 08 08, fax. 012 296 08 05 KARTA PROJEKTU NR 10/M- PW/10 ZLECENIODAWCA: TEAM s.c. ul. WOJSKA

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW Rys. 1. Schemat elektryczny zasilania i układ pomiarowy. Rys. 2. Rzut suteren Instalacje

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6

MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6 INWESTOR: MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6 OBIEKT: Budynek biurowy Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Kraków, ul. Sokołowskiego

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka BPBK BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka W R O C Ł A W 52-00 Wrocław, ul. Opolska -9 lok. Znak rej. S8-2/203 Zleceniodawca (Inwestor): Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA ST-09.4 - AKPiA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45314320-0 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA MAGAZYNU WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. NR INW. 104-0633 ul. Kontenerowa 6 SIERPIEŃ 2014 Imię i nazwisko Podpis Opracował:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres i przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie obiektu

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres i przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie obiektu CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA SPIS ZAWARTOŚCI 1. Strona tytułowa str. nr 1 2. Spis zawartości str. nr 2 3. Opis techniczny str. nr 3 4. Rysunki - Toalety - rzuty fundamentów uziomy fundamentowe rys. nr E1 - Toalety

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA PRACOWNIE DYDAKTYCZNE W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2. Adres: ul. Warszawska 54, 82-100 Nowy Dwór Gdański Inwestor: Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA BUDOWY POMIESZCZENIA SERWEROWNI

KONCEPCJA BUDOWY POMIESZCZENIA SERWEROWNI Tytuł: KONCEPCJA BUDOWY POMIESZCZENIA SERWEROWNI Inwestor: INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU PL. KRASIŃSKICH 2/4/6 00-951 WARSZAWA Branże: Obiekt: Budowa

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC Strona 1 z 9 Definicje 1. Spółka GPEC, Orchis Energia Sopot, STAR-PEC, ZEC TCZEW. 2. Wykonawca GPEC Serwis. Przepisy, normy i standardy: Kotłownia gazowa musi spełniać wymagania normy PN-B-02431-1;1999

Bardziej szczegółowo

ZASADY DZIAŁANIA I WSÓŁPRACY URZĄDZEŃ INSTALACJI PRZECIWPOŻAROWYCH

ZASADY DZIAŁANIA I WSÓŁPRACY URZĄDZEŃ INSTALACJI PRZECIWPOŻAROWYCH ZASADY DZIAŁANIA I WSÓŁPRACY URZĄDZEŃ INSTALACJI PRZECIWPOŻAROWYCH (scenariusz pożarowy) Obiekt: Teatr Wielki Opera Narodowa Plac Teatralny 1 Warszawa Opracowanie: mgr inż. pożarnictwa Mateusz Oleksy mgr

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: Usługa utrzymania w stałej sprawności technicznej urządzeń, instalacji i systemów technicznych obsługujących serwerownie

Bardziej szczegółowo