PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE NISKOPRĄDOWE. Instalacja Systemu Oddymiania (SOD)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE NISKOPRĄDOWE. Instalacja Systemu Oddymiania (SOD)"

Transkrypt

1 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE NISKOPRĄDOWE Instalacja Systemu Oddymiania (SOD) INWESTOR: ZSEiT Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych Pasłęk al. Wojska Polskiego 36 Adaptacja III piętra internatu na schronisko projektant: mgr inż. Grzegorz Leśko upr. nr CNBOP - SITP D1212/07; licencja II stopnia nr ; autoryzacja TECHOM 155/2006 Gdańsk grudzień 2010

2 1. Spis zawartości opracowania 1. Spis zawartości opracowania Spis rysunków, załączników, tablic Przedmiot opracowania Wytyczne projektowe Materiały wyjściowe Dane dotyczące obiektu Organizacja alarmowania pożarowego Współpraca z innymi systemami Opis Systemu Oddymiania Obliczenia Systemu Oddymiania Dobór przewodów Zasilanie podstawowe i rezerwowe systemu instalacji oddymiania Wykonanie robót Odbiór techniczny końcowy Szkolenie personelu Konserwacja Lista urządzeń: Zalecenia dla wykonawcy...11 Gdańsk grudzień

3 2. Spis rysunków, załączników, tablic. Numer Lp. Tytuł rysunku rysunku 1. Schemat Blokowy SOD klatka 316 Rys.1 2. Schemat Blokowy SOD klatka 329 Rys.2 3. Plan instalacji (SAP) kondygnacja 3 Rys.3 4. Plan instalacji (SAP) - kondygnacja parter Rys.4 5. Specyfikacja NSHEV okien oddymiających Certyfikat Zgodności CNBOP Nr. 2410/ Karta katalogowa centrali RZN 4408K 8. Karta katalogowa centrali RZN 4416M 9. Tabela doboru okien oddymiających Tablica Tabela doboru otworów napowietrzających Tablica Lista urządzeń SOD Tablica Świadectwo ukończenia kursu CNBOP/SITP D-1212/ Świadectwo ukończenia kursu D+H Gdańsk grudzień

4 3. Przedmiot opracowania Inwestor planuje zagospodarować III kondygnację budynku internatu na schronisko. W celu zapewnienia bezpiecznej ewakuacji planuje się wydzielenie pożarowe obu klatek schodowych i ich oddymiania metodą grawitacyjną. Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji Systemu Oddymiania (SOD) dróg ewakuacyjnych pionowych - dwóch klatek schodowych ewakuacyjnych. Specyfikacja określa stan oczekiwany przez inwestora odnośnie wykonania instalacji, a w szczególności: wytyczne projektowe, szczegółowe rozwiązania techniczne, opis urządzeń, zestawienie urządzeń, rysunki pokazujące rozmieszczenie poszczególnych elementów rysunki blokowe wytyczne montażowe, Dokumentacja jest opracowaniem kompletnym i jedynym określającym wymagania inwestora. Wszelkie odstępstwa wynikające muszą być pisemnie uzgodnione z projektantem. 4. Wytyczne projektowe 4.1 Materiały wyjściowe Podstawę techniczną do wykonania niniejszego opracowania stanowią następujące materiały i normy: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. Nr. 106, poz z 2000 roku z późniejszymi zmianami). Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami). Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563). PN-B :2001 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła. Zasady projektowania. PN-B :2001/Az1 :2006 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła. Zasady projektowania. PK-CE/TS 54 Systemy sygnalizacji pożarowej. Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji. Pozostałe materiały: Projekt budowlany obiektu rzuty; Dokumentacje techniczno-ruchowe wydane przez producentów urządzeń; Uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. ochrony przeciwpożarowej; Uzgodnienia z projektantem p.sławomirem Matukiewiczem oraz Kierownikiem p.kuczyńskim. Gdańsk grudzień

5 4.2 Dane dotyczące obiektu Budynek ze względu na wysokość zaliczany jest do grupy SW średnio wysokich. Budynek stanowi jedną strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL V Maksymalna powierzchnia klatek schodowych stanowiącej klatkę ewakuacyjną wynosi odpowiednio klatka A 30 m2 i B 13,6 m Organizacja alarmowania pożarowego Przewiduje się zainstalowanie na ostatniej kondygnacji w każdej z klatek sygnalizatorów akustyczno optycznych. Ze względu że w obiekcie przewidziana jest stała 24h obsługa sygnalizatory mają zasygnalizować zadziałanie systemu oddymiania. 4.4 Współpraca z innymi systemami. Centrale oddymiania poprzez przekaźniki styk NC odcina zasilanie do rygli rewersyjnych w systemach domofonowych we wszystkich klatkach schodowych. Zapewni to swobodną ewakuację a także możliwość napowietrzenia klatek dla poprawnego działania systemu grawitacyjnego oddymiania. Umożliwi to siłownikom zainstalowanym na drzwiach ich otwarcie. 4.5 Opis Systemu Oddymiania Całość projektu oparto na systemie oddymiania grawitacyjnego firmy D+H. W uzgodnieniu z projektantem panem Matukiewiczem zdecydowano na nie ingerowanie w konstrukcję dachu w związku z tym zaniechano wykonania oddymiania za pomocą klap oddymiających. Rozwiązanie to byłoby bardziej efektywne a także ekonomiczne. Klatki A i B pełnia role klatek ewakuacyjna z tego wynika konieczność zastosowania oddymiania tej klatki. Do oddymiania użyto okien certyfikowanych, wyposażonych w napędy łańcuchowe. Całość jest sterowane za pomocą central oddymiania. Ze względu na gabaryty okien, okna oddymiające oraz okna napowietrzające (poza jednym) wyposażone są w napędy zintegrowane typu BSY lub kompaktowe TW. Zastosowanie w/w napędów pozwala na jednoczesną i precyzyjną synchronizację ich pracy co w efekcie skutkuje skutecznym doleganiem skrzydła okna do ramy. W klatce A w stropie przewidziano zainstalowanie klapy oddymiającej. Centralka (RZN 4416M o wydajności 16A oraz w klatce B RZN 4408K o wydajności 8 A. Są to wydajności prądowe wystarczające do sterowania wszystkich napędów. Centralę oddymiania będą zainstalowane na ostatniej kondygnacji w pomieszczeniach dostępnych jedynie personelowi. Do centrali podłączone będą przyciski oddymiania zlokalizowane na parterze i poddaszu oraz przycisk przewietrzania zlokalizowany przy centrali. System będzie wyposażony w konwencjonalne, optyczne czujki dymu, pełniące role wykrywania pożaru (TF2-TF5). Systemy są wyposażone w przyciski oddymiania zlokalizowane na ostatniej kondygnacji oraz na parterze. Gdańsk grudzień

6 W celu zwiększenia efektywności oddymiania zapewnione są okna oraz drzwi do napowietrzania. W tym celu centrala COD zwolni kontrolę dostępu co umożliwi swobodne otwarcie drzwi wejściowych. Drzwi wejściowe muszą być wyposażone w rygiel rewersyjny oraz dodatkowo w przycisk wyjścia służący do alarmowej ewakuacji. W projekcie zastosowano siłowniki otwierające drzwi. 4.6 Obliczenia Systemu Oddymiania Powierzchnię poszczególnych klatek zawarto w tabeli przyjęto maksymalne wymiary. Wymagana powierzchnię czynną Wg PN-B określono jako iloczyn powierzchni geometrycznej oraz współczynnika (α = 5%) Acz = 5% x S. Przewiduje się zainstalowanie do oddymiania okien klap oddymiających produkcji D+H zgodnie ze specyfikacja będącą załącznikiem do niniejszego projektu., W celu zapewnienia pełnego wykorzystania powierzchni czynnej okien przewidziano do napowietrzania wykorzystanie drzwi wejściowych (zwalniana kontrola dostępu) oraz dodatkowo okien w każdej z klatek. Z tabeli 1 widać, że powierzchnia czynna okien oddymiających h jest większa od wymaganej powierzchni czynnej. Przyjęto zgodnie z normą powierzchnię otworów napowietrzających powinna być o 30% większy od powierzchni geometrycznej oddymiania We wszystkich przypadkach wymogi normy zostały spełnione. Numer klatki Powierzchnia max klatki m2 Wymagana Powierzchnia czynna oddymiania m2 proponowany wymiar okna oddymiającego w świetle otworu (S*H) ilość okien łączna powierzchni a czynna oddymiania m2 Okna oddymiające łączna powierzchnia przekroju Av ilość siłowników rodzaj siłownika KLATKA B nr ,6 0,68 0,84*2,04 1 0,784 1,52 2 ( 1 komplet) KLATKA A nr ,50 0,84*2,04 2 1,57 3,04 4 (2 komplety) KA 34/800-BSY+ SET plus konsole KA-BS036-VFO KA 34/800-BSY+ SET plus konsole KA-BS036-VFO Tabela 1 Tabela doboru okien oddymiających Gdańsk grudzień

7 Numer klatki Powierzchnia geometryczna okna projektowanej m2 Wymagana powierzchnia napowietrzen ia m2 Zastosowan e otwory napowietrza jące (S*H) Uzyskana Powierzchnia otworu napowietrzjące go m2 ilość siłowników rodzaj siłownika KLATKA B nr 329 1,52 2,0 KLATKA A nr 316 3,04 4,0 drzwi 90*200 okno min 60X60 2,16 2 drzwi 90X200 oraz dwa okno 90*150 4,5 3 KA 34/500 plus konsola KA-BS050- VFO ; drzwi DDS 54/500 KA66/500 TW1 plus konsola KA-TW- BS052-VFO; DDS 54/500 Tabela 2 Tabela doboru otworów napowietrzających 4.7 Dobór przewodów. Dobór przewodów. - zasilanie centrali HDGs 3 x 1,5 PH30 - siłowniki elektryczne HDGs 3 x 2,5 PH30 - przyciski oddymiania YnTKSY 3 x 2 x 0,8 - czujki optyczne dymu YnTKSY 1 x 2 x 0,8 - przycisk przewietrzania LiYY 4 x 1 Przewody do zasilania siłowników przyjęto z tabeli doboru kabli dla systemów oddymiania firmy D+H dla central RZN. 4.8 Zasilanie podstawowe i rezerwowe systemu instalacji oddymiania. W rozdzielni należy przewidzieć odrębne zabezpieczania dla poszczególnych systemów oddymiania. Moce pobierane : Klatka B Centrala RZN 4408K 230V/50Hz/240VA. Klatka A Centrala RZN 4416M 230V/50Hz/500VA. Zasilanie centrali SAP w podstawową energię elektryczną należy je wykonać z rozdzielni przed wyłącznikiem głównym pożarowym. Zasilanie wykonać przewodem niepalnym HDGs 3x1,5mm 2 E30. Każda z central oddymiania posiada własne baterie akumulatorów. Baterie akumulatorów dobrano zgodnie z DTR producenta D+H. Centrala RZN 4408K akumulator 12V / 3,2 Ah. Centrala RZN 4416M akumulator 12V / 12 Ah. Gdańsk grudzień

8 5. Wykonanie robót Roboty, których dotyczy dokumentacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie kompletnej instalacji SOD. Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Inwestora Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. Rysunki i dokumentacja techniczna są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. W przypadku błędu, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych, Wykonawca powinien wyjaśnić sporne kwestie z projektantem. Wszelkie odstępstwa oraz ewentualne zmiany w zastosowanym osprzęcie lub urządzeniach muszą być uzgadniane z projektantem. Wykonawstwo instalacji SAP winno być zlecone firmie posiadającej właściwe doświadczenie oraz uprawnienia do realizacji tego typu robót i gwarantującemu wysoką jakość oraz terminowość wykonania. Przy wykonywaniu robót należy stosować wyroby o właściwościach użytkowych umożliwiających spełnienie wymagań podstawowych oraz dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie a w szczególności: materiały budowlane, właściwie oznaczone, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 6. Odbiór techniczny końcowy Jest to odbiór techniczny całkowitego zakresu robót elektrycznych po zakończeniu budowy, przed przekazaniem go do eksploatacji. Należy przedłożyć następujące dokumenty: dokumentację powykonawczą w 2 egz. wersja papierowa z uzgodnieniami rzeczoznawcy oraz 1 egz. wersji elektronicznej CD, protokół sprawdzenia sprawności 100% elementów dozorowych: czujki, przyciski (udokumentować wydrukami z systemów) 2 egz., protokół szkolenia osób z umiejętności obsługi systemu 2 egz., instrukcję użytkownika w języku polskim 2 egz., Do zakresu prac Wykonawcy każdorazowo wchodzą próby urządzeń i instalacji wg obowiązujących norm i przepisów oraz protokolarny odbiór w obecności wskazanego przez inwestora przedstawiciela. 7. Szkolenie personelu Osoby które są przewidziane do codziennej obsługi, kontroli technicznej urządzeń systemów sygnalizacji pożaru oraz oddymiania należy przeszkolić w/w zakresie. Fakt przeszkolenia powinien zostać potwierdzony przez zarówno osoby szkolące jak i będące odbiorcami szkolenia. Osoby szklące powinny legitymować się potwierdzoną wiedzą w zakresie w/w systemów oraz zagadnień ochrony p.pożarowej. Gdańsk grudzień

9 8. Konserwacja Obsługa powinna odbywać się w następujących trybach: codziennym miesięcznym kwartalnym rocznym Przegląd codzienny oraz miesięczny wykonywanych przez przeszkolonego pracownika, upoważnionego przez Inwestora. Codziennie należy sprawdzać stan wskaźników optycznych we wszystkich urządzeniach stan lampek, o ewentualnych usterkach technicznych, powiadamiać konserwatora systemu. Obsługa miesięczna sprawdzenie zasilania awaryjnego. Konserwacja kwartalna oraz roczna powinna być przeprowadzona przez firmę uprawnioną. Zakres zalecanych prac konserwacyjnych: SYSTEM ODDYMIANIA Kwartalnie: Sprawdzenie wszystkich zapisów w książce eksploatacji i podjęcie niezbędnych działań, aby doprowadzić do prawidłowej pracy instalacji; Spowodowanie zadziałania, co najmniej jednej czujki dołączonej do systemu oddymiania i jednego ręcznego przycisku oddymiania dla każdej ze stref w celu sprawdzenia czy wykonywane są prawidłowo funkcje zwalniania drzwi oraz otwierania okien i drzwi. Sprawdzenie stanu akumulatorów poprzez pomiar pojemności. Sprawdzenie wzrokowo, czy wszystkie połączenia kablowe i aparatura są sprawne, nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone; Dokonanie oględzin, w celu ustalenia, czy nastąpiły jakieś zmiany budowlane w budynku lub jego przeznaczeniu, które mogły wpłynąć na poprawność rozmieszczenia elementów systemu. Gdańsk grudzień

10 9. Lista urządzeń: SYSTEM ODDYMIANIA lp Typ Opis urządzenia/usługi Producent jedn. miary ilość uwagi Centrala oddymiania kompaktowa RZN 4408-K D+H szt. 1 8A 1 2 AKKU TYP 3A Akumulator 12V / 3,2Ah D+H szt. 2 3 RZN 4416-M Centrala oddymiania modułowa 16A D+H szt. 1 4 AKKU TYP 4 Akumulator 12V / 12Ah D+H szt. 2 5 AM 44-Z Moduł odłączenia alarmu D+H szt. 2 6 TR 43-K Przekąznik pomocniczy D+H szt. 2 Przycisk oddymiania w kolorze RT 42 (POL) D+H szt. 7 pomarańczowym 4 COD 2 COD LT 43 PL Przycisk przewietrzania podtynkowy D+H szt. DOR 40 DOR 40 Optyczna czujka dymu z gniazdem POLON ALFA 10 G40 gniazdo do czujki POLON ALFA szt. szt SA-K7 Sygnalizator akustyczny natynkowy W2 szt ACA001 Przycisk wyjścia, NC/NO GE szt Okno NSHEV Specyfikacja NSHEV x2100 Reynaers CS68 D+H szt. 3 Okna służące do oddymiania Napędy wraz z konsolami KA-BSY+ zestaw 24V KA 34/800-BSY+ Set D+H szt. Mo1, Mo2, Mo3 do 14 3 okien służących 15 KA-BS036-VFO KA Zestaw konsol do montażu D+H szt. oddymianiu nakładanego 6 16 DDS 54/500 Napęd drzwiowy D+H szt. 2 Mo7, Mo 8 17 KA 34/500 KA-Napęd łańcuchowy D+H szt KA-BS050-VFO KA Zestaw konsol RA-KA do D+H szt. montażu na zewnątrz 1 19 KA 66/500-TW1 Napęd łańcuchowy Twin 24V D+H szt KA-TW-BS052-VFO KA-TW Zestaw konsol RA-KA TW D+H szt. 21 PIP-1A rozgałęźna Puszka przyłączeniowa rozgałęźna W2 szt Przewód HDGs 3x2,5 Przewód HDGs 3x2,5 BITNER mb YnTKSY ekw Kabel 1x2x0,8 TECHNOK mb. ABEL 200 HTKSH PH90 Kabel 3x2x1,5 TechoKabel mb OBO 1015 obejma OBO szt MMS 6.0X50 wkręt OBO szt Napęd wraz z konsolą Mo4 do okna (60x60) służącego napowietrzaniu Napędy wraz z konsolami Mo5, Mo6 do okien ( 90X150) służących napowietrzaniu puszki połączeniowe bez bezpieczników kabel do podłaczenia napędów kabel do podłaczenia czujek kabel do podłaczenia przycisków oddymiania Tabela 4 Zestawienie materiałów do systemu oddymiania SOD Gdańsk grudzień

11 10. Zalecenia dla wykonawcy a) Przewody linii dozorowych prowadzić: w korytkach kablowych lub podtynkiem lub też w rurkach winidurowych ułożonych na stropie stałym. b) Wszystkie elementy montować na pętli dozorowej zgodnie z DTR-ką producenta. c) Przewody linii do siłowników oraz sygnalizatorów prowadzimy pod tynkiem lub na tynku montując co 30 cm za pomocą uchwytów i kołków posiadających dopuszczenie CNBOP. d) Przewód pomiędzy rozdzielnią a zasilaczem przewodem niepalnym HDGs 2x1,5mm2 E30 sprzed wyłącznika głównego. e) Linie siłowników, sygnalizatorów prowadzić z wykorzystaniem atestowanych przez CNBOP mocowań. f) Wykonanie wszelkich otworów w stropach i ścianach a także uszczelnienie tych otworów przy przejściach przez różne strefy ogniowe masami o odpowiedniej odporności ogniowej. g) Przewody przechodzące przez ściany lub stropy należy prowadzić w osłonach PCV (przepustach). h) Opisać każdy element instalacji (czujki, przyciski ROP, moduły wej./wyj.), podając: nr linii, nr elementu. Opisy muszą być czytelne. i) Nie wolno prowadzić przewodów linii dozorowych, sygnalizacyjnych, sterujących i monitorujących z przewodami elektrycznymi o napięciu >60V w tym samym przepuście, korycie kablowym lub rurce, j) Przy wyznaczaniu ciągów instalacyjnych należy dążyć do jak najmniejszej liczby skrzyżowań z innymi instalacjami. Wskazane jest zachowanie odległości min 10cm. k) Przy prowadzeniu instalacji równolegle z instalacją elektryczną przewody instalacji sygnalizacji pożaru powinny przebiegać poniżej. l) Przewody między elementami systemu nie mogą być przedłużane muszą to być przewody jednoodcinkowe. m) Centralę oddymiania pożaru należy zamontować na takiej wysokości, aby pole odczytu było na wysokości max 1,8m od podłogi. Ręczne ostrzegacze pożaru należy montować na wysokości 1,2m do 1,6m. Centralę oddymiania powyżej 1,8 m od posadzki tak aby ograniczyć niebezpieczeństwo ewentualnego uszkodzenia. n) Odstępy czujek punktowych od ścian nie mogą być mniejsze niż 50cm. Minimalna odległość czujek od kratek nawiewnych i wywiewnych wynosi 1,5m. o) W przypadku, kiedy układ kratek wentylacyjnych uniemożliwia zamontowanie czujki w środku geometrycznym należy sprawdzić czy nie zostanie przekroczona maksymalna odległość pozioma pomiędzy czujką ścianą. p) Czujki montować zgodnie z rysunkami każdą zmianę lokalizacji detektorów należy skonsultować z projektantem. q) Wykonawca oznaczy wszystkie czujki, przyciski ROP, wskaźniki zadziałania, moduły wej/wyj numerami logicznymi, czytelnymi z poziomu podłogi, zgodnie z programem centrali SAP oraz planem sytuacyjnym rozmieszczenia urządzeń, który należy umieścić w pomieszczeniu centrali. Gdańsk grudzień

12

13

14

15

16

17

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50 Spis rysunków...6 Podstawa projektowania...7 System Sygnalizacji Pożaru...11 Zakres opracowania...12 Opis systemu...12 Centrala sygnalizacji pożarowej...12 Wyniesione panele wskazań i obsługi...13 Integracja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

SANITARNA WENTYLACJA MECHANICZNA OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budynek

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZABEZPIECZENIA P.POŻ, ORAZ OGRODZENIA TERENU PRZEDSZKOLA NR 171 PRZY UL. RÓWNEJ 2 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach Wielkopolskich przy ul.

Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach Wielkopolskich przy ul. Projekt budowlano-wykonawczy Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach Wielkopolskich przy ul. Piłsudskiego 47 Obiekt: Sąd Rejonowy w Obornikach

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA MAGAZYNU WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. NR INW. 104-0633 ul. Kontenerowa 6 SIERPIEŃ 2014 Imię i nazwisko Podpis Opracował:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

KARTA PROJEKTU NR 10/M- PW/10

KARTA PROJEKTU NR 10/M- PW/10 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INśYNIERYJNYCH MEGASYSTEM Sp. z o.o. 31-559 KRAKÓW, ul. Grzegórzecka 77, tel. 012 296 08 08, fax. 012 296 08 05 KARTA PROJEKTU NR 10/M- PW/10 ZLECENIODAWCA: TEAM s.c. ul. WOJSKA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zadania Wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej, projektowo kosztorysowej; przebudowy pomieszczenia nr 310 na potrzeby nowej serwerowni oraz przebudowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG NARODOWE FORUM MUZYKI Wrocław PL. WOLNOŚCI BUDYNEK NARODOWEGO FORUM MUZYKI I GARAŻU PODZIEMNEGO Wrocław PL. WOLNOŚCI WROCŁAW MARZEC 2015 r. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG SPIS TREŚCI 1. REGULACJE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt:

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: Inwestor: BUDOWA SZKOLNEJ SALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM PUBLICZNYM W NOWYCH ZDUNACH WRAZ Z BUDOWĄ ZBIORNIKA NA ŚCIEKI BYTOWE ORAZ PRZEBUDOWĄ NAPOWIETRZNEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Modernizacja Sali konferencyjnej nr 163 Kod CPV-45216114-6 Roboty budowlane w zakresie obiektów do zgromadzeń publicznych Kod CPV-45453000-7

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. Nazwa zamówienia: Modernizacja systemu klimatyzacji w serwerowni IC w Poznaniu

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. Nazwa zamówienia: Modernizacja systemu klimatyzacji w serwerowni IC w Poznaniu PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Modernizacja systemu klimatyzacji w serwerowni IC w Poznaniu Adres obiektu: Izba Celna w Poznaniu, ul. Krańcowa 28, 61-037 Poznań Zakres robót: Grupa robót

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice.

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. zlecenie inwestora, aktualne podkłady architektoniczne, ogólne wytyczne technologiczne dla całego budynku, projekty branŝowe: architektura, inst. sanitarne, konstrukcja,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY ver 2.0

PROGRAM PRIORYTETOWY ver 2.0 Ocena programu priorytowego dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych NF-15 / NF-40 realizowanego przez NFOŚiGW (propozycja nowego tekstu) PROGRAM PRIORYTETOWY ver 2.0 Tytuł programu: Poprawa

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej

Poprawa efektywności energetycznej 01-01-2015 r. PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 2) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych 1. Cel programu Oszczędność energii i ograniczenie lub

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej

Poprawa efektywności energetycznej PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 3) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych 1. Cel programu Oszczędność energii i ograniczenie lub uniknięcie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA BUDOWY POMIESZCZENIA SERWEROWNI

KONCEPCJA BUDOWY POMIESZCZENIA SERWEROWNI Tytuł: KONCEPCJA BUDOWY POMIESZCZENIA SERWEROWNI Inwestor: INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU PL. KRASIŃSKICH 2/4/6 00-951 WARSZAWA Branże: Obiekt: Budowa

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej

Poprawa efektywności energetycznej Załącznik nr 1 do umowy nr.. z dnia... PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 3) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych 1. Cel programu Oszczędność

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa Załącznik nr 1 do SIWZ stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa 1. Nazwa zamówienia: Dostawa i modernizacja wybranych elementów infrastruktury nowej siedziby

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY WYKONANIA KLIMATYZACJI W BUDYNKU A PRZY UL. NOWOGRODZKIEJ 1/3/5 W WARSZAWIE. BRANŻA SANITARNA INWESTOR: MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI

Bardziej szczegółowo

PRODUCENT ELEKTRONICZNYCH ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I STEROWNIKÓW MIKROPROCESOROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI

PRODUCENT ELEKTRONICZNYCH ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I STEROWNIKÓW MIKROPROCESOROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI PRODUCENT ELEKTRONICZNYCH ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I STEROWNIKÓW MIKROPROCESOROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI Centrala sterująca urządzeniami oddymiającymi i przewietrzającymi typu: AFG-2004 AFG-2004/2A,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO Obiekt: Urząd Stanu Cywilnego w Koninie Adres: ul. Westerplatte 2; 62 500 Konin Data opracowania: 23 marzec 2012 r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTOR SĄD REJONOWY POZNAŃ STARE MIASTO 61-729 Poznań ul. Młyńska 1a SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KOD CPV 45000000-7 SPIS TREŚCI: 1 WSTĘP... 3 1 1.1 PRZEDMIOT ST... 3 1.2 ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 6039630 ; 6039632 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo